C-QUADRAT ARTS Best Momentum by AlisterM

VIEWS: 40 PAGES: 1

									                      C-QUADRAT ARTS Best Momentum
                      Charakteristika fondu
                      Investičním cílem C-QUADRAT ARTS Best Momentum je dlouhodobý růst kapitálu při akceptování
                      vyššího rizika. Při investování využívá management fondu technický obchodní systém kopírující trendy
                      vyvinutý společností ARTS Asset Management. V portfoliu převažují fondy, které vykazují v krátkém až
                      strednědobém horizontu pozitivní trendy. Na rozdíl od většiny klasicky obhospodařovaných fondů
                      fondů se investiční strategie C-QUADRAT ARTS Best Momentum neorientuje na benchmark, nýbrž
                      usiluje z dlouhodobého hlediska o dosažení absolutního nárůstu hodnoty. C-QUADRAT ARTS Best
                      Momentum reprezentuje vysoce aktivní styl řízení, složení portfolia se neustále mění.
                                                                                                         Data fondu
                      Vývoj hodnoty 5 let: +7,22% ročně*                               (k 05.10.2009)                             Kurz (ČOJ/PL) k 05.10.2009
                                                                                                         T: EUR 157,12
                                                                                                         VT: EUR 157,12
                                                                                                         Investiční společnost
                      180
                                                                                                         C-QUADRAT Kapitalanlage AG
                                                                                                         Investiční manažer
                      160                                                                                  ARTS Asset Management GmbH
                                                                                                         Použití výnosů
                                                                                                         T: reinvestice výnosů
                      140                                                                                  VT: reinvestice výnosů v plné výši (zahraničí)
                                                                                                         Kód ISIN
                                                                                                         T: AT0000825393
                      120                                                                                  VT: AT0000A08LD9
                                                                                                         Bloomberg       CQUEMRE
                      100
                                                                                                         Měna fondu       EUR
                                                           C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (indexováno)
                                                                                                         Datum založení     04.01.1999
                                                                                                         Vstupní poplatek    5%
                          2005              2006              2007              2008              2009
                                                                                                         Správní poplatek    až do 1,95% p.
                                                                                                                     a. (+ odměna
                                                                                                                     za výkonnost)
                      Šance/Výhody                                       Rizika                                    Povolení k prodeji   AT/DE/HU/CZ
                      - Využití vyššího výnosového potenciálu                         - Investuje v zásadě plně do akciových fondů                 INFO linka       +43 1 515 66-0
                       agresivních odvětví, států a regionů                           - žádný Total Return koncept                        e-Mail
                      - V zásadě plně zainvestován v akciových                         - Možnost větších výkyvů v souvislosti s                   informace@c-quadrat.com
                       fondech. Akciová složka může být                             investicemi koncentrovanými do dílčích trhů                 Internet
                                                                                                         www.c-quadrat.com, www.arts.co.at
                       doplněna o jednotlivé akcie.
                      - Široké hranice sektorů
                      - Rotační akciový fond řízený
                       prostřednictvím speciálního technického
                       obchodního systému kopírujícího trendy
                      - Slabé trendy jsou nahrazovány silnějšími
                       trendy                                                                                     Lipper Rating (5=highest)
                      Nejlepší pozice              posledních 6 měsíců dle výkonnosti po dobu vlastnictví
                                                                                                              Ratings: Stav srpen 2009
                                                       výk.                                        výk.
                      First State Global Emerging Markets A.               41,58%     LuxTopic Pacific (EUR) Acc                     37,05%
                      duben - září          Emerging Markets                  duben - září          Pacific
                      FCP OP Medical BioHe@lth-Trends EUR H               37,69%     First State Global Emerging Markets L.               36,10%
                      květen - září         Health Care                     duben - září          Emerging Markets


                      Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji podílových listů fondu, nelze ji pokládat za
                      nabídku k uzavření smlouvy o službách nebo vedlejších službách spojených s cennými papíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenství prostřednictvím Vašeho
                      investičního poradce.
                      Zveřejněný prodejní prospekt fondu C-QUADRAT ARTS Best Momentum v aktuálním znění je zájemcům bezplatně k dispozici v sídle C-QUADRAT Kapitalanalage AG,
         Marketingová informace
                      Stubenring 2, A-1010 Víden, Rakousko, v sídle depozitáře fondu Constantia Privatbank AG, Bankgasse 2, 1010 Vídeň, Rakousko , v sídle platebního a informačního
                      místa v České republice, Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 2006/9, Praha 4 a na webové stránce www.rb.cz.
                      Zahraniční tranše podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (VT) může být distribuována výhradně mimo území Rakouska. Veřejná nabídka a prodej podílů
                      zahraniční tranše podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši fyzickým či právnickým osobám, které jsou plátci rakouské daně z příjmu fyzických či právnických
Česká republika
                      osob, a na které se nevztahuje osvobození dle § 94 EStG (rakouského zákona o dani z příjmu) respektive které nepodléhají osvobození od rakouské daně z
                      kapitálových výnosů, není povolena.
                      C-QUADRAT ARTS Best Momentum může vzhledem k využívání kvantitativního trendkopírujícího modelu, jakož i dočasné koncentrace investic do
                      jednotlivých volatilních trhu, vykazovat zvýšenou volatilitu t.j. hodnota investice může rovněž krátkodobě podléhat velkým výkyvům nahoru i dolu.
                      * Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Minulá výkonost není zárukou výkonosti budoucí. Každá kapitálová investice nese určitou míru rizika.
                      Aktuální hodnota investice může nejen růst, ale i klesat. Není zaručena návratnost původně investované částky. Vstupní ani výstupní poplatky nejsou ve výpočtu
                      výkonosti zohledněny. Omyly a tiskové chyby vyhrazeny. Všechny uvedené údaje jsou bez záruky.

								
To top