General Electric Model by hedongchenchen

VIEWS: 14 PAGES: 6

									                                МОДЕЛ НА GENERA

Легенда
                     Инпути потребни за пресметката
                     Формула - ексел програмот ќе даде преоден резулт
                     Формула - конечен аутпут

* Долунаведените се само наши предлог варијабли при утврдување
на атрактивноста на пазарот и компетитивната моќ на фирмата.
Доколку сметате дека други фактори се порелевантни, слободно заменете ги.


                     „Тежина“ (важност)
         Фактор                    Производ 1
                       на факторите
Големина на пазарот               15.00%       2
Раст на пазарот                 20.00%       3
Профитабилност на пазарот            15.00%       8
Ценовни трендови                15.00%       3
Број и моќ на конкуренти            20.00%       2
Ризичност на приносите              5.00%       7
Можност да се диференцираат производите     5.00%       5
Бариери за влез                 5.00%       6
Варијабилитет на побарувачката
Развој на технологии
Структура на дистрибутивни канали
Сегментација
Социјални и политички фактори
Закони

                        100%       3.85
                     „Тежина“ (важност)
         Фактор                    Производ 1
                       на факторите
Репутација на брендот              10.00%       2
Материјални средства               5.00%       4
Човечки капитал                 15.00%       7
Лојалност на потрошувачите           15.00%       2
Трошочна структура               10.00%       4
Пристап до извори на финансирање        10.00%       5
Технолошки иновации               5.00%       6
Пазарен удел                  15.00%       7
Способност на манеџментот            15.00%       2
Производен капацитет
                           100%         4.3Инпути за графикот
                         Производ 1     Производ 2
Атрактивност на пазарот               3.85        2.3
Компетитивна моќ                   4.3        3.7
Големина на пазарот                  7         2

           9.99
 Висока                                         4.35; 5.3
           6.66


                                   3.85; 4.3; 7
 Средна
 Компетитивна моќ
                    2.3; 3.7; 2           3.33
 Ниска

            0
              0  Ниска             3.33
                                           Атрактивност на п
МОДЕЛ НА GENERAL ELECTRICот ќе даде преоден резултат потребен за конечниот аутпут
енете ги.

                     Оцени од 1 - најлошо до 10 - најдобро
      Производ 2 Производ 3 Производ 4 Производ 5 Производ 6 Производ 7
        2     5      4      6
        1     3      2      10
        4     2      5      7
        1     3      6      7
        3     8      10      6
        3     5      5      9
        5     3      6      10
        1     5      7      4
        2.3    4.35    5.55    7.35     0      0
                  Екстерни фактори - атрактивност на пазарот


                     Оцени од 1 - најлошо до 10 - најдобро
      Производ 2 Производ 3 Производ 4 Производ 5 Производ 6 Производ 7
        3      4      7      7
        2      3      8      3
        6      4      5      4
        3      7      7      7
        2      2      5      3
        4      5      9      9
        3      3      4      2
        2     10      7      9
        6      5     10      8
       3.7    5.3     7.05    6.35     0     0
                   Интерни фактори - компетитивна моќ  Производ 3 Производ 4 Производ 5 Производ 6 Производ 7 Производ 8
    4.35    5.55    7.35    0     0     0
    5.3    7.05    6.35    0     0     0
    10     6     4     0     0     0
          5.55; 7.05; 6


                        7.35; 6.35; 4

 ; 5.3; 10
    Средна             6.66          Висока
Атрактивност на пазарот
ро
     Производ 8 Производ 9 Производ 10
       0     0      0
азарот


ро
     Производ 8 Производ 9 Производ 10
     0      0    0
моќ   Производ 9 Производ 10
     0      0
     0      0
     0      0
        9.99

								
To top