Student Safety Contract(2)

Document Sample
Student Safety Contract(2) Powered By Docstoc
					                  Kontra site pou elèv
Site a se reskonsablite tout moun. Chak moun sipoze travay andodomeya pou asire pa gen moun ki blese
oubyen ki ekspoze a danje eksesif. Lòfini, nou vle chak eksperyans laboratwa reyisi. Si li rive yon
aksidan, chak moun sipoze konnen kisa pou l fè, epitou chak moun sipoze ede pou l korije pwoblèm nan.
                 Rekonnèt danje a.
                 Konnen ki pwoteksyon pou sèvi avèk.
                 Sèvi ak pwoteksyon an.
                 Se pou ou konnen reyaji.
                 Se pou ou reyaji atan.

1. Koute – Se pou ou koute pwofesè ou, epi swiv tout direktiv yo atantivman.
2. Preparasyon – Prepare pou chak aktivite nan laboratwa a epi li tout direktiv anvan klas la kòmanse.
  Se pou ou swiv direktiv epi revize tout mezi site ansanm ak pwofesè ou anvan ou tanmen eksperyans
  lan. Sèvi sèlman ak materyèl ak ekipman otorize. Pinga ou fè eksperyans ki pa otorize.
3. Pa janm travay pou kont ou – Travay sèlman ak klas ou anba zye pwofesè ou.
4. Rad – Rad dwè apwopriye pou travay an laboratwa. Pinga ou mete kolye ki lon anpil, bijou oubyen
  rad ki ankonbre pou vin travay nan laboratwa. Rad koton preferab pase nilon, poliyestè oubyen lenn.
  Soulye dwè kouvri pye yo konplètman. Zapat, soulye kitkit ou soulye ak pwent pye dekouvè se entèdi.
5. Vè kontak – Pinga mete vè kontak nan laboratwa lè gen kenenpòt posiblite pwodwi chimik ka antre
  anba yo epi donmaje zye yo gravman. Verifye ak enstriktè ou pou konnen kilè ou gendwa ou pa
  gendwa mete vè kontak yo.
6. Abiman site – Se pou ou mete linèt pwoteksyon, tabliye ak gan lè se preskri.
7. Byen pèsonèl – Sèl manyèl ak kaye laboratwa se pèmi kote ou travay nan laboratwa. Lòt liv, valiz,
  sakado, elatriye sipoze rete nan pipit elèv la oubyen nan lòt kote ki deziyen.
8. Manje – Manje ak brevaj se entèdi nan laboratwa a.
9. Manyen – Pinga ou goute pwodwi chimik. Pinga ou manyen pwodwi chimik ak men ou. Se pou ou
  manyen sibstans toksik, ensandyè oubyen radyoaktif anba direksyon enstriktè ou. Si ou ranvèse ou
  lage atè yon asid oubyen kenenpòt lòt pwodwi chimik ki ka boule ou, se pou ou lave sa bridsoukou ak
  anpil dlo. Pinga ou sèvi ak chalimo ou tiyo pou sise sibstans ak bouch ou.
10. Flannen – Pinga ou flannen nan laboratwa. Rete nan estasyon laboratwa ou lè ou ap fè eksperyans yo.
  Aksidan rive lè ou pa okipe eksperyans ou.
11. Zye ouvè – Se pou ou gen zye ouvè epi sèvi ak pridans an toutan.
12. Zenglen – Mete zenglen ak lòt sibstans solid nan fatra ki deziyen. Pinga ou mete dechè ki pa ka
  melanje ak dlo nan lavabo.
13. Rapò sou ensidan – Rapòte imedyatman kenenpòt aksidan, blesi oubyen pwosedi ki pa korèk.
14. Ekipman site – Sèvi ak ekipman site lè ou bezwen sa. Se pou ou konnen andwa kote ekipman site
  sere, epi kijan pou ou sèvi ak ekstenktè ensandi, kouvèti pou ensandi, estasyon pou lave zye, twouso
  premye swen, epi fèmti dlo, gaz, kouran, elatriye.
15. Materyèl ensandyè – Se pou ou gade materyèl ensandyè lwen flanm yo. Se pou ou gete anpil lè ou ap
  sèvi ak recho. Fèmen recho yo lè ou pa sèvi ak yo. Limen recho gaz oubyen alkòl sèlman ak
  enstriksyon pwofesè ou.
16. Ensandi – Toufe dife ak yon sèvyèt. Si rad yon moun pran dife, se pou ou toufe li ak yon manto
  oubyen kouvèti pou ensandi, tranpe li anba douch site, oubyen sèvi ak yon ekstenktè dife. Pinga ou
  kouri. Se pou ou konnen pwosedi ijans anka ensandi, lòfini kote tout sòti ijans yo ye.
17. Netwaye – Aprè chak eksperyans laboratwa, fèmen dlo ak gaz epi debranche kouran. Netwaye kote
  ou travay. Renmèt tout materyèl nan plas li. Mete tout fatra ak dechè nan resipyan apwopriye.
18. Lave – Se pou ou lave men ou nèt ak savon aprè chak eksperyans laboratwa.
              Kontra site pou elèv
Politik zewo tolerans se anvigè pou tout aktivite nan laboratwa syans. Manke
respekte regleman laboratwa yo gendwa rezilta nan mezi disiplinè sevè san
okenn avètisman presedan ni kontak presedan avèk paran elèv la.

Deklarasyon elèv
Mwen menm, _________________________________________, m gentan li epi
konprann regleman yo, lòfini m dakò pou respekte regleman site yo tèlke delimite anwo.
Mwen dakò tou pou respekte kenenpòt lòt enstriksyon siplemantè vèbal ou ekri Distri
eskolè e/ou pwofesè a founi ba mwen. M konnen m reskonsab pou pwòp site mwen, epi
site lòt moun nan laboratwa a tou.

Kipizèt, m dakò pou respekte tout lòt enstriksyon ekri ou vèbal m resevwa an klas.

Si m manke respekte regleman site yo, m vin sijè a mezi disiplinè apwopriye. Manke
respekte regleman site yo gendwa rezilte nan yon pèt pwen, pèt privilèj nan laboratwa,
echèk nan klas, oubyen ekspilsyon nan klas.

Siyati elèv: _____________________________________________

Dat: ___________________

Deklarasyon paran/gadyen
M gentan li Kontra site pou elèv ansanm ak pitit mwen. M konprann regleman sila yo,
lòfini m konnen pitit mwen pral resevwa enstriksyon siplemantè pou chak aktivite nan
laboratwa a. M ap asire li veye regleman site yo. Mwen konprann politik zewo tolerans,
epitou m konnen pitit mwen reskonsab pou pwòp aksyon kinan li.

Non paran (ekri an lèt moule): _____________________________________________

Siyati paran/gadyen: _______________________________________

Dat: ___________________

Sizanka yon ensidan, lekòl ka rele m an ijans nan nimewo sila a pannan è lekòl.

______________________________________________

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:8/15/2012
language:
pages:2
pptfiles pptfiles
About