Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

4913 - DOC

Document Sample
4913 - DOC Powered By Docstoc
					รายงานการประเมินตนเอง กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
             ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)


                         ส่ วนที่ 1
                      ้
                 ข้ อมูลเบืองต้ นของกองกิจการนักศึกษา

1.  บริบทของกองกิจการนักศึกษา

ประวัติความเป็ นมา
       กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา แต่ เ ดิ ม เป็ นงานหนึ่ ง ชื่ อ งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา สั ง กั ด
กองบริ การการศึกษา สานักงานอธิ การบดี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527
                 ั
และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้จดตั้งเป็ นทางการตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2535 ชื่ อ กองกิ จการนักศึ กษา สังกัดสานักงานอธิ การบดี
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ดังนี้
       1. อานวยความสะดวก การติดต่อประสานงานแก่นกศึกษา  ั
โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ
       2. ด้านจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ
       3. การจัดตั้งองค์กรนักศึกษา ได้แก่ ชมรม สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา
สภานักศึกษา เป็ นต้น
       4. ด้านอบรมพัฒนานักศึกษา การประชุม/สัมมนาต่าง ๆ และด้านวินยนักศึกษาั
       5. ด้านกิจกรรมกีฬา เช่น กีฬามหาวิทยาลัย กีฬาภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
และกีฬาประชาชนจังหวัด เป็ นต้น
                          ั
       6. จัดโครงการบรรยายพิเศษต่างๆ แก่นกศึกษา
       7. ด้านบริ การและสวัสดิการ เช่น ให้คาปรึ กษาแนะนา ประกันอุบติเหตุั
ทาสมุดรถไฟลดครึ่ งราคา การศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผันทหารกรณี ต่างๆ ไปรษณี ยภัณฑ์
ด้านหอพัก ด้านทุนการศึกษา บริ การตรวจรักษาโดยแพทย์ บริ การการรักษาพยาบาล เป็ นต้น

         กองกิ จการนัก ศึ กษา เดิ ม เป็ นงานกิ จการนักศึ กษา สังกัดกองบริ การการศึ กษา
ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี แ ล ะ ต่ อ ม า เ มื่ อ ปี พ . ศ . 2 5 3 5
  ั
ได้จดตั้ง เป็ นทางการตามประกาศของทบวงมหาวิท ยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17
ม ก ร า ค ม พ . ศ . 2 5 3 5 สั ง กั ด ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ปั จ จุ บั น ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มีการแบ่งส่ วนราชการภายในเป็ น 7 งาน ดังนี้
         1. งานบริ หารและธุรการ
         2. งานกิจกรรมนักศึกษา

                                                  หน้า 1
รายงานการประเมินตนเอง กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
             ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)


          3.  งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา
          4.      ั
             งานวินยและพัฒนานักศึกษา
          5.  งานอนามัยและพยาบาล
          6.  งานการกีฬา
          7.  งานหอพัก

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ วัตถุประสงค์
                       ั
  ปรัชญา : บ่มเพาะวิชาชีวิต สนิทสามัคคี มีอตลักษณ์ ทักษะเป็ นเลิศ

  วิสัยทัศน์ :
                                            ิ
          เป็ นองค์กรที่มีความเป็ นเลิศด้านการให้บริ การและสร้างเสริ มทักษะชีวตเพื่อสนับ
          สนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

  พันธกิจ : 1.
             จัดส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในทุกด้านให้สอดคล้องกับคุณลัก
             ษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
            2. พัฒนาระบบการบริ การให้มีความเป็ นเลิศ
            3. ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
            4. พัฒนาระบบบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
              และมีความโปร่ งใสในการบริ หารงาน

   อัตลักษณ์
               ้           ั
          1. เป็ นผูนาด้านการให้บริ การแก่นกศึกษา
          2. เป็ นศูนย์รวมด้านกิจกรรมนักศึกษา

  วัตถุประสงค์

         1. เพื่ อ จัดบริ ก ารและสวัส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ให้แ ก่ นัก ศึ ก ษา เช่ น ทุ น การศึ ก ษา
หอพั ก การให้ ค าปรึ กษา กี ฬ า สุ ขภาพอนามั ย ผ่ อ นผั น การเกณฑ์ ท หาร เป็ นต้ น
เพื่อเสริ มสร้างประสบการณ์ ชีวิตให้นกศึกษาโดยกระตุนให้นกศึกษามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ
                    ั         ้  ั
เป็ นพลเมืองดี เป็ นที่พ่ ึงของสังคม และประเทศชาติ


                                               หน้า 2
รายงานการประเมินตนเอง กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
             ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)


                ั
       2. เพื่อให้นกศึกษาแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองในด้านสติปัญญา ร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม
               ั        ั
       3. เพื่อให้นกศึกษาได้รู้จกตนเอง แสดงออกถึงการเป็ นผูนา และผูตามที่ดี    ้     ้
                          ั
       4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
       5. เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า รู้ จั ก รั ก ษ า ด า ร ง ไ ว้ ซ่ ึ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ศ า ส น า
อันแสดงออกถึงคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีงาม

   ประเด็นยุทธศาสตร์ กองกิจการนักศึกษาได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประเด็น ดังนี้
        1. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะการให้บริ การ
        2. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการและการให้บริ การ
                                  ั
        3. ส่ งเสริ มและนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติงาน
                        ิ
        4. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวตและการสร้างเสริ มสุ ขภาวะอย่างยังยืน
                                        ่
        5. การดารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
        6. ส่ งเสริ มและพัฒนานักศึ กษาให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในด้านเก่ งคน
เก่งงาน เก่งคิด
   กลยุทธ์ กองกิจการนักศึกษาได้กาหนดกลยุทธ์ไว้ 12 ข้อ ดังนี้
        1. กาหนดให้มีการสอนและระบบพี่เลี้ยง
        2. ส่ งเสริ มหรื ออบรมสร้างจิตสานึกในการให้บริ การ
                            ั
        3. ปรับปรุ งรู ปแบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบติงาน
        4. กาหนดนโยบายให้มีการพัฒนา ปรับปรุ งกฎ ระเบียบให้สอดคล้องและทันสมัย
        5. มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกหน่วยงาน
                      ั
        6. รณรงค์และส่ งเสริ มให้นกศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงการสร้างเสริ มสุ ขภา
                  ิ
พอย่างยืน โดยยึดหลักปรัชญาวิถีชีวตพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
        7. ส นั บ ส นุ น ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ร ะ ดั บ ต า บ ล
ส า ม า ร ถ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต เ ด็ ก
เยาวชนและครอบครั วในพื้ นที่ โ ดยผ่า นกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของผูนาชุ ม ชน องค์ก รชุ ม ชน
                                    ้
ตลอดจนภาคประชาชนในทุกระดับ
        8. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ
มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม สื บสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการฟื้ นฟูอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
                     ั
        9. พัฒนานักศึกษาให้มีทกษะในการสื่ อสารด้วยภาษาต่างประเทศ

                                                   หน้า 3
รายงานการประเมินตนเอง กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
         ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)


      10. ส่ งเสริ มและอบรมสร้างจิตสานึกในการให้บริ การ
                                 ้
      11. สนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็ นผูนา
                ั               ิ
      12. สนับสนุนให้นกศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีวตและวิชาการ
                                     หน้า 4
                      รายงานการประเมินตนเอง กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                                ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)


3. โครงสร้ างองค์ กรกองกิจนักศึกษา                       โครงสร้ างองค์ กรกองกิจนักศึกษา


                           มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
                           กองกิจการนักศึกษา
 งานบริหารแ      งานกิจกรรม     ั
                   งานวินยและ     งานอนามัย       งานบริการแ  งานการกีฬา   งานหอพัก
  ละธุรการ       นักศึกษา  พัฒนานักศึ     และพยาบา       ละสวัสดิการ
                    กษา         ล
                   นักศึกษา


                                                        หน้า 5
                      รายงานการประเมินตนเอง กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                                ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)


4. โครงสร้ างการบริหารงานกองกิจนักศึกษา

                     โครงสร้ างการบริหารงานกองกิจการนักศึกษา
                                                        หน้า 6
                      รายงานการประเมินตนเอง กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                                ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)
                              อธิการบดี                         รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                          ้
                         ผูอานวยการกองกิจการนักศึกษาหัวหน้างาน  หัวหน้างานวินย
             ั              หัวหน้างาน                      หัวหน้ างาน
               หัวหน้างานบริ การ              หัวหน้างาน
บริ หารและ   และพัฒนา               อนามัยและ              หัวหน้างานกีฬา    หอพัก
                และสวัสดิการ              กิจกรรมนักศึกษา
  ธุรการ    นักศึกษา               พยาบาล
                                                        หน้า 7
รายงานการประเมินตนเอง กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
            ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)


5. บุคลากร

          ในปี งบประมาณ 2554 กองกิจการนักศึกษา มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้ น 60
คนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

     หน่ วยงาน      ข้ าราชการ พนักงาน ลูกจ้ างประจา ลูกจ้ างชั่ วคราว รวม

กองกิจการนักศึกษา         2      -       -       -      2

งานกิจกรรมนักศึกษา         1      2       -       2      5

   ั
งานวินยและพัฒนานักศึกษา       -     2       -       2      4

งานบริ การและสวัสดิการ       1      4       4       3      12

งานอนามัยและพยาบาล         1      4       -       -      5

งานบริ หารและธุรการ        2      6       -       8      16

งานกีฬา               -     4       -       6      10

งานหอพัก              1      4       1       -      6

       รวม          8      26      5       21     60
                                           หน้า 8
รายงานการประเมินตนเอง กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
            ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)


                            ข้ าราชการ
   ลูกจ้ างชั่วคราว                    8
                                   ข้าราชการ
      21

                                   พนักงาน

        ลูกจ้ างประจา
            5                พนักงาน   ลูกจ้างประจา
                              26
                                   ลูกจ้างชัวคราว
                                       ่
             แผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากรกองกิจการนักศึกษา
                                   หน้า 9
                                      - 10 -6. ข้ อมูลด้ านงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ )

     รายการ                รายรับ                รายจ่ าย                  คงเหลือ

1. งบประมาณแผ่นดิน               5,970,082.00              5,916,097.16               53,984.84
  (งบบุคลากร งบดาเนินการ
  งบลงทุน งบเงินอุดหนุน)


2. งบประมาณเงินรายได้             12,272,784.31              12,240,590.47               32,193.84
(งบบุคลากร งบดาเนินการ
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน)

      รวม                18,242,866.31              18,156,587.63               86,178.68
    15,000,000.00

    10,000,000.00                                                            รายรับ
               12,272,784.31

                        12,240,590.47
                                            5,970,082.00

                                                   5,916,097.16
                                                                       รายจ่ าย
     5,000,000.00
                                32,193.84
                                                           53,984.84
                                                                       คงเหลือ
         0.00
               งบประมาณรายได้                     งบประมาณแผ่ นดิน


             แผนภูมิแสดงข้อมูลงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                            - 11 -7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่ วยงาน

          ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ การพั ฒ นาของหน่ ว ยงาน
โ ด ย ผู ้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หน่ วย งานส นั บ ส นุ นด้ า นการเรี ย นการสอน            และน าระ บบคุ ณภาพตามองค์ ป ระกอบ
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานตามคู่มือ “การประกันคุ ณภาพภายใน หน่ วยงานสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
ประจาปี งบประมาณ 2554”

         ก    อ   ง    กิ   จ    ก    า   ร   นั   ก   ศึ   ก   ษ    า
มี ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
ส ร้ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้ ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
เป็ นสิ่ งที่ แ สดงถึ ง ศัก ยภาพการพัฒ นาคุ ณ ภาพของหน่ ว ยงาน โดยคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
หน่ วยงานสนั บ สนุ นด้ า นการเรี ย นการสอน              ก องกิ จก ารศึ ก ษา ส านั ก งานอธิ การบดี
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน กองกิ จ การนัก ศึ ก ษา และคณะกรรมการบริ ห าร
ซึ่ งรองอธิ การบดี ฝ่ ายพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ผู ้ อ านวยการกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
แ ล ะ หั ว ห น้ า ง า น ทุ ก ง า น               เ พื่ อ ว า ง แ ผ น ติ ด ต า ม ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
ผลักดันผลการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในหน่วยงานของกองกิจการนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่ง
ขึ้น
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                          - 12 -
   ้
8. เปาหมายสาคัญในปี งบประมาณปัจจุบัน

             ้
        การตั้งเปาหมายการประกันคุณภาพภายใน
        ก า ร ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
ได้ดาเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนการเรี ยนการสอน ประจาปี งบประมาณ
2554 ที่ ไ ด้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประกัน คุ ณภาพหน่ วยงานสนับ สนุ นการเรี ย นการสอน
และได้มี การกาหนดเป้ าหมายสาคัญในปี งบประมาณ 2554 ให้ใช้องค์ประกอบ/ตัวชี้ วด ประกอบด้วย 3ั
องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
                   องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้                     ้
                                                 เปาหมาย

องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินงาน

  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน                                      6 ข้อ

                           ั
  1.2 ระดับความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของแผนปฏิบติงานประจาของหน่วยงาน           ร้อยละ 80

  1.3 ผลการประเมินตามอัตลักษณ์เพิมเติมในระดับกอง/เทียบเท่ากอง
                  ่                                3.51

องค์ ประกอบที่ 5 : การบริหารและการจัดการ

       ้
  5.1 ภาวะผูนาของคณะกรรมการประจาระดับกอง/เทียบเท่ากอง                       5 ข้อ
     ้
  และผูบริ หารทุกระดับของกอง/เทียบเท่ากอง

  5.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่ หน่วยงานเรี ยนรู ้                           5 ข้อ
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                        - 13 -  5.3 ระดับความสาเร็ จของการดาเนินกิจกรรม 5 ส                        8 ข้อ

  5.4 ระบบบริ หารความเสี่ ยง                                 6 ข้อ

  5.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน                             4 ข้อ

                  ้
  5.6 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูรับบริ การ                      ร้อยละ 70

  องค์ ประกอบที่ 7 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

  7.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการภายใน                           6 ข้อ

                  ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ การประเมินของหน่ วยงานระดับกอง เทียบเท่ากอง

            ตัวบ่ งชี้คุณภาพระดับสานัก/สถาบัน            หน่ วยงานระดับกอง
                                         /เทียบเท่ากอง
 องค์ ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ แผนดาเนินการ
 ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาแผน                             ทุกหน่ วยงาน
 ที่ 1.1
                              ั
 ตัวบ่งชี้ ระดับความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของแผนปฏิบติงานประจาของห        ทุกหน่ วยงาน
 ที่ 1.2 น่วยงาน
 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตามอัตลักษณ์เพิ่มเติมในระดับกอง/เทียบเท่ากอง          ทุกหน่ วยงาน
 ที่ 1.3
 องค์ ประกอบที่ 2 : การวิจัย                              --
                                            ไม่ ประเมิ
                                            น--
 องค์ ประกอบที่ 3 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม                     --
                                            ไม่ ประเมิ
                                            น--
 องค์ ประกอบที่ 4 : การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม                    --
                                            ไม่ ประเมิน
                                            --

  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                       - 14 -           ตัวบ่ งชี้คุณภาพระดับสานัก/สถาบัน            หน่ วยงานระดับกอง
                                        /เทียบเท่ากอง
 องค์ ประกอบที่ 5 : การบริหารและการจัดการ
 ตัวบ่งชี้ที่ ภาวะผู้ น าของคณะกรรมการประจ า ระดั บ กอง/เที ย บเท่ า กอง      ทุกหน่ วยงาน
 5.1         ้
       และผูบริ หารทุกระดับของกอง/เทียบเท่ากอง
 ตัวบ่งชี้ที่ การพัฒนาหน่วยงานสู่ หน่วยงานเรี ยนรู ้                ทุกหน่ วยงาน
 5.2
 ตัวบ่งชี้ที่ ระดับความสาเร็ จของการดาเนินกิจกรรม 5 ส               ทุกหน่ วยงาน
 5.3
 ตัวบ่งชี้ที่ ระบบบริ หารความเสี่ ยง                        ทุกหน่ วยงาน
 5.4
 ตัวบ่งชี้ที่ ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน                    ทุกหน่ วยงาน
 5.5
                     ้
 ตัวบ่งชี้ที่ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูรับบริ การ                ทุกหน่ วยงาน
 5.6
 องค์ ประกอบที่ 6 : การเงินและงบประมาณ                      --ไม่ ประเมิน--
 องค์ ประกอบที่ 7 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 ตัวบ่งชี้ที่ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการภายใน                  ทุกหน่ วยงาน
 7.1
                      ส่ วนที่ 2

             ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

    องค์ ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ


 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                             - 15 -      ตัวบ่ งชี้ จานวน 3 ตัวบ่ งชี้ คือ
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
                                      ั
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของแผนปฏิบติงานประจาของหน่วยงาน
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลการประเมินตามอัตลักษณ์เพิ่มเติมในระดับกอง/เทียบเท่ากอง

ชนิดของตัวบ่ งชี้     : กระบวนการ

ผลการดาเนินงาน    :
                                      ่
       ในปี งบประมาณ 2554 กองกิจการนักศึกษามีผลการดาเนินงาน 6 ข้อ อยูในระดับคะแนน
4ตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ. คือ

      1.         มี ก ารจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ องกั บ นโยบายของส านั ก /สถาบั น
โ ด ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ก อ ง / ห รื อ ห น่ ว ย ง า น เ ที ย บ เ ท่ า
แ ล ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ก อ ง / ห รื อ ห น่ ว ย ง า น เ ที ย บ เ ท่ า
โดยเป็ นแผนทีเ่ ชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน หรือวิสัยทัศน์ ของสานัก/สถาบัน

          กองกิจการนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในกองกิจกา
ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
จ า เ ป็ น จ ะ ต้ อ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ห น่ ว ย ง า น ด้ า น ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า
ดั ง นั้ นก ารก าหนดแผนก ลยุ ท ธ์ ข องหน่ วยงานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย ของมหาวิ ท ย าลั ย
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ต้ อ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า
ดังนั้นการจัดทาแผนกลยุทธ์ ของกองกิ จการนัก ศึ ก ษา จะต้องสอดคล้องกับ การพัฒนานักศึ กษาเป็ นหลัก
ซึ่ งการจัด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ข องกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาจึ ง มี ก ารพัฒ นาให้ เ ป็ นลัก ษณะ 3 หน่ ว ยงาน คื อ
กองกิ จ การนัก ศึ ก ษา กองแนะแนว สหกิ จ ศึ ก ษา และศิ ษ ย์เ ก่ า สั ม พัน ธ์ รวมถึ ง ศู น ย์ศิ ล ปวัฒ นธรรม
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ถึ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั น ทั้ ง 3 ห น่ ว ย ง า น
  ั      ั
ได้พฒนางานและปฏิบติตามแผนให้บรรลุเป้ าประสงค์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยา
            ั          ั
ลัย ที่กาหนดไว้ โดยได้จดโครงการทบทวนแผนปฏิบติงานประจาปี ๒๕๕๓ และจัดทาแผนกลยุทธ์ ประจาปี
๒๕๕๔ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นานัก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์เ ก่ า สั ม พัน ธ์ ปี 2553-2557 เมื่ อ วัน ที่ 9-10
พ     ฤ     ษ     ภ     า     ค      ม         2     5     5     4
เป็ นการทบทวนแผนปฏิบติงานและจัดทาแผนกลยุทธ์ที่มีการบูรณาการร่ วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
          ั

  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                           - 16 -กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา กองแนะแนว สหกิ จ ศึ ก ษา และศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ศู น ย์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม
ตัวแทนจากคณะต่างๆ รวมถึงองค์กรนักศึกษา ซึ่ งมีกองกิจการนักศึกษาเป็ นหลักในการจัดทาโครงการ

        ใ น ส่ ว น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ จั ด ท า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ป ร ะ จ า ปี 2 5 5 4
ของกองกิจการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษา

     2. มีการถ่ ายทอดแผนกลยุทธ์ ไปสู่ ทุกหน่ วยงานภายในกอง/หรือหน่ วยงานเทียบเท่า

        ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า มี น โ ย บ า ย ใ ห้ หั ว ห น้ า ง า น ทุ ก ง า น
ท า ห น้ า ที่ ถ่ า ย ท อ ด แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
โดยการน าแผนกลยุ ท ธ์ ข องกองการนั ก ศึ ก ษาและแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพัฒ นานั ก ศึ ก ษา
ไปถ่ายทอดแก่บุคลากรกองกิจการนักศึกษา และได้มีการมอบหมายภาระงานตามแผนให้ทุกงานรับผิดชอบ
เมื่ อคราวประชุ ม คณะกรรมการบริ หารกองกิ จการนักศึ ก ษา ครั้ งที่ 1/2554 เมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม 2553
และทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์และรับทราบการดาเนิ นงานตามโครงการและกิจกรรมต่า
ง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา

    3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบัติราชการประจาปี
และสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่ วยงาน

        กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ หารกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
ต ร ว จ ส อ บ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก ล ยุ ท ธ์ ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 4
และมอบหมายภาระงานตามแผนกลยุ ท ธ์ ป ระจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ของกองกิ จ การนัก ศึ ก ษา
    ั                                   ั
โดยให้หวหน้างานในแต่ละงานนาแผนกลยุทธ์ของกองกิจการนักศึกษาฉบับนี้ ไปถ่ายทอดให้กบบุคลากรใน
                                    ั
สังกัดงานของตนเองในทุกระดับ และให้ทุกงานนาแผนดังกล่าวไปแปลงเป็ นแผนปฏิ บติราชการประจาปี
โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ต า ม ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
กาหนดค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนิ นงานตามแบบฟอร์ มของกองแผนงาน
และให้ ส่ งแผนปฏิ บั ติ ร าชการให้ ก ั บ งานบริ หารและธุ รการภายในวั น ที่ 15 ธั น วาคม 2553
            ั
และร่ วมกันจัดทาแผนปฏิบติราชการประจาปี งบประมาณ 2554 โดยให้แต่ละงานในกองกองกิจการนักศึกษา
เขียนโครงการและกิจกรรมที่จะดาเนินการในปี งบประมาณ 2554  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                            - 17 -                                      ้
    4. มีตัวบ่ งชี้ ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจาปี และค่ าเปาหมายของแต่ ละตัวบ่ งชี้
  ่
เพือวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
         ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ จั ด ท า แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี 2 5 5 4
ซึ่ งในการด าเนิ น การดั ง กล่ า ว มี ก ารก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ของแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บ ั ติ ง านประจ าปี
แ ล ะ ค่ า เ ป้           า ห ม า ย ข อ ง แ ต่ ล ะ ตั ว บ่ ง ชี้
เพื่ อ วั ด คว าม ส า เร็ จข อง กา รด าเ นิ น งา นต ามแ ผน กล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แผ นป ฏิ บั ติ ร าช กา รป ระ จ า ปี
ในการจัด ท าโครงการและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาได้ ก าหนดตัว บ่ ง ชี้ การด าเนิ น งาน
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ช่ น ก า ร ก า ห น ด หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง
ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง แ ต่ ล ะ ตั ว บ่ ง ชี้
เพื่อวัดความสาเร็ จของผลการดาเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย

     5                                                      .
                                    ่
มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ครบทุกภารกิจหลักของหน่ วยงานทีกาหนดตามข้ อ 3

                              ั
         กองกิจการนักศึกษาได้ดาเนินการตามแผนการปฏิบติราชการประจาปี 2554 จานวน 49
โครงการ และในปี 2554 ได้ดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย จานวน 41 โครงการ
ปรับแผนไปดาเนิ นการในปี งบประมาณ 2554 จานวน 8 โครงการ
       ั         ั
ทุกโครงการได้จดทารายงานผลการปฏิบติงานไว้ทุกโครงการ เช่น
         ั
การรายงานผลการปฏิบติงานโครงการทางด้านงานกีฬา งานอนามัย
            ั
และได้รายงานผลตามแผนปฏิบติราชการประจาปี บประมาณ 2554 ให้กองแผนงาน
สานักงานอธิการบดีทราบแล้ว

     6. มีการติดตามการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง
                          ่
และรายงานผลต่ อผู้บริหารระดับสู งสุ ดของหน่ วยงานเพือพิจารณา

         ก    อ   ง   กิ   จ   ก    า  ร   นั   ก   ศึ   ก   ษ    า
มี ก ารติ ด ตามการด าเนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี้ ของแผนปฏิ บ ัติ ร าชการประจ าปี อย่ า งน้ อ ยปี ละ 2 ครั้ ง
        ้
และรายงานผลต่อผูบริ หารระดับสู งสุ ดของหน่วยงานเพื่อพิจารณาและร่ วมกันแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในการ
  ั
ปฏิบติงาน  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                        - 18 -   ค่าเป้ าหมาย     ผลการดาเนินงาน          คะแนน        การบรรลุเป้ าหมาย

    6 ข้อ          6 ข้อ          4 คะแนน         บรรลุเป้ าหมายเกณฑ์ การประเมิน   : ข้ อ

  คะแนน ๑       คะแนน ๒       คะแนน ๓        คะแนน ๔       คะแนน ๕

 มีการดาเนินการ   มีการดาเนินการ   มีการดาเนินการ     มีการดาเนินการ     มีการดาเนินการ

    ๑       ๒ หรื อ ๓ ข้อ     ๔ หรื อ ๕ ข้อ    ๖ หรื อ ๗ ข้อ       ๘ ข้อ
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                              - 19 -
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2                     ้
              : ระดับความสาเร็ จของการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติงานประจาของหน่ วยงา
               น

ชนิดของตัวบ่ งชี้     : กระบวนการ

ผลการดาเนินงาน

          ้
ข้ อ 1. มีการกาหนดเปาหมายการดาเนินงานของแต่ ละหน่ วยงาน (กอง /หรือหน่ วยงานเทียบเท่ า) ที่ชัดเจน
     สามารถวัดอย่ างเป็ นรู ปธรรม ไว้ ในแผนปฏิบัติงานประจา

          ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ า ป ร ะ จ า ปี 2 5 5 4
แ ล ะ ไ ด้ ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ง า น / โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น
             ั
โดยวัดจากร้อยละของแผนปฏิบติงานประจาปี 2554

                         ้
ข้ อ 2. บุคลากรในหน่ วยงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดเปาหมายการดาเนินงาน

          บุคลากรในหน่วยงานกองกิจการนักศึกษามีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นงาน
ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า รั บ น โ ย บ า ย ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม า ป ฏิ บั ติ
โดยบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบติงานประจา
                                      ั
ประจาปี 2554

                       ่      ้
ข้ อ 3. มีการทบทวนและกาหนดวิธีการดาเนินงานเพือให้ บรรลุเปาหมายนั้นอย่ างน้ อย 1 ครั้ง

           กองกิ จ การนัก ศึ ก ษามี ก ารทบทวนการปฏิ บ ัติ ง านประจ าปี อย่ า งน้ อ ยปี ละหนึ่ ง ครั้ ง
         ั          ั
เพื่อทบทวนการปฏิบติงาน จัดทาแผนการปฏิบติราชการประจาปี โดยการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ภายในกอง
มี ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                              - 20 -แ ล ะ ร่ ว ม กั น ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ
               ั
โดยมีการรายงานผลตามแผนการปฏิบติงานประจา ประจาปี 2554

                   ้   ่
ข้ อ 4. กองกิจการนักศึกษาสามารถบรรลุเปาหมายทีกาหนดไว้ ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 80

         กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น การตามแผนปฏิ บ ั ติ ง านประจ า ประจ าปี 2554
โดยได้ต้ ัง เป้ าหมายไว้ที่     200 งาน/กิ จ กรรม/โครงการ และได้ ซึ่ งด าเนิ น การแล้ว เสร็ จ จ านวน 180
ง า น / กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ต า ม แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ า ป ร ะ จ า ปี 2 5 5 4
ซึ่งมีการดาเนินการบรรลุเป้ าหมายคิดเป็ นร้อยละ 90.00                      ั
          = จานวนเป้ าหมายในแผนปฏิบติงานประจาปี ของหน่วยงานที่บรรลุผลสาเร็ จทั้งหมด X 100

                           ั
               จานวนเป้ าหมายในแผนปฏิบติงานประจาปี ของหน่วยงานทั้งหมด

          =     180 X 100          =     90.00 %

               200

          ้   ่
ข้ อ 5 สามารถบรรลุเปาหมายทีกาหนดไว้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 90

          ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า มี ก าร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ปฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ า ปี 2 5 5 4
โดยได้ ต้ ั งเป้ าหมายไว้ ที่      200 งาน/กิ จ กรรม/โครงการ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จจ านวน 180
งาน/กิจกรรม/โครงการ ซึ่งมีการดาเนิน การบรรลุเป้ าหมายคิดเป็ นร้อยละ 90.00

    ค่าเป้ าหมาย         ผลการดาเนินงาน           คะแนน          การบรรลุเป้ าหมาย

     ข้อ ๕              ข้อ ๕           ๕ คะแนน           บรรลุเป้ าหมายเกณฑ์ การประเมิน :
    คะแนน 1         คะแนน 2         คะแนน 3           คะแนน 4       คะแนน 5


  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                             - 21 -


  ี
 มีการดีาเนินการ มีการดาเนิ นการ          มีการดาเนิ นการ    มีการดาเนิ นการ      มีการดาเนิ นการ
   1 ข้อ      2 ข้อ               3 ข้อ         4 ข้อ           5 ข้อ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3                   ่
             : ผลการประเมินตามอัตลักษณ์เพิมเติมของระดับกอง/เทียบเท่ากอง

ชนิดของตัวบ่ งชี้    : ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน       :
         ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ไ ด้ เ ห็ น ช อ บ ตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ในการประชุ มคณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดี คราวประชุ มครั้ งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2                   5                5               3
ซึ่ งที่ประชุมได้เห็นชอบให้สานักงานอธิ การบดีมีจุดเห็นหรื ออัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสานักงา
                             ้
นอธิการบดี ด้วย 2 ตัวบ่ช้ ี คือ ๑)ความสาเร็ จของการเป็ นผูนาด้านการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัย และ ๒)
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โดยใช้แบบประเมินผลเพื่อสอบถามความคิดเห็นไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย
         ใ น ส่ ว น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มี จุ ด เห็ น หรื ออัต ลัก ษณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ ข องส านัก งานอธิ ก ารบดี ด้ ว ย 3    ตัว บ่ ช้ ี คื อ ๑)
ความส าเร็ จของก ารเป็ นผู ้ น าด้ า นก ารใ ห้ บ ริ การแก่ นั ก ศึ ก ษาของกองกิ จการนั ก ศึ ก ษา ๒ )
            ้
ความสาเร็ จของการเป็ นผูให้บริ การ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา

      ผลจากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากประชากรในมหาวิ ท ยาลั ย
                          ั
โดยใช้แบบสอบที่ได้มีการพัฒนาขึ้น ในแต่ละตัวบ่งชี้มีดงนี้

  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                               - 22 -
         ตั       ว         บ่       ง        ชี้      ที่              1
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร เ ป็ น ผู ้ น า ด้ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
ใช้แบบสอบถามเพื่ อจัดเก็ บข้อมูล จากกลุ่ มตัวอย่า งจากส่ วนกลาง สานัก งานอธิ ก ารบดี จานวน 400 คน
จากจ านวนประชากรทั้ ง หมด 1,300 คน ได้ รั บ กลั บ คื น จ านวน 285 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.25
ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ห รื อ ร้ อ ย ล ะ 2 1 . 9 2 ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร พ บ ว่ า
ความสาเร็ จของการเป็ นผูนาด้านการให้บริ การแก่นกศึกษาของกองกิ จการนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
                ้                 ั
(ค่าเฉลี่ย 3.42)

                             ้
        ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความสาเร็ จของการเป็ นผูให้บริ การ
        ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
                         ้
ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูรับบริ การจากสานักงานอธิ การบดีเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่แต่ละกอง
                   ้ั
ในสังกัดสานักงานอธิ การบดีเป็ นผูจดทาขึ้นเองตามภาระงานและบริ บทของแต่ละกอง ภายใต้กรอบที่วางไว้
4 ด้ า น ดั ง นี้ 1 ) ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร / ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 2 ) ด้ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ / บุ ค ล า ก ร
3 ) ด้ า น สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ 4 ) ด้ า น ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
และน ามาหาค่ า เฉลี่ ยเป็ นของส านั ก งานอธิ การบดี โดยให้ ค่ า น้ าหนั ก ของแต่ ล ะกองเท่ า กั น
วิธีการเก็บข้ อมูลให้แต่ละกองส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่มผูมาใช้บริ การโดยตรงทั้งจากภายในและภายนอกม
                                 ้
ห า วิ ท ย า ลั ย ช่ ว ง เ ว ล า เ ก็ บ ข้ อ มู ล แ บ่ ง เ ป็ น 2 ร อ บ คื อ ร อ บ 6 เ ดื อ น
(ผล ก า รป ระ เมิ นคว าม พึ ง พอ ใ จ ผู ้ รั บบริ ก า รอ ยู่ ใ นร ะ ดั บ มา ก ค่ า เฉ ลี่ ย 3 .64 ) แล ะ ร อบ 1 2
( ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ค่ า เ ฉ ลี่ ย 4 . 1 4 )
แ ล้ ว น า ม า ห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ป็ น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า พ บ ว่ า
               ้                   ่
ความสาเร็ จของการเป็ นผูให้บริ การของกองกิจการนักศึกษาอยูในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89

         ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
                        ้
          1. ความส าเร็ จของการเป็ นผูนาด้านการให้บ ริ ก ารแก่ นักศึ ก ษาของกองกิ จการนัก ศึ ก ษา
ใช้แบบสอบถามเพื่ อจัดเก็ บข้อมูล จากกลุ่ มตัวอย่า งจากส่ วนกลาง สานัก งานอธิ ก ารบดี จานวน 400 คน
จากจ านวนประชากรทั้ ง หมด 1,300 คน ได้ รั บ กลั บ คื น จ านวน 285 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.25
ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ห รื อ ร้ อ ย ล ะ 2 1 . 9 2 ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร พ บ ว่ า
ความสาเร็ จของการเป็ นศูนย์รวมด้านกิ จกรรมนักศึ กษา ของกองกิ จการนักศึ กษา อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.48)

          ผลการประเมินตามเอกลักษณ์ของกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                           - 23 -          = ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ตามเอกลักษณ์
          = (3.42 + 3.89+3.48) / 3
          = 3.60

ผลการประเมิน :

    เป้ าหมาย        ผลการดาเนินงาน        คะแนน     การบรรลุเป้ าหมาย

   ค่าเฉลี่ย 3.51       ค่าเฉลี่ย 3.60      คะแนน 3.60       บรรลุ


เกณฑ์ การให้ คะแนน :
    ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินตามเอกลักษณ์เพิ่มเติมของสานัก (คะแนนเต็ม 5)
                  องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1    : ภ า ว ะ ผู้ น า ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก / ส ถ า บั น
              และผู้บริหารทุกระดับของสานัก/สถาบัน

 ชนิดของตัวบ่ งชี้    : กระบวนการ

ผลการดาเนินงาน       :

                                ่  ่
ข้ อ 1 คณะกรรมการประจากอง / หน่ วยงานเทียบเท่ากอง ปฏิบัติหน้ าทีตามทีกาหนดครบถ้ วน

         กองกิ จการนั ก ศึ ก ษ า มี ก ารแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการบริ หารกองกิ จการนั ก ศึ ก ษ า
เพื่ อ บริ ห ารงานของกองกิ จ การนัก ศึ ก ษา ติ ด ตาม สนับ สนุ น การด าเนิ น งานของกองกิ จ การนัก ศึ ก ษา
กรรมการบริ ห ารกองกิ จ การนัก ศึ ก ษา ได้ ท าการประชุ ม คณะกรรมการบริ หารกองกิ จ การนัก ศึ ก ษา
เฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 77.78


  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                               - 24 -         ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า มี ผู ้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ล า ดั บ ที่ 9
ซึ่ ง ส านัก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประจ านัก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อให้ท าหน้าที่ พิ จ ารณา
ติ ด ตามและสนับ สนุ น การด าเนิ น งานของส านัก งานอธิ ก ารบดี ให้ มี ร ะบบและกลไกในการบริ หาร
เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น งานตามโยบาย กลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บ ัติ ร าชการให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทัศ น์
พั น ธ กิ จ แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
โครงสร้างหลักของคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีที่เป็ นกลไกสาคัญที่จะขับเคลื่อนสานักงานอธิ ก
ารบดี คื อ ผู ้อ านวยการกองหรื อเที ย บเท่ า ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ซึ่ งประกอบด้ ว ย
ผู ้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง ต่ า ง ๆ             โ ด ย มี อ ธิ ก า ร บ ดี เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
                       ้
และรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารซึ่งเป็ นผูที่ได้รับมอบหมายจากอธิ การบดี ให้ทาหน้าที่ดูแลสานักงานอธิ การบดีเ
ป็ นรองประธาน
         คณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดีได้ทาตามหน้าที่ที่กาหนดอย่างครบถ้วนตามที่ได้กา
หนดไว้ใ นค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง ดั ง นี้ “คณะกรรมการประจ านั ก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อ ให้ ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณา
ติ ด ตามและสนับ สนุ น การด าเนิ น งานของส านัก งานอธิ ก ารบดี ให้ มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห าร
เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น งานตามโยบาย กลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บ ัติ ร าชการให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทัศ น์
พันธกิจและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย”
         ก า ร ท า ห น้ า ที่ พิ จ า ร ณ า ด้ า น ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร า บ ดี เ ช่ น
การพิ จ ารณาก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการฯ การพิ จ ารณาแผนปฏิ บ ัติ ร าชการประจ าปี 2554
ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ก า ร พิ จ า ร ณ า อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
แ ล ะ ก า ร พิ จ า ร ณ า บุ ค ค ล ที่ ส ม ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร เ ส น อ ชื่ อ เ ป็ น ข้ า ร า ช ก า ร ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า
พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ พ นั ก ง า น ดี เ ด่ น
ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร จ้ า ง นั ก ศึ ก ษ า ช่ ว ย ป ฏิ บั ติ ง า น
             ั
การพิจารณาแผนปฏิ บติราชการประจาปี 2545 และทบทวนแผนกลยุทธ์สานักงานอธิ การบดี (พ.ศ.2552-
2556) เป็ นต้น
         การท าหน้ า ที่ ติ ด ตามและสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของส านั ก งานอธิ การบดี เช่ น
การรายงานผลและให้ ข ้อ เสนอแนะการพัฒ นาบุ ค ลากรและจัด การความรู้ ข องส านัก งานอธิ ก ารบดี
การใช้ ท รั พ ยากรร่ วมกั น การจั ด สวัส ดิ ก ารและการประหยัด พลั ง งานของส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ย ภ า พ ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
การติ ดตามการด าเนิ นการประ เมิ นผล การบริ หารงานของผู ้ อ านวย การกองหรื อเที ย บเท่ า
                ั
และการรายงานผลการปฏิบติงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิ การบดี เป็ นต้น  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                            - 25 -          ิ
ข้ อ 2 ผู้บริ หารมีวสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
     มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
     มีการนาข้ อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสานักงานอธิการบดี
         ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
ได้ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ตรวจสอบแผนปฏิ บ ัติ ง านด้า นกลยุ ท ธ์
ประจ าปี งบประมาณ 2554 และมอบหมายภาระงานตามแผนกลยุท ธ์ ป ระจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2554
ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
โดยให้หวหน้างานในแต่ละงานนาแผนกลยุทธ์ของกองกิจการนักศึกษาฉบับนี้ ไปถ่ายทอดให้กบบุคลากรใน
      ั                                             ั
สังกัดงานของตนเองในทุกระดับ และให้ทุกงานนาแผนดังกล่าวไปแปลงเป็ นแผนปฏิ บติราชการประจาปี     ั
โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ต า ม ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
กาหนดค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนิ นงานตามแบบฟอร์ มของกองแผนงาน
และให้ ส่ งแผนปฏิ บั ติ ร าชการให้ ก ั บ งานบริ หารและธุ รการภายในวั น ที่ 15 ธั น วาคม 2553
แ ล ะ ร่ ว ม กั น จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 4
ก า ร ก า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า นั้ น
ยึด แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นานัก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พัน ธ์ โดยมี แ ผนระยะสั้ น และแผนระยะยาว
ซึ่งเป็ นแผนการพัฒนานักศึกษาให้เป็ นทิศทางเดียวกันใน 3 หน่วยงาน คือ กองกิจการนักศึกษา กองแนะแนว
สหกิ จ ศึ ก ษา และศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พัน ธ์ ศู น ย์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม รวมถึ ง คณะต่ า งๆ ที่ มี ก ารเรี ยนการสอน
มี แ ผนยุท ธศาสตร์ ด้า นการพัฒ นานัก ศึ ก ษาที่ มี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกัน ใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ ง าน
                             ั
มีการนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบติงาน เช่น ระบบสารบรรณอีเล็คทรอนิคส์ (e – document)
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม (e-meeting) ห รื อ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร (e-manage)
ระบบออกเลขที่ ห นั ง สื อราชการ เป็ นต้ น ซึ่ งระบบฐานข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี น้ ั น
นาไปสู่ การใช้สารสนเทศเดียวกันทั้งทั้งมหาวิทยาลัย

ข้ อ 3 ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ที่ ม อ บ ห ม า ย
   รวมทั้งสามารถสื่ อสารแผนและผลการดาเนินงานของสานัก/สถาบันไปยังบุคลากรในสานักงานอธิการ
   บดี และกองต่ างๆ
         ้
        ผูบริ หารกองกิ จการนักศึกษา ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดี
(ลาดับที่ 9) โดย คณะกรรมการประจาสานัก งานอธิ การบดี ได้ทาหน้า ที่ มีหน้า ที่ ในการกากับ ติ ดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย เ ช่ น
ก ารพั ฒ นาบุ คล าก รแล ะ จั ด ก ารคว ามรู ้ ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ก ารใ ช้ ท รั พย าก รร่ วมกั น
ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ย ภ า พ ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                             - 26 -การติ ด ตามการด าเนิ น การประเมิ น ผลการบริ หารงานของผู ้อ านวยการกองหรื อเที ย บเท่ า เป็ นต้น
ในด้ า นของการสื่ อสารแผนและผลการด าเนิ นงานไปยัง บุ ค ลากรในส านั ก งานอธิ การบดี น้ ั น
หลัง จากที่ ไ ด้มี ก ารพิ จ ารณา หรื อ ติ ด ตามเรื่ อ งต่ า งๆ ในคณะกรรมกาประจ าส านัก งานอธิ ก ารบดี แ ล้ว
การถ่ายทอดไปยังบุคลากรของหน่วยงานได้ใช้กลไกของการผ่านคณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดีอ ั
น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ สั ง กั ด
จะเป็ นกลไกสาคัญที่จะสื่ อสารแผนและผลการดาเนินงานไปยังบุคลากรในสานักงานอธิ การบดีเป้ าหมายโดย
ต ร ง        ห รื อ ผ่ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก อ ง ต า ม ก ร ณี
และมีการแจ้งมติของคณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดีไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิ การ
บดีทุกครั้งในลักษณะหนังสื อเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะมติที่สามารถเปิ ดเผยได้)
          ใ น ส่ ว น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ผู ้ บ ริ ห า ร มี ก า ร ก า กั บ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ที่ ม อ บ ห ม า ย
รวมทั้งสามารถสื่ อสารแผนและผลการดาเนินงานของกองกิจการนักศึกษาไปยังบุคลากรในกองกิจการนักศึก
ษา และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกองกิจการนักศึกษา
ข้ อ 4 ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บุคลากรในกองกิจการนักศึกษา
     สานักงานอธิการบดีมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการ
     ให้ อานาจในการตัดสิ นใจแก่ บุคลากรตามความเหมาะสม
          ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มี ก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริ หารกองกิ จการนัก ศึ ก ษา        คณะกรรมการบริ หารกองกิ จการนัก ศึ ก ษา
แล ะ ส านั ก งานอธิ การบดี ส นั บ ส นุ นให้ บุ คล ากรทุ กคนได้ มี ส่ วนร่ วมใ นก ารบริ หารจั ด ก า ร
โดยผ่ า นผู ้ อ านวยการกองที่ ต นสั ง กั ด ทั้ งนี้ อาจจะด้ ว ยการพู ด คุ ย กั บ ผู ้ อ านวยการกองโดยตรง
ห รื อ อ า จ จ ะ ด้ ว ย ก า ร ท า เ ป็ น ห นั ง สื อ ผ่ า น ผู ้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง
แ ล้ ว น า เ ข้ า สู่ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ในการประชุ มดังกล่าวมีการรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิ บติงาน มาพิจารณา      ั
และมอบหมายให้ผที่เกี่ยวข้องหรื อผูแทน นาไปพิจารณา และดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
            ู้        ้
           ้                          ั         ้
          ผูอานวยการกองจะมอบหมายหน้าที่การทางานให้หวหน้างานเป็ นผูรับผิดชอบงานในส่ วนที่เ
กี่ ย วข้ อ ง ส าหรั บ การด าเนิ น งานในเรื่ องต่ า งๆ ที่ ส าคั ญ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ
ท าหน้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ นงาน เช่ น คณะกรรมการด าเนิ น กิ จ กรรม 5 ส ของส านัก งานอธิ ก ารบดี
ซึ่ งผู ้อ านวยการกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ นคณะกรรมการด าเนิ น กิ จ กรรม 5 ส
ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี                           ล า ดั บ ที่         7
ใ น ฐ า น ะ ที่ ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห นึ่ ง ใ น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ที่ มี ก ารมอบหมายให้ ก องกลางเป็ นเจ้ า ภ าพหลั ก ในการด าเนิ นการของส านั ก งานอธิ การบดี
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                            - 27 -ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง จากบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพของแต่ ล ะกอง
แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ที่มีการแต่งตั้งจากบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยงของแต่ล
ะ ก อ ง เ ป็ น ต้ น โ ด ย ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร นี้ ท า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ด า เ นิ น ก า ร ผ ลั ก ดั น
และรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดีและผูบริ หารในการประ      ้
ชุมระดับสู งต่อไป

ข้ อ 5 ผู้บริ หารถ่ ายทอดความรู้ และส่ งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
       ่
     เพือให้ สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ ของกองกิจการนักศึกษา
     สานักงานอธิการบดีเต็มตามศักยภาพ
          ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ไ ด้ เ น้ น ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ผู ้ ร่ ว ม ง า น
ให้ ส ามารถท างานบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องส านั ก งานอธิ การบดี หน่ ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย
    ้                             ั
โดยผูอานวยการแต่ละกองนาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติราชการของสานักงานอธิ การบดีไปทาการถ่าย
ท อ ด ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ก อ ง
                       ้
ในภารกิ จของสานักงานอธิ การบดี ที่ตองส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิ จ 4
ป ร ะ ก า ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ( ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ก า ร วิ จั ย ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม
และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม) ท าให้ ส านัก งานอธิ ก ารบดี ต้อ งมี ก ารประสานงานกับ คณะต่ า งๆ
เ ป็ น ป ร ะ จ า เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ดั ง นั้ น
                                       ้
สานักงานอธิการบดีจึงได้ดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เครื อข่ายผูบริ หารระดับกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
( ก อ ง ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ ) ร ะ ห ว่ า ง ผู ้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ
เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานร่ วมกัน พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ร ว ม ทั้ ง ร่ ว ม กั น ค้ น ห า วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ
แ ล ะ น า ค ว า ม รู ้ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ไ ป พั ฒ น า ง า น ข อ ง ต น เ อ ง
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น อ ง ค์ ก ร ไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
น อ ก จ า ก นี้ ไ ด้ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ใ น ฝั น
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมก ารประจ าส านั ก งานอธิ การบดี ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกั บ ภาพในฝั น
และร่ วมกันพัฒนาสานักงานอธิ การบดีไปสู่ จุดมุ่งหมายอย่างมีส่วนร่ วม

ข้ อ 6 ผู้บริ หาร บริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล
    โดยคานึงถึงประโยชน์ ของสานักงานอธิการบดีและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                               - 28 -          การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หารกองกิ จการนักศึ กษา ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล 10
ประการเป็ นเครื่ องมือหลักในการบริ หารการดาเนิ นงานของกองกิ จการนักศึ กษาให้ไปสู่ ทิศทางที่กาหนด
ได้แก่
-                  ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2554
 ส านั ก งานอธิ การบดี ได้ มุ่ ง เน้ น การท างานให้ มี ป ระสิ ทธิ ผลตามแผน/กิ จกรรมที่ ไ ด้ ว างไว้
 ทั้งนี้ทุกโครงการ/กิจกรรมสาคัญที่กองกิจการนักศึกษาได้ดาเนินไปจะถูกนาเข้ามารายงานในที่ประชุมสานั
 ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ทุ ก ค รั้                                              ง
 เพื่อพิจารณาว่าแต่ละโครงการ/กิ จกรรมสามารถดาเนิ นการได้บรรลุประสิ ทธิ ผลที่กาหนดไว้หรื อไม่ เช่ น
 การรายงานผลการอบรมสารสนเทศ e-manage กิจกรรม Big Cleaning Day การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
 เป็ นต้น
- หลักประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดีได้เน้นการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
 เ      น้      น      ค      ว      า     ม       คุ ้    ม      ค่      า
 จึงได้กาหนดให้ทุกกองต้องรายงานผลการดาเนิ นงานตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต่อคณะกรรมการประจา
 ส านั ก งานอธิ การบดี เป็ นประจ า เช่ น การรายงานผลการวิ เ คราะห์ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณ
 การรายงานผลตามแผนประหยัดพลังงาน เป็ นต้น
- หลั ก การตอบสนอง เพื่ อ ให้ ก องกิ จ การนั ก ศึ ก ษาส านั ก งานอธิ ก ารบดี ส ามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่น
 ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร ไ ด้ สู ง สุ ด
 ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
 ภ า ย ใ ต้ ก า ร ส า ร ว จ ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2554
 เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทางานและการให้บริ การ เป็ นต้น
- หลักภาระรั บผิดชอบ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดี ทุกคน
 มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ก า ร เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ
 แ ล ะ เ มื่ อ ก ร ร ม ก า ร / ห น่ ว ย ง า น ใ ด ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ท า ภ า ร กิ จ ใ ด
 จ ะ มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ น ง า น แ ล้ ว เ ส ร็ จ เ ช่ น
 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ผู ้ อ า น ว ย ก า ร ร ะ ดั บ ก อ ง ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า
            ้
 การประเมินผลผูรับบริ การ เป็ นต้น
-                                   ห ลั ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
 ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ระบวนการที่ ใ ห้ ผู ้มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยจากภายนอกส านั ก งานอธิ ก ารบดี
 เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ใ น ก า ร รั บ รู ้ แ ส ด ง ทั ศ น ะ ปั ญ ห า แ ก้ ปั ญ ห า
 และพัฒ นาส านัก งานอธิ ก ารบดี โดยผ่า นโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ ครื อ ข่ า ยผู ้บ ริ ห ารระดับ กลาง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองการเจ้าหน้าที่)

  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                             - 29 -- หลักความโปร่ งใส คณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดีได้มีการดาเนิ นงานด้วยความโปร่ งใสเสมอ
  จึงกาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสรุ ปผลการประชุ มคณะกรรมการสานักงานอธิ การบดี (ยกเว้นเรื่ องลับ)
  เ ช่ น ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
                                  ่
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสานักงานอธิ การบดีผานทาง website เป็ นต้น
-                           ห ลั ก ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ
                          ั
  เพื่อให้กระบวนการบริ หารจัดการการปฏิ บติราชการในสานักงานอธิ การบดี มีประสิ ทธิ ภาพสู ง คล่องตัว
  ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ล ด ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
  คณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดีได้มีการกระจายอานาจการบริ หารให้หัวหน้างานภายในกอง
  ก า กั บ ดู แ ล           แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ บ ริ ห า ร ง า น
  โ ด ย ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ใ น ห น่ ว ย ง า น ไ ด้ ช่ ว ย กั น ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย
  โ ด ย ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ต่ า ง ๆ ท า ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น
  ร ว ม ทั้ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ ผู ้ บ ริ ห า ร เ ป็ น ร ะ ย ะ ๆ เ ช่ น
  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
  คณะทางานพัฒนาเว็บไซต์สานักงานอธิ การบดี คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสานักงานอธิ การบดี
  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
  โ ด ย ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร นี้ ท า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ด า เ นิ น ก า ร ผ ลั ก ดั น
  และรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดี
-         ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
  แ ล ะ ค า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ข อ ง ผู ้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย นั้ น
  ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
  จึ ง เ น้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
  โดยน าไปสู่ ก ารบริ หารความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน ที่ มี ค วามเสี่ ย งระดับ สู ง (ระดับ คะแนน 20)
  ใ น ปี         ง บ ป ร ะ ม า ณ                           2 5 5 4
  ทาการจัดการความเสี่ ยงโดยการกาหนดให้มีการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบติงานในด้านความรู ้เกี่ยว
                                              ั
  กั บ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
  มติที่เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งให้ผปฏิบติงานทราบ และตลอดปี งบประมาณ 2554 พบว่า
                              ู้ ั
  บุ ค ล า ก ร ใ น ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ไ ม่ มี ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น ห รื อ ส อ บ ส ว น ใ ด ๆ
                 ่
  ที่เกี่ยวข้องกับการทาผิดไม่วากรณี ใดๆ
                                 ั
 - หลักความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกับการปฏิบติงานและการได้รับบริ การอย่างเท่าเทียมกันนั้น
  สานักงานอธิ การบดีให้สิทธิ แก่บุคลากรทุกคนในการเสนอแนะความคิดเห็นในการทางานผ่านคณะกรรมก
  า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร ดี น อ ก จ า ก นี้ ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง
  ได้มีการประกาศรับสมัครเป็ นการภายในมหาวิทยาลัยอย่างทัวถึงผ่านระบบหนังสื อเวียนอิเล็กทรอนิกส์
                                   ่
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                            - 30 -- หลัก มุ่ งเน้ นฉั นทามติ ในการบริ หารงานของส านักงานอธิ ก ารบดี น้ ัน ในเรื่ องที่ ต้องมี การลงคะแนน
 คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีได้เห็นชอบให้มีการลงคะแนนเพื่อนับเสี ยงข้างมากเป็ นเอกฉันท์
 เช่น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ้
 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 เป็ นต้น

ข้ อ 7 คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีประเมินผลการบริ หารงานของผู้บริ หาร
    และผู้บริ หารนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารงานอย่ างเป็ นรู ปธรรม
         สานักงานอธิการบดีมีการประเมินผลการตนเองของคณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดี
โดยให้ ก รรมการแต่ ล ะคนได้ ท าการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องตนในฐานะคณะกรรมการฯ
มีผลการประเมินในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลักคือ
         ส่ วนที่ 1 ประเมินคุณสมบัติและอานาจหน้าที่ โดยมีผลการประเมินในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
3.94)
         ส่ ว น ที่ 2 ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ต น เ อ ง แ ย ก เ ป็ น 2 หั ว ข้ อ ย่ อ ย
       ั
1)การปฏิบติหน้าที่ในฐานะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดี มีผลการประเมินในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
3.89) และ 2)การประชุ ม คณะกรรมการประจาส านักงานอธิ ก ารบดี มีผลการประเมิ นในระดับมากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 4.25)
         ข้ อ คิ ด เห็ น และผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการประเมิ น ถู ก น ามาใช้ ป ระโยชน์ เช่ น
การปรั บ จ านวนวัน การเสนอเรื่ อ งเข้า ประชุ ม จาก ก่ อนการประชุ ม 15 วัน เป็ น ก่ อนการประชุ ม 5 วัน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ มี ก า ร ท บ ท ว น บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ
แ ล ะ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ต น เ อ ง
ก ร ร ม ก า ร ไ ด้ มี ก า ร เ ต รี ย ม ตั ว ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น วั น ป ร ะ ชุ ม ม า ก ขึ้ น
ท า ใ ห้ บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม มี ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ล ะ น า เ ส น อ ใ น เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์
มีรูปแบบการนาเสนอที่หลากหลาย น่าติดตามมากขึ้น

ผลการประเมิน :
   เป้ าหมาย        ผลการดาเนินงาน           คะแนน         การบรรลุเป้ าหมาย

     7 ข้อ           7 ข้อ          คะแนน 5             บรรลุ

เกณฑ์ การประเมิน :

   คะแนน 1         คะแนน 2        คะแนน 3          คะแนน 4        คะแนน 5

  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                       - 31 -


  ี
 มีการดีาเนินการ   มีการดาเนิ นการ   มีการดาเนิ นการ   มีการดาเนิ นการ  มีการดาเนิ นการ
   1 ข้อ      2 หรื อ 3 ข้อ    4 หรื อ 5 ข้อ      6 ข้อ       7 ข้อ
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2  : การพัฒนาหน่ วยงานสู่ หน่ วยงานรียนรู้
ชนิดของตัวบ่ งชี้  : กระบวนการ

  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                              - 32 -ผลการดาเนินงาน :

         ในปี งบประมาณ 2554 กองกิจการนักศึกษามีผลการดาเนินงานผ่านระดับ 5

ข้ อ 1                                   ้
           มี ก า ร ก า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้
     ่
    ทีสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของสานักงานอธิการบดี

         ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห นึ่ ง ใ น ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
                                    ั
ดังนั้นบุคลากรในสังกัดกองกิ จการนักศึกษา ได้ใช้แผนการจัดการความรู้ ที่จดทาโดยสานักงานอธิ การบดี
ซึ่ งส านั ก งานอธิ การบดี มี ก ารจั ด ท าแผนจั ด การความรู้ ที่ บ รรจุ อ ยู่ ภ ายใต้ แ ผนพัฒ นาบุ ค ลากร
ของสานักงานอธิ การบดี ปี งบประมาณ 2554 และมอบหมายให้แต่ละหน่ วยงานในสานักงานอธิ การบดี
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ใ ห้ มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น
โ ด ย มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู ้ แ ล ะ เ ป็ น ก า ร เ รี ย น รู ้ แ บ บ บู ร ณ า ต า ม ก ลุ่ ม ง า น
ซึ่ ง มี ก า ร ก า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม รู ้ จ า ก ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น ที่ ป ฏิ บั ติ
โดยมี ก ารก าหนดเป้ าหมายที่ ด าเนิ นการ ขณะเดี ยวกั น แต่ ล ะหน่ วยงานยั ง มี แ ผนปฏิ บ ั ติ ง าน
ซึ่ งครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงาน และสานักงานอธิการบดี

         ใ น ส่ ว น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ มี ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้ ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น
เ พื่ อ ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค
            ั            ั
และร่ วมกันหาแนวทางปฏิบติและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบติงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้                    อ                                         2
             ้   ่
   กาหนดบุคลากรกลุ่มเปาหมายทีจะพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านการปฏิบัติงานอย่ างชั ดเจนตามประเด็น
        ี่
   ความรู้ ทกาหนดในข้ อ 1

         ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้ ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
ได้ ก าหนดบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ าหมายหลั ก คื อ หั ว หน้ า งานทุ ก งานในสั ง กั ด กองกิ จการนั ก ศึ ก ษา
เป้ าหมายรองคื อเจ้า หน้า ที่ และบุ ค ลากรทุ ก สายงานในสั ง กัด กองกิ จการนัก ศึ ก ษา จานวนทั้ง สิ้ น 30 คน
มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ จานวน 44 คน
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                               - 33 -
ข้ อ 3 มีการแบ่ งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit knowledge)
    เ พื่ อ ค้ น ห า แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ต า ม ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม รู้ ที่ ก า ห น ด ใ น ข้ อ             1
                   ้   ่
    และเผยแพร่ ไปสู่ บุคลากรกลุ่มเปาหมายทีกาหนด

         ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ไ ด้ ท า ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ตามกลุ่มงานโดยให้บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายและผูที่สนใจ เข้าร่ วมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ตามโครงการต่างๆ
                      ้
ที่ ไ ด้ จั ด ขึ้ น แ ล ะ เ ชิ ญ วิ ท ย า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู ้ ใ น แ ต่ ล ะ ด้ า น ม า ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้ เ ค ล็ ด ลั บ
พร้ อ มทั้ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ซ่ ึ งกัน และกัน เช่ น กลุ่ ม บริ ห ารงานทั่ว ไป ได้ด าเนิ น การจัด กิ จ กรรม
“เรื่ องเล่ า เร้ า พลัง : เทคนิ ค การเขี ย นรายงานการประชุ ม ” โดยการเผยแพร่ ท าง http://www.km.mju.ac.th/
ผู้ที่ ส นใจสามารถเข้ า ไปศึ ก ษาได้ ซึ่ งกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาได้ จ ั ด ส่ งเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ วมโครงการ
และแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

                       ี่         ่                  ื่
ข้ อ 4 มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็นความรู้ ทกาหนดในข้ อ 1 ทั้งทีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ งเรี ยนรู้ อนๆ
               ี่                               ั
     ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบัติทดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกษร
     (Explicit Knowledge)

         ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ มี ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้ ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น
เ พื่ อ ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค
            ั            ั
และร่ วมกันหาแนวทางปฏิบติและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบติงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

         กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ได้ เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรมการจัด การความรู ้ ก ั บ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ที่ ไ ด้ ท าการรวบรวมความรู ้ ต ามประเด็ น ความรู ้ ต่ า งๆ โดยแยกเป็ นหมวดหมู่ ข ององค์ ค วามรู้
ทางระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ องค์ความรู ้ที่ได้ ทาง http://www.km.mju.ac.th/

ข้ อ 5        มี ก า ร น า ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ ปั จ จุ บั น
หรื อ ปี งบประมาณที่ ผ่ า นมาที่ เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร       (explicit    knowledge)     และจากความรู้
                                 ี่
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit knowledge) ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบัติทดีมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริง

          จากการที่ ก องกิ จ การนัก ศึ ก ษา ได้จ ัด ส่ ง เจ้า หน้า ที่ / บุ ค ลากรสั ง กัดกองกิ จ การนัก ศึ ก ษา
เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู ้ ก ลุ่ ม ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                           - 34 -โครงการเทคนิ ค การเขี ย นรายงานการประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 16 สิ งหาคม 2554 ณ ห้ อ งข้า วหอมมะลิ
อ า ค า ร ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ
เพื่ อ เป็ นการน าความรู ้ จ ากการเข้า ร่ ว มโครงการไปเขี ย นรายงานการประชุ ม ที่ ถู ก ต้อ งในหน่ ว ยงาน
แ ล ะ ไ ด้ จั ด ส่ ง ตั ว แ ท น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ง า น ส า ร บ ร ร ณ
เข้า ร่ ว มโครงการพัฒ นาความรู ้ แ ละทัก ษะในการเขี ย นหนัง สื อ ราชการ เมื่ อ วัน ที่ 18 สิ งหาคม 2554 ณ
ห้ อ ง ค า ว บ อ ย เ ธี ย ร์ เ ต อ ร์ อ า ค า ร พั ฒ น า วิ สั ย ทั ศ น์ นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้
เ พื่ อ ใ ห้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ธุ ร ก า ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ทักษะเกี่ยวกับการบริ หารงานด้านเอกสารภายในมหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน :

    เป้ าหมาย       ผลการดาเนินงาน          คะแนน         การบรรลุเป้ าหมาย

     5 ข้อ           5 ข้อ          คะแนน 5             บรรลุ
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                            - 35 -
     ้
ตัวบ่ งชีท่ ี 5.3       ระดับความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม 5 ส

ชนิดของตัวบ่ งชี ้      กระบวนการ

ผลการดาเนินงาน        :

ข้ อ 1 มีการกาหนดนโยบาย แนวทาง หรือแผนการดาเนินกิจกรรม 5 ส

          กองกิจการนักศึกษา เป็ นหน่ วยงานในสังกัดสานักงานอธิ การบดี ดังนั้นการจัดทากิจกรรม 5
ส จึ ง ไ ด้ จั ด ท า ภ า ย ใ ต้ ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ซึ่ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ไ ด้ จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม 5 ส ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
มี ป ฏิ ทิ น การด าเนิ น งานกิ จ กรรม 5 ส และ แผนการด าเนิ น กิ จ กรรม 5 ส ประจ าปี งบประมาณ 2554
ของสานักงานอธิ การบดี ประจาปี 2554 ไว้อย่างชัดเจน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการกิ จกรรม 5 ส
                                 ้
ของสานักงานอธิ การบดี เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย ดูแล ตรวจสอบ กระตุนให้มีการดาเนิ นกิ จกรรม 5 ส
ให้เป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย ต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ข้ อ 2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรม 5 ส และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส

          ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ จ ัด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิ น การกิ จ กรรม 5 ส
                                 ้
ของสานักงานอธิ การบดี เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย ดูแล ตรวจสอบ กระตุนให้มีการดาเนิ นกิ จกรรม 5 ส
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง เ รี ย บ ร้ อ ย ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ บ ร ร ลุ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม
แ ล ะ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร เ ข้ า ต ร ว จ ติ ด ต า ม กิ จ ก ร ร ม 5 ส ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
เพื่อทาหน้าที่ตรวจติดตามการดาเนินกิจกรรม 5 ส ของสานักงานอธิการบดี

ข้ อ 3 มีค่ ูมือการดาเนินกิจกรรม 5 ส  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                           - 36 -        ใ น ส่ ว น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ จั ด ท า คู่ มื อ กิ จ ก ร ร ม 5 ส
ซึ่ งประกอบด้ ว ยรายละเอี ย ดมาตรฐานและข้ อ ควรปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรม 5 ส ภายใต้ กิ จ กรรม 5 ส
ของสานักงานอธิ การบดี ก็ ได้จดท าคู่มือมาตรฐานกิ จกรรม 5 ส ของสานัก งานอธิ การบดี ประจาปี 2554
               ั
โดยผ่า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจ าส านัก งานอธิ ก ารบดี เมื่ อวันที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2553
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในส านัก งานอธิ ก ารบดี ใ ช้ เ ป็ นแผนและคู่ มื อ ในการด าเนิ น กิ จ กรรม 5 ส ประจ าปี
งบประมาณ 2554
              ่
ข้ อ 4 มีการปฏิบัติงานตามทีได้ รับมอบหมาย

        สานักงานอธิ การบดี มีการดาเนิ นการตามปฏิ ทินการดาเนิ นงานกิ จกรรม 5 ส ประจาปี 2554
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง ได้คณะอนุ กรรมการตรวจติดตามกิ จกรรม 5 ส ของสานักงานอธิ การบดี 2
เดือน/ครั้ง ซึ่ งในปี งบประมาณ 2554 มีการตรวจติดตามผลและให้คะแนนจานวน 6 ครั้ง คือ เดือนตุลาคม
2553 เดื อ นธั น วาคม 2553 เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2554 เดื อ นเมษายน 2554 เดื อ นมิ ถุ น ายน 2554
และเดือนสิ งหาคม 2554

ข้ อ 5 มีผลยืนยันหน่ วยงานผ่านเกณฑ์ คะแนน ของกิจกรรม 5 ส อย่างน้ อยร้ อยละ 80

        ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ก า ห น ด ต ร ว จ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม 5 ส
ส่ ว นของกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ประจ าปี งบประมาณ 2554 จ านวน 6 ครั้ ง
               ่
โดยมีผลการตรวจทั้ง 6 ครั้งอยูที่ร้อยละ 88.09 ดังนี้

                                ผลการตรวจ 5 ส (ร้อยละ)        เฉลี่ ย
        หน่วยงาน                                      6 ครั้ง
                       ตค 53 ธค 53 กพ 54 เมย 54 มิย 54 สค 54

1.กองแผนงาน                  90.71 77.85 94.29 97.85 95.00         -   91.14

2.สานักงานสภามหาวิทยาลัย            90.71 92.14 94.29 95.71 95.71 92.85 93.57  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                         - 37 -3.สานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 90.71 92.14 93.57 97.14 86.42 93.57 92.26

4.กองวิเทศสัมพันธ์             88.57 78.57 94.29 97.85 93.57 92.14 90.83

5.กองการเจ้าหน้าที่            81.42 49.28 90.71 93.57 92.14 90.00 82.85

6.สานักงานตรวจสอบภายใน            -   98.57 92.68 97.85 95.71 94.28 95.82

7 . ก อ ง แ น ะ แ น ว ส ห กิ จ ศึ ก ษ า 96.42 73.57 88.57 96.43 89.28 87.85 88.69
 และศิษย์เก่าสัมพันธ์

8.กองสวัสดิการ               95.71 80.71 85.00 62.14 92.85 90.71 84.52

9.กองคลัง                 93.57 87.85 87.86 92.86 87.85 89.28 89.88

10.กองกลาง                 92.14 81.42 92.86 97.14 93.57 91.42 91.43

11.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         92.14 95.71 84.29 95.71 94.28 93.57 92.62

12.กองอาคาคารและสถานที่          90.00 98.28 92.14 91.43 91.42 90.71 92.33

13.กองกิจการนักศึกษา            88.57 76.42 83.57 96.43 95.00 88.57 88.09

14.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม             -   52.85 83.57 90.71 92.85 90.00 82.00

           รวม         90.89 81.10 89.84 93.06 92.55 91.15 89.76ข้ อ 6 มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงาน

       สานักงานอธิ การบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการกิจกรรม 5 ส ของสานักงานอธิ การบดี
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ นการก าหนดนโยบาย ดู แ ล ตรวจสอบ กระตุ ้ น ให้ มี ก ารด าเนิ นกิ จ กรรม 5 ส
ให้เป็ นไปอย่างเรี ยบร้ อย ต่อเนื่ อง และบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ของกิ จกรรม และได้มีการประชุ ม จานวน 5
ครั้ ง คื อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2553 เดื อ นมกราคม 2554 เดื อ นมี น าคม 2554 เดื อ นกรกฎาคม 2554
และเดื อนกัน ยายน 2554 และมี ค ณะอนุ ก รรมการตรวจติ ดตามกิ จกรรม 5 ส ของส านัก งานอธิ ก ารบดี

  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                            - 38 -เ พื่ อ ท า ห น้ า ที่ ต ร ว จ ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม 5 ส ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
แล้วรายงานผลการตรวจให้คะแนนแจ้งให้ประธานคณะกรรมการดาเนิ นงานกิจกรรม 5 ส เพื่อทราบจานวน
6 ค รั้ ง ( ค รั้ ง ที่ 1 ค รั้ ง ที่ 2 ค รั้ ง ที่ 3 ค รั้ ง ที่ 4 ค รั้ ง ที่ 5 แ ล ะ ค รั้ ง ที่ 6 )
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ท ร า บ 2 ค รั้ ง
ในคราวประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีครั้งที่ 7/2553 และคราวประชุมครั้งที่ 3/2554

ข้ อ 7 มีการประเมินผลการดาเนินงาน

         ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร กิ จ ก ร ร ม 5 ส ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ไ ด้ ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ต ร ว จ ใ ห้ ค ะ แ น น 5 ส ไ ว้ ว่ า
ตามเกณฑ์ม าตรฐานของการประกันคุ ณภาพหน่ วยงานต้องผ่านเกณฑ์คะแนน 5 ส อย่างน้อยร้ อยละ 80
ในคะแนนทั้งหมด 140 คะแนน ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องได้คะแนน 112 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์

ข้ อ 8 มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานไปแก้ ไขปรับปรุ งการดาเนินงาน

         ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร กิ จ ก ร ร ม                       5 ส
จะท ารายงานสรุ ปผลการตรวจให้ ค ะแนนแล้ ว แจ้ ง ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในส านั ก งานอธิ ก ารบดี ท ราบ
โดยได้เ วี ย นทางระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และweb          side    ของส านัก งานอธิ ก ารบดี
และข้ อ เสนอแนะไปด าเนิ นการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งในการด าเนิ นงานของแต่ ล ะกองต่ อ ไป เช่ น
การนาข้อเสนอแนะด้านการเก็บสิ่ งของไว้ใต้โต๊ะทางาน เป็ นต้น

ผลการประเมิน :

    เป้ าหมาย       ผลการดาเนินงาน           คะแนน         การบรรลุเป้ าหมาย

     8 ข้อ            8 ข้อ          คะแนน 5             บรรลุ


เกณฑ์ การประเมิน :
   คะแนน 1    คะแนน 2            คะแนน 3         คะแนน 4        คะแนน 5
  ี
 มีการดีาเนินการ มีการดาเนิ นการ        มีการดาเนิ นการ     มีการดาเนิ นการ     มีการดาเนิ นการ
    1 ข้อ    2 หรื อ 3 ข้อ         4 หรื อ 5 ข้อ      6 หรื อ 7 ข้อ       8 ข้อ

  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                              - 39 -
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.4     : ระบบบริหารความเสี่ ยง

ชนิดของตัวบ่ งชี้     : กระบวนการ

ข้ อ 1 มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ ค ณ ะ ท า ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
                     ่
   โดยมีผ้ ูบริหารระดับสู งและตัวแทนทีรับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่ วยงานร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื
   อคณะทางาน

       กองกิ จ การนัก ศึ ก ษา มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
ดัง แผนบริ หารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน หน้ า 121 กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
   ู้                  ้                ั
โดยมีผอานวยการกองกิจการนักศึกษาเป็ นผูรับผิดชอบพันธกิจหลักของและมีหวหน้างานในหน่วยงานร่ วมเ
ป็ นคณะกรรมการ

ข้ อ 2.   มี ก ารวิ เคราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี่ ยง และปั จ จั ยที่ก่ อให้ เ กิด ความเสี่ ย งอย่ า งน้ อย 3 ด้ า น
     ตามบริบทของหน่ วยงาน ตัวอย่างเช่ น

         กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ได้ จ ัด ท าตารางประเมิ น ความเสี่ ย ง และแบบบริ หารความเสี่ ย ง
ร ว ม ถึ ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ดั ง แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ห น้ า 1 0 2 -1 2 0

  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                              - 40 -ซึ่ งครอบคลุ ม ความเสี่ ยงด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ความเสี่ ยงด้า นทรั พ ยากร (การเงิ น งบประมาณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของหน่ วยงาน
ความเสี่ ย งด้า นนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบังคับ                       ั
                                   ความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บติงาน เช่ น
                                  ั
ความเสี่ ยงของกระบวนการบริ หารหลักสู ตร การบริ หารงานวิจย ระบบงาน ระบบประกันคุ ณภาพ
ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เป็ นต้น

ข้              อ                            3
     มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้ จากการวิเคร
     าะห์ ในข้ อ 2

          ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ท า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น
ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ อ ก า ส แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง
ดังแผนบริ หารความเสี่ ยงตามแบบสอบถามการประเมิน หน้า 57-67

                    ่
ข้ อ 4 มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ ยงทีมีระดับความเสี่ ยงสู ง และดาเนินการตามแผน
       กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มี ก ารจั ด ท าแผนบริ หารความเสี่ ยงที่ มี ร ะดั บ ความเสี ยงสู ง
และได้ดาเนินการตามแผน ดังแผนบริ หารความเสี่ ยงตามแบบสอบถามการประเมิน หน้า 111-120
ข้ อ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่ อคณะกรรมการประจากอง /
                   ่
   หน่ วยงานเทียบเท่าระดับกอง เพือพิจารณาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง

        ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ มี ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น
แ ล ะ ร า ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า อ ย่ า ง น้ อ ย ปี ล ะ 1 ค รั้ ง
ดังแผนบริ หารความเสี่ ยงตามแบบสอบถามการประเมิน หน้า 88-96

ข้ อ 6       มี ก ารน าผลการประเมิ น    และข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประจ ากอง /
     หน่ วยงานเทียบเท่าระดับกอง ไปใช้ ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ ความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไป

         ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
ไ ด้ มี ก า ร น า ผ ล ก ร ะ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
มาจัดทาตามแบบรายงานผลการประเมิน มาทาการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ ยงเพื่อใช้ในรอบปี ถัดไป
ดังแผนบริ หารความเสี่ ยงตามแบบสอบถามการประเมิน หน้า 71-96


  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                          - 41 -ผลการประเมิน :

    เป้ าหมาย       ผลการดาเนินงาน         คะแนน        การบรรลุเป้ าหมาย

      6 ข้อ          6 ข้อ        คะแนน 5            บรรลุ


เกณฑ์ การประเมิน :
   คะแนน 1    คะแนน 2            คะแนน 3        คะแนน 4      คะแนน 5
  ี
 มีการดีาเนินกา มีการดาเนิ นการ        มีการดาเนิ นการ    มีการดาเนิ นการ   มีการดาเนิ นการ
     ร      2 ข้อ           3 หรื อ 4 ข้อ      5 ข้อ        6 ข้อ
    1 ข้อ
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5  :    ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดตัวบ่ งชี้    :    กระบวนการ

ผลการดาเนินงาน

                           ่
ข้ อ 1. มีแผนการบริ การและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีมีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งประจักษ์

          กองกิจการนักศึกษา ใช้แผนการพัฒนาบุคลากรร่ วมกับมหาวิทยาลัย
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
                          ้
และเป็ นแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอมูลเชิงประจักษ์

                                 ่
ข้ อ ๒ มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็ นไปตามแผนทีกาหนด


  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                             - 42 -        ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น
ซึ่ งได้ดาเนิ นกิ จกรรม/โครงการ ด้านพัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดไว้ ทาให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตลอดในรอบปี งบประมาณ ๒๕๕๔
เนื่ องจากบุคลากรสายสนับสนุ นของกองกิ จการนักศึกษา ดาเนิ นงานภายใต้หน่ วยงานสานักงานอธิ การบดี
ดั ง นั้ น แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร จึ ง ใ ช้ แ ผ น เ ดี ย ว กั บ ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ
เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณ หากดาเนินการทาแผนพัฒนาบุคลากรที่ซ้ าซ้อนกับส่ วนกลางข้ อ    ๓     มี ส วั ส ดิ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง สุ ข ภ า พ ที่ ดี
    และสร้ างขวัญและกาลังใจให้ บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ

        ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า มี ส วั ส ดิ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง สุ ข ภ า พ ที่ ดี
และสร้ า งขวัญ และก าลั ง ใจให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
โดยการนาเอากิ จกรรม 5 ส เข้ามาพัฒนาหน่ วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในองค์กร
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า นิ สั ย ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ต น เ อ ง
พร้ อ มกับ เป็ นการเสริ มสร้ า งก าลัง ใจให้ บุ ค ลากรทุ ก คนปฏิ บ ัติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นหน่ ว ยงานคุ ณ ภาพ
                                ั
และได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทางาน เช่น คอมพิวเตอร์ สาหรับปฏิบติงานข้ อ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

        ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ภ า ย ใ ต้ ห น่ ว ย ง า น ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ได้ใช้ผลประเมินความสาเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานส่ วนกล
าง คือ สานักงานอธิการบดีข้ อ 5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรือปรับปรุ งการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                                - 43 -          ก    อ    ง     กิ   จ   ก     า   ร    นั   ก    ศึ  ก   ษ  า
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ น
ตามแบบฟอร์มการประเมิน TOR ของบุคลากรปี ละ 2 ครั้ง

    ค่าเป้ าหมาย         ผลการดาเนินงาน             คะแนน          การบรรลุเป้ าหมาย

      ข้อ 4               ข้อ 5            คะแนน 3         บรรลุเป้ าหมายเกณฑ์ การประเมิน        : ข้ อ   คะแนน 1           คะแนน 2          คะแนน 3         คะแนน 4        คะแนน 5

มีการดาเนินการ 1 มีการดาเนินการ 2             มีการดาเนินการ     มีการดาเนินการ 5 มีการดาเนินการ 7
      ข้อ              ข้อ        3 หรื อ 4 ข้อ       หรื อ 6 ข้อ        ข้อ
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.6    :        ่
                ค่ าเฉลียของความพึงพอใจของผู้รับบริ การ

ชนิดตัวบ่ งชี้     :    ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                              - 44 -        ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
                         ้
ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูรับบริ การจากสานักงานอธิ การบดีเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่แต่ละกอง
                   ้ั
ในสังกัดสานักงานอธิ การบดีเป็ นผูจดทาขึ้นเองตามภาระงานและบริ บทของแต่ละกอง ภายใต้กรอบที่วางไว้
4 ด้ า น ดั ง นี้ 1 ) ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร / ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 2 ) ด้ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ / บุ ค ล า ก ร
3 ) ด้ า น สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ 4 ) ด้ า น ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
และน ามาหาค่ า เฉลี่ ยเป็ นของส านั ก งานอธิ การบดี โดยให้ ค่ า น้ าหนั ก ของแต่ ล ะกองเท่ า กั น
วิธีการเก็บข้ อมูลให้แต่ละกองส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่มผูมาใช้บริ การโดยตรงทั้งจากภายในและภายนอกม
                                 ้
ห า วิ ท ย า ลั ย ช่ ว ง เ ว ล า เ ก็ บ ข้ อ มู ล แ บ่ ง เ ป็ น 2 ร อ บ คื อ ร อ บ 6 เ ดื อ น
(ผล ก า รป ระ เมิ นคว าม พึ ง พอ ใ จ ผู ้ รั บบริ ก า รอ ยู่ ใ นร ะ ดั บ มา ก ค่ า เฉ ลี่ ย 3 .64 ) แล ะ ร อบ 1 2
( ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ค่ า เ ฉ ลี่ ย 4 . 1 4 )
แ ล้ ว น า ม า ห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ป็ น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า พ บ ว่ า
              ้                    ่
ความสาเร็ จของการเป็ นผูให้บริ การของกองกิจการนักศึกษาอยูในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89
         ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริ การ  ้

          = ผลรวมค่าเฉลี่ยนความพึ่งพอใจ X 100

           คะแนนเต็มของความพึงพอใจ

          = (3.64 + 4.14) / 2

          = 3.89 คิดเป็ นร้อยละ 77.80

    ค่าเป้ าหมาย        ผลการดาเนินงาน            คะแนน          การบรรลุเป้ าหมาย

    ร้อยละ 70          ร้อยละ 77.80             3           บรรลุเป้ าหมาย


เกณฑ์ การประเมิน       : ร้ อยละ

   คะแนน 1          คะแนน 2         คะแนน 3         คะแนน 4          คะแนน 5

  ร้อยละ 65-69        ร้อยละ 70-74       ร้อยละ 75-79       ร้อยละ 80-84      ร้อยละ 85 ขึ้นไป

              องค์ ประกอบที่ 7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                             - 45 -ตัวบ่ งชี้ ที่ 7.1    : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ชนิดของตัวบ่ งชี้     : กระบวนการ

ผลการดาเนินงาน       :

ข้                    อ                                      1
     มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
     หน่ วยงาน และดาเนินการตามระบบทีกาหนด   ่
         ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยง
าน และด าเนิ น การตามระบบที่ ก าหนดไว้ใ นระดับ มหาวิ ท ยาลัย โดย งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ส า นั ก ง า น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
    ้
เป็ นผูกาหนดกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ ในสานักงานอธิ การบดีคือ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
โ ด ย ก า ห น ด ใ ห้ ทุ ก ค รั้ ง ที่ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม จ ะ ต้ อ ง มี ว า ร ะ ข อ ง ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ด้ ว ย
ทาให้คณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดีสามารถติดตามผลการดาเนินงาน วางแผนพัฒนา/ปรับปรุ ง
ฯ    ล   ฯ        ไ    ด้   อ    ย่   า    ง    ต่   อ    เ   นื่   อ    ง
                              ั
นอกจากนี้คณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดียงได้ทาการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ส านัก งานอธิ ก ารบดี ข้ ึ น เพื่ อ ด าเนิ น การจัด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองของส านั ก งานอธิ ก ารบดี
และเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในสานักงานอธิ การบดี ประจาปี งบประมาณ 2554

         ก า ร ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
ได้ดาเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนการเรี ยนการสอน ประจาปี งบประมาณ
2554 ที่ ไ ด้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประกัน คุ ณภาพหน่ วยงานสนับ สนุ นการเรี ย นการสอน
กองกิ จการนักศึกษา มีการประเมินผลการดาเนิ นงานด้านการประกันคุ ณภาพภายในหน่ วยงานสนับสนุ น
จานวน 3 องค์ป ระกอบ 10 ตัว บ่ ง ชี้ และคณะกรรมการประจ าส านัก งานอธิ ก ารบดี ไ ด้เน้น การบริ ห าร
ติ ด ต า ม แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ เ ห ล่ า นี้
                ู้
โดยมีการมอบหมายงานให้ผรับผิดชอบที่ตรงกับภารกิจประจาของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                             - 46 -
ข้ อ 2    มี ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ เ รื่ อ ง ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
     โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสู งสุ ดของสานักงานอธิการบดี
          ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ใ น เ รื่ อ ง ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู ้ อ านวยการส านั ก งานอธิ การบดี ไ ด้ ใ ห้ ค วามใส่ ใจในเรื่ องนี้ อย่ า งจริ งจั ง
ดัง จะเห็ นได้จากการประชุ ม ทุ ก ครั้ งจะต้องมี ก ารนาวาระการประกัน คุ ณภาพเข้า พิ จารณาหรื อรั บ ทราบ
แ ล ะ ไ ด้ ก า ห น ด น โ ย บ า ย ด้ า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ไ ว้ ว่ า
“ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี มี น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
โดยให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กัด ส านัก งานอธิ ก ารบดี ด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพตามระบบ หลัก เกณฑ์
และวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุ นการเรี ยนการสอ
น ทั้งนี้ ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายในเป็ นประจาทุกปี ภายใน 3 เดือนหลังสิ้ นสุ ดปี งบประมาณนั้น ๆ
                                ั
โดยทุกหน่วยงานต้องนาผลการประเมินที่ได้รับไปใช้พฒนาคุณภาพของหน่วยงาน”โดยได้ยึดเป็ นแนวทางใ
       ั
นการปฏิบติงานด้านประกันคุณภาพภายในตั้งแต่ปี 2551 เป็ นต้นมา

                ่
ข้ อ 3 มีการกาหนดตัวบ่ งชี้เพิมเติมตามเอกลักษณ์ของสานักงานอธิการบดี
         ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ไ ด้ เ ห็ น ช อ บ ตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ในการประชุ มคณะกรรมการประจาสานักงานอธิ การบดี คราวประชุ มครั้ งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2                   5                5               3
ซึ่ งที่ประชุมได้เห็นชอบให้สานักงานอธิ การบดีมีจุดเห็นหรื ออัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสานักงา
                             ้
นอธิการบดี ด้วย 2 ตัวบ่ช้ ี คือ ๑)ความสาเร็ จของการเป็ นผูนาด้านการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัย และ ๒)
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โดยใช้แบบประเมินผลเพื่อสอบถามความคิดเห็นไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย
         ใ น ส่ ว น ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มี จุ ด เห็ น หรื ออัต ลัก ษณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ ข องส านัก งานอธิ ก ารบดี ด้ ว ย 3  ตัว บ่ ช้ ี คื อ ๑)
ความส าเร็ จของการเป็ นผู้ น าด้ า นการให้ บ ริ การ แก่ นั ก ศึ ก ษ าของก องกิ จก ารนั ก ศึ ก ษ า ๒ )
             ้
ความส าเร็ จ ของการเป็ นผูใ ห้บ ริ ก าร    3)   ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษา
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
มีค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ตามเอกลักษณ์ 3.60


  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                              - 47 -
ข้ อ 4 มี ก ารด าเนิ น งานด้ านการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ ค รบถ้ วน ทั้ งการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
    ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
    พร้ อมนามาปรับปรุ งระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
        สานักงานอธิ การบดี มีก ารดาเนิ นการติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นคุ ณภาพเป็ นประจา
โ ด ย ผ่ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี น อ ก จ า ก นี้
                               ั ั
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในสานักงานอธิ การบดี ยงได้จดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพื่อติ ดตาม
แก้ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
        ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มี ก ารด าเนิ น การเป็ นประจ าทุ ก ปี หลั ง สิ้ นสุ ดปี งบประมาณนั้ นๆ เนื่ อ งจากกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
สานักงานอธิการบดีเป็ นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่มีช่วงระยะเวลาการดาเนิ นงานตามปี
งบประมาณ และปั จ จุ บ ัน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด้ ข อรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตั้ง แต่ ปี 2550
      ั
จนถึงปัจจุบน และมีการนาผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุ งการดาเนินงานในปี ต่อไป

ข้ อ 5 มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ม า ป รั บ ป รุ ง ก า ร ท า ง า น
      และมีการพัฒนาผลการดาเนินงานของตัวบ่ งชี้ตามแผนกลยุทธ์ ทุกตัวบ่ งชี้
         มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ม า ป รั บ ป รุ ง ก า ร ท า ง า น
หลังจากที่กองกิจการนักศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี งบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 10 – 11
กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 แล้ ว ได้ น า ผลการประเมิ น ภายในเที ย บเท่ า กองและข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ
เข้าสู่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารกองกิจการนักศึกษา เมื่อคราวประชุ มครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2 5 5 4 .              เ พื่ อ ห า แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
ทั้งนี้ มีการติดตามผลการพัฒนาการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ตามรอบระยะเวลา 6
เ ดื อ น แ ล ะ ร อ บ 1 2 เ ดื อ น แ ล ะ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                             - 48 -                  ่
ข้ อ 6 มีการใช้ ระบบสารสนเทศ ทีให้ ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน ครบทั้ง 7 องค์ ประกอบ
         ส านัก งานอธิ ก ารบดี มี ระบบฐานข้อมู ล และสารสนเทศที่ ส นับ สนุ น การประกันคุ ณภาพ
และใช้ร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (e-manage) ระบบเอกสารอิง
online ระบบฐานข้อ มู ล ภาวะการมี ง านท าของบัณ ฑิ ต (survey.mju.ac.th) ระบบฐานข้อ มู ล บุ ค ลากร
และระบบฐานข้อ มู ล ด้า นการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน ที่ ส านัก งานอธิ ก ารบดี เป็ นผู ้พ ัฒ นาขึ้ น
                     ั
เพื่อความสะดวก ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนของข้อมูลที่ทุกหน่วยงาน(ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สานัก ภาควิชา
กอง และระดับบุคคล) ในมหาวิทยาลัยต้องใช้ร่วมกันจากฐานเดียวกัน

ข้ อ 7 มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ใ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
     โดยเฉพาะผู้ใช้ บริการตามพันธกิจของหน่ วยงาน
         ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ภ า ย ใ ต้ ห น่ ว ย ง า น ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้ใ ช้ บ ริ การตามพัน ธกิ จ ของหน่ ว ยงานได้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพ
       ้                              ้
โดยการให้ขอมูลย้อนกลับในรู ปแบบการประเมินความพึงพอใจของผูใช้บริ การ ในรอบ 6 เดือน และ 12
เ ดื อ น เ พื่ อ น า ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต่ อ ไ ป
ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
บุคลากรภายในให้ความร่ วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นอย่างดี

ข้ อ 8 มีเครือข่ ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้านการประกันคุณภาพภายในระหว่ างหน่ วยงาน
     ิ
และมีกจกรรมร่ วมกัน
          สานักงานอธิ การบดีได้ขยายเครื อข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภา
ยนอก โดยมี ง านประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ นศู น ย์ก ลางส านัก งานคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
และได้ทากิ จกรรมที่ เกี่ ย วกับการประกันคุ ณภาพภายในต่างๆ ร่ วมกับ หน่ วยงานอื่ น ภายในมหาวิทยาลัย
จานวน 3 โครงการ คือ โครงการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ด้านบริ การวิชาการแก่สังคม ในวันที่ 25 เมษายน 2554
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เรื่ อง “การใช้งานระบบสารสนเทศ e-manage” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2554 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2554
          ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มี เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู ้ ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น
แ ล ะ มี กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั น ทั้ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า          เ ช่ น
การสัมมนาการประกันคุ ณภาพนักศึ กษาด้านกิ จกรรมนักศึกษา เครื อข่ายระดับคณะ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                          - 49 -2 5 5 4 ณ มู ล นิ ธิ ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ อ า ชี พ อ า เ ภ อ จุ น จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า
การประกันคุณภาพสาหรับนักศึกษา

ข้ อ 9 มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ห น่ วยงานพั ฒ นาขึ้ น
     ่         ่
    เพือให้ หน่ วยงานอืนนาไปใช้ ประโยชน์
         ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
ได้ น าข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาบรรลุ ไ ว้ ใ นระบบฐานข้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย
เ พื่ อ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น อื่ น น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ภายใต้ ห น่ ว ยงานส านัก งานอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ หาร คื อ
http://www.e-manage.mju.ac.th/
และระบบดังกล่าวกาลังถูกพัฒนาไปสู่ ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลของแผนปฏิบติราชการประจาปี   ั
(e-performance) และระบบสารสนเทศในการจัด ท า SAR             Online  ของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป
ซึ่ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร
ได้ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ผลการประเมิน :
   เป้ าหมาย       ผลการดาเนินงาน          คะแนน        การบรรลุเป้ าหมาย

    6 ข้อ           9 ข้อ          คะแนน 5            บรรลุ


เกณฑ์ การประเมิน :
   คะแนน 1    คะแนน 2     คะแนน 3                คะแนน 4       คะแนน 5
  ี
 มีการดีาเนินกา มีการดาเนิ นการ  มีการดาเนิ นการ          มีการดาเนิ นการ    มีการดาเนิ นการ
     ร     2 หรื อ3 ข้อ 4 หรื อ 5 หรื อ 6 ข้อ          7 หรื อ 8 ข้อ      9 ข้อ
   1 ข้อ
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                              - 50 -
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5   :    ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดตัวบ่ งชี้    :    กระบวนการ

ผลการดาเนินงาน

                           ่
ข้ อ 1. มีแผนการบริ การและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีมีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งประจักษ์

          กองกิจการนักศึกษา ใช้แผนการพัฒนาบุคลากรร่ วมกับมหาวิทยาลัย
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
                          ้
และเป็ นแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอมูลเชิงประจักษ์

                                 ่
ข้ อ ๒ มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็ นไปตามแผนทีกาหนด

          ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น
ซึ่ งได้ดาเนิ นกิ จกรรม/โครงการ ด้านพัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดไว้ ทาให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตลอดในรอบปี งบประมาณ ๒๕๕๔
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                             - 51 -เนื่ องจากบุคลากรสายสนับสนุ นของกองกิ จการนักศึกษา ดาเนิ นงานภายใต้หน่ วยงานสานักงานอธิ การบดี
ดั ง นั้ น แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร จึ ง ใ ช้ แ ผ น เ ดี ย ว กั บ ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ
เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณ หากดาเนินการทาแผนพัฒนาบุคลากรที่ซ้ าซ้อนกับส่ วนกลางข้ อ    ๓     มี ส วั ส ดิ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง สุ ข ภ า พ ที่ ดี
    และสร้ างขวัญและกาลังใจให้ บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ

        ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า มี ส วั ส ดิ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง สุ ข ภ า พ ที่ ดี
และสร้ า งขวัญ และก าลั ง ใจให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
โดยการนาเอากิ จกรรม 5 ส เข้ามาพัฒนาหน่ วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในองค์กร
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า นิ สั ย ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ต น เ อ ง
พร้ อ มกับ เป็ นการเสริ มสร้ า งก าลัง ใจให้ บุ ค ลากรทุ ก คนปฏิ บ ัติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นหน่ ว ยงานคุ ณ ภาพ
                                ั
และได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทางาน เช่น คอมพิวเตอร์ สาหรับปฏิบติงานข้ อ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

        ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ภ า ย ใ ต้ ห น่ ว ย ง า น ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ได้ใช้ผลประเมินความสาเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานส่ วนกล
าง คือ สานักงานอธิการบดีข้ อ 5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรือปรับปรุ งการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

        ก    อ    ง    กิ   จ    ก     า  ร    นั   ก    ศึ   ก    ษ    า
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ น
ตามแบบฟอร์มการประเมิน TOR ของบุคลากรปี ละ 2 ครั้ง

    ค่าเป้ าหมาย       ผลการดาเนินงาน            คะแนน         การบรรลุเป้ าหมาย


  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                         - 52 -    ข้อ 4            ข้อ 5          คะแนน 3          บรรลุเป้ าหมายเกณฑ์ การประเมิน   : ข้ อ  คะแนน 1       คะแนน 2        คะแนน 3         คะแนน 4         คะแนน 5

มีการดาเนินการ 1 มีการดาเนินการ 2      มีการดาเนินการ    มีการดาเนินการ 5 มีการดาเนินการ 7
    ข้อ           ข้อ      3 หรื อ 4 ข้อ       หรื อ 6 ข้อ         ข้อ
                        ภาคผนวก

แบบรายงานผลการประเมินระดับระดับกอง /หน่ วยงานเทียบเท่าระดับกอง/สานัก /สถาบัน

ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่ งชี้ตามองค์ ประกอบคุณภาพ

                                  ้
                                 เปาหม ผลการดาเนิน คะแนนการปร
           ตัวบ่ งชี้คุณภาพ
                                   าย  งาน 1   ะเมิน
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน                6 -ข้อ  6 ข้อ    4
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2                         ร้อยละ ร้อยละ 90    5
                        ั
 ระดับความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของแผนปฏิบติงานป         80
 ระจาของหน่วยงาน
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3                         3.51        3.60        5

  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                         - 53 -                                  ้
                                 เปาหม ผลการดาเนิน คะแนนการปร
             ตัวบ่ งชี้คุณภาพ
                                   าย  งาน 1    ะเมิน
  ผลการประเมินตามอัตลักษณ์เพิ่มเติมในระดับกอง/เทียบเท่ากอ
  ง/สานัก/สถาบัน
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1                         5 ข้อ   7 ข้อ        5
      ้
  ภาวะผูนาของคณะกรรมการประจาสานัก/สถาบัน
     ้
  และผูบริ หารทุกระดับของสานัก/สถาบัน
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การพัฒนาสานัก/สถาบันสู่ หน่วยงานเรี ยนรู ้   5 ข้อ   5 ข้อ        5
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระดับความสาเร็ จของการดาเนินกิจกรรม 5 ส     8 ข้อ   8 ข้อ        5
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบบริ หารความเสี่ ยง             6 ข้อ   6 ข้อ        5
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน         4 ข้อ   5 ข้อ        3
                       ้
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริ การ      ร้อยละ ร้อยละ 77.80       3
                                    70
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน         6 ข้อ   9 ข้อ         5
                    ่             ั
                 ผลเฉลียคะแนนการประเมิน 10 ตัวชี้วด                4.50

1
                                   ั
 ให้ระบุเป็ นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้น้ น ๆ เช่น ระบุเป็ นค่าร้อยละ
หรื อระบบเป็ นสัดส่ วน หรื อระบุเป็ นคะแนน หรื อระบุเป็ นจานวน หรื อระบุเป็ นข้อ
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2554
                                     - 54 -
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่ งชี้ของระดับกอง /หน่ วยงานเทียบเท่าระดับกอง/สานัก /สถาบัน
                                             ผลการประเมินจากคณะกรรม
                                  ผลการประเมินตนเอง                  หมายเหตุ
                                                  การ
        ตัวบ่ งชี้คุณภาพ          ้
                         เปาหมาย                                       ่
                                                        (เหตุผลของการประเมินทีต่
                               ผลการดาเนิน คะแนนการประเมิน ผลการดาเนิน คะแนนการป
                                                             ่ ี่
                                                         างจากทีทระบุใน SAR)
                                 งาน1            งาน1     ระเมิน
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน         6 -ข้อ    6 ข้อ     4
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2                ร้อยละ 80  ร้อยละ 90    5
 ระดับความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของแผน
    ั
 ปฏิบติงานประจาของหน่วยงาน
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3                 3.51      3.60        5
 ผลการประเมินตามอัตลักษณ์เพิ่มเติมของระดับก
 อง/เทียบเท่ากอง/สานัก/สถาบัน
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1                 5 ข้อ     7 ข้อ        5
      ้
 ภาวะผูนาของคณะกรรมการประจาสานัก/สถาบัน
     ้
 และผูบริ หารทุกระดับของสานัก/สถาบัน
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2                 5 ข้อ     5 ข้อ        5
 การพัฒนาสานัก/สถาบันสู่ หน่วยงานเรี ยนรู ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3                 8 ข้อ     8 ข้อ        5
 ระดับความสาเร็ จของการดาเนินกิจกรรม 5 ส
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบบริ หารความเสี่ ยง      6 ข้อ     6 ข้อ        5
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ 2554
                                       - 55 -
                                               ผลการประเมินจากคณะกรรม
                                     ผลการประเมินตนเอง                  หมายเหตุ
                                                     การ
        ตัวบ่ งชี้คุณภาพ           ้
                          เปาหมาย                                        ่
                                                           (เหตุผลของการประเมินทีต่
                                 ผลการดาเนิน คะแนนการประเมิน ผลการดาเนิน คะแนนการป
                                                               ่ ี่
                                                            างจากทีทระบุใน SAR)
                                   งาน1            งาน1     ระเมิน
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5                   4 ข้อ     5 ข้อ     3
 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.6                  ร้อยละ 70   ร้อยละ 77.80       3
               ้
 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูรับบริ การ
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1                   6 ข้อ     9 ข้อ         5
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

 1
                                   ั
 ให้ระบุเป็ นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้น้ น ๆ เช่น ระบุเป็ นค่าร้อยละ หรื อระบบเป็ นสัดส่ วน หรื อระบุเป็ นคะแนน หรื อระบุเป็ นจานวน
 หรื อระบุเป็ นข้อ
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ 2554
                         - 56 -
  ื
คู่มอการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ 2554

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:8/17/2012
language:Thai
pages:56