300312_DS_GV_HUONGDAN_TTBV by cuiliqing

VIEWS: 5 PAGES: 1

									   TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
           CỬU LONG


            GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP
                   Đ   Đ

STT    HỌ     TÊN         ỊA IỂM
                                 đ
 1  Phạm Thoại   Anh    BV An Bình
                             Học sinh i thực tập phải có tại
                                   đ         đ
 2  Lê Thị Hoàng  Trân    BV Nguyễn Tri Phương  khoa xét nghiệm của bệnh viện vào
                                  đ       Đ
 3  Phạm Quốc   Huy    BV CC Trưng Vương   lúc 7h30. Khi i phải mặc áo và ội
                                         đ
 4          Đ       Đ          nón blouse, eo bảng tên. ề nghị
   Vương Thuận  Phát    BV Quận 8
                            thực hiện nghiêm túc qui ịnh của
 5  Lê Quốc     ịnh    Thủ ức               bệnh viện
 6  Lưu Hữu    Phước   BV 30/4

								
To top