Nyheter inom Belron®-gruppen nyhetsbrev 8 2012 by romiiila

VIEWS: 14 PAGES: 3

More Info
									                  News Release
Onsdag den 22 augusti 2012

               73 % av de brittiska bilisterna vill ha ett starkare fokus
               på cyklister under förarprovet
                                  Matthew Mycock, Autoglass ®,     att det finns fler saker som
                                  Managing Director,          distraherar, som exempelvis
               Autoglass ® senaste
                                  kommenterar:             satellitnavigeringar och
               undersökning tar upp förarnas
                                                     mobiltelefoner.
               attityder och påpekar behovet av
                                  "Med allt fler cyklister ute på de
               en bättre utbildning.
                                  brittiska vägarna, bör alla ta sitt  24 % säger också att det finns fler
                                  ansvar på största allvar i alla    oartiga och aggressiva cyklister ute
               Nästan tre fjärdedelar (73 %) av
                                  lägen.”                på vägarna.
               bilisterna anser att det bör läggas
               ett starkare fokus på cyklister
                                  "Undersökningen visar att förare   89 % av respondenterna tror att
               under förarprovet enligt ny
                                  vill ha ett starkare fokus på     människors attityder till körning
               statistik från Autoglass ®.
                                  cyklister under förarprovet och i   förändras beroende på vilket
                                  vägtrafikförordningen.        transportsätt de använder.
               63 % av bilisterna kräver en
                                  Regeringen bör se över och
               översyn av vägtrafikförordningen,
                                  införa fler cykelbanor och
               som också avser cyklister, i syfte
                                  uppdatera vägtrafikförordningen,
               att förbättra säkerheten för alla
                                  i linje med utvecklingen och
               trafikanter.
                                  användning av vägnätet och
                                  vägnätsförhållandena. Det är
               Mer än hälften av förarna tror på
                                  upp till alla förare att vara
               att bättre utbildning för alla
                                  medvetna och hänsynsfulla
               fordonsägare skulle göra trafiken
                                  medtrafikanter.”
               säkrare, där 35 % vill se fler
               regelbundna kvalifikationsprov för
                                  "Trafiksäkerheten är inget extra
               cyklister.
                                  tillval – Man måste öka
                                  medvetenheten om cyklister och
               Införa fler cykelvägar, ansåg
                                  andra oskyddade trafikanter för
               respondenterna var viktigast, för
                                  att undvika incidenter. Ömsesidig
               bättre vägförhållanden (49 %).
                                  respekt och hänsynhet ute på
                                  vägarna är i allas intresse,
               Ungefär 2/3 tror att böta cyklister
                                  oavsett ålder, kön eller val av
               (36 %) och införa cykelförbud på
                                  fordon ", menar Mycock.
               grund av olämplig väganvändning
               (34 %), var viktigare än att kräva
                                  Ett stort antal hänsynslösa
               att cyklister betalar vägskatt (27
                                  cyklister, var ett problem som
               %).
                                  respondenterna belyste, när de
                                  blev tillfrågade om vad som hade
               26 % av respondenterna anser att
                                  förändrats gällande deras
               de är välmedvetna om cyklisterna
                                  väganvändning, efter att de hade
               ute på vägarna.
                                  klarat förarprovet.
                                  34 % av respondenterna uppgav
                                           Sida 2 av 3


Autoglass ® får ett internationellt erkännande för sitt miljöarbete,
kvalitetsnormer och säkra arbetsrutiner

Autoglass ® har fått trippel     trygghet och Autoglass ® får en   verksamheten bedrivs på ett
                   fördel gentemot sina         ansvarsfullt och effektivt sätt.”
International Organisation for
Standardisation (ISO)-certifiering  konkurrenter.
för kvalitet (ISO 9001),                          För Autoglass® är "miljö" ett av de
                   Managing Director, Matthew      viktigaste områden och genomsyrar
miljöledning (ISO 14001) samt
                   Mycock, kommenterar:         företagets corporate responsibility
British Standard for Occupational
Health and Safety Management                        strategi som inkluderar
                   "Vi är stolta över att vara de    ”affärsetiken”, ”ge tillbaka”, och ”vårt
Systems (OHSAS 18001).
                   första i branschen som har      folk”.
För att lyckas har Belron®      lycktas ta hem denna tredubbla
                   ISO-certifiering.          Företagets uppsatta mål för 2015 är
vidtagit stränga åtgärder för att
                                      50 % minskning av avfall till deponi
lyckas möta sina miljömål och
hantera spill. Certifieringen visar  Det är ett ytterligare bevis på   per jobb och 15 % minskning av
                   hur Autoglass ® har behållit sitt  CO2-utsläpp per jobb.
att företaget kontinuerligt
förbättrar sina kvalitetsnormer    fokus och sitt engagemang för
och har grönare och säkrare      att hållbara, kvalitetsrika och   Autoglass ® välförtjänade certifiering
                   säkra arbetsrutiner fortsätter att  är ett bevis på att dessa nya rutiner
arbetsmetoder.
                   bedrivas inom företaget.       och initiativ som har verkställts inom
Kunderna ser detta som en                         verksamheten har utbildat de
                   Detta för att säkerställa att    anställda till att bli mer medvetna om
                                      miljön, hälsan och säkerheten och
                                      ställer företaget på rätt kurs mot sina
                                      ambitiösa mål för år 2015 gällande
                                      minskning av företagets
                                      klimatpåverkan.
Om Carglass ®
Carglass ® i Sverige är det ledande företaget inom lagning och byte av bilglas. Företaget är specialister inom bilglasbyten och reparationer
med verksamhet i många länder, inklusive hela den europeiska kontinenten, Skandinavien, Sydamerika samt Kina. Carglass® ingår
i Belron® gruppen - som är världsledande och aktiv i 32 länder, världen över.

På Carglass® ser vi till att laga din vindruta och arbetar enligt principen ”laga i första hand", vilket innebär att vi, när det är möjligt, lagar den
befintliga vindrutan istället för att byta vindruta. På så sätt spar du både tid och pengar.

För mer information, besök gärna www.carglass.se
Om Belron ® koncernen
 Om Autoglass ®
Autoglass ® är Storbritanniens ledande företag inom reparation och byte av bilglas och betjänar mer än 1,5 miljoner bilister varje år - 24
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Autoglass ® hjälper gärna till med sina 101 Autoglass ® filialer runt om i
Storbritannien och sina 1300 mobila tekniker.

För mer information, besök gärna www.autoglass.co.uk
Om Belron ®
 Belron ® är världens ledande företag inom bilglas reparationer och bilglasbyten. Koncernen äger många av de välkända varumärkena inom
 branschen.

 AUTOGLASS ®, Carglass ®, SAFELITE ®, LeBeau ®, SPEEDY
 GLASS ®, O'BRIEN ® och Smith & Smith ®.

 Belron är den enda globala aktören med verksamhet i över 30 länder på fyra kontinenter och har över 22 000 anställda som betjänar mer
 än 9,4 miljoner kunder varje år.

 För mer information, besök gärna www.belron.com

								
To top