Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

LT16563NL

VIEWS: 0 PAGES: 5

									                                                       Pagina 1 van 5


                VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1      IDENTIFICATIE VAN DE STOF & DE ONDERNEMING
                                              MATERIAALNR:    LT 16563 NL

  Naam            WATERFILTERS MET FLEETGUARDS ES DRAGEES

  Synoniemen         KOELMIDDELADDITIEF VOOR MOTOREN

  Productcode        WF2121, WF2124, WF2125, WF2128 en WF2135 etc.

  Onderneming        FLEETGUARD

  Kantoor gevestigdte    FLEETGUARD EUROPA, BLARENBERGLAAN 4, INDUSTRIEPARK NOORD 2
                2800 MECHELEN - BELGIË

  Telefoonnr.        (32) 15-28-93-11

  Faxnr.           (32) 15-28-93-00

  Kantoor in Verenigd    FLEETGUARD (DIVISION OF CUMMINS ENGINE COMPANY LTD.)
  Koninkrijk         BROOKFIELD ROAD, HINCKLEY, LEICESTERSHIRE, LE10 2LN, ENGELAND
                Tel : (+44) (0) 1455 542 222
                Fax : (+44) (0) 1455 542 211

  Kantoor in Frankrijk    ZONE INDUSTRIELLE DU GRAND GUELEN, 29556 – QUIMPER – FRANCE
                TEL : (+33) 2 98-76-49-49
                FAX : (+33) 2 98-76-48-48

  Telefoonnr. in       Frankrijk: Orfila : 01 45 42 59 59
  noodsituaties       Verenigd Koninkrijk: 020 7955 5095
                Internationaal / USA Chemical Transportation Emergency Center (VS noodcentrum voor
                chemische transporten): +1 202 483 7616

2      SAMENSTELLING/ INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN


  BESTANDDELEN             %       CAS Nr.    EEC Nr.     LEVERINGSCLASSIFICATIE

  KALIUMFOSFAAT           20 – 40      320-34-5
  NATRIUMNITRIET          15 – 30      7632-00-0   231-555-9        O, R8; T, R25
  KALIUMNITRAAT           5 – 15      7757-79-1
  NATRIUMMOLYBDAAT          5 – 15      7631-95-03      IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN


  Classificatie       O – OXIDEREND; T– GIFTIG.

  Uitwerking op mensen    DIT IS EEN BEIGEKLEURIGTABLET IN EEN FILTERHOUDER VOOR KOELMIDDEL. INNAME
                KAN ERNSTIG BRAKEN, SHOCK EN DE DOOD VEROORZAKEN. DIT PRODUCT IS EEN
                OXIDERENDE STOF DIE ONTBRANDT NA VERHITTING OF WRIJVING. HET STOF KAN DE
                NEUSHOLTE IRRITEREN; CONTACT VEROORZAAKT HUIDIRRITATIE; CONTACT MET DE
                OGEN VEROORZAAKT IRRITATIE.


  Uitwerking op het milieu  NIET BEPAALD.

FLEETGUARD ES DRAGEE (FOSFAAT/NITRIET/MOLYBDAAT)
VEILIGHEIDSBLAD 16563 NL - REVISIE Nr. 3
                                                Pagina 2 van 5

4      EERSTE-HULP MAATREGELEN


  Op de huid        NA HUIDCONTACT ONMIDDELLIJK WASSEN MET EEN RUIME HOEVEELHEID ZEEP EN
               WATER. RAADPLEEG EEN ARTS ALS DE HUID GAAT IRRITEREN OF DE IRRITATIE
               AANHOUDT. ONTSMET KLEDING EN TOEBEHOREN, VOORDAT U ZE WEER GEBRUIKT.

  In de ogen        SPOELEN MET EEN ZEER RUIME HOEVEELHEID WATER. RAADPLEEG ONMIDDELLIJK EEN
               ARTS.

  Inademing        GA DE FRISSE LUCHT IN, ALS DE SYMPTOMEN BLIJVEN AANHOUDEN, RAADPLEEG DAN
               EEN ARTS.

  Inslikken        GIFTIG BIJ INNAME. NOOIT IETS ORAAL TOEDIENEN AAN IEMAND DIE NIET BIJ
               BEWUSTZIJN IS. RAADPLEEG ONMIDDELLIJK EEN ARTS.5      VUURBESTRIJDINGSMAATREGELEN


  Incompatibiliteit    CONTACT VAN NATRIUMNITRIET MET ONTBRANDBARE MATERIALEN EN ORGANISCHE
               STOFFEN KUNNEN BRAND VEROORZAKEN. NATRIUMNITRIET VERHEVIGT BRAND VAN
               ANDERE MATERIALEN.

  Ontledingsproducten   BIJ VERHITTING TOT ONTBINDINGSTEMPERATUUR KOMEN NOx EN
               NATRIUMMONOXIDE VRIJ.

  Maatregelen       WATER (OF KOOLDIOXIDE, DROOG POEDER).

  Materieel        BRANDBESTRIJDERS MOETEN ADEMHALINGSAPPARATUUR MET LUCHTFLESSEN
               DRAGEN.6      MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF


  Na morsen/lekkage    GEMORST PRODUCT KAN WORDEN OPGEVEEGD EN IN EEN GESCHIKTE OPVANGBAK
               WORDEN GESTOPT OM VERVOLGENS VIA EEN ERKEND AFVALVERWERKINGSBEDRIJF TE
               WORDEN AFGEVOERD.

  Persoonlijk       MENSEN DIE GEMORST PRODUCT OPRUIMEN MOETEN TIJDENS HET WERK
  voorzorgsmaatregelen   OOGBESCHERMING EN EEN STOFMASKER DRAGEN. HET GEBRUIK VAN LANGE PVC
               HANDSCHOENEN WORDT AANBEVOLEN.

  Voorzorgsmaatregelen   NIETS NADELIGS BEKEND.
  voor het milieu7      HANTEREN EN OPSLAG


  Opslag          BEWAREN OP EEN KOELE DROGE PLAATS. VERMIJD EXTREME TEMPERATUREN. UIT DE
               BUURT VAN STERKE ZUREN HOUDEN.
               ZORG DAT KINDEREN ER NIET BIJ KUNNEN KOMEN.

  Ventilatie        ZORG VOOR NORMALE OPEN VENTILATIE VAN DE WERKPLAATS, ALS HET PRODUCT
               WORDT GEBRUIKT.

  Hantering        NA AANRAKING GRONDIG WASSEN. DRAAG EEN STOFMASKER, HANDSCHOENEN EN
               OOGBESCHERMING. HET STOF NIET INADEMEN.FLEETGUARD ES DRAGEE (FOSFAAT/NITRIET/MOLYBDAAT)
VEILIGHEIDSBLAD 16563 NL - REVISIE Nr. 3
                                               Pagina 3 van 5

8     MAATREGELEN TEGEN BLOOTSTELLING – PERSOONLIJKE BESCHERMING


  VEREISTEN BIJ      Ingrediënt       Type       8-uur TGG    10-min STEL
  BEROEPSMATIGE
  BLOOTSTELLING AAN    ER ZIJN GEEN GEVAREN VASTGESTELD BIJ BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN HET
  HET PRODUCT       PRODUCT.

  Te nemen maatregelen   VOORKOM DAT HET IN CONTACT KOMT MET HUID EN OGEN; HET STOF NIET
               INADEMEN.

  Technische        NORMAAL GESPROKEN NIET NODIG.
  beheersmaatregelen

  Oogbescherming      ER MOET EEN VEILIGHEIDSBRIL WORDEN GEBRUIKT BIJ HET WERKEN MET HET
               PRODUCT OM TE VOORKOMEN DAT HET IN DE OGEN KOMT.

  Handbescherming     HET GEBRUIK VAN PVC HANDSCHOENEN WORDT AANBEVOLEN.

  Bescherming van de    BIJ GROTE KANS OP BLOOTSTELLING AAN STOF MOET EEN WEGWERPSTOFMASKER
  ademhalingswegen     WORDEN GEDRAGEN.

  Bescherming van het   DRAAG EEN HEMD MET LANGE MOUWEN EN EEN BROEK.
  lichaam

  Algemene         WANNEER U DE NODIGE VOORZICHTIGHEID IN ACHT NEEMT, IS DE ALGEMENE
  voorzorgsmaatregelen   VEILIGHEID VERZEKERD.

  Hygiëne         NIET ETEN OF DRINKEN ALS U MET HET PRODUCT AAN HET WERK BENT. WAS UW
               HANDEN NA GEBRUIK.9     FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN


  Moleculair gewicht    NIET BEPAALD

  Verschijningsvorm    BEIGEKLEURIG TABLET

  Geur           LICHT CHEMISCHE GEUR

  Ph            NIET VAN TOEPASSING

  Kookpunt         NIET VAN TOEPASSING

  Vlampunt         NIET VAN TOEPASSING

  Vlambaarheid       NIET

  Zelfontvlambaarheid   NIET VAN TOEPASSING

  Explosie-eigenschappen  NIET

  Oxiderende        NATRIUMNITRIET IS STERK OXIDEREND
  eigenschappen

  Dampdruk         NIET BEPAALD

  Dichtheid        NIET BEPAALD

  Oplosbaarheid      83% IN WATER
FLEETGUARD ES DRAGEE (FOSFAAT/NITRIET/MOLYBDAAT)
VEILIGHEIDSBLAD 16563 NL - REVISIE Nr. 3
                                               Pagina 4 van 5

10    STABILITEIT EN REACTIVITEIT


 Stabiliteit         STABIEL

 Te vermijden        NATRIUMNITRIET IS EEN STERK OXIDEREND MATERIAAL. VERMIJD ORGANISCHE
 omstandigheden       STOFFEN (INCLUSIEF HOUT), CYANIDEN, ZUREN, UREA EN ZOUTEN.

 Thermische ontleding    NOX EN NATRIUMMONOXIDE.

 Gevaarlijke         KOOLMONOXIDE, KOOLDIOXIDE, NOx .
 ontledingsproducten11    TOXICOLOGISCHE INFORMATIE


 ACUTE TOXICITEIT      KAN BIJ INSLIKKEN ERNSTIG BRAKEN, SHOCK EN OVERLIJDEN VEROORZAKEN.

 Inademing          VEROORZAAKT IRRITATIE VAN DE NEUSHOLTE EN DE BOVENSTE
               ADEMHALINGSWEGEN.

 Inslikken          NATRIUMNITRIET KAN VERANDERINGEN IN DE MOTORIEK, COMA EN VERLAAGDE
               BLOEDDRUK VEROORZAKEN.

 Op de huid         TAST DE HUID AAN.

 In de ogen         IRRITEREND VOOR DE OGEN.12    ECOLOGISCHE INFORMATIE


 Mogelijk bioaccumulatief  NOG NIET BEPAALD.

 Toxiciteit in water     NOG NIET BEPAALD.

 Riolering          NIET IN HET RIOOLSYSTEEM LATEN LOPEN.13    AFVOEROVERWEGINGEN


 Vaste stof         AFVOEREN NAAR EEN VERGUNNINGHOUDEND AFVALVERWERKINGSBEDRIJF.

 Vloeistof          NIET VAN TOEPASSING.

 Gecontamineerde       AFVOEREN NAAR EEN ERKEND AFVALVERWERKINGSBEDRIJF.
 verpakking
FLEETGUARD ES DRAGEE (FOSFAAT/NITRIET/MOLYBDAAT)
VEILIGHEIDSBLAD 16563 NL - REVISIE Nr. 3
                                                               Pagina 5 van 5

14   TRANSPORTINFORMATIE


 UN-nummer          3087
                  Klasse       Nummer       Code        Identificatie-        Label
 ADR/IRD
                   5.1        29° a)      5.1 + 6.1         556            -
                  Blz.       UN-N°    Klasse     Verpakkingsg    Identificatie-      N°GSMU
 IMDG
                                           roep
                  5165       3087     5.1         II\III       5.1-05        760
                      Klasse             UN-N°               Verpakkingsgroep
 IATA
                       5.1               3087                  II\III

15   WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE


 Leveringsclassificatie   OXIDEREND, GIFTIG.

 Gevarenpictogram
 Risicozinnen        R8       CONTACT MET BRANDBAAR MATERIAAL KAN BRAND
                       VEROORZAKEN.
               R25       GIFTIG BIJ INSLIKKEN.

 S-             S1/2      IN AFGESLOTEN RUIMTE EN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN
 veiligheidsaanbevelingen          BEWAREN.
               S 45      BIJ EEN ONGEVAL OF INDIEN MEN ZICH ONWEL VOELT
                       ONMIDDELLIJK.
                       EEN ARTS RAADPLEGEN (WAAR MOGELIJK, DIT LABEL TONEN).
               S 24/25   VOORKOM CONTACT MET DE HUID EN DE OGEN.
               S 36/37/39 DRAAG GESCHIKTE BESCHERMENDE KLEDING, HANDSCHOENEN EN
                     OOG/GEZICHTSBESCHERMING.

16   RELEVANTE WETTELIJKE INFORMATIE


 OVERIGE INFORMATIE     DE INFORMATIE IN DIT VEILIGHEIDSBLAD IS GEBASEERD OP VOOR ONS BESCHIKBARE
               INFORMATIE EN IS, VOORZOVER WIJ WETEN EN GELOVEN, NAUWGEZET. ECHTER,
               OMDAT WIJ GEEN INVLOED KUNNEN UITOEFENEN OP DE OMSTANDIGHEDEN BIJ DE
               BEHANDELING EN HET GEBRUIK, AANVAARDEN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR
               SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.
               HOEWEL BEPAALDE GEVA REN HIER BESCHREVEN STAAN, KUNNEN WE NIET
               GARANDEREN DAT DIT DE ENIGE GEVAREN ZIJN DIE KUNNEN BESTAAN. GEBRUIKERS
               VAN DIT PRODUCT MOETEN ZICH ERVAN OVERTUIGEN DAT DE
               GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN EN –METHODEN ZODANIG ZIJN DAT HET PRODUCT VEILIG
               WORDT GEBRUIKT. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM TE
               VOLDOEN AAN ALLE EUROPESE, LANDELIJKE EN TER PLAATSE GELDENDE
               VOORSCHRIFTEN EN REGELS.
               AANVULLEND ADVIES OVER SPECIFIEKE VRAGEN KAN BIJ FLEETGUARD WORDEN
               VERKREGEN.FLEETGUARD ES DRAGEE (FOSFAAT/NITRIET/MOLYBDAAT)
VEILIGHEIDSBLAD 16563 NL - REVISIE Nr. 3

								
To top