Docstoc

Bc_2012-1

Document Sample
Bc_2012-1 Powered By Docstoc
					Gajdošíková Adriana

Brťková Rastislava

Vančová AlicaNémeth Ondrej
Kastelová Alexandra


Slezáková Judita


Hozlárová ĽubicaŠuverová Silvia

Hudáčová Vilma


Lopúchová Jana

Prečuchová Andrea
Urbanová Blažena
Morochovičová Tatiana
Jancurová Alena
Melikant Michal
Záni Martin
Štefan Jozef
Slovák Tomáš
Tarcsiová Darina

Gregušová Hedviga


Harčaríková Terézia

Schmidtová Margita
Pavlis Peter
Lénárt JánGabarík Michal
Rigo Jozef


Kramár Ivan
Schmidtová Margita
Uhereková M.
Majzlanová K
                 BAKALÁRSKE PRÁCE


Komplexná rehabilitácia mentálne postihnutých jednotlivcov v domove sociálnych služieb

Šikanovanie a sluchovo postihnutý žiak na 2. stupni základnej školy

Porovnanie možností vysokoškolského štúdia so zameraním na špeciálnu pedagogiku raného a predškolského veku
v SR a v zahraničí.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia
Práca terénneho špeciálneho pedagóga s dieťaťom alebo žiakom so zrakovým postihnutím
Špeciálno-pedagogické poradenstvo so zameraním na prácu školského špeciálneho pedagóga
Analýza koncepcií a právnych noriem upravujúcich problematiku špeciálno-pedagogického poradenstva na Slovensku
Rodina s dieťaťom so zrakovým postihnutím

Možnosti ranej diagnostiky dieťaťa s postihnutím

Komprehenzívna podpora osôb so zdravotným postihnutím s využitím spolupráce s dobrovoľníckymi organizáciami

Nultý ročník pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Nultý ročník pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Pripravenosť budúcich absolventov fakúlt učiteľského zamerania na integráciu žiakov so sluchovým postihnutím

Estetická výchova v podmienkach školského klubu základnej školy pri zdravotníckom zariadení

Tvorba interiérových tyflografických plánov pre bezbariérový prístup zrakovo postihnutých - Svrčková Alžbeta

Rozvíjanie sociálnych zručností u dospelého jednotlivca s mentálnym postihnutím
Rozvíjanie komunikačných zručností u dospelého jednotlivca s mentálnym postihnutím
Možnosti trávenia voľného času dospelého jednotlivca s mentálnym postihnutím
Využitie hudby pri práci s klientmi v domove sociálnych služieb
Inštitucionálna starostlivosť o jednotlivcov s ťažším mentálnym postihnutím na Slovensku v rokoch 2000 - 2010

Špeciálno-pedagogické poradenstvo žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia (Adriana Knotková)
Práca terénneho špeciálneho pedagóga s dieťaťom alebo žiakom so zrakovým postihnutím (Zuzana Mroščáková)
Špeciálno-pedagogické poradenstvo so zameraním na prácu školského špeciálneho pedagóga (Lucia Gašperová)
Pracovné uplatnenie ľudí s MP (Tatiana Krištofová)
Komplexná rehabilitácie osôb s MP (Eva Gašparová)

Rozvíjanie motorických zručností u chronicky chorých detí v materskej škole pri zdravotníckom zariadení.
Vývoj a súčasný stav základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.
Využitie animoterapie v DSS.
Medzisektorová spolupráca pri realizácií výchovnej rehabilitácie u jednotlivcov so zdravotným postihnutím.
Špecifiká práce špeciálneho pedagóga v materskej škole pri zdravotníckom zariadení.

Potreba vizualizácie v procese osvojovania si sebaobslužných činností u detí predškolského veku v ŠMŠ.
Rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov C variantu.
Zisťovanie úrovne informovanosti o neuroterapii (EEG Biofeedbacku) v rámci Centier špeciálno-pedagogického poraden
Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku v ŠMŠ.
Inovačné techniky v pracovnom vyučovaní.

Počujúce deti nepočujúcich rodičov (CODA – deti )
Komunikácia nepočujúcich rodičov s počujúcim dieťaťom
Manželstvo a rodičovstvo z pohľadu študentov stredných škôl pre sluchovo postihnutých
Senior so sluchovým postihnutím
Súbor hier s využitím slovníka posunkového jazyka

Deskripcia systému špeciálneho školstva v U.S.A.
Analýza vzdelávacích sústav špeciálneho školstva vo Veľkej Británii.
Komparácia systémov špeciálneho školstva na Slovensku a v Izraeli.
Analýza vzdelávacích sústav špeciálneho školstva v Škandinávii.
Náuka o špeciálnych školách a zariadeniach ako jedna z disciplín Špeciálnej pedagogiky.

Rozvoj sebaobsluhy u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím na špeciálnej základnej škole.
Výtvarný prejav u jednotlivcov so sluchovým postihnutím ako forma komunikácie.
Využitie výtvarného prejavu v špeciálnopedagogickej diagnostike.
Hra ako prostriedok pozitívneho prežívania a rozvoja kooperácie u jednotlivcov s mentálnym postihnutím
a s poruchami správania.
Hra u jednotlivcov s Downovým syndrómom mladšieho školského veku.

Rozvoj sluchových diskriminačných schopností vzdelávaní integrovanýchAnežka so zrakovým postihnutím -
Uplatnenie terénneho špeciálneho pedagóga pri u ZP v PV - Brodňanská žiakov
Mičáňová A.
Prevencia a zvládanie problémového správania u jednotlivcov s mentálnym postihnutím vo vzťahu k edukačnému proces
Možnosti ranej intervencie u jednotlivca s mentálnym postihnutím so zameraním na rodinné prostredie
Miesto organizácií tretieho sektora v procese sociálnej inklúzie jednotlivcov s mentálnym postihnutím

Zjednodušenie vybranej knihy pre žiakov so sluchovým postihnutím na 1.stupni základnej školy

Vývin výtvarného prejavu jednotlivca s diagnózou Detská mozgová obrna.
    .
História a súčasnosť inštitucionálnej starostlivosti o jednotlivcov s telesným postihnutím na Slovensku

Aplikácia sluchových cvičení na úrovni detekovania u detí so sluchovým postihnutím
Aplikácia rečových a sluchových cvičení na úrovni identifikácie.
Diskrimninácie reči u detí a žiakov so sluchovým postihnutím
Porozumenie reči u detí a žiakov so sluchovým postihnutím
Záujmové útvary v ŠZŠ.
Charakter postojov k ľuďom s mentálnym postihnutím.
Postoje a vzťahy k žiakom vzdelávaným integrovanou formou v základnej škole.
Analýza verbálnych prejavov žiakov 1.-3.ročníka ŠZŠ.
Voľnočasové aktivity žiakov odborných učilíšť.

Využitie terapií so zvieratami v špeciálnopedagogickej praxi
Hipoterapia ako prostriedok skvalitnenia života postihnutých

Diagnostika úrovne motoriky u detí s detskou mozgovou obrnou
Integrácia, inklúzia a prax na Slovensku
Využitie peer-mediácie v špeciálnopedagogickej praxi
Snoezelen v špeciálnych školách a zariadeniach na Slovensku
Integrácia, inklúzia a žiak s Aspergerovým syndrómom

Rozvíjanie tvorivosti u adolescentov so sluchovým postihnutím
Nepočujúci na divadelnom javisku

História špeciálnopedagogických zariadení
Podiel českých pedagógov na rozvoji slovenskej špeciálnej pedagogiky v prvej polovici dvadsiateho storočia
História spolkovej starostlivosti o deti so sluchovým postihnutím na Slovensku
História spolkovej starostlivosti o deti s telesným postihnutím na Slovensku
História spolkovej starostlivosti o nevidiacich na Slovensku
História spolkovej starostlivosti o slabomyseľných na Slovensku

Tvorenie programu pre rozvoj reči a sluchu u detí a žiakov so sluchovým postihnnutímTémy vypísané pedagógmi zo spolupracujúcich katedier:


Vplyv riadiaceho štýlu na klímu špeciálnej školy
Vplyv samosprávnych orgánov špeciálnej školy na jej riadenie a činnosti
Delikvencia žiakov špeciálnej základnej školy (strednej školy) – prejavy a príčiny
Postoje žiakov špeciálnej základnej (strednej) školy k legálnym a nelegálnym drogám
Príčiny a prejavy šikanovania ako socialno-patologický fenomén v špeciálnej škole

Špeciálna dramatická výchova u postihnutých (môže to byť aj magisterská práca)
Práca s knihou ako súčasť biblioterapeutickej intervencie u detí v predškolskom veku (môže to byť aj magisterská práca)
ného a predškolského veku
ého poradenstva na Slovensku
o sluchovým postihnutím
ých - Svrčková Alžbeta
ku v rokoch 2000 - 2010
otným postihnutím.
peciálno-pedagogického poradenstva.
vo vzťahu k edukačnému procesu
byť aj magisterská práca)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:42
posted:8/22/2012
language:Slovak
pages:9