Docstoc

Dinamika

Document Sample
Dinamika Powered By Docstoc
					             Dinamika

Opisuje promijene nekih veličina tijekom vremena :
             položaja tijela
             vrijednosti dionice na burzi
             broja riba u ribogojilištu
             frekvencije rada srca
 Mehanika je dio dinamike koja opisuje promijene u vremenu:
       položaja ,brzine i ubrzanja

       kao posljedicu djelovanja sila na tijelo.
Vrste događaja

Determinističko regularni Slučajni ( random)
Determinističko kaotični
         Determinističko regularni


                      poznavanje događaja u jednom
                      trenutku omogućava precizno
                      predviđanje bilo kad poslije.
Prosinca 2004.g. će se Cassini približiti
Saturnovom mjesecu Titanu i poslati
modul na njegovu površinu


         predvidjeti  proračunati
  Slučajni (random)poznati ishod u jednom bacanju
ne pomaže predvidjeti ishod
u sljedećem bacanju.
predvidjeti  proračunati
Determinističko kaotični

                      Zeus-bog munje

 moguće predvidjeti svaki sljedeći
 korak , ali ako se ponovi predviđanje s
 početnim , ekstremno malo različitim
 uvjetima, događaj se dugoročno
 bitno razlikuje
 predvidjeti  proračunati
         Zakoni mehanike
  Tri Newtonova zakona daju okvir za opis gibanja :

1.Tijelu se ne mijenja brzina ako na njega ne djeluje sila ili je zbroj sila
nula.Svojstvo tijela da se opire promijeni brzine je tromost .


2.Ako na tijelo djeluje sila ,mijenja mu se brzina .Pokusom je Newton odredio
odnos sile, ubrzanja i mase :

                 a
                  F
                    m
3.Kad okolina djeluje na tijelo , mora i tijelo djelovati na okolinu silom istog
iznosa , ali suprotnog smjera.
               Zakon sile

Da bi se primijenio 2.Newtonov zakon ili temeljni zakon gibanja
treba znati izraz za silu koji nazivamo zakon sile.
            Sile dijelimo na

  1.Fundamentalne ili sile na daljinu :
       gravitacijska sila , električna sila,nuklearna sila.

  2.Empirijske ili kontaktne
      sila trenja , sila otpora pri gibanju tijela u fluidu ,
    elastična sila opruge ,napetost niti, normalna sila podloge.
           Primjeri zakona sile

1.Zakon sile otpora gibanju tijela s brzinom v
presjeka A u plinu gustoće ρ je (C je konstanta):
              1
         Fzraka   C  Av 2
              2

                          W  mg
2. Izraz za težinu knjige ,sile kojom podloga ili
ovjes djeluje na knjigu i sprječavaju je padati :
          W  mg

 3.Izraz za elastičnu silu opruge
 produljene za  x je :
           F  k  x
Rješavanje temeljne jednadžbe gibanja
Gibanje tijela u gravitacijskom polju uz otpor zraka je

 deterministički regularno tj.dugoročno predvidljivo
         a
           F
               m
    Diferencijalne jednadžbe
     Primjer : padanje tijela bez otpora zrakaa
  F        dv mg
               g     diferencijalna jednadžba
  m        dt  m

             dv   g  dt  integralni račun

rješenje      v  v0  g  t    v0 je početna brzina

           dx
 ako je v0 =0        gt     diferencijalna jednadžba
           dt
 rješenje          1
           x  x0  g  t 2
               2
                     x0 je početni položaj
    Diferencijalne jednadžbe
      Primjer : padanje tijela uz otpor zraka


a
  F     dv  F mg  kv
                g 
                   kv
                     diferencijalna jednadžba
  m     dt  m  m       m

        integralni račun
                k
         mg      t
rješenje   v  e     m
                   konst.
          k
      Za još kompliciranije sile
  mogu se pojaviti diferencijalne    jednadžbe
       koje nije moguće riješiti
    Diferencijske jednadžbe
     Primjer : vertikalni hitac uz otpor zraka

v  F  mg  kv    kv           diferencijska
          g             jednadžba
t  m  m       m
                          x  v  t
1.Položaj se mijenja jer tijelo ima brzinu
2.Novi je položaj                xnovi  xstari    x
                               kv
3.Iz jednadžbe se izračuna promjena brzine   v  ( g 
                               m
                                 )  t


4.Nova je brzina               vnova  vstara    v
        Zračni balon
Zračni balon se diže vertikalno uvis stalnom
brzinom od 10 m/s. Privezan užetom za balon
visi predmet mase m=50kg.Na visini 50 m
iznad tla uže pukne .


Izračunajte postupkom korak po korak položaj
predmeta 0. 3s nakon pucanja užeta .Položaje
računajte svaku 0.1s .Otpor zraka računajte
prema    Fotp   kv  gdje je k=0.5kgs-1.
                  Račun
1.korak

     x  10  0.1  1             xnovi  50  1  51

           0.5  10
   v  (9.81        )  0.1  0.991  vnova  10  (0.991)  9
            50

2.korak
     x  9  0.1  0.9            xnovi  51  0.9  51.9

           0.5  9
   v  (9.81 
            50
               )  0.1  0.99   vnova  9  (0.99)  8
  Podaci prikazani u tabeli
korak  trenutak  položaj  brzina  ubrzanje

0    0     50    10    -9.91

1    0.1    51    9    -9.90

2    0.2    51.9   8    -9.89

3    0.3    52.7   7    -9.88

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/16/2012
language:Croatian
pages:15