Docstoc

casovy_plan_2.rocnik_BS

Document Sample
casovy_plan_2.rocnik_BS Powered By Docstoc
					                                TEMATICKÝ PLÁN UČIVA
Škola: Spojená škola, Gymnázium Poprad ul. Dominika Tatarku                        Školský rok: 2009 / 2010
Predmetová komisia: ON, DEJ                                        Predmet: Občianska náuka
Schválené dňa:                                               Triedy: 2.E, 2.F, 2.G
Predseda PK:                                                Vyučujúci: Mgr. Roman Švarc
                                                                                           2.G
                                                                                           2.E
                                                                                           2.F
 M     H           Rozvrh učiva               výchovné ciele             použité texty a obrázky    TC

                                 vysvetliť problém vzácnosti statkov a
      1. Základné ekonomické otázky
                                                                       ekonómie
                                                                       základy
                                 spôsoby ich prerozdelenia

                                 porovnať 2 typy ekonomík +
      2. Príkazová ekonomika vs. trhová ekonomika
                                 charakterizovať ekonomiku Slovenska
                                                                        trhový mechanizmus
september
      3. Trhový mechanizmus I.               vysvetliť základné funkcie a úlohy trhu

                                 charakterizovať krivku dopytu a
      4. Trhový mechanizmus II.
                                 ponuky, objasniť proces tvorby cien

                                 objasniť pojmy dopyt po práci a ponuka
      5. Trh práce
                                 práce, cena práce, mzda

      6. Mobilita práce                  globalizácia pracovného trhu v EÚ
                                                                        trh práce
                                 charakterizovať formy
      7. Nezamestnanosť
                                 nezamestnanosti

                                 vysvetliť, ako sa rieši problém
      8. Služby zamestnanosti - Úrad práce
                                 nezamestnanoti v SR
                                                                        nezamestnanosť
      9. Aktualizácia učiva z 1. TC / ekonómia 1      návšteva Úradu práce
október
      10. Opakovanie TC                  zopakovať vedomosti z 1.TC


      11. Test z 1. TC / ekonómia 1            otestovať vedomosti z 1. TC


      12. Príprava na výber povolania           charakterizovať prácu, zamestnanie...

                                 napísať žiadosť o prijatie, motivačný
      13. Písomné materiály uchádzača o zamestnanie I.
                                 list

      14. Písomné materiály uchádzača o zamestnanie II.  napísať vlastný profesijný životopis
                                                                        svet práce
                                 vysvetliť pracovný pomer, pracovná
      15. Pracovnoprávny vzťah
                                 zmluva

      16. Samostatná zárobková činnosť           poradenské služby pre podnikateľov


      17. Zakladanie živnosti               živnostenské podnikanie
november
      18. Aktualizácia učiva z 2. TC / ekonómia 2     návšteva Živnostenského úradu

                                                                        úloha peňazí a finančných inštitúcií
      19. Funkcie a formy peňazí              vysvetliť funkcie a formy peńazí

                                 charakterizovať banky, poisťovne a iné
      20. Finančné inštitúcie v SR
                                 finančné inštitúcie v SR

      21. Daňová a odvodová sútava             vysvetliť odkiaľ má štát peniaze


      22. Cena štátu                    vysvetliť, ako štát míňa peniaze


      23. Test z 2. TC / ekonómia 2            otestovať vedomosti z 2. TC

                                 beseda s finančným analytikom na
      24. Aktualizácia učiva z 3. TC / ekonómia 3
                                 aktuálnu tému (INESS)
december
                                 vysvetliť rozdiel medzi morálkou a
      25. Právne normy
                                 právom

                                 objasniť štruktúru právneho systému v
      26. Právny systém v SR
                                 SR

                                 objasniť vznik právnych noriem a aich
      27. Tvorba, realizácia a aplikácia práva
                                 aplikáciu v praxi

      28. Občianske právo                 objasniť zmysel občianskeho práva
                                                                        občan a právo
                                                       občan a právo
     29. Rodinné právo                    objasniť zmysel rodinného práva


     30. Trestné právo                    objasniť zmysel testného práva


     31. Orgány ochrany práva v SR              advokácia, prokuratúra, polícia ...
január

                                 charakterizovať históriu Ústav vo svete
     32. História Ústav
                                 a u nás

                                 charakterizovať 3 generácie ľudských
     33. 3 generácie ľudských práv
                                 práv

     34. Test z 3. TC / občan a právo            otestovať vedomosti z 3. TC


     35. Štát                        vysvetliť znaky a formy štátu


     36. Právny štát                     rozdeliť státnu moc na 3 časti


     37. Ústava SR                      charakterizovať Ústavu SR
február
     38. Práca s Ústavou SR                 oboznámiť sa s obsahom Ústavy SR


     39. Demokracia                     vysvetliť princípy demokracie

                                 charakterizovať zložky politického
     40. Politický systém
                                 systému
                                                       občan a štát
     41. Politické ideológie                 charakterizovať politické ideológie

                                 vysvetliť funkciu a znaky politických
     42. Politické strany
                                 strán

     43. Voľby                        vysvetliť funkciu volieb v právnom štáte

                                 vysvetliť základné typy volebných
     44. Volebné systémy
                                 systémov

     45. Ľudské práva                    charakterizovať a rozdeliť do skupín
marec
                                 spoznať obsah dokumentov o ľudských
     46. Dokumenty a systém ochrany ľudských práv
                                 právach

     47. Opakovanie TC                    zopakovať vedomosti zo 4.TC


     48. Test zo 4. TC / občan a štát            otestovať vedomosti zo 4. TC

                                 zadefinovať hlavné psychologické
     49. Základné psychologické otázky
                                 problémy

     50. Rozdelenie ľudskej psychiky             rozdeliť ľudskú psychiku


     51. Osobnosť človeka                  charakterizovať osobnosť jednotlivca
                                                       človek ako jedinec                                 vysvetliť a charakterizovať psychické
     52. Psychické javy
                                 javy
apríl
     53. Dynamika psychiky a stres              vysvetliť dynamické zmeny v psychike

                                 vysvetliť, čo určuje správanie
     54. Determinácia psychiky
                                 jednotlivca

     55. Test z 5. TC / človek ako jedinec          otestovať vedomosti z 5. TC

        Spoločnosť ako organizácia spoločenského života  vysvetliť pojmy spoločnosť, civilizácia,
     56.
        ľudí                       spolužitie ...

        Spoločnosť ako systém vzťahov jednotlivca a    definovať postavenie jednotlivca v
     57.
        sociálnych útvarov                spoločnosti

                                 porovnať súkromie so spoločenským
     58. Život v súkromí a život v spoločenstvách
                                 životom jednotlivca

                                 vysvetliť premenu človeka na zoon
máj
     59. Socializácia jednotivca v spoločnosti
                                 politikoon
                                                       človek a spoločnosť
máj
                                                       človek a spoločnosť
   60. Sociálne procesy

                               vysvetliť funkcie, znaky a postavenie
   61. Rodina
                               rodiny v spoločnosti

                               opísať neadekvátne formy správania v
   62. Sociálne fenomény - normy vs. deviácie správania
                               spoločnosti

                               charakterizovať zmysluplné trávenie
   63. Voľný čas
                               voľného času jednotlivca

   64. Opakovanie TC                   zopakovať vedomosti zo 6. TC
jún
   65. Test zo 6. TC / človek a spoločnosť        otestovať vedomosti zo 6. TC


   66. Opakovanie učiva z NOS               formou hry zopakovať prebrané učivo
Počet hodín: 66                       Vyučujúci: Mgr. Roman Švarc       Predseda PK:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:8/23/2012
language:Croatian
pages:3