; sait_sp_pomoshti06.2012
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

sait_sp_pomoshti06.2012

VIEWS: 0 PAGES: 3

 • pg 1
									      ОБЩИНА             КОСТИНБРОД
      Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област
      гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777
      http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net

ISO 9001:2008                                  Certificate № QS – 3999 HH
                       СПИСЪК

     На гражданите на Община Костинброд, подали Заявления за отпускане на еднократна
     помощ за периода 15.03.2012 год. до 14.05.2012 год. с определените от комисията
                        суми     № по  Име, презиме, фамилия               Сума в лева
     ред
     1.   Цветанка Никифорова Василева            50.00
     2.   Илия Кръстанов Илиев                60.00
     3.   Петър Григоров Петров               50.00
     4.   Горян Драгомиров Вучев               50.00
     5.   Петър Димитров Петров               60.00
     6.   Цветан Николов Ангелов               90.00
     7.   Рада Колова Петрова                50.00
     8.   Цветанка Костова Йорданова             50.00
     9.   Стефан Николов Борисов               60.00
     10.   Мария Игнатава Александрова            50.00
     11.   Йордан Петров Василев               50.00
     12.   Величка Рашкова Милушева              50.00
     13.   Симеон Войнов Симеонов               50.00
     14.   Георги Еремиев Христов               50.00
     15.   Борис Трайков Алексов               50.00
     16.   Виктория Георгиева Алексова            50.00
     17.   Недялка Димитрова Недялкова            60.00
     18.   Евгени Стефанов Кръстанов             100.00
     19.   Лилия Живкова Младенова              60.00
     20.   Маргарита Илиева Петрова              80.00
     21.   Евга Спасова Радичева               50.00
     22.   Георги Василев Лицев                50.00
     23.   Мария Илиева Николова               50.00
     24.   Кремена Кръстанова Накова             50.00
     25.   Игнат Григоров Миленков              50.00
     26.   Гюргена Григорова Михайлова            60.00
     27.   Евтимка Асенова Иванова              50.00
28.  Лиляна Христова Тодорова      50.00
29.  Емил Кирилов Кръстанов       60.00
30.  Зоя Кирилова Георгиева       60.00
31.  Димитрия Димитрова Йорданова    60.00
32.  Надежда Агопова Стоянова      50.00
33.  Роза Стоянова Гидионова      50.00
34.  Славейко Георгиев Здравков     50.00
35.  Иванка Йорданова Иванова      90.00
36.  Цветанка Николова Тодорова     50.00
37.  Валентин Бориславов Александров  100.00
38.  Тима Михайлова Бончева       50.00
39.  Кирил Георгиев Петров       50.00
40.  Струма Кръстанова Илкова      80.00
41.  Костадинка Стаменова Станоева   60.00
42.  Иван Емилов Михайлов        100.00
43.  Димитър Павлов Манолов       50.00
44.  Георги Николов Кръстанов      50.00
45.  Младен Цветанов Георгиева     60.00
46.  Георги Асенов Узунов        50.00
47.  Петранка Димитрова Петрова     70.00
48.  Стоилка Иванова Стоянова      50.00
49.  Георгия Денчова Ламбовска     50.00
50.  Костадин Ангелов Костов      50.00
51.  Любен Тодоров Александров     50.00
52.  Гюргена Илиева Анкова       50.00
53.  Гергина Гочова Иванова       50.00
54.  Елена Петрова Благоева       80.00
55.  Иванчо Благоев Димитров      60.00
56.  Благовест Христов Илиев      80.00
57.  Петър Асенов Петров        50.00
58.  Копринка Димова Антова       50.00
59.  Павлена Радкова Велинова      50.00
60.  Александър Божидаров Александров  60.00
61.  Петър Иванов Игнатов        60.00
62.  Йордан Александров Миленков    50.00
63.  Екатерина Павлова Минкова     50.00
64.  Павлина Янева Михалкова      50.00
65.  Цвети Антонова Соколова      100.00
66.  Верка Владимирова Белева      60.00
67.  Марко Петров Белев         50.00
68.  Петра Славева Величкова      50.00
69.  Латинка Такева Кръстанова     50.00
70.  Евгени Димитров Борисов      100.00
71.  Роза Николова Крутева       60.00
72.  Алексана Герасимова Велкова    60.00
73.  Надежда Станимирова Белева     50.00
74.  Васил Руменов Бонев        100.00
75.  Паунка Ганчева Томова       50.00
76.  Гергин Иванов Цветков       50.00
77.  Капка Гергинова Василева      80.00
78.  Марлена Тодорова Младенова        90.00
79.  Надежда Мирчова Янкова          50.00
80.  Роза Минева Нацева            70.00
81.  Струма Панталеева Донева         50.00
82.  Георги Свиленов Георгиев         50.00
83.  Антонио Искренов Димитров        90.00
84.  Валентина Борисова Петрова        100.00
85.  Цветан Николов Ангелов          90.00
86.  Влъчко Тодоров Влъчков          50.00
87.  Цвета Крумова Модева           50.00
88.  Йотка Методиева Йотова          50.00
89.  Петя Любомирова Петрова         90.00
90.  Виолета Георгиева Соколова        70.00
91.  Милчо Иванов Занков           60.00
92.  Димитринка Иванова Величкова       50.00
93.  Данка Илкова Янакиева          60.00
94.  Дафинка Борисова Славкова        50.00
95.  Стоименка Гидионова Соколова       50.00
96.  Николинка Костадинова Василева      50.00
97.  Ангел Тодоров Дуков           50.00
98.  Рисанка Трайкова Симеонова        50.00

ЗАБЕЛЕЖКА: Определените суми ще бъдат изплащани от 01.07.2012 год. в
касата на Община Костинброд.ОТ КОМИСИЯТА:
Председател:инж.Станка Илиева-директор дирекция „УТ, ОС и Т, ЕИ и
УП, ГРАО” -
Членове:Анета Кръстанова – началник отдел „ ФСД” -
    Светла Харалампиева – гл.експерт „О К З и СД” -

Иготвил
Светла Харалампиева – гл.експерт „О К З и СД”

								
To top