JGYL.xls by cuiliqing

VIEWS: 55 PAGES: 22

									Jin Gui Yao Lue prescriptions

Clause #  Rx
Chapter   Pulse, Disease and Tx of Jing and Ye diseases
2-11    Gualou Guizhi T
2-12    Gegen T
2-13    Da Cheng Qi Tang
2-20    Mahuang Jia Zhu T
2-21    Mahuang Xingren Yiyi Gancao T
2-22    Fangji Huangqi T
2-23    Guizhi Fuzi T
      Baizhu Fuzi T
2-24    Gancao Fuzi T
2-26    Baihu Jia Renshen T
2-27    Yi Wu Guadi T
Chapter 3  Pulse, Disease and Tx of Bai He Bing, Huhuo Bing, Yinyangdu Bing
3-2     Baihe Zhimu T
3-3     Huashi Daizhe T
3-4     Baihe Jizi T
3-5     Baihe Dihuang T
3-7     Gualou Muli S
3-8     Baihe Huashi S
3-10    Gancao Xie Xin T
3-11    Kushen T
3-12    Xionghuang Xun (?) Fang
3-13    Chixiaodou Danggui S
3-15    Shengma Chanjia T
Chapter 4  Pulse, Disease and Tx of Malaria
4-2     Chan Jia Jian Wan
4-4     Baihu jia Guizhi Tang
4-5     Shuqi San
App     Muli T
      Chaihu qu Banxia jia Lougen T
      Chaihu Gui Jiang T
Chapter 5  Pulse, Disease and Tx of Apoplexy and acute Arthritis
5-2     Houshi Hei San
5-3     Feng Yin T
      Fangji Dihuang T
      Tou Feng ? San
5-8     Guizhi Shaoyao Zhimu T
5-10    Wutou T
      Fanshi T
App     Xuming T
      San Huang T
      Zhu Fu T
      Cuishi Ba Wei Wan
      Yuebei Jia Zhu T
Chapter 6  Pulse, Disease and Tx of Arthralgia due to Blood-Stasis and Consumptive disease
6-2     Huangqi Guizhi Wu Wu T
6-8     Guizhi jia Longgu Muli T
      Tianxiong San
6-13    Xiao Jian Zhong T
6-14    Huangqi Jian Zhong T
6-16    Shuqi Wan
6-17    Suanzaoren T
6-18    Dahuang Biechong Wan
App    Zhi Gancao T
      Tagan San
Chapter 7 Pulse, Disease and Tx of lung dis (asthenia, abscess, cough, dyspnoea)
7-5    Gancao Ganjiang T
7-6    Shegan Mahuang T
7-7    Zaojia Wan
7-8    Houpo Mahuang T
7-9    Zeqi T
7-10    Maimendong T
7-11    Tingli Dazao Xie Fei T
7-12    Jiegeng T
7-13    Yuebei jia Banxia T
7-14    Xiao Qing Long jia Shigao T
App    Shengjiang Gancao T                         Qian Jin
      Guizhi qu Shaoyao jia Zaojia T                    Qian Jin
      Jiegeng Bai San                           Wai Tai Mi Yao
      Weijing T                              Qian Jin
Chapter 8 Pulse, Disease and Tx of Bentunqi
8-3    Bentun T
8-4    Guizhi jia Gui T
      Fuling Guizhi Gancao Dazao T
Chapter 9 Pulse, disease and Tx of xiong bi, xin tong and SoB
9-3    Gualou Xiebai Baijiu T
9-4    Gualou Xiebai Banxia T
9-5    Zhishi Xiebai Guizhi T
      Renshen T
9-6    Fuling Xingren Gancao T
      Chen Zhi Jiang T
9-7    Yiyi Fuzi San
9-8    Guizhi Shengjiang Zhishi T
9-9    Wutou Chishizhi Wan
      Jiutong Wan
Chapter 10 Pulse, disease and Tx of fu zhang, abdominal pain cause by cold and indigestion
10-9    Houpo Qi Wu T
10-10   Fuzi Jingmi T
10-11   Houpo San Wu T
10-12   Da Chai Hu T
10-14   Da Jian Zhong T
10-15   Dahuang Fuzi T
10-16   Chi Wan
10-17   Da Wutou ...
10-18   Danggui Shengjiang Yangrou T
10-19   Wutou Guizhi T
App    Zouma T                               Wai Tai Mi Yao
10-24   Guadi T
Chapter 11 Pulse, disease and Tx of accumulation of Wind and Cold in the 5 Zang
11-7    Xuanfuhua T
11-15   Maziren Wan
11-16   Gan Jiang Ling Zhu T
Chapter 12 Pulse, disease and Tx of Tanyin and Kesou
12-15   Ling Gui Zhu Gan T
12-17   Gasui Banxia T
12-20   Shi Zao T
12-21   Da Qing Long T
      Xiao Qing Long T
12-22   Mu Fangji T
      Mufangji qu Shigao jia Fuling Mangxiao T
12-23   Zexie T
12-24   Houpo Dahuang T
12-26   Xiao Banxia T
12-27   Ji Jiao Li Huang T
12-28   Xiao Banxia Fuling T
12-29   Wuling San
      Fuling Yin
12-34   Fuling Wuwei Gancao T
12-35   Ling Gan Wuwei Jiang Xin T
12-36   Gui Ling Wuwei Gancao Qu Gui jia Ganjiang Xixin Banxia T
12-37   Ling Gan Wuwei jia Jiang Xin Banxia Xingren T
12-38   Ling Gan Wuwei jia Jiang Xin Ban Xing Dahuang T
Chapter 13 Pulse, disease and Tx of Xiaoke Xiaobian bu li ...
13-7    Wenge San
13-11   Gualou Qumai Wan
13-12   Pu Hui San
      Huashi Baiyu San
      Fuling ... T
13-14   Zhuling T
Chapter 14 Pulse, disease and Tx of Oedema (Shui Qi)
14-5    Yuebei Jia Zhu T
14-22   Fangji Huangqi T
14-23   Yuebei T
14-24   Fangji Fuling T
14-25   Gancao Mahuang T
14-26   Mahuang Fuzi T
      Mahuang Xingren Gancao Shigao T
14-28   Huangqi Shaoyao Guizhi Kusuan T
14-29   Guizhi jia Huangqi T
14-31   Guizhi qu Shaoyao jia Ma Xin Fuzi T
14-32   Zhi Zhu T
Chapter 15 Pulse, disease and Tx of Huang Dan
15-13   Yinchenhao T
15-14   Xiaoshi Fanshi San
15-15   Zhizi Dahuang T
15-17   Zhugai Fa Jian
15-18   Yinchen Wu Ling San
15-19   Dahuang Xiaoshi T
App    Mahuang Chunjiu T
                                         Qian Jin
Chapter 16 Pulse, disease and Tx of convulsions and palpitation, vomiting blood, nose bleed, bloody stool, chest fullness and Blood
16-12   Guizhi Jiu Ni T
16-13   Banxia Mahuang Wan
16-14   Baiye T
16-15   Huangtu T
16-17   Xiexin T
Chapter 17 Pulse, disease and Tx of nausea and vomiting, retching and diarrhoea
17-10   Zhuyu T
17-11   Huangqin jia Banxia Shengjiang T
17-13   Zhuling T
17-14   Si Ni T
17-15   Xiao Chaihu T
17-16   Da Banxia T
17-17   Dahuang Gancao T
17-18   Fuling Zexie T
17-19   Wenge T
17-20   Banxia Ganjiang T
17-21   Shengjiang Banxia T
17-22   Jupi T
17-23   Jupi Zhuru T
17-36   Guizhi T
17-41   Xiao Cheng Qi T
17-42   Taohua T
17-43   Baitouweng T
17-44   Zhizi Chi T
17-45   Tong Mai Si Ni T
17-46   Zishen T
17-47   Kelile T
App    Huangqin T                               Wai Tai Mi Yao
Chapter 18 Pulse, disease and Tx of skin ulcers, acute appendicitis and acute eczema (Jinyin)
18-3    Yiyi Fuzi Baijiang San
18-4    Dahuang Mudan T
18-6    Wangbuliuxing San
      Pai Nong San
Chapter 19 Pulse, disease and Tx of diseases of extremities, hernia and ascariasis
19-3    Jishibai san
19-4    Zhizhu San
19-6    Gancao Fen Mi T
19-7    Wumei Wan
Chapter 20 Pulse, disease and Tx of gynae diseases during pregnancy
20-2    Guizhi Fuling Wan
20-4    Xiong Gui Jiao Ai T
20-5    Danggui Shaoyao S
20-6    Ganjiang Renshen Banxia Wan
20-7    Danggui Beimu Kushen Wan
20-8    Kuizi Fuling Wan
20-9    Danggui San
20-10   Baizhu San
Chapter 21 Pulse, disease and Tx of postpartum disease              Chan Hou bing
21-4    Zhishi Shaoyao San
21-5    Xia Yu Xue T
21-8    Zhuye T
21-9    Zhupi Da Wan
21-10   Baitouweng jia Gancao Ejiao T
App    Sanwu Huangqin T                            Qian Jin
      Nei Bu Dangui Jian zhong T
Chapter 22 Pulse, disease and Tx of misc. Gynae diseases
22-5    Banxia Houpo T
22-6    Ganmai Dazao T
22-9    Wenjing T
22-10   Tuguagen San
22-13   Dahuang Gansui T
22-14   Didang Tang
22-15   Fanshi Wan
22-16   Honglanhua Jiu
22-19   Shechuangzi San
22-20   Langya T
Consumptive disease
Wai Tai Mi Yao




Wai Tai Mi Yao
GZ 3, BS 3, GC 2 SJ 3 DZ 12pc HQ 2  Huang han: no appetite, heaviness and body aches, restlessness, irritability, dysuria, swe

Zhi Shi 7 St, Bai Zhu 2 liang (1:2)




CBY, GJ 3, Ai 3 ba

DH 2, HL 1, HQ 1

BX 0.5 sheng, HQ, GJ, RS each 3, HL 1, DZ 12, ZGC 3


FZ 1 mei, GJ 1, ZGC 2
          CP 2 sheng, ZR 2 sheng, DZ 30 mei, SJ 0,5 jin, GC 5, RS 1




           Hezi? 10pc
           HQ 3, RS 3, GJ 3, GZ 1, DZ 12pc, BX 0.5 sheng
acute eczema (Jinyin)




          Wumei 300mei, Xixin 6, GJ 10, HL 16, DG 4, Fuzi 6, Shujiao 4, Guizhi 6, Renshen 6, HB 6

          GZ, FL, MDP, TR, CS




     Chan Hou bing




                              Meiheqi
and body aches, restlessness, irritability, dysuria, sweating only above the waist, pain in the hipbones
3-5   Baihe Dihuang T
3-8   Baihe Huashi S
3-4   Baihe Jizi T
3-2   Baihe Zhimu T
4-4   Baihu jia Guizhi Tang
2-26  Baihu Jia Renshen T
21-10  Baitouweng jia Gancao Ejiao T
17-43  Baitouweng T
16-14  Baiye T
    Baizhu Fuzi T
20-10  Baizhu San
17-20  Banxia Ganjiang T
22-5  Banxia Houpo T
16-13  Banxia Mahuang Wan
8-3   Bentun T
    Chaihu Gui Jiang T
    Chaihu qu Banxia jia Lougen T
4-2   Chan Jia Jian Wan
    Chen Zhi Jiang T
10-16  Chi Wan
3-13  Chixiaodou Danggui S
    Cuishi Ba Wei Wan
17-16  Da Banxia T
10-12  Da Chai Hu T
2-13  Da Cheng Qi Tang
10-14  Da Jian Zhong T
12-21  Da Qing Long T
10-17  Da Wutou ...
6-18  Dahuang Biechong Wan
10-15  Dahuang Fuzi T
17-17  Dahuang Gancao T
22-13  Dahuang Gansui T
18-4  Dahuang Mudan T
15-19  Dahuang Xiaoshi T
20-7  Danggui Beimu Kushen Wan
20-9  Danggui San
20-5  Danggui Shaoyao S
10-18  Danggui Shengjiang Yangrou T
22-14  Didang Tang
    Fangji Dihuang T
14-24  Fangji Fuling T
2-22  Fangji Huangqi T
14-22  Fangji Huangqi T
    Fanshi T
22-15  Fanshi Wan
5-3   Feng Yin T
    Fuling ... T
    Fuling Guizhi Gancao Dazao T
12-34  Fuling Wuwei Gancao T
9-6   Fuling Xingren Gancao T
    Fuling Yin
17-18  Fuling Zexie T
10-10  Fuzi Jingmi T
11-16  Gan Jiang Ling Zhu T
19-6  Gancao Fen Mi T
2-24  Gancao Fuzi T
7-5   Gancao Ganjiang T
14-25  Gancao Mahuang T
3-10  Gancao Xie Xin T
20-6  Ganjiang Renshen Banxia Wan
22-6  Ganmai Dazao T
12-17  Gasui Banxia T
2-12  Gegen T
10-24  Guadi T
2-11  Gualou Guizhi T
3-7   Gualou Muli S
13-11  Gualou Qumai Wan
9-3   Gualou Xiebai Baijiu T
9-4   Gualou Xiebai Banxia T
12-36                            Qian
    Gui Ling Wuwei Gancao Qu Gui jia Ganjiang Xixin Banxia T Jin
20-2  Guizhi Fuling Wan                  Qian Jin
2-23  Guizhi Fuzi T                    Wai Tai Mi Yao
8-4   Guizhi jia Gui T                  Qian Jin
14-29  Guizhi jia Huangqi T
6-8   Guizhi jia Longgu Muli T
16-12  Guizhi Jiu Ni T
14-31  Guizhi qu Shaoyao jia Ma Xin Fuzi T
    Guizhi qu Shaoyao jia Zaojia T
5-8   Guizhi Shaoyao Zhimu T
9-8   Guizhi Shengjiang Zhishi T
17-36  Guizhi T
22-16  Honglanhua Jiu
12-24  Houpo Dahuang T
7-8   Houpo Mahuang T
10-9  Houpo Qi Wu T
10-11  Houpo San Wu T
5-2   Houshi Hei San
6-2   Huangqi Guizhi Wu Wu T
6-14  Huangqi Jian Zhong T
14-28  Huangqi Shaoyao Guizhi Kusuan T
17-11  Huangqin jia Banxia Shengjiang T
App   Huangqin T
16-15  Huangtu T
    Huashi Baiyu San
3-3   Huashi Daizhe T
12-27  Ji Jiao Li Huang T
    Jiegeng Bai San
7-12  Jiegeng T
19-3  Jishibai san
    Jiutong Wan                     Wai Tai Mi Yao
17-22  Jupi T
17-23  Jupi Zhuru T
17-47  Kelile T
20-8  Kuizi Fuling Wan
3-11  Kushen T
22-20  Langya T
12-38  Ling Gan Wuwei jia Jiang Xin Ban Xing Dahuang T
12-37  Ling Gan Wuwei jia Jiang Xin Banxia Xingren T
12-35  Ling Gan Wuwei Jiang Xin T
12-15  Ling Gui Zhu Gan T
App   Mahuang Chunjiu T
14-26  Mahuang Fuzi T
2-20    Mahuang Jia Zhu T
      Mahuang Xingren Gancao Shigao T
2-21    Mahuang Xingren Yiyi Gancao T
7-10    Maimendong T
11-15   Maziren Wan
12-22   Mu Fangji T
      Mufangji qu Shigao jia Fuling Mangxiao T
App    Muli T
      Nei Bu Dangui Jian zhong T
      Pai Nong San
13-12   Pu Hui San
Chapter 11 Pulse, disease and Tx of accumulation of Wind and Cold in the 5 Zang
Chapter 5 Pulse, Disease and Tx of Apoplexy and acute Arthritis
Chapter 6 Pulse, Disease and Tx of Arthralgia due to Blood-Stasis and Consumptive disease
Chapter 3 Pulse, Disease and Tx of Bai He Bing, Huhuo Bing, Yinyangdu Bing
Chapter 8 Pulse, Disease and Tx of Bentunqi
Chapter 16 Pulse, disease and Tx of convulsions and palpitation, vomiting blood, nose bleed, bloody stool, chest fullness and Blood
Chapter 19 Pulse, disease and Tx of diseases of extremities, hernia and ascariasis
Chapter 10 Pulse, disease and Tx of fu zhang, abdominal pain cause by cold and indigestion
Chapter 20 Pulse, disease and Tx of gynae diseases during pregnancy
Chapter 15 Pulse, disease and Tx of Huang Dan
Chapter Pulse, Disease and Tx of Jing and Ye diseases
Chapter 7 Pulse, Disease and Tx of lung dis (asthenia, abscess, cough, dyspnoea)
Chapter 4 Pulse, Disease and Tx of Malaria
Chapter 22 Pulse, disease and Tx of misc. Gynae diseases
Chapter 17 Pulse, disease and Tx of nausea and vomiting, retching and diarrhoea
Chapter 14 Pulse, disease and Tx of Oedema (Shui Qi)
Chapter 21 Pulse, disease and Tx of postpartum disease
Chapter 18 Pulse, disease and Tx of skin ulcers, acute appendicitis and acute eczema (Jinyin)
Chapter 12 Pulse, disease and Tx of Tanyin and Kesou             GZ 3, BS 3, GC 2 SJ 3 DZ 12pc HQ 2
Chapter 13 Pulse, disease and Tx of Xiaoke Xiaobian bu li ...
      Renshen T                             Zhi Shi 7 St, Bai Zhu 2 liang (1:2)
Clause # Rx
      San Huang T
App    Sanwu Huangqin T
22-19   Shechuangzi San
7-6    Shegan Mahuang T
17-21   Shengjiang Banxia T
App    Shengjiang Gancao T
3-15    Shengma Chanjia T
12-20   Shi Zao T                        Qian Jin
4-5    Shuqi San
6-16    Shuqi Wan
17-14   Si Ni T                              CBY, GJ 3, Ai 3 ba
6-17    Suanzaoren T
      Tagan San                             DH 2, HL 1, HQ 1
17-42   Taohua T
      Tianxiong San                           BX 0.5 sheng, HQ, GJ, RS each 3, HL 1, DZ 12, ZGC
7-11    Tingli Dazao Xie Fei T
17-45   Tong Mai Si Ni T
      Tou Feng ? San                           FZ 1 mei, GJ 1, ZGC 2
22-10   Tuguagen San
18-6    Wangbuliuxing San
      Weijing T
13-7    Wenge San
17-19   Wenge T
22-9    Wenjing T
12-29   Wuling San
19-7    Wumei Wan
9-9    Wutou Chishizhi Wan                       CP 2 sheng, ZR 2 sheng, DZ 30 mei, SJ 0,5 jin, GC 5
10-19   Wutou Guizhi T
5-10    Wutou T
21-5    Xia Yu Xue T
12-28   Xiao Banxia Fuling T
12-26   Xiao Banxia T
17-15   Xiao Chaihu T
17-41   Xiao Cheng Qi T
6-13    Xiao Jian Zhong T                        Hezi? 10pc
7-14    Xiao Qing Long jia Shigao T                   HQ
                                Wai Tai Mi Yao3, RS 3, GJ 3, GZ 1, DZ 12pc, BX 0.5 sheng
      Xiao Qing Long T
15-14   Xiaoshi Fanshi San
16-17   Xiexin T
20-4    Xiong Gui Jiao Ai T
3-12    Xionghuang Xun (?) Fang
11-7    Xuanfuhua T
App    Xuming T
2-27    Yi Wu Guadi T
15-18   Yinchen Wu Ling San
15-13   Yinchenhao T                          Wumei 300mei, Xixin 6, GJ 10, HL 16, DG 4, Fuzi 6,
18-3    Yiyi Fuzi Baijiang San
9-7    Yiyi Fuzi San                          GZ, FL, MDP, TR, CS
7-13    Yuebei jia Banxia T
      Yuebei Jia Zhu T
14-5    Yuebei Jia Zhu T
14-23   Yuebei T
7-7    Zaojia Wan
7-9    Zeqi T
12-23   Zexie T
App    Zhi Gancao T                     Chan Hou bing
14-32   Zhi Zhu T
21-4    Zhishi Shaoyao San
9-5    Zhishi Xiebai Guizhi T
19-4    Zhizhu San
17-44   Zhizi Chi T
15-15   Zhizi Dahuang T                   Qian Jin
      Zhu Fu T
15-17   Zhugai Fa Jian
13-14   Zhuling T
17-13   Zhuling T
21-9    Zhupi Da Wan
21-8    Zhuye T
17-10   Zhuyu T
17-46   Zishen T
App    Zouma T
Jin Gui Yao Lue prescriptions

Chapter 9 Pulse, disease and Tx of xiong bi, xin tong and SoB
d, nose bleed, bloody stool, chest fullness and Blood stasis




GZ 3, BS 3, GC 2 SJ 3 DZ 12pc HQ 2

Zhi Shi 7 St, Bai Zhu 2 liang (1:2)




BX 0.5 sheng, HQ, GJ, RS each 3, HL 1, DZ 12, ZGC 3


FZ 1 mei, GJ 1, ZGC 2
CP 2 sheng, ZR 2 sheng, DZ 30 mei, SJ 0,5 jin, GC 5, RS 1




HQ 3, RS 3, GJ 3, GZ 1, DZ 12pc, BX 0.5 sheng




Wumei 300mei, Xixin 6, GJ 10, HL 16, DG 4, Fuzi 6, Shujiao 4, Guizhi 6, Renshen 6, HB 6
Line  Rx           Stage
12   Guizhi T        Taiyang
35   Mahuang T       Taiyang
71   Wu Ling San      Taiyang
31   Gegen T        Taiyang
176  Baihu T        Yangming
170  Baihu Jia Renshen T  Yangming
76b  Zhizi Chi T      Taiyang/ Yangming
220  Da Cheng Qi T     Yangming
247  Maziren W       Yangming
96   Xiao Chaihu T     Shaoyang
318  Si Ni S        Shaoyin
323  Si Ni T        Shaoyin, Jueyin
301  Mahuang Xixin Fuzi T  Shaoyin
303  Huanglian Ejiao T   Shaoyin
351  Danggui Si Ni T    Shaoyin
338  Wumei W        Jueyin
Ingred.                                 Gramms
GZ 3, BS 3, ZGC 2, SJ 3, DZ 12                      9-9-6-9-12
MH 3, GZ 2, ZGC 1, XR 70 pc                       9-6-3-9
ZL 18 zhu, ZX 1 liang 6 zhu, BZ 18 zhu, FL 18 zhu, GZ 0.5 liang     2,3-4-2,3-2,3-1,5
GG 4, MH 3, GZ 2, SJ 3, ZGC 2, BS 2, DZ 12                12-9-6-9-6-12
ZM 6, SG 1 jin, ZGC 2, Geng Mi 6 ge                   9-30-6-9(-15)
ZM 6, SG 1 jin, ZGC 2, Geng Mi 6 ge, RS 3                +9
ZZ 14pc, DDC 4 ge                            9-9
DH 4, HP 0.5 jin, ZS 5 pc, MX 3 ge                    12-24-12(15)-9(12)
MZR 2 sheng, BS 0.5 jin, ZS 0.5 jin, DH 1 jin, HP 1chi, XR 1 sheng    6-2,5-2,5-5-2,5-2,5
CH 0.5 jin, HQ 3, RS 3, BX 0.5 sheng, ZGC 3, SJ 3, DZ 12pc        24-9-9-24-9-9-12
ZGC, ZS, CH, BS 10 fen each
ZGC 2, GJ 1.5, FZ 1pc                          6-4,5-6(-9)
MH 2, XX, 2, FZ 1pc                           6-6-9
HL 4, HQ 2, BS 2, 2 yolks, EJ 3                     12-6-6-2-9
DG 3, GZ 3, BS 3, XX 3, ZGC 2, Tong Cao 2, DZ 25 pc           9-9-9-9-6-6-25
WM 300pc, XX 6, GJ 10, HL 16, DG 4, FZ 6, Shu Jiao 4, GZ 6, RS 6, HB 6  ??-18-30-48-12-18-12-18-18-18
8-12-18-12-18-18-18

								
To top