09 - Download as PowerPoint by cuiliqing

VIEWS: 39 PAGES: 26

									           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
         โฮมเพจ ผลงานนักเรียนรายบุคคล
       เรื่อง ผลงานการออกแบบและเทคโนโลยี
                เสนอ
               ิ
            ครู วชัย พริ้งมาดี

                ชื่อผู้จัดทา
      นางสาวญานิศา ตันติประภาส เลขที่ 9 ห้ อง 942
รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา ง 40102 การออกแบบและเทคโนโลยี
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2550
               คานา
              ั
   เนื่องด้วยในปัจจุบน เทคโนโลยีสารสนเทศในเจริ ญก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็ ว และเข้ามามีบทบาต่อชีวิตประจาวันของเรามากขึ้น ดังนั้น
                  ั
เราจึงต้องพยายามทาความรู ้จก และเรี ยนรู ้ที่จะใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
          ้              ้
   ในฐานะที่ขาพเจ้าเป็ นนักเรี ยนมีหน้าที่ตองศึกษาเรี ยนรู ้เทคโนโลยี
                        ้    ั
เหล่านี้ ข้าพเจ้าจึงได้นาเอาผลงานต่าง ๆ ที่ขาพเจ้าได้จดทาขึ้นมานาเสนอ
ในโปรแกรมในรู ปแบบของ power point เพื่อที่จะเป็ นการช่วย
ส่ งเสริ มให้ขาพเจ้าได้เรี ยนรู ้ และก้าวทันเทคโนโลยี นาไปสู่ประโยชน์
        ้
อย่างมากมายต่อตัวข้าพเจ้าต่อไป
             My Profile
•  Name : ญานิศา ตันติประภาส
•  Nickname : เอิง
•  HD : 22 มิถุนายน 2534
•  Blood Group : โอ
•  Favorite Color : ขาว ชมพู
•  Favorite Subject : คณิ ตศาสตร์ ภาษาจีน
•  Favorite Idol : ฮีโร่ แห่ งทงบังชินกิ
•  Hobby : นอน อ่านหนังสื อ(การ์ตูน >//<)
•  E-Mail : SH_KALO@hotmail.com
  “ผลงาน”

  ิ
ภูมใจเสนอ....>>>
     ั
อุปกรณ์ วดความชื้น
เก้ าอี้
แก้วไวน์
“แทงทะลุ”
โล่รางว ัล
...กล้อง...
“942 WILL BE…
    FRIEND FOREVER”
MY OLD FRIENDS AT BM
   “miss you”
Go to the BEACH!!
บทความน่าอ่าน...
                              ิ
                         นาฬิ กาชีวต
•              ี ิ ่ ่
  การไหลเวียนของพลังชวตทีผานแต่ละอวัยวะนันจะใชเวลาสองชวโมง ทังหมด้      ้          ั่     ้
                ั่
  มี 12 อวัยวะ รวม 24 ชวโมง คือ หนึงวัน เรียกว่า “นาฬ    ่              ิกาชวต”  ี ิ
•  1.                    ่
       01.00 – 03.00 น. เป็ นชวงเวลาของตับ ควรนอนหลับพักผ่อนถ ้าใครนอนหลับได ้ดีใน
     ่
  ชวงเวลานี้ ตับจะหลั่งสารมีราโทนิน (meratonine) เพือฆ่าเชอโรค ทาให ้หน ้าอ่อนกว่าวัย
                                          ่     ื้
•  2.                     ่
       03.00 – 05.00 น. เป็ นชวงเวลาของปอด จึงควรตืนนอนลุกขึนเพือสูดอากาศที่    ่        ้     ่
      ุ ์              ้        ่ ื่    ่   ้
  บริสทธิและรับแสงแดดในยามเชา ผู ้ทีตนนอนชวงนีจะทาให ้ปอดดี ผิวดีขน และจะเป็ นคนทีม ี             ึ้       ่
  อานาจในตัว
•  3.                         ่             ้
         05.00 – 07.00 น. เป็ นชวงเวลาของลาไสใหญ่ ควรขับถ่ายอุจจาระทาให ้เป็ นนิสัย
  ทุกเช  ้า
•  4.                      ่
       07.00 – 09.00 น. เป็ นชวงเวลาของกระเพาะอาหาร ถ ้ากินอาหารในชวงนีกระเพาะจะ                  ่ ้
                      ่                 ิ
  แข็งแรง ถ ้าปล่อยให ้อ่อนแอจะสงผลให ้เป็ นคนตัดสนใจชา ขีกงวล และหน ้าแก่เร็วด ้วย  ้   ้ ั
•                   ่
  5. 09.00 – 11.00 น. เป็ นชวงเวลาของม ้าม มีหน ้าทีควบคุมเม็ดเลือด สร ้าง     ่
                  ่         ี
  น้ าเหลือง ควบคุมไขมัน คนทีปวดศรษะบ่อยมักมาจากความผิดปกติของม ้าม
•  6.                 ่
       11.00 – 13.00 น. เป็ นชวงเวลาของหัวใจ หัวใจทางานหนักในชวงเวลานี้ จึงควร             ่
        ่
  หลีกเลียงความเครียด และหาทางระงับอารมณ์ตนเต ้นหรือตกใจให ้ได ้   ื่
•  7.                       ่           ้
       13.00 – 15.00 น. เป็ นชวงเวลาของลาไสเล็ก ลาไสเล็กมีหน ้าทีดดซมสารอาหารที่      ้         ่ ู ึ
            ่
  เป็ นน้ าทุกชนิด เชน วิตามินซ ี บี โปรตีนเพือสร ้างกรดอะมิโน สร ้างเซลล์สมอง ซอมแซม
                                 ่                              ่
    ่   ่ ึ
  สวนทีสกหรอ
•  8.                    ่
      15.00 – 17.00 น. เป็ นชวงเวลาของกระเพาะปั สสาวะ กระเพาะปั สสาวะจะ
     ่
  เกียวข ้องกับระบบความจา ไทรอยด์ และระบบเพศทังหมด      ้
•  9.                     ่
      17.00 – 19.00 น. เป็ นชวงเวลาของไต จึงควรทาใจให ้สดชน ผู ้ใดมี     ื่
         ่                ่   ื่
  อาการง่วงชวงนี้ แสดงว่ามีปัญหาเรืองไตเสอม ถ ้านอนหลับแล ้วเพ ้อแสดงว่าอาการ
  หนั กมาก
•  10.                     ่     ่     ่
       19.00 – 21.00 น. เป็ นชวงเวลาของเยือหุ ้มหัวใจ ชวงนีควรจะสวด ้
  มนต์ ทาสมาธิ
•                    ่       ่        ่
  11. 21.00 - 23.00 น. เป็ นชวงเวลาทีต ้องทาให ้ร่างกายอบอุน จึงห ้ามอาบน้ า
        ่                               ่
  เย็นในชวงนี้ เพราะจะทาให ้เจ็บป่ วยได ้ง่าย อย่าตากลมเพราะเป็ นชวงเวลาทีลมเป็ น  ่
  พิษ
•                     ่               ่
  12. 23.00 – 01.00 น. เป็ นชวงเวลาของถุงน้ าดี อวัยวะใดเมือขาดน้ าจะมาดึง
                                        ื่
  น้ าจากถุงน้ าดี ทาให ้ถุงน้ าดีข ้น เป็ นผลให ้อารมณ์ฉุนเฉียว สายตาเสอม นอนไม่
             ี                  ่ ุ
  หลับ และจะปวดศรษะข ้างเดียว ทางแก ้คือ อย่าใสชดนอนทีเป็ นผ ้าใย ่
    ั                ่       ั
  สงเคราะห์ ไนล่อน ชุดนอนทีทาจากใยสงเคราะห์จะไปดูดน้ าในร่างกาย ควรสวม
          ี่ ุ
  ชุดผ ้าฝ้ ายดีทสด
        5 หนุ่ม TVXQ
       Name : U-Know


               Name : Micky
Name : Max                  Name : Xiah
           Name : Hero
          THANKS TO…
         ั                     ้
ขอบคุณ คุณครู วิชย พริ้ งมาดี ที่ให้คาแนะนา สังสอน จนทาให้ขาพเจ้าได้ทา
                        ่
                         ้
             ผลงานชิ้นนี้สาเร็ จไปได้ดวยดี


             “ขอบคุณค่ ะ”
•
•  “…THANKS A LOT…”

								
To top