Docstoc

Respiratory distress in newborn - PowerPoint - PowerPoint

Document Sample
Respiratory distress in newborn - PowerPoint - PowerPoint Powered By Docstoc
					        ‫برکت عمر در کار نیک است‬
‫حضرت علی (ع)‬
Respiratory distress in
   newborn
Dr.Mahmood Noori-Shadkam
   Neonatologist
    Neonatal Respiratory Distress
     Signs and symptoms
• Tachypnea (RR > 60/min)
• Nasal flaring
• Retraction
• Grunting
• Delayed or decreased air entry
• +/- Cyanosis
• +/- Desaturation
     score     0      1         2

  Respiratory Rate  60    60 – 80     >80 or apnea
   (breaths/min)
                          episode
    cyanosis    None  In room air   In40%oxygen

r  Retraction
e
            None    Mild     Moderate to
t
r
                          severe
a
c  Grunting      None  Audible with a  Audible without a
t                         stethoscope
i
                stethoscope
o
n
     Crying    clear  decreased    Barely audible
     Neonatal Respiratory Distress
            Etiologies
  Pulmonary        Systemic      Anatomic
   causes         causes       causes
-  RDS         - Infections     - Upper airway
-  Pneumonia      - Metabolic causes   obstruction
-  TTN         - Temperature    - Airway
-  MAS         - Anemia        malformation
-  Other aspiration   Polycythemia    - Space occupying
  syndrome      - Congenital heart   lesion
-  Air leak syndrome   disease      - Rib cage
-  Lung hemorrhage   - Pulmonary      anomalies
-  Lung hypoplasia    hypertension    - Phrenic nerve
            - Neuromuscular    injury
-  Congenital      disorder
  malformations

      diagnosis : Hx, Phx and L.F
    Neonatal Respiratory Distress
           Algorithm
            Respiratory
             Distress
         (tachypnoea, retractions, grunt)

      Preterm                 Term

 < 6hrs old  > 6hrs old      < 6hrs old    > 6hrs old
HMD (RDS)   Pneumonia    TTN           Pneumonia
Pneumonia   CHD       MAS/PPHN        CHD
Lung anomaly  Pul. Hemorrhage Asphyxia
                Lung anomaly
                Air leak
Respiratory Distress Syndrome
      Introduction
• The most frequent cause of respiratory
 distress in premature infants.
• 60-80% of <28wk GA ; 15-30% of 32-
 36wk GA ; 5% of 37wk-term.
• Classic presentation of grunting,
 retractions, increasing O2 requirement,
 reticulogranular pattern and air
 bronchograms on CXR and onset < 6hrs
 age
        Pathogenesis
Prematurity    Prenatal asphyxia
  Reduced surfactant synthesis, storage, release
   Increased alveolar surface tension
      Progressive atelectasis    Diffusion
   Uneven V/Q     Hypoventilation gradient
   Hypoxemia         CO2 retention
         Acidosis
   Pulmonary vasoconstriction    Hypoperfusion
      Capillary endothelial damage
      Plasma leak     Fibrin
        Pathology
• Gross : Lung firm, red, liverlike
• Microscopic : Diffuse atelectasis, pink
 membrane lining alveoli & alveolar ducts.
 Pulmonary arterioles with thick muscular coat,
 small lumen. Distended lymphatics
• Electron microscopic : Damage / loss of alveolar
 epithelial cells, disappearance of lamellar
 inclusion bodies, swelling of capillary endothelial
 cells
     Pathology (contd.)
• Biophysical :
 – Deficient / absent surfactant
 – Abnormal pressure volume curve
           Normal
 Vol
           RDS


        Pressure
 – Severely reduced arterial bed with blockage
  near pulmonary arterioles
     Pathology (contd.)
• Biochemical :
 – Diminished surface-active phospholipid
  (phosphatidylcholine)
 – Diminished apoprotein content ( SP-A, B, C,
  D)
    Pathophysiology
• Reduced lung compliance (1/5th -1/10th)
• Poor lung perfusion ( 50-60% not
 perfused), decreased capillary blood flow
• R--> L shunting ( 30-60% )
• Alveolar ventilation decreased
• Lung volume reduced
• Increased work of breathing
• Hypoxemia, hypercapnia, acidosis
   Physiologic abnormalities
•  Lung compliance 10-20% of norm
•  Atelectasis…areas not ventilated
•  Areas not perfused
•  Decrease alveolar ventilation
•  Reduce lung volume
        Risk factor
Prematurity
Acidosis
Hypoxia
Hypercapnia
Hypothermia
C/S
Asphyxia and stress
Male
Familial
DM mother
           signs
•  tachypnea
•  retraction
•  grunting
•  Nasal flaring
•  apneic episode
•  cyanosis
•  extremities puffy or swollen
    Chest X-ray


• Ground glass appearance
• Reticulogranular
• With air bronchograms
         Treatment
• Surfactant
 – Prevention
 – rescue
• Supportive
 – Thermal
 – Fluid and nutrition
 – oxygen
• Mechanical ventilation
       complications
•  Pneumothorax
•  PDA
•  Infection
•  Line problems
•  ROP
•  Chronic lung disease
Meconium aspiration
          ‫‪M .A .S‬‬

‫آسپيريشن مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم ممكن است منجر‬
    ‫به سندرم آسپيريشن مكونيوم گردد كه مربيديتي و‬
 ‫مورتاليتي قابل مالحظه اي دارد بنابراين مديريت زايمان‬
   ‫با مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم براي پيشگيري از‬
             ‫آسپيراسيون اهميت زيادي دارد‬
        ‫تركيب مكونيوم‬
•  Cellular particle
•  Bile pigment
•  Lango
•  Mocus
•  Vernix
•  Pancreatic secretion
•  One gr meconium = one mg Billirubin
         ‫‪Incidence‬‬
 ‫دفع مكونيوم 8 تا 02 درصد كل زايمانها ( متوسط 21 %)‬

‫مكونيوم آسپيريشن در 4 درصد مكونيومي ها ديده می شود‬

      ‫عمدتا‪ Post maturity‬و ‪ SGA‬وجود دارد.‬
        ‫فيزيوپاتولوژي‬
‫اگر چه فيزيوپاتولوژي كامل آن و علت دفع مكونيوم كامال‬
  ‫شناخته نشده اما اين پديده بندرت قبل از هفته 43 ديده‬
                        ‫مي شود‬

 ‫بسياري از مكونيوم دفع كرده ها عالمتي دال بر مشكل‬
‫تنفسي يا دپرسيون نداشته اند و عده اي هم بعلت آسفيكسي‬
                 ‫مكونيوم دفع كرده اند‬
        ‫علت دفع مكونيوم‬
   ‫1) پديده فيزيولوژيك : تكامل عصبي پاراسمپاتيك و‬
  ‫برقراري پريستالتيسم روده اي در پاسخ به تكامل جنين‬
    ‫(شيوع در ترم ها و نادر بودن در نوزادان نارس )‬

‫2) هيپوكسي : مي تواند باعث افزايش پريستالتيسم روده ها‬
 ‫و كاهش تو ن اسفنكترآنال شود (البته اكثر نوزادان با مايع‬
      ‫آمنيوتيك مكونيال آپگار پايين و اسيدوز ندارند )‬
      Alarm of MAS
1- Thick meconium

2-Fetal tachycardia

3- lack of increase heart rate during
 intra partum monitoring
4-Low cord PH
‫پاتوژنز‬
        MAS complication
• Partial obstruction

 o
• complete obstruction    :

• Surfactant destruction

• Chemical pneumonitis &Bacterial pneumonia

• Asphyxia

• PPHN
       Clinical sign
• Classic sign :Post maturity
 nail, skin , umblical cord are heavily
 stained with a yellowish pigment
• Early sign (resp . Distress) : grunting &
 cyanosis & nasal flaring & retraction &
 marked tachypnea
• Characteristic sign : chest overinflation
 and Rale
    Radiography of M.A.S

• Coarse , nodular , irregular pulmonary
 densities with areas of diminished aeration
 or consolidation.
• Hyperinflation of the chest .
• Atelectasis
• Flattening of diaphragm
• Cardiomegally
(manifestation of the underlying prenatal
 hypoxia)
Chest.X.Ray
Meconium Aspiration Syndrome
Meconium Aspiration Syndrome
      ‫‪ABG‬‬       ‫‪in‬‬    ‫‪M.A.S‬‬
‫.1‬  ‫شواهدي از يك آلكالوز تنفسي‬
‫.2‬  ‫هيپوكسي‬
‫.3‬  ‫در مواقع شديد اسيدوز تنفسي و اسيدوز متابوليك‬
‫.4‬  ‫شواهدي از شنت راست به چپ‬
  ‫‪Management of‬‬           ‫‪M.A.S‬‬
 ‫حضور مكونيوم در مايع آمنيوتيك دليل برديسترس جنينی‬
 ‫نيست وچنانچه ضربان قلب جنين و پی-اچ بند ناف طبيعي‬
              ‫باشد پيش آگهي خوب است‬

‫آميخته شدن مكونيوم با مايع آمنيوتيك باضافه ضربان قلب نا‬
         ‫مناسب نويد دهنده يك آسفيكسي مي باشد‬
        ‫‪Intra partum‬‬
‫در اين گونه مواقع وقتي سر بيرون آمد در روي پرينه بايد‬
  ‫ساكشن دهان وبيني و فارنكس با كاتتر نمره 21 يا 41‬
   ‫انجام شود (قبل از اينكه توراكس بيرون بيايد و نوزاد‬
                    ‫بخواهد تنفس كند )‬
             ‫اولين ارزيابي نوزاد متولد شده :‬
               ‫‪vigorous or depress‬‬
     Criteria of vigorous
1) Heart rate greater than 100 beat /min
2) Good muscle tone
3) regular breathing
         Guidelines of the baby
         exposed to meconium
                 Vigorous
         No                 Yes

     Immediate tracheal           Clear secretions and
     suction                 meconium
                         initial resuscitation
                         steps
  Meconium       No meconium

HR>100         HR<100


  reintubate      PPV and suction
  and suction      again later

 The American Academy of Pediatrics Neonatal Resuscitation Program Steering
 Committee management guidelines of the baby exposed to meconium:
     ET suction indication
• Only in non vigorous baby
   - depressed respirations
   - decreased muscle tone
   - heart rate < 100 beats per minute

• Pharyngeal suctioning of an infant before delivery of the shoulders.
• Removal of meconium from hypopharynx and larynx by large-bore catheter.
• Meconium aspirator attached to wall suction.
• Endotracheal intubation for removal of meconium in the lower airway.
        Management
1. Prevention
    • Monitor fetal status
    • Amnioinfusion
    • Suctioning +/- intubation and immediate
     suctioning
    • Avoid harmful techniques
2. Intervention
    • Optimal thermal environment & minimal handling
    • Respiratory care, Oxygen therapy & ECMO
    • Keep stable V/S
    • Surfactant therapy
Steroid therapy for meconium aspiration
syndrome in newborn infants
 • The Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 Issue 3, The
  Cochrane Library (ISSN 1464-780X
 • Conclusions:
  At present, there is insufficient evidence to assess
  the effects of steroid therapy in the management of
  meconium aspiration syndrome
  (no significant reduction in mortality, duration of hospital
  stay, Duration of mechanical ventilation, incidence of air
  leak,increase in duration of oxygen therapy was seen
  with the use of steroids)
Role of antibiotics in
meconium aspiration syndrome
• Ann Trop Paediatr. 2007 Jun;27(2):107-13.
• Basu S, Kumar A, Bhatia BD.
• Division of Neonatology, Department of Paediatrics, Institute of
 Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, India.
 drsriparnabasu@rediffmail.com
• CONCLUSION:
 Routine antibiotic therapy is not necessary for managing
 MAS. No significant difference
  – period of oxygen dependency (5.8 vs 5.9 days)
  – day of starting feeds (4.0 vs 4.2)
  – day of achievement of full feeds (9.4 vs 9.3)
  – clearance of chest radiograph (11.7 vs 12.9 days)
  – duration of hospital stay (13.7 vs 13.5 days)
Surfactant for meconium aspiration
syndrome in full term/near term infants
• Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD002054
• El Shahed A, Dargaville P, Ohlsson A, Soll R.
• CONCLUSIONS: In infants with MAS, surfactant
 administration may reduce the severity of respiratory
 illness and decrease the number of infants with
 progressive respiratory failure requiring support with
 ECMO. The relative efficacy of surfactant therapy
 compared to, or in conjunction with, other approaches to
 treatment including inhaled nitric oxide, liquid ventilation,
 surfactant lavage and high frequency ventilation remains
 to be tested.
      PPHN prevention
1. Avoid vasoconstriction
     • Acidosis
     • Hypoxia
     • Metabolic disturbance  - Hypocalcemia
                  - Hypercalcemia
                  - Hyperglycemia
                  - Hypoglycemia
2. Prevent right to left shunt
Infections
        Infections
• Pneumonia & Sepsis have various
 manifestations including typical signs of
 distress as well as temperature instability.
• Common pathogen- Group B
 Streptococcus, Staph aureus,
 Streptococcus Pneumonia,Gm neg. rods
      Infections con..
• Risk factors- prolonged rupture of
 membranes, prematurity,& maternal
 fever.
• CXR- bilateral infiltrates suggesting in
 utero infection.
    Congenital pneumonia
• Sepsis risk factors
 – PROM
 – Prematurity
 – Maternal fever, discharge, abdominal pain,
  leukocytosis
 – Colonization with GBS
• Same signs of RDS
• X-ray
   Transient Tachypnea of
       Newborn
• Most common cause of respiratory
 distress.
• Residual fluid in fetal lung tissues.
• Risk factors- maternal asthma, c- section,
 male sex, macrosomia, maternal diabetes
         TTN
• Tachypnea immediately after birth or
 within two hours, with other
 predictable signs of respiratory
 distress.
• Symptoms can last few hours to two
 days.
• Chest radiography shows diffuse
 parenchymal infiltrates, a “ wet
 silhouette” around heart, or intralobar
 fluid accumulation
        X-ray
Fluid in the
fissure
Transient tachypnea of newborn
•  Term
•  Cesarian delivery
•  Usually tachypnea without O2 requirment
•  Resolve in 48-72 houres
•  Lung fluid
•  X-ray
      Other causes-
• Congenital malformations-Pulmonary
 hypoplasia, congenital emphysema,
 esophageal atresia & diaphragmatic
 hernia.
• Neurological causes- hydrocephalus &
 intracranial hemorrhage.
• Metabolic derangements-hypoglycemia,
 hypocalcemia, polycythemia.
  Congenital Heart disease
Cyanotic Heart Disease-
• Tetralogy of fallot- ( VSD, Pulmonary
 stenosis, overriding aorta, RVH)
• Tricuspid atresia
• Transposition of great vessel
• Total anomalous pul. venous return
• Truncus arteriosus.
     Hyperoxia Test
• Obtain ABG–> Then place the
 patient on 100% O2 for 10
 minutes then repeat ABG , If the
 cyanosis is pulmonary , the PaO2
 should be increased by 30 mm of
 Hg. If the cause is cardiac , there
 will be minimal improvement in
 PaO2.
‫با تشکراز همکاران‬
   ‫گرامی‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:93
posted:8/21/2012
language:
pages:65