onet49

Document Sample
onet49 Powered By Docstoc
					       ผลวิเคราะห์ คะแนนสอบ O-NET ม. 6
                        O-NET
                   รวม 5 วิชา (เต็ม 500 คะแนน)
       จานวนนักเรียน           293,082
       ค่ าเฉลี่ ย            37.40%
       มัธยฐาน              34.40%
       ฐานนิยม              30.50%
            ่
       ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน         11.04
       ค่ าความเบ้ (skewness)        1.5
       ค่ าความโด่ ง (kurtosis)       2.45
       ค่ าต่าสุ ด            16.30%
       ค่ าสู งสุ ด            92.40%
หมายเหตุ :           ่
       ค่ าความคลาดเคลือนมาตรฐานของความเบ้ (std. Error of skewness) = .005
               ่
       ค่ าความคลาดเคลือนมาตรฐานของความโด่ ง (std. Error of kurtosis) = .009
       ผลวิเคราะห์ คะแนน O-NET ม. 6 ระดับประเทศ รายวิชา

รหัสวิชา    ชื่อวิชา  จานวนผู้เข้ าสอบ ค่ าเฉลี่ ย  SD   คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
                      (เต็ม 100)
 01    ภาษาไทย      313,147     50.33    15.23   97.50     0.00
 02    สั งคมศึกษา    314,481     37.94    10.13   88.75     5.00
 03    ภาษาอังกฤษ    314,383     32.37    12.21   99.00     9.00
 04    คณิตศาสตร์    314,094     29.56    14.32   100.00    0.00
 05    วิทยาศาสตร์    313,070     34.88    12.21   97.50     1.25
        ผลคะแนน O-NET จาแนกตามสั งกัดสถานศึกษา

                                ภาษาไทย
          สั งกัด
                              ่
                         คะแนนเฉลีย  Max.   Min.
              ้
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน           50.15   97.50  0.00
สนง.พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ              41.07   78.75  13.75
สน.บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน           43.16   78.75  5.00
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา             45.63   80.00  18.75
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ร.ร.สาธิต)        69.26   97.50  18.75
สถานศึกษานอกสั งกัด ศธ.               59.19   96.25  15.00
สานักบริหารงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชนฯ   50.78   95.00   0.00
        ผลคะแนน O-NET จาแนกตามสั งกัดสถานศึกษา

                                สั งคมศึกษา
          สั งกัด
                              ่
                         คะแนนเฉลีย   Max.    Min.
              ้
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน           37.71    88.75    5.00
สนง.พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ              32.86    60.00    13.75
สน.บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน           33.98    70.00    15.00
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา             34.46    63.75    16.25
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ร.ร.สาธิต)        50.71    82.50    13.75
สถานศึกษานอกสั งกัด ศธ.               43.97    82.50    10.00
สานักบริหารงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชนฯ   39.19    83.75    11.25
        ผลคะแนน O-NET จาแนกตามสั งกัดสถานศึกษา

                                ภาษาอังกฤษ
          สั งกัด
                              ่
                         คะแนนเฉลีย   Max.    Min.
              ้
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน           31.69    99.00   0.00
สนง.พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ              26.95    76.00   12.00
สน.บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน           29.91    93.00   14.00
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา             29.11    74.00   14.00
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ร.ร.สาธิต)        54.24    97.00   16.00
สถานศึกษานอกสั งกัด ศธ.               42.08    95.00   11.00
สานักบริหารงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชนฯ   36.39    98.00    9.00
        ผลคะแนน O-NET จาแนกตามสั งกัดสถานศึกษา

                                คณิตศาสตร์
          สั งกัด
                              ่
                         คะแนนเฉลีย   Max.   Min.
              ้
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน           29.18    100.00   0.00
สนง.พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ              24.24    82.00   3.00
สน.บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน           24.23    78.00   7.00
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา             25.56    58.00   5.00
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ร.ร.สาธิต)        47.66    100.00   7.00
สถานศึกษานอกสั งกัด ศธ.               44.15    100.00   2.00
สานักบริหารงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชนฯ   31.18    100.00   0.00
        ผลคะแนน O-NET จาแนกตามสั งกัดสถานศึกษา

                                วิทยาศาสตร์
          สั งกัด
                              ่
                         คะแนนเฉลีย   Max.    Min.
              ้
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน           34.67    97.50   0.00
สนง.พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ              29.70    58.75   12.50
สน.บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน           29.43    71.25   11.25
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา             30.64    58.75   13.75
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ร.ร.สาธิต)        51.02    96.25   13.75
สถานศึกษานอกสั งกัด ศธ.               45.56    97.50   13.75
สานักบริหารงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชนฯ   35.58    95.00    0.00
ผลวิเคราะห์ คะแนน O-NET วิชาภาษาไทย             10 อันดับแรก

  ลาดับที่       จังหวัด  คะแนนเฉลี่ ย คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
    1    กรุงเทพฯ       61.41     97.50     7.50
    2    ภูเก็ต        59.11     93.75     21.25
    3    นนทบุรี        57.89     95.00     12.50
    4    สมุทรปราการ      56.01     92.50     16.25
    5    สมุทรสงคราม      55.49     88.75     22.50
    6    ชลบุรี        55.26     93.75     5.00
    7    เชียงใหม่       54.97     95.00     13.75
    8    สงขลา         54.77     95.00     15.00
    9    ราชบุรี        54.28     93.75     16.25
   10    สมุทรสาคร       53.43     88.75     20.00
ผลวิเคราะห์ คะแนน O-NET วิชาภาษาไทย             10 อันดับท้ าย

  ลาดับที่       จังหวัด  คะแนนเฉลี่ ย คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
    1    แม่ ฮ่องสอน      43.89     82.50     13.75
    2    สระแก้ ว       43.89     85.00     16.25
    3    หนองคาย        43.87     87.50     0.00
    4    ชัยภูมิ        43.30     91.25     10.00
    5    หนองบัวลาภู      42.91     77.50     12.50
    6    นครพนม        42.38     86.25     11.25
    7    กาฬสิ นธุ์      42.15     90.00     10.00
    8    ยะลา         41.40     86.25     13.75
    9    นราธิวาส       40.91     86.25     13.75
   10    ปัตตานี        39.79     83.75     0.00
ผลวิเคราะห์ คะแนน O-NET วิชาสั งคมศึกษา           10 อันดับแรก

   ลาดับที่       จังหวัด  คะแนนเฉลี่ ย คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
    1    กรุงเทพฯ       45.37     88.75     12.50
    2    นนทบุรี        42.95     85.00     15.00
    3    ภูเก็ต        42.87     76.25     17.50
    4    สงขลา         40.89     82.50     13.75
    5    เชียงใหม่       40.70     83.75     16.25
    6    สมุทรปราการ      40.68     83.75     16.25
    7    ชลบุรี        39.96     81.25     5.00
    8    แพร่         39.81     76.25     15.00
    9    ฉะเชิงเทรา      39.77     85.00     16.25
    10    ราชบุรี        39.74     83.75     15.00
ผลวิเคราะห์ คะแนน O-NET วิชาสั งคมศึกษา           10 อันดับท้ าย

   ลาดับที่       จังหวัด  คะแนนเฉลี่ ย คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
    1    นราธิวาส       34.38     70.00     13.75
    2    อานาจเจริญ      34.30     70.00     15.00
    3    สระแก้ ว       34.08     68.75     12.50
    4    มหาสารคาม       33.67     72.50     13.75
    5    ชัยภูมิ        33.57     72.50     5.00
    6    นครพนม        33.53     75.00     12.50
    7    หนองคาย        33.38     75.00     13.75
    8    ปัตตานี        33.38     67.50     12.50
    9    หนองบัวลาภู      33.06     63.75     12.50
    10    กาฬสิ นธุ์      32.78     70.00     13.75
ผลวิเคราะห์ คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ            10 อันดับแรก

   ลาดับที่       จังหวัด  คะแนนเฉลี่ ย คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
    1    กรุงเทพฯ       43.79     99.00     11.00
    2    ภูเก็ต        39.27     90.00     15.00
    3    นนทบุรี        37.62     91.00     13.00
    4    สมุทรปราการ      36.80     93.00     11.00
    5    เชียงใหม่       36.15     93.00     13.00
    6    ชลบุรี        35.31     94.00     12.00
    7    สงขลา         34.19     94.00     11.00
    8    นครปฐม        33.22     88.00     13.00
    9    ราชบุรี        33.08     89.00     12.00
    10    ตรัง         32.73     92.00     11.00
ผลวิเคราะห์ คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ            10 อันดับท้ าย

   ลาดับที่       จังหวัด  คะแนนเฉลี่ ย คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
    1    ยะลา         27.84     73.00     11.00
    2    สระแก้ ว       27.83     71.00     11.00
    3    หนองคาย        27.83     72.00     11.00
    4    ชัยภูมิ        27.83     89.00     10.00
    5    มหาสารคาม       27.67     79.00     12.00
    6    อานาจเจริญ      27.49     74.00     10.00
    7    นครพนม        27.40     80.00     12.00
    8    ปัตตานี        27.30     66.00     12.00
    9    หนองบัวลาภู      27.05     58.00     10.00
    10    กาฬสิ นธุ์      26.96     75.00     12.00
ผลวิเคราะห์ คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์            10 อันดับแรก

   ลาดับที่       จังหวัด  คะแนนเฉลี่ ย คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
    1    กรุงเทพฯ       38.53     100.00     0.00
    2    ภูเก็ต        34.41     100.00     6.00
    3    สมุทรปราการ      32.80     100.00     4.00
    4    นนทบุรี        32.70     100.00     0.00
    5    สงขลา         32.12     100.00     2.00
    6    เชียงใหม่       32.10     100.00     4.00
    7    สมุทรสงคราม      31.91     94.00     6.00
    8    ชลบุรี        31.45     100.00     2.00
    9    แพร่         31.20     100.00     4.00
    10    ราชบุรี        31.15     95.00     5.00
ผลวิเคราะห์ คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์            10 อันดับท้ าย

   ลาดับที่       จังหวัด  คะแนนเฉลี่ ย คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
    1    ศรีสะเกษ       25.52     95.00     2.00
    2    ชัยภูมิ        25.44     94.00     3.00
    3    หนองคาย        25.41     94.00     3.00
    4    แม่ ฮ่องสอน      25.10     77.00     0.00
    5    สระแก้ ว       25.03     86.00     4.00
    6    กาฬสิ นธุ์      24.93     92.00     4.00
    7    นราธิวาส       24.82     88.00     5.00
    8    ยะลา         24.73     97.00     4.00
    9    หนองบัวลาภู      24.47     89.00     5.00
    10    ปัตตานี        24.17     94.00     0.00
ผลวิเคราะห์ คะแนน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์            10 อันดับแรก

   ลาดับที่      จังหวัด  คะแนนเฉลี่ ย คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
     1    กรุงเทพฯ       42.25     97.50     10.00
     2    เชียงใหม่      38.65     92.50     11.25
     3    ภูเก็ต        38.63     90.00     15.00
     4    นนทบุรี       38.61     92.50     12.50
     5    สมุทรปราการ     37.99     90.00     10.00
     6    ฉะเชิงเทรา      37.16     90.00     12.50
     7    แพร่         37.16     86.25     15.00
     8    ชลบุรี        37.13     91.25     12.50
     9    สมุทรสงคราม     37.02     81.25     16.25
    10    เพชรบุรี       36.97     88.75     11.25
ผลวิเคราะห์ คะแนน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์           10 อันดับท้ าย

   ลาดับที่       จังหวัด  คะแนนเฉลี่ ย คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด
     1    อานาจเจริญ      30.94     82.50     8.75
     2    ชัยภูมิ        30.89     86.25     12.50
     3    ร้ อยเอ็ด       30.87     95.00     7.50
     4    แม่ ฮ่องสอน      30.83     72.50     8.75
     5    มหาสารคาม       30.80     85.00     1.25
     6    กาฬสิ นธุ์      30.32     81.25     11.25
     7    หนองบัวลาภู      29.93     80.00     12.50
     8    นราธิวาส       29.84     82.50     8.75
     9    ยะลา         29.80     80.00     12.50
    10    ปัตตานี        28.63     80.00     0.00
          ่
       ลาดับทีของการสอบ O-NET 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

                    ลาดับที่
  จังหวัด
         ภาษาไทย สั งคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เชียงใหม่     7     5      5     6      2
แพร่        15     8     12     9      7
ลาพูน       18    23     30     21     14
ลาปาง       26    22     18     20     23
เชียงราย      34    30     25     27     26
น่ าน       42    29     39     31     17
พะเยา       32    27     40     38     31
แม่ฮ่องสอน     67    65     66     70     70
                 ผลวิเคราะห์ ข้อสอบ
%       ข้ อสอบทีเ่ หมาะสมตามเกณฑ์
             ปี 2549             ปี 2550
   วิชา
              %         rtt        % ข้อที่เหมาะสม *
ภาษาไทย           82        0.894           85
สั งคมศึกษาฯ        37        0.758           60
อังกฤษ           55        0.863           68
คณิตศาสตร์         84        0.796           90
วิทยาศาสตร์         65        0.836           75
                           * ความยาก - ง่าย พอดี อานาจจาแนก
                             สู
    ค่ าสหสั มพันธ์ ระหว่ าง O-NET กับ GPAX (r) คือ .659ง และสัมประสิทธิ์
ของความแปรผันรวม     ( r 2 )          คือ    43.43%
องค์ ประกอบและค่ านาหนักของระบบ Admissions ปี การศึกษา 2553
          ้

  1.   G-PAX 8 กลุ่มสาระ            20 %
  2.   O-NET 8 กลุ่มสาระ            30 %    100
                                %
  3.   Aptitude Test              50 %
      - General Aptitude Test (GAT) 20 %
      - Professional Aptitude Test (PAT)   30 %
ข้ อสอบ General Aptitude Test (GAT)

 20 % เป็ นวิชาความถนัดทั่วไป Content Free

    ่ั         ี่
 ด้ านทีวด และเปอร์ เซ็นต์ ทจาแนก
     1. การอ่ านเชิงวิเคราะห์        2.5 %
     2. การเขียนเชิงวิเคราะห์        2.5 %
     3. การคิดเชิงวิเคราะห์         2.5 % 20
                            %
     4. การแก้ โจทย์ปัญหา          2.5 %
     5. การสื่ อสารทางภาษาอังกฤษและสั ญลักษณ์ 10.0 %
ข้ อสอบ General Aptitude Test (GAT)

 ลักษณะข้ อสอบ
      เป็ นข้ อสอบปรนัย + อัตนัย ใช้ เวลาในการสอบ 2
      ชั่วโมง
  การจัดสอบ
                          ่ ี ี่
        จัดสอบปี ละหลายครั้ง เลือกใช้ คะแนนทีดทสุด
        และเก็บคะแนนไว้ 2 ปี
   ผู้สอบ
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 , 5 หรือ 6 ก็ได้
ข้ อสอบ Professional Aptitude Test (PAT)

  30 % เป็ นวิชาความถนัดเชิงวิชาชีพ/วิชาการ

     ่ั         ี่
  ด้ านทีวด และเปอร์ เซ็นต์ ทจาแนก
      1. Aptitude                10 %
                                 30
      2. ความรู้ ทจาเป็ นทีจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 20 %
            ี่    ่                %
ข้ อสอบ Professional Aptitude Test (PAT)

  ลักษณะข้ อสอบ
       เป็ นข้ อสอบปรนัย + อัตนัย ใช้ เวลาในการสอบ 3
       ชั่วโมง
   การจัดสอบ
                           ่ ี ี่
         จัดสอบปี ละหลายครั้ง เลือกใช้ คะแนนทีดทสุด
         และเก็บคะแนนไว้ 2 ปี
    ผู้สอบ
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 , 5 หรือ 6 ก็ได้
ข้ อสอบ Professional Aptitude Test (PAT)

  แบ่ งเป็ น 6 หมวดวิชา ประกอบด้ วย
  PAT 1      ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  PAT 2      ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
  PAT 3      ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  PAT 4      ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
  PAT 5       ความถนัดทางครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
  PAT 6      ความถนัดทางศิลปกรรม
ข้ อสอบ Professional Aptitude Test (PAT)

  ข้ อสอบ PAT สาหรับกลุ่มสาขาวิชาทั้ง 9 กลุ่มสาขาวิชา มีดังนี้
  กลุ่มที่ 1    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
           PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
           PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

  กลุ่มที่ 2    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพและชีวภาพ
           PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
           PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ข้ อสอบ Professional Aptitude Test (PAT)

  กลุ่มที่ 3    กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
          PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
          PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
          PAT 4 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

  กลุ่มที่ 4    กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
          PAT 3 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  กลุ่มที่ 5    กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
          PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
          PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ข้ อสอบ Professional Aptitude Test (PAT)

  กลุ่มที่ 6    กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี
                   ่
          การจัดการท่ องเทียว และเศรษฐศาสตร์
          PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  กลุ่มที่ 7    กลุ่มสาขาวิชาครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
          PAT 5 ความถนัดทางครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
  กลุ่มที่ 8    กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ ศิลป์
          PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม
  กลุ่มที่ 9    กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
          ใช้ เฉพาะคะแนน GAT 50%

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:8/18/2012
language:Thai
pages:30