Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

LT16551SE - Copy

VIEWS: 1 PAGES: 5

									                                                          Sidan 1 av 5


                   VARUINFORMATIONSBLAD

1     NAMN PÅ PRODUKT & FÖRETAG
                                                    BETECKNING: LT 16551 SE

  Handelsnamn         RESTORE PLUS – EXTRAKRAFTIG SYRABASERAD RENGÖRING

  Produktbenämning       EXTRA KRAFTIG SYRABASERAD KYLSYSTEMSRENGÖRING

  Produktkod          CC2637, CC2638 etc

  Företag           FLEETGUARD

  Huvudkontor         FLEETGUARD EUROPE, BLARENBERGLAAN 4, INDUSTRIEPARK NOORD 2
                 2800 MECHELEN - BELGIEN

  Telefon           (32) 15-28-93-11

  Fax             (32) 15 -28-93-00

  Kontor i Storbritannien   Fleetguard (Division of Cummins Engine Company Ltd.)
                 Brookfield Road, Hinckley, Leicestershire, LE10 2LN, England
                 Tel. ++44 (0) 1455 542 222 Fax ++44 (0) 1455 542 211

  Kontor i Frankrike      ZONE INDUSTRIELLE DU GRAND GUELEN, 29556 – QUIMPER – FRANKRIKE
                 TEL: (33) 2 98-76-49-49
                 FAX: (33) 2 98-76-48-48

  Telefon i nödsituation    Frankrike: Orfila: 01 45 42 59 59
                 Storbritannien: 020 7955 5095
                 Internationellt / USA Rådgivningscentral för kemiska transporter: 202 483 7616
2     SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING  ÄMNEN                %       CAS-nr    EG-nr     KLASSIFICERING AV INGÅENDE ÄMNEN

  CITRONSYRA            14 – 18      77-92-9

  FOSFORSYRA             1– 4     7664-38-2
3     FARLIGA EGENSKAPER


  Klassificering        EJ TILLÄMPLIGT

  Hälsofara          SVAGT BÄRNSTENSFÄRGAD, STARKT FRÄTANDE VÄTSKA. FÖRTÄRING KAN VARA
                 LIVSFARLIG ELLER ORSAKA HÄFTIGA HALS- OCH MAGSMÄRTOR SAMT KRÄKNINGAR.
                 FRÄTANDE PÅ ÖGON, HUD OCH SLEMHINNOR. INANDNING AV ÅNGOR FRÅN
                 PRODUKTEN KAN ORSAKA LUNGSKADOR

  Miljöpåverkan        ÄNNU EJ FASTSTÄLLD
RESTORE ALKALINE CLEANER – HEAVY DUTY
Varuinformationsblad LT 16551 SE - Utgåva 4
                                                   Sidan 2 av 5

4      FÖRSTA HJÄLPEN


  Hudkontakt          TVÄTTA GENAST MED MYCKET TVÅL OCH VATTEN. KONTAKTA LÄKARE VID
                 IRRITATION ELLER OM BESVÄR KVARSTÅR. SANERA NEDSTÄNKTA KLÄDER
                 OCH TILLBEHÖR INNAN DE ANVÄNDS IGEN

  Ögonkontakt         SPOLA MED RIKLIGT MED VATTEN OCH KONTAKTA LÄKARE

  Inandning          FLYTA PERSONEN TILL FRISK LUFT. KONTAKTA LÄKARE OM BESVÄREN KVARSTÅR

  Förtäring          GIFTIGT ATT FÖRTÄRA. FRAMKALLA INTE KRÄKNINGAR. STOPPA ALDRIG NÅGONTING
                 I MUNNEN PÅ EN MEDVETSLÖS PERSON. KONTAKTA OMEDELBART LÄKARE
5      ÅTGÄRDER VID BRAND


  Inkompatibilitet       FÖRVARA ÅTSKILT FRÅN STARKA ALAKIER OCH REAKTIVA METALLER SOM MJUKT
                 STÅL, ALUMINIUM OCH ZINK

  Nedbrytning         KAN VID NEDBRYTNING BILDA SUR RÖK OCH / ELLER GIFTIGA ÅNGOR AV POx

  Släckningsmetoder      ANVÄND KOLDIOXID, PULVERSLÄCKNING ELLER VATTENBESPRUTNING

  Utrustning          ANVÄND LÄMPLIG ANDNINGSUTRUSTNING VID BRANDBEKÄMPNING6      ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP


  Vid spill / läckage     DÄM IN OCH SAMLA UPP SPILL MED HJÄLP AV ICKE BRÄNNBART, ABSORBERANDE
                 MATERIAL OCH ELIMINERA ALLA ANTÄNDNINGSKÄLLOR
                 ANVÄND PLASTSKYFFEL FÖR ATT ÖVERFÖRA SPILLET TILL LÄMPLIGT KÄRL
                 OCH LÄMNA TILL GODKÄND AVFALLSHANTERING

  Personlig          PERSONALEN MÅSTE BÄRA ÖGONSKYDD OCH LÄMPLIGA PVC-HANDSKAR VID
  skyddsutrusning       OMHÄNDERTAGANDE AV EVENTUELLT SPILL

  Förebyggande miljöskydd   TÖM INTE KONCENTRERAD PRODUKT I ÖPPNA VATTENRÄNNOR ELLER
                 AVLOPPSLEDNINGAR
7      HANTERING OCH LAGRING


  Lagring           FÖRVARAS TORRT OCH SKYDDAT FRÅN EXTREMA TEMPERATURER. FÅR EJ FRYSAS.
                 FÖRVARA ÅTSKILT FRÅN STARKA ALKALIER

                 SE TILL ATT BEHÅLLAREN ÄR STÄNGD NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS OCH
                 FÖRVARA OÅTKOMLIGT FÖR BARN

  Ventilation         SÖRJ FÖR TILLRÄCKLIG VENTILATION VID OMTAPPNING

  Hantering          PERSONALEN MÅSTE TVÄTTA SIG NOGGRANT EFTER HANTERING AV PRODUKTEN.
                 ANVÄND SKYDDSKLÄDER, HANDSKAR OCH ÖGONSKYDD. UNDVIK INANDNING AV
                 DIMMA / ÅNGOR
RESTORE ALKALINE CLEANER – HEAVY DUTY
Varuinformationsblad LT 16551 SE - Utgåva 4
                                                     Sidan 3 av 5

8      BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER


  BESTÄMMELSER FÖR       Ingående ämne      Typ    8 tim tidsvägt medelvärde  10 min korttidsvärde
  EXPONERING VID
  HANTERING AV
  PRODUKTEN          FOSFORSYRA        OES          -         1 mg/m3

  Skyddsåtgärder        UNDVIK KONTAKT MED HUD, ÖGON OCH MUN

  Övervakning         BEHÖVS NORMALT INTE

  Ögonskydd          SKYDDSGLASÖGON BÖR ANVÄNDAS VID HANTERING FÖR ATT SKYDDA MOT STÄNK I
                 ÖGONEN

  Handskydd          SYRABESTÄNDIGA HANDSKAR BÖR ANVÄNDAS

  Andningsskydd        ERFORDRAS ENDAST OM LUFTKONCENTRATIONERNA PÅ ARBETSPLATSEN
                 ÖVERSTIGER GRÄNSVÄRDENA ENLIGT DEN BRITTISKA OCCUPATIONAL EXPOSURE
                 STANDARD (OES). VI REKOMMENDERAR LÄSNING AV RIKTLINJER FRÅN DEN BRITTISKA
                 YRKESINSPEKTIONEN (HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE (HSE))

  Skyddsklädsel        VID ÖVERFÖRING TILL ANNAT KÄRL SKALL ETT SKYDDSFÖRKLÄDE SOM ÄR
                 OGENOMTRÄNGLIGT FÖR FRÄTANDE ÄMNEN SAMT LÅNGÄRMAD KLÄDSEL OCH
                 HANDSKAR ANVÄNDAS

  Allmänt förebyggande     VIDTAG LÄMPLIGA RUTINÅTGÄRDER FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA GOD SÄKERHET
  skydd

  Hygien            ÄT ELLER DRICK INTE VID HANTERING AV PRODUKTEN. TVÄTTA HÄNDERNA EFTER
                 ANVÄNDNING9      FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER


  Molekylvikt         EJ FASTSTÄLLD

  Produktens färg och form   FRIFLYTANDE SVAGT BÄRNSTENSFÄRGAD VÄTSKA

  Lukt             STICKANDE

  pH              2.3 vid 100%

  Kokpunkt           100°C

  Flampunkt          EJ TILLÄMPLIGT

  Antändlighet         EJ TILLÄMPLIGT

  Självantändlighet      EJ FASTSTÄLLD

  Explosiva egenskaper     INGEN

  Oxiderande egenskaper    EJ TILLÄMPLIGT

  Ångtryck           760 mm Hg vid 100°C

  Densitet           S.G. = 1.12

  Löslighet          100% I VATTEN
RESTORE ALKALINE CLEANER – HEAVY DUTY
Varuinformationsblad LT 16551 SE - Utgåva 4
                                                  Sidan 4 av 5

10    STABILITET OCH REAKTIVITET


 Stabilitet           STABIL BEREDNING

 Undvik följande         UNDVIK STARKA ALKALIER OCH REAKTIVA METALLER SOM MJUKT STÅL,
                 ALUMINIUM OCH ZINK

 Termisk nedbrytning       KAN VID UPPVÄRMNING BRYTAS NED TILL SUR RÖK OCH / ELLER GIFTIGA ÅNGOR AV
                 POx

 Farliga             KOLMONOXID, KOLDIOXID
 nedbrytningsprodukter
11    TOXIKOLOGISK INFORMATION


 AKUT GIFTIGHET         EJ FASTSTÄLLD

 Inandning            INHALATION AV ÅNGOR KAN ORSAKA OBEHAG SAMT IRRITATION
                 I ANDNINGSORGANEN OCH DE ÖVRE LUFTVÄGARNA

 Förtäring            FÖRTÄRING KAN ORSAKA HÄFTIGA HALS- OCH MAGSMÄRTOR SAMT KRÄKNINGAR

 Hudkontakt           FRÄTANDE

 Ögonkontakt           FRÄTANDE. MYCKET IRRITERANDE. KAN ORSAKA VÄVNADSSKADA
12    EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION


 Potentiell bioackumulation   ÄNNU EJ FASTSTÄLLD

 Skadlig långtidseffekt i    ÄNNU EJ FASTSTÄLLD (Ph-beroende)
 vattenmiljöer

 Avlopp             FÅR INTE RINNA UT I AVLOPPSSYSTEMET
13    AVFALLSHANTERING


 Fast form            EJ TILLÄMPLIGT

 Vätska             LÄMNA TILL INSAMLINGSSTÄLLE FÖR FARLIGT AVFALL

 Nedsmutsad behållare      TVÄTTA REN OCH ÖVERLÄMNA TILL EN GODKÄND
                 AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNING
RESTORE ALKALINE CLEANER – HEAVY DUTY
Varuinformationsblad LT 16551 SE - Utgåva 4
                                                 Sidan 5 av 5

14    TRANSPORTINFORMATION


 FN-nummer            Ej tillämpligt

 ADR / RID            Omfattas ej av transportbestämmelser

 IMDG              Omfattas ej av transportbestämmelser

 IATA              Omfattas ej av transportbestämmelser
15    GÄLLANDE BESTÄMMELSER


 Klassificering av        EJ TILLÄMPLIGT
 produkten

 Riskfraser           R 36/38     IRRITERAR ÖGON OCH HUD


 Skyddsfraser          S1/2   FÖRVARAS I LÅST UTRYMME OCH OÅTKOMLIGT FÖR BARN
                 S13    FÖRVARAS ÅTSKILT FRÅN LIVSMEDEL OCH DJURFODER
                 S 24/25  UNDVIK KONTAKT MED HUDEN OCH ÖGONEN
                 S 26   VID KONTAKT MED ÖGONEN, SPOLA GENAST MED MYCKET VATTEN
                      OCH KONTAKTA LÄKARE
                 S 37/39  ANVÄND LÄMPLIGA SKYDDSHANDSKAR OCH SKYDDSGLASÖGON ELLER
                     ANSIKTSSKYDD
                 S 45   VID OLYCKSFALL, ILLAMÅENDE ELLER ANNAN PÅVERKAN, KONTAKTA
                     OMEDELBART LÄKARE. VISA OM MÖJLIGT ETIKETTEN16    TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER


 ÖVRIG INFORMATION        DENNA INFORMATION ÄR BASERAD PÅ HOS OSS TILLGÄNGLIG INFORMATION OCH ÄR,
                 SÅ VITT VI HAR KUNNAT FASTSTÄLLA, KORREKT. VI PÅTAR OSS DOCK INGET ANSVAR
                 FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR VID HANTERING ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, DÅ
                 DETTA LIGGER UTANFÖR VÅR KONTROLL. VI KAN INTE HELLER GARANTERA ATT DE
                 RISKER SOM BESKRIVS I DENNA INFORMATION ÄR DE ENDA SOM KAN FÖREKOMMA.
                 DET ÄR ANVÄNDARENS ANSVAR ATT PRODUKTEN ANVÄNDS SÄKERT OCH I ENLIGHET
                 MED GÄLLA NDE EUROPEISKA OCH SVENSKA LAGAR OCH BESTÄMMELSER
                 KONTAKTA FLEETGUARD OM DU ÖNSKAR YTTERLIGARE UPPGIFTER
RESTORE ALKALINE CLEANER – HEAVY DUTY
Varuinformationsblad LT 16551 SE - Utgåva 4

								
To top