Docstoc

GF 07 2554

Document Sample
GF 07 2554 Powered By Docstoc
					       การเบิกจ่ ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2554
        ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ - 22 กรกฎาคม 2554
             ่
        งบประมาณทีได้ รับ      เบิกจ่ าย    ร้ อยละ     คงเหลือ      ร้ อยละ
งบประจำ     3,442.898,000.00   3,093,096,000.00     89.84    349,802,000.00     10.16
งบลงทุน     2,338,917,786.50   1,763,037,434.87     75.38    575,880,351.63     24.62
รวม       5,781,815,786.50   4,856,133,434.87     83.99    925,682,351.63     16.01

เงินกัน      145,613,000.00     122,559,000.00   84.16     23,054,000.00     15.84

   เป้ าหมายการเบิกจ่ ายในภาพรวมปี 54            เป้ าหมายการเบิกจ่ ายงบลงทุน ปี 54
  ไตรมาสที่    เป้ าหมายแต่ ละไตรมาส (%)        ไตรมาสที่   เป้ าหมายแต่ ละไตรมาส (%)
     1          20                1            10
     2          44                2            35
     3          68                3            61
     4          93                4            72
รายงานการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2554
   ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554
การเบิกจ่ ายเงินงบภาพรวม (งบประจา + งบลงทุน)
 ได้ รับเงินประจางวดทั้งสิ้น 5,781,815,786.50 บาท
 เบิกจ่ ายไปแล้ ว      4,856,133,434.87 บาท
 คิดเป็ นร้ อยละ           83.99
  เป้ าหมายการเบิกจ่ ายไตรมาสที่ 4 93.00
การเบิกจ่ ายเงินงบประจา
 ได้ รับเงินประจางวดทั้งสิ้น 3,442,898,000.00 บาท
 เบิกจ่ ายไปแล้ว     3,093,096,000.00 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ           89.84
การเบิกจ่ ายเงินงบลงทุน
 ได้ รับเงินประจางวดทั้งสิ้น 2,338,917,786.50 บาท
เบิกจ่ ายไปแล้ว    1,763,037,434.87 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ         75.38
เป้ าหมายการเบิกจ่ ายไตรมาสที่ 4 72.00
                ่
การเบิกจ่ ายเงินกันไว้ เบิกเหลือมปี

   ั        ่
 ได้ กนเงินไว้ เบิกเหลือมปี ทั้งสิ้น 145,613,000.00 บาท
เบิกจ่ ายไปแล้ ว      122,559,000.00 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ              84.16
       ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณประจาปี (งบลงทุน) พ.ศ. 2554
          ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554  หน่วย :บำท
                        จานวนเงิน          ้
                                   ก่อหนีผูกพัน       เบิกจ่ าย
ลาดับ           หน่ วยงาน                จานวนเงิน        จานวนเงิน
                        ที่ได้ รับทั้งสิ้น        ร้ อยละ          ร้ อยละ
                                  (บาท)          (บาท)
 1   สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมันคงฯ
                  ่        213,400.00 213,400.00 100.00      213,400.00 100.00
 2   บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนำท   238,950.00   238,950.00   100.00   238,950.00 100.00
 3               ั
    สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จงหวัด       162,000.00   162,000.00   100.00   162,000.00 100.00
 4      ิั
    ศูนย์วจยและพัฒนำประมงน้ ำจืดชัยนำท     56,000.00   56,000.00   100.00   56,000.00 100.00
 5   ศูนย์วจยและพัฒนำอำหำรสัตว์ชยนำท
       ิั          ั        25,220.00   25,220.00   100.00   25,220.00 100.00
 6            ั
    สำนักงำนปศุสัตว์จงหวัดชัยนำท        59,170.00   59,170.00   100.00   59,170.00 100.00
 7   ศูนย์ส่งเสริ มวิศวกรรมกำรเกษตรที่ 1    20,600.00   20,600.00   100.00   20,600.00 100.00
 8   ศูนย์บริ หำรศัตรู พืช ชัยนำท        21,500.00   21,500.00   100.00   21,500.00 100.00
 9   ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 13    96,000.00   96,000.00   100.00   96,000.00 100.00
      ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณประจาปี (งบลงทุน) พ.ศ. 2554
          ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554
                                                        หน่ วย : บาท
                           จานวนเงิน           ้
                                       ก่อหนีผูกพัน        เบิกจ่ าย
ลาดับ          หน่ วยงาน                                  จานวนเงิน
                          ที่ได้ รับทั้งสิ้น  จานวนเงิน(บาท) ร้ อยละ           ร้ อยละ
                                                    (บาท)
 10   ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 14        69,000.00      69,000.00 100.00     69,000.00 100.00
 11   สำนักงำนพำณิ ชย์จงหวัดชัยนำท
             ั                 84,100.00      84,100.00 100.00     84,100.00 100.00
 12   ศูนย์พฒนำฝี มือแรงงำนจังหวัดชัยนำท
       ั                    1,424,515.00     1,424,515.00 100.00   1,424,515.00 100.00
 13   สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดชัยนำท           89,600.00      89,600.00 100.00     89,600.00 100.00
 14   พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติชยนำทมุนี
                ั              57,000.00      57,000.00 100.00     57,000.00 100.00
 15   สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดชัยนำท       7,189,000.00     7,189,000.00 100.00   7,189,000.00 100.00

 16   งบกลำง กรณี ฉุกเฉินหรื อจำเป็ น(ว.เทคนิค)    108,000.00      108,000.00 100.00    108,000.00 100.00
 17   สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด        70,000.00      69,999.60   99.99   69,999.60   99.99
 18   กองบิน 4                     402,000.00      401,950.00   99.99   401,950.00   99.99
     ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณประจาปี (งบลงทุน) พ.ศ. 2554
        ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554
                                                    หน่ วย : บาท
                          จานวนเงิน          ้
                                     ก่อหนีผูกพัน        เบิกจ่ าย
ลาดับ          หน่ วยงาน                   จานวนเงิน        จานวนเงิน
                         ที่ได้ รับทั้งสิ้น         ร้ อยละ          ร้ อยละ
                                     (บาท)          (บาท)
 19   ศูนย์วจยข้ำวชัยนำท
       ิั                   728,000.00     725,000.00 99.59    725,000.00 99.59
 20   สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท        290,830.00     289,598.00  99.58   289,598.00   99.58
 21   สำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท         1,864,400.00    1,855,400.00  99.52  1,855,400.00   99.52
 22   สำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนำท        25,198.50     25,000.00  99.21    25,000.00   99.21
 23   สำนักส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 1    200,000.00     196,800.00  98.40   196,800.00   98.40
 24   สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จงหวัดชัยนำท
                ั           770,000.00     754,500.00  97.99   754,500.00   97.99
 25   ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนำท    1,026,300.00     963,300.00  93.86   963,300.00   93.86
 26   สำนักชลประทำนที่ 12            320,930,050.00 299,040,038.00    93.18 287,461,222.61   89.57
 27   สำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดชัยนำท       892,386,000.00 754,904,000.00    84.59 754,904,000.00   84.59
      ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณประจาปี (งบลงทุน) พ.ศ. 2554
         ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554
                                                     หน่ วย : บาท
                        จานวนเงิน           ้
                                    ก่อหนีผูกพัน        เบิกจ่ าย
ลาดับ         หน่ วยงาน                   จานวนเงิน        จานวนเงิน
                        ที่ได้ รับทั้งสิ้น         ร้ อยละ          ร้ อยละ
                                   (บาท)          (บาท)
 28   สำนักงำนสวัสดิกำรและคุมครองแรงงำน
               ้           728,000.00    593,000.00   81.46   593,000.00    81.46
 29   โครงกำรชลประทำนจังหวัดชัยนำท      439,829,413.00 382,730,367.50     87.02 346,747,951.23    78.84
 30   สำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดชัยนำท    145,700,000.00 118,579,000.00     81.39 114,361,000.00    78.49
 31   งบจังหวัด               111,051,800.00 100,265,250.00     90.29  86,307,650.00   77.72
 32   สำนักวิจยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 5
        ั                 1,152,175.00    891,000.00   77.33   891,000.00    77.33
 33   ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต 16  12,424,750.00    7,206,747.00   58.00  7,084,000.00   57.02
 34   แขวงกำรทำงชัยนำท            187,362,000.00 159,561,000.00     85.16 103,928,000.00    55.47
 35      ั
    สถำนีพฒนำที่ดินชัยนำท           20,214,179.00   19,400,706.00  95.98  10,022,000.00   49.58
       ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณประจาปี (งบลงทุน) พ.ศ. 2554
           ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554
                                                       หน่ วย : บาท
                        จานวนเงิน           ้
                                     ก่อหนีผูกพัน          เบิกจ่ าย
ลาดับ         หน่ วยงาน
                        ที่ได้ รับทั้งสิ้น  จานวนเงิน(บาท) ร้ อยละ   จานวนเงิน(บาท) ร้ อยละ
 36   สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   78,314,980.00    31,247,960.00   39.90   28,402,460.00    36.27
 37   โรงเรี ยนศึกษำสงเครำะห์จงหวัดชัยนำท
                ั         1,521,500.00     1,139,000.00   74.86    410,000.00     26.95
 38   สำนักงำนที่ดินจังหวัดชัยนำท        1,250,909.00      952,308.92   76.13    294,000.00     23.50
 39   สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดชัยนำท     45,469,400.00     6,198,480.00   13.63    6,183,180.00    13.60
    สำนักงำนส่ งเสริ มกำรศึกษำนอกระบบและ
 40                        8,099,332.00     7,246,636.86   89.47    180,368.43     2.23
    กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดชัยนำท
 41   ที่ทำกำรปกครองจังหวัดชัยนำท        5,735,530.00     5,735,530.00 100.00      72,000.00     1.26
    วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
 42                        2,499,300.00     2,499,300.00 100.00             -    -
    ชัยนำท
 43   สำนักงำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย    4,563,325.00     4,029,900.00   88.31            -    -
        ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณประจาปี (งบลงทุน) พ.ศ. 2554
           ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554

                                                         หน่ วย : บาท
                           จานวนเงิน           ้
                                       ก่อหนีผูกพัน         เบิกจ่ าย
ลาดับ         หน่ วยงาน
                          ที่ได้ รับทั้งสิ้น  จานวนเงิน(บาท) ร้ อยละ   จานวนเงิน(บาท) ร้ อยละ
 44   โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร             40,418,100.00    15,058,100.00   37.26           -    -
    งบกลำง กรณี ฉุกเฉินหรื อจำเป็ น(สำนักงำน
 45                          3,870,000.00          -     -           -    -
    จังหวัด)
 46   เรื อนจำจังหวัดชัยนำท               72,260.00          -     -           -    -
 47   สำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่ชยนำท
                ั             34,000.00          -     -           -    -
             รวม           2,338,917,786.50 1,932,473,926.88     82.62 1,763,037,434.87     75.38
                      ิ
    การเบิกจ่ ายเงินโครงการภายใต้ ปฏิบัตการไทยเข้ มแข็ง
  จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554

•  ได้ รับเงินประจางวดทั้งสิ้น  631,655,189.63 บาท
•  เบิกจ่ ายไปแล้ ว       264,866,575.07 บาท
•  คิดเป็ นร้ อยละ       41.93
•      ้
  ก่ อหนีผูกพัน         337,709,459.80 บาท
•  คิดเป็ นร้ อยละ        53.46
              โครงการภายใต้ ปฏิบัติการไทยเข้ มแข็ง จังหวัดชัยนาท
                ผลการเบิกจ่ าย ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554                หน่ วย : บาท

                        จานวนเงิน           ้
                                    ก่อหนีผูกพัน         เบิกจ่ าย
ลาดับ         หน่ วยงาน                   จานวนเงิน         จานวนเงิน
                        ที่ได้ รับทั้งสิ้น          ร้ อยละ          ร้ อยละ
                                   (บาท)           (บาท)
    สำนักงำนส่ งเสริ มกำรศึกษำนอกระบบและ
 1                        1,255,000.00    1,255,000.00   100.00  1,255,000.00 100.00
    กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดชัยนำท
 2   วิทยำลัยกำรอำชีพเนินขำม         1,468,326.00    1,468,326.00   100.00  1,468,326.00 100.00
 3   วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชัยนำท     1,375,000.00    1,375,000.00   100.00  1,375,000.00 100.00
 4   แขวงกำรทำงชัยนำท            56,864,281.33    56,489,000.00   99.34 56,487,853.02    99.33
 5   วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท          53,680,304.36    52,391,350.00   97.60 52,391,350.00    97.60
 6   งบจังหวัดชัยนำท             23,984,653.68    23,116,081.00   96.38 23,116,081.00    96.38
 7   สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  22,465,016.27    20,149,857.27   89.69 18,360,419.17    81.73
 8   สำนักชลประทำนที่ 12             891,816.10    560,676.80    62.87   560,676.80   62.87
             โครงการภายใต้ ปฏิบัติการไทยเข้ มแข็ง จังหวัดชัยนาท
               ผลการเบิกจ่ าย ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554                  หน่ วย : บาท

                         จานวนเงิน           ้
                                     ก่อหนีผูกพัน        เบิกจ่ าย
ลาดับ         หน่ วยงาน                   จานวนเงิน         จานวนเงิน
                        ที่ได้ รับทั้งสิ้น         ร้ อยละ          ร้ อยละ
                                    (บาท)           (บาท)
 9   สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดชัยนำท      82,112,740.52 78,700,309.52     95.84  45,087,246.94   54.91

 10   โรงเรี ยนศึกษำสงเครำะห์จงหวัดชัยนำท
                ั           535,198.00    164,198.00   30.68   164,198.00   30.68

 11   สำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดชัยนำท       15,997,781.00   3,749,381.00   23.44  3,749,381.00   23.44

 12   โครงกำรชลประทำนจังหวัดชัยนำท       369,320,044.37 98,217,352.21     26.59  60,778,115.14   16.46

 13   ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนำท   1,705,028.00     72,928.00    4.28   72,928.00    4.28

             รวม          631,655,189.63 337,709,459.80     53.46 264,866,575.07   41.93
     การเบิกจ่ ายงบประมาณ(งบจังหวัด)ประจาปี งบประมาณ 2554
         ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ - 22 กรกฎาคม 2554

       งบประมาณ
               เบิกจ่ าย  ร้ อยละ  คงเหลือ   ร้ อยละ
         ่
        ทีได้ รับ
งบประจา   32,955,000.00 14,331,375.27 43.49   18,623,624.73 56.51
งบลงทุน   111,051,800.00 86,308,000.00 77.72   24,743,800.00 22.28
รวม     144,006,800.00 100,639,375.27 69.89   43,367,424.73 30.11
รายงานการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2554
(งบจังหวัด) ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554
การเบิกจ่ ายเงินงบภาพรวม (งบประจา + งบลงทุน)
 ได้ รับเงินประจางวดทั้งสิ้น 144,006,800.00 บาท
เบิกจ่ ายไปแล้ ว       100,639,375.27 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ       69.89
เป้ าหมายการเบิกจ่ าย (ก.พ.ร.) 95.00
การเบิกจ่ ายเงินงบประจา
 ได้ รับเงินประจางวดทั้งสิ้น 32,955,000.00 บาท
เบิกจ่ ายไปแล้ว     14,331,375.27 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ       43.49
การเบิกจ่ ายเงินงบลงทุน
 ได้ รับเงินประจางวดทั้งสิ้น 111,051,800.00 บาท
เบิกจ่ ายไปแล้ว     86,308,000.00 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ      77.72
เป้ าหมายการเบิกจ่ าย     78.00
   ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณตามแผนประจาปี พ.ศ. 2554 (งบจังหวัด)
          ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554  หน่ วย : บาท
                              ้
                        ผลการก่อหนีผูกพัน     ผลการเบิกจ่ าย
ลา               งบประมาณที่                         หน่ วยงาน
      ชื่อโครงการ             จานวนเงิน       จานวนเงิน
ดับ                ได้ รับ          ร้ อยละ        ร้ อยละ ผู้รับผิดชอบ
                         (บาท)         (บาท)
   โครงกำรส่ งเสริ มกำรผลิต                               สำนักงำนเกษตร
1                 7,321,000.00 3,227,240.00  44.08  3,227,240.00  44.08
         ้
   เมล็ดพันธุ์ขำวคุณภำพดี                                จังหวัด
   โครงกำรเพิ่มศักยภำพ                                  สำนักงำนประมง
2                 2,500,000.00 2,279,507.00  91.18  2,279,507.00  91.18
   ผลผลิตสัตว์น้ ำจังหวัด                                จังหวัด
   โครงกำรส่ งเสริ มและเพิ่ม
                                               สำนักงำนเกษตรและ
3   ศักยภำพกำรผลิตส้มโอขำว    497,254.00  285,525.00  57.42  285,525.00  57.42
                                                   ั
                                               สหกรณ์จงหวัด
   แตงกวำ ปี 2554
   โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
                                                  ิั
                                               ศูนย์วจยและพัฒนำ
4   ผลิตและกำรตลำดหญ้ำแพง 2,000,000.00 1,768,226.52     88.41  269,226.52  13.46
                                                     ั
                                               อำหำรสัตว์ชยนำท
   โกล่ำ
   โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพ
5   กำรขนส่ งผลผลิตกำรเกษตร 7,417,000.00 7,410,000.00    99.91  7,410,000.00  99.91 อำเภอสรรคบุรี
   ถนนสำยตลำดหมู-ตลุกบัว
   โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อ                               อำเภอในพื้นที่และ
6                93,711,592.00 92,733,700.00  98.96 78,067,650.00  83.31
   กำรเกษตร                                        หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
   ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณตามแผนประจาปี พ.ศ. 2554 (งบจังหวัด)
          ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554  หน่ วย : บาท
                                     ้
                               ผลการก่อหนีผูกพัน     ผลการเบิกจ่ าย
                       งบประมาณที่                       หน่ วยงาน
ลาดับ       ชื่อโครงการ                 จานวนเงิน ร้ อย     จานวนเงิน ร้ อย ผู้รับผิดชอบ
                         ได้ รับ
                                (บาท)    ละ     (บาท) ละ
    โครงกำรส่ งเสริ มและพัฒนำ
                                                      สำนักงำนอุตสำหกรรม
 7               ิ
    มูลค่ำเพิมผลิตภัณฑ์วสำหกิจ
         ่               1,262,000.00   223,161.00  17.68  223,161.00  17.68 จังหวัดชัยนำท
    ชุมชน
    โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
    เชิงอนุรักษ์ (หุบเสื อย่อม
 8   กระท่อมเสื อฝ้ ำยค่ำยเสื อดง-ดำถ้ ำ
                        4,778,000.00   299,560.00   6.27  299,560.00  6.27 อำเภอหันคำ
    เสื อมเหศวร)
 9   โครงกำรสุ ขภำพดีสำมวัยสำยใยรัก     4,000,000.00  2,426,393.00  60.66 2,426,393.00  60.66 สำนักงำนสำธำรณสุ ข
    โครงกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ                                   สำนักงำน
 10                      1,000,000.00   772,570.00  77.26  772,570.00  77.26 ทรัพยำกรธรรมชำติและ
    อนุรักษ์ป่ำไม้
                                                      ศูนย์ป้องกันบรรเทำ
 11 โครงกำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำ          1,500,000.00  1,322,239.00  88.15 1,322,239.00  88.15 สำธำรณภัยเขต 16
    โครงกำรกำรใช้พลังงำนทดแทน                                     สำนักงำนพลังงำน
 12                      2,814,000.00   250,500.00   8.90  250,500.00  8.90 จังหวัดชัยนำท
    เพื่อสร้ำงควำมยังยืน
            ่
   ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณตามแผนประจาปี พ.ศ. 2554 (งบจังหวัด)
          ตั้งแต่ ต้นปี งบประมาณ – 22 กรกฎาคม 2554  หน่ วย : บาท
                              ้
                        ผลการก่อหนีผูกพัน      ผลการเบิกจ่ าย
                งบประมาณที่                          หน่ วยงาน
ลาดับ    ชื่อโครงการ             จานวนเงิน        จานวนเงิน
                 ได้ รับ          ร้ อยละ         ร้ อยละ ผู้รับผิดชอบ
                         (บาท)          (บาท)
    โครงกำรพัฒนำแหล่ง                                   สำนักงำน
 13   ท่องเที่ยวทำงพุทธ    1,145,800.00   970,000.00   84.66  970,000.00  84.66 พระพุทธศำสนำ
    ศำสนำ                                         จังหวัด
    ค่ำใช้จ่ำยในกำร
 14   บริ หำรจัดกำรจังหวัด  10,000,000.00   3,721,062.04  37.21  2,835,803.75  28.36 สำนักงำนจังหวัด
    แบบบูรณำกำร
 15   เงินเหลือจ่ำย      4,060,154.00             -            -
        รวม       144,006,800.00  117,689,683.56  81.73 100,639,375.27  69.89
 การจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยวิธีการ E –Auction จังหวัดชัยนาท
         ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
       ตุลาคม 2553 – กรกฎาคม 2554
     รายการ       หน่ วย     จานวน
ส่ วนราชการจัดประมูล      ครั้ง         133
วงเงินงบประมาณ         บาท    783,679,416.30
ผลการประมูล           บาท    778,388,129.20
ประหยัดงบประมาณ         บาท     5,291,287.10
ประหยัดงบประมาณ       ร้ อยละ         0.68
      ่
หน่ วยงานทีจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยวิธีการ E-Auction สู งสุ ด 2 รายการ
ประจาเดือนกรกฎาคม 2554 ได้ แก่                                  หน่ วย : บาท
 ส่ วนราชการ        รายการ         วงเงินงบประมาณ   วงเงิน     งบประมาณ     คิดเป็ น
            ที่จัดซื้อจัดจ้ าง              จัดซื้อจัดจ้ าง  ที่ประหยัดได้  ร้ อยละ
1.องค์ การ    1. ก่อสร้ างถนน คสล.
                          1,560,162.50 1,550,000.00 10,162.50 0.65
บริหารส่ วน   พร้ อมท่ อระบายนา  ้
         เทศบาลเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท  เชื่อมต่ อเขาท่ าพระ
         ต.บ้ านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
2.โครงการ                   ้
         1. จ้ างวางต่ อเชื่อมท่ อส่ งนา
                          8,500,000.00 8,461,440.00 38,560.00 0.45
ก่ อสร้ าง1/12  และติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบ
         ท่ อส่ งนา้
ชัยนาท
         รวม                10,060,162.50  10,011,440.00    48,722.50    0.48

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:8/17/2012
language:
pages:23