; fvm_hvs_helyi_videkfejlesztesi_strategia_20090512
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

fvm_hvs_helyi_videkfejlesztesi_strategia_20090512

VIEWS: 5 PAGES: 283

 • pg 1
									Helyi Vidékfejlesztési Stratégia –
Abaúj LACS

ABAÚJ kivirul
Budapest, 2009 Május 12.
A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni,
forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok
                             1
 Abaúj LACS – Összefoglaló a térségről

       A(z) Abaúj LACS területe 81 települést foglal magába, melyek közül 4 város. A térség
       lakossága 59,812 fő, a városokban élő lakosok száma 18,888 fő       A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A
       legnagyobb foglalkoztató a(z) Közszféra szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató
       vállalkozások száma 0       A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 20 db fejlesztési intézkedés
       fogalmazódott meg

       A térségben összesen 31 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a
       legtöbb – az összes javaslat 32%-a, 10 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik
       A térségben összesen 45 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat
       fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó-
       csoporthoz kapcsolódik


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                       2
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban
található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Közszféra szektor


 Abaúj LACS – Általános áttekintés

 Általános információk           Négy legnépesebb település     Vállalkozások, jelentős szektorok
 Népesség            59,812   Encs          7,145 fő  Vállalk. száma létszám szerint (db)    Legtöbb vállalk. adó szektor

                                                             Kereskedelem, javítás
 Települé-              81  Szikszó         6,163 fő    1-9 fõ         1,514
 sek száma
                                        10-19 fõ  51
                                        20-49 fõ 24
 Városok               4  Abaújszántó       3,266 fő                       Legnagyobb fogl. szektor
 száma                                     50-249 fõ 14
                                                             Közszféra
                                       250-499 fõ 0
 Hátrányos helyzetű         81  Forró          2,599 fő
 települések száma                                500- fõ 0


 Települések száma, ahol...                          Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok
 ...nincs szélessávú                          21  Fő fejlesztési prioritások száma                   6
 internet
                                       Fejlesztési intézkedések száma                   20
 ...nem elérhető                            36
 mindhárom mobilhálózat
                                       Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma           31
 ...nincs helyközi                            0
 autóbusz-megálló                               Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési         45
                                       megoldási javaslatok száma
 ...van közművesített, köz-                       2
 úton elérhető ipari parkForrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                            3
A legtöbb forrás – 2,374,826 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és
fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve


Abaúj LACS – HPME allokáció összefoglaló

Jogcím neve                            HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR)

▪ Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének       ▪ 7        ▪ 2,374,826
 támogatása

▪ A turisztikai tevékenységek ösztönzése              ▪ 9        ▪ 1,818,377

▪ Falumegújítás és -fejlesztés                   ▪ 5        ▪ 2,157,195

▪ A kulturális örökség megőrzése                  ▪ 2        ▪ 1,128,074

▪ Leader közösségi fejlesztés                   ▪ 9        ▪ 515,508

▪ Leader vállalkozás fejlesztés                  ▪ 3        ▪ 291,820

▪ Leader képzés                          ▪ 4        ▪ 201,866

▪ Leader rendezvény                        ▪ 6        ▪ 520,843

▪ Leader térségen belüli szakmai együttműködések          ▪ 6        ▪ 317,945

▪ Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések      ▪ 2        ▪ 102,912

▪ Leader komplex projekt                      ▪ 3        ▪ 406,648

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                       4
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása
jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára


 Abaúj LACS - Legfontosabb probléma és lehetőség


 Legfontosabb probléma                    Legfontosabb lehetőség

 ▪ A térségben a gazdasági folyamatokkal szoros       ▪ A térség adottságainak maximális kihasználása:
  összefüggésben a munkaerőpiacot az évek óta tartó     ▪       turisztikai potenciálra alapozott
  stagnálás jellemzi.                     fejlesztések,
 ▪ -     A térség foglalkoztatási helyzetét jellemzi,  ▪       a gyümölcstermő kapacitásra alapozott,
  hogy a regisztrált munkanélküliek több mint         feldolgozás és kereskedelem (pl.: Gönci
  egyharmada egy éven túli tartós munkanélküli, és      barackpálinka, Tokaji bor),
  kétharmada szociális segélyezett,             ▪       a helyi adottságokra alapozott termékek
 ▪ -     Jelentősen csökkent a mezőgazdaság        előállítása és piacra juttatása,
  eltartóképessége,                     ▪       az erdőgazdálkodásban rejlő lehetőségek,
 ▪ -     A fiatalok a szakképzettség megszerzése    ▪       egységes Abaúji arculattervezés a térség
  után elhagyják a térséget munkalehetőség híján,       értékei „eladhatósága” érdekében,
 ▪ -     A térség elöregedése jellemző,         ▪       a határmentiségből adódó lehetőségek
 ▪ -     A roma munkaképes korúak körében 80%       (nemzetközi repülőtér, Kenyheci Ipari Park),
  az átlag munkanélküliség, sok településen ez 100%-    ▪       nemzetközi közlekedési folyosókból
  os. Helyzetüket súlyosbítja az alulképzettség, vagy az   származó előnyök (Helsinki folyosó),
  elavult szakmák megléte.                 ▪       az E95 (M3) számú főútvonal
                                gyorsforgalmúvá tételéből származó gazdaság
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                              5
 Abaúj LACS – A stratégia alapvető célja

       A mikro-vállalkozások általános támogatását indokolja a vidéki térségek alacsonyabb mérethatékonyságából
       következő gazdaságossági hátrányok enyhítése.
       Fontos a mezőgazdaság és azon kívüli jövedelemszerzési és vállalkozási lehetőségek elősegítése nemcsak a
       gazdálkodók,hanem a munkaképes vidéki lakosság számára is.
       A térség turisztikai kapacitása és forgalmi adatai messze elmaradnak a lehetőségektől.A potenciál
       kihasználáshoz mindenképpen szükséges a vonzerő és más turisztikai szolgáltatások fejlesztése.
       Az életminőség egyik legfontosabb aspektusa maga a települési környezet,az élhetőbb település kialakítása, a
       közbiztonsági feltételrendszer megteremtése.Így a sürgős és jelentős intézkedések elengedhetetlenek.
       A szociális és közösségi szolgáltatások fejlesztése, valamint a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának
       erősítése feltétele annak, hogy az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.
       A vidéki környezetben élők számára alapvető fontosságú a tájékoztatás,illetve képzések biztosítása a
       felmerülő igények alapján. A vidéki vállalkozók, önkormányzatok non-profit szervezetek és magánszemélyek
       részére nyújtott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzések tartása, ügyfélszolgálati tájékoztatás, PR és
       marketing tevékenységek támogatása szükséges.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                6
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok
                             7
 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

       A területet keletről a Zempléni-hegység, északról a Magyar-Szlovák országhatár, nyugatról a Csereháti-
       dombság határolja.
       A térség két nagyváros – Miskolc és Kassa – közé ékelődik be, mely városok a térség életére mindig jelentős
       hatást gyakoroltak. Történelmileg e tekintetben Kassa városának vannak nagyobb hagyományai, de az ismert
       20. századi események következtében a térségre gyakorolt hatása csökkent, helyét Miskolc városa vette át.
       A térségben meghatározó jelentőséggel bír a nemzetközi 3-as számú főútvonal jelenléte, mely az un. Helsinki-
       folyosó része. A főútvonal a térségen észak-dél irányban halad keresztül, jelentős közúti teherforgalommal. A
       térségi mellékutak döntően kelet-nyugat irányúak, minőségük kevésbé megfelelő. A Hernád völgyében fut a
       folyó jobb partján a Miskolc-Kassa közötti, nemzetközi vasútvonal, amely jelentős teherforgalmat is lebonyolít.
       A térség számára földrajzilag meghatározó jelentőségű a Szlovákiában eredő, Magyarországon a Sajóba
       torkolló Hernád-folyó.

       A térség három mikrotérségre (statisztikai kistérségre) osztható:
              Az Encsi kistérség (36 település, 449 km2, 24 725 fő) a Hernád jobb partján található, a
       területhez tartozik a csereháti dombvidék jelentős része is.
              Abaúj-Hegyköz térsége (22 település, 440 km2, 15749 fő) a Hernád folyó bal partján fekszik és
       hozzá tartozik a Zempléni hegység egy része is. Ez a mikrotérség jelentős erdőterületekkel rendelkezik. Az
       aprófalvas településszerkezet jellemzi leginkább e területet, ami a térség hegyvidéki jellegének köszönhető.
              Szikszó és térsége (23 település, 300 km2, 19338 fő) a Cserehát dombságon helyezkedik el, a
       3-as fő út, valamint a Bódva és a Hernád folyók völgye között található.

       A térségre az aprófalvas településrendszer a jellemző, a Közösség 81 településéből 68 településen a
       lakosságszám az 1000 főt sem éri el, így a tömegközlekedés hiányosságaiból, és a zsákfalvas jellegből
       adódóan az alapellátást biztosító (közoktatási, szociális, és gyermekjóléti ellátás) intézményrendszer
       szolgáltatásai nem elegendőek és a munkalehetőségek hiánya a fiatalabb és képzettebb korosztályt
       elvándorlásra kényszeríti.


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                8
 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

       Az aprófalvas településszerkezet kikényszeríti többek között a közigazgatási, oktatási, gazdasági, üdülő,
       egészségügyi funkciók megosztását, a települések közti együttműködést
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                             9
 A térség környezeti állapota 1/2

       A térség természeti adottságainak legfőbb meghatározója a Hernád folyó. A folyó völgye természetes
       közlekedési folyosót jelent a szlovák határ illetve Miskolc felé. A Hernád teljes hossza 282 km, ebből 106 km
       hazánk, 50 km pedig a térség területén van. A Hernád vizét nemcsak öntözésre használják, hanem kisebb
       vízierőműveket is építettek rá. Adottságai a vízi turizmus számára nagyon kedvező terepet kínál, hiszen
       Magyarország folyói közül az egyik legérintetlenebb folyóparttal rendelkezik és a vadvízi evezésre kiválóan
       alkalmas.

       A kistérséget teljes hosszában észak-dél irányban kettészeli a Hernád folyóval párhuzamos folyammedrű
       mesterségesen kialakított Bársonyos öntözőcsatorna. A csatorna mindkét partján elterülő magas aranykorona
       értékű földek kiválóan alkalmasak öntözött szántóföldi növénykultúra, elsősorban kertészet kialakítására.

       A csereháti települések függőleges tagoltsága erősebb, a meredekebb lejtők szántónak mérsékelten
       alkalmasak, az állatállomány száma alacsony (egyes térségek jó példáit leszámítva) emiatt a gyepterületek
       nem megfelelően hasznosítottak. A meleg lejtős területek gyümölcstermesztésre kiválóak, míg a hűvös lejtők
       az erdészeti művelésnek kedveznek. A Hernád völgyi településekre alacsony fekvés és a kis tagoltság, sík
       vagy csak lankásan lejtő egységes felszín a jellemző.

       A térség mezőgazdasági jellege ellenére a termőföldek aranykorona értéke a Hernád-völgyet kivéve nagyon
       alacsony, és az utóbbi években tovább csökkent a mezőgazdaság foglalkoztatási szerepvállalása. A termelők
       kiszolgáltatottságát fokozza a feldolgozó kapacitás igen szűk keresztmetszete. A gyümölcskertészeti kultúra
       térhódítása különösen indokolttá teszi ennek fejlesztését. A jól prosperáló farmergazdaságok létrejöttének
       financiális háttere hiányzik, a volt mezőgazdasági szövetkezetek utódszervezeteinek nagy része pedig szinte
       csak vegetál. Foglalkoztatási szempontból az ágazatnak egyre kisebb szerepe van, holott a térségben -
       gazdaság-földrajzi adottságainál fogva - alapvetően mezőgazdasági tevékenységnek van létjogosultsága
       mindamellett, hogy egyes területek azonban alkalmasak ipari jellegű vállalkozási központok kialakítására is.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               10
 A térség környezeti állapota 2/2       A térség erősségeit a természeti adottságok jelentik, a viszonylag tiszta víz és levegő, a javarészt érintetlen
       természeti környezet, a nem létező ipari szennyezés, a kultúrtörténeti emlékek, és a határmentiség, hosszú
       távon előnyére válhatnak az itt élőknek, különös tekintettel a turisztikai vonzerők kihasználásához.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                11
 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1

       A Leader Közösséget alkotó mindhárom statisztikai kistérség a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé
       tartozik.

       A térség vállalkozásaira a beruházás, korszerűsítés igen szerény mértékben, vagy egyáltalán nem jellemző,
       ezáltal veszélyeztetett a hosszabb távú versenyképesség. A meglévő szerény fejlesztések sok esetben csak a
       szinten tartást biztosítják. A térségnek igen gyenge a tőkevonzó képessége.

       A kistérségekben a gazdasági folyamatokkal szoros összefüggésben a munkaerőpiacot is az évek óta tartó
       stagnálás jellemzi. A szolgáltatást nyújtó mikrovállalkozások száma és foglalkoztatási szerepvállalása sem
       bővült érdemben, mivel a bővülésnek korlátot szabott az alacsony szintű fizetőképes kereslet.

       A térség viszonylag nagyobb foglalkoztatói évek óta inkább csökkentik a foglalkoztatottak számát. Ennek
       alapvető oka: nem tudják növelni piaci részesedésüket, jövedelmezőségüket, ezáltal elmaradnak az
       elengedhetetlenül szükséges fejlesztések, mely természetesen kihat jövőbeni versenyképességükre. Egyre
       jellemzőbbé válik az a cégvezetői gyakorlat, miszerint a megrendelés hullámzása szerint veszik fel, vagy
       bocsátják el a dolgozókat, lehetőség szerint minimalizálva a kiadási költségeiket.
       Az időszaki foglalkoztatás bővülést a közmunkaprogramok jelentik.
       A térség tartós válsághelyzete több irányú és egyre súlyosabb következményekkel jár az itt élők helyzetére
       •       Alacsony iskolázottságuk, képzettségük,
       •       Fokozatos elszegényedésük,
       •       Halmozottan hátrányos helyzetű lakosság növekvő aránya,
       •       Versenyképes szakmák hiánya,
       •       Szakképzett munkaerő elvándorlása.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                             12
 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat

                   Bányászat,
   Mezőgazdaság,          feldolgozóipar,                       Szálláshely-
   erdő-, hal-,           villamosenergia-,              Kereskedelem,  szolgáltatás és
   vadgazdálkodás          gáz-, gőz-, vízellátás  Építőipar      javítás     vendéglátás
   Szállítás,                        Ingatlanügyletek,
   raktározás, posta        Pénzügyi         gazdasági      Egyéb      Egyéb
   és távközlés           közvetítés        szolgáltatás    szolgáltatás  tevékenység
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                    13
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások
számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani


 Az egyes szektorok jelentősége a térségben


 Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%)
                                             ▪ A településen azok a
 50                                            legfontosabb szektorok,
     2. Néhány nagy vállalat         1. Sok kis/közepes méretű vállalat
                                              amelyek nagy mértékben
                                              részesednek a
                                              foglalkoztatásból és/vagy a
 40                                            vállalkozások számából
                                             ▪ Ebből a szempontból a
                                              település legfontosabb
                                              szektorai
 30
                                              – Kereskedelem, javítás

 20 10


     4. Kevés kis vállalat                  3. Sok kis vállalat
 0
   0         10         20   30       40        50

             Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%)Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                      14
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 27%-kal a(z) Kereskedelem,
javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel


 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása

  Aktív vállalkozások száma szektoronként                     Szektorok
  (db)                                       részesedése

  Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
                                 176           11%
  vadgazdálkodás
  Bányászat, feldolgozóipar,
                              125              8%
  villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
  Építőipar                            186          12%

  Kereskedelem, javítás                            428    27%
  Szálláshely-szolgáltatás és
                               151             9%
  vendéglátás
  Szállítás, raktározás, posta és
                           85                 5%
  távközlés
  Pénzügyi közvetítés                71                  4%
  Ingatlanügyletek, gazdasági
                                     251       16%
  szolgáltatás
  Egyéb szolgáltatás                   129              8%

  Egyéb tevékenység               1                    0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                           15
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 21%-kal a(z) Bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a
legnagyobb részesedéssel

 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*

  Foglalkoztatottak száma szektoronként                               Szektorok
  (fő)                                                részesedése

  Mezőgazdaság, erdő-, hal-,                        1,291             10%
  vadgazdálkodás
  Bányászat, feldolgozóipar,                             2,634        21%
  villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
  Építőipar                             640                  5%

  Kereskedelem, javítás                           1,416             11%
  Szálláshely-szolgáltatás és
                                345                     3%
  vendéglátás
  Szállítás, raktározás, posta és                                     11%
                                        1,461
  távközlés
  Pénzügyi közvetítés                    149                      1%
  Ingatlanügyletek, gazdasági
                                322                     3%
  szolgáltatás
  Egyéb szolgáltatás                     269                      2%
  Közigazgatás, védelem, társadalom-
  biztosítás, oktatás, egészségügy                              4,270    33%

  Egyéb tevékenység                   0                         0%

   * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                    16
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 27.9%, ami 1.5
százalékpontos változást jelent 2003 óta


 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül


  Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék)

                 27.8                        27.9
      26.4                                26.2
                            25.5
                                              ▪ Az álláskeresők
                                               aránya az aktív korú
                                               lakosságon belül
                                               2007-ben 27.9%
                                              ▪ Változás 2003-hoz
                                               képest 1.5
                                               százalékpont
     2003          2004         2005          2006  2007Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis                     17
 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

       A térségben a gazdasági folyamatokkal szoros összefüggésben a munkaerőpiacot is az évek óta tartó
       stagnálás jellemzi. A térségben működő gazdasági szervezetek az utóbbi években olyan profilbővítést,
       termelésnövelést nem hajtottak végre, melynek érezhető foglalkoztatást élénkítő hatása lenne.
       A magasabb iskolai végzettségű fiatalok iránt rendkívül alacsony a kereslet, mivel ezekben a munkakörökben
       alacsony a fluktuáció mértéke, a bővítésnek pedig gátat szab a termelés volumene, ill. a piaci viszonyok
       kedvezőtlen alakulása.
       A regisztrált munkanélküliek döntő többségét egyre inkább a rendszeres szociális segélyben részesülők
       alkotják, ami jelzi e réteg körében bekövetkező kedvezőtlen változásokat, a munkaerőpiacra tartósan
       visszatérni nem tudnak és a munkanélküli ellátásból is kiszorulnak.
       A munkanélküliek létszámának alakulását ma már nem annyira a gazdaságban bekövetkező változások
       mozgatják, hanem az aktív munkaerő-piaci eszközök, ezen belül is a közhasznú foglalkoztatás nagyságrendje,
       valamint a közcélú és közmunkába kiáramlók száma.
       A térségben élők gazdasági aktivitásának mutatóit jól jellemzik a népszámlálási adatok, amelyek szerint a
       térség minden tekintetben a sereghajtók között van a megyében és az országban. A háztartásban élő
       eltartottak aránya 32,7% a legmagasabb, míg a foglalkoztatottak aránya 22,2% a legalacsonyabbak közé
       tartozik a megyében, több mint 6 százalékponttal elmaradva a megyei átlagtól.
       A térség foglalkoztatási helyzetét jellemzi, hogy a regisztrált munkanélküliek több mint egyharmada egy éven
       túli tartós munkanélküli, és kétharmada szociális segélyezett, a valós munkanélküliségi ráta több éves átlaga
       35% körül van.
       Külön kell szólnunk a tartós munkanélküliekről, akiknek az elhelyezkedése a versenyszférában rendkívül
       problematikus, nagy többségük a legszegényebb rétegbe tartozik, ugyanakkor nem alkotnak homogén
       egységet, jelentős differenciáltság tapasztalható közöttük az életkor, a család szerkezete, a lakóhely, az
       iskolázottság, az etnikai hovatartozás tekintetében. Többségüknél a hátrányos tényezők általában
       halmozódnak.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               18
 A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2


       Legrosszabb helyzetben a több gyermekes, alacsony iskolázottságú, roma munkanélküliek és családjaik
       vannak. A családokban gyakran mindkét szülő munkanélküli. A jövedelmüket, amely döntő részben szociális
       segélyekből és családi pótlékból származik, igyekeznek kiegészíteni alkalmi munkákból.
       A roma munkaképes korúak körében 80% az átlag munkanélküliség, de nagyon sok település esetében ez
       100%-osnak mondható. Helyzetüket súlyosbítja az alulképzettség, vagy a munkaerőpiaci szempontból elavult
       szakmával rendelkezés, mely tényezők tovább rontják az egyébként sem kedvező munkaerőpiaci esélyeket.
       A 20-30 éves roma fiataloknak eddig semmilyen kapcsolata nem volt a munka világával és a családból sem
       kaptak elég ösztönzést a munkahelyi szocializációhoz. A munkalehetőségek biztosítása az integráció egyik
       legfontosabb feltétele, de önmagában ez nem old meg semmit, hiszen a munkaképes cigányságnak csak
       kevesebb mint a fele, a nők 1/5-e az, aki feltehetően vállalna is munkát.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                            19
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján
mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból


 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése

                 Leírás                                Érték

 Legjelentősebb         ▪ A(z) Bányászat, feldolgozóipar,                      4 db
 szektor              villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
                  szektorban* működő vállalkozások
                  száma
                                                           A térség 10
 Legjelentősebb         ▪ Encs                                    3 db  legnagyobb
 település             székhellyel/telephellyel/fiókteleppel**                      foglalkoztató
                  működő vállalkozások száma                            vállalkozása 9%-
                                                           át adja a
                                                           térségen belüli
 Foglalkoztatás         ▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató                  1,200 fő  foglalkoztatás-
                  vállalkozása által foglalkoztatottak                       nak
 abszolút
 értelemben            száma


 Foglalkoztatás         ▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató                    9%
 relatív értelemben        vállalkozása által foglalkoztatottak
                  számának aránya a térség összes
                  foglalkoztatásán belül

   * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
   ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis                                       20
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 4 db – a(z)
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban
működik

 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
                       Működés helye a                        Fogl.   Árbevétel
     Név                 térségben     Főtevékenység     Szektor        száma (fő) (ezer Ft)

  1   ▪ ABAÚJ BÚTORIPARI RT. ▪ Encs             ▪ 3614 Egyéb bútor   ▪ Bányászat,     ▪ 285
                                 gyártása        feldolgozóipar,
                                             villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás
     ▪ KÉZMŰ KHT.             ▪ Abaújszántó   ▪ 1740 Konfekcionált  ▪ Bányászat,     ▪ 200
  2
                                 textiláru gyártása   feldolgozóipar,
                                 (kivéve: ruházat)   villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás
     ▪ AGRÁR CENTER RT.          ▪ Encs      ▪ 0111 Gabonafélék,  ▪ Mezőgazdaság,    ▪ 124
  3
                                 egyéb, máshova     erdő-, hal-,
                                 nem sorolt növény   vadgazdálkodás
                                 termelése

     ▪ HAGISZ MG. ZRT.          ▪ Halmaj     ▪ 0141         ▪ Mezőgazdaság,    ▪ 105
  4
                                 Növénytermelési    erdő-, hal-,
                                 szolgáltatás      vadgazdálkodás


     ▪ ABAÚJTEJ KÖZÖS           ▪ Forró      ▪ 1551 Tejtermék    ▪ Bányászat,     ▪ 100
  5
      VÁLLALAT                        gyártása        feldolgozóipar,
                                             villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis                                        21
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 4 db – a(z)
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban
működik

 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
                       Működés helye a                        Fogl.   Árbevétel
     Név                 térségben     Főtevékenység      Szektor       száma (fő) (ezer Ft)

  6   ▪ ABA ÉLELMISZERIPARI        ▪ Abaújszántó   ▪ 1589 Máshova nem   ▪ Bányászat,     ▪ 100
      ÉS KERESKEDELMI                    sorolt egyéb      feldolgozóipar,
      ZRT.                          élelmiszer gyártása   villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás
     ▪ SZATEV RT.             ▪ Szikszó     ▪ 9002         ▪ Egyéb szolgáltatás ▪ 98
  7
                                 Hulladékgyűjtés, -
                                 kezelés


     ▪ MAGRIMA 98 KFT.          ▪ Büttös     ▪ 0130 Vegyes      ▪ Mezőgazdaság,   ▪ 70
  8
                                 gazdálkodás       erdő-, hal-,
                                             vadgazdálkodás


     ▪ ABAÚJ COOP ZRT           ▪ Encs      ▪ 5211 Élelmiszer    ▪ Kereskedelem,   ▪ 65
  9
                                 jellegű vegyes     javítás
                                 kiskereskedelem


     ▪ MEZŐGAZDASÁGI           ▪ Hernádkércs   ▪ 0111 Gabonafélék,   ▪ Mezőgazdaság,   ▪ 53
 10
      IPARI KERESKEDELMI                   egyéb, máshova     erdő-, hal-,
      SZÖVETKEZET                      nem sorolt növény    vadgazdálkodás
                                 termelése


Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis                                       22
 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

       A térségben, adottságait tekintve mindig is meghatározó jelentőséggel bírt a mezőgazdasági termelés. A
       terület termékelőállításának többségét ez az ágazat képviselte. Az ipar kisebb jelentőséggel bírt, bár egyes
       térségközpontokban több évtizedes hagyománnyal és megfelelő termékstruktúrával működő üzemek alakultak
       ki.

       A térségben működő vállalkozások helyzete az utóbbi évtizedekben jelentősen romlott. A korábban meglévő
       ipari üzemek (bútorgyár, mezőgép, fafeldolgozók) túlnyomó része megszűnt, illetve csökkentett termeléssel és
       létszámmal működik tovább. A térségben egy közepes vállalkozás és több tucat kisvállalkozás található, a
       vállalkozások többsége mikrovállalkozás az egyéni vállalkozások dominanciájával, amelyeket leginkább az
       önfoglalkoztatásra hoztak létre kényszermegoldásként. A térségben két ipari park címmel rendelkező ipari
       terület van, amely beruházók hiányában az elmúlt közel 10 évben markáns fejlődést nem tudott felmutatni.
       Mivel nem jellemző a térségben meghatározó termékelőállítást folytató vállalkozás jelenléte, így a beszállítói
       hálózatnak még a csírái sem alakultak ki. A vállalkozások közötti együttműködés hiánya tovább rontja a
       fejlődési esélyeket, ezáltal a vállalkozások versenyképességét. Kedvezőtlen a földrajzi elhelyezkedés
       tekintettel arra a tényre, hogy az autópályától, illetve városoktól relatív távolságban található a térség. A
       nagyobb befektetők ide településének az előbbieken túl legfőbb akadálya a szakképzett munkaerő hiánya.

       A tulajdonviszonyok megváltozása következtében a korábban elfogadhatóan működő mezőgazdasági
       nagyüzemek többsége darabjaira hullott szét, jelen állapot szerint a térségben 5 olyan nagyüzem gazdálkodik,
       amelynek a területe eléri legalább az 1000 ha-t. A mezőgazdasági termelők túlnyomó többsége családi
       gazdálkodó, illetve őstermelő, amelyek pár száz, pár tucat ha-on gazdálkodnak. Utóbbiakra különösen
       jellemző a tőkehiány, amely gátat szab az optimális termékszerkezet, ill. gazdaságos termelői egységek
       kialakításának. A tulajdonviszonyok rendezetlensége ugyancsak gátat szab a fejlődésnek.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               23
 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2       A szolgáltatás területén működő vállalkozások a helyi igényekre alapozottan végzik tevékenységüket a
       mikrokörzeti központokban koncentrálódva.

       A térség vállalkozásai tekintetében nagy elmaradottság tapasztalható a piaci versenyképességet biztosító
       készségekben, kompetenciákban. A térségben viszonylag kevés az innovatív, modern termékszerkezetet
       kialakítani képes igazi „menedzser-típusú” vezető. Az utóbbi 10 évben a for-profit cégek nem hoztak létre
       jelentős többletfoglalkoztatást a térségben. Az eddigi felzárkóztatást elősegítő fejlesztések, állami támogatások
       és területi preferenciák, kedvezmények mindeddig nem fejtettek ki mérhető eredményt e leszakadó, hátrányos
       helyzetű kistérségeknél.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 24
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben

                                Számuk a                      Számuk a
 Non-profit szervezet típusa                  térségben  Non-profit szervezet típusa       térségben

 Kultúrával kapcsolatos tevékenység                16   Környezetvédelemmel kapcsolatos      11
                                      tevékenység
 Vallással kapcsolatos tevékenység                 15
                                      Településfejlesztéssel, lakásüggyel    46
 Sporttal kapcsolatos tevékenység                 39   kapcsolatos tevékenység
                                      Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel     13
 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység               31   kapcsolatos tevékenység
 Oktatással kapcsolatos tevékenység                29   Jogvédelemmel kapcsolatos         36
                                      tevékenység
 Kutatással, tudományokkal                     1    Közbiztonság védelmével kapcsolatos    19
 kapcsolatos tevékenység                          tevékenység
 Egészségüggyel kapcsolatos                    3    Többcélú adományosztással          0
 tevékenység                                kapcsolatos tevékenység
                                      Nemzetközi kapcsolatok           0
 Szociális ellátással kapcsolatos                 24
                                      Szakmai, gazdasági érdekképviselettel   20
 tevékenység
                                      kapcsolatos tevékenység
 Polgárvédelemmel, tűzoltással                   5    Politikai tevékenység            2
 kapcsolatos tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                25
 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

       A térségben tevékenykedő jelentősebb non-profit szervezetek:

              Csereháti Településszövetség
       1989-ben jött létre 46 önkormányzat 44 magánszemély és 2 vállalkozás alkotja a tagságát. A turizmus,
       felnőttképzés, tájgazdálkodás, szociális gondoskodás és a kézművesség terén valósított meg projekteket és
       egyfajta szellemi központja a Cserehátnak, ugyanakkor módszertani bemutatóhelyként is funkcionál a hasonló
       helyzetű kistérségek fejlesztéséhez.
              Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ)
       Az 1997-ben létrejött egyesület tagságát a 3503-as encsi statisztikai kistérségben található 35 önkormányzat
       alkotja. Fő feladata, hogy a térségfejlesztés egyik központja és szellemi műhelye legyen. A szövetség célja az
       abban résztvevő települések és gazdasági szereplők összehangolt fejlesztése, közös programok kialakítása, a
       fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása.
              Abaúj Térségi Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (AGVA)
       A teljes térséget lefedő (83 település) szakmai, gazdasági érdekképviselet.
       Az alapítvány célja:
       -       A régió összehangolt gazdaság- és vállalkozásfejlesztésének segítése, támogatása
       -       Vállalkozóknak nyújtott információ biztosítása
       3503-as, 3510-es és 3512-es statisztikai körzetek működési területén a korábbi évek során a Magyar
       Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal történt együttműködés kapcsán kialakításra került a vállalkozásokat és
       vállalkozókat segítő hálózat.
       A szaktanácsadáson túl forráskutatás, pályázatírási segítségnyújtás is biztosított a vállalkozóknak.
              Gergelyhegyi Településszövetség
       Fony központtal működő terület- és térségfejlesztési szervezet
       A kistérség társadalmi – gazdasági és táji környezeti helyzetének, adottságainak megfelelően a kistérség
       menedzselése, kistérség jövedelemtermelésének érdekében a bel- és külföldi befektetések támogatása, más
       bel- és külföldi kistérségekkel való kapcsolattartás.


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               26
 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2


              Cigány Kisebbségi Önkormányzatok és Civil Szervezetek Encsi Kistérségi Társulás Egyesülete
       A 17 tagú egyesületet létrehozók feladatuknak tekintik a térségben élő romák érdekvédelmét, többszörösen
       hátrányos helyzetük javítását, felzárkóztatását a többségi társadalomba.
              A Csereháti Egyházközösségek Fejlődéséért Alapítvány
       Célja a térségben élők, fiatalok esélyének javítása, ezáltal a falvak további elnéptelenedésének megállítása.
              Szent Ivó Borlovagrend
       A Szent Ivó Borlovagrendet helyi, szülőföldjüket és a bort szerető emberek hozták létre azzal a céllal, hogy a
       térség kivételes értékeit széles körben ismertté tegyék.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               27
A térség összesített lakossága 2002-2006 között 539 fővel csökkent, ami
arányosítva 1%-os csökkenést jelent


 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
               2002 (fő)      2003 (fő)   2004 (fő)    2005 (fő)    2006 (fő)

 Térség              60,351      60,328    60,188      60,049       59,812
 összlakossága Éves változás                    -23     -140       -139        -237
               ▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 539 fővel csökkent
               ▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1%-kal csökkent
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                 28
A térségben az aktív korú lakosság aránya 61%, ami 1 százalékponttal magasabb
az országos átlagnál


 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben                 Aktív korú
                                         lakosság


  Lakosság kor szerinti összetétele                     Országos
  (fő)                              Megoszlás  átlag


  0-2 év            2,200                 4%      3%  3-5 év            2,251                 4%      3%  6-14 év                 7,987           13%     13%  15-59 év                        36,463   61%     60%  59 év felett                 10,911        18%     21%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                        29
A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll
rendelkezésre megfelelő munkaerő


 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele

  7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele                  Országos
  (fő)                                       Megoszlás  átlag

  0 általános                   1,810                 3%     2%

  1-5 általános                         7,189         14%     9%

  6-7 általános                          7,670         15%     9%

  8 általános                                16,215   31%     26%

  Középiskolai, érettségi és szakmai
                          1,654                 3%     4%
  oklevél nélkül
  Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai
                                   8,811        17%     17%
  oklevéllel
  Középiskolai, érettségivel, általános
                             3,108              6%     9%
  oklevéllel
  Középiskolai, érettségivel, szakmai
                             3,744              7%     12%
  oklevéllel
  Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül    376                   1%     2%

  Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel         2,101               4%     10%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                30
 A térség demográfiai helyzete 1/1

       A térség település száma, földrajzi kiterjedése, lakosság száma:
       Abaúj-Hegyközi kistérségből 22 település, az Encsi kistérségből 36 település, míg a Szikszói kistérségből 23
       település alkotja a közösséget. Összesen 81 település.
       Az Abaúj-Hegyközi kistérség 440 km2, az Encsi 449 km2, a Szikszói 300 km2. A közösség földrajzi kiterjedése
       összesen 1189 km2.
       A lakónépesség száma az Abaúj-Hegyközi kistérségben 15749 fő, az Encsi kistérségben 24725 fő, míg a
       Szikszói kistérségben 19338 fő. Összesen 59812 fő a lakosság száma a közösség területén.

       A lakónépesség korcsoportos megoszlását vizsgálva feltűnő, hogy a 0-14 éves korosztály aránya itt a
       legmagasabb a megyében, ami nyilvánvalóan összefügg a roma lakosság magas arányával. Ugyanakkor a 30-
       59 éves korosztály aránya a legrosszabbak közé tartozik a megyében. A nagyarányú gyermek korosztály
       mellett jelen van a lakosság elöregedése is. A kistérségben napjainkra egy igen tartós demográfiai trend
       változott meg, ami ugyanakkor együtt járt egy nagyobb mértékű lakosságcserével, a lakónépesség etnikai
       összetételének megváltozásával.

       A térségben a roma lakosok aránya az országos átlagot (10,8%) jóval meghaladó, a 2001. évi népszámlálás
       alkalmával a lakosság közel 20 %-a vallotta magát roma származásúnak, ebből adódóan is a térség jelentős
       részében fokozottan jelen vannak a társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási gondok.

       A lakónépesség 20 %-a 500 fő alatti településen lakik, amely a legnagyobb arány a megyében.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                              31
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést
támogató infrastruktúra sem, 0%


 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége

                    Azon települések  Azon települések
Infrastrukturális            száma, ahol nem  aránya, ahol nem
adottság                érhető el (db)   érhető el (%)

▪ Szélessávú                   21        26%
 Internet

                                       A térségben 0
▪ Mindhárom                   36        44%     db olyan
 mobilhálózat                                település van,
                                       ahol a fejlődést
                                       támogató
▪ Helyközi                    0        0%     infrastruktúra
 autóbusz-                                  közül egyik sem
 megállóhely                                 található meg,
                                       ez a térség
▪ Közművesített,                 78        96%     településeinek
 közúton elérhető                              0%-a
 ipari park

▪ Fenti infrastruk-               0        0%
 turális adottsá-
 gok együttesen


Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                          32
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg


 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2

Mozgatórugó         Egyik településen sem megtalálható            Mozgatórugó        Egyik településen sem megtalálható
alcsoport          infrastruktúra                      alcsoport         infrastruktúra

 Közlekedés         ▪Repülőtér                        Közmű
                                           ellátottság
 Adminisztratív                                    Oktatás          ▪Felnőtt átképzési központ
 és kereskedelmi
 szolgáltatások Ipari parkok                                     Kultúra
 Pénzügyi                                       Telekommuni-
 szolgáltatások                                    káció
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források                    33
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg


 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2

Mozgatórugó         Egyik településen sem megtalálható            Mozgatórugó        Egyik településen sem megtalálható
alcsoport          infrastruktúra                      alcsoport         infrastruktúra

 Szociális ellátás                                  Gazdaságfej-       ▪Ipari kamara
                                           lesztési
                                           szervezetek Egészségügyi        ▪Szülészeti ellátás                    Természeti
 ellátás                                       adottságok
 Szabadidős te-                                    Natura 2000
 vékenységre és                                    területek
 sportolásra al-
 kalmas infrastr.


 Egyéb                                        Közbiztonsági
 infrastruktúra                                    szolgálat
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források                    34
 A térség infrastrukturális adottságai 1/2

       Úthálózat
       A térség közlekedési tengelyét a Hernád völgyében futó 3-as számú nemzetközi főútvonal jelenti, ezen
       keresztül van összeköttetés Szlovákia (közvetlenül Kassa) és Miskolc felé.
       Az észak-déli irányú főút egyre kevésbé tudja átengedni a jelentős nemzetközi (Szlovákia és Lengyelország,
       sőt a Baltikum felé és felől bonyolódó) személy és teherfogalmat. A megnövekedett forgalom emellett
       problémát jelent azon települések számára, amelyeken a főút áthalad (jelentős kipufogógáz, épületek
       megrepedeznek, lakosság nyugalmát zavarja, balesetveszély növekszik, stb). A térségben az elmúlt években
       elkezdődött a településeket elkerülő szakaszok építése, melynek első lépésében Novajidrány, ill. Garadna
       településeket elkerülő szakaszok megépültek. A főútvonal közvetlenül kapcsolódik a 3-as autópályához,
       valamint (a térség korábban központjaként számon tartott) Kassához, ahol nemzetközi repülőtér működik, így
       a térség számára gazdasági tengelyként jelenik meg. A repülőtér a kistérség központjától 35 km-re van,
       megközelítése a Tornyosnémeti határmenti településen keresztül lehetséges.
       A mellékutak döntően kelet – nyugat irányúak, minőségük rossz, felújításuk elengedhetetlenül szükséges,
       mindez vonatkozik a mezőgazdasági utakra is.
       A települések úthálózatának állapota vegyes. Még mindig magas a szilárd burkolat nélküli részek aránya.
       A Hernád völgyében fut a folyó jobb partján a Miskolc-Kassa közötti, nemzetközi vasútvonal, amely jelentős
       teherforgalmat is lebonyolít, amelyhez szárnyvonalként csatlakozik a Szerencs-Hidasnémeti vasútvonal. A
       tömegközlekedésben a VOLÁN buszjáratai meghatározók, de a járatok száma az utóbbi években jelentősen
       csökkent.
       Az apró településeken általában működik a falugondnoki rendszer, akiknek tevékenysége a kistelepüléseken
       élők közlekedését jelentősen megkönnyíti.
       A körzetben a motorizáció országos viszonylatban viszonylag alacsony fokú, a meglévő személygépkocsik
       általában elavult műszaki technológiát és rossz műszaki állapotot képviselnek.
       Ivóvíz, szennyvíz:
       Elmondható, hogy minden településen rendelkezésre áll a vízközmű hálózat, a lakossági bekötések aránya
       viszont falunként más és más, átlagosan csak 70-80% körüli.


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                             35
 A térség infrastrukturális adottságai 2/2


       A csatornahálózat kiépülése azonban nem tart lépést a vízhálózat épülésével. Csak a nagyobb településeken
       található szennyvízhálózat, a települések 90%-ában kiépítetlen.
       Gázellátás:
       Az elmúlt évtized egyik legnagyobb fejlesztése a gázprogram volt. Ennek keretében majdnem minden
       településre eljutott a vezetékes gáz is. Azonban van olyan összefüggő nagyobb terület, ahol a gáz bevezetése
       sem történt meg. (Krasznokvajda és környéke)
       Épített környezet:
       A lakáskörülményekre jellemző, hogy az utóbbi 10 évben lényegesen csökkent az új lakások építése, kivétel
       az un „szocpolos” házak építése, amelyek jelentős növekedést mutatnak. Ugyanakkor ezen lakások – a
       kivitelezésben történt költségminimalizálás miatt – műszaki állapota nem megfelelő. A településeken egyre
       több a megüresedő ház, a felújítások elmaradásával az épített lakásállomány műszaki állapota évről évre
       rosszabbodik.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                              36
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már
rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással


 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
                  Egy főre jutó szálláshelyek száma           Egy főre jutó vendégéjszakák száma
                  (db/fő)                        (vendégéjszaka/fő)

                  Magas kategóriájú         Alacsonyabb kate-  Magas kategóriájú  Alacsonyabb kate-
                  szállás*             góriájú szállás**  szállás*      góriájú szállás**


 Térségi adat                 0.01              0.02       0.38        0.40
 Országos átlag                0.02              0.04       1.81        0.68
 Térségi adat az                42%              55%        21%         59%
 országos átlag
 százalékában


   * Szálloda, gyógyszálloda, panzió
   ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                          37
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 1/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 80      ▪ Közszféra           ▪ 35.00%  ▪ 210,472  ▪ 0.000   ▪ 1.013
 Abaújalpár

                ▪ Község       ▪ 687     ▪ Közszféra           ▪ 20.00%  ▪ 340,388  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Abaújkér

                ▪ Község       ▪ 115     ▪ Közszféra           ▪ 20.00%  ▪ 374,106  ▪ 0.000   ▪ 15.748
 Abaújlak

                ▪ Város       ▪ 3,266    ▪ Bányászat,          ▪ 14.55%  ▪ 387,597  ▪ 0.134   ▪ 0.000
 Abaújszántó                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 182     ▪ Közszféra           ▪ 28.44%  ▪ 106,945  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Abaújszolnok

                ▪ Község       ▪ 350     ▪ Közszféra           ▪ 27.33%  ▪ 163,458  ▪ 0.000   ▪ 0.643
 Abaújvár

                ▪ Község       ▪ 122     ▪ Közszféra           ▪ 18.00%  ▪ 235,268  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Alsógagy
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           38
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 2/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 1,588    ▪ Közszféra           ▪ 25.00%  ▪ 262,613  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Alsóvadász

                ▪ Község       ▪ 110     ▪ Közszféra           ▪ 13.43%  ▪ 446,070  ▪ 6.536   ▪ 2.682
 Arka

                ▪ Község       ▪ 1,972    ▪ Közszféra           ▪ 22.27%  ▪ 303,178  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Aszaló

                ▪ Község       ▪ 772     ▪ Közszféra           ▪ 20.77%  ▪ 327,264  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Baktakék

                ▪ Község       ▪ 293     ▪ Közszféra           ▪ 49.07%  ▪ 94,143  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Beret

                ▪ Község       ▪ 575     ▪ Közszféra           ▪ 32.26%  ▪ 175,306  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Boldogkőújfalu

                ▪ Község       ▪ 1,059    ▪ Közszféra           ▪ 25.33%  ▪ 319,388  ▪ 0.027   ▪ 0.766
 Boldogkőváralja
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           39
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 3/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 234     ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 26.00%  ▪ 297,282  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Büttös                               erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 488     ▪ Közszféra           ▪ 50.00%  ▪ 42,030  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Csenyéte

                ▪ Község       ▪ 729     ▪ Szállítási,          ▪ 23.00%  ▪ 330,794  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Csobád                               raktározási, postai
                                   és távközl...
                ▪ Község       ▪ 307     ▪ Bányászat,          ▪ 35.58%  ▪ 180,731  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Detek                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Város       ▪ 7,145    ▪ Közszféra           ▪ 13.00%  ▪ 482,234  ▪ 0.095   ▪ 0.000
 Encs

                ▪ Község       ▪ 349     ▪ Közszféra           ▪ 51.00%  ▪ 94,513  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Fáj

                ▪ Község       ▪ 377     ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 20.00%  ▪ 400,828  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Fancsal                               erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           40
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 4/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 948     ▪ Közszféra           ▪ 24.00%  ▪ 297,838  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Felsődobsza

                ▪ Község       ▪ 182     ▪ Közszféra           ▪ 39.00%  ▪ 176,676  ▪ 0.000   ▪ 1.231
 Felsőgagy

                ▪ Község       ▪ 547     ▪ Közszféra           ▪ 29.45%  ▪ 180,512  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Felsővadász

                ▪ Község       ▪ 390     ▪ Közszféra           ▪ 26.82%  ▪ 188,883  ▪ 0.000   ▪ 1.579
 Fony

                ▪ Község       ▪ 2,599    ▪ Bányászat,          ▪ 27.85%  ▪ 300,211  ▪ 0.485   ▪ 0.000
 Forró                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 383     ▪ Közszféra           ▪ 30.00%  ▪ 109,219  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Fulókércs

                ▪ Község       ▪ 273     ▪ Közszféra           ▪ 31.00%  ▪ 127,309  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Gadna
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           41
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 5/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 34      ▪ Bányászat,          ▪ 53.85%  ▪ 673,022  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Gagyapáti                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 228     ▪ Közszféra           ▪ 32.00%  ▪ 182,578  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Gagybátor

                ▪ Község       ▪ 225     ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 48.00%  ▪ 256,484  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Gagyvendégi                             erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 467     ▪ Közszféra           ▪ 20.96%  ▪ 341,211  ▪ 0.000   ▪ 0.054
 Garadna

                ▪ Község       ▪ 0
 Gibárt

                ▪ Város       ▪ 2,314    ▪ Közszféra           ▪ 21.00%  ▪ 352,236  ▪ 0.000   ▪ 1.038
 Gönc

                ▪ Község       ▪ 671     ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 32.00%  ▪ 190,790  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Göncruszka                             erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           42
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 6/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 1,803    ▪ Közszféra           ▪ 14.31%  ▪ 406,784  ▪ 0.233   ▪ 0.000
 Halmaj

                ▪ Község       ▪ 274     ▪ Közszféra           ▪ 12.00%  ▪ 475,313  ▪ 0.000   ▪ 0.792
 Hejce

                ▪ Község       ▪ 155     ▪ Bányászat,          ▪ 28.40%  ▪ 116,366  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Hernádbűd                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 220     ▪ Közszféra           ▪ 41.00%  ▪ 107,040  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Hernádcéce

                ▪ Község       ▪ 361                     ▪ 30.00%  ▪ 265,582  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Hernádkércs

                ▪ Község       ▪ 242     ▪ Közszféra           ▪ 40.00%  ▪ 182,736  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Hernádpetri

                ▪ Község       ▪ 485     ▪ Bányászat,          ▪ 31.00%  ▪ 213,240  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Hernádszentandrás                          feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           43
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 7/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 219     ▪ Közszféra           ▪ 29.00%  ▪ 296,968  ▪ 0.411   ▪ 0.000
 Hernádszurdok

                ▪ Község       ▪ 892     ▪ Közszféra           ▪ 39.71%  ▪ 196,652  ▪ 0.000   ▪ 0.011
 Hernádvécse

                ▪ Község       ▪ 1,164    ▪ Közszféra           ▪ 22.46%  ▪ 462,903  ▪ 0.000   ▪ 0.996
 Hidasnémeti

                ▪ Község       ▪ 1,017    ▪ Közszféra           ▪ 23.61%  ▪ 355,091  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Homrogd

                ▪ Község       ▪ 1,302    ▪ Közszféra           ▪ 18.00%  ▪ 354,151  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Ináncs

                ▪ Község       ▪ 72      ▪ Közszféra           ▪ 36.36%  ▪ 253,444  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Kány

                ▪ Község       ▪ 1,056    ▪ Közszféra           ▪ 30.69%  ▪ 254,229  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Kázsmárk
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           44
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 8/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 248     ▪ Közszféra           ▪ 19.57%  ▪ 229,418  ▪ 8.125   ▪ 1.016
 Kéked

                ▪ Község       ▪ 33      ▪ Közszféra           ▪ 36.00%  ▪ 188,743  ▪ 0.000   ▪ 0.939
 Keresztéte

                ▪ Község       ▪ 357     ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 16.18%  ▪ 295,033  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Kiskinizs                              erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 335     ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 34.40%  ▪ 192,216  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Korlát                               erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 581     ▪ Közszféra           ▪ 23.00%  ▪ 348,173  ▪ 0.000   ▪ 0.145
 Krasznokvajda

                ▪ Község       ▪ 188     ▪ Közszféra           ▪ 26.00%  ▪ 218,936  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Kupa

                ▪ Község       ▪ 467     ▪ Bányászat,          ▪ 22.33%  ▪ 320,395  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Léh                                 feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           45
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 9/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 63      ▪ Közszféra           ▪ 12.00%  ▪ 114,727  ▪ 0.000   ▪ 1.587
 Litka

                ▪ Község       ▪ 1,827    ▪ Bányászat,          ▪ 20.47%  ▪ 279,578  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Méra                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 82      ▪ Közszféra           ▪ 9.38%  ▪ 397,231  ▪ 5.427   ▪ 35.634
 Mogyoróska

                ▪ Község       ▪ 293                     ▪ 36.00%  ▪ 133,762  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Monaj

                ▪ Község       ▪ 371     ▪ Bányászat,          ▪ 30.00%  ▪ 263,002  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Nagykinizs                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,480    ▪ Közszféra           ▪ 22.96%  ▪ 315,564  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Novajidrány

                ▪ Község       ▪ 63      ▪ Bányászat,          ▪ 20.00%  ▪ 196,140  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Nyésta                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           46
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 10/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 73                      ▪ 43.00%  ▪ 122,549  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Pamlény

                ▪ Község       ▪ 95      ▪ Bányászat,          ▪ 20.75%  ▪ 203,864  ▪ 0.000   ▪ 2.526
 Pányok                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 382     ▪ Közszféra           ▪ 30.00%  ▪ 199,612  ▪ 12.861  ▪ 0.000
 Pere

                ▪ Község       ▪ 43      ▪ Közszféra           ▪ 10.43%  ▪ 455,666  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Perecse

                ▪ Község       ▪ 221     ▪ Közszféra           ▪ 40.00%  ▪ 116,542  ▪ 8.041   ▪ 0.000
 Pusztaradvány

                ▪ Község       ▪ 611                     ▪ 23.74%  ▪ 266,141  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Rásonysápberencs

                ▪ Község       ▪ 109     ▪ Közszféra           ▪ 6.56%  ▪ 375,093  ▪ 11.376  ▪ 7.752
 Regéc
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           47
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 11/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 517     ▪ Bányászat,          ▪ 63.00%  ▪ 190,009  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Selyeb                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,117    ▪ Közszféra           ▪ 21.00%  ▪ 339,445  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szalaszend

                ▪ Község       ▪ 173     ▪ Közszféra           ▪ 41.00%  ▪ 139,472  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szászfa

                ▪ Község       ▪ 386     ▪ Közszféra           ▪ 33.00%  ▪ 205,812  ▪ 0.415   ▪ 0.171
 Szemere

                ▪ Község       ▪ 282     ▪ Bányászat,          ▪ 30.00%  ▪ 196,201  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szentistvánbaksa                          feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Város       ▪ 6,163    ▪ Közszféra           ▪ 12.00%  ▪ 480,496  ▪ 0.084   ▪ 0.090
 Szikszó

                ▪ Község       ▪ 686     ▪ Közszféra           ▪ 21.37%  ▪ 315,129  ▪ 11.889  ▪ 16.210
 Telkibánya
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           48
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 12/12

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 587     ▪ Szállítási,          ▪ 28.29%  ▪ 283,219  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Tornyosnémeti                            raktározási, postai
                                   és távközl...
                ▪ Község       ▪ 1,469    ▪ Közszféra           ▪ 41.47%  ▪ 162,066  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Vilmány

                ▪ Község       ▪ 994     ▪ Közszféra           ▪ 29.59%  ▪ 228,920  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Vizsoly

                ▪ Község       ▪ 193     ▪ Közszféra           ▪ 28.00%  ▪ 323,697  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Zsujta
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           49
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 1/41

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Abaújalpár        ▪ „A településen magas a munkanélküliek   ▪ „A természeti értékek bemutatására épülő
               száma, munkahelyek hiányában a fiatalok   turisztika, idegenforgalom”
               elhagyják a települést, a lakosság
               szerkezete elöregedő”
▪ Abaújkér         ▪ „Munkahelyek hiánya, alacsony szintű   ▪ „A természeti értékek bemutatására és az
               foglalkoztatottság”             Aranyosi-völgyi fesztiválokra, kulturális
                                     rendezvényekre épülő turisztika,
                                     idegenforgalom”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                             50
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 2/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Abaújlak         ▪ „Munkanélküliség.”             ▪ „Falusi turizmus.”
▪ Abaújszántó       ▪ „Magas a munkanélküliségi ráta.Ipari park  ▪ „Turisztikai lehetőségek kihasználása,
               hiány.Kevés fejlesztési forrás.”       gyógyfürdő kialakításának lehetősége.
                                      Borturizmus, vadászati lehetőségek.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                             51
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 3/41

Település   Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Abaújszolnok ▪ „A községben nagy a cigány kisebbséghez  ▪ „Szövetkezet alapítása,ahol egyenlő
         tartozó lakosság,melynek nagy része nem is  munkáért egyenlő bér jár.”
         akar változtatni helyzetén.A rendszeres
         szociális segély rendszer miatt nem
         kívánnak munkát keresni.”
▪ Abaújvár         ▪ „Munkahelyek hiánya.”      ▪ „Turisztika, falusi vendéglátás.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                     52
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 4/41

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Alsógagy         ▪ „Munkanélküliség,nincs beruházás,       ▪ „Mezőgazdaság, falusi turizmus, vadász
               nincsenek adóbevételek.Az infrastruktúra    turizmus fejlesztése.”
               fejletlen.”
▪ Alsóvadász        ▪ „Megoldásra vár a helyi utak és járdák    ▪ „Az önkormányzat kezébe került laktanya
               felújítása, a ravatalozó felújítása,a      és a volt malom épület munkahelyteremtő
               közösségi ház felújítása,az intézmények     beruházási céllal való hasznosítása.”
               felszereltségének javítása,az ivóvízhálózat
               bővítése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                              53
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 5/41

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Arka           ▪ „Közért, bolt hiánya, munkanélküliség,  ▪ „Turizmus fejlesztése.”
               tömegközlekedés hiánya.”
▪ Aszaló          ▪ „Munkanélküliség, vállalkozások hiánya,  ▪ „A volt laktanya területének hasznosítása.”
               önkormányzati pénzforrások hiánya.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                              54
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 6/41

Település         Legfontosabb probléma a településen  Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Baktakék         ▪ „Szennyvíz-hálózat hiánya.”     ▪ „A település határában lévő nagy
                                  kiterjedésű gyümölcsös ültetvények adta
                                  lehetőségek kihasználása,
                                  gyümölcsfeldolgozás”
▪ Beret          ▪ „Szennyvíz-hálózat hiánya.”     ▪ „Alacsony képzettséget igénylő
                                  munkahelyek kialakítása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                         55
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 7/41

Település    Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Boldogkőújfal ▪ „Munkanélküliség, szociális problémák,  ▪ „Megmaradás.”
 u        aluliskolázottság, szennyvízkezelés
         megoldatlansága, a meglévő önkormányzati
         intézmények és a település
         infrastruktúrájának alacsony színvonala.”
▪ Boldogkőváral ▪ „Munkanélküliség.”             ▪ „Turisztika.”
 ja
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                    56
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 8/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Büttös          ▪ „Munkahelyteremtés, megélhetési biztonság ▪ „Nincs igazán értékelhető, vagy valós
               kialakítása. Ezt követően bármi megoldható.  megoldást nyújtó.Inkább elvi megoldások
               Környezetvédelmi szempontból a szennyvíz   keletkeznek de a gyakorlatban nem
               kezelés helyi megoldása nem halogatható”   működnek.”
▪ Csenyéte         ▪ „Munkanélküliség.Infrastruktúra hiánya,  ▪ „Erdőtelepítés; a roma kultúra
               beruházás hiánya, önerő hiánya.”       hagyományainak ápolása”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                             57
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 9/41

Település         Legfontosabb probléma a településen   Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Csobád          ▪ „Szegénység, magas munkanélküliség,  ▪ „Elkerülő út megépítése, falugondnoki
               munkalehetőség hiánya, a község     hálózat.”
               elöregedése.”
▪ Detek          ▪ „Szennyvíz-hálózat hiánya.”      ▪ „Alacsony képzettséget igénylő
                                   munkahelyek teremtése, szelektív
                                   hulladékgyűjtő, feldolgozó telep
                                   kialakítása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                         58
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 10/41

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Encs           ▪ „Munkahelyek hiánya, alacsony képzettség.” ▪ „Turizmus, mezőgazdasági feldolgozó ipar,
                                     Kassa-Miskolc.”
▪ Fáj           ▪ „Munkanélküliség.”             ▪ „A település épített értékeinek és a roma
                                     kultúra bemutatására épülő falusi turizmus”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               59
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 11/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Fancsal         ▪ „Csapadékvíz elvezetése, patakmeder     ▪ „Kábel TV, internet hálózat kiépítése.”
               tisztítás, járda felújításra szorul.”
▪ Felsődobsza       ▪ „Munkanélküliség, elvándorlás, elöregedés.  ▪ „A Hernád-folyó lehetőségeit kellene
               A kisebbség számának gyors           kihasználni turisztikai ill. idegenforgalmi
               növekedése(jelenleg 35%).Mivel         szempontból.Fontos lenne a csodálatos
               alulképzettek, iskolázatlanok munkát még    környezet kihasználása.1-2 vállalkozás
               ha keresnek sem kapnak.”            letelepedése,akik nemcsak szakképzett
                                      embereket tudnának
                                      alkalmazni.Pl.erdőtelepítés.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                60
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 12/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Felsőgagy        ▪ „Munkanélküliség,infrastruktúra kiépítése,  ▪ „Falusi turizmus,mezőgazdaság
               önerő hiánya.”                 fejlesztése,vadász turizmus.”
▪ Felsővadász       ▪ „Munkanélküliség, cigány lakosság rohamos ▪ „Nincs lehetőség, reménytelen.”
               növekedése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                           61
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 13/41

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Fony           ▪ „Magas a munaknélküliek aránya,az       ▪ „Turisztikai célú fejlesztések.A Zempléni-
               országosnál alacsonyabb a lakosság       Tájvédelmi Körzet nyújtotta lehetőségek
               iskolázottsága,magas az idősek         kihasználása.Erdei taniskola és képző
               aránya.Nincs kiépített szennyvíz-hálózat.Az   központ építése és tanösvények
               óvoda,idősek otthona,iskola           fejlesztése.”
               felújítása,bővítése.Belterületi utak
               korszerűsítése.Az önkormányzati tulajdonú
               legelők karbantartása.Örömvölgyi pincesor
               felújítása,szabadon kifolyó vizek
               környezetének rendbetétele.”▪ Forró          ▪ „Munkanélküliség.Munkahelyek hiánya.”     ▪ „3. sz. főút mentén fekszik.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                62
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 14/41

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Fulókércs        ▪ „Munkanélküliség, internet hálózat hiánya.”  ▪ „Civil társadalom megerősítése, hogy
                                       képes legyen szerepet vállalni az élhetőbb
                                       település kialakításában; közösségi
                                       szolgáltató tér kialakítása”
▪ Gadna          ▪ „Munkanélküliség, cigány lakosság rohamos ▪ „Nincs lehetőség, reménytelen.”
               növekedése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                63
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 15/41

Település         Legfontosabb probléma a településen  Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Gagyapáti        ▪ „Falugondnoki gépjármű öreg.”    ▪ „A falugondnoki gépjármű cseréje.
                                 ▪ Életház kialakítása.”
▪ Gagybátor        ▪ „Munkalehetőség hiánya.”      ▪ „Munkahelyteremtés, falusi turizmus.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                        64
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 16/41

Település   Legfontosabb probléma a településen            Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Gagyvendégi ▪ „Munkalehetőségek hiánya.”               ▪ „Munkahelyteremtés.”
▪ Garadna         ▪ „Munkanélküliség, vízelvezető rendszer   ▪ „Lehetőségek, elképzeléseink vannak,
               felújítása,illegális hulladéklerakó     amennyiben megfelelő forrás áll a
               felszámolása, közút-felújítás,szennyvíz-   rendelkezésünkre.”
               hálózat hiánya.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                           65
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 17/41

Település         Legfontosabb probléma a településen   Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Gibárt          ▪ „A fő probléma a munkahely hiánya.”  ▪ „A Hernád-folyó adta lehetőségek
                                   kihasználása, vizi turizmus.”
▪ Gönc           ▪ „Magas munkanélküliség.”       ▪ „A gönci barackpálinka és a gönci
                                   burgonya, valamint a turizmus fejlesztése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                            66
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 18/41

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Göncruszka        ▪ „Magas a munkanélküliség valamint a roma  ▪ „Oktatás.”
               lakosság aránya.A fiatalok elvándorlása
               jellemző.”
▪ Halmaj          ▪ „Magas munkanélküliség, civil társadalom  ▪ „Fejlett infrastruktúra,idegenforgalmi,vizi
               gyengesége, tőkeszegény vállakozások.”    turizmus kiaknázása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               67
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 19/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Hejce          ▪ „Magas a munkanélküliek aránya,az      ▪ „Turisztikai célú fejlesztések.A zempléni-
               országos átlagnál alacsonyabb a lakosság   Tájvédelmi Körzet nyújtotta lehetőségek
               iskolázottsága,magas az idősek        kihasználása.Tanösvények
               aránya.Nincs kiépített szennyvíz-       fejlesztése,belső tanösvények fejlesztése.”
               hálózat.Szükséges a belterületi utak
               korszerűsítése.Fony-Hejce összekötő út
               megépítése.Szociális otthon
               létesítése.Polg.mest.Hivatal
               felújítása,akadálymentesítése.Dézsma Ház
               magtár felújítása,közösségi házzá történő
               kialakítása.Játszóterek kialak”


▪ Hernádbűd        ▪ „Munkanélküliség,pénztelenség,árvíz,elnépt ▪ „Természeti adottságok, Hernád -folyó,jó
               elenedés,közlekedés,tömegközlekedés.”    levegő,jó közbiztonság.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               68
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 20/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Hernádcéce        ▪ „Munkanélküliség, elvándorlás,elöregedés,  ▪ „Idegenforgalom, pályázatok.”
               roma kérdés.”
▪ Hernádkércs       ▪ „Foglalkoztatás hiánya.”          ▪ „Munkahelyteremtés.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                           69
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 21/41

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Hernádpetri       ▪ „Munkanélküliség,munkahelyek         ▪ „Erdőgazdaság, vadászturizmus
               hiánya.Közösségi ház,Internet          fejlesztése. A település közigazgatási
               hozzáférés.Közös fenntartású alapfokú      területének jelentős részét összefüggő
               oktatási intézmények              tölgyes borítja, amelyben jelentős
               rekonstrukciója,bővítése            vadállomány található”
               szükséges.Önkormányzati épületek-
               hivatal,orvosi rendelő,felújításra szorul.”
▪ Hernádszenta ▪ „Képzetlen munkanélküliek magas aránya,a         ▪ „Falusi turizmus feltételeinek
 ndrás     nem önkormányzati tulajdonban lévő közút          megteremtése,szabadidőközpont
         rossz állapota,rugalmatlan,és korszerűtlen         létrehozása,horgászterület kialakítása
         tömegközlekedés vállalkozások alacsony           ,kulturális rendezvények,fesztiválok
         száma.”                           kínálata,"érintetlen táj"lehetőségainek
                                       fejlesztése,bemutatása.Helyi
                                       népművészet,gasztronómia,hagyományok
                                       bemutatása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                              70
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 22/41

Település   Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Hernádszurdo ▪ „Munkahelyteremtés, elöregedő lakosság.”   ▪ „Vizi turizmus.”
 k
▪ Hernádvécse ▪ „Munkanélküliség.Óvoda,általános iskola    ▪ „Erdőgazdaság, mezőgazdaság
        épülete elavult,a gyereklétszám         fejlesztése”
        elhelyezésére
        alkalmatlanok,befogadóképességük
        alacsony,emiatt bővítésre szorul. Orvosi
        rendelő épülete korszerűtlen,új létesítése
        indokolt.Közösségi ház nincs a településen
        kialakítása szintén szükséges lenne. Az
        információk áramlásának elengedhetetlen
        feltétele az internet-hozzáférés,hiánya
        komoly probléma”Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                     71
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 23/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Hidasnémeti       ▪ „Munkahelyteremtés.”            ▪ „A környező települések számára
                                      Hidasnémeti központként és
                                      kiindulópontként szolgálhat oktatási és
                                      turisztikai tevékenységek végzésére.”
▪ Homrogd         ▪ „Munkanélküliség.Épített örökséghez tartozó ▪ „Munkahelyek kialakítása.”
               régi típusú,korszerűtlen,fiatalok lakhatására
               alkalmatlan falusi lakóházak.Vezetékes
               szennyvíz hiánya.A cigány lakosság által
               lakott területek
               elmaradottsága.Balesetveszélyes főút a
               mez.gazd. gépek megnövekedett forgalma
               miatt.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                             72
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 24/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Ináncs          ▪ „Munkahelyek hiánya.             ▪ „Vonzó természeti környezet,
              ▪ Elavult intézményi eszközök,         ▪ Megfelelő tömegközlekedés,
              ▪ Munkalehetőség hiánya,            ▪ Körzetközponti szerepkör,
              ▪ Turistaútvonaltól való nagy távolság,    ▪ Infrastruktúra teljesen kiépített
              ▪ A település kedvezőtlen földrajzi fekvése  ▪ Intézményhálózat teljes körű
               miatt (közlekedési infrastruktúra alacsony  ▪ Növekszik a falusi turizmus iránti igény,
               szintje) versenyhátrányba kerülhet,     ▪ EU-s fejlesztési pályázati források
              ▪ Intézményi épületek              igénybevétele
               befogadóképességének korlátozottsága,    ▪ Körzetközponti szerepkör erősödése, a
              ▪ Halmozottan hátrányos helyzetű lakosság    társulások ösztönzése miatt
               arányának növekedése.”            ▪ További fejlesztési lehetőségek a kistérségi
                                      társulási tagságból adódóan”

▪ Kány           ▪ „Megoldatlan a szennyvíz-és gáz probléma,  ▪ „Falusi turizmus, határmenti fekvésből
               korszerűtlen az úthálózat.”          származó lehetőségek kihasználása”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                73
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 25/41

Település         Legfontosabb probléma a településen  Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Kázsmárk         ▪ „Munkahelyek hiánya.”        ▪ „A szabad munkaerő kihasználása.”
▪ Kéked          ▪ „Munkanélküliség.Elöregedés.”    ▪ „Idegenforgalom.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                       74
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 26/41

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Keresztéte        ▪ „Elöregedés, munkahelyek hiánya, csak az  ▪ „Falusi turizmus.”
               önkormányzat foglalkoztat, bolt hiánya.”
▪ Kiskinizs        ▪ „Munkanélklüliség, tőkeszegény       ▪ „Idegenforgalom, vízi turizmus.”
               vállakozások.A foglalkoztatás hiánya.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                          75
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 27/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Korlát          ▪ „Munkanélküliség, elvándorlás, elöregedés,  ▪ „Idegenforgalom, pályázatok.”
               romakérdés.”
▪ Krasznokvajd ▪ „A szennyvíztisztítás és szennyvíz            ▪ „Az erdőtelepítés, mézfeldolgozás,
 a       csatornázás hiánya.                    fűrészüzem újraindítása.
        ▪ Közvilágítás bővítése és korszerűsítése         ▪ Határon átnyúló munkahelyteremtés
         szükséges lenne.”                     lehetősége.
                                     ▪ Falusi turizmus.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                           76
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 28/41

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Kupa           ▪ „Munkalehetőségek hiánya,a lakosság    ▪ „Munkahelyek kialakítása,ezáltal a fiatalok
               elöregedése,a fiatalabb középrétegek egyre  helyben tartása,az önkormányzat
               jobban elszegényednek,intézmények      működéséhez elegendő forrás biztosítása.”
               szűnnek meg,az önkormányzat anyagi
               ellehetetlenítése.”
▪ Léh           ▪ „Munkahelyek hiánya.”            ▪ „A szabad munkaerő kihasználása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               77
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 29/41

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Litka          ▪ „Munkanélküliség, elöregedés, egyre    ▪ „Vadász turizmus.Mezőgazdaság
               fogyatkozó létszám.”            fejlesztése.”
▪ Méra           ▪ „Polgármesteri Hivatal felújítása, utak  ▪ „ipar telepítés ( mangalica telep kialakítása
               rendbetétele.                tervben / folyamatban van )”
              ▪ Vállalkozások hiánya ebből adódóan
               minimális adóbevétel”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               78
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 30/41

Település         Legfontosabb probléma a településen   Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Mogyoróska        ▪ „Szennyvízelszállítás és tisztítás   ▪ „Önkormányzati legelők
               megoldása.Ivóvíz minőségének       kihasználása.Pályázatok benyújtása.”
               javítása.Sport-és szabadidőközpontok
               létesítése.A regéci várhoz vezető út
               felújítása, parkoló kialakítása.”
▪ Monaj          ▪ „Munkanélküliség.”           ▪ „Munkahelyteremtés.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                         79
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 31/41

Település         Legfontosabb probléma a településen        Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Nagykinizs        ▪ „A foglalkoztatás hiánya.”           ▪ „Munkahelyek kialakítása.”
▪ Novajidrány       ▪ „Munkanélküliség.A fiatalok szabadidejének   ▪ „Turisztikai pihenőhelyek,templomok
               eltöltéséhez nincs lehetőség pénzhiány      felújítása, parkosítás, játszóterek
               miatt.Nincs szennyvízhálózat.A vízelvezető    kialakítása.”
               rendszer felújításra szorul.Fel kell számolni
               az illegális szemétlerakókat.Közút, járda
               felújítása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                             80
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 32/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Nyésta          ▪ „Munkanélküliség.”             ▪ „Erdőgazdasági termékek másodlagos
                                      hasznosítása.”
▪ Pamlény         ▪ „Kiönt a patak(medertisztítás), híd rossz  ▪ „Mezőgazdaság fejlesztése.”
               állapota,rossz utak.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                           81
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 33/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Pányok          ▪ „Munkahely hiánya.”             ▪ „Turizmus.”
▪ Pere           ▪ „Munkanélküliség, állami közutak rossz   ▪ „Munkahelyteremtés, állami közútkezelő
               állapota,rossz közlekedés,az önkormányzat   általi fejlesztés, az önkormányzattól
               fejlesztési forrásainak hiánya minden     független(állami közútkezelő és volán
               területen.”                  )szervezetek fejlesztési felújítási munkáinak
                                      elérése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                82
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 34/41

Település         Legfontosabb probléma a településen  Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Perecse         ▪ „Pénzhiány.”            ▪ „A településen zömmel idős korú, emberek
                                  élnek, az ők igényeinek kiszolgálása,
                                  segítése, házigondozó szolgálat”
▪ Pusztaradván ▪ „Munkanélküliség,közösségi ház, internet    ▪ „Munkahely teremtése,erdőgazdálkodás,
 y       hiánya, oktatási intézmények felújítása,     mezőgazdaság”
         bővítése, önkormányzati épületek
         felújítása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                          83
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 35/41

Település   Legfontosabb probléma a településen             Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Rásonysápber ▪ „A munkahelyek hiánya.”                  ▪ „A szabad munkaerő kihasználása.”
 encs
▪ Regéc          ▪ „Magas a munkanélküliek arányaaz        ▪ „Turisztikai célú fejlesztések,a Zempléni-
               országos átlagnál alacsonyabb a lakosság     Tájvédelmi Körzet nyújtotta lehetőségek
               iskolázottsága,magas az idősek          kihasználása.Tanösvények fejlesztése.A
               aránya.Nincs kiépített szennyvíz-hálózat.A    Regéci vár látogatóbarát
               Regéci vár                    fejlesztése,kapcsolódó rendezvények
               rekonstrukciója(közművesítés,építés).Utcak    szervezése.Energiaerdő telepítése.”
               ép falukép visszaállítása.Alternatív falufűtés,
               megvalósíthatósági tanulmány,tervek
               készítése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                 84
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 36/41

Település         Legfontosabb probléma a településen    Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Selyeb          ▪ „Elöregedés, kisebbség megnövekedése,  ▪ „Munkahelyteremtés, alulképzettek szakmai
               munkanélküliség.”             feltételeinek és képzettségének
                                    javítása.Infrastrukturális lehetőségek
                                    feltételeinek javítása.”
▪ Szalaszend        ▪ „Munkahelyek hiánya, roma lakosság   ▪ „Pályázat: minimális önerőigény, alacsony
               emelkedő száma, a szociálpolitikai    iskolázottságúaknak szervezett
               támogatások nem ösztönöznek munkára(a   mezőgazdasági munka.”
               semmittevésért is jár).”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                            85
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 37/41

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Szászfa         ▪ „Munkanélküliség,alacsony iskolai       ▪ „Alacsony képzettséget igénylő
               végzettség.”                   munkahelyek teremtése”
▪ Szemere         ▪ „Szennyvíz-hálózat hiánya, mobil térerő    ▪ „Turizmus, falusi vendéglátás.Határ
               hiánya, munkahelyek hiánya, lakosság       közelsége,területek révén ill. az erdő-
               lelkesedésének hiánya, önkormányzati       munkahleyek kialakítása megfelelő
               intézmények és infrastruktúra rossz       vállakozásokkal.”
               állapota, játszóterek hiánya, orvosi ellátás
               szegénysége.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               86
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 38/41

Település    Legfontosabb probléma a településen         Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Szentistvánba ▪ „A foglalkoztatás hiánya.”            ▪ „Munkahelyek teremtése.”
 ksa
▪ Szikszó         ▪ „Munkanélküliek magas         ▪ „Ipari park.”
               száma,vállalkozások alacsony száma.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                        87
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 39/41

Település         Legfontosabb probléma a településen  Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Telkibánya        ▪ „Lakosság elöregedése, alacsony   ▪ „Természeti és történelmi adottságok
               jövedelemszint,kevés gazdasági     sokkal magasabb szintű kihasználása,a
               tőke,szakképzett munkaerő hiánya.”   térségi marketingmunka erősítése,értékeink
                                  megmentése.”
▪ Tornyosnémet ▪ „Elvándorlás, munkanélküliség.”         ▪ „Új munkahelyek létesülnek a kenyheci
 i                                 ipari parkban.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                           88
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 40/41

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Vilmány         ▪ „Munkanélküliség, infrastruktúra hiánya,  ▪ „Ipari park létrehozása, vízi turizmus
               képzettség hiánya, munkahelyek hiánya,    fejlesztése, munkahelyek létesítése,
               lakosság összetétele.”            átképzések.”
▪ Vizsoly         ▪ „Munkanélküliség, elvándorlás, roma    ▪ „Biblia, idegenforgalom, pályázatok.”
               kérdés.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                            89
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 41/41

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Zsujta          ▪ „Izolatio, munkalehetőség hiánya, rossz   ▪ „Dr. Gyerkes Zsuzsa kastély otthon
               úthálózat, közlekedés, szegénység, hiányzik  beüzemelésével kínálkozó lehetőségek.”
               a hívószó, márkanév,
               nihilizmus(kiábrándultság).”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                             90
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok
                             91
A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 20
db fejlesztési intézkedés tartozik


 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
                                  Intézkedé-   Összes allokált
Fő fejlesztési prioritás                      sek száma   forrás (EUR)
▪ „Vidéki élet minőségének javítása”                    2 db    22,422,940


▪ „A térség gazdasági versenyképességének növelése”            5 db    16,624,178


▪ „Térségi turisztikai potenciál növelése”                 5 db     7,554,943


▪ „A térségben élők kompetencia fejlesztése”                3 db     1,804,918


▪ „Civil társadalom erősítése”                       3 db      691,947


▪ „Térségi PR és Marketing”                        2 db      457,157
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                     92
A legtöbb forrás – 886,583 EUR – a(z) A térségi ipar fejlesztése fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6
 Fő fejlesztési prioritás: Vidéki élet minőségének javítása


 Fejlesztési intézkedés                            Allokált forrás (EUR)

 ▪ Hatékony közbiztonság feltételeinek megteremtése                     237,490


 ▪ Élhetőbb település kialakítása                            22,185,450
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                      93
A legtöbb forrás – 886,583 EUR – a(z) A térségi ipar fejlesztése fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6
 Fő fejlesztési prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése


 Fejlesztési intézkedés                            Allokált forrás (EUR)

 ▪ A térségi ipar fejlesztése                                886,583


 ▪ A vállalkozások együttműködésének támogatása                       53,372


 ▪ A térségi szolgáltatások fejlesztése                           414,566


 ▪ A vállalkozásokat segítő háttérszolgáltatások kialakítása               4,147,312


 ▪ A térségi gazdaság diverzifikálása                          11,122,345
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                      94
A legtöbb forrás – 886,583 EUR – a(z) A térségi ipar fejlesztése fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6
 Fő fejlesztési prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése


 Fejlesztési intézkedés                            Allokált forrás (EUR)

 ▪ Turisztikai alapinfrastruktúra megteremtése                       577,825


 ▪ Turisztikai és kapcsolódó szolgáltatások támogatása                   315,612


 ▪ Vonzerővel bíró helyi rendezvények támogatása                      308,669


 ▪ Térségi kisattrakciók fejlesztése                           3,305,058


 ▪ Vidéki szálláshelyek fejlesztése                            3,047,779
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                      95
A legtöbb forrás – 886,583 EUR – a(z) A térségi ipar fejlesztése fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6
 Fő fejlesztési prioritás: A térségben élők kompetencia fejlesztése


 Fejlesztési intézkedés                            Allokált forrás (EUR)

 ▪ Vállalkozói kompetenciák fejlesztése                           71,247


 ▪ Civil szervezetek kompetencia fejlesztése                         63,331


 ▪ Alapkészségek fejlesztése                               1,670,340
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                      96
A legtöbb forrás – 886,583 EUR – a(z) A térségi ipar fejlesztése fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6
 Fő fejlesztési prioritás: Civil társadalom erősítése


 Fejlesztési intézkedés                            Allokált forrás (EUR)

 ▪ Tematikus szakprogramok támogatása                            329,039


 ▪ Információ-, tanácsadó szolgáltatások fejlesztése                    224,164


 ▪ Civil közösségi kezdeményezések erősítése                        138,744
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                      97
A legtöbb forrás – 886,583 EUR – a(z) A térségi ipar fejlesztése fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6
 Fő fejlesztési prioritás: Térségi PR és Marketing


 Fejlesztési intézkedés                            Allokált forrás (EUR)

 ▪ A térség reprezentatív képviselete                            245,405


 ▪ Elérhető információ biztosítása                             211,752
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                      98
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok

       – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési
        javaslat

       – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
        településfejlesztési javaslat

       – Komplex stratégia megoldási javaslatai
                             99
A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik
a térség legjelentősebb szektoraihoz


 Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése
                            Szektoronkénti megoszlás

                            Vállalkozások     Foglalkozta-  10 legna-           10 legfonto-
Szektor                         száma         tottság    gyobb vállalk.  Javaslatok  sabb javaslat

Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
                                11%         15%      40%       16%      0%
vadgazdálkodás
Bányászat, feldolgozóipar,
                                8%         31%      40%       10%     10%
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Építőipar                           12%         8%       0%        0%      0%

Kereskedelem, javítás                     27%         17%      10%        6%     20%

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás             9%         4%       0%       10%     10%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés            5%         17%       0%        0%      0%

Pénzügyi közvetítés                       4%         2%       0%        3%      0%

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás            16%         4%       0%        3%      0%

Egyéb szolgáltatás                       8%         3%      10%       32%     20%

Egyéb tevékenység                        0%         0%       0%       19%     40%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis                                100
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db –
a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye           Szektor
      ▪ „A helyzet javítása érdekében elengedhetetlen, ▪ „A támogatás eredményeképpen 30 ▪ „Egyéb tevékenység”
  1
       az igények kielégítésére képes          vállalkozás megerősödik, ezáltal
       mikrovállalkozói szektor megerősödése.      versenyképes piaci pozíciót ér el, 25
       Szükséges, hogy a piaci kihívásokra reagálni   új vállalkozás jön létre,
       képes vállakozások jöjjenek létre és       összeségében mintegy 150
       foglalkoztassanak a hátrányos helyzetű      munkahely (köztük roma
       csoportokból származó munkavállalókat, a     munkavállalók) megőrzése, ill.
       meglévő vállalkozások technikai         teremtése következik be, elősegítve
       korszerűsítésével, minőségi és          a vállalkozások sokszínűségének
       környezetiránytási rendszerek bevezetésével,   megjelenését.”
       ill. új vállalkozások megalakulásával.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                              101
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db –
a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Szektor
      ▪ „A helyben előállítható mezőgazdasági és   ▪ „3 elsődleges feldolgozásra      ▪ „Bányászat, feldolgozóipar,
  2
       egyéb iparági termékek elsődleges        lehetőséget adó részben önellátó     villamosenergia-, gáz-, gőz-
       feldolgozásához szükséges infrastrukturális   üzem (20 főt foglalkoztatva) kerül    , vízellátás”
       feltételek, technológiai fejlesztések, modell  megépítésre, nő a helyi termék
       programok és bemutató helyek létrehozása. A   hozzáadott értéke. A helyi felvásárlás
       folyatos alapanyag ellátás biztosításához    és feldolgozás miatt csökken a
       szükséges technológiai és infrastrukturális   felvásárlási ár kiszámíthatatlansága,
       feltételek biztosítása. (Leader fejlesztés)”  így nagyobb biztonságot adva a
                               termelők és a minőségi terméket
                               előállítók számára. A termékek
                               elsődleges feldolgozását elősegítő
                               beruházások révén jelentős
                               foglalkoztatás növekedés (főleg
                               képzetlen munkaerő bevonásával) és
                               jövedelemtöbblet érhető el, ezáltal az
                               itt élők jövedelemviszonyaiban is
                               jelentős javulást előidézve”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                   102
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db –
a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Szektor
      ▪ „Szükséges a bizonyíthatóan falusi        ▪ „A HPME segítségével 20 falusi    ▪ „Szálláshely-szolgáltatás
  3
       szálláshelyként működő egységek bővítése,     szálláshely fejlesztésére és 10 új   és vendéglátás”
       szolgáltatási színvonalának javítása és      létesítésére kerül sor. Nő a
       komfortfokozatának növelése. Ezen felül      vendégéjszakák száma a térségben
       indokolt újonnan nyíló magánszálláshelyek     összesen 4%-kal. A szolgáltatási
       létesítésének a támogatása.”            színvonal javulása miatt nő a
                                tartózkodási idő. Versenyképes
                                magánszálláshelyek száma nő.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    103
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db –
a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye             Szektor
      ▪ „Szükséges a lovas-, vadász-, agro- és    ▪ „A HPME segítségével 12 projekt   ▪ „Egyéb szolgáltatás”
  4
       ökoturisztikai, borturisztikai, horgász- és  szolgáltatói projekt valósul meg,
       természethez kapcsolódó szolgáltatások     aminek következtében 12 darabbal
       létrehozásának és fejlesztésének támogatása,  bővül az elérhető szolgáltatások
       amelyek idegenforgalmi szempontból       száma és 8 új munkahely jön létre.
       vonzerőként jelenhetnek meg a piacon.(falusi  Nő a térség vendégmegtartó
       udvar, lovagoltatás, falusi lagzi, falusi   képessége. A térség megnyílik a
       vendégasztal, horgásztatás, vadászathoz    sájátos szolgáltatástípusok iránt
       kapcsolódó háttérszolgáltatás, borkóstolók,  érdeklődők csoportjai előtt. A
       szervezett kerékpár, csónak és gyalogtúrák,  látogatók száma várhatóan 3%-kal
       szervezett többnapos természetjárás, roma   növekedik.”
       néprajzi műhely, stb.) Fontos továbbá olyan
       innovatív szolgáltatások támogatása, amelyek
       újdonságként jelennek meg.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                104
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db –
a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Szektor
      ▪ „A vásárlói igények kielégítésére szükséges   ▪ „Megújul 30 kereskedelmi egység és ▪ „Kereskedelem, javítás”
  5
       ezen egységek korszerűsítése, szolgáltatási    létrejön 5 új, mintegy 40 fő
       struktúrájának megújítása, piaci igényekhez    munkahely megtartásával és
       való alkalmazkadóképességüknek a          létesítésével. Nő a térség turisztikai
       megteremtése és a szolgáltatáshiányos       szolgáltatásának színvonala.
       területen új üzletek létesítése.”         Biztonságosabbá válik és nő a helyi
                                ellátás színvonala.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  105
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db –
a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Szektor
      ▪ „Szükséges, hogy létrejöjjön a vállalkozók   ▪ „Létrejön 6 innovatív megoldásokat  ▪ „Egyéb tevékenység”
  6
       azon csoportja, akik képesek a          alkalmazó vállalkozás, 15 új
       környezetgazdálkodás, a megújuló         munkahelyet teremtve.”
       energiaforrások kihasználását elősegíteni és a
       helyi adaptációját biztosítani.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                106
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db –
a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Szektor
      ▪ „Médiákban való megjelenés (PR cikkek,     ▪ „Nő a térség ismertsége országos   ▪ „Egyéb tevékenység”
  7
       reklámfilmek, rádiós reklámok és műsorok)     szinten. A térségbe érkező látogatók
       bekerülésének támogatása. Reklámfilmek      száma összesen 20%-kal nő,
       elkészítésének támogatása. Reklámköltségek    legalább 3 jelentős befektető érkezik
       térítése. Promóciós anyagok (póló, sapka, toll,  a térségbe.”
       kulcstartó, stb.) előállításának támogatása.
       (Leader - fejlesztés)”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                 107
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db –
a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Szektor
      ▪ „A piac kialakítását és bővítését a nagy   ▪ „Kialakul 6 eladótér, 12 új munkahely ▪ „Kereskedelem, javítás”
  8
       idegenforgalmi látogatottságú településeken  jön létre, biztonságosabbá válik a
       szükséges biztosítani, többek között      helyi termékek előállítását végző
       többfunkciós terek kialakításával. Ezáltal a  vállalkozók, egyfajta
       térségbe érkező látogatók számára lehetővé   termékfeldolgozási és értékesítési
       válik a térség jellegzetességeit magában    láncolata.”
       hordozó ajándéktárgyak, helyi termékek
       vásárlásának lehetősége.A megoldási javaslat
       kapcsolódik a 283-as sorszámú fő megoldási
       javaslathoz és a 2937,2990,3141,3164-es
       sorszámú megoldási javaslatokkal együtt
       alkotnak egy komplex projektet.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  108
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db –
a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye            Szektor
      ▪ „A térség ágazati képviseletének és     ▪ „A térség által nyújtott lehetőségek ▪ „Egyéb tevékenység”
  9
       megjelenésének támogatása kül- és belföldi   ismertté válnak, új kapuk nyílnak a
       kiállításokon. Térségi fejlesztésben (civil,  látogatók, befektetők és egyéb
       gazdasági, önk., turisztikai, kompetencia,   érdeklődők számára. A térségben
       marketing) résztvevő szakemberek kül- és    összesen 20%-kal nő a látogatók
       belföldi szakmai kiállításokon való      száma, legalább 3 jelentős befektető
       részvételének támogatása. (Leader - Térségek  érkezik a térségbe, a térségi civil
       közötti és nemzetközi együttműködések)”    fórum regionális szinten ismertté
                              válik, 30 szakember vesz részt
                              különböző szakmai
                              rendezvényeken.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                               109
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db –
a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Szektor
      ▪ „Olyan képzések elindítása jelentheti az   ▪ „40-50 vállalkozás kap direkten   ▪ „Egyéb szolgáltatás”
  10
       említett okokra a megoldást, melyek mind a   kompetencia fejlesztő ismereteket,
       kezdő, mind pedig a már működő         ezáltal is segítve a hátrányos
       vállalkozásokat helyzetbe tudják hozni az    helyzetű térségekben létrejövő,
       egyre élesedő versenyben. Szűken        illetve működő vállalkozások
       értelmezett vállalkozói, és menedzsment     fejlődését.”
       ismeretek fejlesztése lehet a megoldás,
       melyek nem támogatottak a III. tengely
       képzési keretéből és egyéb más hazai/külföldi
       forrásból sem.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                110
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok

       – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat

       – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
        településfejlesztési javaslat

       – Komplex stratégia megoldási javaslatai
                               111
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye             Fejlesztési téma
      ▪ „Szükséges elősegíteni a településeken, hogy ▪ „A település arculatában      ▪ „Egyéb infrastruktúra”
  1
       a település megjelenésében szereppel bíró    meghatározó jelentősséggel bíró
       épületek felújításra kerüljenek, ezáltal    épületek, közterek, közparkok,
       hozzájárulva a közösség életminőségének     sétányok felújításával javul a
       javításához. A pihenőhelyek, sétautak,     közösség életminősége és hosszú
       közparkok, játszóterek fejlesztése hozzájárul a távon kiszámítható, fenntartható
       települések turisztikai potenciáljának     fejlődést indukál.”
       növeléséhez.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                112
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10

                                Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés. Elő kell  ▪ „A térség településein a korszerűbb ▪ „Egyéb infrastruktúra”
  2
       segíteni a kulturált közterek, gyalogutak,     infrastrukturális feltételek keretet
       parkolók, illetve a kapcsolódó zöld felületek    adnak a különböző közösségi
       kialakítását, felújítását, biztosítva az      tevékenységek kialakulásának és
       esélyegyenlőség megteremtését.           meghonosodásának az egyenlő
       Mindazonáltal hozzáférhetővé válnak azon      esélyű hozzáférés biztosítása
       épületek, melyek védettségük miatt kiemelten    mellett. A településeken lehetőség
       látogatottak.”                   nyílik ezáltal a védett épületek,
                                 építmények megközelítésére és
                                 látogatására. A népességmegtartó
                                 erő, valamint a látogatókat vonzó
                                 faktorok egyaránt növekedésnek
                                 indulnak a települések, ezáltal Abaúj
                                 vonatkozásában.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                   113
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Fejlesztési téma
      ▪ „Szükséges továbbá a Kéktúra útvonalának     ▪ „Abaújban várhatóan 7 helyen    ▪ „Természeti adottságok”
  3
       megtisztítása a kritikus helyeken és        valósul meg a természeti környezet
       kiegészítése szabadtéri bútorokkal. A       látogatóbarát fejlesztése, melynek
       boldogkőváraljai "Kőtenger" látogatóbarát     eredményeképpen a térségbe érkező
       fejlesztése. A térség legszebb pontjain      (kiránduló) látogatók számának 1%-
       pihenőhelyek létesítése.”             kal növekszik. A helyi lakosság
                                életminőségének javul a környezet
                                szépülésének következtében. Az
                                ideérkező látogatók visszatérő
                                vendégekké válnak. A térség
                                alkalmassá válik az ökoturisztikai
                                piacon való megjelenésre.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  114
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye                Fejlesztési téma
      ▪ „Épített örökségeink alapinfrastruktúrájának   ▪ „Várhatóan közel 10 létesítmény    ▪ „Egyéb infrastruktúra”
  4
       fejlesztése. Illemhelyek, vonalas infrastruktúra,  látogatóbarát fejlesztése valósul
       pihenőpadok, tárolók, rendezvényterek,       meg, aminek következtében a
       beléptetőkapuk, idegenvezető készülékek,      térségbe érkező (kiránduló) látogatók
       biztonsági szempontból elengedhetetlen       száma 3%-kal növekedik. A helyi
       fejlesztések, bemutató-egységek létesítésének    lakosság életminősége javul az
       támogatása.A megoldási javaslat kapcsolódik     épített környezet szépülésének
       a 3016-os sorszámú fő megoldási javaslathoz     következtében. Az ideérkező
       és a 2990,3037,3164,3178-as sorszámú        látogatók visszatérő vendégekké
       megoldási javaslatokkal együtt alkotnak egy     válnak. A térség alkalmasság válik a
       komplex projektet”                 kulturális-turizmus piacán való
                                 megjelenésre, valamint a
                                 létesítmények fenntartása a
                                 magasabb látogatószám
                                 következtében kevesebb forrást von
                                 majd el a fenntartó intézményektől.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    115
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Fejlesztési téma
      ▪ „Finanszírozás biztosítása egy teljes, Abaújt ▪ „A HPME eredményeképpen        ▪ „Kultúra”
  5
       átfogó rendezvénysorozat megvalósítására,    egymást követő két évben
       ahol a rendezvények egymással összhangban    megszervezésre kerül egy komplex,
       , egymást kiegészítve alkotnak egységes     abaúji jellegű, 14 napos abaúji
       kínálatot a szezonban, a tervezhető       rendezvénysorozat, aminek
       finanszírozás következtében pedig jól és    hatásaként a térségbe érkező
       meghatározott időre szervezhetőek.”       látogatók száma 3%-kal, a
                               vendégéjszakák száma 2%-kal nő. A
                               látogatók számának növekedésével
                               nő a térség bevétele, ill. a
                               rendezvényekből származó közvetett
                               bevételek hozzájárulnak a helyi
                               életminőség javításához. A fejlesztés
                               kiemelt eredményeként Abaúj önálló
                               desztinációként jelenik meg a belföldi
                               fesztiválpiacon.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                              116
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10

                                Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye                 Fejlesztési téma
      ▪ „Olyan közösségépítő, tematikus kulturális     ▪ „Létrejönnek valós közösségek,      ▪ „Kultúra”
  6
       tevékenységeket, programokat kell életre       megteremtődik az alapja a jobb
       hívni, melyek a meglévő helyi közösségi       együttműködésnek, a közös
       értékeket a jövőbe mutató, a települések és a    gondolkodáson nyugvó átfogó
       térség egészében, szélesebb körben is        kulturális hálózatnak. A létrejövő 20-
       érvényes célkitűzésekkel tudják összhangba      25 nagyobb közösségépítő és
       hozni, s folyamatosan szem előtt tartják a      formáló kezdeményezés, a kulturális
       lakosság, a térség igényeit, fejlesztési       attrakciók javítják az itt élők
       lehetőségeit, kultúrtörténeti emlékeit, kulturális  életminőségét, s idevonzzák a
       és természeti értékeit / sajátosságait és      vendégeket. A jól összehangolt és az
       társadalmi jellemzőit. (Leader -           egész térségben egységes arculattal
       rendezvények)”                    megjelenő kulturális turisztikai kínálat
                                 jön létre, mely erősíti a térség
                                 vendégmegtartó képességét.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                 117
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „Mikrotérségi szintű (8-10 települést érintő)  ▪ „A 11 mikrotérségben kialakuló    ▪ „Oktatás”
  7
       közösségfejlesztő műhelyek létrehozása. Az    közösségek kezdeményező és
       általuk koordinált települési közösségfejlesztő  cselekvő módon is képessé válnak a
       folyamatok beindításával a lakosság        település, mikrotérség fejlődési
       aktivizálódása várható a településeiket érintő  irányainak meghatározására,
       közösségi kezdeményezések iránt. Az        lehetőségeik, értékeik
       önszerveződés elindításának katalizátoraiként   kihasználására a szubszidiaritás elve
       jelennek meg ezek a műhelyek. A tagjai      alapján.”
       közösségfejlesztő szakemberek és az érintett
       települések elhivatott véleményformálói, civil
       közösségei.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                              118
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „A közösségfejlesztési kezdeményezések      ▪ „Jöjjön létre kistérségenként egy-egy ▪ „Oktatás”
  8
       apropóján elinduló mikrotérségi civil       hálózati együttműködés, mely
       szerveződések megadják annak az alapját,      hozzájárul a szervezetek
       hogy kistérségi szintű hálózati          információhoz való hozzájutásához,
       együttműködések alakulhassanak ki a civil     illetve az egymástól tanulás
       szervezetek között. Hálózatban működjenek     folyamatához. Ugyanakkor
       együtt a térségi civil szervezetek.”        nagymértékben segíti a társadalmi
                                kezdeményezésekben tapasztalható
                                lemaradások mérséklését.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                               119
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „Egységes, térséget átfogó közösségi       ▪ „Felgyorsul a térségen belüli    ▪ „Telekommunikáció”
  9
       televíziós és rádiós műsorszolgáltatás       információáramlás. Nő a lakosság
       támogatása. Egységes, térséget átfogó       hajlandósága a helyi folyamatokba
       sajtókiadvány támogatása.”             való bekapcsolódásra. Nő az
                                identitástudat. Egységes, térséget
                                átfogó sajtókiadvány támogatása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                 120
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához
kapcsolódik

 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Fejlesztési téma
      ▪ „A környezettudatos életvitelt megalapozó    ▪ „1. A fenntarthatósági,       ▪ „Oktatás”
  10
       szemléletformálás legalább Leader térségi, ill.  szemléletformálódási, képzési
       - ha lehet - inkább annak kistérségei       folyamat során, az Abaúj Leader
       viszonylatában, a megszólítható egyének és    Helyi Közösség területén élő
       működő közösségek körében. Ennek         állampolgárai körében kipróbált,
       összetevői: 1. Több alkalomból álló        adaptálható, gyakorlat orientált
       szeminárium sorozat, az ökológiai         tananyagok jönnének létre, melyeket
       fenntarthatóság alapvető kérdéskörei mentén.   a térségben működő, arra elhivatott
       2. Az erre épülő, a kipróbálás gyakorlati     tanárok, felnőttképzők is
       lehetőségét is biztosító bemutatók létrejötte,  használhatnának a fenntarthatóságra
       amelyek során a térségben élők betekintést és   nevelésben.
       gyakorlatot nyernek a fenntartható társadalom ▪ 2. A fejlesztési folyamat
       megteremtését eredményező lehetséges       eredményeként létrejönne egy olyan
       szerepeikbe.”                   műhely, amely csíráját jelenthetné,
                                az ökológiai fenntarthatóságra
                                nevelést programjául kitűző térségi,
                                komplex bemutató – képző
                                központnak.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                              121
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok

       – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat

       – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
        településfejlesztési javaslat

       – Komplex stratégia megoldási javaslatai
                               122
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 1/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-15 Sorszám: 3663
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
          ▪ Mindhárom kistérségre, ezen belül is elsősorban az Encsi kistérségre jellemző az aprófalvas településszerkezet, ahol a
 Helyzet/
           települések több, mint felén 500 főnél alacsonyabb a lélekszám. Az elkövetkező évtizedben az aprófalvak
 adottság
           elnéptelenedésére, illetve funkcióváltással tisztán üdülőfalvakká alakulására csakúgy fel kell készülni, mint a roma
           népesség gyors természetes szaporodása következtében a szociális problémák újratermelődése melletti növekedésére.
           Az utóbbit vetíti előre, hogy nő azokban a falvakban a lakosság, ahol zömében roma népesség él, ami előrevetíti a
           társadalmi szegregálódás tendenciáját.
          ▪ Az aprófalvas térségek kistelepülésein a - sokszor nagyrészt roma - lakosság jellemzően alacsony iskolázottságú,
 Probléma/
           szociális helyzete rendkívül kedvezőtlen. A tömegközlekedés hiányosságaiból, az esetleges zsákfalvas jellegből adódóan
 lehetőség
           az alapellátást biztosító (oktatási és szociális) intézményrendszer szolgáltatásai nem megfelelők és a munkalehetőségek
           hiánya a fiatalabb és képzettebb korosztályt elvándorlásra kényszeríti. A települések vonzerejét rontja a hiányos
           települési, környezetvédelmi célú infrastruktúra, a települési környezet, a közösségi célú épületek leromlott állapota. Az
          ▪ aprófalvas településszerkezet kikényszeríti többek között a közigazgatási, oktatási, gazdasági, üdülő, egészségügyi
           Az elmaradott kistérségek szegregációjának megakadályozása, a kistelepülések népességmegtartó-képességének
 Megoldási      funkciók megosztását, a települések közti újranépesülésre való előkészítése érdekében a falusi infrastruktúra fejlesztése. -
           javítása, az aprófalvak funkcióváltásra, ill. együttműködést.
 javaslat
            Belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése; járdaépítés, indokolt esetben nagy
            forgalmú út mellett önálló kerékpárút építése;
          ▪ 20-60 falusi infrastruktúra fejlesztést célzó projekt megvalósul.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                123
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 1/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-15 Sorszám: 3663
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 3. prioritás - Településfejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            6333045 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok      90%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    124
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 2/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-04 Sorszám: 1005
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés
          ▪ Megfigyelhető, hogy a vállalkozássűrűség és a vállalkozások tőkeereje lényegesen magasabb 3-as út közelében, mint
 Helyzet/
           attól távolodva.
 adottság
          ▪ Az útsűrűség az aprófalvas településszerkezet miatt az országos átlagnál kissé nagyobb. Ez az útkarbantartásoknál
           nagyobb fejlesztési terhet is jelent a térség számára.


          ▪ Legkedvezőtlenebb helyzetben a közlekedési szempontból perifériális térségek, ezen belül is a határmenti térségek
 Probléma/
           vannak, mely területeken különösen magas a zsáktelepülések száma. Az egyes települések saját kistérségi központjukat
 lehetőség
           az északi, határmenti községeiből érik el a leghosszabb idő alatt (30-90 perc).
          ▪ Kimutatható, hogy a társadalmi-gazdasági fejlettségi egyenlőtlenségek kialakulásának egyik oka a kistérségek, illetve
           központjaik elérhetőségében megmutatkozó különbség, valamint a nem megfelelő minőségű és szerkezetű közlekedési
           Alacsonyabb rendű a településeket összekötő közutak, - négy és ötszámjegyű összekötő utak és amely utak,-
          ▪ hálózat. A közúti elérhetőség az egyik legfontosabb tényezője a gazdasági versenyképességnek, bekötőa piaci (külterületi
 Megoldási      kapcsolatokon túlmenően az életminőség, életvitel és esélyegyenlőség szempontjából is meghatározó.
           és átkelési szakaszok) felújítása.Az egyes fejlesztéseknél törekedni kell a környezettel való harmonizációra, ezen belül is
 javaslat
            természeti értékek védelmére, a környezeti állapot javítására, illetve az elkerühetetlen környezetterhelés esetén a negatív
            beavatkozás ellensúlyozására.
          ▪ Az út felújításokkal a kistérségi központok elérhetősége javul, ami segíti a lakosság munkába járását, a
 Várható
           közszolgáltatásokhoz való gyorsabb hozzáférést, illetve elősegíti a vonzóbb üzleti környezet kialakítását.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             125
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 2/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-04 Sorszám: 1005
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 3. prioritás - Településfejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            3958153 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    126
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 3/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-07 Sorszám: 2742
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság
          ▪ Az életminőség szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír az egészséges ivóvízhez való hozzájutás, ami a térségben
 Helyzet/
           élők számára nem biztosított kellőképpen.
 adottság
          ▪ A vezetékes vízhálózatba a lakások kétharmada van bekapcsolva, ami a legrosszabb arány az országban.
 Probléma/
 lehetőség          ▪ Közműves ivóvíz-ellátás fejlesztése a térség hátrányos helyzetű településein, meglévő létesítmények rekonstrukciója.
 Megoldási
 javaslat
          ▪ A vezetékes vízhálózatba bekapcsolat lakások számának 10%-os növekedése.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                         127
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 3/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-07 Sorszám: 2742
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 3. prioritás - Településfejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            2374892 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok      95%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    128
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 4/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-14 Sorszám: 1018
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egészségügyi ellátás
          ▪ A háziorvosi rendelők kb 30%-a régi épületben van, nem megfelelő struktúrájú, felújítandó. Az eszközpark kb 50%-a
 Helyzet/
           leamortizálódott. A diagnosztikai géppark a képalkotó területen jelentős mértékben elavult. A RTG gépek nem
 adottság
           digitalizáltak. Az ultrahang készülékek száma kevés és a működő készülékek is korosak. Laboratóriumi eszközeik
           többsége szintén erősen leamortizálódott.


          ▪ Az egészségügyi ellátás tárgyi és személyi feltételei hiányosak, ami nagymértékben befolyásolja a térségben élők
 Probléma/
           megfelelő egészségügyi ellátását.
 lehetőség          ▪ A lakosság közeli ellátást előtérbe helyező járó beteg szakellátás és diagnosztika színvonalának javítása. A kevésbé
 Megoldási
           költséges alap és járó beteg szakellátásban minél több beteg számára definitív ellátást nyújtani. A háziorvos hiányos
 javaslat
           kistelepülések ellátásának megszervezése, valamint a háziorvosi ellátás műszerezettségének, infrastrukturális állapotának
           javítása. A betegségek korai felismerését segítő szűrőprogramok infrastrukturális hátterének fejlesztése.
          ▪ 10-20 támogatott egészségügyi létesítmény. A térségben élők egészségi állapotának növekedése.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           129
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 4/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-14 Sorszám: 1018
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 4. prioritás - Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            1979077 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret               EUR   ▪  Önkormányzatok      90%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret               EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    130
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 5/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-12 Sorszám: 1016
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás
          ▪ Kiugróan magas a segélyezettek aránya.Az átlagosnál magasabb a munkaerőpiacról kiszorult, egészségi állapotuk,
 Helyzet/
           életmódjuk miatt veszélyeztetettek száma és aránya. Magas a korhatár alatti, rokkant nyugdíjban részesülők száma.
 adottság
          ▪ A szolgáltatások hozzáférhetősége tekintetében jelentős területi különbségek vannak. Különösen a társadalmi-gazdasági
 Probléma/
           szempontból elmaradott, többnyire aprófalvas, romák lakta térségekben (pl. Cserehát) nem biztosított a megfelelő
 lehetőség
           színvonalú szolgáltatás sem helyben, sem elérhető távolságon belüli centrumokban.


          ▪ A meglévő, működő önkormányzati tulajdonban lévő egyes szociális alapszolgáltatásokhoz, illetve gyermekjóléti
 Megoldási
           alapellátáshoz szükséges infrastruktúrafejlesztés (épületbővítés, rekonstrukció, akadálymentesítés) valamint a szükséges
 javaslat
           eszközök, gépek, berendezések beszerzése, modernizálása.
          ▪ Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése 10%-kal.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           131
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 5/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-12 Sorszám: 1016
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 4. prioritás - Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                     EUR  ▪  Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             1781169 EUR  ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret               EUR  ▪  Önkormányzatok      90%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret               EUR  ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                      db  ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    132
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 6/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-18 Sorszám: 1020
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
          ▪ Régi, és sok esetben szakszerűtlenül kialakított infrastruktúra gyakorisága jellemző a térségre. A védelem alatt nem álló a
 Helyzet/
           település megjelenésében szereppel bíró épületek leromlottsága jellemző.
 adottság
          ▪ Az abaúji térség településeinek többségében komoly gondot okoz a meglévő infrastruktúra korszerűtlensége, elavultsága.
 Probléma/
           Különösen jelentkezik ez a védelem alatt nem álló a település megjelenésében fontos szerepet betöltő épületek esetében.
 lehetőség
           Az áthaladó útvonalak mentén lévő épületek rontják a település összképét.


          ▪ Szükséges elősegíteni a településeken, hogy a település megjelenésében szereppel bíró épületek felújításra kerüljenek,
 Megoldási
           ezáltal hozzájárulva a közösség életminőségének javításához. A pihenőhelyek, sétautak, közparkok, játszóterek
 javaslat
           fejlesztése hozzájárul a települések turisztikai potenciáljának növeléséhez.
          ▪ A település arculatában meghatározó jelentősséggel bíró épületek, közterek, közparkok, sétányok felújításával javul a
 Várható
           közösség életminősége és hosszú távon kiszámítható, fenntartható fejlődést indukál.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            133
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 6/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-18 Sorszám: 1020
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                1563471 EUR   ▪  Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            1563471 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           39582 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    60 db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     134
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 7/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-05 Sorszám: 2750
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés
          ▪ A vasútnál lényegesen jobb a helyközi autóbuszjáratokkal való ellátottság. A megállóval rendelkező települések aránya
 Helyzet/
           közel 100%.
 adottság
          ▪ A járatsűrűségben igen lényeges eltérések vannak. Különösen az aprófalvas térségek gazdaságosan nem üzemeltethető
 Probléma/
           járatai ritkák. Ezen települések elzártságát növeli, hogy sokszor nem megoldott a több műszakos vagy hétvégi munkába
 lehetőség
           járás tömegközlekedési eszközzel.


          ▪ Alternatív,a települések, civil szervezetek által működtetett fenntartható közlekedési szolgáltatások a kistelepülések
 Megoldási
           közösségi közlekedési elérhetőségének javítására.
 javaslat
          ▪ Közösségi közlekedést igénybe vevők számának növekedése. A munkába járás biztosítása mindenki számára.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          135
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 7/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-05 Sorszám: 2750
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 5. prioritás - Térségi közlekedés fejlesztése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások      50%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            1187446 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok      90%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    136
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 8/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-08 Sorszám: 2747
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság
          ▪ A csatornahálózattal ellátott településeken alacsony a csatlakozási arány.A szennyvízkezelés hozzájárul a
 Helyzet/
           környezetterhelés mérsékléséhez, illetve része a korszerű üzleti infrastruktúra kialakításának. A csatornázás különösen
 adottság
           azokon a településeken a legsürgetőbb, melyek veszélyeztetett ivóvízbázis közelében vannak és jelentős gazdasági,
           turisztikai potenciáljuk van.


          ▪ A lakossági derítőkbe, szennyvízaknákba kerülő folyékony hulladék elhelyezéséről nincs információ, valószínűsíthető,
 Probléma/
           hogy ezek jelentős része a vízkészletet szennyezi.A szippantott szennyvizek jelentős része nem kerül a szennyvíztisztító
 lehetőség
           telepekre. A szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítása, elhelyezése egyre nagyobb probléma,
           mezőgazdasági hasznosítása a magas nehézfém és egyéb szennyezőanyag koncentrációk miatt kockázatos. A
           csatornázatlan területeken keletkező egyre nagyobb mennyiségű szennyvíz a felszíni és felszínalatti vizeket terheli.
          ▪ A szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése, a bekötött lakások számának növelése, illetve a szennyvízkezelés problémáinak
 Megoldási
           megoldása. A környezetszennyezési rizikófaktor csökkentése.
 javaslat
          ▪ A támogatott projektek keretében EU-s kirtériumoknak megfelelő szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma a 2000 lakos
 Várható
           alatti településeken 100%-kal nő.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           137
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 8/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-08 Sorszám: 2747
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 3. prioritás - Településfejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            1187446 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok      90%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    138
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 9/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-19 Sorszám: 2767
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
          ▪ Nagyfokú amortizáció tapasztalható a települési védett építmények területén. Az egymásra épülő fejlesztések elmaradása
 Helyzet/
           érhető tetten a térségben.
 adottság
          ▪ Abaúj minden településén számos felújításra és korszerűsítésre szoruló védett épület, építmény, melyek meglévő
 Probléma/
           állapotukban nem tölthetik be valódi funkciójukat. Hiányoznak, vagy meglehetősen korszerűtlenek azon gyalogutak,
 lehetőség
           parkolók, melyek nélkülözhetetlen szerepet tölthetnének be a település életében.


          ▪ Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés. Elő kell segíteni a kulturált közterek, gyalogutak, parkolók, illetve a kapcsolódó zöld
 Megoldási
           felületek kialakítását, felújítását, biztosítva az esélyegyenlőség megteremtését. Mindazonáltal hozzáférhetővé válnak azon
 javaslat
           épületek, melyek védettségük miatt kiemelten látogatottak.
          ▪ A térség településein a korszerűbb infrastrukturális feltételek keretet adnak a különböző közösségi tevékenységek
 Várható
           kialakulásának és meghonosodásának az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása mellett. A településeken lehetőség nyílik
 eredmény
           ezáltal a védett épületek, építmények megközelítésére és látogatására. A népességmegtartó erő, valamint a látogatókat
           vonzó faktorok egyaránt növekedésnek indulnak a települések, ezáltal Abaúj vonatkozásában.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             139
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 9/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-19 Sorszám: 2767
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                870794 EUR   ▪  Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            870794 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           39582 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    40 db   ▪  Természetes személyek   70%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     140
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 10/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-13 Sorszám: 1017
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás
          ▪ Kiugróan magas a segélyezettek aránya.Az átlagosnál magasabb a munkaerőpiacról kiszorult, egészségi állapotuk,
 Helyzet/
           életmódjuk miatt veszélyeztetettek száma és aránya. Magas a korhatár alatti, rokkant nyugdíjban részesülők száma.
 adottság
          ▪ A szociális, gyermekvédelmi szolgáltatások rendszere széttagolt, működésében nehezen áttekinthető, jelenlegi
 Probléma/
           struktúrájában egységes színvonalú és hatékony szolgáltatások biztosítására korlátozottan alkalmas.
 lehetőség          ▪ Szakmai hálózatépítés, Kutatások, elemzések, szakértői anyagok, javaslatok, ajánlások, Módszertani fejlesztések, modell
 Megoldási
           programok kidolgozása és területi megvalósítása; Jó gyakorlatok gyűjtése, elemzése, terjesztése; Szakmai anyagok
 javaslat
           fordítása, nyilvánosság biztosítása.
          ▪ 10 db a szociális szolgáltatások modernizációját segítő szakmai, módszertani fejlesztés.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          141
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 10/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-13 Sorszám: 1017
          Leírás

  Támoga-    ▪ TAMOP - 6. prioritás - Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            474978 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok      90%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    142
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 11/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-22 Sorszám: 2784
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
          ▪ Eseti és rossz minőségű köztéri elemek megjelenése jellemző a térség településein. Több esetben találkozhatunk olyan
 Helyzet/
           utcabútorzattal, melyek minősége nem éri el az elvárható szintet.
 adottság
          ▪ Sem a funkcionalitásnak, sem a települési vonzerő növekedés szempontrendszerének nem felel meg az utcabútorok
 Probléma/
           többsége. A tervezés hiánya, és az esetiség tapasztalható. Számos helyen teljesen hiányoznak ezen köztéri elemek.
 lehetőség          ▪ Az arculat javítást, és a valódi élhető környezet kialakítását szolgáló köztéri elemek, és utcabútorzatok beszerzésének
 Megoldási
           támogatása.
 javaslat
          ▪ Otthonosabbá, látványosabbá váló településkép kialakulása. A helyi lakosság komfort érzetének növekedése, a közterek
 Várható
           állapotával való törődés minőségi változása, lakossági összefogás erősödése. Egymást erősítő, további változást generáló
 eredmény
           tényezők folyamatos jelenléte. Az átutazók figyelmének felkeltése, a települések vonzerejének növekedése.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           143
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 11/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-22 Sorszám: 2784
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                296850 EUR   ▪  Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            277071 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           15832 EUR   ▪  Önkormányzatok      90%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    25 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     144
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 12/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-20 Sorszám: 2771
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
          ▪ A térség települései közül csupán néhány esetben valósult meg a korszerű és attraktív utcajelző táblarendszer kialakítása.
 Helyzet/
 adottság
          ▪ Nehéz az eligazodás a településen belül, különös tekintettel az idelátogatók számára. Nem érzékelhető a térség egysége
 Probléma/
           a szimbólumok, a megtalálható eszközök tekintetében.
 lehetőség          ▪ Egységes szerkezetű és megjelenésű utcajelző táblarendszer kialakításának támogatása, mely Abaúj minden településén
 Megoldási
           felállításra kerül.
 javaslat
          ▪ Otthonosabbá, látványosabbá váló települések. Az eligazodás megkönnyítése kiegészül az Abaúji identitás erősödésével
 Várható
           az egységes megjelenésen keresztül, mely a rendezettséget, a struktúrát, és az együttműködést is jelképezi.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            145
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 12/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-20 Sorszám: 2771
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                158326 EUR   ▪  Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            158326 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           158326 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret           158326 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    1 db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     146
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 13/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-21 Sorszám: 2780
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Élhetőbb település kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
          ▪ Csupán szórványosan, és nem teljeskörű információkat közlő információs táblák találhatóak térségünkben.
 Helyzet/
 adottság
          ▪ A helybeliek, és az idelátogatók esetében egyaránt tapasztalható az információhiány a térség komplex kínálatát,
 Probléma/
           lehetőségeit illetően. Elszigeteltség érzete, a meglévő értékek "rejtőzködése".
 lehetőség          ▪ Komplex települési és mikrotérségi szintű információs táblák létesítésének támogatása (településenként 1-1). Abaúj
 Megoldási
           közlekedési szempontból frekventáltabb területein elhelyezésre kerülő - a térség lehetőségeit bemutató - egységes és
 javaslat
           díszes kivitelű információs táblák elkészítésének támogatása (6-8 db).
          ▪ Abaúj értékeinek egységes, és szemléletes kínálata megvalósul. Ezáltal tervezhetőbbé válik a térségben töltött idő,
 Várható
           komplexebb formában láthatja környezetét és lehetőségeit a helybeli és a vendég egyaránt. A térségi reprezentatív
 eredmény
           információs táblák identitás erősítő hatásuk mellett Abaúj "hírnökei" is egyben.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                         147
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 13/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-21 Sorszám: 2780
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 43540 EUR   ▪  Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             39582 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            39582 EUR   ▪  Önkormányzatok      90%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            39582 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     148
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 14/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-16 Sorszám: 1032
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Hatékony közbiztonság feltételeinek megteremtése
Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat
          ▪ A rendőrségen kívül kevés szervezet és szolgáltatás kapcsolódik a bűnmegelőzés és a felderítés rendszeréhez.
 Helyzet/
 adottság
          ▪ A rendőrség nem képes teljes mértékben önmaga szavatolni a térség hatékony közbiztonságát. Alacsony színvonalú
 Probléma/
           alternatív szolgáltatási kezdeményezések jöttek csupán létre, és azok is mindössze néhány település viszonylatában. Az
 lehetőség
           egységesen színvonalas abaúji közbiztonság eléréséhez szükségszerűen kapcsolódó szervezetek és együttműködések
           fejletlensége tapasztalható.

          ▪ A bűnmegelőzésben, valamint a bűnelkövetők felderítésének hatékonyabbá tétele érdekében tevékenykedő alternatív
 Megoldási
           szervezetek, valamint szolgáltatások fejlesztésének támogatása. (20-25 projekt)
 javaslat
          ▪ A bűnmegelőzés eredményességének javulása, állampolgári és egyéb alternatív kezdeményezések megerősödése. A
 Várható
           rendvédelmi szervekkel történő együttműködés erősödése.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          149
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 14/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-16 Sorszám: 1032
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 3. prioritás - Településfejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            118745 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  95%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok      95%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak         95%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    150
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 15/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-17 Sorszám: 1033
Prioritás: Vidéki élet minőségének javítása
Intézkedés: Hatékony közbiztonság feltételeinek megteremtése
Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat
          ▪ A térség közlekedési morálja kivánnivalót hagy maga után. Számos esetben jellemző a közlekedési szabályok figyelmen
 Helyzet/
           kívül hagyása a településeken. A 3 kistérségen halad keresztül a 3. számú főút.
 adottság
          ▪ A térség településinek lakossága kiszolgáltatott a gyorshajtókkal szemben, a balesetek kockázata jelentős. Különösen
 Probléma/
           veszélyeztetettek a gyermekek, és időskorúak.
 lehetőség          ▪ Mobil sebességmérő eszközök beszerzésének támogatása(Abaúj három kistérségében 1-1 db).
 Megoldási
 javaslat
          ▪ Abaúj településeinek biztonságosabbá válása, a szabálykövető magatartás erősödése.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                         151
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 15/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-17 Sorszám: 1033
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 3. prioritás - Településfejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            118745 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok      70%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    152
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 16/76 Kód: ÉM-39-GF-A-02 Sorszám: 281
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi gazdaság diverzifikálása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
          ▪ Az elmúlt időszakban jelentős volt az öntözéses gazdálkodásra alapuló kertészeti kultúra termelése, melyet tőkehiány
 Helyzet/
           miatt nem termeltek.
 adottság
          ▪ A szektor fejlődőképessége korlátozott, nagymértékű a fejlesztést szolgáló tőke- és a helyzetből adódó piaci viszonyokhoz
 Probléma/
           való alkalmazkodóképesség hiánya, továbbá gátat szab a termelés bővítésnek a technológiai berendezések hiánya
 lehetőség          ▪ A Hernád-folyó és a Bársonyos-csatorna mentén lévő magas Aranykorona értékű földek kiválóan alkalmasak a
 Megoldási
           szabadföldi kertészeti kultúrák termelésére, megfelelő képzéssel a fiatal mezőgazdasági vállalkozók ösztönzésével és
 javaslat
           elsődleges feldolgozói háttérrel, stabil piaci háttérrel jelentős jövedelem termelő forrás lehetne.
          ▪ 200 ha öntözéses kertészeti kultúra telepítése, 10-15 vállalkozás létrejötte, 20 fő állandó, és 100 fő idény jellegű
 Várható
           foglalkoztatásának megoldása.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           153
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 16/76 Kód: ÉM-39-GF-A-02 Sorszám: 281
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Aszaló, Baktakék,
  javaslat     Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csobád, Detek, Encs, Fancsal, Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász,
  által      Fony, Forró, Gagybátor, Gagyvendégi, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hernádcéce, Hernádkércs,
  érintett     Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kázsmárk, Kiskinizs, Korlát,
  települé-    Krasznokvajda, Léh, Litka, Méra, Monaj, Novajidrány, Pere, Perecse, Rásonysápberencs, Szalaszend,
  sek listája   Szemere, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások      50%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            3958153 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     154
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 17/76 Kód: ÉM-39-GF-A-04 Sorszám: 2903
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi gazdaság diverzifikálása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
          ▪ Abaúj térségének erdősültsége jelentős, meghaladja a teljes terület 25 %-át.
 Helyzet/
 adottság
          ▪ Az erdők nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, mélységi megközelítésük nehézkes, olykor veszélyes. Az
 Probléma/
           erdőgazdálkodás ezáltal nem hatékony, ennek javítása szükséges.
 lehetőség          ▪ Az erdőtalajok védelmét szolgáló műtárgyak építése, ménökbiológia létesítmények alkalmazása lehetővé teszi az
 Megoldási
           erdőtalajok erózió elleni védelmét. Az új erdőművelő berendezések vásárlása hatékonyabb gazdálkodást és erdőművelést
 javaslat
           eredményezne.
          ▪ Erdő mélységi megközelítésre alkalmas út elkészül 5 vállalkozás részére. 3 vállalkozás erdőművelő gépeinek beszerzése
 Várható
           megtörténik.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                         155
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 17/76 Kód: ÉM-39-GF-A-04 Sorszám: 2903
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté...
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások      50%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            3166523 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    156
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 18/76 Kód: ÉM-39-GF-A-01 Sorszám: 280
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi gazdaság diverzifikálása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
          ▪ Az akciócsoport területén de főleg a Hernád völgyében jó minőségű földterületek állnak rendelkezésre, melyek kiválóan
 Helyzet/
           alkalmasak ültetvények telepítésére.
 adottság
          ▪ A térség mezőgazdasági vállalkozói ismeretei hiányosak az új fajtákat és technológiákat illetően, továbbá tőke
 Probléma/
           hiányosságuk miatt nem tudják a lehetőségeiket kihasználni.
 lehetőség          ▪ Gyümölcsös ültetvények telepítésével, korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával elősegíteni a piaci igényekhez
 Megoldási
           alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtését.
 javaslat
          ▪ 300 ha gyümölcsös ültetvény telepítése, főleg gönci kajszi és almatermésűek.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                         157
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 18/76 Kód: ÉM-39-GF-A-01 Sorszám: 280
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások      50%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            1979077 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    158
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 19/76 Kód: ÉM-39-GF-A-14 Sorszám: 297
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi gazdaság diverzifikálása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
          ▪ A foglalkoztatási adatok alapján az aktív népesség körében cca 35%-os a munkanélküliség, különösen magas (90%
 Helyzet/
           fölötti) a roma kisebbségnél. A térség adottságait figyelembe véve a mikrovállalkozások jelentik a helyi munkavállalók
 adottság
           foglalkoztatásának fő szintereit, mivel ez a vállalkozási kategória adja a for-profit szektor 2/3-át.
          ▪ A szektor fejlődőképessége korlátozott, nagymértékű a fejlesztést szolgáló tőke- és a helyzetből adódó piaci viszonyokhoz
 Probléma/
           való alkalmazkodóképesség hiánya, továbbá gátat szab a foglalkoztatás bővítésnek a mobilizációs képesség korlátolt
 lehetőség
           volta.


          ▪ A helyzet javítása érdekében elengedhetetlen, az igények kielégítésére képes mikrovállalkozói szektor megerősödése.
 Megoldási
           Szükséges, hogy a piaci kihívásokra reagálni képes vállakozások jöjjenek létre és foglalkoztassanak a hátrányos helyzetű
 javaslat
           csoportokból származó munkavállalókat, a meglévő vállalkozások technikai korszerűsítésével, minőségi és
           környezetiránytási rendszerek bevezetésével, ill. új vállalkozások megalakulásával.
          ▪ A támogatás eredményeképpen 30 vállalkozás megerősödik, ezáltal versenyképes piaci pozíciót ér el, 25 új vállalkozás
 Várható
           jön létre, összeségében mintegy 150 munkahely (köztük roma munkavállalók) megőrzése, ill. teremtése következik be,
 eredmény
           elősegítve a vállalkozások sokszínűségének megjelenését.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           159
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 19/76 Kód: ÉM-39-GF-A-14 Sorszám: 297
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                2192207 EUR   ▪  Vállalkozások      65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            1424935 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           79164 EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                   100 db   ▪  Természetes személyek  65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     160
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 20/76 Kód: ÉM-39-GF-A-16 Sorszám: 299
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi gazdaság diverzifikálása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
          ▪ A célterületen működő vállalkozások a korábbi igényekre alapozott, döntően szolgáltatóipari tevékenységeket végeznek. A
 Helyzet/
           megváltozott körülményekre kevésbé tudnak reagálni, kis mozgástérrel rendelkeznek úgy a mobilitás, mint a piaci
 adottság
           viszonyok kihívásait tekintve.
          ▪ A térségre nem jellemző a megváltozott körülményekre reagálni tudó, ill. újszerű technológiák alkalmazására képes
 Probléma/
           vállalkozó.
 lehetőség          ▪ Szükséges, hogy létrejöjjön a vállalkozók azon csoportja, akik képesek a környezetgazdálkodás, a megújuló
 Megoldási
           energiaforrások kihasználását elősegíteni és a helyi adaptációját biztosítani.
 javaslat
          ▪ Létrejön 6 innovatív megoldásokat alkalmazó vállalkozás, 15 új munkahelyet teremtve.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          161
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 20/76 Kód: ÉM-39-GF-A-16 Sorszám: 299
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Aszaló, Baktakék,
  javaslat     Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csobád, Detek, Encs, Fancsal, Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász,
  által      Fony, Forró, Gagybátor, Gagyvendégi, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hernádcéce, Hernádkércs,
  érintett     Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kázsmárk, Korlát,
  települé-    Krasznokvajda, Léh, Litka, Méra, Monaj, Novajidrány, Pere, Perecse, Rásonysápberencs, Szalaszend,
  sek listája   Szemere, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                356234 EUR   ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            217633 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           39582 EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    10 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     162
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 21/76 Kód: ÉM-39-GF-A-03 Sorszám: 2811
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi gazdaság diverzifikálása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
          ▪ A térségben nagyarányú /közel 25%-os/ az erdősültség, a szántóföldi művelésből kivont területeken további
 Helyzet/
           erdőtelepítésekre nyílik lehetőség. Az erdőápolás és fakitermelés hosszú távon biztosít foglalkoztatást, többek között az
 adottság
           alacsony képzettséggel rendelkező roma munkavállalóknak.
          ▪ Az erdőművelésben működő vállalkozások tőkeszegények, kis hatékonyságúak, inmobilak, korszerűtlen technikai
 Probléma/
           eszközökkel rendelkeznek.
 lehetőség          ▪ A megváltozott követelményekre alapozott korszerű erdőművelés és gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez,
 Megoldási
           valamint a jövedelmezőség növelése miatt nélkülözhetetlen a megfelelő technikai felszereltség megléte, beszerzése
 javaslat
          ▪ Megerősödik 5 vállalkozás,2 új létrejön,összességében 30 fő foglalkoztatását biztosítva továbbá idényjelleggel további 30
 Várható
           fő(zömében roma) munkavállaló foglalkoztatása.A hosszútávú fenntarthatóságot biztosítja a térséget jellemző magsfokú
 eredmény
           erdősültség.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           163
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 21/76 Kód: ÉM-39-GF-A-03 Sorszám: 2811
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté...
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                316652 EUR   ▪  Vállalkozások      50%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            158326 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           19791 EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    15 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    164
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 22/76 Kód: ÉM-39-GF-A-15 Sorszám: 298
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi gazdaság diverzifikálása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
          ▪ A mezőgazdasági üzemek mellett kialakuló alternatív tevékenységek (kiegészítő jövedelemforrások) hagyománnyal
 Helyzet/
           bírnak, ellensúlyozva a mezőgazdasági termelésből származó bevételek ingadozásait, valamint hasznosítva a szezonális
 adottság
           jelleggel rendelkezésre álló munkaerőt. A térségben ma is megtalálható értékes, élő kézműves hagyományok a
           munkalehetőség, valamint az egyedi arculat megőrzésében egyaránt fontos szerepet játszik. A térség jelentős turisztikai
           potenciállal rendelkezik és ebből kifolyólag jelentős /évi 200e fő/ az idelátogatók száma.

          ▪ A turistákat, mint potenciális vásárlókat a helyben előállított termékek szűk skálája várja, ebből következően korlátozott a
 Probléma/
           helyben történő pénzköltési lehetőség.
 lehetőség          ▪ A kézműves vállalkozások megerősítése, a helyben még megtalálható hagyományok (romák által folytatott kézműves
 Megoldási
           mesterségek) újraélesztése egy meglevő igényt elégít ki. A tőkejuttatás multiplikatív hatása révén enyhíti a foglalkoztatási
 javaslat
           gondokat, növeli a térség jövedelem termelőképességét, valamint megakadályozza a kihalófélben levő kézműves
           szakmák megszűnését.
          ▪ Az allokált forrás eredményeképpen biztosítható a meglévő kézműves termékek előállításának hosszútávú
 Várható
           fenntarthatósága, melynek következtében 10 munkahely megőrzésére kerül, mely 5 fő a hátrányos helyzetű munkavállaló.
 eredmény
           A beruházások révén nő a termékek skálája és egyben a termékelőállítás látványelemként jelenik meg, mely a közönség
           számára történő bemutathatóságot biztosítja.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             165
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 22/76 Kód: ÉM-39-GF-A-15 Sorszám: 298
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                158326 EUR   ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             79163 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            7916 EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    12 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     166
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 23/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-23 Sorszám: 2906
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi gazdaság diverzifikálása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
          ▪ A célterület jelentős, közel 70% vadászható, többnyire nagyvadas állományú vadászterület, jelentős, közel 300 fő
 Helyzet/
           vendégvadász veszi igénybe a vadásztársaságok által nyújtott szolgáltatásokat. A vadgazdálkodás mellett évente 30
 adottság
           iskoláskorú tanulócsoport jelenik meg az iskolai kirándulások alkalmával a vadásztársaságok területein, erdei iskolákban
           megismerve a térség őshonos vadonélő állat- és növényfajait.


          ▪ A szálláshelyek kihasználtságát erősen befolyásolja a „vendégvadászok” száma, az itt eltöltött idő. A vadásztatást
 Probléma/
           szolgáló létesítmények komfortfokozata nem kielégítő, ami negatívan hat ki a térségben töltött napok tekintetében. Az
 lehetőség
           iskoláskorú gyerekcsoportok vad-, madár- és növénymegfigyelő helyek hiányában nem részesülhetnek a természetes
           élőhelyek megfigyelésében.

          ▪ A létesítmények megújításával, újabbak létrehozásával kedvező viszonyok teremthetők, amelyek multiplikatív hatása
 Megoldási
           révén több ágazatra gyakorol kedvező hatást(turisztika, természetvédelem, oktatás).
 javaslat
          ▪ Kialakul 10 vadmegfigyelőhely, korszerűsödik és megújul 10 vadetető és vadmegfigyelő ösvény. Közvetett hatásként 200-
 Várható
           al nő a térségben töltött vendégéjszakák száma és 600 gyerek számára lehetőség nyílik az állatok természetes
 eredmény
           élőhelyének megfigyelésére, és a védett növényfajok ellenőrzés melletti megtekintésére. A fejlesztéssel biztosítható a
           környezet korlátos eltartóképességének megőrzése.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           167
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 23/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-23 Sorszám: 2906
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                158326 EUR    ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             79163 EUR    ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            7916 EUR    ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR    ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    15 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     168
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 24/76 Kód: ÉM-39-GF-2-01 Sorszám: 279
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi gazdaság diverzifikálása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
          ▪ A természetföldrajzi viszonyokat figyelembe véve kiváló termőhelyi adottsággal rendelkezik a térség az erdei termék és
 Helyzet/
           gyógynövények tekintetében. Az elmúlt évtizedekben jól szervezett begyűjtői (romák bevonásával) felvásárlói hálózat
 adottság
           működött. A hálózat az állami szektor része volt, amely a privatizáció után felszámolta ezt az ágazatot.
          ▪ A jelentős több tíz tonnás árualap jövedelemtermelő kapacitásának kihasználtsága nagyon gyér. Nem működik begyűjtői
 Probléma/
           hálózat, amely főleg a képzetlenebb, hátrányos helyzetű csoportok (romák) számára jelentene jövedelemforrást.
 lehetőség          ▪ A begyűjtői és feldolgozóipari kapacitás kialakítására van szükség, megteremtve a tevékenység végzéséhez szükséges
 Megoldási
           minimális szakértelmet. A tevékenység támogatása révén nő a képzettségi szint és a előállított termék hozzáadott értéke.
 javaslat
          ▪ Időszaki foglalkoztatás keretében (50 főnek képzésbe vonása után) zömében hátrányos helyzetű (roma) 150 fő kiegészítő
 Várható
           jövedelemforrásban részesül, létrejön 3 új vállalkozás, 6 új munkahelyet teremtve.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           169
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 24/76 Kód: ÉM-39-GF-2-01 Sorszám: 279
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 102908 EUR   ▪   Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              59372 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  75%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            26246 EUR   ▪   Önkormányzatok      75%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             3749 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     8 db  ▪   Természetes személyek  60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     170
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 25/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-06 Sorszám: 2933
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A vállalkozásokat segítő háttérszolgáltatások kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Ipari parkok
          ▪ Az ipar szinte alig van jelen a területen. Arányait tekintve a feldolgozóipar a legjellemzőbb. Az ipar képviseletében az
 Helyzet/
           elmúlt időszakban nem jelent meg jelentősebb új munkáltató a térségben. A mikrorégió feldolgozóiparát továbbra is
 adottság
           alapvetően a bútorgyártás, valamint a tejfeldolgozás reprezentálja.
          ▪ Gyenge befektetés-ösztönzési menedzsment, a nem kellően kiépített alapinfrastruktúra, a vállalkozásoknak nyújtott
 Probléma/
           elégtelen közös szolgáltatási színvonal. A befektetéseket és ezzel a munkahelyteremtést korlátozó telephelyi
 lehetőség
           infrastruktúra, menedzsment, illetve a szolgáltatási hiányosságok.


          ▪ Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok fejlesztése, Ipari területek előkészítése,inkubátorházak
 Megoldási
           kialakítása és bővítése, barnamezős terület revitalizációja támogatása szükséges. A foglalkoztatás növelése. A projektek
 javaslat
           végrehajtásakor törekedni kell az ésszerű területhasználatra így a meglévő beépített területek új funkciókkal való
           hasznosítására, a természeti értékeknek, a saját terhelhetőségi korlátjukat figyelembe vevő fenntartható hasznosítására.
          ▪ 3-5 ipari park, illetve ipartarület kialakul. Nő a foglalkoztatás.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           171
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 25/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-06 Sorszám: 2933
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 1. prioritás - Versenyképes helyi gazdaság megteremtése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújszántó, Encs, Szikszó
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások      50%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            3958153 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok      80%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    172
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 26/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-24 Sorszám: 1028
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A vállalkozásokat segítő háttérszolgáltatások kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek
          ▪ A térségben egy inkubátorház működik, amely multifunkcionális szolgáltató jellegének köszönhetően segítséget nyújt a
 Helyzet/
           vállalkozások működéséhez, ill. közösségi színteret biztosít más szervezetek (közte roma szervezetek) számára is.
 adottság
          ▪ A szolgáltatásnyújtás magas szakmai színvonalon történő végzése jelen infrastrukturális és technikai háttér mellett nem
 Probléma/
           biztosított.
 lehetőség          ▪ A vállalkozások és egyéb civil szervezetek működőképességének javítása érdekében ellengedhetetlenül szükséges, hogy
 Megoldási
           korszerű körülmények között működjön az igényekhez igazodó szolgáltató ház, illetve vállalkozások működéséhez
 javaslat
           szükséges háttérszolgáltatás, amely biztosítja mindazt az infrastruktúrális hátteret, ami működésükhöz nélkülözhetetlen.
          ▪ 200 vállalkozás számára lehetőség nyílik a magas szakmai színvonalú szolgáltatás igénybevételéhez. A közösségi tér
 Várható
           színvonalas szolgáltatásait további szervezet (köztük roma és fogyatékkal élők problémáit felvállaló szervezetek) vehetik
 eredmény
           igénybe, amely segíti a vidéki civil társadalom és önszerveződés fejlődését.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           173
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 26/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-24 Sorszám: 1028
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 98954 EUR   ▪  Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             98954 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           98954 EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret           98954 EUR   ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    1 db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     174
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 27/76 Kód: ÉM-39-SzF-5-05 Sorszám: 1027
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A vállalkozásokat segítő háttérszolgáltatások kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek
          ▪ A munkanélküliségi ráta tartósan 35 % feletti. Az utóbbi években nagyobb foglalkoztatást jelentő vállalkozás nem jött létre
 Helyzet/
           a térségben, ezáltal nem javult a foglalkoztatási mutató.
 adottság
          ▪ Nem alakult ki a vállalkozásokat segítő háttérszolgáltatás, amely alternatív lehetőséget biztosítana a munkaerőpiacról
 Probléma/
           kiszorult vállalkozás indítására képes szereplők számára, az újrakezdés esélyével, fókuszába állítva a hátrányos helyzetű
 lehetőség
           vállalkozások indításának és fejlesztésének támogatását.


          ▪ A térség adottságait tekintve lehetőséget kínál új vállalkozások beindítására, ill. a meglévők megerősítésére. Ennek
 Megoldási
           érdekében szükséges munkaerőpiaci elhelyezkedést, vállalkozás indítást és vállalkozásfejlesztést segítő szakértői hálózat
 javaslat
           kialakítása és működtetése, amely esélyt ad a vállalkozások fejlesztéséhez nyújtott információ elérésére.
          ▪ 200 működő vállalkozásnak nyújtott szakértői szolgáltatás, 20 új vállalkozás létrehozásának elősegítése, összeségében
 Várható
           15 hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó vállalkozást segítő szolgáltatás biztosításával.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            175
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 27/76 Kód: ÉM-39-SzF-5-05 Sorszám: 1027
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújszántó, Encs, Gönc, Szikszó
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 118745 EUR   ▪   Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              90205 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            90205 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            90205 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     176
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 28/76 Kód: ÉM-39-GF-B-02 Sorszám: 2908
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi ipar fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Pénzügyi közvetítés
          ▪ A pénzügyi szolgáltatások elérhetősége nem kielégítő a térségben. Nincsenek olyan infrastrukturális lehetőségeik ezen
 Helyzet/
           vállalkozásoknak, melyek segítségével hozzá tudnak férni a térség lakói a szolgáltatásokhoz.
 adottság
          ▪ A nem kielégítő szolgáltatási infrastruktúra minősége okán nem tudnak hozzáférni a lakosok ezekhez, számos más
 Probléma/
           térségekben pedig mindezek elérhetőek.
 lehetőség          ▪ A pénzügyi szolgáltatásokat végző vállalkozások infrastruktúrális megerősítése szükséges.
 Megoldási
 javaslat
          ▪ 5-10 vállalkozás hozzájut olyan eszközökhöz, melyek lehetővé teszik a mai kornak megfelelő szolgáltatások nyújtását.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                         177
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 28/76 Kód: ÉM-39-GF-B-02 Sorszám: 2908
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 1. prioritás - Versenyképes helyi gazdaság megteremtése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások      50%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            395815 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    178
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 29/76 Kód: ÉM-39-GF-2-02 Sorszám: 283
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi ipar fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
          ▪ Az utóbbi években, a térségben mintegy 3000 ha gyümölcsültetvény kialakítására került sor (kajszi barack, meggy, alma,
 Helyzet/
           szeder, málna, szőlő), jelentős struktúraváltást okozva a térség mezőgazdasági termelésében.
 adottság
          ▪ A megtermelt termékek a szőlő kivételével manipulálás, feldolgozás nélkül kerülnek piacra (ebből kifolyólag alacsony kézi
 Probléma/
           munkaerőt igényel), amely problémát még tovább fokoz a gyümölcspiacra jellemző felvásárlási ár kiszámíthatatlansága.
 lehetőség          ▪ A helyben előállítható mezőgazdasági és egyéb iparági termékek elsődleges feldolgozásához szükséges infrastrukturális
 Megoldási
           feltételek, technológiai fejlesztések, modell programok és bemutató helyek létrehozása. A folyatos alapanyag ellátás
 javaslat
           biztosításához szükséges technológiai és infrastrukturális feltételek biztosítása. (Leader fejlesztés)
          ▪ 3 elsődleges feldolgozásra lehetőséget adó részben önellátó üzem (20 főt foglalkoztatva) kerül megépítésre, nő a helyi
 Várható
           termék hozzáadott értéke. A helyi felvásárlás és feldolgozás miatt csökken a felvásárlási ár kiszámíthatatlansága, így
 eredmény
           nagyobb biztonságot adva a termelők és a minőségi terméket előállítók számára. A termékek elsődleges feldolgozását
           elősegítő beruházások révén jelentős foglalkoztatás növekedés (főleg képzetlen munkaerő bevonásával) és
           jövedelemtöbblet érhető el, ezáltal az itt élők jövedelemviszonyaiban is jelentős javulást előidézve

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           179
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 29/76 Kód: ÉM-39-GF-2-02 Sorszám: 283
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 376024 EUR   ▪   Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             213698 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  75%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            74990 EUR   ▪   Önkormányzatok      75%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             3749 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     15 db  ▪   Természetes személyek  60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     180
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 30/76 Kód: ÉM-39-GF-A-05 Sorszám: 282
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi ipar fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
          ▪ A térségben jelentős mennyiségű, évi cca. 150 000 m3 jó minőségű bányakavicsot bányásznak ki, amelynek 95%-a
 Helyzet/
           feldolgozás nélkül kerül felhasználásra.
 adottság
          ▪ Az érintett területen egy vállalkozás foglalkozik termékelőállítással, korszerűtlen technológiai háttérrel. A piac igénye
 Probléma/
           szerint szükség lenne jó minőségű, főleg térburkoló elemek gyártására, új e tevékenységet végző új vállalkozások
 lehetőség
           indítására is, amely biztosítja a térségi és térségen kívüli építőipar alapanyag szükségletét. A térségben működő
           szakképzőintézmény szakirányú végzettséggel rendelkező munkaerőt képez, amely helyi foglalkoztatottság hiányában a
           térségen kívül keres foglalkoztatási lehetőséget.
          ▪ A piac igényeinek megfelelő technológiai háttérrel rendelkező új vállalkozások jönnek létre, a meglévő vállalkozás
 Megoldási
           korszerűsödik. A megnövekedett termékmennyiséggel a térségben lévő építőiparitermékek kereskedelmével foglalkozó
 javaslat
           cégek áruválasztéka és bevétele is nő. A létrejött új vállalkozások, amelyek térburkoló elemek gyártását végzik,
           foglalkoztatva az iskolából kikerült szakirányú végzettségű munkavállalókat.
          ▪ Kitermelt termék esetén megkétszereződik a hozzáadott érték, 10 új munkahely teremtődik, 5 pályakezdő munkába
 Várható
           állításával, hosszú távon biztosítva a helyi termék előállítást.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           181
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 30/76 Kód: ÉM-39-GF-A-05 Sorszám: 282
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                237489 EUR   ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            138535 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           39582 EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    6 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     182
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 31/76 Kód: ÉM-39-GF-A-10 Sorszám: 2915
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi ipar fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
          ▪ A tervezési területen a korábbi évtizedekben, mintegy tucatnyi kisebb ipari üzem, melléküzemág működött, mely
 Helyzet/
           létesítmények jelenleg kihasználatlanul állnak.
 adottság
          ▪ Az épületek állaga fokozatosan romlik, szükséges felújításuk és megváltozott körülményekhez igazodó új funkcióval
 Probléma/
           történő ellátásuk.
 lehetőség          ▪ Szakma specifikus célzatú, valamint fejlett ipari technológiák alkalmazásával a létesítmények újrahasznosítással
 Megoldási
           munkanélkülieket lehet bevonni a munka világába.
 javaslat
          ▪ 1500 m2 használaton kívüli ipari létesítmény hasznosításra kerül, 20 új munkahely teremtődik, a szakmaspecifikus
 Várható
           képzést elvégzettek bevonásával, meghonosítva az innovatív gazdálkodási technikákat.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                       183
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 31/76 Kód: ÉM-39-GF-A-10 Sorszám: 2915
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                277070 EUR   ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            138535 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           31664 EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    10 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     184
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 32/76 Kód: ÉM-39-GF-A-07 Sorszám: 286
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi szolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás
          ▪ A térségben közel 400, e tevékenységi körbe tartozó üzlet működik, melyből 30 százalékuk turisztikai szempontból is
 Helyzet/
           frekventált településen végzi tevékenységét.
 adottság
          ▪ A térségben működő kereskedelmi és vendéglátó egységek színvonala nem felel meg a piac követelményeinek, melynek
 Probléma/
           oka a vállalkozások tőke hiánya. A problémából adódik, hogy sem a helyi, sem a térségbe látogatók igényeit nem tudja
 lehetőség
           kielégíteni, ezáltal alacsony jövedelem termelőképességgel rendelkezik és rontja a térség komplex turisztikai
           termékkínálatát.

          ▪ A vásárlói igények kielégítésére szükséges ezen egységek korszerűsítése, szolgáltatási struktúrájának megújítása, piaci
 Megoldási
           igényekhez való alkalmazkadóképességüknek a megteremtése és a szolgáltatáshiányos területen új üzletek létesítése.
 javaslat
          ▪ Megújul 30 kereskedelmi egység és létrejön 5 új, mintegy 40 fő munkahely megtartásával és létesítésével. Nő a térség
 Várható
           turisztikai szolgáltatásának színvonala. Biztonságosabbá válik és nő a helyi ellátás színvonala.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          185
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 32/76 Kód: ÉM-39-GF-A-07 Sorszám: 286
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                554142 EUR   ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            277071 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           19791 EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    30 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     186
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 33/76 Kód: ÉM-39-GF-A-06 Sorszám: 285
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi szolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás
          ▪ A mezőgazdasági termékelőállítás struktúrájának változása következtében, a térségben kialakulóban van és egyre
 Helyzet/
           fejlődőképesebb a helyi termékek előállítása.
 adottság
          ▪ A helyben előállított termékek értékesítése, a helyi specialitással bíró termékek térségen belüli, ill. turisztikai célzatú
 Probléma/
           eladása nem biztosított. Nincsenek megfelelő eladóterek kialakítva.
 lehetőség          ▪ A piac kialakítását és bővítését a nagy idegenforgalmi látogatottságú településeken szükséges biztosítani, többek között
 Megoldási
           többfunkciós terek kialakításával. Ezáltal a térségbe érkező látogatók számára lehetővé válik a térség jellegzetességeit
 javaslat
           magában hordozó ajándéktárgyak, helyi termékek vásárlásának lehetősége.A megoldási javaslat kapcsolódik a 283-as
           sorszámú fő megoldási javaslathoz és a 2937,2990,3141,3164-es sorszámú megoldási javaslatokkal együtt alkotnak egy
           komplex projektet.
          ▪ Kialakul 6 eladótér, 12 új munkahely jön létre, biztonságosabbá válik a helyi termékek előállítását végző vállalkozók,
 Várható
           egyfajta termékfeldolgozási és értékesítési láncolata.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            187
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 33/76 Kód: ÉM-39-GF-A-06 Sorszám: 285
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                237489 EUR   ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            118745 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           31664 EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    8 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     188
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 34/76 Kód: ÉM-39-GF-1-01 Sorszám: 6966
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A térségi szolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
          ▪ A térség három uszodával rendelkezik és meglévő mélyfúrású melegvizet szoláltató kút biztosítja egyikhez a szükséges
 Helyzet/
           vizet. Ezen kútból nyert vizet nem kell melegíteni, ezért gazdaságos a tanmedence üzemeéltetése is.
 adottság
          ▪ A meglévő termálkút több éve használatban van, és jelentősen eliszapolódot ezért csökkent a kút vzíhozama, jelentős
 Probléma/
           veszteség keletkezik a felszínre érkezve a víz hőtartalmából. Probléma továbbá, hogy jelen körülmények között a
 lehetőség
           termálvíz turisztikai célra nem hasznosítható, az erre épülő turisztikai lehetőség nem valósítható meg.


          ▪ Fontos a térségben legalább egy, profitorientált módon működő turisztikai programszervező iroda létrehozás, amely jól
 Megoldási
           felfogott üzleti érdekből motiválva fogja össze és rendszerezi, szervezi Abaúj szolgáltatás és programkínálatát, ill. ezt
 javaslat
           követően csomagban értékesí a látogatók részére.
          ▪ Az esetleges termálvíz hőfoktól függően hasznosítható lenne az uaszoda mellé szabdtéri melegvizes strand, termálfűrdő,
 Várható
           gyógynövényes kádfürdő kialakítására. Esetleg városrész fűtésére, vagy mezőgazdasági célú hasznosításra.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           189
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 34/76 Kód: ÉM-39-GF-1-01 Sorszám: 6966
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújszántó, Encs, Gönc, Szikszó
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  18750 EUR   ▪   Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              18750 EUR   ▪   Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            18750 EUR   ▪   Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            18750 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      190
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 35/76 Kód: ÉM-39-SzF-5-06 Sorszám: 2937
Prioritás: A térség gazdasági versenyképességének növelése
Intézkedés: A vállalkozások együttműködésének támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek
          ▪ A mezőgazdasági termék struktúraváltás következtében az akciócsoport által érintett területen meghatározó lett a
 Helyzet/
           gyümölcstermesztés, különös tekintettel a kajszibarack termesztése.
 adottság
          ▪ A termelők között az együttműködés esetleges, úgy a termelés, mint az értékesítés tekintetében. A piaci részesedésük és
 Probléma/
           versenyképességük hátrányt szenved azon vállalkozók csoportjával szemben akik már együttműködési hálózatot
 lehetőség
           alakítottak ki.


          ▪ A partneri tevékenységek kialakítását támogató források lehetővé teszik, hogy ezen együttműködő termelők nagyobb
 Megoldási
           eséllyel jelenjenek meg a piacon, nagyobb érdekérvényesítő képességgel. (Leader - Térségen belüli szakmai
 javaslat
           együttműködések)
          ▪ Létrejön és megerősödik a kajszibarack termelők közötti együttműködés (amely nem a jogszabályban megfogalmazott
 Várható
           TÉSZ működési elveknek megfelelően működik, hanem az egyesületekről szóló jogszabályi háttérrel), ezáltal növelve a
 eredmény
           résztvevők érdekeinek érvényesítését és biztosítja a sajátos értékesítésű és egyedi minőségű termék széleskörű piaci
           megjelenését.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          191
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 35/76 Kód: ÉM-39-SzF-5-06 Sorszám: 2937
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  67288 EUR   ▪   Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              53372 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            53372 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            53372 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     192
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 36/76 Kód: ÉM-39-GF-B-03 Sorszám: 3021
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Térségi kisattrakciók fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás
          ▪ Abaúj térsége természeti örökségekben gazdag. Nyugaton a Cserehát dombjai, keleten pedig a Zempléni-Hegység
 Helyzet/
           vonulatai határolják a Hernád-folyó által kettészelt területet. Itt halad át az országos Kéktúra Útvonal, valamint a
 adottság
           nemzetközi Eurovelo kerékpárút két szakasza is. A térség kifejezetten kedvelt az érintetlen természetet és ökoturizmust
           preferáló látogatók körében. Abaúj térsége épített örökségekben kifejezetten gazdag. Két vár (Boldogkőváralja, Regéc),
           több mint 4 földvár, több mint 15 kastély és kúria, egyháztörténeti emlékhelyek (Vizsoly), néprajzi és tájtörténeti emlékek
           (Gönc, Cserehát), képeznek egymástól elérhető távolságon belül egységes kínálatot, ami a térség kimagaslóan jó
          ▪ adottságának tekinthető.
           Jelenleg a vonzerőként megjelenő elemek egyenként nem képesek jelentős számú látogató vonzására a térségbe, nincs
 Probléma/
            olyan attrakció, amely köré csoportosítani lehetne az egyéb látnivalókat, programokat.
 lehetőség          ▪ Az Abaúj területén található örökségek közül egy, kiemelt attrakciós helyszín kiválasztása és annak komplex, attrakcióvá
 Megoldási
           történő fejlesztése.
 javaslat
          ▪ Abaújban 1 helyszínen komplex attrakciófejlesztés valósul meg. A térségbe érkező látogatók száma 5 %-kal növekszik. A
 Várható
           helyi lakosság életminősége javul a környezet szépülésének következtében. A megvalósuló fejlesztés vezértermékként
 eredmény
           jelenik mega a hazai- és nemzetközi turisztikai piaccon, így gerincét adja abaúj turisztikai kínálatának.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            193
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 36/76 Kód: ÉM-39-GF-B-03 Sorszám: 3021
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 2. prioritás - Turisztikai potenciál erősítése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            3166523 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak         90%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    194
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 37/76 Kód: ÉM-39-GF-1-02 Sorszám: 3026
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Térségi kisattrakciók fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás
          ▪ Abaújban jelenleg 15 jelentősebb helyszínen szerveznek rendezvényeket, jelentősebb eseményeket. A rendezvények
 Helyzet/
           témája változó, főként adott településhez kötődőek. A helyszínek nem kimondottan rendezvények tartására készültek,
 adottság
           hanem ad-hoc jelleggel alakultak ki. Az rendezvényekre látogatók többnyire örömmel keresik fel a térség más
           nevezetességeit a programok után.


          ▪ A térségben jelenleg a rendezvényhelyszínek színvonala nem felel meg a kor elvárásainak. Problémát okoz a hely ill. a
 Probléma/
           pormentesített részek hiánya, nincs elegendő számú színpad, parkoló, kiszolgálótér, ülőpad stb. Ezek a technikai korlátok
 lehetőség
           határt szabnak az egyes rendezvények nívójának és fejleszthetőségének. A látogatók gyakran csalódottak a fennálló
           körülmények miatt és legközelebb már nem jönnek el, vagy más, térségen kívüli programot keresnek. Ebből adódóan a
           látogatók kiadásainak csak egy része jelentkezik helyben, másrészt pedig a látogatók nem találják eléggé érdekesnek-
           Szükséges azon infrastrukturális válnak visszatérő vendégekké. További amelyek megvalósulásuk után teret biztosítanak
          ▪ tartalmasnak a térséget, így nem beruházások létesítésének támogatása, probléma, hogy a tervezett Leader rendezvények
 Megoldási      komolyabb és nagyobb kiszolgálótereket igényelnek majd, eseményeknek. Fontos, hogy a tervezett és megszervezésre
           a térségben elérhető szolgáltatásoknak, rendezvényeknek, amit jelenleg nem tudunk teljesíteni.
 javaslat
            kerülő rendezvényeknek színvonalas, kornak megfelelő helyszínt tudjunk biztosítani.
          ▪ A fejlesztés eredményeként 10 színvonalas rendezvényhelyszín jön létre. A megvalósuló kisléptékű infrastrukturális
 Várható
           fejlesztések következtében javul a térség vendégmegtartó ereje, így az átlagos tartózkodási idő 2-3 napról 4-5 napra, a
 eredmény
           látogatók száma a térségben 2%-kal nő. Javul a helyiek életminősége a megvalósult beruházások és elérhető attraktív
           elemek következtében. Nő a térség összbevétele, valamint Abaúj turisztikai kínálata új tartalommal telik meg.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           195
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 37/76 Kód: ÉM-39-GF-1-02 Sorszám: 3026
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújlak, Abaújszántó, Boldogkőváralja, Encs, Gönc, Szikszó
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 138535 EUR   ▪   Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             138535 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            26246 EUR   ▪   Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             7499 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     6 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      196
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 38/76 Kód: ÉM-39-GF-B-01 Sorszám: 3029
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Vidéki szálláshelyek fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
          ▪ A térségben 25 db kereskedelmi jelleggel üzemelő szálláshely működik. A kereskedelmi szálláshelyek nagy része
 Helyzet/
           panzióként, egy ötöde szállodaként üzemel. A szálláshelyek szinte mindegyike a térség turisztikailag frekventált területein
 adottság
           helyezkedik el, megfelelő környezetben. Az egységek által nyújtott szolgáltatások kevés esetben érik el a három csillagos
           színvonalat.


          ▪ Térségünkben a "kizárólag" szálláshelyet biztosító egységek csaknem piacképtelenek. A potenciális vendégek igénylik a
 Probléma/
           kor elvárásainak megfelelő kiegészítő extra szolgáltatásokat. A szálláshelyek alacsony szolgáltatási színvonala és
 lehetőség
           alacsony befogadóképessége miatt a látogatók a desztináció kiválasztásakor Abaújt hátrasorojlák és inkább preferálják az
           olyan területeket, ahol az elvárt szolgáltatások és paraméterek elérhetők.

          ▪ Szükség van olyan kiegészítő szolgáltatásokra, amelyek egyrészt növelik a kényelmet, (pl. melegkonyha helyben,
 Megoldási
           fürdőmedence stb. másrészt extrém időjárási körülmények
 javaslat
          ▪ között, vagy este alternatív szórakozási lehetőségeket nyújt, pl.pincéztetés, szolárium, jakuzzi, szauna, sóbarlang, gőz,
           különböző benti játékok: biliárd, darts, csocsó, bowling, stb. harmadrészt aktív pihenést biztosít felnőtteknek és
           gyerekeknek, pl. lovaglás, kerékpár- és csónakkölcsönzés, horgásztó, kalandpark, sí-, korcsolya- és szánkópálya,
           ugrálovár, mászófal, stb. A szálláshelykapacitást célszerű legalább egy busznyi, kb. 40-50 főnyi csoporthoz bővíteni, így a
           kiegészítő szolgáltatások kihasználtsága is optimálisabb lesz.
          ▪ Várhatóan 15 kereskedelmi szálláshely fejlesztésének és 5 új létesítésének támogatására kerül sor. Az átlagos
 Várható
           tartózkodási idő 2-3 napról 4-5 napra nő, a vendégéjszakák száma a térségben összesen 5%-kal nő. Javul a helyiek
 eredmény
           életminősége a számukra elérhető szolgáltatások miatt. Nő a térség összbevétele, valamint Abaúj kedvelt területté válik az
           igényes kikapcsolódást keresők körében.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            197
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 38/76 Kód: ÉM-39-GF-B-01 Sorszám: 3029
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÉMOP - 2. prioritás - Turisztikai potenciál erősítése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                    EUR   ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            1979077 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret              EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret              EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    198
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 39/76 Kód: ÉM-39-GF-A-08 Sorszám: 3031
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Vidéki szálláshelyek fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
          ▪ A térségben közel 130 db falusi szálláshely található. A szálláshelyek szinte mindegyike a térség turisztikailag frekventált
 Helyzet/
           területein helyezkedik el, megfelelő környezetben. A falusi szálláshelyek szolgáltatási színvonala nagyon változó.
 adottság
          ▪ A meglévő szálláshelyek mára nem képesek kielégíteni a felmerülő igényeket. Nem rendelkeznek a mai kornak megfelelő
 Probléma/
           szolgáltatási színvonallal. Másrészt a korábban megépült és támogatásban részesített magán szálláshelyek jelentős része
 lehetőség
           ma a gyakorlatban hétvégi házként funkcionál, ezért a magánszálláshelyek tekintetében alacsony a térség elérhető
           férőhely kapacitása.

          ▪ Szükséges a bizonyíthatóan falusi szálláshelyként működő egységek bővítése, szolgáltatási színvonalának javítása és
 Megoldási
           komfortfokozatának növelése. Ezen felül indokolt újonnan nyíló magánszálláshelyek létesítésének a támogatása.
 javaslat
          ▪ A HPME segítségével 20 falusi szálláshely fejlesztésére és 10 új létesítésére kerül sor. Nő a vendégéjszakák száma a
 Várható
           térségben összesen 4%-kal. A szolgáltatási színvonal javulása miatt nő a tartózkodási idő. Versenyképes
 eredmény
           magánszálláshelyek száma nő.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             199
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 39/76 Kód: ÉM-39-GF-A-08 Sorszám: 3031
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                1464517 EUR    ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            791631 EUR    ▪  Non-profit szervezetek  70%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           79163 EUR    ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR    ▪  Egyházak         70%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    20 db   ▪  Természetes személyek  70%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     200
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 40/76 Kód: ÉM-39-GF-A-09 Sorszám: 3034
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Vidéki szálláshelyek fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
          ▪ A térségben 4 camping, 6 tábor és 7 ifjúsági szálláshely üzemel, melyek főként a turisztikailag frekventált területeken
 Helyzet/
           találhatók. Az egységek nagy része a '90-es évek előtt épült, szolgáltatási színvonaluk változó.
 adottság
          ▪ A meglévő táborhelyek mára nem képesek kielégíteni a felmerülő igényeket. Nem rendelkeznek a mai kornak megfelelő
 Probléma/
           szolgáltatási színvonallal. A campingek egy része nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrával ill. kapacitással, vagy nem
 lehetőség
           is üzemel rendesen. Az ifjúsági szálláshelyek száma kevés (1).


          ▪ A működtetésre alkalmas táborok, campingek fejlesztésének, ill. újak létesítésének támogatása. A meglévő ifjúsági
 Megoldási
           szálláshelyek fejlesztésének, ill. új létesítésének támogatása.
 javaslat
          ▪ A fejlesztés során 6 egység fejlesztésére és 2 új egység létesítésére kerül sor. Gyermektáboroztatás infrastrukturális
 Várható
           feltételei megteremtődnek. Nő a vendégéjszakák száma a térségben összesen 3%-kal ésnő az átlagos tartózkodási idő. A
 eredmény
           térség népszerű célponttá válik a természetbarátok körében.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           201
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 40/76 Kód: ÉM-39-GF-A-09 Sorszám: 3034
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                316652 EUR    ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            277071 EUR    ▪  Non-profit szervezetek  70%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           79163 EUR    ▪  Önkormányzatok      70%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR    ▪  Egyházak         70%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    6 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     202
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 41/76 Kód: ÉM-39-SzF-7-03 Sorszám: 2938
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Turisztikai alapinfrastruktúra megteremtése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
          ▪ Abaúj térsége épített örökségekben kifejezetten gazdag. Két vár (Boldogkőváralja, Regéc), több mint 4 földvár, több mint
 Helyzet/
           15 kastély és kúria, egyháztörténeti emlékhelyek (Vizsoly), néprajzi és tájtörténeti emlékek (Gönc, Cserehát), képeznek
 adottság
           egymástól elérhető távolságon belül egységes kínálatot, ami a térség kimagaslóan jó adottságának tekinthető.
          ▪ Az épített örökségeink alapinfrastruktúrája rossz, nem kielégítő. Számos helyen nem megoldott a parkolási lehetőség,
 Probléma/
           nincsenek illemhelyek, szociális blokkok, esetenként még a vezetékes ivóviz sincs bevezetve. Sok esetben pontosan az
 lehetőség
           alapvető feltételek hiánya miatt nem látogathatóak és nem elérhetőek kultúrtörténeti emlékeink, ill. ha elérhetőek, a
           megtekintés nem nyújt tartalmas élményt.

          ▪ Épített örökségeink alapinfrastruktúrájának fejlesztése. Illemhelyek, vonalas infrastruktúra, pihenőpadok, tárolók,
 Megoldási
           rendezvényterek, beléptetőkapuk, idegenvezető készülékek, biztonsági szempontból elengedhetetlen fejlesztések,
 javaslat
           bemutató-egységek létesítésének támogatása.A megoldási javaslat kapcsolódik a 3016-os sorszámú fő megoldási
           javaslathoz és a 2990,3037,3164,3178-as sorszámú megoldási javaslatokkal együtt alkotnak egy komplex projektet
          ▪ Várhatóan közel 10 létesítmény látogatóbarát fejlesztése valósul meg, aminek következtében a térségbe érkező
 Várható
           (kiránduló) látogatók száma 3%-kal növekedik. A helyi lakosság életminősége javul az épített környezet szépülésének
 eredmény
           következtében. Az ideérkező látogatók visszatérő vendégekké válnak. A térség alkalmasság válik a kulturális-turizmus
           piacán való megjelenésre, valamint a létesítmények fenntartása a magasabb látogatószám következtében kevesebb
           forrást von majd el a fenntartó intézményektől.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           203
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 41/76 Kód: ÉM-39-SzF-7-03 Sorszám: 2938
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Komplex projekt
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                257280 EUR   ▪  Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            257280 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           39582 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    15 db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     204
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 42/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-25 Sorszám: 1030
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Turisztikai alapinfrastruktúra megteremtése
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok
          ▪ Abaúj térsége természeti örökségekben gazdag. Nyugaton a Cserehát dombjai, keleten pedig a Zempléni-Hegység
 Helyzet/
           vonulatai határolják a Hernád-folyó által kettészelt területet. Itt halad át az országos Kéktúra Útvonal, valamint a
 adottság
           nemzetközi Eurovelo kerékpárút két szakasza is. A térség kifejezetten kedvelt az érintetlen természetet és ökoturizmust
           preferáló látogatók körében.


          ▪ A természeti örökségeink alapinfrastruktúrája nem elégíti ki a 21. század által támasztott követelményeket. A Kéktúra
 Probléma/
           Útvonal számos helyen járhatatlan, követhetetlen. Egyaránt hiányoznak a kirándulóhelyekről a kulturált megálláshoz
 lehetőség
           szükséges elemek, mint például a kihelyezett illemhelyek, szemetesek, ülőpadok, tájékoztató táblák, felfestések stb.


          ▪ Szükséges továbbá a Kéktúra útvonalának megtisztítása a kritikus helyeken és kiegészítése szabadtéri bútorokkal. A
 Megoldási
           boldogkőváraljai "Kőtenger" látogatóbarát fejlesztése. A térség legszebb pontjain pihenőhelyek létesítése.
 javaslat
          ▪ Abaújban várhatóan 7 helyen valósul meg a természeti környezet látogatóbarát fejlesztése, melynek eredményeképpen a
 Várható
           térségbe érkező (kiránduló) látogatók számának 1%-kal növekszik. A helyi lakosság életminőségének javul a környezet
 eredmény
           szépülésének következtében. Az ideérkező látogatók visszatérő vendégekké válnak. A térség alkalmassá válik az
           ökoturisztikai piacon való megjelenésre.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          205
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 42/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-25 Sorszám: 1030
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                178117 EUR    ▪  Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            178117 EUR    ▪  Non-profit szervezetek   %
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           39582 EUR    ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR    ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    15 db   ▪  Természetes személyek  100%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     206
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 43/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-26 Sorszám: 6598
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Turisztikai alapinfrastruktúra megteremtése
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok
          ▪ Abaúj térsége természeti örökségekben gazdag. Nyugaton a Cserehát dombjai, keleten pedig a Zempléni-Hegység
 Helyzet/
           vonulatai határolják a Hernád-folyó által kettészelt területet. Itt halad át az országos Kéktúra Útvonal, valamint a
 adottság
           nemzetközi Eurovelo kerékpárút két szakasza is. A térség kifejezetten kedvelt az érintetlen természetet és ökoturizmust
           preferáló látogatók körében.


          ▪ A Zemplén és a Cserehát, valamint a Hernád-folyó mint botanikai ritkaságokban és állatfajokban gazdag területek nem
 Probléma/
           rendelkeznek a természeti különlegességeket strukturáltan bemutató túraösvényekkel. A boldogkőújfalui kőtenger
 lehetőség
           látogatása élvezhetetlen annak elhanyagoltsága miatt. A térség egyedülálló adottságai ellenére az ökoturizmus nyomai
           sem fedezhetők fel.

          ▪ ABAÚJ zempléni részén és a Hernád-folyó partszakaszán szükséges egy-egy tematikus tanösvény kialakítása, a kor
 Megoldási
           követelményeinek megfelelő infrastrukturával(wc, pihenőpad, csónaktároló, kerékpártároló stb.)
 javaslat
          ▪ Abaújban várhatóan 2 helyen valósul meg tanösvény létesítése (több mint 10 települést érintve), melynek
 Várható
           eredményeképpen a térségbe érkező (kiránduló) látogatók számának 1%-kal növekszik. A helyi lakosság
 eredmény
           életminőségének javul a környezet szépülésének következtében. Az ideérkező látogatók visszatérő vendégekké válnak. A
           térség alkalmassá válik az ökoturisztikai piacon való megjelenésre.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          207
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 43/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-26 Sorszám: 6598
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 98954 EUR    ▪  Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             98954 EUR    ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           39582 EUR    ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR    ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    5 db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     208
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 44/76 Kód: ÉM-39-SzF-4-06 Sorszám: 1019
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Turisztikai alapinfrastruktúra megteremtése
Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra
          ▪ A gyermektáboroztatás terén Abaúj térsége nagy hagyományokkal rendelkezik. A '70-es évektől kezdődően jelentős
 Helyzet/
           helyszínéül szolgált a gyermekprogramoknak, kifejezetten az erdei és a vándortáboroztatás területén. A programokat
 adottság
           főként a helyi iskolákban dolgozó pedagógusok szervezték/ik a gyermekek számára.
          ▪ Mára a gyermektáboroztatás hagyománya alább hagyott térségünkben, aminek oka egyrészt a táborhelyek ifjúsági
 Probléma/
           szálláshelyek hiánya és leromlott állapota (3.5.3.), valamint a táborok megszervezésének hiánya. A korábbiakkal
 lehetőség
           ellentétben sem az iskolák, sem a pedagógusok nem rendelkeznek szabad kapacitással és forrással az ilyen táborok
           megszervezéséhez. Nem elérhetők a fiatalok számára nyújtható szolgáltatások, úgymint a túravezetés, szállítás,
           programszervezés, műsorbiztosítás stb. egyrészt a szolgáltatók hiánya másrészt a finanszírozás hiánya miatt. Nehézséget
           Táborszervezéshez forrás biztosítása önkormányzatok, civilek, iskolák részére. Támogatás nyújtása költségeinek
          ▪ okoz továbbá a tábor/program foglalkozásaihoz szükséges alapanyagok megvétele és a tábor egyéba táboroztatáshoz
 Megoldási      finanszírozása, mivel ezek a programok nem profitorinentált módon szerveződnek.tábor megszervezésének a támogatása.
           közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére. Évente 10-15 alkalommal
 javaslat
          ▪ A HPME eredményeképpen várhatóan 500 gyermek/fiatalkorú vesz részt a térségben átlagosan 7 napos programokon. A
 Várható
           térségbe látogató fiatalok számának ugrásszerűen, 15%-kal növekszik, fejlődik az ifjúsági turizmus. Javul a helyi
 eredmény
           életminőség az igénybe vett szolgáltatások következtében. Az itt táborozó gyermekek később fizetőképes látogatóként
           térnek vissza a térségbe.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          209
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 44/76 Kód: ÉM-39-SzF-4-06 Sorszám: 1019
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Rendezvény
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  92554 EUR   ▪   Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              43474 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret             9374 EUR   ▪   Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             1874 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     15 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      210
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 45/76 Kód: ÉM-39-GF-A-12 Sorszám: 291
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Turisztikai és kapcsolódó szolgáltatások támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás
          ▪ Turisztikai vonzerővel bíró szolgáltatás jelenleg nem értelmezhető a térségben. Alkalmi jelleggel ugyan elérhető
 Helyzet/
           lovagoltatás, lovaskocsiztatás, túraszervezés, idegenvezetés, erdei- és vadásztúra vezetés, horgásztatás, stb. de ezek
 adottság
           csak esetlegesek, rendszeresen, azonos színvonalban nem érhetők el, nem kínálhatók, nem vehetők igénybe. Hiányznak
           az alkalmi falusi- agro- és ökoturisztikai szolgáltatások, vadászathoz kapcsolódó szolgáltatások.


          ▪ A szolgáltatások gyenge szerkezete, színvonala és kiszámíthatatlansága miatt nem lehet egységes térségi
 Probléma/
           szolgáltatáskínálatot kialakítani, ami kedvezőtlenül hat a látogatók tartózkodási idejére. A térség nem büszkélkedhet
 lehetőség
           egyedi jellegű, akár országos hírű turisztikai szolgáltatásszerkezettel. A látogatók legtöbb esetben az adott helyszínen
           igénybe vett egyedi szolgáltatások alapján azonosítják be élményeiket."….ilyet máshol még nem csináltam…" effektus.
           Ebből kifolyólag a térség csak kevés ideig képes határain belül tartani a látogatót.
          ▪ Szükséges a lovas-, vadász-, agro- és ökoturisztikai, borturisztikai, horgász- és természethez kapcsolódó szolgáltatások
 Megoldási
           létrehozásának és fejlesztésének támogatása, amelyek idegenforgalmi szempontból vonzerőként jelenhetnek meg a
 javaslat
           piacon.(falusi udvar, lovagoltatás, falusi lagzi, falusi vendégasztal, horgásztatás, vadászathoz kapcsolódó
           háttérszolgáltatás, borkóstolók, szervezett kerékpár, csónak és gyalogtúrák, szervezett többnapos természetjárás, roma
           néprajzi műhely, stb.) Fontos továbbá olyan innovatív szolgáltatások támogatása, amelyek újdonságként jelennek meg.
          ▪ A HPME segítségével 12 projekt szolgáltatói projekt valósul meg, aminek következtében 12 darabbal bővül az elérhető
 Várható
           szolgáltatások száma és 8 új munkahely jön létre. Nő a térség vendégmegtartó képessége. A térség megnyílik a sájátos
 eredmény
           szolgáltatástípusok iránt érdeklődők csoportjai előtt. A látogatók száma várhatóan 3%-kal növekedik.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           211
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 45/76 Kód: ÉM-39-GF-A-12 Sorszám: 291
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                277071 EUR    ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            178117 EUR    ▪  Non-profit szervezetek  70%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           19791 EUR    ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            1979 EUR    ▪  Egyházak         70%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    20 db   ▪  Természetes személyek  70%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     212
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 46/76 Kód: ÉM-39-GF-A-11 Sorszám: 290
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Turisztikai és kapcsolódó szolgáltatások támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás
          ▪ Jelenleg a térségben turizmushoz közvetlenül kapcsolódó alapszolgáltatások nem definiálhatók. Az ide érkezők nehez
 Helyzet/
           tájékozódnak az egyébként is szűkösen elérhető szolgáltatásokról, többnyire maguknak kell megszervezni programjukat.
 adottság
           Eseti jelleggel van lehetőség a helyi személyszállítók bevonására a látogatók rövid távú szállítására. Az ideérkezők
           látogatók részéről felmerülő igény jelentkezik az alapvető, kényelmi szolgáltatások iránt.


          ▪ Az alapvető szolgáltatások hiányában az ide érkező látogatók itt tartózkodási ideje rövidebb. Pihenési idejük alatt kisebb a
 Probléma/
           hajlandóságuk saját programjuk megszervezésére és az egyéni utazásra. Nem megoldott sem a személyszállítás -
 lehetőség
           ugyanis a legtöbb személyszállítási vállalkozó csak esetenként áll rendelkezésre, nem nyújt folyamatosan elérhető
           szolgáltatást, sem pedig a látogatóknak kész programterveket és programszervezést nyújtó szolgáltató. Ezen körülmények
           miatt a turisták alul tájékoztatottak, valamint saját gépjárművel harmad annyi idő alatt járják be a területet és a fennmaradó
           Programszervezői tevékenység, iroda létesítésének támogatása. töltenek a térségben, mert üzemelő, térségi
          ▪ időben más területeket keresnek. Összességében véve kevés időtKifejezetten turisztikai céllal hiányoznak azok az
 Megoldási      alapvető szolgáltatások, amelyek segítségével kényelmesen töltetik idejüket Abaújban.
           autóbuszos (9-19 fős) személyszállítás támogatása.
 javaslat
          ▪ A fejlesztés eredményeképpen max. 4 vállalkozás/szervezet kap támogatást tevékenységének megvalósításához, aminek
 Várható
           következtében 3-4 új munkahely jön létre. A fejlesztés hatásaként nő a térség vendégmegtartó ereje, nő az átlagos itt
 eredmény
           tartózkodási idő 2-3 napról 4 napra, így a ezáltal a vendékéjszakák száma 2%-kal nő. Nő a vendégek elégedettség érzése
           a rendelkezésre álló szolgáltatások következtében, így visszatérő vendéggé válnak, vagy ajánlják a térséget. A
           megnyújtott tartózkodási idő következtében több szolgáltatást vesznek igénybe a térségben.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                              213
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 46/76 Kód: ÉM-39-GF-A-11 Sorszám: 290
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                213740 EUR    ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága            118745 EUR    ▪  Non-profit szervezetek  70%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           31664 EUR    ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR    ▪  Egyházak         70%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    7 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     214
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 47/76 Kód: ÉM-39-GF-2-03 Sorszám: 6972
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Turisztikai és kapcsolódó szolgáltatások támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás
          ▪ Abaúj térsége látnivalókban, nevezetességekben gazdag, számos turisztikai attrakció várja az ide látogató vendégeket. A
 Helyzet/
           térségben főleg falusi szálláshelyek várják a vendégeket, ám ezen kívül jó néhány színvonalas panzió és szálloda is
 adottság
           működik. A természet, túrázás, vadvizi evezés és kerékpározás kedvelői, ásványgyűjtők, borkedvelők is hódolhatnak
           szenvedélyüknek Abaújban. Ezen felül jó néhány rendezvény, falunap, turisztikai program színesíti a térséget.


          ▪ A térségbe érkező látogatók nem találkoznak egységes, rendszerezett, jól szervezett programkínálattal ill. kimondottan a
 Probléma/
           vendégek részére összeállított turisztikai programcsomagokkal. Ebből kifolyólag a vendégek nehezen kapnak információt
 lehetőség
           az elérhető szolgáltatásokról, programokról. Fontos probléma ezen kívül, hogy a turisztikai szolgáltatások igénybevétele
           sok esetben körülményes, így a látogatók inkább lemondanak azok igénybe vételéről, minthogy megszervezzék maguk
           részére a programot.
          ▪ Fontos a térségben legalább egy, profitorientált módon működő turisztikai programszervező iroda létrehozás, amely jól
 Megoldási
           felfogott üzleti érdekből motiválva fogja össze és rendszerezi, szervezi Abaúj szolgáltatás és programkínálatát, ill. ezt
 javaslat
           követően csomagban értékesí a látogatók részére.
          ▪ Az Abaújba érkező látogatók számára szervezett, elérhető és könnyen igénybe vehető programcsomagok jönnek létre.
 Várható
           Lehetőség nyílik szervezett vizi-, erdei-, ásványgyűjtő- és kerékpár-túrákon, szervezett borkóstoláson,
 eredmény
           rendezvénysorozatokon való részvételre. A programszervezés megvalósításával a vendégek hajlandósága nő a térségben
           elérhető szolgáltatások igénybevételére.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           215
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 47/76 Kód: ÉM-39-GF-2-03 Sorszám: 6972
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  18750 EUR   ▪   Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              18750 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  75%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            18750 EUR   ▪   Önkormányzatok      75%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            18750 EUR   ▪   Egyházak         75%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek  60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     216
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 48/76 Kód: ÉM-39-SzF-4-02 Sorszám: 3012
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Vonzerővel bíró helyi rendezvények támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
          ▪ Abaújban a nyári idényben számos, egymástól függetlenül szerveződő rendezvény jelenik meg. A rendezvényeket főként
 Helyzet/
           a helyi önkormányzatok szervezik, kevés a civil és a vállalkozói kezdeményezés. A rendezvények többsége főként
 adottság
           "falunap" formájában jelentkezik. Vannak jó kezdeményezések, mint pl. a "Boldogkői Várjátékok", "Abaújszántói Ivó
           Napok", "Abaúji Művészeti Fesztivál" stb., melyek évről évre több látogatót vonzanak, viszont önállóan egyelőre kevésbé
           érvényesülnek.

          ▪ A 81 település által szervezett rendezvények időpontja és tartalma ad hoc módon alakul ki. A rendezvények gyakran
 Probléma/
           egymással egy időben zajlanak és hasonló tartalommal rendelkeznek. Másrészt pedig a rendezvények időpontjai nehezen
 lehetőség
           tervezhetők előre a finanszírozás bizonytalansága miatt. Ennek következtében eddig nem sikerült Abaújnak megjelennie
           egységes rendezvénykínálattal a belföldi piacon, azaz a rendezvényeknek nincs központi témája, nem koncentrálódnak
           adott időintervallumra, így nem alkalmasok egyszerre nagyobb látogatócsoportok térségbe vonzására.
          ▪ Finanszírozás biztosítása egy teljes, Abaújt átfogó rendezvénysorozat megvalósítására, ahol a rendezvények egymással
 Megoldási
           összhangban , egymást kiegészítve alkotnak egységes kínálatot a szezonban, a tervezhető finanszírozás következtében
 javaslat
           pedig jól és meghatározott időre szervezhetőek.
          ▪ A HPME eredményeképpen egymást követő két évben megszervezésre kerül egy komplex, abaúji jellegű, 14 napos abaúji
 Várható
           rendezvénysorozat, aminek hatásaként a térségbe érkező látogatók száma 3%-kal, a vendégéjszakák száma 2%-kal nő. A
 eredmény
           látogatók számának növekedésével nő a térség bevétele, ill. a rendezvényekből származó közvetett bevételek
           hozzájárulnak a helyi életminőség javításához. A fejlesztés kiemelt eredményeként Abaúj önálló desztinációként jelenik
           meg a belföldi fesztiválpiacon.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          217
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 48/76 Kód: ÉM-39-SzF-4-02 Sorszám: 3012
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Rendezvény
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 167259 EUR   ▪   Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             167259 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            83580 EUR   ▪   Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            83580 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     2 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      218
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 49/76 Kód: ÉM-39-SzF-4-03 Sorszám: 3016
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Vonzerővel bíró helyi rendezvények támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
          ▪ A térségben számos, egymástól függetlenül szerveződő rendezvény jelenik meg, egymástól eltérő helyen, időben és
 Helyzet/
           tartalommal. Egyedi jellegű, belföldi turisztikai viszonylatban újszerűnek, sajátosnak nevezhető kezdeményezés egyelőre
 adottság
           nincs, a programok főként helyi viszonylatban a lakosságot mozgatják meg.
          ▪ A programok között nem található egyedi jelleggel bíró, akár országos vonzerővel rendelkező esemény ill. tömegeket
 Probléma/
           mozgató rendezvény. Az ilyen programok hiányában a térség neve egyelőre nem köthető egyetlen különleges,
 lehetőség
           karakterisztikus eseményhez sem, így a rendezvényszervezés terén tett erőfeszítések nem emelik ki a térségét más, jól
           bevezetett rendezvényekkel rendelkező területek kínálatai közül.

          ▪ Szükséges olyan rendezvényeknek a támogatása, amelyek országos/nemzetközi viszonylatban nagy presztizzsel
 Megoldási
           rendelkeznek, tömegeket mozgatnak meg, vagy egyedi, különleges, innovatív jellegükből kifolyólag újdonságként jelennek
 javaslat
           meg a programpiacon és felkeltik a látogatók érdeklődését. (Leader - rendezvények)
          ▪ A fejlesztés során 14 egyedi, innovatív program kap támogatást, amelyek megvalósulásával a térségbe érkező látogatók
 Várható
           száma 2%-kal nő. A programokból származó bevételek következtében nő a helyi vásárlóerő, valamint a programok
 eredmény
           egyedisége miatt megnő a figyelem és az deklődés a térség iránt. Bővül rendezvények köre és szolgáltatási palettája a
           térségben 14 darabbal. Hangsúlyt kap Abaúj egyedi jellege, sokszínűsége. A térség felkelti a figyelmét az újdonságok iránt
           érdeklődő látogatói köröknek.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            219
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 49/76 Kód: ÉM-39-SzF-4-03 Sorszám: 3016
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Rendezvény
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 106870 EUR   ▪   Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              71205 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            11248 EUR   ▪   Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             3749 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     14 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      220
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 50/76 Kód: ÉM-39-SzF-7-02 Sorszám: 2990
Prioritás: Térségi turisztikai potenciál növelése
Intézkedés: Vonzerővel bíró helyi rendezvények támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
          ▪ Abaúj térsége több nevezetességgel is rendelkezik, mint pl. a Gönci Barack ( Gönc – Boldogkőváralja ), Bor (
 Helyzet/
           Abaújszántó, Tokaj történelmi borvidék része ), Biblia ( Vizsoly – Gönc ) Várak ( Boldogkőváralja – Regéc ), Abaúji
 adottság
           hagyományőrzés, Abaúji Roma kultúra, Forró település - szeder, Telkibánya - Aranybányák, kastélyok-kúriák, Hernád-
           folyó, Rákóczi-emlékek stb., melyek között a történelmi és kulturális kapcsolat egyaránt megtalálható.


          ▪ Az Abaújban fellelhető, akár országos vonzerővel bíró adottságok sajnos nem eléggé érvényesülnek, nem eléggé
 Probléma/
           ismertek. Abaújszántó a Tokaji Történelmi Borvidék része, de ez országosan nem ismert. A gönci barackpálinka szintén
 lehetőség
           országos hírnevű termék, de egyelőre mint helyi termék nem jelenik meg sem a rendezvény sem a termékpiacon.
           Ugyanígy az előzőekben felsorolt adottságokból sem sikerült eddig a térségnek számottevő előnyt kovácsolnia. Másrészt
           ezek a rendezvények egymástól eltérő időben és helyen jelennek meg (részben a szezonalitás, részben a történelmi
          ▪ hagyományok miatt), így nehézkes a más programtervekhez történő hozzáigazításuk.
           Barackfesztivál, Pálinkafesztivál, Szederfesztivál, Roma-fesztivál, Folklór - fesztivál, Tematikus kulturális rendezvények,
 Megoldási
            Vizsolyi Biblia köré szerveződő programok - Károlyi napok, Várjátékok rendszeres szervezése, Bor kultúrát népszerűsítő
 javaslat
            rendezvények pl. Ivó napok, egyéb tematikus rendezvények támogatása. (Leader - rendezvény)
          ▪ A térségben 6, témájában kiemelkedő rendezvény megszervezésére kerül sor egymást követő két évben. Abaúj
 Várható
           lehetőséget kap értékeinek megismertetésére, a helyi önkormányzatok, témában érintett vállalkozások és civil szervezetek
 eredmény
           együttműködésére alapozva. A látogatók száma várahtóan 2%-kal nő a megvalósuló fejlesztések következtében. A
           rendezvényekből származó közvetett bevételek következtében nő a helyi vásárlóerő, kisléptékű infrastrukturális
           fejlesztések valósulnak meg. A rendezvények szolgáltatási palettájának bővül, színvonalasabbá téve a térség kínálatát.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            221
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 50/76 Kód: ÉM-39-SzF-7-02 Sorszám: 2990
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Komplex projekt
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújkér, Abaújszántó, Abaújvár, Alsógagy, Boldogkőváralja, Büttös, Encs, Fáj, Felsődobsza, Felsőgagy, Forró,
  javaslat     Gagyapáti, Gagyvendégi, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Homrogd,
  által      Kány, Kéked, Keresztéte, Kiskinizs, Krasznokvajda, Nagykinizs, Nyésta, Pamlény, Pere, Perecse, Regéc,
  érintett     Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Vilmány, Vizsoly, Zsujta
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 106870 EUR   ▪   Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              70205 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            18747 EUR   ▪   Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             3749 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     6 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      222
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 51/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-10 Sorszám: 3167
Prioritás: A térségben élők kompetencia fejlesztése
Intézkedés: Alapkészségek fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás
          ▪ A munkavállalási korú lakosság képzettségi szintjének számottevő növekedése mellett az elmúlt néhány évben a
 Helyzet/
           népesség tudásszintjével, alapkészségeivel, kulcs- és alapkompetenciáival kapcsolatos nemzetközi összehasonlító
 adottság
           felmérések bizonyos területeken a hazai teljesítmények stagnálásáról, illetve romlásáról, és különösen az oktatás
           minőségének az intézmények közötti különbségeiről tanúskodnak. Leginkább az iskolarendszernek az európai
           összehasonlításban is kirívó szelektivitása eredményezi a minőségi oktatáshoz történő egyenlőtlen hozzáférést. Jórészt
           erre vezethetők vissza felnőtt korú népesség alapkompetenciákban megmutatkozó hiányosságok.
          ▪ A felnőtt lakosság azokon a területeken gyarapíthassa tudását, azon kompetenciáit fejleszthesse, amelyeket a
 Probléma/
           munkaerőpiac a szakmai tudás mellett kiemelkedően fontosnak értékel. A fejlesztési elképzelés a a tanuláshoz szükséges
 lehetőség
           kompetenciáknak a fejlesztésével járul hozzá a gazdaság versenyképességének növeléséhez szükséges, képzett
           munkaerő biztosításához.

          ▪ Az élethosszig tartó tanulás elterjesztésének megvalósítása érdekében a kulcskompetenciák fejlesztése kap e
 Megoldási
           programban kiemelt szerepet. - Képzési program indítása, a képzési programban résztvevők életkora, iskolai végzettsége,
 javaslat
           foglalkoztatási helyzete alapján differenciált mértékű támogatása, - Képzési programban való részvételhez szükséges
           szolgáltatások,
          ▪ 10-20 a kulcskompetenciák fejlesztését célzó projekt.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          223
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 51/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-10 Sorszám: 3167
          Leírás

  Támoga-    ▪ TAMOP - 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segíté...
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                     EUR   ▪  Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             1187446 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                EUR   ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                      db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     224
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 52/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-11 Sorszám: 3169
Prioritás: A térségben élők kompetencia fejlesztése
Intézkedés: Alapkészségek fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás
          ▪ A pályaorientációs rendszer fejlesztésének szükségességét az indokolja a térségben, hogy hiányosak a pályaorientációs
 Helyzet/
           szolgáltatások, amelyek nagymértékben
 adottság
          ▪ Magas azoknak az aránya a térségben, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek gyakorlására éveken
 Probléma/
           keresztül készültek, emiatt a képzésbe befektetett erőforrások nem vagy nem kielégítően hasznosulnak.
 lehetőség          ▪ Pályaorientációval foglalkozó szakmai, valamint, tájékoztató anyagok és filmek fejlesztése, elkészítése, disszemináció a
 Megoldási
           szociális és civil szervezetek és a szakemberek közötti kapcsolattartás biztosítása, a pályaorientációhoz kapcsolódó,
 javaslat
           illeszkedő egyéb fejlesztéseket végző szervezetekkel való kapcsolattartás, információcsere, a pályaorientációt végző
           szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás.
          ▪ 3-4 pályaorientációs szolgáltatást célzó projekt.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           225
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 52/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-11 Sorszám: 3169
          Leírás

  Támoga-    ▪ TAMOP - 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segíté...
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                     EUR   ▪  Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              395815 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                EUR   ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                EUR   ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                      db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     226
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 53/76 Kód: ÉM-39-SzF-3-04 Sorszám: 3172
Prioritás: A térségben élők kompetencia fejlesztése
Intézkedés: Alapkészségek fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás
          ▪ Azok a gyermekek, akik nem részesülnek napközbeni ellátásban, nem járnak bölcsődébe, óvodába kizárólag a védőnői és
 Helyzet/
           gyermekorvosi, azaz gyermek-egészségügyi ellátással kerülnek kapcsolatba. A szülők ezeken a településeken nem
 adottság
           kapnak megfelelő segítséget gondozási, nevelési, életviteli problémáik megoldásában.
          ▪ A kistelepüléseken fenntartási problémák, szakemberhiány miatt nem épült ki, így nem elérhető nagyon sok ellátás.
 Probléma/
           Azokon a településeken, ahol viszont rendelkezésre állnak a szolgáltatások, kapacitás és együttműködési problémák miatt
 lehetőség
           szintén gondot okoz azok hozzáférhetősége.


          ▪ Szülői kompetenciákat, családi funkciókat erősítő, programok. (Pl. a szülői kompetenciák fejlesztése, „szülők iskolája”, a
 Megoldási
           szülők munkába állásához kapcsolódó szolgáltatások támogatása, a szülő és gyermek közös játékprogramjai lehetővé
 javaslat
           teszik a tapasztalati tanulás révén az életvezetési ismeretek elmélyítését.
          ▪ A szegénységben nevelkedő gyermekek minél nagyobb arányban és minél korábban a korai fejlődést elősegítő
 Várható
           módszereket alkalmazó bölcsődébe,óvodába járjanak.Ezzel megelőzhető, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek eleve
 eredmény
           lemaradással kezdjék iskolai tanulmányaikat és behozhatatlan hátrányba kerüljenek iskolai pályafutásuk során, s ennek
           következtében a munkaerőpiacon.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            227
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 53/76 Kód: ÉM-39-SzF-3-04 Sorszám: 3172
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Képzés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  87079 EUR   ▪   Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              87079 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            14998 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             7499 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     8 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      228
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 54/76 Kód: ÉM-39-GF-3-01 Sorszám: 3177
Prioritás: A térségben élők kompetencia fejlesztése
Intézkedés: Vállalkozói kompetenciák fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás
          ▪ A térségben nem tudnak elhelyezkedni a munkanélküliek. Nincs kellő számban munkahely, melyek felszívhatnák a
 Helyzet/
           munkaerőt. Számos esetben a vállalkozóvá válás segít munkát teremteni a lakosság számára.
 adottság
          ▪ A vállalkozóvá válás folyamata során számos ismeret és tudás hiányzik a célcsoport esetében, melyek megnehezítik a
 Probléma/
           szakmai előrehaladást. A már működő vállalkozásoknál sincsen meg minden esetben a szükséges kompetencia a
 lehetőség
           gazdálkodási, technikai ismeretek vonatkozásában.


          ▪ Olyan képzések elindítása jelentheti az említett okokra a megoldást, melyek mind a kezdő, mind pedig a már működő
 Megoldási
           vállalkozásokat helyzetbe tudják hozni az egyre élesedő versenyben. Szűken értelmezett vállalkozói, és menedzsment
 javaslat
           ismeretek fejlesztése lehet a megoldás, melyek nem támogatottak a III. tengely képzési keretéből és egyéb más
           hazai/külföldi forrásból sem.
          ▪ 40-50 vállalkozás kap direkten kompetencia fejlesztő ismereteket, ezáltal is segítve a hátrányos helyzetű térségekben
 Várható
           létrejövő, illetve működő vállalkozások fejlődését.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                         229
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 54/76 Kód: ÉM-39-GF-3-01 Sorszám: 3177
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Képzés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  39582 EUR   ▪   Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              39582 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            14998 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             3749 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     3 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      230
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 55/76 Kód: ÉM-39-GF-A-13 Sorszám: 3178
Prioritás: A térségben élők kompetencia fejlesztése
Intézkedés: Vállalkozói kompetenciák fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás
          ▪ Megerősödtek a szociális problémák, megnőtt a vidéki értelmiség és a fiatalok elvándorlása, alacsony a vidéki
 Helyzet/
           szolgáltatások színvonala csökkent az összetartó erő a lakosság között, nagyfokú a munkanélküliség, s kevés a vidéki
 adottság
           munkahely. Ezeken a problémákon segít a vidék fejlesztése, és egyik jó lehetőség a turizmus fejlesztése, mely
           munkahelyeket teremt, segíti az infrastrukturális fejlesztéseket, pótlólagos jövedelemforrást jelent, s a helyi értékek és
           hagyományok ápolása mellett tovább folytatható és fenntartható a „vidéki élet.”

          ▪ A falufejlesztést, a szálláshelyek korszerűsítését az AVOP és a SAPARD pályázatok is támogatták. Ebből a térségben a
 Probléma/
           falusi turizmussal foglalkozók egy része már részesült, de egyik intézkedés sem tette lehetővé a falusi vendégfogadással
 lehetőség
           foglalkozók számára még az alapképzést sem, ami elengedhetetlen a hosszú távú kulturált és minőségi
           vendégfogadáshoz.

          ▪  Képzések, átképzések, oktatásokon belül támogatott tevékenységek:
 Megoldási
          ▪  - Helyi turisztikai ágazatokhoz kapcsolódó térségi szintű képzések, tanfolyamok támogatása
 javaslat
          ▪  - A vidéki élet népi építészetei módszereinek megőrzését célzó képzések, oktatások
          ▪  A megoldási javaslat kapcsolódik a 3016-os sorszámú fő megoldási javaslathoz és a 2938,2990,3037,3164-es sorszámú
            megoldási javaslatokkal együtt alkotnak egy komplex projektet.
          ▪ A résztvevők tanfolyamok, képzések eredményeképpen főleg a helyi idegenforgalom által igényelt, gyakorlati szaktudással
 Várható
           rendelkező szakemberekékké válnak. Hosszabb távon az intézkedésnek köszönhetően emelkedik a turisztikai
 eredmény
           szolgáltatások színvonala, ezáltal nő a térségbe látogatók száma, így a turisztikai bevételek is emelkednek.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            231
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 55/76 Kód: ÉM-39-GF-A-13 Sorszám: 3178
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 31665 EUR    ▪  Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             31665 EUR    ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           11874 EUR    ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            7916 EUR    ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    3 db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     232
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 56/76 Kód: ÉM-39-SzF-3-03 Sorszám: 3174
Prioritás: A térségben élők kompetencia fejlesztése
Intézkedés: Civil szervezetek kompetencia fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás
          ▪ A civil szervezetek szervezeti-, gazdálkodási ismeretei hiányosak. Nincsenek megteremtve a működést segítő
 Helyzet/
           alapkompetenciák. A működtetés szempontjából általános ismerethiány jellemzi a térség civil szervezeteit. A szervezetek
 adottság
           legalább 80%-a nincs birtokában a kellő működési, működtetési ismereteknek.
          ▪ Fontos megismertetni a szervezeteket az alapvető gazdálkodási ismeretekkel, projekt szemléletű gondolkodással, hogy
 Probléma/
           hatékonyabban tudjanak a fenntartható szakmai munka irányába fordulni.
 lehetőség          ▪ A civil társadalom erősítését, a civil szervezetek hosszútávú társadalmi szerepvállalásának segítését szolgáló szakmai
 Megoldási
           képzések megvalósítása. A civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését, humánerőforrás ellátottságát segítő
 javaslat
           projektek generálása segíti a civil közösségek megerősödését.
          ▪ Kistérségenként megvalósul 1-1 képzés, mely a térségben működő jelentős civil szervezetek kapacitásfejlesztését hivatott
 Várható
           szolgálni. 50-60 civil szervezet kap kézzelfogható segítséget a szervezeti folyamatainak szakmai támogatásához.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            233
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 56/76 Kód: ÉM-39-SzF-3-03 Sorszám: 3174
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Képzés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  39582 EUR   ▪   Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              39582 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            39582 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            39582 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      234
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 57/76 Kód: ÉM-39-SzF-5-04 Sorszám: 3176
Prioritás: A térségben élők kompetencia fejlesztése
Intézkedés: Civil szervezetek kompetencia fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás
          ▪ Az Abaúj Leader Helyi Közösség területén közösségfejlesztő szakmai szervezet nem működik, ilyen célokat prioritásként
 Helyzet/
           kezelő civil szervezet is csupán egy, tagjai között két fő közösségfejlesztővel.
 adottság
          ▪ Kellő szakértői irányítás hiányában az alulról jövő közösségi kezdeményezések, folyamatok nem tudnak erőre kapni,
 Probléma/
           tovább épülni, fennmaradni. Hiányoznak a helyi közösség elkötelezett és képzett közösségfejlesztői.
 lehetőség          ▪ A 4. 2.1.-ben induló mikrotérségi műhelyek szakértői támogatása, olyan szemináriumok tartásával, melyek segítenek a
 Megoldási
           helyi műhelyeket generáló civilek felkészítésében. Kellő alapot biztosít számukra a szakmailag megalapozott munka
 javaslat
           ellátásához. Amelyik mikrotérségben nem jött létre műhely, ott ösztönző, generáló szerep az együttműködések elindítása
           érdekében.
          ▪ Minden mikrotérségben elindul a közösségfejlesztés folyamata (mikrotérségenként 2 fő közösségfejlesztő).
 Várható
           Megalapozódik annak a lehetősége, hogy a társadalmi párbeszéd, egyeztetés elinduljon. Közösségfejlesztő bázis
 eredmény
           létrejötte.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          235
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 57/76 Kód: ÉM-39-SzF-5-04 Sorszám: 3176
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújszántó, Encs, Gönc, Szikszó
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  23749 EUR   ▪   Vállalkozások       %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              23749 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            23749 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            23749 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     236
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 58/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-09 Sorszám: 3040
Prioritás: Civil társadalom erősítése
Intézkedés: Tematikus szakprogramok támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás
          ▪ Abaúj ifjúsági megtartó képessége országos viszonylatban a legrosszabb helyet foglalja el. A térség elvándorlási mutatói
 Helyzet/
           baljós árnyakat vetítenek a Közösségre.
 adottság
          ▪ A térség felzárkóztatásának alappillére az itt élő fiatalokra való támaszkodás. A fiatalokra nem mint problémára, sokkal
 Probléma/
           inkább mint erőforrásra kell tekintenünk, akik segítsége nélkül nincs lehetősége a térségnek a felzárkózás stratégiájának
 lehetőség
           teljesítésére. A fiatalok integrálása a társadalomba és az együttélés megteremtése teremt hosszútávú előremutató
           fejlődést Abaújnak.

          ▪ Olyan ifjúsági fejlesztő folyamatok támogatása segíthet a problémák megoldásában, melyek túlmutatnak a formális
 Megoldási
           oktatási kereteken. A nemformális pedagógia eszközrendszerével megvalósuló ifjúsági kezdeményezések támogatására
 javaslat
           van szükség, melyek elősegítik a fiatalok szemléletformálását.
          ▪ Megvalósul 25-30 ifjúságszakmai szempontból megalapozott kezdeményezés, mely erősíti a fiatalok közösségi
 Várható
           szerepvállalásának kiteljesedését.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           237
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 58/76 Kód: ÉM-39-SzF-B-09 Sorszám: 3040
          Leírás

  Támoga-    ▪ TAMOP - 5. prioritás - A társadalmi befogadás, részvétel erősítése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ Nem ÚMVP
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                     EUR  ▪  Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             118745 EUR  ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret               EUR  ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret               EUR  ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                      db  ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    238
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 59/76 Kód: ÉM-39-SzF-4-04 Sorszám: 3037
Prioritás: Civil társadalom erősítése
Intézkedés: Tematikus szakprogramok támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
          ▪ Vannak olyan községek a térségben, ahol évente nincs, vagy alig van egy – két kulturális program. Az alacsony
 Helyzet/
           lélekszámú aprófalvak nem képesek fenntartani kulturális feladatokat ellátó intézményeket. Így a szükségesnél csekélyebb
 adottság
           mértékben léteznek példamutató, a helyi adottságokra, a kultúrtörténeti és a természeti értékekre építő kulturális
           attrakciók.


          ▪ A térség fejlesztési terveiben kiemelt helyen szerepel az élhetőbb település kialakítása, mivel az egyik legfontosabb
 Probléma/
           kitörési pont a turizmus, a kulturális turizmus, s a fejlődés és fenntarthatóság egyik bázisa a közösségek, a közösségalapú
 lehetőség
           közművelődés, hangsúlyosabban kell megjelennie a kultúra minden területének, s a közösségi színtereknek, az itt élők
           mindennapjaiban.

          ▪ Olyan közösségépítő, tematikus kulturális tevékenységeket, programokat kell életre hívni, melyek a meglévő helyi
 Megoldási
           közösségi értékeket a jövőbe mutató, a települések és a térség egészében, szélesebb körben is érvényes célkitűzésekkel
 javaslat
           tudják összhangba hozni, s folyamatosan szem előtt tartják a lakosság, a térség igényeit, fejlesztési lehetőségeit,
           kultúrtörténeti emlékeit, kulturális és természeti értékeit / sajátosságait és társadalmi jellemzőit. (Leader - rendezvények)
          ▪ Létrejönnek valós közösségek, megteremtődik az alapja a jobb együttműködésnek, a közös gondolkodáson nyugvó átfogó
 Várható
           kulturális hálózatnak. A létrejövő 20-25 nagyobb közösségépítő és formáló kezdeményezés, a kulturális attrakciók javítják
 eredmény
           az itt élők életminőségét, s idevonzzák a vendégeket. A jól összehangolt és az egész térségben egységes arculattal
           megjelenő kulturális turisztikai kínálat jön létre, mely erősíti a térség vendégmegtartó képességét.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             239
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 59/76 Kód: ÉM-39-SzF-4-04 Sorszám: 3037
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Rendezvény
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  96412 EUR   ▪   Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              96412 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret             9373 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             1874 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     20 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      240
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 60/76 Kód: ÉM-39-SzF-4-05 Sorszám: 3043
Prioritás: Civil társadalom erősítése
Intézkedés: Tematikus szakprogramok támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Egészségügyi ellátás
          ▪ A lakosság egészségtudatos életvitele nem figyelhető meg a térségben. Nem tekintenek az egészségre mint értékre. Az
 Helyzet/
           egészséges életmód és a hosszan tartó élet egymással szorosan összekapcsolódó dolgok. Az egészségtudatos
 adottság
           magatartás tekintetében is megfigyelhető a térség társadalmi problémáinak hatása.
          ▪ Nem foglalkozik a térség lakossága az egészsége fejlesztésével. Az egészségkultúra tudatos formálása jelentheti a térség
 Probléma/
           lakosságának egészségfejlődését. Egy elemként a lakosság életmódváltása biztosíthatja a hosszú távú jövőképét a
 lehetőség
           térségnek.


          ▪ Szükség van olyan kezdeményezésekre, melyek felhívják ezeknek a fontosságára a figyelmet. Többek között olyan
 Megoldási
           tömegsport rendezvények, melyek az egészségtudatos életmód felé irányítják a figyelmet.
 javaslat
          ▪ Megvalósul 10-15 fejlesztő kezdeményezés, melyek az egészségtudatos szemléletet erősítik a térség lakosságában.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           241
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 60/76 Kód: ÉM-39-SzF-4-05 Sorszám: 3043
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Rendezvény
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  79163 EUR   ▪   Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              79163 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            14998 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             1874 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     20 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      242
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 61/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-04 Sorszám: 3049
Prioritás: Civil társadalom erősítése
Intézkedés: Tematikus szakprogramok támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás
          ▪ A társadalom nem egészséges közösségekből, hanem csak legfeljebb jóért versengő egyének csoportjaiból áll. Az
 Helyzet/
           egyének és közösségek nem élik meg kapcsolatukat jóllétük valódi anyagi bázisával, élő bolygónkkal a Földdel. A
 adottság
           jobbításra szerveződött mozgalmak, szervezetek általában nem rendelkeznek megfelelő ökológiai szemléletet kialakítani
           tudó kompetenciákkal, s így a fenntartható társadalomra irányuló szándékok csak véletlenszerűen jelennek meg az állam
           polgárainak mindennapi és esetleg közcselekvéseinek szintjén.A közösségek, mint a fenntarthatósáért cselekedni képes
           letéteményesek, az egészséges közösség ideálját, nemcsak fizikai, hanem lelki, szellemi szinten sem élik meg, s így
          ▪ ökoetikai dillemáink során - ha eljutunk odáig! - sokszor támpont nélkül maradnak. (Mind a személyes és közösségi –
           A holisztikus és távlatos szemlélet hiánya fenntarthatatlan modelleket eredményez.
 Probléma/
           társadalmi - életstratégiák, eljárások, mind a tárgyi környezet kialakítása, használata tekintetében is!) Így környezeti
 lehetőség
           értékeinket felélve, - csak a jelenre koncentrálva - feléljük a jövő generációinak erőforrásait. Hiányzik a
           környezettudatosság igénye, amit pedig megkívánna az élettér véges eltartó képességének felismert
           szükséglete.Mindezzel együtt tényként jelentkezik a "jobb jövőben valóhit lehetetlensége", az egyéneket a társadalmi jóért
           A környezettudatos életvitelt belső erőforrás készlet apadása is!
          ▪ való cselekvésekre ösztönző megalapozó szemléletformálás legalább Leader térségi, ill. - ha lehet - inkább annak
 Megoldási
           kistérségei viszonylatában, a megszólítható egyének és működő közösségek körében. Ennek összetevői: 1. Több
 javaslat
           alkalomból álló szeminárium sorozat, az ökológiai fenntarthatóság alapvető kérdéskörei mentén. 2. Az erre épülő, a
           kipróbálás gyakorlati lehetőségét is biztosító bemutatók létrejötte, amelyek során a térségben élők betekintést és
           gyakorlatot nyernek a fenntartható társadalom megteremtését eredményező lehetséges szerepeikbe.
          ▪ 1. A fenntarthatósági, szemléletformálódási, képzési folyamat során, az Abaúj Leader Helyi Közösség területén élő
 Várható
           állampolgárai körében kipróbált, adaptálható, gyakorlat orientált tananyagok jönnének létre, melyeket a térségben
 eredmény
           működő, arra elhivatott tanárok, felnőttképzők is használhatnának a fenntarthatóságra nevelésben.
          ▪ 2. A fejlesztési folyamat eredményeként létrejönne egy olyan műhely, amely csíráját jelenthetné, az ökológiai
           fenntarthatóságra nevelést programjául kitűző térségi, komplex bemutató – képző központnak.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            243
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 61/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-04 Sorszám: 3049
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Telkibánya
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  19791 EUR   ▪   Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              34719 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            34719 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            34719 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      244
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 62/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-09 Sorszám: 3072
Prioritás: Civil társadalom erősítése
Intézkedés: Információ-, tanácsadó szolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
          ▪ A térség civil közössége szerteágazó és sokszínű. Több mint száz aktív civil szervezet fejti ki tevékenységét. A
 Helyzet/
           sokszínűségben rejlik az ereje, azonban gyakori, hogy kellő információ és koordináció hiányában nem tudnak hatékonyan
 adottság
           feladatokat megoldani. A térség elvándorlási mutatói baljós árnyakat vetítenek a Közösségre. A fiatalok munkába
           állásának lehetősége folyamatosan csökken.


          ▪ A térség civil közössége nem rendelkezik számos szükséges információval, akár már a szomszéd település civil
 Probléma/
           közösségeiről sem. El kell érni azt az állapotot, amikor a térség civil közössége széleskörben informálódik a
 lehetőség
           környezetében megvalósuló kezdeményezésekről. Nincsen olyan markáns civil koordinációs tevékenység a térségben,
           mely segítségével a térségi kezdeményezések egy összehangolt, szakmai módszertanokat figyelembe vevő metodika
           mentén valósulnának meg, egymást hatványozottan segítve.
          ▪ Jöjjön létre egy térségi civileket segítő szakértői hálózati szolgáltatás, mely alapot teremthet egy szoros civil partnerségi
 Megoldási
           együttműködésnek. A felmerült problémák megoldását (a folyamatosan felmerülő nem formális képzési szükségletek
 javaslat
           kielégítését, és szakmai folyamatok koordinációját is) a hálózati támogatás hivatott segíteni. Civil adatbázis létrehozás,
           abaúji civil honlap létrehozása, fórum életrehívása.
          ▪ 60 működő civil szervezetnek nyújtott szakértői szolgáltatás, 20 új civil szervezet létrehozásának elősegítése,
 Várható
           összeségében 15 hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó civil szervezetet segítő szolgáltatás biztosításával.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             245
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 62/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-09 Sorszám: 3072
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújszántó, Encs, Gönc, Szikszó
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  94996 EUR   ▪   Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              94996 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            94996 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            94996 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      246
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 63/76 Kód: ÉM-39-SzF-5-03 Sorszám: 3074
Prioritás: Civil társadalom erősítése
Intézkedés: Információ-, tanácsadó szolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás
          ▪ A térség civil együttműködése még nem ért el arra a szintre, ahol a közös erőforrások segítségével hatékonyabb,
 Helyzet/
           eredményesebb társadalmi megjelenés szolgálná a közösségi fejlődés folyamatát.
 adottság
          ▪ Csak két-három mikrotérségben láthatóak civil hálózatszerű kezdeményezések, melyek szolgálják a hatékony ismeret és
 Probléma/
           jó példa átadást. Nem alakultak ki a szervezett hálózati együttműködések, melyek hozzásegítik a szervezeteket a
 lehetőség
           hatékonyabb érdekérvényesítési folyamatok eléréséhez. Ebben a hátrányos helyzetű térségben szükség van szervezeti
           szintű találkozásokra, melyek segítségével az egymástól való tanulás eredményeképpen lehetőség nyílik a hosszú-hosszú
           lemaradás csökkentésére.
          ▪ A közösségfejlesztési kezdeményezések apropóján elinduló mikrotérségi civil szerveződések megadják annak az alapját,
 Megoldási
           hogy kistérségi szintű hálózati együttműködések alakulhassanak ki a civil szervezetek között. Hálózatban működjenek
 javaslat
           együtt a térségi civil szervezetek.
          ▪ Jöjjön létre kistérségenként egy-egy hálózati együttműködés, mely hozzájárul a szervezetek információhoz való
 Várható
           hozzájutásához, illetve az egymástól tanulás folyamatához. Ugyanakkor nagymértékben segíti a társadalmi
 eredmény
           kezdeményezésekben tapasztalható lemaradások mérséklését.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                         247
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 63/76 Kód: ÉM-39-SzF-5-03 Sorszám: 3074
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújszántó, Encs, Gönc, Szikszó
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  52248 EUR   ▪   Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              47498 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            14998 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            14998 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     3 db  ▪   Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     248
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 64/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-05 Sorszám: 3078
Prioritás: Civil társadalom erősítése
Intézkedés: Információ-, tanácsadó szolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció
          ▪ A térség kis településein élő közösségek információhoz való hozzáférése erősen korlátozott. Nincsenek olyan információ
 Helyzet/
           közvetítő csatornák, melyek a helyi, mikro, illetve kistérségi információkat eljuttatnák feléjük.
 adottság
          ▪ Erőteljesen korlátozottak a lehetőségei azoknak a civil szervezeteknek, melyek az információ eljuttatását tűzték ki célul a
 Probléma/
           kistelepüléseken élők felé. Fontos annak figyelembe vétele, hogy a térségben élők megfelelő információk birtokában adott
 lehetőség
           esetben kedvezőbb lehetőségekhez, szolgáltatásokhoz is hozzáférhetnek.


          ▪ Olyan kiadványok, újságok létrehozása, melyek a települési, mikrotérségi információhoz jutást segítik elő, ezáltal a hosszú
 Megoldási
           távú becsatornázást biztosítva a helyiek elérhetőségének.
 javaslat
          ▪ Kistérségenként legalább 3 írott médiatermék elindítása, vagy megerősítése válna lehetővé, ezáltal biztosítva a hosszú
 Várható
           távú fennmaradását a mikro térségi helyi információszerzésnek.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            249
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 64/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-05 Sorszám: 3078
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  42088 EUR   ▪   Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              42088 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret             3750 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             1875 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     16 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      250
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 65/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-08 Sorszám: 3086
Prioritás: Civil társadalom erősítése
Intézkedés: Információ-, tanácsadó szolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás
          ▪ A térségben élő kisebbség élethelyzete nem tekinthető megfelelőnek. Számos civil szervezeti közösség igyekszik a
 Helyzet/
           problémákon segíteni. A kisebbség élethelyzetének javítását kitűző szervezetek, fejlesztési folyamataikat azonban
 adottság
           nehezen tudják megvalósítani.
          ▪ Gyakran szembesülnek céljaik elérésének akadályaival. Nem alakult ki egy olyan együttműködés a térségben, mely segíti
 Probléma/
           ezen szervezetek szakmai folyamatainak teljesülését.
 lehetőség          ▪ Létrejön egy olyan hálózati együttműködés, mely válaszokat igyekszik adni a kisebbség helyzetének megoldására.
 Megoldási
           Workshopok, találkozók segítségével térségi integrált összefogást generál a megoldásokat elérhetővé tevő források
 javaslat
           hosszú távú eléréséhez. A partnerség nélkülözhetetlenségét alapozza meg a szervezetek között.
          ▪ A fejlesztő projekt hatására képesek lesznek a kisebbséggel foglalkozó szervezetek a partnerségben rejlő lehetőségek
 Várható
           kiaknázására. Ennek a projektnek a hatására jönnek létre további (más forrásból megvalósuló) fejlesztések.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                         251
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 65/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-08 Sorszám: 3086
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  javaslat     Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Gibárt, Hernádbűd, Hernádpetri, Hernádszentandrás,
  által      Hernádvécse, Ináncs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Méra, Novajidrány, Pamlény, Pere, Perecse,
  érintett     Pusztaradvány, Szalaszend, Szászfa, Szemere
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  39582 EUR   ▪   Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              39582 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            39582 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            39582 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      252
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 66/76 Kód: ÉM-39-SzF-5-02 Sorszám: 3051
Prioritás: Civil társadalom erősítése
Intézkedés: Civil közösségi kezdeményezések erősítése
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás
          ▪ A térség civil szervezetei szinte kizárólag tematizált, szakmai tevékenységekre jöttek létre, néhány aktív ember
 Helyzet/
           megszállottságára alapozva. Hiányoznak a szélesebb lakossági együttműködésre és részvételre irányuló szervezetek.
 adottság
          ▪ Nincs megfelelő közösségfejlesztő szakember, sem ezt fő céljának kitűző szervezet, ebből adódóan a széleskörű
 Probléma/
           közösségi együttműködéseket erősítő civil szervezetek szakmai irányítás, útmutatás híján nem tudnak kialakulni, tartósan
 lehetőség
           fennmaradni. Elvész az a humán erőforrás, amely az aktivizálásra váró helyi civilekben rejlik. Ezáltal nem jönnek létre
           közösségfejlesztés-szemléletű szervezetek.

          ▪ Mikrotérségi szintű (8-10 települést érintő) közösségfejlesztő műhelyek létrehozása. Az általuk koordinált települési
 Megoldási
           közösségfejlesztő folyamatok beindításával a lakosság aktivizálódása várható a településeiket érintő közösségi
 javaslat
           kezdeményezések iránt. Az önszerveződés elindításának katalizátoraiként jelennek meg ezek a műhelyek. A tagjai
           közösségfejlesztő szakemberek és az érintett települések elhivatott véleményformálói, civil közösségei.
          ▪ A 11 mikrotérségben kialakuló közösségek kezdeményező és cselekvő módon is képessé válnak a település, mikrotérség
 Várható
           fejlődési irányainak meghatározására, lehetőségeik, értékeik kihasználására a szubszidiaritás elve alapján.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           253
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 66/76 Kód: ÉM-39-SzF-5-02 Sorszám: 3051
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  87288 EUR   ▪   Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              87288 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            11248 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             9374 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     11 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      254
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 67/76 Kód: ÉM-39-SzF-3-02 Sorszám: 3063
Prioritás: Civil társadalom erősítése
Intézkedés: Civil közösségi kezdeményezések erősítése
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás
          ▪ A kistérségi döntéshozatali működés alapjául szolgáló szervezetek (pl. kistérségi társulások) társadalmi beágyazódottsága
 Helyzet/
           nem hangsúlyos. Nem érzékelhető kellően a kistérségi folyamatokban a közösségi szemlélet erősítése.
 adottság
          ▪ Az állampolgárok általában nincsenek kellőképpen tájékoztatva és bevonva az őket érintő térségi szintű döntések
 Probléma/
           előkészítésébe. Így a róluk szóló kérdésekbe nincs beleszólásuk, az érdekeiket nem tudják megfelelően artikulálni.
 lehetőség
           Akadályt jelent az állampolgári cselekvési gyakorlatban való járatlanság is.


          ▪ Demokrácia és hatékony állampolgári gyakorlatra felkészítő képzés a kistérség érdeklődő civiljei számára. Közösségi
 Megoldási
           szemlélet tudatosítását eredményező képzés a térségi döntéshozó testületekben tevékenykedő személyek számára
 javaslat
           („képviselőnek készülök” képzés). Állampolgári Tanács módszerének alkalmazása, mint az elmélettől a gyakorlati
           érdekérvényesítéséig vezető híd. A kistérségi döntéshozatali szintig elható, mikrotérségi gyakorlatban kipróbált civil
           társadalmi egyeztető fórumok intézményének létrehozása, gyakorlata.
          ▪ A helyi és térségi fejlesztési tervekben megjelennek az egyeztető fórumok által hozott döntések. Intézményes gyakorlattá
 Várható
           válik a közösségi műhelyek bázisára épülő, együttműködést megalapozó társadalmi párbeszéd.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           255
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 67/76 Kód: ÉM-39-SzF-3-02 Sorszám: 3063
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Képzés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújszántó, Encs, Gönc, Szikszó
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  35623 EUR   ▪   Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              35623 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            11248 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            11248 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     3 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      256
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 68/76 Kód: ÉM-39-GF-5-01 Sorszám: 3066
Prioritás: Civil társadalom erősítése
Intézkedés: Civil közösségi kezdeményezések erősítése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
          ▪ A térségben adhoc jelleggel találkoznak egymással a különböző szektorokban tevékenykedő szereplők. Több ezer
 Helyzet/
           vállalkozás és több száz civil szervezet fejti ki munkáját a térségben. Gyakorlatilag nem mutatható ki szektorközi
 adottság
           összefogás és partneri együttműködés a felek között.
          ▪ Nem alakult ki olyan partnerség, mely szakmai módszertanok mentén keresné az együttműködési lehetőségeket a
 Probléma/
           szektorközi mozgástérben. Meg kell találni az egyes ágazatok közötti szinergiákat és a térség felzárkóztatásának
 lehetőség
           szolgálatába kell állítani.


          ▪ Meg kell teremteni a szektorközi együttműködés lehetőségét. Olyan alkalmakat és formákat kell biztosítani az elkövetkező
 Megoldási
           időszakban, ahol megismerhetik egymást a felek és kölcsönös együttműködések indulhatnak el, ezáltal hosszú távon
 javaslat
           kerülhetnek partneri viszonyba a felek. A térséget felölelő szoros partneri hálózat segítheti egy egymásra érzékenységgel
           nyitó közösség megteremtését.
          ▪ 1 életrehívandó projekt megteremtené a lehetőségét, hogy 30-40 szektorközi találkozó erősítse a térségi kooperatív
 Várható
           kezdeményezéseket. 10-15 ágazatközi projekt életre hívása elindítana egy új nyitott közösségi együttműködést a
 eredmény
           térségben.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           257
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 68/76 Kód: ÉM-39-GF-5-01 Sorszám: 3066
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújszántó, Encs, Gönc, Szikszó
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  17592 EUR   ▪   Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              15833 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            15833 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            15833 EUR   ▪   Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     258
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 69/76 Kód: ÉM-39-GF-7-01 Sorszám: 3164
Prioritás: Térségi PR és Marketing
Intézkedés: A térség reprezentatív képviselete
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
          ▪ Abaúj térségi marketingje jelenleg nem mérhető. Abaúj megjelenése médiákban, reklámokban, egyéb felületeken nem
 Helyzet/
           jellemző, jelenleg a finanszírozás és megfelelő szakmai háttérszervezet hiányában a térségi-marketing elhanyagolt.
 adottság
          ▪ Reklám, marketing, PR hiányában a térség által nyújtott lehetőségek nem jutnak el a célközönséghez, így a jelenlegi és
 Probléma/
           megvalósítani kívánt fejlesztések fenntarthatósága veszélyeztetve van. Szükséges a térség által nyújtott kínálatra a
 lehetőség
           megfelelő keresletet megtalálni, generálni.


          ▪ Médiákban való megjelenés (PR cikkek, reklámfilmek, rádiós reklámok és műsorok) bekerülésének támogatása.
 Megoldási
           Reklámfilmek elkészítésének támogatása. Reklámköltségek térítése. Promóciós anyagok (póló, sapka, toll, kulcstartó,
 javaslat
           stb.) előállításának támogatása. (Leader - fejlesztés)
          ▪ Nő a térség ismertsége országos szinten. A térségbe érkező látogatók száma összesen 20%-kal nő, legalább 3 jelentős
 Várható
           befektető érkezik a térségbe.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          259
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 69/76 Kód: ÉM-39-GF-7-01 Sorszám: 3164
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Komplex projekt
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  79163 EUR   ▪   Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              79163 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            79163 EUR   ▪   Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            79163 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      260
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 70/76 Kód: ÉM-39-GF-6-02 Sorszám: 3141
Prioritás: Térségi PR és Marketing
Intézkedés: A térség reprezentatív képviselete
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
          ▪ Abaúj az elmúlt években kevés, ill. kis horderejű szakmai rendezvényen és kiállításon képviselte magát. A térség
 Helyzet/
           kimagaslóan jó idegenforgalmi adottságokkal rendelkezik, nagy hagyománya van a gyümölcstermesztésnek és a
 adottság
           mezőgazdaságnak, valamint jelentős szerepe van a térségen belül a mikro- és kisvállalkozásoknak.
          ▪ A térségnek a kiállításokon és szakmai fórumokon való részvétel hiányában nem nyílik lehetősége a potenciális befektetők
 Probléma/
           szempontjából előnyös sajátosságainak, turisztikai adottságainak, civil és önkormányzati kezdeményezéseinek
 lehetőség
           megismertetésére. Másrészről a térség fejlesztésben érdekelt szereplői nem részesülnek rendszeresen új információkban.
           Harmadik szempont szerint pedig a Leader és más fejlesztési források útján megvalósuló fejlesztések propagálása és
           piacra juttatása nélkül a fejlesztések fenntarthatósága csökken.
          ▪ A térség ágazati képviseletének és megjelenésének támogatása kül- és belföldi kiállításokon. Térségi fejlesztésben (civil,
 Megoldási
           gazdasági, önk., turisztikai, kompetencia, marketing) résztvevő szakemberek kül- és belföldi szakmai kiállításokon való
 javaslat
           részvételének támogatása. (Leader - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések)
          ▪ A térség által nyújtott lehetőségek ismertté válnak, új kapuk nyílnak a látogatók, befektetők és egyéb érdeklődők számára.
 Várható
           A térségben összesen 20%-kal nő a látogatók száma, legalább 3 jelentős befektető érkezik a térségbe, a térségi civil
 eredmény
           fórum regionális szinten ismertté válik, 30 szakember vesz részt különböző szakmai rendezvényeken.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            261
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 70/76 Kód: ÉM-39-GF-6-02 Sorszám: 3141
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                102912 EUR   ▪  Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             67289 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            7499 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            1875 EUR   ▪  Egyházak         90%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    15 db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     262
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 71/76 Kód: ÉM-39-GF-4-01 Sorszám: 3143
Prioritás: Térségi PR és Marketing
Intézkedés: A térség reprezentatív képviselete
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás
          ▪ A térségben folyamatosan szerveződnek és szerveződtek kisebb-nagyobb kiállítás és vásár jellegű rendezvények.
 Helyzet/
           Korábban rendszeresen megrendezték az Abaúj-Expót, voltak kezdeményezések helyi termékek helyben tartott vásárára,
 adottság
           civil fórumokra és börzékre, Gönci barackhoz kapcsolódó szakmai rendezvényre és vállalkozói tájékoztató
           műhelymunkákra.


          ▪ A finanszírozás hiánya miatt a kezdeményezések általában kudarcba fulladnak. Térségben szervezett kiállítások és
 Probléma/
           szakmai rendezvények hiányában Abaúj nem kerülhet a figyelem középpontjába, így ismertsége a jelenlegi, alacsony
 lehetőség
           szinten marad. Ezen felül térségi termékértékesítésben, és térségen belüli információáramlásban betöltött szerepköre is
           hiányzik.

          ▪ Kiállítások és szakmai rendezvények szervezésének támogatása a térségben. Szükséges az agrár, gazdasági, civil,
 Megoldási
           önkormányzati szférának szervezett, országos léptékkel bíró események támogatása.
 javaslat
          ▪ Abaúj ismertsége nő, nő a térségbe érkező látogatók és érdeklődők száma. Javul a helyi életminőség a rendezvények
 Várható
           által generált információtöbblet és bevételek következtében. Javul a térségi fejlesztések fenntarthatósága, valamint
 eredmény
           szerepet kap a helyi termékértékesítés.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          263
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 71/76 Kód: ÉM-39-GF-4-01 Sorszám: 3143
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Rendezvény
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújszántó, Encs, Gönc, Szikszó
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 91038 EUR   ▪  Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             63330 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           29996 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret           14998 EUR   ▪  Egyházak          %
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    3 db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    264
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 72/76 Kód: ÉM-39-GF-6-01 Sorszám: 3166
Prioritás: Térségi PR és Marketing
Intézkedés: A térség reprezentatív képviselete
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás
          ▪ Abaújban jelenleg főként az önkormányzatok ápolnak jó kapcsolatokat határon túli testvértelepüléseikkel. Néhány esetben
 Helyzet/
           ez a civil és vállalkozói szféra szereplőire is elmondható. A térség nem volt mindig határmenti terület, egykor szerves
 adottság
           egységet alkotott a három történelmi vármegye: Gömör, Torna, Abaúj. A határ mai szlovák oldalán ma is számos magyar
           közösség található, akik nyitottak a térségi szereplőkkel való kapcsolatápolásra.


          ▪ A civil és gazdasági szereplők kapcsolatépítése határon túli partnerekkel alacsony szintű. Az önkormányzatok kapcsolatai
 Probléma/
           egyediek, egymás közti koordináció nincs. A fő probléma, hogy a térség, mint határmenti terület, nemzetközi, ill.
 lehetőség
           határmenti együttműködések hiányában nem lesz képes lehívni az EU kohéziós alapjaiból, határokon átnyúló,
           transznacionális , interregionális együttműködésekre szerezhető támogatásokat, így a térség lassabban fejlődik.

          ▪ A térségi gazdasági , civil és önkormányzati szféráiban a nemzetközi kapcsolatok kiépítésének a támogatása,
 Megoldási
           rendezvények támogatásán keresztül.
 javaslat
          ▪ Legalább 3 határon átnyúló együttműködés jön létre térségünk szereplői és más külföldi térség szereplői között. Egy új,
 Várható
           határmenti együttműködésen alapuló projekt kidolgozásra kerül.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           265
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 72/76 Kód: ÉM-39-GF-6-01 Sorszám: 3166
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                       Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 55415 EUR   ▪  Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             35623 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            7916 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            1979 EUR   ▪  Egyházak         90%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    7 db   ▪  Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     266
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 73/76 Kód: ÉM-39-GF-1-03 Sorszám: 3139
Prioritás: Térségi PR és Marketing
Intézkedés: Elérhető információ biztosítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás
          ▪ Jelenleg a térség marketing és image fejlesztési folyamatai és kapcsolatépítő akciói ad hoc jelleggel zajlanak. Általában
 Helyzet/
           egyedi jellegű kezdeményezések fedezhetők fel mindhárom szektor részéről, összefogás, koordináció nélkül.
 adottság
           Rendszeresen jelennek meg újító kezdeményezések a térség termék és szolgáltatáskínálatában. Egységes térség-image
           nincs.


          ▪ Nincs összefogott és egységes térségi megjelenés, nincs megfelelő koordináció. A koordináció hiányában a jó
 Probléma/
           kezdeményezések is idő után ellaposodnak, ill. nincs aki tovább folytassa azokat. Nem létezik továbbá az image és térségi
 lehetőség
           marketing közötti koordináció sem, így számos esetben párhuzamosan futnak egymás mellett kezdeményezések,
           ahelyett, hogy összefogással kamatoztatnák az eddig felhalmozott eredményeket. A térségi-marketing megfelelő szakmai
           háttérszervezet hiányában nem mérthető. A térségben előállított termékek, szolgáltatások marketingje gyenge, a
          ▪ termékszerkezet nem tudatosan épül. Ennek hiányában a térségi kezdeményezések koordinálatlanok, értékesítési
           Térség-image és marketing koordinációs tevékenység kialakítása és fenntartása. Hatékony térségi marketingszervezés és
 Megoldási      nehézségek miatt nem piacképesek, így kicsi az igény irántuk. érkező inputok megfelelő becsatornázása és
           kapcsolattarttás. Koordinált helyi kezdeményezések. A térségbe
 javaslat
            koordinációja. A térség outputjainak átfogó, tematizált reprezentációja. Térségi kezdeményezéseket és "Brand"-építést
            segítő kezdeményezések kialakítása és működtetése a Leader szellemiségében, a partnerség elvére alapozva.
          ▪ Térség-image és marketing koordinációs tevékenység kialakítása és fenntartása. Hatékony térségi marketingszervezés és
 Várható
           kapcsolattarttás. 200 térségi marketingben érintett szereplőnek nyújtott szakértői szolgáltatás, 30 új szereplő
 eredmény
           bekapcsolódásának generálása a térség termék és szolgáltatásfejlesztésébe valós produkcióval. Összesen 40
           partnerségépítő workshop szervezése térségi-image és marketing fejlesztésének témában. Abaúj egységes, partnerségen
           alapuló image- és marketingstratégiával, valamint új "Brand"-del jelenik meg a térségben rejlő potenciálok értékesítési
           plattformjain.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           267
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 73/76 Kód: ÉM-39-GF-1-03 Sorszám: 3139
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújszántó, Encs, Gönc, Szikszó
  javaslat
  által
  érintett
  települé-
  sek listája
Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  80000 EUR   ▪   Vállalkozások        %
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              79550 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            79550 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            79550 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      268
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 74/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-17 Sorszám: 3087
Prioritás: Térségi PR és Marketing
Intézkedés: Elérhető információ biztosítása
Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció
          ▪ Rendelkezésre állnak különböző kiadványok a térségről. A települések közel 95%-a rendelkezik valamilyen kiadvánnyal,
 Helyzet/
           továbbá korlátozott számban léteznek a térséget, vagy a térség egy részét bemutató kiadványok. Néhány szálláshely és
 adottság
           rendezvény is rendelkezik saját szóróanyaggal.
          ▪ A kiadványok nagy része főként turisztikai jellegű, de nem mindig öleli fel a térséget, ill. nem áll rendelkezésre megfelelő
 Probléma/
           darabszámban a terjesztéshez. Másrészt a térség gazdasági és agrár-lehetőségeit, nemzetközi együttműködéseit, civil
 lehetőség
           kapcsolatait bemutató kiadvány nincs.


          ▪ Szükség van különbőző, tematizált, szektorok és ágazatonkénti térségi turisztikai célú kiadványok készítésének
 Megoldási
           támogatására
 javaslat
          ▪ Abaúj képviselni tudja kínálatát szakkiállításokon és vásárokon, a Tourinform hálózatban, szálláshelyeken stb.
 Várható
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             269
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 74/76 Kód: ÉM-39-SzF-A-17 Sorszám: 3087
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ ÚMVP, de nem LEADER
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                 75205 EUR    ▪  Vállalkozások      60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága             64914 EUR    ▪  Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret           31665 EUR    ▪  Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            3958 EUR    ▪  Egyházak         90%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                    4 db   ▪  Természetes személyek   %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     270
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 75/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-07 Sorszám: 3137
Prioritás: Térségi PR és Marketing
Intézkedés: Elérhető információ biztosítása
Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció
          ▪ Abaújban a települések nagy részén üzemel helyi, kábeltelevíziós szolgáltatás. A kábeltelevíziós szolgáltatás tartalma
 Helyzet/
           többnyire képújság és reklám, az érdemleges adás a műsoridő 20%-át teszi ki. Térségi témájú sajtó elérhető a települések
 adottság
           egy részén. Térségi jellegű rádió nincs.
          ▪ A helyi kábeltelevíziós szolgáltatások egymástól függetlenül működnek. Nem Abaúj területére koncentrálnak, hanem 3-8
 Probléma/
           települést ölelnek fel egyszerre. Az elérhető nyomtatott sajtó nem fedi le Abaúj teljes területét, sem terjesztésben, sem
 lehetőség
           pedig témájában.Helyi jellegű rádió nem üzemel. Összességében véve a helyi információáramlás rossz, a lakosság csak
           részinformációkból, vagy egyáltalán nem értesül lakóhelyének történéseiről. Ez rontja a helyi közösségi folyamatokba való
           bekapcsolódás lehetőségét és az identitástudatot.
          ▪ Egységes, térséget átfogó közösségi televíziós és rádiós műsorszolgáltatás támogatása. Egységes, térséget átfogó
 Megoldási
           sajtókiadvány támogatása.
 javaslat
          ▪ Felgyorsul a térségen belüli információáramlás. Nő a lakosság hajlandósága a helyi folyamatokba való bekapcsolódásra.
 Várható
           Nő az identitástudat. Egységes, térséget átfogó sajtókiadvány támogatása.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                           271
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 75/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-07 Sorszám: 3137
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  98954 EUR   ▪   Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              35623 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            16872 EUR   ▪   Önkormányzatok       %
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret             3749 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     3 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      272
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 76/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-06 Sorszám: 3134
Prioritás: Térségi PR és Marketing
Intézkedés: Elérhető információ biztosítása
Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció
          ▪ Abaúj területét érintően több internetes oldal elérhető az interneten. A települések egy része rendelkezik internetes
 Helyzet/
           megjelenési felülettel. A gazdasági társaságok 10%-a rendelkezik saját internetes oldallal, míg a civil szférán belül ez az
 adottság
           arány 15%-ra tehető.
          ▪ Az oldalak összetételét a települések saját honlapjai, szállásadók honlapjai, intézmények honlapjai, egyesületek honlapjai,
 Probléma/
           egyéb kezdeményezések honlapjai stb. adják. Az egyes felületek között nem található átjárhatóság, valamint sok szereplő
 lehetőség
           (főként önkormányzat) máig nem rendelkezik saját felülettel. A mai kor elvárásaival ellentétben így nehézkes a térségről a
           gyors információ elérése.

          ▪ Olyan egységes, on-line információs rendszer kialakítása, amely dinamikusan bővíthető a térség szereplőinek adataival,
 Megoldási
           strukturált, könnyen elérhető bárki számára, akár több nyelven is.
 javaslat
          ▪ Gyors információszerzési lehetőség a térségről a helyieknek és a térség iránt érdeklődőknek egyaránt. A térség egységes
 Várható
           arculattal, szervezett formában jelenik meg az interneten és a külföldiek számára is elérhető információt biztosít.
 eredmény
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                            273
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 76/76 Kód: ÉM-39-SzF-1-06 Sorszám: 3134
          Leírás

  Támoga-    ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
  tási forrás

  Jogcím-    ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés
  csoport

  Hátrányos   ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  helyzet

  Megoldási   ▪ Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló,
  javaslat     Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal,
  által      Felsődobsza, Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi,
  érintett     Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri,
  települé-    Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Kéked,
  sek listája   Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs,
           Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb,
           Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta


Egyéb paraméterek                                        Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                  40000 EUR   ▪   Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága              31665 EUR   ▪   Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret            31665 EUR   ▪   Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret            31665 EUR   ▪   Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                     1 db  ▪   Természetes személyek    %
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                      274
 Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/2

       Egyes prioritások és azok intézkedéseinek kapcsolatai:
       A tervezés során a Tervezést Koordináló Csoport kiemelt hangsúlyt fektetett az intézkedések és az azokon
       belül megjelenő HPME-k egymást kiegészítő hatására. A „Vidéki élet minőségének javítása” c. prioritás a helyi
       lakosság életkörülményeinek javításán kívül a 2., 3., és 5. alapjául is szolgál, ugyanis a települések alapszintű
       fejlesztése nélkül nem beszélhetünk gazdaság- és turizmusfejlesztésről, valamint térségi marketingről, illetve a
       civil közösségi kezdeményezések fejlesztéséről sem. „A térség gazdasági versenyképességének növelése” c.
       prioritáson belüli intézkedések főként prioritáson belül, egymással harmonizálnak. Fontos azonban kiemelni a
       térség turizmusfejlesztéséhez való kapcsolódási pontját a helyi termékek, kereskedelmi egységek és
       kisvállalkozások támogatása miatt. A 3., „Térségi turisztikai potenciál növelése” c. prioritáson belüli
       intézkedéseken belül jelentős rész hat ki közvetetten a települések fejlesztésére (épített örökségek
       infrastrukturális fejlesztése, szálláshelyek fejlesztése, kisattrakciók támogatása), ezen felül a turizmus
       gazdaságfejlesztésben betöltött szerepe is erős (szolgáltatók támogatása, szálláshelyek fejlesztése,
       rendezvények támogatása). A turizmusfejlesztés civil szférával való kapcsolódási pontja és hatása a
       rendezvények támogatásában és a gyermektáboroztatásban, valamint ifjúsági szálláshelyfejlesztésben jelenik
       meg. A „Civil társadalom erősítése” c prioritáson belüli intézkedések teljes mértékben kiegészítik az egyéb
       prioritásokhoz tartozó intézkedéseket a civil szerepvállalás megerősítésével és a társadalmi befogadó
       készség, valamint a fejlesztések társadalmi beágyazottságának megvalósításával. „A térségi PR és Marketing”
       prioritáson belül megjelenő HPME-k a többi öt prioritás intézkedései által létrehozott fejlesztések eredményeire
       vannak alapozva. Ez a prioritás segíti a megvalósult fejlesztéseket a sikeres fenntarthatósághoz. A hatodik, „A
       térségben élők kompetencia fejlesztése” c. prioritás ráhatása az összes, más prioritásokhoz tartozó
       intézkedéseken belüli megoldási javaslatra érvényes. Ezek a HPME-k készítik fel a térség lakosságát, hogy a
       megvalósuló fejlesztéseket megfelelő képen értékeljék és fogadják be, valamint váljanak annak részesévé.
       Ezen felül a kompetenciafejlesztés kiemelt fontossággal bír a fejlesztések résztvevőinek felkészítésében, az
       általuk vállalt projektekkel kapcsolatban.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 275
 Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 2/2       Ütemezés:
       Az ütemezés vonatkozásában alapvetően meg kell különböztetnünk, hogy a stratégia egyes megoldási
       javaslatai, milyen fejlesztési forrásból finanszírozódnak. Abban az esetben, ha nem az UMVP III. és IV.
       tengelyéből, akkor igazodnunk szükséges az egyes Akciótervek ütemezéséhez. Az UMVP III. tengelye
       esetében a vonatkozó rendelet határozza meg a támogatási kérelem beadásának intervallumait. A
       Közösségnek az ütemezést elsősorban a IV. tengely esetében szükséges kidolgoznia.
       A prioritásokon belüli intézkedések szinte mindegyike kapcsolódik valamely más intézkedéshez A tervezett
       fejlesztések hatékony véghezvitele érdekében indokolt, hogy lehetőség szerint a HPME-k több mint 1/3-a
       párhuzamos fejlesztési folyamatként váljon elérhetővé a térség szereplői számára a támogatási időszak első
       időszakában. Ezzel is hozzájárulva az egyes prioritások szinergikus hatásainak kiaknázásához. A tervezési
       időszak fennmaradó része (2010-13) a következő ütemezési időszakokra lesz megbontva: 2010-11; 2012-13.
       A két időszakban elérni kívánt cél, hogy a megnyíló HPME-k ciklikusan, 1-2 hónapos pályáztatási idővel
       váljanak elérhetővé, egyes megoldási javaslatok esetében ismétlődően is. 2012. év végére minden III-as és IV-
       es tengelyből finanszírozott forrásnak egyaránt elérhetővé kell válnia. 2013-ban az egyes HPME-k kereteiből
       addig le nem hívott források kerülnek ismét meghirdetésre.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               276
 Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/2

       A stratégia legfőbb célja, hogy a térségben élők életfeltételeinek javítását a foglalkoztatási szint növelésével
       érjük el. A foglalkoztatás növelése érdekében megfogalmazott intézkedések kiemelt figyelmet fordítanak az
       esélyegyenlőség és fenntarthatóság, mint átfogó kritériumrendszer érvényesülésére, amely áthatja a stratégia
       szellemiségét. A hátrányos helyzetű csoportok (romák, nők, alacsony iskolai végzettségűek, stb.) helyzetének
       javítása minden prioritás alappillére, amely nélkül a térség felzárkóztatása elképzelhetetlen. Az alapvető
       kompetenciák megszerzése, amely biztosítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyét, megteremti a
       lehetőségét, hogy az érintettek európai polgár módjára élhessék mindennapjaikat.
       A gazdaságélénkítő programok, a hozzákapcsolódó kisléptékű infrastruktúrafejlesztésekkel megfelelő színteret
       biztosítanak a közösségi élet méltó megéléséhez. A képzések, az információhoz való hozzájutás, amely a helyi
       közösség érdekeit szolgálja, és egyben segíti a szegénység leküzdését, hozzájárul a közösség saját
       jövőképének kitaláláshoz, identitásuk növeléséhez. Az egymásra utaltság segít a helyi társadalom
       kapcsolatainak javításában, amelynek katalizátora a civil- és szakmai szervezetek részvétele a közösségek
       életében és beleszólás lehetősége a helyi döntésekbe.

       A stratégiai célok érvényre jutása biztosítja a helyi értékek fenntarthatóságát, és különös figyelmet szentel a
       globális fenntarthatóságra, biológiai sokféleség megőrzésére. A környezetkímélő és természetmegőrző
       mezőgazdasági szerkezetváltás erősíti a térség megtartó képességét és vonzerejét. A helyi kulturális örökség
       részét képező értékek megőrzése és fejlesztése biztosítja a vidéki életmód kultúra és hagyományok
       sokféleségének megőrzését és fejlődését. Harmonikus kapcsolatot biztosít a szomszédos területekkel történő
       együttélésben, a társadalom minden területén. A stratégia kiemelt figyelmet fordít az etikus termelés és
       kereskedés kereteinek kialakulására és a fenntartható fogyasztási szokások meghonosításával és
       elterjedésével megfelelő piacot jelent a termékek helyben történő értékesítésére.
       A hozzáadott érték növekedése elősegíti a gazdálkodás stabilitását és kiszámíthatóságát és kihasználja a helyi
       termelői potenciál nyújtott lehetőségeket.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                277
 Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 2/2

       A vállalkozások sokszínűségében megjelenik a globális és helyi tudás, a környezettudatos gazdálkodás és
       életmód. A helyi kisvállalkozások fejlődése a helyben foglalkoztatást, a termékek helyi piacának megteremtését
       szolgálja, az innovatív gazdálkodási technikák és minőség figyelembevételével.
       Az ökologikus és természetmegőrző vidékfejlesztési szempontok kiemelt figyelmet fordítanak a térség
       értékeire: az alacsony környezetszennyezettség és az érintetlen környezet hosszú távú fenntartására. A
       melléktermékek újrahasznosítása a modern technológia eszközeivel és a megújuló energiaforrások gazdasági
       célokra történő hasznosítása több szektorra fejti ki pozitív gazdaságélénkítő hatását. A stratégiai célok között
       kellő figyelem összpontosul a fenntartható közlekedésre és az ökológiai szemléletű tájgazdálkodásra.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                278
 Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/2

       A földrajzi tervezési egység három statisztikai tervezési egységet foglal magába, ebből kifolyólag a korábban
       megfogalmazott fejlesztési tervekben különbségek mutatkoznak meg.
       Azonban az alapvető adottságok minden szektorra vonatkozóan hasonlóak, ennek következtében a stratégia
       tervezése folyamán különös figyelmet fordítottak a tervezők a harmonikus fejlesztésre, a korábban zsákutcát
       jelentő fejlesztési irányok vizsgálatára.
       A tervezési területen tervszerű tervezés 1997-től folyik. Sorra készültek el az egyes ágazatokat érintő
       stratégiák, fejlesztési koncepciók, programok.
       A vidékfejlesztés hangsúlyosabb megjelenésével mikrotérségek fejlesztését szolgáló Sapard programok
       készültek el az 1990-es évek végén.
       A programozás tervszerűsége kevésbé volt jellemző, a különböző ágazati tervezést az aktuális tervezést
       finanszírozó források indukálták.
       Az ágazati tervek harmonizációja nem volt prioritás, ezért a komplex fejlesztési programok megjelenésére, a
       többcélú kistérségi társulások megalakulása után került sor.

       A fejlesztések az előzőekből következően mindig is forráscentrikus jegyeket hordoztak, az összehangolt
       mikrotérségre, kistérségre kiható fejlesztési elképzelések, forráshiány miatt nem valósulhattak meg.
       Különösen feszítő problémát jelent a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását lehetővé tevő beruházások
       elmaradása. Ennek oka a helyi tőkeszegénység és a támogatások, e réteg foglalkoztatóságát korlátozottan
       segítő volta.
       A támogatási konstrukciók nem kedveztek a tervekben megfogalmazott kkv-k fejlesztésére kidolgozott
       programoknak, mivel a helyi kkv-k nem tudták biztosítani a pályázatok által elvárt feltételeket.
       A fejlesztések elmaradása a munkahelyek megszűnését vonta maga után, egyre növelve a hátrányos
       helyzetűek és a leszakadó rétegek életminőségének romlását.
       Az elmaradó komplex térséget átfogó foglalkoztatási, fejlesztési programok és az egyre rosszabb minőségű
       infrastrukturális háttér tovább súlyosbítja a térségben élők helyzetét.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               279
 Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 2/2


       A három kistérséget felölelő fejlesztési terület rávilágított olyan jelentős összefüggésekre, melyeket egy-egy
       kistérségi szintű tervezés folyamatban nem lehet relevánsan megítélni. Hangsúlyosan jelentek meg ugyanazon
       problémák, szükségletek a helyzetelemzés készítése során. A tervezés 4 hónapos időszaka során
       folyamatosan rajzolódott ki és került megerősítésre a fejlesztései folyamat összehangolásának szükségessége
       a három kistérség vonatkozásában.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               280
 Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/2

       A közösség egy sikeres stratégiaalkotást követően egyesületi formában kezdi meg működését. Az egyesületi
       formából következően a titkársági feladatokat az egyesület által létrehozandó munkaszervezet fogja ellátni. A
       2013-ig tartó időszak szakmai munkájából következően azonban sokkal több és szerteágazóbb feladatokat fog
       ellátni a munkaszervezet.
       A stratégia III. és IV. intézkedéscsomagjában megfogalmazott megoldási javaslatok sikeres megvalósításának
       feltételeként, legfontosabb szempontnak tartjuk a közösség tagjaihoz való hatékony eljutást és információ
       eljuttatást. Ennek megfelelően a térség mind a 3 kistérségében ott kíván lenni a munkaszervezet. Az előzetes
       egyeztetéseknek megfelelően, mind a három kistérség központjában egyfajta „inkubációs” megjelenéssel
       számolunk. Fontosnak tartjuk ezt mindazért, hogy az Akciócsoport tagjainak szakmai, módszertani segítséget
       is tudjon adni a munkaszervezeten keresztül az Abaúj Leader Egyesület.

       Szervezeti felépítés:
       A munkaszervezet felépítésénél leginkább figyelembe veendő szempont, hogy jól azonosítani tudjuk az
       adminisztratív, szakmai, módszertani feladatok mennyiségét, milyenségét. A munkaszervezet vezetőn túl
       nélkülözhetetlen szükség van egy-egy adminisztratív, illetve pénzügyi kolléga munkájára. A megalapozott
       szakmai munka megköveteli, hogy programmenedzserek támogassák mind a pályázati kiírások
       előkészítésének, mind pedig a lebonyolításának a feladatát. Ezeken túl további feladatokat jelent a
       projektgenerálás, illetve az ehhez tartozó szaktanácsadási tevékenység ellátása, ami hozzásegíti a térség
       szervezeteit a szakmailag megalapozott projektek elkészítéséhez, és lebonyolításához.

       Az Abaúj Leader Egyesület közösségi beágyazódása az elmúlt lassan egy év során folyamatosan alakult ki.
       Mindezt jól mutatja, hogy a térség valamennyi (egy kivételével) önkormányzata elkötelezte magát a
       programhoz való kapcsolódásra, ugyanakkor a térség markáns üzleti és civil szereplői is együttműködőként és
       tevékeny résztvevőként segítették a stratégia alkotás folyamatát.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               281
 Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 2/2

       Az Egyesület felépítése elősegíti egy lehetséges ágazati érdekérvényesítési kezdeményezés első lépéseit. A
       civil és üzleti tagozatok mind az érdekérvényesítés, mind a közösségi kezdeményezések területén tehetnek
       jelentős lépéseket a térségben. Ezeket a folyamatokat segítheti több megoldási javaslatban is megfogalmazott
       fejlesztési törekvés.
       Ilyen jelentőségű, és eredményekkel kecsegtető együttműködés még nem alakult ki ebben a térségben. Talán
       nem teljesen túlzás az a kijelentés, melyet több közösségi tag is megemlített a tervezés során, miszerint
       megalakult és rendszeresen ülésezik „Abaúj parlamentje”. Ezek a visszhangok is jól mutatják, hogy milyen
       várakozásokkal tekintenek az itt élők erre a kezdeményezésre.

       A stratégia megalkotása során kiemelt figyelem fordult a szinergiák azonosítására, vagyis az egyes
       ágazatokban megvalósuló fejlesztések, hogyan támogatják a többi szereplő kezdeményezéseit. A
       projektgenerálás során kiemelt feladat a helyi partnerségi együttműködések elősegítése.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                              282

								
To top