; 12_KISIM _1_
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

12_KISIM _1_

VIEWS: 40 PAGES: 24

 • pg 1
									        KISIM 4
   DÖNEN VARLIKLAR YÖNETİMİ


BÖLÜM 12:  İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ


BÖLÜM 13:  KISA SÜRELİ FİNANSLAMA


BÖLÜM 14:  PARA VE MENKUL DEĞERLER
      YÖNETİMİ


BÖLÜM 15:  ALACAK VE STOK YÖNETİMİ
344  Finansal Yönetim İlkeleri
İşletme Sermayesi Yönetimi                           345
BÖLÜM 12

İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ  Finans yöneticilerinin temel faaliyet alanlarının finansal analiz ve
plânlama, yatırım kararları ve finanslama kararları olduğu 1.Bölümde
belirtilmişti. Bunlardan ilki, yani finansal analiz ve planlamanın nasıl yapılacağı
3-6. Bölümlerde incelenmiş bulunmaktadır.

  Bu ve bunu izleyen üç bölümde dönen varlıklarla ilgili yatırım kararları
analiz edilecek ve dönen varlıkların finanslanması (fonlanması)nda kısa süreli
kaynaklardan nasıl yararlanılacağı açıklanacaktır. Bu bölüm dönen varlıklar ya
da işletme sermayesi yönetiminin genel ilkelerini irdeleyecek, dönen varlıkların
fonlanmasına yönelik kısa süreli finanslama kararları ise 13. Bölümde
tartışılacaktır. Dönen varlıkları oluşturan para (nakit) ve menkul değerlerin
yönetimi 14.Bölümde, alacaklar ve stokların yönetimi 15. Bölümde ele
alınacaktır.

  Duran varlıklarla ilgili yatırım kararları ise 16-18. Bölümlerin konularını
oluşturmaktadır.

İşletme Sermayesi ve Yönetimi
Dönen Varlıklar ve Net İşletme Sermayesi

  Bir işletmenin dönen varlıkları (nakit, menkul değerler, alacaklar ve stoklar)
işletme sermayesi yada çalışma sermayesi olarak anılır. Bu varlıkların
özelliği, işletme faaliyetleri sırasında bir türden bir başka türe dönüşmeleridir.
Örneğin peşin ödemeyle hammadde alındığında nakit, hammadde stoklarına
dönüşmüş olur. Söz konusu hammaddeler üretimde kullanıldığında sırasıyla
önce yarı mamul sonra mamul stoklarına dönüşür. Mamuller satıldığında
alacaklara, alacaklar tahsil edildiğinde ise paraya dönüşür. Böylece nakitle
başlayan döngü, tekrar nakitle tamamlanmış olur. Bu döngüye faaliyet döngüsü
346                             Finansal Yönetim İlkeleri


bu döngünün tamamlanması için geçen süreye ise nakde dönüşüm süresi adı
verilir.

  Bu döngü içinde ayrıca sözü edilmeyen menkul değerler aslında bir nakit
(para) benzeridir. İşletmeler parayı nakit olarak saklamak yerine, tekrar ihtiyaç
duyulacağı güne kadar menkul değerlere yatırırlar ve bu suretle bir ek gelir elde
ederler. Bu nedenle menkul değerler bir işletme sermayesi unsurudur. Peşin
ödenmiş sigorta ve kira gibi önceden ödenmiş giderler de, işletmenin,
faaliyetleri için gerek duyduğu bazı hizmetlerden daha sonra para ödemeden
yararlanmasını sağladığı için işletme sermayesi unsuru sayılırlar.

  Birçok iş kolunda “para → stok → alacak → para” döngüsü 1 yıldan daha az
zaman aldığı için, dönen varlıklar ya da işletme sermayesi, çoğu kez, 1 yıldan
daha kısa sürede paraya dönüşecek varlıklar olarak tanımlanır.(a) Pozitif İşletme Sermayesi (+AB)   (b) Negatif İşletme Sermayesi (-AB)
   Dönen
            Kısa Süreli
   Varlıklar                 Dönen
            Borçlar                   Kısa Süreli
         A               Varlıklar
                                   Borçlar
         B
                                 B

                                 A
            Uzun Süreli                  Uzun Süreli
    Duran      Borçlar         Duran        Borçlar
   Varlıklar      +          Varlıklar        +
            Özsermaye                   ÖzsermayeŞekil 12-1: Pozitif ve Negatif Net İşletme Sermayesi


  Öte yandan işletmenin kısa süreli borçları en geç 1 yıl içinde ödenmesi
gereken yükümlülüklerdir. Bu yükümlülüklerin bir bölümü kredili alışlar
nedeniyle satıcılara; bir bölümü kullanılmakta olan krediler nedeniyle
bankalara; küçük bir bölümü de gerçekleştiği halde ödeme günü gelmemiş
İşletme Sermayesi Yönetimi                         347

ücret, faiz, vergi gibi ödemeler nedeniyle işletme çalışanlarına, yatırımcılara,
kredi kurumlarına ve devletedir.

  İşletme sermayesi (dönen varlıklar) ile kısa süreli borçlar arasındaki farka
net işletme sermayesi adı verilir. Net işletme sermayesi pozitif ya da negatif
değer alabilir. Dönen varlıkların kısa süreli borçlardan fazla olması durumunda
oluşan pozitif net işletme sermayesi, dönen varlıkların uzun süreli kaynaklarla
(uzun vadeli borç + özsermaye) fonlanan kısmını temsil eder.

  Negatif net işletme sermayesi (dönen varlıklar < kısa süreli borçlar olması
hali) duran varlıkların kısa süreli kaynaklarla fonlanan kısmıdır. Şekil 12-1
pozitif ve negatif net işletme sermayelerini göstermektedir.

Nakde Dönüşüm Süresi ve İşletme Sermayesi İhtiyacı

  Bir işletmenin dönen varlıklara (işletme sermayesine) ne kadar yatırım
yapacağını belirleyen iki temel faktör vardır: Bunlardan birincisi satış hacmi,
ikincisi ise nakde dönüşüm süresidir.

  Bu iki faktörün işletme sermayesinin büyüklüğünü nasıl etkilediğini
göstermek için P Gıda’nın 4. Bölümde verilen finansal tablolarından
yararlanabiliriz.

  P’nin XXX5 yılı satışları 15.900.000, satılan mal maliyeti 8.900.000,
hammadde alışları ise 9.500.000 lira idi. XXX5 yılı sonundaki net işletme
sermayesi şöyle oluşmuştu:
                             Bin TL
Dönen Varlıklar:
    Kasa ve Menkul Değerler                270
    Ticari Alacaklar                  3.450
    Stoklar                      13.451
    Diğer Dönen Varlıklar                 930
                             18.101
Kısa Süreli Borçlar
    Ticari Borçlar                   1.500
    Finansal Borçlar                  12.600
    Diğer Kısa Süreli Borçlar               960
                             15.060

Net İşletme Sermayesi                      3.041
Cari Oran : 18.101/15.060 = 1.20
348                            Finansal Yönetim İlkeleri


Önce P’nin nakde dönüşüm süresini hesaplayalım:

Nakde dönüşüm süresi = Stok tüketim süresi + Alacak tahsilat süresi –
Ticari borç ödeme süresi

  Stok tüketim süresi hammaddelerin satın alınmasından, mamullerin
satılmasına kadar geçen süredir. Üretimi uzun zaman alan mamullerde bu süre
uzun olur. Ayrıca üretilen mamuller hemen satılamıyor ise stok tüketim süresi
biraz daha uzar.

  Bölüm 4 de P Gıda’nın stok tüketim süresi 454 gün olarak hesaplanmıştı.

  Alacak tahsilat süresi (yada ortalama tahsilat süresi) mamullerin satışından
satış bedelinin tahsiline kadar geçen süredir. P Gıda’nın XXX5 yılındaki
ortalama tahsilat süresi 75 gün idi .

  Buna göre P Gıda hammadde alışlarının tümünü peşin ödese nakde dönüşüm
süresi 454+75=529 gün olurdu. Hammadde alışları kredili yapıldığında ise
oluşan ticari borcun ödeme süresi 529 dan çıkartılmalıdır.

  P Gıda XXX5 yılında 9.500.000 liralık alış yapmıştır. Bu alışların tümünün
kredili olduğunu kabul edersek, günlük ortalama kredili alışlar 9.500.000/365
  26.027 TL olmuş olur. XXX5 yılı sonundaki ticari borçlar 1.500.000 TL
olduğundan XXX5 yılında P Gıda’nın ticari borçlarını ödeme süresinin
1.500.000 / 26.027 = 58 gün olduğu görülür. Sonuç olarak şirketin nakde
dönüşüm süresi (NDS)

     NDS = 454+ 75– 58 = 471 gündür.

  P Gıda’nın nakde dönüşüm süresi Şekil 12-2’de görselleştiriliyor.

  P’nin satışları XXX6 yılında XXX5’e oranla %50 artsa, fakat nakde
dönüşüm süresi aynı kalsa XXX6 yılı sonu itibariyle dönen varlıkları (işletme
sermayesi) da %50 artarak 18.101.000 x 1,5 = 27.151.500 liraya yükselecekti.
Kısa süreli borçların da aynı oranda (%50) artacağı varsayıldığında, kısa süreli
borçlar 15.060.000 x 1,5 = 22.590.000 liraya ulaşacak ve net işletme sermayesi
ihtiyacı:

    27.151.500 – 22.590.000 = 4.561.500 TL

olacaktır.
İşletme Sermayesi Yönetimi                             349

  Görülüyor ki, nakde dönüşüm süresi sabit kaldığı sürece, işletme sermayesi
ve net işletme sermayesi ihtiyacı satışlarla doğru orantılı olarak değişmektedir.


                 Nakde Dönüşüm Süresi = 471 Gün

                454 Gün


     58             396              75
    Gün             Gün              Gün
 HM      HM                   Mamul      Tahsilat
 Alış     Ödeme                   SatışŞekil 12-2: P Gıda’nın Nakde Dönüşüm Süresi


  P Gıdanın işletme sermayesi ihtiyacını azaltmak için yapması gereken şey
nakde dönüşüm süresini kısaltmaktır. Bunun için stok tüketim süresini ve
tahsilat süresini azaltmak, ticari borç ödeme süresini ise arttırmak gerekir.

  Gerçekten, P Gıda XXX5 yılında stok tüketim süresini, söz gelişi, 200 güne;
tahsilât süresini, örneğin, 60 güne indirebilirse, buna karşılık ticari borç ödeme
süresini 75 güne çıkartabilseydi, nakde dönüşüm süresi 200 + 60 – 75 = 185
güne iner; işletme ve net işletme sermayesi ihtiyaçları dramatik şekilde azalırdı.
Hesaplamalar aşağıdadır. Bu hesaplama yapılırken şirketin cari oranının 1.20
olarak kalmasının yeterli görüldüğü varsayılmıştır.

Dönen Varlıklar                                TL
1. Kasa ve Menkul Değerler (aynı)                       270
2. Ticari Alacaklar : (15.900/365)x60                    2.614
3. Stoklar: (8.900/365)x200                         4.876
4. Diğer Dönen Varlıklar (aynı)                        930
5. Dönen Varlıklar Toplamı                         8.690

Kısa Süreli Borçlar:
6. Ticari Borçlar (9.500/365)x75                      1.952
9. Finansal Borçlar (8-6-7)                         4.330
7. Diğer Kısa Süreli Borçlar (aynı)                      960
8. Kısa Süreli Borç Toplamı (8.690/1.20)                  7.242
10. Net İşletme Sermayesi (5-8)                       1.448
350                              Finansal Yönetim İlkeleri


  Görülüyor ki, nakde dönüşüm süresinin 185 güne inmesi halinde dönen
varlıklar (işletme sermayesi) ihtiyacı 8.690.000 liraya inmektedir. Cari oranın
1.20 de kalması için kısa süreli borç toplamının 7.242.000 (=8.690.000/1.20)
olması yeterlidir. Bunun 1.952.000 lirası ticari borçlar, 960.000 lirası diğer kısa
süreli borçlar olduğundan finansal borç (banka kredisi) ihtiyacı 4.330.000
(=7.242.000 – 1.952.000 – 960.000) liraya inmektedir. Bu durumda net işletme
sermayesi de 1.448.000 TL olmaktadır.
  P Gıda’nın satışlarda bir azalmaya neden olmadan nakde dönüşüm süresini
185 güne indirip indiremeyeceğini bilmemiz mümkün değildir. Yukarıdaki
örneğin amacı sadece nakde dönüşüm süresinin işletme ve net işletme
sermayesini belirlemede, satış hacminin yanı sıra, ikinci etken olduğunu
göstermekten ibarettir.


Kârlılık ve Risk
  Bir firmanın toplam yatırımı (varlıkları), dönen varlıklar (işletme sermayesi)
ve duran varlıklardan oluşur. Duran varlıkların düzeyi işletmenin ölçeği ve
seçilen üretim teknolojisine bağlıdır. Dönen varlıklar ise satış hacmi ile nakde
dönüşüm süresi tarafından belirlenir.
  Bir işletmenin kârlılığını ve riskini belirlemede “dönen varlıklar / toplam
varlıklar” oranının önemli bir rolü vardır. Toplam varlıklar veri iken bu oranın
artması işletmenin likidite riskini azaltır, ancak kârlılığı olumsuz yönde etkiler.
Dönen varlıklar/toplam varlıklar oranının azalması ise tam tersi sonuçlar
doğurur. Zira duran varlıkların kârlılık üzerindeki etkisi, dönen varlıklardan çok
daha fazladır. Bunun temel nedeni de işletmenin üretim ve satış hacminin duran
varlıkların büyüklüğüne bağlı oluşudur.
  Öte yandan kısa süreli borçlar/toplam varlıklar oranının risk ve kârlılık
üzerindeki etkileri aksi yöndedir. Yani firma aktiflerinin ne kadar büyük bir
kısmını kısa süreli borçlarla finanse ederse likidite riski o oranda fazla olur, ama
bu arada kârlılık yükselir, kısa süreli borçlar/toplam varlıklar oranındaki artışın
kârlılık üzerindeki olumlu etkisi, kısa süreli fonların genelde uzun süreli
fonlara göre daha ucuz olmasındandır.
  “Dönen varlıklar/toplam varlıklar”(DÖV/TV) ve “kısa süreli borçlar/toplam
varlıklar”(KSB/TV) oranlarındaki değişmelerin likidite riski ve kârlılık
üzerindeki etkileri Tablo 12-1 de özetlenmektedir.
  Bu söylenenler özetlenecek olursa, net işletme sermayesinin artmasının
likidite riskini ve kârlılığı azalttığı, azalmasının ise likidite riskini ve kârlılığı
arttırdığı sonucuna varılır. Dolayısıyla net işletme sermayesinin düzeyi
hakkında verilecek karar çok önemli bir finansal karar olup yöneticilerin risk ve
kârlılık arasında uygun gördükleri dengeyi kurmaları anlamına gelmektedir.
İşletme Sermayesi Yönetimi                           351

Tablo 12-1
“Dönen Varlıklar/Toplam Varlıklar” ve “Kısa Süreli Borçlar/Toplam
Varlıklar” Oranlarındaki Değişmelerin Likidite Riski ve Kârlılık
Üzerindeki Etkileri

    Oran         Değişim    Likidite Riski     Kârlılık


 DÖV/TV KSB/TVNet İşletme Sermayesi Stratejileri
Kalıcı Varlıklar – Mevsimlik Varlıklar

  Bir önceki paragrafta sözü edilen risk-kârlılık dengesi, yöneticilerin risk
yüklenmedeki tercih ve cesaretlerinden etkilenir.

  Kimi firmalar mevsimlik değişim gösteren varlıkları ile (ki bunların tümü
dönen varlıklardır) kalıcı varlıklarının bir bölümünü (ki bunların bir kısmı
dönen ama önemli bir kısmı duran varlıklardır) kısa süreli borçlar ile fonlar.
Bazı firmalar ise sadece kalıcı varlıklarını değil mevsimlik varlıkların bir
bölümünü de uzun süreli borç ve özsermaye ile finanse ederler. Bu stratejilerin
birincisine atak finanslama stratejisi, ikincisine ise tutucu finanslama
stratejisi adı verilir.

  Bu stratejilerin risk ve kârlılık üzerindeki etkilerini tartışmaya girmeden
önce, mevsimlik değişim gösteren varlıklar ile kalıcı varlıklar ve bunların ortaya
çıkarttığı fon ihtiyacı üzerinde durmak uygun olacaktır.

  Mevsimlik değişme gösteren dönen varlıklar, yıl boyunca, iş hacmine bağlı
olarak kimi zaman artan, kimi zaman ise azalan dönen varlıklardır. Kalıcı
varlıklar ise iş hacmi ne olursa olsun miktarı yıl boyunca değişmeden kalan
varlıklardır. Mevsimlik değişme gösteren varlıkların tümü dönen varlık
olmasına rağmen kalıcı varlıklar duran varlıklar ve bir miktar dönen varlıktan
oluşur.
352                              Finansal Yönetim İlkeleri


  Varsayalım ki A işletmesinin duran varlıkları 200.000 liradır. Dönen
varlıklar ise satışların %50 sine eşittir. A işletmesinin toplam varlıklarının aylık
satışlara bağlı olarak nasıl bir değişim göstereceği Tablo 12-2 de yer almaktadır.

Tablo 12-2
A İşletmesinin Aylık Satış ve Varlık Hacimleri (Bin TL)

                    Dönen     Duran       Toplam
            Satışlar    Varlıklar   Varlıklar     Varlıklar

Ocak           200       100     200         300
Şubat           200       100     200         300
Mart           250       125     200         325
Nisan           300       150     200         350
Mayıs           400       200     200         400
Haziran          500       250     200         450
Temmuz          750       375     200         575
Ağustos          800       400     200         600
Eylül           400       200     200         400
Ekim           300       150     200         350
Kasım           250       125     200         325
Aralık          200       100     200         300


  Tablo 12-2 ye göre dönen varlıklar yıl içinde en az 100.000, en çok 400.000,
toplam varlıklar ise en az 300.000 en çok 600.000 TL olmaktadır. Buna göre,
firmanın kalıcı varlıkları 300.000 lira olup bunun 200.000 lirası duran varlık,
100.000 lirası ise kalıcı dönen varlıklardır. Şekil 12-3, firmanın duran, kalıcı
dönen ve mevsimlik dönen varlıklarını grafiksel olarak göstermektedir.

  Büyüyen firmalarda tüm varlıklar yıldan yıla artış gösterir. Örneğin Tablo
12-3 firmanın satışlarının her yıl %20 oranında artacağı (her yılın belirli bir
ayındaki satışların, bir önceki yılın aynı ayındaki satışlardan %20 daha fazla
olacağı), duran varlıkların da her yıl bir önceki yıla göre gene %20 oranında
arttırılacağı varsayımına göre düzenlenmiştir. Şekil 12-4 ise, Tablo 12-3 ün
grafiğidir.

Atak Finanslama Stratejisi

  Atak finanslama stratejisinde en azından mevsimlik dönen varlıklar kısa
süreli borçla fonlanır. Bu durumda kalıcı dönen varlıklar ile duran varlıklar
uzun süreli borç ve özsermaye ile fonlanacaktır. Ancak biraz daha atak olan
İşletme Sermayesi Yönetimi                                 353
             700

             600
                                  Mevsimlik Dönen Varlıklar
  Varlıklar (Bin TL)
             500

             400

             300
                                  Kalıcı Dönen Varlıklar
             200

             100                      Duran Varlıklar
                                    vARLIKLAR
              0
                0  1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  11  12

                                        Aylar

Şekil 12-3: Duran, Kalıcı Dönen ve Mevsimlik Dönen Varlıklarfirmaların kalıcı dönen varlıkların bir bölümünü veya tamamını; hatta bazen
duran varlıkların bir bölümünü de kısa süreli borçla finansladığı
görülebilmektedir.
   Farklı derecedeki atak finanslama stratejileri Şekil 12-5 de
gösterilmektedir. 1 numaralı fonlama stratejisinde sadece mevsimlik dönen
varlıklar, 2 numaralı stratejide mevsimlik dönen varlıklarla kalıcı dönen
varlıkların bir bölümü, 3 numaralı stratejide ise mevsimlik ve kalıcı dönen
varlıkların tümü ile duran varlıkların bir bölümü kısa süreli borçla
finanslanmaktadır. Bu üç stratejinin net işletme sermayesi üzerindeki etkileri de
gene aynı şekil üzerinde açıkça görülmektedir. 1 numaralı stratejide kalıcı
dönen varlıklara eşit miktarda bir net çalışma sermayesi oluşmaktadır. 2
numaralı stratejisinde küçük bir net işletmesi vardır; 3 numaralı stratejide ise net
çalışma sermayesi negatiftir.
  Atak finanslama stratejilerinin firmaya maliyeti kısa ve uzun süreli faiz
oranlarına bağlıdır. Olağan ekonomik koşullarda, uzun vadeli faiz oranları, kısa
süreli faiz oranlarından yüksektir. Bu durumda daha atak bir fonlama politikası,
daha düşük bir maliyetle gerçekleştirilir. Varsayalım ki, A işletmesi kısa süreli
borcu %15, uzun süreli borcu %18 maliyetle sağlayabilir. Tablo 12-2 ve Şekil
12-3’e göre A işletmesinin duran varlıkları 200, kalıcı dönen varlıkları 100 bin
TL dir. Mevsimlik dönen varlıklar yıl boyunca 0 ile 400 bin arasında
değişmekte olup aylık ortalaması 89,6 bin liradır. Buna göre Şekil 12-5’deki 1,
354                            Finansal Yönetim İlkeleri


2 ve 3 numaralı atak fonlama stratejilerinin maliyeti Tablo 12-4 de hesaplandığı
gibi olacaktır.

Tablo 12-3
Satışları Yılda %20 Artan Firmada Aylık Satış ve Varlık Hacimleri (Bin TL)
                  Dönen        Duran    Toplam
           Satışlar   Varlıklar      Varlıklar   Varlıklar
Ocak 2008        200     100         200     300
Şubat          200     100         200     300
Mart           250     125         200     325
Nisan          300     150         200     350
Mayıs          400     200         200     400
Haziran         500     250         200     450
Temmuz          750     375         200     575
Ağustos         800     400         200     600
Eylül          400     200         200     400
Ekim           300     150         200     350
Kasım          250     125         200     325
Aralık          200     100         200     300
Ocak 2009        240     120         240     360
Şubat          240     120         240     360
Mart           300     150         240     390
Nisan          360     180         240     420
Mayıs          480     240         240     480
Haziran         600     300         240     540
Temmuz          900     450         240     690
Ağustos         960     480         240     720
Eylül          480     240         240     480
Ekim           360     180         240     420
Kasım          300     150         240     390
Aralık          240     120         240     360
Ocak 2010        288     144         288     432
Şubat          288     144         288     432
Mart           360     180         288     468
Nisan          432     216         288     504
Mayıs          576     288         288     576
Haziran         720     360         288     648
Temmuz         1080     540         288     828
Ağustos         1152     576         288     864
Eylül          576     288         288     576
Ekim           432     216         288     504
Kasım          360     180         288     468
Aralık          288     144         288     432
İşletme Sermayesi Yönetimi                                                            355


       Varlıklar(Bin TL)
         1000
         900
         800
         700
          600
          500
          400
          300
          200
          100                                                        Aylar
            0
              0    3     6   9     12     15    18    21  24     27     30    33    36


Şekil 12-4: Büyüyen İşletmelerde Duran, Kalıcı Dönen ve Mevsimlik Dönen
      Varlıklar
    Varlıklar(TL)                    Varlıklar(TL)                      Varlıklar(TL)
            1             700              2            700            3
 700
                          600                          600
 600                                                                       KSB
                          500                    KSB     500
 500                  KSB
                          400                          400
 400
                          300                          300
 300
                          200                          200
 200
                     USB                         USB
                          100                          100
 100                   +ÖS                                                   USB
                                               +ÖS
                                                      0                   +ÖS
  0                         0
                             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                                                                     Aylar
                Aylar                        Aylar
Şekil 12-5: Atak Fonlama Stratejileri
  Şekil 12-5: Atak Fonlama Stratejileri


  Görülüyor ki kısa süreli borçtan ne kadar fazla yararlanılırsa, toplam
finanslama maliyeti o denli az olmaktadır. Ancak daha atak fonlama politikası
daha düşük (hatta sıfır veya negatif) net işletme sermayesi anlamına
geldiğinden, firma iki önemli risk yüklenmektedir: Bunlardan birincisi vadesi
gelen kısa süreli borçlarını ödeyememe riski, ikincisi ise varlık hacminin
öngörülenin üstüne çıkması halinde yeni kaynak bulamama riskidir. Zira
firmaların bir kısa süreli borçlanma kapasitesi mevcuttur. Bu kapasite sonuna
kadar kullanılmış ya da aşılmışsa, kısa yada uzun vadeli yeni borç bulmak son
derecede zor hale gelir.
356                            Finansal Yönetim İlkeleri


Tablo 12-4
Atak Fonlama Stratejilerinin Maliyeti (Bin TL)

                ___      Strateji
                I        II         III

(a) Kısa Süreli Borç      89,6      189,6        239.6
(b) Uzun Süreli Borç     300       200         150
  Toplam Varlıklar     389,6      389.6        389.6

K.S. Borç Maliyeti       13,44       28,44       35,94
 (a) x % 15

U.S. Borç Maliyeti       54.00       36.00       27.00
 (b) x % 18
Toplam Maliyet         67.44       64.44       62,94


Tutucu Finanslama Stratejisi

  Atak fonlama stratejisinin tam tersi olan tutucu finanslama stratejisinde
sadece duran ve kalıcı dönen varlıklar değil, mevsimlik dönen varlıkların da bir
bölümü (ya da tamamı) uzun vadeli kaynaklarla fonlanır. Şekil 12-6 tutucu
finanslama stratejilerini gösteriyor.

 Şekil 12-6'daki üç finanslama stratejisinden 1 numaralısı en az tutucu, 2
numaralısı oldukça tutucu, 3 numaralısı ise en tutucu olanıdır.

  Uzun vadeli faiz oranlarının kısa vadeli faiz oranlarından daha yüksek
olduğu dönemlerde tutucu finanslama politikalarının maliyeti yüksek olacaktır.
Şekil 12-6'daki üç stratejinin maliyeti Tablo 12-5 de hesaplanmaktadır. 2
numaralı stratejide işletmenin 89.6 Milyar liralık mevsimlik dönen varlıklarının
yarısının uzun vadeli borçla finanslandığı varsayılmıştır.
İşletme Sermayesi Yönetimi                          357
Şekil 12-6 Tutucu Fonlama Stratejileri
Tablo 12- 5
Tutucu Fonlama Stratejilerinin Maliyeti (Bin TL)

                       Strateji
                I         II       III
a) Kısa Süreli Borç       89,6      44,8       0
(b) Uzun Süreli Borç      300       344,8      389,6
                389,6      389,6      389,6

K.S. Borç Maliyeti         13,44     6,72      0
 (a) x % 15
U.S. Borç Maliyeti         54.00    62,06      70,13
 (b) x % 18
                  67,44    68,78      70,13


  Tablo 12-5 deki maliyet rakamlarının Tablo 12-4 deki maliyet rakamlarından
(1 numaralı politika hariç) oldukça yüksek olduğu görülüyor. Tutucu
finanslama politikalarını benimseyen firmalar bu ilâve maliyeti güvenlik
gerekçesi ile ödemektedirler. Gerçekten finanslama politikası ne kadar tutucu
ise, şirketin vadesi gelen borçlarını ödeyememe olasılığı o kadar az olacaktır.

  Mevsimlik dönen varlıklarını kısmen ya da tamamen uzun süreli kaynaklarla
fonlayan işletmeler, mevsimlik varlıkların azaldığı aylarda nakit fazlasına sahip
olacaklardır. Bu nakit fazlalarının para piyasası araçlarına yatırılarak
değerlendirilmeleri gerekir. Bu yapıldığında uzun süreli fonlara, fon ihtiyacı
olmayan aylar için ödenen faizin bir kısmı karşılanmış olacaktır.
358                             Finansal Yönetim İlkeleri


  Tutucu finanslama politikası uygulamanın bir başka avantajı da, işletmenin
kısa süreli borçlanma opsiyonunun açık tutuluyor olmasıdır. Fon gereksinimi
öngörülenin üzerine çıktığında bu opsiyon kolayca kullanılabilir ve kaynak
sorunu yaşanmaz.

Faiz Oranlarının Vade Yapısı ve İşletme Sermayesi Politikası

  2. Bölümde faiz oranlarının vade yapısı hakkında bilgi verilmiş ve vade-faiz
ilişkisini gösteren getiri eğrilerinin bazen azalan eğimli olabileceği, yani uzun
vadeli faiz oranlarının kısa vadeli faiz oranlarından daha düşük olabileceği
söylenmişti.

  Uzun vadeli faiz oranlarının kısa süreli faiz oranlarından daha düşük olması
halinde atak finanslama stratejilerinin maliyeti, tutucu finanslama stratejisinden
daha yüksek olur. Bunun anlamı getiri eğrisinin azalan eğimli olması halinde
tutucu fonlama politikasının alternatifsiz hale gelmesidir.

Ancak burada bir yanılgıya düşülmemesi için faiz oranlarının genel düzeyine
bakılmalıdır. Faiz oranlarının çok yüksek düzeylerde dolandığı sıralarda,
beklentiler genellikle faiz oranlarının düşeceği yönünde olur ve firmalar, uzun
vadeli borç faizleri, kısa süreli borç faizlerinden bir miktar düşük bile olsa uzun
vadeli borçlanmadan kaçınırlar. Örneğin şu anda kısa vadeli borç %20 ile uzun
vadeli borç %16 ile alınabiliyorsa, beklentiler faiz oranlarının düşeceği yönünde
ise firma %20 faizle 1 yıl borçlanmayı, %16 faizle söz gelişi 5 yıl borçlanmaya
tercih eder. Zira 1 yıl sonra kısa vadeli faiz oranı %15’e inerse yeni kısa vadeli
borçlanma %15 den yapılacaktır. Oysa ki %16 dan 5 yıl borçlanmak demek,
firmanın 5 yıl süreyle %16'lık bir faiz yüküne kilitlenmesi demektir.

  Burada sözü edilen beklentinin, mevcut getiri eğrisinin eğimini belirleyen
beklentilerden farklı olduğuna dikkat edilmelidir. Firmaları, daha ucuz da olsa
uzun vadeli borçlanmadan alıkoyan beklenti, getiri eğrisinin aşağıya kayması
beklentisidir. Bu önemli husus Şekil 12-7 de açıklığa kavuşturulmaktadır.

  Güncel getiri eğrisi (1) numaralı olan olsun. Firma %20 den 1 yıl
borçlanmayı, %16 dan 5 yıl borçlanmaya tercih ediyorsa, bu firmanın
İşletme Sermayesi Yönetimi                          359


 Faiz (%)
 0,20

 0,16

                            Getiri
                           Eğrisi 1

                     Getiri
                    Eğrisi 2

                              Vade

Şekil 12-7: Beklentiler ve Getiri Eğrileri


beklentisinin getiri eğrisinin (1) den (2) ye kayacağı yönünde olduğunu gösterir.
Yani faizlerin çok yüksek seviyelerde olduğu dönemlerde beklentiler hem kısa
hem de uzun vadeli faizlerin düşeceği şeklinde olabilir.


ÖZET
  Bir işletmenin dönen varlıkları işletme ya da çalışma sermayesi, dönen
varlıklarının kısa süreli borçları aşan kısmı ise net işletme sermayesi ya da net
çalışma sermayesi olarak adlandırılır. Dönen varlıklarının özelliği işletme
faaliyetleri sırasında bir türden bir başka türe dönüşmesidir. Nakitle başlayıp
nakitle sona eren bu döngüye faaliyet döngüsü, bu döngünün süresine ise nakde
dönüşüm süresi adı verilir. Nakde dönüşüm süresi stok tüketim süresine,
alacakların ortalama tahsilat süresinin eklenmesi, ticari borçları ödeme süresinin
ise çıkartılmasıyla bulunur. Bir işletmenin işletme sermayesinin büyüklüğünü
belirleyen faktörler, satış hacmi ile nakde dönüşüm süresidir.

  İşletme sermayesinin (dönen varlıklar) göreli büyüklüğü dönen varlıklar/
toplam varlıklar oranı ile ölçülür. Bu oran ne kadar büyükse işletmenin likidite
riski o kadar az olur. Ancak bir işletmenin kârlılığını belirlemede duran
varlıklar, dönen varlıklara oranla daha etkili olduğundan, söz konusu oranın
artması kârlılık üzerinde olumsuz etki yaratır.
360                              Finansal Yönetim İlkeleri


  Öte yandan “kısa süreli borçlar/toplam varlıklar” oranının kârlılık ve risk
üzerindeki etkisi aksi yöndedir. Yani kısa süreli borçlar/toplam varlıklar” oranı
ne kadar yüksek ise likidite riski o denli fazla olur, buna karşılık kârlılık
yükselir. Kârlılığın yüksek olması, kısa vadeli borç faizlerinin, uzun vadeli borç
faizlerinden genelde daha düşük olmasındandır.

  Net işletme sermayesi, dönen varlıklar ile kısa süreli borçların farkına eşit
olduğundan, net işletme sermayesinin artmasının riski ve kârlılığı azaltacağı,
azalmasının ise riski ve kârlılığı arttıracağı sonucuna varılır. Bu da net işletmesi
sermayesi politikasının önemini gösterir.

  Atak finanslama stratejisinde mevsimlik dönen varlıklara ek olarak kalıcı
dönen varlıklar, hatta duran varlıkların bir bölümü kısa süreli borçla fonlanır.
Buna karşılık tutucu finanslama politikalarında duran varlıklar ve kalıcı dönen
varlıklar yanı sıra mevsimlik dönen varlıkların da bir bölümü uzun vadeli
kaynaklarla finanse edilir.

  Normal ekonomik koşullarda kısa süreli borcun maliyeti, uzun vadeli
kaynakların maliyetinden daha düşük olduğu için atak finanslama stratejisinde
fonlama maliyeti daha az olur. Getiri eğrisinin azalan eğimli olduğu durumlarda
ise tutucu finanslama stratejisi tüm firmalar için en uygun seçenek haline gelir.


ÖNEMLİ TERİMLER
İşletme sermayesi
Çalışma sermayesi
Faaliyet döngüsü
Nakde dönüşüm süresi
Net işletme sermayesi
Atak finanslama stratejisi
Tutucu finanslama stratejisi
Dönen varlıklar
Kalıcı dönen varlıklar
Duran varlıklar

SORULAR - PROBLEMLER
12.1.  İşletme sermayesi ve net işletme sermayesi kavramlarını tanımlayınız.

12.2.  Faaliyet döngüsü ve nakde dönüşüm süresi kavramlarını tanımlayınız.
İşletme Sermayesi Yönetimi                           361

12.3.  Bir işletmenin kısa vadeli borçları ne gibi kalemlerden oluşur?
    Açıklayınız.

12.4.  Bir işletmenin dönen varlıklara yapacağı yatırım tutarını belirleyen iki
    temel faktör risk ve kârlılıktır. Bunun niçin böyle olduğunu açıklayınız.

12.5.  Bir işletmenin ne kadar kısa vadeli borç kullanacağı gene risk ve
    kârlılık faktörlerinden etkilenir. Bunun niçin böyle olduğunu
    açıklayınız.

12.6.  Kalıcı varlıklar ve mevsimlik varlıkları tanımlayınız.

12.7.  Atak finanslama stratejisini açıklayınız ve bir sayısal örnek veriniz.
    Atak finanslama politikasının riskleri nelerdir?

12.8.  Tutucu finanslama stratejisini açıklayınız ve bir sayısal örnek veriniz.

12.9.  Faiz oranlarının vade yapısı işletme sermayesi stratejilerini nasıl
    etkiler? Açıklayınız.

12.10. Uzun vadeli faiz oranları, kısa vadeli faiz oranlarından düşük olmasına
    rağmen firmalar kısa vadeli borçlanmayı tercih ediyorsa bunun nedeni
    ne olabilir?

12.11. Doğaner şirketinin dönen, duran ve toplam varlıklarının aylık değerleri
    aşağıda verilmektedir:
                Dönen     Duran    Toplam
               Varlıklar   Varlıklar    Varlıklar

    Ocak          15.000      30.000      45.000
    Şubat          22.000      30.000      52.000
    Mart          30.000      30.000      60.000
    Nisan          18.000      30.000      48.000
    Mayıs          10.000      30.000      40.000
    Haziran         6.000      30.000      36.000
    Temmuz          9.000      30.000      39.000
    Ağustos         9.000      30.000      39.000
    Eylül          15.000      30.000      45.000
    Ekim          20.000      30.000      50.000
    Kasım          22.000      30.000      52.000
    Aralık         20.000      30.000      50.000
362                               Finansal Yönetim İlkeleri   İstenenler

     1) Firmanın aylık fon ihtiyacını (toplam varlıklar) kalıcı ve mevsimlik
      kısımlarına bölünüz. Kalıcı ve mevsimlik fon gereksinimlerinin
      aylık ortalamasını hesaplayınız.

     2) Mevsimlik ve kalıcı fon gereksiniminin aylık tutarlarının grafiğini
      çiziniz.

12.12. Serhat firması satışlarını ve alışlarını kredili yapar. 2010 yılında
    200.000 liralık satış, 120.000 liralık alış yapılmıştır. Aynı yıl satılan
    malların maliyeti 140.000 TL, stok tüketim süresi 90 gün, ortalama
    tahsilat süresi 75 gün, ticari borç ödeme süresi 60 gün olmuştur.
    Şirketin diğer dönen varlıkları şöyledir: Kasa: 10.000 , peşin ödenmiş
    giderler 15.000 TL.

     İstenen

     1) Şirketin ortalama stok ve ortalama alacak miktarını hesaplayınız.

     2) Şirketin ortalama ticari borçlarını hesaplayınız.

     3) Şirketin ticari borçlar dışındaki kısa vadeli borçlarının 12.000
      olduğunu varsayarak net işletme sermayesini hesaplayınız.

     4) Sizce şirketin işletme sermayesi politikası atak mı, tutucu mudur?

12.13. ABC firmasının aylık kısa vadeli borçlanma miktarları şöyledir:

      Ocak     12.000     Temmuz      6.000
      Şubat     13.000     Ağustos     5.000
      Mart      9.000     Eylül      6.000
      Nisan     8.000     Ekim       5.000
      Mayıs     9.000     Kasım      7.000
      Haziran    7.000     Aralık      9.000

     Firma %15 yıllık faizle borçlanmaktadır. Ortalama borç miktarını ve
     yıllık faiz giderini hesaplayınız.

12.14. Kurtulan işletmesinin 2011 yılı için tahmin ettiği toplam varlık
    bakiyeleri şöyledir:
İşletme Sermayesi Yönetimi                          363

     Ocak        2.000.000      Temmuz     12.000.000
     Şubat       2.000.000      Ağustos     14.000.000
     Mart        2.000.000      Eylül      9.000.000
     Nisan       4.000.000      Ekim       5.000.000
     Mayıs       6.000.000      Kasım      4.000.000
     Haziran      9.000.000      Aralık      3.000.000

     İstenenler

    1)  Firmanın aylık fon gereksinimlerini mevsimlik ve kalıcı kısımlarına
       bölünüz ve aylık ortalama tutarlarını hesaplayınız.
    2)  Atak ve tutucu politikaların her biri için toplam fon gereksiniminin
       ne kadarının kısa vadeli ne kadarının uzun vadeli fonlarla
       karşılanacağını belirtiniz (Not: Atak stratejide kalıcı fon
       gereksiniminin uzun vadeli kaynaklardan karşılanacağını
       varsayınız)

12.15. Mercan şirketi 2011 yılındaki mevsimsel fon gereksinimlerinin
    aşağıdaki gibi olacağını tahmin etmektedir.

     Ocak          0        Temmuz     700.000
     Şubat         300.000      Ağustos     400.000
     Mart         500.000      Eylül         0
     Nisan         900.000      Ekim      200.000
     Mayıs        1.200.000      Kasım      100.000
     Haziran       1.000.000      Aralık      50.000

    Firmanın kalıcı fon gereksiniminin 400.000 olduğunu varsayınız.
    Aşağıdaki seçeneklerden her biri için firmanın yıllık finansman giderini
    hesaplayınız.
    a) Kısa vadeli borç faizi yıllık %9, uzun vadeli borç faizi %15
    b) Kısa vadeli borç faizi %10, uzun vadeli borç faizi %13
    c) Gerek kısa gerek uzun vadeli borç faizi %11

12.16. Doyum gıda şirketi 3 yıl ömrü olan yeni bir bilgisayar sistemi almaya
    karar vermiştir. Sistemin maliyeti 150.000 dolardır. Şirket 150.000
    doları üç yıl için yıllık %10’dan bir yıl için ise %8’den borçlanabilir.

   İstenenler:

   1) Şirket bir yıllık borç almaya ve bu borcu her yıl yenilemeye (3 yıl
     süreyle) karar verirse, 3 yılın sonunda ne kadar faiz tasarrufu sağlamış
     olur?
364                             Finansal Yönetim İlkeleri   2) Birinci yıl %8 olan yıllık faiz, ikinci yılda %13 e, üçüncü yılda ise
     %18 e çıkacak olursa, toplam faiz maliyeti, %10 dan üç yıl
     borçlanmaya kıyasla ne olur?

12.17. Kutlu A.Ş. ülkenin önde gelen akü imalatçılarındandır. Günlük üretim
    kapasitesi 1.500 akü olan firmanın akü başına değişken maliyeti 60 Bin
    TL dır. Hammaddenin mamule dönüşmesi 22 gün sürmekte, satılan
    akülerin bedelinin müşterilerden tahsilatı ortalama 40 gün almaktadır.
    Firmanın ticari borçlarını ödeme süresi ortalama 30 gündür.

      İstenenler

   1)   Kutlu A.Ş.’nin nakde dönüşüm süresi kaç gündür?
   2)   Kutlu her gün 1.500 akü satarsa işletme sermayesi (dönen varlıkları)
       kaç lira olur?
   3)   Ticari borç ödeme süresi 35’e inerse nakde dönüşüm süresi kaç olur?
   4)   Kutlu yönetimi yeni bir üretim planının işletme sermayesi ihtiyacı
       üzerindeki etkisini görmek istemektedir. Bu yeni plana göre
       hammaddenin mamule dönüşmesi süresi 20 güne indirilecek ve bu
       günlük akü üretiminin 1.800 e çıkmasına neden olacaktır. Ne var ki,
       bu yeni süreç birim değişken maliyeti 70 Bin liraya yükseltecektir.
       Ortalama tahsilat süresi ile, ticari borçları ödeme süresinde bir
       değişiklik olmayacaktır. Yeni plan kabul edilirse nakde dönüşüm
       süresi ve işletme sermayesi ihtiyacı ne kadar olacaktır?

12.18. Pelikan şirketinin 2010 yılı sonundaki dönen varlıkları ve kısa süreli
    borçları şöyle idi.
                                 Bin TL
    Kasa ve menkul değerler                  340
    Ticari Alacaklar                     6.900
    Stoklar                         29.600
    Diğer dönen varlıklar                  1.860
                                38.700

      Ticari Borçlar                     3.000
      Finansal Borçlar                    25.000
      Diğer Kısa Süreli Borçlar                2.000
                                 30.000
      Net İşletme Sermayesi                  8.700
      Cari Oran                        1,29
İşletme Sermayesi Yönetimi                            365

     Pelikan 2010 yılında 414.000 TL satış, 150.000 TL alış yapmış,
     satışların maliyeti ise 296.000 olmuştur. Kasa ve menkul değerler, diğer
     dönen varlıklar ve diğer kısa süreli borçlar satışlarla doğru orantılıdır.

     Şirket 2011 yılında ortalama tahsilat süresini 50 güne indirmeyi, ticari
    borç ödeme süresini 60 güne çıkarmayı, stok tüketim süresini ise 25
    güne indirmeyi planlamaktadır.

    2011 yılında satışlarda %10 büyüme olursa ve firma cari oranını 1,29 da
    tutmayı hedeflerse 2011 yılında alınması gereken finansal borç ne kadar
    olur ? (not: alışlar ve SMM satış artış oranı kadar artacaktır).

12.19. Yeşilova şirketi gelecek yılki optimal işletme sermayesini tahmin
    etmeye çalışmaktadır. Satışların 2 Milyar olacağı öngörülmektedir.
    Şirketin yıllık sabit giderleri 1 Milyar lira, borç oranı (toplam
    borç/toplam varlıklar) ise %60 dır. Şirket şu anda kısa ve uzun vadeli
    borçların her ikisi için de yıllık %8 faiz ödemektedir.
     Firma optimal işletme sermayesi düzeyi için üç seçenek üzerinde
     durmaktadır:
     (a) Satışların %45’ı kadar işletme sermayesi tutmak
     (b) Satışların %50’si kadar işletme sermayesi tutmak
     (c) Satışların %60’ı kadar işletme sermayesi tutmak

     Firma net faaliyet karının, toplam varlıkların %12 si kadar olacağını
     tahmin etmektedir.

    1) Her bir işletme sermayesi düzeyinde özsermaye karlılığı % kaç olur?
    2) Bu problemde satış hacminin seçilecek işletme sermayesi
      politikasından bağımsız olacağı varsayılmıştır. Böyle bir
      varsayım gerçekçi midir? Niçin? Açıklayınız.
    3) Üç seçeneğin işletmenin yükleneceği risk düzeyini nasıl
      etkileyeceğini tartışınız.

12.20. Pınar şirketine ait bazı finansal tablo verileri şöyledir (Bin TL)
                      Yıl başı        Yıl sonu
    Stoklar              2.331          2.567
    Alacaklar             1.108          1.426
    Ticari Borçlar          4.927          5.300
    Net satışlar                23.750
    Satılan Mal Maliyeti            13.776

     Alışların, satılan mal maliyetine eşit olduğunu varsayarak, firmanın
     nakde dönüşüm süresini hesaplayınız.
366  Finansal Yönetim İlkeleri

								
To top
;