Docstoc

TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN KE LUAR STESEN

Document Sample
TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN KE LUAR STESEN Powered By Docstoc
					       TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN KE LUAR STESEN
          (KECUALI BAGI SINGAPURA, SELATAN
       THAILAND, BRUNEI DARULSSALAM DAN KALIMANTAN)


            MAKLUMAT PEGAWAI YANG MEMOHON
Nama (Huruf Besar) : DR RABIAH BINTI GHANI
No. Kad Pengenalan : 501207-13-5566
Gred/Kategori/(Kumpulan(**))/Pangkat: DG 54   Jawatan:  PENGARAH

         Gaji    : 6381.20      Taraf Perkahwinan : Belum/Sudah(*)
Pendapatan                    Berkahwin/Lain-lain (Sebutkan):
(RM)       Elaun-elaun : 2941.71
         Jumlah   : 9322.91

             MAKLUMAT ISTERI/SUAMI PEGAWAI
Nama (huruf Besar)
No. Kad Pengenalan:
Gred/Kategori/( Kumpulan(**))/Pangkat:      Jawatan:
         Gaji    :          Nama dan Alamat Kementerian/
Pendapatan                    Jabatan/Agensi/Majikan (Swasta):
(RM)       Elaun-elaun :
         Jumlah   :
                 MAKLUMAT TANGGUNGAN
Bilangan:  -  orang (anak-anak serta seorang orang gaji) dan maklumatnya adalah seperti
berikut:
Nama               Umur               No. K.P atau
                 (Tahun)              Sijil Kelahiran
                MAKLUMAT PERTUKARAN

Tarikh kuatkuasa pertukaran:             Tarikh melaksanakan pertukaran:

Nama dan Alamat Pejabat Lama:            Nama dan Alamat Pejabat Baru:

Jarak antara pejabat lama dengan pejabat baru:              km.

                  MAKLUMAT TUNTUTAN

Alamat Rumah Lama:                  Alamat Rumah Baru:
JKR, 3712 - 3, Banglo Kerajaan            95 – B,
d/a Institut Perguruan Bahasa-bahasa         Jalan Astana, Petra Jaya
Antarabangsa                     93050 Kuching, Sarawak
59200 Kuala Lumpur
Unsur Bayaran Tetap
(1) Elaun Makan

  Sebelum : RM    85   x     1    orang x 3 hari :  RM    225.00  .

  Selepas : RM    115   x    1    orang x 5 hari :  RM    575.00    .

                           Jumlah :   RM    830.00

(2) Pemberian Pindahan (kadar bujang / keluarga) (*)        RM    700.00


Unsur Bayaran Berubah:
(3) Bayaran Sewa Hotel (termasuk Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan) (Resit          )

  Sebelum : RM          x 3 hari:      RM        .

  Selepas : RM          x 3 hari:      RM        .

                   Jumlah :     RM

Atau Elaun Loging (Bagi Pegawai sahaja):

  Sebelum : RM     70    x 3 hari:      RM   210.00   .

  Selepas : RM     75    x 5 hari:      RM   375.00   .

                   Jumlah :     RM   585.00

(4) Tambang Perjalanan
    (a) Tambang Pengangkutan Awam:

    (i) Jalan Darat: Dari Lapangan Terbang Kuching ke Rumah      RM    27.50    .
    (ii) Jalan Air:                          RM          .
       (Resit           )
    (iii) Jalan Udara :                          RM        .
       (Resit           )
                  MAKLUMAT TUNTUTAN


atau (b) Elaun Perjalanan Kenderaan:     Jarak          km
Bagi:

500 km pertama               km x      sen/km:  RM           .
150 km selepas      500 km:      km x      sen/km:  RM           .
150 km selepas      650 km:      km x      sen/km:  RM           .
150 km selepas      800 km:      km x      sen/km:  RM           .
150 km selepas      950 km:      km x      sen/km:  RM           .
150 km selepas     1100 km:      km x      sen/km:  RM           .
150 km selepas     1250 km:      km x      sen/km:  RM           .
150 km selepas     1400 km:      km x      sen/km:  RM           .
150 km selepas     1550 km:      km x      sen/km:  RM           .

Setiap km selepas
1700 km             :      km x      sen/km: RM            .

                              Jumlah: RM


(5) Tambang pengangkutan barang (Lihat Jadual 1):

(i) Jalan raya: Jarak         km

Bagi:

50 km ke bawah                            RM         .
200 km selepas      50 km:       km x     sen/km:  RM         .
250 km selepas      250 km:       km x     sen/km:  RM         .
250 km selepas      500 km:       km x     sen/km:  RM         .
250 km selepas      750 km:       km x     sen/km:  RM         .
250 km selepas     1000 km:       km x     sen/km:  RM         .

Setiap-tiap km selepas
1000 km selepas         :      km x      sen/km: RM          .

                              Jumlah: RM         .


Atau (ii) Jalan Laut : (Resit           )         RM         .

                    JUMLAH ((1) hingga (5))    RM       .


Belanja Pelbagai (   1  % daripada jumlah (1) hingga (5))    RM   21.43  .


                    JUMLAH BESAR         RM  2163.93  .
                     PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa
  (a) perjalanan pada tarikh tersebut adalah benar;
  (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan sayarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-
    peraturan bagi pegawai bertukar yang berkuatkuasa semasa;
  (c) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab
    terhadap nya; dan
  (d) dengan ini saya tidak akan membuat tututan yang sama kepada
    Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama/baru(*).


    Tarikh:_________________             _______________________
                              (Tandatangan)

                   PENGESAHAN
  Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah sebagai melaksanakan arahan pertukaran
sebagaimana kelayakan pegawai.


   Tarikh:_________________             _______________________
                               (Tandatangan)

   Disemak oleh:                  _______________________
                               (Nama)
   _________________________
   Tandatangan pembantu Tadbir

  Tarikh: ___________________

                PENDAHULUAN DIRI (jika ada)
Pendahuluan Diri diberi             RM
Tolak: Tuntutan sekarang             RM

Baki dituntut/Baki dibayar balik             RM


                      Peringatan
   (a)  Jika tututan ini hendak dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat asal
       pegawai bertugas satu salinan borang tututan hendaklah dikemukakan ke
       Kementerian/Jabatan/Agensi tempat baru pegawai bertugas. Jika tuntutan ini
       hendak dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat baru pegawai
       bertugas, satu salinan borang tututan hendaklah dikemukakan ke
       Kementerian/Jabatan/Agensi tempat asal pegawai bertugas.
   (b)  Bagi isteri/suami pegawai yang bekerja, satu salinan borang yang telah lengkap
       diisi hendaklah dikemukakan kepada Kementerian/Jabatan/Agensi/Majikan
       (swasta) tempat isteri/suami pegawai berkhidmat.

 Catatan:

 (*) – potong mana yang tidak berkenaan
 (**) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:955
posted:8/20/2012
language:Unknown
pages:4