Docstoc

Kar Dagitimi

Document Sample
Kar Dagitimi Powered By Docstoc
					Yayımlandığı Yer: Mali Çözüm Dergisi (İSMMMO Yayını) Ocak Şubat Mart 2006/74 Sayısı

Konu: Kurumlarda Donem Karının Vergilendirilmesi Karın Dağıtılması Halinde Stopajının Yapılması

            KURUMLARDA DÖNEM KARININ VERGİLENDİRİLMESİ
            KARIN DAĞITILMASI HALİNDE STOPAJININ YAPILMASI
                  VE BİR ÖRNEK UYGULAMA
1- 1-    GENEL AÇIKLAMA

Ülkemizde Sermaye yapısının güçlü olmadığı, Sermaye birikiminin yetersiz olduğu bilinmektedir. Ülkemizde 1980 sonrası
yapılan özelleştirmeler ve yabancı sermaye gelişi ve yatırımları eski hareketliliğini son yıllarda gösterememektedir. Gerek
özelleştirme alanında yapılanlar gerekse yabancı sermayenin ülkemize yatırım yapması için oluşması gereken şartların
oluştuğunu söylemek güçtür. Özelleştirmelerde başlangıç hızının aynı tempoyla sürdürülememesi ülkemizin yararına
olmamıştır. 2001 kırızı milli şirketlerin yabancı sermayeye olan talebini artırmıştır. Şirket evlilikleri milli sermayenin
güçlenmesini ve uluslararası rekabet gücünü artırabilir.
Ülkemizde 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1950 yılı başında yürürlüğe girmiştir.
Şirketlerimizin vergilendirilme rejimleri zamanla değişikliğe uğrayarak günümüze gelmiştir. Önemli değişiklik 3946 , 4369 ,
4842, 4884,4962,5024,5035,5084,5228 ve5281 sayılı yasalar ile kurumların vergilendirilmesinde önemli değişiklikler
yapılmıştır. Konumuz bu değişiklikler doğrultusun da 2005 yılında elde edilen kazançların,
 Kurumların dönem karının vergilendirilmesi,dağıtımı ve işlemlerinin yapılması uygulamasının incelenmesidir .

2- 2-    KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Kurumlar Vergisi Kanununun 1.maddesinde belirtilen kurumların kazançları kurumlar vergisine tabidir denilmektedir.
1.1.1994 tarihinden sonra ülkemizde uygulanan Tek Düzen Muhasebe Sistemi şirketlerin dönemin tüm gelirleri-giderleri
sonucu olarak Ticari bilanço karına ulaşmayı hedef almıştır. Hesap planı uygulamalarında 690 numaralı hesap sonucu ticari
bilanço karı oluşmaktadır. 590 nolu hesaba ise vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra net kara ulaşılmaktadır. Mali tablolarda net
kar görülmektedir.
Ancak safi kurum kazancına ulaşabilmek için Ticari bilanço karı üzerinde vergi kanunlarını dikkate alarak aşağıdaki
çalışmaları yapmak gerekir.
Vergilendirilecek dönem karına (mali kar’ a) ulaşmak için aşağıda ki çalışmaların yapılması gerekir.
- Şirket varlıkları V.U.K. değerleme ölçülerinden (V.U.K. md. 269-290) farklı ölçülere göre değerlenmişse, saptanan farkın
dönem karına ilave edilmesi gerekir.
- Vergi yasalarına indirimine izin verilmeyen giderler saptanarak dönem karına ilave edilmesi gerekir.
- Vergiden bağışık tutulan unsurlar (indirim ve istisnaların dönem karından indirilmesi gerekir.
Yapılan bu çalışmaların sonucunda Ticari bilanço karı vergi yasalarına uygun hale
getirilerek mali kara diğer bir ifade ile Kurumlar Vergisi matrahına ulaşılmış olunacaktır.
Anonim,Limited,Hisseli komandit gibi sermaye şirketleri vergi dilinde Kurum olarak tanımlanır.(K.V.K. md.2) Kurumlar da
kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir. 1
-Türk Ticaret Kanunu
-Vergi Yasaları
-Şirket Ana sözleşmeleri
-SPK Mevzuatı
-Genel Kurul Kararları olduğu bilinmektedir.
Şirketlerde kar dağıtım yetki ve sorumluluğu yukarıdaki yasalar ve genel kurul kararları doğrultusunda yönetim kuruluna
aittir. Yönetim Kurulu yukarıda ki düzenlemeler doğrultusunda şirketin kar dağıtım politikasını saptar ve uygular.
Kar dağıtımının şirketin genel kurul onayından geçmesi hukuki zorunluluktur.


2.1 2.1 SAFİ KURUM KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ

29.07.1998 tarihinde yayınlanan 4369 sayılı kanunla 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere tüm kurumlarda kurumlar
vergisi oranı %30 olarak belirtilmiş fon payı da bu verginin %10’u olarak kabul edilmişti.(K.V. md. 25) 24.04.2003 tarih 4842
sayılı yasa ile yapılan ve 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fon payı hesaplanmayacaktır . Kurumlar Vergisi
%30 olarak uygulanacaktır.
1
  İslam Çankaya Dönem Karının vergilendirilmesi, dağıtımı, muhasebesi, Turmob yayınları 69 s.26,27,28
                                  1/6
2.2 KURUM GELİR VERGİSİ TEVKİFATININ HESAPLANMASI

Kurumlar Vergisine tabi kurumların elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine
göre yapılmaktadır. Kurumların gelirleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde yedi bent halinde sayılan gelir
unsurlarndan oluşur ve tamamı kurum kazancı olarak adlandırılır. Kurumların bu kazancı üzerinden alınacak Kurumlar Vergisi
ise Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümlerine göre tespit edilen safı kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Bilindiği
üzere 4842,4884,4962,5024,5035,5084,5228 ve 5281 sayılı Kanunlarla vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda 2005 yılı kurum kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir.

2.2.1.Kurumlar vergisi oranı %30 olarak uygulanacaktır. Kar dağıtımına bağlı olarak Gelir Vergisi
Stopajı 4842 Sayılı Kanunun 12 inci maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinin
birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile dördüncü fıkrası değiştirilmiştir.Bu değişikliğe
göre,
2.2.2. Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılı Kanunla
yapılan değişiklikle, kurumların istisna kazançları ile normal kazançları ayrımına son verilerek istisna olsun olmasın tevkifat,
karın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Söz konusu Kanun Hükmü ile yapılan değişikliğe ve 81 seri no.lu Kurumlar Vergisi
Genel Tebliği ile 15 no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre,
Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş olan kazançlar üzerinden ,dağıtılsın dağıtılmasın (iştirak kazançları hariç) uygulanan
Gelir Vergisi Stopajı kaldırılmıştır.
Bundan böyle, istisna kazançları üzerinden Gelir Vergisi Stopajı yapılmayacaktır Dağıtılan kazancın istisna kaynaklı olup
olmamasının tevkifat açısından önemi yoktur.
2.2.3. Halka açık şirket ile halka açık olmayan şirketlerden elde edilen kar payı ayrımı da kaldırılmak suretiyle,    her iki tür
  şirket tarafından dağıtılan kar paylarının aynı oranda vergilendirilmesi öngörülmüştür.

2.2.4. Tam mükellef kurumlarda, kurum kazancının dağıtılması halinde dağıtılan kar paylarından, kar payı alan  kişilerin
  durumuna bağlı olarak Gelir Vergisi Kanununa göre %10 oranında tevkifat yapılacaktır. (Çifte vergilendirmeyi önleme
  anlaşmaları ile GVK 'nın geçici 62 madde hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır)
  Karın dağıtılmayarak ihtiyatlara veya sermayeye ilavesi halinde ise tevkifat yapılmayacaktır.
2.2.5. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumlar. Gelir Vergisi Kanununun
  75.maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradinin ana merkeze aktarılan tutar
  üzerinden Gelir Vergisi Kanununa göre %10 oranında tevkifat yapacaklardır.(Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile
  GVK'nın geçici 62. madde hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır).
2.2.6. 4842 sayılı Kanunla prensip olarak istisna kazançlar üzerinden tevkifat yapılmaması öngörülmekle birlikte, GVK'nın
   geçici 61.maddesi gereğince tercihini yeni düzenlemeden yana kullanmayanlar, 24.04.2003 tarihinden önce yapılan
   müracaatlara istinaden düzenlenen veya düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım harcamaları için,
   hesaplanan yatınm indirimi istisna tutarı üzerinden, dağıtılsın dağıtılmasın %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı
   yapacaklardır. Bu esaslara göre 2005 yılı kurum kazançlarının beyanı yapılacaktır.2
 2.2.7 Temettü ve kar payı elde eden kişilerin vergilendirilmesi açısından 2005 yılında elde edilen kar paylarının yarısı
  vergiden müstesnadır. 1/9 vergi alacağı dahil 15.000._TL.’ lık sınırın altında kalan gelirler beyan edilmeyecektir.
  Sınırın aşılması halinde tamamı beyan edilip vergilendirilecektir.
 2.3. KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLEN TEMETTÜ İKRAMİYESİNİN STOPAJ ZAMANI

Anonim ve Limited şirketler çalışanlarına ücret, fazla mesai ücreti, ikramiye pirim gibi adlar altında verilen ücret ve ücret
sayılan unsurlarla ödemede bulunurlar. Uygulamada ücretler ilgili ayda stopaja tabi tutularak gider ya da maliyet olarak kayda
alınırlar. Anonim ve Limited şirketler personeline temettü de dağıtabilirler. Personele dağıtılan bu temettüler ücret olarak
değerlendırileceği ve ilgili donem kazancından gider olarak indirilebileceği GVK 61, 41/1.md. KVK 13. Md.si ile 5 seri nolu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğİinde belirtilmiştir. Şirketler yıl kapandıktan sonra personelin kapanan yıldaki çalışmasını
ödüllendirmek amacıyla, karın bir bölümünü temettü ikramiyesi olarak verebilirler. Personele kardan verilen ve ücret ve
unsurları gibi değerlendirilen temettüler, Gelir vergisi , Damga vergisi ve SSK primlerine tabidir. Ancak tavana kadar olan
ücret kısmı alınan ücret ile dolmuş olursa tavanın üzerindeki kısmı SSK primlerine tabi olmayacaktır. Anonim şirketlerde
genel kurulun, Limited şirketlerde ise ortaklar kurulu temettü ikramiyesi dağıtımı kararı alırken ne oranda ve kime dağıtılacağı
ve kimlerin ne oranda ya da tutarda temettü ikramiyesi dağıtılacağının bilinmesi gerekecektir.
Personele temettü ikramiyesi dağıtılmasına karar verilebilmesi için Türk Ticaret Kanununun 279/5 gereği aşağıdaki hususların
bulunması gerekir.(TK278,289/3,298,300/6,402,403,478)
a- a- Personele temettü ikramiyesi dağıtılmasına ilişkin şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması gereklidir.
2
  Ercan Aklay, T. Tolga Kalkan, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Klavuzu, Turmob Yayınları, Ankara 2006, S. 121,122
                                 2/6
b- b- Anonim şirketler genel kurullarında, Limited şirketler ise ortaklar kurulunda temettü ikramiyesi dağıtımı ile ilgili
   karar almaları gereklidir.
İlgili yıldan sonraki Mart ya da Nisan ayında personele verilen temettü ikramiyesi dağıtımı kararı alan şirketler, personele
dağıtılacak temettü, geçmiş yıl kazancından indirilebilecektir. Personele geçmiş yıl yıl sonu karından verilecek olan temettü
ikramiyesi şirketin karından indirilebilecektir.
Danıştay’ın konu ile ilgili görüşü aşağıdaki gibidir.
“Personele genel kurul kararına istinaden verilen temettü ikramiyeleri, geçmiş yıl giderlerine intikal ettirilebilir.” (Danıştay 4.
Daire 09.11.1995 Gün, E. 95/2283 K. 95/4473) 3
Anonim ve Limited şirketler personeline 2005 yılı karından belli bir oranda bir pay dağıttıklarında ve personele kardan temettü
dağıtılacağına ilişkin bir hüküm kuruluş sözleşmesinde bulunması, yine Anonim şirketlerde 2006 yılında yapılacak genel
kuruldan bu yönde bir karar alınması, Limited şirketlerde ise ortaklar kurulunda bu yönde bir karar alınması koşuluyla
dağıtılacak olan bu temettü ikramiyesi 2005 yılı karından indirilecektir. Personele dağıtılan bu temettü ikramiyesi ücret ve
unsurları olarak değerlendirilerek vergilendirilecektir. Dağıtılacak temettü nün hangi personele ne kadar verileceğinin genel
kurul ya da limited şirketlerde ortaklar kurulu kararında belirtilmelidir. Şirketin genel kurulun onayını izleyen ayın 20. günü
içinde temettü stopajları beyan edilmelidir. Nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı ayda stopajın yapılması gereklidir.
Personele geçmiş yıl karından verilen temettülerin ilgili yıl beyannamesinde indirimin yapılarak gider kaydedileceği görüşünde
olanlarda vardır. Sonuçta her iki görüşte de ilgili yıla gider kaydedilmektedir.
Personele temettü ikramiyesinin dağıtımının yevmiye kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

2005 yılında yapılacak yevmiye kaydı
----------------------------31.12.2005-----------------------
 770 GENEL YÖN.GİDERLERİ                     20.000.._
 770.00 Personele temettü           5.000.._
 770.01 Yönetim kuruluna Temettü 15.000._
      379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI               20.000.._
       379.00 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
Yönetim Kurulu Kararına İlişkin Temettü ikramiyesinin Gider Kaydı
-----------------------------------------------------------------
2006 yılında yapılacak yevmiye kaydı
----------------------------30.04.2006-----------------------
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                20.000._
       360.00 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                  3.000.._
       335 PERSONELE BORÇLAR                       4.250.._
       331 ORTAKLARA BORÇLAR                       12.750._
Temettünün stopaj Kaydı
-----------------------------------------------------------------
Personele temettü ikramiyesi dağıtımı yapılarak ilgili yıla gider olarak kaydedildikten sonra yukarıdaki açıklamalar
doğrultusunda kar dağıtımı yapan A şirketinin kar dağıtımı vergilendirilmesi ve yevmiye kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
Örnek:
Halka açık olmayan A A.Ş.’nin kurum kazancı                   200.000.-YTL
Kanunen kabul edilmeyen gideri                           9.000.- YTL
İştirak kazancı                                  10.000.-Y TL
Yatırım indirimi (Yeni Sistem)                          15.000.-YTL
Şirketin geçmiş yıl zararı yoktur, ödenmiş sermayesi               150.000.-YTL.
Şirketin ayrılmış birinci tertip yedek akçe tutarı                10.000.-YTL.
Personele temettü                                 5.000.-Y TL
Yönetim kuruluna temettü                             15.000.-YTL
Ortaklara temettü                                 37.051.-Y TL
Şirketin 2005 yılında ödediği geçici vergi                    25.000.-Y TL
Kalan kar Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılacaktır.               60.300.- YTL’ dır.

                        Kurumlar Vergisi Hesaplaması
2005 Kurum Kazancı (Ticari Bilanço Kârı)                                  200.000.-
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler                                       9.000.-
Toplam                                                   209.000.-
İndirim ve İstisnalar
İştirak Kazancı (-)                                             10.000.-
Yatırım İndirimi (-)                                             15.000.-
Toplam (-)                                                  25.000.-
3
 Dursun Ali Turanlı, 4842 Sayılı Yasa’ ya Göre Kurumlarda Dönem Karının Vergilendirilmesi Karın Dağıtılması Halinde Stopajının
Yapılması, E-Yaklaşım Dergisi Mayıs 2004 Sayısı
                                3/6
Kurumlar Vergisi Matrahı                                               184.000.-
Kurumlar Vergisi (184.000-x %30)                                            55.200.-

I. TERTİP YEDEK AKÇENİN HESAPLANMASI 4

(Kârdan Ödenmiş Sermayenin %20’sine varıncaya kadar ayrılmaya devam edilecektir.)
Ayrılma Sınırı (150.000.- x %20)                                            30.000.-
Ayrılmış Olan                                                     10.000.-
Kalan                                                         20.000.-
Ayrılması Gereken
2005 Yılı Kurum Kazancından Ayrılan I. Tertip Yedek Akçe (200.000. x%5)                        10.000.-
%
                2005 Kurum Kazancından Ayrılan Vergi ve Yedekler
2005 Yılı Ticari Bilanço Kârı                                             200.000.-
Kurumlar Vergisi                                                    55.200.-
I. Tertip Yedek Akçe                                                  10.000.-
Olağanüstü Yedekler                                                  60.300.-


I.Tertip Temettü (%5’lik Temettü TTK. Md. 466/3 Ortaklara Safi kârdan I. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kâr
üzerinden ödenmiş sermayenin %5’ini aşmamak koşuluyla ayrılır.) 5
150.000. x %5           7.500.-
Personele temettü              5.000.-
Yönetim kuruluna temettü          15.000-
Dağıtılabilir Dönem Kârı                                     50.000.-
II. Tertip Yedek Akçe Matrahı (50.000. x 100/110)                        45.455.-
II. Tertip Yedek Akçe (50.000x 10/110)                        (-)     4.545-.
Dağıtılabilir Kâr                                        45.455.-
İştirak Kazancı                                   (-)     10.000.-
I. Temettü                                      (+)     7.500.-
Personele Temettü                                  (+)     5.000.-
Yönetim kuruluna Temettü                              (+)     15.000.-
Gelir Vergisi Tevkifat Matrahı                                  62.955.-
Gelir Vergisi Tevkifatı (62.955.- x %10)                              6.295.-
Dağıtılacak Net Kâr (45.455. - - 6.295.-)                            39.160.-
Kurum Kazancının Dağıtımı
2005 Ticari Bilanço Kârı                                    200.000.-
Kurumlar Vergisi                                         55.200.-
I. Tertip Yedek Akçe                                       10.000.-
Olağanüstü Yedekler (Dağıtılmamış Karlar)                             60300.-
II. Tertip Yedek Akçe                                       4.545.-
Kazançların G.V.                                          6.295.-
I. Temettü                                             7.500.-
Personele temettü                                         4.250.-
Yönetim kuruluna temettü                                     12.750.-
II. Temettü                                           39.160.-4
 TTK Birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasıyla ilgili 466/1 maddede aynen şöyle yer almıştır: Her yılı safı karın yirmide birinin ödenmiş
esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılmaya mecburidir. (TK 272, 279, 298, 457/1, 467 vd. 470, 534)
TTK yedek akçenin safi kardan ayrılması gerektiği hükmünü taşıdığına göre safi kar deyiminden ne anlaşılması gerektiği konusunda
kanunda bir hüküm yoktur. Bu konuda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Kanun yasal yedek akçenin safi kardan ayrılacağını belirtmiştir. Ancak
safi karın ne olduğunu açıkça belirtmemiştir. Bu konuda bazı görüş sahipleri safi karın TTK'na göre düzenlenmiş bulunan ticari bilançodaki
karın anlaşılması gerektiğini ve yasal yedeklerin bu kar üzerinden ayrılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Diğer bazı görüş sahipleri safi
kar, dönem karından varsa geçmiş yıllar zararları vergi ve fonların indirilmesi sonucunda ulaşılan kardır ve yasal yedek akçenin bunun yüzde
beşi oranında ayrılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Konu sanıyorum bir müddet daha tartışılmaya devam edecektir. TTK'da yapılacak bir
düzenleme bu tartışmayı sonlandırabilecektir.
5
 TTK'ya göre safi kardan birinci fıkrada yazılı yedek akçeden başka pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra pay sahipleriyle kara
iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri (TTK 455, 457, 469, 470). Şirketin yetkili organlarının aldıkları
kar dağıtım kararları doğrultusunda birinci temettünün de dağıtılması yasal zorunluluk oluşturmaktadır. Ancak bazı görüş sahipleri şirketin
yetkili organları tarafından kar dağıtım kararı alınsın ya da alınmasın, birinci temettünün dağıtılmasının zorunlu olduğunu savunmaktadırlar.
                                   4/6
Yevmiye kayıtları aşağıdaki gibidir.1- ----------------------------31.12.2005-----------------------------
691 DÖNEM KARI VERGİ DİĞ.                  55.200._
   YAS.YÜK.KARŞILIKLARI
 691.00 Vergi Karşılıkları 55.200._
       370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.                      55.200._
         YAS.YÜK.KARŞ.
       370.00 Kurumlar V. Karşılığı 55.200._
       Dönem Karından Vergi Karşılığı ayrılması
2----------------------------------/-------------------------------------
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI                 200.000._
 690.00 Dön.Karı veya Zararı 200.000._
       691 DÖNEM KARI VERGİ DİĞ.                      55.200._
          YAS.YÜK.KARŞILIKLARI
        691.00 Vergi Karşılıkları 55.200._
       692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                    144.800._
        692.00 Dönem Net Karı veya zararı 144.800._
Net Karın Saptanması
3--------------------------------/---------------------------------------
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI               144.800._
692.00 Dönem Net Karı veya Zararı 144.800._
        590 DÖNEM NET KARI                         144.800._
        590.00 2003 Net Karı 144.800._
Net Karın ilgili Hs.
 4------------------------------/-----------------------------------------

371 DÖNEM KARININ PEŞ.ÖD.VERG.               25.000._
   VE DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 371.00 Dön.Kar.Peş.Öd.Verg.Yük. 25.000._
         193 PEŞİN ÖD.VERGİLER VE FONLAR               25.000._
           193.0    193.0    Peşin Öd.Verg.ve Fonlar 25.000._
Geçici vergi ilgili Hs.
5----------------------------01.01.2006--------------------------------
590 DÖNEM NET KARI                     144.800._
590.00 2001 Net Karı 144.800.._
         570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                 144.800._
          570.00 2003 Net Karı
Dönem Net Karı İlgili Hs.
-------------------------------- / -----------------------------------------
                                       5/6
6--------------------------30.04.2006---------------------------------------------
370 DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.                 55.200._
   YASAL YÜK.KARŞILIKLARI
 370.00 Kurumlar V.Karşılığı 55.200.._
         371 DÖNEM KARININ PEŞ.ÖD.VERG.                25.000._
            VE DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLERİ
         371.00 Dön.Kar.Peş.Öd.Verg.Yük. 25.000._
         360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                 30.200._
         360.00 Kurumlar V.         30.200._
         Ödenecek Vergiler İlgili Hs.
7-----------------------------/------------------------------------------
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                 144.800.._
570.00 2003 Net Karı 144.800._
         331 ORTAKLARA BORÇLAR                     59.409._
         1.Tertip Temettü         7.500._
         2.Tertip Temettü        39.159._
         Y.Kuruluna Temettü       12.750.._
         335 PERSONELE BORÇLAR                      4.250._
         335.01 Personele Borçlar       4.250.._
         360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                   6.295._
         360.02 Gelir vergisi Karşılığı 6.295._
         540 YASAL YEDEKLER                      14.545._
         540.00 1.Tertip Yedek Akçe 10.000.._
         540.01 2.Tertip Yedek Akçe 4.545._
         542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER                    60.300.._
         542.01 Olağanüstü Yedek       60.300._
Dönem Karı Dağıtımı Yevmiye Kaydı
-------------------------------/---------------------------------------------3.SONUÇ

Kurumlar Vergisi kanunu yürürlüğe girdiği 1950 ‘li yıllardan buyana birçok değişikliğe uğramıştır.1980 ‘li yıllardan itibaren
sermaye yapısının güçlendirilmesi için çeşitli istisna ve indirimler uygulanmıştır. Vergi yükünün azaltılması için kurumlar
vergisi rejimlerinde değişiklikler yapılmıştır. Son olarak 4842 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle kurumların istisna kazançları
ile normal kazançları ayırımına son verilerek, istisna kazancı olsun olmasın tevkifat karın dağıtılmasına bağlanmıştır. Ayrıca
halka açık şirketler ile halka açık olmayan şirketlerden elde edilen kar payları ayırımı da kaldırılmıştır. Her iki tür şirket
tarafından dağıtılan kar paylarının aynı anda ve oranda vergilendirilmesi sağlanmıştır. Yapılan bu değişiklikler vergi yükünün
azalması yönündedir. Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere kurumlar vergisinden sonra karın dağıtılması durumunda vergi
yükü yükselmektedir. Kurumlar vergisi oranlarının ve vergi yükünün ülkemiz koşullarında daha makul seviyelere indirilmesi
çalışmalarının yerinde bir uygulama olduğu söylenebilir.    Saygılarımızla,

   Dursun Ali Turanlı
   Yeminli Mali Müşavir
                                   6/6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:77
posted:8/21/2012
language:Unknown
pages:6