572 by cuiliqing

VIEWS: 13 PAGES: 21

									ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN                    HOTĂRÂRE
          privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale
         a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
             şi rectificarea bugetului propriu al judeţului
                     pe anul 2006


    Având în vedere:
    - Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul
Direcţiei Economico-Financiare nr.17729 din 14 noiembrie 2006, privind repartizarea pe
unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe
anul 2006;
    - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1584/08 nov.2006 privind alocarea unei sume
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat;
    - Prevederile art.15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/ 2003 - privind
finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 104 (3) lit. „a” şi art.109 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


     Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:


    Art.1. Se aprobă repartizarea pe comune, oraşe, municipii şi bugetul propriu al judeţului
a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform anexei nr.1, astfel:
  I.  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
     pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
     la nivelul judeţelor – Total, din care:              1.065,00 mii lei

        - învăţământ special                     1.065,00 mii lei

  II.   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
      pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
      la nivelul comunelor, oraşelor şi
      municipiilor – Total, din care:                 18.805,00 mii lei

        - pentru finanţarea cheltuielilor de personal
         din instituţiile de învăţământ preuniversitar
         de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor       18.805,00 mii lei
   Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006, prin
suplimentarea la venituri totale şi cheltuieli totale cu suma de 1.065,00 mii lei, după cum
urmează:
                                    - Mii lei-
 Nr.          Denumirea indicatorilor             Cod       Influenţe
 Crt.                                 indicator       +/-
     I. VENITURI TOTALE                                    + 1.065,00
     1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
     cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor      11.02.01          + 1.065,00
     II. CHELTUIELI TOTALE                                  + 1.065,00
 1.   Autorităţi publice şi activităţi externe           51.02             50,00
     Total, din care:
         Bunuri şi servicii                                  50,00
 2.   Alte servicii publice generale                54.02           - 1.050,00
     Total, din care:
         Fonduri de rezervă                               - 1.050,00
 3.   Învăţământ- Total, din care:                 65.02           + 1.065,00
     a. Învăţământ special                                  + 885,00
         Cheltuieli de personal                              + 900,00
         Bunuri şi servicii                                 - 85,74
         Cheltuieli de capital                               + 70,74
     b.Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
     Educaţională                                       + 180,00
         Cheltuieli de personal                              + 165,00
         Bunuri şi servicii                                 + 15,00
 4.   Sănătate -Total, din care:                  66.02            + 100,00
         Transferuri- Spitalul de obstetrică şi ginecologie                + 100,00
 5.   Cultură- Total, din care:                  67.02                -
         Cheltuieli de personal- Centrul de Conservare                    - 85,00
         Bunuri şi servicii- Centrul de Conservare                     + 30,00
         Transferuri- Şcoala Populară de Arte                        + 55,00
 6.   Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
     Total, din care:                       70.02            + 100,00
         Bunuri şi servicii                                 + 13,75
         Cheltuieli de capital                               + 86,25
 7.   Transporturi -Total, din care:                84.02            + 800,00
        Bunuri şi servicii                                + 1.875,84
        Cheltuieli de capital                              - 1.075,84

    Art.3. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii rectificată pe anul 2006, conform anexei
nr 2.
    Art.4. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.5. Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie
Locală şi primarii localităţilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        PREŞEDINTE
                        Florin Serghei Anghel

                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                           SECRETAR
                                           Mihail Pavel
Ploieşti 17 nov 2oo6
Nr.136
JUDEŢUL PRAHOVA                  Anexa 1
CONSILIUL JUDEŢEAN


             REPARTIZAREA
       PE COMUNE, ORAŞE, MUNICIPII ŞI BUGETUL PROPRIU
     A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
            CONFORM H.G. NR.1584/ 2006

                               - mii lei -
                          FINANŢAREA CHELTUIELILOR
       UNITĂŢI
NR.              ÎNVĂŢĂMÂNT        DE PERSONAL DIN
     ADMINISTRATIV -
CRT.               SPECIAL      INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
      TERITORIALE
                           PREUNIVERSITAR DE STAT

 0        1         2              3
  TOTAL JUDEŢ             1,065.00              18,805.00
  TOTAL COMUNE                -              6,528.30
  TOTAL ORAŞE                -              3,925.90
  TOTAL MUNICIPII              -              8,350.80
  CONSILIUL JUDEŢEAN PH        1,065.00                  -
COMUNE
 1 ADUNAŢI                  -                 49.80
 2 ALBEŞTI PALEOLOGU             -                 12.00
 3 ALUNIŞ                  -                 69.70
 4 APOSTOLACHE                -                 5.30
 5 ARICEŞTI RAHTIVANI            -                218.20
 6 ARICEŞTI ZELETIN             -                 32.30
 7 BABA ANA                 -                126.00
 8 BALTA DOAMNEI               -                 51.00
 9 BĂLŢEŞTI                 -                 51.10
 10 BĂNEŞTI                  -                 34.10
 11 BĂRCĂNEŞTI                -                483.00
 12 BĂTRÂNI                  -                   -
 13 BERTEA                  -                 53.00
 14 BERCENI                  -                 84.60
 15 BOLDEŞTI GRĂDIŞTEA            -                   -
 16 BLEJOI                  -                 67.00
 17 BREBU                   -                245.20
 18 BRAZI                   -                   -
 19 BUCOV                   -                401.40
 20 CĂLUGĂRENI                -                   -
 21 CĂRBUNEŞTI                -                 42.90
 22 CEPTURA                  -                 48.80
 23 CERAŞU                  -                 58.60
 24 CHIOJDEANCA                -                 9.00
 25 CIORANI                  -                106.40
 26 COCORĂŞTII-COLŢ              -                 54.50
 27 COCORĂŞTII MISLII             -                 68.70
 28 COLCEAG                  -                 27.20
 29 CORNU                   -                   -
 30 COSMINELE                 -                 5.00
 31 DRAJNA                  -                100.00
32  DRĂGĂNEŞTI       -  39.20
33  DUMBRAVA        -  19.10
34  DUMBRĂVEŞTI      -  86.60
35  FILIPEŞTII DE PĂDURE  -  294.40
36  FILIPEŞTII DE TÂRG   -  59.90
37  FÂNTÂNELE       -  25.00
38  FLOREŞTI        -  135.20
39  FULGA         -  75.50
40  GHERGHIŢA       -  12.60
41  GORGOTA        -  69.10
42  GORNET         -  37.50
43  GORNET CRICOV     -  18.50
44  GURA VADULUI      -    -
45  GURA VITIOAREI     -  92.40
46  IORDĂCHEANU      -  88.40
47  IZVOARELE       -  64.30
48  JUGURENI        -  11.40
49  LAPOŞ         -  19.40
50  LIPĂNEŞTI       -  117.00
51  MĂGURELE        -  66.70
52  MĂGURENI        -  94.10
53  MĂNECIU        -  339.50
54  MĂNEŞTI        -  117.50
55  OLARI         -  30.10
56  PĂULEŞTI        -    -
57  PĂCUREŢI        -  65.60
58  PLOPU         -  35.10
59  PODENII NOI      -  41.00
60  POIENARII BURCHII   -  101.60
61  POIANA CÂMPINA     -  48.10
62  POSEŞTI        -  129.40
63  PREDEAL SĂRARI     -  41.80
64  PROVIŢA DE JOS     -  55.10
65  PROVIŢA DE SUS     -  28.80
66  PUCHENII MARI     -  105.00
67  RÂFOV         -  99.90
68  SALCIA         -   5.00
69  SĂLCIILE        -  38.00
70  SCORŢENI        -  12.10
71  SECĂRIA        -  40.80
72  SÂNGERU        -  125.00
73  STARCHIOJD       -  54.90
74  SURANI         -  35.30
75  ŞIRNA         -  122.40
76  ŞOIMARI        -  66.60
77  ŞOTRIILE        -  47.00
78  ŞTEFEŞTI        -  21.50
79  TALEA         -    -
80  TÂRGŞORU VECHI     -  156.80
81  TĂTARU         -  10.50
82  TEIŞANI        -  36.80
 83 TELEGA           -   97.80
 84 TINOSU           -   27.30
 85 TOMŞANI          -     -
 86 VADU SĂPAT         -     -
 87 VALEA CĂLUGĂREASCĂ     -   99.00
 88 VALEA DOFTANEI       -   242.00
 89 VĂRBILĂU          -   50.90
 90 VÂLCĂNEŞTI         -   69.00
ORAŞE
 91 AZUGA           -   95.60
 92 BĂICOI           -   410.00
 93 BOLDEŞTI SCĂIENI      -   192.20
 94 BREAZA           -   577.00
 95 BUŞTENI          -   376.90
 96 COMARNIC          -   338.90
 97 MIZIL           -   332.30
 98 PLOPENI          -     -
 99 SINAIA           -   550.10
100 SLĂNIC           -   226.10
101 URLAŢI           -   198.70
102 VĂLENII DE MUNTE      -   628.10
MUNICIPII
103 CÂMPINA           -  1,057.00
104 PLOIEŞTI           -  7,293.80
CONSILIUL JUDEŢEAN PH   1,065.00     -
R O M Â N I A                                                           ANEXA NR. 2
                                                                  LA HOTARAREA NR.
JUDEŢUL PRAHOVA                                                          ……………./…………….
CONSILIUL JUDEŢEAN


                             PROGRAMUL DE INVESTIŢII RECTIFICAT
                                  PE ANUL 2006

INV/C+M                                                                              mii lei
                               Valoare    Cheltuieli  Rest de         Influente    PROGRAM       din care:
Nr.       DENUMIREA OBIECTIVELOR             totală    efectuate   efectuat  PROGRAM            RECTIFICAT    buget     alte
crt.           DE INVESTIŢII           actualizată la  până la   actualizat   2006              2006      local    surse
                              01.01.2006   31.12.2005  01.01.2006         (+,-)
 0                  1              2       3       4      5      6         7        8      9
    TOTAL GENERAL                      64,055.54   21,548.52  42,507.02  24,675.98  #VALUE!       23,757.13   23,757.13     0
    din care:                        56,525.62   20,677.58  35,848.04  12,685.84            11,516.93   11,516.93     0

    A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE                44,736.64   21,548.52  23,188.12   6,883.00        0     6,883.00   6,883.00     0
                                43,570.62   20,677.58  22,893.04   6,777.76             6,777.76   6,777.76     0

    B. LUCRĂRI NOI                     19,318.90      0   19,318.90  11,935.20  #VALUE!       10,909.94   10,909.94     0
                                12,955.00      0   12,955.00   5,908.08             4,739.17   4,739.17     0

    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII                0      0       0   5,857.78   +106,41       5,964.19   5,964.19     0

    CAP. 51.02                       24,549.23   10,367.33  14,181.91   2,631.30        0     2,631.30   2,631.30     0
    AUTORITATI PUBLICE                   23,912.50   9,952.98  13,959.52   2,066.47             2,066.47   2,066.47     0    A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE                24,529.23   10,367.33  14,161.91   2,106.00        0     2,106.00   2,106.00     0
                                23,912.50   9,952.98  13,959.52   2,066.47             2,066.47   2,066.47     0

 1   Consolidare Palat Administrativ Ploiesti        11,599.20   6,576.23   5,022.96   1,526.00        0     1,526.00   1,526.00     0
                                11,355.33   6,408.86   4,946.48   1,502.07             1,502.07   1,502.07     0

 2   Consolidare Palatul Culturii Ploiesti          11,414.17   2,425.22   8,988.94   400.00        0      400.00   400.00      0
                                11,131.40   2,266.36   8,865.04   386.70               386.70   386.70      0

 3   Centru Administrativ Zonal Mizil-Compartimentări     1,515.87   1,365.87    150.00   180.00        0      180.00   180.00      0
                                1,425.76   1,277.76    148.00   177.70               177.70   177.70      0
  B. LUCRARI NOI                         20.00  0   20.00   25.30    0   25.30  25.30  0

1  Instalare bariere cai acces Palat Administrativ        20.00  0   20.00   25.30    0   25.30  25.30  0

  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII                  0  0     0  500.00    0  500.00  500.00  0

                                         1
  Consiliul Judetean Prahova
1  Dotari independente                        0  0     0  500.00    0  500.00  500.00  0

  CAP. 54.02
  DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA                   0  0     0   50.00    0   50.00  50.00  0
  INFORMATIZATA A PERSOANEI

  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII                  0  0     0   50.00    0   50.00  50.00  0

1  Dotari independente                        0  0     0   50.00    0   50.00  50.00  0

  CAP. 60.02
  APARARE                              0  0     0   10.00    0   10.00  10.00  0  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII                  0  0     0   10.00    0   10.00  10.00  0

  Centrul Militar Zonal Prahova

1  Dotări independente                        0  0     0   10.00    0   10.00  10.00  0

  CAP. 65.02
  INVATAMANT                             0  0     0   24.00  +70,74  94.74  94.74  0  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII                  0  0     0   24.00  +70,74  94.74  94.74  0

  Scoala Speciala nr. 2

1  RK-Instalatie termica interioare la Scoala Speciala Breaza     0  0     0   24.00  +70,74  94.74  94.74

  CAP. 66.02
  SĂNĂTATE                           2,180.00  0  2,180.00  710.00    0  710.00  710.00  0
                            1,980.00     0  1,980.00  507.00    507.00  507.00  0

  B. LUCRĂRI NOI                   2,180.00     0  2,180.00  690.00  0  690.00  690.00  0
                            1,980.00     0  1,980.00  507.00    507.00  507.00  0
  Spitalul Judeţean de Urgenţă

1  Cladire Unitate de urgenta la Spitalul Judetean   2,180.00     0  2,180.00  690.00  0  690.00  690.00  0
  de Urgenta Ploiesti                 1,980.00     0  1,980.00  507.00    507.00  507.00  0
                                        2
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII             0     0      0  20.00  0  20.00  20.00  0

  Spitalul Judeţean de Urgenţă

1  SF-Cladire Unitate de urgenta la Spitalul         0     0     0   20.00  0  20.00  20.00  0
  Judetean de Urgenta Ploiesti

  CAP.67.02
  CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE            1,864.59  1,300.72  563.87  735.00  0  735.00  735.00  0
                            1,845.93  1,287.70  558.23  395.47    395.47  395.47  0

  A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE              1,864.59  1,300.72  563.87  402.50  0  402.50  402.50  0
                            1,845.93  1,287.70  558.23  395.47    395.47  395.47  0
  Muzeul Judeţean de Artă
1  Extindere clădire depozit              451.99   381.99   70.00   70.00  0  70.00  70.00  0
                             447.46   378.16   69.30   69.30    69.30  69.30  0

2  Restaurare pictura murala-Muzeul de Arta Ploiesti  309.83   277.33   32.50   32.50  0  32.50  32.50  0
                             306.73   274.55   32.17   32.17    32.17  32.17  0
  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie
3  Reparatie capitala Conac Bellu           1,102.77  641.40   461.37  300.00  0  300.00  300.00  0
                            1,091.74  634.99   456.75  294.00    294.00  294.00  0

  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII             0     0     0  332.50  0  332.50  332.50  0
  Muzeul Judeţean de Artă
1  Dotari independente                    0     0     0   52.00  0  52.00  52.00  0

2  Proiect sistem de iluminat                0     0     0   5.50  0   5.50   5.50  0

  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie
2  Proiectare- Foisor Bellu                 0     0     0   25.00  0  25.00  25.00  0
3  Proiectare- Casa Stere                        0    0     0   75.00     0   75.00   75.00  0

  Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii
4  SF+PT-Gradina Botanica Bucov                     0    0     0   120.00     0   120.00   120.00  0

5  Sistem incalzire pentru sectiile Cheia si Slanic           0    0     0   20.00     0   20.00   20.00  0

  Biblioteca Judeteana "Nicolae Iorga"
6  Dotari independente (autoturism)                   0    0     0   35.00     0   35.00   35.00  0
                                            3
  CAP. 68.02
  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                 124.80  68.80   56.00   893.00     0   893.00   893.00  0
                                  123.55  68.11   55.44   55.44        55.44   55.44
  Directia Generala de Asistenta Sociala
  si Protectia Copilului

  A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE                    124.80  68.80   56.00   56.00     0   56.00   56.00  0
                                  123.55  68.11   55.44   55.44        55.44   55.44  0
  Centrul de Recuperare si Reabilitare
  Neuropsihiatrica Calinesti
1  Recompartimentare pavilion (amenajare mansarda,         124.80  68.80   56.00   56.00     0   56.00   56.00  0
  instalatie electrica, sanitara si termica, termoizolatie,    123.55  68.11   55.44   55.44        55.44   55.44  0
  amenajare rigola)

  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII                   0    0     0   837.00     0   837.00   837.00  0
1  SF+PT+DE-Infiintare locuinta mediu protejat, inlocuire
  anexe avariate cu pavilion administrativ+atelier+spalatorie+     0    0     0   16.00     0   16.00   16.00  0
  locuinta-CS Casa Rozei

2  Lucrari de proiectare aferente reparatiilor capitale la       0    0     0   283.00     0   283.00   283.00  0
   C.R.R.N. Urlati (cf. HGR nr. 183/9.02.2006)-buget C.J.Ph.

3  Dotari independente                         0    0     0   538.00     0   538.00   538.00  0

  CAP.70.02
  LOCUINTE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE                5,749.90   0  5,749.90  7,920.90  +86,25  8,007.15  8,007.15  0
  PUBLICA

  B. LUCRARI NOI                         5,749.90  0.00  5,749.90  5,529.90  +151,25  5,681.15  5,681.15  0

1  Reparatie capitala instalatie clorinare - sat Draganesti     43.00    0   43.00   43.00     0   43.00   43.00  0
2  Reparatie capitala instalatie clorinare - sat Baraitaru     5.00  0   5.00    5.00     0    5.00    5.00  0

3  Modernizare sisteme alimentare cu apa              67.90  0   67.90   67.90   -33.90   34.00   34.00  0

4  Modernizare sistem ardere CAF tip4 nr.2 din cadrul      5,414.00  0  5,414.00  5,414.00    0  5,414.00  5,414.00  0
  SC Dalkia Termo Prahova SRL pentru functionarea
  tehnico- economica corespunzatoare legislatiei de mediu
  in vigoare prin montare de arzatoare cu NOx redus

                                         4
5  Alimentare cu apa din sursa subterana satele Ghiocel,     220.00  0  220.000    0.00  +185,15  185.15   185.15
  Mehedinta si Rahova, com. Podenii Noi (forat put)

  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII                  0  0     0  2,391.00  -65.00  2,326.00  2,326.00  0

1  Reabilitarea sistemelor de transport şi distribuţie a        0  0     0   800.00     0   800.00   800.00  0
  apei-Programul SAMTID-parteneriat

2  Rampa ecologica Banesti-alveola II- parteneriat           0  0     0   100.00     0   100.00   100.00  0

3  Aport capital social                        0  0     0   111.00     0   111.00   111.00  0

4  Aport capital la S.C. Hidro Prahova S.A.              0  0     0   400.00     0   400.00   400.00  0

5  PUZ-com. Barcanesti, sat Tatarani                  0  0     0   155.60     0   155.60   155.60  0

6  Documentatii alipire si dezmembrare proprietati           0  0     0   204.40     0   204.40   204.40  0
  situate in comuna Barcanesti, sat Tatarani+taxe O.C.P.I.

7  SF- Asigurarea utilitatilor in cadrul proiectului          0  0     0   500.00     0   500.00   500.00  0
  "Ansamblu rezidential in comuna Barcanesti, satul
  Tatarani"

8  Studiu hidrogeologic -Alimentare cu apa din sursa          0  0     0   80.00   -65.00   15.00   15.00  0
  subterana satele Ghiocel, Mehedinta si Rahova
  com. Podenii Noi (forat put)

9  Acces rutier peste magistrala CF Bucuresti-Brasov          0  0     0   40.00     0   40.00   40.00
  in mun. Ploiesti, tronsoanele II si III de legatura cu DN 1
  CAP.83.02
  AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,                  0     0      0    50.00     0   50.00    50.00  0
  PISCICULTURA SI VANATOARE

  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII               0     0      0    50.00     0   50.00    50.00  0
  Direcţia Judeţeană de Protecţie a Plantelor
1  Dotări independente                     0     0      0    50.00     0   50.00    50.00  0

  CAP.84.02                       29,587.03  9,811.68  19,775.34  11,601.78  #VALUE!  10,525.94  10,525.94  0
  TRANSPORTURI                     28,663.65  9,368.79  19,294.86  9,661.46       8,492.55  8,492.55  0

                                          5
  A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE               18,218.03  9,811.68  8,406.34  4,318.50     0  4,318.50  4,318.50  0
                             17,688.65  9,368.79  8,319.86  4,260.38       4,260.38  4,260.38  0

1  Modernizare DJ 214 Aluniş-Pietriceaua         9,707.77  5,474.36  4,233.41   401.00     0   401.00   401.00  0
  km 10+413-17+840                    9,494.33  5,303.18  4,191.15   390.77        390.77   390.77  0

2  Consolidare şi refacere DJ 100 E, km 13+300 Telega,  1,838.64  332.64   1,506.00  1,506.00     0  1,506.00  1,506.00  0
  punct Foidaş                      1,747.66  257.66   1,490.00  1,490.00       1,490.00  1,490.00  0

3  DJ 207 Şotrile, alunecări de teren           945.59   601.59   344.00   412.80     0   412.80   412.80  0
                              873.07   533.07   340.00   408.60        408.60   408.60  0

4  Pod pe DJ 214, km 10+363,51- Brebu           982.17   412.17   570.00   570.00     0   570.00   570.00  0
                              960.64   396.44   564.20   564.20        564.20   564.20  0

5  Podet pe DJ 100E, Adunati, km 34+640          173.01   151.48    21.53      0     0     0      0  0
                              171.28   149.97    21.31      0           0      0  0
  Parteneriate
6  Reabilitare DC 71A Lapoş-km 0+000-km 2+900       861.47   854.17     7.30    7.30     0    7.30    7.30  0
                              846.84   839.64     7.20    7.20         7.20    7.20  0

7  Pod peste râul Cricovul Dulce, pe DJ 101G       1,583.70  900.00   683.70   683.70     0   683.70   683.70  0
  km 24+020, com. Şirna                 1,525.50  849.50   676.00   676.00        676.00   676.00  0

8  Pod peste râul Ialomiţa, com. Poenarii Burchii     2,125.69  1,085.29  1,040.40   737.70     0   737.70   737.70  0
  pe DJ 101A, km 18+800                 2,069.33  1,039.33  1,030.00   723.61        723.61   723.61  0

  B. LUCRĂRI NOI                    11,369.00     0  11,369.00  5,690.00  #VALUE!  4,513.49  4,513.49  0
                             10,975.00     0  10,975.00  5,401.08       4,232.17  4,232.17  0
1  Pod pe DJ 101 R, km 5+270, Breaza            760.00  0  760.00  760.00  -327.00  433.00  433.00  0
                               722.00  0  722.00  722.00       400.00  400.00  0

2  Consolidare DJ 102B, Drajna, km 1+300          450.00  0  450.00  370.00  -150.00  220.00  220.00  0
                               444.00  0  444.00  364.95       216.45  216.45  0

3  Consolidare DJ 101S, Secaria, km 7+100         570.00  0  570.00  510.00    0  510.00  510.00  0
                               563.00  0  563.00  503.72       503.72  503.72  0

4  Consolidare DJ 100N Teisani, km 6+000          450.00  0   450.00  400.00    0  400.00  400.00  0
                               444.00  0   444.00  394.60       394.60  394.60  0
                                       6
5  Pod peste paraul Lopatna pe DJ 102M, km 6+290,     1,500.00  0  1,500.00  450.00  -245.60  204.40  204.40  0
   Podenii Noi                      1,484.00  0  1,484.00  443.00       200.00  200.00  0

6  Pod peste paraul Balana pe DJ 102N, km 4+141, Rotari  580.00  0  580.00  580.00  +13,09  593.09  593.09  0
                               530.00  0  530.00  530.00       530.00  530.00  0

7  Reabilitare DJ 101D Ploiesti-Centura Ploiesti,     2,600.00  0  2,600.00  800.00    0  800.00  800.00  0
   km 4+692-km 6+435                   2,524.00  0  2,524.00  746.00       746.00  746.00  0

8  Reabilitare DJ 102 Spitalul Judetean Ploiesti-     2,260.00  0  2,260.00  700.00  -596.00  104.00  104.00  0
   Intex Paulesti, km 3+083-km 6+003           2,165.00  0  2,165.00  656.00       66.00  66.00  09  Consolidare pod pe DJ 234 peste paraul Salcia      305.00  0  305.00  305.00    0  305.00  305.00  0
   km 11+021                        300.00  0  300.00  300.00       300.00  300.00  010  Reabilitare DJ 100E, Telega (lac) Campina,       922.00  0  922.00  240.00  +70,00  310.00  310.00  0
   km 13+015-km 14+025                   866.00  0  866.00  202.00       277.00  277.00  011  Reabilitare DJ 100E Campina -Poiana Campina       470.00  0  470.00  400.00    0  400.00  400.00  0
   km 18+600-km 19+000                   450.00  0  450.00  383.00       383.00  383.00  0

12  Reabilitare DJ 214 Telega-Brebu             502.00  0  502.00  175.00  +59,00  234.00  234.00  0
   km 0+000-km 0+640                    483.00  0  483.00  155.81       215.40  215.40  0
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII             0  0    0  1,593.28  +100,67  1,693.95  1,693.95  0

1  Proiectare lucrari reabilitare retele drumuri judetene  0  0    0  1,425.55  +100,67  1,526.22  1,526.22  0

2  SF-Pod peste paraul Balana DJ 102N,km 4+141,Rotari    0  0    0   14.28     0   14.28   14.28  0

3  SF-Reabilitare DJ 713, drum care face legatura intre   0  0    0   86.40     0   86.40   86.40  0
  DN71-Sinaia -Jud. Dambovita-Saua Dichiului

4  SF-Reabilitare DJ 101G, drum care face legatura intre  0  0    0   67.05     0   67.05   67.05  0
  jud. Prahova si jud. Dambovita-Tatarani-Brazi-
  Brazii de Jos-Tinosu-Sirna-Habud-limita jud. Prahova
  cu jud. Dambovita-Crivatu-Catunu
                                   7
  CAP. 87.02
  SERVICIUL JUDETEAN DE SALVAMONT             0  0    0   50.00     0   50.00   50.00  0  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII             0  0    0   50.00     0   50.00   50.00  0

1  Proiectare- Baza de salvare montana           0  0    0   50.00     0   50.00   50.00  0
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN


               EXPUNERE DE MOTIVE
  LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND REPARTIZAREA SUMELOR
DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE UNITĂŢI
 ADMINISTRATIV TERITORIALE ŞI BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI
                   PE ANUL 2006

   Prin Hotărârea Guvernului nr.1584/8 nov.2006, judeţului Prahova i-au fost
repartizate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 19.870,00 mii lei, după
cum urmează:
   - 1.065,00 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului;
   - 18.805,00 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
     comunelor, oraşelor şi municipiilor.


   PROPUNERI DE REPARTIZARE A SUMELOR DEFALCATE DIN TVA PE
   UNITĂŢI ADMINISTRATIV TERITORIALE ŞI BUGETUL PROPRIU AL
   JUDEŢULUI

   Repartizarea sumei de 18.805,00 mii lei pe unităţi administrativ teritoriale, pentru
finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământul preuniversitar de stat, a avut la bază
analiza solicitărilor unităţilor şcolare, realizată de Consiliul Judeţean împreună cu
Inspectoratul Şcolar Prahova şi cu asistenţă tehnică de specialitate a Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Prahova ( anexa nr.1 la proiectul de hotărâre).

   PROPUNERI DE RECTIFICARE A BUGETULUI PROPRIU AL
   JUDEŢULUI PE ANUL 2006

   I. VENITURI TOTALE
   La partea de venituri a bugetului propriu al Consiliul Judeţean Prahova se propune
suplimentarea cu suma de 1.065,00 mii lei la poziţia „sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului”, conform
Hotărârii Guvernului nr.1584 din data de 8 nov.2006.

                       14
   II. CHELTUIELI TOTALE

   A. Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
     descentralizate la nivelul judeţului

   Suma de 1.065,00 mii lei alocată, conform H.G.nr.1584/8 nov.2006 pentru
asigurarea cheltuielilor învăţământului special, se propune a fi repartizată astfel:
   - 900,00 mii lei la Şcoala specială nr.2, organizată ca ordonator secundar de
     credite, la poziţia ”cheltuieli de personal” ;
   - 165,00 mii lei Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova,
     pentru asigurarea drepturilor salariale până la finele anului 2006.

   B. Repartizarea fondului de rezervă bugetară

   Fondul de rezervă bugetară, constituit în baza prevederilor art.32 alin (1) din
O.U.G.nr.45/2003, în sumă de 1.050,00 mii lei, se propune a fi repartizat astfel :
   - 50,00 mii lei la Cap.51.02 -Autorităţi publice şi acţiuni externe la poziţia
     ”bunuri şi servicii” pentru demararea întocmirii de Master-planuri, necesare
     pentru accesarea fondurilor structurale, prin Programul Operaţional Regional şi
     Programele Operaţionale Sectoriale, în conformitate cu cerinţele instituţiilor
     finanţatoare ;
   - 100,00 mii lei la Cap.65.02- Sănătate la poziţia ”transferuri” pentru Spitalul
      Obstetrică Ginecologie Ploieşti, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a
      liftului, care în data de 03.nov.2006 a suferit un incendiu, punând astfel în
      imposibilitate funcţionarea sa ( adresa nr.5273 / 9 nov.2006);
   - 100,00 mii lei la Cap.70.02 -Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, astfel :
        - 13,75 mii lei la poziţia ”bunuri şi servicii” pentru efectuarea unor lucrări
         urgente de reparaţii la sistemele de alimentare cu apă aflate în patrimoniul
         public al judeţului ;
        - 86,25 mii lei la poziţia”cheltuieli de capital” pentru suplimentarea sumelor
         alocate iniţial la obiectivul Alimentare cu apă din sursa subterană din satele
         Ghiocel, Mehedinţa şi Rahova, comuna Podenii Noi (conform anexei nr.2
         la proiectul de hotărâre);
    - 800,00 mii lei la Cap. 84.02 - Transporturi şi comunicaţii poziţia ”bunuri şi
     servicii” pentru lucrări de aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială, ca
     urmare a precipitaţiilor din acest an ( adresa Direcţiei Administrare Reţea
     Drumuri şi Clădiri nr.17646/13 nov.2006).

   C. Redistribuiri în structura cheltuielilor bugetare

     Cap.65.02 ”Învăţământ”

     Se propune diminuarea la poziţia ”bunuri şi servicii” ( invăţământ special) cu
suma de 85,74 mii lei şi suplimentarea cu aceeaaşi sumă , după cum urmează :
                       15
   - 70,74 mii lei la poziţia ”cheltuieli de capital” (invăţământ special) pentru lucrarea
    de investiţii ”Reparaţii capitale instalaţie termică interioară la Şcoala Specială
    Breaza”;
   - 15,00 mii lei la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova,
    poziţia ”bunuri şi servicii” pentru plata cheltuielilor de întreţinere.

     Cap.67.02 ”Cultură”

     Prin adresa nr.141/10 nov.2006, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale solicită redistribuirea sumei de 85,00 mii lei, de la poziţia
”cheltuieli de personal”, astfel:
   - 30,00 mii lei la poziţia ”bunuri şi servicii”la Centrul Judeţean pentru
    Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale;
   - 55,00 mii lei la poziţia ”transferur” pentru salarii la Şcoala Populară de Arte şi
    Meserii.

     Cap.70.02 ”Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”

     În cadrul acestui capitol bugetar, Direcţia Integrare Europeană propune
următoarele redistribuiri în cadrul listei de parteneriate:

  a) Propuneri de diminuare

   - cu suma de 100,00 mii lei la parteneriatul Reparaţii arteră principală Slănic;
   - cu suma de 80,00 mii lei la parteneriatul Reabilitare Parcul Bucov ;
   - cu suma de 220,00 mii lei la parteneriatul Programul pentru introducerea
    grupurilor sanitare în şcoli.

  b) Propuneri de suplimentare

   - 100,00 mii lei la parteneriatul Grădiniţă sat Schiuleşti comuna Izvoarele ;
   - 300,00 mii lei la parteneriatul Pod Şoimari

     Cap 84.02 ”Transporturi şi comunicaţii”

     Prin adresa nr.17646/13 nov.2006, Direcţia Administrare Reţea Drumuri şi
Clădiri, solicită ca suma totală de 1.875,84 mii lei, compusă din :
   - Disponibilizări în cadrul capitolului de la
    poziţia ”cheltuieli de capital”
    (conform anexei nr.2
    la proiectul de hotărâre)                    1.075,84 mii lei
   - Sume alocate din rezervă bugetară                 800,00 mii lei

                        16
 să fie repartizată pentru lucrări de reparaţii reţea drumuri şi activitatea de întreţinerea
 drumurilor pe timp de iarnă.

        In concluzie, propunerile de rectificare ale bugetului propriu al judeţului pe anul
 2006, se prezintă astfel:                                           Mii lei
         Denumire indicatori            cod    Program  Infuenţe  Program
                                   actualizat   +/-   rectificat
                                    2006         2006
VENITURI TOTALE                           164.677,00 + 1.065,00 165.742,00
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor  11.02.01  36.866,00 + 1.065,00 37.931,00
descentralizate la nivelul judeţelor
TOTAL CHELTUIELI                           164.677,00 + 1.065,00 165.742,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE            50.02    17818,80 - 1.000,00 16.818,80
Autorităţi şi acţiuni externe               51.02   15.115,80   + 50,00 15.165,80
  Cheltuieli de personal                       6.500,00     - 6.500,00
  Bunuri şi servicii                         5.984,50  + 50,00 6.034,50
  Cheltuieli de capital                        2.631,30       2.631,30
Alte servicii publice generale               54.02    2.303,00 -1.050,00  1.253,00
1.Alte servicii publice generale                     489,00     -  489,00
  Bunuri şi servicii                          489,00     -  489,00
2.Fonduri de rezervă                          1.050,00 - 1.050,00     -
3.Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei               764,00     -  764,00
  Transferuri                              714,00     -  714,00
  Cheltuieli de capital                         50,00     -   50,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi     55.02     400,00     -  400,00
  Dobânzi aferente datoriei publice interne               400,00     -  400,00
Partea a II-a APĂRARE,ORDINE PUBLICĂ ŞI
SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ                    59.02     690,00      -    690,00
Apărare                          60.02     370,00      -    370,00
1. Centrul Militar Zonal                         370,00      -    370,00
  Bunuri şi servicii                          360,00      -    360,00
  Cheltuieli de capital                         10,00      -    10,00
Ordine publică şi siguranţă naţională           61.02     320,00      -    320,00
1. Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă           320,00      -    320,00
  Bunuri şi servicii                          320,00      -    320,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE        64.02   86.344,00 + 1.165,00   87.509,00
Învăţământ                         65.02   12.711,00 + 1.065,00   13.776,00
1. Învăţământ special                         5.276,00 + 885,00    6.161,00
  Cheltuieli de personal                       4.682,00  + 900,00   5.582,00
  Bunuri şi servicii                          569,82   - 85,74    484,08
  Alte cheltuieli- burse şcolare                     0,18      -     0,18
  Cheltuieli de capital                         24,00  + 70,74     94.74
2. Program lapte şi corn                        7.100,00      -   7.100,00
  Asistenţă socială - ajutoare sociale în natură           7.100,00      -   7.100,00
3.Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională         335,00 + 180,00     515,00
  Cheltuieli de personal                        330,00  + 165,00    495,00
  Bunuri şi servicii                           5,00  + 15,00     20,00
                           17
Sănătate                          66.02  1.510,00  + 100,00   1.610,00
  Transferuri                             800,00  + 100,00    900,00
  Cheltuieli de capital                        710,00      -   710,00
Cultură, recreere şi religie                67.02  11.745,00      -  11.745,00
1. Cultură                             10.482,00      -  10.482,00
  Cheltuieli de personal                      2.050,00   - 85,00  1.965,00
  Bunuri şi servicii                         780,00   + 30,00    810,00
  Transferuri-                           6.917,00   + 55,00   6.972,00
  Cheltuieli de capital                        735,00      -   735,00
2.Contribuţii personal neclerical                  1.263,00      -  1.263,00
Asigurări şi asistenţă socială               68.02  60.378,00      -  60.378,00
  Cheltuieli de personal                      18.800,00      -  18.800,00
  Bunuri şi servicii                        15.546,00      -  15.546,00
  Transferuri                           25.139,00      -  25.139,00
  Cheltuieli de capital                        893,00      -   893,00
Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU şi APE               69.02  17.596,00  +100,00   17.696,00
Locuinţe servicii şi dezvoltare publică           70.02  17.596,00  +100,00   17.696,00
  Bunuri şi servicii                        7.800,10   + 13,75   7.813,85
  Cheltuieli de capital                       7.920,90   + 86,25   8.007,15
  Rambursări de credite interne                   1.875,00      -   1.875,00
Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE               79.02  42.228,20  + 800,00  43.028,20
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare    83.02   980,00      -    980,00
  Cheltuieli de personal                       650,00      -    650,00
  Bunuri şi servicii                         280,00      -    280,00
  Cheltuieli de capital                        50,00      -    50,00
Transporturi                        84.02  40.974,20  + 800,00  41.774,20
  Bunuri şi servicii                        29.372,42  +1.875,84  31.248,26
  Cheltuieli de capital                      11.601,78  -1.075,84  10.525,94
Alte acţiuni economice                   87.02   274,00      -    274,00
1. Serviciul Judeţean SALVAMONT                    274,00      -    274,00
  Transferuri                             224,00      -    224,00
  Cheltuieli de capital                        50,00      -    50,00        Faţă de cele prezentate supunem spre analiză şi aprobare prezentul proiect de
 hotărâre.
                     PREŞEDINTE
                    Florin Serghei Anghel
                            18
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICO FINANCIARĂ
Nr.17729/ dosar II/2/A/5                        Ploieşti 14 noiembrie 2006RAPORT
        la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale
             a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
                 şi rectificarea bugetului propriu al judeţului
                          pe anul 2006

    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1584/8 nov.2006 privind alocarea unei sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor
de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, judeţului Prahova i-au fost repartizate următoarele
sume:

  III.   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
       pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
       la nivelul judeţelor – Total, din care:             1.065,00 mii lei
           - învăţământ special                   1.065,00 mii lei

  IV.    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
       pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
       la nivelul comunelor, oraşelor şi
       municipiilor – Total, din care:                 18.805,00 mii lei
          - pentru finanţarea cheltuielilor de personal
           din instituţiile de învăţământ preuniversitar
           de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor     18.805,00 mii lei

    Propunerile de repartizare a acestor sume pe comune, oraşe, municipii şi bugetul propriu al judeţului, sunt
prezentate în anexa nr.1 la prezentul proiect de hotărâre.


 BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI PE ANUL 2006

    Venituri Totale

    Se propune suplimentarea veniturilor totale ale bugetului propriu al judeţului cu suma de 1.065,00 mii lei
reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului special, conform
Hotătărârii Guvernului nr.1584/8 nov.2006

   Cheltuieli Totale

      A. Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
       descentralizate la nivelul judeţului

    Suma de 1.065,00 mii lei alocată conform H.G.nr.1584/8 nov.2006, pentru asigurarea cheltuielilor
învăţământului special, se propune a fi repartizată astfel:
    - 900,00 mii lei la Şcoala specială nr.2, la poziţia ”cheltuieli de personal” ;

                               19
    -  165,00 mii lei Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova, pentru asigurarea
      drepturilor salariale.


    D. Repartizarea fondului de rezervă bugetară

    Fondul de rezervă bugetară, constituit în baza prevederilor art.32 alin (1) din O.U.G.nr.45/2003, în sumă
de 1.050,00 mii lei, se propune a fi repartIzat astfel :
    - 50,00 mii lei la Cap.51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe, la poziţia ”bunuri şi servicii”, pentru
      demararea întocmirii de Master-planuri, necesar pentru accesarea fondurilor structurale, prin Programul
      Operaţional Regional şi Programele Operaţionale Sectoriale, în conformitate cu cerinţele instituţiilor
      finanţatoare ;
    - 100,00 mii lei la Cap.65.02 Sănătate, la poziţia ”transferuri” pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie
      Ploieşti în vederea executării lucrărilor de înlocuire a liftului, care în data de 03.nov.2006 a suferit un
      incendiu, punând astfel în imposibilitate funcţionarea sa ( adresa nr.5273 / 9 nov.2006);
    - 100,00 mii lei la Cap.70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, astfel :
        - 13,75 mii lei la poziţia ”bunuri şi servicii” pentru efectuarea unor lucrări urgente de reparaţii la
                sistemele de alimentare cu apă aflate în patrimoniul public al judeţului ;
        - 86,25 mii lei la poziţia”cheltuieli de capital” pentru suplimentarea sumelor alocate iniţial la
             obiectivul Alimentare cu apă din sursa subterană din satele Ghiocel, Mehedinţa şi
              Rahova, comuna Podenii Noi (conform anexei nr.2 la proiectul de hotărâre);
    - 800,00 mii lei la Cap. 84.02 ”Transporturi şi comunicaţii , poziţia ”bunuri şi servicii” pentru lucrări de
              aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială, ca urmare a precipitaţiilor din acest an
              (adresa Direcţiei Administrare Reţea Drumuri şi Clădiri nr.17646/13 nov.2006).

    E. Redistribuiri în structura cheltuielilor bugetare

      Cap.65.02 ”Învăţământ”

      Se propune diminuarea la poziţia ”bunuri şi servicii” (învăţământ special) cu suma de 85,74 mii lei
şi suplimentarea cu aceeaşi sumă , după cum urmează :
     - 70,74 mii lei la poziţia ”cheltuieli de capital” (învăţământ special) pentru lucrarea de investiţii ”Reparaţii
      capitale instalaţie termică interioară la Şcoala Specială Breaza”;
     - 15,00 mii lei la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova,
       poziţia ”bunuri şi servicii” pentru plata cheltuielilor de întreţinere.

      Cap.67.02 ”Cultură”

       Prin adresa nr.141/10 nov.2006, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale solicită redistribuirea sumei de 85,00 mii lei, de la poziţia ”cheltuieli de personal”, astfel:
     - 30,00 mii lei la poziţia ”bunuri şi servicii”la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
       Tradiţionale;
     - 55,00 mii lei la poziţia ”transferuri” pentru salarii la Şcoala Populară de Arte şi Meserii.

      Cap.70.02 ”Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”

       În cadrul acestui capitol bugetar, Direcţia Integrare Europeană propune următoarele redistribuiri în
cadrul listei de parteneriate:

  c) Propuneri de diminuare
    - cu suma de 100,00 mii lei la parteneriatul „Reparaţii arteră principală Slănic”;
    - cu suma de 80,00 mii lei la parteneriatul „Reabilitare Parcul Bucov”;
    - cu suma de 220,00 mii lei la parteneriatul „Programul pentru introducerea grupurilor sanitare în şcoli”.


                              20
  d) Propuneri de suplimentare
    - cu suma de 100,00 mii lei la parteneriatul „Grădiniţă sat Schiuleşti comuna Izvoarele” ;
    - cu suma de 300,00 mii lei la parteneriatul „Pod Şoimari”.       Cap 84.02 ”Transporturi şi comunicaţii”

       Prin adresa nr.17646/13 nov.2006, Direcţia Administrare Reţea Drumuri şi Clădiri, solicită ca suma
totală de 1.875,84 mii lei, compusă din :
    - Disponibilizări în cadrul capitolului
      de la poziţia ”cheltuieli de capital”
      (conform anexei nr.2 la proiectul de hotărâre)             1.075,84 mii lei
    - Sume alocate din rezervă bugetară                      800,00 mii lei

să fie repartizată pentru lucrări de reparaţii reţea drumuri şi activitatea de întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă.

                          X         X
                               X

    Faţă de cele prezentate, direcţia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre supus aprobării.   DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT                    SEF SERVICIU BUGET
      Elena Popescu                         Daniela Găvan
                               21

								
To top