Docstoc

86418098-Perbezaan-Antara-Klsr-Dan-Kbsr

Document Sample
86418098-Perbezaan-Antara-Klsr-Dan-Kbsr Powered By Docstoc
					             PERBANDINGAN ANTARA KLSR DAN KBSR
   ASPEK             KLSR                   KBSR
Corak       Pendidikan bercorak umum dan        Pendidikan bercorak asas dan meluas
Pendidikan     akademik yang mementingkan hafalan.    yang menitikberatkan penguasaan 3M.
                               (membaca, menulis, mengira)

Perkembangan    Tidak memberi perhatian kepada       Menitikberatkan perkembangan dan
murid       perkembangan dan perbezaan individu.    perbezaan murid secara menyeluruh.

Bidang pelajaran  Bilangan mata pelajaran terlalu banyak   Hanya tiga bidang pelajaran utama
          serta membebankan murid.          iaitu bidang komunikasi, bidang
                               perkembangan diri dan bidang Alam
                               dan Manusia.

Bentuk       Pengajaran berbentuk menyeluruh.      Pengajaran  mengikut  keupayaan
pengajaran                          murid.  Strategi  gabung  jalin,
                               pengajaran bertema, pengayaan dan
                               pemulihan digunakan.

Pengajaran &    Pengajaran dan pembelajaran terhad     Pengajaran dan pembelajaran
pembelajaran    pada buku teks.              dirancang oleh guru dengan
                               menggunakan kreativiti dan bahan
                               yang mudah diperoleh.

Suasana &     Suasana dan organisasi bilik darjah yang  Suasana dan organisasi bilik darjah
organisasi bilik  kaku dan tidak fleksibel.         bercorak terbuka. Murid-murid
darjah                            dikelompokkan mengikut kebolehan
                               dan pencapaian.

Kaedah       Kaedah pengajaran berpusat kepada     Kaedah pengajaran berpusat kepada
pengajaran     guru                    murid.

Pendidikan Moral  Tidak mempunyai Pendidikan Moral      Mempunyai Pendidikan Moral khusus
                               untuk murid-murid bukan Islam.

Bentuk penilaian  Hanya penilaian sumatif digunakan     Penilaian sumatif dan formatif
          untuk mengukur pencapaian murid.      dugunakan untuk mengukur
                               pencapaian murid.

Penyampaian    Pelajaran disampaikan secara formal    Pelajaran disertakan dengan alat
          dan kurang alat bantu mengajar.      bantu mengajar yang selaras dengan
                               kebolehan murid.

Sukatan      Sukatan pelajaran kurang fleksibel.    Sukatan pelajaran fleksibel dengan
pelajaran                           penggabugjalinan beberapa
                               kemahiran.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:262
posted:8/15/2012
language:Malay
pages:2