06 - Download Now PDF

					                 Kulturní a společenský servis na červen 2012                  Změna programu vyhrazena!MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ                                    VELKÉ NÁMĚSTÍ
1. 6. (9.00–12.00)                                     19. 6. (10.00–18.00)
Den dětí na Parkáně                                    Hudební kotel
(při nepřízni počasí v sále Národního                           4. ročník soutěžní přehlídky studentských
domu)                                           a školních kapel především rockového
Město Prachatice, odbor kultury, školství                         a popového žánru pořádá ZUŠ Prachatice
a cestovního ruchu, ve spolupráci s Měst-                         ve spolupráci s KIS Prachatice. Celodenní
skou knihovnou Prachatice pořádá                              hudební setkání nabízí i bohatý dopro-
zábavné dopoledne pro děti. Soutěže                            vodný program včetně prezentace organi-
a hry. Cvičení se Sítou. Rozdávání Prázd-                         zací zaměřených na sociální prevenci.
ninového pasu. Zábavný program plný                            22. 6. (21.00)
her, soutěží s odměnami, autorské čtení                          Parkán
a povídání se spisovatelem Janem Opatři-                          Již popáté se uskuteční vystoupení rock-
lem, třikrát cca 60 minutový program,                           ové kapely Parkán jako předzvěst měst-
kde bude pan spisovatel dětem číst ze své                         ských slavností. Vstupné v předprodeji 50,
knihy Dobrodružství Kapříka Metlíka.                            na místě 100 Kč.
Na základě četby bude dětem dávat sou-                           23. 6.
těžní otázky, za správné odpovědi budou                          1. mezinárodní festival velkých decho-
odměněny.                                         vých orchestrů
Klub zdravotně postižených                                 (podrobnosti na str. 5)
„Přijďte pobejt s námi, patříme mezi vás“                         29.–30. 6.
Den otevřených dveří 1. 6. od 16.00                            XXII. ročník Slavností solné Zlaté
do 18.00 hodin v Klubu zdravotně postiže-                         stezky
                       členy filmového štábu, hereckými hvěz-
ných Prachatice – klub DDM Prachatice.                           Předprodej vstupenek 1.–28. 6. v infocen-
                       dami a místními venkovany se odehrává
DDM Prachatice                                       tru.
                       v malém irském městečku, kde klid je
od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00
                       narušen hollywoodskou filmovou pro-      KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA
„Na dvoře krále Jiřího“
                       dukcí, která se rozhodla „využít“ jak míst-  tel. 388 310 280
Nabídka zajímavého, zábavného, sportov-
                       ních lokací, tak místních obyvatel k nato-  po        zavřeno
ního a poučného programu pro MŠ, ZŠ
                       čení amerického velkofilmu. Co to udělá    út–pá     10.00–12.30 13.00–16.30
a širokou veřejnost.
                       se dvěma obyčejnými chlapíky, když se     so–ne     10.00–12.30 13.00–15.00
Organizují: DDM Prachatice, městská poli-
                       náhle dostanou do světa peněz a slávy?
cie, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor,
                       Režie: J. Kališová, hrají: Radek Holub    V YHLÍDKOVÁ VĚŽ KOST. SV. JAKUBA
Červený kříž, lanové aktivity, Střední
                       a Miroslav Vladyka.              Otevřeno:
odborné učiliště Netolice, Info.Bavorský
                       Vstupné: přízemí 280 Kč, balkon 260, pro   po–ne   10.00–11.30 12.30–16.00
les, VOŠS a SPgŠ Prachatice
                       předplatitele 250 Kč, balkon 230.
Areál Domova seniorů Mistra Křišťana:
                       Na základě rozhodnutí produkce Divadla    ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ
Město Prachatice v rámci projektu Obec
                       Na Fidlovačce jsme museli zrušit předsta-   8.–29. 6.
přátelská rodině 1. 6. ve 13 hodin slav-
                       vení Tři holky jako květ, které bylo sou-   Jak se lidé baví na Slavnostech zlaté
nostně otevře první petanguové hřiště
                       částí cyklu předplatného řady B 13. června  stezky
v Prachaticích.
                       2012. V tomto termínu nabízíme plnohod-    Členové Fotoklubu F 2,8 vystavují fotogra-
GALERIE DOLNÍ BRÁNA             notné náhradní představení. Vstupenky,    fické postřehy z dění a života městských
Tel. 388 318 612               které byly prodány mimo předplatné,      slavností.
po        zavřeno          zůstávají v platnosti. Děkujeme za pocho-
                       pení.                     ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
út–pá     10.00–12.30 13.00–17.00
                       20. 6. (10.00)                6. 6. (18.00)
so–ne     9.00–12.00 12.30–15.00
                       O princezně Ance               Absolventský koncert (Galerie Dolní
Prodejní galerie – stálá expozice.
                       Veselá pohádka o rozpustilé princezně     brána) – Koncert absolventů I. a II. stupně
INFORMACE                  Ance na motivy pohádky Josefa Lady.      hudebního oboru ZUŠ Prachatice. Žáci
Městské divadlo, tel. 388 607 226 – pro-   Hraje DS Rarášek Prachatice, režie: Ivana   zahrají sólové skladby, vystoupí i se svými
gramy, e–mail: divadlo@prachatice.eu     Bečvářová, hudba: Michaela Bečvářová.     soubory.
Infocentrum, tel. 388 607 574 – předprodej  Vstupné 20 Kč.                21. 6. (18.00)
www.visitprachaticet.cz                                  Koncert na dvorku (dvorek ZUŠ) – Mezi-
www.prachatice.cz              KOSTEL SV. JAKUBA               národní den hudby oslavíme společně tra-
                       XVII. ročník Festivalu duchovní hudby     dičním koncertem, který je symbolickou
INFOCENTRUM                 7. 6. (19.00)                 tečkou za školním rokem. Poprvé po kon-
Velké nám. 1, tel. 388 607 574        V prvním večeru vystoupí Pošumavská      certu bude následovat grilování.
E–mail: infocentrum@prachatice.eu      komorní filharmonie pod vedením diri-     27. 6. (18.00)
po–pá     8.00–17.00          genta K. Haymanna. Vstupné 50 Kč.       Muzikál (dvorek ZUŠ) – prolínání časo-
so–ne    10.00–12.00 13.00–16.00     14. 6. (19.00)                vých období v originální hudební soutěži
                       Druhý večer festivalu vystoupí mužské     s náhledem od 80. let do současnosti.
MĚSTSKÉ DIVADLO               vokální sexteto Consilium, ženský vokální   11. 6. (10.30 a 11.30)
1. 6. (19.00)                kvartet For Vox, Univerzita J. E. Purkyně,  Zvířátka a petrovští (divadlo) – baletní
Miroslav Donutil – Cestou necestou      Ústí nad Labem, katedra výchov uměním     představení žákyň tanečního oboru ZUŠ
Nové historky o cestování, r ybaření     Pedagogické fakulty + Pěvecký chrámový    a studia Olgy Pilátové ZŠ Národní pro
a kamarádech proložené písničkami.      spolek z Röhrnbachu pod vedením E. Guts-   mateřskou školu a základní školy z Pra-
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě    miedlové. Vstupné 50 Kč.           chatic. Stejné představení ještě 7.6. v hos-
250 Kč.                   21. 6. (19.00)                picovém parku a 16.6. na Parkánu jako
13. 6. (19.00)                Ženský komorní sbor Maraveja a Mikoláš    součást poutě J. N. N.)
M. Jones: Plný kapsy šutrů          Troup
Hra irské autorky se s úspěchem hraje    Třetí, závěrečný večer. Vstupné 50 Kč.    MĚSTSKÁ KNIHOVNA
po celém světě. Příběh dvou komparsistů                          www.knih–pt.cz
komentujících situace a nové vztahy mezi                          Tel. 388 312231 (ředitelna), 388 302 115

strana 6                                                         červen 2012
                           www.prachatice.cz

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:8/21/2012
language:
pages:1