ppt - Download as PowerPoint

Document Sample
ppt - Download as PowerPoint Powered By Docstoc
					LOGO โรงเรียนบ้านเตาบ่า
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเตาบ่า

         นายวิทยา นนท์นภา
        ้
       ผูอานวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า
   สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

                       www.themegallery.com
ที่มาและความสาคัญ

 ปั จจัยภายนอก
 1. การแข่งขันพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 และการค้า
 2. การล่มสลายของสถาบันครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรมของท้องถิ่น
 3. การเตรียมคุณภาพของบุคลากรให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 ปั จจัยภายใน
 1. ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (2547) และรอบ
 สอง (2550)

                        www.themegallery.com
วัตถุประสงค์ของการประเมิน

 เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจาเป็ น
          ้
 วัตถุประสงค์ เปาหมาย และความเป็ นไปได้ของโครงการ
 เพื่อประเมินปั จจัยนาเข้าของโครงการเกี่ยวกับบุคลากร ทรัพยากร
 และการบริหารจัดการ
 เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับการปฏิบตกิจกรรม
                           ั ิ
 การนิเทศ กากับ ติดตาม
 เพื่อประเมินผลผลิตโครงการเกี่ยวกับนักเรียนทีมีคณธรรม
                        ่ ุ
 จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของ
  ้      ่ ่
 ผูเกี่ยวข้องทีมีตอโครงการ
                          www.themegallery.com
กรอบแนวคิดของการประเมิน
ประเด็นการ    ตัวชี้วัด     เกณฑ์     แหล่งข้อมูล  เครื่องมือ  การวิเคราะห์
 ประเมิน
 บริบท   1. ความต้องการ - ค่าเฉลี่ย ≥    - ผูทรงคุณวุฒิ -แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย,
                          ้
 (Context)  จาเป็ นของ   3.50 (5 ระดับ)                S.D.
       โครงการ
       2. วัตถุประสงค์  - ค่าเฉลี่ย ≥  - ผูทรงคุณวุฒิ -แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย,
                          ้
          ้
       และเปาหมาย    3.50 (5 ระดับ)               S.D.
       ของโครงการ
       3. ความเป็ นไป  - ค่าเฉลี่ย ≥  - ผูทรงคุณวุฒิ -แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย,
                          ้
       ได้ของโครงการ   3.50 (5 ระดับ)               S.D.                                     www.themegallery.com
กรอบแนวคิดของการประเมิน
ประเด็นการ    ตัวชี้วัด    เกณฑ์     แหล่งข้อมูล   เครื่องมือ  การวิเคราะห์
 ประเมิน
ปั จจัยนาเข้า 1. บุคลากร   - ค่าเฉลี่ย ≥  - ผูรบผิดชอบ
                         ้ั     -แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย,
  (Input)         3.50 (5 ระดับ)  โครงการ          S.D.

       2. ทรัพยากร   - ค่าเฉลี่ย ≥  - ผูรบผิดชอบ
                         ้ั     -แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย,
               3.50 (5 ระดับ)  โครงการ          S.D.

       3. การบริหาร  - ค่าเฉลี่ย ≥  - ผูรบผิดชอบ
                         ้ั     -แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย,
       จัดการ     3.50 (5 ระดับ)  โครงการ          S.D.                                    www.themegallery.com
กรอบแนวคิดของการประเมิน
ประเด็นการ   ตัวชี้วัด    เกณฑ์     แหล่งข้อมูล   เครื่องมือ  การวิเคราะห์
 ประเมิน
กระบวนการ 1. การปฏิบติ
          ั    - ค่าเฉลี่ย ≥  - ครู     -แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย,
 (Process) กิจกรรม     3.50 (5 ระดับ)               S.D.

       2. การนิเทศ  - ค่าเฉลี่ย ≥  - ครู     -แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย,
       กากับ ติดตาม  3.50 (5 ระดับ)               S.D.
                                    www.themegallery.com
กรอบแนวคิดของการประเมิน
ประเด็นการ     ตัวชี้วัด    เกณฑ์     แหล่งข้อมูล  เครื่องมือ  การวิเคราะห์
 ประเมิน
 ผลผลิต   1. ด้านพฤติกรรมนักเรียน
 (Product)  1.1  ขยัน
       1.2  ประหยัด
       1.3  ซื่อสัตย์
       1.4  มีวินยั   - ค่าเฉลี่ย ≥  - ครู     - แบบสารวจ  - ร้อยละ
       1.5  สุภาพ    3.50 (5 ระดับ)
       1.6  สะอาด
       1.7  สามัคคี
       1.8  มีน้ าใจ

                                     www.themegallery.com
กรอบแนวคิดของการประเมิน
ประเด็นการ   ตัวชี้วัด    เกณฑ์     แหล่งข้อมูล  เครื่องมือ  การวิเคราะห์
 ประเมิน
 ผลผลิต   2. ด้านความพึงพอใจ
 (Product)
       2.1 ความพึง  - ค่าเฉลี่ย ≥ -นักเรียน     -       - ค่าเฉลี่ย,
  (ต่อ)   พอใจของ    4.00 (5 ระดับ)         แบบสอบถาม   S.D.
       นักเรียน
       2.2 ความพึง  - ค่าเฉลี่ย ≥  - ผูปกครอง
                         ้     -       - ค่าเฉลี่ย,
       พอใจของ    4.00 (5 ระดับ)         แบบสอบถาม   S.D.
        ้
       ผูปกครอง
       2.3 ความพึง  - ค่าเฉลี่ย ≥  - ครู     -       - ค่าเฉลี่ย,
       พอใจของครู   3.50 (5 ระดับ)         แบบสอบถาม   S.D.

                                   www.themegallery.com
ความสาคัญของการประเมิน

1. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับบริบทของโครงการ
2. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับปั จจัยนาเข้าของโครงการ
3. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินโครงการ
4. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ
5.           ้
  ได้สารสนเทศสาหรับผูเกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
  โครงการ
6. เป็ นแนวทางการประเมินครั้งต่อไปหรือประเมินโครงการอื่น ๆ
  ได้

                         www.themegallery.com
ขอบเขตของการประเมิน

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มี 193 คน ประกอบด้วย ผูทรงคุณวุฒิ
                              ้
 5 คน ผูบริหารและครูผูรบผิดชอบโครงการ 10 คน นักเรียนที่เข้าร่วม
       ้       ้ั
 โครงการ 89     คน ผูปกครอง 89
             ้        คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
 (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างศึกษาจากประชากร
 ประเด็นการประเมิน
 2.1 บริบทของโครงการ
 2.2 ปั จจัยนาเข้าของโครงการ
 2.3 กระบวนการดาเนินโครงการ
 2.4 ผลผลิตของโครงการ
                            www.themegallery.com
        ั
เอกสารและงานวิจยที่เกี่ยวข้อง

 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 การประเมินโครงการ
 ความพึงพอใจ
 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
                        www.themegallery.com
วิธีดาเนินการ

 รูปแบบการประเมิน
 การกาหนดค่าน้ าหนักและเกณฑ์การประเมิน
 ขั้นตอนการประเมิน
 ประชากรและกลุมตัวอย่าง
          ่
 เครื่องมือทีใช้ในการประเมิน
       ่
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 สถิตที่ใช้ในการประเมิน
    ิ

                          www.themegallery.com
รูปแบบการประเมิน

 การประเมินก่อนเริ่มดาเนินโครงการ มี 2 ส่วน คือ การประเมินบริบท
 (Context Evaluation) เป็ นการประเมินความต้องการจาเป็ นของโครงการ
            ้
 วัตถุประสงค์ และเปาหมายของโครงการ ความเป็ นไปได้ของโครงการ
 พัฒนา การประเมินปั จจัยนาเข้า (Context Evaluation) เป็ นการประเมิน
 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากร การบริหารจัดการโครงการ
 การประเมินระหว่างดาเนินโครงการ (Process Evaluation) เป็ นประเมิน
          ั ิ
 กระบวน การปฏิบตกิจกรรม และการนิเทศ กากับ ติดตาม
 การประเมิ น หลัง สิ้ นสุ ด โครงการ (Product  Evaluation) เป็ นการ
 ประเมิ น ผลผลิ ต ด้า นพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น และความพึ ง พอใจของ
  ้
 ผูเกี่ยวข้อง
                            www.themegallery.com
การกาหนดค่าน้ าหนัก
               ตัวชี้วัด  ค่าน้ าหนัก
บริบทของโครงการ (10%)
1. ความต้องการจาเป็ นของโครงการ        4
2. วัตถุประสงค์และเปาหมายของโครงการ
          ้             3
3. ความเป็ นไปได้ของโครงการ          3
ปั จจัยนาเข้า (10%)
1. บุคลากร                   4
2. ทรัพยากร                  3
3. การบริหารจัดการ               3
กระบวนการของโครงการ (25%)
1. การปฏิบตกิจกรรม
      ั ิ                 20
2. การนิเทศ กากับ ติดตาม            5

                     www.themegallery.com
การกาหนดค่าน้ าหนัก
                 ตัวชี้วัด  ค่าน้ าหนัก
ผลผลิตของโครงการ (55%)
1. ด้านพฤติกรรมนักเรียน
 1.1 นักเรียนที่มีความขยัน             5
 1.2 นักเรียนที่มีความประหยัด           5
 1.3 นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์          5
 1.4 นักเรียนที่มีวินัย              5
 1.5 นักเรียนที่มีความสุภาพ            5
 1.6 นักเรียนที่มีความสะอาด            5
 1.7 นักเรียนที่มีความสามัคคี           5
 1.8 นักเรียนที่มีน้ าใจ              5

                       www.themegallery.com
การกาหนดค่าน้ าหนัก
               ตัวชี้วัด  ค่าน้ าหนัก
ผลผลิตของโครงการ (55%)
2. ด้านความพึงพอใจ
 2.1 ความพึงพอใจของนักเรียน          5
 2.2 ความพึงพอใจของผูปกครอง
           ้             5
 2.3 ความพึงพอใจของครู             5
                     www.themegallery.com
เกณฑ์การประเมิน
                    ระดับ/ตัวคูณ/ความหมาย
 ตัวชี้วัด   1/0.2     1/0.4      1/0.6     1/0.8     1/1.0
        น้อยที่สุด   น้อย      ปานกลาง     มาก      มากที่สุด
1. ตัวชี้วัด    = 2.99  X = 3.00-3.49 X = 3.50-3.99 X = 4.00-4.49    X = 4.50
จากมาตรา 5
ระดับ
2. จานวน    ≥ 79.99%   80.00-84.99% 85.00-89.99% 90.00-94.99%     ≥ 95.00%
นักเรียน
                                    www.themegallery.com
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

 แบบสอบถาม
  1. แบบสอบถามบริบทของโครงการ จานวน 1 ฉบับ
  2. แบบสอบถามปั จจัยนาเข้าของโครงการ จานวน 1 ฉบับ
  3. แบบสอบถามกระบวนการของโครงการ จานวน 1 ฉบับ
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการ จานวน 1 ฉบับ
                      ่
  5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอโครงการ จานวน 1 ฉบับ
                 ้     ่
  6. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการ จานวน 1 ฉบับ
                    ่
 การประเมินโครงการ
 1. แบบสารวจพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
 ที่พึงประสงค์ จานวน 1 ฉบับ
                           www.themegallery.com
การเก็บรวบรวมข้อมูล

  1. เก็บรวบรวมข้อมูลบริบท ด้วยการสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิ ้
 จานวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถามบริบทของโครงการแบบมาตรา
 ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
  2.   เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ปั จ จัย น าเข้า ด้ว ยการสอบถามจาก
 ผูรบผิดชอบโครงการจานวน 10 คน โดยใช้แบบสอบถามปั จจัย
  ้ั
 นาเข้าของโครงการแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการด้วยการสอบถามจากครู
 จานวน 10 คน และนักเรียน 89 คน โดยใช้แบบสอบถามปั จจัย
 นาเข้าของโครงการแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
                           www.themegallery.com
การเก็บรวบรวมข้อมูล

  4. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านผลผลิต ดาเนินการดังต่อไปนี้
     4.1 เก็บข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดวยการสารวจพฤติกรรมนักเรียนจากครู 10 คน
                 ้
 โดยใช้แบบสารวจพฤติกรรมนักเรียนชนิ ดบันทึกข้อมูลจากสภาพจริง ตาม
 ตัว ชี้ วัด เกี่ ย วกับ ความขยัน ความประหยัด ความซื่ อสัต ย์ ความมี วิ นั ย
 ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ
     4.2                   ้
           เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผูเกี่ยวข้อง ด้วยการสอบถามจาก
 นักเรียน 89 คน ผูปกครอง 89 คน ครู 10 คน โดยใช้แบบสอบถามความ
              ้
 พึ ง พอใจของผู เ กี่ ย วข้อ งที่ มี ต่อ โครงการ แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5
            ้
 ระดับ หลังจากสิ้นสุดโครงการ
                               www.themegallery.com
  ิ
สถิตที่ใช้ในการประเมิน

 สถิตที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
     ิ
 1. ค่าอานาจจาแนก ใช้ t-test
 2. ค่าความเชื่อมั ่น ใช้สมประสิทธิแอลฟ่ า (Alpha Coefficient)
             ั
 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอมูล
    ิ          ้
 1. ค่าร้อยละ (Percentage)
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)


                           www.themegallery.com
        ้
ผลการวิเคราะห์ขอมูล

ผลการวิเคราะห์ขอมูลตามประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด
         ้
ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
 ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเตาบ่า
                      www.themegallery.com
สรุปผล

ผลการประเมินประเด็นบริบทของโครงการตามตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์
             ่
 การประเมิน และอยูในระดับมากที่สุด โดยจาแนกผลการประเมิน
 ทั้ง 3 ตัวชี้วัดได้ดงนี้
           ั
 1.1 ความต้องการจาเป็ นของโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
    ่
 และอยูในระดับมากที่สุด
 1.2 วัตถุประสงค์และเปาหมายของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การ
              ้
          ่
 ประเมิน และอยูในระดับมากที่สุด
 1.3 ความเป็ นไปได้ของโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและ
   ่
 อยูในระดับมาก
                        www.themegallery.com
สรุปผล

ผลการประเมินประเด็นปั จจัยนาเข้าของโครงการตามตัวชี้วัด ผ่าน
 เกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก โดยจาแนกผลการประเมิน
 ทั้ง 3 ตัวชี้วัดได้ดงนี้
           ั
 2.1 บุคลากร พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับมากที่สุด
                      ่
 2.2 ทรัพยากร พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยูในระดับมาก
                       ่
 2.3 การบริหารจัดการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ใน
 ระดับมาก


                         www.themegallery.com
สรุปผล

ผลการประเมินประเด็นกระบวนการของโครงการตามตัวชี้วัด ผ่าน
 เกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก โดยจาแนกผลการประเมิน
 ทั้ง 2 ตัวชี้วัดได้ดงนี้
            ั
 3.1 การปฏิบติกิจกรรมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ใน
           ั
 ระดับมาก
 3.2 การนิเทศ กากับ ติดตาม พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน และ
   ่
 อยูในระดับมาก


                       www.themegallery.com
สรุปผล

ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการตามตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์
 การประเมิน และอยูในระดับมาก โดยจาแนกได้ดงนี้
         ่            ั
 4.1 นักเรียนที่มีความขยันพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับมาก
                              ่
 4.2 นักเรียนที่มีความประหยัดพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับปานกลาง
                                    ่
 4.3 นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับปานกลาง
                                   ่
 4.4 นักเรียนที่มีวินัยพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับมาก
                            ่
 4.5 นักเรียนที่มีความสุภาพพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับมาก
                                ่
 4.6 นักเรียนที่มีความสะอาดพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับมาก
                                 ่
 4.7 นักเรียนที่มีความสามัคคีพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับมาก
                                  ่
 4.8 นักเรียนที่มีน้ าใจพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับมาก
                             ่
 4.9 ความพึงพอใจของนักเรียนพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับมาก   ่
 4.10 ความพึงพอใจของผูปกครองพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับมาก
              ้                       ่
 4.11 ความพึงพอใจของครูพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูในระดับมาก
                               ่

                                        www.themegallery.com
สรุปผล

ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
 และอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามประเด็นการ
 ประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ใน
 ระดับมากที่สุด 1 ประเด็น คือ บริบทของโครงการ ระดับมาก 3
 ประเด็น คือ ปั จจัยนาเข้าของโครงการ กระบวนการของโครงการ
 และผลผลิตของโครงการ เมื่อจาแนกผลการประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง
 19   ตัวชี้วัดพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ผลการ
 ประเมินอยูในระดับมากที่สุด 3 ตัวชี้วัด ระดับมาก 14 ตัวชี้วัด
      ่
 และระดับปานกลาง 2 ตัวชี้วัด
                         www.themegallery.com
LOGO
    www.bantaoba.c
    om

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:82
posted:8/17/2012
language:
pages:29