Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ದೋಷವಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

VIEWS: 8 PAGES: 6

These are the articles written by Prathap simha i love it....

More Info
									                       ಿ
ದ ೋಷವಿದ್ದಿದ್ದಿ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷನಲ್ಲಿ, ಗದಂಡಿಗ ಯಲ್ಿಲ್!

ದ ೋಷವಿದ್ದಿದ್ದಿ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷನಲ್ಲಿ, ಗದಂಡಿಗ ಯಲ್ಿಲ್ಿ!
ನವ ಂಬರ್ 26 ರಂದ್ದ ನಮ್ಮ ಮ್ದಂಬ ೈ ಮೋಲ         ನಡ ದ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ ಯಾವ ನಖರಾ
                                                  ಿ
ತ ೋರದತ್ತಾದ ಯೋ ಅದ ೋ ಸ್ ಕ್ಕನದು 2001ರಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಬಾನ್ ಕ್ ಡ ಪ್ರದ್ರ್ಶಿಸಿತದಾ. ‘ಸ್ಾಕ್ಷ್ಯ ಕ ಡಿ, ನಮ್ಮ ನ ಲ್ದ್ಲ ೋ
ವಿಚಾರಣ ನಡ ಸದತ ಾೋವ ’ಎಂದ್ದತದಾ.
ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಾದ್ರ     ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ್ ಪಾತರಕ ಕ ಕ್ನುಡಿ ಹಿಡಿದ್ಂತ ಕ್ಸಬನಾದ್ರ   ಇದಾಿನ . ಆದ್ರ ಅಮರಿಕ್ದ್ ಬಳಿ
ಯಾವ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಯಗಳೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಾಗಂತ ಅಮರಿಕ್ದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾರ್ಜಿ ವಾಕ್ರ್ ಬದಷ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಯಗಳನದು ಕ್ಲ ಹಾಕ್ದತಾಾ
ಕ್ದಳಿತದಕ ಳಳಲ್ಲಲ್ಿ.2001, ಸ್ ಪ ಟಂಬರ್ 11ರ ದಾಳಿ ನಡ ದ್ದ 6 ದ್ದನಗಳ ಬಳಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳ ಮ್ದಂದ ನಂತ ಬದಷ,
“ನಮ್ಮ ಶತದರಗಳ್ಾಯರದ, ಅವರಿಗ ಬ ಂಬಲ್ ನೋಡದತ್ತಾರದವವರಾಯರದ ಎಂದ್ದ ನಮ್ಗ ಗ ತದಾ. ಒಸ್ಾಮಾ ಬಿನ್
ಲಾಡ ನ್ನ ೋ ಮ್ದಖಯ ಶಂಕಿತ. ಒಂದ ೋ ಲಾಡ ನ್ ಹಾಗ        ಇತರ ಭಯೋತಾಾದ್ಕ್ರನದು ನಮ್ಗ ಹಸ್ಾಾಂತರ ಮಾಡಿ
ಇಲ್ಿವ ಅಮರಿಕ್ದ್ ದಾಳಿಗ ತದತಾಾಗ್ಲ” ಎಂದ್ರದ.
ತಾಲ್ಲಬಾನ್ ಬಗಗಲ್ಲಲ್ಿ.
“ನಮ್ಮ ನಲ್ದವು ಸಾಷಟವಾಗ್ಲದ . ಒಂದ್ದ ವ ೋಳ್ ಅಮರಿಕ್ದ್ ಬಳಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಯಧಾರವಿದ್ಿರ ಕ ಡಲ್ಲ, ಒಸ್ಾಮಾನನದು ನಾವ ೋ
ವಿಚಾರಣ ಗ ಒಳಪ್ಡಿಸದತ ಾೋವ ” ಎಂದ್ರದ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಿದ್ಿ ತಾಲ್ಲಬಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅಬದಿಲ್ ಸಲ್ಲೋಂ ಝಯೋಫ್.
ಬದಷ ಮ್ರದ ಮಾತನಾಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಮರಿಕ್ದ್ ಪ್ಡ ಗಳು ಅರಬಿಬೋ ಸಮ್ದದ್ರದ್ತಾ ಹ ರಟವು. ಅಮರಿಕ್ದ್ ಮೋಲ ದಾಳಿ
ನಡ ದ್ದ ತ್ತಂಗಳು ಕ್ ಡ ಆಗ್ಲಲ್ಿ, “Operation Enduring Freedom” ಆರಂಭ ವಾಗ್ಲಯೋ ಬಿಟ್ಟಟತದ. “ಅಂತಹ
ಸ್ ೋವಿಯತ್   ರಷ್ಾಯದ್ವರ ೋ   ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ದಂದ್  ಕ ೈಸದಟದಟಕ ಂಡದ  ಹ ೋಗ್ಲದಾಿರ .  ನ ರ ಯಲ ಿೋ  ಇದ್ಿರ
ತಾಲ್ಲಬಾನಗಳನದು ಮ್ಣಿಸಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಇನದು ಸ್ಾವಿರಾರದ ಮೈಲ್ದ ದ್ ರದ್ದಂದ್ ಬಂದ್ದ ಅಮರಿಕ್ವ ೋನದ ಮಾಡಿೋತದ?”
ಎಂದ್ದ ಕ ಲ್ವರದ ಅನದಮಾನ ವಯಕ್ಾಪ್ಡಿಸಿದ್ರದ. ಅದ್ಕ ಕ ತಕ್ಕಂತ “ಲಾಡ ನ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಥಿ. ಅತ್ತಥಿಗಳಿಗ ಆಶರಯ,
ಸತಾಕರ ನೋಡದ ಎನದುತಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ುಶತಾನ್ ಸಂಸೃತ್ತ” ಎಂದ್ ತಾಲ್ಲಬಾನ್ ಲಾಡ ನ್ನನದು ಹಸ್ಾಾಂತರ ಮಾಡದವುದ್ದಲ್ಿ,
ಆತನ ತಂಟ ಗ ಬಂದ್ರ ನಾವೂ ಸದಮ್ಮನರದವುದ್ದಲ್ಿ ಎಂಬ ಸಂದ ೋಶವನದು ಮ್ದಟ್ಟಟಸಿತದ. ಹಾಗಾಗ್ಲ ಅಮರಿಕ್ಕ ಕ
ಮ್ದಖಭಂಗ ಖಚಿತ ಎಂದ್ದ ಪ್ತರಕ್ತಿರ ಬರ ದ್ರದ.
ಆದ್ರ ಆಗ್ಲದ ಿೋನದ?
2001, ಅಕ ಟೋಬರ್ 7ರಂದ್ದ ದಾಳಿ ಆರಂಭವಾಯತದ. ಅಮರಿಕ್ದ್ ‘ಕಾಪ ಿಟ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್’ಗ               (ನ ರಾರದ
ಬಾಂಬಗಳನದು ಒಮಮಲ ಸದರಿಯದವುದ್ದ) ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ ಬ ಟಟ-ಗದಡಡಗಳ್ ೋ ಧ್ವಂಸವಾಗತ ಡಗ್ಲದ್ವು. ಆಕ್ರಮ್ಣ
ಆರಂಭವಾಗ್ಲ 7 ದ್ದನ ಕ್ಳ್ ಯದವಷಟರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಅಕ ಟೋಬರ್ 14ರಂದ್ದ ಹ ೋಳಿಕ ಯಂದ್ನದು ಹ ರಡಿಸಿದ್ ತಾಲ್ಲಬಾನ್,
“ಒಂದ್ದ ವ ೋಳ್ ಅಮರಿಕ್ ಬಾಂಬ ದಾಳಿಯನದು ನಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಯ ಕ ಟಟರ ವಿಚಾರಣ ನಡ ಸಲ್ದ ಲಾಡ ನುನನದು ಮ್ ರನ ೋ
ರಾಷರಕ ಕ ಹಸ್ಾಾಂತರಿಸದತ ಾೋವ ’ ಎಂದ್ದತದ. ಅಮರಿಕ್ದ್ ದಾಳಿ, ಅತ್ತಥಿ ಸತಾಕರ ಮಾಡದವ ಪ್ುಶತಾನ್ ಸಂಸೃತ್ತಯನ ುೋ
ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿತದಾ! “ಲಾಡ ನ್ ಅಪ್ರಾಧಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಮಾಯಕ್ಯೋ ಎಂದ್ದ ಚಚ ಿ ನಡ ಸದವ ಅಗತಯವಿಲ್ಿ . ಆತ
ಅಪ್ರಾಧಿ ಎಂದ್ದ ನಮ್ಗ      ಗ ತದಾ” ಎಂದ್ ಬದಷ, ತಾಲ್ಲಬಾನ್ ಆಹಾಾನವನದು ತ್ತರಸಕರಿಸಿ ದಾಳಿಯನದು
ಮ್ದಂದ್ದವರಿಸಿದ್ರದ. ಇನ ುಂದ ಡ ಜಮ್ಿನ, ಫ್ಾರನ್ಸನಂತಹ ಒಂದ್ದಷದಟ ಐರ ೋಪ್ಯ ಹಾಗ         ಇತರ ರಾಷರಗಳು,
                                   ೆ
‘ವಿಶಾಸಂಸ್ ೆಯ ಒಪ್ಪಾಗ ಪ್ಡ ಯದ ೋ ಅಮರಿಕ್ ದಾಳಿ ನಡ ಸದತ್ತಾದ ’ ಎಂದ್ದ ವಿಶಾಸಂಸ್ ಯ ಭದ್ರತಾ ಮ್ಂಡಳಿಯ ಸಭ
ಕ್ರ ದ್ದ ಅಮರಿಕ್ವನದು ತರಾಟ ಗ ತ ಗ ದ್ದ ಕ ಳಳಲ್ದ, ದಾಳಿಯನದು ನಲ್ಲಿಸದವಂತ ಒತಾಡ ಹ ೋರಲ್ದ ಮ್ದಂದಾದ್ವು.
ಅವುಗಳ ಚಚ ಿ, ಮಾತದಕ್ತ , ಪ್ರಸಾರ ಕಿತಾಾಟ ಮ್ದಗ್ಲಯದವಷಟರ ವ ೋಳ್ ಗ ಆಫ್ಾನ್ ಯದದ್ಧವ ೋ ಕ ನ ಗ ಂಡಿತದಾ!
ತಾಲ್ಲಬಾನ್ ಪ್ರಾರಿಯಾಗ್ಲತದಾ. ಕಾಬ ಲ್ ಕ ೈವಶವಾಗ್ಲತದಾ. ೨೦೦೧, ಡಿಸ್ ಂಬರ್ ೨೦ರಂದ್ದ ನಧಾಿರವಂದ್ನದು
ಕ ೈಗ ಂಡ ಭದ್ರತಾ ಮ್ಂಡಳಿ, ‘ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಧ್ಯಂತರ ಸರಕಾರ ಸ್ಾೆಪ್ಪ ಸಲ್ದ ಎಲ್ಿ ರಾಷರಗಳೂ ಸಹಕಾರ
ನೋಡಬ ೋಕ್ದ’ ಎಂದ್ದತದ, ಜತ ಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಶಾಂತ್ತ ಪಾಲ್ನಾ ಪ್ಡ ಯಂದ್ನದು ರಚಿಸಿ ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನಕ ಕ
ಕ್ಳುಹಿಸಿತದ.
ಇಂತಹ ಕ ಲ್ಸವನದು ಗದಂಡಿಗ ಇದ್ಿವನದ ಮಾಡದತಾಾನ ಯೋ ಹ ರತದ, ನಮ್ಮಂಥವರಲ್ಿ.
“My Government will not bend before such a show of terrorism“. 1999, ಡಿಸ್ ಂಬರ್ 24ರಂದ್ದ
ಇಂಡಿಯನ್    ಏರ್ಲ ೈನ್ಸನ   ಐಸಿ-814 ವಿಮಾನವನದು    ಕ್ಂದ್ಹಾರ್ಗ  ಅಪ್ಹರಣ   ಮಾಡಿದಾಗ   ಮ್ರದದ್ದನ
ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳ ಮ್ದಂದ ಹಿೋಗ ಹ ೋಳಿದ್ಿರದ ಆಗ್ಲನ ಪ್ರಧಾನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ ೋಯ. ಆದ್ರ ಇಂತಹ ಹ ೋಳಿಕ
ಹ ರಬಿದ್ಿ ಬ ನುಲ ಿೋ ಭಯೋತಾಾದ್ಕ್ರ ಜತ ಸಂಧಾನ ಮಾತದಕ್ತ ಆರಂಭವಾಯತದ. ಭಾರತದ್ ಜ ೈಲ್ದಗಳಲ್ಲಿರದವ
ಮ್ ವತ ೈದ್ದ ಭಯೋತಾಾದ್ಕ್ರನದು ಬಿಟಟರ ಹಾಗ 20 ಕ ೋಟ್ಟ ಡಾಲ್ರ್ ಹಣ ನೋಡಿದ್ರ ಮಾತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ರನದು
ಬಿಡದಗಡ ಮಾಡದವುದಾಗ್ಲ ಅಪ್ಹರಣಕಾರರದ ಪ್ೂವಿ ಷರತದಾ ಹಾಕಿದ್ರದ. ಆ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಚೌಕಾರ್ಶ
ಆರಂಭಿಸಿತದ. ಇತಾ ಸಿಟ್ಟಟಗ ದ್ಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ರ ಕ್ದಟದಂಬದ್ವರದ ಹಾಗ       ಸಂಬಂಧಿಕ್ರದ ಸರಕಾರ ವಿಳಂಬ
ಮಾಡದತ್ತಾದ ಯಂದ್ದ ಆರ ೋಪ್ಪಸಿ ಪ್ರಧಾನ ನವಾಸದ್ ಮೋಲ ಯೋ ಮ್ದಗ್ಲಬಿದ್ಿರದ. ಹಿೋಗ         ಒತಾಡಕ ಕಳಗಾದ್
ವಾಜಪ ೋಯಯವರದ ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಮ್ದ್ ಮ್ಸ ದ್ ಅಜರ್, ಮ್ದಷ್ಾಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಝಗಾಿರ್ ಮ್ತದಾ ಅಹಮದ್
ಉಮ್ರ್   ಸಯೋದ್   ಷ್ ೋಕ್  ಮೊದ್ಲಾದ್  ಮ್ ವರದ    ಭಯೋತಾಾದ್ಕ್ರನದು   ಬಿಡದಗಡ  ಮಾಡಲ ಪ್ಪಾದ್ರದ.
ಡಿಸ್ ಂಬರ್ 30ರಂದ್ದ ವಿದ ೋಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜಸಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾತಃ ಭಯೋತಾಾದ್ಕ್ರನದು ಕ್ರ ದ ಯದಿ ಕ್ಂದ್ಹಾರ್ ಗ
ಬಿಟದಟ, 31ರಂದ್ದ 154 ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ರನದು     ಬಿಡಿಸಿಕ ಂಡದ   ಬಂದ್ರದ.    ಇದ್ದ  ಆರ ಸ್ ೆಸನ   ಆಗ್ಲನ
ಸರಸಂಘಚಾಲ್ಕ್ರಾಗ್ಲದ್ಿ ರಾಜ ೋಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರನದು ಎಷದಟ ಕ್ದಪ್ಪತಗ ಳಿಸಿತ ಂದ್ರ “It’s an act of Hindu
cowardice” ಎಂದ್ದ ಕ್ಟದವಾಗ್ಲ ಟ್ಟೋಕಿಸಿದ್ರದ. ಆದ್ರ ವಾಜಪ ೋಯಯವರದ ಅಂದ್ದ ಸಂದ್ದಗಧ ಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿದ್ಿರದ. ಒಂದ ಡ
ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕ್ರ ಕ ೋಪ್-ತಾಪ್, ಮ್ತ ಾಂದ ಡ ಅತದಾ-ಕ್ರ ಯದತ್ತಾರದವ ಮ್ದಖಗಳನ ುೋ ತ ೋರಿಸಿ ಇಡಿೋ
ದ ೋಶವಾಸಿಗಳು ಕ್ಣಿಣೋರದ ಹಾಕ್ದವಂತ ಮಾಡದತ್ತಾದ್ಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳು. ಜತ ಗ ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಅಣದ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಡ ಸಿದ್ಿಕಾಕಗ್ಲ
ಕ್ದಪ್ಪತಗ ಂಡಿದ್ಿ ಅಮರಿಕ್ ಹಾಗ   ಜಗತ್ತಾನ ಇತರ ರಾಷರಗಳ ಭಯ. ಅಂತಹ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ್ ಅಷ್ ಟೋನ
ಅನದಭವವಿಲ್ಿದ್ ವಾಜಪ ೋಯ ಏನದತಾನ ೋ ಮಾಡಿಯಾರದ? ‘ನನು ಸರಕಾರ ಭಯೋತಾಾದ್ನ ಯ ಇಂತಹ ಪ್ರದ್ಶಿನದ್
ಮ್ದಂದ ಮ್ಂಡಿಯ ರದವುದ್ದಲ್ಿ’ ಎಂದ್ದದ್ಿ ವಾಜಪ ೋಯ ಮತಾಗಾಗ್ಲ, ಬ ೋಡಿಕ ಗಳಿಗ ಮ್ಣಿದ್ರದ.
ಈ ಘಟನ ನಡ ದ್ದ ೯ ವಷಿಗಳ ನಂತರ ಮೊನ ು ಸಂಭವಿಸಿದ್ ನವ ಂಬರ್ ೨೬ರ ಮ್ದಂಬ ೈ ದಾಳಿಯನ ುೋ
ತ ಗ ದ್ದಕ ಳಿಳ. ಇಡಿೋ ದ ೋಶವ ೋ ಒಕ ಕರಲ್ಲನಂದ್ ಹ ೋಳಿತದ, ಯದದ್ಧವಾದ್ರ   ಸರಿ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನವನದು ಮ್ಟಟಹಾಕಿ ಅಂತ.
ಅಮರಿಕ್ದ್ ನ ತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ರಾಗ್ಲ ಚದನಾಯತರಾಗ್ಲದ್ಿ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ್ ಕ್ ಡ “ಪ್ರತ್ತಯಂದ್ದ ಸ್ಾವಿಭೌಮ್
ರಾಷರಗಳಿಗ   ತಮ್ಮನದು ರಕ್ಷಿಸಿಕ ಳುಳವ ಹಕಿಕದ ” ಎನದುವ ಮ್ ಲ್ಕ್ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ್ ಮೋಲ ಆಕ್ರಮ್ಣ ಮಾಡಬಹದದ್ದ
ಎಂಬ ಸ ಚನ ನೋಡಿದ್ರದ. ಆದ್ರ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ್ ಮೋಲ ಬಾಂಬ ಹಾಕ್ದವುದ್ದ ಬಿಡಿ, ಭಯೋತಾಾದ್ಕ್ರ ತರಬ ೋತ್ತ
ರ್ಶಬಿರಗಳ ಮೋಲ ಒಂದ್ದ ಸಣಣ ಪ್ಟಾಕಿಯನದು ಬಿಸ್ಾಡಲ್     ನಮ್ಮ ಕ ೋಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ ಕ ಆಗಲ್ಲಲ್ಿ! ಏಳು ಗದಂಡದಗಳು
ಹ ಟ ಟಯನದು ಹ ಕಿಕದ್ಿರ   ಕ್ಸಬನ ಬಂದ್ ಕ್ನದು ಕ ೈಬಿಡದ್ ತದಕಾರಾಮ್ ಒಂಬ ಳ ದ ೋಶವ ೋ ಮಚದುವ ಶೌಯಿ
ತ ೋರಿ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ್ ಪಾತರಕ ಕ ಸ್ಾಕ್ಷ್ಯ ಒದ್ಗ್ಲಸಿಕ ಟಟರದ. ಆದ್ರ  ದಾಳಿ ನಡ ದ್ ಮ್ ರದ ತ್ತಂಗಳ್ಾದ್ರ   ನಮ್ಮಂದ್
ಏನ  ಮಾಡಲಾಗ್ಲಲ್ಿ. ಈಗಾಗಲ ೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಸಿಗ ಹಿಡಿದ್ದದಾಿರ , ಇನದು ಸಾಲ್ಾ ದ್ದನ ಕ್ಳ್ ದ್ರ ಬಜ ಟ್ ಎನದುತಾಾರ ,
ಅದ್ದ ಮ್ದಗ್ಲಯದವಷಟರಲ್ಲಿ ಚದನಾವಣ ಘ ೋಷಣ ಯಾಗದತಾದ .
ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಜನರದ, ನಾಯಕ್ರಿಗ ಜಾರ್ಜಿ ಬದಷ ಅವರನದು ಟ್ಟೋಕಿಸದವ ನ ೈತ್ತಕ್ ಹಕಿಕದ ಯೋ?
ಜಾರ್ಜಿ ಬದಷ ಅವರದ ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ ಮೋಲ ಆಕ್ರ ಮ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಪ್ರತ್ತೋಕಾರ ತ ಗ ದ್ದಕ ಳುಳವುದ್ಕಾಕಗ್ಲಯೋ
ಎಂಬದದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡದ ಮಾತ್ತಲ್ಿ. ಅಷಟಕ್ ಕ ಒಬಬ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಯಕಿಾಯರಬಹದದ್ದ, ಒಂದ್ದ ರಾಷರದ್ ನಾಯಕ್ನರಬಹದದ್ದ
ಪ್ರತ್ತಫ್ಲ್ದ್ ನರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಿದ ತನು ಹಣ, ಬಲ್ವನದು ವಯಯಮಾಡಿ ಯಾರದ ಿೋ ಮೋಲ ಯದದ್ಧ ಮಾಡದವುದ್ದಲ್ಿ. ಹಾಗಾಗ್ಲ
ಅಮರಿಕ್ ತನು ಹಿತಾಸಕಿಾಗಾಗ್ಲ ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನ, ಇರಾಕ್ ಮೋಲ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತದ ಎಂದ್ದ ದ್ ರದವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಅಥಿವೂ ಇಲ್ಿ. ಆದ್ರ ಬದಷ ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ ಮೋಲ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ಿರಿಂದ್ ಭಾರತಕಾಕದ್ ಲಾಭ ಗಳ್ ೋನದ ಎಂಬದದ್ರ
ಬಗ ಗ ಎಂದಾದ್ರ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಿೋರಾ?
ಹತದಾ, ಹದ್ದನ ೈದ್ದ ವಷಿಗಳ ಹಿಂದ ಕಾರ್ಶೀರದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತ ಇತದಾ ಯೋಚನ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಶೀರಿ
ಪ್ಂಡಿತರನದು ಕ್ಣಿವ ಯಂದ್ ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗ್ಲ ಹ ರಹಾಕಿದ್ ನಂತರ ಭಯೋತಾಾದ್ಕ್ರ ಮ್ದಂದ್ದದ್ಿ ಏಕ ೈಕ್ ಸವಾಲ್ದ
ನಮ್ಮ ಸ್ ೈನಕ್ರದ. ಆಗ ಪ್ತ್ತರಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಟವಾಗದತ್ತಾದ್ಿ ವರದ್ದಗಳ್ ಂಥವು? “ಸ್ ೈನಕ್ರ ಜತ ಕಾದಾಟ, ಇಬಬರದ ವಿದ ೋರ್ಶ
ಬಾಡಿಗ ಹಂತಕ್ರ ಹತ ಯ”, “ಒಬಬ ಸ್ ೈನಕ್ ಹತ ಯ, ವಿದ ೋರ್ಶ ಬಾಡಿಗ ಹಂತಕ್ರದ ಪ್ರಾರಿ”. ಈ ವಿದ ೋರ್ಶ ಬಾಡಿಗ ಹಂತಕ್ರದ
ಅಥವಾ Foreign Mercenaries ಯಾರದ? ಇವರದ ದ್ದಡದಡ ಅಥವಾ ಇನಾುವುದ ೋ ಉದ ಿೋಶ ಸ್ಾಧ್ನ ಗಾಗ್ಲ
ಕಾರ್ಶೀರಕ ಕ ಆಗಮ್ಸದತ್ತಾದ್ದಿ ಯಾವ ರಾಷರದ್ದಂದ್? ಇವತದಾ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನವನದು Epicenter of terrorism ಅಥವಾ
ಭಯೋತಾಾದ್ನ ಯ ಕ ೋಂದ್ರಸ್ಾೆನ ಎಂದ್ದ ಎಲ್ಿರ ಹ ೋಳುತ್ತಾದಾಿರ . ಆದ್ರ ಹತದಾ ವಷಿಗಳ ಹಿಂದ ಅಂತಹ ಅಪ್ಖ್ಾಯತ್ತ
ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನಕಿಕತದಾ. ಕಾರ್ಶೀರಕ ಕ ಬಂದ್ದ ಹ ೋರಾಡದತ್ತಾದ್ಿ ಬಾಡಿಗ ಹಂತಕ್ರಿಗ ತರಬ ೋತ್ತ ನೋಡದತ್ತಾದ್ದಿದ್ದ ಐಎಸಐ
ಹಾಗ  ತಾಲ್ಲಬಾನ್. ಇಂದ್ದಗ   ಕಾರ್ಶೀರದ್ಲ್ಲಿ ಭಯೋತಾಾದ್ಕ್ರದ ಮ್ತದಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಪ್ಡ ಗಳ ನಡದವ ಕಾಳಗ
ನಡ ಯದತಾದ ಯಾದ್ರ    ಕ್ಳ್ ದ್ ಏಳ್ ಂಟದ ವಷಿಗಳಿಂದ್ “ವಿದ ೋರ್ಶ ಬಾಡಿಗ ಹಂತಕ್ರದ” ಎಂಬ ಹ ಸರದ ಕಾಣಿಸದವುದ್ದಲ್ಿ.
ಅದ್ಕ ಕ ಕಾರಣವ ೋನದ? ೨೦೦೧, ಅಕ ಟೋಬರ್ ೭ರಂದ್ದ ಜಾರ್ಜಿ ಬದಷ ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ ಮೋಲ ಆಕ್ರಮ್ಣ ಮಾಡಿದ್
ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲಬಾನಗಳು ಮೊದ್ಲ್ದ ತಮ್ಮ ಸಾಂತ ನ ಲ ಯನ ುೋ ಉಳಿಸಿಕ ಳಳಲ್ದ ಹ ೋರಾಡಬ ೋಕಾಗ್ಲ ಬಂತದ.
ಕಾರ್ಶೀರಕ ಕ ಬಂದ್ದ ಹ ೋರಾಡದವ ಮಾತದ ಹಾಗ್ಲರಲ್ಲ, ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನವ ೋ ಕ ೈಬಿಟದಟ ಹ ೋಗದವ ಸಿೆತ್ತ ಎದ್ದರಾಯತದ.
ಹಾಗಾಗ್ಲ ವಿದ ೋರ್ಶ ಭಯೋತಾಾದ್ಕ್ರದ ಕಾರ್ಶೀರಕ ಕ ಬರದವುದ್ದ ನಂತದಹ ೋಯತದ ಹಾಗ             ಕಾರ್ಶೀರದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತ
ತ್ತಳಿಗ ಳಳತ ಡಗ್ಲತದ. ಅತಾ ಕ ೋವಲ್ ಎರಡ ವರ ತ್ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮರಿಕ್ದ್ ಎದ್ದರದ ಸ್ ೋತದಸದಣಾಣದ್ ತಾಲ್ಲಬಾನಗಳು
ಜೋವ ಉಳಿಸಿಕ ಳುಳವುದ ೋ ದ ಡಡ ವಿಷಯವಾಯತದ. ಪಾರಣಭಯದ್ದಂದ್ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ್ ಗಡಿಯಳಕ ಕ ನದಸದಳಿ
ಪ್ವಿತಶ ರೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗ್ಲ ಕ್ದಳಿತರದ. ಅವರನ ು ಬ ನುಟ್ಟಟ ಹ ೋದ್ ಬದಷ, ತನು ಗಡಿಯನದು ಮ್ದಚದುವಂತ
ಪಾಕಿಸ್ಾಾನಕ ಕ ಸ ಚಿಸಿದ್ರದ. ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ ತನು ಸ್ ೈನಕ್ರನದು ಆಫ್ಾನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಯೋಜನ ಮಾಡಬ ೋಕಾಗ್ಲ ಬಂತದ.
ಹಾಗ ಬದಷ ಅವರದ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ ತನು ಪ್ಡ ಯನದು ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಯೋಜನ ಮಾಡದವಂತ ಮಾಡಿದ್
ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಸ್ ೈನಕ್ರತಾ ಗದಂಡದಹಾರಿಸಿ ಭಯೋತಾಾದ್ಕ್ರನದು ಭಾರತದ ಳಕ ಕ ನದಸದಳಿಸದತ್ತಾದ್ಿ ಪಾಕ್ ಸ್ ೋನ ಯ
ಕ್ದತಂತರಕ್ ಕ ಕ್ಡಿವಾಣ ಬಿತದಾ.
ಇದ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವಾಗ್ಲಯೋ ಭಯೋತಾಾದ್ಕ್ರ ಉಪ್ಟಳ ವಿಲ್ಿದ ೨೦೦೨ರಲ್ಲಿ ವಾಜಪ ೋಯ ಸರಕಾರ ಕಾರ್ಶೀರದ್ಲ್ಲಿ
ಮೊಟಟ ಮೊದ್ಲ್ ಬಾರಿಗ ಮ್ದಕ್ಾ ಹಾಗ    ನಾಯಯಸಮ್ಮತ ವಿಧಾನಸಭ ಚದನಾವಣ ಗಳನದು ನಡ ಸಲ್ದ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಯತದ.
ಪ್ರತ ಯೋಕ್ತಾವಾದ್ದಗಳ  ಬಹಿಷ್ಾಕರ  ಕ್ರ ಯ     ಹ ರತಾಗ್ಲಯ    ಕ್ಳ್ ದ್  ಡಿಸ್ ಂಬರ್ನಲ್ಲಿ   ಮ್ತ ಾ  ವಿಧಾನಸಭ
ಚದನಾವಣ ಗಳನದು ನಡ ಸಲ್ದ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗ್ಲದ್ಿರ ಅದ್ರ ಹಿಂದ ಯೋ ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಕಾಣಿಕ ಯದ . ಕಾರ್ಶೀರ ಸಿಡಿದ್ದ
ಸಾತಂತರವಾಗದ್ಂತ ತಡ ದ್ದದ್ದಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಪ್ಡ ಗಳ್ ೋ. ಆದ್ರ ಇಂದ್ದ ಕಾರ್ಶೀರದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾಿಣವಾಗ್ಲರದವ
ತ್ತಳಿಯಾದ್ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ತಗ ತಾಲ್ಲಬಾನನದು ಅಮರಿಕ್ ಸದ ಬಡಿದ್ದದ್ದಿ ಹಾಗ        ಪಾಕಿಸ್ಾಾನಕ ಕ ಕ್ಡಿವಾಣ ಹಾಕಿರದವುದ್ದ
ಕಾರಣವ ೋ ಹ ರತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ ಮ್ದಜಫ್ರಾಬಾದ್ ರ ೈಲ್ದ ಸಂಚಾರವಾಗಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ದಧ
ಪಾಯಕ ೋರ್ಜಗಳ್ಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನಾುವುದ ೋ ‘ಸಿಬಿಎಂ’ಗಳ್ಾಗಲ್ಲ (ವಿಶಾಾಸ ಮ್ ಡಿಸದವ ಕ್ರಮ್ಗಳು) ಅಲ್ಿ.
ಇದ್ದಷ್ ಟೋ ಅಲ್ಿ. ತಾಲ್ಲಬಾನನದು ಮ್ಟಟಹಾಕಿದ್ ನಂತರ ಹಮ್ೋದ್ ಕ್ಜಾಿಯ ನ ೋತೃತಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಿ ಒಂದ್ದ
ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ತರಕ್ ಸರಕಾರ ಸ್ಾೆಪ್ನ ಯಾಗ್ಲದ . ಅಲ್ಲಿನ ಹ ದಾಿರಿ ಹಾಗ      ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಜಾಲ್ಗಳ ನಮಾಿಣ ಕಾಯಿದ್
ಗದತ್ತಾಗ ಗಳು ಭಾರತದ್ ಕ್ಂಪ್ನಗಳಿಗ ದ ರ ತ್ತವ . ನಮ್ಮ ಎಂಜನಯರ್ಗಳು ಹಾಗ            ಕಾಮ್ಿಕ್ರಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಉದ ಯೋಗ
ದ ರ ತಂತಾಗ್ಲದ . ಆ ರಾಷರದ್ ಪ್ುನರ್ನಮಾಿಣ ಕಾಯಿದ್ಲ್ಲಿ ತ ಡಗ್ಲರದವುದ್ರಿಂದ್ ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ ಜತ ಭಾರತ
ಉತಾಮ್ ಬಾಂಧ್ವಯ ಹ ಂದ್ದ ವಂತಾಗ್ಲದ . ತಾಲ್ಲಬಾನ್ ಆಡಳಿತವಿದಾಿಗ ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನ ಪಾಕ್ಗ ಮ್ತರ ಹಾಗ
ಭಾರತದ್ ಪಾಲ್ಲಗ ಕ್ಂಟಕ್ವಾಗ್ಲತದಾ. ಆದ್ರ ಅಮರಿಕ್ದ್ ಕ ೈವಶವಾದ್ ಮೋಲ ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನ ಪಾಕ್ಗ ಕ್ಂಟಕ್ ಹಾಗ
ಭಾರತಕ ಕ ಮ್ತರರಾಷರವಾಗ್ಲದ . ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ ಮ್ ಲ್ಕ್ ಭಾರತ ತನಗ ಅಪಾಯವಡದಡತ್ತಾದ , ಬಲ್ ಚಿಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಿ
ಬದಡಕ್ಟದಟ  ಜನಾಂಗಗಳನದು    ಎತ್ತಾಕ್ಟದಟತ್ತಾದ  ಎಂದ್ದ  ಪಾಕ್    ಹ ದ್ರದತ್ತಾದ .  ಇದ್ರಿಂದ್    ಅದ್ದ  ಎಷದಟ
ಹತಾಶಗ ಂಡಿದ ಯಂದ್ರ ಕಾಬ ಲ್ನಲ್ಲಿರದವ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರ ಕ್ಚ ೋರಿಯ ಮೋಲ ಬಾಂಬ ದಾಳಿ ಮಾಡದವಷದಟ
ಅದ್ರ ಕ ೋಪ್ ನ ತ್ತಾಗ ೋರಿದ .
ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಬಾನ್ ಆಡಳಿತವಿದಾಿಗ, ಒಬಬ ಅಪಾರಪ್ಾ ವಯಸಕ ಬಾಲ್ಕಿ ಇರಬಹದದ್ದ, ಮ್ದದ್ದಕಿ
ಆಗ್ಲರಬಹದದ್ದ. ಆಕ ಮ್ನ ಯಂದ್ ಹ ರಹ ೋಗದವಾಗ ಅಪ್ಾ, ಅಣಣ-ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹಿೋಗ ಯಾರಾದ್ರ                  ಒಬಬ
ಗಂಡಸದ ಜತ ಯಲ್ಲಿರಬ ೋಕಿತದಾ. ಒಬಬಂಟ್ಟಯಾಗ್ಲ ಹ ರಬಂದ್ರ ತಾಲ್ಲಬಾನಗಳು ಗದಂಡಿಟದಟ ಕ ಲ ಗ ೈಯದಯತ್ತಾದ್ಿರದ.
ಗಂಡಸರದ ಕ್ಡಾಡಯವಾಗ್ಲ ಗಡಡ ಬ ಳ್ ಸಬ ೋಕಿತದಾ. ಮ್ಹಿಳ್ ಯರದ ಬದಖ್ಾಿವಿಲ್ಿದ ಓಡಾಡದವಂತ್ತರ ಲ್ಲಲ್ಿ. ನೋವ ೋ
ಯೋಚನ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಗ ಕ ಲ್ವ ೋ ವಷಿಗಳ ಹಿಂದ ಕಾರ್ಶೀರದ್ಲ್ಲಿ ಬದಖ್ಾಿ ಹಾಕ್ದ್ದದ್ಿ ಕಾಲ ೋಜದ ವಿದಾಯಥಿಿನಯರ
ಮೋಲ ಹಲ ಿ, ಅವರ ತಲ ಬ ೋಳಿಸದವ ಘಟನ ಗಳು ಜರದಗದತ್ತಾದ್ಿವು. ಅದ್ದ ತಾಲ್ಲಬಾನ್ ಆಡ ಳಿತದ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಣವಲ್ಿವ ?
ಇಂದ್ದ ಅಂತಹ ಯಾವ ಅವಘಢಗಳೂ ಸಂಭವಿಸದತ್ತಾಲ್ಿ. ಏಕ ಂದ್ರ ಬದಷ ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾಾನದ್ಲ ಿೋ ತಾಲ್ಲ ಬಾನನದು
ಮ್ಟಟಹಾಕಿದ್ಿರಿಂದ್ ಕಾರ್ಶೀರದ್ ತಾಲ್ಲಬಾನೋಕ್ರಣಕ್ ಕ ಕ್ಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿದ .
ಇನದು ಇರಾಕ್ ಮೋಲ ಅಮರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ ದಾಳಿ, ಹ ೋಳಿದ್ ಸದಳುಳಗಳನದು ತ ಗ ದ್ದಕ ಂಡದ ನಾವ ೋನದ ಮಾಡಬ ೋಕ್ದ?
ಅಷಟಕ್ ಕ ಇರಾಕ್ನ ಬ ಂಬಲ್ಕ ಕ ನಲ್ಿಲ್ದ ಸದಾಿಂ ಹದಸ್ ೋನ್ ಅವರ ೋನದ ಸ್ಾಧ್ದ-ಸಂತರಾಗ್ಲರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸಾಂತ
ಅಳಿಯಂದ್ದರನ ುೋ ಕ ಲ್ಲಿಸಲ್ದ ಹ ೋಸದ್ ಆತ ೬ ಲ್ಕ್ಷ್ ಕ್ದದ್ದಿಶ್ ಮ್ದಸಿಿಮ್ರನ ುೋ ಮಾರಣ ಹ ೋಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಿ. ಇತಾ
ಅಣಾಸರ ಹ ಂದ್ಲ್ದ ಹವಣಿಸದತ್ತಾರದವ ಇರಾನ್ಗ ಬದಷ ಕ್ಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ಿರಿಂದ್ ಪ್ರ ೋಕ್ಷ್ವಾಗ್ಲ ಭಾರತಕ್ ಕ
ಲಾಭವಾಗ್ಲದ . ಒಂದ್ದ ವ ೋಳ್ , ಇರಾನ್ ಕ್ ಡ ಅಣಾಸರ ಹ ಂದ್ದದ್ಿರ ಅರಬಿಬ ಸಮ್ದದ್ರದ ಡ ಯಲ್ಲಿರದವ ಭಾರತದ್
ಮ್ತ ಾಂದ್ದ ನ ರ ಯ ರಾಷರ ಕ್ ಡ ಅಣಾಸರ ಹ ಂದ್ದದ್ಂತಾಗದತ್ತತದಾ. ಅಕ್ಸ್ಾಮತ್ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ್ ನಡದವ
ಸಂಘಷಿವ ೋಪ್ಿಟಟರ ಇರಾನ್ ಯಾರನದು ಬ ಂಬಲ್ಲಸದತ್ತಾತದಾ? ಮ್ತ ಾಂದ್ದ ಇಸ್ಾಿಮ್ಕ್ ರಾಷರವಾದ್ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನವನದು
ಬ ಂಬಲ್ಲಸದತ್ತಾತ ಾೋ ಹ ರತದ ಭಾರತವನುಲ್ಿ. ಈ ಹಿನ ುಲ ಯಲ್ಲಿ ಬದಷ ಹಾಕಿದ್ ಕ್ಡಿವಾಣದ್ದಂದ್ ಭಾರತಕ್ ಕ
ಅನದಕ್ ಲ್ವಾಗ್ಲದ .
ಬದಷ ನ ೋರವಾಗ್ಲಯ ಭಾರತಕ ಕ ಹಲ್ವಾರದ ಅನದಕ್ ಲ್ ಗಳನದು ಮಾಡಿಕ ಟ್ಟಟದಾಿರ .
ಯಾರ ೋನ ೋ ಬ ಬ ಬ ಹಾಕಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಜತ ಮಾಡಿಕ ಂಡ ಅಣದ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಾಂದ್ದ್ ಹಿಂದ ಭಾರತವನದು ಚಿೋನಾಕ ಕ
ಪ್ರತ್ತಸಾಧಿಿಯಾಗ್ಲ ಬ ಳ್ ಸಬ ೋಕ ಂಬ ಅಮರಿಕ್ದ್ ಉದ ಿೋಶ ಇದ ಿೋ ಇದ . ಒಂದ್ದ ವ ೋಳ್ ಟ್ಟೋಕಾಕಾರರದ ಹ ೋಳುತ್ತಾರದವಂತ
ಅಣದ ಒಪ್ಾಂದ್ ಭಾರತಕ ಕ ಮಾರಕ್ ಎನದುವುದಾದ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಣದಶಕಿಾ ಏಜ ನೆಯಲ್ಲಿ (ಐಎಇಎ) ಚಿೋನಾವ ೋಕ
ಒಪ್ಾಂದ್ಕ ಕ ವಿರ ೋಧ್ ವಯಕ್ಾಪ್ಡಿಸದತ್ತಾತದಾ? ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ್ ಜತ ತಾನ          ಿ
                                 ಕ್ ಡ ಅಂತಹದ ೋ ಒಪ್ಾಂದ್ ಮಾಡಿಕ ಳಳಲ್ದ
ಅವಕಾಶ   ನೋಡಬ ೋಕ್ದ  ಎಂದ್ದ  ಚಿೋನಾವ ೋಕ  ಒತಾಾಯಸದತ್ತಾತದಾ?    ಕಿಿಂಟನ್  ಅವರಂತ    ‘ಸಿಟ್ಟಬಿಟ್ಟ’ಯಂಬ
ಬ ದ್ರದಗ ಂಬ ಯನುಟದಟಕ ಂಡದ     ಆಟವಾಡಿಸದ ೋ    ಅಣದಪ್ರಸರಣ     ನಷ್ ೋಧ್  ಒಪ್ಾಂದ್ಕ ಕ  ಸಹಿಹಾಕ್ದ್ದದ್ಿರ
                                    ಿ
ಭಾರತವಂದ್ದ ಅಣಾಸರ ರಾಷರವ ಂದ್ದ ಒಪ್ಪಾಕ ಳುಳವ ದದಾಯಿವನದು ಬದಷ ತ ೋರಿದ್ರದ. ಕ್ಲ್ಲಿದ್ಲ್ದ ಮ್ದಂತಾದ್
ಹಾನಕಾರಕ್ ಶಕಿಾಮ್ ಲ್ಗಳು ಹಾಗ    ತ ೈಲ್ದ್ ಮೋಲ್ಲನ ಅತ್ತಯಾದ್ ಅವಲ್ಂಬನ ಯನದು ಬಿಡಿ. ಜ ೈವಿಕ್ ಇಂಧ್ನವನದು
ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸಿ, “Go Green” ಎಂದ್ದ ಭಾರತಕ ಕ ಬದದ್ದಧ ಹ ೋಳಿದ್ ಿ ಕ್ ಡ ಬದಷ ಆಡಳಿತವ ೋ. ದಟ್ಸ್ ೋಸಿಿಂಗ್
(ವಾಯಪಾರ ಹ ರಗದತ್ತಾಗ ) ವಿರದದ್ಧ ಅಮರಿಕ್ದಾದ್ಯಂತ ವಿರ ೋಧ್ ವಯಕ್ಾವಾದ್ರ , ಕಾಯಲ್ಲಫೋನಿಯಾದ್ಂತಹ ರಾಜಯ
ಕಾನ ನನ ುೋ ತರಲ್ದ ಹ ರಟರ     ಬದಷ ಮಾತರ ದಟ್ಸ್ ೋಸಿಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಗ್ಲ ನಂತರದ. ಇಲ್ಿದ ೋ ಹ ೋಗ್ಲದ್ಿರ ನಮ್ಮ
ಸ್ಾಫ್ಟ್ವ ೋರ್ ಎಂಜನಯರ್ಗಳೂ ಎಂದ ೋ ಕ ಲ್ಸ ಕ್ಳ್ ದ್ದಕ ಳುಳತ್ತಾದ್ಿರದ.
ಬದಷ ಮೋಲ ಸ್ಾವಿರ ಜ ೋಕ್ದಗಳು ಹದಟ್ಟಟರಬಹದದ್ದ, ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷನಲ್ಲಿ ವಾಯಕ್ರಣವಿಲ್ಿದ ೋ ಇರಬಹದದ್ದ. ಆದ್ರ
ದ ೋಷವಿದ್ದಿದ್ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷನಲ ಿೋ ಹ ರತದ ಅವರ ಗದಂಡಿಗ ಯಲ್ಿಲ್ಿ. ಸ್ೌದ್ದ ಅರ ೋಬಿಯಾಕ ಕ ಕ್ಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದಿ, ಮ್ಧ್ಯ
ಏಷ್ಾಯದ್ ಮೋಲ ಹಿಡಿತ ಸ್ಾಧಿಸಿದ್ದಿ, ಒಪ ಕ್(ತ ೈಲ್ ರಫ್ತಾ ರಾಷರಗಳ ಒಕ್ ಕಟ) ಅನದು ನಯಂತರಣಕ ಕ ತ ಗ ದ್ದಕ ಂಡಿದ್ದಿ,
ತಾಲ್ಲಬಾನನದು ಮ್ಟಟಹಾಕಿದ್ದಿ, ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭದತಾವನದು ಸ್ಾೆಪ್ನ        ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಇರಾನ್ನ ಅಣಾಸರ
ಕಾಯಿಕ್ರಮ್ಕ ಕ ತ ರ ಎಳ್ ದ್ದದ್ದಿ, ಉತಾರ ಕ ರಿಯಾಕ ಕ ಲ್ಗಾಮ್ದ ಹಾಕಿದ್ದಿ, ಆಫ್ರರಕಾಕ ಕ ಅಪಾರ ಸಹಾಯ ನೋಡಿದ್ದಿ,
ಭಯೋತಾಾದ್ನ ವಿರದದ್ಧ ಜಾಗತ್ತಕ್ ಹ ೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಿ ಬದಷ ಹ ಗಗಳಿಕ . ಬಿಲ್ ಕಿಿಂಟನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ರಾಗ್ಲದಾಿಗ ಪ್ುಕ್ಕಟ
ಪ್ರಚಾರಕಾಕಗ್ಲ ಬಾಲ್ಕನ್ (ಯದಗ ೋಸ್ಾಿವಿಯಾ) ಮ್ದಸಿಿಮ್ರ ಬ ಂಬಲ್ಕ ಕ ಹ ರಟರದ, ತಾಲ್ಲಬಾನ್, ಉತಾರ
ಕ ರಿಯಾದ್ಂತಹ ರ ೋಗ್ಲಷಠ ವಯವಸ್ ೆಗಳು ಬ ಳ್ ಯಲ್ದ ಬಿಟ್ಟಟದ್ಿರದ. ಆದ್ರ ಅವುಗಳನದು ಮ್ಟಟಹಾಕಿದ್ದಿ ಬದಷ. ಇಂತಹ
ಬದಷ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಕ ನ ಯ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಅಮರಿಕ್ದ್ವರಿಗ ೋ ಅಪ್ಪರಯರಾಗ್ಲದ್ದಿ ಖಂಡಿತ ದ್ದರದ್ೃಷಟ.
ಅಷಟಕ್ ಕ ಆಥಿಿಕ್ ಹಿಂಜರಿತಕ ಕ ಬದಷ ಒಬಬರನ ುೋ ಹ ಣ ಗಾರರನಾುಗ್ಲ ಮಾಡದವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಥಿವೂ ಇಲ್ಿ .
ಎಂಐಟ್ಟ, ಆಕ್ಸಫ್ರ್ಡಿ, ಕ ೋಂಬಿರರ್ಡ್, ಐಐಎಂ-ಐಐಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲತದ ಕ್ಂಪ್ನಗಳ ‘ಸಿಇಓ’ಗಳ್ಾಗ್ಲದ್ಿ ಮ್ಹಾ
ಮೋಧಾವಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಪಾನ ಪಾತರ ಆಥಿಿಕ್ ಹಿಂಜರಿತದ್ಲ್ಲಿ ಬಹದವಾಗ್ಲದ . ರಾಮ್ಲ್ಲಂಗರಾಜದ ಅವರಂತಹ ಠಕ್ಕರದ
ಅಲ್ ಿ ಇದಾಿರ . ಆದ್ರ ಸಂಕ್ಷಟಕ ಕಲಾಿ ಶನ ೋಶಾರನ ೋ ಕಾರಣ ಎಂಬಂತ ಎಲ್ಿದ್ಕ್ ಕ ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳು ಬದಷ ಅವರನ ುೋ
ದ್ ರಿದ್ವು. ಎರಡನ ೋ ಮ್ಹಾಯದದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ ಹಿಟಿರ್ಗ ಮ್ಣಿಯದ ೮ ವಷಿಗಳ ಕಾಲ್ ಜಮ್ಿನಯ ವಿರದದ್ಧ ಹ ೋರಾಡಿದ್
ಮ್ಹಾನ್ ನಾಯಕ್ ವಿನ್ಸಟನ್ ಚಚಿಿಲ್ ಅವರನ ುೋ ಅಥಿವಯವಸ್ ೆಯನದು ಹಾಳುಮಾಡಿದ್ರ ಂದ್ದ ದ್ ರಿ ಜನ
ಚದನಾವಣ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ ೋಲ್ಲಸಿದ್ಿರದ. ಇನದು ಅಂತಹದ ಿೋ ಕಾರಣಕಾಕಗ್ಲ ಬದಷ ಅಪ್ಖ್ಾಯತ್ತ ಪ್ಡ ದ್ದದ್ಿರಲ್ಲಿಯ    ಯಾವ
ಆಶುಯಿವಿಲ್ಿ. ಆದ್ರ ೋನಂತ ಇಂಟರ್ನ ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಬಾಿಗ್, ಡಾಟ್ಕಾಂಗಳಂತಹ ಯಾವ ಮ್ೋಡಿಯಾ ಹೌಸಗಳ
ಹಿಡಿತದ್ಲ್ಲಿರದ್ ಇಂಡಿಪ ಂಡ ಂಟ್ ಮ್ೋಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬದಷ ಬಗ ಗ ಬಹಳ ಒಳ್ ಳಯ ಅಭಿಪಾರಯವ ೋ ಇದ . ಇತ್ತಾೋಚ ಗ
ಭಾರತ ಹಾಗ ನ ೈಜೋರಿಯಾ, ತಾಂಜನಯಾದ್ಂತಹ ಮ್ದಸಿಿಂ ರಾಷರಗಳು ಸ್ ೋರಿದ್ಂತ ಜಗತ್ತಾನ ಹತಾಾರದ ದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ
ನಡ ದ್ ಸಮ್ೋಕ್ಷ ಗಳು ಬದಷ ಜನಪ್ಪರಯತ ಯನದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿವ .
ಇಷ್ಾಟಗ್ಲಯ  ಯಾವನ ೋ ಬ ಟದ ಬಿಸ್ಾಡಿದಾಗ ತಾವ ೋ ಬಿಸ್ಾಡಿದ್ಷದಟ ಖದಷ್ಟ್ಪ್ಟಟವರ     ನಮ್ಮಲ್ಲಿದಾಿರ . ಮ್ದಸಿಿಮ್
ರಾಷರಗಳನ ುೋ ಗದರಿಯಾಗ್ಲಸಿಕ ಂಡರದ ಎಂದ್ಂದ್ದಕ ಂಡದ ಬದಷ ಅವರನದು ದ ಾೋಷ್ಟ್ಸದವವರ      ಇದಾಿರ . ಆದ್ರ ಅದ್ದ
ಬದಷ ಇರಲ್ಲ, ಒಬಾಮ್ ಆಗ್ಲರಲ್ಲ. ಅಮರಿಕ್ದ್ವರದ ಯಾವ ಬಾಕಿಯನ ು ಉಳಿಸಿಕ ಳುಳವುದ್ದಲ್ಿ. ಅಮರಿಕ್ದ್ ಪ್ಲ್ಿ
ಹಾಬಿರ್ ಮೋಲ ಜಪಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತದ, ಅಣದಬಾಂಬ ಮ್ ಲ್ಕ್ ಉತಾರ ಕ ಟ್ಟಟತದ ಅಮರಿಕ್. ತಾಲ್ಲಬಾನ್ ದಾಳಿ
ಮಾಡಿತದ, ಅಮರಿಕ್ ತಾಲ್ಲಬಾನ್ನ ಮ್ ಲ್ಸ್ಾೆನವನ ುೋ ನಾಶ ಮಾಡಿತದ. ವಿನಾಕಾರಣ ಎಲ್ಿದ್ಕ್ ಕ ಅಮರಿಕ್ವನದು
ತ ಗಳುವ ಬದ್ಲ್ದ ಅದ್ರ ಒಳ್ ಳಯ ಗದಣಗಳನದು ನಾವ ೋಕ ರ ಢಿಸಿಕ ಳಳಬಾರದ್ದ? ಅಂದ್ದ ಅಫ್ಾಾನ ಸ್ಾಾನದ್ ಮೋಲ
ಆಕ್ರಮ್ಣ ಮಾಡದವಾಗ, “Our war on terror begins with Al Qaeda, but it does not end there”
ಎಂದ್ದದ್ಿರದ ಬದಷ. ಅವರ ಮಾತದ ನಜವಾಗಲ್ಲ, ಒಬಾಮ್ ಅವರ ಮ್ದಂದ್ದನ ಗದರಿ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನವಾಗಲ್ಲ.
ನಮ್ಮನಾುಳುವವರಲ್ಿಂತ ಅಂತಹ ತಾಕ್ತ್ತಾಲ್ಿ.
Thank you Bush, We certainly love you!

								
To top