Docstoc

Acorn Profit Analyzer Overview

Document Sample
Acorn Profit Analyzer Overview Powered By Docstoc
					   Time-Driven
 Activity Based Costing

Zarządzanie rentownością przy
    wykorzystaniu
 Rachunku Kosztów Działań
   Opartego Na Czasie
Drastyczne zmiany w otoczeniu
• Zmiany w strukturze kosztów


        Koszty
       pośrednie
                 Koszty
                 pośrednie
       Materiały                 Materiały
       Robocizna
       bezpośrednia    Robocizna
                bezpośrednia


                Technologia
       Technologia        XX w.       XXI w.
Optymalne rozliczanie kosztów
  Wysoki
                        Koszt całkowity


 KOSZT
                                 Koszt pomiaru

      Koszt błędów
  Niski

       Niska     Optymalny System Kosztów            Wysoka
                 PRECYZJA
Tradycyjny rachunek kosztów vs Activity-
       Based Costing
       Tradycyjnie   ABC
       Resources   Resources

                     Nośniki
                     Zasobów

  Alokacja
               Activities

                     Nośniki
                     Działań

        Products   Cost Objects
    Ewolucja metody ABC
• Koniec lat 80-tych: rozwój tradycyjnej metody
 kalkulacji kosztów ABC
• Początek lat 90-tych – pierwsze narzędzia ABC
  – OROS ABC
  – Hypher ABC  Metify ABM
  – Activity Analyzer
• Początek 2000: powstanie koncepcji Time-Driven ABC;
 odpowiedź na praktyczne problemy związane ze
 standardowym ABC
         Tradycyjne ABC
  Działania Wydziału Zamówień
        Przyjmowanie zamówień
        Obsługa reklamacji
        Sprawdzanie wiarygodności kredytowej klienta
  Tradycyjny system ABC
        Określenie zasobów                   € 560 000
        Przypisanie zasobów do działań
        Ustalenie całkowitej ilości nośników kosztów
        Obliczenie kosztu jednostkowego nośnika kosztów
Działanie           %     Koszt      # nośników   Koszt jedn.
                     Działania     kosztów   nośnika kosztów
Przyjmowanie zamówień     70%    € 392 000       7 000    € 56/zam.

Obsługa reklamacji      10%    € 56 000         200   € 280/reklamacja

Sprawdzanie wiarygodności   20%    € 112 000        350   € 320/check-up
kredytowej klienta


TOTAL           100%    € 560 000
     Główne problemy z ABC

• Utrzymanie systemu
  – Trudności w aktualizacji, rozbudowie i utrzymaniu modelu.
• Efektywność
  – Brak możliwości określania stopnia wykorzystania
   zasobów oraz kosztów niewykorzystanych zasobów.
• Złożoność – Dokładność
  – Uzyskanie wysokiej dokładności skutkuje nadmierną
   złożonością modelu.
Dodatkowe problemy z tradycyjnym
       ABC
• Zasobochłonny
  – Kosztowny i trudny w utrzymaniu i aktualizacji model ABC w związku
   z zachodzącymi w firmie zmianami (dochodzą nowe działania,
   zmienia się poziom wykonywanych działań i konsumpcji zasobów).
  – Kosztowne prowadzenie wywiadów w celu aktualizacji modelu.
• Nieskalowalny
  – Ograniczona ilość i złożoność działań; maskuje zróżnicowanie i
   złożoność procesów zachodzących w firmie, zachowań klientów,
   konsumpcji zasobów.
• Statyczny
  – Zmiany w strukturze produktów oraz poziomie działań wymagają
   ponownych analiz, a niekiedy wręcz przemodelowania systemu ABC
• Niedokładny
  – Zakłada 100% efektywność zasobów.
  – Uśrednione koszty jednostkowe
Różnice w zachowaniu klientów
Klienci o wysokich kosztach obsługi    Klienci o niskich kosztach obsługi
•  Kupują produkty na zamówienie   •  Zamawiają standardowe produkty
•  Zamawiają małe ilości       •  Kupują duże ilości
•  Zróżnicowane terminy dostaw    •  Stałe terminy dostaw
•  Zróżnicowane wymagania       •  Standardowe warunki dostaw
  odnośnie dostaw
•  Zamówienia ręczne         • Zamówienia elektroniczne (EDI)
•  Wysoki poziom wsparcia przed-   • Niski poziom obsługi przed-
  sprzedażnego (marketingowego,    sprzedażnej (standardowe ceny i
  technicznego, handlowego)      warunki zamówień)
•  Wysoki poziom wsparcia po-     • Brak konieczności wparcia po-
  sprzedażnego (instalacja,      sprzedażnego
  szkolenia, gwarancja, help desk)
•  Długi okres kredytowania      • Płacą terminowo, krótkie terminy
  lub płacą nieterminowo        płatności
   Time-Driven ABC nie posługuje się wartościami średnimi !
   Identyfikuje różnice w każdej transakcji i symuluje wielkość
   konsumowanych zasobów oraz ich koszt.
   Zamodelowany proces przyjmowania zamówień:                                    Zamówienie specjalne
            Otrzymane przez fax                  (5 minut)
              (6 minut)

                        Kontrola przez system
                           (0 minut)
                                    Sprawdzenie zdolności  Zakończenie zamówienia
            Otrzymane przez EDI               kredytowej (10 minut)     (2 minuty)
Złożenie zamówienia
   (2 minuty)       (1 minuta)


                           Kontrola ręczna
                            (3 minuty)      Nowy klient
           Otrzymane przez telefon                (5 minut)
              (8 minut)
Time-Driven ABC nie posługuje się wartościami
        średnimi !!!
                   Koszt obsługi
  Zamówienie 1               Zamówienie 2
  Działania         Czas      Działania         Czas
  •Złożenie zamówienia   2 min      •Złożenie zamówienia   2 min
  •Otrzymane przez fax   6        •Otrzymane przez EDI   1
  •Kontrola ręczna     3        •Kontrola przez system  0
  •Zamówienie specjalne   5        •Zakończenie zamówienia  2
  •Sprawdzenie zdolności  10
   kredytowej
  •Zakończenie zamówienia  2
        4.6zł/zam.                2.25zł/zam.
                 Różnica 106% !!!
Time-Driven ABC nie posługuje się wartościami
        średnimi !!!
              Koszty transportu
  Koszt transportu   5000zł       8000zł
  Wykorzystanie
             70%         90%
  ładowności
  Odległość      500 km       1000 km  Wykorzystanie    100 opakowań    30 opakowań
  palet       (1’x1’x1’ każde)  (1’x1’x2’każde)
              100%        60%
           42gr./szt.      98gr./szt.

               Różnica 133% !!!
Time-Driven ABC nie posługuje się wartościami średnimi !!!         Koszt magazynowania           100
         opakowań       30
         (5 szt./op.)   opakowań
                 (10 szt./op.)


          90 dni      120 dni


         25gr./szt.    55gr./szt.

            Różnica 55% !!!
       Założenia TD-ABC
• Punktem wyjścia w T-D ABC jest określenie puli kosztów
 zaangażowanych w wykonywanie określonych działań

  – W Punkcie Obsługi Klientów możemy zidentyfikować
   koszty osobowe (pracowników mających bezpośredni
   kontakt z klientami i ich kierowników), oraz inne zasoby
   z których korzystają – pomieszczenia, komputery,
   telefony, wyposażenie itp. – łącznie 25 000 zł
  Praktyczna wydajność zasobów
• Określona zostaje tzw. praktyczna maksymalna wydajność
 zasobów

 – Np. w Punkcie Obsługi Klientów pracuje 5 osób.
  Każdy zatrudniony pracuje średnio 172 h w ciągu miesiąca.
  Jeśli praktyczna wydajność ich pracy wynosi 80%,
  wówczas efektywny czas pracy to 138 h/miesiąc,
  czyli łącznie 688 h dla całego POK
 Kalkulacja kosztu jednostki czasu
• Ustalony zostaje koszt jednostki czasu

                   koszt zasobów dostarczonych do puli
                         kosztowej
Koszt jednostki czasu  =
                    praktyczna wydajność zasobów Koszt jednostki      25 000 zł
          =           =  36,34 zł/h  =  0,61 zł/min
   czasu         688 h
                   Równania czasu

                                       Zamówienie specjalne
              Otrzymane przez fax                  (5 minut)
                 (6 minut)

                         Kontrola przez system
                            (0 minut)
                                       Sprawdzenie zdolności  Zakończenie zamówienia
              Otrzymane przez EDI               kredytowej (10 minut)     (2 minuty)
Złożenie zamówienia
   (2 minuty)         (1 minuta)


                            Kontrola ręczna
                             (3 minuty)       Nowy klient
            Otrzymane przez telefon                  (5 minut)
               (8 minut)
        Przykład:   Wprowadzenie zamówienia =
                Złożenie zamówienia                          2 min
                + Jeżeli zamówienie złożone przez:
                      fax                            6 min
                      EDI                            1 min
                      telefon                          8 min
                + Jeżeli potrzebna była kontrola ręczna                3 min
                + Jeżeli klient zgłosił potrzebę zamówienia specjalnego        5 min
                + Jeżeli konieczne było sprawdzenie zdolności kredytowej klienta    10 min
                + Jeżeli konieczne było wprowadzenie danych nowego klienta       5 min
                + Aby zakończyć wprowadzanie zamówienia                2 min
         Równania czasu

•  Modelują różnorodność zdarzeń i procesów
  gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie

•  Umożliwiają kalkulację czasu (a tym samym również kosztu)
  potrzebnego do wykonania produktu działania
  zorientowanego na określony obiekt kosztowy
            Przykład
Punkt Obsługi Klienta
Założenia:
Liczba osób – 5
Czas pracy jednej osoby – 172 h (10 320 min)


Koszt ogółem za miesiąc             25 000 zł
Nominalny czas pracy w miesiącu (5 osób •
                        51600 min
172h • 60")
Efektywny czas pracy
                        41280 min
(80% czasu nominalnego)
Koszt 1 minuty pracy              0,61 zł /min
             Przykład cd.
Proces:
  1. Obsługa Klienta
Działania:
       1.1 Wprowadzenie zamówienia do systemu
       1.2 Wprowadzenie wniosku kredytowego
       1.3 Ustalenie zdolności kredytowej klienta
       1.4 Przygotowanie i wysłanie raportu

   Wprowadzenie zamówienia do systemu = 3 min
   + jeżeli(nowy klient=TRUE;2;0) + jeżeli(zamówienie_specjalne=TRUE;3;0)
   + jeżeli(wiarygodność=TRUE;1;10) + 0,5*liczba_pozycji_na_zamówieniu
                Przykład cd.
 Dane z systemu transakcyjnego za ostatni tydzień:


                Klient A       Klient B Klient C              Klient D
Liczba zamówień           5            3        1              7
Nowy            F   F  F   F  F   T   F   F    T    F   F   F   F    F   F   F

Zamówienie specjalne    F   T  F   T  F   F   F   F    T    F   F   F   F    T   F   F

Wiarygodność        T   T  T   F  F   T   T   T    T    T   T   T   F    T   T   T

# pozycji na zamówieniu  5  10  2  11  7   4   5   3    7    6   14   1   8    3   5   2

Czas działania      6,5  12  5  21,5 16,5  8   6,5  5,5   12,5   7   11   4,5   17   8,5  6,5   5

Koszt działania      3,97 7,32 3,05 13,12 10,07 4,88  3,97  3,36   7,63  4,27  6,71  2,75  10,37  5,19  3,97  3,05

Koszt ogółem          37,52 zł        12,20 zł      7,63 zł          36,30 zł
            Koszt działań w POK
               Klient A   Klient B   Klient C  Klient D
1.1 Wprowadzenie
zamówienia do systemu
                3 750    1220       8   4 630
1.2 Wprowadzenie
wniosku kredytowego
                 500     120       0    270
1.3 Ustalenie zdolności
kredytowej klienta
                4 200     450     210    1 740
1.4 Przygotowanie i
wysłanie raportu
                 125       97    18     142
Koszt obsługi klienta    8 575 zł   1 887 zł    236 zł  6 782 zł
              Ogółem koszty działań          17 480 zł
              Nominalny poziom zasobu         25 000 zł
              Wskaźnik efektywności           69%
              Poziom niewykorzystanych zasobów     31%
       T-D ABC - zalety
• Integracja z istniejącymi systemami ERP, CRM
• Możliwość oddania różnorodności zdarzeń i procesów
 gospodarczych; brak konieczności nadmiernej
 rozbudowy modelu
• Zwiększenie wiedzy nt. procesów – ich wydajności i
 sprawności
• Ukazuje stopień wykorzystania zasobów
• Możliwość benchmarkingu wewnętrznego
• Łatwość aktualizacji i modernizacji – ustawiczne zmiany
                    n liz
                   Aa a
                  z c y is s i
                  R e z w to c
           p mn c
          Im le e ta ja
                          o e wn
                          M d lo a ie
            tr te ii
           Sa g
                   n liz
                   Aa a
                   e u tó
                  R z lta w
   Ustawiczne zmiany
          Analiza
        Rzeczywistości
Implementacja
                 Modelowanie
 Strategii
         Analiza
         Rezultatów
       T-D ABC - zalety
• Integracja z istniejącymi systemami ERP, CRM
• Możliwość oddania różnorodności zdarzeń i procesów
 gospodarczych; brak konieczności nadmiernej
 rozbudowy modelu
• Zwiększenie wiedzy nt. procesów – ich wydajności i
 sprawności
• Ukazuje stopień wykorzystania zasobów
• Możliwość benchmarkingu wewnętrznego
• Łatwość aktualizacji i modernizacji
• Łatwość rozbudowy modelu – duża skalowalność
• Możliwość prognozowania (nie tylko kosztów materiałów,
 ale również kosztów pracy)
• Wsparcie w ustalaniu TCO
• „Cost intelligence” - skupienie uwagi na ulepszaniu
       procesów zamiast redukcji kosztów

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:8/14/2012
language:Polish
pages:25