2011-05-10_160409_โอนเงินเข้าบัญชี__2554 - Excel by cuiliqing

VIEWS: 20 PAGES: 14

									                       ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2554                 หน้ำที่ 1

ที่            ค่ ารั กษาบานาญ  ค่ ารั กษา  ค่ ารั กษา  การศึกษาบุตร  รวม  หมายเหตุ
               (ไข้ นอก)    (ไข้ นอก)   (ไข้ ใน)
               ฎ. 452/54    ฎ. 453/54   ฎ. 454 /54   ฎ. 455/54
1   สพท.นม.3                            15,000.00 15,000.00
2   สพท.นม.3                            1,702.00 1,702.00
3   สพท.นม.4              2,670.00                2,670.00
4   สพท.นม.5              2,570.00                2,570.00
5   ข้ำรำชกำรบำนำญ       948.00                      948.00
6   ข้ำรำชกำรบำนำญ      4,921.00                     4,921.00
7   ข้ำรำชกำรบำนำญ      4,600.00                     4,600.00
8   ม่วงแก้ววิทยำคำร           582.00                 582.00
9   ม่วงแก้ววิทยำคำร           700.00                 700.00
10  วัดศรี ษะกระบือ            80.00                 80.00
11  บ้ำนหนองล้ำงช้ำง          4,182.00                4,182.00
12  ไผ่สีสุก                            6,000.00 6,000.00
13  บ้ำนปลำยดำบ                          10,450.00 10,450.00
14  วัดพรหมรำช                           4,400.00 4,400.00
15  ธงชัยหนื อวิทยำ           780.00                 780.00
16  ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร      1,228.00                1,228.00
17  ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร     13,960.00           1,000.00 14,960.00
18  ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร       615.00           8,000.00 8,615.00
19  ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร       520.00                 520.00
20  ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร                    2,400.00 2,400.00
21  ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร                    8,000.00 8,000.00
22  ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร                    1,000.00 1,000.00
23  บ้ำนหลุมเงิน                           500.00  500.00
24  บ้ำนหนองนกเขียน                         2,635.00 2,635.00
25  บ้ำนลำนำงแก้ว            860.00                 860.00
26  บ้ำนลำนำงแก้ว                           360.00  360.00
27  รักเมืองไทย                      2,401.00      2,401.00
28  บ้ำนเก่ำปอแดง            740.00                 740.00
29  บ้ำนคลองเตย             611.25                 611.25
            ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2554           หน้ำที่ 2

30  บ้ำนคลองเตย      610.00               610.00
31  บ้ำนคลองเตย      300.00               300.00
32  สะแกรำชวิทยำคม    900.00               900.00
33  สะแกรำชวิทยำคม    780.00               780.00
34  สะแกรำชวิทยำคม    139.00               139.00
35  วัดโพนทรำย                 14,950.00  14,950.00
36  วัดโพนทรำย      480.00               480.00
37  วัดหลุมข้ำว     2,270.00              2,270.00
38  บ้ำนดอนกรู ด     250.00               250.00
39  บ้ำนครบุรี     19,257.00              19,257.00
40  ไชยวำล                   8,500.00  8,500.00
41  ไชยวำล        910.00               910.00
42  หนองต้อ       3,486.00              3,486.00
43  ครบุรีวิทยำ     3,140.00              3,140.00
44  ครบุรีวิทยำ                 6,000.00  6,000.00
45  ครบุรีวิทยำ                 7,000.00  7,000.00
46  มำบกรำด                   1,937.00  1,937.00
47  บ้ำนไผ่        600.00               600.00
48  หนองโสน                   1,300.00  1,300.00
49  หนองโสน       1,327.00              1,327.00
50  จอมทองวิทยำ           4,700.00        4,700.00
51  หนองตะแบก       850.00               850.00
52  บ้ำนทรัพย์เจริ ญ  1,774.00              1,774.00
53  บ้ำนลำเพียก      950.00        2,000.00  2,950.00
54  สระว่ำนพระยำ     754.00               754.00
55  บ้ำนไทยสำมัคคี   1,150.00              1,150.00
56  บ้ำนไทยสำมัคคี   1,280.00              1,280.00
57  เจียรวนนท์อุทิศ    288.00               288.00
58  เจียรวนนท์อุทิศ    730.00               730.00
59  ด่ำนอุดมวิทยำ     800.00               800.00
60  บ้ำนหนองแวง      464.00               464.00
61  บ้ำนหนองโสมง                7,000.00  7,000.00
                   ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2554           หน้ำที่ 3

62  บ้ำนไทรงำม                        7,000.00  7,000.00
63  บ้ำนไทรงำม                        9,000.00  9,000.00
64  สระประทีป              545.00               545.00
65  บ้ำนรำษฎร์ สำมัคคี                    8,600.00  8,600.00
66  บ้ำนสุขไพบูรณ์                      7,000.00  7,000.00
67  ตะแบกวิทยำ            14,800.00             14,800.00
68  บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม                   2,400.00  2,400.00
69  บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม        403.00        2,000.00  2,403.00
70  บ้ำนดอนแขวน              80.00               80.00
71  บ้ำนดอนแขวน            4,400.00              4,400.00
72  บ้ำนดอนแขวน                        1,850.00  1,850.00
73  บ้ำนดอนแขวน                  4,830.00        4,830.00
74  บ้ำนหนองหิ น            270.00               270.00
75  เสิ งสำง                       20,000.00   20,000.00
76  บ้ำนหนองเมำ                      6,050.00    6,050.00
               10,469.00 94,085.25 11,931.00 ########    ########
      ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2554  หน้ำที่ 4

หมายเหตุ
         หลักฐานการจ่ ายโดยใช้ บริการของธนาคารกรู งไทย จากัด (มหาชน) สาขาปักธงชัย
            ค่ ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรของข้ าราชการครูและลูกจ้ างประจา
                      ้
               สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
                       ประจาเดือน เมษายน 2554
แนบเช็คธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาปักธงชัย เลขที่เช็ค 0105101 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554           จานวนเงิน 298,430- บาท
ที่       ชื่อ - สกุล           โรงเรียน       เลขที่บัญชี     ข้ าราชการและลูกจ้ างประจา
                                    เงินฝาก        ค่ ารักษา    การศึกษา
                                          (ไข้ นอก) (ไข้ ใน)     บุตร
                                          ฎ. 650/54 ฎ.651/54 ฎ.652/54
 1 นำงนำตยำ ชัยดิเรก         สพท.นม.3           337-1-18667-9                1,800
 2 นำงนฤมล วรรณวิจิตร์        สพท.นม.3           344-0-02195-5    823
 3 นำงษิตำวริ น(วลีรัตน์) ทรัพย์วรำภรณ์สพท.นม.3           344-1-00029-3                4,100
 4 นำยสุ ภรัฐ แป้ นคงพะเนำว์     สพท.นม.3           344-0-01012-0   5,210
 5 นำงพิสมัย คำสำริ รักษ์       สพท.นม.3           301-1-95551-4    110
 6 นำยบุญสื บ โสรัสสะ         บ้ำนโกรกหว้ำ         304-0-20692-3    295
 7 นำยอนุพงศ์ แคร่ กระโทก       บ้ำนหนองล้ำงช้ำง       304-1-42560-2   1,729
 8 นำยประดิษฐ์ โฉมจังหรี ด      วัดบ้ำนพร้ ำว         304-1-27770-0    288
 9 นำยปั ณณธร ไพรำม          ชุมชนบ้ำนตะขบ         304-1-66808-4    850
10 นำงสำวนิ ชำพร รัฐสมุทร            ั
                   บ้ำนบุหวช้ำง         304-1-27896-0    800
11 นำยสมบูรณ์ ใจธี รภำพกุล      บ้ำนวังหมี          304-1-72588-6               20,000
12 นำยบรรจง มโนธรรม              ั
                   บ้ำนสุ ขง(รำษฎร์ สำมัคคี) 304-1-27848-0                  2,700
13 นำยสมจิตร อยูปัก่         บ้ำนหัน(คุรุรำษฎร์ อุทิศ)   304-1-31020-1                2,400
14 นำยประจักษ์ ปิ ดตะคุ                 ั
                   วังวำรี วนรำษฎร์ วฒนำ     304-1-38990-8                7,000
15 นำงนภัสพร จิตรจักร์ (ดวงดี)    บ้ำนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยยำง    374-0-26216-8                2,071
16 นำยสมเกียรติ คงวัฒนะ        บ้ำนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยยำง    304-1-59119-7                1,000
17 นำงญำตำ รัศมีธำนิ นทร์       แหลมลวกบำรุ ง         304-1-27866-9    300           7,100
18 นำงลักขณำ ชำญชัยศรี        ปั กธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร 304-1-19765-0      780
19 นำงดำรำพร รอดพยันต์        ปั กธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร 304-0-14523-1      540
20 นำยสมบูรณ์ ชำญชัยศรี        โรงเรี ยนบ้ำนเมืองปั กสำมัคคี 304-1-30276-4    780
21 นำยยงยุทธ วุฒิธรรม         โรงเรี ยนหนองนกเขียนสำมัคคี304-1-31817-2    1,099
22 นำยฉลวย ซิ นพรมรำช         บ้ำนบ่อปลำ          304-1-48816-7               17,200
23 นำงสำวพยอม ปลีกระโทก        บ้ำนลำนำงแก้ว         304-1-63246-2    400
24 นำยศุภรัฐ ข้องม่วง         บ้ำนวังตะเคียน        304-1-55800-9                4,000
25 นำยองอำจ เลิศประไพสกุล       บ้ำนคลองเตย          344-1-01128-7   7,640
       ั
26 นำยเชำว์วฒน์ คำลอย         บ้ำนคลองเตย          304-1-71584-8    700
27 นำยนิ คม บุญใส           บ้ำนคลองเตย          304-1-32921-2    300
28 นำงวำยุรัตน์ บุญใส           บ้ำนคลองเตย      304-1-20854-7  500
29 นำยสุ ภำพ วัชรวงศ์ทิพย์         สะแกรำชวิทยำคม    304-1-33813-0            7,000
30 นำงประนอม นำมนิ ตย์           วัดโพธิ นิมิตร    304-0-02841-3  1,000        3,200
31 นำยถวิล สกุณี              วัดโพธิ นิมิตร    304-1-51855-4             875
32 นำยวรรณพ ชิดเมืองปั ก          วัดหลุมข้ำว      304-1-53902-0            7,000
33 นำยประจวบ สถิรวิวฒน์  ั        บ้ำนแชะ        323-0-00112-5  4,330
34 นำยวสันต์ ชุมกระโทก           บ้ำนพนำหนองหิ น    374-0-00398-7            3,404
35 นำงสำวประทีป บุญกระโทก         บ้ำนหนองเสื อบอง   344-0-01368-5  9,057
36 นำยคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์         บ้ำนโคกสะอำด     339-1-15286-9       4,800
37 นำงเพชรำภรณ์(เสำวณี ย)์ แย้มกลำง ครบุรีนครรธรรมโฆสิ ตวิทยำคำร 341-0-04590-2  1,039
38 นำยวิทยำ ญำติบำรุ ง           บ้ำนโกรกสำโรง     341-0-15670-4            8,000
39 นำงอมรศรี พรหมภูวลย์   ั       โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ 344-0-01444-4  3,720
40 นำงบุญส่ ง ศรี ลำพันธ์         โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ 301-0-62018-7  1,050
41 นำยชูรัฐ เฉำะกระโทก           โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ 337-0-00120-9  1,377
42 นำงสมร ศรี สำ              โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ 337-0-00119-5  1,080
43 นำงณัฐหทัย ชัยชนะ(สมบูรณ์เรศ) โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ      301-0-62108-6  1,050
                      โรงเรี
44 นำงวรำนิษฐ์(วัลภำ) นิธิวรำเศรษฐ์(รัตนพันธุ์) ยนครบุรีวิทยำ  344-1-23366-2            6,100
45 นำยทรงพล กำญจนรังสิ ชย    ั     โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ 301-0-62069-1   460
46 นำงวรัตติยำ ตติยนันทกุล(คำอ้วน) โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ     301-0-62103-5  1,050
47 นำงอภิญญำ วุฒิศกดิ์ั          โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ 306-0-00162-6  1,050
     ั
48 นำงสุธญญำ สิ งห์ทอง           โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ 301-0-62099-3  1,050
49 นำงนัยน์ปพร(สุ ภำพร) รัตนธริ นทร์ โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ    301-0-62104-3  1,050
50 นำยเวียน แสงทอง             บ้ำนทุ่งแขวน     344-0-00731-6            1,025
51 นำยชำญศิลป์ สำยพิมพ์พงษ์        ชุมชนจระเข้หิน    304-0-00267-8            1,025
52 นำงรำตรี พังพรพรมรำช          บ้ำนหนองหว้ำประชำอำสำ 304-0-00217-1  1,000
53 นำยละออ นำงงำมสำโรง           บ้ำนหนองตะแบก     344-0-00648-4           16,000
54 นำยชำนำญ ยอดผักแว่น           บ้ำนไร่ แหลมทอง    301-0-38636-2            5,500
55 นำงสำวกัญญำลักษณ์ บำรุ งขนม์ บ้ำนหนองไทร           344-0-34321-9  630
56 นำยสงัด อนุพนธ์ ั            บ้ำนบุหว้ำสำมัคคี   344-0-01730-3            8,700
57 นำยสัญชัย ช่ำงสำร            บ้ำนหนองหิ นโคน    344-1-22508-2  9,770
58 นำยเชำวฤทธิ์ พรหมศรี สวัสดิ์      บ้ำนคลองทุเรี ยน   339-1-02467-4            8,025
59 นำยณรงค์ ช่ำงเกวียน           บ้ำนคลองทุเรี ยน   339-1-04257-5            1,980
60 นำงมนทิรำ พัวอมรพงศ์          บ้ำนศำลเจ้ำพ่อ    339-1-04243-5      2,748.50
61 นำยสันติ ภมร              บ้ำนบุตะโก      339-1-00226-3            475
62 นำงเสำวณี ย ์ จันทวำส          บ้ำนท่ำวังไทรสำมัคคี 339-1-01206-4  900
63 นำงประนอม ผำดจันทึก           บ้ำนวังหมี      339-1-05862-5            4,000
64 นำยทองพูน ฉ่ ำสระน้อย                 ด่ำนอุดมวิทยำ     339-1-02101-2                         22,635
65 นำงบุญเรื อน สังข์ทอง                 ด่ำนอุดมวิทยำ     339-1-04583-3                          1,702
66 นำยสุ รพล เดื่อมทั้น                  ท้ำวสุ รนำรี (2521)  344-0-00221-7                          5,000
67 นำงเตือนจิต ปั กใต้                  บ้ำนสระประทีป     344-0-00830-4      10,658                 1,702
      ั
68 นำงสิ ริลกษณ์ พัชรวงศ์สกุล               บ้ำนหนองไผ่ใหญ่    344-0-01322-7                          7,000
69 นำยบุญเติม จันทรำ                   บ้ำนรำษฎร์ สำมัคคี  301-0-62024-1       3,855
70 นำงปิ ยะฉัตร คัตพันธ์                 บ้ำนกุดโบสถ์     344-0-01030-9                          1,317
71 นำงสำวสิ ริพร บำรุ งเกำะ                     ่
                             บ้ำนท่ำเยียม     344-0-36260-4         578
72 นำงนภำพร รสชำ                     บ้ำนสระตะเคียน    344-0-10279-3                4,326
73 นำงนันทิยำ เลิศครบุรี(แท่นทอง)             บ้ำนสระตะเคียน    323-0-13218-1       5,170
74 นำยธนวัฒน์ วรรณโชติวฒน์ ั               บ้ำนสระตะเคียน    344-0-01142-9       1,390
75 นำยอลงกต เลิศกระโทก                  บ้ำนสันติสุข     344-0-01491-6                        9,007.50
76 นำงสำวกฤษณำ สุ วรรณครำม                บ้ำนหนองหิ น     344-0-37790-3       1,054
                             รวม                      86,512 ####### ########
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) สำขำปั กธงชัย ได้รับเช็คเลขที่ 0105101 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2554
จำนวนเงิน 298,430- บำท (สองแสนเก้ำหมื่นแปดพันสี่ ร้อยสำมสิ บบำทถ้วน) เรี ยบร้ อยแล้ว
เมื่อวันที่

  (ลงชื่อ)..............................................................    (ลงชื่ อ)..............................................................
   (นำงสำวสุ ภำภรณ์ แย้มกระโทก)                           (                                )
สาขาปักธงชัย
งประจา
ต3

ภาคม 2554   จานวนเงิน 298,430- บาท
            รวม
            1,800
             823
            4,100
            5,210
             110
             295
            1,729
             288
             850
             800
            20,000
            2,700
            2,400
            7,000
            2,071
            1,000
            7,400
             780
             540
             780
            1,099
            17,200
             400
            4,000
            7,640
             700
             300
   500
  7,000
  4,200
   875
  7,000
  4,330
  3,404
  9,057
  4,800
  1,039
  8,000
  3,720
  1,050
  1,377
  1,080
  1,050
  6,100
   460
  1,050
  1,050
  1,050
  1,050
  1,025
  1,025
  1,000
 16,000
  5,500
   630
  8,700
  9,770
  8,025
  1,980
2,748.50
   475
   900
  4,000
        22,635
         1,702
         5,000
        12,360
         7,000
         3,855
         1,317
          578
         4,326
         5,170
         1,390
       9,007.50
         1,054
        298,430
ฤษภำคม 2554
ว
                                                                                                ่
                                                                                            หน ้าที11
                        หลักฐานการจ่ ายโดยใช้ บริการของธนาคารกรูงไทย จากัด (มหาชน) สาขาปักธงชัย
                           ค่ ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรของข้ าราชการครูและลูกจ้ างประจา
                                     ้
                              สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
                                      ประจาเดือน มีนาคม 2554
แนบเช็คธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาปักธงชัย เลขที่เช็ค              ลงวันที่                 จานวนเงิน                   บาท
 ที่        ชื่อ - สกุล           โรงเรียน     เลขที่บัญชีเงินฝาก     ข้ าราชการและลูกจ้ างประจา             บานาญ           รวม
                                                   ค่ ารักษา     การศึกษาบุตร     ค่ารักษา     การศึกษาบุตร
                                              (ไข้ นอก)      (ไข้ ใน)       (ไข้ นอก)    (ไข้ ใน)
                                              ฎ. 650/54 ฎ. 651/54 ฎ. 652/54 ฎ. /54           ฎ. /54    ฎ. /54
 1   นำงนำตยำ ชัยดิเรก         สพท.นม.3          337-1-18667-9                    1,800                        1,800
 2   นำงนฤมล วรรณวิจิตร์        สพท.นม.3          344-0-02195-5        823                                       823
 3   นำงษิตำวริ น(วลีรัตน์) ทรัพย์วรำภรณ์สพท.นม.3          344-1-00029-3                    4,100                        4,100
 4   นำยสุ ภรัฐ แป้ นคงพะเนำว์     สพท.นม.3          344-0-01012-0       5,210                                     5,210
 5   นำงพิสมัย คำสำริ รักษ์       สพท.นม.3          301-1-95551-4        110                                      110
 6   นำยบุญสื บ โสรัสสะ         บ้ำนโกรกหว้ำ        304-0-20692-3        295                                      295
 7   นำยอนุพงศ์ แคร่ กระโทก       บ้ำนหนองล้ำงช้ำง      304-1-42560-2       1,729                                     1,729
 8   นำยประดิษฐ์ โฉมจังหรี ด      วัดบ้ำนพร้ ำว        304-1-27770-0        288                                      288
 9   นำยปัณณธร ไพรำม          ชุมชนบ้ำนตะขบ        304-1-66808-4        850                                      850
10   นำงสำวนิ ชำพร รัฐสมุทร            ั
                     บ้ำนบุหวช้ำง        304-1-27896-0        800                                      800
11   นำยสมบูรณ์ ใจธี รภำพกุล      บ้ำนวังหมี         304-1-72588-6                   20,000                        20,000
12   นำยบรรจง มโนธรรม              ั
                     บ้ำนสุ ขง(รำษฎร์ สำมัคคี)  304-1-27848-0                    2,700                         2,700
13   นำยสมจิตร อยูปัก่         บ้ำนหัน(คุรุรำษฎร์ อุทิศ)  304-1-31020-1                    2,400                         2,400
14   นำยประจักษ์ ปิ ดตะคุ                 ั
                     วังวำรี วนรำษฎร์ วฒนำ    304-1-38990-8                    7,000                         7,000
                                                               ่
                                                           หน ้าที12
15  นำงนภัสพร จิตรจักร์ (ดวงดี)   บ้ำนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยยำง    374-0-26216-8          2,071  2,071
16  นำยสมเกียรติ คงวัฒนะ       บ้ำนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยยำง    304-1-59119-7          1,000  1,000
17  นำงญำตำ รัศมีธำนิ นทร์      แหลมลวกบำรุ ง         304-1-27866-9   300      7,100  7,400
18  นำงลักขณำ ชำญชัยศรี       ปั กธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร 304-1-19765-0     780            780
19  นำงดำรำพร รอดพยันต์       ปั กธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร 304-0-14523-1     540            540
20  นำยสมบูรณ์ ชำญชัยศรี       โรงเรี ยนบ้ำนเมืองปั กสำมัคคี 304-1-30276-4   780            780
21  นำยยงยุทธ วุฒิธรรม        โรงเรี ยนหนองนกเขียนสำมัคคี 304-1-31817-2   1,099           1,099
22  นำยฉลวย ซิ นพรมรำช        บ้ำนบ่อปลำ          304-1-48816-7          17,200  17,200
23  นำงสำวพยอม ปลีกระโทก       บ้ำนลำนำงแก้ว         304-1-63246-2  400            400
24  นำยศุภรัฐ ข้องม่วง        บ้ำนวังตะเคียน        304-1-55800-9          4,000  4,000
25  นำยองอำจ เลิศประไพสกุล      บ้ำนคลองเตย          344-1-01128-7  7,640           7,640
26       ั
   นำยเชำว์วฒน์ คำลอย        บ้ำนคลองเตย          304-1-71584-8   700            700
27  นำยนิคม บุญใส          บ้ำนคลองเตย          304-1-32921-2   300            300
28  นำงวำยุรัตน์ บุญใส        บ้ำนคลองเตย          304-1-20854-7   500            500
29  นำยสุ ภำพ วัชรวงศ์ทิพย์     สะแกรำชวิทยำคม        304-1-33813-0          7,000  7,000
30  นำงประนอม นำมนิ ตย์       วัดโพธิ นิมิตร        304-0-02841-3  1,000      3,200  4,200
31  นำยถวิล สกุณี          วัดโพธิ นิมิตร        304-1-51855-4           875   875
32  นำยวรรณพ ชิดเมืองปั ก      วัดหลุมข้ำว          304-1-53902-0          7,000  7,000
33  นำยประจวบ สถิรวิวฒน์ั      บ้ำนแชะ            323-0-00112-5  4,330           4,330
34  นำยวสันต์ ชุมกระโทก       บ้ำนพนำหนองหิ น        374-0-00398-7          3,404  3,404
35  นำงสำวประทีป บุญกระโทก      บ้ำนหนองเสื อบอง       344-0-01368-5  9,057           9,057
36  นำยคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์      บ้ำนโคกสะอำด         339-1-15286-9      4,800       4,800
37  นำงเพชรำภรณ์(เสำวณี ย)์ แย้มกลำง ครบุรีนครรธรรมโฆสิ ตวิทยำคำร 341-0-04590-2  1,039           1,039
                                                                  ่
                                                              หน ้าที13
38  นำยวิทยำ ญำติบำรุ ง           บ้ำนโกรกสำโรง      341-0-15670-4            8,000   8,000
39  นำงอมรศรี พรหมภูวลย์ ั         โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ  344-0-01444-4  3,720             3,720
40  นำงบุญส่ ง ศรี ลำพันธ์         โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ  301-0-62018-7  1,050             1,050
41  นำยชูรัฐ เฉำะกระโทก           โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ  337-0-00120-9  1,377             1,377
42  นำงสมร ศรี สำ              โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ  337-0-00119-5  1,080             1,080
43  นำงณัฐหทัย ชัยชนะ(สมบูรณ์เรศ)      โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ  301-0-62108-6  1,050             1,050
44                      โรงเรี
   นำงวรำนิษฐ์(วัลภำ) นิธิวรำเศรษฐ์(รัตนพันธุ์) ยนครบุรีวิทยำ   344-1-23366-2            6,100   6,100
45  นำยทรงพล กำญจนรังสิ ชย    ั     โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ  301-0-62069-1   460              460
46  นำงวรัตติยำ ตติยนันทกุล(คำอ้วน) โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ      301-0-62103-5  1,050             1,050
47  นำงอภิญญำ วุฒิศกดิ์ั          โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ  306-0-00162-6  1,050             1,050
48     ั
   นำงสุธญญำ สิ งห์ทอง           โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ  301-0-62099-3  1,050             1,050
49  นำงนัยน์ปพร(สุ ภำพร) รัตนธริ นทร์ โรงเรี ยนครบุรีวิทยำ     301-0-62104-3  1,050             1,050
50  นำยเวียน แสงทอง             บ้ำนทุ่งแขวน      344-0-00731-6            1,025   1,025
51  นำยชำญศิลป์ สำยพิมพ์พงษ์        ชุมชนจระเข้หิน     304-0-00267-8            1,025   1,025
52  นำงรำตรี พังพรพรมรำช          บ้ำนหนองหว้ำประชำอำสำ  304-0-00217-1  1,000             1,000
53  นำยละออ นำงงำมสำโรง           บ้ำนหนองตะแบก      344-0-00648-4           16,000   16,000
54  นำยชำนำญ ยอดผักแว่น           บ้ำนไร่ แหลมทอง     301-0-38636-2            5,500   5,500
55  นำงสำวกัญญำลักษณ์ บำรุ งขนม์ บ้ำนหนองไทร            344-0-34321-9  630               630
56  นำยสงัด อนุพนธ์ ั            บ้ำนบุหว้ำสำมัคคี    344-0-01730-3            8,700   8,700
57  นำยสัญชัย ช่ำงสำร            บ้ำนหนองหิ นโคน     344-1-22508-2  9,770             9,770
58  นำยเชำวฤทธิ์ พรหมศรี สวัสดิ์      บ้ำนคลองทุเรี ยน    339-1-02467-4            8,025   8,025
59  นำยณรงค์ ช่ำงเกวียน           บ้ำนคลองทุเรี ยน    339-1-04257-5            1,980   1,980
60  นำงมนทิรำ พัวอมรพงศ์          บ้ำนศำลเจ้ำพ่อ     339-1-04243-5      2,748.50      2,748.50
                                                                       ่
                                                                   หน ้าที14
61  นำยสันติ ภมร           บ้ำนบุตะโก       339-1-00226-3              475            475
62  นำงเสำวณี ย ์ จันทวำส      บ้ำนท่ำวังไทรสำมัคคี  339-1-01206-4   900                       900
63  นำงประนอม ผำดจันทึก       บ้ำนวังหมี       339-1-05862-5              4,000          4,000
64  นำยทองพูน ฉ่ ำสระน้อย      ด่ำนอุดมวิทยำ     339-1-02101-2             22,635          22,635
65  นำงบุญเรื อน สังข์ทอง      ด่ำนอุดมวิทยำ     339-1-04583-3              1,702          1,702
66  นำยสุ รพล เดื่อมทั้น       ท้ำวสุ รนำรี (2521)  344-0-00221-7              5,000          5,000
67  นำงเตือนจิต ปั กใต้       บ้ำนสระประทีป     344-0-00830-4  10,658         1,702          12,360
68      ั
   นำงสิ ริลกษณ์ พัชรวงศ์สกุล    บ้ำนหนองไผ่ใหญ่    344-0-01322-7              7,000          7,000
69  นำยบุญเติม จันทรำ        บ้ำนรำษฎร์ สำมัคคี   301-0-62024-1  3,855                      3,855
70  นำงปิ ยะฉัตร คัตพันธ์      บ้ำนกุดโบสถ์      344-0-01030-9              1,317          1,317
71  นำงสำวสิ ริพร บำรุ งเกำะ          ่
                   บ้ำนท่ำเยียม      344-0-36260-4   578                       578
72  นำงนภำพร รสชำ          บ้ำนสระตะเคียน     344-0-10279-3        4,326                4,326
73  นำงนันทิยำ เลิศครบุรี(แท่นทอง)  บ้ำนสระตะเคียน     323-0-13218-1  5,170                      5,170
74  นำยธนวัฒน์ วรรณโชติวฒน์ ั    บ้ำนสระตะเคียน     344-0-01142-9  1,390                      1,390
75  นำยอลงกต เลิศกระโทก       บ้ำนสันติสุข      344-0-01491-6            9,007.50         9,007.50
76  นำงสำวกฤษณำ สุ วรรณครำม     บ้ำนหนองหิ น      344-0-37790-3  1,054                      1,054
                   รวม                  86,512  11,874.50 200,043.50  -  -  -  298,430.00

								
To top