stor by hedongchenchen

VIEWS: 3 PAGES: 1

									                  กำหนดกำร
       กิจกรรมงานชุมนุมศิษย์ เก่าคืนสู่ เหย้ าชาววัดพระยายัง ครั้งที่ 2
           ครบรอบ 76 ปี วันที่ 15 มกราคม 2554


17.00 – 17.30 น.  พิธีกรกล่าวชี้แจงกาหนดการการดาเนิ นงาน และรายละเอียดภาพรวมของงาน
17.30 – 18.30 น.  กิจกรรมการแสดงของนักเรี ยนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
18.30 – 19.00 น.  การแสดงโปงลางของคณะนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดพระยายัง ชุด “โปงลางออนซอน พรพระยายัง”
          และ การประกวด “หนูนอยคนเก่ง รักษ์เพลงลูกทุ่ง”
                        ้
19.00 – 20.00 น.  พิธีการ
          ประธำนจัดงำน กล่ ำวรำยงำนวัตถุประสงค์ ของกำรจัดงำน
          (นายสรศักดิ์ สุ นทรปภัสศร ประธานเครื อข่ายผูปกครอง)
                                   ้
          ประธำนกล่ำวต้ อนรับ
               ั         ้
          (นางสุ วฒนี ไชยนันทน์ ผูอานวยการเขตราชเทวี)
          ประธำนในพิธี กล่ ำวเปิ ดงำนและมอบโล่ เกียรติคุณฯ
                 ุ      ั ้่
          (ม.ร.ว.สุ ขมพันธุ์ บริ พตร ผูวาราชการกรุ งเทพมหานคร)
          ศิษย์ เก่ ำวัดพระยำยังร่ วมเสวนำรำลึกครู ปูชนียบุคคล นาโดย ศาสตราจารย์ยง ภู่วรวรรณ
              ั
          นักวิจยดีเด่นแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20.00 – 21.00 น.  การจับฉลากของรางวัล ของขวัญที่ได้รับการสนับสนุน รายได้มอบให้เข้าบัญชีโครงการ
          ศิษย์เก่าคืนสู่ เหย้าชาววัดพระยายัง
21.00 – 23.00 น.  การแสดงโปงลางออนซอน พรพระยายัง และการแสดงอื่นๆ
23.00 น.      ปิ ดงาน

								
To top