2007 - Download Now DOC by cuiliqing

VIEWS: 444 PAGES: 16

									BILANS STANJA
                            Na dan 31. decembar
                            (U hiljadama dinara)
                          2007.       2006.
AKTIVA

Nekretnine, postrojenja i oprema, neto     881.170      879.189

Zalihe, neto                  112.459      120.841
Dati avansi, neto                55.458      24.054
Kratkoročna potraživanja, neto         749.871      232.059
Kratkoročni finansijski plasmani         40.000         -
Gotovina i gotovinski ekvivalenti        82.086      34.801
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja                   14.743      6.234
Obrtna imovina                 1.054.617     417.989

Ukupna aktiva                 1.935.787    1.297.178

PASIVA

Državni kapital                 640.355      640.355
Rezerve                       75        75
Neraspoređeni dobitak              193.531      63.562
Kapital i rezerve                833.961      703.992

Dugoročne obaveze                 1.023      14.190

Kratkoročne finansijske obaveze         15.407      26.333
Obaveze iz poslovanja              979.935      379.371
Ostale kratkoročne obaveze i pasivna
vremenska razgraničenja             78.277      153.459
Obaveze po osnovu poreza na dodatu
vrednost i ostalih javnih prihoda         12.619      8.831
Obaveze po osnovu poreza na dobitak        1.620        -
Kratkoročne obaveze              1.087.858     567.994

Odložene poreske obaveze             12.945      11.002

Ukupna pasiva                 1.935.787    1.297.178
                                     1
BILANS USPEHA
                  Za godine koje se završavaju na dan 31.decembar
                                (U hiljadama dinara)
                              2007.       2006.
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje                  2.558.150      1.923.438
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe            59          -
Ostali poslovni prihodi                 13.881        2.310
Ukupno poslovni prihodi               2.572.090      1.925.748

POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe              1.099          -
Troškovi materijala                  492.285       430.296
Bruto zarade zaposlenih                512.082       458.177
Amortizacija                      106.308       77.151
Ostali poslovni rashodi               1.393.508       932.073
Ukupno poslovni rashodi               2.505.282      1.897.697

Poslovni dobitak                    66.808       28.051

Finansijski prihodi                    3.956       8.319
Finansijski rashodi                    8.786       2.998

Ostali prihodi                     85.254       24.063
Ostali rashodi                     12.372       12.867

Dobitak pre oporezivanja                134.860       44.568

Poreski rashod perioda                  2.948         -
Odloženi poreski rashodi perioda             1.943       8.699

DOBITAK, neto                     129.969       35.869
                                          2
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
            Za godine koje se završavaju na dan 31. decembar
                           (U hiljadama dinara)
                           2007.     2006.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prilivi od prodaje i primljeni avansi       2.422.710  2.247.688
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti         966    2.438
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja         19.163      -
                          2.442.839  2.250.126
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi         1.809.615  1.885.024
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi    515.227   375.404
Plaćene kamate                     5.278    1.454
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda       1.034      -
                          2.331.154  2.261.882
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti     111.685      -
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti        -    11.756

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)      40.000       -
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja    40.000       -

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze
(neto prilivi)                       -    39.500
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze
(neto odlivi)                    24.400       -
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja      -    39.500
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja    24.400       -

Svega prilivi gotovine               2.442.839  2.289.626
Svega odlivi gotovine               2.395.554  2.261.882

Neto priliv gotovine                 47.285    27.744

Gotovina na početku obračunskog perioda       34.801     7.057

GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG
PERIODA                       82.086    34.801
                                    3
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU


                 Za godine koje se završavaju na dan 31.decembar
                               (U hiljadama dinara)
                               2007.     2006.

DRŽAVNI KAPITAL

Stanje na početku godine                 640.355    556.880
Povećanje - odluka osnivača (Vlada RS) od 30.
decembra 2005. godine (nenovčani ulog)              -    83.475

Stanje na kraju godine                  640.355    640.355

ZAKONSKE REZERVE

Stanje na početku i na kraju godine               75      75

NERASPOREĐENI DOBITAK

Stanje na početku godine                  63.562     27.693
Dobitak tekuće godine                   129.969     35.869

Stanje na kraju godine                  193.531     63.562

SVEGA KAPITAL I REZERVE, neto               833.961    703.992
                                         4
                NAPOMENE
             UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
         PREDUZEĆA „KOLUBARA – GRADJEVINAR“, doo
               ZA 2007. GODINU


   OPŠTE INFORMACIJE

    Preduzeće za izvodjenje gradjevinskih radova i eksploataciju nemetala
«Kolubara – Gradjevinar», doo (u daljem tekstu Preduzeće) sa sedištem u Nikole
Vujačića 36, Lazarevac je nastalo izdvajanjem iz RB «Kolubara», Lazarevac.
Skraćeno poslovno ime je KGL. Registrovano je u Trgovinskom sudu 11.02.2004.
god, a preregistrovano kod Agencije za privredne registre 11.02.2005. god rešenjem
broj 1475-1/2005.

    Preduzeće posluje kao društvo ograničene odgovornosti u vlasništvu Vlade
Republike Srbije. Nije u matično-zavisnom obliku ni sa jednim Preduzećem, niti ima
svojih poslovnih jedinica u inostranstvu.

   Osnovna šifra delatnosti Preduzeća je: 45250, PIB: 103234889, matični broj:
17537130.

   Na dan sastavljanja bilansa Preduzeće ima 639 zaposlenih, a prosečan proj
zaposlenih u posmatranom periodu je 682.


   OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

   Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa Medjunarodnim
računovodstvenim standardima, uz primenu metoda istorijskog troška.

   Funkcionalna valuta preduzeća je dinar.

   Finansijski izveštaji se odnose na period od 01.01.2007. do 31.12.2007.
godine. Odobreni su za izdavanje 27.02.2008., od srane Skupštine preduzeća.

   Preduzeće tokom ovog perioda nije vršilo korekciju početnog stanja po
osnovu materijalno značajne greške ili promene poslovne politike.


   NAPOMENA BROJ 1:
   NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

   Nekretnine, postrojenja i oprema se evidentiraju po nabavnoj vrednosti.
Troškovi održavanja i opravki se priznaju kao rashod perioda.
   Nakon početnog priznavanja, nekretnine postrojenja i oprema procenjuju se
po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti.
   Amortizacija nekretnina, postrojenja i oprema obračunava se linearnom
metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe.
                                        5
                   nabavna      otpisana    sadašnja
1 Zemljište            76.593.417.46      /    76.593.417.46
2 Gradjevinski objekti      182.958.398.92   9.320.097.22 173.638.301.70
3 Oprema             804.048.414.44  191.825.695.82 612.222.718.62
4 Osnovna   sredstva  u    7.692.046.87      /    7.692.046.87
 pripremi
5 Avansi za opemu      11.023.532.78         11.023.532.78
           Ukpno: 1.082.315.813.47 201.145.796.04 881.170.017.43


     NAPOMENA BROJ 2:
     ZALIHE

     Prilikom prijema zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti. Troškovi zaliha se
  evidentiraju korišćenjem metoda prosečne cene.

                          2007.     2006.
   1  Materijal za izradu          77.942.040.02 95.610.682.65
   2  Rezervni delovi            30.525.248.34 21.204.279.22
   3  Alat i sitan inventar          3.515.209.53  3.895.208.71
   4  Roba                   476.685.46   130.868.71
   5  Avansi dati za zalihe         55.458.073.49 24.054.152.94
                 Ukupno:    167.917.256.83 144.895.192.23


     NAPOMENA BROJ 3:
     POTRAŽIVANJA

      Potraživanja se priznaju po nominalnoj vrednosti. Strukturu potraživanja, bez
  potraživanja za više plaćen porez na dobitak, čine:

                          2007.     2006.
   1  Potraživanja od zaposlenih         589.283.00   60.000.00
   2  Kupci u zemlji             748.410.796.12 218.310.872.98
     Ostala potraživanja (refundacija
   3                       871.203.40   12.359.881.62
     naknada zarada, štete...)
                 Ukupno:    749.871.282.52 230.730.754.60


     NAPOMENA BROJ 4:
     KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI

     Preduzeće ima oročena sredstva u Univerzal banci, AD Beograd u iznosu od
  40.000.000 dinara. Ova sredstva su oročena po osnovu aneksa br. 1 po osnovu
  ugovora br.4/338 od 11.09.2007. godine. Uslovi pod kojima su sredstva oročena su:

     Period: 45 dana računajući od dana uplate na žiro račun Banke
     Kamatna stopa: 8.5% godišnje
                                           6
   NAPOMENA BROJ 5:
   GOTOVINA I GOTOVNISKI EKVIVALENTI

    Gotovinu i gotovinske ekvivalente čine gotovina i bonovi u blagajni kao i
sredstva na poslovim računima. Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u
nominalnoj vrednosti u dinarima. Iznosi gotovine na računima koji glase na strana
sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema dokumentima dostavljenim od
strane navedenih banaka.

                       2007.      2006.
 1  Glavna blagajna              5.243.62     19.017,50
 2  Blagajna benzinskih bonova        55.000.00    385.000,00
 3  Blagajna bonova za putarinu       27.560.00     2.310,00
 4  Blagajna bonova za hranu             0   1.122.840.00
   Poslovni račun Komercijalna
 5                     60.012.777.95   3.957.239,84
   banka
   Poslovni račun Univerzal
 6                      6.704.009.04    164.760,83
   banka
   Poslovni račun EFG Euro
 7                      1.086.734.02  16.954.262,05
   banka
 8  Poslovni račun Intesa banka      7.579.368.16  12.179.478,74
 9  Poslovni račun Credy banka       5.179.094.73     8.353,96
 10  Podračun Univerzal banka         304.635.68        0
 11  Čekovi gradjana              52.380.00
 12  Devizni račun               15.358.94     7.977.65
   Dinarska sredstva za otkup
 13                     1.063.547.89
   deviza EFG Euro banka
              Ukupno:     82.085.710.03   34.801.240.57


   NAPOMENA BROJ 6:
   POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR

   Preduzeće na PDV prijavi za mesec decembar 2007 ima iskazanu poresku
obavezu. Na AOP 020 se nalazi iznos PDV iskazan u fakturama dobavljača koje su
dospele u 2008. godini, a odnose se na radove izvedene u 2007. godini.


   NAPOMENA BROJ 7:
   KAPITAL

    Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Preduzeća «Kolubara
– Gradjevinar» d.o.o. objavljenoj u Službenom glasniku br.117 od 30.12.2005. u
kojoj je konstatovano da su ugovorom skloplejnim izmedju «Elektroprivrede Srbije –
JP RB Kolubara», Lazarevac i Vlade Republike Srbije dana 11.10.2005. celokupan
udeo i osnivačka prava su preneti na Vladu Republike Srbije, osnovni kapital
Preduzeća postao je državni kapital.
                                        7
                       2007.       2006.
 1  Osnovni kapital           640.354.968.53   640.354.968.53
 2  Rezerve                 74.782.00     74.782.00
   Nerasporedjena dobit                  27.692.725.06
 3                     63.562.337.12
   prethodnih godina
   Nerasporedjena dobit tekuće               35.869.612.06
 4                    129.969.045.38
   godine
              Ukupno:    833.961.133.03   703.992.087.65


   NAPOMENA BROJ 8:
   DUGOROČNE OBAVEZE

                       2007.       2006.
 1  Dugoročni kredit                 0   13.166.664.56
 2  Ostale dugoročne obaveze        1.023.403.28    1.023.403.28
             Ukupno:      1.023.403.28   14.190.067.84

    Dugoročne obaveze se sastoje iz obaveza prema Preduzeću «Kolubari» kao
našem osnivaču dok poslednja rata dugoročnog deviznog kredita odobrenog od
Intesa Banke dospeva u 2008 godini, pa se iz tog razloga nalazi na kratkoročnim
obavezama.

   Podaci o kreditu:
   Iznos: 500.000 €
   Broj i datum ugovora: 8169 od 17.07.2006.
   Rok vraćanja: 2 godine
   Kamatna stopa: 4.5 % godišnje + euribor
   Grejs period: 6 meseci
   Zalog: asfaltna baza
   Iznos otplaćenog duga na dan 31.12.2007: 305.555.58 €
   Stanje duga po kreditu na dan 31.12.2007: 194.444.42 €
   Dospeće u 2008: 194.444.42 €


   NAPOMENA BROJ 9:
   KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

   Na poziciji AOP115 nalzi se deo dugoročnog kredita koji dospeva za plaćanje
u 2008. godini.

   NAPOMENA BROJ 10:
   OBAVEZE IZ POSLOVANJA

    Kraktoročne obaveze se iskazuju u nominalnoj vrednosti prema priloženim
dokumentima.
    Obaveze prema inodobavljačima se u početnom priznavanju evidentiraju u
dinarima preračunatim po kursu prema priloženim dokumentima Uprave carina i
banke. Kursne razlike po osnovu realizovanja transakcija po kursevima različitim od
onih po kojima je vršeno početno preračunavanje priznaju se kao prihod ili rashod


                                         8
perioda u kojem su nastali. Na datum bilansa preostale obaveze u stranoj valuti se
preračunavaju korišćenjem srednjeg kursa Narodne banke Srbije.

                        2007.       2006.
 1  Primljeni avansi            111.128.701.91   63.801.121.86
 2  Dobavljači u zemlji          843.762.323.47   298.408.150.70
 3  Dobavljači u inostranstvu        12.298.984.33    4.441.594.98
 4  Ostale obaveze iz poslovanja      12.744.892.92   12.719.960.82
              Ukupno:     979.934.902.63   379.370.828.36


   NAPOMENA BROJ 11:
   OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR

   Na AOP118 nalzi se zbir obaveza za neto zarade, poreze i doprinose, zarade
koje se refundiraju, odloženi prihodi i donacije, ostala PVR (čine obaveze za PDV
sadržan u našim gradjevinskim situacijama koje su vraćene sa overe u 2008. godini
a radovi su izvršeni u 2007.)

                        2007.       2006.
 1  Obaveze za zarade           31.424.620.38    34.841.471.60
 2  Obaveze prema zaposlenima             0    6.506.000.00
 3  Ostale obaveze                52.922    81.658.029.00
 4  Odloženi prihodi i donacije      23.591.299.03    31.169.060.07
 5  Ostala PVR               23.207.987.93     284.116.95
              Ukupno:     78.276.829.34   153.458.677.62   NAPOMENA BROJ 12:
   OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

   Ostali javni prihodi odnose se na obaveze za carinu i porez na primanja
organa upravljanja – Skupštine preduzeća.

                        2007.       2006.
 1   Obaveze za PDV             12.438.617.00    5.897.677.00
    Ostale obaveze za poreze i
 2                        180.459.58    2.933.313.01
    doprinose
             Ukupno:       12.619.076.58    8.830.990.01
   NAPOMENA BROJ 13:
   POSLOVNI PRIHODI

   Prihodi od prodaje se evidentiraju po principu fakturisane realizacije tj.
evidentiraju se po isporuci proizvoda i usluga i ispostavljanju faktura, a utvrdjuju se                                           9
umanjenjem fakturisanih iznosa za PDV i odobrene popuste i rabate. Prihodi od
gradjevinskih radova priznati su u obračunskom periodu u iznosu izvršenih usluga, a
evidentiraju se nakon overe privremenih situacija od strane nadzornog oragana.
Veliku većinu ostalih poslovnih prihoda čine prihodi po osnovu naplate šteta
osiguranja. Struktura prihoda je sledeća:

                       2007.       2006.
   Prihodi od prodaje proizvoda i
 1                   2.556.764.067.42 1.921.987.701.35
   usluga na domaćem tržištu
   Prihodi od prodaje robe na
 2                     1.238.721.76
   domaćem tržišti
   Prihodi od prodaje proizvoda i
 3                      146.729.11    1.449.800.00
   usluga na inostranom tržištu
   Aktiviranje proizvoda i usluga
 4                       59.500.00          0
   za sopstvene potrebe
 5  Ostali poslovni prihodi        3.403.717.00   2.309.880.90
 6  Premije, subvencije, donacije    10.477.555.00        0
              Ukupno:   2.572.090.290.29 1.925.747.382.25   NAPOMENA BROJ 14:
   POSLOVNI RASHODI

   Troškovi se priznaju u periodu u kome su nastali, u skladu sa principom
nastanka dogadjaja. Struktura troškova je sledeća:

                      2007.        2006.
   Nabavna vrednost prodate
 1                     1.099.041.97          0
   robe
 2  Troškovi materijala za izradu   281.984.584.40   229.895.003.21
 3  Troškovi ostalog materijala     44.144.212.17    54.770.861.57
 4  Troškovi goriva i energije     166.185.788.97   145.630.139.10
 5  Troškovi bruto zarada       410.116.808.57   341.577.052.28
   Troškovi doprinosa na teret
 6                    74.378.435.00    61.786.177.09
   poslodavca
   Naknade po ugovoru i ostali
 7                    24.142.713.10    54.813.320.62
   lični rashodi
   Troškovi usluga na izradi
 8                    82.385.902.56   126.219.880.16
   učinaka
   Troškovi transportnih i PTT
 9                     4.866.965.47    4.036.917.93
   usluga
 10  Troškovi usluga održavanja     27.457.470.12    34.838.200.34
 11  Troškovi zakupnina        1.229.955.621.18   723.577.139.49
   Troškovi reklame i           633.383.46     268.720.00
 12
   propagande
 13  Troškovi ostalih usluga        672.886.80    5.472.172.02
 14  Troškovi amortizacije       106.308.210.23    77.151.423.79
 15  Nematerijalni troškovi       16.123.365.74    8.334.270.66                                        10
 16  Troškovi reprezentacije        1.710.056.18     2.700.044.11
 17  Troškovi premija osiguranja      6.359.862.42     8.196.220.02
 18  Troškovi platnog prometa        3.096.755.82     3.104.083.36
 19  Troškovi poreza            1.033.632.71     1.539.024.76
 20  Ostali nematerijalni troškovi     19.212.172.23     13.786.709.13
              Ukupno:    2.505.282.058.42   1.897.697.359.64


   NAPOMENA BROJ 15:
   FINANSIJSKI PRIHODI

   Detaljnija struktura finansijskih prihoda data je u sledećoj tabeli.

                        2007.        2006.
 1  Prihodi od kamata             965.875.51     2.438.046.06
 2  Pozitivne kursne razlike         867.129.73     2.440.316.30
 3  Prihodi po osnovu efekata
                       2.057.750.86          0
   valutne klauzule
 4  Ostali finansijski prihodi         65.078.11     3.441.033.00
               Ukupno:     3.955.834.21     8.319.395.36


   NAPOMENA BROJ 16:
   FINANSIJSKI RASHODI

   Detaljnija struktura finansijskih rashoda data je u sledećoj tabeli.

                       2007.         2006.
 1  Rashodi kamata             5.278.482.16     1.454.139.12
 2  Negativne kursne razlike        2.021.016.92     1.374.190.13
 3  Rashodi po osnovu efekata
                         269.095.75      167.904.36
   valutne klauzule
 4  Ostali finansijski rashodi       1.217.701.00       1.511.81
              Ukupno:      8.786.295.83     2.997.745.42


   NAPOMENA BROJ 17:
   OSTALI PRIHODI

    Na poziciji AOP217 nalaze se prihodi po osnovu viškova utvrdjenih popisom i
otpisa obaveza. Značajno učešće u 2007. godini ima otpis obaveza po osnovu
zarada zaposlenih prema RB «Kolubari». Lazarevac u iznosu od 80.458.029.00.
Naime, kako je preduzeće «Kolubara Gradjevinar» nastalo izdvajanjem iz RB
«Kolubare»; RB «Kolubara», Lazarevac je kao osnivač Preduzeća upućivalo svoje
zaposlene koji su radili u ovom delu preduzeća pre izdvajanja u novoosnovano
preduzeće i finansiralo zarade radika u prvoj godini poslovanja «Kolubare –
Gradjevinar», Lazarevac. Imajući u vidu da je Preduzeće «Kolubara», Lazarevac
izvršilo otpis potraživanja po ovom osnovu, Preduzeće «Kolubara – Gradjevinar»,
Lazarevac je shodno tome izvršilo otpis obaveza po istom osnovu.                                          11
   NAPOMENA BROJ 18:
   OSTALI RASHODI

    Na poziciji AOP218 nalaze se u okviru klase 57 u ukupnom iznosu od
11.687.007.64 dinara gubici po osnovu rashoda i manjka po popisu, kao i nastalih
šteta i u okviru klase 58 rashodi po osnovu obezvredjivanja potraživanja u iznosu od
684.595.84 dinara.


   NAPOMENA BROJ 19:
   OSTALA OBELODANJIVANJA

   19.1. ZALOGE

    Preduzeće je na ime obezbedjenja dugoročnog deviznog kredita broj
KR2006/44157 navedenog u napomeni broj 7 i svih eventualnih aneksa, dalo Banca
Intesi ad, Beograd izričito, neopozivo i bezuslovno u zalogu pokretnu stvar jednu
asfaltnu bazu model MIC S75-E 175, proizvodjača Bernardi Impianti SPA, Milano.
Na osnovu ugovor o zalozi pokretnih stvari naš broj 8167, Banca Intesa 13811 oba
od 17.07.2006. godine, sklošpljen je i Ugovor o skladištenju naš broj 8166 od
17.07.2006. godine kojim Banca Intesa ostavlja na skladištenje gore navedenu
asfaltnu bazu Preduzeću.

   19.2. GARANCIJE

    Banca Intesa AD, Beograd je izdala dve bezuslovne, neopozive, na prvi poziv
i bez prigovora garancije pri čemu je nalogodavac Preduzeće, a na ime urednog
izvršenja obaveza (otklanjanje nedostataka u garantnom roku).

   Garancija broj: GC2006/2549
   Korisnik garancije: Xella Srbija AD, Vreoci
   Iznos garancije: 31.270 eura
   Rok važnosti: 31.12.2009.
   Ugovor: zavodni broj korisnika 2920 od 30.06.2006. čiji je predmet izvodjenje
radova na sanaciji fasade fabričke hale

   Garancija broj: GC2006/2553
   Korisnik garancije: OŠ Vojislav Voka Savić, Lazarevac
   Iznos garancije: 97.394 dinara
   Rok važnosti: 31.12.2008.
   Ugovor: zavodni broj korisnika 536 od 24.08.2006. čiji je predmet izvodjenje
radova – rekonstrukcija dotrajale ograde


   19.3. SUDSKI SPOROVI

   Preduzeće je imalo dva sudska spora, po kojima su do dana 31.12.2007.
donešena Rešenja o izvršenju.


                                         12
    Preduzeće je tužilo TRIUMPH doo, Beograd po osnovu neplaćenih faktura
broj 514 i 515 iz 2005 godine na ukupan iznos od 127.693.46 dinara. Trgovinski sud
u Beogradu je Rešenjem o izvršenju posla Br. VIII IV. 15847/06 doneo odluku u našu
korist. Sredstva nisu uplaćena na račun Preduzeća do dana 31.12.2007.
    Preduzeće je tužilo GRADNJA PRIVREDNI INŽENJERING, Brzan po osnovu
neplaćnih faktura u ukupnom iznosu od 557.266.42. Trgovinski sud u Kragujevcu je
doneo odlkuku u našu korist i izdao Rešenje o izvršenju br IV. 291/07 od 20.02.2007.
godine. Do dana 31.12.2007. sredstva nisu uplaćena na račun Preduzeća.


   19.4. DEVIZNI KURSEVI

    Na dan sastavljanja bilansa za 2006. godinu Preduzeće je imalo obaveze
prema inodobavljačima i dugoročnim deviznim kreditima ugovorene u eurima, pa je
prilikom preračunavanja pozicija na dan 31.12.2006. bilo potrebno iste preračunati u
dinare, pri čemu je korišćen srednji kurs Narodne banke od 1€ = 79.0000 dinara. Na
dan sastavljanja bilansa za 2007. godinu Preduzeće je imalo obaveze prema
inodobavljačima u eurima i američkim dolarima, i dugoročnom deviznom kreditu
uzetom u eurima, pa je prilikom preračunavanja pozicija na dan 31.12.2007. godine
korišćen srednji kurs Narodne banke Srbije od 1€ = 79.2362 dinara i 1$ = 53.7267
dinara.

u Lazarevcu, 27.02.2008.
                                         13
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

SKUPŠTINI I DIREKTORU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU "KOLUBARA-GRAĐEVINAR", LAZAREVACIzvršili smo reviziju bilansa stanja Preduzeća za izvođenje građevinskih radova i
eksploataciju nemetala "Kolubara-Građevinar" d.o.o, Lazarevac (u daljem tekstu
"Društvo") sa stanjem na dan 31. decembra 2007. godine, i odgovarajućeg
bilansa uspeha za godinu koja se završava na taj dan i napomene uz finansijske
izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova
odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje
su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške,
odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje
najboljih mogućih računovodstvenih procena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da, na osnovu izvršene revizije, izrazimo mišljenje o
prikazanim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa
Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji
Republike Srbije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i
planiranje i obavljanje revizije na način koji omogućava da se, u razumnoj meri,
uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog
značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o
iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je
zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno
značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne
radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje
su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju
osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali
ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola pravnog lica.
Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i
značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte
prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da
obezbeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.                                        14
Osnov za mišljenje sa rezervom

Nismo mogli da se uverimo da su zalihe gotovih proizvoda i nedovršene
proizvodnje, sa stanjem na dan 31. decembar 2007. godine, sveobuhvatno
iskazane. U skladu sa zahtevima datim u MRS 36 - „Obezvređenje imovine“
rukovodstvo Društva nije vršilo procenu obezvređenja zaliha zbog njihovog
dužeg stajanja, jer smatra da je zadržavanje zaliha opravdano i u skladu sa
potrebama preduzeća i specifičnosti proizvodnje. Obzirom da rukovodstvo
preduzeća nije vršilo procenu obezvređenja zaliha, kao i usled nedostatka
odgovarajućih informacija, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo eventualne
efekte na priložene finansijske izveštaje.

Takođe, testiranjem razgraničenja potraživanja od kupaca u zemlji, utvrdili smo
da su data potraživanja potcenjena za iznos od 46.724 hiljade dinara, kao i
prihodi od prodaje proizvoda i usluga, za godinu koja se završava na dan 31.
decembar 2006. godine zbog čega su prihodi od prodaje za godinu koja se
završava na dan 31. decembar 2007. godine precenjeni u istom iznosu.

Kao što je izneto u Napomenama 15 i 20, ostali prihodi, za godinu završenu na
dan 31. decembar 2007. godine, su precenjeni za iznos od 80.458, a
neraspoređeni dobitak ranijih godina potcenjen za iznos od 80.458 hiljade dinara
po osnovu obaveza za zarade iz 2004. godine koje je preuzelo JP RB
"Kolubara", Lazarevac (bivši osnivač Društva).

Nezavisnom potvrdom stanja, na dan 31. decembar 2007. godine, utvrdili smo da
Društvo ima manje iskazane obaveze prema dobavljaču „Devix“ d.o.o,
Lazarevac, od salda potraživanja u finansijskim izveštajima navedenog
poslovnog partnera, u iznosu od 37.292 hiljade dinara. Tokom 2008. godine
obaveze Društva su uvećane za iznos od 18.337 hiljada dinara, pa je
neusaglašen preostali iznos od 18.955 hiljada dinara.

Mišljenje

Po našem mišljenju, izuzev za gore navedene efekte, finansijski izveštaji
prikazuju istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan
31. decembar 2007. godine, kao i rezultat poslovanja, promene na kapitalu i
promene na tokovima gotovine, za godinu završenu na taj dan, u skladu sa
domaćim računovodstvenim propisima.

Skretanje pažnje

Bez izražavanja dodatne rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju
na sledeće:

Priloženi finasijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za beneficije zaposlenih po
osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova i odgovarajuća


                                         15
obelodavanja u skladu sa zahtevima datim u MRS 19 „Beneficije zaposlenih“,
dok rukovodstvo Društva procenjuje da ista mogu izmiriti iz tekućih sredstava.

Poreski organ Ministarstva finansija Republike Srbije, poreska uprava Centra za
velike poreske obveznike izvršio je kontrolu obračuna plaćanja obaveza za porez
na dodatu vrednost, za period 1. januar do 31. decembar 2007. godine i o tome
sačinili Zapisnik br. 375790062 od 17. juna 2008. godine. Prema navodima iz
Zapisnika Društvo je neblagovremeno platilo porez na dodatu vrednost u iznosu
od 77.188 hiljada dinara, usled čega je u obavezi da plati kamatu u iznosu od
1.832 hiljada dinara (od čega se iznos od 1.600 hiljada dinara odnosi na period
do 31. decembra 2007. godine). Neslaganje rukovodstva Društva sa
konstatacijama poreske kontrole odnosi se na datum nastanka poreske obaveze,
pa je Društvo uputilo 19. juna 2008. godine Primedbe na zapisnik, čiji je ishod još
uvek neizvestan.

Građevinski objekti i osnovni kapital su korigovani za iznos od 37.627 hiljada
dinara u 2006. godini na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o
osnivanju preduzeća "Kolubara-Građevinar" d.o.o, Lazarevac, donete od strane
bivšeg osnivača JP RB "Kolubara" Lazarevac (napomena 11). Zbog formalno -
pravnih razloga (novi osnivač je Vlada Republike Srbije) Agencija za privredne
registre nije izdala rešenje niti upisala u registar navedeno povećanje kapitala.
Društvo priprema dokumentaciju oko rešavanja ovog problema, koji još nije
rešen.

Kao što smo objasnili u napomenama 1, 4 i 11, zemljište i građevinski objekti
iskazani su u knjigama Društva na osnovu Odluke o prenosu udela bez naknade
Upravnog odbora JP RB "Kolubara", Lazarevac (bivšeg osnivača), kao i
kupoprodajnih ugovora za sredstva kupljena u 2007. i 2006. godini. Deo zemljišta
je upisan u zemljišne knjige, deo u katastar nepokretnosti opštine Lazarevac i
podneti su zahtevi za upis preostalog zemljišta. Zbog nerešenih imovinsko
pravnih odnosa sa bivšim osnivačem, uknjižavanje dela vlasništva za zemljište
nije realizovano. Za građevinske objekte još uvek nisu podneti zahtevi za
uknjiženje.

U skladu sa Zakonom o privatizaciji Društvo je pristupilo izradi programa
privatizacije koji će predstavljati osnov za sprovođenje postupaka privatizacije.
Obaveštenjem Agencije za privatizaciju od 20. decembra 2007. godine Društvo
će se privatizovati metodom javnog tendera i pripreme su u toku.

Beograd, 02. jul 2008. godine

                             Radmila Stamenić Bašić
                                Ovlašćeni revizor
                                        16

								
To top