Trang 134-135

Document Sample
Trang 134-135 Powered By Docstoc
					Đơn vị:.........................
Địa chỉ:........................
                           NhËt ký chøng tõ sè 1
                        Ghi Cã Tµi kho¶n 111 - TiÒn mÆt
                         Th¸ng......... n¨m..........
                          Ghi Cã Tµi kho¶n 111, ghi Nî c¸c Tµi kho¶n
S                                        Cén
è Ngµ                                     .. g
T y 11 113 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 21 21 22 22 22 33 33 64 64 .. Cã
T   2   1 8 1   3 8 1 2 4 1 2 3 4 6 1 3 1 2 8 1 4 1 2
                                       .. TK
                                         111
A   B   1   2   3    4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    26
   Cén
   g
§· ghi Sæ C¸i ngµy........ th¸ng...... n¨m...........
                                           Ngµy........ th¸ng........
                                               n¨m.........
         Ng-êi ghi sæ                KÕ to¸n tr-ëng           Gi¸m ®èc


                                131
        (Ký, hä tªn)              (Ký, hä tªn)            (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
Đơn vị:.........................
Địa chỉ:........................
                   B¶ng kª sè 1
              Ghi Nî Tµi kho¶n 111 - TiÒn mÆt
 Th¸ng......... n¨m..........
                                         Sè d- ®Çu th¸ng.........

                    Ghi Nî Tµi kho¶n 111, ghi Cã c¸c tµi kho¶n            Sè
 Sè                                       Céng          d-
     Ngµy
 TT         112 121 128 131 136 138 141 ... 311 331 511 ... 711 811 ... Nî TK         cuèi
                                         111         ngµy
 A     B    1    2  3  4  5  6  7  8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
     Céng
Sè d- cuèi th¸ng:........................
                              Ngµy........ th¸ng........ n¨m.........
            Ng-êi ghi sæ                  KÕ to¸n tr-ëng                            132
(Ký, hä tªn)     (Ký, hä tªn)
        133

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:8/21/2012
language:Vietnamese
pages:3