narendra-modi by vivekgowdanew

VIEWS: 3 PAGES: 123

									±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ
¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©
                  A±ÜìOæ
  Copy Rights declaration
Cover page design: Manjunath M.D.  TÝÂñÜ ±ÜñÜÅPÜñÜì
                  Gí.Ë. PÝÊÜáñ… AÊÜÄWæ
                Êæã¨ÜÆ ÊÜÞñÜá

                    ®Ý®Üá   WÜágÃÝ£®ÜÈÉ BÃÜá ÊÜÐÜì ®èPÜÄ
                  ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá. ÓܨÝìÃ… ±ÜpæàÆÃÜá ÖÜáqr¨Ü
                  FÃÜá PÜÃÜÊÜå…Óܨ…®ÜÈÉ Jí¨ÜãÊÜÃæ ÊÜÐÜì ÊÝÓÜ
                  ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá. ÊÜáÖÝñܾ WÝí— ÊÜáñÜᤠÓܨÝìÃ…
                  ±ÜpæàÆÄWæ g®Ü¾ËñÜá¤, Cwà B«Üá¯PÜ »ÝÃÜñÜÊÜ®Üá°
                  ±ÜÅ»ÝËst ®ÝvÜá A¨Üá. ÊÜáÖÝñܾÃÜ ÊÜáÖÝñ澿á®Üá°
                  ¹wÔ ÖæàÙÜáÊÜ AWÜñÜÂËÆÉ. ±ÜpæàÆÄÆÉ©¨ÜªÃæ
                  »ÝÃÜñÜÊÜâ Jí¨Üá ÃÝÐÜóÊÝX EÚ¿áᣤÃÜÈÆÉ.
                  CíñÜÖÜ WÜágÃÝñ… ÃÝgQà¿áÊÝX »ÝÃÜñܨÜ
                  CñÜÃÜ ÃÝgÂWÜÙÜíñæ GíñÜÖÜ ®ÝÀá±ÝwWæ CÚ©¨æ!
C¨ÜÃÜ PÝÃÜ|Êæà®Üá? Gí¨Üá ®Ý®Üá ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜá bí£Ô¨æªà®æ.
  ÁãàWÝÁãàWÜ: WÜágÃÝ£®Ü ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ E¨Ü¿á
ÊÝÀáñÜá. B ÃÝg嬆 AÔ¾ñæ¿áá ±Üâ®ÜÃÜáijàÊÜ®ÜWæãíwñÜá. B ÊÜáãÆPÜ Cwà
»ÝÃÜñÜPæR Jí¨Üá ÊÜÞ¨ÜÄ¿á ÓÜêÑr¿ÞÀáñÜá. DWÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü B¨ÜÂíñÜ WÜágÃÝñ…
ÊÜÞ¨ÜÄ GíŸ PÜƳ®æ¿áá ÖæãÙæ¿áᣤ¨æ. C¨ÜÃÜ PÜñÜêì ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿á
ÊÜÃÜ®Üá° ÃÝÐÜó¨Ü ˨ÝÂÊÜíñÜ ¿ááÊÜ g®Üñæ¿áá »ÝÃÜñÜ¨Ü ŸÖÜá¨æãvÜx, ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ
HPæçPÜ ÓÜã¿áì Gí¨Üá ÖæãWÜÙÜᣤ¨æ. ¿ÞÊÜ J| ԨݜíñÜPÜãR PÜoár¹àÙܨæ BÃÜá
ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ñܮܰ ÃÝgÂÊÜ®Üá° GÆÉ Ë«Ü¨ÜÆãÉ ÃÝÐÜó¨Ü ®ÜíŸÃ… J®… BX ÊÜÞw¨Ü
DñÜ®Ü PÜÅñÜá ÍÜQ¤, aÝÄñÜÅ$ÂÍÜá©œ ÊÜáñÜᤠ¯ÐÜRÙÜíPÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° PܮܰwWÜÃÜá £Ú¿á¸æàPÜá.
ÖÜí©Àá¨Üª FÃÜá ÖæàWæ ÍÜá¨ÜœÊæäà ÖÝWæ ¯í¨ÜPÜÄÃܸæàPÜá GíŸ ¨ÝÓÜÃÜÊÝ~
¿áíñæ Êæãà©¿á®Üá° ñæWÜÙÜáÊÜâ¨Ü®æ°à HPæçPÜ PÜÓÜáŸá ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ
CíXÉÐ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÊÜÃÜá, AÊÜÃÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜ ÓæPÜáÂÆÄÓ…rÃÜá g®Ý¼±ÝÅ¿á¨Ü
ÖÝ© ñܲ³ÓÜáÊÜ PÝ¿áì¨ÜÈÉ ÓÜñÜñÜÊÝX ñæãvÜX¨ÜªÃÜã C£¤àb®Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ
WÜágÃÝ£®Ü g®Üñæ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ±ÜÅaÜívÜ ŸÖÜáÊÜáñÜ©í¨Ü WæÈÉÔñÜá.
  ®Ü®ÜWæ DWÜÆã WÜágÃÝ£®Ü ÓÜí±ÜPÜì˨æ. BWÝWæY AÈÉWæ ÖæãàWÜáñæ¤à®æ. AÈÉ¿á
                      5
g®ÜiàÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠÃÝgQà¿á £ÃÜáÊÜâWÜÙÜ®Üá° PæàÚ £Ú¿ááñæ¤à®æ. ÓÜíÓÜ£¤®ÜÈÉ                        ®Ü®Üá°w
ÊÜáãÃÜ®æà GÃÜvÜá ŸÖÜáÊÜáñܨæãvÜ®æ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áá PܯÐÜu C±Ü³ñÜᤠÊÜÐÜì
»ÝÃÜñÜ¨Ü ±Üūݯ¿Þ¨ÜÃæ PÜÙæ¨Ü AÃÜÊÜñÜᤠÊÜÐÜì©í¨Ü B¦ìPÜÊÝX, ®æç£PÜÊÝX,         ±ÜÅ£ ÍܯÊÝÃÜPÜãR ÖæãÓܨæãí¨Üá ËaÝÃÜ
ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX »ÜÅÐÜrÊÝXÃÜáÊÜ »ÝÃÜñÜÊÜâ GÆÉ ÄࣿáÆãÉ ±ÜűÜíaÜ¨Ü ®ÜíŸÃ…        ÊÜ®Üá° ÖæQR ñÜí¨Üá ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWÜíñÜã
J®… ÃÝÐÜóÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. DWÜ PæãÙæñÜá ®ÝÃÜᣤÃÜáÊÜ ŸvÜñÜ®Ü, hÝ£à¿áñæ,         ÃÜã{¿ÞX ¹qr¨æ. ÖÝWæ ŸÃæ¨Ü ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá°
ÓÝÊÜÞiPÜ A®Ý¿á, Êæäàoá¸ÝÂíQ®Ü ÊÜáñÜ «ÝËáìPÜ JvÜPÜá, ÓÜíÊæà¨Ü®ÝÃÝ×ñÜ        ¯àÊÜâ PݨÜá K¨ÜᣤàÄ. ®Ü®Ü° GÐæãrà K¨ÜáWÜÃÜá
ÊÜáñÜᤠPÜñÜìÊÜÂ×à®ÜñæWÜÙÜá ñæãÙæ¨ÜáÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá GíŸ PÜƳ®æ ®Ü®ÜWæ GÐæãrà ¸ÝÄ   D ÍܯÊÝÃÜ¨Ü AíPÜ|ÊÜ®Üá° K©¨Ü ÊÜáÃÜáPÜÒ|Êæà
Ÿí©¨æ.                                       ÊÜááí©®Ü     ÊÝÃܨÜÊÜÃæWÜã   PÝ¿ááÊÜ
  D ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ aÜáÃÜáPÜá Ÿá©œ¿á, ÊÜ꣤±ÜÃÜ      PÝ¿áPÜ BÃÜí¼ÓÜáñݤÃæ. ÍܯÊÝÃܨÜÊÜÃæWÜã
¨ÜáwÊæá¿á, A±ÜÃÜã±Ü¨Ü «æç¿áì¨Ü, ÓÜÌñÜíñÜÅ Ÿá©œ¿á ±ÜñÜÅPÜñÜì. AÊÜÃÜ ÇæàS®Ü     PÝ¿ááÊÜâ¨ÜPÝRWÜáÊÜâ©ÆÉ, ¯ñÜÂÊÜä ¯à®æàPæ
ÊÜáñÜᤠ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° PÜ®ÝìoPÜ¨Ü g®Üñæ ÊÜááX¹¨Ü᪠K¨ÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá Êæãà©¿á   ŸÃæ¿á¸ÝÃܨÜá Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÊÜÃÜá, ÓÜÆÖæ
ÊÜÃÜ®Üá° PÜáÄñÜá ÓÝPÜÐÜár ËÐÜ¿á ÓÜíWÜÅ×Ô ŸÃæ©ÃÜáÊÜ D ±ÜÄaÜ¿ÞñܾPÜ ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá°  ¯àw¨ÜÊÜÃÜã ÓÝPÜÑr¨ÝªÃæ. CÊæÆɨÜQRíñÜ
K¨ÜáWÜÃÜá C®Üã° Öæbc®Ü BÓæ§Àáí¨Ü K¨ÜáñݤÃæíŸ »ÜÃÜÊÜÓæ ®Ü®ÜX¨æ. C®Üã° ÖæaÜác    BÍÜc¿áì ñÜÃÜáÊÜ ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ ÍܯÊÝÃܨÜÊÜÃæWÜã PݨÜá, BÓæ§Àáí¨Ü K©¨Ü
ËÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠËÍæÉàÐÜOæÁãvÜ®æ ±ÜÅñݱ… ÔíÖÜÃÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° PÜáÄñÜá       ÇæàS®ÜWÜÙæà "¸æñܤÇæ gWÜñÜá¤' GíŸ ÖæÓÜÄ®Üw ±ÜâÓܤPÜÊÝX Ÿí¨ÝWÜÆã ÊÜááX¹¨Üáª
C®æã°í¨Üá WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¿áÇæí¨Üá BÎÓÜáñæ¤à®æ.                  SÄà©ÓÜáÊÜ ¯ÊÜá¾ ²Åà£!
                                            CíñÜÖÜ ²Åà£, ËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° PÜívÝWÜÇæÆÉ ®Ý®Üá ±æÅàÃæà²ñÜ®ÝX¨Ü㪠C¨æ.
                             GÓ….GÇ…. »æçÃܱܳ    PÜÙæ¨Ü Gíoá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ÓÜñÜñÜÊÝX AíPÜ| ŸÃæ¿ááñݤ ŸÃÜᣤÃÜáÊÜ ®Ý®Üá,
                                   ÊæáçÓÜãÃÜá  ±ÜâÓܤPÜÊæäí¨Ü®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜ ÓÝÖÜÓÜPæRàPæ PæçÖÝPܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ÓÝPÜÐÜár ÓÜÆ Aí¨Üá
                                  23.4.2008   Pæãíw¨æªà®æ.
                                            B¨ÜÃæ PÝÆ PÜãw Ÿí©ÃÜÈÆÉ.
                                            ""ÓæãPÜR®Üã° ÓÜí±Ý©ÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. WÜÊÜìÊÜ®Üã° WÜÚÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá'' Gí¨Üá
                                          ®Üí¹¨ÜÊÜ®Üá ®Ý®Üá. AÐÜrPÜãR ÓæãPÜáR, WÜÊÜìWÜÙÜá ±ÜâPÜRpæ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Jí¨Üá
                                          ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° aæ®Ý°X £Ú¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜÐærà ÖÜsÜPæR ¹¨Üªíñæ ÊÝ©ÓÜÆá, ±ÜÅ£ÊݨܨÜ
                                          ±ÜoárÖÝQ CñÜÃÜÃÜ ¸ÝÀá ÊÜáábcÓÜÆá ÓÝ«ÜÂ. B¨ÜÃæ PæÆÊæäÊæá¾ £àÊÜÅñÜÃÜ ËÃæãà«Ü
                                          G¨ÜáÃݨÝWÜ ®Ü®Ü° ®Üí¹Pæ¿á ŸWæY ®Ü®æã°ÙÜWæà ÓÜ|¡ A®ÜáÊÜÞ®Ü, BñÜíPÜ ÊÜáãw¨Üãª
                                          C¨æ. ÖÝWæ A®ÜáÊÜÞ®Ü ÊÜáãw¨ÝWÜÇæÆÉ WÜágÃÝñ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
                                          ®æ®Ü±ÝWÜáñݤÃæ. ®Ü®Ü° ËÍÝÌÓÜ WÜqr¿ÞWÜáñܤ¨æ. Jí¨Üá ÓÜ|¡ ÓܧÚà¿á ±Ü£ÅPæÀáí¨Ü

                    6                                         7
AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÊÜÃæWÜã qàPæ, ¨ÜãÐÜOæWæ WÜáÄ¿Þ¨Ü ÊÜÂQ¤ AÊÜÃÜá.                         B»ÝÄ
AíñÜÖÜ "ÊÜÞ®…ÓÜrÃ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜá'WÜÙÜ ËÃæãà«ÜÊÜ®Üã° ÇæQRÓܨæà ñÜÊÜá¾ ®Üí¹Pæ¿á®Üá°
¹vܨæ ÓÝ—Ô¨ÜÊÜÃÜá Êæãà©. ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃÜ ÊÜÞÃÜ|ÖæãàÊÜáPæR PÝÃÜ|ÊݨÜ
WÜágÃÝñ… ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü PÜÒÊæá, ËÐÝ¨Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÓܳÐÜrÊÝX "®æãà' G®Üá°ÊÜ
                                             ˨æàÍÜ   ±ÜÅÊÝÓÜPæR Ԩܜñæ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ JñܤvÜ¨Ü ®ÜvÜáÊæ¿áã D ±ÜâÓܤPܨÜ
                                           PÜÃÜvÜá ±ÜÅ£¿á ÊæáàÇæ PÜOÝ¡wÔ, ñܱÜâ³WÜÙÜ®Üá° ÓÜıÜwÔ, A¯ÔPæ ŸÃæ¨ÜáPæãor
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¨æÌàÑÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÓÝPÜÑr¨ÝªÃæ. ""WÜágÃÝñ… ÊÜÞvæÇ… Aí¨ÜÃæ
                                           TÝÂñÜ ÓÝ×£ GÓ….GÇ…. »æçÃܱܳ®ÜÊÜÄWæ ®Ý®Üá B»ÝÄ.
2002®Üá° ±Üâ®ÜÃÝÊÜñÜì®æWæãÚÓÜáÊÜâ¨æà?'' Gí¨Üá ¿ÞÃݨÜÃÜã Ôqr¯í¨Ü PæàÚ¨ÜÃæ
                                             CíñÜÖÜ Jí¨Üá ±ÜâÓܤPÜ¨Ü PÜƳ®æ¿á®Üá° ¹£¤¨Ü ÖÝWÜã A¨Ü®Üá° PÜê£XÚÓÜÆá PÝÃÜ|
""ÖÝWݨÜÃæ ¯àÊÜâ Wæãà«ÝÅ ÃæçÆá ¨ÜáÃÜíñÜÊÜ®Üá° ÊÜáÃÜáPÜÚÓÜᣤàÃÝ?'' Gí¨Üá Êæãà©
                                           ÃÝ¨Ü "BÔàÊÜÞ' ¯¿áñÜPÝÈPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜ, Óæ°à×ñÜ ÊÜáÖæàÍ… ±ÜÅ»ÜáWæ,
±ÜÅ£ ±ÜÅÍæ° ÖÝPÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ÓæãQR¯í¨Ü PÜãw¨ÜªÃÜã AÊÜâWÜÙÜÈÉ ñÜPÜì˨æ.
                                             D ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° A£ ÎàZÅÊÝX ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜÈÉ GÆÉ Äà£Àáí¨ÜÆã ®æÃÜÊÝXÃÜáÊÜ
®ÝÊæàPæ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° CÐÜr±ÜvÜáñæ¤àÊæí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ÆãÉ JŸº Êæãà© C¨ÝªÃæ!
                                           B£¾à¿á Óæ°à×ñÜÃÝ¨Ü aæçñܮܠÖæWÜvæ, ÎÅàÍÜ ±Üâ|aÜ, ÎÅàÊÜñÜÕ AwWÜ, Pæ.GÓ…. gWܮݰ¥…,
ËáXÇÝX ®ÝÊÜâ Êæç¿áQ¤PÜ ÖÝWÜã ÓÝÊÜìg¯PÜ iàÊܮܨÜÈÉ ÍÜá¨ÜœaÝÄñÜÅ$ÂÊÜ®Üá°
                                           ÊÝ©ÃÝh… AÊÜÄWæ,
Öæãí©¨ÜªÃÜÐærà WÜÊÜìÊÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ®Ý®Üá ŸÃæ¿ááÊÜ
                                             APÜR®Ü ²Åà£, ÊÝñÜÕÆ ¯àwÃÜáÊÜ ÍÜÎÃæàTÝ ÖæWÜvæWæ,
Êæã¨ÜÆ ±ÜâÓܤPÜ ÓÜÖÜgÊÝXÁáà Êæãà©¿áÊÜÃÜ ŸWæX®Ü¨ÝªX¨æ.
                                             ®Ü®Ü° GÆÉ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üã° AaÜácPÜpÝrX ±ÜÅPÜqÓÜᣤÃÜáÊÜ ÖÝWÜã PÜÐÜr PÝƨÜÈÉ
  AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ ¿ÞÊÜñÜ㤠AaÜcÄ¿ÞX PÝvÜáñݤÃæ.
                                           ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü Gí.G. ÓÜáŸÅÖܾ|Â,
  AÊÜÃÜ ŸWæY ÁãàbÔ¨ÝWÜÇæÆÉ AaÜcÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ. AíñÜÖÜ AaÜcÄ¿á ¸æ®Üá°ÖÜ£¤
                                             ÓÜ¨Ý ¸æíWÝÊÜÈWæ ¯ÆáÉÊÜ, ¸æ®Üá°ñÜqr ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáÊÜ ®Ü®Ü° ®æbc®Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃݨÜ
ÖæãÃÜpÝWÜ AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü Êæáç®ÜËÃæàÚÓÜáÊÜ ±ÜâoWÜÙÜá ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤ Öæãà¨ÜÊÜâ.
                                           ËÍæÌàÍÜÌÃ… »Üp… AÊÜÄWæ
AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ ÊÜááí¨æ ÊÜááí¨æ ñæÃæ©vÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° CÈɨæ.
                                             ÖÝWÜã K¨ÜáWÜÃÝ¨Ü ¯ÊÜáWæ ®Ý®Üá B»ÝÄ.
   D ±ÜÅ¿áñÜ°¨ÜÈÉ ®Ý®æÐÜár ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨æªà®æ Gí¨Üá £à±Üâì PæãvܸæàPݨÜÊÜÃÜá
¯àÊæà.

                                 ±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ
                                Ëg¿á PÜ®ÝìoPÜ
                     8                                           9
        Êæãà© ÖÝ©¿á £ÃÜáÊÜâWÜÙÜá               22. ®Ü®Ü° ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÖÜsÜÊÜÞÄ G®Ü°Æá ¯®ÜWæ A—PÝÃÜ PæãorÊÜÃÝÃÜá?  120
                                   23. Êæãà©&BvÝÌ~ ÖæãàÈPæ¿áÆãÉ ÖÜáÃÜáÚñÜᤠ             126
1. WÜágÃÝñ…®Ü ñæãào¨ÜÈÉ AÃÜÚ¨Ü "²àÆã ´ÜäÇ…'!          13  24. Impossible ±Ü¨Ü¨ÜÇæÉà I' m possible GퟥÜì謾         130
2. ¸ÝÆ嬆 ¸æÃÜWÜá                       18  25. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ J®… væà ÊÜÞÂa…              138
3. Ÿ¨ÜáQ®Ü ÖÜãÃÜ| AÃÜÓÜáñݤ ±Ü¿á|               26  26. Wæãà«ÝÅ ÓÜñÜÂPæR ŸáTÝì ñæãwÓÜÖæãà¨Ü ÓæPÜáÂÆÄÓ…rWÜÙÜá      142
4. H®Ý¨ÜÃÜã K¨Üá C£ÖÝÓÜ&ÓÜíÓÜ¢ñÜ K¨Üá             30  27. ÊݨÜQRÚ¨Ü ÊÝg±æàÀá                       148
5. g®ÜÓÜíZ&G¹Ë² Óݧ±Ü®æ ÓÜíZ¨Ü ŸÆÊÜ«Üì®æ            36  28. Êæãà©Ááí¨ÜÃæ Êæãàw, ¯àÊÜâ J²³, ¹w               154
6. h沿áÊÜÃÜ ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ, ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ŸÙÜáÊÜÚ    40  29. WÝ© ÊæáàÇæ Êæãà©                        158
7. A¨æãí¨Üá Êæá„®ÜËÃæàÚÓÜáÊÜ ÓÝÖÜÓÜ              44  30. ÊÜÞñÜ®ÝvܸæàPݨÝWÜ AÊÜÃÜá ÊÜááWÜáÊÜÞ¾X CÃÜᣤÃÜÈÆÉ       162
8. Êæãà© "Öݲ ®Üã C¿áÃ…' Gí¨ÜÃÜá, ÊÜÊÜÞì ÖèÖÝĨÜÃÜá!     48  31. C¨Üá ŸÄà ®Ü®æã°Ÿº®Ü ®æãàÊÜÆÉ, I¨Üá Pæãàq g®ÜÃܨÜ᪠      166
9. B ËÎÐÜr ±ÜÅÁãàWÜPæR ËÍÝÌÓܨæªà PæãÃÜñæ           52  32. ËáÓÜrÃ… ŸhÝh… ¯ÊÜá¾ ÇæPÝRaÝÃÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÝÌËá?         172
10. C±Ü³ñæã¤í¨Üá £íWÜÙÜ ÊÜ®ÜÊÝÓÜ¨Ü ŸÚPÜ....          58  33. PæãaæcÀáí¨Ü PæãaæcWæ ÖÝÄ ÃæãàWÜ ÖÜÃÜvÜáÊÜ ®æã|WÜÙÝWܸæàw    178
11. g®ÜñÝ ±ÜûÜ¨Ü ±ÜñÜ®Ü ¹h沿á g®Ü®Ü              62  34. Êæãà© ¯¨æàìÍܮܨÜÈÉ Êæ„ŸÅíp… WÜágÃÝñ…             184
12. ËáàÓÜÇÝ£ GíŸ PÝíWæÅÓ…®Ü Jvæ¨Üá BÙÜáÊÜ ¯à£         66  35. ÊÜáPÝvæ ÊÜáÆX¨Ü ¹hæ² ÇæPÜR                   192
13. »ÜãËá AÆáXñÜá ÔSVÃÜ PÜWæãYÇæ¿ÞÀáñÜá            70  36. ±ÜÅgÌÈÔñÜá WÜágÃÝñÜá                      200
14. 1969ÃÜ PÜÃÝÙÜ ®æ®Ü±Üâ                   76  37. ÊݱÜÓ… Ÿí¨Ü ËàÓÝ                        206
15. ÃܥܿÞñæÅWÜÙÜ ÃÜãÊÝÄ ¿ÞÃæí¨Üá £Ú©ÃÜáËÄ?          82  38. ÖæaÜácñݤ Öæãà¨Ü Êæãà© ±ÜÅ»æ üà~ÔñÜá, ŸívÝ¿á¨Ü ÖÜ¸æ      212
16. g®ÜñݨÜÙÜ&¹hæ² Êæá„£Å, »ÜËÐÜÂQRÃÜÈÆÉ TݣŠ         86  39. ÓÜÃÜÓÜÌ£Wæ ±Üâ®Ügì®Ü¾                     218
17. ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá ÃÝgQà¿áPæR AƳËÃÝÊÜá             90  40. WÜvÜÓÜá ®Ý¿áPܮܨÜ᪠A±Ü³o ÊÜáWÜá Ö܃¨Ü¿á           226
18. ÊÜáñæ¤ PÜÃæÀáñÜá ÃÝgQà¿á                  94  41. AS¤Ã… ŸÃæ¨ÜáPæãorÃÜá Óæãà¯¿Þ K©¨ÜÃÜá              236
19. ¹W… ´æ„p…                         100  42. ÃÝÐÜó¨Ü ®ÜíŸÃ…&1 ÊÜááSÂÊÜáí£Å, ÊÜááí©®Ü ±Üūݯ ÊÜáí£Å     242
20. AíñÜÖÜ ±ÜÅ£ÑuñÜ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° AÆíPÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜá IÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ  108
21. AÊÜÃÜá qàPÝPÝÃÜÄWæàPæ EñܤÃÜ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ?         112

                 10
                  1
             WÜágÃÝñ…®Ü ñæãào¨ÜÈÉ
             AÃÜÚ¨Ü "²àÆã ´ÜäÇ…'!
    AÊÜ®Ü KÃÜWæ¿á WæÙæ¿áÃæÆÉ Bo, Fo, aæÇÝÉoWÜÙÜÈÉ ÊæáçÊÜáÃæ¿áᣤ¨ÜªÃæ
   ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜì¨Ü ¸ÝÆPÜ®æ㟺 ÊÜåè®ÜÊÝX A¨æà®Ü®æã°à «æà¯ÓÜᣤ¨Üª. AÊÜ®Ü
   ÊÜåè®Ü¨æãÙÜWæ ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° ¸æà±ÜìwԨܪ AÓÜÊÜÞ®ÜñæÁávæWæ AÓÜÖÜ®æÀáñÜá¤.
   ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®æ°à ñÜÆÉ|WæãÚԨܪ AÓܳ$êÍÜÂñæ¿á ŸWæY BPæãÅàÍÜËñÜá¤.
   ±ÜÅWÜ£¿á ÖÝ©¿á®æ°à PÝ|¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§¿á ŸWæY £àÊÜÅ AÓÜÊÜÞ«Ý®ÜËñÜá¤.
   AíñÜÖÜ AÓÜÖÜ®æ, BPæãÅàÍÜ, AÓÜÊÜÞ«Ý®ÜWÜÙÜ gñægñæWæà B ±æäàÃÜ®Ü ÊÜá®ÜÔÕ®Ü
   Jí¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ñܮܰ g®ÜÃÜ®Üá° gñܮܩí¨Ü Jí¨ÜáWÜãwÓÜáÊÜ PÝÙÜiÀáñÜá¤,
   ²Åࣿáã CñÜá¤, hÝ£ÃÜ×ñÜ ÓÜÊÜÞgÊæäí¨Ü®Üá° PÜoárÊÜ PÜ®ÜÔñÜá¤. CÊæÆÉÊÜâWÜÙÜã
   Jí¨ÜáWÜãw¨ÝWÜ AÊÜ®Ü PÜƳ®æ¿áÈÉ PÜáwÁãv橨æªà ""²àÆã ´ÜäÇ…''!
     ÓÝÊÜޮܠÖÜávÜáWÜÃæÆÉ Öæãàí ÊÜP…ì ŸÃæ¿áÆã Öæ|WÝvÜáÊÜ ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ D
   ¸ÝÆPÜ Aí©®Ü ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®æ°à b£Åst ®ÝoPÜÊæäí¨Ü®Üá° ŸÃæ¨Üá GÆÉÃÜ®Üã°
   aÜQñÜWæãÚÔ¨Ü. BñÜ ÃÜbԨܪ ""²àÆã ´ÜäÇ…''(ÖÜÙÜ© ÖÜãÊÜâ) GíŸ HPÝíPÜ ®ÝoPÜ
   WÜágÃÝ£®Ü AíWÜÙܨÜÈÉ BÍÝÊÝ¨Ü¨Ü ÊæãWæãYí¨Ü®Üá° AÃÜÚÔñÜá¤.
     AÐÜrPÜãR ""²àÆã ´ÜäÇ…''®ÜÈÉ H¯ñÜá¤?
     AÊÜÙæ㟺ÙÜá ¨ÜÈñÜ ÊÜá×Ùæ. BPæWæãí¨Üá ÊÜáWÜáËñÜá¤. JÊæá¾ A®ÝÃæãàWÜÂPæR
   ñÜáñݤ¨Ü B ÊÜáWÜá ÖÝÔWæ ×wÀáñÜá. B¨ÜÃæ ¨ÜÈñÜÙÝ¨Ü PÝÃÜ| BPæ¿á ÊÜáWÜáËWæ
   bQñæÕ ¯àvÜÆá ¿ÞÃÜã J±Üâ³ÊÜâ©ÆÉ. ÓÜÊÜìÓÜíWÜ ±ÜÄñÝÂXWÜÙÝ¨Ü ÓÝ«ÜáWÜÙÜ ŸÚWæ
   Öæãà¨Ü BPæ ñܮܰ PÜÃÜáÙÜ PÜáw¿á ±ÝÅ| EÚÔPæãvÜáÊÜíñæ ¸æàwPæãÙÜáÛñݤÙæ. FÖÜãí,

12                    13
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÓÝ«ÜáWÜÙÜã JÇæÉ G®Üá°ñݤÃæ. B¨ÜÃæ ñÝÀá ÖÜê¨Ü¿á PæàÙܸæàPÜÇÝÉ, ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw    »æà¨Ü ÊÜáÃæñÜá ®ÜÊÜÃݣŠBaÜÄÓÜᣤ¨ÝªÃæ, JqrWæà "¨Ýíw¿Þ' BvÜᣤ¨ÝªÃæ. AíñÜÖÜ
ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° EÚÔPæãÙÜÛÇæà¸æàPæíŸ BÓæÀáí¨Ü ÊÜÞo&ÊÜáíñÜÅ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ ŸÚWæ      ÓèÖݨÜì¿ááñÜ ÖÝWÜã BÃæãàWÜÂPÜÃÜ ÓÜÊÜÞgÊÝX WÜágÃÝñ… ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾£¤¨æ.
ÖæãàWÜáñݤÙæ. ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° EÚÔPæãw AíñÜ AíWÜÇÝaÜáñݤÙæ. B¨ÜÃæ AÈÉ¿áã        ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÜÆÊÜñæô¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ""²àÆã ´ÜäÇ…'' ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá,
¯ÃÝÓæÁáà PÝ©ñÜá¤. ÖÝWæ, BPæ ÖÜñÝÍÜÙÝXÃÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ, ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR ÖæãàX    A¼®ÜÀást ÖÜávÜáWÜ®Ü PÜ®ÜÓÜá Cí¨Üá ®Ü®ÜÓÝX¨æ. AaÜcÄÁáí¨ÜÃæ Aí©®Ü PÜ®ÜÓÜá
""ÖÜÙÜ© ÖÜã''(²àÆã ´ÜäÇ…)Êæäí¨Ü®Üá° "±ÜÅÓݨÜ'ÊÝX ±Üvæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨ÜÃæ       PÜíWÜÙÜ ¸ÝÆPÜ®æà Cí©®Ü WÜágÃÝ£®Ü WÜívæ¨æ¿á ÊÜááSÂÊÜáí£Å, ¨ÜãÃܨÜêÑr¿á
¯®Ü° ÊÜáWÜáËWæ bQñæÕ ¯àvÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ¿ÞÃæãà JŸºÃÜá BÓæ ñæãàÄÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ    ®æàñÝÃÜ !
ÊÜÞñÜá PæàÚ¨Ü BPæWæ Öæãà¨Ü iàÊÜ ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨ÜíñÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§     ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ… Êæãà© !!
¹vܸæàPÜÆÉ? PæÙÜhÝ£Wæ ÓæàĨÜÊÜÃÜ®Üá° g®ÜÃæà ÖÜ£¤ÃÜPæR ¹oárPæãÙÜÛ©¨Üª ÓÜí¨Ü»Üì      AÊÜÃÜá Aí¨Üá "²àÆã ´ÜäÇ…'®ÜÈÉ ÊÜÞw¨Ü㪠HPܱÝñÝż®Ü¿á, Cí¨Üá
A¨Üá. C®Üá° ÊÜáwÊÜí£Pæ¿á ÊÜáãñÜì ÃÜã±Ü¨Üí£¨Üª ¨æàÊÝÆ¿áWÜÙÜ®Üá° PæàÙܸæàPæ?!     WÜágÃÝñÜ®Üá° ±ÜÅWÜ£¿á±Ü¥Ü¨Üñܤ Pæãívæã¿áᣤÃÜáÊÜâ¨Üã HPÝíX¿ÞXÁáà.
±ÜÅÓÝ¨Ü ¯àvÜáÊÜ ÊÜÞñÜá ÖÝXÃÜÈ, ¨æàÊÝÆ¿á¨æãÙÜPæR ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR B ¨ÜÈñÜ     ÓÜÌñÜ@ PæÙÜhÝ£Wæ(WÝ~WÜ) ÓæàÄ¨Ü Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÓÝÊÜÞiPÜ ñÝÃÜñÜÊÜá¨Ü
ÊÜá×ÙæWæ AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜÈÆÉ. AñÜá¤&PÜÃæ¨ÜÃÜã Óܳí©ÓܸæàPÝ¨Ü QËWÜÙæà QÊÜâvÝX¨ÜªÊÜâ,   ŸWæY ÓÜáTÝÓÜáÊÜá¾®æ »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜÆÉ. AÊÜÃÜ ¿ÞÊÜ »ÝÐÜ|WÜÙÜÆãÉ
A®ÜáPÜí±ÜËÆɨæ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÜá PÜÇÝÉX¨ÜªÊÜâ. Jí¨ævæ BPæ ±ÜÅÓݨÜPÝRX AíWÜÇÝaÜᣤ¨ÜªÃæ  ÊæáàÇÝj£&PæÙÜhÝ£WÜÙæíŸ ±ÜŸæà«ÜWÜÙÜá PæàÚŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜ
C®æã°í¨ævæ A®Ý¥ÜÊÝX ÊÜáÆX¨Üª ÊÜáWÜá ÓÝ訆 gñæ Óæ|ÓÝvÜᣤñÜá¤. GÐærà         ÊÜÞ¿ÞÊÜ£¿áÊÜÃÜíñæ A—PÝÃÜPæRàÃÜáÊÜâ¨ÜPÝRX "Êæäàp… ÖÜÊÜÞÃÝ, ÃÝh…
¸æàwPæãívÜÃÜã BPæWæ ±ÜÅÓÝ¨Ü ¨æãÃæ¿áÈÆÉ. AÐærà AÆÉ, BPæ¿á®Üá° ¨æàÊÜÓݧ®Ü©í¨Ü     ñÜáÊÜÞØÃÝ. Ááà ®Ü×à aÜÇæàWÝ' AíñÜ ÊæáàÇÝj£¿áÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÖÜWæñÜ®ÜÊÜ®Üã° ÓÝ—
ÖæãÃܨܹº AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜÞw PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. ÖÜñÝÍÜÙÝ¨Ü BPæ ÊÜá®æWæ ŸÃÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ     Ô¨ÜÊÜÃÜÆÉ. ""WÜágÃÝñ… AÔ¾ñÝ''(BñܾWèÃÜÊÜ, ÖæÊæá¾) GíŸ ÓÜãñÜÅÊܯ°oárPæãívÜá
Jíq¿ÞX ¹oárÖæãàX¨Üª ÊÜáWÜá訆 ±ÝÅ|Êæà ÖÝÄ ÖæãàXÃÜáñܤ¨æ.              g®ÜÃÜ®Üá° JWÜãYwÓÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÃÜá. ®ÝÊæÆÉ Jí¨æà GíŸ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÊÜááqrÓÜÆá,
   C¨Üá ""²àÆã ´ÜäÇ…'' ®ÝoPܨÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ Óܯ°ÊæàÍÜ.                ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãvÜÆá ±ÜſᣰԨÜÃÜá. AíñÜÖÜ ÓÜÊÜáÑr»ÝÊÜÊÜ®Üá° ÊÜáãwÓÜᣤÃÜáÊÜ
   ¨æàÊÜÃÜ G¨ÜáÃÜá GÆÉÃÜã ÓÜÊÜÞ®ÜÃÜá. ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÅÓÝ¨Ü GÆÉÄWÜã ÓÜÆɸæàPÜá     PÝÃÜ| WÜágÃÝñ… ŸWæY ¿ÞÃݨÜÃÜã Ë®ÝPÝÃÜ| qàPæ ÊÜÞw¨ÜÃæ AÈÉ®Ü g®Ü
GíŸá¨æà "²àÆã ´ÜäÇ…'®Ü ÓÜí¨æàÍÜ. B¨ÜÃæ A¨Üá ŸÄà ®ÝoPÜÊÝXÃÜÈÆÉ.           ÃæãbcWæàÙÜáñݤÃæ, JpÝrX ÊÜááX¹àÙÜáñݤÃæ. ®ÜÊÜáì¨Ý BOæPÜqr®Ü ŸWæY A®ÜWÜñÜÂÊÝX
WÜágÃÝñ…®ÜÈɨܪ ±ÜÄÔ§£¿á ±ÜÅ£¹íŸÊÝXñÜá¤. ÊæáàÆá&QàÙæíŸ ñÝÃÜñÜÊÜáÂWÜÚí¨ÝX      ÊÜáãWÜáñÜãÄst ¸ÝÈÊÜâv… ®Üo BËáàÃ… TÝ®…Wæ C¨ÜÃÜ A®Üá»ÜÊÜÊÝX¨æ.
ÓÜÊÜÞg ÓÜí±Üä|ìÊÝX Jvæ©ñÜá¤. PÜí¨ÜPÜWÜÙÜá ÊÜááaÜcÇÝWܨÜÐÜár ¨æãvÜx¨ÝX¨ÜªÊÜâ.    WÜágÃÝñ… g®ÜÃÜÈÉ Cí¨Üá PÝ|ᣤÃÜáÊÜ "BñܾWèÃÜÊÜ'ÊæíŸ "ÓÝQÒ±ÜÅþæ'Wæ ¨æãvÜx
WÜágÃÝ£WÜÙÜá ÊݱÝÃÜPæR ÖæÓÜÃݨÜÊÜÃÜá. ñÝÃÜñÜÊÜá¨ÜÆãÉ AÐærà "ÖæÓÜÃÜá' ÊÜÞw     C£ÖÝÓÜÊÜä C¨æ.
¨ÜªÃÜá. ¿ÞÊÜ ±ÜPÜÒWÜÙÜá A—PÝÃÜPæR Ÿí¨ÜÃÜã ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ IPÜÂñæ¿á®Üá° ñÜÃÜÆá         JÊæá¾ ÊÜáÖÝÃÝg APܺÅWæ "©à±ÜP… ÃÝWÜ'ÊÜ®Üá° PæàÙÜáÊÜ Ÿ¿áPæ¿ÞWÜáñܤ¨æ.
ÊÜÞñÜÅ ÓÝ«ÜÂËÃÜÈÆÉ. Cí¨Üá ¯àÊæà®Ý¨ÜÃÜã WÜágÃÝñÜ®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ "²àÆã         ÊæãZÇ… ÃÝgÃÜÈÉÁáà AñÜÂíñÜ ÓÜÖÜ®ÜÎàÆ®ÝX¨Üª BñÜ®Ü BÓݧ®Ü¨ÜÈÉ ¹àÃÜŸÆÉ®Üí¥Ü
±ÜäÇ…' ®ÝoPܨÜÈÉ ñæãàÄÔ¨Ü᪠WÜágÃÝñÜ®æ°à? Gí¨Üá BÍÜc¿áì±ÜvÜᣤàÄ, B ÊÜáqrWæ     ˨ÜãÐÜPÜ®Ü gñæWæ ñÝ®…Óæà®…®ÜíñÜÖÜ ÊÜáÖÝ®… ÓÜíXàñÜWÝÃÜ®Üã CÃÜáñݤ®æ.
Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿ÞX¨æ! Cwà ¨æàÍܨÜÈÉÁáà PÝ|ÇÝWܨÜíñÜÖÜ ÓÝÊÜÞiPÜ HPÜñæ PÜívÜá        CÊÜ£¤WÜã ÓÜíXàñÜÊæí¨Ü PÜãvÜÇæà ñÜor®æ ®æ®Ü±ÝWÜáÊÜâ¨Üá ñÝ®…Óæà®… ÖæÓÜÃÜá. BñÜ
ŸÃÜᣤ¨æ. AÈÉ "hÝ£ÃÜ×ñÜ ×í¨Üã ÓÜÊÜÞg' ¯ÊÜÞì|WæãÙÜáÛ£¤¨æ. g®ÜÃÜá hÝ£         ÖÝvÜÆá ¯íñÜÃæ g®ÜÃæàPæà, ±ÜÅPÜꣿáã ñÜÇæ¨ÜãWÜᣤñÜá¤. AíñÜÖÜ ÓÜíXàñÜ ©WÜYg¯Wæ

                    14                                         15
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


APܺÃÜ®Ü PÜÃæ ÖæãàWÜáñܤ¨æ. Aí¨Üá ñÝ®…Óæà®… BÊæàÍÜ»ÜÄñÜ®ÝX ÖÝvÜᣤ¨ÜªÃæ BñÜ®Ü    WÝÅÊÜáPæR ÓæàÄñÜá¤. ÖÜñæã¤íŸñܤ®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü EñܤÃÝ«Üì¨ÜÈÉ ÊÜá®æ¹oár ÊÝv…
¨æàÖÜ EÄ¿ááÊÜ hÝÌÇæ¿áíñÝWÜáñܤ¨æ. BñÜ®Ü ±ÝÅ|PæRà PÜáñÜᤠG¨ÜáÃÝWÜáñܤ¨æ.       ®ÜWÜÃÜPæR Ÿí¨Ü ÊÜáWÜ®…ÇÝÇ… ÃÝÊÜáaÜí¨Ü¨ÝÓ… ©®ÜÔ AíWÜw ñæÃæ¨Üá ÊݱÝÃÜ
CÃÜáÊÜâ¨æãí¨æà ¨ÝÄ. ¿ÞÃݨÜÃÜã "ÊÜáÇÝØÃ… ÃÝWÜ'¨ÜÈÉ ÖÝvܸæàPÜá. B¨ÜÃæ         BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ÊÜáWÜ®…ÇÝÇ…Wæ JŸº ±ÜâñÜů¨Üª&ÊÜáãÇ…aÜí¨…. BñÜ A±Ü³®Ü PÜÓÜ៮æ°à
AíñÜÖÜ PÜÇÝ˨ÜÃÝÃÜã PÝ|ᣤÆÉ. ¿ÞÊÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜã ®æ®Ü±ÝWÜᣤÆÉ. Cñܤ         ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨Ü. PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ ÊÜáãÇ…aÜí¨…WÜã ËÊÝÖÜÊÝÀáñÜá. 1915ÃÜÈÉ
PÜá©¿ááÊÜ ¨æàÖÜÊÜä ñÜ|¡WÝWÜᣤÆÉ. ÖÝWÝX "ÊÜáÇÝØÃ… ÃÝWÜ'¨ÜÈÉ ÖÝvÜáÊÜ         ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ… ÖÜáqr¨Ü. B ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓÜ®Ü ÊÜáãÃÜ®æà ÊÜáWÜ®æà ®ÜÃæàí¨ÜÅ.
ÓÜíXàñÜWÝÃÜÃÜ®Üá° ÖÜávÜáPÜáñݤ ÖæãÃÜvÜáñݤ®æ ñÝ®…Óæà®…. ÖÝWæ ÖÜávÜáPÜáñݤ        D ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ×àÃæã!
ÖÜávÜáPÜáñݤ BñÜ WÜágÃÝñ…®Ü ÊÝv…®ÜWÜÃÜPæR ŸÃÜáñݤ®æ. AÈÉ 300PÜãR ÖæaÜác "ÓÝÃÜíX'     ®ÜÃæàí¨ÜÅ g¯Ô¨Ü᪠1950, Óæ±æríŸÃ… 17ÃÜí¨Üá. 1944ÃÜÈÉ g¯Ô¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü
ÊݨÜPÜĨݪÃæ Gí¨Üá ¿ÞÃæãà ÖæàÚÃÜáñݤÃæ. CíñÜÖÜ »ÜÃÜÊÜÓæ¿á BÍÝQÃÜ|Êæà         ×Ä¿á|¡ ÓæãàÊÜå…»ÝÀá GÓ…GÓ…Ô ÊÜááXst ®ÜíñÜÃÜ ÓݯoÄ C®…Óæ³PÜÒ®…®ÜÈÉ
BñܮܮÜá° ÊÝv…®ÜWÜÃÜPæR GÙæ¨Üá ñÜí©ÃÜáñܤ¨æ. AÐÜrPÜãR ±ÝÅ| EÚÔPæãÙÜÛÆá ¸æàÃæ     w±æäÉÊÜÞ ÊÜÞw ÃÝg BÃæãàWÜ CÇÝTæ¿áÈÉ ÓÝÌÓܧ$ ñܱÝÓÜPÜ®ÝX PæÆÓÜPæR
¨ÝÄÁáà CÆɨÝXÃÜáñܤ¨æ.                                ÓæàĨÜÃÜá. 1946ÃÜÈÉ ÖÜáqr¨Üª ÊÜáñæ㤟º ×Ä¿á|¡ AÊÜáêñ… PÜãvÜ GÓ…GÓ…Ô
  Cñܤ "ÍÜËáìÐÝu ÓÜÃæãàÊÜÃÜ'PæR ¯àÃÜá ñÜÃÜÆá BWÜËáԨܪ ñÝ®Ý ÊÜáñÜᤠÄàÄàWæ     ÊÜááXÔ o®ÜìÃ… ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ IqI ñÜÃܸæ࣠±Üvæ¨Üá TÝÓÜX PÜí±Ü¯Áãí¨ÜÃÜÈÉ
ñÝ®…Óæà®… BWÜËáÔÃÜáÊÜ ÓÜᩪ £Ú¨ÜáŸÃÜáñܤ¨æ. BñܯWæ G¨ÜáÃÝXÃÜáÊÜ A±Ý¿áÊÜä       aÜÃÜQ PæÆÓÜPæR ÓæàÄPæãívÜ. B¨ÜÃæ 1952ÃÜÈÉ g¯Ô¨Ü ÓÜÖæãà¨ÜÄ ÊÝÓÜí£¿ÞWÜÈ,
WæãñݤWÜáñܤ¨æ. Êæã¨ÜÇæà ÓÜíXàñÜ ÓÜá«æ¿á®Üá° E|ŸwÔ ÊÝv…®ÜWÜÃÜ¨Ü ÊæáaÜácWæWæ     C¯°ŸºÃÜá QÄ¿á ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÝ¨Ü ±ÜÅÖÝɨ…(1955), ±ÜíPÜh…(1958) BWÜÈ AÐÝrX
±ÝñÜÅÃÝX¨Üª ñÝ®Ý ÊÜáñÜᤠÄàÄàWæ ñÝ®…Óæà®… AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ÖÝvÜáÊÜâ¨Üá WèÃÜÊÜ¨Ü     K¨Üá&ŸÃÜÖÜ PÜÈ¿áÈÆÉ.
ËÐÜ¿áÊæ¯ÔñÜá. Aí¨Üá AÊÜÄŸºÃÜã "ÊÜáÇÝØÃ… ÃÝWÜ'¨ÜÈÉ ÊÜáíñÜÅÊÜááWÜœÃÝWÜáÊÜíñæ
ÖÝw¨ÝWÜ ñÝ®…Óæà®…®Ü ¨æàÖÜ ñÜ~¨Üá A±Ý¿á ¨ÜãÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ.
  D ËÐÜ¿á ÊÜáÖÝÃÝg APܺÅWæ £Ú¿ááñܤ¨æ.
  AÊÜÄŸºÃÜ®Üã° PÜãvÜÇæà PÜÃæñܯ° Gí¨Üá ñܮܰ »ÜoÃÜ®Üá° ÊÝv…®ÜWÜÃÜPæR PÜÙÜá×Ô
PæãvÜáñݤ®æ. B¨ÜÃæ ñÝ®Ý ÊÜáñÜᤠÄàÄàWæ ÃÝg®Ü BÓݧ®Ü¨ÜÈÉ ÖÝvÜÆá ÊÜá®ÜÓÜáÕ
J±Üâ³ÊÜâ©ÆÉ. A¨Üá ñÜÊÜá¾ ±ÜÃÜí±ÜÃæWæ ËÃÜá¨Üœ Gí¨æ¯ÓÜáñܤ¨æ. ÖÝWÜíñÜ JÇæÉ Gí¨ÜÃæ
ÃÝg¯Wæ AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜÞw¨Üíñæ. A¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÜä aæ®Ý°XÃÜáÊÜâ©ÆÉ. CíñÜÖÜ
ÓÜí©WÜœ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÊÜá®ÜÔÕWæ ËÃÜá¨ÜœÊÝX ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá°
ÊÜááÄ¿ááÊÜ Ÿ¨ÜÆá ñÝ®Ý ÊÜáñÜᤠÄàÄà BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ. BñܾWèÃÜÊÜÊÜ®Üá°
G£¤×w¿ááñݤÃæ.
  WÜágÃÝñ… AÔ¾ñÝ, WÜágÃÝñ… AÔ¾ñÝ, WÜágÃÝñ… AÔ¾ñÝ AíñÜ ÓÜ¨Ý WÜá®ÜáWÜáÊÜ
®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ… Êæãà©¿áÊÜÃÜá g¯Ô¨Ü㪠ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉÁáà!
  Êæãà© PÜáoáíŸ ÊÜáãÆñÜ@ Ÿ®ÜÓÜRíñÜ iÇæÉ¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ ®ÜÊܨæãàñÝÅ

                    16                                        17
                     2
                   ¸ÝƨÜ
                   ¸æÃÜWÜá
    ®ÜÃæàí¨ÜŮܨÜ᪠ŸvÜ PÜáoáíŸ. ÊÜá~¡¯í¨Ü ¯Ëáìst ÊÜá®æ. C©ª¨Ü᪠Jí¨æà
   ¨æãvÜx PæãàOæ. PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, ÊÜáÆWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠFo ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá
   A¨æà PæãsÜw¿áÈÉ. B PæãsÜw¿á Jí¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ŸaÜcÆá ÊÜá®æ¿áã
   CñÜá¤. ÊÜáwPæ¿áÈÉ ¯àÃÜá ñÜáí¹ÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ±ÜÃܨæ PÜoár£¤¨ÜªÃÜá.
   ±ÜÃܨæÁáà Wæãàvæ! A¨ÜÃÜ ±ÜPÜR¨ÜÇæãÉí¨Üá ±Üâor PæãsÜw CñÜá¤. A¨Üá AvÜáWæ
   PæãàOæ¿áã Öè¨Üá, ±Üâor ¨æàÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áã A¨ÜÃæãÙÜXñÜá¤. ÊÜáñæã¤í¨Üá ±Üâor
   PæãsÜw¿áÈÉ ÓÝÊÜÞ®Üá ÓÜÃÜíhÝÊÜááWÜÙÜ gñæWæ ¸æÃÜ~WÜÙÜ®Üã° hæãàwÔvÜÇÝWÜᣤñÜá¤.
   AvÜáWæ ÊÜÞvÜÆá ¸æÃÜ~WÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜᣤ¨Üª PÝÃÜ| QÄ¨Ý¨Ü ÊÜá®æ ñÜáí¸Ý ÓÜ¨Ý ÖæãWæ
   ñÜáí¹ÃÜᣤñÜá¤. ¿ÞÊÜ PæãsÜwWÜÚWÜã QoQWÜÚÃÜÈÆÉ. Cwà ©®Ü ÔàÊæáGOæ¡ ©à±Ü
   ÖÜbcvܸæàQñÜá¤. ÖÝWÝX ÖæãWæ ÖæàÙÜ£àÃܨÜá. B¨ÜÃæ ÊÜá®æ ñÜáí¸Ý ÊÜáPÜRÙÜá! ÖÝWÝX
   ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ñÜí¨æ ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ… ¹¨Üįí¨Ü AorÊæäí¨Ü®Üá° ¯ËáìÔ¨ÜÃÜá.
   Aor¨Ü ÊæáàÇݽWÜÊÜ®Üá° ÓÜWÜ~Àáí¨Ü ÓÝÄst ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ñÝÀá, ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜáÆWÜÆá
   A®ÜáPÜãÆ ÊÜÞwPæãorÃÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÍèaÝÆ¿áÊæà CÃÜÈÆÉ. ¸æÙÜWæY
   G¨Üª PÜãvÜÇæà aæíŸá ×w¨Üá Ÿ¿áÈWæ KvܸæàQñÜá¤.
     ®ÜÃæàí¨ÜÅ ñܮܰ ¸ÝÆÂÊÜ®Üá° PÜÙ橨æªà ŸvÜñܮܨÜÈÉ.
     A|¡í©ÃÜíñæ ÓÜÃÜPÝÄ ÍÝÇæ¿áÈÉÁáà ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞw¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ, "»ÜWÜÊÜñÝ
   aÝ¿áì ®ÝÃÝ¿áOÝaÝ¿áì ±èÅyÜÍÝÇæ'¿á®Üá° ÓæàĨÜ. BñÜ CíXÉÐ… ÖÝWÜã
   ÓÜÊÜÞgÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ GÆÉÄXíñÜ Ÿá©œÊÜíñÜ®ÝX¨Üª G®Üá°ñݤÃæ BñÜ®Ü ÓÜÖܱÝtWÜÙÜá.

18                     19
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                    ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


Jí¨ÜÄí¨Ü 11®æà ñÜÃÜWÜ£¿áÊÜÃæWÜã Jí¨æà ¸æía… ÊæáàÇæ PÜáÚñÜá ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞw¨Ü       ñæãàÄÓÜÆá ÊÜÞñÜÅ J±Ü³ÈÆÉ. ÓÜÄ&ñܱÜâ³ Gí¨Üá £ÚÓܸæàPݨÜÊÜÃÜá ÎPÜÒPÜÃæà ÖæãÃÜñÜá
B±Ü¤ Óæ°à×ñÜ gÓÜ㨅 TÝ®… ±ÜsÝO…, Óæ°à×ñÜ®Ü gñæWæ PÜÙæ¨Ü ÊÜá«ÜáÃÜ PÜÒ|WÜÙÜ®Üá°      ÊÜÞ¯oÃ… AÆÉ GíŸá¨Üá BñÜ®Ü ÊݨÜÊÝXñÜá¤.
Cí©WÜã ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. ®ÝËŸºÃÜã APÜR±ÜPÜR¨Ü ŸvÝÊÜOæWÜÙÜÇæÉà ÊÝÓÜÊÝX¨æªÊÜâ.        ÓÜíÓÜ¢ñÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¨ÜáŸìÆÃÝXÃÜáÊÜ Ë¨Ý¦ìWÜÚWÝX ±ÜÅñæÂàPÜ ñÜÃÜWÜ£WÜÙÜ®Üá°
B¨ÜÃæ ±ÜÃÜÓܳÃÜ Qñݤw¨Ü ¿ÞÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜã ®æ®Ü±ÝWÜᣤÆÉ. AÆɨæ B PÝƨÜÈÉ        BÁãàiÓÜÇÝXñÜá¤. B ñÜÃÜWÜ£WÜÚWæ ÖÝgÃÝWÜÆá J±Ü³¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ "PÜÈ¿á¸æàPæíŸ
×í¨Üã ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã ÓÜíZÐÜìWÜÙÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ÖÜŸº ÖÜÄ©®ÜWÜÙÜ®Üá°,        Caæf CÆÉ©¨ÜªÃæ ÖÜáqrst ŸÅÖܾ¯í¨ÜÆã PÜÈÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ' G®Üá°£¤¨Üª. ÖÝWÜíñÜ
ËÊÝÖÜWÜÙÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜ®Üá° Jí¨ÝX BaÜÄÓÜᣤ¨æªÊÜâ. ¿ÞÊÜ ñÝÃÜñÜÊÜáÂ,          ®ÜÃæàí¨ÜůWæ PÜÈ¿ááÊÜ BÓÜQ¤ CÃÜÈÆÉ Gí¨ÜÆÉ. BñÜ JÙæÛ¿á K¨ÜáWÜ. ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜ
»æà¨Ü»ÝÊÜWÜÙÜã CÃÜÈÆÉ. ËáXÇÝX ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉ Gí¨Üã PæãàÊÜáá¨ÜÙÜáÛÄÁáà          ÇæçŸÅÄWÜÙÜÈÉ Æ»ÜÂËÃÜ©¨Üª "¸ÝÆ ÓÜí¨æàÍÜ', "ÃÜkáW…ÊÜáW…' ÊÜáñÜᤠ"Ëá¿Þ ´ÜâÔR'
ÓÜí»ÜËÔÆÉ G®Üá°ñݤÃæ ±ÜsÝO….                              ÊÜááíñÝ¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜÞÂWÜÄká®…WÜÙÜ®Üá° ñܱܳ¨æ K¨Üᣤ¨Üª. PÜáñÜãÖÜÆ ÖÜáqrÓÜᣤ¨Üª
   ®ÜÃæàí¨ÜůWæ Óæ°à×ñÜÃÜ ¨æãvÜx ¨Üívæà CñÜá¤. Óæ°à×ñÜÃÜ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ BñÜ "G®…w'     ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° WÜípæWÜorÇæ PÜáÚñÜÇæÉà PÜáÚñÜá K¨Üᣤ¨Üª. I¨ÜÄí¨Ü ÖÜñܤ®æà ñÜÃÜWÜ£ÊÜÃæWÜã
(®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ…) Gí¨æà ±ÜÅTÝÂñÜ. WÜáívÜá ÊÜááS Öæãí©¨Üª BñÜ          ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü gñæ ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞw¨Ü vÝ. ÓÜá—àÃ… hæãàÎ ñÜÊÜá¾ Óæ°à×ñÜ®Ü ŸWæY
ÍÝÇæ¿áÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà PÜoárÊÜáÓݤX¨Üª. Cñܤ ÍÝÇæ ¹or PÜãvÜÇæà ±ÜÃÝÄ¿ÞWÜá          A±ÝÃÜ WèÃÜÊÜ CoárPæãíw¨ÝªÃæ. ®æàÃÜ ®Üáw, ®ÜvÜñæWæ ÖæÓÜÃÝX¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ
£¤¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ ®æàÃÜÊÝX A±Ü³®Ü qà AíWÜwWæ ÖæãàX ®æÃÜÊÝWÜᣤ¨Üª. B¨ÜÃæ ÍÝÇæWæ      ¿ÞÃæà ÓÜÊÜáÓæ¿áÈɨܪÃÜã Óܳí©ÓÜᣤ¨Üª. AWÜñܹ¨ÜªÃæ ÍÝÇæ¿á ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÜ
ÃÜhæ Ÿí¨ÝWÜ FÄ®æãÙÜX¨Üª ¨æãvÜx BÆ¨Ü ÊÜáÃÜ¨Ü PæÙÜWæ Óæ°à×ñÜÃÜ gñæWæ BoÊÝvÜá       ŸÚWæ ÖæãàX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR AígᣤÃÜÈÆÉ G®Üá°ñݤÃæ ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉ DWÜ
£¤¨Üª.                                         ÊÜáãÙæñÜýÃÝXÃÜáÊÜ hæãàÎ. ÊÜáñæ㤟º Óæ°à×ñÜ ÖÜÄàÍ… ±ÜpæàÇ… ÍÝÇæ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü
   ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¸ÝƨÜÇæÉà ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ ŸWæY A±ÝÃÜ ²Å࣠¸æÙÜÔPæãíw¨Ü᪨Üá PÝ|ᣤñÜá¤.  Zo®æÁãí¨Ü®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. JÊæá¾ ®ÝÆÌÃÜá ÖÜávÜáWÜÃÜá JŸº AÊÜÞ¿áPÜ
ÊÝv…®ÜWÜÃÜ¨Ü ±ÜâÓܤPÜ ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á¨ÜÇæÉà ÖæaÜác PÝÆ PÜÙæ¿áᣤ¨Üª. ®ÜÃæàí¨ÜÅ       ˨ݦì¿á®Üá° ×WÝYÊÜááWÝY ¥ÜÚÓÜᣤÃÜáñݤÃæ. ÊÜáãPܱæÅàûÜPÜ®Üíñæ ËàüÓÜᣤ¨Üª
GÈɨݪ®æ Gí¨Üá PÜívÜá×w¿á¸æàPݨÜÃæ ÇæçŸÅÄWæ ÖæãàX C|áQ ®æãàvܸæàPÜá           ®ÜÃæàí¨ÜůWæ H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸá¨æà £Ú¿ááÊÜâ©ÆÉ. ñÜ®ÜXíñÜ ŸÈÐÜuÃݨÜ
Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÐÜrÃÜÊÜáqrWæ ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÖÜáaÜác BñÜ®ÜÈÉñÜá¤. ÍÝÇæ¿áÈÉ ñܮܰ ÓÜÖܱÝtWÜÙÜ  B ®ÝÆÌÃÜá ˨ݦìWÜÚWæ ÓÜÊÝÇæÓæ¿ááÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ¨Ü PæÆÓÜ GíŸá¨Üá
ÓÜÖÝ¿áPæR «ÝËÓÜᣤ¨Üª BñܯWæ "ËáÔ÷ ÓÜÃ…' Aí¨ÜÃæ ±ÜíaܱÝÅ|. ËþÝ®Ü ËÐÜ¿áPæR        BñܯWæ £Ú©ñÜá¤. ÖÝWÜíñÜ ÓÜáÊÜá¾®æ PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÈÆÉ. ¸ÝÂW…¯í¨Ü CíP… ±æ®Ü°®Üá°
ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ®ÜᰠԨܜ ±ÜwÓÜáÊÜÈÉ ËáÔ÷ ÓÜÃ…Wæ ®æÃÜÊÝWÜᣤ¨Üª. AÊÜ®Ü     ÖæãÃÜñæWæ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ A¨ÜÃÜ ÍÝÀá¿á®Üá° B ®ÝÆÌÃÜá ÖÜávÜáWÜÃÜ ÊæáàÇæ GÃÜb
±èÅyÜÍÝÇæ¿áÇæãÉí¨Üá aÜaÝìPÜãoËñÜá¤. ÍÝÇæ¿áÈÉ ®ÝbPæ ÓÜÌ»ÝÊܨÜÊÜ®Üá Gí¨æà         AÈÉí¨Ü ±ÜÃÝÄ¿ÞX ¹or. Cñܤ AÊÜÞ¿áPÜ Ë¨Ý¦ìWæ ¥ÜÚst ËÐÜ¿á ÍÝÇæ¿á
ÖæÓÜÃÝX¨ÜªÃÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ D aÜaÝìPÜão¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ PÝ¿áí BX »ÝX¿ÞWÜᣤ¨Üª.         Öæv…ÊÜÞÓܤÅWæ WæãñݤÀáñÜá. PÝÉÓ…ÃÜãÊÜå…Wæ Ÿí¨Ü AÊÜÃÜá, ¥ÜÚÔ¨ÜÊÜÃÝÃÜá?
A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà ËÐÜ¿á, ËaÝÃÜÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá, ÓܳÐÜr £ÚÊÜÚPæ, ¯ÆáÊÜâ Öæãí©¨Üª         Gí¨Üá GÆÉÃÜ®Üã° ±ÜÅΰԨÜÃÜá. B¨ÜÃæ ¿ÞÃÜã ¸ÝÀáºvÜÈÆÉ. AÐÜrÃÜÈÉ "ÓÜÃ…, B
G®Üá°ñݤÃæ BñÜ®Ü ÎPÜÒPÜÃÝ¨Ü vÝ. ².i. ±ÜpæàÇ…. JÊæá¾ ÍÝÇæ¿á ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊæáàÐÜáó      AÊÜÞ¿áPÜ Ë¨Ý¦ì¿á®Üá° ¥ÜÚÔ¨ÜÊÜÃÜ AíX¿á ÊæáàÇæ ÍÝÀá¿á PÜÇæÀá¨æ'
®ÝÊÜá±Ü¨ÜWÜÙÜ Ë»ÜQ¤ ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿ¯° Gí¨Üá ÖæàڨܪÃÜá. ÖÝWæ        Gí¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ. BñÜ®Ü ÊÜááí¨ÝÇæãàaÜ®æ¿á ´ÜÆÊÝX ÓÜáÆ»ÜÊÝX ñܲ³ñÜÓܧÃÜ®Üá°
ŸÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨Üá ÍÝÇæ¿á ÊÜÞ¯oÃ…Wæ ñæãàÄÓÜáÊÜíñæ ÓÜãbԨܪÃÜá.             ±Üñæ¤ÖÜaÜcÆá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá.
BÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Üíñæ Ë»ÜQ¤ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜáPæãívÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ, A¨Ü®Üá° ÊÜÞ¯oÃ…Wæ         ®ÜÃæàí¨ÜůWæ ¿ÞÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜá Gí¨Üá ÖæàÙܸæàPÝX ŸÃÜᣤÃÜÈÆÉ.

                     20                                             21
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ PÜÐÜrÊÜ®Üá° AÄñÜáPæãíw¨Üª BñÜ ÓÜÌñÜ@ ÓÜÖÝ¿áPæR ÊÜááí¨ÝWÜᣤ¨Üª. ÊÜá®æWæ  ÍÝÇÝ ÖÜíñܨÜÈÉÁáà BñÜ®ÜÈÉ ÓÜíZiàË¿á ÆûÜ|WÜÙÜá PÝ|ᣤ¨ÜªÊÜâ. ÓÝí\PÜ
¯àÃÜá ñÜÃÜáÊÜâ¨Üá, PÜÓÜ WÜáwÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááíñÝ¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜÌCaæfÀáí¨Ü ¯ñÜÂÊÜä  ¯Ðæu¿áã BñÜ®ÜÈÉñÜá¤.
ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. AÐærà AÆÉ ñܮܰ Ÿpær¿á®Üá° ñÝ®æà ñæãÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨Üª. ®æãàvÜáÊÜÊÜÃÜ     BñÜ®Ü ÍÝÇæ¿á Jí¨Üá »ÝWܨÜÈÉ PÝí±èív… CÃÜÈÆÉ. PÝí±èív… ¯ÊÜÞì|
PÜ~¡Wæ ¯àpÝX PÝ|¸æàPæíŸ ±ÜÅþæ¿áã BñÜ®ÜÈÉñÜá¤. CÔ÷ ÖÝPÜ¨Ü ¿ÞÊÜ EvÜá±Ü®Üã°       ÊÜÞvÜÆá ÍÝÇÝ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á ŸÚ ÖÜ|ÊÜä CÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX ÖÜ|
«ÜÄÓÜᣤÃÜÈÆÉ.                                    ÓÜíWÜÅÖÜOæWÝX ®ÝoPÜ ±ÜŨÜÍÜì®ÜÊæäí¨Ü®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÆá ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¯«ÜìÄÔ¨Ü.
   ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ñÜí¨æWæ ±ÝÅ~WÜÙæí¨ÜÃæ ŸÆá ²Åà£. ÊÜá®æ¿áÈÉ ÖÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÝQ¨ÜªÃÜá.  B GÙæ¿á ÊÜ¿áÔÕWæ A¨æãí¨Üá ¨æãvÜx ¯«ÝìÃÜÊÝXñÜá¤. B ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà
AÆÉ¨æ ±Üâor GOæ¡ WÝ|ÊÜä CñÜá¤. CÊÜâWÜÙæÆÉÊÜâ¨ÜÃÜ ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ        BñÜ®ÜÈÉ AíñÜÖÜ «æç¿áì CñÜá¤. ñܲ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜáì¨Ý ®Ü©WÜÙÜá EQR ÖÜĨÝWÜÆã
®Ü¨æªà BXñÜá¤. BÃæàÙÜá ÊÜÐÜì¨ÜÊܯÃÜáÊÝWÜÇæà BñÜ®ÜÈÉ ÓæàÊÝ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ         ÓÜíñÜÅÓܤÃÜ ±ÜÄÖÝÃÜPÝRX BñÜ ¯— ÓÜíWÜÅ×Ԩܪ. PÜêÐÜ¡ g®Ý¾ÐÜrËá ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ £íw
G¨Ü᪠PÝ|ᣤñÜá¤. ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉ ÃÜÔP…»Ý¿å… ¨ÜÊæ GíŸ 79 ÊÜÐÜì¨Ü            £¯ÓÜáWÜÙÜ AíWÜw CvÜᣤ¨Üª. A¨ÜÄí¨Ü ŸÃÜᣤ¨Üª ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÝÃÜ ¯—Wæ
ÊÜÁãàÊÜê¨ÜœÄ¨ÜªÃÜá. ÊÜáãÆñÜ@ PÝíWæÅÔÕWÜÃÝ¨Ü AÊÜÃÜá g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿á|ÃÜ        ¯àvÜᣤ¨Üª.
±ÜÅ»ÝÊÜPæãRÙÜWÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ PÜaæàÄ ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ñÜí¨æ¿á qà ÓÝrÇ… ±ÜPÜR¨ÜÈÉÁáà      ®ÜÃæàí¨ÜůWæ DgáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ AaÜácÊæáaÜác. ÍÜËáìÐÝu ÓÜÃæãàÊÜÃÜÊæà BñÜ®Ü ñÝ|.
CñÜá¤. ¯ñÜÂÊÜä ¨ÜÊæ AÊÜÃÜ ŸÚWæ Ÿí¨Üá PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛ£¤¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ, ¿ÞÊÜ PæÆÓÜ    B¨ÜÃæ B ÓÜÃæãàÊÜÃܨÜÈÉ ÊæãÓÜÙæWÜÙܨæªà PÝÃÜá¸ÝÃÜá. GíñÜÖÜ «æç¿áìÊÜíñÜÃÜã
ÖæàÚ¨ÜÃÜã aÜPÝÃÜÊæñܤ¨æ ÊÜÞwPæãvÜᣤ¨Üª. 1956ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ ÊÜáÖÝ WÜágÃÝñ…       DgÆá Öæ¨ÜÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÊÜÞñÜÅ Gí¨Üã G¨æWÜáí©¨ÜÊÜ®ÜÆÉ. BñÜ
aÜÙÜÊÜÚ ±ÜÃÝPÝÐæuWæ ñÜÆá²ñÜá. aÜÙÜÊÜÚ¿á ¸ÝÂv…j ËñÜÃÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜ         ÓÝÖÜÔ. ÍÜËáìÐÝu ÓÜÃæãàÊÜÃÜ¨Ü ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ±Üâor ¨æàÊÝÆ¿áÊæäí©ñÜá¤. ±ÜâÃÝñÜ®Ü
®ÜÃæàí¨ÜŮܨÝXñÜá¤. AÆɨæ PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ¨Ü ÓÜ»æ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÝWÜÇæÆÉ      PÝÆ¨Ü B ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊæáàÇæ ¸ÝÊÜâoÊæäí¨Üá ÖÝÃÜᣤñÜá¤. ËÍæàÐÜ ©®Ü¨Üí¨Üá B
®ÜÃæàí¨ÜÅ ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü Óæ°à×ñÜÃæà AÈÉ®Ü ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÜPÜÃÝXÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. BñÜ      ¸ÝÊÜâoÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜâ¨Üá AÈÉ®Ü ±Ü¨Üœ£. JÊæá¾ «ÝÃÝPÝÃÜÊÝX ÊÜáÙæ ÓÜáĨÜá
ÊÜááí¨æ ÃÝÑóà¿á ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÜPÜ ÓÜíZÊÜ®Üá° ÓæàĨÜÃÜã ¨ÜÊæ¿áÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á        Cwà ÓÜÃæãàÊÜÃÜ ñÜáí¹ ñÜáÙÜáPÜñæãvÜXñÜá. ÊæãÓÜÙæWÜÙÜá A£¤í©ñܤ Dgᣤ¨ÜªÊÜâ. AíñÜÖÜ
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜÞñÜÅ ¯ÈÉÓÜÈÆÉ. ±ÜûÜQRíñÜ ®æÃæ¿áÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà      ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±ÜÃÜí±ÜÃæWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX ¸ÝÊÜâoÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜÆá ¿ÞÄWÜã
ÊÜááSÂÊÝXñÜá¤. BñÜ ±Üûܱݣ¿ÞXÃÜÈÆÉ!                          «æç¿áì ŸÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ 12 ÊÜÐÜì¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ ñÝ®Üá Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜâ¨ÝX ÊÜááí¨æ
   ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ¸ÝÆ ÖÜã訆 ÖÝÔWæ¿ÞXÃÜÈÆÉ. PæÙÜ ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWÜì¨Ü PÜáoáíŸ      Ÿí¨Ü. GÆÉÃÜã BñܮܮÜá° WܨÜÄÔ A—àÃܮܮݰX ÊÜÞvÜÆá ±ÜſᣰԨÜÃÜá. ¿ÞÃÜ
Êæäí¨ÜÃÜÈÉ g¯Ô¨Ü BñÜ®Ü ŸÚ C©ª¨Ü᪠PæàÊÜÆ GÃÜvÜá gñæ EvÜá±ÜâWÜÙÜÐær.          ÊÜÞ£WÜã QËWæãvÜ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÖÝWÜã BñÜ®Ü CŸºÃÜá Óæ°à×ñÜÃÝ¨Ü ÊÜáÖæàí¨ÜÅ
AÊÜᾯWæ BÃæãàWÜ ÓÜÄÀáÆÉ©¨ÜªÃæ B ©®Ü ®ÜÃæàí¨ÜŮܨæªà AvÜáWæ! BñÜ bPÜR        ÊÜáñÜᤠŸaÜác ÓÜÃæãàÊÜÃÜPæR «ÜáÊÜááQÁáà¹orÃÜá. Cñܤ ÓÜÃæãàÊÜÃÜ¨Ü ŸÚ ®æÃ橨ܪ g®Ü
ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà E±Üâ³, Êæá|Ô®ÜPÝÀá, GOæ¡ £®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ¹qr¨Üª G®Üá°ñݤÃæ ×Ä¿á     ñÜÊÜápæWÜÙÜ®Üá° hæãàÃÝX ¸ÝÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊæãÓÜÙæWÜÙÜ®Üá° ¸æܨÜÄÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá.
ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÓæãàÊÜ养ݿå…. A|¡í©ÃÜá ÖÝWÜã ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿á gñæ Gí¨Üã            D ÊÜá«æ Di ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊæáàÇæàÄ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¸ÝÊÜâoÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ
gWÜÙÜÊÝw¨ÜÊÜ®ÜÆÉ. PÜáoáíŸ¨Ü ¿ÞÊÜ ÓܨÜÓÜÂÃݨÜÃÜã BñÜ®Ü ÊÜá®Ü ®æãàÀáÔ¨ÜÃæ,       ÊÜáÃÜÚ ¨ÜvÜ ÓæàĨÜ. g®Ü ÊæáaÜácWæÀáí¨Ü ¸æ®Üá° ñÜqr¨ÜÃÜá. ""®ÜÃæàí¨ÜÅ Aí¨ÜÃæà ÖÝWæ''
A®Ý¿á ÊÜÞw¨ÜÃæ WÜÇÝpæ ÊÜÞvÜᣤÃÜÈÆÉ, gWÜÙÜPÜãR CÚ¿áᣤÃÜÈÆÉ. ÊÜåè®ÜPæR        Gí¨ÜÃÜá BñÜ®Ü Óæ°à×ñÜÃÜá.
ÍÜÃÜ|áÖæãàWÜᣤ¨Üª. Pæãà±Ü ñÜ~¿ááÊÜÊÜÃæWÜã ¿ÞÃæãí©WÜã ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÃÜÈÆÉ.         ¸ÝÇÝÂÊÜÓ槿áÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨æçÊÜ»ÜPܤ®ÝX¨Üª. ±ÜähÝ Ë—&Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° aÝaÜã

                    22                                          23
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ñܱܳ¨æ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. BñÜ ÊÝÓÜÊÝX¨Üª ¹à©¿á ñÜá©¿áÈÉ XıÜâÃÜ ÊÜáÖݨæàÊÜ
GíŸ ¨æàÊÝÆ¿áËñÜá¤. ¯ñÜÂÊÜä WÜáwWæ ÖæãàWÜᣤ¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ Jí¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ
PÜáÚñÜá g±Ü ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. B ÊæàÙæ¿áÈÉ BñܮܮÜá° ¿ÞÃÜã ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜáÊÜí£ÃÜÈÆÉ.
ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ GÃÜvÜá ¸ÝÄ ®ÜÊÜÃݣŠE±ÜÊÝÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¯í¸æÃÜÓÜ
¹orÃæ ¸æàÃæà®Ü®Üã° ÓæàËÓÜᣤÃÜÈÆÉ.
   1962&63ÃÜ ÊæàÙæWæ PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ Zo®æÁãí¨Üá ÓÜí»ÜËÓÜáñܤ¨æ. BWÜ
®ÜÃæàí¨ÜůWæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 12 ÊÜÐÜì. ÊÝv…®ÜWÜÃÜPæR ÓÝ«ÜáÊæ䟺ÃÜá BWÜËáÓÜáñݤÃæ.
A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá GÐæãrà ÓÝ«ÜáWÜÙÜá Ÿí¨Üá ÖæãàXÃÜáñݤÃæ. ÖÝWæ Ÿí¨ÝWÜ ËË«Ü
ÊÜá®æWÜÚWæ ÖæãàX AÊÜÃÜá BÖÝÃÜ ÔÌàPÜÄÓÜáñݤÃæ. D ¸ÝÄ Ÿí¨Ü ÓÝ«Üá BÖÝÃÜ
ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ÊÜá®æWæ ŸÃÜáñݤÃæ. FoÊÝ¨Ü ŸÚPÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ       Êæãàw"ÊÜááñÜá¤'
¿ÞÃܨݪ¨ÜÃÜã hÝñÜPÜ˨æÁáà Gí¨Üá PæàÙÜáñݤÃæ. ÊÜá®æ¿áÈÉ Joár BÃÜá
ÊÜáPÜRڨܪÃÜã C©ª¨Ü᪠CŸºÃÜ hÝñÜPÜ ÊÜÞñÜÅ. ÓæãàÊÜå…»Ý¿å… ÖÝWÜã ®ÜÃæàí¨ÜŮܨÜáª.   1. ®Ý®Üá "Ô.Gí.' BX¨Ü᪠2001, APæãràŸÃ… 7ÃÜí¨ÜÆÉ. ¿ÞÊÜñÜ㤠Ô.Gí. BX¨æª.
ÓæãàÊÜ养ݿ兿á hÝñÜPÜÊÜ®Üá° ®æãàw¨Ü ÓÝ«Üá, BñܮܨÜ᪠GÆÉÃÜíñæ ÓÝ«ÝÃÜ|        Cí¨Üã Ô.Gí., Gí¨æí¨Üã Ô.Gí. BXÃÜáñæ¤à®æ. ®Ü®Ü° ÊÜáqrWæ Ô.Gí. Gí¨ÜÃæ bà´…
iàÊÜ®Ü. B¨ÜÃæ hæçÈWæ ÖæãàWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ¿áã C¨æ Gí¨ÜÃÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü hÝñÜPÜÊÜ®Üá°   Ëá¯ÓÜrÃ… AÆÉ, PÝÊÜá®… ÊÜÞ®…!
®æãàw¨Ü ÓÝ«Üá, DñÜ ÃÝgPÝÃÜ|QRÚ¿ááñݤ®æ. AÐærà AÆÉ ÓÝÊÜÞÅo®ÜÐærà ŸÈÐÜu
®Ý¿áPÜ®ÝX ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾ñݤ®æ, CÆÉÊæà ÓÜ®ÝÂÔ¿ÞX ÊÜáñæ㤟º ÍÜíPÜÃÝaÝ¿áì        2. ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ «ÜÊÜáìÊæí¨ÜÃæ PÝ¿áìÍÜŨæœ. PÝ¿áìÍÜŨæœÀáí¨Ü PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà
®ÝWÜáñݤ®æ G®Üá°ñݤÃæ!                                «ÜÊÜáì¯Ðæu.
   D Zo®æ¿á®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓæãàÊÜ养ݿå…, ÓÝÌÓܧ$ PÝËáìPÜÃÜ
JPÜãRo¨Ü ÊÜááÐÜRÃÜÊæäí¨ÜÃÜ ÊæàÙæ ®Ü®Ü°®Üá° Jí¨æÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ hæçÈWæ ÖÝQ¨ÜªÃÜá.  3. »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ CÃÜáÊÜâ¨Üá PÝξàÃܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ. A¨Üá Ë«ÜË«ÜÊÝX¨æ.
C®Üá° ®ÜÃæàí¨ÜÅ H®ÝX¨Ýª®æ GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæÆÉ £Ú¨æà C¨æ G®Üá°ñݤÃæ!           I®ÜãÃÜá ÃÜã±ÝÀá ®ÜPÜÈ ®æãàq®ÜÆãÉ C¨æ, ÊÜÞ¨ÜPÜ ¨ÜÅÊÜ ÊݱÝÃܨÜÆãÉ C¨æ.

                                           4. Iq Aí¨ÜÃæ ŸÄà "C®…´ÜÊæáàìÍÜ®… pæPÝ°Æi¿áÆÉ', "Cíw¿Þ oáÊÜÞÃæãà'!
                                           ¹q Aí¨ÜÃæ PæàÊÜÆ "ŸÁãàpæPÝ°Æi'¿áÆÉ, "»ÝÃÜñ… oáÊÜÞÃæãà'!

                                           5. Iq + Iq = Iq
                                           Cíw¿á®… pÝÂÇæíp…+C®…´ÜÊæáàìÍÜ®… pæPÝ°Æi=Cíw¿Þ oáÊÜÞÃæãà!


                    24                                        25
                    3
                 Ÿ¨ÜáQ®Ü ÖÜãÃÜ|
                 AÃÜÓÜáñݤ ±Ü¿á|
    B ÓÝ«Üá Ÿí¨ÜáÖæãà¨Ü ®ÜíñÜÃÜ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ®Üvæ ®ÜáwWÜÙÜ
   ÊæáàÇæ £àÊÜÅ ¯WÝ CvÜÆá BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. BñÜ®ÜÈÉ ÓÜ®ÝÂÔ¿ÞWÜáÊÜ GÆÉ ÆûÜ|WÜÙÜã
   WæãàaÜÄÓÜáñݤ ÖæãàWÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. ±ÜÅ£¯ñÜÂÊÜä ñܱܳ¨æà g±Ü&ñÜ±Ü ÊÜÞvÜᣤ¨Üª,
   ÓÝ«Üá&ÓÜíñÜÃÜ gñæ ¸æÃæ¿áᣤ¨Üª. BñÜ®Ü ÎÓÜ᤟¨Üœ ÖÝWÜã «ÜÊÜá쟨ܜ iàÊÜ®Ü
   Ë«Ý®Ü ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ®Üá° BñÜíPÜQRàvÜáÊÜÞwñÜá. GÈÉ ÓÝ«Üá&ÓÜíñÜ®ÝWÜáñݤ®æãà
   GíŸ »Ü¿á PÝvÜñæãvÜXñÜá. ÖÝWÝX PÜãvÜÇæà BñܯWæ ËÊÝÖÜ ÊÜÞw¹vܸæàPæí¨Üá
   ¯«ÝìÃÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. Cñܤ ÖÜñܤ®æà ñÜÃÜWÜ£¿á®Üá° ±ÜäÃæçst ®ÜÃæàí¨ÜÅ ËàÓ…®ÜWÜÃ…®ÜÈÉ®Ü
   ±Ü¨Ü˱ÜäÊÜì PÝÇæàg®Üá° ÓæàÄPæãívÜ. B¨ÜÃæ PæÆÊæà ©®ÜWÜÙÜÈÉ PÝÇæàgá ¸æàvÜÊæ¯ÓÜ
   ñæãvÜXñÜá. A±Ýűܤ ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà A«Ý£¾PÜñæ¿á®Üá° AÃÜÓÜáñܤ ×ÊÜÞÆ¿áPæR
   ñæÃÜÙÜÆá ÊÜááí¨Ý¨Ü. BWÜ BñܯWæ PæàÊÜÆ 17 ÊÜÐÜì. ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ BñÜíPÜ C®Üã°
   ÖæaÝcÀáñÜá. BñÜ®Ü ¯«ÝìÃÜ©í¨Ü Cwà PÜáoáíŸÊæà ©Wܽ†ÊæáWæãÙÜWÝÀáñÜá.
   B¨ÜÃÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÊÜÞñÜÅ ñܮܰ ¯«ÝìÃÜ©í¨Ü ×í¨æ ÓÜÄ¿áÆá Ԩܜ¯ÃÜÈÆÉ. AÐÜár
   ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ÊÜá®æ¿áÊÜÃæÆÉÃÜã BÎàÊÜì©ÓÜáÊÜÊÜÃæWæ ÖæãÃÜPæR PÝÈvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üã
   ÖÜsÜ ×w¨Ü. Aí¨Üá Cwà PÜáoáíŸÊæà ÓÜíPÜoPæR ÔÆáQñÜá. Pæã®æWÜã ÊÜáWÜ®Ü ÖÜsÜPæR
   ÊÜá~¨Ü ñÜí¨æ, ñÝÀá ¹àÙæãRvÜÆá A~¿Þ¨ÜÃÜá. ËÍæàÐÜ ©®ÜÊæäí¨Ü®Üá° WæãñÜá¤
   ÊÜÞw ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ¹àÙæãRvÜáWæWÜã Ԩܜñæ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. BñÜ®Ü ñÝÀá
   CÐÜrÊÝ¨Ü £íw, £¯ÓÜáWÜÙÜ®ÜᰠԨܜ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. FoÊÜä BÀáñÜá. PÜãvÜÇæà
   ÖæãÃÜvÜÆá Ԩܜ®Ý¨Ü ÊÜáWÜ®Ü ÖÜOæWæ £ÆPÜÊܯ°oár ñÝÀá ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸÓܧÃÜá JÆɨÜ

26                      27
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ¹àÙæãRorÃÜá. ÊÜá®æÀáí¨Ü PÝÇæ¤Wæ¿ááÊÜ ÊÜáá®Ü° GÆÉÃÜ ±Ý¨ÜWÜÙÜ®Üã°      ñÜáwñÜ BñÜ®ÜÈɨܪÃÜã ©PÜáR ñæãàÃÜáÊÜÊÜÃæà CÆÉÊÝX¨ÜªÃÜá. ×àWæ ñÝ®Üá ÖÜávÜáQPæãívÜá
ÓܳÎìst ®ÜÃæàí¨ÜÅ PÝÇæàgá ¹oár ×ÊÜÞÆ¿á¨Üñܤ ÖæãÃÜo.                 ÖæãÃÜqÃÜáÊÜ ÊÜÞWÜì ñܮܰ®Üá° GÈÉWÜã PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜâ©ÆÉ GíŸá¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜůWæ
   BñÜ ÖÝWæ ÖæãÃÜpÝWÜ ¿ÞÊÜ Ô¨Üœñæ¿á®Üã° ÊÜÞwPæãíwÃÜÈÆÉ. QÓæ¿áÈÉ           AÄÊÝWÜñæãvÜXñÜá. gñæWæ A±Ü³ AÊÜᾮܮÜá° ¹oár Ÿí¨Üá ñÜáíŸ ©®ÜWÜÙæà B¨Ü PÝÃÜ|
±ÜâwWÝÓÜã CÃÜÈÆÉ. ÊÜá®Ü¨æãÙÜX¨Ü᪨Üá Jí¨æà E¨æªàÍÜ ÊÜáñÜᤠñÜáwñÜ&A«Ý£¾PÜ      ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ®Üá° PÝ|áÊÜ ÖÜíŸÆ BñÜ®ÜÈÉ ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR ÖæaÝcWÜñæãvÜXñÜá. GÃÜvÜá
Ô©œ. ¨æàÍÜ AÇæ¨Üá Aí£ÊÜáÊÝX ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®… ÓæàÃÜáÊÜâ¨Üá BñÜ®Ü E¨æªàÍÜÊÝ      ÊÜÐÜìWÜÙÜ ¨æàÍÜ ÓÜíaÝÃÜ, ©QRÆÉ¨Ü AÇæ¨Ýo¨Ü ®ÜíñÜÃÜ 1970ÃÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÊÜá®æWæ
XñÜá¤. ×àWæ PæãàÆRñÝPæR ñæÃÜÚ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¸æàÆãÃÜá ÊÜásܨÜÈÉ PæÆ PÝÆ ñÜíX¨Üª.     ÊݱÜÓݨÜ.
B¨ÜÃæ BñܮܮÜá° ÓæàÄÔPæãÙÜÛÆá ÊÜásÜ J±Ü³ÈÆÉ. AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜo BñÜ, ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜá       ""GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ BñÜ®Ü ÓÜáÚÊæà CÃÜÈÆÉ. Jí¨Üá ©®Ü C¨ÜªQR¨Üªíñæ BñÜ
JÊæá¾ ñÜíX¨ÜªÃÜá G®Ü°ÇÝ¨Ü AÇæã¾àvÝ ŸÚ CÃÜáÊÜ ¯gì®Ü ±ÜŨæàÍܨÜñܤ ®Üvæ¨Ü. AÈÉWæ    ÊÜá®æWæ BWÜËáÔ¨ÝWÜ, Pæç¿áÇæãÉí¨Üá bàÆ CñÜá¤. BWÜ ®Ý®Üá AvÜáWæ ÊÜá®æ¿áÈɨæª.
Öæãà¨ÜÃæ ÊÜÁãàÊÜê¨Üœ ÊÜÂQ¤Á㟺ÃÜá PÜívÜÃÜá. ñæãíŸñܤÃÜ BÓÜá±ÝÔ®ÜÈɨܪ J|PÜÆá     AÊÜÞ¾ , A|¡ Ÿí©¨Ýª®æ Gí¨Üá ÊÜáWÜÙÜá PÜãWÜáñݤ Ÿí¨ÜÙÜá. EÊÜá¾ÚÔ Ÿí¨Ü
¨æàÖÜ¨Ü B ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ¹orÃæ ÊÜáñݤÃÜ ÓÜáÚÊÜä AÈÉÃÜÈÆÉ. ®Ü®Ü° ŸÚÁáà CÃÜá Gí¨Ü     ¨Üá@SÊÜ®Üá° ñÜvæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝWÜÈÆÉ. ¹PÜRÚÔ AÙÜÇÝÃÜí¼Ô¨æ. CÐÜár ©®Ü GÈÉWæ
B ÓÝ«Üá訆 ÊÜÞ£Wæ KWæãor ®ÜÃæàí¨ÜÅ Jí¨Üá £íWÜÙÜ PÝÆ ñÜíX¨Üª. BñÜ ñÝ®Üá        ÖæãàX¨æª Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃæ, ×ÊÜÞÆ¿áPæR ñæÃÜ򬾻 GíŸ EñܤÃÜ ŸíñÜá'' Gí¨Üá
£®Üá°£¤¨Üª BÖÝÃܨÜÈÉÁáà ®ÜÃæàí¨ÜůWÜã Jí¨Üá ±ÝÆá ¯àvÜᣤ¨Üª. PæÆÊæäÊæá¾ B       ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ñÝÀá ×àÃݸæà®…. ÊÜáWÜ ÓÜÄ¿ÞX Fo ÊÜÞw
ÓܧÙÜPæR BWÜËáÓÜᣤ¨Üª g®ÜÃÜá Jí©ÐÜár BÖÝÃÜÊÜ®Üá° Pæãoár ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¨Ü®Üá° B  GÐÜár ©®ÜWÜÙݨÜÊæäà GíŸ BÇæãàaÜ®æÀáí¨Ü ËÍæàÐÜ £¯ÓÜáWÜÙÜ®ÜᰠԨܜ±ÜwÓÜÆá
ÓÝ«Üá ÊÜáñÜᤠ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÖÜíbPæãívÜá £®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. EÚ¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÓÝ«Üá訆     ÊÜááí¨Ý¨ÝWÜ ÊÜá«Ü¨ÜÇæÉà ñÜvæ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ, CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ŸwÓÜá Gí¨Üá ÖæàÚ¨Ü.
gñæ PÜáÚñÜáPæãívÜá »Üg®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà PÝ¿áPÜÊÝXñÜá¤. A±ÜÃÜã±ÜPæãRÊæá¾ B ÓÝ«Üá     B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®Ý®Üá ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¹orÃæ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã ÊÜá®æ¿áÈÉÃÜÈÆÉ.
A«Ý£¾PÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ ŸWæY ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü gñæ aÜbìÓÜᣤ¨Üª. CÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÂ¥Üì GíŸ     ®ÜÃæàí¨ÜÅ FoÊÝ¨Ü ŸÚPÜ WÝÅÊÜá¨Üñܤ ñæÃÜÚ¨Ü. ®Ý®Üá PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü BñÜ®Ü
»ÝÊÜ®æ ÊÜáãvÜñæãvÜXñÜá. AÈÉí¨Ü PÝÈRñܤ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨ÜQÒ| WÜágÃÝ£®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÃÝh…     bàÆÊÜ®Üá° ¹bc¨æ. A¨ÜÃÜÈÉ Jí¨Üá gñæ Ÿpær, aÜwx, »ÜWÜÊÝ Ÿ|¡¨Ü ÍÝÆá ÖÝWÜã
Pæãàp…Wæ Ÿí¨Ü. AÆãÉ Jí¨Üá ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ BÍÜÅÊÜáËñÜá¤. ®ÜÃæàí¨ÜÅ®ÜÈɨܪ BÓÜQ¤¿á®Üá°   ®Ü®Ü° »ÝÊÜbñÜÅËñÜá¤. B »ÝÊÜbñÜÅÊÜ®Üá° ¿ÞÊÝWÜ ñæW橨Ü᪠GíŸá¨Üá ®Ü®ÜWæà
PÜívÜá ±ÜÅ»ÝËñÜÃÝ¨Ü B BÍÜÅÊÜá¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÜá ñÜíWÜÆá AÊÜPÝÍÜ ¯àw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ     Wæ㣤ÃÜÈÉÆÉ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Üã ÖæàÙÜÈÆÉ. Jí¨Üá ©®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ ñÜíX¨Üª BñÜ ÊÜáÃÜá©®Ü
Jí¨Üá ÊÝÃÜQRíñÜ ÖæaÜác PÝÆ AÈÉÃÜÇÝWÜÈÆÉ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ aÜvܱÜwÓÜᣤñÜá¤.   ÊÜáñæ¤ ÖæãÃÜpæà¹or G®Üá°ÊÝWÜ ×àÃݸæà®… PÜ|¡ÈÉ ¯àÃÜá ñÜáí¹PæãÙÜáÛñܤ¨æ.
""®Ü®ÜWæà®æãà ¸æàPæ¯ÓÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ H®Üá GíŸá¨Üá £Ú¿áᣤÃÜÈÆÉ'' Gí¨Üá
®ÜÃæàí¨ÜÅ®æà ñÜ®ÜWÝ¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ÖæàÚPæãÙÜáÛñݤ®æ. D WÝÉÊÜáÃ…, ÖÜ|, A—PÝÃܨÜ
ŸWæY BñܯWæ BÓÜQ¤ CÃÜÈÆÉ. ÓæàÊæ ÊÜÞvܸæàPæíŸá¨æà BñÜ®Ü ÖÜíŸÆÊÝXñÜá¤. I¨Ü®æà
ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà Óæç¯PÜ ÍÝÇæ¿á®Üá° ÓæàÃÜÆá ±ÜÅÊæàÍÜPæR Aiì ÖÝQ¨Üª BñܯWæ
¨æàÍÜÓæàÊæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜá®ÜÓÝÕXñÜá¤. B¨ÜÃæ A±Ü³ £àÊÜÅ ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤ±Üwst PÝÃÜ|
Óæç¯PÜ ÍÝÇæ ÓæàÃÜáÊÜ BÓæ¿á®æ°à Pæç¹vܸæàPÝÀáñÜá. ÖÝWÝX A«ÝÂñܾÊÜ®Üá° ÖÜávÜáQ
PæãívÜá ×ÊÜÞÆ¿áÊÜ®Üá° AÇæ¿áÆá ÖæãÃÜvÜáÊÜíñÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ PÜÈ¿ááÊÜ

                    28                                          29
                  4
                H®Ý¨ÜÃÜã K¨Üá
                C£ÖÝÓÜ&ÓÜíÓÜ¢ñÜ K¨Üá
    ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜo ®ÜÃæàí¨ÜÅ ñܮܰ bPÜR±Ü³ ¸ÝŸá»ÝÀá AÊÜÃÜ ŸÚWæ ñæÃÜÚ¨Ü.
   ¸ÝŸá»ÝÀá ÃÝg ÓÝÄWæ ÓÜíÓ槿á PÜaæàÄ ŸÚ PÝÂíqà®… ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÈÉ PæÆ
   PÝÆ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¹vÜá訆 ÊæàÙæ¿áÈÉ ÓÝÊÜÞiPÜ, ÃÝgQà¿á ÖÝWÜã
   A«Ý£¾PÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ ŸWæY ®Üvæ¿áᣤ¨Üª aÜaæì, ÊÜÞñÜáPÜñæWÜÙÜÈÉ »ÝX¿ÞWÜᣤ¨Üª.
   ÃÝÑóà¿á ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜ ÓÜíZ¨Ü (BÃ….GÓ….GÓ….) ŸWæY BPÜÑìñÜ®ÝX¨Üáª,
   ±ÜÅ»ÝËñÜ®ÝX¨Ü᪠A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ. 1925ÃÜÇæÉà ÃÝÑóà¿á ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÜPÜ ÓÜíZ
   ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX¨ÜªÃÜã WÜágÃÝñ…ÊÜÃæWÜã ËÓݤÃÜWæãíw¨Ü᪠ŸÖÜÙÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ.
   ÊÝv…®ÜWÜÃÜ¨Ü BÃæÓæÕÓ… ÍÝTæ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX¨Ü᪠1944ÃÜÈÉ. ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜÞw¨Ü
   ÊÜÂQ¤ ¸ÝŸá»ÝÀá ®Ý¿áP…. AÊÜÃÜá ÍÝÇÝ ÎûÜPÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ŸÃæãàvÝ¨Ü ÃÝg
   ÓÜ¿ÞÂiÃÝÊ… WÝ¿áP…ÊÝv… AÊÜÃÜ ÃÝhÝÂvÜÚñÜ¨Ü AÊÜ—¿áÈÉ ¸ÝŸá»ÝÀá
   ®Ý¿áP… ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉÁáà HÙÜ®æ ñÜÃÜWÜ£ÊÜÃæWÜã K©¨ÜªÃÜá. B PÝƨÜÈÉ
   ÓÜ¿ÞÂiÃÝÊ… WÝ¿áP…ÊÝv… Áãàg®æÁãí¨Ü®Üá° ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ
   ÖÜ©®ÝÆRÄí¨Ü ÖÜ©®æíoá ÊÜÐÜì ÊÜÁãàÊÜÞ®Ü¨Ü ¿ááÊÜPÜÄWæ ŸÃæãàvݨÜÈÉ GÃÜvÜá
   ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ñÜÃܸæ࣠¯àw AÊÜÃÜ®Üá° ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ¿á ÎûÜPÜÃܮݰX ®æàÊÜáPÜ
   ÊÜÞvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. 1942Äí¨Ü 1944ÃÜÊÜÃæWÜã hÝÄ¿áÈɨܪ D Áãàg®æ¿áw
   ÎûÜPÜÃÝX¨ÝªWÜÇæà ¸ÝŸá»ÝÀá ®Ý¿áP… ¿áPÜᨅ±ÜâÃܨÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÜÌ¿áí
   ÓæàÊÜPÜÃÝX ÓæàÄPæãívÜÃÜá. ¯gÊÝ¨Ü ÍÝTæ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX¨æªà AÈÉ. 1944ÃÜÈÉ
   ÊÝv…®ÜWÜÃÜPæR BWÜËást ¸ÝŸá»ÝÀá ñÜÊÜá¾ ÊÝP…aÝñÜá¿áì©í¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ®Üá°

30                    31
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ñÜÊÜá¾ñܤ ÓæÙæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. Pæã®æWæ ÍÝTæ¿á®Üã° BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ÖÝWæ        BWÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ… Êæãà©Wæ 21 ÊÜÐÜì.
¸ÝŸá»ÝÀá¿áÊÜÄí¨Ü BPÜÑìñÜÃÝX BÃæÓæÕÓ… ÓæàÄ¨Ü AÓÜíS ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ         1971ÃÜ Öæ㣤WÝWÜÇæà AÊÜÃÜÈÉ ÊÜ¿áÔÕWæ ËáàÄ¨Ü ±ÜÅŸá¨Üœñæ, ÓÝí\PÜ Ÿ¨Üœñæ
PÜãvÜ JŸº. Cñܤ ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉ PÝíWæÅÓ… ŸÖÜÙÜ QÅ¿ÞÎàÆÊÝXñÜá¤. ¨ÝÌÃÜPݨÝÓ…      PÝ|ᣤ¨ÜªÊÜâ. ¸ÝíWÝɨæàÍÜ¨Ü ËÊÜááQ¤WÝX ÓÜñÝÂWÜÅÖÜPæR PÜáÚñÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©,
hæãàοáÊÜÃÜá ÓÜÊæäàì¨Ü¿á aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ŸÖÜÙÜ BÓÜQ¤Àáí¨Ü ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.     ÊÜåèÆÂWÜÙÜ ŸWæY ñÜÊÜáXÃÜáÊÜ ¯Ðæu¿á®Üá° ±ÜÅaÜáÃܱÜwÔ¨ÜÃÜá. ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ¨Ü ÊæàÙæ Ÿí—
B¨ÜÃæ ñܮܰ Óæç¨Ýœí£PÜ ¯Æá˯í¨ÝX BÃæÓæÕÓ…Wæ Öæbc®Ü ¸æíŸÆ ¨æãÃæ¿áñæãvÜXñÜá.      ñÜÃÝX £ÖÝÃ… hæçÆ®Üã° ÓæàĨÜÃÜá. ÓÜÌƳ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÇæÉà ¹vÜáWÜvæ¿Þ¨Ü Êæãà©,
BX®Ü PÝƨÜÈÉ ŸÃæãàvÝ BÃæÓæÕÓ…®Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ Pæàí¨ÜÅÓݧ®ÜÊÝXñÜá¤. 1930ÃÜ      1972ÃÜ ÊæàÙæWæ L±ÜaÝÄPÜÊÝX BÃæÓæÕÓ… ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÝX ÓæàÊæ BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ÖÝWÝX
¨ÜÍÜPÜ¨Ü Pæã®æ¿á »ÝWܨÜÈÉ BÃæÓæÕÓ… »ÝÄ QÅ¿ÞÎàÆÊÝWÜñæãvÜXñÜá. ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨Ü      bPÜR±Ü³®Ü ÊÜá®æ¿á®Üá° ñÜÂiÔ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿ÞìÆ¿á¨ÜÈÉÁáà ñÜíWܸæàPÝÀáñÜá.
ÖÜÆÊÝÃÜá BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÖæãÃÜX®Ü ÃÝgÂWÜÙÜ ÍæçûÜ~PÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá° ÓæàÃÜáÊÜ  A¨ÜÃÜ ŸWæY ÓÜÌñÜ@ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃæà ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ×àWæ ÖæàڨݪÃæ&
ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾ ÓÜíZo®æ¿á®Üá° ËÓܤÄÓÜÆá ±ÜſᣰÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. Wæãà±ÝÇ…ÃÝÊ…      ""Êæã¨ÜÈWæ ®Ý®Üá ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜ®Üá° »æàq¿Þ¨æ. AÊÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨æ.
ií¨Ý¨æì ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá»ÝÀá »æãàÓæÉ ÊÜááíñÝ¨Ü AWÜÅWÜ|ÂÃÜá BÃæÓæÕÓ…®ÜÈɨܪÃÜá.     BWÜ ®Ý®Üá ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìÆ¿á¨ÜÈÉ ÓæàÊæ ÓÜÈÉÓÜᣤ¨æª. A¨æà ®Ý¯ÃܸæàPÝ¨Ü ÓܧÙÜ
ÖÜÆÊÜâ ×í¨Üã ÃÝgÃÜ Pæàí¨ÜÅÊÝX¨Üª ÓèÃÝÐÜó BÃæÓæÕÓ… ԨݜíñÜÊÜ®Üá° ÖÜÃÜvÜÆá       Gí¨Üá ®Ü®ÜWÜã A¯°ÔñÜá¤. AÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 15Äí¨Ü 20 g®Ü ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÜá ÊÝÓÜÊÝX¨ÜªÃÜá.
ÖæàÚÊÜÞwst ñÝ|ÊÝÀáñÜá.                               AÊÜÃÜ gñæ ¯à®Üã CÃÜá Gí¨ÜÃÜá ÊÜQàÇ… ÓÝÖæฅ. ±ÜÅ£ ©®Ü ¸æÙÜWæY 5 WÜípæWæ G¨Üáª
  1940ÃÜÈÉ ÓÜãÃÜñ…®ÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü ÍÝTæ¿á®Üá° BÃÜí¼Ô¨Üª ¸Ýí¸æ¿á           ÖÝÆá ñÜÃÜÆá ÖæãàWÜᣤ¨æª. B ÊæáàÇæ ±ÝÅ¥Ü:ÓܾÃÜOæ, A¨Ý¨Ü ÊæáàÇæ aÜÖÜ Ô¨Üœ±ÜwÔ
ÃÝhݸÝÊÜâ ®æà®æ ÓÜãÃÜñ…Wæ BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÆãÉ ÍÝTæ            GÆÉÄWÜã ¯àvÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° PæÆÓÜÊÝXñÜá¤. AÐærà AÆÉ, PÝ¿ÞìÆ¿á ÓÜÌaÜf ÊÜÞvÜáÊÜ
BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. 1943ÃÜÈÉ ¸Ý±ÜâÃÝÊ… ÇæÇæ GíŸáÊÜÃÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ          PæÆÓÜÊÜä ®Ü®Ü°¨æà BXñÜá¤. ÍÝTæ ÊÜááXÔ ×í©ÃÜáX¨Ü PÜãvÜÇæà GÆÉÄWÜã E±ÝÖÝÃÜ
±ÜÅaÝÃÜPÜÃܮݰX PÜÙÜá×st BÃæÓæÕÓ… ñܮܰ ԨݜíñÜÊÜ®Üá° ±ÜÓÜÄÓÜÆá ÊÜááí¨ÝÀáñÜá.    Ԩܜ±ÜwÓܸæàQñÜá¤. GíoãÊÜÃæÀáí¨Ü JíŸñÜᤠWÜípæ¿áÊÜÃæWÜã GÆÉÄWÜã E±Ý
1945ÃÜÈÉ ÇæÇæ¿áÊÜÃÜá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ BÁãàist A—PÝÄWÜÙÜ ñÜÃܸæ࣠          ÖÝÃÜ Ÿwst ®ÜíñÜÃÜ ÓÜÌaÜfWæãÚÓÜáÊÜ PæÆÓÜ. PÝ¿ÞìÆ¿á¨ÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 8
ιÃÜ »ÝÄà ¿áÍÜÓÜáÕ PÜíwñÜá. A¨æà ÊæàÙæWæ ÊÜá«ÜáPÜÃÜÃÝÊ… »ÝWÜÊÜñ… GíŸÊÜÃÜ®Üã°     PæãsÜwWÜڨܪÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜ PÜÓÜ ñæWæ¨Üá ®æÆ JÃæÓÜᣤ¨Ü᪨ÜÆÉ¨æ ®Ü®Ü° ÖÝWÜã ÊÜQàÇ…
±ÜÅaÝÃÜPÜÃܮݰX WÜágÃÝñ…Wæ PÜÙÜá×ÓÜÇÝÀáñÜá. Cñܤ ¨æàÍÜ Ë»Üg®æWæãívÜ PÝÃÜ|      ÓÝÖæàŸÃÜ EvÜá±ÜâWÜÙÜ®Üã° ñæãÙæ¿áᣤ¨æª. ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü FoPæR PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ
Ôí«…®ÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü TÝÂñÜ ÊÜááí¨ÝÙÜá G¯Ô¨Üª ÃÝh…±ÝÇ… ±ÜâÄ¿áÊÜÄWæ           ÊÜá®æWæ ÖæãàWÜᣤ¨æª. AÈÉí¨Ü ÊݱÜÓÝÕ¨Ü ÊæáàÇæ ±Üâ®Ü@ aÜÖÜ Ô¨Üœ±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã
WÜágÃÝñ…®Ü gÊÝ¸ÝªÄ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. »ÝWÜÊÜñ… AÊÜÃÜ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° AÆíPÜÄst         GÆÉÄWÜã ¯àvÜáÊÜâ¨Üá. ÓÜáÊÜÞÃÜá Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨ÜÊÜÃæWÜã CÊæà ®Ü®Ü° ¯ñÜ嬆 PæÆÓÜ
±ÜâÄ ÖæaÜác ©®Ü AÈÉ EÚ¿áÈÆÉ. Aí£ÊÜáÊÝX ÆPÜÒ$¾|ÃÝÊ… C®Ýí¨ÝÃ…             WÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. ÖÜÆÊÝÃÜá g®ÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®Ü®ÜWæ Æ»ÜÂÊÝX¨Ü㪠C¨æà
B Óݧ®ÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. ÊÜááí©®Ü ÊÜáãÃÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ PÝÆ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü     AÊÜ—¿áÈÉ. BWÜ CŸºÃÜá ÊÜáÖÝ®… ÊÜÂQ¤WÜÙÜ Óݯ°«Ü ®Ü®ÜWæ ¨æãÃæÀáñÜá&PÜ®ÝÂPÜáÊÜÞ
©àËWæ¿Þ¨Ü C®Ýí¨ÝÃ… AÊÜÃÜá ""ÊÜQàÇ… ÓÝÖæฅ'' Gí¨æà ÖæÓÜÃÝX¨ÜªÃÜá.          Ä¿á ËÊæàPÝ®Üí¨Ü Pæàí¨ÜÅ¨Ü Óݧ±ÜPÜÃÝ¨Ü HPܮݥ…ià ÃÝ®Üvæ ÖÝWÜã »ÝÃÜ£à¿á
ÃÝg¨ÜÈÉ ÓÜíZo®æ¿á®Üá° ŸÆWæãÚÓÜáÊÜ PÝ¿áì PæçW棤PæãívÜ AÊÜÄWæ ¿ááÊÜPÜ        ÊÜágãªÃ… ÓÜíZ(¹GíGÓ…)ÊÜ®Üá° Óݧ²Ô¨Ü ¨Üñæã¤à±Üíñ… ¥æàíWÜw! AÊÜÃÜ gñæ
®ÜÃæàí¨ÜůWæ ñÜÃܸæ࣠¯àw A~WæãÚÓÜáÊÜ gÊݸݪĿáã CñÜá¤. ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜ       ®Ý®Üá A«Ý£¾PÜ JvÜ®Ýo ÖÝWÜ㠸詜PÜ ÓÜí±ÜPÜì Öæãí©¨æª. A¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ ÖæàWæ
WÜÃÜw¿áÈÉ ±ÜÙÜX¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ, AÊÜÃÜ "ÊÜÞ®ÜÓÜ ±ÜâñÜÅ' Gí¨æà TÝÂñܮݨÜ.         ¸æàPݨÜÃÜã ÊÝÂTݯÔPæãÚÛ. CŸºÃÜ㠮ܮܰ®Üá° CÐÜr±ÜvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üá ËÊæàPÝ®Üí¨Ü

                    32                                         33
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


Pæàí¨ÜÅ¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá Gí¨Üá HPܮݥ…ià ŸÆÊÝX JñݤÀáÔ¨ÜÃæ,        ÖÝWÝX ÃæçÇæÌ ÖÝWÜã ÓÝÄWæ A—PÝÄWÜÙÜ gñæ ÓÜí±ÜPÜìËÄÔPæãíw¨Üª Êæãà©,
ñܮܰ gñæX¨ÜáªPæãívÜá ÓÜÖÜPÜÄÓܸæàPæíŸá¨Üá ¨Üñæã¤à±Üíñ…i AÊÜÃÜ ÖÜsÜÊÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ  AÊÜÃÜ Óæ°àÖÜÊÜ®Üã° ÓÜí±Ý©ÔPæãíw¨ÜªÃÜá. ÖæàWæ PæÆÓÜ ÊÜÞwÔPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ PÜÇæ
®Ý®Üá ±ÜÅaÝÃÜPÜ®ÝX¨ÜáªPæãívæà ÖæàWæãà ÓÜíZ¨Ü PæÆÓÜÊÜ®Üã° ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨æª''.      PÜÃÜWÜñÜÊÝXñÜá¤. D ÊÜá«æÂ, Ԩݜ±ÜâÃܨÜÈÉ ËÍÜÌ ×í¨Üã ±ÜÄÐÜñ…®Ü ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊæäí¨Üá
   A«ÝÂñܾ G®Üá°ñݤ PÝÇæàgá ¹oár ×ÊÜÞÆ¿áPæR ñæÃÜڨܪ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜÈÉ   BÁãàg®æ¿ÞÀáñÜá. vÝ. ÊÝ~PÜÃ…i A¨ÜÃÜ ÊÜááí¨ÝÙÜñÜÌ ÊÜ×ÔPæãíw¨ÜªÃÜá.
ÊÜáñæ¤ PÜÈPæ¿á ÖÜíŸÆ ÊæãÙÜPæÁãv橨Ü᪠C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ!              ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ÓÜíZo®æ¿á gÊÝ¸ÝªÄ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÖæWÜÇæàÄñÜá.
   "H®Ý¨ÜÃÜã K¨Üá, C£ÖÝÓÜ, ÓÜíÓÜ¢ñÜ K¨Üá' G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá ÊÜQàÇ… ÓÝÖæฅ.     CíñÜÖÜ Jí¨æãí¨Üá AÊÜPÝÍÜWÜÙÜã ÓÜíZ¨Ü PæÆÓÜ&PÝ¿áìWÜÙÜÈÉ A®Üá»ÜÊÜ
AÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ¿á®Üá° WÜí¼àÃÜÊÝX ñæWæ¨ÜáPæãívÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©, ©ÈÉ ËÍÜÌ˨Ý       ÓÜí±Ý©ÔPæãÙÜÛÆá A®ÜáÊݨÜÊÜâ.
Æ¿á¨ÜÈÉ Aíaæ ÎPÜÒ|PæR ÓæàÄPæãívÜÃÜá. K© ±Ü¨ÜË¿á®Üã° ±Üvæ¨Üá PæãívÜÃÜá.
D ÊÜá«æ ÓÜíZ¨ÜÈÉ AÊÜÄWæ ÖæaÜácÊÜÄ gÊÝ¸ÝªÄ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. BÃæÓæÕÓ…®Ü
±ÝÅí£à¿á PÜaæàÄ¿á ±ÜñÜÅÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜ®Üá° ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü gÊݸݪÄ
A¨ÝXñÜá¤. A¨Üá ÊÜááPÝRÆá ±ÝÆá ÓÜÊÜá¿áÊÜ®æ°à ®ÜáíWÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá. Jí¨Üá
ÊÜÐÜì Öæ|WÝw¨ÜÃÜã gÊݸݪÄWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ ÖæaÝcWÜáñܤÇæà C¨ÜªÊÜâ. BÃæÓæÕÓ…WÝX
ÖÜWÜÈÃÜáÙÜá ¨Üáw¿áᣤ¨Üª ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÜPÜÃÜ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜ Êæç¨ÜÂQà¿á
ÓæàÊæ¿á®Üá° ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá. CíñÜÖÜ gÊݸݪĿá®æ°à ®ÜÃæàí¨ÜÅ PÜãvÜ
Ÿ¿áÓÜᣤ¨Üª. AíñÜÖÜ ÓæàÊÝÊÜá®æãà»ÝÊÜ AÊÜÃÜÈÉñÜá¤. ¿ÞÃÜá ¿ÞÊÜ Öæ㣤
®ÜÈÉ PÜÃæ¨ÜÃÜã ÓæàÊæWæ ԨܜÃÝWÜᣤ¨ÜªÃÜá. ""AÊæáÄPܨÜÈɨܪ ®Ü®Ü° ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿á ±Ü£
APÝÈPÜ ÊÜáÃÜ|Êܮܰ²³¨ÜÃÜá. ÖÝWÝX ñÜíX¿á®Üá° ÊݱÜÓ… »ÝÃÜñÜPæR PÜÃæ¨Üá PæãívÜá
ŸÃܸæàPÝÀáñÜá. Aí¨Üá ËÊÜÞ®Ü ¯Çݪ|¨ÜÈÉ Ÿí©Ú¨ÝWÜ ®ÜÊÜá¾®Üá° ŸÃÜÊÜÞw
Pæãíw¨Ü᪠®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©. A¨Üá AñÜÂíñÜ ¨Üá@SPÜÃÜ ÓÜí¨Ü»ÜìÊÝXñÜá¤. ¿ááÊÜ
±ÜÅaÝÃÜPÜÃÝX¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ»Ý¿å… Êæãà© , PæàÍÜÊÜÃÝÊ… ¨æàÍÜÊÜááT… ÖÝWÜã
ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜ gñæ ¯Çݪ|PæR BWÜËáԨܪÃÜá. AÆɨæ BWÝWæY ÊÜá®æWæ »æàq ¯àw,
ÁãàWÜPæÒàÊÜá ËaÝÄÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ ®Ü®Ü° ÊÜá®Ü¨Ü ÊæáàÇæ AaÜcÚ¿á¨Ü dݱÜâ
ÊÜáãwÔ¨ÜÃÜá'' Gí¨Üá Óæ°à×ñÜÃæ㟺ÃÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ B£¾à¿áñæ¿á®Üá° ®æ®Ü±Üâ
ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ.
   AíñÜÖÜ GÐæãrà Zo®æWÜÙÜ®Üá° ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ Óæ°à×ñÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ.
   ÓÜíZ¨Ü ×Ä¿áÃÜá, ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜÃÜá ±ÜÅÊÝÓÜ ÖæãÃÜpÝWÜÇæÆÉ AÊÜÄWæ
ŸÓ…, ÃæçÆá qPæp…WÜÙÜ®Üá° PÝ©ÄÓÜáÊÜ gÊݸݪĿáã Êæãà©¿áÊÜÃܨÝXñÜá¤.

                    34                                         35
                  5
              g®ÜÓÜíZ&G¹Ë² Óݧ±Ü®æ
              ÓÜíZ¨Ü ŸÆÊÜ«Üì®æ
    1948ÃÜÈÉ ÊÜáÖÝñܾ WÝí— ÖÜñæ¿á BÃæãà±Ü ÖæãÄÔ BÃæÓæÕÓ… ÊæáàÇæ ¯Ðæà«Ü
   ÖæàÃÜÇÝÀáñÜá. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±æäÅ´æÓÜÃ… ŸÆÃÝh… ÊÜá«æãàP… ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ
   AUÆ »ÝÃÜñÜ Ë¨ÝÂ¦ì ±ÜÄÐÜñܤ®Üá° (G¹Ë²) ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÊÜáãÃÜá
   ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ Aí¨ÜÃæ 1951 APæãràŸÃ… 21ÃÜí¨Üá g®ÜÓÜíZÊÜ®Üã° BÃÜí¼ÓÜÇÝ
   ÀáñÜá. A¨ÜÃÜ ÓÜíÓݧ±Ü®Ý ÍÜêíWܨÜÈÉ WÜágÃÝñ…¯í¨Ü ¿ÞÃÜã ±ÝÇæãYÙÜÛ©¨ÜªÃÜã
   ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ g®ÜÓÜíZ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ±ÜÅ»ÝË ±ÝñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜ×ÓÜá
   ÊÜíñÝÀáñÜá. A¨ÜÃÜÆãÉ ÊÜÓÜíñ…»ÝÀá WÜhæàí¨ÜÅWÜyÜPÜÃ… g®ÜÓÜíZ¨Ü ÃÝgÂ
   ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãívÜ ®ÜíñÜÃÜ ±ÜûÜ¨Ü ¨æÓæÁáà
   Ÿ¨ÜÇÝWÜñæãvÜXñÜá.
     ¹ÅqÐÜÃÜ BvÜÚñÝÊÜ—¿áÈÉ GÃÜvÜá WÜágÃÝñ…WÜڨܪÊÜâ.
     Jí¨Üá »ÝWÜÊÜ®Üá° ÓÜ|¡±Üâor ÃÝgÃÜá BÙÜᣤ¨ÜªÃæ ÊÜáñæã¤í¨Üá »ÝWÜ ¸Ýí¸æ
   ±æÅÔvæ¯Õ¿á BvÜÚñÜPæãRÙܱÜqrñÜá¤. ¯ÊÜáX¨Üá ËbñÜÅ G¯ÓÜŸÖÜá¨Üá, ÓÝÌñÜíñÜÅ$Â
   Ÿí¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ¨æàÍÜ¨Ü GÇæÉvæ¿áã »ÝÐæ ÖÝWÜã ±ÝŨæàÎPÜñæ¿á B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ
   ±ÜÅñæÂàPÜ ÃÝgÂWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÓÜáÊÜíñæ aÜÙÜÊÜÚWÜÙÜá BÃÜí»ÜÊݨÜÃæ WÜágÃÝ£WÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ
   AíñÜÖÜ ¿ÞÊÜ ¸æàwPæ¿á®Üã° ÊÜááí©vÜÈÆÉ. CíñÜÖÜ ¯ÆáËWÜã PÝÃÜ|˨æ.
   Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX WÜágÃÝñ… B¦ìPÜÊÝX ×í¨ÜáÚ¨Ü ±ÜŨæàÍÜÊÝX¨ÜªÄí¨Ü
   ±ÜÅñæÂàPÜ ÃÝg ÃÜaÜ®æ ¸æàwPæ ÊÜááí©orÃæ A¨ÜÄí¨Ü A®Ý®ÜáPÜãÆÊæà ÖæaÜác GíŸ
   »ÝÊÜ®æ ŸÆÊÝXñÜá¤. C®æã°í¨ævæ ¸Ýí¸æ ®ÜWÜÃÜ ÊÜáÖÝÃÝÐÜóPæR ÓæàĨܪÃÜã A¨ÜÃÜ

36                     37
                  ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


AÊæãàZ A¼ÊÜê©œ¿áÈÉ WÜágÃÝ£WÜÙÜ PæãvÜáWæÁáà ±ÜÅÊÜááSÊÝXñÜá¤. Jí¨Üá ÊæàÙæ         ®Ý¿áPÜñŲ̈ÜÈÉ g®ÜÓÜíZ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®æÇæ PÜívÜáPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼ÔñÜá. AÊÜÃÜá
¸Ýí¸æÀáí¨Ü ±ÜÅñæÂàPÜWæãívÜÃæ B¦ìPÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ Pæàí¨ÜÅÊÝX¨Üª B ®ÜWÜÃܨÜÈÉ       ®Ý¥ÜÇÝÇ… gWÝx, ÍÜíPÜÃ…Ô®…Ø ÊÝ[æàÇÝ, PÝÎàÃÝÊÜå… ÃÝOÝ, ®ÝÃÝ¿áO… Ô®ÝØ,
ÓÜêÑr¿ÞWÜᣤ¨Üª »ÝÄ ÓÜíTæ¿á E¨æãÂàWÝÊÜPÝÍÜWÜÙÜá Pæçñܲ³ ÖæãàWÜáñܤÊæ GíŸ        ±Üw¿ÞÃ…, PÜÓÜÊÜå…»ÝÀá AaÜáÊÝ, ¨Üñݤi aÜÃÜO…¨ÝÓ… ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜ®æã°ÙÜ
A¼±ÝÅ¿á ÊæáàÆÌWÜì¨Ü WÜágÃÝ£WÜÙÜÈÉñÜá¤. ÖÝWÝX ±ÜÅñæÂàPÜ ÃÝg ÃÜaÜ®æWæ ¿ÞÃÜã        WæãívÜ ¿ááÊÜ ±Üvæ¿á®æ°à PÜqr¨ÜÃÜá. AÆɨæ bÊÜáO…»ÝÀá ÍÜáPÝÉ, PæàÍÜá»ÝÀá
AÐÝrX ¸æàwPæ ÓÜÈÉÓÜÈÆÉ.                                 ±ÜpæàÇ…, AÃÜËí¨… ÊÜá~¿ÞÃ…, ®ÜÃÜÔíÖÜ Wæãà×Ç…, ÓÜã¿áìPÝíñ… BaÝ¿áì,
   ÊÜáÖÝ WÜágÃÝñ… g®ÜÜñÝ ±ÜÄÐÜñ…(Gíhæi²) GíŸ ±ÜûÜÊÜ®Üá° PÜqr PæÆÊÜÃÜá         ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜÃÜí¨… ¨æàÓÝÀá ÊÜááíñÝ¨Ü ¿ááÊÜ ®æàñÝÃÜÃÜã PÜãvÜ
ÖæãàÃÝoPæR ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜã AÊÜÄWæ AÐÝrX g®Ü¸æíŸÆ CÃÜÈÆÉ. Gíhæi²¿áÈÉ             g®ÜÓÜíZÊÜ®Üá° g®Ü²Å¿áWæãÚÓÜÆá ±ÜſᣰÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. Cñܤ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá
PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜá, ÓÜÊÜÞgÊÝ©WÜÙÜá ÖÝWÜã PæÆ PÜpÝrÊÝ©WÜÙæà ñÜáí¹¨ÜªÃÜá. ÖÝWÝX        JŸº ±ÜÅaÝÃÜPÜ®ÝX C®Üã° ñÜÊÜá¾ dݱÜâ ÊÜáãwÔÃÜÈÆÉ.
Gíhæi² gñæ PæçhæãàwÓÜÆá g®ÜÓÜíZ J±Ü³ÈÆÉ. AÊÜÃÜ ÖæãàÃÝoPæR ÖæãÃÜX¯í¨Ü
¸æíŸÆ ÊÜÂPܤ±ÜwÔñÜá. WÜágÃÝñ… C¸Ý½WÜÊÝWÜáÊÜÊÜÃæWÜã AÈÉ PÝíWæÅÓ…®Ü¨æªà
¨Ü¸ÝìÄñÜá¤. AÐÜrPÜãR D ¨æàÍÜ PÜívÜ ÊÜáÖÝ®… ×àÃæãWÜÙÝ¨Ü ÊÜáÖÝñܾ WÝí—ài
ÊÜáñÜᤠÓܨÝìÃ… ±ÜpæàÇ… WÜágÃÝ£WÜÙÝX¨ÜªÃÜá. CÊÜÄŸºÃÜ AÊÜÓÝ®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ
WÜágÃÝñ… PÝíWæÅÓ… ©PÜáRñܲ³ñÜá. ±ÜûܨæãÙÜWæ JvÜPÜá ÊÜáãw ŸívÝ¿á PÜívÜáŸíñÜá.
×àWæ ¨ÜáŸìÆWæãívÜ PÝíWæÅÓ…®Ü PæãàpæÁãÙÜWæ Êæã¨ÜÆá ±ÜÅÊæàÎÔ¨Ü᪠ÓÜÌñÜíñÜÅ
±ÜûÜ. 1960ÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ A¨Üá Jí¨Üá ŸÈÐÜu ÃÝgQà¿á ÍÜQ¤¿ÞX ÖæãÃÜÖæãËá¾ñÜá.
B¨ÜÃæ 1970, 80ÃÜ ¨ÜÍÜPÜ¨Ü ÊæàÙæWæ ®æà±Ü¥ÜÂPæR ÓÜÄ¨Ü ÓÜÌñÜíñÜÅ ±ÜûÜ g®ÜÓÜíZ¨Ü EWÜÊÜáPæR
¨ÝÄ ÊÜÞwPæãqrñÜá. ±ÜÅhÝ ÓæãàοáÈÓ…r ±Ýqì GíŸ ÊÜáñæã¤í¨Üá ±ÜûÜ˨ܪÃÜã
g®Ü¸æíŸÆ¨Ü PæãÃÜñæ¿á PÝÃÜ| A¨Üã ÓÜÌñÜíñÜÅ ±ÜûܨÜíñæÁáà PÜWÜYñܤÇæWæ ÓÜÄÀáñÜá.
ÓÜí¿ááPܤ ÓÜÊÜÞgÊÝ© ±ÜûܨÜ㪠A¨æà PÜñæ. 1968ÃÜÈÉ AíñÝÃÝÑóà¿á ®Ý¿áÊÜáívÜÚ
ÓèÃÝÐÜó&PÜd… WÜwËÊÝ¨Ü¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ±ÜÃÜ £à±Üâì ¯àw¨ÝWÜ
ÓÜí¿ááPܤ ÓÜÊÜÞgÊÝ© ±ÜûÜ ñܮܰ ÖæãàÃÝo©í¨ÝX ÓÜÌƳ ÖæÓÜÃÜá WÜÚÔPæãíwñÜá¤.
B¨ÜÃæ ÖæaÜác PÝÆ EÚ¿áÈÆÉ. Cñܤ ñܮܰ ËÎÐÜr Óæç¨Ýœí£PÜ ¯Æá˯í¨ÝX BÃæÓæÕÓ…
ÓÝÌñÜíñÝÅ$®ÜíñÜÃÜÊÜä g®ÜÊÜÞ®ÜÓܨÜÈÉ Óݧ®Ü ±Üvæ¨ÜáPæãíwñÜá. PæÆÊÜâ ±ÜûÜWÜÙÜá
±ÝŨæàÎPÜ ÖæãàÃÝoWÜÙÜ®æ°à iàÊÝÙÜÊÝXÔPæãívÜÃæ G¹Ë², g®ÜÓÜíZ¨ÜíñÜÖÜ
ÓÜíZo®æWÜÙÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí¼ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ BÃæÓæÕÓ… ×í¨Üã ÓÜÊÜÞg¨Ü ÔÌàPÜꣿá®Üá°
±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛñæãvÜXñÜá.
   ×àWæ 1970ÃÜ ¨ÜÍÜPÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ«Üì¨Ü ÊæàÙæWæ ÊÜÓÜíñ…»ÝÀá WÜhæàí¨ÜÅWÜyÜPÜÃ…

                     38                                         39
                6
        h沿áÊÜÃÜ ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ
        Cí©ÃÝ PæãorÃÜá ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ŸÙÜáÊÜÚ
    1971ÃÜÈÉ ±ÝQÓݤ®ÜÊÜ®Üá° ÓæãàÈÔ ¸ÝíWÝɨæàÍÜ ÃÜaÜ®æ ÊÜÞw¨Ü᪠PÝíWæÅÔÕWæ
   »ÝÄ ŸÆ ñÜí¨ÜáPæãqrñÜá. Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá° ËÃæãà«Ü ±ÜPÜÒ¨Ü ®Ý¿áPÜ
   AoÇ… AÊÜÃæà "¨ÜáWÝì' Gí¨Üá ±ÜÅÍÜíÔÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ PÝíWæÅÔÕ®Ü WÜÅÖÜaÝÃÜ
   ÓÜÄÀáÃÜÈÆÉ. WÜágÃÝñ…Wæ ŸÃÜ¨Ü WÜÃÜ ŸwÀáñÜá. g®ÜÄWæ BÖÝÃÜ«Ý®ÜÂ, TݨÜÂ
   ñæçÆ ÊÜáñÜᤠÓÜPÜRÃæ¿á PæãÃÜñæ PÝvÜñæãvÜXñÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá 8 ÆûÜ g®ÜÃÜá ±ÜÄÖÝÃÜ
   Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈɨܪÃÜá. 1972ÃÜ APæãràŸÃ… ÊæàÙæWæ ±ÜÄÔ§£ PæçËáàÄ ÖæãàWÜñæãvÜXñÜá.
   ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá PÝíWæÅÓ…®Ü ËÃÜá¨Üœ £ÃÜáX¹¨ÜªÃÜá. PÝíWæÅÓ…®æãÙÜWæà PÜívÜáŸí¨Ü
   ŸívÝ¿á ±ÜûÜ ñÜñܤÄÔ ÖæãàWÜáÊÜíñæ ÊÜÞwñÜá. CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá°
   A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜ ±ÜûÜÊæí¨ÜÃæ g®ÜÓÜíZ. g®ÜÃÜ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ
   ÓÜÆáÊÝX ®ÜÜÊæíŸÃ… 3, 4ÃÜí¨Üá ÃÝh…Pæãàp…®ÜÈÉ g®ÜÓÜíZ¨Ü ÃÝÑóà¿á
   PÝ¿áìPÝÄ~ ÓÜËᣠÓÜ»æ ®ÜvæÀáñÜá. ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨Ü ÇÝÇ…PÜêÐÜ¡
   BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá, ±ÜûÜ¨Ü ÓܧÚà¿á PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ±ÜÄÔ§£¿á ÊæáàÇæ ¯WÝ
   CqrÃܸæàPÜá ÖÝWÜã bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ®æàñÜêñÜÌ¨Ü PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ
   »ÜáXÇ橪¨Üª ±ÜÅ£»Üo®æ¿á®Üá° C®Üã° ËÓݤÃÜWæãÚÓܸæàPÜá Gí¨Üá PÜÃæ ¯àw¨ÜÃÜá.
   ÖÝWæÁáà BÀáñÜá. 1973ÃÜ AíñÜ嬆 ÊæàÙæWæ ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜíZo®æWÜÙÜá Joár
   ÓæàÄ »ÝÄ aÜÙÜÊÜÚ¿á®Üá° ÖÜËá¾PæãívÜÊÜâ. A¨æà ""®ÜÊܯÊÜÞì|''. ""ÓÜí±Üä|ì
   PÝÅí£''Wæ PÜÃæ ¯àw¨Ü "®ÜÊܯÊÜÞì|' aÜÙÜÊÜÚWæ g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿áO… AÊÜÃÜ
   ®æàñÜêñÜÌ CñÜá¤. ÖÝWÝX ±ÜÅ£»Üo®æ ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR ŸÈÐÜuÊÝWÜáñݤ ÖæãàÀáñÜá.

40                    41
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                               ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÊÜááSÂÊÜáí£Å bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ ¸æíŸÆPæR ¯ÆáÉÊÜ Ÿ¨ÜÆá ¸æÇæ ÖæaÜcÙÜ¨Ü        PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. AÊÜÃÜá GÐÜár ÖÜñÝÍÜÃÝX¨ÜªÃæí¨ÜÃæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®Ü, PÝíWæÅÓ…
ËÃÜá¨Üœ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª ±ÜÅ£»Üo®æWæ PÝíWæÅÔÕWÜÃæà ¸æíŸÆ ¯àw¨ÜÃÜá. "®ÜÊܯÊÜÞì|'   ÍÝÓÜPÝíWÜ ±ÜûÜ¨Ü A«ÜÂûÜ Óݧ®Ü, Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ÍÝÓÜPÜ Óݧ®Ü ÖÝWÜã PÝíWæÅÓ…®Ü ±ÝÅ¥ÜËáPÜ
Êæà©Pæ¿á aÜÙÜÊÜÚ WÜágÃÝñÜ®æ°à AÃÝgPÜñæ¿áñܤ PæãívæãÀáªñÜá. ÃÝhݨÜÂíñÜ      ÓܨÜÓÜÂñÜÌPÜãR JqrWæà ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃÜá!
®Üvæ¿áᣤ¨Üª ±ÜÅ£»Üo®æWÜÙÜá ×íÓÝÃÜã±ÜPæR £ÃÜáWÜñæãvÜX¨ÜÊÜâ. ±æäÈàÓ… WÜáívæàoá     D ÖÜíñܨÜÈÉ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÝÐÜó±Ü£ BvÜÚñÜÊÜ®Üá°
£í¨Üá 42 g®ÜÃÜá ±ÝÅ| PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. ŸÃæãàvÝ ÊÜáñÜᤠAÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…WÜÚWæ     ñæWæ¨ÜáÖÝPÜŸÖÜá©ñÜá¤. B¨ÜÃæ C®Üã° BÃÜá £íWÜÙÜ PÝÆ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÃÜá.
Óæà®æ¿á®Üá° PÜÃæÓܸæàPÝÀáñÜá.                          C¨ÜÄí¨Ü ¸æíQ¿á hÝÌÇæ¿ÞX¨Üª ±ÜÅ£»Üo®æ C®Ü°ÐÜár £àÊÜÅWæãíwñÜá. ±ÜÄÔ§£ ¿ÞÊÜ
  D ÊÜá«æ ÓÜÌñÜ@ g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿á|ÃÜá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ BWÜËáÔ¨ÜÃÜá.      ÊÜáorPæR ÖæãàÀáñæí¨ÜÃæ ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜá PÜãvÜÇæà Ë«Ý®ÜÓÜ»æWæ
  ÖÝWÝX JŸº ÊÜaÜìÔÌà ®Ý¿áPܮܮÜá° »æàq¿ÞWÜáÊÜ, AÊÜÃÜ®Üá° A¥ÜìÊÜÞw       aÜá®ÝÊÜOæ ®ÜvæÓܸæàPæí¨Üá JñݤÀáÔ 1975, H²ÅÇ… 7ÃÜí¨Üá A¯©ìÐÝrÊÜ—¿á
PæãÙÜáÛÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÄWæ Æ»ÜÂÊÝÀáñÜá. WÜágÃÝñ…Wæ BWÜËást    E±ÜÊÝÓÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜPæR PÜáÚñÜÃÜá. Pæã®æWÜã ÊÜá~¨Ü ±Üūݯ Cí©ÃÝ WÝí—,
hæ.²., PÜãvÜÇæà ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ ÃÝgÂÊÝ¨Ü ¹ÖÝÃÜPæR ñæÃÜÚ AÆãÉ ®ÜÊܯÊÜÞì|      ÃÝÐÜó±Ü£ BvÜÚñÜÊÜ®Üá° ×í¨ÜPæR ±Üvæ¨Üá ÖæãÓܨÝX aÜá®ÝÊÜOæWæ B¨æàÎÔ¨ÜÃÜá.
aÜÙÜÊÜÚ¿á®Üá° BÃÜí¼ÓÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. Cñܤ AUÆ »ÝÃÜñÜ Ë¨ÝÂ¦ì        aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ…(J) ÊÜáñÜᤠg®ÜÓÜíZ Öæãí¨Ý~Pæ ÊÜÞwPæãívÜÊÜâ.
±ÜÄÐÜñ… bÊÜáO…»ÝÀá AÊÜÃÜ »ÜÅÐÜr PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª     ÓÜÊÜÞ®Ü aÜá®ÝÊÜOÝ ±ÜÅOÝÚPæ¿á®Üã° ÖæãÃÜñÜí¨ÜÊÜâ. ´ÜÈñÝíÍÜ ÖæãÃܹ¨ÝªWÜ
ÖæãàÃÝoPæR «ÜáÊÜááPÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR ŸíñÜá. ×àWæ G¹Ë² PÜãvÜ hæ.². aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ    182 Óݧ®ÜWÜÙÜ WÜágÃÝñ… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ…(I)®Ü ŸÆ 140Äí¨Ü 79PæR
»ÝX¿ÞÀáñÜá. D ®ÜvÜáÊæ 1974ÃÜ EñܤÃÝ«Üì¨Ü ÊæàÙæWæ ÓÜí±Üä|ì PÝÅí£¿á        CÚÀáñÜá. PÝíWæÅÓ…(J) 56 ÖÝWÜã g®ÜÓÜíZ 18 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãívÜÃæ,
WÜáÄ¿á®Üá° ÃÝÐÜóÊÜáorPæR ËÓܤÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±Üūݯ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá°     bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ QÓÝ®… ÊÜágãªÃ… ÇæãàPÜ ±ÜûÜ 15 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° WÜÚÔñÜá.
A—PÝÃÜ©í¨Ü Qñæã¤Wæ¿ááÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÇÝÀáñÜá. CíñÜÖÜ PÜƳ®æ, PÝÅí£Wæ       ®ÝÂÐÜ®ÜÇ… ÇæàŸÃ… ±Ýqì, ²GÓ…², »ÝÃÜ£à¿á ÇæãàPܨÜÙ… ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜ|¡±Üâor
BÃæÓæÕÓ… PÜãvÜ ¸æíŸÆ ¯àwñÜá. ©ÈÉ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü ÃÝÂÈÁãí¨ÜÃÜÈÉ hæ.².¿áÊÜÃÜ®Üá°    ±ÜûÜWÜÙÜ ¸æíŸÆ¨æãí©Wæ 1975, gã®… 18ÃÜí¨Üá "g®ÜñÝ ´ÜÅíp…' GíŸ Êæãor
""ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° ÃÜüÓÜÆá Ÿí¨Ü ÓÜíñÜ'' Gí¨Üá BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÜÃÜÓÜíZaÝÆPÜ ¸ÝÙÜÓÝÖæฅ  Êæã¨ÜÆ PÝíWæÅÓæÕàñÜÃÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜaÜ®æ¿ÞÀáñÜá. ¸ÝŸá»ÝÀá gÓݽÀá ±ÜpæàÇ…
¨æàÊÜÃÜÓ… ÊÜ~ìÔ¨ÜÃÜá. A¨ÜPæR hæ.². PÜãvÜ Óܳí©Ô¨ÜÃÜá. g®ÜÓÜíZ¨Ü 20®æà AUÆ    ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃæ g®ÜÓÜíZ¨Ü PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ…, ÊÜáPÜÃÜí¨… ¨æàÓÝÀá
»ÝÃÜñÜ ÍÜêíWܨÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜ hæ.².¿áÊÜÃÜá, ""Jí¨Üá ÊæàÙæ BÃæÓæÕÓ… ´ÝÂÔÓ…r     ÖÝWÜã ÖæàÊÜÞ¸æà®… BaÝ¿áì ÊÜáí£ÅWÜÙÝX ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá.
B¨ÜÃæ, ®Ý®Üá PÜãvÜ ´ÝÂÔÓ…r'' Gí¨Üá NãàÑÔ¨ÜÃÜá. ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ GÐÜár        CíñÜÖÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á ¸æ®Ü°ÇæÉà 1975, gã®… 26ÃÜí¨Üá Cí©ÃÝ WÝí— ¨æàÍܨÜ
£àÊÜÅÊÝXñæ¤í¨ÜÃæ ¸æàÃæ ¨ÝÄÁáà CÆɨæ bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜá ÃÝià®ÝÊæá         ÊæáàÇæ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ÖæàĨÜÃÜá. Cw ¨æàÍÜÊæà ÃæãbcWæ¨Ü᪠AÃÝgPÜ ±ÜÄÔ§£
¯àvܸæàPÝX ŸíñÜá. PæàÊÜÆ BÃÜá £íWÜÙÜ PÝÆ A—PÝÃܨÜÈɨܪ bÊÜáO…»ÝÀá        ÓÜêÑr¿ÞÀáñÜá. ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜ ±ÜÅ»ÝË ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ®Üá° ÃÝñæãÅàÃݣŠŸí—Ô hæçÈWæ
1974, ´æŸÅÊÜÄ 9ÃÜí¨Üá ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃÜá. WÜágÃÝñ… ÊæáàÇæ ÃÝÐÜó±Ü£ BvÜÚñÜ    ñÜÙÜÛÇÝÀáñÜá. g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿áO…, ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá, aÜÃÜO… ÔíW…,
ÖæàÃÜÇÝÀáñÜá. Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á®Üá° AÊÜޮܣ¤®ÜÈÉvÜÇÝÀáñÜá. bÊÜáO…»ÝÀá         GÇ….Pæ. BvÝÌ~ ÊÜáñÜᤠAoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá Ÿí—ñÜÃݨÜÃÜá. A¨Üá ¸æíQWæ
±Üūݯ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ËÍÝÌÓÜ PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ GíŸ ÊܨÜí£WÜÙÜá ÖÜÃÜw      ñÜá±Ü³ ÓÜáĨÜíñÝÀáñÜá.
¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ ±ÜûܨæãÙÜX®Ü ŸívÝ¿áÊæà bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ ±ÜñÜ®ÜPæR

                   42                                        43
                 7
            A¨æãí¨Üá Êæáç®ÜËÃæàÚÓÜáÊÜ
            ÓÝÖÜÓÜ
    BÃæÓæÕÓ…Wæ   ¸æàÃæ ¨ÝÄÁáà CÃÜÈÆÉ. Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜá ¨æàÍܨÜ
   ÊæáàÇæ ÖæàÄ¨Ü ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜÇæà¸æàPÝÀáñÜá. WÜágÃÝñ…
   ÇæãàPÜÓÜíZÐÜì ÓÜËᣠÃÜaÜ®æ¿ÞÀáñÜá. ÓÜíZ¨Ü ûæàñÜÅ ±ÜÅaÝÃÜPÜ ÆûÜ$¾O…ÃÝÊ…
   C®Ýí¨ÝÃ… (ÊÜQàÇ… ÓÝÖæฅ) ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÓÜ»æÁãí¨Üá ®ÜvæÀáñÜá. »ÜãWÜñÜ
   aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝo BÃÜí¼ÓܸæàPæíŸ
   ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÇÝÀáñÜá. BÃæÓæÕÓ…®Ü ¿ÞÊÜ PÝ¿áìPÜñÜìÃÜã ±æäÈàÓÜÃÜ ŸÇæWæ
   ¹àÙܸÝÃܨÜá GíŸ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ÓÜáÃÜüñÜ ÊÜÞWæãàì±Ý¿áWÜÙÜ®Üã° ÁãàbÓÜ
   ÇÝÀáñÜá. BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÓÜáÃÜüñÜÊÝX EÚ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜá®æ
   WÜÙÜ®Üã° WÜáÃÜá£ÓÜÇÝÀáñÜá. ×àWæ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ±Üqr¿á®ÜᰠԨܜ±Üwst PÜãvÜÇæà
   BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÃÝg嬆 ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæWÜÚWæ ÓÝX A×íÓÝ aÜÙÜÊÜÚ¿á
   ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ±ÜÓÜÄÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá.
     B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PÜãvÜ aÜÙÜÊÜÚ¿á ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨Ü gÊݸݪĿá®Üá°
   ¯àw¨Ü᪠®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÄWæà!
     CñÜÃÜ BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜíñæ Êæãà©¿áÊÜÃÜá PÜãvÜ ñÜÇæÊÜáÃæÔPæãívÜÃÜá.
   AÊÜÃÜ CÃÜáËPæ ÖÝWÜã aÜÆ®ÜÊÜÆ®ÜWÜÙÜá PæÆÊæà PæÆÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ £Ú©ñÜá¤. 1975,
   gáÇæç Pæã®æ¿á ÊæàÙæWæ Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÓÜí¨æàÍÜÊæäí¨Üá ŸíñÜá. ÃݣŠ10.30 WÜípæWæ
   ±ÜÅ»Üá¨ÝÓ… ±ÜpèÄ AÊÜÃÜ ¯ÊÝÓÜPæR ŸÃÜáÊÜíñæ £ÚÓÜÇÝÀáñÜá. ÓÜÊÜá¿áPæR ÓÜÄ¿ÞX
   BWÜËást Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÓܨܨÜÇæÉà hÝh…ì ´Ü®ÝìíwÓ… ŸÃÜȨݪÃæ Gí¨Üá

44                    45
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


£ÚÓÜÇÝÀáñÜá. hÝh…ì BWÜËáÔ¨ÝWÜ ¿ÞÃÜã AÊÜÃÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜí£ÃÜÈÆÉ.         ËÙÝÓÜ ®Ý®Ýi¿áÊÜÃÜ ŸÚ CñÜá¤. ÖÝWÝX ±æäÈàÓÜÄWæ ËÐÜ¿á WæãñݤWÜáÊÜ
CÔ÷ ÊÜÞvܨæ ÍÜñÜÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÙæà PÜÙæ¨ÜáÖæãàXÃÜáÊÜíñæ PÝ|ᣤ¨Üª PÜáñÝì «ÜÄԨܪ    A±Ý¿á CñÜá¤. AíñÜÖÜ ÓÜí©WÜœ ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ ±ÜäÊÜì¯ÁãàiñÜ ËÙÝÓÜWÜÙÜ®Üá°
hÝh…ì ñÜÇæ ÓÜáñܤ ÖÜÔÃÜá Ÿpær ÊÜáñÜᤠÓæãíoPæR ÖÜÄ¨Ü ÆáíX ÓÜᣤPæãíw¨ÜªÃÜá. AÐærà  Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»Ü¨Ü ÊÜÞñÝXÃÜÈÆÉ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© B PÝ¿áì¨ÜÆãÉ
AÆÉ WÜvÜx ¸æÙæÔPæãíw¨Üª hÝh…ì ÊÜááÔÉí ´ÜQàÃÜ®Üíñæ PÝ|ᣤ¨ÜªÃÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©   Óæç G¯ÔPæãívÜÃÜá.
ÊÜáñÜᤠhÝh…ì ±ÜÃÜÓܳÃÜ BÆíXÔPæãívÜá ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üᰠ˯ÊÜá¿á ÊÜÞwPæãívÜÃÜá.        1975, APæãràŸÃ… AíñÜ嬆 ÊæàÙæWæ ÇæãàPÜ ÓÜíZÐÜì ÓÜËá£¿á »ÜãWÜñÜ
  ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜÃÜá ÖÝWÜã ÓÜíZ ±ÜÄÊÝÃÜ¨Ü CñÜÃÜÃÜ ÁãàWÜûæàÊÜáÊÜ®Üá° ®æãàw      ÓÜ»æ ®ÜvæÀáñÜá. ®æÖÜÃÜá AÊÜÃÜ g®Ü¾©®ÜÊÝ¨Ü ®ÜÊæíŸÃ… 14ÃÜí¨Üá ÓÜñÝÂWÜÅÖÜÊÜ®Üá°
PæãÙÜáÛÊÜ PæÆÓÜÊÜÆɨæ ÖæãÃÜ ÃÝgÂWÜÚí¨Ü BWÜËáÓÜᣤ¨Üª ®Ý¿áPÜÃÜ ÓÜáÃÜûÜñæ¿á      ÖÜËá¾PæãÙÜáÛÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÇÝÀáñÜá. C¨ÜÃÜ ŸWæY ±æäÈàÓÜÄWæ ¿ÞÊÜ ÓÜáÚÊÜä
gÊݸݪĿá®Üã° Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¯àvÜÇÝXñÜá¤. gñæWæ ÎàZÅÊÝX ÓÜ»æWÜÙÜ®Üá°         ÔWܨÜíñæ GÆÉ ÊÜááíhÝWÜÅñæWÜÙÜ®Üã° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ""ÊÜá¨ÜáÊæ ©®ÝíPÜ
BÁãàiÓÜáÊÜ gÊݸݪĿáã CñÜá¤. AíñÜÖÜ Jí¨Üá ÓÜ»æ¿á®Üá°¨æªàÎÔ ÊÜÞñÜ®Ý         ¯WÜ©¿ÞX¨æ'' GíŸ Wè±Ü ÓÜíPæàñÜÊÜ®Üá° CoárPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ®ÜÊæíŸÃ… 14ÃÜí¨Üá
w¨Ü᪠ÊÜáñݤÃÜã AÆÉ ¸Ýí¸æ ÖæçPæãàp…ì®Ü ®Ý¿áÊÜáã£ì¿ÞX¨Üª Gí.Ô. dÝWÝÉ!        ÊÜá¨ÜáÊæÁáí¨Üá ±ÜûÜ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÊÜáãÆPÜ £ÚÓÜÇÝÀáñÜá.
ÓÜ»æ¿á ®ÜíñÜÃÜ aÜbìst ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° B¨ÜÂñæ¿á B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ±Üqr ÊÜÞw       ÃÝgÓݧ®Ü¨ÜÈɨܪ »ÜãWÜñÜ aÜÙÜÊÜÚWæ GÃÜvÜá ÆûÜ ×í© PÜÃܱÜñÜÅWÜÙÜ AWÜñÜÂËñÜá¤. Cw
AÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜÃܱÜñÜŨÜÈÉ ÊÜáá©ÅÔ ËñÜÄÓÜáÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üã° Êæãà© ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá.   ÃÝgÂPæRà ËñÜÄÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ CoárPæãÙÜÛÇÝXñÜá¤. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ¿ÞÃݨÜÃÜã
ÖÝWÝX ±æäÈàÓÜÄí¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÊÝWÜᣤñÜá¤. ±Ü¨æà ±Ü¨æ ®æÇæ Ÿ¨Ü     ÊÜáá¨ÜÅPÜÃÜ®Üá° ÖÜávÜáPܸæàPݨÜá¨Üá Êæãà©¿áÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ PÝ¿áìÊÝXñÜá¤.
ÇÝÀáÔPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜᣤñÜá¤. D GÆÉ PÝ¿áìWÜÙÜÆãÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© Óæç G¯Ô        ÊÜáá¨ÜÅ|ÊÝ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÃÝgÓݧ®ÜPæR PÜÙÜá×ÓÜáÊÜâ¨Üã PÜãvÜ AÐærà PÜt| PæÆÓÜÊÝXñÜá¤.
PæãívÜÃÜá. A¨ÜÃÜÆãÉ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜá PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤ ÃÝÐÜóWÜÙÜ ÓÜíÓÜñ…        ÃÝgÓݧ®Ü¨Ü ±ÜÅ£ iÇæÉÀáí¨Ü CŸºÃÜá ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜÃÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ
±ÜÅ£¯—WÜÙÜ AíñÝÃÝÑóà¿á ÍÜêíWÜÊÜ®Üá° H±ÜìwÔ¨ÝWÜ I¨Üá Pæç²wWÜÙÜ®ÜᰠԨܜ±ÜwÔ     PÜÙÜá×ÓÜáÊÜíñæ £ÚÓÜÇÝÀáñÜá. ŸÃÜáÊÝWÜ PæçbàÆÊÜ®Üá° ñÜÃÜáÊÜíñæ ÓÜãbÓÜÇÝÀáñÜá.
©ÈÉWæ PÜÙÜá×st ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© GÆÉÃÜ ÖÜá¸æºàÄÔ¨ÜÃÜá.                AÊÜâWÜÙÜÈÉ ¿ÞÃÜ A®ÜáÊÜÞ®ÜPÜãR Gvæ¿ÞWܨÜíñæ PÜÃܱÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÓÝXÓܸæàQñÜá¤.
  1. »ÝÃÜ£à¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¯Ÿìí«Ü.                    ÊÜáÖÝÃÝÐÜóPæR PÜÙÜá×ÓܸæàPÝ¨Ü PÜÃܱÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÓÜãÃÜñ…®ÜÈÉ, ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜPæR
  2. ÊÝÓܤÊÝíÍÜWÜÙÜá V/S Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÖÜáÔ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá.            ÓÝXÓܸæàPÝ¨Ü PÜÃܱÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° Wæãà«ÝŨÜÈÉ ÊÜáá©ÅÓÜÇÝÀáñÜá. PæÆÊæäÊæá¾ ÊÜááWÜœÃÜíñæ
  3. Cí©ÃÝ ÖæàÚ¨Ü 20 ÓÜáÙÜáÛWÜÙÜá.                        PÝ|áÊÜ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®Üá° PÜÃܱÜñÜÅ ÓÝXÓÜÆá ŸÙÜÔPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ×àWæ ®ÜÊæíŸÃ…
  4. PÝ®Üã®Ü®Üá° —PÜRÄÓÜáÊÜâ¨æà PÜñÜìÊÜÂÊݨÝWÜ.                  14ÃÜí¨Üá ÖÜËá¾PæãÙÜÛ¸æàQ¨Üª ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ Áãàg®æ¿áíñæ ÓÜáÓÜãñÜÅÊÝX ®Üvæ¨Üá
  5. B¦ìPÜ Wæãí¨ÜÆWÜÙÜ WÜãvÜá.                          ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ±æàbXàvÜáÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
  CíñÜÖÜ I¨Üá Pæç²wWÜÙÜ ®ÜãÃÝÃÜá ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ÊÜáá©ÅÔ, Ãæç騆 ÊÜáãÆPÜ         A¨ÜÃÜ ×ÄÊæá Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÓÜÆɸæàPÜá.
Wè±ÜÂÊÝX ©ÈÉWæ PÜÙÜá×Ô PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤ ±ÜÅ£¯—WÜÚWæ ËñÜÄÓÜáÊÜ ÓÝÖÜÓܨÜ
ÁãàaÜ®æÁáà Êæáç®ÜËÃæàÚÓÜáñܤ¨æ. AíñÜÖÜ ÓÝÖÜÓÜPæR Êæãà© PæçÖÝQ¨ÜªÃÜá. D ®ÜvÜáÊæ
ñÜÇæÊÜáÃæÔPæãíw¨Üª ÇæãàPÜ ÓÜíZÐÜì ÓÜË᣿á PÝ¿áì¨ÜÎì ®Ý®Ýi ¨æàÍ…
ÊÜááT… ±æäÈàÓÜÄWæ ÔQR¹¨ÜªÃÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá Pæç²wWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×Ԩܪ

                    46                                          47
                8
         Êæãà© "Öݲ ®Üã C¿áÃ…' Gí¨ÜÃÜá
         ÊÜÊÜÞì ÖèÖÝĨÜÃÜá!
    JŸº   »ÜãWÜñÜ PÝ¿áìPÜñÜì®ÝX ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá BWÝWæY ÊæàÐÜ
   Ÿ¨ÜÈÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. JÊæá¾ ÓÜ®ÝÂÔ¿á ÊæàÐÜ «ÜÄÔ¨ÜÃæ, ÊÜáñæã¤Êæá¾ WÜvÜx ÊÜáñÜá¤
   PÜã¨ÜÆ®Üá° E¨Ü᪨ܪ ¹oárPæãívÜá AÃæŸÃæ ÓܨÝìiì¿áíñæ PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá.
   ŸÄ ÊæàÐÜ Ÿ¨ÜÇÝÀáÔPæãÙÜáÛ£¤¨Ü᪨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ÖÝPÜᣤ¨Üª ÊæàÐÜPæR ñÜPÜRíñæ ÊÜ£ìÓÜá
   ñܤÆã C¨ÜªÃÜá. ÓÜñÜñÜ A»ÝÂÓÜ ÊÜÞw ÓܨÝìiìWÜÙÜíñæÁáà hæãàPÜá ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá.
   Jí¨Üá ÓÝÄ »ÝÊÜ®ÜWÜÃÜ hæçÈ®ÜÈɨܪ ÍÜíPÜÃ…Ô®…Ø ÊÜ[æàÇÝ ÖÝWÜã ËÐÜá¡ ±ÜívÝÂ
   AÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWÜÇæà¸æàPÝ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì G¨ÜáÃÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ »ÜãWÜñÜ®ÝX¨Üª
   BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜì®æ㟺 hæçÈWæ »æàq ¯àvÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ A±Ý¿áPæR BÖÝÌ®Ü
   ¯àw¨ÜíñæÁáà. CÐÝrX¿áã hæçÈWæ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX »æàq ¯àvÜᣤ¨Üª ÊÜá×ÙæÁ㟺ÃÜ
   gñæWÝÃÜ®ÝX JÙܱÜÅÊæàÎst Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÊÜ[æàÇÝ ÖÝWÜã ±ÝívÝ AÊÜÃÜ®Üá°
   ¿áÍÜÔÌ¿ÞX »æàq ÊÜÞw Ÿí¨ÜÃÜá.
     A¨Üá ¯gPÜãR G¨æWÝÄPæ C¨ÜªÊÜÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜÊÝXñÜá¤.
     hæçÈ®ÜÈɨܪ BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ PÜáoáíŸ ¯ÊÜìÖÜOæWÝX ¯— ÓÜíWÜÅÖÜOæ
   ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá CÊæÆÉQRíñÜÆã ËáXÇÝ¨Ü ÓÜÊÝÇÝXñÜá¤. ÎÅàÊÜáíñÜÃÜá ÖÜ| ¯àvÜᣤÃÜ
   ÈÆÉ. Öæbc®Ü ÓÜÖÝ¿á ÖÜĨÜáŸÃÜᣤ¨Ü᪨Üá ÓÝÊÜޮܠg®ÜÄí¨Ü. ÓÜíZ ±ÜÄÊÝÃÜPæR
   ÓæàÃܨÜÊÜÃÜã PæÆÊæäÊæá¾ ¯àvÜᣤ¨Üª ÓÜÖÝ¿á SáÑ PæãvÜᣤñÜá¤. ÃÝgQà¿á©í¨Ü
   ¨ÜãÃÜ˨ܪ, B¨ÜÃæ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ËÃæãà—ÓÜᣤ¨Üª g®ÜÃÜá AƳÓÜÌƳ ¨æà~Wæ
   ¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ""ÊÜááP…¤ÊÝ~'' GíŸ »ÜãWÜñÜ ±Ü£ÅPæ

48                     49
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                               ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


¿á®Üá° ÖæãÃÜñÜÃÜÇÝWÜᣤñÜá¤. A¨ÜÃÜÈÉ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÓÜáÚÛ®Ü PÜíñæWÜÙÜá     ±ÜÅÊÜááS ®Ý¿áPÜ ÃÜËàí¨ÜÅ ÊÜÊÜÞì GíŸáÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWܸæàQñÜá¤. ÓÜÊÜá¿áPæR
ÊÜáñÜᤠñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á PÜÃÝÙÜ ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° Ÿ¿áÆá ÊÜÞvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. »ÜãWÜñÜÃÝ   ÓÜÄ¿ÞX BWÜËást Êæãà©¿áÊÜÃÜá G¨ÜáÃÜáWæãívÜ ÊÜÊÜÞì AÊÜÄWæ ""Öݲ
X¨Üª PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ ÓÜÊÜáWÜÅ A¼±ÝÅ¿á, ÓÜÆÖæWÜÙÜ®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX     ®Üã C¿áÃ…'' Gí¨ÜÃÜá! BÍÜc¿áìaÜQñÜÃÝ¨Ü ÊÜÊÜÞì, ""®ÜÃæàí¨ÜÅià, ®Ý®Üá
ÊÝv…ì¯í¨Ü iÇÝÉ ÊÜáor¨ÜÊÜÃæWÜã ÃÜÖÜÓÜ ÓÜ»æWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÇÝWÜᣤñÜá¤. CíñÜÖÜ   PÜãvÜ ¯ÊÜáWæ Öݲ ®Üã C¿áÃ… ÖæàÙܸæàPæí©¨æª. B¨ÜÃæ ×í¨ÜáñÜÌÊÝ©¿Þ¨Ü
±ÜÅ£ ÓÜ»æWÜÚWæ 15Äí¨Ü 20 g®ÜÃÜ®Üá° ËáàÄ ¿ÞÃÜ®Üã° BÖÝ̯ÓÜᣤÃÜÈÆÉ.        ¯àÊÜâ ¸æàÓÜÄÔPæãÙÜáÛ£¤àÃæí¨Üá ÖæàÙÜÈÆÉ'' Gí¨ÜÃÜá. BWÜ ""×í¨ÜáñÜÌ¨Ü ¨æãvÜx
JŸº ±Üä|ìPÝÈPÜ PÝ¿áìPÜñÜì¯Wæ PܯÐÜu ÖÜñÜᤠPÜáoáíŸWÜÙÜ ÓÜÖÝ¿á¨Ü         WÜá|Êæà A¨Üá. ×í¨ÜáñŲ̈ÜÈÉ ÓÜíPÜábñÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ AÊÜPÝÍÜÊæà CÆÉ'' Gí©¨ÜªÃÜá
AWÜñÜÂ˨æÁáíŸá¨Ü®Üá° Êæãà©¿áÊÜÃÜá PÜívÜáPæãívÜÜÃÜá. WÜágÃÝñ…®Ý¨ÜÂíñÜ       Êæãà©. ×àWæ Êæãà© ÊÜáñÜᤠÊÜÊÜÞì AÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ûÜ|PÝƨÜÈÉ Óæ°àÖÜ H±ÜìqrñÜá.
±ÜÅÊÝÓÜ PæçWæãívÜá ÊÜá®æÊÜá®æWÜã AÇæ¨Ü Êæãà©, ÓÜí»ÜÊܯà¿á ÓÜÖÝ¿á¨ÝÃÜÃÜ      BÃæÓæÕÓ… ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ®Ý¿áPÜÃÜá, PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá° ÊÜÊÜÞì ÖæãÓÜ ¨ÜêÑr¿áÈÉ
ÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° ÓÜÌñÜ@ WÜáÃÜá£Ô¨ÜÃÜá. A¨æãí¨Üá A¨Üá½ñÜ A®Üá»ÜÊÜ. ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÆá  ®æãàvÜáÊÜíñÝÀáñÜá. ÓÜãÁãàì¨Ü¿á¨æãí©Wæ PÜñܤÆá ÊÜáÃæ¿ÞWÜáÊÜíñæ BÃæÓæÕÓ…
ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜᣤ¨ÜªÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ®Üá°  ŸWæY C¨Üª ±ÜäÊÜìWÜÅÖÜWÜÙÜá ¨ÜãÃÜÊݨÜÊÜâ.
A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜÊÜÃÝX¨ÜªÃÜá. A¨Üá g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿áO…, ÓÜÊæäàì¨Ü¿á
PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá A¥ÜÊÝ BÃæÓæÕÓ… ÖÝWÜã A¨ÜÃÜ ®Ý¿áPÜÃÝXÃÜŸÖÜá¨Üá, ñÝÊÜâ
¿ÞÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÚWæ ÓÜÖÝ¿á ¯àvÜᣤ¨æªàÊæäà B ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ÃÝgQà¿á ÊÜáÖÜñÝÌPÝíûæ
WÜÙÜ®Üá° ËáàÄ ¯íñÜÊÜÃÜá GíŸá¨Üá g®ÜÄWÜã ÊÜá®ÜÊÜÄPæ¿ÞXñÜá¤. CÈÉ WÜÊÜá¯ÓÜ
¸æàPÝ¨Ü ŸÖÜáÊÜááSÂÊÝ¨Ü AíÍÜÊæí¨ÜÃæ, 21 £íWÜÙÜáWÜÙÜ PÝÆ hÝÄ¿áÈɨܪ
ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜÊæäàì¨Ü¿á ÖÝWÜã ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ
®ÜvÜáÊæ Óܳ«æì ÖæãàX B±Ü¤ñæ ¸æÙæÀáñÜá. ÓÜíZ¨Ü ŸWæY C¨Üª ±ÜäÊÜìWÜÅÖÜWÜÙÜá, ÖÜáÔ
±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®ÜWÜÙÜá, ÖÜÔ ÓÜáÙÜáÛWÜÙÜá ¨ÜãÃÜÊݨÜÊÜâ. ÓÜí¨Ü»ÜìÊæà CŸºÃÜ®Üá°
Joár ÊÜÞwñÜá. ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ¿á PÝƨÜÈÉ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü CíñÜÖÜ
B±Ü¤ Êæáç£Å¿á ±ÜÅQÅÁáWæ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ Ô§ÃÜñæ ¨æãÃæÀáñÜá.
¯g ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ ±æäÈàÓÜÄí¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX BÃæÓæÕÓæàñÜÃÜ
ÖæãàÃÝoWÝÃÜÃÜá WÜágÃÝ£Wæ Ÿí©¨æªà ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ. AÊÜÄWæ
Fo, BÍÜÅ¿á ¯àw¨Ü᪠BÃæÓæÕÓ… ¸æíŸÈWÜÃÜ PÜáoáíŸWÜÙÜá. ÖÝWæ Jí¨ævæ C¨Üª
´ÜÆÊÝX BÃæÓæÕÓ…®Ü ±ÜÄÍÜá¨Üœ ÊÜá®ÜÓÜáÕ, E¨æªàÍÜ ÖÝWÜã ÃÝÐÜó±æÅàÊÜá CñÜÃÜÃÜ
A®Üá»ÜÊÜPæR ŸíñÜá. D ŸWæY ÓÜÌñÜ@ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜáWÝ¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊæäí¨Ü®Üá°
ÖæàÚPæãíw¨ÝªÃæ. 1976, g®ÜÊÜÄ 1ÃÜí¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÃÝÊÜå…ÇÝÇ…
±ÝÄàT… GíŸÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ BÖÝ̯ÓÜÇÝXñÜá¤. AÈÉ ÇæãàPÜÓÜíZÐÜì ÓÜË᣿á

                   50                                       51
                   9
              B ËÎÐÜr ±ÜÅÁãàWÜPæR
              ËÍÝÌÓܨæªà PæãÃÜñæ
    ÊÜááSÂÊÜáí£Å   ¸ÝŸá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… AÊÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÃÜaÜ®æ¿ÞX¨Üª
   ÃÝg嬆 Êæã¨ÜÆ PÝíWæÅÓæÕàñÜÃÜ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… AÊÜÃÜ QÓÝ®…
   ÊÜágãªÃ… ÇæãàPÜ ±ÜûÜ¨Ü 15 ÍÝÓÜPÜÃÜá ÖÝWÜã IÊÜÃÜá ÓÜÌñÜíñÜÅ ÍÝÓÜPÜÃÜá ¸ÝÖÜÂ
   ¸æíŸÆ ¯àw¨ÜªÃÜá. ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü EÚËWæ AÊÜÃÜ ¸æíŸÆ AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñŲ̈ݪX¨ÜªÃÜã
   ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¸ÝŸá»Ý¿å… ¿ÞÃÜ®Üã° ÓÜí±ÜâoPæR ÓæàÄÔPæãÙÜÛÈÆÉ. B ÊÜáãÆPÜ
   ñÜÊÜá¾ ±ÜPÜÒ¨Ü ±ÜÅ£Á㟺 ÓÜbÊÜ®Üã ÓÜí±Üâo¨Ühæì¿á ÓÜÊÜÆñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÓÜË¿ááÊÜíñæ
   AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãíw¨ÜªÃÜá. A|PÜÊæí¨ÜÃæ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅÁ㟺ÃÜ®Üá° ¹orÃæ ¸ÝŸá
   »ÝÀá ÓÜí±Üâo¨Ü ¿ÞÊÜ ÓÜbÊÜÄWÜã BvÜÚñÜ¨Ü A®Üá»ÜÊÜËÃÜÈÆÉ. CÐÝrX¿áã
   ÓÜí±Üâo©í¨Ü ñÜÊÜá¾®Üá° ÖæãÃÜXor PÝÃÜ| bÊÜáO…»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… WÜáí²Wæ £àÊÜÅ
   ¯ÃÝÓæ¿ÞÀáñÜá. A¨Üá ¸æíŸÆ ÊݱÜÓ… ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÜãR PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá.
     g®ÜñÝ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ ¯gPÜãR Jí¨Üá ËÎÐÜr ±ÜÅÁãàWÜÊÝXñÜá¤. B
   ±ÜÅÁãàWÜÊÜ®Üá° 1977ÃÜÈÉ ÃÝÐÜóÊÜáor¨ÜÈÉ ÊÜÞvÜÆá PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. g®ÜñÝ ´ÜÅíp…
   GíŸá¨Üá Jí¨Üá ±ÜûÜÊÝXÃÜÈÆÉ. aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ±ÜÅñæÂàPÜ bÖæ°, ±ÜûÜWÜÙÜw ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ
   ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝw Wæ¨ÜªÊÜÃæà aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ JWÜãYw ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜbÓÜÆá
   ÊÜÞwPæãívÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ A¨ÝXñÜá¤. GÆÉÃÜã ÓæàÄ ¸ÝŸá»ÝÀá AÊÜÃÜ®Üá° g®ÜñÝ
   ´ÜÅíp…®Ü ®Ý¿áPܮܮݰX ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. D GÆÉ ±ÜûÜWÜÙÜ®Üã° ËÈà®Ü ÊÜÞvÜÆá
   AÊÜâWÜÙæà®Üá Jí¨æà PÜí±Ü¯¿á ËË«Ü AíWÜÓÜíÓæ§WÜÙÝXÃÜÈÆÉ. CÐÝrX¿áã JíŸñÜá¤
   £íWÜÙÜ PÝÆ JpÝrX A—PÝÃÜ ®ÜvæÔ¨æªà Jí¨Üá ±ÜÊÝvÜÊÝXñÜá¤. ¸ÝŸá»ÝÀá¿áÊÜÄWæ

52                     53
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


A¨Üá ÖÜWÜY¨Ü ÊæáàÇæ ®Üvæ¿ááÊÜ A±Ý¿áPÝÄ PÜÓÜÃÜñݤXñÜá¤. ¿ÞÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ     ÃÝgQà¿á ÖæãàÃÝo PÝ|ᣤÆÉ. ÖÝWÝX PÜt| ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° hÝÄWæ ñÜÃܸæàPݨÜ
AÊÜÃÜá BíñÜÄPÜ ÓÜíZÐÜìQRÚ¿áÈÆÉ. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ NãàÐÜOæ ÊÜÞw¨ÝWÜ Pæàí¨ÜÅ       AWÜñÜÂËÆÉ Gí¨Üá ¸ÝŸá»ÝÀá ÖæàÚPæ ¯àw¨ÜÃÜá.
ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ¯¨æàìÍÜ®ÜPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÝX, B¨æàÍÜ ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨ÝX       Jí¨Üá ÊæàÙæ bÊÜáO…»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… AÊÜÃÜ QÓÝ®… ÊÜágãªÃ… ÇæãàPÜ ±ÜûÜÊÜ®Üá°
ÊÝWݪ®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü 20 AíÍÜWÜÙÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° hÝÄWæ     ËÍÝÌÓÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃæ ¸ÝŸá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… C®Ü°ÐÜár ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ A—
ñÜÃÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ PæÆÊÜâ g®ÜËÃæãà— Áãàg®æWÜÙÜ®Üá°      PÝÃܨÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áŸÖÜá©ñÜá¤. B¨ÜÃæ ÓÜí±Üâo©í¨Ü ÖæãÃÜXqr¨ÜªÆɨæ bÊÜáO…
hÝÄWæ ñÜÃÜáÊÝWÜ E¨æªàÍܱÜäÊÜìPÜÊÝX ËÙÜíŸ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. B ÊÜáãÆPÜ         »ÝÀá¿áÊÜÃÜ ËÃÜá¨ÜœÊæà ñܯTæWæ B¨æàÍÜ ¯àw¨Ü᪠ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ÖÝÙÜáWævÜËñÜá.
Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR AÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄst PÜãvÜÇæà   Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü JñܤvÜPæãRÙÜWÝ¨Ü QÓÝ®… ÊÜágãªÃ… ÇæãàPÜ ±ÜûÜ¨Ü Öæbc®Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá
ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü GÃÜvÜá gÊݸݪÄWÜÙÜá ¸ÝŸá»ÝÀá ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÊÜááí©¨ÜªÊÜâ.         PÝíWæÅÓ…(I) ÓæàÄPæãívÜÃÜá. ÖÝWÝX PÝíWæÅÓ…®Ü ¸æíŸÈWÜÃÜ ÓÜíTæ HÄ g®ÜñÝ
Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX ®ÜÊܯÊÜÞì| Êæà©Pæ¿á ±ÜÅ£»Üo®ÝPÝÃÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¨ÝSÇÝ          ´ÜÅíp…®æãí©Wæ ÓÜÊÜáŸÆ ÓÝ—ÓÜÇÝÀáñÜá. ñÜÇÝ 87 ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° Öæãí©¨Üª E»Ü¿á
X¨Üª ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ×í¨ÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàQñÜá¤. GÃÜvÜ®æ¿á¨ÝX ±æäÈàÓ…     Ÿ|WÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÜíZÐÜìÊÜä BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. Jí©ŸºÃÜá ÓÜÌñÜíñÜÅ ÍÝÓÜPÜÃÜ®Üá° ñܮܰ
WÜáívæàq¯í¨Ü ÊÜáêñÜÃݨÜÊÜÃÜ PÜáoáíŸPæR ±ÜÄÖÝÃÜ ¯àvܸæàPÝ¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ CñÜá¤.     ñæPæRWæ ÓæÙæ¨ÜáPæãívÜ PÝíWæÅÓ…(I) Ÿhæp… Êæáà騆 ÊÜáñܨݮܨÜÈÉ g®ÜñÝ ´ÜÅío®Üá°
C®æã°í¨ævæ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ 20 AíÍÜWÜÙÜ Áãàg®æWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX bÊÜáO…         ÓæãàÈÔñÜá. ×àWæ ŸÖÜáÊÜáñÜ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ ¸ÝŸá»ÝÀá ÊÜÞa…ì 13ÃÜí¨Üá
»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… ËÃÜá¨Üœ ñܯTæWæ B¨æàÎÓܸæàPÝX¿áã ŸíñÜá. B¨ÜÃæ bÊÜáO…         ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃæ, BíñÜÄPÜ »Ü¨ÜÅñÝ PÝÀá¨æ(ËáàÓÝ)¿áw ±ÜÅ»ÝË g®ÜñÝ
»ÝÀá¿áÊÜÃÜ 15 ÍÝÓÜPÜÃÜ ¸æíŸÆËÆÉ©¨ÜªÃæ ÓÜÃÜPÝÃÜÊæà ¹¨ÜáªÖæãàWÜᣤñÜá¤.       ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° Ÿí—st Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ hæçÈWæ ñÜÚÛñÜá. C¨ÝX Gíoá £íWÜÙÜá
CíñÜÖÜ A±Ý¿á¨Ü ÖæãÃÜñÝX¿áã "hÝWÜêñÜ BÁãàWÜ'PæR ñܯTæ¿á gÊÝ¸ÝªÄ           PÜÙæ¨ÜÊÜâ. PÝíWæÅÓ…(I)®æãÙÜX®Ü BíñÜÄPÜ PÜaÝco©í¨ÝX ÖæãÓÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ
J²³ÓÜÇÝÀáñÜá. CÐÝrX¿áã ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ÖæàÄ¨Ü Jí¨Üá £íWÜÙÜÈÉÁáà        ËÙÜíŸÊÝÀáñÜá. Pæã®æWÜã 1976, wÓæíŸÃ…®ÜÈÉ ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ
Pæàí¨ÜÅ ÖÝWÜã WÜágÃÝñ… ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ®ÜvÜá訆 ÓÜíŸí«Ü ÖÜÙÜÓÜñæãvÜXñÜá.      PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ BvÜÚñÜPæR ŸíñÜá. A¨Üã PÜãvÜ ÖæaÜác PÝÆ EÚ¿áÈÆÉ. PæàÊÜÆ
ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓÜ»æ, ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ¯Ðæà—ÓÜÆá ÖÝWÜã           100 ©®ÜWÜÙÜÈÉ A—PÝÃÜ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ¸ÝŸá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ®æàñÜêñÜÌ¨Ü g®ÜñÝ
ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¯Ÿìí«Ü ÖæàÃÜÆá g®ÜñÝ ÓÜÃÜPÝÃÜ ¯ÃÝPÜÄÔñÜá. ÊÜááPܤ       ´ÜÅíp… ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜáñæ¤ BvÜÚñÜPæR ŸÃÜáÊÜíñÝÀáñÜá.
ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àvÜᣤÆÉ Gí¨Üá Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ WÜágÃÝñ… ÓÜí±Üâo¨Ü ËÃÜá¨Üœ    CÐærÇÝÉ ¸æÙÜÊÜ~WæWÜÙÜá AñÜÂíñÜ ñÜÌÄñÜÊÝX ÓÜí»ÜËÓÜᣤ¨ÜªÃÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ
BÃæãà±Ü ÊÜÞwñÜá. gñæWæ ¨æàÍÜ¨Ü CñÜÃÜ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ ñÜÇæñܲ³ÔPæãíw¨Üª ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£  Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ÍÝíñÜbñܤÃÝX PÝ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. ÖæàÚ¨Ü PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÎÓÜ᤟¨Üœ
ËÃæãà—WÜÙÜá WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ Ÿ×ÃÜíWÜÊÝXÁáà PÝ~ÔPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. A¨Üá        Óæç¯PÜ®Üíñæ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ËÃæãà—WÜÙÜ BÍÜÅ¿áñÝ|ÊÝÀáñÜá. ×àWæ Pæàí¨ÜÅ ÊÜáñÜᤠÃÝgÂWÜÙÜ        1975, gáÇæç 2ÃÜí¨Üá BÃæÓæÕÓ…®Ü Êæã¨ÜÆ ñÜáñÜáì ÓÜ»æ ®ÜvæÀáñÜá. »ÜãWÜñÜ
®ÜvÜá訆 ÓÜíŸí«Ü ÖÜáÚ¿ÞX Pæàí¨ÜÅ ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX qàQÓÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá.           ±Ü£ÅPæ¿ÞX¨Üª "g®ÜñÝ dݱÜâ' A£ ÖæaÜác ±ÜÅÓÝÃÜÊÜâÙÜÛ ±Ü£ÅPæÁá¯ÔñÜá. PæÆÊæà
Pæàí¨ÜÅ¨Ü PæÆÊÜâ ÓÜbÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤ¨Üª Ÿ×ÃÜíWÜ qàPæ, BÃæãà±ÜWÜÚWæ ¸ÝŸá»ÝÀá     ©®ÜWÜÙÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü ÖÜÆÊÝÃÜá PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜ Ÿí—ÔñÜá. AÆɨæ
ÊÜÞÃÜáñܤÃÜ ¯àvÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. AÐærà AÆÉ, Pæàí¨ÜÅ¨Ü PæÆÊÜâ AÊÜÞ®ÜáÐÜ ÖÝWÜã     BÃæÓæÕÓ… PÜaæàÄ¿á®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜÍÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãíwñÜá. ×àWæ Jí¨ÜÃÜ ×í¨æ
PÜãÅÃÜ PÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ hÝÄWæãÚÓÜÆá J±Ü³ÈÆÉ. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà   ÊÜáñæã¤í¨Üá Zo®æ ÓÜí»ÜËÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. APæãràŸÃ… 12ÃÜí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…

                    54                                         55
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ®ÝWÜÄPÜÃÜ ÓÜ»æWæ »ÝÄ ÓÜíTæ¿áÈÉ g®Ü BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. Jí¨Üá ÊÝÃÜ¨Ü     ÈÆÉ, gÊݸݪĿá®Üã° ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜá ÃÜaÜ®æ¿ÞX
®ÜíñÜÃÜ ®Üvæ¨Ü WÜágÃÝñ… ÖæçPæãàp…ì®Ü ÊÜQàÆÃÜ ÓÜíZo®æ¿á ÓÜ»æ ñÜáñÜáì        EÃÜáÚ¹àÙÜᣤ¨ÜªÃÜã Êæãà© ÊÜÞñÜÅ ÓÜÊÜábñܤ©í¨Ü ®æãàvÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ ÇæãàPÜ
±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ WæãñÜá¤ÊÜÚÁãí¨Ü®Üá° ÊÜáíwÔñÜá. ®ÜÊæíŸÃ… 5ÃÜí¨Üá          ÓÜíZÐÜì ÓÜË᣿á®Üá° QÅ¿ÞÎàÆÊÝXvܸæàPÝ¨Ü gÊݸݪĿá®Üá° ¯àw¨ÜªÃÜá. B
PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤ ÍÜêíWܨÜÈÉ ±ÝÇæãYÙÜÛÆá BWÜËáԨܪ ÓܨÜÓÜÂÃÜ ÊÜááí¨æ ÊÜQàÆÃÜá      PÝ¿áìÊÜ®Üá° AñÜÂíñÜ ÍÜÅ¨æœ ÖÝWÜã ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜÓÜíñ…
±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. £íWÜÙÜ Pæã®æ¿á ÊæàÙæWæ E±ÜÃÝÐÜó±Ü£ ¹.w. g£¤¿áÊÜÄWæ      »ÝÀá AÊÜÃÜ ÊÜáÃÜ| Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¨æãvÜx ÖæãvæñÜ ¯àwñÜá. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ®Ü
ÊÜá®ÜËÁãí¨Ü®Üá° ÊÜÞw ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ñæWæ¨ÜáÖÝPÜÆá ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àvܸæà      g®ÜÓÜíZ¨Ü C®Ü°ÐÜár gÊݸݪÄWÜÙÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÖæWÜÇæàĨÜÊÜâ. B¨ÜÃæ Êæãà©
Pæí¨Üá JñݤÀáÓÜÇÝÀáñÜá. wÓæíŸÃ… 3ÃÜí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ Ÿí¨Ü            ËaÜÈñÜÃÝWÜÈÆÉ. g®ÜÃæãí©Wæ B±Ü¤ ÓÜí±ÜPÜì CoárPæãívæà C¨ÜªÃÜá.
¨Üñæã¤à±Üíñ… ¥æàíWÜw PÝËáìPÜ ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° »æàq ÊÜÞw ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.       Cñܤ 1977, g®ÜÊÜÄ 18ÃÜí¨Üá ÇæãàPÜÓÜ»æWæ aÜá®ÝÊÜOæ NãàÐÜOæ¿ÞÀáñÜá.
wÓæíŸÃ… 7ÃÜí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÜÃÜÓÜíZaÝÆPÜ ¸ÝÙÝÓÝÖæฅ         A¨Üá g®ÜñÝ ®Ý¿áPÜÃÜ EñÝÕÖÜÊÜ®Üá° ÖæbcÔñÜá. aÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¨Üá 1977,
¨æàÊÜÃÜÓ… AÊÜÃÜ g®Ü¾©®Ü BaÜÃÜOæ¿áã ®ÜvæÀáñÜá. A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ WÜágÃÝñ…      ÊÜÞa…ì 21ÃÜí¨Üá ´ÜÈñÝíÍÜÊÜ®Üã° ±ÜÅPÜqÓÜÇÝÀáñÜá. ÓÜÖÜgÊÝXÁáà PÝíWæÅÔÕWæ
®Ý¨ÜÂíñÜ ÖÜÇÊÝÃÜá ±ÝÅ¥Üì®Ý ÓÜ»æWÜÙÜá ®Üvæ¨Üá g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿áO… AÊÜÄWæ      g®Ü ±ÝsÜ PÜÈԨܪÃÜá.1975, gã®… 26 ÖæàÃÜÇÝX¨Üª ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á®Üá° 1977,
©à[Ýì¿ááÐÜ ¯àvÜáÊÜíñæ ¸æàwPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá.                     ÊÜÞa…ì 22ÃÜí¨Üá 21 £íWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ L±ÜaÝÄPÜÊÝX ñæWæ¨ÜáÖÝPÜÇÝÀáñÜá.
   1975 PÜÙæ¨Üá 1976 BWÜËáÓÜᣤ¨ÜªíñæÁáà ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ËÃæãà— aÜoáÊÜqPæ     BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÝËÃÝÃÜá PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá hæçȯí¨Ü ¹vÜáWÜvæ¿ÞX ÖæãÃÜŸí¨ÜÃÜá.
WÜÙÜá C®Üã° hÝÔ¤¿Þ¨ÜÊÜâ. ""ÓÜíË«Ý®ÜÊÜ®Üá° PݱÝw'' GíŸ NãàÐÜÊÝPܨæãí©Wæ      WÜágÃÝñ… Jí¨ÜÃÜÇæÉà Ÿí—ñÜÃÝX¨Üª Joár 540 ±ÜÅ£»Üo®ÝPÝÃÜÃÜÈÉ 435 g®ÜÃÜá
®Üvæ¨Ü ÓÜ»æ¿áÈÉ ÖÜÆÊÝÃÜá ±ÜÅԨܜ ÊÜQàÆÃÜá ±ÝÇæãYívÜÃÜá. ¨æàÍݨÜÂíñÜ »ÜãWÜñÜ    BÃæÓæÕÓ… ÖÝWÜã g®ÜÓÜíZ¨ÜÊÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ÃÝgQà¿á Pæç©WÜÙÜ ¹vÜáWÜvæ ÖÝWÜã
ÃÝX¨Üª BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙÜá g®ÜÊÜÄ 2ÃÜí¨Üá WÜágÃÝñ…          ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ Êæáà騆 ¯Ÿìí«ÜÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáÖÝQ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ GÇæÉvæ¿áã ®ÜÊæäàÇÝÉÓÜ
®ÜÈÉ Jí¨ævæ ÓæàĨÜÃÜá. ¨ÜáÃܨÜêÐÜrÊÜÍÝñ… ´æŸÅÊÜÄ 16ÃÜí¨Üá ÊÜÓÜíñ…»ÝÀá       PÜívÜáŸíñÜá.
WÜhæàí¨ÜÅWÜyÜPÜÃ… £àÄPæãívÜÃÜá. B¨ÜÃÜã BÃæÓæÕÓ… ®Ý¿áPÜÃÜ Ÿí«Ü®ÜWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ
ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜÊÜâ. Ô.q. ¨ÝÃÜá ÊÜáñÜᤠ»æãàXÇÝÇ… WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá° ËáàÓݨÜw
Ÿí—ÓÜÇÝÀáñÜá. ÃÝg±ÝÆÄWæ AÖÜÊÝÆá ÓÜÈÉÓÜÆá gã®… 26ÃÜí¨Üá ®Üvæ¨Ü
ÃÝg»ÜÊÜ®Ü aÜÇæãà PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Üí¨Üá ¸ÝŸá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ÓæàĨÜíñæ 12
g®ÜÃÜ®Üá° Ÿí—ÓÜÇÝÀáñÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ ÊÜááíaÜã~¿áÈÉ ¯íñÜá
ÖæãàÃÝvÜᣤ¨Üª "ÓÝ«Ü®Ý' ±Ü£ÅPæ¿á PÜaæàÄWæ ¹àWÜ ÖÝQ, A¨ÜÃÜ E¨æãÂàXWÜÙÜ®Üá°
ËáàÓݨÜw Ÿí—Ô¨ÜÃÜá. BWÜÓ…r 9ÃÜí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü "PÝÅí£PÝÄ'
©®ÝaÜÃÜOæ¿á ÊæàÙæ 51 g®ÜÃÜ®Üá° Ÿí—Ô hæçÈWæ ñÜÙÜÛÇÝÀáñÜá.
   CíñÜÖÜ GXYÆÉ¨Ü ¨ègì®Ü嬆 A«Ý¿áPæR Pæã®æÁáà CÃÜÈÆÉ.
   B¨ÜÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ¿ÞÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ ÓÜÖÜ®æ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ

                    56                                        57
                   10
                C±Ü³ñæã¤í¨Üá £íWÜÙÜ
                ÊÜ®ÜÊÝÓÜ¨Ü ŸÚPÜ....
    C±Ü³ñæã¤í¨Üá £íWÜÙÜ PÝÆ hÝÄ¿áÈɨܪ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿áÈÉ Êæãà© ÊÜ×Ô¨Ü
   ±ÝñÜÅÊݨÜÃÜã H®Üá?
     ÓÜíZÐÜì, ÓÜíZo®æ ÊÜáñÜᤠÓÜíaÜÆ®æ. ÓÜíZÐÜìÊæí¨ÜÃæ ÖæãàÃÝo ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ£
   »Üo®æWÜÙÜ®Üá° BÁãàiÓÜáÊÜâ¨Üá. ÓÜíZo®æÁáí¨ÜÃæ ±ÜûÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíZ¨Ü ŸÆÊÜ«Üì®æ.
   ÓÜíaÜÆ®æÁáí¨ÜÃæ ÓÜíZo®æ¿á ËÓݤÃÜ, ¯ÊÜÞì|. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÊæàÙæ
   ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ¯ÊÜì×st ±ÝñÜÅ ÃÝÐÜóÊÜáor¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ¯àw¨Ü Êæã¨ÜÆ
   ±ÜÅÊÜááS PæãvÜáWæ ÖÝWÜã ÓæàÊæ G®Üá°ñݤÃæ AÍæãàP… »Üp…. A¨ÜáÊÜÃæWÜã WÜágÃÝñ…
   ®ÜÈÉ PæàÊÜÆ JŸº ±ÜÅaÝÃÜPÜ®ÝX¨Üª Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¨æàÍݨÜÂíñÜ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª
   ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ËÃæãà— ÖæãàÃÝo¨ÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨ÜªÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á, ÓÜÖÜPÝÃÜ
   ¯àvÜáÊÜâ¨ÜÃÜ gñæWæ ÓæàÊæ ÊÜÞvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ Æ»ÜÂÊÝÀáñÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ËÃæãà—
   WÜÚWæ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ BÍÜÅ¿á PÜȳԨæªà ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©. B¨ÜÃæ 21 £íWÜÙÜ PÝÆ
   hÝÄ¿áÈɨܪ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á AÊÜ—¿áÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃæí¨Üã ±æäàÈàÓÜÄWæ
   ÔQR¹àÙÜÈÆÉ, PÝÃÜÊÝÓÜÊÜ®Üã° ÓæàÃÜÈÆÉ!
     1970Äí¨Ü 1980ÃÜ ®ÜvÜá訆 ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÓÜíZÐÜì¨Ü A®Üá»ÜÊÜ
   ¨æãÃæÀáñÜá. D AÊÜ—¿áÈÉ g®ÜÓÜíZ Êæãor Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ®Ü
   ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜaÜ®æÁãí¨ÜÃÜÈÉ »ÝX¿ÞÀáñÜá. PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ…, ÊÜáPÜÃÜí¨…
   »Ý¿å… ÊÜáñÜᤠÎÅàÊÜᣠÖæàÊÜÞ¸æà®… ÊÜááíaÜã~ ®Ý¿áPÜÃÝX¨ÜªÃæ, ®Ý¥Ü»ÝÀá
   gWÝx ÊÜáñÜᤠ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ñæÃæ¿á ×í©®Ü ÍÜQ¤WÜÙÝX¨ÜªÃÜá. A¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜÅ

58                    59
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                               ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÓÝÊÜìg¯PÜ iàÊÜ®Ü¨Ü Êæã¨ÜÆ ¨ÜÍÜPÜÊÜä Öè¨Üá ÖÝWÜã Jí¨Üá       AíñÜÂWæãívÜ ®ÜíñÜÃÜ¨Ü £íWÜÙÜáWÜÙÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÜÌ
ÃÝgÂÊÝX WÜágÃÝñ… PÜívÜ ÊÜáãÃÜ®æà ¨ÜÍÜPÜ. ""ÓÜíZÐ…ì ÊÜÞ WÜágÃÝñ…'' GíŸ      ¨ÝªX¨æ. AÊÜÄWæ 1978ÃÜÈÉ Ë»ÝWÜ ±ÜÅaÝÃÜPÜ®Ü Óݧ®Ü ¯àvÜÇÝÀáñÜá. AñÜÂíñÜ
ÖæÓÜÄ®Ü ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ®Ü WÜágÃÝñ…  QÄ¿á ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ Æ»ÜÂÊÝ¨Ü ×Ä¿á gÊݸݪĿá¨Üá. WÝÅËáà| ÊÜvæãà¨ÜÃÝ,
C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° ¨ÝSÈԨݪÃæ. CÈÉÃÜáÊÜ ËÍæàÐÜñæÁáí¨ÜÃæ Êæãà©¿áÊÜÃÜá         ±ÜíaÜÊÜáÖÜÇ…, ¨æãàÖܨ…, B®Üí¨…, TæàvÝ ÊÜáñÜᤠÊÜvæãà¨ÜÃÝ ®ÜWÜÃÜ ×àWæ BÃÜá
ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü Zo®æ¿á®Üá° ÓÜÌíñÜ PÜ|¡ÈÉ ®æãàw¨Üíñæ,    iÇæÉWÜÙÜá AÊÜÃÜ Ë»ÝWܨÜÈɨܪÊÜâ. AÐærà AÆÉ, Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ±ÝÅíñÜ ±ÜÅaÝÃÝ—
Aí¨ÜÃæ ""®Ý®Üá'' Gí¨Üá EÇæÉàUÓÜáñܤ ŸÃæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. JŸº ¸ÝÖÜ ËàûÜPÜ®Üíñæ,    PÝÄ¿á®Ý°X¿áã ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÝÅíñÜ ÓÜÖÜÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ ±ÜÅÊÜááS®Ü
Zo®æÀáí¨Ü ËÊÜááS®Ý¨ÜÊÜ®Üíñæ ŸÃæ¿ááñݤ ÖæãàWÜáñݤÃæ. A¨Ü®Üá° K¨Üáñݤ       gÊÝ¸ÝªÄ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. ÓÜãÃÜñ… ÊÜáñÜᤠÊÜvæãà¨ÜÃÝ¨Ü Ë»ÝWÜWÜÙÜã ÓæàĨÜíñæ
Öæãà¨Üíñæ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ ®Üvæ¨Ü ÖæãàÃÝo¨ÜÈÉ ÊÜááíaÜã~¿áÈɨܪ      ÊÜá«Ü ÖÝWÜã ¨Üü| WÜágÃÝñ…®Ü TæàvÝ©í¨Ü EÊÜáÃ…WÝíÊ… iÇæÉWÜÙÜÊÜÃæWÜã
ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© PÜãvÜ JŸºÃÜá GíŸá¨Üá ¿ÞÄWÜã £Ú¿ááÊÜâ©ÆÉ. D     Êæãà©¿áÊÜÃÜ PÝ¿áìÊݲ¤ ËÓݤÃÜWæãíwñÜá. ×àWæ JŸº ÓÜíZoPÜ®ÝX AÊÜÃÜ
Jí¨Üá ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©, ÓÜíZoPÜ®Ü Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ËáàÄ ÓÜíZÐÜì¨Ü ÖÝ©   ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° GÇæÉvæ¿áã WÜáÃÜá£ÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá.
×w¿ááñݤÃæ. 1967ÃÜÈÉ WæãàÃÜûÝ aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ »ÝX¿ÞX¨Üª AÊÜÃÜá ÊÜááí¨æ ¸æÇæ       PæàÍÜÊÜÃÝÊ… ¨æàÍ…ÊÜááT…ÃÜ AWÜÈPæ¿á ®ÜíñÜÃÜ Êæãà©¿áÊÜÄWæ ±ÝÅíñÜ
ÖæaÜcÙÜ, ÖÜ|¨Ü៺ÃÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜ ÓÜÆáÊÝX¿áã ÖæãàÃÝoQRÚ©¨ÜªÃÜá.      ±ÜÅaÝÃÜPÜ®Ü Óݧ®Ü ¯àvÜÇÝÀáñÜá. 1981, ÊÜÞa…ì 2ÃÜí¨Üá ±ÝÅíñÜ ±ÜÅaÝÃÜPÜÃݨÜ
Cñܤ g®ÜÓÜíZ ÊÜááS ËÃæãà«Ü ±ÜûÜÊÝX ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾ÊÜ ÆPÜÒ| ñæãàÃÜᣤñÜá¤.    AÊÜÄWæ AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈɨܪ ÓÜíZ¨Ü ÊÜááS PÜaæàÄ¿áÈÉ ñÜíWÜáÊÜíñæ ÓÜãbÓÜÇÝ
   A¯ÊÝÔ »ÝÃÜ£à¿áÃÜ gñæ ÓÜí±ÜPÜìËoárPæãÙÜáÛÊÜ gÊݸݪĿá®Üã° ®ÜÃæàí¨ÜÅ     ÀáñÜá. ÓÜíZ ±ÜÄÊÝÃÜ¨Ü AíWÜÓÜíÓæ§WÜÙÝX¨Üª AUÆ »ÝÃÜ£à¿á ˨ݦì
Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¯àvÜÇÝXñÜá¤. AÊæáÄPÜ ÊÜáñÜᤠ¹Åo®…WÜÙæÃÜvÜÃÜÆãÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜᣤ¨Üª  ±ÜÄÐÜñ…, »ÝÃÜ£à¿á QÓÝ®… ÓÜíZ, ËÍÜÌ×í¨Üã ±ÜÄÐÜñ…, ÓÜÊÜááñÜRÐ…ì ÖÝWÜã
""ÓÜñÜÂÊݯ''GíŸ ±Ü£ÅPæ¿á ŸWæY ÊÜáPÜÃÜí¨… ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ""ÓܾXÉíW… B´…  ÓÝ«Ü®Ü ÊÝÃܱܣÅPæ ÊÜáñÜᤠ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÜoOæ ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ¯ÃÜíñÜÃÜ
oãÅ¥…'' GíŸ ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ EÇæÉàUÓÜáñݤÃæ. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ŸÃæãàvÜ ÊÜááíñÝ¨Ü    ÓÜí±ÜPÜìÊÜ®Üá° CoárPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ AÊÜÃܨÝXñÜá¤. ËÍÝÅí£ÀáÆɨæ
ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ Ÿí—ñÜÃÝX¨Üª PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ ±Ü£ÅPæ¿á ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ñÜÆá²ÓÜáÊÜ gÊÝ   ¨Üáw¿á¸æàPÝ¨Ü PæÆÓÜÊܨÜá. 1979ÃÜÈÉ ÊÜáaÜãc AOæPÜoár ÊÜááĨÜá A±ÝÃÜ Öݯ
¸ÝªÄ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÊæáàÈñÜá¤. Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÝñÜÅ¨Ü ŸWæY ÊÜááPܤPÜísÜ©í¨Ü ÍÝÉ\   ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ A¨ÜÃÜ ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áì¨Ü ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ¿á®Üã° Êæãà©¿áÊÜÄWæ
ÔÃÜáÊÜ AÍæãàP… »Üp…, ""WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ÖÝWÜã B ®ÜíñÜÃÜ ®Üvæ¨Ü    ÊÜ×ÓÜÇÝXñÜá¤. AíñÜÖÜ WÜáÃÜáñÜÃÜ gÊݸݪĿá®Üá° ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX ¯ÊÜì×ÓÜÆá
¿ÞÊÜâ¨æà aÜÙÜÊÜÚWÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá AÊÜâWÜÙÜ ¯ÊÜÞì±ÜPÜ, ¯¨æàìÍÜPÜ ÖÝWÜã ±æÅàÃÜPÜ    Jí¨Üá ÊÜÐÜìÊæà ¸æàPÝÀáñÜá. Sá¨ÝªX ¯íñÜá ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá°
GÆÉÊÜä Êæãà©¿áÊÜÃæà'' G®Üá°ñݤÃæ.                        ®æãàwPæãívÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜá GÆÉÃÜ ÊæáaÜácWæ WÜÚÔ¨ÜÃÜá. PæÆÓÜÊÜ®Üá° A«ÜìퟫÜì
   A¨Üá J±Üâ³ÊÜí¥Ü ÊÜÞñæà.                          ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Êæãà© ¿áÊÜÃÜ hÝ¿áÊÜÞ®ÜÊÝXÃÜÈÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨æà gÊݸݪĿá®Üá°
   ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÄWæ JŸº ÓÜíZoPÜ®ÝX ñܮܰ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° ±ÜÄaÜ¿á    ¯àw¨ÜÃÜã ¸æÃÜÙÜá ÊÜÞvÜÆá AÊÜPÝÍÜËÆɨÜíñæ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
ÊÜÞwPæãvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ, A¨ÜêÐÜr ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¨æãÃæÜÀáñÜá.
B AÊÜPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° SíwñÜ ÓܨÜá±ÜÁãàWܱÜwÔPæãívÜÃÜá. ±ÜÅ£ ¸ÝÄ¿áã AÊÜÄWæ
ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ, ËÎÐÜr, ˼®Ü° gÊݸݪÄWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£

                   60                                       61
                   11
                g®ÜñÝ ±ÜûÜ¨Ü ±ÜñÜ®Ü
                ¹h沿á g®Ü®Ü
    1977ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ g¿áWÜÚst g®ÜñÝ ±ÜPÜÒ A—PÝÃÜ
   PæRàĨÜÃæ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÃÜãÊÝÄ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜá ÓæãàÆ®Üá»ÜËÔ¨ÜÃÜá.
   CíñÜÖÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ £àÊÜÅ ÓÜíPÜÐÜrQRàvÝX¨Üª
   ÖÜÆÊÜÃÜá ""ÊÜáñܱæqrWæ PÝÅí£'' Gí¨æà ÊÜ~ìÔ¨ÜÃÜá. ""Jí¨Üá ÊæàÙæ ×àWæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá
   ÓÜãPܤ ÖÝWÜã ÓÜÄ¿Þ¨Ü Ë«Ý®Ü G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ »ÝÃÜ£à¿áÃÜá ÊÜÞw¨Ü HPæçPÜ
   PÝÅí£Àá¨Üá'' Gí¨Üá ŸÃæ¨ÜÃÜá TÝÂñÜ ±ÜñÜÅPÜñÜì Cí¨ÜÃ… ÊÜáÇæãØàñÝÅ. B¨ÜÃæ CíñÜÖÜ
   A»ÜãñܱÜäÊÜì AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° g®ÜñÝ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÓÜÌñÜ@ ÖÝÙÜáWævÜ˨ܪÆɨæ, Cí©ÃÝ
   WÝí—¿áÊÜÃÜá A£ ÎàZÅÊÝX A—PÝÃÜPæRàÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞwñÜá.
     g®ÜñÝ ±ÜûÜ A—PÝÃÜPæRàÄ¨Ü PæÆÊæà ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜáÓæ ñÜÇæ¨æãàÃÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá.
     ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ ±ÜūݯXÄWæ ¸æíŸÆ ¯àw¨Üª aÜÃÜO…ÔíW…
   ÊÜáñæ㤟º WÜqr ®Ý¿áPÜ gWÜiàÊÜ®… ÃÝí AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáãÇæWæ ñÜÙÜáÛÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿Þ
   ¨ÜÃÜá. EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ »ÝÄ g®Ü¸æíŸÆ Öæãí©¨Üª ÃæçñÜ ®Ý¿áPÜ aÜÃÜO…ÔíW…
   ÓÜÌñÜ@ ±Üūݯ WÝ©¿á BPÝíü¿ÞX¨ÜªÃÜá. G±Ü³ñæã¤í¨Üá ÓÜíÓܨÜÃÜ®Üá° Öæãí©¨Üª
   AÊÜÃÜ »ÝÃÜ£à¿á ÇæãàPܨÜÙÜ, g®ÜñÝ ±ÜûܨæãÙÜWæ A£ ÖæaÜác ÓÜíÓܨÜÄÃÜáÊÜ GÃÜvÜ®æà
   ¨æãvÜx ±ÜûÜÊÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ®Üá° ±Üūݯ Óݧ®Ü¨ÜÈÉ EÚÔ
   PæãÙÜáÛÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¨ÜêyÜ ¯ÆáÊÜâ ñæWæ¨ÜáPæãíw¨Üª g®ÜÓÜíZ, aÜÃÜO…ÔíW… AÊÜÃÜ
   BÓæWæ Awx¿ÞXñÜá¤. ÖÝWÝX aÜÃÜO…ÔíW… ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®æ°à ±æàbXàvÜáÊÜÞvÜÆá
   BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. 1977, APæãràŸÃ… 3ÃÜí¨Üá Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá° Ÿí—ÓÜáÊÜíñæ

62                     63
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÊÜÞvÜáÊÜÈÉ aÜÃÜO…ÔíW… ±ÜÅÊÜááS±ÝñÜÅ ÊÜ×Ô¨ÜÃÜá. PæçWÝÄPæãà¨ÜÂËáÁ㟺Äí¨Ü       B¨ÜÃæà®Üíñæ ©ÈÉ¿áÈÉ ÊÜáñæ¤ WܨÜáªWæÁáàÄ¨Ü Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜá g®ÜñÝ ±ÜûܨÜ
ià±Üâ ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ GíŸ BÃæãà±Ü¨Ü ÊæáàÇæ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá° Ÿí—       ËÃÜá¨Üœ ÓæàvÜá £àÄÔPæãÙÜÛÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. WÜágÃÝñ… ÓæàĨÜíñæ Gíoá ÃÝgÂ
Ô¨ÜÃÜã ÓÝûÜ$ÂÊÜ®Üá° J¨ÜXÓÜÇÝWܨæ ÊÜáÃÜá©®ÜÊæà ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvܸæàPÝX ŸíñÜá.     ÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜhÝ ÊÜÞw Ë«Ý®ÜÓÜ»æWÜÙÜ®Üá° ËÓÜiìÔ¨ÜÃÜá. 1980, Êæáà®ÜÈÉ
C¨ÜÄí¨Ü g®ÜñÝ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR Pæor ÖæÓÜÃÜá ŸíñÜá. Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÄWæ g®ÜÃÜ       ®Üvæ¨Ü WÜágÃÝñ… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ… g¿áWÜÚÔñÜá. 182ÃÜÈÉ
A®ÜáPÜí±Ü ¨æãÃæÀáñÜá. ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ ±ÜâñÜÅ PÝí£ ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ       142 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° ñܮܰ¨ÝXÔPæãíwñÜá. Cñܤ ÖÜĨÜá ÖÜíbÖæãàX¨Üª g®ÜñÝ ±ÜûÜ PæàÊÜÆ
ËÃÜá¨Üœ »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü BÃæãà±Ü ÊÜÞw¨Ü aÜÃÜO…ÔíW…, ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤    22 Óݧ®ÜWÜÚWæ ñÜ겤±ÜoárPæãÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ ÖæãÓÜ ¸æÙÜÊÜ~WæÁãí¨Üá
ÓÜíPÜÐÜrPæR ÔÆáQÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. CÊÜÃæÆÉÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÃÝh…®ÝÃÝ¿áO… GíŸ         PÝ|ñæãvÜXñÜá. g®ÜñÝ ±ÜûÜ¨Ü BíñÜÄPÜ PÜaÝco©í¨Ü ¸æàÓÜñÜá¤Öæãà¨Ü g®ÜÓÜíZ ÖæãÓÜ
ÊÜáñæã¤í¨Üá ËbñÜÅ ÊÜÂQ¤ñÜÌËñÜá¤. AÎÔ¤®Ü PÝÃÜ| AÊÜÃÜ®Üá° Jí¨Üá ÊÜÐÜì PÝÆ ±ÜûÜ©í¨Ü  ÖæÓÜÄ®æãí©Wæ ñܮܰ WÜáÃÜáñÜ®Üá° EÚÔPæãÙÜÛÆá ÊÜááí¨ÝÀáñÜá.
ÖæãÃÜÖÝPܸæàPÝÀáñÜá. D ÊÜá«æ ±Üūݯ¿ÞWܸæàPæíŸ ñÜÊÜá¾ ÊÜáÖÜñÝÌPÝíûæ¿á®Üá°       1980, H²ÅÇ… 5ÃÜí¨Üá »ÝÃÜ£à¿á g®ÜñݱÜûÜ (¹hæ²) g®Ü¾ñÜÙæÀáñÜá.
ÃÝh…®ÝÃÝ¿áO… PÜãvÜ Ÿ×ÃÜíWܱÜwÔ¨ÜÃÜá. 1977, gã®…®ÜÈÉ ±Üūݯ             PæàÍÜá»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… WÜágÃÝñ… ÃÝg ¹h沿á A«ÜÂûÜÃݨÜÃÜá.
ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÄWæ Pæãà±æäà©ÅPܤ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Ü ÃÝh…®ÝÃÝ¿áO… Pæàí¨ÜÅ
ÓÜí±Üâo¨Ü ÓÜbÊÜÃÜ®Üá° ""ÐÜívÜÃÜ ÓÜíZ'' Gí¨Üá PÜÃæ¨ÜÃÜá. Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá°
PÝ®Üã¯®Ü PÜoPÜpæWæ ñÜÃÜáÊÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜ AÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX¨æÁáí¨Üá BÃæãà²Ô¨ÜÃÜá.
D GÆÉ A£ÃæàPÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ±Üūݯ ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá, aÜÃÜO…ÔíW… AÊÜÃÜ®Üá°
Ëñܤ ÓÜbÊÜ ÖÝWÜã E±Ü ±Üūݯ¿á®Ý°X ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ CíñÜÖÜ
ÊÜá®ÜÊæäÈPæWÜÙÜá ÖæaÜác PÝÆ E±ÜÁãàWÜPæR ŸÃÜÈÆÉ. aÜÃÜO…ÔíW… AÊÜÃÜ
»ÝÃÜ£à¿á ÇæãàPܨÜÙÜ ÊæãÃÝiì ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° PæÙÜWÜáÃÜáÚÔñÜá. ÖæãÓÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ
ÃÜbÓÜáÊÜíñæ ÃÝÐÜó±Ü£ ÓÜíiàÊÜÃæwx¿áÊÜÃÜá aÜÃÜO…ÔíW… AÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯ԨÜÃÜá.
B ÊæàÙæWÝWÜÇæà bPÜRÊÜáWÜÙÜãįí¨Ü Wæ¨Ü᪠ÊÜáñæ¤ ÇæãàPÜÓÜ»æ ±ÜÅÊæàÎԨܪ Cí©ÃÝ
WÝí—¿áÊÜÃÜá aÜÃÜO…ÔíW…Wæ ¸æíŸÆ ¯àvÜáÊÜ BÓæ ñæãàÄԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ aÜÃÜO…
ÔíW… ±Üūݯ¿ÞX A—PÝÃÜ ÊÜ×ÔPæãívÜ ÊÜáÃÜáûÜ|Êæà Cí©ÃÝ WÝí— PæçPæãorÃÜá.
AñÜÂíñÜ ÎàZÅÊÝX PÝíWæÅÓ… ¸æíŸÆ ÊݱÜÓ… ñæWæ¨ÜáPæãívÜ PÝÃÜ| aÜÃÜO…ÔíW…Wæ
ÇæãàPÜÓÜ»æ¿á®Üá° G¨ÜáÄÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜÊÜä Æ»ÜÂÊÝWÜÈÆÉ. A¨ÜáÊÜÃæWÜã ¨æàÍÜ PÜívÜ
AñÜÂíñÜ AƳPÝÆ¨Ü ÓÜÃÜPÝÃÜÊæíŸ PÜáTÝ£ AíqPæãíwñÜá.
  ×àWæ ±ÜûܨæãÙÜX®Ü ŸívÝ¿á¨Ü PÝÃÜ| Pæàí¨ÜŨÜÈÉ g®ÜñÝ ÓÜÃÜPÝÃÜ EÃÜáÚ¨ÜÃæ,
WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ BíñÜÄPÜ PÜaÝcoÊÜ®Üá° ÖܨÜ᪟Ԥ®ÜÈÉvÜÇÝXñÜá¤. WÜágÃÝñ…
ÃÝg嬆 ¿ÞÊÜâ¨æà g®ÜñÝ ®Ý¿áPÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü ÓÜ|¡ BÃæãà±ÜÊÜä CÃÜÈÆÉ.

                    64                                        65
                     12
                  ËáàÓÜÇÝ£ GíŸ
                  PÝíWæÅÓ…®Ü Jvæ¨Üá BÙÜáÊÜ ¯à£
     1980ÃÜ ¨ÜÍÜPÜ¨Ü Êæã¨ÜÇÝ«Üì¨ÜÈÉ »ÝÄ ÓÜíTæ¿á ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔ
   ¨ÜÊÜâ. ±Üíhݸ…®ÜÈÉ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ ñܮܰ PÜãÅÃÜ ÊÜááSÊÜ®Üá° ñæãàÃÜñæãvÜXñÜá. 1981
   ÃÜÈÉ Ëáà®Ýü±ÜâÃÜí®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ¨ÜÈñÜÃÜ ÓÝÊÜáã×PÜ ÊÜáñÝíñÜÃÜ Cwà ¨æàÍÜÊÜ®æ°à
   ¯¸æºÃÜWÝXÔñÜá. WÜágÃÝñ…®ÜÆãÉ ¨ÜÙÜáÛÄWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ AÊÜâ
   WÜágÃÝñ…Wæ ÖæãÓÜ ËaÝÃÜÊæà®ÝXÃÜÈÆÉ. 1960Äí¨Ü 1969ÃÜ ®ÜvÜá訆 AÊÜ—
   ¿áÈÉ 2,938 PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ÓÜí»ÜËԨܪÊÜâ. ÓèÃÝÐÜó ÊÜáñÜᤠPÜd…®ÜÈÉ
   ¨æãvÜx ¨ÜÙÜáÛÄWÜÙæà ®Üv橨ܪÊÜâ, A¨Üã BÙÜáÊÜ PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü Caæf¿áíñæ.
   WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜá®ÜÔ§£¿á®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛ¨æ Wæãà«ÝÅ ®ÜíñÜÃÜ¨Ü ×íÓÝaÝÃܨÜ
   ŸWæY ¯«ÝìÃÜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ. C£ÖÝÓܨÜá¨ÜªPÜãR WÜágÃÝñ…
   ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ BvÜÚñÜPæãRÙܱÜqrñÜá¤. Cí©WÜã AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ »æàq ¯àw¨ÜÃæ
   ÊæçÐÜ¡ÊÜ, hæç®Ü ÊÜáñÜᤠÍæçÊÜ ¯ÊÝÔWÜÙæíŸ ÊæãÖÜÇÝÉWÜÙÜá PÝ|áñܤÊæ. ÊÜááÔÉí ´ÜQàÃÜÃÜ®Üá°
   ±ÜäiÓÜáÊÜ ×í¨Üã ÊÜá®æWÜÙÜã CÊæ. ŸÃæãàvܨÜÆÉíñÜã ´ÜQàÃÜ®Ü ÓÜÊÜÞ—ÀáÃÜáÊÜ
   hÝWܨÜÈÉ £ÅÍÜãÆÊÜ®Üã° PÝ|ŸÖÜá¨Üá. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®Ü ÊÜááÔÉí ¨ÜWÝì¨ÜÈÉ
   ×í¨Üã ±ÜähÝÄ CÃÜáÊÜ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÚÊæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÓÜãµ ¨ÝÍÜì¯PÜ®æ㟺
   ÓÜãµÀáÓÜí ŸWæY ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃæ, WÜágÃÝ£WÜÙÜá BñܮܮÜá° J²³PæãÙÜáÛñݤÃæ. B¨ÜÃæ
   ÊæãÖÜÊÜᨅ Zg¯ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊæáàÇæ BPÜÅÊÜá| ÊÜÞw¨ÜÃæ ×í¨ÜãWÜÙÜ
   ±ÜÅ£QÅÁá ÃÜPܤÔPܤÊÝXÃÜáñܤ¨æ. WÜágÃÝ£WÜÙÜá A¯ÐÜr¨Ü ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜáñݤÃæÁáà
   ÖæãÃÜñÜá JÙæÛ¿á¨ÜÃÜ ËÃæãà—WÜÙÜÆÉ. JÊæá¾ LÃÜíW…hæàŸ®Ü A—PÝÄÁ㟺 hæç®Ü

66                       67
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜÞíÓÜ¨Ü ñÜáívæãí¨Ü®Üá° GÓ橨ܪ. BWÜ ÓܧÚà¿á ®Ý¿áPÜ       ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. D ÊÜá«æ Z®ÜÍÝÊÜå… JÃÜkÞ ÊÜáí£ÅÊÜáívÜÆ 1972ÃÜÈÉ ®æàÊÜáPÜ
ÍÝí£aÜí¨ÜÅ GíŸáÊÜÊÜÃÜá LÃÜíW…hæàŸ¯Wæ ñæÄWæ ¯àvܸÝÃܨæí¨Üá GÆÉÄWÜã         ÊÜÞw¨Üª "»Üü BÁãàWÜ' ñܮܰ ÊÜÃÜ©¿á®Üá° ÓÜÈÉÔñÜá. B ÊÜÃÜ©¿áÈÉ B¦ìPÜ ÖÝWÜã
¯¨æàìÍÜ®Ü ¯àw¨ÜªÃÜá. Pæã®æWæ LÃÜíW…hæàŸ ÊÜÞíÓÜ GÓ橨ܪ A—PÝÄ¿á®æ°à         ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÝX ×í¨ÜáÚ¨Ü 82 hÝ£WÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô AÊÜâWÜÚWæ E¨æãÂàWÜ ÊÜáñÜá¤
Ÿ¨ÜÇÝÀáÓܸæàPÝÀáñÜá.                                ÎûÜ| ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ ÖæaÜácÊÜÄ¿ÞX Íæà. 10ÃÜÐÜár ËáàÓÜÆ®Üá° ¯àvÜáÊÜíñæ δÝÃÜÓÜá
  C¨Üá WÜágÃÝ£WÜÙÜ ÊÜá®ÜÔ§£ ÊÜáñÜᤠñÝPÜñܤ®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ.          ÊÜÞvÜÇÝ ÀáñÜá. B δÝÃÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° ÓæãàÙÜíQ ÓÜÃÜPÝÃÜ hÝÄWæãÚÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨Ü
  aÜá®ÝÊÜOæ¿á ÊæàÙæ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ hÝ£ GíŸá¨Üá AÐæãrí¨Üá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü        PÝÃÜ| WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá BÃÜí»ÜÊݨÜÊÜâ. E¨æãÂàWÜ ®æàÊÜáPÜ
ËÐÜ¿áÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜíñÜã hÝ£ ÇæPÝRaÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ¿ÞÊÜ      ÖÝWÜã ±ÜÅÊæàÍÝ£¿áÈÉ ÊÜÞñÜÅ ËáàÓÜÆá ¯àw¨ÜªÃæ ¿ÞÃÜã ¸æàvÜÊæ®Üá°£¤ÃÜÈÆÉ.
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÆãÉ ÖæãàÃÝo ÊÜÞwÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ C¨Ü®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜÃæ        B¨ÜÃæ ÃæãàÓÜrÃ… ÔÓÜrÊÜå…, ÊæáwPÜÇ… ÊÜáñÜᤠGíi¯¿áÄíW… PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ ¸ÝÂP…
PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.     ÇÝXíW… ÊÜÂÊÜÓæ§WÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÔ¨Ü᪠ÖÝWÜã Ÿw¤¿áÆãÉ ËáàÓÜÆá ñÜÃÜÆá ÖæãÃÜq¨Üáª
1965ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü »ÝÃÜñÜ&±ÝQÓݤ®Ü ¿áá¨Üœ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° E©ÌWÜ°WæãÚÔñÜá.        ÊæáàÇÝj£¿áÊÜÃÜ®Üá° ÃæãbcWæàÚÔñÜá. A¨æà ÊæàÙæ¿áÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª ÖÜ|¨Ü៺ÃÜ
BX®Ü WÜágÃÝñ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å ŸÆÊÜíñ…ÃÝ¿å… ÊæáÖݤ AÊÜÃÜá ±ÜÅ¿Þ~ÓÜᣤ¨Üª        ËÃæãà— ±ÜÅ£»Üo®æWÜÙÜá ËáàÓÜÆá ËÃæãà— aÜÙÜÊÜÚ¿á gñæ ÓæàÄPæãíw¨ÜªÄí¨Ü
ËÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ±ÝQÓݤ®Ü Öæãvæ¨ÜáÃÜáÚÔ Pæãí¨ÝWÜ ±ÝP… ËÃæãà— »ÝÊÜ®æ¿á         ×íÓÝaÝÃÜ C®Üã° £àÊÜÅÊÝÀáñÜá. Ÿw¤ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ hÝÄWæ ñÜí¨Ü ÃæãàÓÜrÃ…
AÇæÁᩪñÜá¤. A¨Üá ÊÜááÔÉí ËÃæãà— »ÝÊÜ®æ¿ÞX ±ÜÄÊÜñÜì®æ¿Þ¨Ü PÝÃÜ| PÜd…        ±Ü¨Üœ£¿áíñÜã BvÜÚñÜÍÝ׿á®Üã° C¸Ý½WÜÊÝXÔñÜá. AÆɨæ gÔràÓ… ÃÝOæ
ÊÜáñÜᤠÓèÃÝÐÜó¨ÜÈÉ ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá »ÜáXÇ橪¨ÜªÊÜâ. CÊæÆÉÊÜâWÜÚXíñÜ ¸æàÓÜÃÜ¨Ü    ®æàñÜêñÜÌ¨Ü GÃÜvÜ®æà ×í¨ÜáÚ¨Ü ÊÜWÜì¨Ü BÁãàWÜ 63 ÊÜ꣤±ÜÃÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜ®Üá°
ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ, WÜágÃÝñ…®Ü PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÜá hÝ£ ÇæPÝRaÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ        ×í¨ÜáÚ¨Ü hÝ£WÜÙÜ ±ÜqrWæ ÓæàÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ËáàÓÜÇÝ£¿á Êݲ¤Wæ
ÃÝgQà¿á ÊÜÞvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ¿á ñÜÃÜáÊÝ¿á PÝíWæÅÔÕWÜÃÜá       JÙܱÜwÔñÜá. gñæWæ ËáàÓÜÇÝ£¿á ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá° 10Äí¨Ü Íæà. 27PæR HÄÓܸæàPæí¨Üá
©PÜáR©ÓæÀáÆɨÜíñÝX¨ÜªÃÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ PÝíWæÅÔÕWÜÃÜ g®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá°        δÝÃÜÓÜá ÊÜÞwñÜá. ×àWæ Joár ËáàÓÜÇÝ£¿á ±ÜÅÊÜÞ| Íæà. 48.5PæR HÄñÜá. CíñÜÖÜ
®æÆPÜbcÔñÜá¤. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ 1975ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÜ aÜí¨æãਅ       ±ÜÅ£àPÝÃÝñܾPÜ ÃÝgQà¿á©í¨ÝX AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ÃÝh…Pæãàp…, ÊÜvæãà¨ÜÃÝ,
PÜ®ÝìÈ PÝ®æ–Ãæ®…Õ®ÜÈÉ, ±ÜûÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ñÜáÚñÜPæãRÙÜWݨÜÊÜÃÜ ÊÜPݤÃÜ®æíŸíñæ  ÓÜãÃÜñ…, gá®ÝWÜyÜ, ŸÃÜãa…, ±ÝÆ®…±ÜâÃ…, ÊæáÖÝÕ®Ü, »Üáh… ÖÝWÜã ÃÝg¨Ü
±ÜÅ£¹í¹ÓܸæàPÜá GíŸ ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÇÝÀáñÜá. ÓÜ®Üñ… ÊæáÖݤ, i®Ý¸ÝÀá ¨Üiì       CñÜÃævæWÜÙÜÈÉ ×íÓÝaÝÃÜ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. BÃÜá ÊÝÃÜWÜÙݨÜÃÜã ¯ÆÉÈÆÉ.
AÊÜÃÜ B|£¿á ÊæáàÃæWæ ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX ×í¨ÜáÚ¨Ü ÊÜWÜìWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜÇÝ          PÝíWæÅÓ…®Ü Jvæ¨Üá BÙÜáÊÜ ¯à£ AÐÜrÃÜÊÜáqrXñÜá¤.
ÀáñÜá. ûܣſá, ÖÜÄg®Ü, B©ÊÝÔ ÊÜáñÜᤠÊÜááÔÉí(PæGa…GGí) CÊÜâ B ®ÝÆáR
ÊÜWÜìWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. Aí¨ÜÃæ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ hÝ£¿á®æ°à Jí¨Üá AÓÜ÷ÊÝX ŸÙÜÓÜÆá
PÝíWæÅÓ… ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. C¨Üá ×í¨Üã ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° Jvæ¿ááÊÜ ÖÝWÜã BÃæÓæÕÓ…
ŸÈÐÜuÊÝXÃÜáÊÜ ÃÝg¨ÜÈÉ hÝ£ B«ÝÄñÜ ÃÝgPÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ÖÜáoárÖÝPÜáÊÜ ÖÜá®Ý°ÃÜ
ÊÝXñÜá¤. ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÃÜ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜíñÜã ×í¨ÜáÚ¨Ü ÊÜWÜìWÜÚWæ ±ÜÅñæÂàPÜ
ËáàÓÜÆá ¯à£¿á®Üá° hÝÄWæ ñÜÃÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ×í¨Üã ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° ñÜáívÜÄÓÜÆá

                    68                                        69
                    13
                 »ÜãËá AÆáXñÜá
                 ÔSVÃÜ PÜWæãYÇæ¿ÞÀáñÜá
    1984, APæãràŸÃ… 31ÃÜí¨Üá ±Üūݯ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÖÜñæ ®ÜvæÀáñÜá.
   A¨ÜÃæãí©Wæ ¨æãvÜx ¨ÜáÃÜíñÜÊæà Ÿí¨Ü±Ü³ÚÔñÜá. Cwà ¨æàÍÜÊæà ©Wܽ†ÊæáWæãÙÜWÝÀáñÜá.
   Cñܤ ÃæãbcWæ¨Üª PÝíWæÅÔWÜÃÜá I¨Üá ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác ÊÜáí© ÔSVÃÜ®Üá° ÖÜñæÂWæç¨ÜÃÜá.
   ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá, ÊÜáPÜRÙÜá GíŸ »æà¨Ü»ÝÊÜËÆɨæ PæçWæ ÔQR¨ÜÊÜÃÜ®æ°ÆÉ PæãÆÉÇÝÀáñÜá.
     B ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ÊÜááí¨æ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü Zo®æ H®æà®Üã AÆÉ.
     Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÖÜñæÂÁãí©Wæ ÖæãÓÜ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜã NãàÐÜOæ¿Þ
   ¨ÜÊÜâ. ""Jí¨Üá ¨æãvÜx ÊÜáÃÜ EÃÜáÚ ¹¨ÝªWÜ »ÜãËá AÆáWÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg''
   Gí¨Ü ÃÝiàÊ… WÝí— AÊÜÞ¿áPÜ ÔSVÃÜ ÖÜñæ¿á®Üã° ÓÜÊÜá¦ìÔPæãívÜÃÜá.
   SíwñÜ »ÜãËá AÆáXñÜá! Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÖÜñæÂÀáí¨ÝX ÃÝÐÝó¨ÜÂíñÜ
   PÝíWæÅÓ… ±ÜÃÜ A®ÜáPÜí±Ü¨Ü AÇæ G©ªñÜá. A¨Üá ÃÝiàÊ… WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá° »ÝÄ
   ŸÖÜáÊÜáñܨæãí©Wæ A—PÝÃÜPæRàÄÔñÜá. D A®ÜáPÜí±Ü¨Ü AÇæ¿á®Üá° G¨ÜáÄÓÜáÊÜ
   ñÝPÜñÜᤠ¿ÞÊÜ ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÚWÜã ÖÝWÜã ±ÜÅ£±ÜûÜ ®Ý¿áPÜÄWÜã CÃÜÈÆÉ. 1984ÃÜ
   Êæáà®ÜÈÉ ÃÝh…Pæãàp… ÖÝWÜã gá®ÝWÜyÜ ®ÜWÜÃܱÝÈPæ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ »ÝÄ
   ŸÖÜáÊÜáñÜ WÜÚԨܪ ÖÝWÜã E±ÜaÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¨Ü I¨Üã Ë«Ý®ÜÓÜ»æ Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá°
   Wæ¨ÜáªPæãíw¨Üª ¹hæ² PÜãvÜ ®æÆPÜaÜácÊÜíñÝÀáñÜá. WÜágÃÝñ…®Ü Joár 26 ÇæãàPÜÓÜ»æ
   Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ 24ÃÜÈÉ PÝíWæÅÓ… g¿á WÜÚÔñÜá. PæàÊÜÆ 2 Óݧ®ÜWÜÙÜá ¹hæ²Wæ JȨÜÊÜâ.
     B¨ÜÃæà®Üíñæ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿á ÊæàÙæ ÓܧXñÜWæãíw¨Üª ËáàÓÜÇÝ£
   ËÃæãà— ±ÜÅ£»Üo®æ aÜá®ÝÊÜOæ ÊÜááX¨Ü PÜãvÜÇæà ÊÜáñæ¤ ñÝÃÜPÜPæRàÄñÜá. aÜá®ÝÊÜOæ

70                     71
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                               ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ®Ü ËÃÝÊÜáÊÜ®Üá° ¹orÃæ Joár ®ÝÆáR £íWÜÙÜ PÝÆ ®Üvæ¨Ü ×íÓÝaÝÃÜ     ¹£¤¨Ü᪠¹ÅqÐÜÃÜá. ÓÝÌñÜíñÜÅ$ ÖæãàÃÝoÊÜ®Üá° ¨ÜáŸìÆWæãÚÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX D
ÃÝg嬆 PÝ®Üã®Üá ÊÜáñÜᤠÓÜáÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÖÝÙÜáWævÜËñÜá. ÍæçûÜ~PÜ  Äࣿá Jvæ¨Üá BÙÜáÊÜ ¯à£¿á®Üá° ¹ÅqÐÜÃÜá A®ÜáÓÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. C¨ÜPæR C®æã°í¨Üá
ÓÜíÓæ§WÜÙÜá PÜãvÜ BÃÜá £íWÜÙÜáWÜÙÜ PÝÆ ¸ÝXÆá ÊÜááaÜc¸æàPÝÀáñÜá. WÜágÃÝ£     PÝÃÜ|ÊÜä CñÜá¤. ÓÜáÊÜÞÃÜá ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜÐÜár PÝÆ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ BvÜÚñÜPæãRÙÜ
±Ü£ÅPæWÜÙÜá ±æäÈàÓÜÃÜ®Üá° ¨ÜãÑÔ¨ÜÊÜâ. C¨ÜÄí¨Ü ÃæãbcWæ¨Üª AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…      ±Üqr¨Üª ×í¨ÜãWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ®Üí¹Pæ¿á ÊæáàÇæ ÖæãvæñÜ ¯àvÜáÊÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ
±æäÈàÓÜÃÜá A£ ÖæaÜác ±ÜÅÓÝÃÜ˨ܪ "WÜágÃÝñ… ÓÜÊÜÞaÝÃÜ' ±Ü£ÅPæ¿á PÜaæàÄ      ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° Gí¨Üã ÓÜ×ÔÆÉ. CÈÉ WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝ¨Ü ŸÖÜáÊÜááSÂÊÝ¨Ü AíÍÜÊæí¨ÜÃæ,
ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ¸æíQ ÖÜbc «ÜÌíÓÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá 3.5 Pæãàq      GÃÜvÜ®æà ÊÜáÖÝ¿áá¨Üœ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÓÜÊÜáWÜÅ »ÝÃÜñܨæãÙÜWæ Jí¨ÝXÃÜÆá
ÃÜã. ®ÜÐÜrÊÝÀáñÜá. ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓܸæàPæíŸ ¸æàwPæ¿á®Üá°       J±Ü³ÈÆÉ. ÊÜááÔÉí ®Ý¿áPÜÃÝX¨Üª ÊæãÖÜÊÜᨅ AÈ i®Ý° ÊÜááÔÉÊÜáÄWÝX ±ÜÅñæÂàPÜ
±Üūݯ ÃÝiàÊ… WÝí— SvÝSíwñÜÊÝX £ÃÜÓÜRÄÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÄÔ§£ PæçËáàÄ          ÃÝÐÜó ¯àvܸæàPæí¨Üá ±Üoár ×w¨Üá PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. ¨ÜáÃܨÜêÐÜrÊÜÍÝñ… ÊÜááÔÉÊÜáÃæà
ÖæãàWÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá. ÓÜÃÜPÝÄ E¨æãÂàXWÜÙÜá A¯©ìÐÝrÊÜ—¿á ÊÜááÐÜRÃÜPæR        BÃÜí¼Ô¨Ü CíñÜÖÜ PæãàÊÜááÊÝ¨Ü ÓÝÌñÜíñÝÅ$®ÜíñÜÃÜÊÜä ¯ÆÉÈÆÉ. C¨ÜáÊÜÃæWÜã
ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚXíñÜ ËáàÓÜÇÝ£ ËÃæãà— aÜÙÜÊÜÚÁáà         ¨æàÍݨÜÂíñÜ 30 ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔÊæ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ
¨æãvÜx¨ÝÀáñÜá. ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÃÜ 100 ©®ÜWÜÙÜ A—PÝÃÝÊÜ—¿áÈÉ 54 ©®ÜWÜÙÜ       Öæbc®Ü ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔ¨Ü᪠PÝíWæÅÓ… BvÜÚñܨÜÈɨݪWÜ GíŸá¨Üá CÈÉ
PÝÆ AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®Ý¨ÜÂíñÜ Óæà®Ý±ÜvæWÜÙÜá WÜÓÜᤠ£ÃÜáWܸæàPÝÀáñÜá.        ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤ¨æ.
PÜ´ÜäÂì hÝÄ¿áÈɨܪÃÜã ÃܥܿÞñæÅ¿á®Üá° ®ÜvæÓÜÇÝÀáñÜá. A¨Üá ±æäÈàÓÜÃÜá        1713ÃÜÈÉ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ B«Üá¯PÜ PÝƨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü
ÓÜí±Üä|ìÊÝX Ë´ÜÆWæãíwÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÓÜíPæàñÜÊÝXñÜá¤. Pæã®æWÜã ÃÝiàÊ… WÝí—      Êæã¨ÜÆ Zo®æ¿ÞX¨æ. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ 20®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÆãÉ PæãàÊÜáá
¿áÊÜÃÜá ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáÊÜíñæ ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÄWæ ÓÜãaÜ®æ ¯àw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ      ×íÓÝaÝÃÜ ÓÜí»ÜËÔñÜá¤. 1926ÃÜÆãÉ ×í¨Üã&ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÜíZÐÜìÊæà±Üì
ÓæãàÙÜíQ ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÝWÜ WÜágÃÝñ… ggìÄñÜÊÝXñÜá¤. AÊÜÃÜ A—PÝÃÝÊÜ—       qrñÜá¤. A®ÜíñÜÃÜ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ÎàZÅÊÝX ÓÜí»ÜËÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. 1967ÃÜ
Pæã®æWæãÙÜáÛÊÜ ÊæàÙæWæ 237 g®ÜÃÜá ÖÜñÜÃÝX¨ÜªÃÜá. 1,000 g®ÜÃÜá WÝ¿áWæãíw¨ÜªÃÜá  ®ÜíñÜÃÜÊÜíñÜã C®Üã° ÖæaÝc¨ÜÊÜâ. 1969ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü WÜágÃÝñ… PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ
ÊÜáñÜᤠ2,200 Pæãàq ÃÜã.WÜã ÖæaÜác ÊÜåèÆ嬆 BÔ¤±ÝÔ¤Wæ Öݯ¿ááípÝXñÜá¤.      ¨ÜÈÉ 2000PÜãR ÖæaÜác g®ÜÃÜá ÊÜáêñܱÜqr¨ÜªÃÜá. 1985ÃÜ WÜÆ»æ¿á ÊæàÙæ 210 g®Ü ±ÝÅ|
  C¨æÆÉ BX¨Ü᪠PÝíWæÅÓ…®Ü ¨ÜáÃÝvÜÚñÜ©í¨Ü.                   PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. 1986ÃÜÈÉ 120 g®ÜÃÜá ÖÜñæ¿ިÜÃæ, 1987ÃÜ WÜÆ»æ¿áÈÉ 67
                                        g®ÜÃÜá AÓÜá¯àX¨ÜªÃÜá. 1990ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá PæãàÊÜáá¨ÜÙÜáÛÄ¿áÈÉ 219
  ×íÓÝaÝÃÜ, EÃÜáÚ¹¨Üª ñÜÇæWÜÙÜ ÇæPÝRaÝÃÜ:                   g®ÜÃÜ ±ÝÅ| ÖæãàXñÜá¤. 1992ÃÜÈÉ »ÜáXÇæ¨Üª PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ 441 g®ÜÃÜ®Üá°
  «ÝËáìPÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ, ÃÝgQà¿á, ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜáñÜᤠB¦ìPÜ PÝÃÜ|WÜÚWÝX       ŸÈñæWæ¨ÜáPæãíwñÜá¤. 1993ÃÜÈÉ 116 g®ÜÃÜá ÓÝÊܮܰ²³¨ÜªÃÜá. ÓÜÃÜPÝÄ ¨ÝSÇæWÜÙÜ
ÖæãàÃÝoQRÚ¿ááÊÜâ¨Üá, ×íÓÝaÝÃܨÜÈÉ ñæãvÜWÜáÊÜâ¨Üá »ÝÃÜñܨÜÈÉ ÓÜÊæàì       ±ÜÅPÝÃÜ 1970Äí©àaæWæ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ 440 PæãàÊÜáá WÜÆ»æWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔÊæ!
ÓÝÊÜÞ®ÜÂ. «ÜÊÜáì «ÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ¿áÆɨæ, hÝ£ hÝ£WÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã ÓÜíZÐÜì
WÜÙÝXÊæ. »ÝÃÜñܨÜÈÉ ×íÓÝaÝÃÜ, ÓÜíZÐÜìWÜÙÜ ¨æãvÜx C£ÖÝÓÜÊæà C¨æ. hÝñÜ£àñÜñæ    Êæã¨ÜÆ B©ÊÝÔ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅÁá¯Ô¨Ü AÊÜáÃ…Ô®ÜØ aè«ÜÄ:
GíŸ ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®æ°à PæàÙÜ¨Ü PÝÆÊÝ¨Ü 18 ÊÜáñÜᤠ19®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÆãÉ PæãàÊÜáá   ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃÜá. A¨ÜÃæãí©Wæ ÖæãÓÜ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜä
×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ®Üvæ©Êæ. B¨ÜÃæ AñÜÂíñÜ ËÐܱÜäÄñÜ PæãàÊÜáá ÓÜíZÐÜìWÜÙÜ ¹àg     A—PÝÃÜPæR Ÿí©ñÜá. AÊÜáÃ…Ô®ÜØ aè«ÜÄ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÃÝg¨Ü

                   72                                        73
                  ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                  ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


Êæã¨ÜÆ B©ÊÝÔ ÊÜááSÂÊÜáí£Å. B¨ÜÃæ PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ C¸Ý½WÜÊÝÀáñÜá. BvÜÚñÜÍÝ×         ÊÜÞ®ÜÊÜâípÝWÜáÊÜÐÜár ÊÜÂÊÜÓæ§ ÖܨÜWæqrñÜá¤. CíñÜÖÜ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° PÜOÝ¡Ãæ PÜívÜÊÜÃÜá
¿áÈÉ¿áã JvÜPÜáípÝÀáñÜá. ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÄWæ B±Ü¤ÃÝX¨ÜªÃæ®Ü°ÇÝ¨Ü         WÜágÃÝñ… EÚ©¨æªà BÍÜc¿áì G®Üá°ñݤÃæ. ×àWæ AÊÜÓݮܨÜíbWæ ñÜÆᲨܪ
ÓÜÃÜPÝÄ ÖÝWÜã ±æäÈàÓ… A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° ÓÜÓæ³ív… ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÊÜÐÜì PÜÙæ¿áá         WÜágÃÝñÜ®Üá° A¼ÊÜê©œ¿á ±Ü¥Ü¨Üñܤ PæãívæãÀ᪨æªà ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©!
ÊÜÐÜrÃÜÈÉ (1986, gáÇæç) ÊÜáñæ¤ ×íÓÝaÝÃÜ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. 1987ÃÜ ÊæàÙæWÜíñÜã         B¨ÜÃæ 1985ÃÜÊÜÃæWÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÃÝgQà¿áÃÜíWÜPæRà Ÿí©ÃÜ
WÜágÃÝñ… ÃÝg嬆 PÝ®Üã®Üá ÊÜÂÊÜÓæ§ ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÖܨÜWæqrñÜá. Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR      ÈÆÉ. 1985, gáÇæç 15ÃÜí¨Üá ÆûÜ$¾O…ÃÝÊ… C®Ýí¨ÝÃ…(ÊÜQàÇ… ÓÝÖæฅ)
WÜágÃÝñ… ¨æãvÜx ñÜÇæ®æãàÊÝÀáñÜá. Jí¨ævæ ÃÝhݨÜÂíñÜ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ          £àÄPæãívÝWÜ A¨Üá ÓÜíZ±ÜÄÊÝÃÜPæR ñÜáíŸÇÝÃÜ¨Ü ®ÜÐÜrÊÝXñÜá¤. CíñÜÖÜ ÓÜí©WÜœ
®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃæ, C®æã°í¨ævæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å AÊÜáÃ…Ô®ÜØ aè«ÜÄ¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾          Óܯ°ÊæàÍܨÜÈÉ 35 ÊÜÐÜì¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ñÜÊÜá¾ WÜáÃÜá ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜá
Pݹ®æp…®ÜÈɨܪ BÃÜá g®Ü ÓÜÖæãà¨æãÂàX ÊÜáí£ÅWÜÙÜ gñæ ÊÜÞñÜ®æ°à BvÜᣤÃÜÈÆÉ.       ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨Üª gÊݸݪĿá®Üá° ñÝÊæà ÊÜ×ÔPæãívÜÃÜá.
AÐÜrÃÜÊÜáqrWæ ÓÜíŸí«Ü ÖÜÙÜÔñÜá¤. 1986 ÊÜáñÜᤠ1988ÃÜ ®ÜvÜáÊæ ®ÜãÃÜPÜãR ÖæaÜác
¸Ýí¸…Óæã–àoWÜÙݨÜÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜâ ÓèÃÝÐÜó¨ÜÈÉ ÓÜí»ÜËÔ¨ÜÊÜâ. 1988
gáÇæç®ÜÈÉ 60 ÓÝËÃÜ ±æäÈàÓÜÃÜá ¨ÜíWæÁá¨ÜªÃÜá. ±æäÈàÓÜÃÜ®Üá° PÜãvÜ hÝ£, »ÝÐæ
ÖÝWÜã ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ Jvæ¿áÇÝXñÜá¤. ×àWÝX Íæà. 40ÃÜÐÜár
±æäÈàÓÜÃÜá PÜñÜìÊÜ ¯ÊÜì×ÓÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá. AÃæÓæà®Ý ±ÜvæWÜÙÜ®Üá° PÜÃæÓܸæàPÝX
ŸíñÜá. PÜt| PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá. Cñܤ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü CíñÜÖÜ PÜÅÊÜáÊÜ®Üá° g®ÜñÝ ±ÜûÜ
ÖÝWÜã ¹hæ² PÜãvÜ ÓÜÊÜá¦ìÔ¨ÜÊÜâ. ÓÝÊÜìg¯PÜ ×ñÝÓÜQ¤ ÖÝWÜã ¨æàÍܱæÅàÊÜáÊæà
AíñÜÖÜ ¸æíŸÆPæR PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. ÖÝWÝX ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ¯¿áíñÜÅ|PæR ñÜÃÜÆá
ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. ÊÜááÐÜRÃÜPæR PÝÃÜ|ÃÝX¨Üª 87 ±æäÈàÓ… A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° Ÿí—
ÓÜÇÝÀáñÜá. AÊÜÃÜÈÉ 26 g®ÜÃÜ®Üá° PÜñÜìÊÜ©í¨ÜÇæà ÊÜhÝ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. 1989ÃÜ
ÊæàÙæWæ ÃÝg PÝíWæÅÓ… ±ÜPÜÒ ÓæãàñÜá ÓÜá|¡ÊÝXñÜá¤. aè«ÜÄ¿áÊÜÃÜ®Üá° A—PÝÃÜ©í¨Ü
CÚÔ ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÄWæ ÊÜáñæ¤ ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®Ü ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
B¨ÜÃæ ±ÜûÜ ÊÜÞñÜÅ ÓÜıÜwÓÜÇÝÃܨÜÐÜár ggìÄñÜÊÝXñÜá¤. aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ…
×à®Ý¿á ÓæãàÆ®Üá»ÜËÔ¨ÜÃæ, ¹hæ²&g®ÜñݨÜÙÜ ÊÜáñæ¤ A—PÝÃÜPæRàĨÜÊÜâ. 1990
Êæáà®ÜÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ®æàñÜêñÜÌ¨Ü ÖæãÓÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ AÔ¤ñÜÌPæR ŸíñÜá. B¨ÜÃæ
PÝíWæÅÓ…®Ü A—PÝÃÝÊÜ—¿á ©®ÜWÜÙÜ®Üá° ÔíÖÝÊÜÇæãàPÜ®Ü ÊÜÞw¨ÝWÜ PÝíWæÅÓ…
®Ý¿áPÜÃÜ AÓÜÊÜá¥Üìñæ¿á ŸWæY BÍÜc¿áìÊÝWÜáñܤ¨æ. PÝíWæÅÓ… ÖÜáoárÖÝQ¨Ü hÝ£
ÃÝgPÝÃÜ| ×íÓÝaÝÃÜPæR BÖÝÌ®Ü ¯àwñÜá¤. ×í¨Üã ÓÜÊÜÞg Jvæ¨Üá aÜãÃÝXñÜá¤.
»ÜÅÐÝraÝÃÜ ÓÜÊÜìÊݲ¿ÞXñÜá¤. BÙÜáÊÜÊÜÃÜá C¨ÝªÃæÁáà GíŸ ŸWæYÁáà A®Üá

                     74                                           75
                    14
                   1969ÃÜ
                   PÜÃÝÙÜ ®æ®Ü±Üâ
    Jí¨Üá ÊæàÙæ B PÝƨÜÈÉ DX®Üíñæ TÝÓÜX qË ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚ©ª¨ÜªÃæ, Aí©®Ü
   ¨ÜÙÜáÛÄ¿á bñÜÅ|ÊÜ®Üá° ÓæÃæ×w©qr©ª¨ÜªÃæ 1969, APæãràŸÃ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü PæãàÊÜáá
   WÜÆ»æ 2002ÃÜ ×íÓÝaÝÃÜQRíñÜÆã SíwñÜ NãàÃÜÊæ¯ÓÜᣤñÜá¤. B PÜãÅÃÜ ¨ÜÙÜáÛÄ
   ®Üvæ¨ÝWÜ PÝíWæÅÓ… A—PÝÃܨÜÈÉñÜá¤. 1967ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ
   ×ñæàí¨ÜÅ ¨æàÓÝÀá WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ aÜá®ÝÊÜOæ¿á
   ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÄÔ§£ ÖܨÜWævÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá. ÃÝgQà¿á ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜáñÜᤠÃÝgQà¿á ±ÜÅQÅÁá
   PÜáÔ¿áÇÝÃÜí¼ÔñÜá. ÓÜÃÜPÝÃÜ ¹àÙÜáÊÜ ÖÜíñÜPæR Ÿí¨Üá ñÜÆá²ñÜá. AÃÝgPÜ ±ÜÄÔ§£
   ÓÜêÑr¿ÞWÜñæãvÜXñÜá. PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ PÜaÝco¨ÜÈÉ ñæãvÜX¨ÜªÃÜá.
   WÜágÃÝñ…®Ü TÝÂñÜ ®Ý¿áPÜ ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá AÊÜÃÜ®æ°à ÊÜáãÇæWÜáí±Üâ
   ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. ×àWæ ×ñæàí¨ÜÅ ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ ÓÜí±Üâo ÖÜÆÊÝÃÜá AvæñÜvæWÜÙÜ®Üá°
   ¨Ýo¸æàPÝX ŸíñÜá. ÓÜñÜ̱ÜÄàûæ G¨ÜáÄÓܸæàPÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜã ±ÜÃÜÓܳÃÜ
   PÜaÝco¨ÜÈÉ ñæãvÜX¨Üª PÝÃÜ| PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ A—PÝÃܨÜÈÉÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áá
   ÊÜíñÝÀáñÜá. GvܱÜûÜWÜÙÜá ÓÜÌñÜíñÜÅ ±ÝqìÁãí©Wæ ÓÜÖÜPÜÄÓÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃæ,
   ÊÜáãÊÜÃÜá ±ÜûæàñÜÃÜ ÍÝÓÜPÜÃÜá ÊÜá®ÜÓæãàCaæf ÊÜ£ìÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. CíñÜÖÜ
   ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜ®Üá° ÊÜááSÂÊÜáí£Å ×ñæàí¨ÜÅ ¨æàÓÝÀá hÝ|ñܮܩí¨Ü ÓܨÜá±ÜÁãàWܱÜ
   wÔPæãívÜÃÜá.
     A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ WÜágÃÝñ… AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ ÓÜᩪ ÊÜÞwñÜá.
     ±ÝP…&PÜd… WÜwËÊݨÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ AíñÝÃÝÑóà¿á ®Ý¿ÞÆ¿á

76                    77
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


1968ÃÜÈÉ ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ±ÜÃÜ £à±Üâì ¯àwñÜá. PÜd…®Ü Jí¨Üá »ÝWÜÊÜ®Üá° ±ÝQÓݤ®ÜPæR     ËÊÜÄÓÜÇÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ÓÝ«ÜáWÜÙÜ Êæáà騆 BPÜÅÊÜá|PæR PÝÃÜ|ÃÝX¨Üª ÊÜááÔÉí
¯àvܸæàPÝX ŸíñÜá. Cñܤ »ÝÃÜñÜ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜä ¹oárPæãvÜÆá ԨܜÊÝÀáñÜá. CíñÜÖÜ      ¿ááÊÜPÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX ûÜÊæá ¿ÞbԨܪ®Üá° ±ÜÅPÜqÔÃÜÈÆÉ. ÊÜÃÜ©¿á®Üá° K© PÜá²ñÜÃݨÜ
¯«ÝìÃÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ WÜágÃÝñ…®Ý¨ÜÂíñÜ ±ÜÅ£»Üo®æWÜÙݨÜÊÜâ. 1969ÃÜ ÊÜÞa…ì®ÜÈÉ       ×í¨ÜãWÜÙÜá ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ WæãàÄÁãí¨Ü®Üá° ®ÝÍܱÜwÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÅ£àPÝÃÜPæR ÊÜááí¨Ý¨Ü
»ÝÃÜñÜ ÊÜáñÜᤠ±ÝQÓݤ®ÜWÜÙÜá J±Ü³í¨Ü ÊÜÞwPæãívÜá ÖæãÓÜ WÜw¿á®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ    ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊÜááí¨æ NãàÐÜOæ PÜãX¨ÜÃÜá. A¨æà ÊæàÙæWæ gWܮݰ¥Ü
¯«ÝìÃÜPæR Ÿí¨ÜÊÜâ. ÖÝWÝX E©ÌWÜ°ñæ ÊÜáñæ¤ ÖæaÝcÀáñÜá. CÐÝrX¿áã Ô§ÃÜ         ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü AaÜìPÜÃÜ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ®Üv橨æ GíŸ ÓÜáÙÜáÛ ÊܨÜí£ ÖܹºñÜá.
ÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜ®Üá° EÃÜáÚÓÜÆá ±ÜſᣰÓܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ÓÜÌñÜíñÜÅ ±ÜûÜ ñæWæ¨ÜáPæãívÜ      Óæ±æríŸÃ… 18ÃÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü ÊæàÙæWæ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ ÊÜáñÜᤠÖÜñæÂ
¯«ÝìÃÜ©í¨ÝX ÃÝg PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ A—PÝÃܨÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áÆá            BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ¯¿áíñÜÅ|PæR ñÜÃÜáÊÜÈÉ Ë´ÜÆÃÝX¨æªàÊæ GíŸá
AÊÜPÝÍÜÊÝÀáñÜá. gñæWæ CñÜÃÜ ±ÜûÜWÜÙÜ ÍÝÓÜPÜÃÜã PÜãvÜ ŸívÝ¿áÊæ¨Ü᪠PÝíWæÅÓ…     ¨Ü®Üá° ±æäÈàÓÜÃÜã PÜãvÜ J²³PæãívÜÃÜá. Óæ±æríŸÃ… 23ÃÜ ÊæàÙæWæ ×íÓÝaÝÃÜ AíñÜÂ
ÓæàÃÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. A¨ÜÄí¨Ü PÝíWæÅÓ…Wæ ÖæaÜác ÇÝ»ÜÊæà®Üã BWÜÈÆÉ. JÙÜgWÜÙÜ ±ÜÅ£    WæãíwñÜá. B¨ÜÃæ ®ÝÆáR ©®ÜWÜÙÜ ¨ÜÙÜáÛÄ¿áÈÉ ÓÜí»ÜËst ÓÝÊÜâ&®æãàÊÜâ ©Wܽ†Êæá
ÖÜíñܨÜÆãÉ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. Aí£ÊÜáÊÝX PÝíWæÅÓ… C¸Ý½WÜÊÝWÜáÊÜ ÖÜíñÜPæR        ÖÜáqrÓÜáÊÜí£ñÜá¤. 1969Äí©àaæWæ AíñÜÖÜ PæãàÊÜáá ¨ÜÙÜáÛÄ WÜágÃÝñ…®ÜÇæÉà ÓÜí»ÜË
ŸíñÜá. D ÖÜíñܨÜÈÉ »ÜáXÇæ¨Üª PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ ÃÝgQà¿á AÔ§ÃÜñæ¿á®Üá°        ÔÆÉ. PæàÊÜÆ Jí¨æÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ 2000PÜãR ÖæaÜác g®ÜÃÜá ÊÜáêñÜÃÝX¨ÜªÃÜá. 4000
ÊÜáÃæÊÜÞbñÜá. CÓæÅàÇ…®Ü gÃÜáÓÜÇæàÊÜå…®ÜÈÉÃÜáÊÜ AÇ… AûÝ ÊÜáÔà©¿á®Üá°         g®ÜÃÜá WÝ¿áWæãívÜÃæ, 50 ÓÝËÃÜ g®ÜÃÜá ÊÜá®æ ÊÜásÜ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ¹à©Wæ
PævÜ˨ݪÃæ GíŸ ÊܨÜí£ ÖÜÃÜw¨Ü PÝÃÜ| WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÃæãbcWæ¨Ü᪠      Ÿí¨ÜÃÜá. Óæà®æ¿á®Üá° PÜÃæÓܸæàPÝX ŸíñÜá. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨… ®ÜWÜÃÜ PæãàÊÜáá ×íÓÝ
¹à©XÚ¨ÜÃÜá. ÖܨÜWævÜᣤÃÜáÊÜ PæãàÊÜááÓèÖݨÜìñæ¿á ŸWæY ¯WÝ CvܸæàPæí¨Üá       aÝÃÜ¨Ü ÓÜÆáÊÝX PÜáTÝ£ ±ÜvæÀáñÜá. »ÝÃÜñܨÜÆÉÐærà AÆÉ, CÓÝÉËáP… ÃÝÐÜóWÜÙÜÆãÉ
1969, H²ÅÇ…®ÜÈÉÁáà Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ GÆÉ ÃÝgÂWÜÚWÜã GaÜcÄPæ ¯àwñÜá¤. Pæàí¨ÜÅ¨Ü    AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨… Pæor ÖæÓÜÃÜá ±Üvæ¨ÜáPæãíwñÜá! D Zo®æ¿á ŸWæY ñܯTæ ®ÜvæÓÜáÊÜ
GaÜcÄPæ¿á®Üá° WÜágÃÝñ… WÜí¼àÃÜÊÝX ±ÜÄWÜ~ÔÃÜÈÆÉ. WÜágÃÝñ… ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ        ÓÜÆáÊÝX gWÜÊæãàÖÜ®… Ãæwx ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ®Ý¿ÞíXà¿á BÁãàWÜÊæäí¨Ü®Üá°
ÊÝX PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ ÊÜááPܤ ÃÝg Gí¨Üá ÃÝg PÝ¿áì¨ÜÎì Pæàí¨ÜÅPæR ±ÜñÜÅ      ÃÜbÓÜÇÝÀáñÜá. g®ÜÓÜíZ, BÃæÓæÕÓ… ÖÝWÜã ×í¨Üã ÊÜáÖÝÓܻݨÜñܤ BÁãàWÜ
ŸÃ橨ܪÃÜá. CíñÜÖÜ ¸æàgÊݸݪÄñÜ®ÜPæR ¨æãvÜx ¸æÇæ ñæÃܸæàPÝX ŸíñÜá. 1969,      ¸æãoár ÊÜÞwñÜá. ±æäÈàÓÜÃÜ®Üã° qàQÔñÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜPæR ÔÆáQ
Óæ±æríŸÃ… 18ÃÜí¨Üá ÊÜáÔà©Áãí¨ÜÃÜ ŸÚ A±ÝÃÜ ÓÜíTæ¿á ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá           ñÜñܤÄÔÖæãàX¨Üª AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ŸÃæãàvÝ, ÊæáÖ…ÓÝ®Ý, B®Üí¨…, Wæãí¨ÝÇ…,
®æÃ橨ܪÃÜá. B ÊÜáÔà© ŸÚÁáà gWܮݰ¥Ü ¨æàÊÝÆ¿áÊÜä C¨æ. A¨Üá ×í¨ÜáWÜÚWæ        ®Ü©¿Þ¨…WÜÙÜÈÉ ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° BÃÜí¼Ô¨æªà BÃæÓæÕÓ…. gWܮݰ¥… Ãæwx
AñÜÂíñÜ ±ÜËñÜÅÊÝ¨Ü ÓܧÙÜ. Gí©®Üíñæ ÓÜíhæ ®ÝÆáR WÜípæ¿á ÊæàÙæWæ ÓÝ«Üá&ÓÜíñÜÃÜá    BÁãàWÜ BÃæÓæÕÓ… ÊÜáñÜᤠg®ÜÓÜíZÊÜ®Üá° ¨ÜãĨÜÃÜã PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ
ÖÜÓÜáWÜÙæãí©Wæ ¨æàÊÝÆ¿áPæR ÊÜáÃÜÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÖÝWæ ÊÜáÃÜÙÜᣤ¨Üª ÖÜÓÜáWÜÙÜá ®æÃæ¨Ü  g®ÜÃÜ ®æãàËWæ Óܳí©Ô¨Ü D ÓÜíZo®æWÜÙÜá C®Üã° ŸÈÐÜuÊÝX ÖæãÃÜÖæãËᾨÜÊÜâ.
g®ÜÓæã¤àÊÜá¨Ü ®ÜvÜáÊæ ÓÝWÜáÊÝWÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ñÜWݨæ ñæWæ¨ÜÃÜá. ÓÝ«ÜáWÜÙÜ ÊæáàÇæ   BÙÜáÊÜ PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ ñܮܰ PÜñÜìÊÜÂÊÜ®Üá° ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜÈÉ ÓÜí±Üä|ìÊÝX Ë´ÜÆ
BPÜÅÊÜá| ®ÜvæÀáñÜá. ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü QoQWÜÙÜ®Üá° «ÜÌíÓÜWæãÚÓÜÇÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ        WæãíwñÜá. ×íÓÝaÝÃÜ »ÜáXÇæ¨ÝªWÜ JŸº PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜ®Üã PÜ~¡Wæ PÝ|ᣤÃÜÈÆÉ.
A®ÜWÜñÜÂÊÝX ËÊݨÜÊ橪¨æ GíŸá¨Ü®Üá° AÄñÜ PæÆ ÊÜááÔÉí ®Ý¿áPÜÃÜá ÓÜíhæ ÊæàÙæWæ     ×íÓÝaÝÃÜÊÜ®Üá° ñÜ|¡WÝXÓÜÆá ¿ÞÊÜ PÝíWæÅÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜã ±ÜſᣰÓÜÈÆÉ.
ûÜÊæá ¿ÞbÔ¨ÜÃÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ÓܧÚà¿á ±Ü£ÅPÝ ÊÜÃÜ©WÜÙÜÈÉ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü     WÝí—ài ÖÝWÜã ÓܨÝìÃ… ±ÜpæàÇ… ®ÜíñÜÃÜ WÜágÃÝñ…®Ü A£ ¨æãvÜx ®Ý¿áPÜÃæ¯Ô¨Üª
ÊæáàÇæ ÖæàWæ, ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PÝRX BPÜÅÊÜá| ®ÜvæÀáñÜá GíŸ ŸWæY PÜãÆíPÜÐÜÊÝX        ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜá BWÜËáÔ¨ÝWÜ ×íÓÝaÝÃÜ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX ®ÝÆáR

                    78                                        79
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                               ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


©®ÜWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. PÝíWæÅÔÕWÜÃÜá ×íÓÝaÝÃܨÜÈÉ »ÝX¿ÞWÜ©¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜ PÜñÜìÊÜ     PÜÃæÔ¨Ü᪠20ÃÜí¨Üá. Aí¨ÜÃæ ×íÓÝaÝÃÜ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ. C¨ÜPæR
aÜᣠ×íÓÝaÝÃÜ ÖæaÝcWÜÆá SíwñÜ PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤.                   ñÜ©ÌÃÜá¨ÜœÊæíŸíñæ 2002, ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜí¨Üá ×íÓÝaÝÃÜ »ÜáXÇæ¨Üª 24 WÜípæWÜÙÜÈÉ
                                         Êæãà© Óæà®æ¿á®Üá° PÜÃæÔ¨ÜÃÜá. PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜ®Üá° ÓÜiàÊÜ ¨ÜÖÜ®Ü Zo®æ ÓÜí»ÜËÔ¨Ü
  gWܮݰ¥Ü Ãæwx BÁãàWÜ¨Ü ÊÜÃÜ©, ÖÜáÔ BÃæãà±ÜWÜÙÜ ÓÜÃÜ©:            PÜãvÜÇæà A±Ý¿áÊÜ®Üá° AÄñÜ AÊÜÃÜá, ÃÝhݨÜÂíñÜ PÜpæraÜcÃÜ ÊÜ×ÓÜáÊÜíñæ B¨æàÍÜ
  1969ÃÜ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜPæR PÝÃÜ| ¿ÞÃÜá? g®ÜÃÜ®Üá° ±ÜÅaæãà©Ô¨ÜÊÜÃÝÃÜá?    ¯àw¨ÜÃÜá. ÓÝŸÃÜÊÜᣠÃæçÈ®ÜÈÉ ÓÜáoár PÜÃÜPÜÇÝX¨Üª ¨æàÖÜWÜÙÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®Ü
D ŸWæY ñܯTæ ®ÜvæÓÜÆá ÃÜaÜ®æ¿Þ¨Ü gWܮݰ¥Ü Ãæwx BÁãàWÜ ŸêÖÜñ… WÝñÜÅ¨Ü       ÓÜÃÜPÝÄ BÓܳñæÅ¿á Ÿ¨ÜÆá ¨ÜãÃÜ¨Ü ÓæãàÇݨÜÈÉÃÜáÊÜ BÓܳñæÅWæ ÓÝXÓÜáÊÜíñæ ÓÜãaÜ®æ
ÊÜÃÜ©¿á®æ°à ÓÜÈÉÔñÜá. 306 ±ÜâoWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨Üª B ÊÜÃÜ©¿áÈÉ 2,84,000       ¯àw¨ÜÃÜá. HPæí¨ÜÃæ ÊÜáêñÜ ¨æàÖÜWÜÙÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ ñÜí¨ÜÃæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá°
±Ü¨ÜWÜڨܪÊÜâ! BÁãàWܨÜÈÉ gWܮݰ¥Ü Ãæwx¿áÊÜÃÜÆɨæ WÜágÃÝñ… ÖæçPæãàp…ì®Ü     ®æãàw g®Ü ÃæãbcWæàÙÜŸÖÜá¨Üá GíŸ ÊÜááí¨ÝÇæãàaÜ®æ Êæãà©¿áÊÜÃÜÈÉñÜá¤. AÐærà
®Ý¿áÊÜáã£ìWÜÙÝX¨Üª ®ÜÓÜÃ…ÊÝíi Pæ. ÊÜQàÇ… ÊÜáñÜᤠAPܺÅ GÓ…. ÓÜÃæàÇÝ GíŸ    AÆÉ, ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜí¨æà Wæãà«ÝŨÜÈÉ PÜ´ÜäÂì Ë—Ô¨ÜÃÜá. 28ÃÜí¨Üá ÊÜvæãà¨ÜÃÝ,
C¯°ŸºÃÜá ÓܨÜÓÜÂĨܪÃÜá. AÊÜÃÜá g®ÜÓÜíZ ÖÝWÜã BÃæÓæÕÓ…®Ü ±ÝñÜÅ¨Ü ŸWæY PÜoáÊÝ¨Ü  AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ÓÜŸÃ…PÝíñÝ ÊÜááíñÝ¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜãûÜ$¾ ®ÜWÜÃÜWÜÚWÜã PÜ´ÜäÂì
qàPæ ÊÜÞvܨæà CÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÃÜÈÆÉ.                       ÊÜ®Üá° ËÓܤÄÔ¨ÜÃÜá. ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü ÊæàÙæWæ AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, Wæãà«ÝÅ
  1. ±æäÈàÓ… sÝOæ¿áÈÉ ¨ÝSÇÝWÜ¨Ü Zo®æWÜÙÜ ŸWæY H®Ü®Üã° ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜáÊÜâ   ÊÜáñÜᤠÊÜvæãà¨ÜÃݨÜÈÉ ÎàZÅ ±ÜÅÖÝÃܨÜÙÜÊÜ®Üá° ¯Áãàg®æ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
©ÆÉ G®Üá°ñݤÃæ ±æäÈàÓ… PÜËáàÐÜ®ÜÃ…. B¨ÜÃæ ¨ÜãÃÜá ¯àvÜÆá Öæãà¨Ü ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ®Üá°    ±æäÈàÓÜÃÜá ÓÜáÊÜÞÃÜá 10 ÓÝËÃÜ ÓÜáñÜᤠWÜáívÜá ÖÝÄÔ¨ÜÃÜá. ±æäÈàÓ…
±æäÈàÓÜÃæà WܨÜÄÔ PÜÙÜá×ԨݪÃæ Gí¨Üá ÊÜááÔÉí ÓÜíZo®æWÜÙÜá ŸÆÊÝ¨Ü BÃæãà±Ü     WæãàȸÝÃ…®ÜÈÉ 204 g®Ü ÊÜáw¨ÜÃÜá. ×íÓÝaÝÃÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ 18 ÓÝËÃÜ
ÊÜÞwÊæ.                                     g®ÜÃÜ®Üá° Ÿí—ÓÜÇÝÀáñÜá. 30 ÓÝËÃÜ g®ÜÃÜ®Üá° ÊÜááíhÝWÜÅñÝ PÜÅÊÜáÊÝX ÊÜÍÜPæR
  2. PæàÊÜÆ 50&60 g®ÜÃÜ WÜáí±æäí¨Üá ¨Ýí«ÜÇæ¿áÈÉ ñæãvÜXñÜᤠGí¨Üá ±æäÈàÓ…    ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. Ÿí—ñÜÃÝ¨Ü Joár 48 ÓÝËÃÜ g®ÜÃÜÈÉ 37,600 g®ÜÃÜá
PÜËáàÐÜ®ÜÃ… ÊÝÂÓ… ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÖæàڨܪÃÜá. B¨ÜÃæ JñܤvÜ ¹¨Üª PÜãvÜÇæà 2000©í¨Ü  ×í¨ÜãWÜÙÜá. ÖÜñÜÃÝ¨Ü 945 g®ÜÃÜÈÉ 688 ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÖÝWÜã 257 ×í¨ÜãWÜÙÜá.
4000 g®ÜÃÜá ¨æãí¹¿áÈÉ ñæãvÜX¨ÜªÃÜá Gí¨Üá ÓÝûÜ$ ÖæàڨݪÃæ. ±æäÈàÓÜÃÜá PÜãvÜ      DWÜ ÖæàÚ& ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÎàZÅÊÝX PÝ¿áì±ÜÅÊÜêñܤÊÝWÜÈÆÉ,
»ÝX¿ÞX¨ÜªÃÜá GíŸá¨Üá C¨ÜÄí¨Ü £Ú¿ááñܤ¨æ.                     ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ÖÜñæãàqWæ ñÜÃÜÆá Ë´ÜÆÊÝÀáñÜá, ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ÓÜÄ¿ÞX
  D Ä࣠CÃÜáÊÜ gWܮݰ¥Ü Ãæwx BÁãàWÜ¨Ü ÊÜÃÜ©¿á®Üá° K¨Üáñݤ Öæãà¨ÜÃæ       ¯»ÝÀáÓÜÈÆÉ Gí¨Üá ÖæàWæ ñÝ®æà ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂ?
2002ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü WÜágÃÝñ… PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ÊÜÃÜ©¿á®Üá° K¨Üᣤ¨æªàÊæíŸ        ¯g ÓÜíWÜ£Ááà®æí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ""Óæãà PÝÇ…x'' hÝñÜ£àñÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ Êæãà©¿á
A®ÜáÊÜÞ®Ü ÓÜêÑr¿Þ¨ÜÃÜã ÓÜêÑr¿Þ©àñÜá. Êæãà© ŸWæY ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ¿ÞÊÜ       ÊÜÃæí¨ÜÃæ Jí¥ÜÃÝ Pæãà±Ü. ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° AÊÜÃæÐærà ÓÜÊÜá¥Üì ÊÝX ¯»ÝÀáÔ¨ÜÃÜã,
ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ®Ý°w¨ÜÊæäà A¨æà ÊÜÞñÜáWÜÙÜá Aí©®Ü PÝíWæÅÓ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å ×ñæàí¨ÜÅ   ¿ÞÊÜâ¨æà PÜÅÊÜá PæçWæãívÜÃÜã qàQÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜÞñÜÅ ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. CÐÝrX¿áã
¨æàÓÝÀá¿áÊÜÄWÜã A®ÜÌ¿áÊÝWÜáñܤÊæ.                        ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá Cí©WÜã WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨ÝªÃæ.
   1969ÃÜ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ ÖÝWÜã 2002ÃÜ WÜágÃÝñ… ¨ÜÙÜáÛÄWÜÙæÃÜvÜ®Üã°     aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜá Ÿí¨ÜÃÜã WæÆáÊÜâ ÓÝ—ÓÜᣤ¨ÝªÃæ.
ÖæãàÈÔ ®æãàw. ¨æàÓÝÀá ÊÜáñÜᤠÊæãà© Óܳí©Ô¨Ü Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô. 1969ÃÜÈÉ      HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ WÜágÃÝ£WÜÚWæ ËÍÝÌÓÜ˨æ.
×íÓÝaÝÃÜ »ÜáXÇ橪¨Ü᪠Óæ±æríŸÃ… 18ÃÜí¨Üá. WÜw »Ü¨ÜÅñÝ ±Üvæ(¹GÓ…G´…)¿á®Üá°

                   80                                        81
                  15
               ÃܥܿÞñæÅWÜÙÜ ÃÜãÊÝÄ
               ¿ÞÃæí¨Üá £Ú©ÃÜáËÄ?
    Cwà ¨æàÍݨÜÂíñÜ ÖÜá¸æºàÃÜáÊÜ Zo®æWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÓÜᣤ¨ÜªÃÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
   ÊÜÞñÜÅ Ÿ©¿áÈÉ ¯íñÜá ËàüÓܸæàPÝXñÜá¤. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ 1987 Êæãà© ±ÝÈWæ
   ŸÖÜáÊÜááSÂÊÝ¨Ü ÊÜÐÜìÊÝÀáñÜá. A¨æãí¨Üá ÓÜÊÝ騆 ûÜ|ÊÜä Öè¨Üá. AÊÜÃÜá
   ""®ÝÂ¿á ¿ÞñæÅ'' GíŸ ¿ÞñæÅ¿á Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá.
     D PÝ¿áìPÝRX ®ÝÆáR g®Ü ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
     B ®ÝÆÌÃÜá ÃÝg嬆 ®ÝÆãR »ÝWÜWÜÚí¨Ü HPÜPÝÆPæR ¿ÞñæÅ BÃÜí¼ÓܸæàPæí¨Üá
   ÓÜãbÓÜÇÝÀáñÜá. ŸÃܲàwñÜ ±ÜíaÜÊÜáÖÜÇ…, ÓÜŸÃ…PÝíñÝ, ÊæáÖ…ÓÝ®Ý, AÖÜ
   ÊÜá¨Ý¸Ý¨…, PÜd…, ÓÜáÃæàí¨ÜÅ®ÜWÜÃ…, ÃÝh…Pæãàp…, hÝÊÜå…®ÜWÜÃ…, AÊæáÅàÈ ÊÜáñÜá¤
   »ÝÊÜ®ÜWÜÃÜ ÊÜááíñÝ¨Ü iÇæÉWÜÙÜÈÉ ÖݨÜáÖæãà¨Ü "®ÝÂ¿á ¿ÞñæÅ' ÃÝg嬆 115
   ñÝÆãPÜáWÜÚWÜã »æàq ¯àwñÜá. 10 ÓÝËÃÜ WÝÅÊÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÝXŸí¨Ü A¨Üá
   WÜágÃÝñ…®Ü C£ÖÝÓܨÜÈÉÁáà Êæã¨ÜÆ ¿ÞñæÅ¿ÞXñÜá¤. ŸÃܲàwñÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ
   ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áì ¿ÞÊÜ Ä࣠®Üvæ¿áᣤ¨æ GíŸ ŸWæY PæàÙÜáÊÜ G¨æWÝÄPæ ¿ÞÄWÜã
   CÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ¿ÞñæÅ PæçWæãíw¨Üª ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá ŸÃܲàwñÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ »æàq
   Pæãoár ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áì¨Ü ŸWæY ËaÝÄÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° PæàÚ ±ÜÄÖÝÃܨÜÈÉ®Ü
   ±ÜÅWÜ£¿á ŸWæY £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÆá ±ÜſᣰԨÜÃÜá. CíñÜÖÜ PÝ¿áì©í¨ÝX ¹hæ²
   ñÜÊÜá¾ »ÝÊÜ®æWÜÚWæ Óܳí©ÓÜᣤ¨æ GíŸ »ÝÊÜ®æ g®ÜÃÜÆáÉípÝÀáñÜá. AÆÉ¨æ ±ÜÄÖÝÃÜ
   PÝ¿áìPæR ¸æàPÝ¨Ü ¨ÜÊÜÓÜ&«Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜûÜ¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü ËñÜÄÔ¨ÜÃÜá. ÃÝg¨Ü
   JpÝrÃæ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX ±ÜûÜ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ ËË«Ü

82                    83
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


gÊݸݪÄWÜÙÜ®Üá° ÊÜ×ÓÜÇÝÀáñÜá. ×àWæ PÜÇæÖÝQ¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ÊÜÃÜ©¿á®Üá° 1988,       BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá PæçWæãívÜ AÁãà«Ý ¿ÞñæÅ ÊÜáñÜᤠvÝ. ÊÜááÃÜÚÊÜá®æãàÖÜÃÜ
g®ÜÊÜÄ 18ÃÜí¨Üá ÃÝg±ÝÆÄWæ ÓÜÈÉÓÜÇÝÀáñÜá.                      hæãàοáÊÜÃÜ HPÜñÝ¿ÞñæÅ¿á®Üá° BÁãàiÓÜáÊÜÈÉ¿áã Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÝñÜÅËñÜá¤.
  CíñÜÖÜ Jí¨Üá A»ÜãñܱÜäÊÜì ¿ÞñæÅ¿á®Üá° BÁãàist ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿á        1990, Óæ±æríŸÃ… 25ÃÜí¨Üá TÝÂñÜ ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü ¨æàÊÝÆ¿á©í¨Ü BÃÜí»ÜÊݨÜ
ÊÜÃÜá, ¹h沿á®Üá° g®ÜÃÜ ŸÚWæ Pæãívæã¿ááÂÊÜÈÉ ÓÜ´ÜÆÃݨÜÃÜá.             AÁãà«Ý ÃܥܿÞñæÅ ÊÜááí¸æç ñÜÆá±ÜâÊÜÊÜÃæWÜã Êæãà© BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ gñæWæà
  D ¿ÞñæÅ¿á ¸æ®Ü°ÇæÉà "ÇæãàPÜÍÜQ¤ ÃܥܿÞñæÅ' GíŸ ÊÜáñæã¤í¨Üá Áãàg®æ        C¨ÜªÃÜá. WÜágÃÝñ…®Üá¨ÜªPÜãR AÁãà«æ ÃܥܿÞñæÅWæ g®ÜÄí¨Ü A±ÝÃÜ ¸æíŸÆ
ԨܜÊÝÀáñÜá. B ÊÜáãÆPÜ ±ÜûÜ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜÊÜ®Üá° C®Ü°ÐÜár ÖæbcÓÜáÊÜ ÖÝWÜã g®ÜÃÜÈÉ    ÊÜÂPܤÊÝÀáñÜá. Aí©®Ü ¹hæ² A«ÜÂûÜ vÝ. ÊÜááÃÜÚÊÜá®æãàÖÜÃÜ hæãàοáÊÜÃÜá
hÝWÜê£ ÊÜáãwÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÇæãàPÜÍÜQ¤ ÃܥܿÞñæÅ¿á®Üá° BÁãà      ¨æàÍÜÊÜ®Üá° JWÜãYwÓÜÆá PæçWæãívÜ "HPÜñÝ ¿ÞñæÅ'¿á ×í¨æ¿áã Êæãà©¿áÊÜÃÜ
iÔ¨ÜÊÜÃÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃæà. B¨ÜÃæ ¿ÞñæÅ¿á ÊÜááí¨ÝÙÜñÜÌ ÊÜ×Ô¨Ü᪠       ¨ÜãÃܨÜêÑrÀáñÜá¤. 1991, wÓæíŸÃ… 11ÃÜí¨Üá PÜ®ÝÂPÜáÊÜÞÄÀáí¨Ü ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÜ
PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ…. I¨Üá ÖÜíñÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨Üª D ¿ÞñæÅ¿á®Üá° 1989, g®ÜÊÜÄ     HPÜñÝ ¿ÞñæÅ 1992, g®ÜÊÜÄ 26ÃÜí¨Üá PÝξàÃÜ¨Ü ÎÅà®ÜWÜÃÜPæR Ÿí¨Üá ñÜÆá²ñÜá.
31Äí¨Ü 1989, Êæáà 1ÃÜÊÜÃæWÜã ®ÜvæÓÜÆá ¯«ÜìÄÓÜÇÝÀáñÜá. Aí¸ÝiÀáí¨Ü          CíñÜÖÜ ©àZì ¿ÞñæÅ¿á®Üá° BÁãàiÓÜáÊÜ gÊݸݪĿáã Êæãà©¿áÊÜÃÜ
±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ¿ÞñæÅ ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÜãÃÜá ñÝÆãPÜáWÜÙÜ 10 ÓÝËÃÜ WÝÅÊÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ     ÖæWÜÇæàÄñÜá¤. ¿ÞñæÅ BÁãàiÓÜáÊÜÈÉ ¯ÔÕàÊÜáÃÝX¨Üª Êæãà© D gÊݸݪĿá®Üá°
ÖݨÜáÖæãàÀáñÜá. 1 Pæãàq g®ÜÃÜ®Üá° ÓܳÎìÔñÜá. AÆÉ¨æ ¿ÞñæÅÀáí¨Ü ÓÜêÑr¿Þ¨Ü       SáÑÀáí¨ÜÇæà J²³Pæãíw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓÜ ÊÜÞvܸæàPݨÜÃÜã Êæãà©
AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá g®ÜÄí¨ÜÇæà ¨æà~Wæ ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.         ñÜPÜR ±ÜäÊÜìñÜ¿ÞÄ ®ÜvæÓÜáñݤÃæ. HPÜñÝ ¿ÞñæÅ ÖݨÜáÖæãàWܸæàPÝ¨Ü ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá°
g®ÜÃÜá ñÜáÇÝ»ÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÄWæ «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á           WÜáÃÜá£Ô¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ¿ÞñæÅWÜã Êæã¨ÜÆá ÓÜÌñÜ@ ±ÜÅ£ ÓܧÙÜWÜÚWÜã »æàqPæãor Êæãà©,
ÊÜÞvÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. Jí¨æãí¨Üá ñÜáÇÝ»ÝÃܨÜÆãÉ 70Äí¨Ü 80 ÓÝËÃÜ ÃÜã.          ¿ÞñæÅ ÓÜáÓÜãñÜÅÊÝX ®Üvæ¿áÆá Ԩܜñæ ÊÜÞw Ÿí¨ÜÃÜá. ÖÝWæ Ԩܜñæ ®ÜvæÓÜáÊÝWÜ
ÓÜíWÜÅÖÜÊÝWÜᣤñÜá¤. D GÆÉ PÜÅÊÜáWÜÙÜá PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÃÜá JŸº ±ÜÅ»ÝË ÖÝWÜã      EWÜÅÊÝ©WÜÙÜá WÜáívÜá ÖÝÄÓÜáÊÜ A¥ÜÊÝ ü±Ü~¿á®Üá° EvÝÀáÔ ±ÝÅ|ÊÜ®æ°à
g®Ü²Å¿á ®Ý¿áPÜ®ÝX ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾ÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÊÜâ. ¿ÞñæÅ¿á ÖæÓÜÃÝ¨Ü          ñæWæ¿ááÊÜ A±Ý¿áËñÜá¤. B¨ÜÃæ Êæãà©¿áÊÜÃÜá WÜáívÜá¯Ãæãà«ÜPÜ hÝPæo®Üá°
"ÇæãàPÜÍÜQ¤'¿á®Üá° "g®ÜÃÜ ÍÜQ¤' GíŸá¨ÝX ¹í¹ÓÜÇÝÀáñÜá. C¨æÆÉÊÜä ®ÜÃæàí¨ÜÅ      «ÜÄÓÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá. AÐærà AÆÉ, ¿ÞÊÜ AvæñÜvæWÜÙÜã CÆɨæ 46 ©®ÜWÜÙÜ HPÜñÝ
Êæãà©¿áÊÜÃÜ Áãàg®æ¿á ´ÜÆWÜÙæà BX¨ÜªÊÜâ. ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ PÝÆ        ¿ÞñæÅ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ±Üä|ìWæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. D ¿ÞñæÅ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á
®Üvæ¨Ü ÇæãàPÜÍÜQ¤ ÃܥܿÞñæÅ ±ÜûÜÊÜ®Üá° ÊÜáñܤÐÜár ŸÈÐÜuWæãÚÔñÜá. PæàÊÜÆ ±ÜpæàÆÃÜá  ËÃÜá¨Üœ ¨æàÍݨÜÂíñÜ hÝWÜꣿá®Üá°íoáÊÜÞwñÜá. Aí£ÊÜá ©®ÜÊÝ¨Ü 1992, g®ÜÊÜÄ
ÖæbcÃÜáÊÜ ÓèÃÝÐÜó¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ±ÜÅ»ÝË ÊÜÂQ¤¿ÞX¨Üª PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ÇæãàPÜÍÜQ¤    26ÃÜí¨Üá PÝξàÃÜ¨Ü ÇÝÇ…aèPܨÜÈÉ ÊÜááÃÜÚÊÜá®æãàÖÜÃÜ hæãàοáÊÜÃÜá »ÝÃÜñܨÜ
¿ÞñæÅÀáí¨ÝX ñÜÊÜá¾ g®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá° Cw ÃÝgÂPæRà ËÓܤÄÔPæãÙÜÛÆá AÊÜPÝÍÜ        £ÅÊÜ|ì «ÜÌg ÖÝÄÔ¨ÜÃÜá. HPÜñÝ ¿ÞñæÅ¿á ®ÜíñÜÃÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ
¨æãÃæÀáñÜá. ÓÝËÃÝÃÜá g®Ü B©ÊÝÔ ÖÝWÜã ŸávÜPÜoár g®ÝíWܨÜÊÜÃÜá PÜãvÜ         JŸº ¿ááÊÜ ÖÝWÜã ÓÜÊÜá¥Üì ®Ý¿áPÜ ÖæãÃÜÖæãËá¾ÃÜáÊÜâ¨Üá AÄÊÝWÜñæãvÜXñÜá.
±ÜûܨÜñܤ BPÜÑìñÜÃݨÜÃÜá. ÇæãàPÜÍÜQ¤ ¿ÞñæÅ ¹hæ² g®ÜÃÜ ËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° WæÆÉÆá      ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÖÝWÜã ¹h沿á CñÜÃÜ ®Ý¿áPÜÄWæ ¿ÞñæÅ¿á ¿áÍÜÓÜáÕ SáÑ
A®ÜáÊÜâ ÊÜÞwPæãqrñÜá.                                PæãqrñÜá. B¨ÜÃæ A¨ÜQRíñÜ SáÑ ÖÝWÜã »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ûÜ| C®æã°í©ñÜá¤. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ
  ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá BÁãàiÔ¨Ü᪠PæàÊÜÆ GÃÜvæà ¿ÞñæÅWÜÙÜÆÉ.          ¹hæ² Jí¨Üá ŸÈÐÜu ÍÜQ¤¿ÞX ÖæãÃÜÖæãËá¾ñÜá.
  WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ®Ý¿á¿ÞñæÅ ÖÝWÜã ÇæãàPÜÍÜQ¤ ÃܥܿÞñæÅWÜÙÜÆɨæ,

                    84                                        85
                  16
              g®ÜñݨÜÙÜ&¹hæ² Êæáç£Å
              »ÜËÐÜÂQRÃÜÈÆÉ TÝ£Å
    1989ÃÜ ÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ… ×à®Ý¿áÊÝX ÓæãàñÜ PÝÃÜ|
   AÊÜáÃÜÔ®ÜØ aè«ÜÄ AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®Ü©í¨Ü PæÙÜXÚÓÜÇÝÀáñÜá. 1990ÃÜÈÉ
   ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ ÊÜáñæ¤ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá. D ÊÜá«æ ¹hæ² ¸æíŸÆ¨æãí©Wæ
   g®ÜñݨÜÙÜ Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜbÔñÜá. Cñܤ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá WÜágÃÝñ…
   Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¿ÞÊÜ ±ÜûÜWÜÙÜ ¸æíŸÆ ÖÜíWÜã CÆɨæ ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX
   Óܳ—ìÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜÆá ¹h沿á®Üá° A~WæãÚÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÐÜrPÜãR ÃÝg嬆 Joár
   182 Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ 148 Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ Óܳ—ìÓÜÆá ÊÜááí¨ÝX¨Üª bÊÜáO…»Ý¿å… ±ÜpæàÇ…
   ¹hæ²Wæ EÚ¨Ü ¸æÃÜÙæ~Pæ¿á Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆÐærà ԨܪĨܪÃÜá. CíñÜÖÜ ×Ä¿á|¡®Ü
   ÊÜñÜì®æ ¹hæ² ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÚWæ ÓÜÄ PÝ~ÓÜÈÆÉ. Aí£ÊÜáÊÝX aÜá®ÝÊÜOæ
   ®Üvæ¨Üá ´ÜÈñÝíÍÜ ÖæãÃܹ¨ÝªWÜ ¹hæ² 67 ÖÝWÜã g®ÜñݨÜÙÜ 70 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá°
   Wæ¨ÜáªPæãíw¨ÜªÊÜâ. PÝíWæÅÓ… ×à®Ý¿áÊÝX Óæãà£ñÜá¤.
     ¹hæ² ÖÝWÜã g®ÜñݨÜÙÜ¨Ü gñæ Êæáç£Å H±Üìor PÝÃÜ| 1990, ÊÜÞa…ì 3ÃÜí¨Üá
   bÊÜáO…»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜaÜ®æ¿ÞÀáñÜá. bÊÜáO…»ÝÀáWæ
   A¨æãí¨Üá ±ÜÅÊÜááS ZorÊÝXñÜá¤. A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá AÊÜÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å
   ¿ÞX¨Ü᪨Üá 1973ÃÜÈÉ. BWÜ A—PÝÃÝÊÜ—¿á®Üá° ±Üä|ìWæãÚÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR
   ÓÝ«ÜÂÊÝXÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX D ¸ÝÄ ±ÜÅ£àPÝÃÜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ BñÜáÃܨÜÈɨܪÃÜá.
   ÓÜí±Üâo¨ÜÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃܨæªà ÊæáàÆáWæç B¨ÜÃÜã PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ…
   AÊÜÃÜ®Üá° ®Üí.2 Óݧ®ÜPæR A—PÜêñÜÊÝX ¯ÁãàiÓÜÇÝÀáñÜá. Cñܤ ¹hæ²Àáí¨Ü

86                    87
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÊÜáí£ÅWÜÙݨÜÊÜÃÜá £àÃÝ A®Ü®Üá»ÜËWÜÙÝX¨ÜªÃÜá. Jqr®ÜÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ       PÝíWæÅÓ… gñæ ÃÝgQà¿á ÖÜOÝÖÜ~WÝX £àÃÝ ñÜÊÜPܨÜÈÉñÜᤠ¹hæ². 1991ÃÜÈÉ
ÓÜÃÜPÝÃÜ WܨÜáªWæÁáàÄ BvÜÚñÜ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ ±ÝÅÃÜí¼PÜ ÖÜíñܨÜÈÉ GÃÜvÜá ±ÜÅÊÜááS  ®Üvæ¨Ü ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓÜÕ®Üá° ÓæãàÈÓÜáÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿áã
Zo®æWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. AÊÜâ Cw ¨æàÍÜÊÜ®æ°à BÍÜc¿áìaÜQñÜWæãÚÔ¨ÜÊÜâ. AÁãà«æ      BÀáñÜá. Jí¨Üá ÊæàÙæ aÜá®ÝÊÜOÝ ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®Ü¨Ü ÊæàÙæ ÃÝiàÊ… WÝí—
¿ÞñæÅ ÖæãÃÜq¨Üª BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü©í¨Ü 8 ÓÝËÃÜ QÇæãàËáàoÃ…          ¿áÊÜÃÜ ÖÜñæ¿ÞWܨæà ÖæãàX©ª¨ÜªÃæ GÆÉ 26 ÇæãàPÜÓÜ»æ Óݧ®ÜWÜÙÜÆãÉ SíwñÜ
¿ÞñæÅ ÊÜÞw Aí£ÊÜáÊÝX 1990, APæãràŸÃ… 24ÃÜí¨Üá EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü          WæÆáÊÜâ ÓÝ—ÓÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæà®Üíñæ PÝíWæÅÓ…Wæ ¨æãÃ棨ܪ A®ÜáPÜí±Ü¨Ü AÇæ¿á
AÁãà«æÂWæ Ÿí¨Üá ñÜÆá±Ü¸æàQñÜá¤. AÈÉWæ AÁãà«æ ¿ÞñæÅ ÊÜááPݤ¿áWæãÙÜáÛ£¤ñÜá¤.    ÖæãÃÜñÝX¿áã ¹hæ² 20 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° Wæ¨ÜáªPæãíwñÜá. A¨ÜPæR Íæà. 50ÃÜÐÜár ÊÜáñÜWÜÙÜá
B¨ÜÃæ ¹ÖÝÃܨÜÈÉ ñæÃÜÙÜᣤ¨ÝªWÜÇæà ÓÜÊÜáÑu±ÜâÃÜܨÜÈÉ BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ®Üá° Ÿí—      Æ»ÜÂÊݨÜÊÜâ. WÜágÃÝñ…®Ü WÝí—®ÜWÜÃÜ©í¨Ü ÇæãàPÜÓÜ»æWæ BÁáR¿Þ¨Ü ÇÝÇ…PÜêÐÜ¡
ÓÜÇÝÀáñÜá. D ÓÜᩪ PÝÚYbc®Üíñæ ÖÜÃÜvÜñæãvÜXñÜá. C®æã°í¨ævæ 58 ÓÜíÓܨÜÃÜ®Üá°    BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá Íæà. 57ÃÜÐÜár ÊÜáñÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá.
ñÜÊÜá¾ ñæPæRWæ ÓæÙæ¨ÜáPæãívÜ aÜí¨ÜÅÍæàSÃ… 1990, ®ÜÊæíŸÃ… 5ÃÜí¨Üá g®ÜñݨÜÙÜÊÜ®Üá°    CíñÜÖÜ ÓÝ«Ü®æ¿á ×í¨æ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÝñÜÅ ×ĨÝXñÜá¤. HPÜñÝ ¿ÞñæÅ¿á®Üá°
C¸Ý½WÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ±Üūݯ Ë.². ÔíW… ÃÝià®ÝÊæá        ÊÜááXst ®ÜÃæí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá 1992, g®ÜÊÜÄ 30ÃÜí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ
¯àw¨ÜÃÜá. WÜágÃÝñ…®ÜÆãÉ ÃÝgQà¿á AÇæãÉàÆPÜÇæãÉàÆ ÓÜí»ÜËÓÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá.        ÊݱÜÓݨÝWÜ A»ÜãñܱÜäÊÜì ÓÝÌWÜñÜ PæãàÃÜÇÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ AíñÜÖÜ »ÜÊÜÂ
g®ÜñݨÜÙÜ©í¨Ü ¨ÜãÃÜ ÓÜÄ¨Ü ¹hæ² ±ÜÅ£±ÜûÜ¨Ü Óݧ®Ü¨ÜÈÉ PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÆá        ÓÝÌWÜñÜÊæà ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÊÜááÙÜáÊÝÀáñÜá. Aí¨Üá ¿áÍÜÓÜáÕ ÍÜñÜáÅÊÝX
ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ A¨ÜÄí¨Ü bÊÜáO…»Ý¿å… ËaÜÈñÜÃÝWÜÈÆÉ. PÝíWæÅÓ…®Ü         PÝvÜñæãvÜXñÜá. Êæãà©¿áÊÜÃÜ ¿áÍÜÓÜáÕ ÊÜáñÜᤠg®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá° PÜívÜá ÊÜáñÜÕÃÜ
¸æíŸÆ ¿ÞbÔ¨ÜÃÜá. ÓܨÜÊÜPÝÍÜPÝRX PݨÜá PÜáÚ£¨Üª PÝíWæÅÓ… ËÙÜíŸ           WæãívÜ WÜágÃÝ£®Ü ×Ä¿á ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá ÖÝWÜã ÃÝg ¹hæ²¿á ®ÜãñÜ®Ü
ÊÜÞvÜ¨æ ¸æíŸÆ ¯àwñÜá. Jí¨ævæ 1991, ÊÜÞa…ì®ÜÈÉ PÝíWæÅÓ… ¸æíŸÆ            A«ÜÂûÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÜívܨÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÄWæ Óݧ®Ü ¯àvÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá. ×àWæ ÃÝ£Å
×íñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ aÜí¨ÜÅÍæàSÃ… ÓÜÃÜPÝÃÜ ±ÜñÜ®ÜÊݨÜÃæ, WÜágÃÝñ…     PÜÙæ¨Üá ¸æÙÜWÝWÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ Êæãà© ñÝÊÜâ PÜqr¨Ü ±ÜûÜPæRà ¸æàvÜÊÝX¹orÃÜá.
g®ÜñݨÜÙÜÊÜ®æ°à ñÜáívÜÄst bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÝŨæàÎPÜ ±ÜûÜÊÜ®Üá° PÜqr
PÝíWæÅÓ…®Ü ¸æíŸÆ¨æãí©Wæ BÚÌPæ¿á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. 1991ÃÜ ÓÝÊÜì£ÅPÜ
aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ².Ë. ®ÜÃÜÔíÖÜÃÝÊ… ±Üūݯ¿Þ¨ÝWÜ bÊÜáO…»ÝÀá ñÜÊÜá¾
±ÜûÜÊÜ®Üá°(hæw(i)) PÝíWæÅÓ…®æãí©Wæ ËÈà®ÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá.
  D ÖÜíñܨÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¹h沿á AUÆ »ÝÃÜñÜ aÜá®ÝÊÜOÝ
ÓÜËá£Wæ WÜágÃÝñ… ÓܨÜÓÜÂÃÝX ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
  ÖÜ©®æàÙÜá ±ÜÅ»ÝË ÖÝWÜã Ÿá©œÊÜíñÜ ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° Öæãí©¨Üª aÜá®ÝÊÜOÝ
ÓÜË᣿á ÓܨÜÓÜÂÃÝX¨Ü᪠Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÖæÊæ᾿á ËÐÜ¿áÊÝXñÜá¤. ÊÜááíŸÃÜáÊÜ
ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ¹hæ²¿á ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÝ¿áìPÝÄ~
ÓÜ»æWÜÙÜÆãÉ »ÝX¿ÞWÜáÊÜ ÖÝWÜã A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜ AÊÜPÝÍÜ
¨æãÃæÀáñÜá. ×àWæ WÜáÃÜáñÜÃÜ gÊݸݪÄWÜÙÜá ÔWÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. Cñܤ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ

                    88                                         89
                    17
                 ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá
                 ÃÝgQà¿áPæR AƳËÃÝÊÜá
    ŸÖÜáÍÜ@ "ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá'ÊæíŸ ÁãàaÜ®æ ÊÜáñÜᤠÁãàg®æ ÊæãÙÜPæÁãvæ¿ááÊÜ
   PÝÆ Ÿí©ñæã¤à H®æã?! ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÃÝgQà¿á©í¨Ü ¸æàÓÜñܤÃÜã
   «Üê£WævÜÈÆÉ, ËaÜÈñÜÃÜã BWÜÈÆÉ. A¨ÜáÊÜÃæWÜã PæçÖÝPÜ¨Ü ûæàñÜŨÜñܤ PÜ|á¡
   ÖÝÀáÔ¨ÜÃÜá. ÍÝÇæÁãí¨Ü®Üá° Óݧ²ÓÜáÊÜ ÁãàaÜ®æ ÖÝWÜã Áãàg®æ ®ÜÃæàí¨ÜÅ
   Êæãà©¿áÊÜÄWæ Gí¨æãà ÖæãÙæ©ñÜá¤. ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü ÍæçûÜ~PÜ WÜá|ÊÜáorÊÜ®Üá°
   Öæãí©ÃÜáÊÜ ÖÝWÜã ®ÜÊÜá¾ ±ÜÃÜí±ÜÃÝWÜñÜ PÜƳ®æ¿á®Üá° ñÜÙÜÖÜ©¿ÞXÔPæãíwÃÜáÊÜ
   ÍÝÇæÁãí¨Ü®Üá° ñæÃæ¿áÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AíñÜÖÜ ÍÝÇæ¿á®Üá° PÜorÆá
   ¸æàPÝ¨Ü ¯—¿á®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã ÍÝÇæ¿á®Üá° ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá
   PÜÐÜr¨Ü PæÆÓÜÊÝXñÜá¤. ÖÝWÝX WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜá«ÜÂÊÜáÊÜWÜì¨Ü g®ÜÃÜ PæçWæoPÜáÊÜíñÜÖÜ
   ÃæÔvæ¯Õ¿áÇ… ÍÝÇæ¿á®Üá° ñæÃæ¿áÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜâÃÝñÜ®Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ
   ÊÜåèÆÂWÜÙÜ®Üá° ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ñÜáíŸÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. ÓæçÇÝÌ®…®ÜÈÉ ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÜ
   "ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá' GíŸ ÖæÓÜÄ®Ü D ÃæÔvæ¯Õ¿áÇ… ÓÜãRÇ…, WÜá|ÊÜáor¨Ü ÎûÜ|PæR
   C®æã°í¨Üá ÖæÓÜÃÝ ÀáñÜá. ˨ݦìWÜÚWæ I¨Ü®æà ñÜÃÜWÜ£Àáí¨Ü ±ÜÅÊæàÍÜ
   ¯àvÜÇÝÀáñÜá. CÈÉ WÝÅËáà| ˨ݦìWÜÚWæ B¨ÜÂñæ ¯àvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. AÆɨæ
   ˨ݦìWÜÙÜ ÊÜÁãàÊÜÞ®Ü 11 ÊÜÐÜìQRíñÜ PÜwÊæá CÃÜáÊÜí£ÃÜÈÆÉ.
     11 ÊÜÐÜì HPæ A®Üá°£¤àÃÝ?
     ""B«Üá¯PÜ ËþÝ®Ü¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ¸ÝÇÝÂÊÜÓ槿áÈÉ ÊÜáWÜáËWæ ²Åà£, ÊÝñÜÕƨÜ
   AWÜñÜÂËÃÜáñܤ¨æ. ñÝÀáÁáà Êæã¨ÜÆ WÜáÃÜá AíñÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá A¨æà PÝÃÜ|PæR.

90                     91
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÖÝWÝX ÊÜá®æ¿áÇæÉà Êæã¨ÜÆ ÊÜáñÜᤠÊÜáãÆ ±ÝsÜÊÜ®Üá° PÜÈñÜ ®ÜíñÜÃÜ B ÊÜáWÜáÊÜ®Üá°     ¿áý¨Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ BaÜÄÓÜÇÝWÜᣤñÜá¤. A¨æà ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨Ü ±ÜÄÍÜá¨Üœ ÊÜÞWÜì.
ÓæàÄÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá GíŸá¨Üá ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ®ÜÊÜá¾ ¨ÜêyÜ ®Üí¹Pæ¿ÞX¨æ''         ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨Ü AwWÜÆáÉ Cor ©®Ü©í¨Ü ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü Êæãà©¿áÊÜÃÜ
GíŸá¨ÝX ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨Ü ±ÜÄaÜ¿á±ÜñÜŨÜÇæÉà ÓܳÐÜrÊÝX EÇæÉàUÓÜÇÝXñÜá¤. 11        ±ÜÄÍÜÅÊÜá ÍÝÇæ¿á®Üá° E®Ü°£¿áñܤ Pæãívæã¿ááÂÊÜÊÜÃæWÜã CñÜá¤. B ÍÝÇæ Êæãà©
ÊÜÐÜì ñÜáí¹¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊæà ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° WÜáÃÜáPÜáÆ A¥ÜÊÝ BÍÜÅÊÜáPæR ÓæàÄÓܸæàPæí¨Üá    ¿áÊÜÃÜ Êæáç ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙæÃÜvÜ®Üã° GÐÜár BÊÜÄÔñæ¤í¨ÜÃæ, ˨æàÍÜWÜÚWæ ±ÜÅ¿Þ|
±ÜâÃÝ|WÜÙÜÇæÉà ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨Ü®Üã° A¨ÜÃÜÈÉ ŸÃæ¿áÇÝXñÜá¤. ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá ÊÜáPÜRÚWæ      Öæãà¨ÝWÜÇæÆÉ ÍÝÇæ¿á ±ÜÅÁãàWÝÆ¿áPæR Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ
ÓÜÊÜáWÜÅ ñÜÃܸæ࣠¯àvÜáÊÜ ÖÝWÜã ÊÜáPÜRÙÜ ÓÜÊÜáWÜÅ ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á WÜáÄ Öæãí©ñÜá¤.      E±ÜPÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ñÜÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ""AÊÜÃÜá ŸÄWæçÈ ×í©ÃÜáX¨Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙæà
GÙæ¿á ÊÜá®ÜÓÜáWÜÚWæ AÄÊÝWÜáÊÜíñæ PèÍÜÆWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚPæãvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. AÈÉ        CÆÉ'' G®Üá°ñݤÃæ ÍÝÇæ¿á BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á ÓܨÜÓÜÂÃæ㟺ÃÜá. 1992 gã®…®ÜÈÉ
ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÖæàWæ A~WæãÚÓÜᣤ¨ÜªÃæí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ PÜÈPæWæ ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜíñæ  MáѱÜíaÜËá¿áí¨Üá ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá ÊÜáñÜᤠÆûÜ$¾| þݮܲàsÜWÜÙæÃÜvÜ®Üã°
ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜáPÜRÚWæ ¸ÝƨÜÇæÉà ÎÓܤ®Üá° PÜÈÔ¨ÜÃæ ¨æãvÜxÊÜÃÝ¨Ü ÊæáàÆã ÎÓÜ᤟¨Üœ  E¨Ý^o®æ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. B ©®Ü©í¨Ü ÍÝÇæ¿á PÝ¿áìaÜoáÊÜqPæWÜÚWæ
iàÊÜ®ÜÊÜ®æ°à ®ÜvæÓÜáñݤÃæ GíŸá¨Üá ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨Ü ŸÆÊÝ¨Ü ®Üí¹Pæ¿ÞXñÜá¤. AÈÉ®Ü      ÓÜíŸí—st ¿ÞÊÜâ¨æà ËaÝÃܨÜÆãÉ ÓÜÆÖæ ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá Êæãà©¿áÊÜÃÜá
©®ÜaÜÄ¿á®Üá° ÖæàWæ Ë®ÝÂÓÜWæãÚÓÜÇÝXñæ¤í¨ÜÃæ ÎÓÜá¤, ÓÜÊÜá¿á±ÜÅþæ, ÓÜÌñÜíñÜÅ bíñÜ®æ    ÓÜ¨Ý Æ»ÜÂËÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. »æàq ¯àvÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ¿ÞÊÜ Ä࣠ŸÃÜÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá,
ÖÝWÜã ¯«ÝìÃÜ PæçWæãÙÜáÛËPæ ÊÜááíñÝ¨Ü GÆÉ WÜá|WÜÙÜ®Üá° ÊæáçWÜãwÔPæãÙÜáÛÊÜíñæ       ÁãàWÜûæàÊÜá ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü Ë«Ý®Ü, ÍÝÇæWæ ÓÜíŸí«Ü±Üor ±ÜŨÜÍÜì®Ü, WÜ|ÂÃÜá
ÊÜÞvÜᣤñÜá¤. ˨ݦìWÜÙÜ®Üá° ñÜÇÝ 25ÃÜíñæ GÃÜvÜá ñÜívÜWÜÙÝX Ë»ÜiÓÜÇÝWÜᣤñÜá¤.     BWÜËáÔ¨ÝWÜ AÊÜÃÜ ÓÜÖÝ¿áPÜÃÜ ÁãàWÜûæàÊÜáÊÜ®Üã° ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ ËaÝÃÜ
±ÜÅ£ ñÜívÜPÜãR JŸº (A¼»ÝÊÜPÝaÝ¿áì)±ÝÆPÜ ÎûÜPÜÄÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ˨ݦìWÜÙÜ          ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜ|¡±Üâor ÓÜÆÖæWÜÙÜ®Üã° Êæãà© ¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÍÝÇæWæ ÓÜíŸí—Ô¨Ü
ÓÜ|¡±Üâor ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜ gÊÝ¸ÝªÄ AÊÜÃܨÝXÃÜᣤñÜá¤. B ±ÝÆPÜ        ¿ÞÊÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üã° AÊÜÃÜá ÆZáÊÝX ±ÜÄWÜ~ÓÜᣤÃÜÈÆÉ. JÊæá¾ ÍÝÇæ¿á
±æäàÐÜPÜÃÜá ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜ PÝ¿áì¨Ü gñæWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜÃÝX¿áã       E¨æãÂàXÁ㟺ÃÜá £àÊÜÅ A®ÝÃæãàWÜÂPæãRÙÜWÝX ÖÝÔWæ ×w¨ÝWÜ PÜãvÜÇæà
PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÜÅ£Á㟺 ˨ݦì¿á®Üã° Sá¨ÝªX WÜÊÜá¯ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.         BWÜËást Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÓÜÌñÜ@ BÃæçPæ¿á ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ¿á®Üá° PæçW棤PæãívÜÃÜá.
AÊÜÃÜ ÁãàWÜûæàÊÜá ®æãàwPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. ¸æÙÜWæY ÖÝWÜã ÓÜíhæ ÖæàÚPæãvÜᣤ¨Üª       ¨ÜáÃܨÜêÐÜrÊÜÍÝñ… B E¨æãÂàX £àÄPæãívÜÃÜá. AÊÜÃÜ Aí£ÊÜá ˗˫ݮܨÜ
BpæãàoWÜÙÜá Pèoáí¹PÜ HPÜñæ¿á®Üá° ÓÜêÑrÓÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÁãàiñÜ         ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ Jí¨æÃÜvÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜíñæ PæàÚPæãívÝWÜ Öæ|¨Ü ÊÜááí¨æ PæçÊÜááX¨Üá
±ÜsÜ嬆 gñæWæ ˨ݦìWÜÚWæ ÁãàWÜ, PÜÃÝpæ, ¸ÝÂív… ÊÜáãÂÔP…, ÓÝíÓÜ¢£PÜ           PæãívÜá PÜáÚñÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ¸ÝÀáÀáí¨Ü Jí¨æà Jí¨Üá ÍÜŸªÊÜä ÖæãÃÜŸÃÜÈÆÉ.
ÊÜáñÜᤠ®æç£PÜ ÎûÜ|, PÜá¨ÜáÃæ ÓÜÊÝÄ ÖÝWÜã PÜí±ÜäÂoÃ… ñÜÃܸæࣿá®Üã° ¯àvÜÇÝ       B¨ÜÃæ PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ «ÝÃÝPÝÃÜÊÝX ¯àÃÜá ÓÜáÄ¿áᣤñÜá¤.
WÜᣤñÜá¤. ˨ݦìWÜÙÜ ¨æç®Üí©®Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá ÓÜÄ¿ÞX ¸æÙÜWæY 5 WÜípæWæ           ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ WÜáÃÜá ÆûÜ$¾O…ÃÝÊ… C®Ýí¨ÝÃ…(ÊÜQàÇ…
±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÊÜáÆWÜáÊÝWÜ ÃݣŠ10 WÜípæ¿ÞWÜᣤñÜá¤. ÊÜáPÜRÚWæ WÜípæ¿á     ÓÝÖæฅ) AÊÜÃÜ ®æ®Ü²WÝX PÜqrÔ¨Ü Ë¨ÝÂÓè«ÜÊæà ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜáÊÝXñÜá¤.
ÊÜáãÆPÜ ÓÜãaÜ®æ ¯àvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. ©®ÜaÜÄ¿áÈÉ ÍÜÅÊÜá¨Ý®Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÄÓÜÃÜ ±ÜÅþæ
ÊÜáãwÓÜáÊÜ AíÍÜWÜÙÜã CÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÓÜÊÜáãÖÜ aÜaæìWÜÙÜá ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÊÜâ. aÜaæì¿á
ÊæàÙæ¿áÈÉ ÎûÜPÜÃÜá ÖÝWÜã ±æäàÐÜPÜÃÜá »ÝX¿ÞWÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÜÅ£ ÊÝÃÜÊÜä ±ÜsÜ ±ÜÄàûæ,
ÓÝÊÜÞ®ÜÂþÝ®Ü ±ÜÄàûæ ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÊÜâ. ±ÜÅ£Á㟺 ˨ݦì¿á g®Ü¾©®ÜÊÜ®Üã°

                     92                                         93
                     18
                  ÊÜáñæ¤ PÜÃæÀáñÜá
                  ÃÝgQà¿á
    ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÃÝgQà¿á©í¨Ü ËÊÜááSÃÝXÁáà CÃÜÆá ¹vÜáÊÜâ¨Ü
   Äí¨Ü ±ÜPÜÒPæRà Öݯ GíŸá¨Üá ×Ä¿á ®Ý¿áPÜÄWæ AÄÊÝÀáñÜá. AÊÜÃÜ®Üá° ©ÈÉWæ
   PÜÃæÔPæãívÜá ±ÜûÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ PÝ¿áì¨ÜÎì¿á®Ý°X ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
     D Zo®æ¿á ®ÜíñÜÃÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ±ÜÅŸá¨Üœ ÊÜÂQ¤
   ¿ÞX ÖæãÃÜÖæãËᾨÜÃÜá. ñÜÊÜáWæ ¯àw¨Ü gÊݸݪĿá®Üá° AÐærà BÓÜQ¤Àáí¨ÜÆã
   ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. BWÜ EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍÜ, ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜ, ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ, ÃÝgÓݧ®Ü
   ÊÜáñÜᤠAÓÝÕí ×àWæ I¨Üá ÃÝgÂWÜÚWæ aÜá®ÝÊÜOæ NãàÐÜOæ¿ÞXñÜá¤. ±ÜÅ£ ÃÝgÂWÜÙÜã
   ñÜÊÜᾨæà B¨Ü ËÎÐÜr WÜá|ÆûÜ|WÜÙÜá, ñÜÊÜᾨæà B¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá, ñÜÊÜᾨæà B¨Ü
   AvæñÜvæWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨ÜªÊÜâ. aÜá®ÝÊÜOæWæ ÊÜáãÃÜÄí¨Ü ®ÝÆáR £íWÜÙÜáWÜÚ¨Üáª, AñÜÂíñÜ
   PÜwÊæá AÊÜ—¿áÈÉ CíñÜÖÜ GÆÉ AíÍÜWÜÙÜ®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàQñÜá¤. ÖÝWÝX
   ËË«Ü ®Ý¿áPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙæãí©Wæ ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÓÜáÊÜ, A¼±ÝÅ¿á
   ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜ, ÖæãÓܨܮÜá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÓܨÜÊÜPÝÍÜ Êæãà©Wæ Æ»ÜÂÊÝÀáñÜá.
     Cñܤ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX
   ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ 182 ÓܨÜÓÜÂÃÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉ 100 ÍÝÓÜPÜÃÜ
   ¸æíŸÆËñÜá¤. PÝíWæÅÓ…®Ü Aí©®Ü ±Üūݯ ².Ë. ®ÜÃÜÔíÖÜÃÝÊ… gñæ bÊÜáO…
   »ÝÀá ÓèÖݨÜì¿ááñÜ ÓÜíŸí«Ü Öæãí©¨ÜªÃÜá. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ¹h沿á KZPæR
   ñÜvæÁãvÜáxÊÜ ñÝPÜñÜᤠC¨Ü᪨Üá bÊÜáO…»ÝÀáWæ ÊÜÞñÜÅ. ®ÜÊÜáì¨Ý AOæPÜqr®Ü
   ¯ÊÜÞì|¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ñæãàÃÜÇÝWÜᣤ¨Üª Pæàí¨ÜÅ¨Ü ËÙÜíŸ ¯à£¿á ËÃÜá¨Üœ

94                     95
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÓÜÌñÜ@ «Ü̯Áᣤ¨Ü bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ¹hæ²Wæ ±ÜÅ£»ÜqÓÜÆá ËÐÜ¿áWÜÙæà        ñÜíñÜÅWÜÙÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX ±ÜÅ£ iÇæÉ ÊÜáñÜᤠñÝÆãPÜá ÊÜáorWÜÙÜÈÉ
CÆɨÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ bÊÜáO…»ÝÀá ¨ÜáÃܨÜêÐÜrPæR ¸ÝŸÄ ÊÜáÔà©       ±ÜûÜ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ ñÜÃܸæ࣠¯àvÜáÊÜ Áãàg®æÁãí¨Ü®ÜᰠԨܜ±ÜwÓÜÇÝÀáñÜá.
®æÆÓÜÊÜáÊÝÀáñÜá. A¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜá WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ £àÊÜÅ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÇÝÉÀáñÜá.       B ŸêÖÜñ… ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ñÜÃܸæ࣠PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Üw 1.5 ÆûÜ PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ
WÜágÃÝñ…®Ý¨ÜÂíñÜ ×íÓÝaÝÃÜ, ¨æãí¹ ÊÜáñÜᤠWÜÆ»æWÜÙÜá »ÜáXÇæ¨ÜªÊÜâ. A¨ÜÃÜÆãÉ    ÊæçþݯPÜ ñÜíñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚPæãvÜÇÝÀáñÜá. B ÊÜáãÆPÜ 28 ÓÝËÃÜ ÊÜáñÜWÜpærWÜÙÜÈÉ
ÓÜãÃÜñ…®ÜÈÉ »ÝÄ ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ÖÜñæÂWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. WÜÆ»æ¿á®Üá° PÜt| PÜÅÊÜáWÜÙÜ    ÊÜáñܨÝÃÜÃÜ®Üá° ÖæàWæ ¯»ÝÀáÓܸæàPÜá GíŸá¨Ü®Üá° ÖæàÚPæãorÃÜá. A¨Üá AñÜÂíñÜ
ÊÜáãÆPÜ ÖÜ£¤PÜáRÊÜâ¨Ü®Üá° ¹orÃæ bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÄWæ ¸æàÃÝÊÜ ÊÜÞWÜìWÜÙÜã       ¿áÍÜÔÌ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÝÀáñÜá. AÆɨæ ÓÜíZo®æ Pæàí©ÅñÜ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜã PÜãvÜ
CÃÜÈÆÉ. B ÊæàÙæ¿áÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá JŸº Ÿ¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜÂQ¤¿ÞX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ         ËÎÐÜr ÖÝWÜã ¿áÍÜÔÌ ±ÜÅÁãàWÜÊæ¯Ô¨ÜÊÜâ.
ÖÝÓÜÂËáÎÅñÜ ÊÜÞñÜá ÊÜáñÜᤠ«ÜêvÜ PÜÅÊÜáWÜÙÜ gñæ AñÜÂíñÜ ËÃÜÙÜÊÝ¨Ü ±ÜÅŸá¨Üœñæ¿áã    D GÆÉ Áãàg®æWÜÙÜ ×í¨æ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÝñÜÅ ÊÜáñÜᤠ±ÜÄÍÜÅÊÜá
gñæWÜãwñÜá¤. GÆÉÃÜ®Üã° J²³PæãÙÜáÛÊÜ, A²³PæãÙÜáÛÊÜ AÊÜÃÜ ®ÜvÜñæ GÆÉÄWÜã      ËñÜá¤.
B±Ü¤ÊÝXñÜá¤. AÊÜÃÜá ®ÜÊÜáì¨Ý ŸaÝÊæä Bí¨æãàÆ®Ü¨Ü ¸Ý¸Ý BÊæár ÊÜáñÜá¤
Êæáà«Ý ±ÝoRÃ… AÊÜÃÜ JñܤvÜPÜãR ÊÜá~¿áÈÆÉ. ¨ÜáÃܨÜêÐÜrÊÜÍÝñ… bÊÜáO…          ¹hæ² A—PÝÃÜWÜÅÖÜ|, Êæãà© PÝÃÜ|:
»ÝÀá¿áÊÜÃÜ ®Üvæ&®Üáw¿á ŸWæY A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÙÜá ÖÜáqrPæãívÜÊÜâ. »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü        EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍÜ, ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜ, ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ, ÃÝgÓݧ®Ü, AÓÝÕí ÊÜááíñݨÜ
BÃæãà±ÜWÜÙÜã PæàÚŸí¨ÜÊÜâ. PÝ®Üã®Üá ÊÜÂÊÜÓ槿áã ÖܨÜWæqrñÜá¤. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…     I¨Üá ÃÝgÂWÜÚWæ ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÜÙÜ±æ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ¯àw¨Üª ¹hæ²¿á ±ÝÈWæ
®ÜÈÉ ×Ä¿á PÝíWæÅÓ… ÃÝgPÝÃÜ~ Ãè´… ÊÜÈ¿ááÇÝÉ AÊÜÃÜ®Üá° ÖÝvÜÖÜWÜÇæà ÖÜñæ       1995ÃÜ WÜágÃÝñ… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ËÐÜ¿áÊÝÀáñÜá.
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. PÜá²ñÜÃÝ¨Ü Ô.w. ±ÜpæàÇ… bÊÜáO…»ÝÀá ÓÜí±ÜâoPæR ÃÝià®ÝÊæá       C®æã°í¨ævæ PÝíWæÅÓ… ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙæãí©Wæà PÜ|QRÚ¿á¸æàPÝÀáñÜá.
¯àw¨ÜÃÜá.                                     Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX, bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜaÜìÓÜÕ®Üá° ÓÜĨÜãXÓÜáÊÜíñÜÖÜ
   D ÊÜá«æ B[ÝñÜPÝÄ Zo®æÁãí¨Üá ®ÜvæÀáñÜá!                   ®Ý¿áPÜÃÝÃÜã PÝíWæÅÓ…®ÜÈÉÃÜÈÆÉ. g®ÜñݨÜÙÜ(i)¨Ü ËÈà®Ü¨æãí©Wæ PÝíWæÅÓ…
   1994, ´æŸÅÊÜÄ¿áÈÉ »ÝÄ ÖÜê¨Ü¿Þ[ÝñÜPæãRÙÜWÝ¨Ü bÊÜáO…»ÝÀá            ±ÜûܨæãÙÜX®Ü JÙÜgWÜÙÜ £àÊÜÅWæãíwñÜá¤. ±ÜûܨÜÈÉ ®ÝÆáR Ÿ|WÜڨܪÊÜâ. Jí¨Üá
±ÜpæàÇ… AÓÜá¯àX¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ñÜáíŸáÊÜíñÜÖÜ      Ÿ|PæR bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ ±Ü£° FËáìÙݸæà®… ®Ý¿áQ¿ÞX¨ÜªÃæ, dܹDž
®Ý¿áPÜÃÝÃÜã PÝíWæÅÓ…®ÜÈÉÃÜÈÆÉ. Pæã®æWæ ÓÜí±Üâo¨ÜÈÉ ÓÜbÊÜÃÝX¨Üª dܹDž¨ÝÓ…     ¨ÝÓ… ÊæáÖݤ AÊÜÃÜ Ÿ|Êæäí©ñÜá¤. ±ÜÅ»æãਅ ÃÝÊÜÇ… ÊÜáñÜᤠGÃÜvÜá ¸ÝÄ
ÊæáÖݤ AÊÜÃÜá bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ EñܤÃÝ—PÝÄ¿Þ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ 45 ÓÜbÊÜÃÜ®Üá°      ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Üª ÊÜÞ«ÜÊ…Ô®ÜØ ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÃÜ Ÿ|WÜÙÜã C¨ÜªÊÜâ. CíñÜÖÜ
Öæãí©¨Üª WÜgWÝñÜÅ¨Ü ÓÜí±ÜâoÊÜ®Üá° PÜwñÜWæãÚÓÜÆá dܹDž¨ÝÓ… AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨æà     ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ÊÜáñæã¤í¨Üá Óæà±ÜìvæÁáíŸíñæ ŸÖÜág®Ü ÓÜÊÜÞg±ÜûÜ(¹GÓ…²)
ÊÜÞWÜìWÜÚÃÜÈÆÉ. A—PÝÃܨÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿á¸æàPݨÜÃæ ±ÜûܨæãÙÜX®Ü JñܤvÜPæR     PÜãvÜ aÜá®ÝÊÜOÝ PÜ|QRÚÀáñÜá. PÝíWæÅÓ…®Ü ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ÊÜáñÜWÜÙÝ¨Ü ¨ÜÈñÜÃÜ
ÊÜá~¿áÇæà¸æàPÝÀáñÜá. gñæWæ 1995, ´æŸÅÊÜÄ&ÊÜÞa…ì®ÜÈÉ ®Üvæ¿áÈÃÜáÊÜ         ÊæäàoáWÜÙÜ®Üá° ¹GÓ…² PÜÔ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ A±Ý¿á G¨ÜáÃÝÀáñÜá.
Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæÊÜÃæWÜã ñÝÊÜâ ñÝñÝRÈPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿áÐærà GíŸá¨Üá dܹDž        CíñÜÖÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° C®Ü°ÐÜár ÖæaÜác ÊÜÞvÜáÊÜíñæ Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ
¨ÝÓ…WÜã £Ú©ñÜá¤. C®æã°í¨ævæ ÃÝgQà¿áPæR ÊÜáÃÜڨܪ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá      ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ËÍÜÌ ×í¨Üã ±ÜÄÐÜñ… ÊæáàÇæ ¯Ðæà«Ü ÖæàÄñÜá. A¨Üá ¹hæ² ±ÝÈWæ
aÜá®ÝÊÜOæ G¨ÜáÄÓÜÆá A¨ÝWÜÇæà Ԩܜñæ ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ÊæçþݯPÜ    ŸÅÖݾÓÜ÷ÊÝÀáñÜá. Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á Joár 182 Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ 121 ¹hæ²¿á ±ÝÇÝ

                   96                                         97
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                               ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


¨ÜÊÜâ. PÝíWæÅÓ…Wæ ¨æãÃ棨Ü᪠PæàÊÜÆ 45 ÔàoáWÜÙÜá. 1952ÃÜÈÉ ®Üv橨ܪ ¨æàÍÜ¨Ü    BíñÜÄPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÊÜÂÊÜÔ§ñÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá. A¨Üá PæÆÊÜÃÜ PÜ|á¡ Pæí±ÝXÔ¨Üãª
Êæãor Êæã¨ÜÆ ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PæàÊÜÆ 4000 ÊÜáñÜWÜÙÜ®Üá° ±Üv橨ܪ      C¨æ. A¨ÜÃÜÆãÉ PÝÎÃÝí ÃÝOÝ AÊÜÃÜá WÜágÃÝñ… ¹h沿á A«ÜÂûÜÃݨÝWÜ
¹hæ² (BX®Ü g®ÜÓÜíZ) ®ÝÆáR ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ Aí¨ÜÃæ 1995ÃÜÈÉ 6,624,711      ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ±ÜûÜ¨Ü ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX ÊÜáÃÜá®ÝÊÜáPÜÃÜ|
ÊÜáñÜWÜÙÜ®Üá° WÜÚÔñÜá! C¨Üá g®Ü²Å¿áñæ¿áÈÉ®Ü ¨Ý±ÜâWÝÇÝXñÜá¤. »ÝÃÜñÜ¨Ü C£ÖÝÓÜ    ÊÜÞvÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá. Êæãà© Ÿ¨ÜÈWæ ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ AÊÜÄWæ ÊÜáOæ ÖÝPÜÆá
¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜ ±ÜûÜWÜÙÜã AíñÜÖÜ AÊæãàZ ±ÜÅWÜ£¿á®Üá° PÜíwÃÜÈÆÉ. ±ÜíaÝÀᣠ        ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. C¨Üá ±ÜûÜ¨Ü ÊæáàÇæ ñÜ®ÜXÃÜáÊÜ ×wñÜPæR PÜwÊÝ| ÖÝPÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÆÉíñÜã Íæà. 98ÃÜÐÜár Óݧ®ÜWÜÙÜá ¹hæ²¿á ±ÝÇݨÜÊÜâ. PæÆÊÜâ        Gí¨Üá »ÝËst BÃæÓæÕÓ… ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáÃÜá®ÝÊÜáPÜÃÜ| ÊÜÞvÜáÊÜíñæ
±ÜíaÝÀá£WÜÙÜÈÉ ¹hæ² Íæà. 100PæR 100ÃÜÐÜár ¿áÍÜÓÜáÕ PÜíwñÜá. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ     ÃÝOÝ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ JñܤvÜ ÖæàÄñÜá. ¹h沿á ÃÝÑóà¿á A«ÜÂûÜÃÝX¨Üª ÇÝÇ…PÜêÐÜ¡
¹hæ² ÓÝ—Ô¨Ü AÊæãàZ g¿áPæR ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃæà ÊÜááS PÝÃÜ|           BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá PÜãvÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÜÃÜ ¯íñÜÃÜá. ×àWÝX ±ÜûܨÜ
Gí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ÖÝWÜã ÃÝgQà¿á ËÍæÉàÐÜPÜÃÜá ÊÜ~ìÔ¨ÜÃÜá. ×àWæ ÃÝg       ×Ä¿á ®Ý¿áPÜÃÝX¨Üª ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ, PÝÎàÃÝí ÃÝOÝ ÊÜáñÜᤠÓÜáÃæàÍ…
Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ÊÜáñÜᤠÓܧÚà¿á ÓÜíÓæ§WÜÙÜ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜÈÉ®Ü ¿áÍÜÓÜÕ®Üá° Êæãà©¿áÊÜÄWæ  ÊæáÖݤ ñÜÊÜá¾®Üá° AÊÜÊÜÞ¯ÓÜÇÝX¨æ Gí¨Üá »ÝËÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ±ÜûÜ¨Ü ÃÝÑóà¿á
A²ìÓÜÇÝÀáñÜá. Êæãà© Ëg¿á¨Ü Îȳ¿Þ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ¹hæ² PÜívÜ A¨Üá½ñÜ          A«ÜÂûÜ BvÝÌ~ ÖÝWÜã ÓÜíZ¨Ü ÊÜáãÊÜÃÜá ×Ä¿á ®Ý¿áPÜÃÜá Ÿ¿áÔÃÜáÊÝWÜ
g¿á ±ÜûÜPæRà ñÜÇæ®æãàÊÝÀáñÜá.                           Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÖæàWæ ñÝ®æà ¨ÜãÃÜÆá ÓÝ«ÜÂ? AÐÜrPÜãR Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ
  A¨Üá ÖæàWæ?                                  ¹hæ²Wæ WæÆáÊÜâ ñÜí¨ÜáPæãqr¨Ü᪠Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÓÜíZo®Ý aÝPÜaÜPÜÂñæÁáà AÆÉÊæ?
  AñÜÂíñÜ ±ÜÅ»ÝË G¯ÔÃÜáÊÜ ±ÜûÜ¨Ü ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎì¿á Óݧ®ÜPæR ÊÜáÃÜá        C¨æà®æà CÃÜÈ, 1995, ´æŸÅÊÜÄ 20ÃÜí¨Üá ´ÜÈñÝíÍÜ NãàÐÜOæ¿Þ¨Ü PÜãvÜÇæà
iàÊÜ ¯àw¨Ü᪠1980ÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ. B¨ÜÃæ ÖæãÃÜX®ÜÊÜÄWæ ÊÜáOæ ÖÝPÜáÊÜ ¯à£Wæ D     PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ÊÜááí©®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá SbñÜÊÝXñÜá¤.
Óݧ®Ü ¨æãvÜx AvÜaÜOæ¿ÞÀáñÜá. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX BÃæÓæÕÓ…®Ü ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÝX¨ÜªÊÜÃæà     AÊÜÃÜ BÁáR ¿ÞÄWÜã BÍÜc¿áìÊÜ®Üã° ñÜÃÜÈÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¹hæ² A—PÝÃÜPæR
±ÜûÜ¨Ü ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞWÜáñݤÃæ. ñæÃæ¿á ×í©¯í¨Ü ±ÜûÜÊÜ®Üá° ÊÜáá®Ü°væ      Ÿí¨ÜÃæ PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… AÊÜÃæà ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáñݤÃæ Gí¨Üá ÇÝÇ…PÜêÐÜ¡
ÓÜáÊÜ gÊÝ¸ÝªÄ A¨ÝXÃÜáñܤ¨æ. CÈÉ WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝ¨Ü AíÍÜÊæà®æí¨ÜÃæ ±ÜPÜÒ¨æãÙÜWæ    BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá aÜá®ÝÊÜOæWÜã Êæã¨ÜÇæà NãàÑԨܪÃÜá.
ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎìÁáà ÓÜá²Åàí. A«ÜÂPÜÒÄXíñÜ ±ÜÅ»ÝË Óݧ®ÜÊܨÜá. B¨ÜÃæ
ÓÜÃÜPÝÃܨÜÈÉ »ÝX¿ÞWÜáÊÜ, ÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ±ÜPÜÒPÝRX
¯ÓÝÌ¥ÜìÊÝX ¨Üáw¿á¸æàPÜá. B¨ÜÃÜã 1980ÃÜÈÉ ¹hæ² AÔ¤ñÜÌPæR Ÿí¨ÝWÜ ±ÜûܨÜ
ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎì Óݧ®ÜÊÜ®Üá° "g®ÜÓÜíZ¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ' Gí¨Üá »ÝËÔ ±ÜûܨÜ
®ÜãñÜ®Ü ÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉ B Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáÖÝPÜÇÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ 1984ÃÜ ÇæãàPÜÓÜ»æ
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ±ÜPÜÒ ×à®Ý¿á ÓæãàÆá A®Üá»ÜËst ®ÜíñÜÃÜ B Óݧ®ÜPæR ÊÜáÃÜáiàÊÜ
¯àvÜÇÝXñÜá¤. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ±ÜûÜ¨Ü ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà© BÃæÓæÕÓ…®Ü ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÜã BX¨ÜªÊÜÃæà. Óݧ®Ü¨Ü ÊÜá×ÊæáÀáí¨Ü »ÝÄ ±ÜÅ»ÝÊÜ
ÊÜ®Üã° Öæãí©¨ÜªÃÜá. JŸº ÓÜÊÜá¥Üì ÓÜíZoPÜÃÜã BX¨Üª Êæãà©¿áÊÜÃÜá ±ÜûܨÜ

                   98                                        99
                     19
                     ¹W…
                     ´æçp…!
     WÜágÃÝñ… WæÆáÊÜâ ¹hæ²Wæ A£àÊÜ SáÑ PæãqrñÜá. ""®ÜÊÜá¾ ¯ÄàûæWÜã ËáàÄ
   Ëg¿á ÔQR¨æ'' Gí¨Üá AoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃæà ÊÜ~ìÔ¨ÜÃÜá. 1995,
   ÊÜÞa…ì 14ÃÜí¨Üá WÜágÃÝñ…®Ü ÊæãorÊæã¨ÜÆ ¹hæ² ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX
   PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜááí©®Ü
   ÖÝ© ÓÜáWÜÊÜáÊÝXÃÜÈÆÉ. ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÇæÉà ÓÜÊÜáÓæ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ÓÜí±Üâo ÃÜaÜ®æ
   ¨æãvÜx AvÜaÜOæ¿ÞÀáñÜá. ÊÜáí£ÅÊÜáívÜÆÊÜ®Üá° ÃÜbÓÜÆá ÊÝÃÜ ¸æàPÝÀáñÜá.
   ±ÜÅ£Á㟺ÃÜã ÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜ ÊÜáÖÜñÝÌPÝíûæ Öæãí©¨ÜªÃÜá. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ 33
   ÓÜbÊÜÃÜ gí¸æãà ÊÜáí£ÅÊÜáívÜÆÊÜ®Üá° ÃÜbÓܸæàPÝX ŸíñÜá. PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÆÃÜ
   ñÜÊÜÃÜãÃÝ¨Ü ÓèÃÝÐÜóPæR Öæbc®Ü ±ÝÅ£¯—ñÜÌ ¯àvÜÇÝX¨æ GíŸ BÃæãà±Ü, JÙæÛ¿á
   ÊÜÂQ¤WÜÚWæ ÊÜáí£ÅÓݧ®Ü ¯àvÜÇÝXÆÉ GíŸ qàPæWÜÙÜã PæàÚŸí¨ÜÊÜâ.
      B¨ÜÃæ ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ ÊÜáí£ÅÊÜáívÜÆ¨Ü ÓÜbÊÜÃÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞw¨Ü᪨Üá PæàÍÜá»ÝÀá
   ¿áÆÉ, ®ÜÃæàí¨ÜÅ»ÝÀá!
      AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÊÜÃÜÈÉ ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ Êæã¨ÜÈWÜÃÜá. ÊÜáí£Å
   ÊÜáívÜÆ ÃÜbÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá ñÜÊÜá¾ ÓÜÆÖæ¿á®æ°à PæàÙÜÈÆÉ Gí¨Üá ŸívÝ¿á¨Ü
   »ÝÊÜâo ÖÝÄÔ¨ÜÃÜá. Aí¨ÜÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ¿ÞÃÜ A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üã°
   PæàÙܨæ ñÜÊÜá¾ CaæfWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX ÓÜí±Üâo ÃÜbԨݪÃæ GíŸá¨æà B ÊÜÞ£®Ü ±ÜÃæãàûÜ
   A¥ÜìÊÝXñÜá¤. ×àWæ ÃݣŠPÜÙæ¨Üá ¸æÙÜWÝWÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ Êæãà© ËÆ®… B¨ÜÃÜá.
   ñÜÊÜá¾ ŸWæY ®ÜPÝÃÝñܾPÜ ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®Ü ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã Êæãà© ÊÜÞñÜÅ g®ÜÄWæ

100                    101
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÓÜÌ&BvÜÚñÜ ®ÜvæÓÜáÊÜ ŸWæY ñÜÃܸæ࣠¯àvÜáÊÜ PÝ¿áì¨ÜÈÉ ñÜÈÉà®ÜÃÝX¨ÜªÃÜá. PæàÊÜÆ    A¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜ Óæç¨Ýœí£PÜ AíÍÜWÜÙÜã CÃÜÈÆÉ. ÃÝg ¹h沿áÈÉ®Ü ÓÜÊÝì—PÝÄ
GÃÜvÜá £íWÜÙÜáWÜÙÜ AÊÜ—¿áÈÉ 10 ÓÝËÃÜ ÊÜáí©Wæ ñÜÃܸæ࣠¯àvܸæàQñÜá¤. 1995,      «æãàÃÜOæ, ÓÜÌg®Ü ±ÜPÜÒ±ÝñÜ ÊÜáñÜᤠWÜãívÝÀáÓÜí ËÃÜá¨Üœ ±ÜÅ£»ÜqÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX
gã®…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ GÆÉ 6 ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ ±ÝÈPæWÜÙÜá ÖÝWÜã 19ÃÜÈÉ       1995, Óæ±æríŸÃ… 25ÃÜí¨Üá ÊÝ[æàÇÝ ÓÜ»æÁãí¨Ü®Üá° BÁãàiÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ±ÜPÜÒ¨Ü
18 iÇÝÉ ±ÜíaÝÀá£WÜÙÜ®Üá° ¹hæ² Wæ¨ÜáªPæãíwñÜá. ÓÜãÃÜñ… ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ ±ÝÈPæ       ÖæçPÜÊÜÞív… ÊÜááí¨æ ñÜÊÜá¾ AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜáñÜᤠPæãà±ÜÊÜ®Üá° ñæãàwPæãÙÜÛŸÖÜá©ñÜá¤.
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÆÉíñÜã ¹hæ² GÆÉ Óݧ®ÜWÜÙÜÆãÉ g¿áWÜÚÔñÜá. ¹hæ² ÓܨÜÓÜÂÃÜã         AÊÜÃÜ ÊÜñÜì®æ £àÃÝ ËbñÜÅÊæ¯ÔñÜá. ÊÝ[æàÇÝ ÓÜ»æ ®Üvæ¨Üá GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ
PÜãvÜ ÃÝgQà¿á ÊÜáÖÜñÝÌPÝíPæÒWÜÚí¨Ü ÊÜááPܤÃÝXÃÜÈÆÉ. A—PÝÃÜPÝRX ÊæáàÇÝo        WÜágÃÝñ… ¹h沿áã Jí¨Üá ÓÜ»æ ®ÜvæÔñÜá. A¨ÜÃÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨Ü᪠PæàÊÜÆ 60
BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ÎÔ¤®Ü ŸWæY ¿ÞÄWÜã AíiPæÀáÃÜÈÆÉ. A¨ÜÃÜÆãÉ ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ         ÍÝÓÜPÜÃÜá. ÊÝ[æàÇÝ PÜÃ橨ܪ ÓÜ»æ¿áÈÉ 47 GíGÇ…GWÜÙÜá ±ÝÇæãYíw¨ÜªÃÜá! AÊÜÃÜá
ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÄWÜíñÜã CÃÜÈÆÉ. PæàÍÜá»ÝÀá ËÃÜá¨Üœ ÊæçÐÜÊÜá ÓÝ—ÓÜÆá           ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ËÃÜá¨Üœ Pæãà±Ü&ñÝ±Ü ÊÜÂPܤ±ÜwԨܪÃÜá. ÖÜñÝÍÜÃÝ¨Ü Êæãà© ±ÜPÜÒ¨Ü
ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. GÆÉ ÊÜááS ¯«ÝìÃÜWÜÙÜ®Üá° PæçWæãÙÜáÛÊÜ Êæã¨ÜÆá ñÜÊÜá¾ ÓÜÆÖæ      ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì Óݧ®ÜPæR ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃÜá. A¨ÜPæR PÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ËÊÜÄÔ
PæàÙܸæàPæí¨Üá Ÿ¿áÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÅÊÜááSÊÝX ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü 42 ¯WÜÊÜá ÊÜáívÜÚWÜÙÜá     ±ÜPÜÒ¨Ü ÃÝg ZoPÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒ PÝÎàÃÝÊÜå… ÃÝOÝ AÊÜÄWæ ±ÜñÜÅÊæäí¨Ü®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜá.
ÖÝWÜã ±ÝÈPæWÜÙÜ A«ÜÂPÜÒÃÜ®Üá° ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ñÜÊÜá¾®Üá° PæàÙܨæà ÊÜÞvܸÝÃܨÜá
Gí¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ PæàÍÜá»ÝÀá A—PÝÃÜ ÖÜíbPæãÙÜÛÆá ԨܜÄÃÜÈÆÉ.            WèÃÜÊݯÌñÜ ÎÅà PÝÎàÃÝÊÜå…»ÝÀá,
ÖÝWÝX PæàÍÜá»ÝÀá ˨æàÍÜPæR ±ÜÅÊÝÓÜ ÖæãÃÜvÜáÊÜ ÊæàÙæWæ E»Ü¿á ®Ý¿áPÜÃÜ           ¯ÊÜáWæ ÓÜÓæ°àÖÜ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜWÜÙÜá.
®ÜvÜá訆 ÓÜíZÐÜì C®Üã° WÜí¼àÃÜ ÃÜã±ÜPæR £ÃÜáXñÜá. ""¯WÜÊÜá ÊÜáívÜÚ¿á           Cí¨Üá WÜágÃÝñ… g®ÜÃÜ BÍæãàñܤÃÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÖÜÆÊÝÃÜá ±ÜÅÍÝ°¥ÜìPÜ bÖæ°WÜÙÜá
A«ÜÂPÜÒÃÜ ®æàÊÜáPÝ£¿áÈÉ ÊÜáãWÜá ñÜãÄÓܸæàvÜ'' Gí¨Üá PæàÍÜá»ÝÀá TÝÃÜÊÝX        ÊÜáãwÊæ. ±ÜPÜÒ¨Ü ÓÝËÃÝÃÜá PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÖÜWÜÈÃÜáÙÜá ¨Üáw¨Üá g¿á ñÜí¨ÜáPæãqr
ÖæàÚ¨ÝWÜ, "˨æàÍÜ©í¨Ü ÊݱÜÓÝWÜáÊÜ ÊæàÙæWæ ¯à®Üá ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞXÃÜáÊÜâ¨æà       ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ Wæ¨Ü᪟í¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÓÜí»ÜËÓÜᣤÃÜáÊÜ Zo®æWÜÙÜá ±ÜPÜÒ¨Ü Z®ÜñæWæ PÜáí¨Üá
CÆÉ'' Gí¨Üá ÊÝ[æàÇÝ ÊÜÞÃÜáñܤÃÜ ¯àw¨ÜÃÜá. AÈÉWæ CŸºÃÜ ®ÜvÜá訆 ÓÜíŸí«Ü        ñÜÃÜᣤÊæ. g®ÜÃÜ ÊÜááí¨æ ÓÜñÜ Ÿ¿áÇÝX¨æ. PÜÙæ¨Ü GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¨Ü Zo®æWÜÙæà
ÓÜıÜwÓÜÇÝWܨÜÐÜár ÖÜÙÜÔñÜá.                             A¨ÜPæR ÓÝQÒ. ±ÜPÜÒ¨Ü ×ñܨÜêÑrÀáí¨Ü ®Ý®Üá ŸÖÜÙÜ PÝÆ©í¨ÜÆã ÊÜåè®ÜÊÝX¨æª.
  B¨ÜÃÜã 1995, Óæ±æríŸÃ… 8ÃÜí¨Üá AÊæáÄPÜ ±ÜÅÊÝÓÜPæR ÖæãÃÜpæà¹orÃÜá         D ×í¨æ ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ ¯ÊÜá¾®Üá° »æàq¿ÞX GÆÉ gÊݸݪÄWÜÚí¨ÜÆ㠮ܮܰ®Üá°
PæàÍÜá»ÝÀá. WÜágÃÝñ…®Ü A¼ÊÜê©œWÝX A¯ÊÝÔ »ÝÃÜ£à¿áÄí¨Ü ¯— ÓÜíWÜÅ×ÓÜá          ÊÜááPܤWæãÚÔ Gí¨Üá PæàÚPæãíw¨æª. Cí¨Üá Óܯ°ÊæàÍÜ ŸÖÜÙÜ ÓÜãPÜÒ$¾ÊÝX¨æ. PÜÙæ¨æÃÜvÜá
ÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ E¨æªàÍÜÊÝXñÜá¤. AÊÜÃÜ gñæ ¨æãvÜx ¯ÁãàWÜÊÜä ÖæãÃÜqñÜá¤. B¨ÜÃæ      ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¨Ü Zo®æWÜÙÜá ®Ü®Ü° AÊÜÞ¿áPÜñæ¿á®Üá° ÓݹàñÜá±ÜwÔÊæ. B¨ÜÃÜã
ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ®Üã° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨ÜPæR PæàÍÜá»ÝÀá ñÜvæÁãwx¨ÜÃÜá.      ®Ý®Üá ±Üvæ©ÃÜáÊÜ ÓÜíÓÝRÃÜ, ±ÜPÜÒ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜì®ÝXÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° ±ÝñÜÅ¨Ü ŸWæY
C¨Üá ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñܤÐÜár ÃæãbcWæàÚÔñÜá. PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÃÜ A®Üá±ÜÔ§£     ÊÜáÃÜábíñÜ®æ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨æ.
¿áÈÉ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãíw¨Üª AÍæãàP… »Üp…, ËË«Ü ¯WÜÊÜá            ®Ü®ÜWæãí¨Üá PÜ¥æ ®æ®Ü±ÝWÜᣤ¨æ. ÊÜáWÜáÊæäí¨Üá ñÜ®ÜWæ ÓæàÃܸæàPæí¨Üá ¯gÊݨÜ
ÊÜáívÜÚWÜÙÜ A«ÜÂPÜÒ Óݧ®ÜWÜÚWæ ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜ ±Üqr¿á®Üá° NãàÐÜOæ     ñÝÀá ÖÝWÜã ÊÜáÆñÝÀá gWÜÙÜPæR ¯í£ÃÜáñݤÃæ. ËÐÜ¿á ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü PÜoPÜpæ
ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ¸æíQWæ ñÜá±Ü³ ÓÜáĨÜíñÝÀáñÜá. ÊÝ[æàÇÝ ŸívÝ¿á¨Ü »ÝÊÜâo           ÖÜñÜá¤ñܤ¨æ. ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° GÃÜvÜá ñÜáívÜá ÊÜÞw ÖÜíbPæãÚÛ G®Üá°ñݤÃæ ®Ý¿ޗàÍÜÃÜá.
ÖÝÄÔÁáà ¹orÃÜá. A¨Üá ÊÜáãÆñÜ@ Êæç¿áQ¤PÜ AÖÜíWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 ZÐÜìOæ¿ÞXñÜá¤.       B¨ÜÃæ ñÜáívÜÄÓܸæàw Gí¨Üá AíWÜÇÝaÜáñݤÙæ ¯gÊÝ¨Ü ñÝÀá. C¨æà ×®æ°Çæ¿áÈÉ

                    102                                         103
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


®Ý®Üã PÜãvÜ AíñÜÖܨæªà ¯«ÝìÃÜPæR Ÿí©¨æªà®æ. ±ÜPÜÒ¨Ü ×ñܨÜêÑrÀáí¨Ü ®Ý®æà       B¨ÜÃæ A¨æãí¨Üá ÃÝiàÓÜãñÜÅÊÝXñÜá¤. ŸívÝ¿áÊ橪¨Üª ÍÝÓÜPÜÃÜá AÖÜÊÜá¨Ý
"ŸÈ'¿ÞWÜÆá Ԩܜ®ÝX¨æªà®æ. ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì Óݧ®ÜPæR ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáÊÜ     ¸Ý¨…Wæ ÊÜáÃÜÚ PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÄWæ ñÜÊÜá¾ ¯Ðæu ÊÜÂPܤ±ÜwÓܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÓÜÊÜáñÜ
¯«ÝìÃÜPæR Ÿí©¨æªà®æ. C®Üá° ÊÜááí¨æ¿Þ¨ÜÃÜã ¿ÞÃÜ㠮ܮܰ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ H®Ü®Üã°     WæãñÜá¤ÊÜÚ¿á ±ÜÃÜ ÊÜáñÜ ¯àvܸæàPÜá. B®ÜíñÜÃÜ PæàÍÜ»ÝÀá ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáñݤÃæ
ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ®Üí¹¨æªà®æ. D ×í©®Üíñæ £ÃÜÓÜRÄÓÜ¨æ ®Ü®Ü° ÃÝià®ÝÊæá¿á®Üá°   GíŸá¨æà B ÃÝiàÓÜãñÜÅÊÝXñÜá¤. APæãràŸÃ… 7ÃÜí¨Üá GÆÉÊÜä Aí¨ÜáPæãívÜíñæà
ÔÌàPÜÄÓܸæàPæí¨Üá ˮܿá±ÜäÊÜìPÜÊÝX PæàÚPæãÙÜáÛñæ¤à®æ. C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾  BÀáñÜá. ËÍÝÌÓÜÊÜáñÜ Wæ¨Üª PæàÍÜá»ÝÀá ÊÜáÃÜá©®ÜÊæà ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃÜá. Cñܤ
ÊÜáãÆPÜ ¹h沿á ÓÝËÃÝÃÜá PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ «Ü®ÜÂÊݨÜWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜŸ¿áÓÜáñæ¤à®æ.   ÊÝ[æàÇÝ ÊÜáñæ¤ ¹hæ² ÓæàĨÜÃÜá.
AíñÜÖÜ Má|»ÝÃÜ ®Ü®Ü° ÊæáàȨæ.                            B¨ÜÃæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®Ü ÊÜÞñÜÅ ÔWÜÈÆÉ!
  ¯ÊÜáWæ ®Ü®Ü° ËÍæàÐÜ ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá.                         AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜÈWæ ÃÝià A»Ü¦ì¿ÞX ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá.
  ñÝÀá »ÝÃÜ£à¿á ÓæàÊæWÝX ÓÜ¨Ý ¯ÊÜá¾ÊÜ®ÝXÃÜáÊæ.                 B ÊæàÙæWæ, ÊÜáñæ¤ ¹h沿á®Üá° ÓæàĨÜÃÜã ±ÜPÜÒ¨ÜÈÉ ñÜÊÜáWæ ¿ÞÊÜ »ÜËÐÜÂÊÜä EÚ©ÆÉ
  ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©.                               GíŸá¨Üá ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÄWÜã WæãñݤXñÜá¤. ŸívÝ¿áÊæàÙÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾
                                        ¨æãà~¿á®Üá° ñÝÊæà ÊÜááÙÜáXԨܪÃÜá. Cñܤ ±ÜPÜÒ¨Ü ÖæçPÜÊÜÞív… PæàÍÜá»ÝÀá,
   1995, Óæ±æríŸÃ… 28ÃÜí¨Üá D ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ±ÜPÜÒ¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ   ÊÝ[æàÇÝ ÊÜáñÜᤠ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° PÜÅÊÜáÊÝX ±ÜPÜÒ¨Ü ÃÝÑóà¿á E±Ý«ÜÂPÜÒ,
Àáí¨Ü ¨ÜãÃÜÊݨÜÃÜá. A¨æà ©®Ü ±Ü£ÅPÝWæãàÑuÁãí¨Ü®Üá° PÜÃæ¨Ü ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ      ÃÝÑóà¿á PÝ¿áìPÝÄ ÓܨÜÓÜ ÖÝWÜã ÃÝÑóà¿á PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙܮݰX ®æàÊÜáPÜ
ÊÝ[æàÇÝ, Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉ ñÜÊÜáWæ ŸÖÜáÊÜáñÜ˨æ Gí¨Üá ±ÜÅ£±Ý©Ô¨ÜÃÜá. ÓÜÌg®Ü     ÊÜÞwñÜá. B¨ÜÃÜã ŸívÝ¿áÊ橪¨Üª ÍÝÓÜPÜÃÜá ÖÝWÜã ±ÜPÜÒPæR ¯ÐÜuÃÝX¨Üª ÍÝÓÜPÜÃÜ
±ÜPÜÒ±ÝñÜ ÖÝWÜã »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü ÓÜÆáÊÝX ÃÝg ¹hæ² ËÃÜá¨Üœ £àÊÜÅ qàPÝ ±ÜÅÖÝÃÜ    ®ÜvÜá訆 ¼®Ý°¼±ÝÅ¿á ÊÜáñÜᤠ£PÝRo ÊÜÞñÜÅ Pæã®æWæãÙÜÛÈÆÉ. 1996 Êæáà®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü
ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ±ÜPÜÒ¨æãÙÜX®Ü £PÝRo¨Ü ŸWæY ¯ÆìPÜÒ$ ñæãàÃÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ÃÝÑóà¿á  ÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ±ÜPÜÒ ¯ÐÜu ÍÝÓÜPÜÃÜá ŸívÝ¿áÊ橪¨ÜªÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÓæàvÜá
A«ÜÂPÜÒ ÇÝÇ… PÜêÐÜ¡ BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ ËÃÜá¨ÜœÊÜä ÖÜÄÖÝ¿áªÃÜá. AÆɨæ ñÜÊÜá¾ ¸æíŸÈWÜ  £àÄÔPæãívÜÃÜá! ÓÜÌñÜ@ ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÜ[æàÇÝ AÊÜÃæà ÓæãàÆ®Üá»ÜËÓܸæàPÝÀáñÜá.
ÍÝÓÜPÜÃÜ®Üá° ×w©oárPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX WÝí—®ÜWÜÃÜ©í¨Ü 60 Q.Ëáà. ¨ÜãÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ  Pæã®æÀáÆÉ¨Ü JÙÜgWÜÙÜ ±ÜPÜÒPæR Bñܾ[ÝñÜáPÜPÝÄ¿ÞÀáñÜá.
ÊÝÓÜ®… GíŸ WÝÅÊÜáPæR PÜÃæ¨æã¿áªÃÜá. AÈÉí¨Ü ËÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜPæR    "WÜágÃÝñ… QÓÝ®… Óæà®Ý' GíŸ ÖæãÓÜ ÓÜíZo®æ¿á®Üá° BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá
ÓÜËáà±Ü¨Ü SgáÃÝÖæãàWæ ÊÜWÝìÀáÔ¨ÜÃÜá.                      ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÜ[æàÇÝ. 1996, BWÜÓ…r 18ÃÜí¨Üá ±ÜPÜÒ©í¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝ¨Ü AÊÜÃÜá
   D ÖÜíñܨÜÈÉ ¹hæ² ÖæçPÜÊÜÞív… ÎÓÜá¤PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜáÛÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR ŸíñÜá.   "ÊÜáÖÝ WÜágÃÝñ… g®ÜñÝ ±Ýqì(Gíihæ²) GíŸ ÃÝgQà¿á ±ÜPÜÒÊÜ®Üã° ÖÜáoár
APæãràŸÃ… 5ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ WÝí—®ÜWÜÃÜPæR BWÜËást AoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá        ÖÝQ¨ÜÃÜá. ÖæãÓܨÝX Óݧ±Ü®æ¿Þ¨Ü Gíihæ², ÃÝg ˫ݮÜÓÜ»æ¿áÈÉ ñܮܰ®Üá°
AÊÜÃÜá ±ÜPÜÒ¨Ü ÓܧÚà¿á ®Ý¿áPÜÃæãí©Wæ ÖÜÆÊÝÃÜá WÜípæWÜÙÜ PÝÆ aÜaæì ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.  ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÜPÜÒÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜíñæ BWÜÓ…r 19ÃÜí¨Üá ÊÜá®ÜË ÊÜÞwPæãíwñÜá.
ÊÜááSÂÊÜáí£Å PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… AÊÜÃæãí©Wæ ËÍæàÐÜÊÝX aÜbìst          ¹h沿á Joár ÍÝÓÜPÜÃÜÈÉ ÊÜáãÃÜ®æà Jí¨Üá »ÝWÜ Gíihæ² gñæ¿áÈɨݪÃæ
ÊÝg±æàÀá, ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáÊÜíñæ ÓÜãbÔ¨ÜÃÜá. JÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨ÜÇæà Óæç Gí¨Ü    GíŸ ÊÜÞñÜá PæàÚ ŸíñÜá. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®Ü ÃÝÊÜáÈàÇÝ Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ BWÜÓ…r
PæàÍÜá»ÝÀá ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. A¨Üá ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ       20ÃÜí¨Üá ŸêÖÜñ… ÓÜ»æ¿á®Üá° H±ÜìwÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÖæãÓÜ ±ÜPÜÒ¨Ü E¨Ü¿áÊÜ®Üá°
AÊÜÃÜ AÎÔ¤Wæ ¯àw¨Ü ŸÖÜáÊÜޮܨÜíñæ PÜívÜáŸíñÜá!                 L±ÜaÝÄPÜÊÝX NãàÑÓÜÇÝÀáñÜá. ¹hæ² gñæX®Ü GÆÉ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üã°

                   104                                        105
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


PÜw¨ÜáPæãívÜÃÜá. A¨Üã ±ÜÅ£àPÝÃܨæãí©Wæ! B¨ÜÃæà®Üíñæ Gíih沿áñܤ ÊÝȨܪ
46 ÍÝÓÜPÜÃÜÈÉ 18 ÍÝÓÜPÜÃÜá Aí£ÊÜáÊÝX ¹hæ²Wæ ÊݱÜÓÝÕ¨ÜÃÜá. 1996, Óæ±æríŸÃ…
2ÃÜí¨Üá WÝí—à BÍÜÅÊÜáPæR ñæÃÜÚ¨Ü 94 ¹hæ² ÍÝÓÜPÜÃÜá HPÜñæ¿á ÊÜáãÆPÜ ±ÜPÜÒÊÜ®Üá°
ŸÆWæãÚÓÜáÊÜ ÍÜ±Ü¥Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃÜã ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü »ÜËÐܨÜ
ŸWæX®Ü A¯ÍÜc¿áñæ ÊÜÞñÜÅ ÖÝWæÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÀáñÜá. Óæ±æríŸÃ… 18ÃÜí¨Üá
Ë«Ý®ÜÓÜ»æ A—ÊæàÍÜ®Ü ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü PÜãvÜÇæà ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ ¸æíŸÈWÜÃÜá
¨æãvÜx ¨Ýí«ÜÇæ G¹ºÔ¨ÜÃÜá. PÜÇݱÜÊÜ®Üá° ÓܧÚñÜWæãÚÓÜÇÝÀáñÜá. ÓÜÖÜgÊÝXÁáà
ÃÝÐÜó±Ü£ BvÜÚñÜÊÜ®Üá° hÝÄWæ ñÜÃܸæàPæí¨Üá ÃÝg±ÝÆÃÜá Pæàí¨ÜÅPæR δÝÃÜÓÜá
ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÃÝÐÜó±Ü£ BvÜÚñÜÊÜä hÝÄ¿ÞÀáñÜá. 1995, APæãràŸÃ… 21ÃÜí¨Üá
A—PÝÃÜPæR Ÿí©¨Üª ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ ÓÜÃÜPÝÃÜ 1996, Óæ±æríŸÃ… 19ÃÜí¨Üá A—      ÖæÓÜÃÜÆãÉ Êæãàw
PÝÃÜ PÜÙæ¨ÜáPæãíwñÜá. B¨ÜÃæ Êæç¿áQ¤PÜ ÊÜaÜìÓÜáÕ, ±ÜÅ»ÝÊÜ, ÃÝgQà¿á hÝOæ¾,
PèÍÜÆ Öæãí©¨Üª ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤¿áÈÉ ±ÜPÜÒ¨Ü ÎÓܤ®Üá° J²³PæãÙÜáÛÊÜ      ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° NãàÑÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ,
L¨Ý¿áìñæÁáà CÃÜÈÆÉÊæà? ¿ÞÊÜ ±ÜPÜÒÊÜ®Üá° ÓæãàÈÓÜÆá ÓÜñÜñÜ ÖæãàÃÝo         AÊÜâWÜÚWæ AÐærà aæí¨Ü¨Ü ÖæÓÜÃÜá ¯àw g®ÜÃÜ WÜÊÜá®ÜÊÜ®Üá° ÓæÙæ¨Üá ¹vÜáñݤÃæ. AÊÜâWÜÙÜ
ÊÜÞw¨ÜÃæãà A¨æà PÝíWæÅÓ… ±ÜPÜÒ¨Ü gñæ PæçhæãàwÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÊæáçWÜãwÔPæãíw¨Üª   PæÆ gÆP…WÜÙÜá CÈÉÊæ&
ÎÓÜᤠÊÜáñÜᤠñÜñܤ$ÌWÜÙÜ®æ°à ÖæàWæ ŸÈPæãorÃÜá?                 1. ÓÜágÇÝí ÓÜá´ÜÇÝí Áãàg®æ: ¯àÃÜá, ±æçÃÜá.
  ¯gPÜãR BÍÜc¿áìÊÝWÜáñܤ¨æ.                          2. hæãÂ࣠WÝÅÊÜá: WÝÅÊÜá ˨Üá©àPÜÃÜ|.
                                         3. ÓÜÃÜÓÜÌ£ ÓÜíWÜÊÜá: ®Ü© hæãàvÜOæ.
                                         4. ÊÜê©œ Ô©œ: WÝÅÊÜáÊÝÔWÜÙÜ B¨Ý¿á ÖæaÜcÙÜPæR ±æäÅàñÝÕÖÜ.
                                         5. ±ÜíaÝÊÜáêñÜ: þÝ®Ü, gÆ, ®æÆ, ÍÜQ¤ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜá ÊÜááíñÝ¨Ü I¨Üá
                                          ±ÜÅÊÜááS PæÒàñÜÅWÜÚWæ Eñæ¤àg®Ü.
                                         6. ˨ÝÂÆQÒ$¾: Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜ ÎPÜÒ|.
                                         7. ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü ÓÜáÃÜPÝÒ PÜÊÜaÜ: »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝo.
                                         8. gÇݼÐæàPÜ Áãàg®æ: ÓܧÚà¿áÊÝX ¯àÃÝÊÜÄ ÓÜÊÜáÓæÂWæ ±ÜÄÖÝÃÜ PÜívÜáPæãÙÜáÛ
                                          ÊÜâ¨Üá.
                                         9. ´æÔrÊÜÇ… oãÄÓÜí: ÖÜŸºWÜÚWæ ±ÜÅÊÝÔWÜÃÜ®Üá° BPÜÑìÓÜáÊÜâ¨Üá.
                                         10. ˨Ý©à±Ü: ÍÝÇÝ ÊÜáPÜRÚWæ ËÊæá ÓèÆ»ÜÂ.


                   106                                        107
                  20
        AíñÜÖÜ ±ÜÅ£ÑuñÜ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° AÆíPÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜá
        IÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ
     A¨ÜáÊÜÃæWÜã WÜÊÜ®ÜìÃ… BX¨Üª ®ÜÃæàÍÜcí¨ÜÅ AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜÈWæ PÜêÐÜ¡±ÝÇ… ÔíW…
   ÃÝg±ÝÆÃÝX Ÿí¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ®ÜãñÜ®Ü ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜbÓÜáÊÜíñæ 1996, APæãràŸÃ…
   22ÃÜí¨Üá ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÄWæ BÖÝÌ®Ü ¯àw¨ÜÃÜá. B ÊæàÙæWÝWÜÇæà PÝíWæÅÓ…®Ü
   ¸æíŸÆ ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨Üª ÊÝ[æàÇÝ, 182 ÓܨÜÓÜÂÃÜ AÓæí¹É¿áÈÉ 102 ÍÝÓÜPÜÃÜ
   ¸æíŸÆ Öæãí©¨ÜªÃÜá. 102ÃÜÈÉ ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ ÍÝÓÜPÜÃÜ ÓÜíTæ 42, PÝíWæÅÓ… 45
   ÍÝÓÜPÜÃÜ®Üá° Öæãí©ñÜá¤. EÚ¨ÜÊÜÃÜá ±ÜPæÒàñÜÃÜ ÍÝÓÜPÜÃÜá. ÖÝWÝX ÊÝ[æàÇÝ ŸÆ
   PÝíWæÅÔÕ®Ü ¸æíŸÆÊÜ®Üá° AÊÜÆí¹ÔñÜá¤. D ¨èŸìÆ E±Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿á ÊæàÙæ
   Ÿ¿áÇÝÀáñÜá. ÓÜTæàìh… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ E±ÜaÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¹hæ² A»Ü¦ì
   AËáñ… ÍÝ 24 ÓÝËÃÜ ÊÜáñÜWÜÙÜ AíñÜÃÜ©í¨Ü PÝíWæÅÓÜÕ®Üá° ÓæãàÈÔ¨ÜÃÜá. ÊÜááSÂÊÜáí£Å
   ÊÝ[æàÇÝ ±ÜPÜÒ¨Ü A»Ü¦ì sæàÊÜ~ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá!
     BWÜ PÝíWæÅÓ… væãàÇÝ¿áÊÜÞ®Ü Ô§£Wæ Ÿí¨Üá ñÜÆá²ñÜá.
     AÐÜrPÜãR ÓÜTæàìh… aÜá®ÝÊÜOæ¿á ´ÜÈñÝíÍÜ ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜá WÝÅÊÜáÊÜáor¨ÜÈÉ
   GíñÜÖÜ ¨ÜáŸìÆ ÊÜÂQ¤ GíŸá¨Ü®Üá° ÓݹàñÜá ÊÜÞwñÜá. ÖÝWÝX ÊÝ[æàÇÝ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR
   ¯àw¨Üª ¸æíŸÆÊÜ®Üá° ÊݱÜÓ… ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPæà A¥ÜÊÝ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓܸæàPæà
   GíŸ ±ÜÅÍæ° G¨ÜáÃÝÀáñÜá. PÝíWæÅÓ… ±ÝÙÜ¿á¨ÜÈÉ Öæã¿Þªo BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá.
   ÊÝ[æàÇÝ ËÃÜá¨ÜœÊÜä »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü BÃæãà±ÜWÜÙÜá PæàÚŸÃÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ
   BÃæãà±Ü ÊÜÞw¨Ü᪠ÊÜÞñÜÅ PÝíWæÅÓ…! A¯ÊÝ¿áìÊÝX ÊÝ[æàÇÝ ÃÝià®ÝÊæá
   ¯àvܸæàPÝÀáñÜá. PæàÊÜÆ Jí¨Üá ÊÜÐÜì PÝÆ A—PÝÃܨÜÈɨܪ ÊÝ[æàÇÝÃÜ®Üá°

108                    109
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                              ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


A—PÝÃÜ©í¨Ü PæÙÜXÚÓÜÇÝÀáñÜá. 1997, APæãràŸÃ… 27ÃÜí¨Üá ©Èà±…»ÝÀá          Êæãà©. C¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜWÜívÜ g®ÜÃÜá A—PÝÃܨÝ×WÜÙÜ®Üá° Qñæã¤Wæ¨ÜÃÜá. Êæãà©¿á
±ÝÄàT… ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá. ±ÝÄàT… PÜãvÜ ÖæaÜác PÝÆ A—PÝÃܨÜÈÉ          ÊÜÄWæ ÊÜááSÂÊæ¯Ô¨Ü㪠A¨æà. Êæãà©¿áÊÜÃÜ PÝ¿áìÍÜÅ¨æœ PæàÊÜÆ GÃÜvÜá ÊÜÐÜì
EÚ¿áÈÆÉ. G±Ü³ñÜᤠ©®ÜWÜÙÜÈÉÁáà A—PÝÃÜ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. PæàÍÜá»ÝÀá        WÜÙÜÈÉÁáà AÊÜÄWæ JÙæÛ¿á ´ÜÆÊÜ®Üã° ¯àwñÜá. 1998, Êæáà 19ÃÜí¨Üá AÊÜÃÜ®Üá°
±ÜpæàÇ… ÊÜáñæ¤ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá.                        »ÝÃÜ£à¿á g®ÜñÝ ±ÜPÜÒ¨Ü AUÆ »ÝÃÜñÜ ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿á®Ý°X ®æàÊÜáPÜ
   D ÊÜá«æ 1995, ®ÜÊæíŸÃ… 20ÃÜí¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¹hæ²¿á      ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. B ËÎÐÜr Óݧ®ÜÊÜ®Üá° AÆíPÜÄԨܪ CñÜÃÜ ÊÜÂQ¤WÜÙæí¨ÜÃæ ±Üíwñ…
ÃÝÑóà¿á PÝ¿áì¨ÜÎì¿á®Ý°X ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÃÝg«Ý¯ ©ÈÉ             ©à®Ü¨Ü¿ÞÙ… E±Ý«Ý¿á, ÓÜáí¨ÜÃ…ÔíW… »ÜívÝÄ, PÜáÍÜ»ÝÊÜâ sÝPæÅ ÊÜáñÜá¤
AÊÜÃÜ PÝ¿áìPæÒàñÜÅÊÝÀáñÜá. 1996ÃÜÈÉ ±ÜPÝÒ«ÜÂPÜÒ BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ     WæãàËí¨ÝaÝ¿áì ÊÜÞñÜÅ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© I¨Ü®æ¿áÊÜÃÜá.
ÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü ñÜívÜÊæäí¨Ü®Üá° ÃÜbÓÜÇÝÀáñÜá. A¨ÜÃÜÈÉ ÖÜ¿Þì|, ×ÊÜÞaÜÆ
±ÜŨæàÍÜ, aÜíwàWÜyÜ, ±Üíhݸ… ÊÜáñÜᤠgÊÜáá¾&PÝξàÃܨÜÈÉ ¹h沿á®Üá° ÓÜíZqÓÜáÊÜ
gÊݸݪĿá®Üá° Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
   A¨Üá AÊÜÄWæ ¨æãÃæñÜ ®ÝÆR®æà gÊݸݪĿÞXñÜá¤. A¨Ü®Üá° SáÑÀáí¨Ü
ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá PÝ¿áìÊÜáWÜ° Êæãà©. Jí¨Üá ÓܧÙÜ©í¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ÓܧÙÜPæR aÜÈÓÜá
ñܤÇæà CÃܸæàPÝ¨Ü gÊݸݪĿá¨Üá. »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á ÓÜáÚWæ ÔÆáQ¨Üª
±Üíhݸ…, gÊÜáá¾&PÝξàÃܨÜÈÉ g®ÜÃæãí©Wæ ¸æÃæñÜá PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ
¨æãÃæÀáñÜá. B ŸWæY ÖæàÙÜáÊÝWÜ ""®Ü®ÜWæ A¨ÜáÊÜÃæWÜã A¥ÜìÊÝWÜ¨Ü GÐæãrà
ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜíñÝÀáñÜá'' G®Üá°ñݤÃæ Êæãà©. AÊÜÄWæ gÊݸݪÄ
¯àvÜÇÝX¨Üª GÆÉ ÃÝgÂWÜÙÜÆãÉ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ ÓÜËáà²ÓÜᣤñÜá¤. AÇæÉÆÉ ¹hæ²
¯ÄàPæÒWÜã ËáàÄ¨Ü ÓÝ«Ü®æ ñæãàÄñÜá. Aí¨Üá WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ±ÜÅ»ÝË Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ¹oár
©ÈÉWæ ŸÃÜáÊÜíñæ ÓÜãaÜ®æ Ÿí¨ÝWÜ Êæãà© ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ QíbñÜ㤠AÙÜáPÜá CÃÜÈÆÉ.
Jí¨Üá ËÐÜ¿á¨Ü ŸWæY AÊÜÃÜÈÉ ÓܳÐÜr £ÚÊÜÚPæ ÖÝWÜã ¯ÆáËñÜá¤&Gí©WÜã ÎÓܤ®Üá°
ËáàÃܸÝÃܨÜá. WÜágÃÝñ…¯í¨Ü ©ÈÉWæ Ÿí¨ÝWÜ Êæãà© ŸÚ¿áÈɨÜ᪨Üá Jí¨Üá
ÓÜãp…PæàÓ… ÊÜÞñÜÅ. ©ÈÉWæ Ÿí¨Ü ÊæáàÆã ÓÜÖæãà¨æãÂàXÁ㟺ÃÜ gñæ PæãsÜw¿á®Üá°
ÖÜíbPæãíw¨ÜªÃÜá. gÊÝ¸ÝªÄ ÖæaÝc¨ÜÃÜã ÓÜÊÜÆñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÖæaÜác ÊÜÞvÜáÊÜíñæ
Gí¨Üã PæàÙÜÈÆÉ. WÜágÃÝñÜ®Üá° ñæãÃæ¨Üá Ÿí¨Ü ŸWæY AÊÜÃæí¨Üã ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜÈÆÉ.
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ŸÈ±ÜÍÜáÊÝXÓÜÆá ±ÜſᣰԨܪ ÊÜÂQ¤WÜÙæà ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ
£ÃÜáX ¹¨ÜªÃÜá. A—PÝÃÜ©í¨ÜÆã PæÙÜXÚÔ¨ÜÃÜá. Êæãà© ¯«ÝìÃÜ ÓÜÄ¿ÞXÁáà
CñÜá¤! ""AÈÉ ¿ÞÊÜ ñÜñܤ$ÌWÜÙÜã CÃÜÈÆÉ, C¨Üª¨Ü᪠A—PÝÃÜ ¨ÝÖÜ ÊÜÞñÜÅ G®Üá°ñݤÃæ''

                   110                                      111
                   21
               AÊÜÃÜá qàPÝPÝÃÜÄWæàPæ
               EñܤÃÜ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ?
     ®ÜÃæàí¨ÜÅ  Êæãà©¿áÊÜÃÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨Üª Jí¨Üá JÙæÛ¿á WÜá|Êæí¨ÜÃæ
   ¼®Ü°ÊÜá£à¿áÃÜ ËÃÜá¨Üœ AÊÜÃæí¨Üã ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX ñÜÊÜá¾ AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü, Pæãà±Ü
   ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÊÜÃÜÆÉ. H®æà Ÿí¨ÜÃÜã ÔÌàPÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ""1995ÃÜÈÉ ±ÜûܨæãÙÜWæ ÓÜÊÜáÓæÂ
   ÀáñÜá¤. ¿ÞÃÜ㠮ܮܰ®Üá° ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáÊÜíñæ PæàÙÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ®Ü¯°í¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂ
   ÓÜêÑr¿ÞX¨æ G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ®Ý®Üá ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáñæ¤à®æ'' GíŸá¨ÝX ÖæàÚ¨æª
   Gí¨Üá 2003ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ÃÝià®ÝÊæá¿á ŸWæY Êæãà©
   ËÊÜÄԨݪÃæ. ÖÝWݨÜÃæ ñÜÊÜá¾ ÃÝià®ÝÊæáWæ PÝÃÜ|ÃÝ¨Ü ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ
   AÊÜÃÜ ŸWæY Êæãà© PÜá²ñÜÃÝX¨ÜªÃæ? AÊÜÃæà ÖæàÙÜáÊÜíñæ Êæãà©¿áÊÜÃÜÈÉ QíbñÜã¤
   ¸æàÓÜÃÜËÃÜÈÆÉ. ""Aí©¯í¨Ü C¨ÜáÊÜÃæWÜã ÊÝ[æàÇÝ ËÃÜá¨Üœ Jí¨æà Jí¨Üá ÊÜÞñÜ®Üã°
   BvÜ¨Ü ÊÜÂQ¤ ®Ý®Üá. ÊÝ[æàÇÝ PÝíWæÅÓ… ÓæàÄ ¹hæ² ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝoQRÚ¨ÝWÜÆã
   AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ®Ý®Üá ÊÜÞñÜ®ÝvÜÈÆÉ'' G®Üá°ñݤÃæ Êæãà©.
      aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¹hæ² A»ÜãñܱÜäÊÜì g¿áWÜÚÔñÜá. B¨ÜÃæ g¿áPæR ñÝ®æà
   PÝÃÜ| Gí¨Üá Êæãà© Gí¨Ý¨ÜÃÜã ±ÜÅ£±Ý©Ô¨ÜÃæ? ÊÜáñæ¤ AÊÜÃÜ®æ°à EÇæÉàUÔ
   ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ""SíwñÜ CÆÉ. ®Ý®Üá H®æà ÊÜÞwÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÖæWÜYÚPæ¿á®Üá°
   ±ÜûÜPæR ¯àw¨æªà®æ. HPæí¨ÜÃæ ±ÜûÜ ¿ÞÊÜñÜ㤠Êæã¨ÜÆá. ®Ý®Üá PæàÊÜÆ JŸº
   PÝ¿áìPÜñÜì®ÜÐær. ±ÜûÜ H®æà ÖæàÙÜÈ B gÊݸݪĿá®Üá° ¯ÊÜì×ÓÜÆá ®Ý®Üá ÓܨÝ
   Ԩܜ. D ¯qr®ÜÈÉ ®Ý®Üá ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞw¨ÜªÃÜã A¨Ü®Üá° ®Ü®Ü° Êæç¿áQ¤PÜ TÝñæWæ
   gÊÜÞ ÊÜÞwPæãíwÆÉ. ±ÜûÜ¨Ü ±ÜÅ¿áñÜ°Êæà ¿áÍÜÔÕWæ PÝÃÜ|'' Gí¨Üá EñܤÄÓÜáñݤÃæ

112                      113
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©.                                   PæãÙÜÛ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ'' Gí¨Üá bÊÜáO…»ÝÀáWæ ÊÜááSPæR Öæãvæ¨Üíñæ ÖæàڨܪÃÜá.
  Cñܤ ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜíñÜÖÜ ¿ÞÊÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üã° ÊÜÞwÆÉ.       ´ÜÈñÝíÍÜ ÖæãÃܹ¨ÝªWÜ Êæãà© Öæàڨܪ ÊÜÞñÜá ÓÜÄ¿ÞXñÜá¤. ¹hæ² ñÝ®Üá Óܳ—ì
  ÊæáÖ…ÓÝ®Ý Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ûæàñÜÅPæR ®Üvæ¨Ü E±ÜaÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Êæãor Êæã¨ÜÆ        Ԩܪ GÆÉ 12 Óݧ®ÜWÜÙÜÆãÉ g¿áWÜÚÔ Êæã¨ÜÆ Óݧ®Ü ±Üvæ¨ÜáPæãíwñÜá¤.
¸ÝÄWæ PÜ|QRÚ¨Ü ÊÝ[æàÇÝ sæàÊÜ~ PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ hÝ£Wæ           PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… AÊÜÃÜ ËÐÜ¿á Ÿí¨ÝWÜ ""AÊÜÃæ㟺 AñÜÂíñÜ ±ÜÅŸá¨Üœ
ÓæàĨܪ PÝíWæÅÓ… A»Ü¦ì g¿áWÜÚԨܪÃÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ®ÜíñÜÃÜ PܱÜvÜÊÜíh… ÓÜíÓÜ    ®Ý¿áPÜ'' G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá Êæãà©. ""Cí¨Üá WÜágÃÝñ… ¹hæ² D Óݧ®ÜPæR HĨܪÃæ A¨ÜPæR
©à¿á ûæàñÜÅ©í¨Ü ¹hæ² qPæp…®ÜÈÉ ÇæãàPÜÓÜ»æWæ BÄÔ Ÿí¨ÜÃÜá. BWÜ PÜãvÜ ÊÝ[æàÇÝ      PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÃæà PÝÃÜ|. AÊÜÃæ㟺 ÓÜÊÜábñܤÊÜâÙÜÛ ÊÜÂQ¤. AÊÜÃÜá GÆÉÃÜ®Üã° JqrWæ
WæÆáËWæ PÝÃÜ|ÊÝX¨Ü᪠hæ² AÇæ. Pæã®æWæ Wæãà«ÝÅ ûæàñÜÅ©í¨Ü Óܳ—ìst ÊÝ[æàÇÝ       PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜ ÊÜÂQ¤. PæàÍÜá»ÝÀá AÊÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ ¨èŸìÆÂÊæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ BÃæãàWÜÂ
WæÆáÊÜâ ÓÝ—ÓÜáÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨ÜÃÜá. D ¸ÝÄ AÁãà«æ aÜÙÜÊÜÚ¿á PÝÊÜâ            ÊÜáñÜᤠÎûÜ|. B¨ÜÃæ I¨Ü®æà ñÜÃÜWÜ£¿áÊÜÃæWÜã ÊÜÞñÜÅ K©¨ÝªÃæíŸ PÝÃÜ|PæR PæàÍÜá
WæÆáËWæ PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. B®ÜíñÜÃÜ ¹hæ² A»Ü¦ì¿ÞX GÐærà ¸ÝÄ PÜ|QRÚ¨ÜÃÜã          »ÝÀá¿áÊÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá qàQÓÜÇÝÃæ. HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ¨ÜãÃܨÜêÑr Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤''
ÊÝ[æàÇÝ WæÆÉÈÆÉ. AÊÜÃÜá Jí¨æà ûæàñÜÅ©í¨Ü GÃÜvÜá ¸ÝÄ Wæ¨Üª E¨ÝÖÜÃÜOæ¿áã        Gí¨Üá ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ Êæãà© ÖæàڨܪÃÜá. Êæãà©¿áÊÜÄWæ PæàÍÜá»ÝÀá
CÆÉ. CÐÝrX¿áã ÊÝ[æàÇÝ ËÃÜá¨Üœ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃæí¨Üã qàPݱÜÅÖÝÃÜ          ¿áÊÜÃæà ±æÅàÃÜOæ¿ÞX¨ÜªÃÜá. ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜ PÜãvÜ AÊÜÃæà. JÊæá¾ Êæãà© ÖÝÔWæ
ÊÜÞvÜÈÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓÜí±ÜPÜì PÜÇæ¿á®Üá° ÊÜááPܤ         ×w¨Üá BÓܳñæÅ ÓæàĨÝWÜ 24 WÜípæWÜÙÜã Êæãà© gñæX¨ÜªÃÜá PæàÍÜá»ÝÀá. ""AÊÜÃÜá
PÜísÜ©í¨Ü ÍÝÉ\ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ g®ÜÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈÉ ÊÝ[æàÇÝ        ²ñÜêÓÜÊÜÞ®Ü. AÊÜÃÜ ŸWæY ®Ü®Ü°ÈÉ AWÝ«Ü WèÃÜÊÜ˨æ. ±ÜûÜPÝRX 50 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ
¯ÔÕàÊÜáÃÜá.                                      ¨Üáw¨Ü ÊÜÂQ¤ AÊÜÃÜá. A¨Üá PÜwÊæá ÓÜÊÜá¿áÊæà®ÜÆÉ!'' G®Üá°ñݤÃæ Êæãà©.
  bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ŸWæY Êæãà© ¿ÞÊÜ A¼±ÝÅ¿á Öæãí©¨ÜªÃÜá?                JŸº PÜpÝr ÖÝWÜã ÎÓÜ᤟¨Üœ ¹hæ² PÝ¿áìPÜñÜìÃÝ¨Ü Êæãà©¿áÊÜÃÜá
  ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ¿á PÝÆ©í¨ÜÆã Êæãà©¿áÊÜÄWæ bÊÜáO…»ÝÀá              ñÝÙ澿á ÓÝPÝÃÜÊÜáã£ì. ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ ÊÜñÜì®æ ŸWæY PæàÚ¨ÝWÜ ""±ÜûܨæãÙÜWæ
±ÜpæàÇ… AÊÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿áËñÜá¤. B PÝƨÜÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá ŸWæY ±Üūݯ Cí©ÃÝ          ®ÝÊÜâ ¿ÞÃÜ®Üã° A®ÜáÊÜÞ¯ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜíZo®æÁãÙÜWæ ®ÝÊÜâ PæÆÊÜâ ñܱÜâ³WÜÙÜ®Üá°
WÝí—¿áÊÜÃÜÈÉ JÙæÛ¿á A¼±ÝÅ¿áËÃÜÈÆÉ. 13 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ PÝíWæÅÓ…¯í¨Ü           GÓÜXÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ®ÝÙæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓÜıÜwÔPæãÙÜáÛñæ¤àÊæ'' Gí¨Üá ÖæàڨܪÃÜá.
¨ÜãÃÜËqr¨ÜªÃÜá. D GÆÉ PÝÇÝÊÜ—¿áÆãÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© bÊÜáO…»ÝÀá gñæ           ñÜÊÜá¾ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ PÜoáÊÝX ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ®Üã° AÊÜÃÜá qàQÓÜáÊÜâ
ÓÜí±ÜPÜì CoárPæãíw¨ÜªÃÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÊæàÙæ¿áÆãÉ B±Ü¤ ÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈɨܪÃÜá.     ©ÆÉ. ""®Ý®Üá ÊÜááÔÉí ËÃæãà— GíŸ »ÝÊÜ®æÀá¨æ. B¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæ ¸æ¨ÜÄPæ ±ÜñÜÅ
bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜá Gí¨Üã Êæãà©Wæ ÊæãàÓÜ ÊÜÞvÜÈÆÉ. B PÝƨÜÈÉ Êæãà©           ŸÃ橨ܪ ÊÜááÔÉí ÖÜávÜáWܮܮÜá° ®Ý®Üá ûÜËáÔ¨æªà®æ. ÖÝWÜíñÜ Jí¨Üá ±ÜÅPÜÃÜ|©í¨Ü
±æäÈàÓÜÄWæ ¸æàPÝ¨Ü ÊÜÂQ¤¿ÞX¨ÜªÃÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ®ÜíñÜÃÜ NãàÐÜOæ¿Þ¨Ü        JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá° AÙæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ÖÜÆÊÜâ ©PÜáR, ÊÜágÆáWÜÚí¨Ü JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá°
ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ ÊæàÙæ Ôàoá ÖÜíbPæ ËaÝÃÜ Ÿí¨ÝWÜ bÊÜáO…»ÝÀá             ®æãàvܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜ ®ÜvÜñæ¿á®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. B®ÜíñÜÃÜÊÜÐærà Jí¨Üá
gñæ Êæãà© ñÜáí¸Ý ¨ÜêyÜÊÝX ÊÜ£ìԨܪÃÜá. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯ÊÜáWæ 14 ûæàñÜÅWÜÙÜá       ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÆá ÓÝ«ÜÂ. ±Ü£ÅPæWÜÙÜ ¯ÆáÊÜâ ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR Ÿ¨ÜÇÝWÜáñܤÇæà CÃÜáñܤ¨æ.
¸æàPæí¨Ý¨ÜÃæ CoárPæãÚÛ. ¹hæ²Wæ 12 Óݧ®ÜWÜÙæà ÓÝPÜá Gí©¨ÜªÃÜá. Êæãà©¿áÊÜÄWæ      Cí¨Üá JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ±Ü£ÅPæWÜÙÜá ×àÃæã GíŸíñæ ±ÜÅ£¹í¹Ô¨ÜÃæ, ÊÜáÃÜá©®Ü
g®ÜÃÜ ®ÝwËáwñÜ A¥ÜìÊÝXñÜá¤. ""aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ¹hæ²Wæ Êæã¨ÜÆ Óݧ®Ü         Bñܮܮæ°à ±ÝñÝÙÜPæR ñÜÚÛ¹vÜáñܤÊæ. Pæor ÊÜÂQ¤Ááí¨Üá £à±Üâì Pæãoár¹vÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ
ÖÝWÜã PÝíWæÅÓ…Wæ GÃÜvÜ®æà Óݧ®Ü Æ»ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ. ¯àÊÜâ ÊÜáãÃÜ®æà Óݧ®ÜPæR ñÜ겤±Üoár  AíñÜÖÜ ÊÜÃÜ©WÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá ÇæPÜRPæR ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝWܨÜá.

                    114                                          115
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


   ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÊÜá®ÜÔ§£¿á®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãíw©ªàÃÝ?               ®ÜíñÜÃÜ ×í©ÃÜáWÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝWÜ, ""ÖæÈPݱÜrÃ… ÊÜáãÆPÜ ×í©ÃÜáX Ÿ¯°''
   D ±ÜÅÍæ°Wæ Êæãà© C®Üã° ÓܳÐÜrÊÝX EñܤÄÔ¨ÜÃÜá, ""Öè¨Üá, SíwñÜ Öè¨Üá.     Gí¨Üá BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá ÓÜÆÖæ ¯àw¨ÜÃÜá.
®Ý®Üá ÊÜááÔÉÊÜáÃæãí©Wæ ÊÜááTÝÊÜááU ÓÜí±ÜPÜì Öæãí©¨æªà®æ. CÓÝÉí®ÜÈÉ®Ü ñÜñÜÌWÜÙÜ    PÝξàÃÜ¨Ü ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÊæáàÇæ JÙæÛ¿á »ÝÊÜ®æÀá¨Üª PÝÃÜ| Êæãà© ×àWæ ®Üvæ¨Üá
ŸWæY¿áã K©Pæãíw¨æªà®æ. ¯àÊÜ⠮ܮܰ®Üá° EÇæÉàUÔ ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá&AÊæáÄPÜ 500     PæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃæãà A¥ÜÊÝ PÜñÜìÊÜ ±ÝÆ®æ¿á ËÐÜ¿á Ÿí¨ÝWÜ ñÜÊÜá¾ iàÊÜ¨Ü ŸWæYÁáà
AÇ…Tæç¨Ý »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜ®Üá° Ÿí—Ô¨æ. AÊÜÃÜÈÉ ±ÝQÓݤ®Ü ÓæàĨÜíñæ ÖÜÆÊÝÃÜá     AÓÜvæx ñæãàÃÜᣤ¨ÜªÃæãà GíŸ A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÙÜáípÝWÜáñܤÊæ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃæà
¨æàÍÜWÜÙÜ ÊÜááÔÉÊÜáĨݪÃæ. B¨ÜÃæ JŸº®æà JŸº »ÝÃÜ£à¿á ÊÜááÔÉÊÜá®Üã CÆÉ.      ÖæàÙÜáÊÜíñæ AÊÜÃÜá gÊÜáá¾&PÝξàÃܨÜÈÉ ÊÜááPܤÊÝX ÓÜíaÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. GaÜcÃÜ©í©Ä,
×í¨Üã iàÊܮܱܨܜ£¿á ±ÜÅ»ÝÊÜ »ÝÃÜ£à¿á ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÊæáàÆã BX¨æ. ÖÝWÝX       ¯ÊÜá¾ iàÊÜPæR A±Ý¿á˨æ Gí¨Üá g®Ü ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° PÜñÜìÊÜÂÊÜ®Üá°
A±Ü³&AÊÜá¾í©ÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜá AvÜx¨ÝÄ ×w¿á¨Üíñæ ñÜvæ¿ááñݤÃæ'' Gí¨Üá     ®Ý®Üá ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ. iàÊÜ EÚ¿ááñæã¤à, ÖæãàWÜáñæã¤à ®Ü®ÜWæ ¿ÞÊÜ ¸æàÓÜÃÜÊÜä
ÖæàÙÜáñݤÃæ Êæãà©. ""ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá D ¨æàÍܨÜÈÉ GÃÜvÜ®æà A£¨æãvÜx ÓÜÊÜáá¨Ý¿á.   CÆÉ G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá Êæãà©. PÜñÜìÊÜ ±ÝÆ®æ¿á ËÐÜ¿á Ÿí¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ¿ÞÄWÜã
PæÆÊÜâ PÜvæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÊÜáñÜᤠ×í¨ÜãWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 A®Üá±ÝñÜ 80:20. 60:40    ¸æÃÜÙÜá ñæãàÃÜÆá AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜᣤÃÜÈÆÉ. ÖÜÄ¿Þ|, ×ÊÜÞaÜƱÜŨæàÍÜ¨Ü EÓÜá¤
A¥ÜÊÝ 50:50 C¨ÜªÃÜã ÓèÖݨÜì¿ááñÜÊÝX iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜᣤ¨ÝªÃæ'' G®Üá°ÊÜ       ÊÝÄ ÊÜ×ԨݪWÜ ±Üíhݸ… ÊæáàÇæ¿áã ¯WÝ Cqr¨ÜªÃÜá. aÜíwàWÜyÜ¨Ü ®ÜWÜÃÜÓÜ»æ
AÊÜÃÜ®Üá° ÖæàWæ ñÝ®æà ÊÜááÔÉí ËÃæãà— Gí¨Üá ¨ÜãÃÜᣤàÄ?              aÜá®ÝÊÜOæ NãàÐÜOæ¿ÞXñÜá¤. A¨ÜÃÜÈÉ 20 Óݧ®ÜWÜڨܪÊÜâ. Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÜäÊÜì
   ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© Gí¨Üã ÊÜááÔÉí »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÄWæ Öæ¨ÜÄ Ÿ¨ÜáQ¨ÜÊÜÃÜÆÉ.     ñÜ¿ÞÄ ÖÝWÜã hÝOæ¾¿á ´ÜÆÊÝX ¹hæ² 17 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° Wæ¨ÜáªPæãíwñÜá. Êæãà©
AÊæáÄPÜ¨Ü A«ÜÂûÜ ¹Ç… QÉío®… »ÝÃÜñÜPæR »æàq Pæãqr¨ÝªWÜ gÊÜáá¾&PÝξàÃÜ¨Ü      ¿áÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿Þ¨Ü aÜíwàWÜyÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¨Ü ±ÜÊÜ®…PÜáÊÜÞÃ…, ""¯àÊÜâ ±ÜÊÝvÜÊÜ®æ°à
dÝqÔíW…±ÜâÃܨÜÈÉ 36 ÔSVÃÜ®Üá° ÖÜñæÂWæç¿áÇÝÀáñÜá. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ    ÊÜÞw©ªàÄ'' Gí¨Üá ÖæàڨܪÃÜá. D Zo®æWÜã Êæã¨ÜÆá aÜíwàWÜyܨÜÈÉ ¹hæ² ÓÜ|¡
Êæãà© gÊÜáá¾&PÝξàÃÜ¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ Öæãí©¨ÜªÃÜá. ÖÝWÝX ¨ÜáZìo®æ ®Üvæ¨Ü        ®æÇæ¿á®Üã° Öæãí©ÃÜÈÆÉ.
ÓܧÙÜPæR «ÝËst Êæãà© ¨Üá@Sñܱܤ PÜáoáíŸWÜÚWæ ÓÝíñÜÌ®Ü ÖæàÙÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá.     PÜñÜìÊÜ ±ÝÆ®æ¿á ÊÜÂÓÜ®Ü Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° GÐÜrÃÜÊÜáqrWæ PÝvÜᣤñæ¤í¨ÜÃæ AÓÜÖÜg
AÊÜÃÜá dÝqÔíW…±ÜâÃÜPæR ñæÃÜÚÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááSÂÊÜáí£Å ´ÝÃÜãP… AŸáªÇÝÉ AÊÜÄWæ    ÊÝ¨Ü PæÆÓÜWÜÚWæ ÊÜááí¨ÝWÜᣤ¨ÜªÃÜá. ¿áá¨Üœ ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÝWÜ PÝXìÇ…Wæ ñæÃÜڨܪÃÜá.
£Ú¨ÜáŸíñÜá. ""®Ü®ÜWæ PÜÃæ ÊÜÞw¨Ü ´ÝÃÜãP… AŸáªÇÝÉ, ¯àÊÜâ dÝqÔíW…±ÜâÃÜPæR     AÐÜrPÜãR gÊÜáá¾&PÝξàÃÜ¨Ü EÓÜá¤ÊÝÄ¿áÈɨܪ Êæãà©¿áÊÜÃÜ Êݲ¤¿áÇæÉà PÝXìÇ…
ÖæãàX¨Ýª¨ÜÃÜã ÖæàWæ?'' Gí¨Üá ±ÜÅΰԨÜÃÜá. ®Ý®Üá ÃÜÓæ¤ ÊÜáãÆPÜ Gí¨ÝWÜ,      ŸÃÜᣤñÜá¤. A¨Üá Êæãà©¿áÊÜÃÜ Ÿ¨Üœñæ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáWÜÅñæ¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ
""Jí¨ÜÇÝÉ Jí¨Üá ©®Ü ¯àÊÜ⠮ܮܰ®Üá° ÓÜÊÜáÓæÂXàvÜáÊÜÞvÜᣤàÄ. »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜá   AÊÜÃæí¨Üã ÓÝ̦ì¿ÞXÃÜÈÆÉ. ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü BX®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Üª
®æƸÝí¸… CqrÃÜáñݤÃæ. AÊÜÄí¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜÛÆá ¿ÞÄWÜã ÓÝ«ÜÂËÆÉ'' Gí¨Ü        ±æÅàÊÜå…PÜáÊÜÞÃ… «ÜáÊÜÞÇ… AÊÜÃÜ®Üá° Óæç¯PÜÄWæ EvÜáWæãÃæWÜÙÜ®Üá° ËñÜÄÓÜáÊÜ
´ÝÃÜãP… AŸáªÇÝÉ, ÊݱÜÓ… ŸÃÜáÊÝWÜ ÖæÈPݱÜrÃ… ÊÜáãÆPÜ Ÿ¯° Gí¨ÜÃÜá. AÐærà      ÓÜÆáÊÝX PÝXìÇ…Wæ BÖÝ̯ԨܪÃÜá. «ÜáÊÜÞÇ… gñæ¿áÈÉ ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ
AÆÉ, BvÝÌ~¿áÊÜÄWæ PÜÃæ ÊÜÞw, ®Ü®Ü° ËÃÜá¨Üœ ¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÜÃÜá! Êæãà© ¿ÞÊÜ      Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á Ô³àPÜÃ… PÜãvÜ BWÜËáԨܪÃÜá. BÍÜc¿áìÊæí¨ÜÃæ PÝXìÇ…®ÜÈɨܪ
ÓÜÊÜá¿á¨ÜÆãÉ GÈÉWæ ¸æàPݨÜÃÜ㠻ܨÜÅñæ¿á ±ÜÄÊæà CÆɨæ ÖæãàWÜáñݤÃæ Gí¨Üá     ±ÜÅ£ ÊÜáãÊÜÃÜá Óæç¯PÜÃÜÈÉ JŸº ×ÊÜÞaÜƨÜÊÜ®ÝX¨Üª. Jí¨æà PÜáoáíŸ¨Ü CŸºÃÜá,
¨ÜãĨÜÃÜá. PÜãvÜÇæà Êæãà©Wæ PÜÃæ ÊÜÞw¨Ü BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá, GÈÉ©ªàÄ Gí¨Üá       ÊÜáãÊÜÃÜá Óæà®æ¿áÈɨܪ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜڨܪÊÜâ. ñÜÊÜá¾ ÃÝg嬆 ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á®Üá°
±ÜÅΰԨÜÃÜá. DWÝWÜÇæà dÝqÔíW…±ÜâÃÜÊÜ®Üá° ñÜÆᲨæªà®æ. ÊÜáêñÜÃÜ AíñÜÂQÅÁá¿á    PÜívÜá AÊÜÃÜ EÇÝÉÓÜPæR ±ÝÃÜÊæà CÃÜÈÆÉ. Cñܤ PÝXìÇ… ¿áá¨Üœ ®Üvæ¿áᣤ¨ÝªWÜÇæà

                   116                                        117
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                               ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


Êæãà© ËÍÜÌ¨Ü AñÜÂíñÜ GñܤÃÜ¨Ü ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü ÇæàÖ… ÖÝWÜã 14 ÓÝËÃÜ Aw    ÖÝWæ BÖÝ̯ԨÜÊÜÃÜÈÉ BÓæóàÈ¿Þ¨Ü BX®Ü ˨æàÍÝíWÜ ÓÜbÊÜ AÇæWÝÕívÜÃ…
GñܤÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜÃæãàÊÜÃÜPÜãR »æàq ¯àw¨ÜªÃÜá. AÐærà AÆÉ, 24 ÓÝËÃÜ Aw  væãà®ÜÃ… Êæã¨ÜÈWÜÃÜá. væãà®ÜÃ…Wæ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊæáàÇæ ²Åà£. »ÝÃÜñܨÜÈÉ ŸívÜÊÝÙÜ
GñܤÃÜ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÎÊÜÈíWÜ BPÝÃÜ¨Ü PæçÇÝÓÜ ±ÜÊÜìñÜPæR ±ÜŨÜQÒOæ ÖÝQ Ÿí©¨ÜªÃÜá.  ÖÜãw¨Üª A¥ÜÊÝ C¯°ñÜÃÜ ×ñÝÓÜQ¤WÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨Üª ˨æàÎ ÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜá ¹hæ²,
  AÊÜÃÜ iàÊÜ®ÜñÜñÜÌ ŸÖÜÙÜ ÓÜÃÜÙÜÊݨÜá¨Üá.                   PÝíWæÅÓ…XíñÜ ÖæàWæ ¼®Ü°ÊÝX¨æ, aÜá®ÝÊÜOÝ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÖæàX¨æ ÊÜáñÜᤠ»ÝÃÜñܨÜíñÜÖÜ
  JŸº ®Ý¿áPÜ ±æÅàÃÜOæ ¯àvÜŸÖÜá¨Üá, ÖÜáĨÜáí¹ÓÜŸÖÜá¨Üá, ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àÃÜ      A£ ¨æãvÜx ±ÜÅhÝñÜíñÜÅÊÜ®Üá° ÃÝgQà¿á ±ÜûÜWÜÙÜá ÖæàWæ ¯»ÝÀáÓÜáñܤÊæ GíŸá¨Ü®Üá°
ŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ñÜÙÜÊÜáor¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜ ÓÜíZo®ÝñܾPÜ PÝ¿áì©í¨Ü ÊÜÞñÜÅ g¿á      £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ EñÝÕÖÜ Öæãí©¨ÜªÊÜâ. »ÝÃÜñÜ B ÃÝÐÜóWÜÙÜ®Üá° ŸÖÜáÊÝX BÍÜc¿áì
±ÝŲ¤¿ÞWÜÆá ÓÝ«Ü G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá Êæãà©. ©ÈÉWæ ÊݱÜÓ… B¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©     aÜQñÜWæãÚÔñÜá.
¿áÊÜÄWæ G®…wG ÓÜÃÜPÝÃÜ ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ GÆÉ ¹hæ²       ¹hæ²¿á ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎìÁ㟺ÃÜ®Üá° PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤ ÃÝÐÜóÊæäí¨ÜÃÜ
ÃÝgÂÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ®Üá° BÖÝ̯ÓÜáÊÜ ÖÝWÜã ÁãàWÜûæàÊÜá ®æãàw    ˨æàÍÝíWÜ ÓÜbÊÜÃæ㟺ÃÜá ñÜÊÜá¾ ¨æàÍÜPæR »æàq ¯àvÜáÊÜíñæ BÖÝ̯Ԩæªà WèÃÜÊܨÜ
PæãÙÜáÛÊÜ gÊÝ¸ÝªÄ ¯àvÜÇÝXñÜá¤. ÃÝgQà¿á ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ¸æàwPæ       ËÐÜ¿áÊÝXñÜá¤. 2001, gáÇæç®ÜÈÉ BÓæóàÈ¿Þ, ®ÜãÂiÇæív… ÖÝWÜã ÊÜáÇæàÐÝÂPæR
C¨ÜªQR¨Üªíñæ ÖæaÝcWÜñæãvÜXñÜá. ˨æàÎ A—PÝÄWÜÙÜá, ÃÝgñÝí£ÅPÜÃÜá Êæãà©¿á     »æàq ¯àw¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©, ¨æãÃæñÜ AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° ÓܨÜá±ÜÁãàWܱÜwÔ
ÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWÜÆá EñÝÕÖÜ ñæãàÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. HPæ Wæãñæ¤à? ¹hæ² ÊÜáñÜᤠ     PæãívÜÃÜá. ÊÜáÇæàÐÝÂPæR »æàq ¯àvÜáÊÜíñæ AÈÉ®Ü ±Üūݯ vÝ. ÊÜáÖÝ£àÃ… ÊæãÖÜÊÜᨅ
BÃæÓæÕÓ… ®ÜvÜá訆 ÓÜíŸí«Ü ÖæàX¨æ? ÖæàWæ ¯«ÝìÃÜWÜÙÜ®Üá° PæçWæãÙÜÛÇÝWÜáñܤ¨æ?   ÖÝWÜã BÙÜáÊÜ ±ÜûÜÊÝ¨Ü ¿áá®æçpæv… ÊÜáÇæçÓ… ®ÝÂÐÜ®ÜÇ… BWÜì®æçhæàÍÜ®…®Ü
¿ÞÊÜ ±ÜÅQÅÁá¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝWÜᣤ¨æ? GíŸá¨Ü®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ E¨æªàÍÜ    A«ÜÂûÜÃÜá BÖÝÌ®Ü ¯àw¨ÜªÃÜá. ÊÜáÇæàÐÝ嬆 ÃÝÑóà¿á AÓæí¹ÉWæ BÖÝ̯ñÜÃݨÜ
AÊÜÃܨÝXñÜá¤. PÝíWæÅÔÕWݨÜÃæ D ËaÝÃÜWÜÙÜá £Ú©¨ÜªÊÜâ. A—PÝÃÜ ®Üvæst A®Üá»ÜÊÜ  Êæã¨ÜÆ »ÝÃÜ£à¿á ÃÝgQà¿á ®Ý¿áPÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿ÞX¨ÜªÃÜá.
A¨ÜQRñÜá¤. B¨ÜÃæ ¹hæ²Wæ A¨Üá ÖæãÓÜ ËaÝÃÜ.                      ÊÜáÇæàÐÝ »æàq¿áíñÜã ®æ®Ü²®ÜÈÉoárPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÝXñÜá¤.
  ""JÊæá¾ GÆÉ ÊÜááÔÉí ÖÝWÜã AÃܸ… ÃÝÐÜóWÜÙÜ ±ÜÅ£¯—WÜÙÜ®Üá° ±ÜûÜ¨Ü PÜaæàÄWæ  ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ WèÃÜÊÝ¥Üì ±Üūݯ ÊæãÖÝ£àÃ… ÊæãÖÜÊÜᨅ LñÜ|
BÖÝ̯ԨæªÊÜâ. AÊÜÃÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 25Äí¨Ü 30 g®Ü BWÜËáԨܪÃÜá. A¨æãí¨Üá      PÜãoÊæäí¨Ü®Üá° H±ÜìwԨܪÃÜá. A¼ÊÜê©œ Öæãí¨ÜᣤÃÜáÊÜ ÖÝWÜã ¨Üü| HÐݨÜ
JÙæÛ¿á ÓÜí¨Ü»Üì. JqrWæ »æãàg®ÜÊÜ®Üã° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. CíXÉÐ…®ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá.    ÃÝÐÜóWÜÙÜá G¨ÜáÄÓÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ ŸWæY E»Ü¿á ®Ý¿áPÜÃÜá aÜaæì ®ÜvæÔ
CÃÝQ ±ÜÅ£¯—WÜÙÜíñÜ㠮ܮܰ®Üá° CÃÝP…Wæ BÖÝ̯ÓÜÆá EñÜáÕPÜÃÝX¨ÜªÃÜá'' Gí¨Üá    ¨ÜÃÜá. A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá ®ÜÊÜá¾ ±Üūݯ ÊÜáÇæàÐÝÂPæR »æàq ¯àw¨ÝªWÜ AÈÉ®Ü ÃæçÇæÌ
®æ®Ü±Üâ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ Êæãà©. AÆɨæ BÈÌ®… pÝ´ÜÉÃ… AÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWÜáÊÜ    PÝÊÜáWÝÄÁãí¨ÜÃÜ WÜᣤWæ¿á®Üá° »ÝÃÜñÜPæR ¯àvÜáÊÜ ËaÝÃܨÜÈÉ £ÚÊÜÚPæ ±ÜñÜÅ
ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜä J¨ÜX Ÿí©ñÜá¤. ®ÜãÂÓ…ËàP… ÊÜÞÂWÜi®…®ÜÈÉ ®Ü®Ü° ŸWæY Ÿí©¨Üª      Êæäí¨ÜPæR ÓÜ× ÖÝPÜÇÝXñÜá¤. Êæãà©¿áÊÜÃÜ »æàq¿á ÊæàÙæ 1.8 ÍÜñÜPæãàq vÝÆÃ…
ÇæàS®ÜÊæäí¨Ü®Üá° K©¨Ü pÝ´ÜÉÃ… »æàq ÊÜÞvÜÆá Ÿí©¨ÜªÃÜá.              ÊÜåèÆ嬆 B Áãàg®æ¿á B¨æàÍÜÊÜ®Üá° PæçWæà ¯àvÜÇÝÀáñÜá.

  BÓæóàÈ¿Þ©í¨Ü Ÿí©ñÜᤠBÖÝÌ®Ü:
  aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ A»ÜãñܱÜäÊÜì g¿á WÜÚst ¹hæ² Ë¨æàοáÃÜ PÜ|á¡
PæãàÃæçÔñÜá. ÖÜÆÊÝÃÜá ÃÝÐÜóWÜÙÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯ÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÊÜâ.

                   118                                       119
                    22
            ®Ü®Ü° ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÖÜsÜÊÜÞÄ
            G®Ü°Æá ¯®ÜWæ A—PÝÃÜ PæãorÊÜÃÝÃÜá?
     1999ÃÜÈÉ G®…wG ÊÜáñæ¤ A—PÝÃÜPæRàÄñÜá. B ÊæàÙæWÝWÜÇæà ±Üūݯ ÊÝg±æàÀá
   AÊÜÃÜ ËÍÝÌÓÜPæR ±ÝñÜÅÃÝX¨Üª Êæãà© ±ÜûÜ¨Ü ÊÜPݤÃÜ®ÝX ®æàÊÜáPÜWæãíw¨ÜªÃÜá. BWÜ
   Êæãà©¿áÊÜÄWæ GÈÉÆÉ¨Ü ¸æàwPæÀáñÜá¤. ÊÝg±æàÀá ÊÜáñÜᤠ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü A«ÜÂûÜ
   ±ÜÊæàìh… ÊÜááÐÜÃÜÅ´… ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¨Ü BWÝÅ ÍÜêíWÜÓÜ»æ¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¹hæ² ÖÝWÜã
   ÊÜááÐÜÃÜÅ´… AÊÜÃÜ ¯Æá訆 ŸWæY ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ q±Ü³~ ¯àvÜáÊÜ gÊݸݪĿá®Üá°
   Êæãà©¿áÊÜÄWæà ¯àvÜÇÝXñÜá¤.
      ""Äàw´… vÝp…PÝÊÜå…''®Ü ×Ä¿á ÊÜÃÜ©WÝÃÜ KíPÝÃ… ÔíW… gñæX®Ü
   ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ÊæàÙæ Êæãà© A¨Üá½ñÜÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜªÃÜá. 2001, gáÇæç 19ÃÜí¨Üá
   ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü B ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜ ±ÜÅÍæ°WÜÚWÜã EñܤÄÓܨæà ¹qrÃÜÈÆÉ. ÖÝWÜíñÜ
   H®Ü®Üã° ¹oárPæãqrÃÜÆã CÆÉ! "A«ÜÂûÜ ÊÜááÐÜÃÜÅ´… gñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÝWÜ
   ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜáãv… ÖæàXñÜá¤?' GíŸ ±ÜÅÍæ°Áãí©Wæ KíPÝÃ… ÔíW…
   ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. AÐÜrPÜãR ÍÜêíWÜÓÜ»æ ÊÜááPݤ¿áWæãívÜ PÜãvÜÇæà
   ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá »æàq¿ÞX¨æªà Êæãà©. CŸºÃÜ㠮ݿáPÜÃÜ
   ®ÜvÜáÊæ H®Üá ®ÜvæÀáñÜá? GíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ ""A¨Üá E»Ü¿á ®Ý¿áPÜÃÜ ®ÜvÜá訆 AñÜÂíñÜ
   Wè±Ü ËÐÜ¿áÊݨܪÄí¨Ü A¨ÜÃÜ ŸWæY ®Ý®æà®Ü®Üã° ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ'' Gí¨ÜÃÜá
   Êæãà©. ""ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜáãv… ÖæàXñÜá¤?'' GíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ ""B ËÐÜ¿á¨Ü
   ŸWæY ¿ÞÃÜã ñÜÇæPæwÔPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü AWÜñÜÂËÆÉ'' Gí¨ÜÃÜá. ""ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á ®ÜíñÜÃÜ
   ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá "w´æ¯ÕÊ…' BX¨ÜªÃæ?'' Gí¨Üá PæàÚ¨ÝWÜ ""w´æ¯ÕÊ…'' ÊÜáñÜá¤

120                    121
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                               ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


""A´æ¯ÕÊ…'' GíŸ ±Ü¨ÜWÜÙÜá £àÃÝ ËÐÜ¿á¯ÐÜu ÍÜŸªWÜÙÜá. AoÇ…i¿áÊÜÃÜá PæàÊÜÆ       Êæãà©: ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜ BÃæãà±Ü ÓÜñÜÂPæR ¨ÜãÃÜÊݨÜá¨Üá.
JŸº ÃÝgPÝÃÜ~ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ÊÜááñÜÕ©ª¿áã Öè¨Üá. ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü A«ÜÂûÜÄWæ BÖÝÌ®Ü       ÔíW…: ¿ÞÊÜâ¨æà PÜÃÜvÜá J±Ü³í¨ÜPæR ÓÜ× ÖÝPÜáÊÜâ¨ÜPæR Pæàí¨ÜÅ ÓÜí±Üâo J²³Wæ
¯àvÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà ñÝ®æà®Üá ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ GíŸá¨ÜÃÜ AÄÊÜâ AÊÜÄXñÜá¤. BWÝÅPæR    ¯àwÃÜÈÆÉ GíŸ ±ÜÃæãàûÜ ÓÜíPæàñÜWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨æªà ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÆá ¨æãvÜx
Ÿí¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà J±Ü³í¨ÜPæR ÓÜ× ÖÝPܨæ ÊÜááÐÜÃÜÅ´… ×í©ÃÜáWÜᣤ¨ÝªÃæí¨ÜÃæ      AvÜaÜOæ¿ÞÀáñÜÆÉÊæ?
ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá w´æ¯ÕÊ… BXÃÜÈÆÉ, A´æ¯ÕÊ… BX¨ÜªÃÜá Gí¨æà A¥Üì!            Êæãà©: ÓÜÃÜPÝÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜáí£ÅWÜÙÜá AíñÜÖÜ CŸºí© ¯ÆáÊÜ®Üá°
   Êæãà© ¯àw¨Ü CíñÜÖÜ EñܤÃÜ dÝqÁáàq®Üí£ñÜá¤.                 ñÜÙæ©ÃÜÈÆÉ. »ÝÃÜ£à¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ CíñÜÖÜ PܱæäàÆPÜȳñÜ ËaÝÃÜÊÜ®Üá°
   ""¯àÊÜâ ÖÝWæ ÁãàbÓÜÆá PÝÃÜ|Êæà®Üá?'' Gí¨Üá KíPÝÃ… ÔíW… ÊÜáñæ¤        ÖÜĹvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÝQÓݤ®ÜÊæà J±Ü³í¨ÜPæR PævÜáPÜá Ÿ¿áÔñÜá.
PæàÚ¨ÝWÜ, ""PÝXìÇ… ¿áá¨Üœ¨Ü ÎȳÁáà ÊÜááÐÜÃÜÅ´…. ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ¸æíŸÆ¨Ü ÖæãÃÜ       ÔíW…: BWÝÅ ÍÜêíWܨÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨Üª ÊÜááS ñÜívܨÜÈÉ ÊÝñÝì ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÓÝÃÜ
ñÝX¿áã »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á®Üá° ÖÜ£¤PÜáRÊÜ ñÝPÜñÜᤠ»ÝÃÜñÜQR¨æ Gí¨Üá ÊÜááÐÜÃÜÅ´…    TÝñæ ÓÜbÊæ ÓÜáÐݾ ÓÜÌÃÝh… »ÝX¿ÞXÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃÜã BPæ BWÝÅPæR Ÿí©¨æªàPæ?
AÊÜÃÜ ÊÜááSPæR Öæãvæ¨Üíñæ ÖæàڨܪÃÜá ÊÝg±æàÀá. EWÜÅ PÜÅÊÜá¨Ü ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜá¾®Üá°    Êæãà©: BPæ ÓÜí±Üâo ÓÜbÊæ. JŸº ÓÜí±Üâo ÓÜbÊæ¿ÞX ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ®Üá°¨æªàÎÔ
ÖÜ£¤PÜRÇÝWÜáÊÜâ¨Üá GíŸ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ±ÝQÓݤ®Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜ ÓÜíZo®æ   ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ ÖÜPÜáR BPæX¨æ. ¸æÅàP…´ÝÓ…r ®æ±Ü¨ÜÈÉ »ÝÃÜ£à¿á ±Ü£ÅPæWÜÙÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ
WÜÚWæ ñÜÆá²ÓÜáÊÜâ¨æà ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü E¨æªàÍÜÊÝXñÜá¤'' Gí¨ÜÃÜá       gñæ ÊÜááÐÜÃÜÅ´… Jí¨ÜãÊÜÃæ WÜípæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃæ »ÝÃÜñÜ ÓÜÃÜPÝÃܨÜ
Êæãà©. »ÝÃÜñÜ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÝWÜÈ, ¹h沿ÞWÜÈ BWÝÅÍÜêíWÜ Ë´ÜÆÊÝÀáñÜá Gí¨Üá       ¯ÆáÊÜ®Üá° ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ gñæ ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜ ÖÜPÜáR ÓÜáÐݾ ÓÜÌÃÝh…XÆÉÊæ? ÊÜÞ×£
ÖæàÚÆÉ Gí¨Üá ÓܳÐÜr±ÜwÔ¨ÜÃÜá. Aí¨ÜÃæ C¨Üá ÓÜí«Ý®Ü¨Ü ¯qr®ÜÈÉ Jí¨Üá ±Üâor     ñÜíñÜÅþÝ®Ü¨Ü D ¿ááWܨÜÈÉ ÃÝgQà¿áÊÜ®Üá° ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚí¨Ü ¸æà±ÜìwÓÜÆá
Öæhæj¿áÐær GíŸá¨Üá A¨ÜÃÜ A¥Üì Gí¨ÜÃÜá. ""B¨ÜÃæ ÇÝÖæãàÃ… ŸÓ… ¿ÞñæÅ        ÓÝ«ÜÂËÆÉ Gí¨Üá ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ˨æàÍÝíWÜ ÓÜbÊÜÃæà ÖæàڨݪÃæ. A¨æà ñÜñÜÌ ÓÜáÐݾi
PÝXìÇ… ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ Pæã®æWæãíwñÜÆÉÊæ?'' Gí¨Üá KíPÝÃ… ÔíW… PÝÇæÙæ¨ÝWÜ,       AÊÜÄWÜã A®ÜÌ¿áÊÝWÜáñܤ¨æ!
""±ÝQÓݤ®Ü ÓÜêÑr¿ÞX¨æªà ÊæçÐÜÊÜá嬆 ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®Ü¨Ü B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ         ÔíW…: ÖÝWݨÜÃæ E±ÝÖÝÃÜ¨Ü ®æ±Ü¨ÜÈÉ »ÝÃÜ£à¿á ±Ü£ÅPæWÜÙÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ gñæ
GíŸá¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá. ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜá Cí©WÜã         ÊÜááÐÜÃÜÅ´… ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔ¨Ü᪠»ÝÃÜñÜ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR Pæãà±Ü ñÜí©¨æÁáà?
ÊæçÐÜÊÜáÂÊÜ®æ°à AÓÜ÷ÊÝXÔPæãívÜá BvÜÚñÜ ®ÜvæÓÜᣤ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü    Êæãà©: CŸºÃÜá ÃÝÐÜó ®Ý¿áPÜÃÜá WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü aÜaæì¿áÈÉ ñæãvÜXÃÜáÊÝWÜ
®ÝWÜÄPÜÃÜÈÉ ÍÝí£ ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜê©œ¿á BÍÝ»ÝÊÜ®æ¿á®Üá° ÊÜáãwÓÜáÊÜ Caæf        hÝ|ñܮܨÜÈÉ ËáàÄÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ŸÚ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá, A¨Ü®Üá°
Öæãí©¨æªàÊæ. »ÝÃÜñܨæãí©Wæ ÓÜíZÐÜìQRÚ¿ááÊÜâ¨ÜQRíñÜ Óæ°àÖÜ©í©ÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉà    AÄËWæ ¸ÝÃܨÜíñæ ±ÝP… aÝ®æÇ…WÜÙÜÈÉ ®æàÃܱÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ. Jí¨Üá
±ÝQÓݤ®ÜPæR ÇÝ»Ü˨æ GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãvܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂ˨æ. D     ÊæàÙæ ±Ü£ÅPÝWæãàÑuWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ PÝξàÃÜ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜ ÁãàaÜ®æ
±ÜÅQÅÁá¿áÈÉ ×®Ü°væ¿ááípÝWÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg. B¨ÜÃæ JÙæÛ¿á PæÆÓÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ     g®ÜÃÜÇ… ÊÜááÐÜÃÜÅ´… AÊÜÃÜÈɨܪÃæ AÊÜÃÜá Jí¨Üá ÓÝËÃÜ ±Ü£ÅPÝWæãàÑuWÜÙÜ®Üá°
ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓܸæàPÜá'' Gí¨ÜÃÜá Êæãà©!                       ®ÜvæÓÜÈ. A¨ÜPæR ÓÝÌWÜñÜ!
   B¨ÜÃÜã KíPÝÃ… ÔíW… ÓÜáÊÜá¾®æ ¹vÜÈÆÉ.                      ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜᣤ¨Ü᪨Üá C¨æà Äà£.
   ÔíW…: ÓÜÃÜPÝÃÜ GvÜËñÜá. ÊÜÞñÜáPÜñæWæ ÊÜáá®Ü° ÓÜÄ¿Þ¨Ü ±ÜäÊÜìñÜ¿ÞÄ¿á®æ°à     GÆÉ ±ÜÅÍæ°WÜÚWÜã EñܤÄÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ ûÜ|¨ÜÆãÉ w´æ¯ÕÊ… BXÃÜÈÆÉ.
ÊÜÞwPæãíwÃÜÈÆÉ Gí¨Üá ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜá BÃæãà²ÓÜᣤÊæ?                AWÜñÜ Ÿí¨ÝWÜ PÜt|ÊÝX¿áã ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. ¿ÞÊÜ qË ÊÜÃÜ©WÝÃÜÃÜã

                   122                                       123
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÖÜáÔ Aí¨Ýgá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜÈ, Êæç»ÜËàPÜÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜÈ AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜá       BWÜáñܤ¨æ. APÜÓݾñ… ®ÜPÝÃÝñܾPÜÊÝX Óܳí©Ô¨ÜÃæ ®ÜÐÜr ±ÝQÓݤ®ÜPæR''.
£¤ÃÜÈÆÉ. BWÝÅ ÍÜêíWÜPæR ÓÜíŸí«Ü±Üoríñæ ®Üvæ¿áȨܪ ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊæäí¨ÜPæR ԨܜÃÝWÜá    ""AoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü PÝ¿áìÓÜãb ÍÝí£¿ááñÜ ÓÜÖܸÝÙæÌ
£¤¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ, »ÝÃÜñÜ¨Ü ""Aw¿áÇ… ÃÜÊÜ¿ÞÂ''         ¿ÞX¨æ. ±æäTÝÅ®… A|á±ÜÄàûæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ¿áã ÍÝí£Ááà ®ÜÊÜá¾ PÝ¿áì
(ÖÜsÜÊÜÞÄñÜ®Ü)©í¨ÝXÁáà BWÝÅ ÍÜêíWÜ Ë´ÜÆÊÝÀáñÜÆÉÊæ Gí¨Üá ÊÜÃÜ©WÝÃÜ         ÓÜãb¿ÞXñÜá¤. ÇÝÖæãàÃ…Wæ ŸÓ… ¿ÞñæÅ PæçWæãívÝWÜÆã ÍÝí£Ááà ®ÜÊÜá¾
Ãæ㟺ÃÜá ±ÜÅaæãà©ÓÜÆá ¿á£°Ô¨ÝWÜ, Jí©ÐÜãr ËaÜÈñÜÃÝWÜ¨Ü Êæãà©, ""®Ü®Ü°®Üá°      ÊÜááS E¨æªàÍÜÊÝXñÜá¤. PÝXìÇ… ¿áá¨Üœ ñÜáñܤ ñÜá©WæàĨݪWÜÆã WÜw¯¿áíñÜÅ|
¸æàPݨÜÃæ ÖÜsÜÊÜÞÄ Gí¨Üá PÜÃæÀáÄ, ®Ü®Ü° ±ÜûÜÊÜ®Üá° ¸æàPݨÜÃæ ÖÜsÜÊÜÞÄ G¯°. B¨ÜÃæ  ÃæàTæ¿á®Üá° ¨Ýo¨æ CÃÜÆá ÍÝí£¿ááñÜ ÓÜÖܸÝÙæÌ¿á BÍÜ¿áÊæà PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤.
®Ü®Ü° ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÖÜsÜÊÜÞÄ Gí¨Üá PÜÃæ¿áÆá ¯®ÜWæ A—PÝÃÜ PæãorÊÜÃÝÃÜá?'' Gí¨Üá    ÃÜÊÜÞj®… ÊæàÙæ¿áÈÉ HPܱÜüà¿áÊÝX ®ÝÊÜâ PܨܮÜËÃÝÊÜá NãàÑÔ¨ÝWÜÆã A¨ÜÃÜ
±ÜÅ£¨ÝÚ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá.                                ×í©ÃÜáÊÜ E¨æªàÍÜ ÍÝí£ Óݧ±Ü®æÁáà BXñÜá¤. ÊÜááÐÜÃÜÅ´… AÊÜÃÜ gñæ ÊÜÞñÜáPÜñæWæ
   B ÊÜÃÜ©WÝÃÜ ¸ÝÀá ÊÜáábcPæãÙÜÛÆá AÐÜár ÓÝQñÜá¤.                ÊÜááí¨ÝWÜÆá PÝÃÜ|ÊÜä ÍÝí£Ááà. Aí¨ÜÃæ ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü gñæ ÓÜí«Ý®ÜPæR ®ÝÊÜâ
   "¹hæ² oávæà' ±Ü£ÅPæWæ ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊæäí¨Ü®Üá° ¯àw¨Ü Êæãà©, BWÝÅ ÍÜêíWÜ¨Ü ŸWæY  ÓÜ¨Ý Ô¨Üœ. ÃÜÊÜÞj®… ÊæàÙæ¿áÈÉ ®ÝÊÜâ NãàÑst HPܱÜüà¿á PܨܮÜËÃÝÊÜá
©àZì ËÊÜÃÜOæ ¯àw¨ÜÃÜá. ""»ÝÃÜñÜ ÊÜáñæã¤Êæá¾ ±ÝQÓݤ®ÜPæR Óæ°àÖÜ ÖÜÓܤ aÝb¨æ.    Ë´ÜÆWæãíwÃÜŸÖÜá¨Üá. »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜá ÍÜÓÝ÷ÓÜ÷WÜÙÜ®Üá° PæÙÜXvܨæà CÃÜŸÖÜá¨Üá.
ÎÊÜÞÉ J±Ü³í¨Ü ÖÝWÜã ÇÝÖæãàÃ… NãàÐÜOæ¿á ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¨Ü »ÝWÜÊÝX            B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ¯«ÝìÃÜ PÝξàÄ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊæáàÇæ SíwñÜ ±ÜÄOÝÊÜá ¹àĨæ.
E»Ü¿á ÃÝÐÜóWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÍÝí£¿ááñÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° Óݧ²ÓÜÆá ±Üūݯ AoÇ…        PܨܮÜËÃÝÊÜá ±ÝQÓݤ®ÜÊÜ®Üá° CÓÝÉËáP… gWÜ£¤®ÜÈÉÁáà ÊÜáãÇæWÜáí±Üâ ÊÜÞw¨æ.
¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá ±ÜſᣰÓÜáñܤÇæà C¨ÝªÃæ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ BWÝÅ ÍÜêíWÜ ÊÜáÖÜñÜÌ      »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜá PÝξàÄ¿áÃÜ ËÍÝÌÓÜ PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ. »ÝÃÜ£à¿á ÖÝWÜã
±Üvæ¿ááñܤ¨æ. A¨Üá ñÝÐæRíp…, ÎÊÜÞÉ J±Ü³í¨ÜËÃÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ÇÝÖæãàÃ…        ±ÝQÓݤ¯ »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜ ®ÜvÜá訆 JvÜPÜá G¨Ü᪠PÝ|ᣤ¨æ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÇÝÖæãàÃ…
NãàÐÜOæÀáÃÜŸÖÜá¨Üá, ñÝ®æãí¨Üá ÍÝí£²Å¿á ÃÝÐÜóÊæí¨Üá ±ÜÅ£¹í¹ÔPæãÙÜÛÆá        ŸÓ… ¿ÞñæÅ ®Üvæ¿á¨æ PÝXìÇ… ¿áá¨Üœ ÓÜí»ÜËԨܪÃæ PÜñæÁáà Ÿ¨ÜÇÝWÜᣤñÜá¤. DWÜ
PÜÙæ¨Ü 50 ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ±ÝQÓݤ®ÜPæR ÓÝPÜÐÜár AÊÜPÝÍÜWÜÙÜá ¨æãÃæ£Êæ. B¨ÜÃæ D GÆÉ   PܨܮÜËÃÝÊÜáÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáÖÝQ¨ÜªÃÜã ®ÜÊÜá¾ E¨æªàÍÜ ÍÝí£ ÊÜÞñÜáPÜñæÁáà BX¨æ''.
AÊÜPÝÍÜWÜÙÜ®Üã° ±ÝQÓݤ®Ü ÖÝÙÜáWævÜ˨æ. B¨ÜÃæ Cí¨Üá gWÜ£¤®Ý¨ÜÂíñÜ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ     CíñÜÖÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜÆãÉ JŸº ÊÜááñÜÕ©ªÀá¨Ýª®æ
ËÃæãà— »ÝÊÜ®æ ®æÇæWæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ±ÝQÓݤ®Ü ÊÜáãÇæWÜáí±ÝWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ     GíŸá¨ÜÃÜ «æãÂàñÜPÜÊÝX¨ÜªÊÜâ.
C¨æ. C®æã°í¨ævæ ±ÝQÓݤ®Ü PÜãvÜ ñÝȸݯàPÜÃÜ|©í¨Ü ñܮܰ®Üá° ÃÜüÔPæãÙÜÛ¸æàPݨÜ
A¯ÊÝ¿áìñæ¿áÈɨæ. aæívÜá ÊÜááÐÜÃÜÅ´… AíWÜÙܨÜÈɨæ. C¨Üá ±ÝQÓݤ®ÜÊÜ®Üá°
ÍÝí£²Å¿á ÃÝÐÜóÊæí¨Üá ±ÜÅ£¹í¹ÔPæãÙÜÛÆá ÓÜPÝÆ. ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ŸWæY DXÃÜáÊÜ
A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔPæãÙÜÛ¸æàPݨÜÃæ D AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° ÓܨÜá±ÜÁãàWܱÜwÔ
PæãÙÜÛ¸æàPÜá. C®Üá° ÊÜááí¨æ hÝWÜ£PÜ aÜaæìWÜÙÜÈÉ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æÁáà ÊÜááSÂ
ËÐÜ¿áÊÝWÜȨæ. ÊÜÞñÜáPÜñæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ŸWæÖÜÄÔPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ
»ÝÃÜñÜ¨Ü ¨ÜêyÜ ¯ÆáÊÜâ ¨æàÍÜ¨Ü ±ÜÅ£Ðæu¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ŸÖÜáÊÜááSÂÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ.
Jí¨Üá ÊæàÙæ ±ÝQÓݤ®Ü ÓÜPÝÃÝñܾPÜÊÝX Óܳí©Ô¨ÜÃæ E»Ü¿á ¨æàÍÜWÜÚWÜã A®ÜáPÜãÆ

                   124                                        125
                  23
               Êæãà©&BvÝÌ~
               ÖæãàÈPæ¿áÆãÉ ÖÜáÃÜáÚñÜá¤!
     PæÆÊÜ⠱ܣÅPæWÜÙÜá AÙæ¨Üá&ñÜãX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ, PæÆÊæäÊæá¾ ÊÜåè®ÜPæR ÍÜÃÜOÝWÜáÊÜ
   ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÇÝÇ…PÜêÐÜ¡ BvÝÌ~¿áÊÜÃæãí©Wæ ÖæãàÈÓÜñæãvÜX¨ÜÊÜâ.
   "BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ ÖÝ©¿áÈɨݪÃæ Êæãà©' Gí¨Üá "© ±ÜÁã¯àÃ…' ±Ü£ÅPæ
   ŸÃæÀáñÜá. ""ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙÜá qàQÔ¨ÝWÜ BvÝÌ~¿áÊÜÃÜíñæÁáà Êæãà©
   ÊÜåè®ÜPæR ÍÜÃÜOÝWÜáñݤÃæ Gí¨Üá ±ÜûÜ¨Ü ®Ý¿áPÜÃæà ÖæàÙÜáñݤÃæ'' Gí¨Üã ÊÜ~ìÔñÜá.
   AíñÜÖÜ ÖæãàÈPæWÜÙÜÆãÉ ÖÜáÃÜáÚñÜá¤. Êæãà©¿áÊÜÃÜá ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍܨÜ
   EÓÜá¤ÊÝÄ Öæãí©¨ÝªWÜ AÈÉ®Ü ±ÜûÜ¨Ü ®Ý¿áPÜ ÍÝíñÜPÜáÊÜÞÃ… Êæãà© ËÃÜá¨Üœ
   ¨æãvÜx ŸívÝ¿áÊÜ®æ°à G¹ºÔ¨ÜªÃÜá. ±ÜûܨæãÙÜX®Ü BíñÜÄPÜ PÜaÝcoPæR Êæãà©¿áÊÜÃæà
   PÝÃÜ| Gí¨Üá WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü qàPæ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ Êæãà© ÊÜÞñÜ®ÝvÜÈÆÉ.
   WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ ñÜÊÜá¾®Üá° WÜáÄ¿ÞXÔPæãíw¨ÝªWÜÆã Êæãà©
   ÊÜÞñÜ®ÝwÃÜÈÆÉ. Pæã®æWæãí¨Üá ©®Ü ñÜÊÜáWæ ñæãí¨ÜÃæ ¯àw¨Ü᪠Êæãà©¿áÊÜÃÜÆÉ
   Gí¨Üá ÓÜÌñÜ@ ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃæà ÖæàÚPæ ¯àw¨ÜÃÜá. ÊÜåè®ÜPæR SíwñÜ ¸æÇæ ÔWÜáñܤ¨æ.
   ÊÜÞ£XíñÜ ÊÜåè®ÜÊæà PæÆÊæäÊæá¾ EñܤÊÜá GíŸá¨Üá Êæãà©¿áÊÜÄWæ aæ®Ý°X
   Wæ㣤¨æ.
     ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWÜã Êæãàw ÊÜÞw¨ÜªÃÜá Êæãà©.
     IÊÜñæô¨Ü®æà ÓÝÌñÜíñæãÅ$ÂàñÜÕÊÜ BaÜÃÜOæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¨æàÍÜ¨Ü ÊÜááí©®Ü
   ÖÝ©¿á ŸWæY ñÜÊÜá¾ A¯ÔPæWÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæãÙÜÛÆá ""Ôµ vÝp…PÝÊÜå…'' BÖÝÌ®Ü
   ¯àwñÜá. BWÜ Êæãà© ÊÜÞw¨Ü PæÆÊÜâ q±Ü³~WÜÙÜã ¯gPÜãR WÜÊÜá®ÝÖÜìÊÝX¨ÜªÊÜâ.

126                     127
                  ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                     ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


   1. ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü Ë»Üg®æWæ PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü ÍÜQ¤WÜÙÜá Cí©WÜã EÚ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá      JWÜYqrÃܸæàPÜá. JWÜYqr®ÜÈÉ ŸÆ˨æ, ±ÜÅWÜ£¿áã C¨æ. L¨Ý¿áì ÊÜá®æÀáí¨ÜÇæà
¨æàÍÜ¨Ü ¨ÜáÃÜíñÜ. ®ÜÊÜá¾ ÃÝgQà¿á ÊÜÂÊÜÓæ§ AíñÜÖÜ ÍÜQ¤WÜÙÜá EÚ¨ÜáPæãÙÜÛÆá AÊÜPÝÍÜ     ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWܸæàPÜá GíŸ ÊÜÞ£¨æ. ¨æàÍÜ¨Ü ÓÝÊÜá¥ÜÂì, WÜqrñÜ®Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÅWÜ£¿áã
ÊÜÞwPæãqr¨æ. 2. ®ÝÊÜâ A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü ÓÜíË«Ý®ÜÊÜ®Üá° Öæãí©¨Üáª, JŸº ÓÝÊÜޮܠ         PÜáoáퟨÜÈÉÁáà C¨æ. 12. ÓÜÌ& ÎÓÜᤠ¸æÙæÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì »ÝÃÜñÜQR¨æ. ±ÜÅ£
ÊÜÂQ¤ ÖÝWÜã ŸvÜŸWÜYÄWÜ㠮ݿá J¨ÜXÓÜÆá PÜÙæ¨Ü 50 ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ±ÜſᣰԨæªàÊæ.       ÊÜÐÜì AÆÖݸݨ…®ÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ÊÜáÖÝPÜáí»ÜÊæà A¨ÜPæR ÓÝü. »ÝÃÜñÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ
3. ¨ÜáÃܨÜêÐÜrÊÜÍÝñ… ÓÝÌñÜíñÜÅ$ aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ G¨Ü᪠PÝ|ᣤ¨Üª ÓæàÊÝ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ®æ     ÊÜÞw¨ÜÃæ H®Üã ÊÜÞvÜŸÆɨÜá GíŸá¨ÜPæR ÊÜáÖÝPÜáí»ÜÊæà Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ.
ÖÝWÜã PÜñÜìÊܱÜÅþæWÜÙÜá C£¤àb®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ A¥Üì PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤Êæ. DXàWÜ g®ÜÃÜá     A¨Üá ±ÜÊÝvÜÊæ¯ÓÜáÊÜ g®ÜÓÜíZo®æ. ±ÜÅ£ ©®Ü WÜíWݮܩ¿á ¨ÜvܨÜÈÉ ÓæàÃÜáÊÜ g®ÜÃÜ
ñÜÊÜá¾ ÖÜPÜáRWÜÙÜ ŸWæY PÝÙÜi Öæãí©¨ÝªÃæÁáà ÖæãÃÜñÜá ¨æàÍÜÓæàÊæ ÊÜáñÜᤠPÜñÜìÊÜÂWÜÙÜ®Üá°  ÓÜíTæ Jí¨Üá BÓæóàÈ¿ÞÊÜ®Üá° ËáàÄÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÊÜáÖÝPÜáí»Ü¨Ü ÊæàÙæ ¿ÞÊÜâ¨æà
¯ÆìüÓÜᣤ¨ÝªÃæ. 4. Jí¨Üá ÊæàÙæ ®ÝÊÜâ ±ÜÅWÜ£¿á®Üá° PÝ|¸æàPݨÜÃæ ÓÜÊÜÞg ÊÜáñÜᤠ      A×ñÜPÜÃÜ Zo®æWÜÙÜã ÓÜí»ÜËÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞÊÜ Wæãí¨ÜÆÊÜä CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. C¨Üá g®Ü
ÃÝÐÜóPæR ®ÝÊÜâ ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü ÓæàÊæ ÊÜáñÜᤠPÜñÜìÊÜÂPæR Êæã¨ÜÆ B¨ÜÂñæ ¨æãÃæ¿á¸æàPÜá.    ¯ÊÜìÖÜOæWæ Jí¨Üá A£ ¨æãvÜx ¯¨ÜÍÜì®Ü. ®Ý®Üá ÖæàÙÜÆá Ÿ¿áÓÜáÊÜâ©Ðær& C¨Üá
5. ®Ý®Üá CÈÉ J£¤ ÖæàÙÜÆá CÐÜr±ÜvÜáÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃæ, ÃÝgPÝÃÜ~WÜÚWæ A£¿Þ¨Ü           »ÝÃÜñÜ¨Ü g®ÜÃÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ. ÊÜáÖÝPÜáí»Ü¨ÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Ý¨Ü ÍÜQ¤ ÊÜáñÜá¤
ÊÜáÖÜñÜÌ ¯àw¨æªàÊæ. AÊÜÄWæ PæãqrÃÜáÊÜ B¨ÜÂñæ AÊÜÃÜ ÁãàWÜÂñæXíñÜ ÖæaÝcX¨æ.         JWÜYor®Üá° Ÿ¨ÜáQ®Ü CñÜÃÜ ûæàñÜÅWÜÚWÜã HPæ ËÓܤÄÓܸÝÃܨÜá? ÊÜá®ÜÔըܪÃæ ®ÝÊÜâ H®Ü®Üá°
6. ÖÜÆÊÜâ ÓÜÖÜÓÜÅÊÜÞ®ÜWÜÙÜ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÝWÜ D ¨æàÍÜ        PÜãvÜ ÓÝ—ÓÜŸÇæÉÊÜâ AÆÉÊæ?
PÜqr¨Ü᪠ÃÝgQà¿á ®Ý¿áPÜÃÜá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, JŸº ÃæçñÜ, «ÝËáìPÜ ®Ý¿áPÜÃÜá,             ®Ü®ÜWæ, ®Ü®Ü° ÊÜáqrWæ ¿ÞÊÜâ¨Üã AÓÝ«ÜÂÊÜÆÉ. AÐÜrPÜãR Impossible ±Ü¨Ü¨ÜÇæÉà
ËþݯWÜÙÜá, Ÿá©œiàËWÜÙÜá ×àWæ ÓÜÊÜÞg¨Ü GÆÉ ÊÜWÜìWÜÙÜã ¨æàÍÜ ¯ÊÜÞì|             I' m possible GíŸ A¥ÜìÊÜä C¨æ Gí¨ÜÃÜá Êæãà©!!
PÝ¿áìPæR ñÜÊÜá¾ PæãvÜáWæ ¯àw¨ÝªÃæ. »ÝÃÜ£à¿á ÓÜÊÜÞg D GÆÉ PæãvÜáWæWÜÙÜ Joár          ¨æàÍÜ¨Ü ÊÜááí©®Ü ÖÝ©¿á ŸWæY Êæãà© ¯àw¨Ü ÃÜã±ÜâÃæàÐæ ÖÜá¸æºàÄÓÜáÊÜí£ñÜá¤.
ÊæãñܤÊÝX¨æ. 7. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ¸æàÃÝÄWæãà ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ B¨ÜÂñæÀáí¨ÝX ÍÜñÜPæãàq        B¨ÜÃæ D ¨æàÍÜ¨Ü ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜÈÉ GÐÜár g®Ü ñÜÊÜá¾®Üá° ÊÝÃܨÜÈÉ PܯÐÜu GÃÜvÜá
»ÝÃÜ£à¿áÃÜá D ¨æàÍÜ¨Ü ±ÜÅWÜ£Wæ ¿ÞÊÜ PæãvÜáWæ¿á®Üã° ¯àvÜÆá ÍÜPܤÃÜÆÉ. ¨æàÍÜ¨Ü       ©®ÜÊݨÜÃÜã ÊÜáÃæÀáÄ Gí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ ÖæàÙÜŸÆÉÃÜá?
±ÜÅWÜ£ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ®Üá° AÊÜÆí¹Ô¨æ GíŸ ñܱÜâ³ PÜƳ®æ ÊÜáãvÜᣤ¨æ. 8. ÖÝWÝX           C¨æà®æà CÃÜÈ, 2000, ®ÜÊæíŸÃ… 3ÃÜí¨Üá Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ±ÜPÜÒ¨Ü ÓÜíZo®Ý
®Ý®Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜá Óæ°à×ñÜÃÜÈÉ ÊÜá®ÜË ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ©Ðær& ÊÝÃܨÜÈÉ PܯÐÜu GÃÜvÜá       ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿á®Ý°X ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. BWÜ PÜáÍÜ»ÝÊÜâ sÝPæÅ ±ÜPÜÒ¨Ü
©®ÜWÜÙݨÜÃÜã ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ PÝ¿áìaÜoáÊÜqPæWÜÙÜ ŸWæY ÊÜÃÜ© ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¹oár       A«ÜÂPÜÒÃÝX¨ÜªÃÜá. Êæãà© ®æàÊÜáPÜ WÜágÃÝñ…®ÜÈɨܪ AÊÜÃÜ ¸æíŸÈWÜÄWæ ÓÜíñæãàÐÜ
CñÜÃÜ ËÐÜ¿áWÜÚWæ B¨ÜÂñæ ¯àw. 9. C®Üá° PܯÐÜu ÖÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙݨÜÃÜã ÓÜÃÜPÝÄ PÜorvÜ     ñÜí©ñÜá. B¨ÜÃæ WÜágÃÝñ… ÊÜÞñÜÅ ÃÝgQà¿áÊÝX væãàÇÝ¿áÊÜÞ®Ü Ô§£¿áÈÉñÜá¤.
ÖÝWÜã ÃÜÓæ¤WÜÚWæ ÓÜñܤ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ ÖæÓÜÄvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯ÈÉÔ Gí¨Üá PæàÚPæãÙÜáÛñæ¤à®æ.    ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜáñÜᤠ±ÜPÜÒ¨Ü ÃÝg ZoPÜ ±ÜÅñæÂàPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§WÜÙÜíñæ ÊÜ£ìÓÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ±ÜÃÜÓܳÃÜ
10. ®ÝÊÜâ ÊÜÞ×£ ñÜíñÜÅþÝ®Ü(Iq) ¿ááWܨÜÈɨæªàÊæ. ®Ü®Ü° ÊÜáqrWæ Iq Gí¨ÜÃæ          ¨æãàÐÝÃæãà±Ü¨ÜÈÉ ñæãvÜX¨ÜªÊÜâ. aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¹hæ²Wæ ÓÜí±Üä|ì ŸÖÜáÊÜáñÜ
C®…´ÜÊæáàìÍÜ®… pæPÝ°Æi ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, "Cíw¿Þ oáÊÜÞÃæãà!' 11. »ÝÃÜ£à¿á            ¯àw¨Üª WÜágÃÝñ… ÊÜáñܨÝÃÜÄWæ ÊæãàÓÜÖæãà¨ÜíñÝXñÜá¤. "EñܤÊÜáÊÝX BvÜÚñÜ
bíñÜ®æWÜÙÜá »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ÓÜíŸí«Ü¨Ü gñæ ÖæOæ¨ÜáPæãíwÊæ. Cw gWÜñæ¤à Jí¨Üá WÝÅÊÜá       ®ÜvæÔ' Gí¨Üá PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÄWæ QË×íw ÖæàÙÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì ¿ÞÄWÜã
(WæãÉàŸÇ… ËÇæàh…), Jí¨Üá ¨æãvÜx PÜáoáíŸ GíŸ bíñÜ®æ Êæã¨Üȯí¨ÜÆã              CÃÜÈÆÉ. AÆɨæ ÎÓÜᤠÊÜáñÜᤠJWÜYqr¯í©ÃÜáÊÜíñæ ±ÜPÜÒPæR ÖæàÙÜáÊÜí¥Ü ®Ý¿áPÜÃÜã
®ÜÊÜá¾Èɨæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ CíñÜÖÜ bíñÜ®æ¿á®Üá° gWÜñÜᤠJ²³PæãÙÜÛ¸æàPݨÜÃæ ®ÜÊÜá¾ÈÉ      CÃÜÈÆÉ.

                     128                                             129
               24
         Impossible ±Ü¨Ü¨ÜÇæÉà I' m possible
         GퟥÜì C¨æ Gí¨ÝñÜ®æà ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨Ü!
     ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá WÜágÃÝñ… ÊÜáñÜᤠAÈÉ®Ü ÃÝgQà¿á©í¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝX
   BÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙæà PÜÙ橨ܪÊÜâ. Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙÝX
   ¨ÜªÊÜÄWæ WÜágÃÝñ… ÃÝgQà¿á ÃÜíWÜ Bo¨Ü Êæáç¨Ý®ÜÊÝXñÜá¤. JÙÜgWÜÙÜÊæà AÊÜÃÜ
   A£¨æãvÜx BoÊÝXñÜá¤. 1999ÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿á®Üá° ¹orÃæ 1995Äí¨Ü 2001ÃÜÊÜÃæWÜã
   Êæãà© WÜágÃÝñ…¯í¨Ü ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÖæãÃÜWÜáÚ©¨ÜªÃÜá. ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì
   Óݧ®Ü AÊÜÃÜá ©ÈÉ¿áÈÉÁáà ñÜÙÜÊÜäÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞwñÜá¤. ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì©í¨ÝX
   Öæbc®Ü PÝÆ ¨æàÍÜ ±ÜÅÊÝÓܨÜÇæÉà PÜÙæ¨ÜáÖæãàWÜᣤñÜá¤. D ®ÜvÜáÊæ 2001, BWÜÓ…r
   23ÃÜí¨Üá ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨ÜÈÉ "ñܱÜÊÜí¨Ü®Ü' GíŸ ËÍæàÐÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊæäí¨Ü®Üá°
   BÁãàiÓÜÇÝÀáñÜá.
     A¨Üá Êæãà©¿áÊÜÃÜ BÃݫܨæçÊÜ ÆPÜÒ$¾O…ÃÝÊ… C®Ýí¨ÝÃ… Aí¨ÜÃæ ÊÜQàÇ…
   ÓÝÖæàŸÃÜ ±Üâ|£¦¿á ©®Ü.
     ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜ gñæ ÓæàÊæ ÓÜÈÉst ÖÝWÜã 75 ÊÜÐÜì ËáàÄ¨Ü ÓÜÌ¿áí
   ÓæàÊÜPÜÄWæ Óܮݾ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ B PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR BÃæÓæÕÓ… ÊÜááSívÜ Öæã.Êæ. ÍæàÐÝ©Å
   AÊÜÃÜá BWÜËáԨܪÃÜá. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜ ®æ®Ü²WÝX ŸÃæ¨Ü
   ÖÝvÜáWÜÙÜ PÝÂÓæpæãrí¨Ü®Üá° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. B PÝÂÓæp…®ÜÈÉ Êæãà© ŸÃæ¨Ü
   XàñæWÜÙÜã C¨ÜªÊÜâ. AíñÜÖÜ »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ PÜÒ|¨ÜÆãÉ WÜágÃÝñ… ¹hæ² BñÜíPܨÜÈÉñÜá¤.
   ¹hæ² ±ÝÈWæ GÆÉÊÜä £ÃÜáWÜá¸Ý|WÜÙÝWÜᣤ¨ÜªÊÜâ. 2000&2001ÃÜÈÉ ±ÜPÜÒ GíñÜÖÜ
   ×à®Ý¿á Ô§£Wæ Ÿí¨Üá ñÜÆá²ñæí¨ÜÃæ ±ÜÅ£ÑuñÜ ÓÝŸÃ…ÊÜᣠ˫ݮÜÓÜ»æ ÖÝWÜã

130                    131
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


ÓÜŸÃ…PÝíñÝ ÇæãàPÜÓÜ»æ PæÒàñÜÅPæR ®Üvæ¨Ü E±ÜaÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ×à®Ý¿áÊÝX ÓæãàñÜ     ÖÝWÝX ±ÜPÜÒ¨Ü ÓÜíZo®Ý gÊݸݪĿá®Üá° ¯àvÜÇÝWÜᣤ¨æ Gí¨Üá »ÝËÔ, PæàÊÜÆ
¹hæ², PÝíWæÅÓ…Wæ ÍÜÃÜOÝÀáñÜá. GaÜcÄPæ¿á WÜípæ »ÝÄÓÜÆá AÐÜár ÓÝQñÜá¤. CíñÜÖÜ    Jí¨æà ÃÝg嬆 gÊݸݪĿÞX¨ÜªÃæ WÜ£Ááà®Üá GíŸ BñÜíPÜPæãRÙÜWÝX¨ÜªÃÜá
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±ÜPÜÒÊÜ®Üá° ÓÜıÜwÓÜŸÆÉ HPæçPÜ ÊÜÂQ¤Ááí¨ÜÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© GíŸá¨Üá  Êæãà©. AÊÜÃÜ ÊÜááWÜœñæ¿á AÄÊÝX ÊÝg±æàÀá ÊÜÞñÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. BWÜ
©ÈÉ¿áÈɨܪ ±ÜPÜÒ¨Ü ¸ÝÓ…WÜÚWæ £Ú©ñÜá¤.                       Êæãà©WÜã AÄÊÝÀáñÜá.
  ®Ü®Ü° ÊÜáqrWæ ¿ÞÊÜâ¨Üã AÓÝ«ÜÂÊÜÆÉ Gí©¨Üª Êæãà© ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Ü㪠         ÊÝg±æàÀá: CÆÉ, CÆÉ, ¯à®Üá aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Óܳ—ìÓܸæàPÜá. C¨ÜáÊÜÃæWÜã
Jí¨Üá PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ Zo®æÁáà BXñÜá¤.                         CñÜÃÜÃÜ WæÆáËWÝX ÍÜÅËáÓÜᣤ¨æª. C®Üá° ÊÜááí¨æ ¯®ÜWÝX ÖæãàÃÝvÜá!
  2001, APæãràŸÃ…®ÜÈÉ ÓÜí»ÜËst ÖæÈPݱÜrÃ… ¨ÜáÃÜíñܨÜÈÉ PÝíWæÅÓ…®Ü TÝÂñÜ       Êæãà©: ®Ü¯°í¨Ü ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ¸æàPݨÜÃæ £íWÜÙÜÈÉ 10 ©®Ü WÜágÃÝñ…Wæ ÖæãàX
®Ý¿áPÜ ÊÜÞ«ÜÊÜÃÝÊ… Ôí—¿Þ ÊÜáêñÜÃݨÜÃÜá. AÊÜÃÜ gñæ¿áÈɨܪ "Bh…ñÜP…'         ±ÜPÜÒ¨Ü ÓÜíZo®Ý gÊݸݪĿá®Üá° ®æãàwPæãÙÜáÛñæ¤à®æ. B¨ÜÃæ ÃÝgQà¿á
qË¿á PÝÂÊÜáÃÝÊÜá®… Wæãà±ÝÇ… PÜãvÜ ±ÝÅ| PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá° ŸÖÜÙÜ     ¸æàvÜ. A¨Üá ®Ü¯°í¨ÝWÜ¨Ü PæÆÓÜ. PÜÙæ¨Ü BÃÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ®Ý®Üá WÜágÃÝñ…¯í¨Ü
ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü ŸÆÉÊÜÃÝX¨Üª, Óæ°àÖÜÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üã° Öæãí©¨Üª Êæãà©¿áÊÜÄWÜã A£àÊÜ      ¨ÜãÃÜ˨æªà®æ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX AÈÉ®Ü ¸æÙÜÊÜ~WæWÜÙÜ ŸWæY ®Ü®ÜWæà®Üã £Ú©ÆÉ.
ÊÝX ®æãàÊÜâípÝXñÜá¤. Wæãà±ÝÇ… AíñÜÂQÅÁá ©ÈÉ¿áÈÉÁáà ®Üvæ¿áȨæ GíŸ          GÃÜvÜ®æ¿á¨ÝX, ÃÝgÂË«Ý®ÜÓÜ»æ¿á®Ý°WÜÈ, ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á aæàíŸÃܮݰWÜÈ
ÓÜᩪ WæãñݤX Êæãà© PÜãvÜ AíñÜÂQÅÁáWæ ÖæãàX¨ÜªÃÜá. A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±Üūݯ    ®Ý®æí¨Üã ®æãàw¨ÜÊÜ®ÜÆÉ. AÈÉ ®Ý®æà®Üá ÊÜÞvÜÈ?
PÜaæàÄÀáí¨Ü ´æäà®… ŸíñÜá. C®æã°í¨Üá Ÿ©¿áÈÉ ±Üūݯ ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá.          ÊÝg±æàÀá: ®Ý®Üá ©ÈÉWæ Ÿí¨ÝWÜ ®Ü®ÜWæ ¿ÞÃÜá Wæ㣤¨ÜªÃÜá?
  ÊÝg±æàÀá: GÈÉ©ªà¿Þ?                                 ÖÝWÜíñÜ ÊÝg±æàÀá ÊÜÞÃÜáñܤÃÜ ¯àw¨ÜÃÜã Êæãà© ÊÜÞñÜÅ ""CÆÉ, CÆÉ''
  Êæãà©: ÍÜÊÝWÝÃܨÜÈɨæªà®æ.                           G®Üá°ñܤÇæà C¨ÜªÃÜá.
  ÊÝg±æàÀá: AÇæÉà®Üá ÊÜÞvÜᣤ©ªà¿Þ?                          ÃݣŠÇÝÇ…PÜêÐÜ¡ BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ PÜÃæ ŸíñÜá. Ÿí¨Üá »æàq¿ÞWÜá Gí¨Üá
  Êæãà©: Óæ°à×ñÜ Wæãà±ÝÇ… AÊÜÃÜ AíñÜÂÓÜíÓÝRÃÜPæR BWÜËáÔ¨æªà®æ.          BvÝÌ~¿áÊÜÃÜã ÖæàÚ¨ÜÃÜá.
  ÊÝg±æàÀá: ÓÜÄ, ÓÝ¿áíPÝÆ Ÿí¨Üá ®Ü®Ü°®Üá° PÝ|á.                    BvÝÌ~: AoÇ…iWæ H®Üá ÖæàÚ¨æ?
  ÖÝWæí¨Üá ÊÝg±æàÀá ´æäà¯orÃÜá. ÓÜíhæ ÊæàÙæWæ ±Üūݯ ¯ÊÝÓÜPæR BWÜËást        Êæãà©: HPæ?
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw¨Ü ÊÝg±æàÀá, ""©ÈÉ¿áÈÉ ±Üíhݹ £¯ÓÜáWÜÙÜ®Üá° £í¨Üã         BvÝÌ~: ®æãàvÜá, GÆÉÃÜã ÓæàÄ ¯®Ü° ŸWæY ¯«ÝìÃÜ PæçWæãíw¨ÝªÃæ.
£í¨Üá F©©ªà¿Þ. ¯à®Üá ÔÉÊÜå… BWܸæàPÜá. ¸æàWÜ ÖæãàWÜá'' Gí¨ÜÃÜá!             Êæãà©: ®Ý®Üá B PæÆÓÜPæR AÖÜì®ÜÆÉ.
  Êæãà©: ÖæãàWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã GÈÉWæ?                           ×àWæ gíhÝo¨ÜÈÉÁáà I¨ÝÃÜá ©®ÜWÜÙÜá PÜÙæ¨ÜÊÜâ. Pæã®æWÜã ÓÜíZ¨Ü B¨æàÍÜPæR
  ÊÝg±æàÀá: WÜágÃÝñ…Wæ ÖæãàWÜá.                         ñÜÇæ¸ÝWÜÇæà¸æàPÝÀáñÜá. Aí©¯í¨Ü WÜágÃÝñ…®ÜÈɨæªà®æ Gí¨Üá A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá°
  Êæãà©: ®Ü®ÜWæ PæàÊÜÆ WÜágÃÝñ…®Ü EÓÜá¤ÊÝÄ CÃÜáñܤ¨æÁãà A¥ÜÊÝ CñÜÃÜ       ñæãàwPæãÙÜáÛñݤÃæ Êæãà©.
ÃÝgÂWÜÙÜ gÊݸݪĿáã C¨æÁáà?                               Cñܤ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®æ°à WÜágÃÝñ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á®Ý°X ÊÜÞvܸæàPæíŸá¨Üá
  WÜágÃÝñ…Wæ ÖæãàWÜá AíñÜ ÊÝg±æàÀá ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞ£®Ü ×í¨æ ""WÜágÃÝñ…®Ü        ±ÜPÜÒ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ JñݤÓæ, JñܤvÜÊÜä BXñÜá¤. A¨Üá Êæãà©¿áÊÜÄWÜã £Ú
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜá'' GíŸ A¥Üì˨æÁáíŸá¨Üá Êæãà©¿áÊÜÄWæ £Ú©ÃÜÈÆÉ.           ©ñÜá¤. B¨ÜÃæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å WÝ©WæàÃÜáÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ

                   132                                       133
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


WÜqr¿ÞXÃÜÈÆÉ. ¸æàÃæ ¨ÝÄ¿áã CÃÜÈÆÉ. Êæãà© WÜágÃÝñ…Wæ ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá.          PÝ¿áìÓÜãb¿á®Üá° Öæãí©¨ÝªÃæ Gí¨Üá ÊÜáãÆWÜÙÜá £ÚÔÊæ. PÝ¿áìPÜÒÊÜáñæ, ÎÓÜá¤
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Üª PæàÍÜá»ÝÀá PÜãvÜ ñÜÊÜá¾®Üá° PæÙÜXÚԨܪ®Üá° J²³PæãívÜá, ""JŸº  ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáWÜÅñæWæ AÊÜÃÜ B¨ÜÂñæ. AÓÜÊÜá¥Üì ÊÜáí£ÅWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Üâo©í¨Ü ÖæãÃÜÖÝPÜáÊÜ
ÍÝÓÜPÜ ÖÝWÜã ±ÜPÜÒ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜì®ÝX ®Ü®Ü° ±Ü¿á| ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áȨæ'' Gí¨Üá      ÓÝ«ÜÂñæ C¨æ''.
Óæ°à×ñÜÃÜ ŸÚ ÊÜÞËáìPÜÊÝX ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®ÜPæR Êæãà©¿áÊÜÃÜ®æ°à       ÖÝWæí¨Üá 2001, APæãràŸÃ… 5ÃÜ ÊÜÃÜ©¿áÈÉ "© Cíw¿á®… GP…Õ±æÅÓ…'
HPæ BÁáR ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá GíŸá¨Üá ÊÜÞñÜÅ ¿ÞÄWÜã £Ú¿áÈÆÉ. B¨ÜÃæ            £ÚÔñÜá.
EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÃÝg®Ý¥…ÔíW… AÊÜÃÜ®Üá° A«ÜÂPÜÒ Óݧ®ÜPæR ®æàËást ÖÝWæ       A¨Üá Êæãà©¿áÊÜÃÜ iàÊÜ®Ü¨Ü Jí¨Üá »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ PÜÒ|. PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ…,
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üã° PÜãvÜ ±ÜPÜÒÊÜ®Üá° ÓÜıÜwÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX BÁáR ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤.     PÜáÍÜ»ÝÊÜâ sÝPæÅ¿áÊÜÃÜ ±Ý¨ÜÊÜ®Üá° ÊÜááqr ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ¨ÜÃÜá. ÓÜÃÝÓÜÄ ÃÜ®… WÜ£¿á®Üá°
±ÜPÜÒ¨Ü ×wñÜ©í¨Ü hÝÄÖæãàWÜᣤ¨Üª EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÓÜíZo®æWæ ÃÝg®Ý¥…      ÊæàWܨÜÈÉqrÃܸæàPÜá Gí¨Üá ±ÜPÜÒ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ PÜÃæ ¯àw¨Ü Êæãà©, ÊÜááí©®Ü
ÊÜáÃÜáaæçñܮܠñÜáí¹¨Üíñæ Êæãà© PÜãvÜ ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸ Ÿ¿áPæÀáñÜá¤. WÝí—      aÜá®ÝÊÜOæWÜã ÊÜáá®Ü° ®ÜÊÜá¾ ŸÚ PæàÊÜÆ 500 ©®ÜWÜÙÜá, Aí¨ÜÃæ 12 ÓÝËÃÜ WÜípæWÜÚÊæ
®ÜWÜÃÜPæR BWÜËást PÜãvÜÇæà ®æàÃÜÊÝX PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÆÃÜ ÊÜá®æWæ ñæÃÜÚ¨Ü Êæãà©  Gí¨ÜÃÜá! D AÊÜ—¿áÈÉ g®ÜÃÜ BÍæãàñܤÃÜWÜÙÜ®Üá° DvæàÄÓܸæàPÜá ÖÝWÜã ÊÜááí©®Ü
Êæç¿áQ¤PÜÊÝX ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. ÊÜáÃÜá©®ÜÊæà PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ÃÝg±ÝÆ    aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ±ÜPÜÒ¨Ü WæÆáÊÜ®Üá° TÝ£ÅWæãÚÓܸæàPÜá Gí¨Ü Êæãà©, ""®ÜÊÜá¾
GÓ….GÓ…. »ÜívÝÄ¿áÊÜÄWæ ÃÝià®ÝÊæá ±ÜñÜÅ ÓÜÈÉÔ¨ÜÃÜá. 2001, APæãrà          WÜágÃÝñ…, ËÎÐÜr WÜágÃÝñ…'' GíŸ NãàÐÜOÝ ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° ¯àw¨ÜÃÜá. C¨ÝX
ŸÃ… 4 Êæãà©¿áÊÜÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ©®Ü. Aí¨Üá ±ÜPÜÒ¨Ü ÃÝÑóà¿á    ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ WÜágÃÝñ…®Ü 14®æà ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜaÜ®Ü
A«ÜÂPÜÒÃÜ ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÈÉ WÝí—®ÜWÜÃܨÜÈÉ ¹hæ² ÍÝÓÜPÜÃÜ ÓÜ»æ ®ÜvæÀáñÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ   ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá.
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¹hæ² ÍÝÓÜPÝíWÜ ±ÜPÜÒ¨Ü ®Ý¿áPÜÃܮݰX BÁáR ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
ÓÜÌñÜ@ PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÃæà Êæãà© ÖæÓÜÃÜ®Üá° ±ÜÅÓݤ²Ô¨ÜÃÜá. ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ       ±ÜÅaÝÃÜPÜÃæ㟺ÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá:
A®ÜáÊæãà©Ô¨ÜÃÜá. Pæàí¨ÜÅ ®Ý¿áPÜÃÝX¨Üª ÊÜá¨Ü®… ÇÝÇ… SáÃÝ®Ý, ÃÝg ¹hæ²         BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÜQÅ¿á ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÝX¨ÜªÊÜÃæ㟺ÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Ü᪠A¨æà
A«ÜÂPÜÒ PÝÎàÃÝí ÃÝOÝ PÜãvÜ E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá.                    Êæã¨ÜÆá. ÖÝWæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX Jí¨æà £íWÜÙÜÈÉ ±Üūݯ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ
   ""WÝí—®ÜWÜÃÜ: ¹hæ² ÃÝÑóà¿á ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì ÖÝWÜã BÃæÓæÕÓ…®Ü        gñæ ÃÜÐÝÂPæR »æàq ¯àvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ Êæãà©Wæ ¨æãÃæÀáñÜá. ±Üūݯ¿áÊÜÃÜ ÓÜÊÜáá¾S
±ÜÅ»ÝË ÊÜÂQ¤ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© »Ý®ÜáÊÝÃÜ WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX         ¨ÜÇæÉà ÃÜÐÝ嬆 AÃÜPÝR®… ±ÜŨæàÍÜ WÜágÃÝñ… ®ÜvÜáÊæ ÓÜÖÜPÝÃÜ J±Ü³í¨ÜÊæäí¨ÜPæR ÓÜ×
±ÜÅÊÜÞ| ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄÓÜȨݪÃæ. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ±ÜPÜÒ¨Ü ±ÜÅ£Ðæu¿á®Üá° ÖæbcÓÜáÊÜ    ÖÝPÜÇÝÀáñÜá. B J±Ü³í¨Ü ÊݱÝÃÜ, ÊÝ~gÂ, ÓæàÊÝ PæÒàñÜÅ, ÓÝíÓÜ¢£PÜ PæÒàñÜŨÜÈÉ®Ü
ÓÜÆáÊÝX AÊÜÃÜá »ÝÄà Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ñÜÃÜÆá ԨܜÃÝX¨ÝªÃæ. C£¤àaæWæ ®Üvæ¨Ü ÓܧÚà¿á    ÓÜÖÜPÝÃÜÊÜ®Üã° JÙÜWæãíwñÜá¤. 16®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÈÉÁáà WÜágÃÝñ… ÊÜáñÜᤠAÃÜPÝR®…
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ®æÆPÜbcÃÜáÊÜ ±ÜPÜÒÊÜ®Üá° hèX¯í¨Ü ÖæãÃÜñæWæ¿áÆá Êæãà©¿áÊÜÄWæ     ÊÝ~g ÓÜíŸí«Ü, ÓÜí±ÜPÜì Öæãí©¨ÜªÊÜâ GíŸá¨Üá BWÜ ¸æÙÜQWæ ŸíñÜá. WÜágÃÝñ…®Ü
±ÜPÜÒ¨Ü ÖæçPÜÊÜÞív… GÆÉ A—PÝÃÜÊÜ®Üã° ¯àw¨æ. Ÿá«ÜÊÝÃÜ ©ÈÉÀáí¨Ü WÜág        PÝívÝÉ ÖÝWÜã KTÝ Ÿí¨ÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜÖÜPÝÃÜPæR ˯ÁãàXÔPæãÙÜÛÆá ¯«ÜìÄÓÜ
ÃÝñ…Wæ BWÜËást PÜãvÜÇæà Êæãà© ñÜÊÜá¾ B¨ÜÂñæ¿á®Üã° ÓܳÐÜr±ÜwԨݪÃæ. "®Ü®ÜWæ    ÇÝÀáñÜá. »ÝÃÜñÜPæR »æàq ¯àw¨ÝWÜ WÜágÃÝñ…WÜã BWÜËáÓÜáÊÜíñæ ÃÜÐÝ A«ÜÂPÜÒ
¯WÜ©ñÜ KÊÜÃ…WÜÙÜ ±Üí¨Ü¨ÜÈÉ ¸æàWÜ ÓæãRàÃ… ÊÜÞvÜÆá ÊæàWÜ¨Ü ÖÝWÜã ÓÜÊÜá¥Üì     ÊÝÉ©ËáÃ… ±Üâq®…Wæ Êæãà© BÊÜáíñÜÅ| ¯àw¨ÜÃÜá.
¸ÝÂp…ÕÊÜá®…WÜÙÜá ¸æàPÜá' Gí¨Üá Êæãà© ÖæàڨݪÃæ. Êæãà© ÊÜáãÃÜá AíÍÜWÜÙÜ        AÆɨæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX Jí¨Üá £íWÜÙæãÙÜWæ Êæãà©¿áÊÜÄWæ 134 AÊÜáãÆÂ

                   134                                         135
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


EvÜáWæãÃæWÜÙÜá ¨æãÃæñÜÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÃÝg ShÝ®æ¿áÈÉ ¨ÝÓݤ®Üá ÊÜÞw¨Ü       ÃÝiàÊÜÞwPæãÙÜÛ¨Ü ÓÜÌ»ÝÊÜQRíñÜ BÃæÓæÕÓ… ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÝX¨ÝªWÜ AÊÜÃÜá PæãàÊÜáá
Êæãà©, WÜágÃÝñ… aæàíŸÃ… B´… PÝÊÜáÓ…ì ÊÜáãÆPÜ ÖÜÃÝgá ÖÝQÔ¨ÜÃÜá.           ËaÝÃܨÜÈÉ ñÜÙ橨ܪ PÜpÝrÊÝ© ¯ÆáÊÜâWÜÙæà BÁáRWæ ±ÜÅÊÜááS PÝÃÜ|. D
A¨ÜÄí¨Ü Ÿí¨Ü 17 ÆPÜÒ ÃÜã.WÜÙÜ®Üá° Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜ ÎPÜÒ|PæR ˯ÁãàXÓÜáÊÜâ¨ÝX      ×®æ°Çæ¿áÈÉ, WÜágÃÝñ…Wæ JÙæÛ¿á BvÜÚñÜ ¯àvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ×í¨ÜáñÜÌ¨Ü ŸWæYÁáà
NãàÐÜOæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÊÜáñæã¤í¨Üá ÖÜÃÝi®ÜÈÉ 8 ÆPÜÒ ÃÜã. ÓÜíWÜÅÖÜÊÝÀáñÜá.       ÖæaÜác PÝÙÜi Öæãí¨ÜÇÝX¨æ...'' Gí¨Üá ŸÃæ©ñÜá¤.
A¨Ü®Üã° Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜ ÎPÜÒ|PæR ¯àw¨ÜÃÜá. Öæ|á¡ÊÜáPÜRÚWæ ÎPÜÒ| ¯àvÜáÊÜ ËÐÜ¿á      CíñÜÖÜ qàPæWÜÚWæ QËWæãvÜáÊÜ Ô§£¿áÈÉÃÜÈÆÉ Êæãà©. ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX
Ÿí¨ÝWÜ ®Ý®Üá ¿ÞÊÜ PÜÅÊÜáPÜãR Ԩܜ Gí¨ÜÃÜá. Êæãà©¿áÊÜÃÜ ®Üvæ&®ÜáwWÜÙæÃÜvÜã     ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄst AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá ûæàñÜÅ©í¨Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»æWæ
ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞX¨ÜªÊÜâ. A¨ÜáÊÜÃæWÜã ¿ÞÊÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿áã ñÜÊÜáWæ ¨æãÃ棨ܪ        BÁáR¿ÞWܸæàPÝXñÜá¤. ÃÝh…Pæãàp… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ûæàñÜÅÊÜ®Üá° ±ÜÅ£¯—ÓÜᣤ¨Üª
AÊÜáãÆ EvÜáWæãÃæWÜÙÜ®Üá° E¨Ýñܤ PÝ¿áìÊæäí¨ÜPæR ¯àwÃÜÈÆÉ.             ÊÜgã»ÝÀá ÊÝÇÝ ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ¹oárPæãorÃÜá.
  ""ŸÅÖܾaÝÄÁ㟺 ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÃÜ Jí¨Üá ¨æãvÜx A®ÜáPÜãÆ C¨æà!''     ´æŸÅÊÜÄ 19ÃÜí¨Üá aÜá®ÝÊÜOæ¿áã ®ÜvæÀáñÜá. I¨Üá ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ Aí¨ÜÃæ,
Gí¨Üá ÊÜÃÜ©WÝÃÜ®æ㟺 B ŸWæY PÝÊæáíp… ÊÜÞw¨ÜªÃÜá!                  ´æŸÅÊÜÄ 24ÃÜí¨Üá ´ÜÈñÝíÍÜ ±ÜÅPÜoÊݨÝWÜ Êæãà© ËgÀá¿ÞX¨ÜªÃÜá. ÊÝg
  ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨Ü PÜãvÜÇæà Êæãà© ÊÜÞw¨Ü Êæã¨ÜÆ PæÆÓÜÊæí¨ÜÃæ ñÜÊÜá¾       ±æàÀá¿áÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Üíñæ, ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ WæÆáËWÝX ÍÜÅËáÓÜᣤ¨Üª Êæãà© ÓÜÌñÜ@
ñÝÀá¿á®Üá° »æàq¿ÞWÜÆá Ÿí¨ÜÃÜá. ±Ý¨Ü ÊÜááqr BÎàÊÝì¨Ü ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÝWÜ       aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Óܳ—ìÔ Wæ¨Ü᪠Ÿí¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá° WæÈÉÓÜáÊÜíñæ ÃÝh…Pæãàp…®Ü
"ÊÜáWÜ®æà, ¿ÞÊÜñÜ㤠ÆíaÜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàvÜ!' GíŸ QËÊÜÞñÜá ŸíñÜá AÊÜᾯí¨Ü.    ±ÜûÜ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ ±ÜñÜÅ ŸÃ橨ܪ ÊÝg±æàÀá ""PÜÙæ¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÝÃÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜáÃÜá©®Ü¨Ü ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ  CñÜÃÜÄWÝX ¯ÓÝÌ¥Üì ÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ Ÿí©ÃÜáÊÜ ¯àÊÜâ EÚ¨ÜÊÜÄWæ
ÊÜááS±Üâo¨Ü ±ÜÅÊÜááS ÓÜᩪ¿ÞWܸæàQñÜá¤. B¨ÜÃæ A¨æà ÃݣŠA´Ý^¯Óݤ®Ü¨Ü        ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞX©ªàÄ. D ¸ÝÄ¿áã ±Üä|ì ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ±ÜÅ¿á£°Ô Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá°
ÃÝg«Ý¯ PÝŸãÇ… ÓÜËáà±Ü¨Ü »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜ Î¹ÃÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ AÊæáÄPÜ ¨ÝÚ          WæÈÉÔ'' Gí¨Üá ÊÜá®ÜË ÊÜÞw¨ÜªÃÜá.
ÊÜÞwñÜá. GÆÉ ±Ü£ÅPæWÜÙÜÆãÉ A¨æà ±ÜÅÊÜááS ÓÜᩪ¿ÞX ±ÜÅPÜoÊÝÀáñÜá. Êæãà©         ""®Ü®Ü° ©àZì PÝÆ¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ iàÊܮܨÜÈÉ aÜá®ÝÊÜOæ G¨ÜáÄÓܸæàPÝ¨Ü ±ÜÅÓÜíWÜ
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨Ü ÓÜá©œ AÊæáÄPÜ¨Ü ¨ÝÚ¿á AŸºÃܨÜÈÉ JÙܱÜâo ÓæàÄ PÜÙæ¨Üá       ŸÃÜáñܤ¨æí¨Üá ®Ý®æí¨Üã F×ÔÃÜÈÆÉ. ÓÜíZo®æ¿á PÝ¿áì¨ÜÇæÉà ÊÜááÙÜáX
ÖæãàÀáñÜá! AÐærà AÆÉ, ÓæPÜãÂÆÃ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉÁáà Êæãà© ŸWæY     ÖæãàX¨æª. aÜá®ÝÊÜOæ Ÿí¨ÝWÜ AWÜñÜ Ÿí¨ÜÃæ CñÜÃÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜᣤ¨æª.
±ÜäÊÜìWÜÅÖܲàwñÜÊÝX ŸÃæ¿á ñæãvÜX¨ÜÊÜâ. A¨ÜÃÜÆãÉ Jí¨Üá ±Ü£ÅPæ¿áíñÜã ñܮܰ      ®Ý®æà Óܳ—ìÓÜáÊÜíñÜÖÜ ±ÜÅÓÜíWÜ Ÿí©ÃÜÈÆÉ. A¨Ü®Üá° PÜȳÔPæãÙÜÛÆã BWܨÜá. B¨ÜÃæ
ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á¨ÜÈÉ, ""Óݧ®Ü ¹oárPæãvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÃÜ      Cí¨Üá Jí¨Üá Äࣿá EñÝÕÖÜ, PÜáñÜãÖÜÆ EípÝX¨æ. ÃÝh…Pæãàp…¯í¨Ü ®Ü®Ü°
ŸWæY PÜ~¡àÃÜá ÓÜáÄÓÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ AÊÜÃÜ EñܤÃÝ—PÝÄ¿ÞWÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤¿á ŸWæY     ÃÝgQà¿á iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° BÃÜí¼ÓÜᣤ¨æªà®æ'' Gí¨Üá aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Wæ¨Üª ®ÜíñÜÃÜ
ÖÜá¸æºàÄÓÜᣤÊÜÊÜÃÜ ÓÜíTæÂÁáà ÖæaÝcX¨æ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX, Êæãà©¿áÊÜÃÜá Öæbc®Ü     Êæãà© ±ÜûÜ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ ÖæàڨܪÃÜá.
ÍÝÓÜPÜÄWæ ÔÌàPÝÃÝÖÜì A»Ü¦ì¿áÆÉ. ±ÜPÜÒ¨Ü ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX¨ÝªWÜ
ÖÝWÜã WÜágÃÝñ… ÃÝg ZoPÜ¨Ü EÓÜá¤ÊÝÄ Öæãí©¨ÝªWÜ Êæãà© ®Üvæ¨ÜáPæãívÜ
Äà£¿á ŸWæY Cí©WÜã AÓÜÊÜÞ«Ý®ÜWÜÚÊæ. DWÝWÜÇæà BíñÜÄPÜ PÜaÝco©í¨ÝX
Jvæ¨Üá aÜãÃÝXÃÜáÊÜ ±ÜPÜÒPæR Êæãà© BÁáRÀáí¨Ü AÐærà®Üá ÇÝ»ÜËÆÉ. AÊÜÃÜ

                   136                                       137
                    25
              ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ
              J®… væà ÊÜÞÂa…!
     WÜágÃÝñ… ¹hæ² ÍÝÓÜPÝíWÜ ±ÜPÜÒ¨Ü ®Ý¿áPܮܮݰX ñÜÊÜá¾®Üá° BÁáR ÊÜÞw¨Ü
   ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ""J®… væà ÊÜÞÂa… BvÜÆá Ÿí©¨æªà®æ'' Gí¨Üá Êæãà© Öæàڨܪ
   ÊÜÞñÜá PÜáñÜãÖÜÆ PæÃÜÚÔñÜá. ¯ÊÜá¾ ÊÜÞ£®Ü A¥ÜìÊæà®æí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ±ÜÅΰÓÜÇÝ
   ÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. J®… væà ÊÜÞÂa…WÜÙÜá ""ÃÜ®…&Ãæàp…'' ÊæáàÇæ AÊÜÆí¹ñÜÊÝXÃÜáñܤÊæ,
   aÜá®ÝÊÜOæWæ C®Üá° PæÆÊæà £íWÜÙÜáWÜÙÜá EÚ©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü g®ÜÃÜ ËÍÝÌÓÜ
   WÜÚÓܸæàPݨÜÃæ, ÊæàWÜÊÝX WÜáÄ ñÜÆá±Ü¸æàPݨÜÃæ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ""ÊÜP…ì Ãæàp…''
   ÖæbcÓܸæàPÜá Gí¨Üá Êæãà© ËÊÜÃÜOæ ¯àw¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü° ±ÜÅPÝÃÜ EñܤÊÜá BvÜÚñÜPæR
   ¿ÞÊÜâ¨Ü㠱ܿÞì¿áÊÝWÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. EñܤÊÜá BvÜÚñÜÊæí¨ÜÃæ PÝ¿áì¨ÜPÜÒ,
   gÊݸݪĿááñÜ ÖÝWÜã ´ÜÈñÝíÍÜ Pæàí©ÅñÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ Gí¨Ü¥Üì Gí¨Üá ¹wÔ ÖæàÚ
   ¨ÜÃÜá.
     ""CíñÜÖÜ WÜáÄ ÓÝ«Ü®æWæ ¿ÞÊÜâ¨æà AvÜxÊÜÞWÜìWÜÚÆÉ. WÝÅËáà| g®ÜÃÜ PÜáí¨Üá
   PæãÃÜñæWÜÙÜ ¯ÊÝÃÜOæWÝX ®Ý®Üá WÝÅÊÜáÓÜ»æ ®ÜvæÓÜáÊÜ Áãàg®æ ÖÜËá¾Pæãíw¨æª. 21
   ©®ÜWÜÙÜ D aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ iÇÝÉ A—PÝÄWÜÙÜ ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 85 ÓÝËÃÜ
   ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° BÈÓÜÇÝÀáñÜá. AÊÜâWÜÙÜÈÉ 74 ÓÝËÃÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ DWÝWÜÇæà
   ±ÜÄÖÝÃÜ PÜívÜáPæãÙÜÛÇÝX¨æ. JpÝrÃæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ A¼ÊÜê©œ Áãàg®æWÜÚí¨Ü
   ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX ÓæàÊæ&ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜ ÓܨÜá±ÜÁãàWÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáãÆ»ÜãñÜ ÓèPÜ¿áìWÜÙÜ
   A¼ÊÜê©œ¿áÊÜÃæWÜã GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜ ŸWæWÜ㠮ݮÜá WÜÊÜá®ÜÖÜÄÓÜᣤ¨æªà®æ.
   ÓܨÝìÃ… ÓÜÃæãàÊÜÃÜ Áãàg®æ¿á ñÜÌÄñÜ hÝÄ, PÜd…ÊÜÃæWÜã PÜáw¿ááÊÜ ¯àÃÜ®Üá°

138                     139
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


Pæãívæã¿ááÂÊÜâ¨Üá, BvÜÚñÜÍÝ׿á®Üá° g®Ü±ÜÃÜWæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° PÝ¿áì ÓÜãb       PÝ¿áìPæR ŸÙÜÔPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ÖݯWæãÙÜWÝX¨Üª iÇæÉWÜÙÜ ±Üâ®Ü¯ìÊÜÞì|
¿áÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÜááS ÖÝWÜã ÎàZÅÊÝX ±Üä|ìWæãÚÓܸæàPÝ¨Ü AíÍÜWÜÙÜá'' Gí¨Üá        PÝ¿áì BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. 2002, g®ÜÊÜÄ ÊæàÙæWæ 8 ÆûÜ ÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜÞì|
ÓܳÐÜrÊÝX ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá.                                ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. PæàÊÜÆ ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜÈÉ 6.6 ÆûÜ ¸ÝÂíP… TÝñæWÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¨Üá
   Êæãà© ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÝWÜ WÜágÃÝñ… ÓÜÃÜ~ ®æçÓÜXìPÜ ËPæãà±ÜWÜÚWæ         10 ÓÝËÃÜ ´ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÚWæ 1,100 Pæãàq ÃÜã. ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° ËñÜÄÓÜÇÝÀáñÜá.
ñÜáñݤXñÜá¤.                                     ÊÜá®æ PÜorÆá ÓÜÖÝ¿á ¯àvÜÇÝÀáñÜá. Jí¨Üá Pæãàq bàÆ ÔÊæáío®Üá° Ä¿ÞÀá£
   B¨ÜÃæ WÜágÃÝ£WÜÙÜ EñÝÕÖÜ ÊÜÞñÜÅ PÜáXYÃÜÈÆÉ. ±ÜÅ£ ¸ÝÄ ÖæãvæñÜ ¹¨ÝªWÜÆã     ¨ÜÃܨÜÈÉ ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
ÊÜáñܤÐÜár WÜqr¿ÞWÜáñݤÃæ. CíñÜÖÜ WÜá|©í¨ÝXÁáà ËÍÜ̸ÝÂíP…, HÐÝ              ±ÜÄÖÝÃÜ ÖÝWÜã ±Üâ®ÜÊÜìÓÜ£ PÝ¿áì¨ÜÈÉ ÓܧÚà¿á ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜ®Üá°
A¼ÊÜê©œ ¸ÝÂíP… ÊÜáñÜᤠ¿ááG®…w²WÜÙÜá WÜágÃÝñ…®Ü ±Üâ®Ü¯ìÊÜÞì|PæR           ñæãvÜXÔPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ÍÝÇÝ PæãsÜwWÜÙÜ Ä±æàÄ A¥ÜÊÝ ¯ÊÜÞì| PÝ¿áìÊÜ®Üá°
×í¨æàoá ÖÝPܨæ ÓÜÖÝ¿á ¯àvÜᣤÊæ Gí¨Üá WÜágÃÝ£WÜÙÜ ŸWæY Êæãà© ÊæáaÜácWæ        WÝÅÊÜá ÊÜáor¨ÜÈÉ¿á WÜᣤWæ¨ÝÃÜÄWæà ÊÜ×ÓÜÇÝÀáñÜá. 42,678 ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá°
ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. C£¤àaæWæ »ÝÃÜ£à¿á A¥ÜìÊÜÂÊÜÓæ§ Êæáà騆 Pæàí¨ÜÅ ®ÜvæÔÃÜáÊÜ      ¨ÝSÇæ¿á ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ¯ËáìÓÜÇÝÀáñÜá. A¨ÜáÊÜÃæWÜã ñÝñÝRÈPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§
ÓÜÌñÜíñÜÅ ÓÜËáàûæ¿á ÊæàÙæ ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãwPæ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ WÜágÃÝñ… ®ÜíŸÃ…&1        ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜáPÜRÙÜ ÍæçûÜ~PÜ ÊÜÐÜì ÖÝÙÝWܨÜíñæ ®æãàwPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá.
ÃÝg Gí¨Üá £Ú¨ÜáŸí©¨æ. 2005, ®ÜÊæíŸÃ… ÊæàÙæWæ 1,71,776 Pæãàq ÃÜã.          ®æçÓÜXìPÜ ¨ÜáÃÜíñÜWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ ¿ÞÊÜ ÊÜááíhÝWÜÅñæWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá
ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜĨÜáŸí©¨æ. AÆɨæ Áãàg®æWÜÙÜ hÝÄ¿á ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ WÜágÃÝñ…           GíŸ ŸWæY hÝWÜꣿá®Üá°íoá ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX 8®æà ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ ËÍæàÐÜ
¨æàÍܨÜÈÉÁáà Êæã¨ÜÆ Óݧ®Ü¨ÜÈɨæ. ËË«Ü A¼ÊÜê©œ Áãàg®æWÜÙÜÈÉ 84,435 Pæãàq       A«Ý¿áWÜÙÜ®Üá° AÙÜÊÜwÓÜÇÝÀáñÜá. 2005ÃÜ ÊæàÙæWæ ÖݯWæãÙÜWÝX¨Üª 9,17,158
ÃÜã.WÜÙÜ®Üá° ñæãvÜXÓÜÇÝX¨æ.                             ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ 9,08,710 ¯ÊÝÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÝÓÜPæR ÓÜí±Üä|ìÊÝX Ԩܜ±ÜwÓÜÇÝÀáñÜá.
                                           ÖÝWÜíñÜ ¿ÞÃÜ®Üã° ÓܧÙÝíñÜÃÜ ÊÜÞwÃÜÈÆÉ. 6,500 Gíi¯¿áÃ…WÜÙÜá ÖÝWÜã
  PÜd… A®Üá° ®æÆPÜbcst »ÜãPÜí±Ü:                         29,679 WÜêÖܯÊÜÞì| ñÜýÄWæ ñÜÃܸæࣿá®Üá° ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
  2001, g®ÜÊÜÄ 26ÃÜí¨Üá Cwà ¨æàÍÜÊæà ÓÜí»ÜÅÊÜá©í¨Ü WÜ|ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜÊÜ®Üá°        ""GÈÉ BÃæãàWÜÂËÃÜáñܤ¨æãà AÈÉ BñܾËÍÝÌÓÜËÃÜáñܤ¨æ. GÈÉ BñܾËÍÝÌÓÜËÃÜáñܤ¨æãà
BaÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃæ, WÜágÃÝñ… ÊÜÞñÜÅ £àÊÜÅ »ÜãPÜí±ÜPæR ñÜáñݤX ñÜñܤÄÔ ÖæãàÀáñÜá. PÜd…  AÈÉ GÆÉÊÜä CÃÜáñܤÊæ'' GíŸ AÃܸ… ®Ý|á°w WÜágÃÝñ…Wæ ÖæàÚ ÊÜÞwÔ¨Üí£ñÜá¤.
ÊÜáñÜᤠ»Üáh… iÇæÉWÜÙÜá ®ÝÊÜÞÊÜÍæàÐÜÊÝWÜáÊÜÐÜár Öݯ A®Üá»ÜËÔ¨ÜÊÜâ. hÝÊÜå…
®ÜWÜÃ…, ÃÝh…Pæãàp…, ÓÜáÃæàí¨ÜÅ®ÜWÜÃ… ÖÝWÜã ±ÜsÝO… iÇæÉWÜÙÜÆãÉ ÊÜá®æWÜÚWæ
Öݯ¿ááípÝXñÜá¤. A¯ÄàüñÜ »ÜãPÜí±Ü GÆÉÃÜ®Üã° BÍÜc¿áìaÜQñÜWæãÚÔñÜá¤. Kw
ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ ÊÜá®æWÜÙÜá PÜáÔ¨Üá ®æÆÓÜÊÜáÊݨÜÊÜâ. ÍÝÇæ, ÊÜá®æ, BÓܳñæÅ, ÊÝ~gÂ
PÜorvÜWÜÙÜá ûÜ|ÊÜÞñÜŨÜÈÉ ®æÆPÜáRÃÜáÚ¨ÜÊÜâ. 40 ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác g®ÜÃÜá ±ÝÅ|
PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. B±ÜñÜᤠÓÜí»ÜËst ÖÜñÜᤠ¯ËáÐÜWÜÙÜÈÉ ÃÝg ñÜñܤÄÔ ÖæãàÀáñÜá.
B¨ÜÃæ WÜágÃÝ£WÜÙÜá «Üê£WævÜÈÆÉ. A¨ÜÃÜÆãÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨Ü
®ÜíñÜÃÜ £àÊÜÅ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙݨÜÊÜâ. B±Ü£¤¯í¨Ü ÓÜêÑr¿Þ¨Ü AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° ÓæàÊÝ

                    140                                         141
                   26
               Wæãà«ÝÅ ÓÜñÜÂPæR ŸáTÝì
               ñæãwÓÜÖæãà¨Ü ÓæPÜáÂÆÄÓ…rWÜÙÜá
     2001, APæãràŸÃ… 7ÃÜí¨Üá WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü
   ÔÌàPÜÄst Êæãà© C®Üã° Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á ÓܨÜÓÜÂÃÝX BÁáR¿ÞXÁáà CÃÜÈÆÉ.
   ÓÜíË«Ý®Ü¨Ü ¯¿áÊÜá¨Üíñæ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ BÄÔŸÃÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX 2002, ´æŸÅÊÜÄ
   19ÃÜí¨Üá ÃÝh…Pæãàp…¯í¨Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»æWæ Óܳ—ìÔ¨ÜÃÜá. ´æŸÅÊÜÄ 24ÃÜí¨Üá ´ÜÈñÝíÍÜ
   ±ÜÅPÜoÊÝÀáñÜá. Êæãà© WæÆáÊÜâ ÓÝ—Ô¨ÜÃÜá. C¨ÝX ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉÁáà
   Aí¨ÜÃæ, 2002, ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜí¨Üá ´æçhݸݨ…¯í¨Ü AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ ñæÃÜÙÜᣤ¨Üª
   ÓÝŸÃ…ÊÜᣠGP…Õ±æÅÓ… Ãæç騆 ÊæáàÇæ ±ÜäÊÜìÁãàiñÜ ¨ÝÚ ®ÜvæÀáñÜá. Wæãà«ÝÅ
   ŸÚ ®Üvæ¨Ü D ¨ÝÚ¿áÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá, ÊÜáPÜRÙÜã ÓæàĨÜíñæ 58 g®ÜÃÜá ÓÜiàÊÜ
   ¨ÜÖÜ®ÜÊݨÜÃÜá.
      CÐærÆÉ ®Üv橨Ü᪠ÖÝvÜÖÜWÜÆÇæÉà, GÆÉÃÜ ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÇæÉà!
      Wæãà«ÝÅ Zo®æ¿á ®ÜíñÜÃÜ ®Üvæ¨Ü ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ŸWæY ÓÝPÜÐÜár ŸÃæ¿áÇÝX¨æ.
   Cí©WÜã ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ Pæ¨ÜPÜÇÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ Êæãà© aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Wæ¨Üª ÊÜáãÃæà
   ©®ÜWÜÙÜÈÉ Wæãà«ÝÅ Zo®æ ®Üv橨æªàPæ? A¨Üá PÝPÜñÝÚà¿áÊæà? BPÜÔ¾PÜÊæà? A¥ÜÊÝ
   ±ÜäÊÜìÁãàiñÜÊæà? CíñÜÖÜ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ ŸWæY ¿ÞÃÜã WÜÊÜá®ÜÖÜÄÔÆÉ. ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜ
   ¸æÙÜWæY H®ÝÀáñÜá GíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Óæãà|.
      7.42: ÓÝŸÃ…ÊÜᣠGP…Õ±æÅÓ… ÃæçÆá Wæãà«ÝÅ ¯Çݪ|PæR BWÜÊÜá®Ü.
      7.47: ÊÜááí¨ÜPæR ÖæãÃÜvÜÆá ±ÝÅÃÜí»Ü. B¨ÜÃæ ÃæçÇæÌ ¯Çݪ|¨ÜÈÉ ÖæãñÜá¤
   ÊÜÞÃÜáÊÜÊÜÃÜá PÜÆáÉ ñÜãÃÝo BÃÜí¼ÓÜáñݤÃæ.

142                    143
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                               ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


   7.50: Ãæç騆 aæç®Üá GÙæ¿áÇÝWÜáñܤ¨æ.                     ÖÝWݨÜÃæ Zo®æ ®Üvæ¨Ü PæÆÊæà ûÜ|WÜÙÜÈÉ ÆûÝíñÜÃÜ g®ÜÄWæ PÜÙÜá×ÓÜÇݨÜ
   8.00: GÃÜvÜ®æà ¸ÝÄWæ aæç®Ü®Üá° GÙæ¿ááñݤÃæ.                 C&ÊæáàÇ… ÓÜêÑr¿ÞX¨Ü᪠ÖæàWæ? AÐæãrí¨Üá ÎàZÅÊÝX ÓÜáÚÛ®Ü ÓÜÃÜÊÜÞÇæ¿á®Üá°
   8.07: ÃæçÆ®Üá° ÓÜáñÜá¤ÊÜÄ¨Ü ¨æãvÜx WÜáí±æäí¨Üá GÓ…&6 ¸æãàXWæ ¸æíQ ÖÜbcñÜá.  ÖÜÃÜvÜÆá ¿á£°Ô¨Ü᪠¿ÞÊÜ E¨æªàÍÜPÝRX? ¿ÞÃÜ ×ñÝÓÜQ¤WÝX? A©ÃÜÈ,
   D Zo®æ¿á ŸWæY ÓÜñÜÂÍæãà«Ü®æ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ ñÜívÜÊæäí¨Üá    PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜá AñÝÂaÝÃÜÊæÓÜX¨ÝªÃæ®Ü°ÇÝ¨Ü 16 ÊÜÐÜì¨Ü ÊÜááÔÉí ¿ááÊÜ£ GÈÉ
WÜágÃÝ£Wæ ñæÃÜÚñÜá. A¨Ü®Üá° ""ÓæPÜáÂÆÃ… ËáÐÜ®…'' Gí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. HPæí¨ÜÃæ  Öæãà¨ÜÙÜá? D ŸWæY ¿ÞÊÜ EñܤÃÜÊÜä CÆÉ. ÓæPÜáÂÆÃ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ EñܤÃÜÊÜä
ÊÜááí¸æç®Ü Ëáv… væà ±Ü£ÅPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜ BPÝÃ… ±ÜpæàÇ…, TÝÂñÜ ±ÜñÜÅPÜñÜì ¹.i.    ¸æàQÆÉ. Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¯í©ÓÜÆá ®æ±ÜÊæäí¨Üá ¸æàQñܤÐær.
ÊÜXàìÓ… ÖÝWÜã ©Èà±… ±ÜvÜWÝíÊ…PÜÃ… B ñÜívܨÜÈɨܪÃÜá.                  ""2002, ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜ ÃݣŠE®Ü°ñÜ A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° PÜÃæÔPæãívÜ Êæãà©, ×í¨Üã
   ""ÓÝŸÃ…ÊÜᣠGP…Õ±æÅÓ… ÃæçÆá ¯WÜ©ñÜ ÓÜÊÜá¿áQRíñÜ ËÙÜíŸÊÝX ÓÝWÜᣤñÜá¤.    WÜÙÜ ±ÜÅ£PÝÃÜ ÖæãàÃÝo¨ÜÈÉ ÖÜÓܤûæà±Ü ÊÜÞvܸæàw Gí¨Üá ¯¨æàìÍÜ®Ü ¯àw¨ÜÃÜá.
ÖÝWæ ÓÝWÜᣤ¨Üª ÃæçÈWæ ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜ ¸æÙÜWæY 8 WÜípæWæ Wæãà«ÝÅ ŸÚ ¸æíQ       CíñÜÖÜ ÊÜÞ×£¿á®Üá° ¯àw¨Ü᪠Êæãà© ÓÜí±Üâo¨ÜÈɨܪ ÓÜbÊÜÃæ㟺ÃÜá'' Gí¨Üá
ÖÜaÜcÇÝÀáñÜá. ÓܧÚà¿á ÊÜÃÜ©WÝÃÜÃÜá PÜãvÜÇæà ÓܧÙÜPæR «ÝËÔ ÓÜᩪ ÊÜÞw¨ÜÃÜá.    Lp…ÆáP… ±Ü£ÅPæ ±ÜÅ£±Ý©ÔñÜá.
ŸÖÜáÍÜ@ D Zo®æ¿á®Üá° Êæã¨ÜÆá ÊÜÃÜ© ÊÜÞw¨Ü᪠Bh…ñÜP… qË. Äkáà qË¿á           B¨ÜÃæ ®Üv橨æªà®Üá?
ÓܧÚà¿á PÝÂÊÜáÃÝÊÜá®… Wæãà«ÝÅPæR «ÝËÔ ËàwÁã bñÜÅ|WÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨Üá,           1. Wæãà«ÝÅ ¨ÜáÃÜíñÜ ÓÜí»ÜËst PæÆÊæà ¯ËáÐÜWÜÙÜÈÉ Cw ÃÝhݨÜÂíñÜ
PÜãvÜÇæà AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. GÃÜvÜá WÜípæ¿á ÊæàÙæWæ ±ÜÅÓÝÃÜ       ÊÜáá®æ°aÜcÄPæ ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
ÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. Cñܤ ¨ÜãÃܨÜÍÜì®Ü ÓæàĨÜíñæ CñÜÃÜ aÝ®æÇ…WÜÙÜá ñÜÊÜá¾       2. ±ÜÄÔ§£¿á ÊæáàÇæ ¯WÝ CvÜáÊÜíñæ ±æäÈàÓÜÄWæ ÓÜãaÜ®æ ÖæãàÀáñÜá.
PÝÂÊÜáÃÝÊÜá®…WÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×Ô¨ÜÊÜâ. D ÊÜá«æ A®ÝÊÜá«æà¿á C&ÊæáàÇæãí¨Üá         3. ±ÜÄÔ§£ E©ÌWÜ°WæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü®Üá° ñÜvæ¿ááÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÓÜáoár PÜÃÜPÜÇݨÜ
GÆÉÄWÜã ŸÃÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá. Zo®æ¿á ±ÜÅñÜÂûܨÜÎìWÜÙÝX¨Üª ÓܧÚà¿á ÊÜÃÜ©WÝÃÜÃÝ¨Ü     ¨æàÖÜWÜÙÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ ñÝÃÜ¨æ ¨ÜãÃÜ¨Ü ÓܧÙܨÜÈÉ ÓÝÊÜáã×PÜÊÝX
A¯Ç… ÊÜáñÜᤠ¯àÆÊÜå… Óæã௠GíŸÊÜÃÜ ÊÜ꣤ ÊÜáñÜᤠ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÓÜíTæÂWÜÙÜ®Üá° B    AíñÜÂÓÜíÓÝRÃÜ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá ÓÜãbÓÜÇÝÀáñÜá.
C&ÊæáàÇ…®ÜÈÉ EÇæÉàUÓÜÇÝXñÜá¤. A¨ÜÃÜÈÉ, PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜá ÖÝWÜã £íw £¯ÓÜáWÜÙÜ®Üá°     4. Wæãà«ÝŨÜÈÉ ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜí¨æà PÜ´ÜäÂì Ë—Ô¨ÜÃæ, ÊÜáÃÜá©®Ü ÊÜvæãà¨ÜÃÝ,
ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜᣤ¨Üª AƳÓÜíTÝÂñÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ZÐÜìOæÁãí¨Üá       AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜWÜÃÜ, ÓÜŸÃ…PÝíñÝ ÓæàĨÜíñæ ÃÝg嬆 GÆÉ ÓÜãûÜ$¾ ±ÜŨæàÍÜWÜÚWÜã
®ÜvæÀáñÜá. AÆɨæ ÊÜááÔÉí ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ¸ÝÆQÁ㟺ÙÜ ÊæáàÇæ PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜá      PÜ´ÜäÂìÊÜ®Üá° ËÓܤÄÓÜÇÝÀáñÜá. ÊÜÞa…ì 1ÃÜ ÊæàÙæWæ ÖæaÜãcPÜwÊæá ÃÝhݨÜÂíñÜ
ÇæçíXPÜ ¨ègì®Ü ®Üvæst PÝÃÜ| Pæãà±æäà©ÅPܤ AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜá PÜÃÜÓæàÊÜPÜĨܪ    PÜ´ÜäÂì hÝÄ¿áÈÉñÜá¤.
GÓ…&16 ¸æãàX¿á ÊæáàÇæ PÜÆáÉ ñÜãÃÝo BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. Pæã®æWæ ¸æíQ              5. ÃÝg ÓÜbÊÜ ÓÜí±Üâo¨Ü ñÜáñÜáì ÓÜ»æ PÜÃæ¨Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å Êæãà©, g®ÜÃÜá
ÖÜaÜcÇÝÀáñÜá'' Gí¨Üá ËÊÜÄÓÜÇÝXñÜá¤.                        ÍÝí£Àáí©ÃÜáÊÜíñæ ÊÜá®ÜË ÊÜÞwPæãívÜÃÜá.
   C¨Üá ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ ñÜívÜ ¯àw¨Ü ÊÜÃÜ©. B¨ÜÃæ C&ÊæáàÆ®Üá° PÜÙÜá×ÓÜÆá BÃÜí¼      6. ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ E©ÌWÜ° ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ¯¿áíñÜÅ|PæR ñÜÃÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ±æäÈàÓ…
Ô¨Ü᪠¿ÞÃÜá, ¿ÞÊÝWÜ GíŸá¨Üá ÊÜÞñÜÅ ÓܳÐÜrÊÝWÜÈÆÉ. D ŸWæY A¯Ç… ÊÜáñÜᤠ      ÖÝWÜã ËáàÓÜÆá±Üvæ¿á®Üá° ¯ÁãàiÔñÜá.
¯àÆÊÜå… Óæã௿áÊÜÃÜ®æ°à ±ÜÅΰԨÝWÜ, ®ÝÊÜâ AíñÜÖÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÃÜ©¿á®Üã°         7. ÎàZÅ ±ÜÅÖÝÃÜ ¨ÜÙÜÊÜ®Üá° PÜÃæÔ AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ÊÜvæãà¨ÜÃÝ ÊÜáñÜá¤
ÊÜÞwÆÉ Gí¨ÜÃÜá. ®ÜÊÜá¾ ÖæàÚPæ¿á®Üá° £ÃÜáaÜÇÝX¨æ Gí¨Üá ±ÜÅ£±Ý©Ô¨ÜÃÜá.       Wæãà«ÝÅWÜÙÜÈÉ ¯Áãàg®æ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.

                   144                                       145
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                              ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


   8. AÃæÓæà®Ý ±ÜvæWÜÚWÜã PÜÃæ ¯àw ÓÜãûÜ$¾ ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ PÜÙÜá×ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ
±ÜÄÔ§£ PæçËáàÃܨÜíñæ ñÜvæ¿áÆá ¿á£°ÓÜÇÝÀáñÜá.
   9. «ÝËáìPÜ ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ ÊÜááíhÝWÜÅñÝ PÜÅÊÜáÊÝX ±æäÈàÓÜÃÜ®Üá° ¯ÁãàiԨܪÆɨæ,
GaÜcÄPæ¿á ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üã° ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
   10. ´æŸÅÊÜÄ 28ÃÜí¨Üá Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÊÜá®ÜË ÊÜÞw¨Ü Êæãà© Óæà®æ¿á®Üá°
PÜÙÜá×ÔPæãvÜáÊÜíñæ PæãàĨÜÃÜá. HPæí¨ÜÃæ AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ Óæà®Ý ±Üvæ¿á
¿ÞÊÜ ñÜáPÜwWÜÙÜã CÃÜÈÆÉ. WÜw¿áÈɨܪ Óæç¯PÜÃÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ÊÜvæãà¨ÜÃÝ
ÖÝWÜã ÃÝh…Pæãàp…WÜÚWæ ËÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ PÜÃæñÜÃÜÇÝÀáñÜá.
   11. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨… ®ÜWÜÃܨÜÈÉÁáà ÊÜÞa…ì 1ÃÜí¨Üá GÃÜvÜá ÓÜãûÜ$¾
±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ Óæà®Ý ñÜáPÜwWÜÙÜ®Üá° ¯ÁãàiÓÜÇÝÀáñÜá.                ±Ü¨Ü±Üâíg
   12. PÜívÜÈÉ WÜáívÜá B¨æàÍÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
   13. ÊÜááíhÝWÜÅñÝ PÜÅÊÜáÊÝX ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃÜ®Üá° Ÿí—ÓÜÇÝÀáñÜá.         ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÖæãÓÜ ±Ü¨Ü±ÜâígWÜÙÜ®Üã° ÖÜáoárÖÝPÜŸÆÉÃÜá.
   14. ÓÜbÊÜÃÜá ÖÝWÜã PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÚWæ ÓÜíŸí«Ü±Üor iÇæÉWÜÙÜ ±ÜÄÔ§£¿á       1. Ô.Gí.: PÝÊÜá®… ÊÜÞ®…(®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©)
ÊæáàÇæ ¯WÝ CvÜáÊÜíñæ ÓÜãbÓÜÇÝÀáñÜá.                        2. Ô.Gí.: bà´… ÊÜÞ®…ÓÜrÃ…(CíXÉÐ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá).
   ×àWæ GÆÉ Äࣿá ÊÜááíhÝWÜÅñæWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá°      3.¹.q.: »ÝÃÜñ… oáÊÜÞÃæãà
ÓæPÜáÂÆÃ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá, ÊÝ©WÜÙÜá ¨ÜãÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜ A¥Üì˨æ? Jí¨Üá      4. I.q.: Cíw¿á®… pæPÝ°Æi
ÊæàÙæ Êæãà©¿áÊÜÄWæ AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜ ŸWæY ¿ÞÊÜ PÝÙÜi¿áã CÃÜ©¨ÜªÃæ AÃæÓæà®Ý      5. I.q.: Cíw¿Þ oáÊÜÞÃæãà
±ÜvæWÜÙÜá, ÎàZÅ ±ÜÅÖÝÃÜ ¨ÜÙÜ ÖÝWÜã Óæà®æ¿á®Üá° HPæ ¯ÁãàiÓÜᣤ¨ÜªÃÜá? WÜágÃÝñ…   6. Ë.i. ÊæçŸÅíp… WÜágÃÝñ…
Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á A—ÊæàÍÜ®ÜÊÜ®Üá° A«Üì¨ÜÇæÉà ¹oár Êæãà© ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜí¨Üá
Wæãà«ÝÅPæR «ÝËÓÜᣤ¨ÜªÃæ?
   CÐÝrX¿áã WÜágÃÝñ… g®ÜÃÜ ŸWæY ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓæPÜáÂÆÃ…ÊÝ©WÜÙÜá
qàPݱÜÅÖÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜÊÜâ. C¨Üá WÜágÃÝ£WÜÚWæ ®æãàÊÜâíoáÊÜÞwñÜá.
                   146                                      147
                     27
                    ÊݨÜQRÚ¨Ü
                    ÊÝg±æàÀá!
     2002, H²ÅÇ…®ÜÈÉ WæãàÊݨÜÈÉ ¹hæ² PÝ¿áìPÝÄ~ ÓÜ»æ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá.
   Ë®ÝPÝÃÜ| ñÜÊÜá¾®Üá° PÜoáÊÝX qàQÓÜᣤ¨Üª ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚí¨ÝX ÊÜá®Ü®æãí¨Üá
   Êæãà© ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®ÜPæR ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ
   ÃÝià®ÝÊæá¿á®Üá° £ÃÜÓÜRÄÓÜÇÝÀáñÜá. H²ÅÇ… 12ÃÜí¨Üá WæãàÊݨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü
   ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓÜ»æ¿áÈÉ AoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá WÜágÃÝñ… ×íÓÝ
   aÝÃÜ¨Ü ŸWæY ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá.
     ""»ÝÃÜñÜ¨Ü hÝñÜ£àñÜñæÁáà A±Ý¿á¨ÜÈɨæ GíŸ BÃæãà±ÜWÜÙÜá Cí¨Üá PæàÚ
   ŸÃÜᣤÊæ. ®ÜÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ BÃæãà²ÓÜᣤÃÜáÊÜ D ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ¿ÞÃÜá? D ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ
   hÝñÜ£àñÜñæ¿á A¥ÜìÊæà®Üá? ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÊÜáñÜᤠPæùÓܤÃÜá PÝÈvÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà D
   ¨æàÍÜ hÝñÜ£àñÜÊÝXñÜá¤. ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÊÜáñÜᤠPæùÓܤÃÜá Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ »ÝÃÜñÜ hÝñÜ£àñÜ
   ÃÝÐÜóÊÝWÜÈÆÉ. D ¨æàÍÜPæR BWÜËást A®Ü «ÜËáàì¿áÄWæ AÊÜÃÜÊÜÃÜ ®Üí¹Pæ,
   BaÝÃÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜÆá, BÃÝ—ÓÜÆá ÊÜááPܤ AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜÇÝXñÜá¤.
   AÊÜÃÜ®Üá° ¿ÞÃÜ㠟ƱÜÅÁãàWÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜáñÝíñÜÄÓÜÆá ±ÜſᣰÓÜÈÆÉ.
   HPæí¨ÜÃæ ŸÇÝñÝRÃÜÊÝX ÊÜáñÝíñÜÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜíÓÜ¢£ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉÃÜÈÆÉ.
   PæÆÊæäÊæá¾ ÓÜ|¡±Üâor Zo®æWÜÙÜá ®Üvæ¿ááñܤÊæ. AÊÜâ PæçËáàÄ ¨æãvÜx £PÝRoWÜÙÜã
   BWÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ GÆÉ Zo®æWÜÙÜ ÊÜáãÆPæR ÖæãàX ®æãàw¨ÜÃæ AÊÜâ ÖæaÜác£¤ÃÜáÊÜ
   AÓÜÖÜ®æ¿á ´ÜÆÊÝXÃÜáñܤÊæ.
     WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®Üv橨ݪ¨ÜÃÜã H®Üá?

148                      149
                 ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                                 ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


  Jí¨Üá ÊæàÙæ AÊÜÞ¿áPÜ PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜ®Üá° ÓÝŸÃ…ÊÜᣠÃæç騆 ¸æãàXWÜÙÜÈÉ        »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ ËÃÜá¨Üœ AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ ÓÜÊÝì®ÜáÊÜáñÜ ÃÜã²ÓÜÆá
iàÊÜíñÜÊÝX ÓÜáoárÖÝPÜáÊÜ ²ñÜãÄ ÃÜã²Óܨæ ÖæãàX©ª¨ÜªÃæ WÜágÃÝñ… ×íÓÝ           ¿á£°ÓÜÇÝWÜᣤ¨æ.
aÝÃÜÊæà ÓÜí»ÜËÓÜᣤÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ A¨ÝWÜÈÆÉ. PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜ®Üá° ÓÜiàÊÜÊÝX ¨ÜÖÜ®Ü        B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ ®ÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜᣤ¨æªàÊæ. ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉ
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. C¨ÜPæR PÝÃÜ|PÜñÜìÃÝÃÜá? ÓÜÃÜPÝÃÜ D ŸWæY ñܯTæ ®ÜvæÓÜᣤ¨æ.        ®ÝÊæí¨Üã A®Ü «ÜËáàì¿áÃÜ®Üá° ŸÇÝñÝRÃܱÜwÔÆÉ. ®ÝÊÜâ A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜá GíŸ
WÜãyÜaÜÃÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ÊÜÞ×£ PÜÇæÖÝPÜᣤÊæ. B¨ÜÃæ WÜágÃÝñ… ¨ÜáÃÜíñÜPæR Gvæ       ñÝÃÜñÜÊÜáÂÊÜ®Üã° ÊÜÞwÆÉ. ®ÝÊÜâ ±ÜäiÓÜáÊÜ Ë«Ý®Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿ÞXÃÜŸÖÜá¨Üá.
ÊÜÞwPæãor ÊÜáãÆ PÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá. Wæãà«ÝÅ ®ÜíñÜÃÜ¨Ü          B¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜá JŸº®æà. D PÝÃÜ|PÝRXÁáà »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜÅ£Ðæu ÖæaÝcWÜᣤ¨æ''.
×íÓÝaÝÃÜÊÜ®Üá° SíwñÜ SíwÓÜÇæà¸æàPÜá. B¨ÜÃæ ¸æãàXWæ ¸æíQ CorÊÜÃÝÃÜá? B           D »ÝÐÜ|¨ÜÈÉ ÊÝg±æàÀá ¿ÞÊÜ PÜvæ¿áã Wæãà«ÝÅ¨Ü ŸWæY ¯©ìÐÜrÊÝX
¸æíQ ÖÜÃÜw¨Ü᪠ÖæàWæ?                                 EÇæÉàUÓÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ÃÝg«ÜÊÜáìÊæà®æíŸá¨Ü®Üá° ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. Êæãà© A¨Ü®Üá°
  ®ÜÊÜᾨÜá ŸÖÜá«ÜËáàì¿á ÃÝÐÜó. ÖÜÆÊÝÃÜá »ÝÐæWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉÊæ.        ±ÝÈÔ¨ÜÃÜá.
J¸æ㺟ºÃÜá Jí¨æãí¨Üá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° BÃÝ—ÓÜáñݤÃæ. ®ÝÊÜâ ÍÝí£¿ááñÜ ÓÜÖܸÝÙæÌ
¿áÈÉ ®Üí¹Pæ Cqr¨æªàÊæ. «ÜÊÜáìWÜÚWæ ÓÜÊÜÞ®Ü WèÃÜÊÜ ¯àvܸæàPæí¨Üá ®ÝÊÜâ           XÇ… Ÿí¨ÜÃÜá WÜágÃÝñ…Wæ:
®Üí¹¨æªàÊæ. ¿ÞÃÜá PÜãvÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü hÝñÜ£àñÜñæ¿á ŸWæY ±ÜÅΰÓܸÝÃܨÜá. ®ÜÊÜá¾         2002, ÊÜÞa…ì ÖÝWÜã H²ÅÇ… £íWÜÚ®ÜÊÜÃæWÜã E©ÌWÜ°Wæãíw¨Üª ±ÜÄÔ§£¿á®Üá°
±ÝÈWæ WæãàÊÝ©í¨Ü WÜáÊÝÖÜq¿áÊÜÃæWÜã »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜá|á¡ Jí¨æà. D ®æƨÜÈÉ          Pæã®æWÜã ¯¿áíñÜÅ|PæR ñÜÃÜÇÝÀáñÜá. ±Üíhݸ…®ÜÈÉ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á®Üá° ÖÜ£¤QR¨Üª
ÊÝÔÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃæÆÉ Jí¨æà. ®ÜÊÜáWæ «ÝËáìPÜ £àÊÜÅÊݨܨÜÈÉ ®Üí¹Pæ CÆÉ. Cí¨Üá       Pæ.².GÓ…. XÇ… AÊÜÃÜ®Üá° WÜágÃÝñ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿áÊÜÃÜ »Ü¨ÜÅñÝ ÓÜÆÖæWÝÃÜ®ÝX
»ÜÁãàñݳ¨Ü®æ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜPæR A£ ¨æãvÜx ¸æ¨ÜÄPæ¿ÞX¨æ. ®Ý®Üá gWÜ£¤®Ü ¿ÞÊÜ ÃÝÐÜóPæR    ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÓÜÌñÜ@ Êæãà©¿áÊÜÃæà XÇ…Wæ ÊÜá®ÜË ÊÜÞwPæãívÜÃÜá.
Öæãà¨ÜÃÜã AÈÉ®Ü BvÜÚñÜ¨Ü aÜáPÝR~ ×w¨ÜÊÜÃÜá EWÜÅ CÓÝÉí »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á          2002, Êæáà 2ÃÜí¨Üá A—PÜêñÜÊÝX gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãívÜ XÇ… PÜãvÜÇæà
¹àg ¹ñÜᤣ¤¨æÁáí¨Üá ¨ÜãÃÜáñݤÃæ. CÓÝÉí®ÜÈÉ GÃÜvÜá ÊÜááSWÜÚÊæ. Jí¨Üá A®Ü        PÝ¿áì±ÜÅÊÜêñܤÃݨÜÃÜá. PÝ®Üã®Üá ÊÜáñÜᤠÓÜáÊÜÂÊÜÓ槿á ÓÜÊÜáÓæ¿áíñÜÖÜ ÓÜíQà|ì
«ÜËáàì¿áÃÜ ŸWæY ÓÜ×ÐÜá¡ »ÝÊÜ®æ Öæãí©¨æ. ÓÜñÜ ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ñÜáÚ¿á¸æàPæí¨Üá,      ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ¯»ÝÀáÔ A®Üá»ÜÊÜ C¨Üª XÇ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å PÜaæàÄ, WÜêÖÜ ÓÜbÊÝÆ¿á
±ÜÃÜÓܳÃÜ ²Åà£, A®ÜáPÜí±Ü ÊÜáñÜᤠÓÜíÊæà¨Ü®æ¿á®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá ÖæàÙÜáñܤ¨æ.  ÖÝWÜã ÃÝg ±æäÈàÓ… CÇÝTæ¿á gñæWÜãw PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜÊÜ®Üá° ÖÜ£¤PÜRÆá
B¨ÜÃæ Cí¨Üá CÓÝÉí ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ñÜÇæÁáñÜᤣ¤ÃÜáÊÜ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿áÈÉ ÓÜ×ÐÜá¡ñæWæ       Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá.
hÝWÜÊæà CÆÉ. AÊÜÃÜá iÖݨ…®Ü PÜÖÜÙæ¿á㩨ݪÃæ. Cw gWÜñܤ®æ°à ñÜÊÜá¾ ×wñÜPæR         ""PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜPæR ñæÃæ ¹©ª¨æ. B¨ÜÃæ WÜágÃÝñ…®ÜíñÜÖÜ ÓÜãûÜ$¾ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ
ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÞñܮݰvÜᣤ¨ÝªÃæ. GÇæÉÈÉ ÊÜááÔÉÊÜáĨݪÃæãà AÇæÉÇÝÉ AÊÜÃÜá      ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ®ÝgãPÝX ¯»ÝÀáÓÜÆá ±æäÈàÓÜÄWæ ñÜÃܸæ࣠¯àvܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂ
CñÜÃÜÃæãí©Wæ ¸æÃæñÜá Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨ÜPæR ԨܜÄÆÉ. ñÜÊÜá¾ ñÜñÜÌWÜÙÜ®Üá° ÍÝí£¿ááñÜÊÝX    ˨æ. ÃÝÑóà¿á ÊÜÞ®ÜÊÜ ÖÜPÜáRWÜÙÜ BÁãàWÜ ÊÜÞwÃÜáÊÜ ÖÜÆÊÝÃÜá δÝÃÜÓÜáWÜÙÜÈÉ
±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ Ÿ¨ÜÇÝX ¸æ¨ÜÄPæ ÊÜáñÜᤠ»ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á ÊÜáãÆPÜ ÖÜÃÜvÜÆá        ±æäÈàÓÜÃÜÈÉ ÊÜ꣤±ÜÃÜñæ¿á®Üá° ñÜáíŸáÊÜâ¨Üã Jí¨ÝX¨æ. XÇ… AñÜÂíñÜ WèÃÜÊݯÌñÜ
¿á£°ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. D A±Ý¿á¨Ü ŸWæY gWÜñÜᤠGaæcñÜá¤Pæãíw¨æ. »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á         A—PÝÄ. ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü gñæ WÜw¿á®Üá° ÖÜíbPæãíwÃÜáÊÜ WÜágÃÝñ…®ÜíñÜÖÜ ÃÝgÂPæR
ŸWæY ¯ÆìûÜ$ ñÜÙæ¿ááÊÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÝÊæí¥Ü NãàÃÜ A±ÜÃÝ«ÜÊæÓÜX¨æÊÜâ Gí¨Üá          XÇ… AÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ, ÓÜÖÝ¿á ¨æãÃæñÜÃæ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÓÜıÜwÓÜŸÖÜá¨Üá'' Gí¨Üá
gWÜ£¤®Ü ÃÝÐÜóWÜÙÜá A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼ÔÊæ. DWÜ GaæcñÜᤠÓÜíZqñÜÃÝWÜᣤÊæ.       Êæãà© XÇ… ®æàÊÜáPÜÊÜ®Üá° ÊÜááPܤ ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá.

                    150                                         151
                ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©                             ¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©


  XÇ… gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãívÜ Jí¨æà ÊÝÃܨÜÈÉ ®ÜWÜÃÜ¨Ü ±æäÈàÓ… B¿ááPܤ ².Ô.     PÜpÝr ¨æÌàÐÜË©ª¨ÜªÃæ 70 ©®ÜWÜÙæãÙÜWæ G´…IBÃ… ¨ÝSÈÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞw
±Ýívæ¿áÊÜÃÜ®Üá° WÜágÃÝñ… WÜêÖÜTÝñæ gÊݸݪÄÀáí¨Ü ÊÜááQ¤WæãÚÔñÜá. AÆÉ¨æ      PæãvÜᣤ¨ÜªÃæ?!
ÊÜááÔÉí A—PÝÄÁ㟺ÃÜ®Üá° ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿áÊÜÃÜ GÃÜvÜ®æà »Ü¨ÜÅñÝ ÓÜÆÖæWÝÃÜÃܮݰX
®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ×íÓÝaÝÃÜ©í¨Ü ®æãí¨ÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ BPÜÅÊÜá|
ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÓÜãbÔ Êæç¿áQ¤PÜÊÝX G´…IBÃ… ¨ÝSÈÓÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá
Êæãà© NãàÑÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ¨ÜãÃÜá ¯àvܸæàPݨÜá¨Üá ÓÜíñÜÅÓܤÃÜÆÉ, ±æäÈàÓÜÃÜá B
PæÆÓÜ ÊÜÞvܸæàPÜá. AÐÜrPÜãR "Ô²Ô'¿á 154®æà ÓÜí×ñæ¿áw ÎûÝÖÜì A±ÜÃÝ«ÜPæR
ÓÜíŸí«Ü±Üoríñæ BÃæãà²WÜÙÜ®Üá° ±Üñæ¤ ÊÜÞw G´…IBÃ… ¨ÝSÈÓܸæàPݨÜá¨Üá
±æäÈàÓÜÃÜ PÜñÜìÊÜ GíŸ qàPæ PæàÚŸíñÜá.
  ""®Ý¿á¿ááñÜÊÝX ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ Ô²Ô¿á 154®æà Ë—¿á ÊæáàÇæ
ÓÜÊÝÄ ÊÜÞvÜÆá A—PÝÃÜÊÜ®Üá° ¨ÜáÃÜá±ÜÁãàWÜ ±ÜwÔPæãívÜ Êæã¨ÜÆ ÊÜÂQ¤
Êæãà©¿áÊÜÃæà®ÜÆÉ. Óæãà¯¿Þ WÝí—¿áÊÜÃÜ W&#