Docstoc

ako_postupovat

Document Sample
ako_postupovat Powered By Docstoc
					Čím začať, na čo sa zamerať, ako
 postupovať pred vypracovaním
    žiadosti o NFP
                  Základné kroky pred podaním ŽoNFP


1. krok:

   zvoliť si prioritnú os podporovanú z Operačného programu
   Životné prostredie resp. PM OP ŽP1

   v rámci nej operačný cieľ

   príslušnú skupinu oprávnených aktivít
1 Programový  manuál OP Životné prostredie (verzia 4.1)
                   Operačný
                   program
                   Životné
                   prostredie
                   3. Ochrana
1.Integrovaná             ovzdušia a              5. Ochrana
                            4.Odpadové
 ochrana,    2. Ochrana pred  minimalizácia            a regenerácia
                           hospodárstvo
 racionálne     povodňami    nepriaznivých             prírodného
                           (prioritná os)
využívanie vôd   (prioritná os)  vplyvov zmeny           prostredia a krajiny
(prioritná os)              klímy              (prioritná os)
                   (prioritná os)
Prioritná os 1. Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd


Operačný cieľ 1.1. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných
          vodovodov

Operačný cieľ 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
          v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Operačný cieľ 1.3. Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu
          povrchových vôd a podzemných vôd

Prioritná os 2. Ochrana pred povodňami

Operačný cieľ 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

Operačný cieľ 2.2. Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného
          systému
Prioritná os 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
zmeny klímy

Operačný cieľ 3.1. Ochrana ovzdušia
Operačný cieľ 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien,
          vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie


Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Operačný cieľ 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Operačný cieľ 4.3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým
          pre životné prostredie
Operačný cieľ 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich
          odstraňovania
Operačný cieľ 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
Prioritná os 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny


Operačný cieľ 5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov
 prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti
 o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre
 kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie
 monitoringu druhov a biotopov
Operačný cieľ 5.2. Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny
 prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny
 vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných
 a medzinárodných záväzkov
Operačný cieľ 5.3. Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia
 verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými
 skupinami
                 Základné kroky pred podaním ŽoNFP

2. krok: Identifikovať typ prijímateľa:

 Prijímatelia zo sektora verejnej správy v súlade s §3 zákona č. 523/2004
 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
 niektorých zákonov
   Ústredná správa – štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne
   účelové fondy, Fond národného majetku SR, Slovenský pozemkový fond,
   verejné vysoké školy

   Územná samospráva – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené
   rozpočtové a príspevkové organizácie

   Fondy sociálneho poistenia a fondy zdravotného poistenia – sociálna
   poisťovňa, zdravotné poisťovne
                 Základné kroky pred podaním ŽoNFP

2. krok: Identifikovať typ prijímateľa:

 Prijímatelia zo súkromného sektora
   združenia miest a obcí, mikroregióny : združenia, ktoré pozostávajú
   výlučne z obcí, alebo obcí a ďalších subjektov zo sektora verejnej správy a
   vznikli na základe § 20 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
   neskorších predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
   neskorších predpisov alebo § 20f až § 21 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky
   zákonník
   iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
   cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č.308/1991 Zb.
   o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení
   neskorších predpisov (PO 3. ochrana ovzdušia)
   MVO so zameraním na ochranu ŽP (s výnimkou neinvestičných fondov a
   združení právnických osôb) (PO 3. ochrana ovzdušia, 3.2, II. skupina C-F)
                  Základné kroky pred podaním ŽoNFP

3. krok – určiť, či sa na žiadateľa pre daný typ projektu vzťahujú
  pravidla poskytovania štátnej pomoci

   Schémy štátnej pomoci sa uplatňujú pre prioritnú osi 3 Ochrana ovzdušia a
   minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy a prioritnú os 4
   Odpadové hospodárstvo

   Na prioritné osi - PO1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,
   PO2 Ochrana pred povodňami a PO5 Ochrana a regenerácia prírodného
   prostredia a krajiny sa pravidla poskytnutia štátnej pomoci nevzťahujú.

   Relevantné pre žiadateľov, ktorý sú uvedený ako prijímatelia pomoci v čl. E
   príslušnej schémy štátnej pomoci

   od zaradenie projektu pod/ mimo schému štátnej pomoci závisí spôsob
   financovania projektu a relevantné prílohy
                 Základné kroky pred podaním ŽoNFP


Pod SŠP môžu spadať:
1. Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
 ( § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka)

2. Organizácie zriadené orgánmi verejnej správy
 (príspevkové organizácie zriadené v súlade s § 21 ods. 5 zákona č. 523/2004
Z.z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy)

3. Združenia s účasťou obcí
  (podľa Z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo
§ 20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 Schéma štátnej pomoci sa nevzťahuje na subjekty, ktoré nevykonávajú
hospodársku činnosť a ktoré nie sú účastníkmi hospodárskej súťaže v tých
oblastiach, do ktorých je zameraná pomoc podľa tejto schémy.
                 Základné kroky pred podaním ŽoNFP

 Ak sa na žiadateľa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci – financovanie ako
 subjekty pod schémou štátnej pomoci.
 Ak sa na žiadateľa nevzťahujú pravidla štátnej pomoci – financovanie ako
 subjekty mimo schémy štátnej pomoci

 Dokument „Inštrukcie pre žiadateľa pri uplatňovaní pravidiel poskytovania
 štátnej pomoci“- príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa
 Príloha č.29 k ŽoNFP – „Dotazník k štátnej pomoci“ – doplňujúci dokument


 Schéma štátnej pomoci pre regionálnu pomoc
   Pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva
   Pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia

 Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (skupinová
 výnimka) v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov
 zmeny klímy pre programové obdobie/ roky 2007 - 2013
                 Základné kroky pred podaním ŽoNFP

4. Krok – oboznámiť sa s pravidlami financovania žiadosti o NFP,
  výškou finančnej podpory v %, podmienkami vypracovania FA

Dôležité si stanoviť:
   Či je žiadateľom prijímateľ zo sektora verejnej správy/ súkromného
    sektora
   Či sa na projekt vzťahuje poskytnutie štátnej pomoci alebo nie
   Či projekt generuje/ negeneruje príjmy

 „Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
 programové obdobie 2007 – 2013“
 „Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
 programové obdobie 2007 – 2013“
                           Financovanie projektov

                 ŽIADATEĽ

       verejný sektor            súkromný sektor


  mimo schémy štátnej pomoci          pod schémou štátnej pomoci

generujúce príjmy   negenerujúce príjmy    Schéma na RP  Schéma na ŽP


Finančná analýza   preukázanie ekonomickej
            udržateľnosti prevádzky
                         Finančná analýza Finančná analýza
                         projektu     projektu
                                      Financovanie projektov

A. Financovanie projektov predložených prijímateľmi z verejnej správy/
súkromného sektora, na ktoré sa nevzťahuje poskytnutie štátnej pomoci:


 Organizácie štátnej                   Celkové oprávnené výdavky
   správy, príp.
                Zdroje EÚ           Národné verejné zdroje
   RozO a PO,                                               Spolu
   Sociálna       ERDF, ESF alebo KF            Štátny rozpočet
   poisťovňa
                 85,0 %                 15,0 %               100,0 %
                             Celkové oprávnené výdavky

 Iné subjekty          Zdroje EÚ           Národné verejné zdroje
   verejnej                              Iný subjekt verejnej       Spolu
   správy       ERDF, ESF alebo KF     Štátny rozpočet
                                        správy
                 85,0 %          10,0 %          5,0 %          100,0 %

 Vysoké školy a iné subjekty zapísané a zaradené v registri podľa odseku 1 § 3 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách
 verejnej správy
                                Financovanie projektov                       Celkové oprávnené výdavky
Obec, VÚC, príp.    Zdroje EÚ        Národné verejné zdroje
  RozO a PO
                                        Spolu
  zriadené
          ERDF, ESF alebo KF  Štátny rozpočet    VÚC/obec
  obcou a VÚC
             85,0 %       10,0 %        5,0 %    100,0 %
                      Celkové oprávnené výdavky
Súkromný sektor             Národné verejné
  mimo schém     Zdroje EÚ              Súkromné zdroje
                       zdroje             Spolu
   štátnej
   pomoci    ERDF, ESF alebo KF  Štátny rozpočet    Prijímateľ

            80,75 %      14,25 %        5,0 %    100,0 %
                          Financovanie projektov

 A1. Financovanie projektov, ktoré generujú príjmy:
 Projekt generujúci príjmy (v zmysle čl. 55 všeobecného
nariadenia Rady (ES) 1083/2006) znamená:


 každú operáciu zahŕňajúcu investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je
spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo
 každú operáciu zahŕňajúcu predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov,
alebo
 každé poskytovanie služieb za poplatok
                         Financovanie projektov Na určenie miery pomoci z fondov pre projekty generujúce príjmy sa používa
tzv. metóda „medzery vo financovaní – finančný gap“
   dochádza k zníženiu celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu
   zo zníženej výšky oprávnených výdavkov sa následne počíta výška
  nenávratného finančného príspevku (NFP)
   percentuálna výška NFP sa nemení, mení sa výška oprávnených
  výdavkov, z ktorých sa NFP počíta


 Podiel NFP na celkových oprávnených výdavkoch = INTENZITA POMOCI
                       Financovanie projektov

 Projekty, ktorých celkové náklady nepresahujú 1 mil. EUR - príjmy
 generované projektom sa nebudú zohľadňovať pri výpočte intenzity
 pomoci, t.j. nebude dochádzať k znižovaniu oprávnených výdavkov
 projektu

 Intenzita pomoci stanovená automaticky vo výške 95% z oprávnených
 výdavkov projektu

 ostáva povinnosť vypracovať FA (príloha 2 ŽoNFP) podľa „Metodiky na
 vypracovanie FA“ (príloha č. 2 – Príručky pre žiadateľa )
                           Financovanie projektov

Príklad
1. Projekt negenerujúci príjmy                 Preukázanie ekonomickej
celkové oprávnené výdavky:                     udržateľnosti projektu
100 000 € (85% EÚ + 10% ŠR) + 5% + neoprávnené výdavky


               ZDROJE ŽIADATEĽA

2. Projekt generujúci príjmy s celkovými výdavkami do 1 milión €   Vypracovanie FA
celkové oprávnené výdavky:
100 000 € (85% EÚ + 10% ŠR) + 5% + neoprávnené výdavky


                ZDROJE ŽIADATEĽA

3. Projekt generujúci príjmy                   Vypracovanie FA
celkové oprávnené výdavky:
100 000 € znížené FA o 20 % = 80 000 €
80 000 € (85% EÚ + 10% ŠR ) + 5% + 20 000 € + neoprávnené výdavky


                ZDROJE ŽIADATEĽA
                           Financovanie projektov

Financovanie v rámci prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1 a 1.2
 Financovanie podľa pravidiel financovania skupiny A1 resp. A2
 V prípade využitia existujúcej prevádzkovej zmluvy s prevádzkovateľom s účasťou
 súkromného kapitálu na prevádzkovanie infraštruktúry spolufinancovanej z
 finančných prostriedkov ES a ŠR stanovujú sa podmienky financovania podľa
 časti „Špeciálne podmienky pre prevádzkové zmluvy“ dokumentu „Podmienky
 pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operačného
 cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v Slovenskej republike“
 (Príloha č.5 PM OP ŽP):
   Ak účinnosť zmluvy je do 31.12.2017 – spolufinancovanie v plnej výške ako je
    definované v OP ŽP
   Ak účinnosť zmluvy je do 31.12.2020 – do výpočtu pre určenie NFP výdavky len
    do výšky 60% celkových oprávnených výdavkov
   Ak účinnosť zmluvy je do 31.12.2022 – do výpočtu pre určenie NFP výdavky len
    do výšky 30% celkových oprávnených výdavkov
   Ak účinnosť zmluvy je po 31.12.2022 – nie je možné takýto projekt financovať z
    OP ŽP
            B1. Financovanie projektov, na ktoré sa vzťahuje
           poskytnutie štátnej pomoci pre regionálnu pomoc

Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu
ovzdušia pre programové obdobie/ roky 2007 – 2013 ( Regionálna pomoc )
Predmetom schémy štátnej pomoci je poskytovanie regionálnej investičnej pomoci
na financovanie projektov v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia
so zámerom podporiť rozvoj regiónov prostredníctvom podpory investícií
a vytváraním nových pracovných miest.


Limity podľa mapy regionálnej pomoci pre roky 2007-2013 pre ochranu ovzdušia

   Regióny podľa čl. 87(3)(a)     Maximálna intenzita pomoci

   Západné Slovensko      40% z celkových oprávnených výdavkov
   Stredné Slovensko      50% z celkových oprávnených výdavkov
   Východné Slovensko      50% z celkových oprávnených výdavkov

V prípade malých podnikov sa maximálna intenzita uvedená v tabuľke zvyšuje o 20%.
V prípade stredných podnikov sa maximálna intenzita uvedená v tabuľke zvyšuje o10%
Región NUTS II Bratislavský kraj (celé územie Bratislavského samosprávneho kraja)
nie je v rámci tejto schémy na podporu oprávnený.
             B2. Financovanie projektov, na ktoré sa vzťahuje
                  poskytnutie štátnej pomoci na ochranu
                životného prostredia (skupinová výnimka)
Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany
ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pre
programové obdobie/ roky 2007 – 2013 (skupinová výnimka)

maximálna intenzita pomoci určená pre jednotlivé skupiny aktivít osobitne podľa
príslušných článkov nariadenia o skupinových výnimkách nasledovne:

1. Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem
Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť
úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem
Spoločenstva (článok 18 nariadenia o skupinových výnimkách)

Pre aktivity zahrnuté v tejto skupine sa maximálna intenzita pomoci určuje podľa článku 18
nariadenia o skupinových výnimkách a nasledovnej tabuľky:

                       Intenzita pomoci
  Malé podniky          55% z celkových oprávnených výdavkov
  Stredné podniky         45% z celkových oprávnených výdavkov
  Veľké podniky          35% z celkových oprávnených výdavkov
            B2. Financovanie projektov, na ktoré sa vzťahuje
           poskytnutie štátnej pomoci na ochranu životného
                    prostredia (skupinová výnimka)

2. Pomoc na obnoviteľné zdroje energie a kogeneráciu (článok 22 a 23
nariadenia o skupinových výnimkách)


Pre aktivity zahrnuté v tejto skupine sa maximálna intenzita pomoci určuje podľa
článku 22 a 23 nariadenia o skupinových výnimkách a nasledovnej tabuľky:
                         Intenzita pomoci
 Malé podniky             65% z celkových oprávnených výdavkov
 Stredné podniky           55% z celkových oprávnených výdavkov
 Veľké podniky            45% z celkových oprávnených výdavkov

Výpočet oprávnených výdavkov investícií realizovaných v rámci projektov predložených pod
SŠP na ochranu ŽP v oblasti životného prostredia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov
zmeny klímy pre roky 2007-2013 sa vypočítavá v preddefinovanej povinnej prílohe č.30
                    Základné kroky pred podaním ŽoNFP

5. krok: Oboznámiť sa s podmienkami aktuálnych výziev, ktoré sú
  zverejnené:
   V rámci ktorých prioritných osí, operačných cieľov, oprávnených aktivít
   Oprávnenosť žiadateľa
   Oprávnenosť územia
   NUTS I – celé územie SR (financovanie z KF)
     PO 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
     PO 2. Ochrana pred povodňami
     PO 4. Odpadové hospodárstvo
   NUTS I, okrem NUTS II Bratislavský kraj (financovanie z ERDF)
     PO 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých zmien klímy
     PO 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a
   Aké sú oprávnené výdavky – pri stanovovaní oprávnenosti/neoprávnenosti
   výdavkov treba vychádzať z PM OP ŽP a z „Usmernenia RO k oprávnenosti
   výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci OP ŽP na programové
   obdobie 2007-2013“ (zverejnené vždy súčasne s výzvou)
                   Základné kroky pred podaním ŽoNFP

Praktické rady na záver:
 Vytvoriť si dostatočný čas na prípravu a vypracovanie projektu:
  -  výzva trvá 90 dní od dátumu jej zverejnenia
  -  príprava PD, vybavenie stavebného povolenia a ak je potrebné vypracovanie
    posudzovania vplyvov na životné prostredie (vypracovanie EIA) - trvá viac ako
    90 dní
  -  Oboznámiť sa s povinnými prílohami – Príloha č.6 Príručky pre žiadateľa –
    „Zoznam povinných príloh a ich bližšia špecifikácia“
  -  Mať vysporiadané majetkovo – právne vzťahy – v zmysle dokumentu „Ďalšie
    podmienky poskytnutia pomoci alebo podpory“


 Prostredníctvom žiadosti o aktiváciu užívateľského konta získať prístup do
 verejnej časti aplikácie ITMS II Portál .
               Základné kroky pred podaním ŽoNFP
          Ďakujem za pozornosť
                       Ing. Mária Chňapeková
                            REPIS. Nitra


www.opzp.sk  www.repis.sk   www.enviro.gov.sk   www.sazp.sk

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:39
posted:8/22/2012
language:Slovak
pages:26