Biodegradable polymers

Document Sample
Biodegradable polymers Powered By Docstoc
					Biodegradovatelné polymery
Obsah

• Biodegradovatelné polymery, jejich charakteristika a
 rozdělení
• Degradační procesy
• Hodnocení degradačních procesů
• Porovnání biodegradovatelných polymerů s materiály běžně
 dostupnými
• Výroba a zpracování biodegradovatelných polymerů
• Aplikační oblasti
• Budoucnost biodegradovatelných polymerů                             2
Polymery
Výhody           Nevýhody
• využitelné chemické,   • omezené možnosti
  fyzikální a mechanické   recyklace
  vlastnosti        • neschopnost rozkladu v
• zvládnuté technologie    přírodním prostředí
  výroby a zpracování   • neobnovitelnost
                surovinových zdrojů
obaly

stavebnictví

spotřebitelské produkty

transport

bytové zařízení

elektro

export

jiné
                            3
Biodegradovatelné polymery,
jejich charakteristika a rozdělení

• Biodegradovatelné polymery – všechny polymery u nichž
 dochází k degradaci a následnému rozkladu působením
 mikroorganismů

• Podmínky rozkladu – vlhkost
           teplota
           přítomnost mikroorganismů

• Produkty rozkladu – oxid uhličitý (methan)
           voda
           zbytek biomasy           4
Biodegradovatelné polymery
               OH

Základní rozdělení      CH2          OH   OH
                  O
            O         O          O
biopolymery
                              O      n
(celulóza)          OH  OH       CH2
                          OH
speciální biopolymery           H    O
(kyselina polymléčná)
                  O C      C
                      CH3       n
syntetické
biodegradovatelné           H    H
polymery
(polyethylen)             C    C
                    H    H    n
                                  5
Biopolymery
Vysokomolekulární
organické látky vytvářené
biochemickými reakcemi:

• rostlin
(celulóza, škrob)

• zvířat
(chitin, proteiny)

• mikroorganismů
(polyhydroxyalkanoáty -
PHA)            6
Speciální
biopolymery                  
                    
Speciální (syntetické)
biopolymery jsou                    
syntetizovány z přírodních
biomolekul.
                


Takto vyrobené materiály
nejsou produktem živých
organismů, ale vykazují              
vlastnosti biopolymerů.      


                      
Kyselina polylaktidová (PLA)
Kyselina polyglykolová (PGA)
                            7
Syntetické
biodegradovatelné
polymery

Syntetické polymery mohou
být modifikovány vhodnými
aditivy tak, že podléhají
oxidačním reakcím
probíhajícím v přírodním  • Alifatické polyestery
prostředí a vytvářejí     (PCL polykaprolakton)
produkty asimilovatelné   • Aromatické polyestery (PBAT
mikroorganismy.        polybutylenadipát tereftalát)
              • Polyvinylalkohol
               (PVA)
TDPA – Totally Degradable
              • Oxo-biodegradovatelné
Plastic Additives       polyolefiny (TDPA PE)
                              8
 Degradační procesy

Degradace během výroby     Degradace finálních produktů

• krátký a intenzivní proces  • degradace oxidační,
 probíhající při zpracování   hydrolytická, foto-
 polymerní taveniny       degradace, biodegradace
                • fragmentace
                               9
Degradační procesy -
biodegradace


        DEGRADAČNÍ
        FRAGMENTY
                        MIKROBY

                             SLUNEČNÍ
    02                         ZÁŘENÍ
                  MIMOBUNĚČNÉ
    H2O
                   ENZYMY
   SVĚTLO
   TEPLO
   ADITIVA
  MECHANICKÉ  OLIGOMER
  PŮSOBENÍ           ENZYMATICKÉ
                 ŠTĚPENÍ VAZEB


               PRODUKTY-ZPRAVOVÁNÍ-VÝROBA

                              ZDROJ
                             POLYMERŮ


                                   10
Hodnocení degradačních procesů

 Degradační prostředí  Metody využívané k
            hodnocení biodegradability
            zahrnují stanovení

• splaškový kal     • množství vznikajícího oxidu
             uhličitého nebo methanu
• kontrolované
            • změny molární hmotnosti
 kompostování      materiálu
• simulovaná skládka  • mechanických vlastností
 odpadů         materiálu
            • úbytku hmotnosti materiálu
            • rozsahu fragmentace
             materiálu
            • kombinace metod
                           11
Hodnocení degradačních procesů
 Třístupňový způsob hodnocení
 procesu biodegradace:

1. Určit, zda se jedná o
  biodegradovatelný polymer

2. Stanovit podmínky
  biodegradace – laboratorní
  testy

3. Posoudit, zda je polymer
  biodegradovatelný za reálných
  přírodních podmínek       12
 Porovnání biodegradovatelných polymerů
 s polymery běžně dostupnými
      PLA    PGA    PCL    PHB    LDPE   PVC   PS    EP

  ρ
     1,2-1,3  1,5-1,7  1,1-1,2  1,2-1,3   0,9   1,39  1,05  1,1-1,4
[g/cm3]

σ [MPa]  20-60  60-100  20-40    40    8-23   45-65  50-60   50

E [GPa]  0,4-4   6-7   0,2-0,4  3,5-4   0,1-1,5  3,5   3,5   2-3

 ε [%]   2,5-6  1,5-20  až 1000  5-8    600   20-100  3    1-6

 σ*
      16-48   40-45  18-37   32-34   9-26   32-47  48-57  36-46
[Nm/g]
  E*
      0,3-3   4-4,5  0,2-0,4  2,8-3   0,1-1,6  2,5   3,3  1,8-2,7
[kNm/g]
                -60
Tg [oC]  45-60   35-45        5-15    -80    83   80    50
                -65
                58-   168-
Tm [oC]  150-160  220-230            105-110   -    -    -
                65    182                   13
 Výroba
 biodegradovatelných
 polymerů

• fotosyntéza
• výroba z biomolekul
• výroba z minerálních zdrojů

 12 H2O + 6 CO2 + E = C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

 - škrob
 - mikrobiální polyestery
 (komerční výroba probíhá
 v bioreaktorech)
                        14
Výroba
biodegradovatelných
polymerů

 Z biomolekul           Z minerálních zdrojů
 vznikajících v přírodních
 prostředích
                 • Polymerizace
 fotosyntéza →          • Polykondenzace
 zásobní látky - škrob, cukry →  • Polyadice
 fermentační proces →
 kyselina mléčná →
 dehydratace, polymerizace →
 kyselina polymléčná
                             15
Zpracování
biodegradovatelných
polymerů


 •  Odlévání
 •  Vytlačování
 •  Vstřikování
 •  Vyfukování
 •  Zvlákňování
           16
Aplikační oblasti

 • Medicína
 • Zemědělství
 • Hygienické potřeby
 • Předměty pro rychlé
  občerstvení
 • Obalové fólie, tašky, hračky
                  17
Budoucnost biodegradovatelných polymerů
                     18
Děkuji za pozornost.            19

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:8/23/2012
language:Czech
pages:19