Docstoc

Index - PowerPoint

Document Sample
Index - PowerPoint Powered By Docstoc
					Index
Uttrycker värdet av en storhet relativt
 värdet av en annan storhet.
Serier av värden i tid (eller rum) uttrycks i
 en viss enhet
Index anger alla värden i serien relativt
 ett av dem  blir enhetsoberoende


                         1
Exempel

Priset på Hasses superstrumpa 2002-2006
 i kronor
 2002  35.00
 2003  36.00
 2004  37.50
 2005  39.00
 2006  40.00


                    2
Priserna anges i kronor. Om Sverige
 under tiden haft en fast växelkurs i Euro, t
 ex  1 euro=8.70 kronor hade prisserien
 i euro blivit
   2002   4.02
   2003   4.14
   2004   4.31
   2005   4.48
   2006   4.60

                      3
Gör nu istället så att varje pris delas med
 priset för 2002
 År Kronpris    Europris
 2002  35/35=1    4.02/4.02=1
 2003  36/35=1.03   4.14/4.02=1.03
 2004  37.50/35=1.07 4.31/4.02=1.07
 2005  39/35=1.11   4.48/4.02=1.11
 2006  40/35=1.14   4.60/4.02=1.14
                        4
Notera att vi får samma värdeserie
 oavsett vilken valuta vi använder.
Observera dock att fast växelkurs är ett
 nödvändigt villkor för detta
De erhållna värdena kallas relativtal.
                      5
Omräkning till index

Multiplicera de erhållna relativtalen med
 100.  Indexserie
 2002  100
 2003  103
 2004  107
 2005  111
 2006  114


                       6
Indexvärdet för 2002 är exakt 100 av
 naturliga orsaker. 2002 kallas därför
 basår.
Varje indexvärde innehåller den
 procentuella förändringen av priset
 jämfört med basåret. T ex index för
 2004=107  Priset har ökat med 7%
 mellan 2002 och 2004.
                     7
För att uttrycka den procentuella
 förändringen från år t1 till år t2 beräknas
  [(Index år t2-Index år t1)/Index år t1]100
t ex från 2004 till 2006:
 [(114-107)/107]100=6.5  6.5% ökning
                         8
Byte av basår

Basåret kan bytas genom att dividera varje
 värde i indexserien med värdet för det nya
 basåret, samt multiplicera med 100
   Index år t, basår t1=
   (Index år t, basår t0 /Index år t1, basår t0)100

   It(t1) =(It(t0) /It1(t0) )100
                             9
Ex. Byte till basår 2004
 År Basår 2002   Basår 2004
 2002   100      (100/107)100=93.5
 2003   103      (103/107)100=96.3
 2004   107      100
 2005   111      (111/107)100=103
 2006   114      (114/107)100=107
Notera att indextal < 100 förekommer
                      10
Allmän formel
En enkel prisindexserie skapas genom

  0
 It =(Pris år t / Pris basår t0 )  100=
   = (pt / pt0 )  100
                      11
Kvantiteter och försäljningsvärden
Låt qt=försäljningskvantiteten och
   vt=försäljningsvärdet av en vara år t
 vt =pt  qt
                       12
Ex. Priser, kvantiteter och försäljningsvärden
för Hasses superstrumpa:

 År   Pris    Kvantitet  Försäljn.värde
 2002  35.00   150     5250
 2003  36.00   145     5220
 2004  37.50   165     6187.50
 2005  39.00   160     6240
 2006  40.00   155     6200                         13
Deflatering
Försäljningsvärdena är uttryckta i s k
 löpande priser
Ibland vill man uttrycka dem i priser för
 ett visst år (i s k fasta priser)
Detta åstadkoms genom s k deflatering
                       14
En värdeserie i löpande priser divideras
 värde för värde med en prisindexserie.
Värden i fast pris erhålls genom att
 multiplicera samtliga deflaterade värden
 med prisindex för det år, vars priser skall
 användas                        15
Hasses superstrumpa, forts
År   Värden i  Index Värden i 2003 års
    löpande     priser
    priser
2002  5250    100  (5250/100)103=5407.50
2003  5220    103  5220
2004  6187.50  107  (6187.50/107)103=5956
2005  6240    111  (6240/111)103=5790
2006  6200    114  (6200/114)103=5602
                         16
Implicitprisindex
Man kan också räkna “baklänges”
Givet en värdeserie i löpande pris och
 motsvarande serie uttryckt i priser för år t
Ett s k implicitprisindex eller deflator
 erhålls genom att dividera löpande pris-
 serien värde för värde med fastpris-serien
 och sedan multiplicera med 100. Basåret
 blir t

                      17
Hasses superstrumpa, forts
År       Värden i    Värden i     Implicitprisindex
        löpande     2004 års    (Basår=2004)
        priser     priser
2002      5250      5617.50     (5250/5617.50)100=
                        93.5
2003      5220      5423      (5220/5423)100=96.3
2004      6187.50     6187.50     100
2005      6240      6015      (6240/6015)100=104
2006      6200      5819      (6200/5819)100=107

Avvikelser från tidigare framräknad indexserie beror på avrundningsfel


                                   18
Deflaterad värdeserie och fast pris-serie
 uttrycker kvantitet
Förutom prisindex kan kvantitetsindex
 och/eller värdeindex konstrueras
Överhuvudtaget kan alla serier av värden
 omräknas till index, dvs indexbegreppet är
 inte knutet till ekonomi

                     19
Sammansatta prisindex
Om ett företag (eller en bransch) säljer
 mer än en vara skall som regel prisindex
 baseras på flera (ev. samtliga) varor.
Generell konstruktion:
 It = i It,i ·wt,i

 där It,i =prisindex år t för vara i , wt,i =vikt år t för vara
  i , och summationen görs över alla ingående varor


                                20
Olika viktsystem
Laspeyre’s viktsystem:
 wt,i =(pi,0·qi,0)/j (pj,0·qj,0)
 dvs vikten för vara i utgörs av varans andel av
  totalförsäljningen (av ingående varor) för
  basåret.
Paasche’s viktsystem:
 wt,i =(pi,0·qi,t)/j (pj,0·qj,t)
 dvs vikten för vara i utgörs av varans andel av
  totalförsäljningen för år t i basårspriser .
                          21
Laspeyre’s system är vanligast. Vikterna
 baseras på försäljningsfördelningen under
 basåret. Dock problematiskt då
 försäljningen varierar starkt mellan
 varugrupper från år till år
Paasche’s system används i det senare
 fallet och är mindre stabilt.


                     22
Exempel forts. Hasses kläderPriser och försäljningskvantiteter på Hasses
 superstrumpa och Hasses boxershorts
     Strumpor      Boxershorts
       Pris  Kvantitet  Pris   Kvantitet
 2004  37.50   1400    85.00 630
 2005  39.00   1310    90.00 488
 2006  40.00   1492    93.00 513

                           23
Sammansatt prisindex med Laspeyre’s viksystem
        (Basår 2004)

 År   Index
 2004  100
 2005  39.00
     37.50    37.501400
        100 37.50140085.00630   85..00  100  37.50140063000630 
                      90 00        85.00
                                    85.
     39.00
     37.50  52500
        100 106050   85..00  100  106050  104.95
               90 00      53550 2006  40.00
            
          52500
        100 106050    85..00  100  106050  108 .05
                93 00      53550
     37.50
                                      24
Fastbasindex--Kedjeindex


Ovanstående index kallas fastbasindex.
 Viktbestämningar utgår från priser
 och/eller kvantiteter under basåret.
Vid långa indexserier blir detta ett
 problem. Vikterna måste återspegla
 förändringen i försäljningsvärden.                     25
Länkar och kedjor


En indexlänk från år t-1 till år t beräknas
 som ett sammansatt index med år t som
 basår. Länken är indexvärdet år t.
Med t ex Laspeyre’s viktsystem beräknas
 årslänken som

           pi ,t     pi ,t 1  qi ,t 1
   L            
    t 1,t
         i  pi ,t 1      j
                     p j ,t 1  q j ,t 1
                                 26
där summationen i bägge fallen görs över
 samtliga varor som indexet baseras på.

Ett (kedje)index för år t med basår 1 fås
 därefter som

  I t  L1, 2  L2,3  ...  Lt 1,t 100

                       27
Användande av representantvaror


För företag och branscher med många
 varor blir det opraktiskt att beräkna vikter
 med alla varors priser och
 försäljningskvantiteter.
I stället väljs ur varje varugrupp en
 representantvara, vars pris- och
 kvantitetsutveckling speglar varugruppen
 väl.
                      28
Priserna på representantvaran används i
 formeln för det sammansatta indexet.
Vikterna bestäms utifrån
 totalförsäljningen i respektive varugrupp.

Notera: p·q=v=försäljningsvärde


                       29
Låt i,t=Försäljningsvärdet för varugrupp i
 år t.
En årslänk med Laspeyre-vikter blir då:
            pi ,t     vi ,t 1
    Lt 1,t         
         i  pi ,t 1    v
                   j  j ,t 1 där i relaterar till varugrupp såväl för
  representantvaror som för försäljningsvärden.

                           30
Hasse’s kläder
Försäljningsvärden

  År                 Försäljningsvärde
         Strumpor och sockor        Underkläder

  2004      210600               151300
  2005      245400               179500
  2006      266300               199100


Priser för representantvaror

  År        Strumpor och sockor         Underkläder


           Hasses superstrumpa         Hasses boxer
  2004       37.50                85.00
  2005       39.00                90.00
  2006       40.00                93.00
                                     31
Årslänkar

      40.00   245400    93.00  179500
 L05.06                         1.029
      39.00 245400  179500 90.00 245400  179500


      39.00   210600    90.00  151300
 L04,05                         1.048
      37.50 210600  151300 85.00 210600  151300
                              32
Kedjeindex med basår 2004


År  Index


2004 100
2005 1.048100=104.8
2006 1.0481.029100=107.8


               33
Konsumentprisindex
Konsumentprisindex Sverige:
 Indelning av marknaden i grupper av varor
  och tjänster görs med jämna mellanrum
 Val av representantvaror/tjänster från varje
  grupp (regelbunden revision av val)
 Basår byts med långa intervall: F n 1980,
  innan dess 1949
 Beräkning för hela marknden men också för
  diverse undergrupper
  (Nationalräkenskaperna)

                         34
Indexets utformning:
 Uppdelning i långtidsindex (årsvisa) och
  korttidsindex (månadsvisa)
 Båda är kedjeprisindex
  Årslänkar beräknas f n med Edgeworths
   viktsystem (ett medelvärde av Laspeyre’s och
   Paasche’s vikstsystem)
  Månadslänkar beräknas f n med Laspeyre’s
   viktsystem
  Sammanjämkning i januari och december


                          35
Konsumentprisindex används för att
 Mäta inflation
 Omräkna värden i löpande priser till värden i
  priser för ett visst år. Detta används bl a för
  att bedöma försäljningsutveckling och
  efterfrågan.


                         36

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:45
posted:8/17/2012
language:Norwegian
pages:36