LT16560NL - Copy

Document Sample
LT16560NL - Copy Powered By Docstoc
					                                                       PAGINA 1 van 6
                VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1      IDENTIFICATIE VAN DE STOF & DE ONDERNEMING
                                               MATERIAALNR:    LT 16560 NL

  Naam             WATERFILTERS MET FLEETGUARD DCA-4 POEDER/PASTA/KORRELS

  Synoniemen          KOELMIDDELADDITIEF VOOR MOTOREN

  Productcode         WF2015, WF2022, WF2070, WF2071, WF2072, WF2073, WF2074, WF2075, WF2076, WF2082,
                 WF2083, WF2087, WF2104, WF2106, WF2108, WF2126 etc.

  Onderneming         FLEETGUARD

  Kantoor gevestigdte     FLEETGUARD EUROPA, BLARENBERGLAAN 4, INDUSTRIEPARK NOORD 2
                 2800 MECHELEN - BELGIË

  Telefoonnr.         (32) 15-28-93-11

  Faxnr.            (32) 15-28-93-00

  Kantoor in Verenigd     FLEETGUARD (DIVISION OF CUMMINS ENGINE COMPANY LTD.)
  Koninkrijk          BROOKFIELD ROAD, HINCKLEY, LEICESTERSHIRE, LE10 2LN, ENGELAND
                 Tel : (+44) (0) 1455 542 222
                 Fax : (+44) (0) 1455 542 211

  Kantoor in Frankrijk     ZONE INDUSTRIELLE DU GRAND GUELEN, 29556 – QUIMPER – FRANCE
                 TEL : (+33) 2-98-76-49-49
                 FAX : (+33) 2 98-76-48-48

  Telefoon nr. in       Frankrijk: Orfila : 01 45 42 59 59
  noodsituaties        Verenigd Koninkrijk: 020 7955 5095
                 Internationaal / USA Chemical Transportation Emergency Center (VS noodcentrum voor
                 chemische transporten): +1 202 483 76162      SAMENSTELLING/ INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

       BESTANDDELEN            %        CAS Nr.     EEC Nr.     LEVERINGSCLASSIFICATIE

  DI-KALIUMFOSFAAT             20 – 40      7758-11-4
  KALIUMNITRAAT               10 – 20      7757-79-1
  NATRIUMMOLYBDAAT              4-9       7631-95-0
  NATRIUMNITRIET               4-8       7632-00-0    231-555-9        O,R8; T,R25
  MERCAPTOBENZOTHIAZOOL           4-8        149-30-4                 N,R51
  NATRIUMSILICAAT              2-6       6834-92-0    229-912-9        C,R34;Xi,R37
FLEETGUARD DCA-4 POEDER/PASTA/KORRELS
VEILIGHEIDSBLAD LT 16560 NL – REVISIE Nr. 3
                                                 PAGINA 2 van 63      IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN


  Classificatie        O, OXIDEREND; T, GIFTIG.

  Uitwerking op mensen     DIT IS EEN WITTE VASTE STOF (POEDER OF KORRELS) OF EEN BLAUWE PASTA IN EEN
                 FILTERHOUDER. INNAME IN HET LICHAAM KAN DODELIJK ZIJN. INNAME KAN BUIKPIJN
                 EN BRAKEN VEROORZAKEN. DIT PRODUCT IS EEN STERK OXIDERENDE STOF. HET STOF
                 ERVAN VEROORZAAKT IRRITATIE AAN DE NEUSHOLTE; CONTACT MET DE OGEN
                 VEROORZAAKT IRRITATIE.

  Uitwerking op het milieu   NIET BEPAALD.4      EERSTE-HULP MAATREGELEN


  Op de huid          NA HUIDCONTACT ONMIDDELLIJK WASSEN MET EEN RUIME HOEVEELHEID ZEEP EN
                 WATER. RAADPLEEG EEN ARTS ALS DE HUID GAAT IRRITEREN OF DE IRRITATIE
                 AANHOUDT. ONTSMET KLEDING EN TOEBEHOREN VOORDAT U ZE WEER GEBRUIKT.

  In de ogen          SPOELEN MET EEN ZEER RUIME HOEVEELHEID WATER. RAADPLEEG ONMIDDELLIJK EEN
                 ARTS.

  Inademing          GA DE FRISSE LUCHT IN, ALS DE SYMPTOMEN BLIJVEN AANHOUDEN, RAADPLEEG DAN
                 EEN ARTS

  Inslikken          GIFTIG BIJ INNAME. NOOIT IETS ORAAL TOEDIENEN AAN IEMAND DIE NIET BIJ
                 BEWUSTZIJN IS. ALS DE PERSOON BIJ BEWUSTZIJN IS, RAADPLEEG DAN ONMIDDELLIJK
                 EEN ARTS.5      VUURBESTRIJDINGSMAATREGELEN


  Incompatibiliteit      CONTACT VAN NATRIUMNITRIET MET ONTBRANDBARE MATERIALEN EN ORGANISCHE
                 STOFFEN KUNNEN BRAND VEROORZAKEN. NATRIUMNITRIET VERHEVIGT BRAND VAN
                 ANDERE MATERIALEN.

  Ontledingsproducten     BIJ VERHITTING TOT ONTBINDINGSTEMPERATUUR KOMEN NOx EN K2O VRIJ.

  Maatregelen         WATER (OF KOOLDIOXIDE, DROOG POEDER).

  Materieel          BRANDBESTRIJDERS MOETEN ADEMHALINGSAPPARATUUR MET LUCHTFLESSEN
                 DRAGEN.6      MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF


  Na morsen/lekkage      KLEINE HOEVEELHEDEN GEMORST PRODUCT KUNNEN WORDEN OPGEVEEGD. HET
                 MATERIAAL MOET VIA EEN ERKEND AFVALVERWERKINGSBEDRIJF WORDEN
                 AFGEVOERD.

  Persoonlijk         MENSEN DIE GEMORST PRODUCT OPRUIMEN MOETEN TIJDENS HET WERK
  voorzorgsmaatregelen     OOGBESCHERMING EN EEN STOFMASKER DRAGEN. HET GEBRUIK VAN LANGE PVC
                 HANDSCHOENEN WORDT AANBEVOLEN.

  Voorzorgsmaatregelen     NIETS NADELIGS BEKEND.
  voor het milieu


FLEETGUARD DCA-4 POEDER/PASTA/KORRELS
VEILIGHEIDSBLAD LT 16560 NL – REVISIE Nr. 3
                                                PAGINA 3 van 67      HANTEREN EN OPSLAG


  Opslag            BEWAREN OP EEN KOELE DROGE PLAATS. VERMIJD EXTREME TEMPERATUREN. UIT DE
                 BUURT VAN ZUREN HOUDEN.
                 ZORG DAT KINDEREN ER NIET BIJ KUNNEN KOMEN.

  Ventilatie          ZORG VOOR NORMALE OPEN VENTILATIE VAN DE WERKPLAATS, ALS HET PRODUCT
                 WORDT GEBRUIKT.

  Hantering          NA AANRAKING GRONDIG WASSEN. DRAAG EEN STOFMASKER, HANDSCHOENEN EN
                 OOGBESCHERMING. HET STOF NIET INADEMEN.8      MAATREGELEN TEGEN BLOOTSTELLING – PERSOONLIJKE BESCHERMING


  VEREISTEN BIJ        Ingrediënt      Type      8-uur TGG     10-min STEL
  BEROEPSMATIGE
  BLOOTSTELLING AAN      ER ZIJN GEEN GEVAREN VASTGESTELD BIJ BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN HET
  HET PRODUCT         PRODUCT.

  Te nemen maatregelen     VOORKOM DAT HET IN CONTACT KOMT MET HUID EN OGEN; HET STOF NIET
                 INADEMEN.

  Technische          NORMAAL GESPROKEN NIET NODIG.
  beheersmaatregelen

  Oogbescherming        ER MOET EEN VEILIGHEIDSBRIL WORDEN GEBRUIKT BIJ HET WERKEN MET HET
                 PRODUCT OM TE VOORKOMEN DAT HET IN DE OGEN KOMT.

  Handbescherming       HET GEBRUIK VAN PVC HANDSCHOENEN WORDT AANBEVOLEN.

  Bescherming van de      BIJ GROTE KANS OP BLOOTSTELLING AAN STOF MOET EEN WEGWERPSTOFMASKER
  ademhalingswegen       WORDEN GEDRAGEN.

  Bescherming van het     DRAAG EEN HEMD MET LANGE MOUWEN EN EEN BROEK.
  lichaam

  Algemene           WANNEER U DE NODIGE VOORZICHTIGHEID IN ACHT NEEMT, IS DE ALGEMENE
  voorzorgsmaatregelen     VEILIGHEID VERZEKERD.

  Hygiëne           NIET ETEN OF DRINKEN ALS U MET HET PRODUCT AAN HET WERK BENT. WAS UW
                 HANDEN NA GEBRUIK.
FLEETGUARD DCA-4 POEDER/PASTA/KORRELS
VEILIGHEIDSBLAD LT 16560 NL – REVISIE Nr. 3
                                                PAGINA 4 van 6

9      FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN


  Moleculair gewicht      NIET BEPAALD

  Verschijningsvorm      WIT POEDER OF WITTE KORRELS; BLAUWE PASTA

  Geur             LICHT CHEMISCHE GEUR

  Ph              NIET VAN TOEPASSING

  Kookpunt           NIET VAN TOEPASSING

  Vlampunt           NIET VAN TOEPASSING

  Vlambaarheid         NIET

  Zelfontvlambaarheid     NIET VAN TOEPASSING

  Explosie-eigenschappen    NIET

  Oxiderende          NATRIUMNITRIET IS STERK OXIDEREND
  eigenschappen

  Dampdruk           NIET VAN TOEPASSING

  Dichtheid          NIET VAN TOEPASSING

  Oplosbaarheid        100% OPLOSBAAR IN WATER10     STABILITEIT EN REACTIVITEIT


  Stabiliteit         STABIEL

  Te vermijden         KALIUMNITRIET IS EEN STERK OXIDERENDE STOF. VERMIJD STERKE ZUREN,
  omstandigheden        ORGANISCH MATERIAAL, FOSFIDEN EN HOUTSKOOL.

  Thermische ontleding     NOx EN K2O

  Gevaarlijke         NOx EN K2O
  ontbindingsproducten11     TOXICOLOGISCHE INFORMATIE


  ACUTE TOXICITEIT       NIET BEKEND.

  Inademing          INADEMING KAN BESCHADIGING VAN DE BOVENSTE ADEMHALINGSWEGEN EN DE
                 LONGEN VEROORZAKEN.

  Inslikken          GIFTIG BIJ INNAME.

  Op de huid          TAST DE HUID AAN.

  In de ogen          IRRITEREND VOOR DE OGEN.
FLEETGUARD DCA-4 POEDER/PASTA/KORRELS
VEILIGHEIDSBLAD LT 16560 NL – REVISIE Nr. 3
                                                              PAGINA 5 van 6

12    ECOLOGISCHE INFORMATIE


 Mogelijk bioaccumulatief    NOG NIET BEPAALD

 Toxiciteit in water       NOG NIET BEPAALD

 Riolering            NIET IN HET RIOOLSYSTEEM LATEN LOPEN13    AFVOEROVERWEGINGEN


 Vaste stof           AFVOEREN NAAR EEN VERGUNNINGHOUDEND AFVALVERWERKINGSBEDRIJF.

 Vloeistof            NIET VAN TOEPASSING.

 Gecontamineerde         AFVOEREN NAAR EEN VERGUNNINGHOUDEND AFVALVERWERKINGSBEDRIJF.
 verpakking14    TRANSPORTINFORMATIE


 UN-nummer            3087
                    Klasse       Nummer       Code        Identificatie-        Label
 ADR/IRD
                     5.1        29° a)      5.1 + 6.1         556            -
                    Blz.       UN-N°    Klasse     Verpakkingsg    Identificatie-     N°GSMU
 IMDG
                                             roep
                    5165       3087     5.1         II\III       5.1-05       760
                        Klasse             UN-N°               Verpakkingsgroep
 IATA
                         5.1               3087                  II\III
FLEETGUARD DCA-4 POEDER/PASTA/KORRELS
VEILIGHEIDSBLAD LT 16560 NL – REVISIE Nr. 3
                                                 PAGINA 6 van 615    WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE


 Leveringsclassificatie     OXIDEREND, GIFTIG.

 Gevarenpictogram
 Risicozinnen          R8       CONTACT MET BRANDBAAR MATERIAAL KAN BRAND
                       VEROORZAKEN.
                 R25      GIFTIG BIJ INSLIKKEN.
                 R34      VEROORZAAKT BRANDWONDEN.
                 R 51/53    GIFTIG VOOR WATERORGANISMEN, KAN OP DE LANGE TERMIJN
                        EEN NEGATIEVE INVLOED HEBBEN OP DE WATERHUISHOUDING.


 S-               S2      BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN.
 veiligheidsaanbevelingen    S 24/25    VOORKOM CONTACT MET DE HUID EN DE OGEN.
                 S 26     BIJ CONTACT MET DE OGEN ONMIDDELLIJK MET VEEL WATER
                      SPOELEN EN EEN ARTS RAADPLEGEN.
                 S 36/37/39 DRAAG GESCHIKTE BESCHERMENDE KLEDING, HANDSCHOENEN
                    EN OOG/GEZICHTSBESCHERMING.
                 S 45     BIJ EEN ONGEVAL OF INDIEN MEN ZICH ONWEL VOELT
                      ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN EN DEZE VERPAKKING OF
                   DIT LABEL TONEN, INDIEN MOGELIJK.16    RELEVANTE WETTELIJKE INFORMATIE


 OVERIGE INFORMATIE       DE INFORMATIE IN DIT VEILIGHEIDSBLAD IS GEBASEERD OP AAN ONS BESCHIKBARE
                 INFORMATIE EN IS, VOORZOVER WIJ WETEN EN GELOVEN, NAUWGEZET. ECHTER,
                 OMDAT WIJ GEEN INVLOED KUNNEN UITOEFENEN OP DE OMSTANDIGHEDEN BIJ DE
                 BEHANDELING EN HET GEBRUIK, AANVAARDEN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR
                 SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.
                 HOEWEL BEPAALDE GEVA REN HIER BESCHREVEN STAAN, KUNNEN WE NIET
                 GARANDEREN DAT DIT DE ENIGE GEVAREN ZIJN DIE KUNNEN BESTAAN. GEBRUIKERS
                 VAN DIT PRODUCT MOETEN ZICH ERVAN OVERTUIGEN DAT DE
                 GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN EN –METHODEN ZODANIG ZIJN DAT HET PRODUCT VEILIG
                 WORDT GEBRUIKT. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM TE
                 VOLDOEN AAN ALLE EUROPESE, LANDELIJKE EN TER PLAATSE GELDENDE
                 VOORSCHRIFTEN EN REGELS.
                 AANVULLEND ADVIES OVER SPECIFIEKE VRAGEN KAN BIJ FLEETGUARD WORDEN
                 VERKREGEN.
FLEETGUARD DCA-4 POEDER/PASTA/KORRELS
VEILIGHEIDSBLAD LT 16560 NL – REVISIE Nr. 3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:8/23/2012
language:Unknown
pages:6