Docstoc

الحقيقة الغائبة

Document Sample
الحقيقة الغائبة Powered By Docstoc
					       ‫ٌ‬
‫ا َحم١مخ اٌغبئجخ‬
 ‫ٌشٙ١ذ اٌىٍّخ اٌذوزٛس‬
    ‫فشج فٛدح‬
                              ‫ِمذِخ‬
    ‫ىٌح كيّغ ٌٓٱ ّنټَه حٿټؼًَْڅ ، ٕنيڂ ٌّىًڅ أڅ ّٔڄ٬ٌح ڃخ ّلزٌڅ ، ٳخٿنٴْ طؤنْ ٿڄخ طيٌحه ، ًطظ٬٘ٶ ڃخ حٓظٸَص ٫ڀْو ،‬
‫ًّٜ٬ذ ٫ڀْيخ أڅ طٔظٌ٫ذ ٯَْه ، كظَ ٿٌ طزْنض أنو حٿلٶ ، أً طٌٓڄض أنو حٿلٸْٸش ، ًأٌٓأ ڃخ ّليع ٿٸخٍة ىٌح حٿليّغ ، أڅ ّزيأه‬
         ‫ًنٴٔو ڃٔزٸش رخٿ٬يحء ، أً ڃظٌٷ٬ش ٿڀظـنِ ، ًأٌٓأ ڃنو ڃٌٷٲ حٿَٳٞ ڃ٪ ٓزٶ حَٗٛحٍ ٿڀظٴټَْ ًحٓظ٬ڄخٽ حٿ٬ٸپ .‬

 ‫ىٌح كيّغ طخٍّن ٙ ِّ٫ڂ ٛخكزو أنو ڃظوٜٚ ٳْو ، أً ٳخٍّ ٳِ ڃْيحنو ، ٿټنو ِّ٫ڂ أنو ٷخٍة ٿو ٳِ أنخس ، ڃلڀپ ٿو ٳِ ٛزَ ڃٌػٶ‬
          ‫ح‬
 ‫ٿو ٳِ ىٷش ، نخٷي ٿو ٳِ ڃن٤ٶ ، ّيٌٍ أنو ّٸڀزو ًحص حٿْڄْن ًًحص حٿ٘ڄخٽ ، ٙ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّڄي هْخٿو ڃظـخًًُ حٿلٸْٸش رخٟٗخٳش أً‬
                                                         ‫خ‬
 ‫ڃنظٸًٜ ڃنيخ رخٗىڄخٽ ، ًڃخ أٻؼَ ڃخ ٳ٬پ ًٿٺ ڃن ٿيڂ طخٍّن ًحٓڂ ، ًٷڀڂ ًٳټَ ، ًڃنيؾ ًرلغ ، ٙ ّـيًڅ ٍحكظيڂ اٙ كْغ ّٔظَّق‬
                           ‫حٿٸخٍة ، ًٙ َّح٫ٌڅ ًىڂ ّٴ٬ڀٌڅ ًٿٺ كَڃش ٿظخٍّن أً ٿ٬ٸپ أً كظَ ٿنٸپ .‬

   ‫ىٌح كيّغ ڃخ ٻخڅ أٯنخنِ ٫نو ، ٿٌٙ أنيڂ ّظنخىًڅ رخٿوٚٳش ، ٿْْ ڃن ڃن٤ڀٶ حٿي٫خرش أً حٿڄيخطَس أً حٿيِٽ ، رپ ڃن ڃن٤ڀٶ حٿـي‬
   ‫ًحٿـيّش ًحٙ٫ظٸخى ، ٳْٔظيٍؿٌڅ ڃؼڀَ اٿَ حٿوٌٝ ٳْڄخ ّ٬َٱ ًّ٬َٳٌڅ ، ًّ٬ڀڂ ًّنټًَڅ ، ًّنټَ ًّٸزڀٌڅ ، ٿْْ ڃن أؿڀيڂ ، ًٙ‬
    ‫كظَ ڃن أؿپ أؿْخٽ حٿلخَٟ حٿظِ ڃن ًحؿزيخ أڅ ط٬َٱ ًطظ٬َٱ ، ًط٬ڀڂ ًطظ٬ڀڂ ، ًطٴټَ ًطظټڀڂ ، رپ ٷزپ ًٿٺ ٻڀو ڃن أؿپ أؿْخٽ‬
  ‫ٌٓٱ طؤطِ ٳِ حٿٰي ، ًٌٓٱ ط٬َٱ ٿنخ ٷيٍنخ ًاڅ أنټَنخ حٿڄنټًَڅ ًٌٓٱ طنٜٴنخ ًاڅ أىحننخ حٿڄيّنٌڅ ، ًٌٓٱ طٌٻَ ٿنخ أننخ ٿڂ نـزن‬
 ‫ًٿڂ نٸَٜ ، ًأننخ رٸيٍ ڃخ أٳِ٫نخ رٸيٍ ڃخ ىٳ٬نخ حٿڄـظڄ٪ ٿٖڃخځ ، ًرٸيٍ ڃخ أٷڀٸنخ رٸيٍ ڃخ أٓظٸَ حٿڄـظڄ٪ ٳِ أّخڃيڂ ، ًرٸيٍ ڃخ ًحؿينخ‬
 ‫رٸيٍ ڃخ طٌؿيٌح ىڂ اٿَ حٿڄٔظٸزپ . ىٌح كيّغ طخٍّن ًْٓخٓش ًٳټَ ًٿْْ كيّغ ىّن ًاّڄخڅ ً٫ٸْيس ، ًكيّغ ڃٔڀڄْن ٙ كيّغ‬
       ‫خ‬
  ‫آٚځ ، ًىٌ ٷزپ ًٿٺ كيّغ ٷخٍة ّ٬ْٖ حٿٸَڅ حٿ٬َّ٘ن ًّنظڄِ اٿْو ٫ن أكيحع ر٬٠يخ ّ٬ٌى اٿَ حٿٌٍحء ػٚػش ٫َ٘ ٷَنً أً ِّّي ،‬
                        ‫خ‬                           ‫خ‬
 ‫ًڃن ىنخ ّزيً حٿليّغ ٛ٬زً ٫ڀَ ڃن ّ٬ٌْ٘څ ًّنظڄٌڅ ٿٌحٷ٪ ڃخ ٷزپ ػٚػش ٫َ٘ ٷَنً ، ًّٸْڄٌڅ ڃن هٚٽ ڃ٬خّ٘ظيڂ ًطزنْيڂ ٿٌٿٺ‬
 ‫حٿٌحٷ٪ أكيحع كخَٟ حٿٸَڅ حٿ٬َّ٘ن ، ًىٌ ٳِ حٿنيخّش كيّغ ٷي ّو٤ت ٫ن ٯَْ ٷٜي ، ًٷي ّْٜذ ٫ن ٫ڄي ، ً ٷي ّئٍٵ ٫ن ط٬ڄي ،‬
    ‫ح‬                       ‫ح‬     ‫ح‬                    ‫ح‬     ‫خ‬
‫ًٷي ّٴظق رخرً أٯڀٸنخه ٻؼًَْ ًىٌ كٸخثٶ حٿظخٍّن ، ًٷي ّلَْ ٫٠ًٌ أىڄڀنخه ٻؼًَْ ًىٌ حٿ٬ٸپ ، ًٷي ّٔظ٬ڄپ أىحس طـخىڀنخىخ ٻؼًَْ ًىِ‬
    ‫حٿڄن٤ٶ ، ًىٌ كيّغ ٳِ حٿنيخّش ڃٌؿِ أٗي ڃخ ّټٌڅ حّٗـخُ ، ٙ ّيظڂ رخٿليع . ٳِ ًحطو رٸيٍ ڃخ ّ٬ظنِ ريٙٙطو ًٍَّ أنو رٌٳخس‬
  ‫ح‬                  ‫ح‬
  ‫حٿٌَٓٽ حٓظټڄپ ٫يي حٗٓٚځ ًريأ ٫يي حٿڄٔڀڄْن ، ًىٌ ٫يي ٷي ّٸظَد ڃن حٗٓٚځ ٻؼًَْ ًٷي ّڀظٜٶ رو ، ًٷي ّزظ٬ي ٫نو ٻؼًَْ‬
             ‫ٚ‬            ‫ح‬
 ‫ًٷي ّنٴَ ڃنو ، ًىٌ ٳِ ٻپ حٕكٌحٽ ًحٿ٬يٌى ٿْْ ٿو ڃن حٿٸيحٓش ڃخ ّڄن٪ ڃٴټًَ ڃن حٙٷظَحد ڃنو ، أً ڃلڀ ً ڃن طنخًٽ ًٷخث٬و ، ًىٌ‬
      ‫أّ٠ً ًرخٿظؤٻْي ٿْْ كـش ٫ڀَ حٗٓٚځ ، ًانڄخ كـش ٿڀڄ٤خٿزْن رخٿلټڂ رخٗٓٚځ أً كـش ٫ڀْيڂ ، ًٓٚف ٳِ أّيّيڂ أً ٳِ‬     ‫خ‬
                          ‫ٚ‬         ‫ح‬
  ‫ڃٌحؿيظيڂ ، ًٿْْ أرڀٮ ڃن حٿظخٍّن كـش ، ًڃن حٿٌٷخث٪ ٓنيً ، ًڃن حٕكيحع ىٿْ ً ، ًٿْْ ٿيڂ ڃن حٿزيحّش أڅ ّنټًَح ٫ڀْنخ ڃخ ٍؿ٬نخ‬
‫اٿْو ڃن ڃٜخىٍ ًڃخ حٓظنينخ اٿْو ڃن ڃَحؿ٪ ، ٳيِ ًحص حٿڄَحؿ٪ حٿظِ ّلظـٌڅ ريخ ٫ڀَ ڃخ ًَّڅ أنو ٳِ ٛخٿليڂ ، ًڃ٪ ى٫ٌحىڂ ، ًٿٌ‬
   ‫أىڄڀنخ ڃ٬ً ىٌه حٿڄَحؿ٪ ، ٿڄخ رٸِ ڃن طخٍّن حٗٓٚځ ٗت ، ًٿڄخ رٸْض ٳِ أّيّيڂ كـش ، ًٿڄخ حٓظٸَ ٳِ ٻظخرخطيڂ ىٿْپ ، ًٿڄخ‬‫خ‬
                                              ‫خ‬     ‫ٚ‬    ‫ح‬
                                             ‫ًؿيًح ٿڄن٤ٸيڂ ٓنيً أً أٛ ً أً طٌػْٸً .‬

 ‫د . فشج فٛدح‬

                          ‫خ‬         ‫خ‬         ‫خ‬
   ‫ىٌح كيّغ ٷٜيص ٳْو أڅ أٻٌڅ ًحٟلً ٻپ حٿٌٌٟف ، َّٛلً ٻپ حٿَٜحكش ، ُح٫ڄً أڅ حٿٌٌٟف ًحٿَٜحكش ٳِ حٿڄٌٌٟ٩ حٿٌُ أنخٷ٘و‬
‫حٓظؼنخء ، ٳٸي ٛزض ٳِ حٿڄـٍَ ًٍحٳي ٻؼَْس ، ڃنيخ ٍحٳي حٿوٌٱ ، ًڃنيخ ٍحٳي حٿڄِحّيس ، ًڃنيخ ٍحٳي حٿظلٔذ ٿټپ حكظڄخٽ ، ًهڀٲ ًٿٺ‬
‫ٻڀو ّڀٌف ٓي ٻزَْ ، ّظڄؼپ ٳِ حٿلټڄش حٿظِ ّ٤ڀٸيخ حٿڄٌَّٜڅ ، ًحٿظِ طي٫ٌ اٿَ ( ٓي ) ٻپ رخد ّؤطْٺ ڃنو حٿَّق ، ٳڄخ رخٿٺ اًح أطخٹ‬
‫ا٫ٜخٍ حٿظټٴَْ ، ًحٍط٤ڄض رؤًنٺ حطيخڃخص ، أىٌنيخ أنٺ ڃ٘ټٺ ، ًأٓجڀش أَّٔىخ – ىپ ّٜيٍ ىٌح ڃن ڃٔڀڂ ؟ - ًًحؿيظٺ ٷڀٌد ٫ڀْيخ‬
 ‫أٷٴخٿيخ ، ً٫ٸٌٽ حٓظَحكض ٙؿظيخى حٿٔڀٲ ، ًًؿيص أڅ حٿَڃِ رخٿلـخٍس أىٌڅ ڃن ا٫ڄخٽ حٿ٬ٸپ رخٿزلغ ، ًأڅ حٿٸٌٱ رخٙطيخځ أَّٔ‬
                                                 ‫ڃن اؿيخى حٿٌىن رخٙؿظيخى ..‬

‫ىٌح كيّغ ىنْخ ًاڅ ريح ٿٺ ٳِ ٧خىَس كيّغ ىّن ، ًأڃَ ْٓخٓش ًكټڂ ً اڅ ًٌٍٛه ٿٺ ٫ڀَ أنو أڃَ ٫ٸْيس ًاّڄخڅ ، ًكيّغ ٗ٬خٍحص‬
 ‫طن٤ڀِ ٫ڀَ حٿزٔ٤خء ، ًّٜيٷيخ حٕنٸْخء ، ًّ٬ظنٸيخ حٕطٸْخء ، ًّظز٬ٌڅ ٳِ ٓزْڀيخ ڃن ّي٫ٌڅ حٿٌٍ٩ (ًىڂ حًٕٻْخء) ، ًڃن ّ٬ڀنٌڅ رٚ‬
 ‫ڃٌحٍرش أنيڂ أڃَحء ، ًّٔظييٳٌڅ حٿلټڂ ٙ حٓهَس ، ًحٿٔڀ٤ش ٙ حٿـنش ، ًحٿينْخ ٙ حٿيّن ، ًّظ٬ٔٴٌڅ ٳِ طٴَْٔ ٻٚځ حهلل ٫ن ٯَٝ‬
   ‫ح‬        ‫ٚ‬  ‫ح‬
‫ٳِ حٿنٴٌّ ًّظؤًٿٌڅ حٕكخىّغ ٫ڀَ ىٌحىڂ ٿڄَٝ ٳِ حٿٸڀٌد ، ًّيْڄٌڅ ٳِ ٻپ ًحى ، اڅ ٻخڅ طټٴًَْ ٳؤى ً ، ًاڅ ٻخڅ طيڃًَْ ٳٔيٚ‬
   ‫، ًٙ ّؼنْيڂ ٫ن ٓ٬ْيڂ ٿڄنخٛذ حٿٔڀ٤ش ًڃٸ٬ي حٿٔڀ٤خڅ ، أڅ ّوٌٌٟح ٳِ ىڃخء اهٌحنيڂ ٳِ حٿيّن ، أً أڅ ّټٌڅ ڃ٬زَىڂ ٳٌٵ‬
                                                   ‫أٗٚء ٛخىٷِ حّٗڄخڅ .‬

‫ٿ٬ڀٺ أىٍٻض أّيخ حٿٸخٍة أننِ أهٌٝ ڃ٬ٺ ٳِ ڃٌٌٟ٩ ٷَّذ اٿَ ًىنٺ رٸيٍ ڃخ أٿق ٫ڀْو ، ًڃخ أٻؼَ ڃخ أٿق ، رپ ڃخ أَٛف ڃخ أٿق ، كْن‬
 ‫حٍطٴ٬ض ًٙ طِحٽ طَطٴ٪ ، ٳِ حٙنظوخرخص حٿْٔخْٓش ًحٿنٸخرْش ٳِ ڃَٜ ٍحّخص ڃ٠ڄٌنيخ ( ّخ ىًٿش حٗٓٚځ ٫ٌىُ ، حٗٓٚځ ىٌ حٿلپ ،‬
                                                  ‫آٚڃْش آٚڃْش ) .‬

                                ‫خ‬
 ‫ًىِ ٍحّخص ٙ طيٍُ أىِ ىّن أځ ْٓخٓش ، ٿټنٺ طـي ڃوَؿً ٳِ طٌٍٜ ڃٜيٍّيخ أڅ حٿيّن ًحٿْٔخٓش ًؿيخڅ ٿ٬ڄڀش ًحكيس ، ًأڅ طڀٺ‬
         ‫حٕٷٌحٽ ط٬زَْ ٫خ٣ٴِ ٫ن ٗ٬خٍحص حٗهٌحڅ حٿڄٔڀڄْن حٿٸيّڄش ، رؤڅ حٗٓٚځ ىّن ًىًٿش ، ڃٜلٲ ًْٓٲ . . . حٿن .‬

  ‫ًٷزپ أڅ طٔؤٿنِ ( ًىپ طنټَ ًٿٺ ) ّـيٍ رِ أڅ أٟ٬ٺ أڃخځ ًؿيظِ ن٨َ ، ٻپ ڃنيڄخ طٸزپ حٙؿظيخى ، رپ ًٷزپ ًٿٺ ٻڀو ، طٸظ٠ِ‬
                                         ‫خ‬
                                 ‫حٗؿيخى ، ًأٷٜي رٌٿٺ اؿيخى حٿٴټَ رلؼً ٫ن كٸْٸش ٯخثزش .‬
  ‫أڃخ ًؿيش حٿن٨َ حًٕٿَ ، ًٙ أٗٺ أنيخ ًٍحء ڃخ ًٻَص ڃن ى٫خًٍ ، ٳؤنيخ طظڄؼپ ٳِ اڅ حٿڄـظڄ٪ حٿڄَُٜ ڃـظڄ٪ ؿخىڀِ أً ر٬ْي ٫ن‬
                                                    ‫ٛلْق حٿيّن .‬

     ‫ًرْن ڃٸٌٿش طـيْپ حٿڄـظڄ٪ ، ًڃٸٌٿش حٙرظ٬خى ٫ن ٛلْق حٿيّن ، طظيٍؽ ڃٌحٷٲ حٿٸخثڀْن رْن حٿظ٤َٱ ٕٛلخد حٿڄٸٌٿش حًٕٿَ ،‬
    ‫ًحٙ٫ظيحٽ ٿڀٸخثڀْن رخٿؼخنْش ، ٿټنيڂ ؿڄْ٬خ ڃظٴٸٌڅ ٫ڀَ أڅ نٸ٤ش حٿزيء رخٿلپ طټڄن ٳِ حٿظ٤زْٶ حٿٴٌٍُ ٿڀَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ،‬
  ‫ًأٛلخد ًؿيش حٿن٨َ ىٌه ّ٤َكٌڅ هڀٲ ٧يٌٍىڂ هٚٳيڂ كٌٽ ٍأّيڂ ٳِ حٿڄـظڄ٪ حٿلخٿِ ، ًّٔظٸًَڅ ري٫ٌس ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش ،‬
               ‫ڃئٻيّن أڅ ىٌح حٿظ٤زْٶ ( حٿٴٌٍُ ) ٌٓٱ ّظز٬و ٛٚف ( ٳٌٍُ ) ٿڀڄـظڄ٪ ، ًكپ ( ٳٌٍُ ) ٿڄ٘خٻڀو .‬

              ‫ٙ‬
 ‫ىٌح ٫ن ًؿيش حٿن٨َ حًٕٿَ ، أڃخ ًؿيش حٿن٨َ حٿؼخنْش ، ٳڀ٬ڀِ أٿڄق ٫ڀَ ًؿيٺ ٷزپ أڅ أ٫َٟيخ طٔخإ ً ڃ٠ڄٌنو ( ًىپ ىنخٹ ًؿيش‬
                                     ‫ح‬
‫ن٨َ ػخنْش ) ، ًٿ٬ڀِ أطڀڄْ هڀٲ ىٌح حٿظٔخإٽ طًٌٍٜ رؤڅ ًؿيش حٿن٨َ حٿؼخنْش ٙري ًأڅ طظنخٷٞ ڃ٪ ڃخ طٌٛڀض اٿْو ًؿيش حٿن٨َ حًٕٿَ ،‬
                    ‫ًأنيخ طٜزق ًحٕڃَ ٻٌٿٺ ڃٜ٤يڃش أً ڃظٜخىڃش ڃ٪ ى٫ٌس ٿظ٤زْٶ أٛپ ڃن أٌٛٽ حٿ٬ٸْيس .‬

 ‫ٿټنِ أرخىٍ ٳؤ٣ڄجنٺ رؤڅ ًؿيش حٿن٨َ حٿؼخنْش ، ٙ طنخٷٞ حٗٓٚځ رپ طظٜخٿق ڃ٬و ، ًٙ طؤطِ ڃن هخٍؿو رپ طوَؽ ڃن ٫زخءطو ، ًٙ طٜيٍ‬
                             ‫٫ن ڃخٍٵ رپ طٜيٍ ٫ن ٫خٗٶ ٿټپ ٷْڂ حٗٓٚځ حٿنزْڀش ًحٿ٬٨ْڄش ..‬

                        ‫اڅ ًؿيش حٿن٨َ حٿؼخنْش طٔظني اٿَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿٴًَٝ ّڄټن ٫َٟيخ ٳْڄخ ّڀِ :‬

                                      ‫خ‬   ‫خ‬
   ‫أًٙ : اڅ حٿڄـظڄ٪ حٿڄَُٜ ٿْْ ڃـظڄ٬ً ؿخىڀًْ ، رپ ىٌ أكي أٷَد حٿڄـظڄ٬خص اٿَ ٛلْق حٗٓٚځ اڅ ٿڂ ّټن أٷَريخ ، كٸْٸش ٙ‬
         ‫خ‬   ‫خ‬                                    ‫خ‬        ‫ح‬
        ‫ڃ٨يًَ ، ً٫ٸْيس ٙ طڄٔټً رخٿ٘ټڀْخص، رپ أڅ حٿظڄٔٺ حْٕٛپ ًحٿ٘يّي رخٿٸْڂ حٿيّنْش ّڄټن أڅ ّڄؼپ ڃڀڄلً ڃًَّٜ .‬

  ‫ّٜيٵ ىٌح ٫ڀَ ڃٌٷٲ حٿڄَّْٜن ڃن حٿ٬ٸخثي حٿيّنْش حٿٴَ٫ٌنْش ٷزپ ٧يٌٍ حٕىّخڅ حٿٔڄخًّش ، رٸيٍ ڃخ ّٜيٵ ٫ڀَ ڃٌٷٲ حٿڄَّْٜن‬
                             ‫خ‬
‫ڃن حٿيّن حٿڄْٔلِ ٷزپ ىهٌٽ حٗٓٚځ ڃَٜ ، رٸيٍ ڃخ ّٜيٵ أّ٠ً ريٍؿش أًٟق ڃن ٻپ ڃخ ٓزٶ ٫ڀَ ڃٌٷٲ حٿڄَّْٜن ڃن حٗٓٚځ‬
                                             ‫ح‬
  ‫، ًحٿٌ٘حىي ٫ڀَ ًٿٺ ٻؼَْس ، ريءً ڃن طَىى حٿڄَّْٜن ٫ڀَ حٿڄٔخؿي ًكڄخٓيڂ ، ًطنخٳٔيڂ ٫ڀَ ڃَٻِ حٿٜيحٍس ٳِ ٫يى حٿلـخؽ‬
‫ڃن رٚى حٿ٬خٿڂ حٗٓٚڃِ ٻڀو ، ًحكظٴخثيڂ رخٕ٫ْخى حٿيّنْش ، رپ ًطلٌٽ ٗيَ ٍڃ٠خڅ اٿَ ٫ْي ىّنِ ٷٌڃِ ٙ ّڄټن طزََّ حٿٰ٘ٲ رو ،‬
‫ًحٙكظٴخء رلڀٌٿو ، ًحٿلَٔس ٫ڀَ حنظيخثو اٙ رؤٛخٿش ً٫ڄٶ حٿ٘٬ٌٍ حٿيّنِ ، ًحنظيخء رڄخ ٓخىڄض ڃَٜ ٳِ ڃـخٽ حٿ٬ٸْيس ًحٙؿظيخى ،‬
                                                         ‫ح‬
             ‫ريءً رخٿڀْغ رن ٓ٬ي ، ًٳٸو حٿ٘خٳ٬ِ ٳِ ڃَٜ ، ًحنظيخء رخُٕىَ حٿَّ٘ٲ ًىًٍه ٻڄنخٍس ٿڀٴټَ حٗٓٚڃِ .‬
                                       ‫خ‬                  ‫خ‬
‫ػخنًْ : اڅ ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ٿْْ ىيٳً ٳِ كي ًحطو ، رپ انو ًْٓڀش ٿٰخّش ٙ ّنټَىخ أكي ڃن ى٫خس حٿظ٤زْٶ ًأٷٜي ريخ اٷخڃش‬
 ‫حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ، ًىنخ ڃَر٢ حٿٴَّ ًڃلٌٍ حٿنٸخٕ ، ًى٫خس ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ٻڄخ ٓزٶ ًًٻَنخ َّٳ٬ٌڅ ٗ٬خٍ أڅ حٗٓٚځ‬
  ‫خ‬
‫ىّن ًىًٿش ، ًحٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ٳِ ڃٴيٌڃيڂ طڄؼپ كڀٸش حٿَر٢ رْن ڃٴيٌځ حٗٓٚځ حٿيّن ًڃٴيٌځ حٗٓٚځ حٿيًٿش ، ٿْْ ٍر٤ً رْن‬
                                              ‫ح‬
               ‫ڃٴيٌڃْن ڃوظڀٴْن ، رپ طؤٻْيً ٫ڀَ أنيڄخ ًؿيخڅ ٿ٬ڄڀش ًحكيس – ٳِ ٍأّيڂ – ًىِ ٛلْق حٗٓٚځ .‬

‫ىنخ ّنظٸپ حٿنٸخٕ اٿَ ٓخكش ؿيّيس ، ىِ ٓخكظو حٿلٸْٸش ، ًىِ ٓخكش حٿْٔخٓش ، ًىنخ ّ٤ٴٌ ٫ڀَ ٓ٤ق حٿنٸخٕ ٓئحٽ رْٔ٢‬
  ‫ًريّيِ ، ًڃ٠ڄٌنو أنيڂ ڃخ ىحڃٌح ٷي ٍٳ٬ٌح ٗ٬خٍ حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ًحنظَ٘ أنٜخٍىڂ رْن حٕكِحد حٿْٔخْٓش ّي٫ٌڅ ٿيًٿش ىّنْش‬
                          ‫خ‬   ‫خ‬
  ‫ّلټڄيخ حٗٓٚځ ، ٳڀڄخًح ٙ ّٸيڃٌڅ اٿْنخ – نلن حٿَ٫ْش – رَنخڃـً ْٓخًْٓ ٿڀلټڂ ، ّظ٬ٌَٟڅ ٳْو ٿٸ٠خّخ ن٨خځ حٿلټڂ ًأٓڀٌرو ،‬
                                             ‫ح‬
          ‫ْٓخٓظو ًحٷظٜخىه ، ڃ٘خٻڀو ريءً ڃن حٿظ٬ڀْڂ ًحنظيخء رخٗٓټخڅ ، ًكڀٌٽ ىٌه حٿڄ٘خٻپ ڃن ڃن٨ٌٍ آٚڃِ .‬

 ‫أٿْٔض ىٌه نٸ٤ش ٟ٬ٲ ؿٌىَّش ٌّحؿييڂ ريخ ڃن ّوظڀٴٌڅ ڃ٬يڂ ٌٓحء رلٔن نْش ، ًىٌ ڃخ ن٨ن ، أً رٌٔء نْش ، ًىٌ ڃخ ّ٬ظٸيًڅ‬
                                    ‫ٙ‬
                             ‫ًڃخ ّظ٬ْن ٫ڀْيڂ ٓي ًٍحث٬و كظَ ٙ ّظَٻٌح ٕكي ڃـخ ً ٿنٸي أً ٍٳٞ .‬

                    ‫ٙ‬   ‫ح‬  ‫خ‬                           ‫خ‬
   ‫ىنخ ّزيً حٕڃَ ڃن٤ٸًْ ٙ طنخٷٞ ٳْو ، ًىنخ ّٜزق ٍٳ٬يڂ ٗ٬خٍ حٿيّن ًحٿيًٿش ڃ٬ً أڃًَ ڃٸزٌ ً ، ًىنخ ّٜزق ٍٳ٠يڂ ٿٴٜپ حٿيّن ٫ن‬
                                                 ‫خ‬
  ‫حٿْٔخٓش ًأڃٌٍ حٿلټڂ ٍٳ٠ً ٿو ڃن حٿٌؿخىش ك٦ ٻزَْ ، ًٿو ڃن حٿڄن٤ٶ ٓني ٷٌُ ، رپ ًأٻؼَ ڃن ًٿٺ طٜزق ٷ٠ْش ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش‬
‫ً‬                                                       ‫ح‬
‫حٗٓٚڃْش ؿِءً ڃن ٻپ ، ًىِ ؿِء ٙ ّظنخٷٞ ڃ٪ حٿټپ رلخٽ رپ ّظنخٓٶ ڃ٬و ، ٳٴِ ڃـظڄ٪ حٿټٴخّش ًحٿ٬يٽ ، كْغ ّـي حٿوخثٲ ڃؤڃنخ‬
                      ‫ٚ‬   ‫خ‬                      ‫خ‬        ‫خ‬
  ‫، ًحٿـخث٪ ٣٬خڃً ، ًحٿڄَ٘ى ٓټنً ، ًحٗنٔخڅ ٻَحڃش ، ًحٿڄٴټَ كَّش ، ًحٿٌڃِ كٸً ٻخڃ ً ٿڀڄٌح٣نش ، ّٜ٬ذ حٙ٫ظَحٝ ٫ڀَ ط٤زْٶ‬
  ‫حٿليًى رلـش حٿٸٌٔس ، أً حٿڄ٤خٿزش رظؤؿْپ ط٤زْٸيخ رلـش حٿڄٌحءڃش ، أً ٫ن ٷزٌٽ رخٍطټخد حٿڄ٬ْٜش حطٸخء ٿٴظنش ، أً ط٘زيخ ر٬ڄَ ٳِ‬
                                        ‫ح‬
                   ‫ط٬٤ْڀو ٿلي حٿَٔٷش ٳِ ٫خځ حٿڄـخ٫ش ، أً ٿـٌءً ٿڀظ٬َِّ ٳِ ڃـظڄ٪ ّ٬ِ ٳْو حٿ٘يٌى حٿ٬يًٽ .‬

 ‫ٿ٬ڀٺ ڃظٴٶ ڃ٬ِ – أّيخ حٿٸخٍة – ٳْڄخ طٌٛڀض اٿْو ڃن أڅ ڃٔؤٿش ٻيٌه ، ّلذ أٙ طٴٌص ٫ڀَ حٿڄ٘ظٰڀْن رخٿ٬ڄپ حٿْٔخِٓ حٿيّنِ‬
‫، رپ ٿ٬ڀٺ طظـخًُ حٿظ٬ـذ اٿَ حٙ٫ظٸخى رؤڅ ىٌح أڃَ َّْٔ ًأنو اٿَ طيحٍٹ ، رپ ٍرڄخ ح٫ظٸيص ٫ن طٴخإٽ رؤنو أڃَ ٓيٌ ، ًأڅ حٿٔيٌ اٿَ‬
   ‫ًُحٽ ، ٿټنِ ٙ أٗخٍٻٺ طٴخإٿٺ ، ٿٔزذ ّ٬ڀڄو ى٫خس ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش ًّ٬خنٌڅ ڃنو ، ًأٷٜي رو ٫ٸڂ حٙؿظيخى ، رپ اڅ ٗجض حٿيٷش‬
 ‫حؿظيخى حٿ٬ٸڂ ، ًهٌٱ حٙهظٚٱ ، رپ اڅ ٗجض حٿيٷش هڀٲ حٿوٌٱ ، ً٣ڄ٪ حٙٓظٔيخٽ ، رپ اڅ ٗجض حٿيٷش حٓظٔيخٽ حٿ٤ڄ٪ ، ً٫ـِ‬
                                           ‫حٿٸيٍس ، رپ اڅ ٗجض حٿيٷش ٷيٍس حٿ٬ـِ .‬

 ‫ٿْْ ٳْڄخ أٷٌٿو رٚٯش رخٿڀٴ٦ ، رپ ىِ كٸْٸش طٔظ٤ْ٪ أڅ طڀڄْ ٫َ٘حص حٕڃؼڀش ٫ڀَ ٛيٷيخ ، ًىًنٺ أّيخ حٿٸخٍة حٿ٬ِِّ ڃخ كيع‬
 ‫ٳِ ٷٌحنْن حٕكٌحٽ حٿ٘وْٜش ، ًحٿظِ ٗيينخ ػٚػش ڃنيخ ٳِ ٫َ٘ ٓنٌحص ، أػخٍ حًٕٽ ڃنيخ ػخثَس حٿڄيحٳ٬ْن ٫ن كٸٌٵ حٿڄَأس ٳټخڅ‬
 ‫حٿٸخنٌڅ حٿؼخنِ حٿٌُ أػخٍ كٴْ٨ش حٿڄيحٳ٬ْن ٫ن كٸٌٵ حٿَؿپ ، ٳټخڅ حٿؼخٿغ حٿٌُ ىيأص رو ػخثَس حٿؼخثَّن اٿَ كْن ، ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن‬
 ‫أڅ ٷخنٌڅ حٕكٌحٽ حٿ٘وْٜش ؿخنذ ىْن ڃن ؿٌحنذ أُ رَنخڃؾ ْٓخِٓ ، رپ أنو أٓيپ ؿٌحنذ ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ، ٕنو ٙ‬
  ‫خ‬
  ‫هٚٱ ٫ڀْيخ أً كٌٿيخ ٳِ ٻٌنيخ حٿڄٜيٍ حٿٌكْي ٿڀظَّ٘٪ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ، ًىِ ٳِ حٿنيخّش ٷ٠ْش ّزيً ًؿييخ حٿيّنِ أٻؼَ ًٌٟكً‬
                                                    ‫ڃن أُ ًؿو آهَ .‬
  ‫ٿټن حٿڄ٘ټڀش أطض ڃن ڃٌحؿيش حٿ٬ڀڄخء ٿ٬خٿڂ ؿيّي ، طَطزض ٳْو ٿڀڄَأس كٸٌٵ ٿڂ طظَطذ ٳِ ٫َٜ ٓخرٶ ، ًأٛزق ٫ڄپ حٿڄَأس ٫ڀَ‬
                                      ‫خ‬    ‫خ‬        ‫ـ‬  ‫خ‬
‫ٓزْپ حٿڄؼخٽ ًحٷ٬ً ٙ ڃنّش أً ڃنلش ، ًكٸً ڃټظٔزً ٙ ٓزْپ اٿَ ڃنخٷ٘ظو ، ً٣َكض حٿڄظَْٰحص حٿـيّيس ٳِ حٿڄـظڄ٪ ڃن حٿ٨ًَٱ ڃخ‬
 ‫ٙ ٓخرٸش ٿو ٳِ ٫يي ڃخٿٺ أً أرِ كنْٴش أً حٿ٘خٳ٬ِ أً حرن كنزپ ، ٳؤُڃش حٗٓټخڅ ٷخثڄش ، رپ اڅ ىنخٹ ڃخ ٿڂ ّ٬َٳو حٿٴٸيخء حٍٕر٬ش‬
  ‫كْن نخٷٌ٘ح ىٌه حٿٸ٠ْش ، ڃن كټڂ حٿ٘ٸش حٿڄٔظؤؿَس أً ( حٿظڄڀْٺ ) ، ًىِ ٻڀيخ أڃٌٍ أًٷ٬ض حٿ٬ڀڄخء ٳِ كْٚ ( ً ىٌ حٙهظٚٱ‬
              ‫رْنيڂ ) ، ًٳِ رْٚ ( ًىٌ حٿوٚٱ رْنيڂ ڃن نخكْش ًرْن ٷ٤خ٫خص ٻزَْس ٳِ حٿڄـظڄ٪ ڃن نخكْش أهٍَ ) .‬

‫ًٳِ ٻپ كخٽ ڃن حٕكٌحٽ حٿؼٚع – أٷٜي حٿٸٌحنْن حٿؼٚػش – ًؿي حٿ٬ڀڄخء ٟخٿظيڂ ٳِ حٙنظٸخٽ ڃن ڃخٿٺ اٿَ أرِ كنْٴش ، ٳبڅ ٿڂ ّـيًح‬
                                              ‫خ‬
‫حنظٸڀٌح اٿَ ٳظخًٍ ٳٸيخء أٷپ ك٨ً ڃن حٿ٘يَس ڃن أڃؼخٽ ٓيپ رن ڃ٬خًّش ، ًىڂ ٳِ ٻپ حٕكٌحٽ ٿڂ ّظـخًُح حٿٸَڅ حٿؼخنِ حٿيـَُ ٷْي‬
                                             ‫أنڄڀش ، أً اڅ ٗجنخ حٿيٷش ٷْي ٫خځ .‬

  ‫ڃخًح ْٓټٌڅ حٿلخٽ اًح ط٤َٵ حٕڃَ اٿَ ڃـخٽ حٙٷظٜخى ، ًٰٗپ ى٫خس حٿيًٿش حٗٓٚڃْش أنٴٔيڂ رٸ٠ْش ُّخىس حٗنظخؽ ٳِ حٿڄـظڄ٪ ،‬
  ‫ًٳٌؿجٌح رلـڂ حٓظؼڄخٍحص حٿٸ٤خ٩ حٿ٬خځ حٿظِ طظَحًف رْن ػٚػْن اٿَ هڄْٔن ڃڀْخٍ ؿنْش ، ّ٬ظڄي طڄٌّڀيخ ٫ڀَ ڃيهَحص حٿڄَّْٜن‬
‫ٳِ رنٌٹ حٿٸ٤خ٩ حٿ٬خځ . ًحٿڄيهَحص ٳِ ٌٍٛس ًىحث٪ ، ًحٿٌىحث٪ طٔظلٶ ٳٌحثي ، ًآهَ حؿظيخىحص حٿٸَڅ حٿؼخنِ حٿيـَُ ، ًحٿظِ ٿڂ ط٬خَٛ‬
                                                       ‫خ‬   ‫خ‬  ‫خ‬
   ‫ٷ٤خ٫ً ٫خڃً أً رنٌٻً أىهڀض حٿ٬خثي حٿؼخرض ٿڀڄيهَحص ٳِ ىحثَس حٿَرخ ، ًآهَ ڃخ ً ٛپ اٿْو حٿيح٫ٌڅ ٿڀيًٿش حٗٓٚڃْش ىٌ حٿَٻٌڅ اٿَ‬
                            ‫حؿظيخىحص ىئٙء حٿٴٸيخء ، ًٻؤنيخ طنِّپ ڃن حٿظنِّپ ، ڃخًح ْٓټٌڅ حٿلخٽ ؟ ..‬

 ‫ڃؤُٵ اڅ طـڄيًح ، ًرَنخڃؾ ْٓخِٓ اًح حؿظييًح ، ًٿ٬پ أًٽ حٿلخٿْن أٷَد ٿظٌَّٜ حٿٌحٷ٪ ، ٳخٿظٌَّٜ أىٌڅ ڃن حٿظ٤ٌَّ ، ًحٿلټڂ روًَؽ‬
‫حٿڄـظڄ٪ ٻڀو ڃن ىحثَس حّٗڄخڅ أٓيپ ، ًحٿلټڂ ر٬يځ ڃًَ٘٫ْش حٿٴٌحثي أَّٔ ، ًطـيْپ حٿڄـظڄ٪ ًڃئٓٔخطو أٟڄن ، ًحٿنلٌ رخٿٚثڄش‬
 ‫٫ڀَ حٿِڃخڅ أٓيپ حٿٔزپ ، ًحٿظَكڂ ٫ڀَ حٿ٘خ٫َ حٿ٬َرِ ًحٍى كْن ٷخٽ ( ن٬ْذ ُڃخننخ ًحٿ٬ْذ ٳْنخ ) ، ىٌح ٫ن ىْن حٕڃٌٍ ، ًأٷٜي‬
 ‫رو حٿظٴْٜٚص ، أڃخ أٛ٬زيخ ًأٷٜي رو حٕڃٌٍ حٿ٬خڃش ، ًحٿڄن٨ڄش ٕٓڀٌد حهظْخٍ حٿلخٻڂ أً أٓڀٌد حٿلټڂ أً حٿ٬ٚٷش رْن حٿٔڀ٤خص ٳبڅ‬
                                ‫ح‬
             ‫طنخًٽ أُ ڃنيخ ىٌ حٿڄلٺ حٿلٸْٸِ ٿي٫ٌس ( حٿيًٿش حٿيّنْش ) ر٬ْيً ٫ن ٓـ٪ حٕٿٴخ٥ ًٗٸ٘ٸخص حٿزٚٯش .‬

 ‫ًأنض ٳِ ٣َكٺ ٿٖٓجڀش ًرلؼٺ ٫ن حٗؿخرخص طټظ٘ٲ أنٺ ٳِ ٓزخٵ ٿڀڄٌحن٪ ، ًڃزخٍحس ٙٓظ٬َحٝ كـڂ ٟوڂ ڃن حٿوٚٳخص حٿظِ‬
 ‫ٿڂ طلٔڂ ، ًٿڂ ّڄن٪ ٫يځ كٔڄيخ ، نظْـش ٯْخد حٙؿظيخى حٿڄٔظنَْ ، أڅ ّي٫ٌٹ حٿز٬ٞ اٿَ هٌٝ حٿظـَرش ، ًأڅ ّظلخَٗ حٿـڄْ٪‬
                                       ‫خ‬                ‫ح‬
 ‫حٿوٌٝ ٳْيخ اّؼخًٍ ٿَحكش حٿزخٽ ( رخٿيڂ ىڂ ) ، ًطـنزً ٿڀوٚٱ ( هٚٳيڂ ىڂ ) ، ًىڂ ٳِ ٻپ حٕكٌحٽ ٳِ ڃؤڃن ، اڅ أ٫ـِطيڂ حٗؿخرش‬
  ‫أٳظٌح رؤنٺ ٙ طڄڀٺ أىًحص حٿزلغ ٳِ حٿٸ٠خّخ حٿيّنْش ، ًاڅ أٳلڄيڂ حٿڄن٤ٶ طنخىًح رؤنٺ ٫ڄْپ ٿ٘ڃزَّخٿْش ، أً ڃظؤػَ رخٿٌْ٘٫ْش ، أً‬
                                                      ‫خ‬
                                                     ‫نخ٣ٶ رڀٔخنيڄخ ڃ٬ً .‬

                            ‫خ‬
   ‫ًكظَ ٙ طظلٌٽ حٿٸ٠ْش اٿَ طَحٗٶ ٳبننِ ٓؤكخًٽ ڃ٬ٺ أڅ أٓظ٬َٝ ر٬٠ً ڃن طڀٺ حٿڄٌحن٪ حٿظِ أَٗص اٿْيخ ، ًٿنزيأ رخٿلخٻڂ ،‬
  ‫ًريّيِ أڅ أًٽ ڃخ ْٓظزخىٍ اٿَ ًىنٺ ىٌ حٿًَ٘١ حٿظِ ّـذ أڅ طظٌحٳَ ٳْو ، ًٷي طظٌٍٜ أڅ حٿًَ٘١ ٓيڀش ، ًأنيخ ّڄټن أڅ طظڄؼپ‬
                                               ‫ح‬  ‫ٚ‬  ‫خ‬
 ‫ٳِ ٻٌنو ڃٔڀڄً ٫خٷ ً ٍْٗيً اٿَ آهَ ىٌه حًٕٛخٱ حٿ٬خڃش ، ٿټنٺ طٜ٤يځ رَ٘١ ٯَّذ ، طٌٻَه ٻؼَْ ڃن ٻظذ حٿٴٸو ، ًىٌ أڅ ّټٌڅ‬
                                                        ‫خ‬
‫( ٷًَْٗ ) ، ًٷي طظ٬ـذ ڃن أڅ ّنخىُ حٿز٬ٞ ريٌح حٿَ٘١ رخٓڂ حٗٓٚځ ، حٿٌُ ّظٔخًٍ حٿنخّ أڃخڃو ( ٻؤٓنخڅ حٿڄ٘٢ ) ، ًحٿٌُ ٙ‬
                                                      ‫ٚ‬
                                        ‫ّ٬٤ِ ٳ٠ ً ٿ٬َرِ ٫ڀَ ٫ـڄِ اٙ رخٿظٸٌٍ .‬

                                    ‫خ‬
    ‫ًٷي ّظزخىٍ اٿَ ًىنٺ هخ٣َ ٯَّذ ، ًاڅ ٻخڅ ٛلْلً ، ّظڄؼپ ٳِ أڅ ىٌح حٿَ٘١ ٷي ًٟ٪ ٿټِ ّزٍَ كټڂ حٿوڀٴخء حٕڃٌّْن أً‬
  ‫حٿ٬زخْْٓن ، ًٻڀيڂ ٷَِٗ ، رپ ٷي ّظيح٫َ اٿَ ًىنٺ ڃخ ٷَأطو ٳِ ٻظذ حٿظخٍّن حٿٸَّذ ٫ن حٿڄڀٺ ٳخًٍٵ ٳِ أًٽ ٫ييه ، كْن‬
   ‫ٷيڃو ڃلظَٳٌ حٿْٔخٓش اٿَ حٿڄَّْٜن ٳِ ٌٍٛس حٿڄڀٺ حٿٜخٿق ، ً٧يَ ٳِ حٿٌٍٜ رڀلْظو ًڃٔزلظو ًنٜٲ اٯٴخءس ڃن ٫ْنْو ،‬
                            ‫خ‬    ‫خ‬
‫ًطٔخٍ٩ ر٬ٞ ٍؿخٽ حٿيّن ( حٿ٤ڄٌكْن ) اٿَ حٿڄنخىحس رو ڃڀټً ( ًاڃخڃً ) ٿڀڄٔڀڄْن ، ًحؿظيي حًٕٻْخء ڃنيڂ ٳِ اػزخص نٔزو ٿڀٌَٓٽ‬
                ‫ح‬              ‫خ‬
    ‫، ًطزخٍٍ حٗ٫ٚځ ٳِ حٗ٫ٚڅ ٫ن ىٌح حٿنٔذ ًطؤٻْيه ، طلٸْٸً ٿَ٘١ ڃن ًَٗ١ حٗڃخڃش ، ًٓيً ٿڀٌٍحث٪ ٫ڀَ حٿڄ٬ظَْٟن .‬

                                                   ‫خ‬
‫ًٿ٬ڀٺ ڃؼڀِ طڄخڃً ٙ طٔظَّق ٿيٌح حٿَ٘١ ، حٿٌُ ّٜنٲ حٿڄٔڀڄْن اٿَ أٛلخد ىځ أٍُٵ ًىڂ حٿٸٌَْٗڅ حٿلټخځ ، ًأٛلخد ىځ أكڄَ‬
‫ّنظ٨ڂ حٕٯڀزْش ، ٿټنيڂ ٌّحؿيٌنٺ رليّغ نزٌُ ڃ٠ڄٌنو أڅ حٗڃخڃش ڃن ٷَّٖ ، ًطظزخىٍ اٿَ ًىنٺ ٳِ حٿلخٽ ٫َ٘حص حٕكخىّغ حٿظِ‬
  ‫ًٟ٬يخ حٿٌٟخ٫ٌڅ ، ًحٿظِ ً ٛڀٌح ٳْيخ اٿَ طٔڄْش حٿوڀٴخء حٿ٬زخْْٓن ًطليّي ڃٌ٫ي هٚٳظيڂ رخٿٔنش ًحٿٌْځ ، ًىِ ٻڀيخ أكخىّغ‬
  ‫ًٟ٬يخ ڃن ٙ ىّن ٿيڂ ىٌٍ حٿلټخځ ، ًٙ ٟڄَْ ٿيڂ ًٙ ٫ٸْيس ، ٿټنٺ ٳِ نٴْ حٿٌٷض طوَ٘ ڃن حطيخڃٺ رخٿ٬يحء ٿڀٔنش ، هخٛش‬
‫ڃن حٿٌّن ٷًَٜح ىٍحٓظيڂ ٿٖكخىّغ حٿنزٌّش ٫ڀَ أٓخّ حٿٔني ًٿْْ ٫ڀَ أٓخّ حٿڄظن ( أُ حٿڄ٬نَ ًحٿڄ٠ڄٌڅ ًڃيٍ طٌحٳٸو ڃ٪‬
                                                    ‫حٿنٚ حٿٸَآنِ ) .‬

                                                       ‫خ‬
 ‫ًٙ طـي ڃيَرً اٙ رظيح٫ْخص حؿظڄخ٩ ٓٸْٴش رنِ ٓخ٫يس ٳِ حٿڄيّنش ، ًحٿٌُ حؿظڄ٪ ٳْو حٕنٜخٍ ٙنظوخد ٓ٬ي رن ٫زخىس ، ًٓخٍ٩ أرٌ‬
  ‫رټَ ً٫ڄَ ًأرٌ ٫زْيه حٿـَحف اٿْيڂ ًٍٗلٌح أرخ رټَ ، ًىحٍ كٌحٍ ٣ٌّپ رْن حٿ٤َٳْن ، حنظيَ رڄزخّ٬ش أرِ رټَ ، ًأنض ٳِ حٓظ٬َحٟٺ‬
                             ‫خ‬   ‫خ‬                    ‫ح‬
 ‫ٿڀلٌحٍ ، ٙ طـي ًٻًَ ٿڀليّغ حٿنزٌُ حٿٔخرٶ ، ًىٌ اڅ ٻخڅ كيّؼً ٛلْلً ٿڄخ ؿَإ ٓ٬ي رن ٫زخىس ْٓي حٿوٍِؽ ٫ڀَ طَْٗق نٴٔو ،‬
‫ًٿټٴَ أرخ رټَ ً٫ڄَ ًحٿـَحف ڃئًنش حٿڄنخ٧َس ، ًٿڄخ ٳخطيڂ أڅ ٌّٻًَه ًىٌ ٳِ ّيىڂ ٓٚف ڃخٝ ّلٔڂ حٿنٸخٕ ، ًّټٴِ أڅ ط٬ڀڂ أڅ‬
                                                  ‫خ‬
    ‫ٓ٬ي رن ٫زخىس ٧پ ٍحٳ٠ً ٿزْ٬ش أرِ رټَ اٿَ أڅ ڃخص ، ًٿڂ ّـي ڃن ّؤهٌ رْيه اٿَ ىٌح حٿليّغ ٳْزخّ٪ ٫ن ٍَٟ ًىٌ حٿٜلخرِ‬
   ‫حٿـڀْپ ًً حٿڄٌحٷٲ ٯَْ حٿڄنټٌٍس ٳِ حٗٓٚځ ، ٯَْ أڅ ٿټپ ٧خىَس ْٓجش ًؿييخ حٿڄٴْي ، ٳٸي حنزٍَ أٛلخد حٿَأُ حٓهَ ، ًحٿٌّن‬
 ‫ّئڃنٌڅ رلٶ حٙٻٴؤ ٳِ حٿلټڂ ىًڅ ح٫ظزخٍ ٿنٔزو اٿَ ًٻَ أكخىّغ ڃ٠خىس رڄن٤ٶ " ًىحًىخ رخٿظِ ٻخنض ىِ حٿيحء " ، ڃ٠ڄٌنيخ أنو ٙ‬
 ‫ڃخن٪ ڃن أڅ ّلټڂ حٿڄٔڀڄْن ٫زي كزِ٘ أٌٓى ( ٻؤڅ ٍأٓو ُرْزش ) ٳؤ٫خىًح ٿڀڄن٤ٶ طٌحُنو ، ًأ٫٤ٌح ٿټؼَْ ڃن حٿ٤ٌحثٲ حٗٓٚڃْش‬
                                                 ‫ح‬
   ‫حٿظِ ن٘ؤص ٳْڄخ ر٬ي ٓنيً ٿَأّيڂ حٿڄ٬خٍٝ ٿوٚٳش حٿ٬زخْْٓن ، ًاڅ ٻخنض نظْـش ًٿٺ ٻڀو ، ًٟ٪ حٿڄخن٪ حًٕٽ ٳِ ڃَْٔس حٿيًٿش‬
                         ‫خ‬
  ‫حٗٓٚڃْش ، ًىٌ حٿوٚٱ حٿٴٸيِ كٌٽ نٔذ حٿلخٻڂ ًىپ ّټٌڅ رخٿ٠ًٍَس ٷًَْٗ أځ أنو حٙٻٴؤ رٰٞ حٿن٨َ ٫ن نٔزو ، ًٙ ٫زَس ىنخ‬
    ‫رخٿڄن٤ٶ أً رٌحٷ٪ حٿلخٽ ، ٳْٔٲ انټخٍ حٿليّغ ًحٍى ٫ڀَ ٍٷخد ٻپ ڃن حٿ٤َٳْن ، ٳِ ٷ٠ْش أطٌٍٜ أنخ ًأنض أنيخ ىْنش ٓيڀش ، ٙ‬
        ‫خ‬  ‫خ‬
   ‫طٔظلٶ ٫نخء ًٙ طٸظ٠ِ ٣ٌٽ رلغ ، ًٙ طنظٸپ ڃنيخ أً طظـخًُىخ اٿَ أٓڀٌد طٌٿْش حٿلخٻڂ كظَ طټظ٘ٲ ڃخن٬ً ٟوڄً ّيًٍ كٌٿو‬
‫حٿـيٽ اٿَ حٿٌْځ ًٙ ّٸن٪ حٿڄظـخىٿٌڅ ٳْو رڄن٤ٶ رْٔ٢ ًًحٟق ًىٌ أڅ حٿٸَآڅ ٿڂ ّظَٹ ٷخ٫يس ٳِ ىٌح حٕڃَ ، ًحٿٌَٓٽ ٿڂ ّ٬َٝ ٿيخ‬
 ‫ڃن ٷَّذ أً ر٬ْي ًاٙ ٿڄخ كيع حٿوٚٱ ًحٿ٘ٸخٵ ٳِ حؿظڄخ٩ حٿٔٸْٴش ، ًٿڄخ ٍٳٞ ٫ڀَ ٷزٌٽ طٌٿْش أرِ رټَ ًڃزخّ٬ظو ٫ڀَ حهظٚٱ‬
                                ‫ح‬             ‫خ‬
 ‫ٳِ حٿًَحّش رْن ٍٳ٠و حٿڄزخّ٬ش أّخڃً ٳِ أٟ٬ٲ حٿًَحّخص ، ًٗيًٌٍ كظَ ڃٌص ٳخ٣ڄش ٳِ أٯڀزيخ ، رپ اڅ أٓڀٌد حٿٔٸْٴش ٿٌ ٻخڅ ىٌ‬
  ‫حٕٛق ، ٙطز٬و أرٌ رټَ نٴٔو ًطَٹ طٌٿْش ڃن ّڀْو اٿَ حٿڄٔڀڄْن أً أىپ حٿلپ ًحٿ٬ٸي ڃنيڂ ، ًىٌ ڃخ ٿڂ ّٴ٬پ كْن أًَٛ ٿ٬ڄَ‬
                        ‫خ‬
    ‫رټظخد ڃٰڀٶ رخّ٪ ٫ڀْو حٿڄٔڀڄٌڅ ٷزْپ ًٳخطو ىًڅ أڅ ّ٬ڀڄٌح ڃخ ٳْو ، ًىٌ أّ٠ً ڃَس أهٍَ ڃخ هخٿٴو ٫ڄَ ٳِ ٷَٜ حٙهظْخٍ رْن‬
‫حٿٔظش حٿڄ٬ًَٳْن ، ًىڂ ٫ڀَ ً٫ؼڄخڅ ً٣ڀلش ًحٿِرَْ ًحرن ٫ٌٱ ًٓ٬ي ، ًىٌ ڃخ حهظڀٲ ٫ن أٓڀٌد حهظْخٍ ٫ڀَ رزْ٬ش ر٬ٞ حٕڃٜخٍ‬
                                           ‫، ًڃ٬خًّش رلي حٿْٔٲ ، ًِّّي رخٿٌٍحػش .‬

  ‫أنض ىنخ أڃخځ ٓظش أٓخٿْذ ڃوظڀٴش ٙهظْخٍ حٿلخٻڂ ، َّٳٞ حٿڄظِڃظٌڅ طـخًُىخ ، ًّوظڀٴٌڅ ٳِ طٴ٠ْپ أكيىخ ٫ڀَ حٓهَ ، ًٍَّ‬
‫حٿڄظٴظلٌڅ أڅ ىٙٿظيخ حٿٌكْيس أنو ٙ ٷخ٫يس ، ًأڅ حٗٓٚځ حٿٔڄق حٿ٬خىٽ ، ٙ َّٳٞ أٓڀٌد حٙهظْخٍ رخٙنظوخد حٿڄزخَٗ أً ٯَْ حٿڄزخَٗ‬
                                                  ‫خ‬
                  ‫، ًىٌ ڃخ ٙ أ٧ن أنو ٻخڅ ٌّڃً ، كظَ ٌّڃنخ ىٌح ڃلپ حطٴخٵ أً ٷزٌٽ ٫خځ ڃن أنٜخٍ حٿيًٿش حٿيّنْش .‬

    ‫ًٿ٬ڀِ ٙ أطليع ڃن ٳَح٭ ، رپ أٛيٍ ٫ن ًحٷ٪ حٿن٨ڂ حٗٓٚڃْش حٿڄ٬خَٛس ٳِ ٫خٿڄنخ حٿليّغ ، ٳينخٹ رْ٬ش أىپ حٿلپ ًحٿ٬ٸي (‬
‫حٿڄوظخًٍڅ ) ٳِ حٿٔ٬ٌىّش ڃ٪ ٷَٜ حٿظَْٗق ٫ڀَ أٳَحى حَٕٓس حٿڄخٿټش ، ًىنخٹ حٿڄزخّ٬ش ٫ڀَ ٻظخد ڃٰڀٶ ّټظزو حٿلخٻڂ ًٌَّٛ ٳْو‬
                                                      ‫خ‬
  ‫ٿڄن ّڀْو حٗظٸخٷً ڃن أٓڀٌد حهظْخٍ أرِ رټَ ٿ٬ڄَ ، ٳِ حٿٌٔىحڅ ٳِ ٫يي حٿنڄَُْ، ًىنخٹ ًّٙش حٿٴٸْو ٳِ اَّحڅ ، ًىنخٹ ح٫ظزخٍ‬
                      ‫ح‬
  ‫حٿڄٌحٳٸش ٳِ حٗٓظٴظخء ٫ڀَ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ڃٌحٳٸش ٟڄنْش ٫ڀَ حٿلخٻڂ ًحهظْخًٍ ٿو ٳِ حٿزخٻٔظخڅ ، ًىنخٹ ٳِ ٻپ حٕكٌحٽ‬
   ‫ڃخن٪ ؿيّي ّ٠خٱ اٿَ ڃخ ٓزٶ ، ًىٌ أڅ ڃيس طٌٿْش حٿلخٻڂ ٳِ ٻپ حٕكٌحٽ حٿٔخرٸش ڃٔظڄَس ڃيٍ كْخطو ، ًٙ ٫زَس ٳِ ًٿٺ رؤڅ‬
   ‫حٿزْ٬ش ٫ڀَ أٓخّ حٙٿظِحځ رټظخد حهلل ًٓنش ٌٍٓٿو ، ًأڅ حٿلخٻڂ ّ٬ِٽ اًح هخٿٲ ًٿٺ ، ٳڄخ أٻؼَ ڃخ هخٿٲ ، ىًڅ أڅ ّ٬ِٽ أً كظَ‬
                                               ‫خ‬      ‫خ‬
  ‫ّ٬ظَٝ ٫ڀْو ٷيّڄً ٻخڅ أً كيّؼً ، ًكيّغ حٿظخٍّن ٳِ ىٌح ًً ٗـٌڅ رپ ٷپ ًً ؿنٌڅ ، ٌٓحء ٳِ ط٤َٱ حٿلخٻڂ ٳِ هًَؿو ٫ڀَ‬
   ‫ٛلْق حٿ٬ٸْيس أً ط٤َٱ حٿَ٫ْش ٳِ حٿونٌ٩ ٍٗحىطو ًحٿو٠ٌ٩ ٿز٤٘و ، ًٿ٬پ حٿٸخٍة ّٚك٦ أننِ ٷي ط٘يىص ٳِ حٿ٬زخٍحص حٕهَْس‬
                                     ‫خ‬   ‫ح‬
 ‫كظَ أٓظڀيڂ ٳِ ًىن ى٫خس حٿيًٿش حٿيّنْش ٍىً ڃن٤ٸًْ رؤڅ حٿٌٍٍ٘ ڃخن٬ش ٿز٤ٖ حٿلخٻڂ ، كخٳ٨ش ٿلٶ حٿَ٫ْش ، ٯَْ أنِ آٓٲ اًح‬
  ‫ًٻَص ٿيڂ أڅ ىٌح ريًٍه ّٸٌى اٿَ ڃخن٪ ؿيّي ىٌ حٿوٚٱ كٌٽ ٻنو حٿٌٍٍ٘ ، ًىپ ىِ ڃڀِڃش ٿڀلخٻڂ ًىٌ ٍأُ حٕٷڀْش أځ أنيخ ٯَْ‬
                                 ‫خ‬
‫ڃڀِڃش ٿو ًىٌ ٍأُ حٕٯڀزْش حٿظِ طٴَٵ رْن ٻٌڅ حٿلخٻڂ ڃڀِڃً رؤڅ ّٔظَْ٘ ، ًرْن ٻٌنو ٳِ نٴْ حٿٌٷض ٯَْ ڃڀِځ رخطزخ٩ ٍأّيڂ كظَ‬
                                            ‫اڅ حؿظڄ٬ٌح ٫ڀْو ؿڄْ٬يڂ أً أٯڀزيڂ .‬

 ‫ٿٸي أىٍٹ ر٬ٞ حٿڄوڀْٜن ڃن حٿي٫خس أنيڂ ٌّحؿيٌڅ ڃن ٧ًَٱ حٿڄـظڄ٬خص حٿليّؼش ڃخ ٿڂ ٌّحؿيو حٿٔڀٲ ، ًأڅ حٿيّڄٌٷَح٣ْش رڄ٬نخىخ‬
   ‫حٿليّغ ، ًىٌ كټڂ حٿ٘٬ذ رخٿ٘٬ذ ٙ طظنخٷٞ ڃ٪ ؿٌىَ حٗٓٚځ ًأڅ حؿظيخىحص حٿڄئڃنْن رخٿيّڄٌٷَح٣ْش ، ًحٿظِ طڄو٠ض ٫ن‬
 ‫أٓخٿْذ حٿلټڂ حٿنْخرِ ، ًحٙنظوخرخص حٿڄزخَٗس ، ٙ ّڄټن أڅ طٜ٤يځ رـٌىَ حٿ٬يٽ ٳِ حٿيّن حٗٓٚڃِ ، ًًٍف حٿلَّش حٿظِ ط٘ڄپ‬
         ‫خ‬    ‫ح‬
  ‫ًّ٘ڄڀيخ ، ًڃن أڃؼخٿيڂ حٕٓظخً حٿټزَْ هخٿي ڃلڄي هخٿي ًحٿ٬خٿڂ حٿـڀْپ ڃلڄي حٿِٰحٿِ ، ٿټنيڂ ًحؿيٌح طْخًٍ ٻخٓلً ڃن حٿَٳٞ ٿڄخ‬
  ‫أڃٚه ٫ڀْيڂ حطٔخ٩ أٳٸيڂ ، ًٳيڄيڂ ٿـٌىَ حٿ٬ٸْيس حْٕٛپ ، ًحنزٍَ ُ٫ڄخء حٿظْخٍحص حٿؼٌٍّش ًحٿظٸڀْيّش ٳِ نٸي حٍٓحء ًطٴنْيىخ ، ٙ‬
   ‫ٳَٵ ٳِ ىٌح رْن ڃ٬ظيٽ أً ڃظ٤َٱ ، ًىًنٺ ڃخ نَ٘ ٫ڀَ ٿٔخڅ حٕٓظخً ٫ڄَ حٿظڀڄٔخنِ ًحٕٓظخً ٫ڄَ ٫زي حٿَكڄن ًىٌ ٳِ‬
              ‫خ‬
   ‫ڃـڄڀو َّٳٞ ڃٸٌٿش كټڂ حٿ٘٬ذ ري٫ٌٍ أڅ حٿلټڂ هلل ، ًىٌ أڃَ ٿٌ أڃ٬نض حٿن٨َ ٳْو ٿڄخ ًؿيص طنخٷ٠ً ، ٿټنيڂ ّلخًٿٌڅ طؤْٛپ‬
                                        ‫خ‬
  ‫ڃنيـيڂ رخٳظَحٟخص ڃنيخ أڅ حٕٯڀزْش ٷي طٸَ طَّ٘٬ً ّ٬خٍٝ َّٗ٬ش حهلل ، ًأڅ حٿظٔڀْڂ رلٶ حٿڄـخٿْ حٿنْخرْش ٳِ حٿظَّ٘٪ ٓڀذ‬
                              ‫ٿلٶ اٿيِ ػخرض ًڃٸيّ ، ًىٌ ٻٌنو ؿپ ٗؤنو حٿڄَ٘٩ حٕٻزَ ًحٿٌكْي .‬

 ‫ًأنيخ – أُ حٿيّڄٌٷَح٣ْش – ٷي ط٬٤پ حٿنٚ حٿَ٘٫ِ رخٿَأُ حٿ٘وِٜ ، ًىټٌح أّيخ حٿٸخٍة ٙ طنظيِ ٫ٸزش أً ڃخن٪ اٙ ًط٨يَ ٫ٸزش‬
            ‫خ‬   ‫خ‬
  ‫ؿيّيس أً ڃخن٪ ؿيّي ، ًىِ ٻڀيخ ڃٌحن٪ ٷي ّٔ٬ي ريخ حٿڄـظييًڅ حٿڄظٴظلٌڅ ، ٕنيخ طٴظق أڃخڃيڂ رخرً ًحٓ٬ً ٿڀَأُ ًٿٚؿظيخى ىًڅ‬
  ‫هًَؽ ٫ڀَ ٛلْق حٿيّن ، ًىًڅ طٜخىځ ڃ٪ ًٍف حٿ٬َٜ ، ٿټنيخ ٳِ حٿـخنذ حٓهَ طٴِ٩ ڃن ٍٻنٌح اٿَ حؿظيخىحص حٿٔڀٲ أّڄخ ٳِ٩ ،‬
                       ‫ٙ‬                 ‫خ‬
 ‫ًط٠٬يڂ رْن ٗٸِ حٿَكَ ، اڅ ىحٍص ّڄْنً ٣لنض رَٳٞ حٿ٬َٜ ، ًاڅ ىحٍص ٗڄخ ً ٣لنض رَٳٞ حٿ٬ٸپ ، ًاڅ ٓټنض أرٸظيڂ كْغ‬
                                     ‫خ‬
   ‫ىڂ ، ّيَرٌڅ ڃن حٕٛپ اٿَ حٿٴَ٩ ، ًّوٴٌڅ ڃن٤ٸً أًحؿييڂ رو ، رپ اڅ ٗجض حٿيٷش أطليحىڂ رو ، ًىٌ أڅ حٿَّ٘٬ش ًكيىخ ٙ‬
                                                 ‫خ‬     ‫ح‬
 ‫طٔظٸْڂ ًؿٌىً أً ط٤زْٸً اٙ ٳِ ڃـظڄ٪ آٚڃِ أً رڄ٬نَ أىٵ ىًٿش ىّنْش آٚڃْش ، ًأڅ ىٌه حٿيًٿش ًحٿـِثْخص ، ًأنيڂ أ٫ـِ ڃن‬
    ‫أڅ ٌّْٰٜح ڃؼپ ىٌح حٿزَنخڃؾ أً ّظٸيڃٌح رو ، ًأنيڂ ّيَرٌڅ ڃن حٿَكَ رَڃْيخ ٳٌٵ ٍإًٓنخ ، ىح٫ْن اّخنخ اٿَ ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش‬
   ‫حٗٓٚڃْش ، حٿظِ طٸٌىنخ رخٿلظڂ اٿَ ىًٿش ىّنْش آٚڃْش ، نظوز٢ ٳْيخ ًحص حٿْڄْن ًًحص حٿْٔخٍ ، ىًڅ ڃنخٍس ڃن ٳټَ أً حؿظيخى‬
 ‫ڃٔظنَْ ، ًٿْليع ٿنخ ڃخ ّليع ، ًٿْليع ٿ٘ٓٚځ ڃخ ّليع ، ًڃخ ٫ڀْنخ اٙ أڅ نڄي أؿٔخىنخ ٿټِ ًَّْٔح ٫ڀْيخ هْٚء ، اڅ أ٫ـِىڂ‬
                           ‫حٙؿظيخى حٿڄٚثڂ ٿڀ٬َٜ ٍٳ٠ٌح حٿ٬َٜ ، ًأڅ أ٫ـِىڂ كټڂ ڃَٜ ىيڃٌح ڃَٜ .‬
   ‫ػخٿؼخ : انو ڃن حٿڄنخٓذ أڅ أنخٷٖ ڃ٬ٺ أّيخ حٿٸخٍة ڃٸٌٿش ًٻَطيخ ٿٺ ٟڄن ًؿيش ن٨َ حٿيح٫ْن ٿڀظ٤زْٶ حٿٴٌٍُ ٿڀَّ٘٬ش ، ًىِ‬
‫ٷٌٿيڂ رؤڅ حٿظ٤زْٶ ( حٿٴٌٍُ ) ٿڀَّ٘٬ش ، ٌٓٱ ّظز٬و ٛٚف ( ٳٌٍُ ) ٿڄ٘خٻڀو ، ًٌٓٱ أػزض ٿٺ أڅ ٛٚف حٿڄـظڄ٪ أً كپ ڃ٘خٻڀو‬
  ‫خ‬                      ‫خ‬           ‫خ‬  ‫خ‬                  ‫خ‬
  ‫ٿْْ ٍىنً رخٿلخٻڂ حٿڄٔڀڂ حٿٜخٿق ، ًٿْْ أّ٠ً ٍىنً رظڄٔٺ حٿڄٔڀڄْن ؿڄْ٬ً رخٿ٬ٸْيس ًٛيٷيڂ ٳْيخ ًٳيڄيڂ ٿيخ ، ًٿْْ أّ٠ً‬
                                        ‫خ‬   ‫خ‬
  ‫ٍىنً رظ٤زْٶ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش نًٜ ًًٍكً ، رپ ىٌ ٍىن رؤڃٌٍ أهٍَ أًٻَىخ ٿٺ ٳِ كْنيخ ، ىٿْڀِ ٳِ ًٿٺ حٿڄن٤ٶ ًكـظِ ٳِ‬ ‫خ‬
‫خ‬
‫ًٿٺ ًٷخث٪ حٿظخٍّن ، ًٿْْ ٻخٿڄن٤ٶ ىٿْپ ، ًٿْْ ٻخٿظخٍّن كـش ، ًكـش حٿظخٍّن ٿيٍ ڃٔظٸخس ڃن أُىَ ٫ٌٍٜ حٗٓٚځ ٫ٸْيس ًاّڄخنً‬
                                            ‫، ًأٷٜي رو ٫َٜ حٿوڀٴخء حٿَحٗيّن .‬

                                ‫خ‬             ‫خ‬   ‫خ‬
‫أنض أڃخځ ػٚػْن ٫خڃً ىـًَّ ( رخٿظليّي طٔ٬ش ً٫ًَ٘څ ٫خڃً ًهڄٔش أٗيَ ) ىِ ٻپ ٫ڄَ حٿوٚٳش حٿَحٗيس ، ريأص روٚٳش أرِ رټَ‬
                ‫خ‬
‫( ٓنظْن ًػٚػش أٗيَ ًػڄخنْش أّخځ ) ػڂ هٚٳش ٫ڄَ ( ٫َ٘ ٓنْن ًٓظش أٗيَ ًطٔ٬ش ٫َ٘ ٌّڃً ) ػڂ هٚٳش ٫ؼڄخڅ ( اكيٍ ٫َ٘س‬
                                       ‫خ‬       ‫ح‬
                   ‫ٓنش ًأكي ٫َ٘ ٗيًَ ًطٔ٬ش ٫َ٘ ٌّڃً ) ػڂ هٚٳش ٫ڀِ ( أٍر٪ ٓنْن ًٓز٬ش أٗيَ ) .‬

   ‫ًطٔظ٤ْ٪ أڅ طٌٻَ رٸيٍ ٻزَْ ڃن حٿْٸْن أڅ هٚٳش أرِ رټَ ٷي حنَٜٳض هٚٽ حٿ٬خڃْن ًحٿؼٚػش أٗيَ اٿَ حٿلَد رْن ؿْ٘و ًرْن‬
   ‫حٿڄَطيّن ٳِ حٿـَِّس حٿ٬َرْش ، ًأڅ هٚٳش ٫ڀِ ٷي حنَٜٳض هٚٽ حٍٕر٬ش أ٫ٌحځ ًحٿٔز٬ش أٗيَ اٿَ حٿلَد رْن ؿْ٘و ٳِ نخكْش‬
                              ‫ح‬
    ‫ًؿٌْٕ حٿوخٍؿْن ٫ڀْو ًحٿَحٳ٠ْن ٿلټڄو ٳِ نخكْش أهٍَ ، ريءً ڃن ٫خث٘ش ً٣ڀلش ًحٿِرَْ ٳِ ڃٌٷ٬ش حٿـڄپ ، ًحنظيخء رـْٖ‬
                                             ‫ح‬
‫ڃ٬خًّش ٳِ ڃ٬َٻش ٛٴْن ًڃًًٍَ ر٬َ٘حص حٿلًَد ڃ٪ حٿوٌحٍؽ ٫ڀْو ڃن ؿْ٘و ، ًأنو ٳِ حٿ٬ييّن ٻخنض ىڄٌځ حٿلَد ًڃ٘خٯڀيخ أٻزَ‬
                                         ‫رټؼَْ ڃن ىڄٌځ حٿيًٿش ًآٍخء ٷٌح٫يىخ .‬
 ‫أٟٲ اٿَ ًٿٺ ٷَٜ ٫يي حٿوٚٳظْن ، كْغ ٿڂ ّظـخًُ ڃـڄٌ٩ ٓنٌحطيڄخ ٓض ٓنٌحص ً٫َ٘س أٗيَ ، ًّزٸَ أڃخڃٺ ٫يي ٫ڄَ ً٫يي‬
                   ‫خ‬
  ‫٫ؼڄخڅ ، كْغ ّڄټن أڅ طظ٬َٱ ٳْيڄخ ٫ڀَ حٗٓٚځ حٿيًٿش ٳِ أُىَ ٫ٌٍٜ حٗٓٚځ آٚڃً ، ًأكي حٿ٬ييّن ٫َ٘ ٓنْن ًنٜٲ (‬
        ‫خ‬                                ‫خ‬
‫٫يي ٫ڄَ ) ، ًحٿؼخنِ كٌحٿِ أػنَ ٫َ٘ ٫خڃً ( ٫يي ٫ؼڄخڅ ) ، ًىِ ٳظَس ٻخٳْش ٿټپ ڃن حٿ٬ييّن ٿټِ ّٸيځ نڄًٌؿً ٿ٘ٓٚځ حٿيًٿش‬
  ‫ٻڄخ ّـذ أڅ طټٌڅ ، ٳ٬ڄَ ً٫ؼڄخڅ ڃن أٷَد حٿٜلخرش اٿَ ٷڀذ حٿٌَٓٽ ًٳيڄو ، ًحٙػنخڅ ڃزَ٘حڅ رخٿـنش ، ًٿًٖٽ ڃنيڄخ ًىٌ ٫ڄَ‬
  ‫ڃٌحٷٲ ڃ٘يٌىس ٳِ نَٜس حٗٓٚځ ًا٫ٚء ٗخنو ، ًىِ ڃٌحٷٲ ٙ ط٘يي ريخ ٻظذ حٿظخٍّن ٳٸ٢ ، رپ ّ٘يي ريخ حٿٸَآڅ نٴٔو ، كْن‬
    ‫ح‬                                             ‫ح‬
‫طنِٿض ر٬ٞ آّخطو طؤّْيً ٿَأّو ، ًىٌ َٗٱ ٙ ّيحنْو َٗٱ ، ًٿڀؼخنِ ڃنيڄخ ًىٌ ٫ؼڄخڅ ڃٌحٷٲ اّڄخڅ ًهَْ ًؿٌى ، ًّټٴْو ٳوًَ أنو ًُؽ‬
                                    ‫حرنظِ حٿٌَٓٽ ، ىٌح ٫ن حٿلخٻڂ ٳِ ٻپ ڃن حٿ٬ييّن .‬

  ‫أڃخ ٫ن حٿڄلټٌڃْن ، ٳيڂ ٛلخرش حٿٌَٓٽ ًأىڀو ً٫َْ٘طو ٙ طليع ًحٷ٬ش اٙ طڄؼپ أڃخڃيڂ ٿڀٌَٓٽ ٳْيخ ڃٌٷٲ أً كيّغ ًٙ ّڄًَڅ‬
        ‫خ‬
  ‫رڄټخڅ اٙ ًطيح٫ض اٿَ هْخٿيڂ ًٻٍَ كيع رو أً ٷٌٽ ٳْو ًٙ طٰڄٞ أ٫ْنيڂ أڃخځ حٿڄنزَ اٙ ًطڄؼڀٌح حٿٌَٓٽ ٫ڀْو ٷخثڄً ًٙ ّظَحٌٛڅ‬
                                      ‫خ‬
‫ٿڀٜٚس هڀٲ حٿوڀْٴش اٙ ًطٌٻًَح حٿٌَٓٽ أڃخڃيڂ اڃخڃً ، ًىڂ ٳِ ٷَحءطيڂ ٿڀٸَآڅ ّ٬ڀڄٌڅ ڃظَ نِٿض حّٓش ، ًأّن ، ًٿڄخًح اڅ ٻخڅ ىنخٹ‬
  ‫ٓزذ ٿڀظنِّپ ، ًرخهظٜخٍ ّ٬ٌْ٘څ ٳِ ٧پ حٿنزٌس ًّظؤٌٓڅ رخٿٌَٓٽ ٫ن ٷَد ًكذ ، ىٌح ٫ن حٿڄلټٌڃْن ، ًٙ ّزٸَ اٙ حٿَّ٘٬ش‬
                               ‫حٗٓٚڃْش ًىِ ڃخ ٙ ّ٘ٺ أكي ٳِ ط٤زْٸيخ ٳِ ٻپ ڃن حٿ٬ييّن .‬

‫رپ أنٺ ٙ طظِّي اڅ أ٫ڀنض أڅ ىٌح حٿ٬يي أً ًحٹ ، ٻخڅ أُىَ ٫ٌٍٜ ط٤زْٸيخ ٕنيخ ٿًِځ ڃخ ّڀِځ ٳِ ٌٟء ڃخ ٓزٶ أڅ ًٻَنخ ر٘ؤڅ حٿلخٻڂ‬
                                 ‫خ‬        ‫خ‬
     ‫ًحٿڄلټٌځ ، ًڃ٪ ًٿٺ ٳٸي ٻخڅ ٫يي ٫ڄَ ْٗجً ً٫يي ٫ؼڄخڅ ْٗجً آهَ ٳٸي حٍطٴ٪ ٫ڄَ رنٴٔو ًرخٿڄٔڀڄْن اٿَ أٌٛٽ حٿ٬ٸْيس‬
                       ‫خ‬
 ‫ًؿٌىَىخ ، ٳٔ٬ي حٿڄٔڀڄٌڅ رو ، ًٛڀق كخٽ حٿيًٿش ٫ڀَ ّيّو ، ًطَٹ ٿڄن ّڀْو ڃنيـً ٙ ّوظڀٲ أكي كٌٿو ، ًٙ نظڄؼپ ٛٚف حٿلټڂ‬
   ‫ًىْزش حٿلخٻڂ اٙ اً حٓظ٘يينخ رو ، رْنڄخ ٷخى ٫ؼڄخڅ حٿڄٔڀڄْن اٿَ حٙهظٚٱ ٫ڀْو ، ًىٳ٪ أىپ حٿلپ ًحٿ٬ٸي اٿَ حٗؿڄخ٩ ٫ڀَ‬
                                      ‫ٚ‬              ‫ٙ‬
   ‫حٿوٚٙ ڃنو ، اڃخ ٫ِ ً ٳِ ٍأُ أىپ حٿلـَ ، أً ٷظ ً ٳِ ٍأُ أىپ حٿ٠َحد ، ًحىظِص ىْزظو ٳِ ن٨َ حٿَ٫ْش اٿَ حٿلي حٿٌُ ىٳ٪‬
    ‫حٿز٬ٞ اٿَ ه٤ٲ حٿْٔٲ ڃن ّيه ًٻَٔه نٜٴْن أً كٜزو ٫ڀَ حٿڄنزَ ، أً حٿظَْٰٜ ڃن ٗؤنو رڄنخىحطو ( ّخ ن٬ؼپ ) نٔزش اٿَ‬
                                           ‫ٚ‬
   ‫ڃْٔلِ ڃن أىپ حٿڄيّنش ٻخڅ ّٔڄَ ن٬ؼ ً ًٻخڅ ٫٨ْڂ حٿڀلْش ٻ٬ؼڄخڅ ، أً حٙ٫ظَحٝ ٫ڀْو ڃن ٻزخٍ حٿٜلخرش رڄخ ّٴيڂ ڃنو ىًڅ‬
 ‫ٚ‬
 ‫ٿزْ أً ٯڄٌٝ أنو هخٍؽ ٫ڀَ حٿٸَآڅ ًحٿٔنش ، ًًٛپ حٕڃَ اٿَ حٿي٫ٌس حٿَّٜلش ٿٸظڀو ، كْغ ًَُّ ٫ن ٫خث٘ش ٷٌٿيخ : حٷظڀٌح ن٬ؼ ً‬
                                        ‫ٙ‬                ‫ٚ‬
    ‫ٿ٬ن حهلل ن٬ؼ ً ، ًىِ ٻڀيخ أڃٌٍ ٙ طظَٹ ٿٺ ڃـخ ً ٿڀ٘ٺ ٳْڄخ ًٛپ اٿْو أڃَ حٿوڀْٴش ٷزپ ٍ٫ْظو ، ًڃخ ًٛپ اٿْو أڃَ حٿَ٫ْش ٷزپ‬
                                                          ‫حٿوڀْٴش .‬

                               ‫ـ‬
‫ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن أڅ ٫ڄَ ً٫ؼڄخڅ ٷي ڃخطخ ڃٸظٌٿْن ، اٙ أڅ ٫ڄَ ٷي ٷُظپ ٫ڀَ ّي ٯٚځ ڃن أٛپ ڃـٌِٓ ، ًطَٹ ٷظڀو ٯٜش ٳِ نٴٌّ‬
   ‫خ‬                                          ‫خ‬
‫حٿڄٔڀڄْن ، ًأػخٍ ٳِ نٴٌٓيڂ ؿڄْ٬ً حٿًَ٩ ًحٿيڀ٪ ٿٴٸي ٫٨ْڂ حٕڃش ، ًٍؿڀيخ حٿٌُ ٙ ّ٬ٌٝ ، رْنڄخ ٫ڀَ حٿ٬ټْ ڃن ًٿٺ طڄخڃً ، ڃخ‬
   ‫كيع ٿ٬ؼڄخڅ ٫ني ڃٸظڀو ، ٳٸي ٷظپ ٫ڀَ ّي حٿڄٔڀڄْن حٿؼخثَّن حٿڄلخَّٛن ٿڄنِٿو ًربؿڄخ٩ ڃنيڂ ، ًٷي طظٌٍٜ أڅ ٷظڀش ٫ؼڄخڅ ٷي‬
    ‫أٗٴٌح ٯڀْڀيڂ رڄَٜ٫و ٫ڀَ أّيّيڂ ، ًحنظيض ٫يحًطيڂ ٿو رڄٌطو ، ٿټن ٻظذ حٿظخٍّن طليػنخ رًَحّش ٯَّزش ٿْْ ٿيخ ن٨َْ ٓخرٶ أً‬
                                         ‫ٙكٶ ، ًاڅ ٻخنض ٿيخ ىٙٿش ٙ طوٴَ ٫ڀَ أٍّذ :‬

                               ‫ٳخٿ٤زَُ ٌّٻَ ٳِ ٻظخرو طخٍّن حٕڃڂ ًحٿڄڀٌٹ حٿـِء حٿؼخٿغ ٙ934 :‬

 ‫( ٿزغ ٫ؼڄخڅ ر٬يڃخ ٷظپ ٿْڀظْن ٙ ّٔظ٤ْ٬ٌڅ ىٳنو ػڂ كڄڀو أٍر٬ش " كټْڂ حرن كِحځ ًؿزَْ رن ڃ٤٬ڂ ًنْخٍ رن ڃټَځ ًأرٌ ؿيڂ رن‬
‫كٌّٴش " ٳڀڄخ ًٟ٪ ٿْٜڀِ ٫ڀْو ؿخء نٴَ ڃن حٕنٜخٍ ّڄن٬ٌىڂ حٿٜٚس ٫ڀْو ٳْيڂ أٓڀڂ رن أًّ رن رـَس حٿٔخ٫يُ ًأرٌ كْش حٿڄخُنِ‬
    ‫ح‬
‫ًڃن٬ٌىڂ أڅ ّيٳن رخٿزٸْ٪ ٳٸخٽ أرٌ ؿيڂ حىٳنٌه ٳٸي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًڃٚثټظو ٳٸخٿٌح ٙ ًحهلل ٙ ّيٳن ٳِ ڃٸخرَ حٿڄٔڀڄْن أريً ٳيٳنٌه‬
                     ‫ٳِ كٖ ٻٌٻذ ( ڃٸخرَ حٿْيٌى ) ٳڀڄخ ڃڀټض رنَ أڃْش أىهڀٌح ًٿٺ حٿلٖ ٳِ حٿزٸْ٪ )‬

                    ‫خ‬
‫ًٳِ ًٍحّش ػخنْش ( أٷزپ ٫ڄَْ رن ٟخرت ، ً٫ؼڄخڅ ڃٌٌٟ٩ ٫ڀَ رخد ٳنِح ٫ڀْو ٳټَٔ ٟڀ٬ً ڃن أٟٚ٫و ) ، ًٳِ ًٍحّش ػخٿؼش أنيڂ ىٳنٌه‬
              ‫ٳِ كٖ ٻٌٻذ كْن ٍڃخه حٿڄٔڀڄٌڅ رخٿلـخٍس ٳخكظڄَ كخڃڀٌه رـيحٍ ىٳنٌه ٳٌٷ٪ ىٳنو ٳِ كٖ ٻٌٻذ .‬

 ‫ىٌح هڀْٴش حٿڄٔڀڄْن حٿؼخٿغ ، ّٸظڀو حٿڄٔڀڄٌڅ ، ٙ ّٔظ٤ْ٪ أىڀو ىٳنو ٿْڀظْن ًّيٳنٌه ٳِ حٿؼخٿؼش ، َّٳٞ حٿڄٔڀڄٌڅ حٿٜٚس ٫ڀْو‬
      ‫خ‬                               ‫ح‬
 ‫، رٸٔڂ حٿز٬ٞ أٙ ّيٳن ٳِ ڃٸخرَ حٿڄٔڀڄْن أريً ، ّلٜذ ؿؼڄخنو رخٿلـخٍس ، ّ٬ظيُ ڃٔڀڂ ٫ڀَ ؿؼڄخنو ٳْټَٔ ٟڀ٬ً ڃن أٟٚ٫و‬
                                         ‫، ػڂ ّيٳن ٳِ حٿنيخّش ٳِ ڃٸخرَ حٿْيٌى .‬

   ‫أُ ٯ٠ذ ىٌح حٿٌُ ّٚكٶ حٿلخٻڂ كظَ ًىٌ ؿٔي ڃٔـَ ، ًّنظٸڂ ڃنو ًىٌ ؿؼش ىخڃيس ، ًٙ َّح٫ِ طخٍّوو ٳِ حٿٔزٶ ٳِ‬
               ‫خ‬      ‫ح‬
  ‫حٗٓٚځ ًحٿًٌى ٫نو ، ًٙ ٫ڄَه حٿٌُ رڀٮ حٿٔخىٓش ً حٿؼڄخنْن ، ًّظـخىپ ٻٌنو ڃزًَ٘ رخٿـنش ًًُؿً ٙرنظِ حٿٌَٓٽ ، ًَّٳٞ كظَ‬
 ‫حٿٜٚس ٫ڀْو أً ىٳنو ٳِ ڃٸخرَ حٿڄٔڀڄْن ٗؤنو ٗؤڅ أٳٸَىڂ أً أ٫ٜخىڂ . ىٌ ٯ٠ذ ٙ ٗٺ ٫٨ْڂ ، ًه٤ذ ٙ ٍّذ ؿڀْپ ، ًكخىع‬
                                                 ‫ح‬
  ‫ٙ طـي أرڀٮ ڃنو ط٬زًَْ ٫ن ٍأُ حٿڄٔڀڄْن ٳِ كخٻڄيڂ ، ًأڃَ ٙ ّئػَ ٳِ حٗٓٚځ ڃن ٷَّذ أً ر٬ْي ، ٳ٬ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو ٿْْ‬
‫ٍٻنً ڃن أٍٻخڅ حٗٓٚځ ، ًانڄخ ىٌ رَ٘ ّو٤ت ًّْٜذ ، ًكخٻڂ ٿْْ ٿو ڃن حٿلٜخنش أً حٿٸيْٓش ڃخ َّٳ٬و ٫ن ٯَْه ڃن حٿڄٔڀڄْن ،‬‫خ‬
                                      ‫ٿټنٺ ٙ طڄڀٺ اٙ أڅ طظٔخءٽ ڃ٬ِ ًأڅ طـْذ .‬
                              ‫ح‬            ‫ح‬
 ‫* أٿڂ ّټن ٫ؼڄخڅ ًٷض حهظْخٍه ًحكيً ڃن هْخٍ حٿڄٔڀڄْن ، ڃزًَ٘ رخٿـنش ًأكي ٓظش ىڂ أىپ حٿلپ ًحٿ٬ٸي ، ًأكي حػنْن ٿڂ ّوظڀٲ‬
                              ‫حٿڄٔڀڄٌڅ ٫ڀَ أڅ حٿوٚٳش ٿن طوَؽ ٫نيڄخ ًىڄخ ٫ؼڄخڅ ً٫ڀِ ؟‬
                                                      ‫ًحٗؿخرش ( رڀــــَ )‬
 ‫* أٿڂ ّټن حٿڄٔڀڄٌڅ ٳِ أ٫ڀَ ىٍؿخص طڄٔټيڂ رخٿ٬ٸْيس ، ًأٷَد ڃخ ّټٌنٌڅ اٿَ ڃٜيٍىخ حًٕٽ ًىٌ حٿٸَآڅ ًڃٜيٍىخ حٿؼخنِ ًىٌ‬
                                             ‫خ‬
                      ‫حٿٔنش ، رپ ٻخڅ أٯڀزيڂ أٛلخرً ٿڀٌَٓٽ ًنخٷڀْن ٫نو ڃخ ًٛڀنخ ڃن كيّغ ًأكيحع ؟‬
                                                      ‫ًحٗؿخرش ( رڀــــَ )‬

                            ‫* أٿڂ طټن حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ڃ٤زٸش ٳِ ٫يي ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو ؟‬

                                                      ‫ًحٗؿخرش ( رڀــــَ )‬

‫* ىپ طَطذ ٫ڀَ ڃخ ٓزٶ ( كخٻڂ ٛخٿق ًڃٔڀڄٌڅ ٫يًٽ ًَّٗ٬ش آٚڃْش ڃ٤زٸش ) أڅ ٛڀق كخٽ حٿَ٫ْش ؟ ، ً كٔن كخٽ حٿلټڂ ؟‬
                                      ‫ًطلٸٶ حٿ٬يٽ ؟ ًٓخى حٕڃن ً حٕڃخڅ ؟‬

                                                       ‫ًحٗؿخرش ( ٙ ) .‬
                                 ‫خ‬                  ‫خ‬
 ‫ًىنخ نٜپ ًٌّٓ اٿَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿنظخثؾ نٔظ٬َٟيخ ڃ٬ً ٫َٔ أڅ طلپ ٿنخ ڃ٬٠ڀش حٿظٴَْٔ ًأڅ طـْذ ڃ٬نخ ٫ڀَ حٿٔئحٽ حٿلخثَ ً‬
                                                ‫ڃٌؿِه ٿٴ٦ ( ٿڄخًح ) .‬
                                                       ‫حٿنظْـش حًٕٿَ :‬

‫أڅ حٿ٬يٽ ٙ ّظلٸٶ رٜٚف حٿلخٻڂ ، ًٙ ٌّٔى ٙ رٜٚف حٿَ٫ْش ، ًٙ ّظؤطَ رظ٤زْٶ حٿَّ٘٬ش ، ًانڄخ ّظلٸٶ رٌؿٌى ڃخ ّڄټن أڅ نٔڄْو‬
  ‫( ن٨خځ كټڂ ) ، ًأٷٜي رو حٿ٠ٌحر٢ حٿظِ طلخٓذ حٿلخٻڂ اڅ أه٤ؤ ، ًطڄن٬و اڅ طـخًُ ، ًط٬ِٿو اڅ هَؽ ٫ڀَ ٛخٿق حٿـڄخ٫ش أً أٓخء‬
‫ٿڄٜخٿليخ ، ًٷي طټٌڅ ىٌه حٿ٠ٌحر٢ ىحهڀْش ، طنز٪ ڃن ٟڄَْ حٿلخٻڂ ًًؿيحنو ، ٻڄخ كيع ٳِ ٫يي ٫ڄَ ، ًىٌح نخىٍ حٿليًع ، ٿټن ًٿٺ‬
                              ‫ٿْْ ٷخ٫يس ًٙ ّـٌُ حٿَٻٌڅ اٿْو ، ًحٕٛق أڅ طټٌڅ ڃٸننش ًڃن٨ڄش .‬

                             ‫خ‬
 ‫ٳٸي ًحؿو ٷخىس حٿڄٔڀڄْن ٫ؼڄخڅ روًَؿو ٫ڀَ ٷٌح٫ي حٿ٬يٽ رپ ًأكْخنً روًَؿو ٫پ ٛلْق ؿٌىَ حٗٓٚځ ، ٳڀڂ َّْٰ ڃن ْٓخٓظو‬
 ‫ْٗجً ، ًرلؼٌح ٳْڄخ ٿيّيڂ ڃن ٌٓحرٶ كټڂ ٳڀڂ طٔ٬ٴيڂ ٓخرٸش ، ًڃن ٷٌح٫ي ٿظَْْٔ أڃٌٍ حٿيًٿش ٳڀڂ ّـيًح ٷخ٫يس ، ًأٗظي ٫ڀْيڂ‬ ‫خ‬
     ‫خ‬
 ‫حٕڃَ ٳلخًَٛه ً٣ڀزٌح ڃنو أڅ ّ٬ظِٽ ، ًٕڅ ٷخ٫يس ڃخ ٳِ حٕڃَ ٿڂ طټن ڃٌؿٌىس ، ٳٸي أؿخريڂ رٸٌٿو حٿ٘يَْ ًحهلل ٙ أنِ٩ ػٌرً َٓرڀنْو‬
 ‫حهلل ( أُ أٿزٔنْو حهلل ) ، ًكْن حٷظَد حٕڃَ ڃن نيخّظو ، ًأٛزق ٷخد ٷٌْٓن أً أىنَ ڃن ڃٚٷخس كظٴو ٫ڀَ ّي ٍ٫ْظو ، أٍٓڀٌح اٿْو‬
                                                           ‫خ‬
                                  ‫٫ًَٟ ٳْو ڃن حٿڄن٤ٶ حٿټؼَْ ًڃن حٿٌٜحد ڃخ ٙ ّوظڀٲ ٫ڀْو .‬

                                                    ‫ٳٸي هًَْه رْن ػٚع :‬

   ‫- اڃخ حٗٷخىس ڃنو ( أُ أڅ ّ٬خٷذ ٫ڀَ أه٤خثو ٗؤنو ٗؤڅ أُ ڃٔڀڂ ّو٤ت ) ًّٔظڄَ ر٬يىخ هڀْٴش ر٬ي اىٍحٻو أنو ٙ ه٤ؤ ىًڅ‬
                                                      ‫٫ٸخد.‬

                                  ‫- ًاڃخ أڅ ّظزَأ ڃن حٗڃخٍس ( أُ أڅ ّ٬ظِٽ حٿوٚٳش ربٍحىطو ) .‬

              ‫- ًاڃخ أڅ َّٓڀٌح حٕؿنخى ًأىپ حٿڄيّنش ٿټِ ّظزَأًح ڃن ٣خ٫ظو ( أُ أڅ ّ٬ظِٽ حٿوٚٳش ربٍحىس حٿَ٫ْش ) .‬

  ‫ٳټخڅ ٍىه ٻڄخ ًٍى ٳِ ٍٓخٿظو حٕهَْس ٻڄخ حنظٔويخ رن ٓيْپ ( ًىڂ ّوًَْننِ اكيٍ ػٚع اڃخ ّٸْيًننِ رټپ ٍؿپ أٛزظو ه٤ؤ‬
                                                        ‫خ‬
 ‫ٌٛحرً ٯَْ ڃظًَٹ ڃنو ٗت ، ًاڃخ أ٫ظِٽ حٕڃَ ٳْئڃًَڅ آهَ ٯَُْ ًاڃخ َّٓڀٌڅ اٿَ ڃن أ٣خ٫يڂ ڃن حٕؿنخى ًأىپ حٿڄيّنش ٳْظزَأًڅ‬
   ‫ڃن حٿٌُ ؿ٬پ حهلل ٓزلخنو ٿِ ٫ڀْيڂ ڃن حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳٸڀض ٿيڂ أڃخ اٷخىطِ ڃن نٴِٔ ٳٸي ٻخڅ ڃن ٷزڀِ هڀٴخء طو٤ت‬
‫ًطْٜذ ٳڀڂ ّٔظٸيڃن أكي ڃنيڂ ًٷي ٫ڀڄض انڄخ َّّيًڅ نٴِٔ ًأڃخ أڅ أطزَأ ڃن حٗڃخٍس ٳبڅ ّټڀزٌنِ أكذ اٿَ ڃن أڅ أطزَأ ڃن ٫ڄپ‬
 ‫حهلل ٫ِ ًؿپ ًهٚٳظو ًاڃخ ٷٌٿټڂ َّٓڀٌڅ اٿَ حٕؿنخى ًأىپ حٿڄيّنش ٳْظزَأًڅ ڃن ٣خ٫ظِ ٳڀٔض ٫ڀْټڂ رٌٻْپ ًٿڂ أٻن حٓظټَىظيڂ‬
                                   ‫ڃن ٷزپ ٫ڀَ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ًٿټن أطٌىخ ٣خث٬ْن ) .‬

‫ىنخ ٌّٟق ٫ؼڄخڅ رَٜحكش أڅ ڃَحؿ٬ش حٿوڀْٴش ٫ڀَ حٿو٤ؤ ٿڂ طټن ًحٍىس ٳْڄن ٓزٸو ڃن حٿوڀٴخء ( أرٌ رټَ ً٫ڄَ ) أً ٫ڀَ حٕٷپ ٿْْ‬
         ‫خ‬                                ‫ڃ‬          ‫خ‬
‫ٿيخ ٷخ٫يس ، ًىنخ أّ٠ً ّ٬ڀن رٚ ڃٌحٍرش أنو َُٜ ٫ڀَ طڄٔټو رخٿلټڂ كظَ حٿنيخّش ًأڅ ح٫ظِحٿو ٯَْ ًحٍى ، ًىنخ أّ٠ً ٌّحؿو حٿي٫ٌس اٿَ‬
   ‫ٓلذ حٿزْ٬ش رڄن٤ٶ ٯَّذ ڃ٠ڄٌنو ، ًىپ ٻنض أٻَىظټڂ كْن رخّ٬ظڂ ؟ ًٻؤڅ حٿزْ٬ش أريّش ًٙ ڃـخٽ ٿٔلزيخ أً حٿنټٌٙ ٫نيخ .‬

 ‫ٙ ٷخ٫يس اًڅ ًٙ ن٨خځ ٿڀَٷخرش ، ًحٕڃَ ٻڀو ڃٌٻٌٽ ٿ٠ڄَْ حٿلخٻڂ اڅ ٫يٽ ًُىي ٻخڅ ٫ڄَ ، ًاڅ ٿڂ ّ٬يٽ ًّڄٔٺ رخٿلټڂ ٻخڅ ٫ؼڄخڅ .‬
                    ‫ٿٸي أ٫ڀن ٫ؼڄخڅ أڅ ن٨خځ حٿلټڂ حٗٓٚڃِ ( ڃن ًؿيش ن٨َه ) ّٔظني اٿَ حٿٸٌح٫ي حٓطْش :‬

                                                         ‫- هٚٳش ڃئريس‬

                                        ‫- ٙ ڃَحؿ٬ش ٿڀلخٻڂ ًٙ كٔخد أً ٫ٸخد أڅ أه٤ؤ .‬

 ‫- ٙ ّـٌُ ٿڀَ٫ْش أڅ طنِ٩ حٿزْ٬ش ڃنو أً ط٬ِٿو ، ًڃـَى ڃزخّ٬ظيخ ٿو ڃَس ًحكيس ، ط٬ظزَ ڃزخّ٬ش أريّش ٙ ّـٌُ ٕٛلخريخ ٓلزيخ ًاڅ ٍؿ٬ٌح‬
                                                ‫٫نيخ أً ٣خٿزٌح حٿڄزخّ٪ رخٙ٫ظِحٽ .‬

        ‫ح‬
‫ًٕڅ أكيح ٙ ّٸَ ًٙ ّظٌٍٜ أڅ طټٌڅ ىٌه ىِ ڃزخىة حٿلټڂ ٳِ حٗٓٚځ ، ٷظڀو حٿڄٔڀڄٌڅ ، ٿټن حٿٔئحٽ ّ٨پ كخثًَ ، ًڃ٠ڄٌنو ، ىپ‬
                                                ‫ىنخٹ ٷخ٫يس ريّڀش ؟‬

                                            ‫أً ن٨خځ كټڂ ًحٟق حٿڄ٬خٿڂ ٳِ حٗٓٚځ ؟‬

       ‫خ‬              ‫خ‬
 ‫ىپ ىنخٹ ٷخ٫يس ٳِ حٿٸَآڅ ًحٿٔنش طليى ٻْٲ ّزخّ٪ حٿڄٔڀڄٌڅ كخٻڄيڂ ، ًط٠٪ ڃْٸخطً ٿظـيّي حٿزْ٬ش ، ًطليى أٓڀٌرً ٿ٬ِٽ حٿلخٻڂ‬
  ‫رٌحٓ٤ش حٿَ٫ْش ، ًطؼزض ٿڀَ٫ْش كٸيخ ٳِ ٓلذ حٿزْ٬ش ٻڄخ طؼزض ٿيخ كٸيخ ٳِ ا٫ٚنيخ ، ًط٬٤ِ حٿڄلټٌڃْن حٿلٶ ٳِ كٔخد‬
                                 ‫حٿلخٻڂ ً٫ٸخرو ٫ڀَ أه٤خثو ، ًطن٨ڂ ڃڄخٍٓظيڂ ٿيٌح حٿلٶ ؟‬

                                                ‫ح‬
‫أ٫ظٸي أڅ حٿٔئحٽ ٻخڅ كخثًَ ًٙ ِّحٽ ، رپ اڅ حٿٔئحٽ نٴٔو ٷي حهظٴَ ر٬ي ٫يي حٿوڀٴخء حٿَحٗيّن ، ًكَٙ حٿڄِحّيًڅ ًحٿڄظِّيًڅ ٳِ‬
                                  ‫خ‬       ‫خ‬        ‫خ‬
‫٫َٜنخ ٫ڀَ اهٴخثو ، طـنزً ٿڀلَؽ ، ًطٚٳًْ ٿڀوٚٱ ، ًنؤًّ رؤنٴٔيڂ ٫ن حٙؿظيخى ًىٌ أڃَ رخٿنٔزش ٿيڂ ٫َْٔ ، ٍرڄخ ٫ن ٷ٬ٌى ، ًٍرڄخ‬
                                               ‫٫ن ؿڄٌى ، ًٍرڄخ ٫ن ٫ـِ .‬
                                                        ‫حٿنظْـش حٿؼخنْش :‬

  ‫اڅ ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ًكيه ٿْْ ىٌ ؿٌىَ حٗٓٚځ ، ٳٸي ٣زٸض ًكيع ڃخ كيع ، ًأه٤َ ڃن ط٤زْٸيخ رټؼَْ ًٟ٪ ٷٌح٫ي‬
               ‫خ‬
  ‫حٿلټڂ حٿ٬خىٽ حٿڄظٔٶ ڃ٪ ًٍف حٗٓٚځ ، ٳٸي ٍأّنخ أڅ حٿَّ٘٬ش ٻخنض ڃ٤زٸش ، ًأڅ حٿلخٻڂ ٻخڅ ٛخٿلً ، ًاڅ حٿَ٫ْش ٻخنض ڃئڃنش ،‬
                                     ‫خ‬
                                    ‫ًكيع ڃخ كيع ، ٿْٰخد ڃخ ٯخد ، ًأ٧نو ٙ ِّحٽ ٯخثزً .‬

    ‫ًٿ٬پ ڃخ كيع ٳِ حٿٌٔىحڅ هَْ ىٿْپ ٫ڀَ ڃٰزش حٿزيء رخٿٌؿو حٿ٬ٸخرِ ٿ٘ٓٚځ ، ًىٌ ڃخ كيع كْن أ٫ڀن حٿلخٻڂ ٫ن ط٤زْٶ‬
    ‫حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ًريأ ٳِ اٷخڃش حٿليًى ٳِ ڃـظڄ٪ ڃييى رخٿڄـخ٫ش ، حٕڃَ حٿٌُ طَطذ ٫ڀْو أڅ أٛزق أنٜخٍ ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش‬
   ‫حٗٓٚڃْش ر٬ي طڀٺ حٿظـَرش أٷپ رټؼَْ ڃن أنٜخٍىخ ٷزپ حٿظ٤زْٶ ، ٳخٿزيء ّټٌڅ رخٕٛپ ًٿْْ رخٿٴَ٩ ، ًرخٿـٌىَ ًٿْْ رخٿڄ٨يَ ،‬
                     ‫ًرخٿ٬يٽ ٷزپ حٿ٬ٸخد ، ًرخٕڃن ٷزپ حٿٸٜخٙ ًرخٕڃخڅ ٷزپ حٿوٌٱ ، ًرخٿ٘ز٪ ٷزپ حٿٸ٤٪ .‬
                                                        ‫حٿنظْـش حٿؼخٿؼش :‬

                              ‫خ‬
   ‫انٺ اڅ حنظٸڀض ڃن ٫يي ٫ؼڄخڅ اٿَ ٫يينخ حٿلخَٟ ، ٙ طـي ْٗجً ٷي حهظڀٲ أً حٓظـي ٌٓحء رخٿنٔزش ٿلپ ڃ٘خٻپ حٿڄـظڄ٪ ، أً‬
  ‫رخٿنٔزش ٿڄٌحؿيش حٿٔڀ٤ش اڅ حنلَٳض ، ڃن هٚٽ ڃن٨ٌٍ آٚڃِ ، ًىًنٺ ٍر٤يڂ رْن ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش ًكپ ڃ٘خٻپ حٿڄـظڄ٪ ،‬
                                               ‫ًحٓؤٿنِ ًأٓؤٽ نٴٔٺ .‬
                              ‫* ٻْٲ طَطٴ٪ حٕؿٌٍ ًطنوٴٞ حٕٓ٬خٍ اًح ٣زٸض حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ؟‬
                            ‫* ٻْٲ طلپ ڃ٘ټڀش حٗٓټخڅ حٿڄ٬ٸيس رڄـَى ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ؟‬
                             ‫* ٻْٲ طلپ ڃ٘ټڀش حٿيٌّڅ حٿوخٍؿْش رڄـَى ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ؟‬
          ‫* ٻْٲ ّظلٌٽ حٿٸ٤خ٩ حٿ٬خځ اٿَ ٷ٤خ٩ ڃنظؾ رڄخ ّظنخٓذ ًكـڂ حٓظؼڄخٍحطو ٳِ ٧پ ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ؟‬
     ‫ىٌه ڃـَى ٫ْنخص ڃن حٕٓجڀش ، ٫ڀَ حٿيح٫ْن ٿڀظ٤زْٶ حٿٴٌٍُ ( ٿڀَّ٘٬ش ) ًحٿڄي٫ْن أنيخ ٌٓٱ ّظَطذ ٫ڀْيخ كپ ( ٳٌٍُ )‬
 ‫ٿڄ٘خٻپ حٿڄـظڄ٪ أڅ ّـْزٌح ٫ڀْيخ ، ًىڂ اڅ كخٿٌح حٗؿخرش ًؿيًح أنٴٔيڂ أڃخځ حٿڄؤُٵ حٿٌُ ّيًٍ ىٌح حٿلٌحٍ كٌٿو ، ًىٌ ًٟ٪ رَنخڃؾ‬
 ‫ٙ‬
 ‫ْٓخِٓ ڃظټخڃپ ، رپ اڅ طٴَٯيڂ ٿ٘ريح٩ ( حٿنٸڀَ ) ڃن حؿظيخىحص حٿٸَڅ حٿؼخنِ حٿيـَُ ّڄټن أڅ ّٸٌىىڂ اٿَ ط٬ٸْي حٿڄ٘خٻپ ري ً‬
  ‫ڃن كڀيخ ، ٳخٿن٨َس حٿ٠ْٸش اٿَ ڃٴيٌځ حٿَرخ اڅ ٣زٸض ٳِ ٫خٿڂ حٿٌْځ ، ٌٓٱ طٸٌى اٿَ حٍطزخٹ ىخثپ ٳِ ٌٓٵ حٿڄخٽ ًٌٓٱ طڀـت‬
            ‫ٚ‬             ‫ٙ‬
      ‫اٿَ طلخّپ نٍَ ڃٚڃلو ٳِ طـَرش حٿزنٌٹ حٗٓٚڃْش ، ًٍرڄخ أىص اٿَ حٿوَحد ري ً ڃن حٿظنڄْش ، ًحٿټٔخى ريّ ً ٫ن حٿًَحؽ .‬

                                       ‫خ‬         ‫خ‬
‫ًٷزپ أڅ طٴَٰ ٳخٹ ڃنيىً٘ أً طَٳ٪ ّيٹ ڃ٬ظًَٟ ى٫نِ أًٻَ ٿٺ أڅ حٿَّ٘٬ش ٙ طٸٌى اٿَ ًٿٺ ، رپ انو حؿظيخى حٿٸَڅ حٿؼخنِ حٿيـَُ ىٌ‬
                    ‫خ‬
  ‫حٿٌُ ّٸٌى اًح ٣زٶ ٳِ ٫خٿڂ طَْٰص ڃ٬خٿڄو طَْٰص ڃ٬خٿڄو ، ًطزيٿض أكٌحٿو ، ً٫َٱ أنڄخ٣ً ڃن حٿظ٬خڃپ ٿڂ ّ٬َٳيخ حٿٔڀٲ ، ً٣َأص‬
 ‫ٳْو ڃن حٿڄظَْٰحص ڃخ ٙ ّٸَٜ حٙٓظيحنش ٫ڀَ حٿلخؿش ، أً حٙىهخٍ ٫ڀَ ڃٴيٌځ اٷَحٝ حٿَْٰ ، ً٫َٱ حٿظ٠وڂ حٿٌُ ّظَطذ ٫ڀْو هٴٞ‬
 ‫حٿٸٌس حٿَ٘حثْش ٿڀنٸٌى ، اٿَ ٯَْ ًٿٺ ڃڄخ ٙ ّٔ٬و كَٜ ًٿڂ ّ٘ڄڀو حؿظيخى ر٬ي ، حٿڀيڂ اٙ حؿظيخى ٳِ ڃنخم ٯَْ حٿڄنخم ، ًٿ٬َٜ ٯَْ‬
                                                         ‫حٿ٬َٜ .‬

 ‫ىٌح ٫ن حٿَرخ ، ٳڄخًح ٫ن حٕؿٌٍ ًحٕٓ٬خٍ ًحٗٓټخڅ ، ىپ ىنخٹ ٫ٚٷش رْن ىٌه حٿ٨ٌحىَ أً حٿڄ٘خٻپ ًرْن ط٤زْٶ حٿَّ٘٬ش ، حٿڄئٻي‬
  ‫أنيٚ ٫ٚٷش ًٙ حٍطزخ١ ، ٿټن حٍٙطزخ١ ٷخثڂ ًڃئٻي اڅ ٻخڅ حٿليّغ ٫ن رَنخڃؾ ْٓخِٓ ّنظ٨ڂ ڃٴَىحص حٿڄـظڄ٪ رڄخ ٳْو حٿَّ٘٬ش ٳِ‬
                                ‫ڃن٨ٌڃش ٙ طظنخٷٞ ڃ٪ حٗٓٚځ ًٙ طظٜخىځ ڃ٪ ڃظَْٰحص حٿٌحٷ٪ .‬
                                                       ‫حٿنظْـش حٿَحر٬ش :‬

   ‫اننخ ّـذ أڅ نٴَٵ رْن حٿيًَد ًحٿڄٌحؿيش ، ًرْن حٿنټٌٙ ًحٗٷيحځ ، ًرْن حٿڄ٨يَّش ًحٿـٌىَ ، ٳخٿڄـظڄ٪ ٿن ّظَْٰ ًحٿڄٔڀڄٌڅ ٿن‬
 ‫ّظٸيڃٌح رڄـَى ا٣خٿش حٿڀلْش ً كڀٶ حٿ٘خٍد ، ًحٗٓٚځ ٿن ّظليٍ حٿ٬َٜ ربڃټخنْخص حٿظٸيځ رڄـَى أڅ ّڀزْ ٗزخرنخ حٿُِ حٿزخٻٔظخنِ‬
 ‫، ًڃَٜ ٿن ّظؤٿٶ ًؿييخ حٗٓٚڃِ حٿل٠خٍُ رڄـَى أڅ ّظنخىٍ حٿ٘زخد رَْٰ أٓڄخثيڂ ٳْي٫ٌ حٿٌحكي ڃنيڂ حٓهَ رخٓڂ ( هِ٫پ ) ًَّى‬
                                    ‫٫ڀْو حٓهَ حٿظلْش رؤكٔن ڃنيخ ٳْي٫ٌه ( ٫نزٔش ) .‬

                            ‫ٚ‬
  ‫ًحٿڀلخٵ رَٻذ حٿظٸيځ حٿ٬ڀڄِ ٿن ّليع رڄـَى حٓظويحځ حٿٌٔحٹ ريّ ً ٫ن ٳَٗخس حٕٓنخڅ أً طټلْپ حٿ٬ْنْن أً حٓظ٬ڄخٽ حٿْي ٳِ‬
  ‫حٿ٤٬خځ أً حٙىظڄخځ رخٿٸ٠خّخ حٿظخٳيش ڃؼپ ن٨َّش ( كزْ حٿ٨پ ) ٳِ ٗؤڅ حٿظڄخػْپ أً حٿٌٍٜ أً اٟخ٫ش حٿٌٷض ٳِ حٿوٚٱ كٌٽ ٣َّٸش‬
  ‫ىهٌٽ حٿڄَكخٝ ًىپ طټٌڅ رخٿٸيځ حٿْڄنَ أځ حٿٍَْٔ ، ًڃْٸخص ٧يٌٍ حٿڄييٍ حٿڄنظ٨َ ، ًڃټخڅ ٧يٌٍ حٿڄْٔن حٿيؿخٽ ، ٳټپ ىٌه‬
                ‫ٷٌٍ٘ ، ًحٿَّٰذ أنيخ طٰ٘پ أًىخڅ حٿ٘زخد ًر٬ٞ حٿي٫خس رؤٻؼَ ڃڄخ ّٰ٘ڀيڂ ؿٌىَ حٿيّن ًكٸْٸظو .‬

  ‫ًىٌ ؿٌىَ ٙ ّظنخٷٞ ڃ٪ حٿظٸيځ رلخٽ ، ًىِ كٸْٸش ٙ طظٌٷٲ أڃخځ ىٌه حٕڃٌٍ حٿَْٰٜس ، ًٿ٬ڀِ أ٫ظَٱ ٿٺ أّيخ حٿٸخٍة أننِ كِّن‬
                                            ‫ح‬
  ‫أٗي حٿلِڅ ، ًڃټڀٌځ كٸْٸش ٙ ڃـخًُ ، ًأنخ أٗيي ٗزخرنخ ًٷي حڃظٖ ٍأٓو ريٌه حٕڃٌٍ حٿظخٳيش ، ًأٗيي ٷخىطو ڃن أٛلخد حٿ٤ڄٌف ،‬
   ‫ًڃي٫َ اكْخء حٗٓٚځ ، ًىڂ َّٓوٌڅ ٳْو ىٌه حْٕٓ ، رپ ًّظـخًًُڅ ًٿٺ اٿَ ى٫ٌطو ٿظَٹ حٿ٬ڀٌځ ( حٿٌٟ٬ْش ) أً حٕ٫ڄخٽ (‬
                                                ‫حٿ٬ڀڄخنْش ) ًحٿظٴَ٭ ٿڀ٬زخىس .‬

     ‫ىپ ىٌح ىٌ ًؿو حٗٓٚځ حٿلٸْٸِ ، ًىپ ىٌح ىٌ ڃخ ٓنٌحؿو رو حٿٸَڅ حٿلخىُ ًحٿ٬َّ٘ن ، ًىپ ىئٙء حٿٌّن ّْٔجٌڅ ٷْخىس‬
 ‫أنٴٔيڂ ًأطزخ٫يڂ ىڂ حٿٜخٿلٌڅ ٿٸْخىس حٿڄـظڄ٪ ، ًىپ أٷزپ ڃنيڂ أً طٸزپ ڃنيڂ ى٫ٌطيڂ ٿڀيًٿش حٿيّنْش ًىڂ ٙ ّظڄٔټٌڅ ڃن حٿيّن‬
 ‫اٙ رخٿٸٌٍ٘ ، ًٙ ّ٬َٳٌڅ ڃن حٿ٬ٸْيس اٙ ڃ٨يَىخ حٿٌُ ٙ أٛپ ٿو ٳِ ٻظخد حهلل ، ًٙ ٓني ٿو اٙ حٿظؤِٓ رخٿٌَٓٽ ٳِ ڃٔخَّطو ٿ٬َٜ‬
                                         ‫ٚ‬
     ‫ٯَْ ٫َٜنخ ، ًٿڄـظڄ٪ ّوظڀٲ ؿڄڀش ًطٴْٜ ً ٫ن حٿڄـظڄ٪ حٿٌُ ن٬ْ٘و ، ًٿْظيڂ طؤٌٓح رو ًىٌ ّي٫ٌ ٿڀَكڄش ، ًّٔظنټَ ٷظپ‬
‫حٿڄٔڀڂ ٿڀڄٔڀڂ ، ًّي٫ٌ ٿ٤ڀذ حٿ٬ڀڂ ًٿٌ ٳِ حٿْٜن ، ًّٔظنټَ ح٫ظِحٽ حٿ٬ڄپ ٿڀ٬زخىس ، ًّ٬يٽ ٳِ ٷٔڄظو رْن حٿيّن ًحٿينْخ ، ًّ٬ڀن‬
                            ‫كټڄظو حٿوخٿيس ٿٖؿْخٽ حٿظخٿْش ٿو ، ًڃ٠ڄٌنيخ أنيڂ أ٫ڀڂ ر٘جٌڅ ىنْخىڂ .‬

                                    ‫خ‬
 ‫ىئٙء ٷٌځ ٻَىٌح حٿڄـظڄ٪ ٳلٶ ٿڀڄـظڄ٪ أڅ ّزخىٿيڂ ٻَىً رټَه ، ًٿٴ٨ٌه ٳلٶ ٿو أڅ ّڀٴ٨يڂ ، ًأىحنٌه رخٿـخىڀْش ٳلٶ ٿو أڅ ّيّنيڂ‬
   ‫رخٿظ٬ٜذ ًحنٰٚٵ حٿٌىن ، ًهَؿٌح ٫ڀْو ٳلٶ ٿو أڅ ّ٬خڃڀيڂ رڄخ حهظخًٍه ٕنٴٔيڂ ، ڃ٬خڃڀش حٿوخٍؿْن ٫ڀَ حٿَّ٘٬ش ًحٿٸخنٌڅ ،‬
 ‫ًًٟ٬ٌح أنٴٔيڂ ٳِ ڃٌٟ٪ حًْٕٛخء ٫ڀَ حٿـڄْ٪ ، ًىڂ أًٿَ حٿنخّ رؤڅ ّ٬خڃڀٌح ڃ٬خڃڀش حٿڄلـٌٍ ٫ڀْيڂ ، ًىڂ ڃن ٷزپ ًڃن ر٬ي ،‬
 ‫أٓخءًح ٿ٘ٓٚځ ًحطو كْن حى٫ٌح ٫ڀْو ڃخ ٿْْ ٳْو ًأ٧يًَح ڃنو ڃخ ّنٴَ حٿٸڀٌد ، ًأ٫ڀنٌح رخٓڄو ڃخ ّٔت اٿْو ، ًأىحنٌه رخٿظ٬ٜذ ًىٌ‬
  ‫ىّن حٿٔڄخكش ، ًحطيڄٌه رخٿـڄٌى ًىٌ ىّن حٿظ٤ٌٍ ، ًًٛڄٌه رخٙنٰٚٵ ًىٌ ىّن حٿظٴظق ٫ڀَ حٿ٬ڀڂ ً حٿ٬خٿڂ ، ً٫ټٌٔح ڃن أڃَحٟيڂ‬
                                     ‫حٿنٴْٔش ٫ڀْو ڃخ َّٳ٠و ٻيّن ، ًڃخ نَٳ٠و ٻڄٔڀڄْن .‬
 ‫ىٌ حٿيًَد ٕنو أٓيپ ڃن حٿڄٌحؿيش ، ًىٌ حٿنټٌٙ ٕنو أىٌڅ ڃن حٗٷيحځ ، ًىِ حٿڄ٨يَّش ٕنيخ أَّٔ ڃن اىٍحٹ حٿـٌىَ ، ًىڂ ٳِ‬
  ‫ڃِحّيطيڂ ٫ڀَ حٿڄ٨خىَ ّٰخٿٌڅ ٳِ حٿڄ٤خٿزش رخٿَّ٘٬ش ، ًىِ ڃ٤خٿزش طظٔٶ ڃ٪ ڃخ ىٍؿٌح ٫ڀْو ًحطٔٶ طٴټَْىڂ ڃ٬و ، ٳظ٤زْٶ‬
        ‫ح‬          ‫ح‬
‫حٿَّ٘٬ش ٳِ ڃـظڄ٬نخ حٿلخٿِ ، ٫ڀَ ڃخ طَٻو حٿٔڀٲ ىًڅ حؿظيخى ًڃَحؿ٬ش ، انڄخ طڄؼپ ڃ٨يًَ ٙ ٯنخء ٳْو ، ً٧خىًَ ڃن حٕڃَ ٙ ؿٌىَ‬
‫ٿو ، ًڃـَى ا٣خٍ ٗټڀِ ٙ ڃ٠ڄٌڅ ىحهڀو ، أڃخ حٿـٌىَ ًحٗ٣خٍ ًحٿڄ٠ڄٌڅ ٳيٌ ڃخ أَٗص اٿْو ڃن ٷٌح٫ي طن٨ڂ حٿڄـظڄ٪ ٫ڀَ أٓخّ ٙ‬
 ‫طظنخٷٞ ڃ٪ ؿٌىَ حٿيّن ٳِ ٗت ، ًٙ طٜ٤يځ ڃ٪ ڃ٬٤ْخص حٿ٬َٜ ٳِ ا٣خٍىخ حٿ٬خځ ، ًىٌ ڃ٤ڀذ رخٿنٔزش ٿيڂ ٫َْٔ ، ٳيڂ ڃ٤خٿزٌڅ‬
                                                           ‫ٙ‬
‫أً ً أڅ ًَّح حٿ٬َٜ ٫ڀَ كٸْٸظو ٷزپ أڅ ّن٨ًَح ٿو ، ًأڅ ّ٬ٌْ٘ه ٷزپ أڅ ّزَڃـٌه ، ًأڅ ّظٴخ٫ڀٌح ڃ٬و ٷزپ أڅ ّو٤٤ٌح ڃٔظٸزڀو ، ًىڂ‬
                  ‫ٳِ حٿنيخّش ٓلخرش ْٛٲ ٙ أٗٺ أنيخ اٿَ ًُحٽ ، ًٯْڂ ىحٻن ٙ أكٔذ اٙ أنو اٿَ حنٸ٘خ٩ .‬
   ‫ٍحر٬خ : اڅ أٛلخد ًؿيش حٿن٨َ حًٕٿَ ، ًأٷٜي ريڂ حٿيح٫ْن اٿَ حٿظ٤زْٶ حٿٴٌٍُ ٿڀَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ، ّ٠ڄًَڅ ٫يحء ٙ كي ٿو‬
 ‫ٿڀيّڄٌٷَح٣ْش ، اڃخ ٫ن ٷٜي نظْـش ٫يځ اّڄخنيڂ ريخ ٻڄخ أٓڀٴض ، ًاڃخ ٫ن كٔن نْش ڃن حٿټؼَّْن حٿٌّن ّيٳ٬يڂ كڄخٓيڂ ٿڀَّ٘٬ش‬
  ‫اٿَ حٿڄ٤خٿزش ربٷَحٍىخ ر٬َٟيخ ٫ڀَ ڃـڀْ حٿ٘٬ذ ، ىًڅ أڅ طنخٷٖ ٫ڀَ ن٤خٵ ٗ٬زِ ًحٓ٪ ، ڃ٪ طڀٌّليڂ رْٔٲ حٿوًَؽ ٫ن‬
  ‫حٿيّن ٕ٫٠خء حٿڄـڀْ ، اڅ ىڂ ٍٳ٠ٌح أً طؤنٌح أً طَىىًح ًّظـخًُ حٿز٬ٞ ٳْلخٿٌڅ حٿٸٴِ ٳٌٵ حٿڄـڀْ ، ڃظٌؿيْن ڃزخَٗس اٿَ ٍثْْ‬
                          ‫حٿـڄيٌٍّش ، ًڃ٤خٿزْن ٿو رٌٟ٬يخ – ىټٌح – ڃٌٟ٪ حٿظنٴٌْ حٿٴٌٍُ حٿنخؿِ .‬

   ‫ًٕڅ حٕڃَ ٻڄخ أًٟلض ٿْْ أڃَ َّٗ٬ش رپ أڃَ حهظْخٍ رْن حٿيًٿش حٿيّنْش ًحٿيًٿش حٿڄينْش ، ًىٌ حهظْخٍ ٻڄخ َٗكض ڃن ٷزپ ، رْن‬
    ‫ريّپ ًحٟق ًڃ٤زٶ ًىٌ حٿيًٿش حٿڄينْش ، ًريّپ آهَ ٿڂ ّـيي أٛلخرو أًىخنيڂ ٳِ رڀٌٍطو ًطٌْٟلو ًىٌ حٿيًٿش حٿيّنْش ، ٳؤنو ڃن‬
          ‫ٚ‬
  ‫حٿٜ٬ذ ًحٕڃَ ٻٌٿٺ أڅ ّٸ٠َ ر٘ؤڅ ىٌح حٕڃَ ٳِ ؿڀٔش أً حػنظْن ، أً ٳِ أٓزٌ٩ أً حػنْن ، رپ اننِ أطٌٍٜ ٓزْ ً آهَ ٿ٤َف ىٌح‬
   ‫حٕڃَ ًڃنخٷ٘ظو ، ًىٌ ٓزْپ أٍٍ أنو حًٕٳٶ ًحٕٛق ، ٿْْ ٳٸ٢ ڃن ًؿيش ن٨َُ ، رپ انو ٿًِځ ڃخ ّڀِځ رخٿنٔزش ٕڃَ ىٌح ٗؤنو ،‬
             ‫ٚ‬
  ‫ًطڀٺ ٣زْ٬ظو ، ًٿ٬ڀِ ٷزپ أڅ أ٫َٝ طٌٍُٜ ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ ، أطٔڄ٪ ٍأُ حٿڄ٬خٍْٟن ٿٸٌٿِ ؿڄڀش ًطٴْٜ ً ، ًٻؤنِ ريڂ ّٸٌٿٌڅ ،‬
                   ‫خ‬                           ‫خ‬
    ‫ىخ ىٌ ّڀظٌُ رخٿټڀڂ ، ًّنټَ ٫ڀْنخ كٸً َّٟخه ٿٔهَّن ًّ٤ڀزو ٿنٴٔو ، ًّظٌٍٜ حٿيّڄٌٷَح٣ْش ًٳٸً ٫ڀَ آٍحثو ًن٨َحثو ، ًٙ ّڀظِځ‬
‫رخٿيٓظٌٍ حٿٌُ أٷَ أڅ طټٌڅ ڃزخىة حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ىِ حٿڄٜيٍ حٿَثِْٔ ٿڀٸٌحنْن ، ًٙ ّڀِځ نٴٔو ربٍحىس حٕڃش حٿظِ أن٘ؤص ىٌح‬
 ‫ح‬
 ‫حٿظ٬يّپ ، ًطڄؼڀض ٳِ حٓظٴظخء ٗ٬زِ أ٫٤َ حٿظؤّْي حٿټخڃپ ٿو ، ًىِ ٻڀيخ آٍحء ؿيَّس رخٿزلغ ًحٿڄنخٷ٘ش ، ًطٔظلٶ رخٿٴ٬پ ٻؼًَْ‬
                                                      ‫ڃن حٿظٌٷٲ ًحٿظؤڃپ .‬

 ‫أڃخ ٫ن حٿيٓظٌٍ ٳٚ أكٔذ أنو ٷي ؿخء رـيّي ، ٳؤٯڀذ حٿٸٌحنْن حٿٸخثڄش ڃٔظڄيس ڃن ڃزخىة حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ، ڃڄخ ّـ٬پ ڃنيخ‬
       ‫خ‬   ‫خ‬
 ‫حٿڄٜيٍ حٿَثِْٔ ٿڀظَّ٘٪ ٳِ ڃَٜ ، ڃ٪ ڃٚك٨ش أٍٍ أڅ اريحءىخ ًحؿذ ، ًطظڀوٚ ٳِ أڅ حٿيٓظٌٍ ٿْْ ٻظخرً ڃٸيًٓ ، ًأنو ّلٶ‬
                                ‫خ‬
   ‫ُٕ ڃٌح٣ن أڅ ّوظڀٲ ڃ٪ رنٌىه أً أڅ ّ٬ظَٝ ٫ڀْيخ ، ًٿو أّ٠ً أڅ ّ٤خٿذ رظ٬يّڀيخ ، ٫ڀَ أڅ ّٔڀٺ ٳِ ىٌح حٿٔزْپ ڃخ ن٨ڄو‬
‫حٿيٓظٌٍ نٴٔو ڃن ٓزپ ٿظ٬يّپ ڃٌحىه أً اٿٰخثيخ أً حٟٗخٳش اٿْيخ ، رپ أڅ أٛلخد ًؿيش حٿن٨َ حًٕٿَ ّ٬ظٌَٟڅ ٫ڀَ حٿټؼَْ ڃن نٌٜٙ‬
 ‫حٿيٓظٌٍ ، ڃؼپ حٿنٚ ٫ڀَ ط٬يى حٕكِحد حٕڃَ حٿٌُ ّوظڀٲ ٫ن ح٫ظٸخىىڂ ٳِ ٷَٜىخ ٫ڀَ كِرْن ىڄخ كِد حهلل ًكِد حٿْ٘٤خڅ ،‬
              ‫ٚ‬
             ‫رپ ًّظـخًُ أٯڀزيڂ طڀٺ حٿـِثْش اٿَ حٙ٫ظَحٝ ٫ڀَ ڃخ ّظ٬ڀٶ رن٨خځ حٿلټڂ ٳِ حٿيٓظٌٍ ؿڄڀش ًطٴْٜ ً .‬

  ‫ڃخ رخٿيڂ اًڅ ّڀٸٌڅ حٿلـش ًىِ ڃَىًىس اٿْيڂ ، ًّ٤ڀٸٌڅ حٿَأُ ًىٌ ڃؤهًٌ ٫ڀْيڂ ، ًّٔظنيًڅ ٿڀيٓظٌٍ ًىٌ ٯَْ ڃٸزٌٽ ڃنيڂ ..‬

                                       ‫ٚ‬
 ‫ًٷَّذ ڃن ًٿٺ حكظټخڃيڂ اٿَ حٗٓظٴظخء ىٿْ ً ٫ڀَ حٿظؤّْي حٿ٘٬زِ ًٍٳ٠يڂ حٙ٫ظَحٱ رَ٘٫ْش ؿڄْ٪ حٙٓظٴظخءحص حٿظِ كيػض ڃنٌ‬
 ‫حهظڀٴض ڃ٬يڂ حٿؼٌٍس ًكظَ حٓڅ ، ٫يح حٓظٴظخء ًحكي ٛخىٱ ىٌٍ ٳِ نٴٌٓيڂ ، ًڃْ ڃن ٷڀٌريڂ حٿٰ٘خٱ ، ًكڀٶ ريڂ ٳِ أكٚځ‬
                 ‫خ‬       ‫خ‬                       ‫خ‬
                ‫ًٍىّش ًحڃظ٘ٸٌه ٓٚكً ّوٌَٓڅ رو حٕٿٔنش ، ًًٌّىًڅ رو ٫ن أًىخڃيڂ كْنً ًأكٚڃيڂ أكْخنً .‬

  ‫ىٌ حٿيٌٍ كْن ّظٔڀ٢ ، ًحٿَٰٝ كْن ّٔظزي ، ًحٿڄن٤ٶ كْن ّيَد ، ًحٿ٬ٸپ كْن طٰ٘خه حٿ٬خ٣ٴش ، ًحٿلـش كْن ٌّ٘ريخ حٿ٠٬ٲ‬
                                              ‫خ‬
                                  ‫ًحٿټٚځ كْن ّلظٌٍ هزْجً ، ڃ٬نخه ٿْٔض ٿنخ ٫ٸٌٽ .‬

 ‫ٿْْ حٿيٓظٌٍ اًڅ ىٌ حٿٔني ، ً ٿْْ حٙٓظٴظخء ىٌ حٿلـش ، ًانڄخ ٓزْڀيڂ حٿٌكْي ٻڄخ أطٌٍٜ ، أڅ ّٴ٬ڀٌح ڃخ ٳ٬ڀو حٓهًَڅ ، ًىٌ أڅ‬
    ‫ّظٸيڃٌح اٿَ حٿ٘٬ذ رزَنخڃـيڂ حٿْٔخِٓ ، ًأڅ ّ٘ټڀٌح كِريڂ أً أكِحريڂ ، ٳبڅ كخًُح حٕٯڀزْش ٳِ حنظوخرخص كَس ٳٸي أٿِڃٌنخ‬
         ‫خ‬
   ‫رخٿلـش حٿيحڃٰش ، ًأهٌَٓنخ رخٿٴ٬پ حٿٔيّي ، ً ٷي حهظَص ٿٴ٦ ( أهٌَٓنخ ) ٫ن ٷٜي ٙ٫ظٸخىُ أنو ٌٓٱ ّټٌڅ ًحٷ٬ً ٙ ڃَحء ٳْو ،‬
                        ‫ٳٴخٷي حٿيّڄٌٷَح٣ْش ٙ ّ٬٤ْيخ ، ٿټنو اڅ طٌٛپ ٿڀلټڂ ربٍحىس حٿ٘٬ذ ٻخڅ ٿو ڃخ أٍحى .‬

‫ىنخ ٷي ّلظؾ حٿٸخٍة رؤڅ حٿٸٌحنْن حٿلخٿْش ٙ طظْق ٿيڂ ط٘ټْپ أكِحد ٫ڀَ أٓخّ حٿ٬ٸْيس حٿيّنْش ، ًىٌ نٚ ٷخنٌنِ ٿو ًؿخىظو، ٿټٌڅ‬
                                                ‫ح‬
    ‫حٕكِحد حٿْٔخْٓش ڃنزًَ ٿټپ حٿڄَّْٜن ڃيڄخ حهظڀٴض ٫ٸخثيىڂ ، ٿټنِ أكٔذ أڅ حٿڄنخم حٿَىُء ٷي طـخًُ ًٿٺ ًأڅ حٗهٌحڅ‬
                             ‫خ‬           ‫خ‬
   ‫حٿڄٔڀڄْن ٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ ّڄڀټٌڅ كِرً ، ًڃټظذ اٍٗخى ، ًٛلٴً ًڃـٚص كِرْش ًٯَْ كِرْش طيحٳ٪ ٫نيڂ ًطظزنَ آٍحءىڂ رپ‬
  ‫ًًٛپ حٕڃَ اٿَ طٌحؿي ڃڄؼڀْن ٿيڂ ٳِ حٿڄـڀْ حٿنْخرِ ر٬ي طلخٿٲ حٿٌٳي ًحٗهٌحڅ حٿڄٔڀڄْن ، ًٿٺ حٿظلخٿٲ حٿٌُ ّ٘زيو ر٬ٞ‬
                        ‫حٿ٨َٳخء رًِحؽ حٿڄظ٬ش حٿٌُ ط٬ظَٱ رو ر٬ٞ ٣ٌحثٲ حٿْ٘٬ش ًطنټَه ٣ٌحثٲ حٿٔنش .‬

 ‫ىڂ ڃٌؿٌىًڅ اًڅ ، ًىڂ طٌٛڀٌح رخٿَ٘٫ْش اٿَ طٌحؿي َٗ٫ِ ، ًانټخٍ طٌحؿيىڂ اهٴخء ٿڀَإًّ ٳِ حٿَڃخٽ ، ًحٿٔڄخف ٿيڂ ًٿَْٰىڂ‬
 ‫ڃن حٿظْخٍحص حٿْٔخْٓش حٿيّنْش رظ٘ټْپ أكِحريڂ ٿو ڃن حٿڄِحّخ ڃخ ٙ ّٔظيخڅ رو ، ٳٌٔٱ ّڀِڃٌڅ رٌٟ٪ رَحڃؾ ْٓخْٓش ، ًٌٓٱ ّيًٍ‬
  ‫حٿلٌحٍ ڃ٬يڂ ٫ڀَ أٍٝ حٿٌحٷ٪ حٿْٔخِٓ ، ًٌٓٱ ّټٌڅ كٌحٍ ىنْخ ٙ كٌحٍ ىّن ًٌٓٱ ّټٌڅ ىيٳيڂ ٻَحِٓ حٿلټڂ ٙ ٷٌٍٜ حٿـنش ،‬
           ‫ًٌٓٱ ّلـڂ أثڄش حٿڄٔخؿي ٫ن حٿڄِحّيس ٫ڀَ ڃٸٌٙطيڂ ٿيهٌٿيڂ آنٌحٹ ٳِ ىحثَس حٿ٬ڄپ حٿْٔخِٓ حٿَّٜق .‬

                                      ‫ٙ‬
    ‫ًٌٓٱ طظلٌٽ حٕكِحد حٿْٔخْٓش اٿَ ڃ٬خٍٟظيڂ ري ً ڃن حٿڄِحّيس ٫ڀْيڂ ، ًٌٓٱ ّوظڀٴٌڅ ٳْڄخ رْنيڂ رؤٻؼَ ڃن حهظٚٳيڂ ڃ٪‬
 ‫حٓهَّن ، ًٌٓٱ ٌّحؿيٌڅ ر٬٠يڂ حٿز٬ٞ رؤٻؼَ ڃڄخ ٌّحؿيٌڅ حٓهَّن ، ًٌٓٱ ّظلخًًٍڅ ٳِ ٓخكش ٿْٔض ٓخكظيڂ ، ًّظټڀڄٌڅ ٿٰش‬
 ‫طٜ٬ذ ٫ڀْيڂ ڃٴَحىطيخ نخىْٺ ٫ن ٷٌح٫يىخ ، ًٳِ ٻپ ىٌح ٍكڄش ڃن حهلل أُ ٍكڄش ، ًٿ٤ٲ رخٿٌ٣ن أُ ٿ٤ٲ ، ًٙ كـش ىنخ ٿڀٸخثڀْن‬
                        ‫خ‬
  ‫رؤڅ ًٿٺ ٌٓٱ ّي٫ٌ اٿَ ان٘خء أكِحد ىّنْش ٷز٤ْش ، ًأنو ٌٓٱ ّڄِٵ حٿٌ٣ن ٣خثٴًْ ، ٳيٍّ حٿظخٍّن ّنزجنخ رؤڅ ًٿٺ ٯَْ ًحٍى ، ًاڅ‬
  ‫ًٍى ٳٚ طؤػَْ ٿو ، ًٯَْ ر٬ْي ٫ن حًٕىخڅ كِد أهنٌم ٳخنٌّ ، حٿٌُ طټٌڅ ًٷ٠َ ىًڅ أڅ ِّّي ٫يى أٳَحىه ٫ڀَ حٓكخى ، ًٯَْ ر٬ْي‬
                         ‫خ‬
 ‫طـَرش حٿٌٳي كْن حٓظٌ٫ذ حٕٯڀزْش حٿٔخكٸش ڃن أٷزخ١ ڃَٜ ، حٿٌّن طلظٌّيڂ ىحثڄً ٍحّش حٿ٬ڀڄخنْش ، ًطٔظيٌّيڂ ٗ٬خٍحطيخ ، ًىٌ أڃَ‬
  ‫ڃخ ُحٿض أٓزخرو ٷخثڄش ، ًكيّغ ًٿٺ ّ٤ٌٽ ، ًىٌ ٳِ ڃـڄڀو كيّغ ّيٌڅ ڃن أٓزخد حٿظوٌٱ ًٙ ّي٫ڄيخ ، ًّئٻي ڃخ أى٫ٌ اٿْو ًٙ‬
                                                          ‫ّنٴْو .‬
 ‫ىٌه ىِ ًؿيش حٿن٨َ حٿؼخنْش أّيخ حٿٸخٍة ، أٳ٠ض ٳْيخ ٿټؼَس ڃخ أٳخٝ أٛلخد ًؿيش حٿن٨َ حًٕٿَ ٳِ ٫َٝ آٍحثيڂ ًطِّْنيخ ، ًأكٔذ‬
  ‫ر٬ي ًٿٺ أنٺ اٿَ حهظْخٍ ، ًأڅ حٿظٴټَْ حٿيخىة ٌٓٱ ّٸٌىٹ اٿَ ٷَحٍ ، رپ اننِ أكٔذ أنٺ طٌٛڀض ر٬ي ڃخ ٓزٶ اٿَ ڃـَى حٿظَىى‬
  ‫ٳٌٔٱ أكڄي حهلل ، ًٿ٬ڀٺ أىٍٻض ڃ٬ِ أنيڂ ٷي حهظخًٍح حٿ٤َّٶ حٿٔيپ ، ًأڅ حطزخ٫يڂ اٿَ ڃخ ٙ ط٬ڀڂ ًڃخ ٙ ّ٬ڀڄٌڅ أڃَ ؿڀپ ، ًأڅ‬
 ‫ّـظييًح ٷزپ أڅ ّـييًح حٓهَّن رلڀڂ ٙ ٯنخء ٳْو ، ًأڅ ّٴټًَح ٷزپ أڅ ّټٴًَح ، ًأڅ ٌّحؿيٌح ڃ٘خٻپ حٿڄـظڄ٪ رخٿلپ ٙ رخٿيـَس ، ًأڅ‬
   ‫ّٸظٜيًح ٳِ ى٫ٌٍ حٿـخىڀْش كظَ ٙ طٸظَڅ رخٿـيپ ، ًأڅ ّ٬ڀڄٌح أڅ حٗٓٚځ أ٫ِ ڃن أڅ ّيْنٌه رظٌٍٜ حٿڄٜخىڃش ڃ٪ حٿ٬َٜ ، ًأڅ‬
‫حٿٌ٣ن أ٫ِ ڃن أڅ ّييڃٌح ًكيطو ري٫خًٍ حٿظ٬ٜذ ، ًأڅ حٿڄٔظٸزپ ّٜن٬و حٿٸڀڂ ٙ حٿٌٔحٹ ، ًحٿ٬ڄپ ٙ حٙ٫ظِحٽ ، ًحٿ٬ٸپ ٙ حٿيًٍٗش ،‬
     ‫ًحٿڄن٤ٶ ٙ حٿَٛخٙ ، ًحٕىڂ ڃن ًٿٺ ٻڀو أڅ ّيٍٻٌح كٸْٸش ٯخثزش ٫نيڂ . ًىِ أنيڂ ٿٌْٔح ًكيىڂ .. ؿڄخ٫ش حٿڄٔڀڄْن .‬
                       ‫لشاءح جذ٠ذح فٟ أٚساق اٌشاشذ٠ٓ‬
    ‫ٿڀٸخٍة أڅ ّلِڅ ًڃن كٸو أڅ ّظ٬ـذ ، ًىٌ ّٔظ٬َٝ ڃ٬نخ ڃخ ٫َٟنخه ٳِ حٿٴٜپ حًٕٽ كٌٽ ڃَٜ٩ ٫ؼڄخڅ ، أڃخ حٿلِڅ ٳؤٓزخرو‬
                                    ‫خ‬
 ‫ڃٴيٌڃش ، ًأڃخ حٿظ٬ـذ ٳؤرٌحرو ٻؼَْس ، اڅ ٓيىص ڃنيخ رخرً ًكٔزض أنٺ حٓظَكض ، حنٴظلض ٫ڀْٺ أرٌحد ، ًأػـٸڀظٺ ىڄٌځ ، ًكٔزٺ‬
  ‫أنٺ اڅ أىنض ٙ طيٍُ ڃن طيّن ، ٳؤنض اڅ أىنض حٿؼخثَّن ٙ طڄڀٺ أڅ طزَة ٫ؼڄخڅ ، ًأنض اڅ أىنض ٫ؼڄخڅ ٙ طڄڀٺ أڅ طزَة حٿؼخثَّن ،‬
  ‫ًأنض اڅ أىنض حٿؼخثَّن ٙ طڄڀٺ اٙ أڅ طظ٬خ٣ٲ ڃ٬يڂ ٳِ نٌحُ٫يڂ ، ًأنض اڅ أىنض ٫ؼڄخڅ ٙ طڄڀٺ اٙ أڅ طظ٬خ٣ٲ ڃ٬و ٳِ ڃَٜ٫و ،‬
  ‫ًٿ٬ڀٺ رلټڂ حٿ٬خ٣ٴش حٿيّنْش أٷَد اٿَ انٜخٱ ٫ؼڄخڅ ، ًاٿَ طڀڄْ حٕ٫ٌحٍ ٿو ، ٿټنٺ طٜ٤يځ ٳِ ٓزْڀٺ ىٌح رؤٷٌحٽ ٻزخٍ حٿٜلخرش‬
  ‫ًأٳ٬خٿيڂ ًى٫ٌس ر٬٠يڂ حٿَّٜلش اٿَ كڄپ حٿْٔٲ ًحٿوًَؽ ٫ڀْو ، ٳيٌح ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ّٸٌٽ ٿ٬ڀِ: اڅ ٗجض أهٌص ْٓٴٺ‬
    ‫ًأهٌ ْٓٴِ ، ٳٸي هخٿٲ ڃخ أ٫٤خنِ ػڂ ّٸٌٽ ٿز٬ٞ ٳِ حٿڄَٝ حٿٌُ ڃخص ٳْو : ٫خٿـٌه ٷزپ أڅ ّ٤ِٰ ڃڀټو ًىٌح ٣ڀلش ٳِ‬
                                          ‫ح‬
 ‫حٿڄَٝ ّئٿذ حٿؼخثَّن كظَ ٙ ّـي ٫ڀِ ڃٴًَ ڃن أڅ ّٴظق رْض حٿڄخٽ ، ًٌُّ٩ ڃن أڃٌحٿو ٫ڀْيڂ كظَ ّظٴَٷٌح ، ًّٸَه ٫ؼڄخڅ ٫ڀَ ڃخ‬
                            ‫خ‬
 ‫ٳ٬پ ، ًٿن طڄَ ٗيٌٍ كظَ ّٸظپ ٫ؼڄخڅ ، ًكظَ ّوَؽ ٣ڀلش نٴٔو ڃ٤خٿزً رخٿؼؤٍ ٿو ٳِ ؿْٖ ٫خث٘ش ، ًكظَ ّٜخد رٔيڂ ٍڃخه رو‬
                    ‫خ‬
‫ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ، ٛٴَ ٫ؼڄخڅ ًٓخ٫يه حّٕڄن ، ًهڀْٴش حٿڄٔڀڄْن ر٬ي ًٿٺ رؼٚػْن ٫خڃً ، ًٍٳْٶ ٣ڀلش ٳِ حٿـْٖ حٿؼخثَ ڃن أؿپ‬
 ‫حٿؼؤٍ ، ًٓخ٫ظيخ ٌٓٱ ّيٍٹ ٣ڀلش أنيخ حٿنيخّش ، ٳَْىى ٳِ ٿل٨خص حٿٜيٵ ڃ٪ حٿنٴْ ًڃ٪ حهلل ، ىٌح ٓيڂ ٍڃخنِ رو حهلل ، حٿڀيڂ هٌ‬
         ‫خ‬
   ‫ٿ٬ؼڄخڅ ڃنَ كظَ طََٟ ، ًىٌ ٷٌٽ رخٿٮ حٿيٙٿش ٫ڀَ ٛلٌس حٿ٠ڄَْ ، ًطْٸن حٿو٤ؤ ، ًٿڂ ّټن ٣ڀلش ٳِ ىٌح ڃزظي٫ً ، ًانڄخ ٻخڅ‬
                    ‫خ‬                                      ‫ح‬
  ‫ڃٔخًَّ ٿٴ٬پ أٛلخرو ، ًىڂ أنٴٔيڂ ٛلخرش حٿٌَٓٽ ، ٯخّش ڃخ ٳِ حٕڃَ أنو ٻخڅ أٻؼَ ط٤َٳً ، ٳؤىڀٺ ًىڀٺ ، أڃخ ٫ڀِ ًحٿِرَْ ًحرن‬
‫ڃٔ٬ٌى ً٫ڄخٍ ًٯَْىڂ ، ٳٸي طَحًكٌح ٳِ ڃ٬خٍٟظيڂ رْن حٿ٬نٲ ًحٿڀْن ، ًحنظيٌح ڃخ حنظيَ اٿْو ٣ڀلش ، كْن ىڀٺ ر٬٠يڂ ڃ٬و ، ًطؤهَ‬
                                                     ‫حٿز٬ٞ اٿَ كْن .‬

 ‫كيع ڃخ كيع ، ًٷظپ حٿڄٔڀڄٌڅ رٌْٔٱ حٿڄٔڀڄْن ، ًىڀٺ حٿٜلخرش رٌْٔٱ حٿٜلخرش ، ًرٸْض ىٙٙص حٿلٌىحع طئٍٵ أًىخننخ كظَ‬
 ‫حٿٌْځ ، ًحهظڀٲ حٿٴٸيخء كظَ ٌّڃنخ ىٌح ڃ٪ ڃخ ٿڂ ّظڄن أكي أڅ ّنخٷٖ ، نخىْٺ ٫ن أڅ ّليع ، ًىٌ ( َٗ٫ش ٷظخٽ أىپ حٿٸزڀش ) ، أُ‬
 ‫ڃًَ٘٫ْش ٷظخٽ حٿڄٔڀڄْن ٿڀڄٔڀڄْن ، ًّلڀٌ ٿڀز٬ٞ أڅ ّنٔذ ن٘ؤس ىٌه حٿ٨خىَس اٿَ أًحثپ ٫يي ٫ڀِ ، ٿټنخ ن٬ٌى ريخ اٿَ ٫يي‬
  ‫أرِ رټَ ، كْن نظٌٷٲ أڃخځ كًَد حٿَىس ڃظؤڃڀْن ڃٴَٷْن رْن ٷظخٽ أرِ رټَ ٿڀڄَطيّن ٫ن حٗٓٚځ ، ًرْن ٷظخٿو ٿڀڄڄظن٬ْن ٫ن ىٳ٪‬
 ‫حٿِٻخس ٿو أً ٿزْض حٿڄخٽ ، ًٿنخ ٳِ حٿظٴَٷش رْن حٿٴَّٸْن ڃن٤ٶ رْٔ٢ ، ّٔڀڂ رخٍطيحى حٿٴَّٶ حًٕٽ ، ًّظلَُ ٳِ ًٛٲ حٿٴَّٶ حٿؼخنِ‬
‫رخٿَىس ، ٳٸي ٻخنٌح ّن٤ٸٌڅ رخٿ٘يخىطْن ، ًّئىًڅ ؿڄْ٬خ ىًڅ انټخٍ ، ًّئىًڅ حٿِٻخس نٴٔيخ ٿټن ٿڀڄلظخؽ ًٿْْ ٿڀوڀْٴش أً ٿزْض حٿڄخٽ ،‬
 ‫ًٻخنض كـظيڂ ٳِ ًٿٺ حّٓش حٿټَّڄش ( هٌ ڃن أڃٌحٿيڂ ) ، ڃنَٜٳش اٿَ حٿٌَٓٽ ، ڃٌؿيش اٿْو ، ًٙ ّـٌُ أڅ طنَٜٱ ٿَْٰه ، ٕنيخ ٿڂ‬
  ‫طٌؿو اٿَ ٯَْه ، كظَ ٿٌ ٻخڅ ىٌح حٿَْٰ هڀْٴش حٿٌَٓٽ ، ًٿ٬ڀنخ ًنلن نظؤڃپ ًنٴَٵ ، ًٍرڄخ نظ٬خ٣ٲ ، نٔظل٠َ ٳِ أًىخننخ ڃٌٷٲ‬
 ‫٫ڄَ ڃن أرِ رټَ ، ًىٌ ّٔخثڀو ٫ن كـظو ٳِ ٷظپ ڃن ّن٤ٶ رخٿ٘يخىطْن ، ٳْـْزو أرٌ رټَ رڄخ ّ٬نَ أڅ ٿڀ٘يخىس ( كٸيخ ) ، ّٸٜي‬
  ‫ريٌح حٿلٶ أىحء حٿِٻخس ٿزْض حٿڄخٽ ، ًىٌ حؿظيخى ڃـيي ًؿيْي ، ًٿ٬پ ٫ڄَ ٻخڅ ّٔظل٠َ ٳِ ًىنو ًىٌ ّلخًٍ أرخ رټَ كيّغ حٿٌَٓٽ‬
                       ‫خ‬
‫٫ن أڅ حٿڄٔڀڂ ٙ ّٸظپ اٙ ٿؼٚع ، اڅ ُنَ ر٬ي اكٜخڅ ، أً أٍطي ر٬ي اّڄخڅ ، أً ٷٜخًٛ ٿٸظپ حٿنٴْ رَْٰ كٶ ، ًٿ٬ڀو ٻخڅ ٍَّ أڅ نٴَ‬
                 ‫ٚ‬
  ‫حّٗڄخڅ ٫ن نخ٣ٶ حٿ٘يخىطْن ، ڃئىٍ حٿٜٚس ، ٛخثڂ ٍڃ٠خڅ ، كخؽ حٿزْض أڅ حٓظ٤خ٩ ٿٌٿٺ ٓزْ ً ، ڃئىٍ حٿِٻخس اٿَ حٿڄلظخؽ ىًڅ‬
‫ًٓخ٣ش ، أڃَ أڅ ٿڂ ّظٔ٪ ٿو حٗنټخٍ ، ًن٨نو ّظٔ٪ ٿو ، ٳٚ ري أڅ ّ٠ْٶ رو رخد حٿٸزٌٽ أُ ْٟٶ ، ًٿ٬ڀنخ اٿَ ڃؼپ ًٿٺ حٿ٠ْٶ أٷَد ،‬
                         ‫رپ ٿ٬ڀنخ ڃنټًَڅ ٻپ حٗنټخٍ ، ٿٔزذ ّظٜپ رنخ أٻؼَ ڃڄخ ّظٜپ ر٬ڄَ أً رؤرِ رټَ .‬

               ‫ٚ‬        ‫خ‬                        ‫خ‬
   ‫ٳنلن نٴ٬پ ڃخ ٳ٬ڀو أًٿجٺ حٿٸٌځ طڄخڃً ، ًنيٳ٪ حٿِٻخس ٿڀڄلظخؽ ٻڄخ ٻخنٌح ّيٳ٬ٌنيخ طڄخڃً ، ًٙ نيٳ٬يخ ڃؼ ً ٿٌُحٍس حٿوِحنش أً ٿَثْْ‬
  ‫حٿـڄيٌٍّش ، ًاڅ ؿخُ ٕرِ رټَ ٷظخٿيڂ ًٷظڀيڂ ، ٳبنو ّـٌُ ٿڀز٬ٞ أڅ ّوَؿٌح ٫ڀْنخ ڃٸخطڀْن ًٷخطڀْن ، ٙ ّ٘ٴ٪ ٿنخ ٫نيىڂ أڅ نَٳ٪‬
 ‫٫ٸَْطنخ رخٿن٤ٶ رخٿ٘يخىطْن ، ًٙ أڅ نٸٔڂ ٫ڀَ أننخ ڃڀظِڃٌڅ رؤٍٻخڅ حٿيّن ڃڀِڃٌڅ ٕنٴٔنخ ريخ ، ًٿٌٙ أننخ ٿڂ نـي ٳِ ىّننخ ٫ٜڄش‬
                                                       ‫خ‬
 ‫ٿَْٰ حٿنزِ ، ًٿٌٙ أّ٠ً أننخ نٍَ أڅ حؿظيخى أرِ رټَ ڃن ّڀْو ، ًاٙ ٿٔڀٺ ؿڄْ٪ ؿڄ٪ حٿوڀٴخء ٓزْڀو ٳِ طٌٿْش ڃن ّڀْو ، رخٿنٚ ٫ڀَ‬
                                              ‫خ‬
  ‫حٓڄو ٳِ ٻظخد ڃٰڀٶ ّزخّ٬ٌڅ ٫ڀْو ڃٰڀٸً ، ًىٌ ڃخ ٿڂ ّؤهٌ رو أكي ر٬يه ، ٿٌٙ ىٌح ٻڀو ، ًٿٌٙ اّڄخننخ رؤڅ حٗٓٚځ كٶ ، ًحٿٸَآڅ‬
                                ‫كٶ ، ًنزٌس حٕنزْخء كٶ ، ًرَّ٘ش ٯَْىڂ كٶ ، ڃخ طنخًٿنخ ڃخ أًٍىنخه .‬

‫ً ڃخ حٓظ٤َىنخ ٳٌٻَنخ أڅ أرخ رټَ ٻخڅ ٫ڀَ كٶ ، اًح نخٷ٘نخ حٕڃَ ڃن رخد آهَ ىٌ رخد حٿْٔخٓش . ٳڀٌٙ ڃخ ٳ٬پ ڃخ أٛزق ٿ٘ٓٚځ ىًٿش‬
  ‫ػخرظش حٍٕٻخڅ ، ڃظْنش حٿزْنخڅ ، طٴظق حٿزڀيحڅ ، ًطنَ٘ حٿ٬ٸْيس ًطؼزض ى٫خثڄيخ ، ًٿٸي حؿظيي أرٌ رټَ ٳِ حٿْٔخٓش ٳؤٛخد ىًڅ ٗٺ ،‬
            ‫ح‬   ‫ح‬                     ‫ح‬   ‫ح‬
‫ًحؿظيي ٳِ حٿيّن ٳؤٛخد أؿَّن ٳِ ٍأّو ، ًأؿًَ ًحكيً ٳِ ٍأّنخ ، ًٍرڄخ أػزض ٿڄن ًَّنو أٛخد أؿًَ ًحكيً أڅ حٿْٔخٓش ٷي طظنخٷٞ ڃ٪‬
                         ‫خ‬               ‫خ‬
                     ‫ٷٌح٫ي حٿيّن ًأٌٛٿو ، طڀٺ حٿڄلٴٌ٧ش ٿنخ طڄخڃً ٻڄخ ًؿيىخ ، ًٻڄخ نـيىخ ٷَآنً ًٓنش .‬

                                                  ‫ح‬
 ‫ًڃخ ٻخڅ حؿظيخىنخ اٙ حؿظيخىً ًڃخ ٻخڅ ٕكي أڅ ِّ٫ڂ أڅ حؿظيخى أرِ رټَ أٛپ ڃن أٌٛٽ حٿ٬ٸْيس أً ٍٻِْس ڃن ٍٻخثِ حّٗڄخڅ ، ًڃخ ٻخڅ ٿنخ‬
                      ‫خ‬                 ‫خ‬
‫أڅ نئّي ڃخ ٷي َّحه ڃن أڅ ٷَحٍ أرِ رټَ ٻخڅ ْٓخًْٓ ًٿْْ ىّنْخ ، ًرڄ٬نَ آهَ ٻخڅ ٫ڀڄخنًْ ّٴٜپ رْن حٿْٔخٓش ًحٿيّن ، ٳنلن ٙ نٌى‬
  ‫أڅ نَى ٫ڀَ ط٬ٔٲ ٳِ حٙؿظيخى رظ٬ٔٲ ٳِ حٗٓظنظخؽ ، ًٿ٬پ ٳْڄخ ًٻَنخه ًنٌٻَه حٿټٴخّش ٙٓظنِحٽ حٿڀ٬نخص ٫ڀْنخ ڃڄن ًَّڅ ٳِ‬
                                    ‫خ‬                ‫خ‬
  ‫أٓڄخء حٿٜلخرش ٷيًٓ ڃن حٕٷيحّ ، ًٳِ أٳ٬خٿيڂ ٣ٌ٣ڄً ٙ ّڄْ ، ًكٔزنخ أڅ نٌٻَىڂ رليّغ حٿٌَٓٽ حٿټَّڂ ، ٫ن أڅ ٫ڄخٍ رن‬
  ‫ّخَٓ ٌٓٱ طٸظڀو حٿٴجش حٿزخٯْش ، ًىٌ كيّغ ػخرض ًٛلْق ، ٕڅ حٿـڄْ٪ طٌٻَه كْن ٷظپ ٫ڄخٍ ، طٌٻَه ؿْٖ ٫ڀِ ٳظيڀپ ، ًطٌٻَه‬
                      ‫ؿْٖ ڃ٬خًّش ٳظِٿِٽ ، ًٿڂ ّيية ًٍ٫و اٙ ٍى ڃ٬خًّش حٿڄلنٺ " ٷظڀو ڃن أهَؿو " .‬

                                       ‫ٚ‬    ‫خ‬
 ‫ٯَْ أنخ نٍَ حٕڃَ ر٬ي ىٌه حٿٔنٌحص ٫٨ْڄً ًؿڀْ ً ًًح ه٤َ ، ًنٸَأه ر٬ي ٻپ ىٌه حٿٔنٌحص ٳنظِٿِٽ ، ٳبكيٍ حٿٴجظْن رخٯْش ٙ ٗٺ ،‬
  ‫خ‬            ‫خ‬          ‫خ‬
 ‫ًٿٌ ٓڀڄنخ ر٨خىَ حٿليّغ ٿلټڄنخ ٫پ ؿْٖ ڃ٬خًّش رخٿزَٰ ، ًٕٛزق ڃ٬خًّش رخٯًْ ً٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ رخٯًْ ، ًڃًَحڅ رن حٿلټڂ رخٯًْ ،‬
                                                   ‫خ‬
                                          ‫ً٫زْي حهلل رن ٫ڄَ رخٯًْ ، ًٯَْىڂ ًٯَْىڂ .‬

                                         ‫خ‬
  ‫ًٿٌ ٓڀڄنخ رظٴَْٔ ڃ٬خًّش ٕٛزق حٿزٰخس ٳَّٸً ڃن ٻزخٍ حٿٜخٿلْن ٙ نـَإ ٫ڀَ ًٻَ أٓڄخثيڂ ڃٸظَنش رخٿزَٰ ، ًاًح ٻنخ ٷي طٌٷٴنخ ٫ني‬
                                        ‫خ‬
 ‫ڃٸخرڀش حؿظيخى أرِ رټَ رخؿظيخى ڃٸخرپ ، ٳبڅ ر٬٠ً ڃن ٻزخٍ حٿٜخٿلْن ڃؼپ ًحٛپ رن ٫٤خء ، ٳٸْو حٿڄ٬ظِٿش ًاڃخڃيڂ ، ً٫ڄًَ رن ٫زْي ،‬
     ‫حٿِحىي حٿٌٍ٩ ، حٿٌُ ًٛٴو حٿوڀْٴش حٿڄنٌٍٜ رٸٌٿو حٿ٘يَْ ( ٻڀټڂ ّ٤ڀذ ْٛي . ٯَْ ٫ڄًَ رن ٫زْي ) ، ٻخنخ أؿَأ ڃنخ كْن أ٣ڀٸخ‬
                                       ‫خ‬   ‫خ‬   ‫خ‬
 ‫ٿ٬ٸٌٿيڂ حٿ٬نخڅ ، ًىڄخ ڃن ىڄخ ، طيّنً ًٳٸيً ً٫ڀڄً ، ٳؤنټَح ٳ٬پ حٿٴَّٸْن ٳِ أٛلخد حٿـڄپ ، ًأٛلخد ٛٴْن ، ًًٻَح أنو " ٙ طـٌُ‬
  ‫ٷزٌٽ ٗيخىس ٫ڀِ ً٣ڀلش ًحٿِرَْ ٫ڀَ رخٷش رٸپ ( ٻپ نزخص حه٠َص ٿو حٍٕٝ ) " ، ًأًٟق ڃن ٷٌٽ ًحٛپ ً٫ڄًَ ، ٷٌٽ ٫زي حهلل رن‬
   ‫٫زخّ ٿ٬زي حهلل رن حٿِرَْ ( ٿٌ ٻخڅ ؿْٖ حٗڃخځ ٫ڀَ كٶ ٳٸي ٻٴَ حٿِرَْ رٸظخٿو ، ًٿٌ ٻخڅ ؿْٖ ٫خث٘ش ٫ڀَ كٶ ٳٸي ٻٴَ حٿِرَْ‬
                                                       ‫رظوڀْو ٫نو ) .‬

               ‫ح‬      ‫خ‬       ‫ح‬
 ‫ًىِ أٷٌحٽ ٙ نٴلٜيخ ًٙ نڄلٜيخ ، ًانڄخ نٌٻَىخ ڃظؤڃڀْن ، ڃٸخٍنْن ٫ًَٜ ر٬َٜ ، ًڃنخهً رڄنخم ، ًٳټًَ رٴټَ ، ًكٔزنخ أننخ ٙ نظـخًُ‬
                      ‫خ‬        ‫ـ‬
  ‫حٙؿظيخى ٳِ طٴَْٔ حٿٌٷخث٪ ، رْنڄخ حؿظيي ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳْڄخ ىٌ أؿّپ ًأ٫٨ڂ ، ڃوخٿٴً ڃخ ن٬َٳو ًنڀظِځ رو ڃن أنو ٙ حؿظيخى ٳِ‬
                                    ‫ح‬
  ‫حٿنٚ ، أً ٙ حؿظيخى ڃ٪ ًؿٌى نٚ ، ًٿڂ ّټن حؿظيخىه ٷخًَٛ ٫ڀَ حٿظٴَْٔ أً حٿظ٬يّپ ، رپ حڃظي اٿَ حٿظ٬٤ْپ ًحٿڄوخٿٴش ، ًٿڂ ّنټَ‬
                                      ‫ح‬
  ‫٫ڀْو أكي ڃن حٿٜلخرش حؿظيخىه ، ًٿ٬ڀنخ ٙ ن٬َٱ ن٨ًَْ ٿ٬ڄَ ٻَؿپ ىّن ًٍؿپ ىًٿش ٫ڀَ ڃيٍ حٿظخٍّن حٗٓٚڃِ ٻڀو ، ٳيٌ حٿٸخِٓ‬
            ‫ح‬
 ‫٫ڀَ نٴٔو ٳِ حٿلٶ ، ًڃن ىنخ ٷزڀض حٿَ٫ْش ٷٌٔطو ، ػٸش ڃنيخ أنو ٫ڀَ كٶ ، ًىٌ حٿِحىي ٳِ حٿينْخ ُىيً ٿڂ ّ٬َٳو كخٻڂ ٷزڀو أً‬
  ‫ر٬يه ًڃن ىنخ ٷزپ حٿـڄْ٪ أڅ ّلخٓزيڂ ، ًأڅ ّظلٍَ ٫ن ٻٔزيڂ ، ًأڅ ّؤهٌ ڃنيڂ ڃخ ّٴْٞ ٫ن كخؿظيڂ ، ًأڅ ّ٬نٲ ٫ڀْيڂ أٗي‬
       ‫حٿ٬نٲ ، اڅ ٍأُ ٳْيڂ أىٌڅ حٿڄْپ ٿڀيٌٍ ، أً حٿيٌٍ ٿڀڄْپ ، ًىٌ حٿٌُ ّو٤ت ٳْظ٬ڀڂ ڃن حٿو٤ؤ ًٙ طؤهٌه حٿ٬ِس رخٗػڂ .‬

   ‫ٳيخ ىٌ ٌّٿَ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٫ڀَ حٿټٌٳش ، ػڂ ٙ ّڀزغ أڅ ّظزْن أڅ ٛٚف حٿيّن ٙ ّ٬نَ رخٿ٠ًٍَس ٛٚف حٿينْخ ، ًأڅ ٿڀلټڂ ڃْيحنو‬
  ‫ًٿڀْٔخٓش ٳَٓخنيخ ، ًٿْْ رخٿ٠ًٍَس أڅ ّټٌنٌح ٍؿخٽ حٿيّن ًٳَٓخنو ، ٳْ٬ِٽ ٫ڄخٍ ، ًٌّٿَ أڃؼخٽ حٿڄَْٰس رن ٗ٬زش ًِّّي رن أرِ‬
                          ‫خ‬        ‫خ‬
 ‫ٓٴْخڅ ًڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ، ًَّٳٞ أڅ ٌّٿَ أرخًٍ ڃ٬ڀنً أڃخڃو أڅ رو ٟ٬ٴً ، ًأڅ حٿ٠٬ْٲ ٙ ٌّٿَ ڃيڄخ حٍطٴ٪ ٳِ ٓڀڂ حٿ٬ٸْيس‬
               ‫خ‬                      ‫ح‬
  ‫ىٍؿخص ، ٳيٌه ٓخكش ًطڀٺ ٓخكش ، اڅ حؿظڄ٬ظخ – ًنخىًٍ ڃخ طـظڄ٬خڅ – ٳيٌ حٿټڄخٽ ، ًاڅ حٳظَٷظخ – ًٯخٿزً ڃخ طٴظَٷخڅ – ٳڀټپ ٓخكش‬
 ‫ٍؿخٿيخ ، ًٿټپ ڃْيحڅ ٳَٓخنو ، ٳَؿخٽ حٿْٔخٓش أؿيٍ رخٿلټڂ ، ًٍؿخٽ حٿيّن أكٴ٦ ٿڀ٬ٸْيس ، ٯَْ أڅ أ٫٨ڂ ڃخ طَٻو ٫ڄَ ٿنخ ، ىٌ ًحطو‬
 ‫أٻؼَ ڃخ طـنزو حٿٚكٸٌڅ ، ًڃخ حٍط٬يًح ٫ني ًٻَه ، نخىْٺ ٫ن حٗٷيحځ ٫ڀْو ، ًنٸٜي رو حٙؿظيخى ، ًٿٺ حٿٌُ ريأنخ كيّغ ٫ڄَ رٌٻَه ًڃخ‬
  ‫طڄِْ ٫ڄَ ٳْو ٫ن حٿـڄْ٪ ، كْن حؿظيي -ٻڄخ ًٻَنخ – ڃ٪ ًؿٌى حٿنٚ حٿٸَآنِ ، ًرخٿڄوخٿٴش ٿو ، ًٷيځ ٳِ طزََّ ًٿٺ كـش ٍحث٬ش ، ڃخ‬
                    ‫ٚ‬                 ‫ٚ‬
‫أؿيٍ حٿڄنٰڀٸْن ٳِ ُڃخننخ أڅ ّٸٴٌح أڃخڃيخ رخٿظؤڃپ ٣ٌّ ً ، ًڃخ أؿيٍنخ رؤڅ نٌٻَىخ ٿيڂ طٴْٜ ً ، ٫َٔ أڅ طظٔ٪ ٿيخ ٷڀٌريڂ ، ًّظ٬ڀڄٌح‬
 ‫ڃنيخ أڅ حٿ٬ٸپ ٷي ّٔزٶ حٿنٸپ ، ًأڅ حٿظٴټَْ ٙ ري ًأڅ ّٔزٶ حٿظټٴَْ ، ًٿ٬ڀنخ نٔخثڀيڂ ڃيح٫زْن ٷزپ أڅ ن٬َٝ ٫ڀْيڂ ڃخ ن٬َٝ ، ڃخ‬
                                  ‫خ‬   ‫خ‬
 ‫كټڄټڂ اًح ًٻَنخ ٿټڂ ىًڅ طوْٜٚ أً طٴْٜپ أڅ كخٻڄً ڃٔڀڄً ، ٿيًٿش ڃٔڀڄش ، ٷي أٳظَ رڄوخٿٴش نٚ ٷَآنِ ڃ٪ ٫ڀڄو رو ، ً٣زٶ‬
                                 ‫ح‬
   ‫ٷخ٫يس ڃوظڀٴش ڃ٬و ًڃوخٿٴش ٿو ، ًأٳظَ رـٌحُ ڃوخٿٴش حٿنٚ ًحٻًَ أڅ ًحٷ٪ حٿلْخس ٷي طـخًُه ، ًأڅ حٿڄن٤ٶ ٿڂ ّ٬ي ّٔظٸْڂ ڃ٬و ،‬
             ‫ح‬       ‫ٚ‬                 ‫خ‬
‫ًٿ٬ڀنخ ڃظًٌٍٜڅ ، رپ ًڃظؤٻيًڅ ڃن حٗؿخرش ، ًٿ٬ڀنخ أّ٠ً ىخطٴٌڅ ريڂ كنخنْټڂ ، طڄيڀٌح ٷڀْ ً ، ًطلٔزٌح ٻؼًَْ ، ٳنلن نظليع ٫ن ٫ڄَ‬
           ‫رن حٿو٤خد ، ًىخٻڂ حٿنڄًٌؽ ٻڄخ َّٔىه ٫خٿڂ ؿڀْپ ، ٳِ ٻظخد ڃن أىڂ ًأٍٷَ ڃخ ٻظذ ٳِ حٿٔنٌحص حٕهَْس .‬

 ‫أڃخ حٿ٬خٿڂ ٳيٌ حٿيٻظٌٍ ٫زي حٿڄن٬ڂ حٿنڄَ ًأڃخ حٿټظخد ٳ٬نٌحنو ( حٙؿظيخى ) ًأڃخ حٿٸخ٫يس حٿظِ نظليع ٫نيخ ٳيِ هخٛش رٔيڂ حٿڄئٿٴش‬
                                            ‫ٷڀٌريڂ ًىخٻڂ ڃخ ٻظزو حٿيٻظٌٍ حٿنڄَ:‬

 ‫( ٓيڂ حٿڄئٿٴش ٷڀٌريڂ ًىٌ ٓيڂ ٷي نٚ ٫ڀْو حٿٸَآڅ ڃخ ٻظزو حٿٸَآڅ حٿټَّڂ ٳِ آّش طٌُّ٪ حٿِٻخس " انڄخ حٿٜيٷخص ٿڀٴٸَحء ًحٿڄٔخٻْن‬
                                           ‫ًحٿ٬خڃڀْن ٫ڀْيخ ًحٿڄئٿٴش ٷڀٌريڂ " حٿظٌرش / 06‬

   ‫ًٻخڅ حٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ٬٤ْيڂ – ًىڂ ٻٴخٍ – أً ٿٌْٔح ٫ڀَ آٚځ ٛلْق ٛخىٵ رپ ڃظؤٍؿلْن ، ٿْظؤٿٲ رخٿ٬٤خء‬
 ‫ٷڀٌريڂ – ً٣خٿڄخ حٓظ٬زي حٗنٔخڅ اكٔخڅ – ٳْټٴٌح ٫ن حٿڄٔڀڄْن َٗىڂ ، ًٿْټٔذ ًىىڂ أً ٿٔخنيڂ ، ًٍرڄخ كزيڂ ًآٚڃيڂ ،‬
                 ‫ِ‬
 ‫ًٍَّ ٓ٬ْي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٛٴٌحڅ رن أڃْش ٷخٽ : " أ٫٤خنِ ٌٍٓٽ حهلل ًانو ٕرٰٞ حٿنخّ اٿ ّ ، ٳڄخ ُحٽ ّ٬٤ْنِ كظَ أنو ٕكذ‬
                                                   ‫حٿوڀٶ اٿَ ".‬

 ‫ًٓخٍ أرٌ رټَ ٍَٟ حهلل ٫نو ٳِ هٚٳظو ٫ڀَ ڃخ ٓخٍ ٫ڀْو حٿٌَٓٽ ، كظَ ؿخءه ٫ْْنش رن كٜن ، ًحٕٷَ٩ رن كخرْ ، ٳٔؤٙ أرخ رټَ‬
                                               ‫خ‬
 ‫: ّخ هڀْٴش ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٫نينخ أًٍٟ ٓزوو ٿْْ ٳْيخ ٻٖ ، ًٙ ڃنٴ٬ش ، ٳبڅ ٍأّض أڅ ط٬٤ْنخىخ ؟ ٳؤٷ٤٬يڄخ أرٌ رټَ اّخىخ ، ٫ڀَ أنيڄخ‬
                          ‫ح‬                    ‫خ‬
‫ڃن حٿڄئٿٴش ٷڀٌريڂ ، ًٻظذ ٿيڄخ ٻظخرً رٌٿٺ ، ًأٗيي ٫ڀْو ، ًٿڂ ّټن ٫ڄَ كخًَٟ ، ٳٌىذ اٿَ ٫ڄَ ٿْ٘يي ، ٳ٬خٍٝ ٫ڄَ ًٿٺ ر٘يس‬
    ‫، ًڃلخ حٿټظخرش . . ٳظٌڃَح ًٷخٙ ڃٸخٿش ْٓجش ، ٷخٽ ٿيڄخ : " اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٻخڅ ّظؤٿٴټڄخ ، ًحٗٓٚځ ٌّڃجٌ ٷڀْپ ، ًاڅ حهلل ٷي أٯنَ‬
                                 ‫حٗٓٚځ . حًىزخ ٳخؿييح ؿييٻڂ ٙ َّ٫َ حهلل ٫ڀْټڄخ اڅ ٍ٫ْظڄخ " .‬

                                       ‫ح‬      ‫خ‬
‫ًحٿ٘خىي ىنخ ، أڅ ٫ڄَ أًٷٲ كټڄً ٻخڅ ڃٔظٸًَ ٳِ أّخځ حٿٌَٓٽ ، ًؿِء ڃن هٚٳش أرِ رټَ ، رنخء ٫ڀَ حؿظيخى ٿو ، ٳِ ٓزذ ا٫٤خء‬
                ‫خ‬   ‫ح‬
 ‫ىئٙء كْغ ح٫ظزَ أڅ حٿٔزذ حٓڅ ٯَْ ٷخثڂ ، ٳٚ ىح٫ِ ٿ٘٫٤خء ، ًحٿلټڂ ّيًٍ ڃ٪ ٫ڀظو ًؿٌىً ً٫يڃً ، ٻڄخ ٫َٳنخ ٳ٬ڄَ ٍَٟ حهلل ٫نو‬
              ‫ح‬                                      ‫ح‬
  ‫، ٿڂ ّٸٲ ؿخڃيً ٫ني كيًى حٿنٚ ً٧خىَه ًٙ كيًى حٿٴ٬پ ، رپ ٯخٙ اٿَ ٓززو ً٫ڀظو ، ًكټڂ حؿظيخىً ڃنو ٳِ ٳيڂ حٿلټڂ ، ٫ڀَ‬
                                             ‫خ‬
                           ‫ٌٟء ٧ًَٱ حٗٓٚځ ، كْن ٛخٍ ٷًٌّ ٳِ ٯَْ كخؿش اٿَ طؤٿْٲ ٷڀٌد ىئٙء ..‬

                ‫ب‬
   ‫والَ ِٕطمٟ ، ٚٚاضح ، ٚصش٠ح ، ٠زشرت ػٍ١ٗ عؤاي ِٕطمٟ ، ٚٚاضح ، ٚصش٠ح أ٠ض ً ، ِضّٛٔٗ : ً٘ ٠جٛص ٌٕب أْ‬
                                            ‫ب‬
‫ٔزأعٝ ثؼّش فٕؼطً ٔص ً ، أٚ ٔجزٙذ ِغ ٚجٛدٖ ، ٚ٠صً ثٕب االجزٙبد إٌٝ ِخبٌفزٗ ، إرا أؼذِذ ػٍزٗ أٚ رغ١شد أعجبثٗ ؟‬
   ‫ٓئحٽ ٛ٬ذ ، ًاؿخرظو ه٤َْس ، ًطيح٫ْخص اؿخرظو أه٤َ ، ٿْْ ٫ڀَ حٗٓٚځ ، رپ ٫ڀَ ٷڀٌد ٫ڀْيخ أٷٴخٿيخ ، ً٫ٸٌٽ ط٬َٱ حٿ٠زش‬
 ‫ًطنټَ حٿڄٴظخف ، ٯَْ أنخ نڀڄق ٳِ أًىخنيڂ ٣ٌٵ نـخس ، ٷي ّظ٘زؼٌڅ رو ، ًىٌ ٷٌٿيڂ رؤڅ ًٿٺ ٷي ّـٌُ ، اڅ ط٘خريض حٿلخٿش أً طڄخػڀض‬
‫ڃ٪ ڃخ ٓزٶ ىًڅ أڅ ّنَٜٱ ًٿٺ اٿَ ٷٌح٫ي حٿيّن ًط٬خٿْڄو حٿٌحٟلش ، ڃؼپ حٿليًى حٿؼخرظش رْٸْن ٳِ نٌٜٙ حٿٸَآڅ ، ًٿ٬ڀنخ ريٌح حٿٸٌٽ‬
                                         ‫خ‬                 ‫ح‬
                                                          ‫َ‬
  ‫نظٴخءٽ ٻؼًَْ ، ًنظٌٷ٪ ڃنيڂ ڃخ ٙ ن٬َٳو ٫نيڂ ٷْخًٓ ٫ڀَ طـَرش ٓخرٸش ٿنخ ڃ٬يڂ ، ٿټن ڃخ َٟنخ اڅ طٴخءٿنخ ، ًڃخ هَٔحننخ اڅ أكٔنخ‬
      ‫ح‬
    ‫حٿ٨ن ، ًڃخ أؿيٍنخ رؤڅ نٔلذ ڃنيڂ ٣ٌٵ حٿنـخس ، ًأڅ نلْڀيڂ ٳِ ٍىنخ ٫ڀْيڂ اٿَ ڃؼخٽ آهَ ٙؿظيخى ٫ڄَ ، ٫٤پ ٳْو كيً ڃن‬
                                      ‫خ‬
 ‫حٿليًى حٿؼخرظش ، ًىٌ كي حٿَٔٷش ، اًح ٻخڅ حٿٔخٍٵ ڃلظخؿً ، ػڂ أًٷٲ طنٴٌْه ٳِ ٫خځ حٿڄـخ٫ش ، ًؿيَّ رنخ ٷزپ ٫َٝ ىٌح حٙؿظيخى ،‬
               ‫ح‬      ‫خ‬
 ‫أڅ نَى ٫ڀَ ر٬ٞ ڃن حى٫ٌح حٿظٴٸو ، ًأُ٫ـيڂ حؿظيخى ٫ڄَ ، ٳؤٳظٌح رڄخ ّوخٿٲ حٿلٸْٸش ، ٧نً ڃنيڂ أڅ أكيً ٙ ّٸَأ ، أً أڅ حٿٰخّش طزٍَ‬
                                                           ‫حٿٌْٓڀش .‬

    ‫ًڃؼخٽ ًٿٺ ڃخ ًٻَه حٕٓظخً حٿلڄِس ى٫زْ ٳِ كٌحٍه ڃ٪ ًَُّ ڃَٰرِ ، ًىٌ كٌحٍ ڃنٌٍ٘ ٳِ ؿَّيس حٿنٌٍ ، حٿظِ َّأّ حٕٓظخً‬
                                      ‫ٙ‬
‫حٿلڄِس طلََّىخ ، كْن ٓؤٽ حٿلڄِس حٿٌَُّ ، ڃلخً ً اكَحؿو ، ٫ن ٓزذ ٫يځ ط٤زْٶ حٿليًى حٿَ٘٫ْش ٳِ حٿڄَٰد ، ٳټخڅ ٍى حٿٌَُّ أڅ‬
‫ط٬٤ْپ حٿلي حؿظيخى ، ًأڅ ٿٌٿٺ ٓخرٸش طظڄؼپ ٳِ ط٬٤ْپ ٫ڄَ ٿلي حٿَٔٷش ٳِ ٫خځ حٿڄـخ٫ش ، ٳَى ٫ڀْو حٕٓظخً حٿلڄِس ٫ڀَ حٿٴٌٍ ،‬
  ‫رڀٰش حٿٌحػٶ ڃن ٫ڀڄو ، " اڅ ٫ڄَ ٿڂ ّ٤زٶ كي حٿَٔٷش ، ٕڅ حٿڄزڀٮ حٿڄًَٔٵ ٻخڅ أٷپ ڃن حٿنٜخد " ، ًحٿلٸْٸش أڅ حٿٌحٷ٬ش حٿظِ‬
       ‫ح‬
   ‫٫٤پ ٳْيخ ٫ڄَ حٿلي ، ًحٿظِ ًٍىص ٳِ " حٿڄٌ٣ؤ " ٿ٘ڃخځ ڃخٿٺ ، ٻخنض طظ٬ڀٶ رَٔٷش نخٷش ، ًىِ ڃخ ّٴٌٵ حٿنٜخد ٻؼًَْ ، رپ ڃخ‬
                         ‫ٚ‬
   ‫ّظنخًٿو حٿزٔ٤خء ٳِ أكخىّؼيڂ ٫نيڃخ ّظنيًٍڅ ٳْٸٌٿٌڅ : اڅ َٓٷض ٳخَٓٵ ؿڄ ً ، ىٙٿش ٫ڀَ ٟوخڃش كـڂ حٿَٔٷش ًؿٔخڃظو .‬

                                                ‫ح‬
 ‫ًحٿڄؼخٽ حٿؼخنِ ڃخ ّظَىى ٻؼًَْ ٫ڀَ أٿٔنش ر٬ٞ حٿٴٸيخء ، ًٳِ ڃٸخٙص ر٬ٞ حٿټظخد ڃڄن ّٔڄٌڅ أنٴٔيڂ رخٗٓٚڃْْن ڃن أڅ ٫ڄَ‬
 ‫ٿڂ ّ٬٤پ حٿلي ، رپ أٷخځ ًَٗ٣و ، ٕڅ ڃن ىٌه حٿًَ٘١ طٌٳَْ حٿلي حٕىنَ ٿڀڄ٬ْ٘ش ًحٿڄ٬خٕ ، ًٍىنخ ٫ڀَ ًٿٺ َّْٔ ، ًٍأّنخ ٳْو‬
                   ‫أنو ڃٰخٿ٤ش ًحٟلش ، ٕڅ ؿڄْ٪ ڃخ طٌحٳَ أڃخځ ٫ڄَ ًٷض أڅ أؿظيي ، ٿڂ ّټن ِّّي ٫ن أڃَّن :‬

                       ‫* أًٿيڄخ : نٚ ٷَآنِ َّٛق ًحٟق ٷخ٣٪ رٸ٤٪ حٿْي ٳِ حٿَٔٷش ىًڅ ًٻَ ّٕش ًَٗ١ .‬

               ‫خ‬         ‫خ‬
  ‫* ًػخنْيڄخ : ٓنش ٷٌٿْش ًٳ٬ڀْش نٸڀظيخ ٿنخ ٻظذ حٕكخىّغ حٿٜلخف ًٍحؿ٬نخىخ ؿڄْ٬ً ٳڀڂ نـي اٙ حهظٚٳً كٌٽ طليّي حٿنٜخد أُ حٿلي‬
          ‫خ‬            ‫خ‬
 ‫حٕىنَ ٿٸْڄش ڃخ َّٔٵ ، ٳظٸ٤٪ حٿْي ٳِ ڃٸخرڀو ، ًٿ٬ڀنخ ن٠ْٲ اٿَ ٫ڀڄيڂ طٜلْلً ، ًاٿَ ڃ٬ڀٌڃخطيڂ طٜلْٴً ، ٳنٌٻَ ٿيڂ أڅ ڃخ‬
      ‫ح‬
   ‫حهظڀ٢ ٳِ أًىخنيڂ ، ىٌ حٿًَ٘١ حٿظِ ًٻَىخ حٿٴٸيخء ر٬ي ٫ڄَ رلٌحٿِ ٷَڅ أً ٷَنْن ، ًىِ ًَٗ١ ٫يّيس طڄؼپ حؿظيخىً ڃنيڂ‬
 ‫ٿڄٔخَّس ڃخ ًحؿيٌه ڃن ٧ًَٱ حٿلْخس ًىِ ڃظَْٰس ، رنٌٜٙ حٿَّ٘٬ش ًىِ ػخرظش ، ًٻپ ًٿٺ أطَ ر٬ي ٫ڄَ رټؼَْ ًٿڂ ّټن ٫ڄَ ٳِ‬
                                                       ‫خ‬
  ‫حؿظيخىه ڃٸظٴًْ أػَ حٿ٘خٳ٬ِ أً أرَ كنْٴش ، ًانڄخ ٻخڅ حٿ٬ټْ ىٌ حٿٜلْق ، ًٻخڅ حؿظيخى ٫ڄَ ٳِ ىٌه حٿٌحٷ٬ش ىٌ حٿٌُ ٳظق رخد‬
                              ‫خ‬      ‫خ‬       ‫خ‬
    ‫حٙؿظيخى ٿيڂ ، ًىٌ حٿٌُ ٷنن ٿيڂ َٗ٣ً ٳؤٟخٳٌح ًَٗ٣ً ، ًٿنٸَأ ڃ٬ً ڃخ أًٍىه حٿيٻظٌٍ حٿنڄَ ٳِ ٻظخرو ( حٙؿظيخى ) ر٘ؤڅ ىٌح‬
                                                     ‫حٙؿظيخى ڃن ٫ڄَ :‬

                                      ‫ح‬
‫( ٫يځ اٷخڃش حٿلي ٫ڀَ حٿٔخٍٵ : ًىٌح حؿظيخىً ؿيّي ٳِ اٷخڃش حٿلي ، حؿظيي ٫ڄَ ٳِ أٙ ّٸْڄو ر٬ي ػزٌص حٿَٔٷش ٫ڀَ حٿٔخٍٷْن ..‬
                               ‫ًًؿٌد حٿلي ٫ڀْيڂ ، ٳِ حٿل٠َ ٙ ٳِ حٿٔٴَ ، ًٙ ٳِ حٿًِٰ .‬

  ‫ٳٸي ًٍٍ ڃخٿٺ ٳِ حٿڄٌ٣ؤ ، أڅ ٍٷْٸخ ٿلخ٣ذ رن أرِ رڀظ٬ش َٓٷٌح نخٷش ٿَؿپ ڃن ڃِّنش ، ٳخنظلًَىخ ، ٳؤڃَ ٫ڄَ رٸ٤٪ أّيّيڂ ، ػڂ‬
 ‫أًٷٲ حٿٸ٤٪ ، ًٳټَ ٳِ أڅ ّ٬َٱ حٿٔزذ حٿٌُ ڃن أؿڀو َٓٵ ىئٙء ٳڀ٬ڀيڂ ؿْخ٩ ، ًؿخء كخ٣ذ ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ ، انټڂ طٔظ٬ڄڀٌنيڂ ،‬
            ‫ًطـْ٬ٌنيڂ ًحهلل ٕٯَڃنٺ ٯَحڃش طٌؿ٬ٺ ، ًٳَٝ ٫ڀْو ٟ٬ٲ ػڄنيخ ، ًأ٫ٴَ حٿٔخٍٷْن ڃن حٿٸ٤٪ ٿلخؿظيڂ ..‬

                                         ‫ح‬
   ‫ًٿڂ ّٸٲ ٫ڄَ ريٌح ٫ني ٧خىَ حٿنٚ ؿخڃيً ، رپ ٯخٙ اٿَ ڃخ ًٍحءه ، ًًؿي أنو ٙ ّٸخځ كْن ّټٌڅ حٿٔخٍٵ ٳِ كخؿش طڀـجو اٿَ‬
        ‫حٿَٔٷش ، ٻڄخ ٷخٽ ٿلخ٣ذ : " ٿٌٙ أنټڂ طٔظ٬ڄڀٌنيڂ ً طـْ٬ٌنيڂ ، كظَ ٿٌ ًؿيًح ڃخ كَځ حهلل ٕٻڀٌه ، ٿٸ٤٬ظيڂ " .‬

                                               ‫خ‬
     ‫ً٫ڄَ ريٌح ًٟ٪ أٓخًٓ ٿ٬يځ ط٤زْٶ حٿلي ٫ڀَ حٿڄلظخؿْن حٿٌّن طليع ٫نيڂ ، ًىِ ًؿيش ن٨َ ؿيّيس ٳِ ط٤زْٶ حّٓش :‬

                                    ‫ٙ‬
                             ‫" ًحٿٔخٍٵ ًحٿٔخٍٷش ٳخٷ٤٬ٌح أّيّيڄخ ؿِحء رڄخ ٻٔزخ ، نټخ ً ڃن حهلل . . "‬

                                                          ‫حٿڄخثيس / 83‬

  ‫ٍح٫َ ٳْيخ ٫ڄَ ٫ڀش حٿٸ٤٪ ً٧ًَٳو ، ًىحٍ ڃ٪ حٿ٬ڀش ، ًاڅ أىٍ ًٿٺ اٿَ طوْٜٚ حٿنٚ أً طَٹ ٧خىَه – ٻڄخ ٷخٽ حٿڄَكٌځ حٿيٻظٌٍ‬
                      ‫خ‬
 ‫ڃلڄي ٌّٓٲ ڃٌَٓ ، ًىٌه حٿن٨َس ىِ حٿظِ كڄڀظو ٫ڀَ اّٸخٱ كي حٿَٔٷش أّ٠ً ٫خځ حٿڄـخ٫ش ، ٻڄخ كڄڀظو ٫ڀَ اّٸخٱ حٿليًى‬
‫ٳِ حٿٔٴَ ڃؼپ ڃخ ٳ٬پ كٌّٴش أّ٠خ ٳؤًٷٲ حٿلي ٫ڀَ ٗخٍد حٿوڄَ ، ًٷخٽ : " طليًڅ أڃَْٻڂ ًٷي ىنٌطڂ ڃن ٫يًٻڂ ٳْ٤٬ڄٌڅ ٳْټڂ ؟‬
                                                          ‫".‬

                                       ‫ح‬
‫ًٷي أٛيٍ ٫ڄَ أڃَه اٿَ ٷٌحىه أٙ ّـڀيًح أكيً كظَ ّ٤ڀ٬ٌح ڃن حٿيٍد ٍحؿ٬ْن ، ًٻَه أڅ طلڄپ حٿڄليًى كڄْش حٿْ٘٤خڅ ٫ڀَ حٿڀلٌٵ‬
 ‫رخٿټٴخٍ ، ًىٌ ٿڂ ٌّٷٲ حٿلي ًانڄخ أؿڀو ٿ٨ًَٱ ، كظَ طًِٽ ىٌه حٿ٨ًَٱ ، ًىٌه ٻڀيخ حؿظيخىحص ٕكټخځ ؿيّيس ، ٿڂ طټن ٷزپ ًٿٺ ..‬
                                 ‫ًٳْيخ ٧خىَس ڃوخٿٴش ٿڄخ ٻخڅ ٳِ أّخځ حٿٌَٓٽ ًأرِ رټَ ) .‬
‫ًىټٌح ّظ٠ق ٿنخ أڅ ٫ڄَ ٷي حؿظيي ٳؤٿَٰ ٓيڂ حٿڄئٿٴش ٷڀٌريڂ ڃوخٿٴش ٿڀنٚ حٿٸَآنِ ، ًأًٷٲ كي حٿَٔٷش ٫ڀَ حٿڄلظخؽ ، ػڂ ٫٤ڀو‬
 ‫ٳِ ٫خځ حٿڄـخ٫ش ، ً٫٤پ حٿظ٬َِّ رخٿـڀي ٳِ َٗد حٿوڄَ ٳِ حٿلًَد ، ًن٠ْٲ اٿَ ًٿٺ أنو هخٿٲ حٿٔنش ٳِ طٸْٔڂ حٿٰنخثڂ ٳڀڂ‬
                             ‫خ‬
 ‫ٌُّ٩ حٍٕٝ حٿوٜزش ٫ڀَ حٿٴخطلْن ، ًٷظپ حٿـڄخ٫ش رخٿٌحكي ڃوخٿٴً ٷخ٫يس حٿڄٔخًحس ٳِ حٿٸٜخٙ ، ًٙ نڄڀٺ ًنلن نٔظ٬َٝ ڃخ ٳ٬پ‬
                       ‫، ٳِ ٌٟء حٿڄٚرٔخص حٿڄلْ٤ش رټپ كخىػش ، اٙ أڅ نټظ٘ٲ كٸْٸظْن ىخڃظْن :‬
                            ‫أًٙىڄخ أنو حٓظويځ ٫ٸڀو ٳِ حٿظلڀْپ ًحٿظ٬ڀْپ ، ًٿڂ ّٸٲ ٫ني ٧خىَ حٿنٚ .‬

                                          ‫خ‬
   ‫ًػخنْيڄخ أنو ٣زٶ ًٍف حٗٓٚځ ًؿٌىَه ڃيٍٻً أڅ حٿ٬يٽ ٯخّش حٿنٚ ، ًأڅ ڃوخٿٴش حٿنٚ ڃن أؿپ حٿ٬يٽ ، أٛق ٳِ ڃِْحڅ حٗٓٚځ‬
‫حٿٜلْق ڃن ڃـخٳخس حٿ٬يٽ رخٿظِحځ حٿنٚ ، ًىٌه حٿًَف حٿ٬٨ْڄش ٳِ حٿظ٤زْٶ ، طوخٿٲ أٗي حٿڄوخٿٴش ًٍف حٿٸٌٔس ٳْڄن نَحىڂ ًنٔڄ٪‬
  ‫٫نيڂ ، ًطظـنخٷٞ ڃ٪ ڃنيـيڂ حٿڄظِڃض ، ًطٌٷٴيڂ أڃخځ ٧خىَ حٿنٚ ٙ ؿٌىَه ، ًنټخى نـِځ أنيڂ ٿٌ ٫خٌٗح ٳِ ُڃن ٫ڄَ ، ٙطيڄٌه‬
  ‫رخٿڄوخٿٴش ٿڄ٬ڀٌځ ڃن حٿيّن رخٿ٠ًٍَس ، ًٿٸخ٫يس َٗ٫ْش ٙ ٿزْ ٳْيخ ًٙ ٯڄٌٝ ، ًٿلي ڃن كيًى حهلل ٙ ٗزيش ٳِ ًؿٌد اٷخڃظو‬
   ‫ًٿَٳ٬ٌح ٫ٸَْطيڂ ٳِ ڃٌحؿيظو رخّٓخص حٿظِ ٙ ّڄڀٌڅ طټَحٍىخ ( ًڃن ٿڂ ّلټڂ رڄخ أنِٽ حهلل ٳؤًٿجٺ ىڂ حٿټخٳًَڅ ) ، ( ٳٚ ًٍرٺ ٙ‬
  ‫ّئڃنٌڅ كظَ ّلټڄٌٹ ٳْڄخ ٗـَ رْنيڂ ) ، ىًڅ طٌٷٲ أڃخځ أٓزخد حٿظنِّپ ، أً كټڄش حٿنٚ أً حٿ٬ٸٌرش ، ًٿ٬ڀيڂ ّيٍٻٌڅ أڅ حٿظؤِٓ‬
 ‫ر٬ڄَ ًحٍى ، ًأڅ حٿزخد حٿٌُ ٳظلو رخؿظيخىه ّظٔ٪ ٿټؼَْ ڃڄخ نَحه ًنٸزڀو ، ًًَّنو ٳْنټًَنو ، ًّٔڄق ٿنخ رؤڅ نٌؿو اٿْيڂ ٓئح ً ڃليىً‬
 ‫ح‬   ‫ٙ‬
                                                            ‫خ‬
                                                           ‫ًًحٟلً :‬

 ‫ً٘ رؼط١ً إلبِخ اٌحذ جبئض ، ًٚ٘ ِخبٌفخ إٌص اٌمشآٟٔ جبئضح ، ًٚ٘ ِخبٌفخ اٌغٕخ اٌثبثزخ ، لٌٛ١خ وبٔذ أَ فؼٍ١خ‬
                                                   ‫جبئضح ؟‬

                                                ‫ًٿ٬ڀيڂ أڃخځ ػٚع اؿخرخص ٙ ٍحر٪ ٿيخ :‬

                              ‫- أًٿيخ : أڅ حٿلټڂ رخٿـٌحُ ٫ڀَ ا٣ٚٷو ٙ ّـٌُ ًنلن نٌحٳٸيڂ ٫ڀَ ًٿٺ .‬

             ‫- ًػخنْيخ : أڅ حٿلټڂ ربنټخٍ حٿـٌحُ ٫ڀَ ا٣ٚٷو ٙ ّـٌُ ً نلن نٔڀڂ ڃ٬يڂ رٌٿٺ ، ًكـظنخ ٫ڀْو حؿظيخى ٫ڄَ .‬

     ‫- ًػخٿؼيخ : أڅ حٿلټڂ رخٿـٌحُ ؿخثِ ٳِ ر٬ٞ حٿلخٙص ، ًٿڀ٠ًٍَس ، ًٕٓزخد ڃن٤ٸْش ًًحٟلش ، طظٔٶ ڃ٪ ًٍف حٿنٚ ً٫ڀظو ..‬

   ‫ًٳِ ىٌح ڃٔخكش ًحٓ٬ش ٿنٸخٕ ٣ٌّپ ، ًأهٌ ًٍى ، ًكـش ًكـش ، ًحؿظيخى ًحؿظيخى ، ىًڅ ٍڃَ ٿٸٴخُ حٿظټٴَْ ٳِ حٿٌؿٌه ، ًىًڅ‬
 ‫حى٫خء رخ٣پ رؤنيڂ حٿڄٔڀڄٌڅ ، ًأننخ حٿټخٳًَڅ حٿ٨خٿڄٌڅ حٿٴخٓٸٌڅ ، ًأڅ ڃخ ٳِ ڃوْڀظيڂ ًكيىڂ ىٌ حٗٓٚځ ، ًأڅ ڃخ ٳِ كْخطنخ ٻڀو‬
 ‫ٚ‬         ‫خ‬       ‫ٚ‬      ‫خ‬
 ‫ىٌ حٿـخىڀْش ر٬ْنيخ ، ٯخّش ڃخ ٳِ حٕڃَ أنيخ ؿخىڀْش ڃ٬خَٛس اٿَ ٯَْ ًٿٺ ڃڄخ ًَّنو كٸً ًنَحه رخ٣ ً ، ًًَّنو ٫ڀڄً رخٿٴٸو ًنَحه ؿي ً‬
                                          ‫خ‬   ‫خ‬      ‫خ‬
                                         ‫رخٿٴٸو ًرخٿظخٍّن ، ًًَّنو اّڄخنً ًنَحه ط٬ٜزً ڃٸْظً .‬

           ‫خ‬
 ‫ًٿ٬ڀنخ ٙ نظـخًُ َْٓس ٫ڄَ ، ىًڅ أڅ نظٌٷٲ أڃخځ ٷَحٍ ه٤َْ ًؿڀْپ ، ٍرڄخ ڃَ ٫ڀَ حٿز٬ٞ ىًڅ أڅ ّ٬ًَْه حٿظٴخطً ، رْنڄخ ىٌ ٳِ ٍأّنخ‬
 ‫ڃٴظخف ٿظٴَْٔ ڃخ ريأنخ رو حٿليّغ ، ًىٌ حٿٴظنش حٿټزٍَ حٿظِ كيػض ٳِ ٫يي ٫ؼڄخڅ ، ًحنظيض رڄَٜ٫و ، ًحٓظڄَص ٣ٌحٽ ٫يي ٫ڀِ‬
                                                     ‫خ‬
                                                    ‫ًحنظيض رڄَٜ٫و أّ٠ً .‬

  ‫ٿٸي أٿِځ ٫ڄَ ٻزخٍ حٿٜلخرش رخٿزٸخء ٳِ حٿڄيّنش ، ًك٨َ ٫ڀْيڂ ڃٰخىٍطيخ اٙ ربًنو ، ًٳَٔ ًٿٺ ٿيڂ ٳِ ٍٳٶ رؤنو ّلذ أڅ ّٔظؤنْ‬
‫ريڂ ، ًّيظيُ رڄٌٍ٘طيڂ ، رْنڄخ كٸْٸش حٕڃَ أنو هَ٘ أڅ ّٴظظن حٿنخّ ريڂ ، ًأڅ ّٴظظنٌح ىڂ أنٴٔيڂ رخٿنخّ ، ًرڄخ ّٴظن حٿنخّ ،‬
                                                    ‫خ‬
 ‫ًأؿٍَ ٫ڀْيڂ أٍُحٷً ڃليىس ًڃليًىس ، أٿِڃيڂ ريخ ، ًأٿِځ نٴٔو ريخ ٷزڀيڂ ، ٳٸزڀٌىخ ڃنو ، ڃؼڀڄخ ٷزڀٌح ڃـڄپ َْٓطو ، حٿظِ ٙ طؤطِ‬
 ‫اٙ ڃنو ، ًٿ٬ڀيڂ ٟخٷٌح رٌٿٺ أٗي حٿ٠ْٶ ، ًٻَىٌه ٯخّش حٿټَه ، ٳيڂ ٳِ حٿنيخّش رَ٘ ّټَىٌڅ أڅ ّڄن٬ٌح ڃخ ىٌ ڃظخف ٿٔهَّن ، ٿټن‬
 ‫ح‬        ‫خ‬
 ‫ْٟٸيڂ ڃن ٫ڄَ ، ٻخڅ ّٜ٤يځ رَْٔس ٫ڄَ ڃ٪ نٴٔو ، ًڃ٪ أىڀو ًهخٛظو ، ٳْٔظلْپ حٿ٠ْٶ ٍٟخ ، ًحٿظزَځ ٛڄظً ، ًحٿټَحىْش ٛزًَ‬
                                                           ‫ٚ‬
                                                          ‫ؿڄْ ً .‬

  ‫ًٿ٬ڀنخ ٳِ طوْڀنخ ٿڀټَحىْش أً حٿظزَځ أً حٿ٠ْٶ ٿڂ نظـخًُ حٿلٸْٸش ، ًٿڂ نلڀٶ ٳِ حٿوْخٽ ، ىٿْڀنخ ٫ڀَ ًٿٺ أڅ أًٽ ڃخ ٳ٬ڀو ٫ؼڄخڅ‬
‫ٯيحس ًّٙظو ، أڅ أ٣ڀٶ حٿٜلخرش ٌّىزٌڅ كْغ ٗخءًح ًُحى ٫ڀَ ًٿٺ رؤڅ أؿِٽ ٿيڂ حٿ٬٤خّخ ، ًًٿٺ أڃَ ّظٴٶ ڃ٪ ٣زْ٬ش ٫ؼڄخڅ ًڃخ ؿزپ‬
‫٫ڀْو ڃن ٿْن ًٍٷش ًٻَځ ًطٔخڃق ، ًٿڂ طټن ٫٤خّخ ٫ؼڄخڅ ىْنش أً ڃليًىس ، ٳٸي أ٫٤َ حٿِرَْ ٓظڄخثش أٿٲ ًأ٫٤َ ٣ڀلش ڃخثش أٿٲ .‬

   ‫ًٿ٬ڀو ٻخڅ ّظؤٿٲ ٷڀٌريڂ ، ٿ٬ڀڄو أڅ حؿظيخىحطو ٷي طوظڀٲ ڃ٪ حؿظيخىحطيڂ ، ًأنو ڃٸيځ ٫ڀَ أڃٌٍ ٿن طټٌڅ ڃنيڂ ڃلپ ٷزٌٽ ، ًڃن‬
                                  ‫خ‬
  ‫ٛخٿلو أڅ ٌّىزٌح ٳِ حٓٳخٵ ، ًأڅ ّټٌڅ ٷزٌٿيڂ ٿ٬٤خّخه ڃخن٬ً ٿيڂ ڃن حٿؼٌٍس أً كظَ حٿٰ٠ذ ، كْن ّ٬ڀڄٌڅ أنو ًىذ حرنو حٿلخٍع‬
   ‫ڃؼڀيخ ، أً أنو حٷ٤٪ حٿٸ٤خث٪ حٿټؼَْس ٳِ حٕڃٜخٍ ٿزنَ أڃْش ، ٯَْ أنيڂ ٿڂ ّؤريٌح ٿِ٘ء ڃن ىٌح ٳِ أًٽ حٕڃَ ، ٳٸي هَؿٌح اٿَ‬
                     ‫خ‬                       ‫ٙ‬
              ‫حٕڃٜخٍ ، ًاًح رخٿينْخ طٸزپ ٫ڀْيڂ اٷزخ ً ٿڂ ّو٤َ ٿيڂ ٫ڀَ رخٽ أً هْخٽ ، ًأٷزڀٌح ىڂ أّ٠ً ٫ڀَ حٿينْخ .‬

                                         ‫ـ ـ‬
 ‫ًكْن طٸزپ حٿينْخ ىًڅ كيًى ، ٳٚري أڅ طُيرَِ حٿ٬ٸْيس ًٿٌ رٸيٍ ڃليًى ، أڃخ ٻْٲ أٷزڀض ىٌه ، ًٻْٲ أىرَص طڀٺ ، ٳظ٬خٽ ڃ٬ِ ًطؤڃپ ،‬
                                                        ‫ًطيرَ ڃ٬ِ :‬

              ‫خ‬
 ‫ػًَحص هڄٔش ڃن ٻزخٍ حٿٜلخرش أٓڄخإىڂ ٿٌحڃ٪ رپ اڅ ٗجض حٿيٷش أٓڄخإىڂ حٿڀٌحڃ٪ ، ٳيڂ ؿڄْ٬ً ڃزًَ٘څ رخٿـنش ًىڂ ڃن حٿٔظش‬
  ‫حٿٌّن كَٜ ٳْيڂ ٫ڄَ حٿوٚٳش ، ًأكيىڂ ىٌ حٿوڀْٴش حٿڄوظخٍ ، ًىڂ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ، ًحٿِرَْ رن حٿ٬ٌحځ ، ًٓ٬ي رن أرِ ًٷخٙ ،‬
        ‫ً٣ڀلش رن ٫زْي حهلل ً٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ، ننٸڀيخ اٿْٺ ڃن ٻظخد ڃٌػٌٵ رو ىٌ ( حٿ٤زٸخص حٿټزٍَ ٙرن ٓ٬ي ) .‬

                                                       ‫ّٸٌٽ حرن ٓ٬ي رٔنيه :‬

‫( ٻخڅ ٿ٬ؼڄخڅ حرن ٫ٴخڅ ٫ني هخُنو ٌّځ ٷظپ ػٚػٌڅ أٿٲ أٿٲ ( حٕٿٲ أٿٲ ىِ حٿڄڀٌْڅ ) ىٍىڂ ً هڄٔڄخثش أٿٲ ىٍىڂ ًهڄٌٔڅ ًڃخثش‬
‫أٿٲ ىّنخٍ ( حٿيٍىڂ ٫ڄڀش ٳخٍّ ًحٿيّنخٍ ٫ڄڀش حٿًَځ ) ٳخنظيزض ًًىزض ، ًطَٹ أٿٲ ر٬َْ رخٿَرٌس ًطَٹ ٛيٷخص ٻخڅ طٜيٵ ريخ رزَ أىّْ‬
                                        ‫ًهْزَ ًًحىُ حٿٸٍَ ٷْڄش ڃخثظَ أٿٲ ىّنخٍ ) .‬
  ‫- ( ٻخنض ٷْڄش ڃخ طَٹ حٿِرَْ ًحكي ًهڄْٔن أً حػنْن ًهڄْٔن أٿٲ أٿٲ . ًٻخڅ ٿڀِرَْ رڄَٜ ه٤٢ ًرخٗٓټنيٍّش‬     ‫7.‬
                ‫ه٤٢ ًرخٿټٌٳش ه٤٢ ًرخٿزَٜس ىًٍ ًٻخنض ٿو ٯٚص طٸيځ ٫ڀْو ڃن أ٫َحٝ حٿڄيّنش )‬
 ‫- ( ٫ن ٫خث٘ش رنض ٓ٬ي حرن أرِ ًٷخٙ : ڃخص أرِ ٍكڄو حهلل ٳِ ٷَٜه رخٿ٬ظْٶ ٫ڀَ ٫َ٘س أڃْخٽ ڃن حٿڄيّنش ،‬       ‫8.‬
                               ‫ًطَٹ ٌّځ ڃخص ڃخثظَ أٿٲ ًهڄْٔن أٿٲ ىٍىڂ )‬
 ‫- ( ٻخنض ٷْڄش ڃخ طَٹ ٣ڀلش رن ٫زْي حهلل ڃن حٿ٬ٸخٍ ًحٕڃٌحٽ ًڃخ طَٹ ڃن حٿنخٝ ػٚػْن أٿٲ ىٍىڂ ، طَٹ ڃن حٿ٬ْن‬    ‫9.‬
                                ‫أٿٴَ أٿٲ ًڃخثظَ أٿٲ ىّنخٍ ، ًحٿزخٷِ ٫ًَٝ )‬
   ‫- ( طَٹ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ أٿٲ ر٬َْ ًػٚػش آٙٱ ٗخس رخٿزٸْ٪ ًڃخثش ٳَّ طَ٫َ رخٿزٸْ٪ ، ًٻخڅ ٍِّ٩ رخٿـَٱ‬    ‫01.‬
                                            ‫خ‬
 ‫٫ڀَ ٫َّ٘ن نخٟلً ، ًٻخڅ ٳْڄخ طَٹ ًىذ ٷ٤٪ رخٿٴئًّ كظَ ڃـڀض أّيُ حٿَؿخٽ ڃنو ًطَٹ أٍر٪ نٌٔس ٳؤهَؿض‬
                                         ‫خ‬
                                        ‫حڃَأس ڃن ػڄنيخ رؼڄخنْن أٿٴً )‬

  ‫ً ٷي ًٻَ حٿڄٔ٬ٌىٍ طٸيَّحص ڃٸخٍرش ٿڄخ ٓزٶ ڃن ػًَحص ڃ٪ حهظٚٱ ٳِ حٿظٴخْٛپ ، ًحٓظني ٣و كْٔن ٳِ ٻظخرو حٿٴظنش حٿټزٍَ‬
    ‫ٿظٸيَّحص حرن ٓ٬ي ، ًًٻَ حرن ٻؼَْ أڅ ػًَس حٿِرَْ ٷي رڀٰض ٓز٬ش ًهڄْٔن ڃڀٌْنخ ًأڅ أڃٌحٽ ٣ڀلش رڀٰض أٿٲ ىٍىڂ ٻپ ٌّځ .‬

  ‫ًٿ٬پ حٿٸخٍة ٷي طڄڀڄپ ٻؼَْح ، ًىٌ ّٔظ٬َٝ ٟوخڃش ڃخ طَٻو ٻزخٍ حٿٜلخرش ڃن ػًَحص ، ًٿ٬ڀو حنِ٫ؾ ٻڄخ حنِ٫ـنخ ٿليّغ حٿڄّْٚن‬
                                                 ‫خ‬      ‫خ‬
    ‫ًٿ٬ڀو أّ٠ً ّظڀڄْ ڃيَرً رظٌٍٜ أڅ حٿيٍحىڂ ًحٿينخنَْ ٿڂ طټن ًحص ٷْڄش ٻزَْس ٳِ ٫َٜىخ ، ٿټنَ أٓظؤًنو أڅ َّحؿ٪ نٴٔو .‬

‫ٳخرن ٫ٌٱ طٌٳَ ر٬ي ٫ڄَ رن حٿو٤خد رؼڄخنَ ٓنٌحص ، ًحٿِرَْ ً٣ڀلش طٌٳْخ ر٬ي ٫ڄَ رؼٚع ٫َ٘س ٓنش ، ًأٷَٜ ڃخ ّٴ٬ڀو حٿظ٠وڂ (‬
                    ‫ٚ‬
     ‫رڀٰش ٫َٜنخ حٿليّغ ) ٳِ طڀٺ حٿٴظَس حٿٸَْٜس ، أڅ ّيز٢ رٸْڄش حٿنٸي اٿَ حٿنٜٲ ڃؼ ً ، ًّلټَ حٿڄٔ٬ٌىٍ ٫ن ٫ڄَ أنو :‬

                                  ‫ح‬
  ‫( كؾ ٳخنٴٶ ٳِ ًىخرو ًڃـْجو اٿَ حٿڄيّنش ٓظش ٫َ٘ ىّنخًٍ ٳٸخٽ ٿٌٿيه ٫زي حهلل : ٿٸي أَٓٳنخ ٳِ نٴٸظنخ ٳِ ٓٴَنخ ىٌح ) ، ًاًح‬
                         ‫ٚ‬   ‫ح‬       ‫ح‬         ‫ح‬      ‫ح‬
  ‫ٻخنض حٿٔظش ٫َ٘ ىّنخًٍ ٷي ٻٴض ٫ڄًَ ًًٿيه ، أً ٻٴض ٫ڄًَ ًكيه ، ٗيًَ ٻخڃ ً ، ٳڀنخ أڅ نظوْپ ڃخ طٴ٬ڀو ٫َ٘حص حٿڄّْٚن ، ًڃخ‬
                              ‫ّڄڀټو ٛخكذ حٿٌىذ حٿٌُ ّٸَٜ ؿيي حٿَؿخٽ ٫ن ٷ٤٬ش ( رخٿٴئًّ ) .‬

             ‫خ‬                                    ‫ٙ‬
   ‫ًٿنخ أڅ نٌٔٵ ڃؼخ ً أًٟق ڃن حٿڄؼخٽ حٿٔخرٶ ، ٫ن ٓخىّ حٿٔظش حٿٌّن ٍٗليڂ ٫ڄَ ، ًنٸٜي رو ٫ڀًْ ، حٿٌُ طٌٳَ ر٬ي ٣ڀلش‬
             ‫ًحٿِرَْ رؤٍر٬ش أ٫ٌحځ ًنٜٲ ، ًر٬ي حرن ٫ٌٱ رلٌحٿِ ٫َ٘ أ٫ٌحځ ، ًىخٻڂ ڃخ طَٻو ٳِ ًٍحّش حٿڄٔ٬ٌىٍ :‬

                   ‫خ‬
 ‫( ٿڂ ّظَٹ ٛٴَحء ًٙ رْ٠خء ، اٙ ٓز٬ڄخثش ىٍىڂ رٸْض ڃن ٫٤خثو ، أٍى أڅ ّ٘ظَُ ريخ هخىڃً ٕىڀو ، ًٷخٽ ر٬٠يڂ : طَٹ ٕىڀو ڃخثظْن‬
                                          ‫ًهڄْٔن ىٍىڄخ ًڃٜلٴو ًْٓٴو ) .‬

‫نلن ىنخ أڃخځ نڄًٌؽ ًنڄخًؽ ، ًڃؼخٽ ًأڃؼڀش ، ًطَٻش ًطَٻخص ، ًأڃخځ ڃئَٗ ه٤َْ ٿڄخ كيع ٿڀڄٔڀڄْن ، ًأڃخځ نٌَّ ه٤َْ ٿڄخ ْٓليع‬
                                                ‫خ‬
  ‫ٿيڂ ، ٳخٿيّن ًحٿينْخ ٙ ّـظڄ٬خڅ ڃ٬ً اٙ ر٘ٶ حٕنٴْ ، ًؿڄ٪ حٿڄخٽ ٫ڀَ ىٌح حٿنلٌ ٙ ّٔظٸْڂ ڃ٪ نٸخء حّٗڄخڅ ًٛٴخء حٿََّٔس اٙ‬
                               ‫ح‬
  ‫رـيي ڃـيي ًؿيْي ، ًٷٌٽ حٿٌَٓٽ ٫ن حرن ٫ٌٱ أنو ّيهپ حٿـنش كزًٌ ّ٤َٵ حًٕىخڅ ٳِ ٫نٲ ، ٳٰنَ ٫زي حٿَكڄن ًػًَطو ّؼٸٚڅ‬
 ‫ه٤ٌه اٿَ حٿـنش ، ًٙ ٿٌځ ًٙ طؼَّذ ٫ڀَ حٿڄٔڀڂ اڅ أػٍَ ٻڄخ ّ٘خء ، ًأىٍ كٶ حهلل ٳِ ڃخٿو ٻڄخ ّلذ ، ٿټن ڃِْحڅ ٻزخٍ حٿٜلخرش‬
   ‫ٿْْ ٻڄِْحڅ ٯَْىڂ ، ٳيڂ أػٸپ ڃن ٯَْىڂ رخٿِىي ، ًأؿيٍ ڃن ٯَْىڂ رخٿوٜخٛش ، ًٷي ٫يينخىڂ كْن ىخؿًَح ڃن ڃټش ٷزپ ًٿٺ‬
                                  ‫ح‬
 ‫رٔنٌحص ٙ ّڄڀټٌڅ ٯَْ ڃٚرٔيڂ ، ًّزْظٌڅ ٫ڀَ حٿ٤ٌٍ ٓـيً هخٗ٬ْن ، ًٻخنٌح ٳِ حٿڄِْحڅ أٯنَ حٕٯنْخء ، ٿټن حٿِڃن ٷي ىحٍ اٿَ‬
   ‫ٯَْ ٫ٌىس ، ًڃخ َٟ حٿڄٸزپ ٫ڀَ حٿؼًَس أڅ ّٸزپ ٫ڀَ حٿلټڂ ، ٳيڄخ ًؿيخڅ ٿ٬ڄڀش ًحكيس ىِ حٿينْخ حٿڄٸزڀش ، ًٌٓٱ ّؤطِ ٫ڀَ‬
 ‫هڀْٴش ر٬ي ٫ؼڄخڅ ، ًٌٓٱ ّټٌڅ حٿوڀْٴش حٿلٶ ٳِ حٿِڃخڅ حٿو٤ؤ ، ًٌٓٱ ّليع ٿو ڃخ كيع ، ٕنو ٙري أڅ ّليع ، ٯخّش ڃخ ٳِ حٕڃَ‬
      ‫ح‬
‫أنو ٻخنض ىنخٹ ؿًٌس ڃن حٿ٬ٸْيس ڃخ ُحٿض ڃ٘ظ٬ڀش ، أرٸض كټڄو ٷَحرش حٿوڄْ ٓنٌحص ، ًٿڂ ّټن ٿو أڅ ّظٔخءٽ ڃٔظنټًَ : أ٫َٜ ً‬
 ‫ّ٤خ٩ ڃ٬خًّش ؟ ٳخٿظٔخإٽ ٫ڀَ ڃَحٍطو ڃـخد ٫ڀْو : ن٬ڂ ّخ أرخ حٿلٔن ، ط٬َٜ ٕنٺ ٫ڀَ ىّن ، ًّ٤خ٩ ڃ٬خًّش ٕنو ٫ڀَ ىنْخ ، ٳټڄخ‬
 ‫طټٌنٌح ٌّٽ ٫ڀْټڂ ، ًٷي ٻخڅ حٿٸٌځ أٷَد اٿَ ڃ٬خًّش ڃنٺ ، ًٿڂ ّټن ٿيڂ أڅ ّٜزًَح ٫ڀْٺ ًأنض طلخًٽ اىحٍس حٿ٬ـڀش اٿَ حٿوڀٲ ، اٿَ‬
  ‫حٿِڃن حٿٔ٬ْي ًحٿٜلْق ، ٳڀْْ ٿيخ أڅ طيًٍ اٙ كْغ طَّي ٿيخ حٿَ٫ْش أڅ طيًٍ ، ًاًح ٻخڅ أٛلخرٺ ٷي أٷزڀٌح ٫ڀَ حٿينْخ ىٌح حٗٷزخٽ ،‬
 ‫أطنټَ أنض ٫ڀَ حٿَ٫ْش أڅ طٸزپ ىِ حٕهٍَ آهٌس ڃنيخ رنْٜذ ، ٓخ٫ْش اٿَ ڃن َّْٔ ٿيخ ڃخ طَٟخه ، ًّظؤٿٲ ٷڀٌريخ رڄخ أنٔض اٿْو ،‬
                                          ‫ًطؤٿٴض ڃ٬و ، ًأٷزڀض ٫ڀْو ، ًأىرَص أنض ٫نو .‬

                               ‫خ‬
‫ىٌڅ ٫ڀْٺ ّخ أرخ حٿلٔن ، ٳٌٔٱ ّؤطِ ر٬يٹ رٔز٬ْن ٫خڃً ڃن ٙ ّٔظٌ٫ذ ىٍٓٺ ٳْلخًٽ ڃخ كخًٿض ، ًّٸ٠َ رؤَٓ٩ ڃڄخ ٷ٠ْض ،‬
         ‫خ‬
 ‫ٌٓٱ ّؤطِ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ، ًٿن ّٔظڄَ أٻؼَ ڃن ٓنظْن ًػٚػش أٗيَ ، ًٌٓٱ ّڄٌص ىًڅ حٍٕر٬ْن ، ڃٔڄٌڃً ٳِ أٍؿق حٕٷٌحٽ‬
                                                         ‫خ‬
‫ڃوڀًْ ڃټخنو ٿِّْي رن ٫زي حٿڄڀٺ ، ٗخ٫َ حٿڄٰخنِ ًحٿٸْخڅ ، ٫خٗٶ ٓٚڃش ًؿزخرش ، ًأًٽ ٗييحء حٿ٬٘ٶ ًحٿَٰحځ ٳِ طخٍّن حٿوڀٴخء ،‬
                                             ‫ٻڄخ ٓنًٍَ ٿڀٸخٍة ر٬ي ٷڀْپ .‬

  ‫ًٌٓٱ ّؤطِ ر٬ي ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ رٸَڅ ًنٜٲ ، هڀْٴش ٫زخِٓ حٓڄو حٿڄيظيٍ رخهلل ّلخًٽ أڅ ّلظٌُ كًٌه ٳْؤڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ،‬
‫ًّنيَ ٫ن حٿڄنټَ ، ًِّىي ٳِ حٿينْخ ، ًّٸَد حٿ٬ڀڄخء ، ًَّٳ٪ ڃن ڃنخُٽ حٿٴٸيخء ، ًّظيـي ٳِ حٿڀْپ ، ًّ٤ْپ حٿٜٚس ، ًّڀزْ ؿزش ڃن‬
     ‫ٗ٬َ ًٌٓٱ ّټٌڅ ڃَْٜه ٻڄخ ًٻَ حٿڄٔ٬ٌىٍ : ( ٳـؼـٸڀض ً٣ؤطو ٫ڀَ حٿ٬خڃش ًحٿوخٛش رلڄڀو اّخىڂ ٫ڀَ حٿ٤َّٸش حٿٌحٟلش‬
 ‫ٳخٓظ٤خٿٌح هٚٳظو ًٓجڄٌح أّخڃو ً٫ڄڀٌح حٿلْڀش كظَ ٷظڀٌه ، ًٿڄخ ٷز٠ٌح ٫ڀْو ٷخٿٌح ٿو أطَّي أڅ طلڄپ حٿنخّ ٫ڀَ َْٓس ٫٨ْڄش ٿڂ‬
 ‫ّ٬َٳٌىخ ؟ ٳٸخٽ : أٍّي أڅ أكڄڀيڂ ٫ڀَ َْٓس حٿٌَٓٽ ًأىپ رْظو ًحٿوڀٴخء حٿَحٗيّن ، ٳٸْپ ٿو : اڅ حٿٌَٓٽ ٻخڅ ڃ٪ ٷٌځ ٷي ُىيًح‬
  ‫ٳِ حٿينْخ ًٍٯزٌح ٳِ حٓهَس ٻؤرِ رټَ ً٫ڄَ ً٫ؼڄخڅ ً٫ڀِ ًٯَْىڂ ، ًأنض انڄخ ٍؿخٿٺ طَٻِ ًهٍٍِ ًڃَٰرِ ًٯَْ ًٿٺ ڃن أنٌح٩‬
  ‫حٕ٫خؿڂ ٙ ّ٬ڀڄٌڅ ڃخ ّـذ ٫ڀْيڂ ٳِ أڃَ أهَطيڂ ًانڄخ ٯَٟيڂ ڃخ حٓظ٬ـڀٌه ڃن ىٌه حٿينْخ ، ٳټْٲ طلڄڀيڂ ٫ڀَ ڃخ ًٻَص ڃن‬
                                                       ‫حٿٌحٟلش ؟ ) .‬

                                      ‫ح‬
 ‫ًٷي ٷظپ حٿڄيظيٍ ر٬ي أٷپ ڃن أكي ٫َ٘ ٗيًَ ڃن هٚٳظو ، ًحهظڀٲ ٳِ ٷظڀو ، ٳٌٻَ حٿز٬ٞ أنو ٷظپ رخٿونخؿَ ، ًَٗد حٿٸظڀش ڃن‬
‫ىڃو كظَ ًًٍح ڃنو ، ( ًڃنيڂ ڃن ٍأٍ أنو ٫َٜص ڃٌحٻَْه كظَ ڃخص ، ًڃنو ڃن ٍأٍ أنو ؿ٬پ رْن ٿٌكْن ٫٨ْڄْن ًٗي رخٿلزخٽ اٿَ‬
                                                  ‫خ‬
‫أڅ ڃخص ، ًٷظپ هنٸً ؟ ٻزْ ٫ڀْو رخٿزٔ٢ ً حٿٌٓخثي كظَ ڃخص ) ، ٙ طلِڅ ّخ أرخ حٿلٔن ًٙ طٰ٠ذ ، ٳِڃخنٺ ٙ ٗٺ أ٫٨ڂ ڃن ُڃن‬
                                     ‫ح‬    ‫ٚ‬
 ‫ڃن ّڀْٺ ، ًكٔزٺ أڅ ٫ييٹ ٻخڅ ٳْٜ ً أً ڃ٬زًَ اٿَ ُڃخڅ ؿيّي ، ٙ طَطز٢ ٳْو حٿوٚٳش رخٗٓٚځ اٙ رخٙٓڂ ، ًٙ نظڀڄْ ٳْيخ ىٌه‬
         ‫ح‬
‫حٿٜڀش رْن حٗٓٚځ ًحٿوٚٳش ، اٙ ٻخٿزَٵ حٿوخ٣ٲ ، ٌّڃٞ ٫خڃْن ٳِ ٫يي ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ، ًأكي ٫َ٘ ٗيًَ ٳِ ٫يي حٿڄيظيٍ‬
 ‫ًهٚ ًٿٺ ىنْخ ًٓڀ٤خڅ ، ًڃڀٺ ً٣ْٰخڅ ، ًأٳخنْن ڃن حٿوًَؽ ٫ڀَ حٿ٬ٸْيس ٿن طو٤َ ٿٺ ٫ڀَ رخٽ ، ًٍرڄخ ٿڂ طو٤َ ٿڀٸخٍة ٫ڀَ رخٽ‬
                                ‫خ‬        ‫ح‬         ‫ح‬
 ‫ڃخ نٸڀٌه اٿْو ٻخڅ حرظٔخًٍ ٿڀلٸْٸش ، ًاىيحًٍ ٿڀلٸخثٶ ، ًحنظٸخًٛ ڃن حٿلٶ ، ًاًح ٻخڅ حٿِ٘ء ٌّٻَ ّخ أرخ حٿلٔن ، ٳي٫نخ نٸٚ ٫ڀَ‬
                      ‫خ‬
 ‫حٿٸَحء ڃخ ٍح٫ٺ ًڃخ ًَْٓ٫يڂ ، ًڃخ أٳِ٫ٺ ًڃخ ْٓٴِ٫يڂ ، ًٌٓٱ ننٸڀو اٿْيڂ ڃٌػٸً رخٿَٓخثپ ، طڀٺ حٿظِ طيحًٿظيخ أنض ًحرن ٫ڄٺ‬
‫ًأٷَد حٿنخّ اٿْٺ ، ٫زي حهلل رن ٫زخّ ، كزَ حٕڃش ًرلَىخ ، ًأكي أٻؼَ ڃن نٸڀض ٫نيڂ أكخىّغ حٿٌَٓٽ ، ًًحٿْٺ ٫ڀَ حٿزَٜس ، أ٫٨ڂ‬
                                                   ‫ح‬
   ‫حٕڃٜخٍ ًأؿڀيخ ه٤ًَ ، ًٿ٬ڀٺ ّخ أرخ حٿلٔن ٻنض طظٌٷ٪ أڅ طٔڄ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زخّ أُ ٗت اٙ ڃخ ٓڄ٬ض ، كْن أطظٺ ڃن‬
  ‫ٛخكذ رْض حٿڄخٽ ٳِ حٿزَٜس ( أرٌ حٌٕٓى حٿيإٿَ ) ٍٓخٿش ّنزجٺ ٳْيخ أڅ ( ٫خڃڀٺ ً حرن ٫ڄٺ ٷي أٻپ ڃخ طلض ّيه رَْٰ ٫ڀڄٺ ) .‬

            ‫خ‬   ‫ح‬
 ‫ًٿ٬ڀٺ ّخ أرخ حٿلٔن ٿڂ طٜيٵ ، ًٿ٬ڀو ٿڂ ّټن أڃخڃٺ اٙ أڅ طَٓپ ٿ٬زي حهلل رن ٫زخّ ڃٔظٴًَٔ ، ڃظڄنًْ أځ ّلٜلٚ حٿلٶ ٳْٔٴَ‬
                                        ‫ح‬
‫٫ن رْخٝ ٛٴلظو ، ًىٌ ه٤خرٺ اٿْو ڃوظًَٜ : " أڃخ ر٬ي ، ٳٸي رڀٰنِ ٫نٺ أڃَ ، اڅ ٻنض ٳ٬ڀظو ٳٸي أٓو٤ض ٍرٺ ، ًأهَرض أڃخنظٺ ،‬
  ‫ً٫ْٜض اڃخڃٺ ، ًهنض حٿڄٔڀڄْن : رڀٰنِ أنٺ ؿَىص حٍٕٝ ًأٻڀض ڃخ طلض ّيّٺ ، ٳخٍٳ٪ اٿَ كٔخرٺ ًح٫ڀڂ أڅ كٔخد حهلل أٗي‬
                                                  ‫ڃن كٔخد حٿنخّ " .‬

    ‫ًّؤطْٺ ّخ أرخ حٿلٔن " أڃخ ر٬ي ، ٳبڅ حٿٌُ رڀٰٺ رخ٣پ ، ًأنخ ٿڄخ طلض ّيُ أٟز٢ ًأكٴ٦ ، ٳٚ طٜيٵ ٫ڀَ حٕ٧نخء ، ٍكڄٺ حهلل ،‬
                                                      ‫ًحٿٔٚځ " .‬

  ‫ٍى ٻؤنو اكيٍ ٍٓخثپ حٿظڀټْ ٳِ أّخڃنخ حٿلخَٟس ، ًىٌ ٍى ٙ ّٰنَ ڃن ؿٌ٩ ، ًٙ ّٔڄن ڃن ٗز٪ ، ٳ٬ڀِ ٷي ٣ڀذ كٔخد رْض‬
        ‫ح‬        ‫خ‬
  ‫حٿڄخٽ ، ٳڀڂ ّ٨ٴَ ڃن حرن ٫زخّ اٙ رنٴِ حٿظيڄش ًرخٿٔٚځ ، ًڃخ ٫ڀْو اٙ أڅ ّ٬خًى حٿټَس ، ڃٌٟلً ڃخ ّ٤ڀزو ، ڃئٻيً ٫ڀْو ، ڃلخًٙ‬
                                       ‫حٓظؼخٍس حٿنوٌس حٿيّنْش ٿيّو ، ًٿنٸَأ ه٤خد ٫ڀِ :‬

 ‫" أڃخ ر٬ي ، ٳبنو ٙ ّٔ٬نِ طَٻٺ كظَ ط٬ڀڄنِ ڃخ أهٌص ڃن حٿـِّش ، ًڃن أّن أهٌطو ، ًٳْڄخ ًٟ٬ض ڃخ أنٴٸض ڃنو ، ٳخطٶ حهلل ٳْڄخ‬
              ‫حثظڄنظٺ ٫ڀْو ًحٓظَ٫ْظٺ كٴ٨و ، ٳبڅ حٿڄظخ٩ رڄخ أنض ٍحُة ڃنو ٷڀْپ ، ًطز٬ش ًٿٺ ٗيّيس ، ًحٿٔٚځ " .‬

                               ‫ح‬   ‫خ‬   ‫خ‬            ‫خ‬
‫ٿڂ ّ٬ي حٕڃَ حطيخڃً ّنٴْو حرن ٫زخّ ، رپ ٣ڀزً ًحٟلً ًڃليىً ، ًڃ٤ڀٌد ڃن حرن ٫زخّ أڅ ّـْزو ، ًىٌ أڅ ّټظذ ٿو ( ٻ٘ٲ كٔخد )‬
                         ‫ٌّٟق ٳِ ؿخنذ ڃنو ڃٌحٍىه ڃن حٿـِّش ، ًٳِ حٿـخنذ حٓهَ أًؿو حٗنٴخٵ .‬

                                 ‫خ‬
  ‫ًحٿلٸْٸش أڅ حرن ٫زخّ ٷي أؿخد ، ًىٌ ٳِ اؿخرظو ٿڂ ٌّٻَ ْٗجً ٫ن ڃٌحٍىه ًانٴخٷو ، ًانڄخ طٸيځ رخٿوٌٜڃش رْنو ًرْن ٫ڀِ ه٤ٌس‬
                          ‫خ‬                       ‫خ‬
  ‫ًحٓ٬ش ، ًٍى ٫ڀْو حطيخڃً رخطيخځ ، ٳ٬ڀِ ّظيڄو رخٯظٜخد حٿڄخٽ ، ًىٌ ّظيڂ ٫ڀًْ رٔٴٺ ىڃخء حٕڃش ڃن أؿپ حٿڄڀٺ ًحٗڃخٍس ، ًىټٌح‬
 ‫خ‬
 ‫ؿَّڄش رـَّڄش ، رپ أڅ ؿَّڄش ٫ڀِ ( ىټٌح ٷخٽ ًىټٌح أٳظَ ) أ٫٨ڂ ٫ني حهلل ڃن ؿَّڄظو حٿظِ ٿڂ ّنٴْيخ أً ّ٬ظٌٍ ٫نيخ ، ًٿنٸَأ ڃ٬ً‬
 ‫ٍٓخٿش ٫زي حهلل رن ٫زخّ اٿَ ٫ڀِ ( أڃخ ر٬ي ، ٳٸي ٳيڄض ط٬٨ڄْٺ ٫ڀَ ڃَُثش ڃخ رڀٰٺ أنِ ٍُأطو أىپ ىٌه حٿزٚى ، ًحهلل ٕڅ أٿٸَ‬
 ‫حهلل رڄخ ٳِ ر٤ن ىٌه حٍٕٝ ڃن ٫ٸْخنيخ ًٿـْنيخ ًر٤ٚ٩ ڃخ ٫ڀَ ٧يَىخ ، أكذ اٿَ ڃن أڅ أٿٸخه ًٷي ٓٴټض ىڃخء حٕڃش ٕنخٽ رٌٿٺ‬
                                        ‫حٿڄڀٺ ًحٗڃخٍس . ٳخر٬غ اٿَ ٫ڄڀٺ ڃن أكززض " .‬

                              ‫ح‬      ‫خ‬
                             ‫حٓظٸخٿش أٓزخريخ ٯَْ ڃٸن٬ش ، َٟد ٫ڀِ ٫ني ٷَحءطيخ ٻٴً رټٲ ، ڃَىىً :‬

    ‫" ًحرن ٫زخّ ٿڂ ّ٘خٍٻنخ ٳِ ٓٴٺ ىٌه حٿيڃخء ؟ " ًٿٌ ٍڃَ حرن ٫زخّ رخٓظٸخٿظو طڀٺ ًحٻظٴَ ، ٓهٌنخه ٫ڀَ ڃخ ؿخء ٳْيخ ،‬
‫ًٿزٍَنخىخ رٰ٠زو ڃن حطيخځ ٧خٿڂ ًؿْٔڂ ، أ٣ڀٶ ڃنو نٌحُ٩ حٿٰ٠ذ ًحنٴ٬خٙص حٿؼٌٍس ، ٳټظذ ڃخ ٻظذ طلض ً٣ؤس حٿْٰ٦ ًٳِ ٧پ حنٴ٬خٽ‬
‫ڃن ّظيڂ ًىٌ رَة ، ٿټنو ٳ٬پ ر٬ي ٻظخرش ىٌح حٿو٤خد ڃخ ٿڂ ّو٤َ ٿ٬ڀِ ٫ڀَ رخٽ ، ًڃخ ٙ ّو٤َ ٿڀٸخٍة ٫ڀَ رخٽ ، ًڃخ ٙ ٓزْپ اٿَ‬
                                    ‫خ‬
                                   ‫نـخطو ڃن ًٍُه أڃخځ حهلل ، ًأڃخځ ٫ڀِ ، ًأڃخڃنخ ؿڄْ٬ً ..‬

   ‫ٿٸي ؿڄ٪ ڃخ طزٸَ ڃن أڃٌحٽ ٳِ رْض حٿڄخٽ ، ً ٷيٍه نلٌ ٓظش ڃّْٚن ىٍىڂ ، ًى٫خ اٿْو ڃن ٻخڅ ٳِ حٿزَٜس ڃن أهٌحٿو ڃن رنَ‬
          ‫ٚ‬
 ‫ىٚٽ ، ً٣ڀذ اٿْيڂ أڅ ّـًَْه كظَ ّزڀٮ ڃؤڃنو ٳٴ٬ڀٌح ، ًكخًٽ أىپ حٿزَٜس ڃٸخًڃظيڂ ًنخًٌٗح رنَ ىٚٽ ٷڀْ ً ، ػڂ أٷن٬ٌح أنٴٔيڂ‬
                  ‫خ‬   ‫ح‬    ‫خ‬    ‫خ‬                      ‫خ‬
  ‫رظَٹ حٿڄخٽ ٫ًٌٟ ٫ن ٓٴٺ حٿيڃخء ، ًڃ٠َ حرن ٫زخّ رخٿڄخٽ ، آڃنً ، ڃلًًَٓ ، ٷًََّ ، ىخنجً ، كظَ رڀٮ حٿزْض حٿلَحځ ٳِ ڃټش ،‬
                     ‫ٳخٓظؤڃن رو ، ًأًٓ٪ ٫ڀَ نٴٔو ، ًحٗظٍَ ػٚػش ؿٌحٍ ڃٌٿيحص كٌٍ رؼٚػش آٙٱ ىّنخٍ ..‬
                                            ‫خ‬
   ‫ٛيڃش ىخثڀش ، ٙ ٿ٬ڀِ ٳٸ٢ ، رپ ٿنخ ؿڄْ٬ً ، نلن حٿٌّن ٫٘نخ ٫ڄَنخ نٸَأ ٫ن ٳٸو حٿ٬زخى ٿو ، ًُىي حٿ٬زخى ٿو ، ًًٍ٩ حٿ٬زخى ٿو ، (‬
     ‫خ‬
  ‫ّٸٜيًڅ ٫زي حهلل رن ٫زخّ ً٫زي حهلل رن ٫ڄَ ً٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ رن أرِ ٣خٿذ ) ، ٳبًح رنخ نلخٍٳيڄخ ، ًنڄٔٺ أٿٔنظنخ ٯٜزً أڃخځ‬
 ‫أٗيَ حٿ٬زخى ٿو ، ًنوَ٘ أڅ نٜٲ ٳ٬ڀو رڄخ ّٔظلٶ ٳٚ ننـٌ ڃن حٕٿٔنش حٿليحى ًڃڄخ ىٌ أٻؼَ ، ٿټنخ ّـذ أڅ ٙ نټٌڅ أٍٳٶ رز٬ٞ‬
‫خ‬                      ‫خ‬         ‫خ‬
‫حٿٜلخرش ڃن أنٴٔيڂ ، ًٙ أٷپ ڃن أڅ نٜٴيڂ رڄخ ًٛٲ ر٬٠يڂ رو ر٬٠ً ، ًكٔزنخ أڅ ٫ڀًْ أًؿِ ٍأّو ٳِ حرن ٫زخّ رؤنو ( ّؤٻپ كَحڃً‬
                                                         ‫خ‬
                                          ‫ًَّ٘د كَحڃً ) ًٿْْ ٿنخ اٙ أڅ نٸٌٽ ڃ٪ ٫ڀِ :‬

 ‫ٛيٷض اڅ ٛيٵ ڃخ ٷڀض ًكيع ڃخ ٳ٬پ ، رپ أننخ نظٔخءٽ ًڃ٬نخ ٻپ حٿلٶ ، ىپ حٙٓظْٚء ٫ڀَ أڃٌحٽ حٿڄٔڀڄْن رخٿزخ٣پ كٚٽ ٫ڀَ‬
            ‫خ‬
‫ڃٔڀڂ ٿټٌنو ٫خَٛ حٿٌَٓٽ أً حٿوڀٴخء أً حٿٜلخرش ، كَحځ ٫ڀْنخ ٕننخ ؿجنخ ٳِ ٫َٜ ر٬ي حٿ٬َٜ ، ً٫خَٛنخ ُڃخنً ٯَْ حٿِڃخڅ ؟ ، ىِ كَحځ‬
   ‫٫ڀْيڂ رٸيٍ ڃخ ىِ كَحځ ٫ڀْنخ ، رپ ىِ كَحځ ٫ڀْيڂ أٻؼَ ، ٕنيڂ ّ٬َٳٌڅ ڃن حٿيّن أٻؼَ ، ًڃظٴٸيٌڅ ٳْو أٻؼَ ، ًٕنيڂ حٕثڄش‬
                    ‫ًحٿڄنخٍس ، ٳبًح ٳٔي حٕثڄش ٳڄن أّن ّؤطِ حٿٜٚف ؟ ، ًاًح أ٧ڀڄض حٿڄنخٍس ٳزڄن نٔظَٗي ؟‬

‫ًٿ٬ڀِ ٷزپ أڅ أٓظ٤َى ٳِ حٿليّغ ، ًٿڀليّغ رٸْش ، أطٌٻَ أڅ أكي أ٫٠خء طن٨ْڂ حٿـيخى ، ڃڄن حٯظخٿٌح حٿَثْْ حٿٔخىحص ٳِ حٿڄنٜش‬
                                 ‫خ‬                      ‫ح‬
‫، ٻخڅ ڃ٘يًٌٍ ٫نو أنو ّټلپ ٫ْنْو ، ً٫نيڃخ ٓجپ ، ٷخٽ طؤًْٓ رخرن ٫زخّ ، ًٿ٬ڀو ٿٌ ٷَأ ڃخ ٷَأنخه ٫نو ڃخ طؤَٓ رو ًڃخ أٻظلپ ڃؼڀو‬
                    ‫خ‬         ‫خ‬
          ‫، ًحٷَأًح ڃ٬ِ ٍٓخٿش ٫ڀِ ٙرن ٫زخّ ، ر٬ي أڅ حٓظٸَ ٳِ ڃټش ، ىخنجً رْن ؿٌحٍّو ، ٷخن٬ً رؤڃٌحٽ حٿڄٔڀڄْن‬
  ‫( أڃخ ر٬ي ، ٳؤنِ ٻنض أَٗٻظٺ ٳِ أڃخنظِ ، ًٿڂ ّټن ٳِ أىپ رْظِ ٍؿپ أًػٶ ڃنٺ ٳِ نٴِٔ ٿڄٌحٓخطِ ًڃئحٍُطِ ًأىحء حٕڃخنش‬
                                                           ‫ِ‬
  ‫اٿ ّ . ٳڀڄخ ٍأّض حٿِڃخڅ ٫ڀَ حرن ٫ڄٺ ٷي ٻڀذ ، ًحٿ٬يً ٫ڀْو ٷي كَد ، ًأڃخنش حٿنخّ ٷي هَرض ، ًىٌه حٕڃش ٷي ٳظنض ، ٷڀزض ٿو‬
  ‫٧يَ حٿڄـن ، ٳٴخٍٷظو ڃ٪ حٿٸٌځ حٿڄٴخٍٷْن ، ًهٌٿظو أٌٓأ هٌٙڅ حٿوخًٿْن ، ًهنظو ڃ٪ حٿوخثنْن ، ٳٚ حرن ٫ڄٺ آْٓض ، ًٙ حٕڃخنش‬
   ‫أىّض ، ٻؤنٺ ٿڂ طټن هلل طَّي رـيخىٹ ، أً ٻؤنٺ ٿڂ طټن ٫ڀَ رْنش ڃن ٍرٺ ، ًٻؤنٺ انڄخ ٻنض طټْي أڃش ڃلڄي ٫ن ىنْخىڂ أً ط٤ڀذ‬
   ‫ٯَطيڂ ٫ن ٳْجيڂ ، ٳڀڄخ أڃټنظٺ حٿَٰس أَٓ٫ض حٿ٬يًس ، ًٯڀ٤ض حٿٌػزش ، ًحنظيِص حٿٴَٛش ، ًحهظ٤ٴض ڃخ ٷيٍص ٫ڀْو ڃن أڃٌحٿيڂ‬
‫حهظ٤خٱ حٿٌثذ حُٕٽ ىحڃْش حٿڄ٬ُِ حٿيِّڀش ً٧خٿ٬يخ حٿټزَْ ، ٳلڄڀض أڃٌحٿيڂ اٿَ حٿلـخُ ٍكْذ حٿٜيٍ ، طلڄڀيخ ٯَْ ڃظؤػڂ ڃن أهٌىخ ،‬
                                                        ‫خ‬
                            ‫ٻؤنٺ ٙ أرً ٿَْٰٹ ، انڄخ كِص ٕىڀٺ طَحػٺ ٫ن أرْٺ ًأڃٺ ، ٓزلخڅ حهلل !‬

                         ‫خ‬       ‫خ‬
 ‫أٳڄخ طئڃن رخٿڄ٬خى ًٙ طوخٱ ٌٓء حٿلٔخد ؟ أڃخ ط٬ڀڂ أنٺ طؤٻپ كَحڃً ًطَ٘د كَحڃً ؟ أً ڃخ ّ٬٨ڂ ٫ڀْٺ ً٫نيٹ أنٺ طٔظؼڄن حٗڃخء‬
 ‫ًطنټق حٿنٔخء رؤڃٌحٽ حٿْظخڃَ ًحٍٕحڃپ ًحٿڄـخىيّن حٿٌّن أٳخء حهلل ٫ڀْيڂ حٿزٚى ؟ ٳخطٶ حهلل ، ًأى أڃٌحٽ حٿٸٌځ ٳبنٺ ًحهلل اٙ طٴ٬پ ًٿٺ‬
           ‫ػڂ أڃټننِ حهلل ڃنٺ ٕ٫ٌٍڅ اٿَ حهلل ٳْٺ كظَ آهٌ حٿلٶ ًأٍىه ، ًأٷڄ٪ حٿ٨خٿڂ ، ًأنٜٲ حٿڄ٨ڀٌځ ، ًحٿٔٚځ ) .‬

     ‫خ‬                                               ‫خ‬
   ‫ه٤خد ّٸ٤َ ىڃً ، ًٿٌ حٓظٸزڀو حرن ٫زخّ رٸڀذ ٳْو ًٍس ڃن اّڄخڅ ٿو٘٪ ًطخد ، ًٍؿ٪ ٫ن ٳ٬ڀو ًأنخد ، ٿټنو َّى ڃٔظوٴً ٳِ‬
   ‫ٓ٤َّن ٙ أٻؼَ ٳْٸٌٽ ( أڃخ ر٬ي ، رڀٰنِ ٻظخرٺ ط٬٨ڂ ٫ڀَ اٛخرش حٿڄخٽ حٿٌُ أٛزظو ڃن ڃخٽ حٿزَٜس ، ًٿ٬ڄَُ اڅ كٸِ ٳِ رْض‬
                                        ‫حٿڄخٽ ٕ٫٨ڂ ڃڄخ أهٌص ڃنو ًحٿٔٚځ ) .‬

                                              ‫ح‬
  ‫ىٌه حٿڄَس ّؤطِ حٿَى ٓخٳًَ ، ن٬ڂ أهٌص ، ٿټنو كٸِ ، رپ اڅ كٸِ ٳْو أٻؼَ ، أُ كٶ ؟ ًرؤُ كٶ ؟ ًىپ ٿ٬زي حهلل رن ٫زخّ ٳِ‬
                                ‫رْض ڃخٽ حٿڄٔڀڄْن كٶ أٻؼَ ڃڄخ ٿَؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ؟‬

           ‫خ‬
  ‫ىٌح ڃخ طٔخءٽ رو ٫ڀِ ٳِ ٍىه ٫ڀَ ىٌح حٿو٤خد ، ًىٌ ٍى رڀْٮ ًكِّن ٙ أٍّي أڅ أٰٗپ رو حٿٸخٍة ٳؤُّيه كِنً ٳٌٵ كِڅ ، ٿټنِ‬
  ‫أنظٸپ رو ٳـؤس اٿَ ٍى ( رَٷَ ) آهَ ڃن ٍىًى حرن ٫زخّ ، كٔڂ رو حٿنٸخٕ ، ًأنيَ رو حٿـٌٿش ، ًهظڂ رو كيّغ حٿيّن ًحٿ٬ٸْيس ،‬
                                    ‫ٚ‬                     ‫ح‬
                            ‫ڃييىً رٔ٤ٌس حٿينْخ ًْٓٴيخ ، ًٓڀ٤خنيخ ًُّٴيخ ، ٷخث ً ٙرن ٫ڄو ٫ڀِ :‬

                         ‫ثٗ‬
                        ‫" ٌئٓ ٌُ رذػٕٟ ِٓ أعبط١شن ألحٍّٓ ٘زا اٌّبي إٌٝ ِؼبٚ٠خ ٠مبرٍه " .‬

  ‫ًىټٌح أٛزلض حٿڄٌ٫٨ش حٿلٔنش أٓخ٣َْ ٿيٍ ٫زي حهلل رن ٫زخّ ، ًأٛزلنخ نلن ٳِ كْٚ رْٚ ٻڄخ ّٸٌٿٌڅ ، ن٠َد ٻٴخ رټٲ ،‬
                          ‫ًنظٔخءٽ ٳِ ڃَحٍس ، ىپ نؤطڄن ٫ڀَ ىّننخ ڃن ٿڂ ّئطڄن ٫ڀَ ىنْخنخ ؟ .‬

                                                    ‫خ‬
 ‫ٙ رؤّ أڅ نظَٹ ٫ڀًْ ٕكِحنو ، ًىٌ ٍَّ ( ٻڄخ ّٸٌٽ ) أڅ أڃخنش حٿنخّ ٷي هَرض ، ًحٕڃش ٷي ٳظنض ، ًحرن ٫ڄو ٷي حنٸڀذ ٫ڀْو ، ًٳ٠پ‬
 ‫ٍٯي حٿ٬ْٖ ڃن ڃخٽ حٿڄٔڀڄْن ٳِ ڃټش ، ٫ڀَ ن٠خٽ حٿ٬ٸْيس ڃن أؿپ حٗٓٚځ ٳِ حٿټٌٳش ًٿن ّڄَ ًٷض ٣ٌّپ كظَ ّٸظپ ٫ڀِ ، ،‬
                     ‫ٚ‬                       ‫خ‬
‫ًكظَ نٍَ ٫زي حهلل رن ٫زخّ ، ْٟٴً ٫ڀَ ڃ٬خًّش ٳِ ڃٸَ هٚٳظو ٳِ ىڃ٘ٶ ، ڃٔظٸز ً رخٿظٌٷَْ ًحٿڄٚ٣ٴش ًحٿ٬٤خّخ ، ٯَْ أڅ حٿ٬ڀش‬
  ‫ٿڂ طټن ٳٸ٢ ٳِ نټٌٙ ٍڃٌُ حٿ٬ٸْيس ٫ن كڄپ أ٫زخثيخ ، رپ ٻخنض ىنخٹ ٫ڀپ أهٍَ ٷي طٔڀڀض اٿَ رنْخڅ حٿيًٿش حٗٓٚڃْش حٿٌٿْيس‬
  ‫ٳؤؿيِص ٫ڀْو ًىنخ نظَٹ كيّغ حٿ٬ٸْيس ًٍڃٌُىخ اٿَ كيّغ حٿينْخ ًْٓخٓظيخ ، ًنَْ٘ اٿَ أڅ أُ كټڂ ٳِ حٿظخٍّن ٙ ري ٿو ڃيخرش ،‬
   ‫ًأڅ ىْزش حٿلټڂ ڃلٜڀش ٿڀظٴخ٫پ رْن حٿلخٻڂ ًحٿڄلټٌځ ، ًىِ ٳِ حٿنيخّش ًٍَٟس ٿْْ ٿٜٚف حٿلټڂ ، ٳيٌح أڃَ آهَ ، رپ ٿظٌ٣ْي‬
  ‫ى٫خثڄو ، ًحٓظڄَحٍه ًحٓظٸَحٍه ، ًٙ ٗٺ ٳِ أڅ أرخ رټَ رلًَد حٿَىس ٷي كٴ٦ ىٌه حٿيْزش رپ ًٍٓويخ ٳِ نٴٌّ حٿڄلټٌڃْن ، ًٙ‬
                                              ‫خ‬
                           ‫ٗٺ ٳِ أڅ ٫ڄَ ر٬نٴو ً٫يٿو ڃ٬ً ٷي ًٛپ ريٌه حٿيْزش اٿَ أٷَٜ حٿيٍؿخص .‬

               ‫خ‬   ‫ح‬                  ‫ح‬   ‫ح‬                ‫خ‬
   ‫ًٙ ٗٺ أّ٠ً ٳِ أڅ ٫ؼڄخڅ ٷي ىز٢ ريخ ًٍّيً ًٍّيً كظَ طٚٗض أً ٻخىص ، ٳيٌ ڃَس ّٜيٍ ٷَحًٍ هخ٣جً ، ػڂ ٙ ّڀزغ أڅ ّٸٲ ٫ڀَ‬
 ‫حٿڄنزَ ٿټِ ّ٬ظٌٍ ًّزټِ ( كظَ ّزټِ حٿـڄْ٪ ) ، ػڂ ٙ ّڀزغ أڅ ّ٬ٌى ٫ن ح٫ظٌحٍه اٿَ ٫نٲ ٙ ّڄڀٺ ڃٸٌڃخطو ، ًىٌ ٳِ طؤٍؿلو رْن‬
                     ‫خ‬   ‫خ‬
 ‫حٿ٬نٲ ًحٿڀْن ، ًطَحًكو رْن حٿٸَحٍ ً٫ټٔو ، ّٴٸي حٿلټڂ ىْزظو ٿيٍ حٿَ٫ْش ْٗجً ٳْ٘جً ، كظَ ّٜپ حٕڃَ اٿَ ه٤ٲ حٿْٔٲ ڃن‬
 ‫ّيه ًٻَٔه نٜٴْن ، ًاٿَ ٷٌٳو رخٿلـخٍس ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ كظَ َّٰ٘ ٫ڀْو ، ًاٿَ ڃلخَٛطو ًڃن٪ حٿڄْخه ٫نو ، رپ أڅ َّٓپ اٿْو‬
                                                    ‫خ‬
                                       ‫حٕٗظَحٿنو٬َ ه٤خرً ّٴظظلو رخٿ٬زخٍس حٿظخٿْش :‬

             ‫" ڃن ڃخٿٺ رن حٿلخٍع اٿَ حٿوڀْٴش حٿڄزظڀَ حٿوخ٣ت حٿلخثي ٫ن ٓنش نزْو حٿنخرٌ ٿلټڂ حٿٸَآڅ ًٍحء ٧يَه "‬

  ‫ًٿ٬ڀَ أؿِځ رؤنو ٿڂ ّټن ىنخٹ ٓزْپ ٿ٬ٌىس ىٌه حٿيْزش اٙ رَؿپ ىنْخ ًْٓخٓش ًكټڂ ڃن ٗخٻڀش ڃ٬خًّش ، ٍؿپ ٙ ّظلَؽ أڅ ّٸظپ‬
                                                          ‫ك‬
 ‫ُـَ رن ٫يٍ ، ٫ڀَ اّڄخنو ً٫يٿو ًُىيه ، كْن ّ٬زَ كـَ حٿوْ٢ حٿَٳْ٪ رْن ڃ٬خٍٟش حٿلټڂ ًڃلخٍرظو ، ًرْن حٙ٫ظَحٝ ٫ڀَ حٿلخٻڂ‬
                ‫، ًحٿؼٌٍس ٫ڀْو ، ٕڅ حٿٸ٠ْش ٳِ ن٨َه كټڂ أً ٙ كټڂ ، ًٓڀ٤ش أً ٙ ٓڀ٤ش ، ًىْزش أً ٙ ىْزش .‬

  ‫ًٿ٬پ ىٌح حٿڄن٤ٶ ىٌ ڃخ كٴ٦ ؿْٖ ( ڃ٬خًّش ) ڃن حٙنٸٔخځ ، رْنڄخ ٓڀٺ ( ٫ڀِ ) ٣َّٶ حٿيّن ، ٳلخًٍ حٿڄن٘ٸْن ، ًٻڀڄخ أطٌح‬
  ‫رلـش أطَ رلـش ، ًاًح ًٻًَح آّش أٳلڄيڂ رآّش ، ًاًح حٓظ٘ييًح رليّغ ٍى ٫ڀْيڂ رليّغ ، ًٻڀڄخ ٣خٽ حٿنٸخٕ ُحىص حٿٴَٷش ًحطٔ٪‬
‫حٙنٸٔخځ ، ًٿڂ ّ٬ي ىنخٹ ري ڃن أڅ َّٳ٪ ٫ڀْيڂ حٿْٔٲ ً أڅ َّٳ٬ٌح ٫ڀْو حٿْٔٲ ، ً ٳِ حٿنيخّش َٛ٫ظو ٌْٓٳيڂ ، ٕنو ىټٌح ّنظيِ‬
                            ‫خ‬
 ‫حٿظ٤َٱ رخٿڄظلخًٍّن ڃ٬و ، ًىټٌح ّلٔڂ حٿلٌحٍ ( حٿيّنِ – حٿيّنِ ) ىحثڄً ، ّلٔڄو حٕٻؼَ ط٤َٳخ ٿٜخٿلو ، ٫خىس ّلٔڂ ڃ٬و أْٗخء‬
        ‫خ‬           ‫خ‬
 ‫ٻؼَْس ، ڃنيخ ڃزيأ حٿلٌحٍ ًحطو ، ًكْخس حٿڄلخًٍ ًحطيخ ، ًاًح ٻنخ نٍَ ٳِ أّخڃنخ ڃن حٿڄظ٤َٳْن ٫ـزً ، ٳٖنيڂ ٍأًح ڃنخ ٫ـزً ، طلٌٔٔح‬
                     ‫خ‬
  ‫ىْزش حٿيًٿش ٳڀڂ ّـيًح ىْزش ًٙ ىًٿش ، ٫ـڄٌح ٫ٌى حٿن٨خځ ٳِ حٿيْن ڃن حٕڃَ ٳٌؿيًه ڃَنً ڃؼپ ( حٿٚىڅ ) ، ُحىًح ٳٌؿيًه ٷي حُىحى‬
                                                              ‫خ‬
    ‫ٿْنً ، طڄخىًح ٳبًح رو ّنؼنِ ڃ٬يڂ أّنڄخ حنؼنٌح ، ٫خؿڀٌه رخٿـڀْپ ڃن حٕڃَ ٳ٬خؿڀيڂ ر٠ز٢ حٿنٴْ ، حنظ٨ًَح حٿڀٌځ ڃن ٷْخىحص حٿٴټَ‬
  ‫حٿْٔخِٓ ًٍڃٌُ حٿڄ٬خٍٟش ٳڀڂ ّـيًح اٙ ڃن ّْ٘ي أً ّٔظِّي ، ًڃن ّٜٲ ڃـَڃْيڂ رخٿ٘ييحء ، أً ّن٬ض ٳؤٓيّيڂ رخٿَ٘ٳخء ، ًٿٌ‬
  ‫٣زٸض ٫ڀْيڂ حٿَّ٘٬ش حٿظِ ّنخىًڅ ريخ ٿ٬ٌڃڀٌح ڃ٬خڃڀش حٿڄٴٔيّن ٳِ حٍٕٝ ، ًٿٸ٤٬ض أّيّيڂ ًأٍؿڀيڂ ڃن هٚٱ ، ًٿٜڀزٌح ٳِ‬
                                                 ‫ڃْخىّن حٿٸخىَس ًحٗٓټنيٍّش .‬
 ‫ڃخ ٫ڀْنخ ًٿن٬ي اٿَ ٛٴلخص حٿظخٍّن ، ٳٸي طٌٷٴنخ ٫ني ٫ؼڄخڅ ً٫ڀِ ًًٻَنخ أڅ حٿوٚٳش حٗٓٚڃْش ٷي حنظيض ٫ٚٷظيخ رخٗٓٚځ ر٬يىڄخ ،‬
   ‫ًٿڂ طټن ٿيخ رخٗٓٚځ ٛڀش اٙ ٳِ ًڃ٠خص هخ٣ٴش طڄؼڀض ٳِ ٫يي ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ أً حٿڄيظيٍ ، ًٿ٬ڀيخ ريأص ىٌح حٿڄٔخٍ ٻڄخ‬
  ‫أَٗنخ ٳِ ريحّش ٫يي ٫ؼڄخڅ ، ًاًح ٻنخ ننِ٩ ٛٴش حٗٓٚځ ٫ن حٿوٚٳش ٳْڄخ ًٿٺ ڃن ٫يٌى ٳبڅ ٿنخ ٳِ ًٿٺ كـش ٌٓٱ نَٔىىخ ٳِ‬
   ‫ڃٌٷ٬يخ ڃن حٿَٔى ، ًحٿٜلْق ٳِ ٍأّنخ أنيخ ٻخنض هٚٳش ٫َرْش ، اڅ ؿخُ حٿظ٬ڄْڂ ًىٌ ؿخثِ ، ًحٕىٵ أڅ نٸٌٽ أنيخ ٷَْٗش اڅ ٗجنخ‬
  ‫حٿيٷش ٳِ حٿڀٴ٦ ًىٌ ىٷْٶ ، ٳٸي كټڄض ٷزْڀش ٷَّٖ حٿڄٔڀڄْن أٻؼَ ڃن طٔ٬ڄخثش ٓنش ) ، رْنڄخ كټڂ حٗٓٚځ ٍر٪ ٷَڅ أً أٷپ ،‬
    ‫ٳخٿوڀٴخء حٿَحٗيًڅ ٷٌَْٗڅ ، ًحٕڃٌٌّڅ ٷٌَْٗڅ ًحٿ٬زخٌْٓڅ ٷٌَْٗڅ ، ًٷي حٓظڄَص حٿيًٿش حٿ٬زخْٓش رٌٍٜس ٍٓڄْش ػڂ رٌٍٜس‬
   ‫ٗټڀْش ر٬ي ٓٸٌ١ رٰيحى كظَ ٓٸٌٹ ىًٿش حٿڄڄخٿْٺ ٳِ أّيُ حٿ٬ؼڄخنْْن ٫خځ819 ىــ ، ًأٻخى أؿِځ رخڅ ٷزْڀش ٷَّٖ رٌٿٺ طڄؼپ‬
  ‫أ٣ٌٽ أَٓس كخٻڄش ٳِ طخٍّن حٗنٔخنْش ٻڀيخ ، رپ اڅ حٿظخٍّن ٙ ّليػنخ ٫ن أَٓس ًحكيس كټڄض نٜٲ ىٌه حٿٴظَس ، ًٿٌ ٻخڅ حٕڃَ أڃَ‬
               ‫ح‬       ‫ٚ‬
  ‫ٍٟخ ڃن حٿڄٔڀڄْن ، أً حهظْخٍ ڃنيڂ ٿيخڅ ٫ڀْنخ ًڃخ طٌٷٴنخ ٫نيه ، ٿټننخ نظٌٷٲ ٫نيه ٣ٌّ ً ، ًنظؤڃڀو ٻؼًَْ ٿټٌنو حٍطز٢ رؤ٫ِ ڃخ نڄڀٺ‬
‫ًىٌ حٿ٬ٸْيس ، ًطٔظَ رؤٷيّ ٍىحء ًىٌ حٿيّن ، ًحٓظني اٿَ أكخىّغ نزٌّش ننټَىخ ٫ڀَ ڃن حى٫ٌىخ ، ٕنيخ ٙ طڄض ٿًَف حٗٓٚځ رٜڀش .‬

            ‫خ‬
 ‫ًكٔزٺ ًٿٺ حٿليّغ حٿٌُ حٓظني اٿْو حٿ٬زخٌْٓڅ كظَ حٓظڄَ كټڄيڂ ٷَحرش ٓز٬ڄخثش ًٓظش ًػڄخنْن ٫خڃً ، ًڃ٠ڄٌنو أڅ حٿوٚٳش‬
‫اًح حنظٸڀض اٿَ أّيُ أًٙى حٿ٬زخّ ، ٧ڀض ٳِ أّيّيڂ كظَ ّٔڀڄٌىخ اٿَ حٿڄييٍ أً ٫َْٔ رن ڃَّڂ ، ًىٌ كيّغ ٻخًد ، ًڃوظڀٸش‬
 ‫ٻًٌد ، ًأنخ ًأنض أّيخ حٿٸخٍة ٙ نوظڀٲ حٓڅ ٫ڀَ ٻٌد حٿليّغ ًٙ طټٌّذ ٷخثڀش ، كـظنخ ٳِ ًٿٺ أنو رزٔخ٣ش ٿڂ ّظلٸٶ ، ٿټن ىٌه‬
 ‫حٿلـش ٿڂ طټن ڃظخكش ٕؿيحىنخ ، ًڃخ ٻخڅ ٿيڂ اٙ أڅ ّو٠٬ٌح ٛخٯَّن ٿڀليّغ ، ًاٙ حطيڄيڂ ٳٸيخء حٿ٬َٜ ، ٗؤنيڂ ٗؤڅ ر٬ٞ حٿٴٸيخء‬
   ‫حٿٌّن ّ٨يًَڅ ٳِ ٻپ ٫َٜ ، رنٸٚ ٳِ ىّنيڂ ، ًحٿظٌحء ٳِ ٫ٸْيطيڂ ، ًكٔزنخ أڅ ڃَحؿ٪ حٿليّغ ًڃنيخ حٿٜلْلخڅ ًحرن كنزپ‬
 ‫ًحٿيٍحڃَ ًأرٌ ىحًى طـڄ٪ ٫ڀَ كيّغ ّؤطِ كيّغ ٿٌ حؿظڄ٪ ٫ڀْو أىپ حٍٕٝ ٿ٬خٍٟنخه ، ٳخٗٓٚځ حٿٔڄق ، حٿٌُ أطَ ٿْٔخًٍ رْن‬
 ‫حٿ٬َرِ ًحٕ٫ـڄِ ، ٙ ّڄِْ أَٓس ڃن حَٕٓ ٫ن ٯَْىخ ريځ أٍُٵ ، ٿڄـَى أنيخ ٷَّٖ ، ًىخ ىٌ ٫ڄَ ّ٬ڀن ٷزْپ ًٳخطو ( ٿٌ ٻخڅ ٓخٿڂ‬
                     ‫خ‬                ‫خ‬
  ‫ڃٌٿَ أرِ كٌّٴش كْخ ٿٌٿْظو ) ، ًڃخ ٻخڅ ٓخٿڂ ٷًَْٗ ، ًڃخ ٻخڅ ٫ڄَ رخٿٌُ ّـيپ كيّؼً ٿو ىٌح حٿٸيٍ ڃن حٕىڄْش ، ًىخ ىٌ ٓ٬ي‬
 ‫رن ٫زخىس ( حٿوٍِؿَ ) ّنخٳْ أرخ رټَ ٫ڀَ حٿوٚٳش ، ًَّٳٞ رْ٬ظو كظَ ًٳخطو ، ًٿٌ ٫ڀڂ ٓ٬ي رخٿليّغ ڃخ نخٳْ ًٙ أنټَ ًٙ ٍٳٞ‬
                                              ‫ًٙ أَٛ ، ٿټنو ىټٌح ٻخڅ حٕڃَ .‬

            ‫خ‬
 ‫ًىټٌح ه٠٪ أؿيحىنخ ٿلټڂ حٿوڀٴخء ، حٿٴ٠ٚء ڃنيڂ ( ً ڃخ أنيٍىڂ ) ًحٿٔٴيخء ڃنيڂ ( ًڃخ أٻؼَىڂ ) ، هٌٳً ڃن حطيخڃيڂ رخٿوًَؽ ٫ڀَ‬
  ‫حٿ٤خ٫ش ، أً حٿڄوخٿٴش ٿڀـڄخ٫ش ، ًّخ كَٔس ٫ڀَ آٚځ ٫٨ْڂ أطِ ٿْٔخًُ رْن حٿنخّ ، ٳؤكخٿو حٿز٬ٞ رخٿټٌد ، اٿَ ىّن َّٓن‬
 ‫حٿظٴَٷش حٿ٬نَّٜش ، ًَّٳ٪ حٿز٬ٞ ٳٌٵ حٿز٬ٞ رخٿنٔذ ، ًٿ٬پ حٿڄنخىّن رخٿوٚٳش ٳِ ٫َٜنخ حٿليّغ ، ّيٿٌننخ ٫ڀَ ٓزْپ نظلٸٶ رو‬
 ‫ڃن أنٔخرنخ ، ٳَرڄخ ٻنخ ٷَْْٗن ىًڅ أڅ نيٍُ ، ٳنِحّي ٳِ حٿْٔخٓش ڃ٪ حٿڄِحّيّن ، ًن٤ڄ٪ ٳِ حٿلټڂ ڃ٪ حٿ٤خڃ٬ْن ًنټَه حٿڄن٤ٶ‬
                                                       ‫ڃ٪ حٿټخٍىْن .‬

                                                          ‫ح‬
                         ‫ًأهًَْ ًنلن نظـخًُ ٫يي حٿَحٗيّن اٿَ ٯَْىڂ ، ّـيٍ رنخ أڅ نٔظوڀٚ نظْـظْن :‬

                                                        ‫إٌز١جخ األٌٚٝ :‬

       ‫خ‬
 ‫أڅ ڃن ّظًٌٍٜڅ أنو ڃن حٿڄڄټن ا٫خىس ٣ز٪ نٔوش ٻَرٌنْش ڃن ٫َٜ حٿَحٗيّن ، ٳِ ٫َٜنخ حٿليّغ ، انڄخ َّٻزٌڅ ٗ٤٤ً ڃن حٕڃَ ،‬
                 ‫خ‬    ‫ٙ‬            ‫ٙ‬
 ‫ًٷي ّٜڀٌڅ رؤنٴٔيڂ ًرنخ نظخثؾ ڃئٓٴش ، ٳڀْْ ٻپ ڃخ ٻخڅ ڃٸزٌ ً ٳِ ٫يي حٿٜلخرش ڃٸزٌ ً ًٛلْلً ٳِ ٫َٜ ٯَْ حٿ٬َٜ ، ًڃ٪ ٷٌځ‬
‫ٯَْ حٿٸٌځ ، ًكظَ ٳِ أٳ٬خٽ حٿٌَٓٽ نٴٔو ، ىنخٹ ڃٔخكش ًحٓ٬ش ٿظؤْٓو ر٬َٜه ، ًڃ٬خّ٘ظو ٿظٸخٿْي ٷٌڃو ، ٻخٿُِ ًحٿ٬ٚؽ ، ًىِ‬
  ‫ڃٔخكش ٿٔنخ ڃ٤خٿزْن رخٕهٌ ريخ أً ح٫ظزخٍىخ ٓنش ًحؿزش حٗطزخ٩ ًحٿنٴخً ، ٳخٿٌَٓٽ ٿڂ ّؤص رُِ ؿيّي ، ًانڄخ حٍطيٍ ُُ حٿـخىڀْش ،‬
   ‫ًُُ حٕ٫خؿڂ ٫نيڃخ أىيُ اٿْو ، ً٫ڀْو ٳڀْْ حٿُِ حٿنزٌُ ًحٍى حٻٔنش ٿڀظؤِٓ ًحٿڄظخر٬ش ، ًڃخ ّٸخٽ ٫ن حٿُِ ّٸخٽ ٫ن حٿ٤ذ ،‬
                     ‫خ‬    ‫ٙ‬
  ‫ًّٸخٽ ٫ن ٻؼَْ ڃن حٿڄٴخىْڂ حٿظِ ٓخىص ٳِ ٫َٜنخ حٿليّغ ، ًطٸزڀيخ حٿنخّ ٷزٌ ً كٔنً ، ًىِ أٷَد ڃخ طټٌڅ اٿَ حٿًَف حٿ٬خڃش‬
   ‫ٿ٘ٓٚځ اًح ڃخ ٳيڄنخىخ رڄن٤ٶ ڃوخٿٲ ٿڀڄن٤ٶ ( حٿټَرٌنِ ) ٓخٿٲ حٿٌٻَ ، حٿٌُ ٿٌ حطز٬نخه ٿٌٛپ رنخ نظخثؾ أٷپ ڃخ طٌٛٲ رو أنيخ‬
                                            ‫ڃئٓٴش ، رپ ًٍرڄخ ؿخُ ًٛٴيخ رڄخ أٻؼَ ..‬

                                                          ‫ال‬
                                                   ‫ٌٕٚأخز ِثب ً .. اٌزؼز٠ت ..‬

 ‫ٿن ّوظڀٲ حػنخڅ ٫ڀَ حٿٸٌٽ رؤڅ حٿظ٬ٌّذ رخٌّٗحء حٿزينِ أً حٿنٴِٔ ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ ح٫ظَحٱ أً ٷزپ طنٴٌْ كټڂ أً هٚٽ طنٴٌْ كټڂ أڃَ‬
                                  ‫ّنټَه حٿيّن ، ًّظنخٳَ ڃ٪ ؿٌىَه ٳِ حٿ٬يٽ ًحٿَكڄش .‬

   ‫ىٌح ىٌ حٿظٴَْٔ حٿ٬َُٜ ، أُ حٿٌُ ّؤهٌ ًٍف حٿ٬َٜ ٳْ٤خرٸيخ ٫ڀَ ًٍف حٿيّن ًؿٌىَه أً ّٴ٬پ حٿ٬ټْ ًىٌ ٳِ حٿلخٿظْن ڃٸن٪‬
                                     ‫ًڃٸزٌٽ ًٛلْق ، ٳڄخًح ٫ن حٿظٴَْٔ حٿټَرٌنِ ؟‬

                                                  ‫إٌ١ىُ ٚالؼز١ٓ شٙ١شر١ٓ :‬

‫األٌٚٝ : ٳِ كخىػش حٗٳٺ حٿڄ٬ًَٳش ، ، كْن حطيڂ حٿز٬ٞ ٫خث٘ش ٳي٫خ حٿٌَٓٽ ٫ڀْخ ٙٓظ٘خٍطو ( ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿنٔخء ٿټؼَْ‬
  ‫ًأنٺ ٿٸخىٍ ٫ڀَ أڅ طٔظلڀٲ ًٓپ حٿـخٍّش ٳبنيخ طٜيٷٺ ٳي٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ( رََّس ) ّٔؤٿيخ ٳخٿض ٳٸخځ اٿْيخ (‬
                                                  ‫ح‬   ‫خ‬
                     ‫٫ڀِ ) ٳ٠َريخ َٟرً ٗيّيً ًىٌ ّٸٌٽ حٛيٷِ ٌٍٓٽ حهلل ٳظٸٌٽ ًحهلل ڃخ أ٫ڀڂ اٙ هَْح .. )‬

                    ‫خ‬
  ‫ىنخ اٌّحء رينِ ڃن ٫ڀِ ٿڀـخٍّش رٸٜي حٿلٌٜٽ ڃنيخ ٫ڀَ ح٫ظَحٱ ًٿڂ ّنټَ حٿٌَٓٽ ْٗجً ڃڄخ ٳ٬ڀو ٫ڀِ ، ًحٿظٴَْٔ ( حٿټَرٌنِ )‬
  ‫ىنخ ّٜپ رنخ اٿَ أنو ڃن ( حٿٔنش ) أڅ ّ٬ٌد حٿڄظيڂ ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ ح٫ظَحٳو ًّٜزق ڃخ ّؼخٍ كٌٽ ط٬ٌّذ أ٫٠خء حٿـڄخ٫خص حٗٓٚڃْش‬
                                           ‫خ‬    ‫خ‬    ‫ح‬
                        ‫ٳِ حٿٔـٌڅ أڃًَ ڃًَ٘٫ً ، ًَٗ٫ًْ ، رپ ًڃلڄٌىح ٕنو طؤّ رخٿٔڀٲ حٿٜخٿق ..‬

   ‫ٙ‬   ‫ح‬
 ‫رْنڄخ ًؿيش حٿن٨َ حٿڄٸخرڀش ، حٿڄظٔ٬ش حٕٳٶ حٿڄڀظٜٸش رًَف حٿ٬ٸْيس ، طٔظـنټَ حٿظ٬ٌّذ ، ًطٍَ أڅ ىٌح كظَ ٿٌ ٻخڅ أڃًَ ڃٸزٌ ً ٳِ‬
            ‫ً‬   ‫خ‬
  ‫٫َٜ حٿٌَٓٽ ، ٙ ّنٔلذ ٫ڀَ ٯَْه ڃن حٿ٬ٌٍٜ ، ًاًح ٻخنض حٿل٠خٍس ٷي أٟخٳض ٳْڄخ أٟخٳض ، ڃٴيٌڃً ًحٓ٬خ ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ ،‬
  ‫َّٳٞ ٳْڄخ َّٳٞ أڅ ّ٬ٌد ڃظيڂ ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ ح٫ظَحٱ ، ٳبننخ نٸزپ ىٌح حٿڄٴيٌځ ڃن ڃن٤ڀٶ آٚڃِ ، ًٙ نَٳ٠و ٿڄـَى حٿظؤِٓ‬
                                                        ‫خ‬
 ‫ر٬َٜ أًّ ٻخڅ ىٌح حٿ٬َٜ ، ٿٔززْن رْٔ٤ْن ًحٟلْن : أًٿيڄخ أننخ ٳِ ٫َٜ ٯَْ حٿ٬َٜ ًػخنْيڄخ أڅ حٗٓٚځ ٙ ّظنخٳَ ڃ٪ ًٍف حٿ٬َٜ ،‬
                                      ‫أُ ٫َٜ ، ٳِ ٻپ ڃخ ىٌ انٔخنِ ًٓڄق ً٫خىٽ .‬

                                                       ‫اٌٛالؼخ اٌثبٔ١خ :‬

    ‫ر٬ي ًٳخس حٗڃخځ ٫ڀَ رن أرِ ٣خٿذ ر٤٬نخص ڃن ٫زي حٿَكڄن رن ڃڀـڂ ( ى٫خ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ رخرن ڃڀـڂ ، ٳٸ٤٪ ّيّو ًٍؿڀْو‬
‫ًٓڄپ ٫ْنْو ٳـ٬پ ّٸٌٽ : " انٺ ّخ حرن ؿ٬ٴَ ٿظټلپ ٫ْنِ رڄڀڄٌٽ ڃٞ " أُ رڄټلخٽ كخٍ ڃلَٵ " ػڂ أڃَ رڀٔخنو أڅ ّوَؽ ٿْٸ٤٪ ،‬
 ‫ٳـِ٩ ڃن ًٿٺ ، ٳٸپ ٿو حرن ؿ٬ٴَ : ٷ٤٬نخ ّيّٺ ًٍؿڀْٺ ، ًٓڄڀنخ ٫ْنْٺ ، ٳڀڂ طـِ٩ ، ٳټْٲ طـِ٩ ڃن ٷ٤٪ ٿٔخنٺ ، ٷخٽ : انِ ڃخ‬
                                    ‫خ‬                 ‫خ‬
  ‫ؿِ٫ض ڃن ًٿٺ هٌٳً ڃن حٿڄٌص ، ٿټنِ ؿِ٫ض أڅ أٻٌڅ كًْ ٳِ حٿينْخ ٓخ٫ش ٙ أًٻَ حهلل ٳْيخ . ػڂ ٷ٤٪ ٿٔخنو ، ٳڄخص ) ، ًحٿًَحّش‬
                                                   ‫خ‬
    ‫ٌّٻَىخ حرن ٓ٬ي ڃ٠ْٴً اٿْيخ كَٷش ر٬ي ڃٌطو ًٌّٻَىخ حرن ٻؼَْ ىًڅ طَؿْق ًّٸظَٜ حٿ٤زَُ ًحرن حٕػَْ ٫ڀَ حٿلَٵ ر٬ي حٿٸظپ .‬

‫ًحٿًَحّش ٙ ط٬زَ ٳِ ٍأّنخ ٫ن ًٍف حٗٓٚځ أً ط٬خٿْڄو ، كظَ ٿٌ حٷظَٜص ٫ڀَ كَٵ حٿـؼڄخڅ ر٬ي حٿٸٜخٙ ٳٸي نيَ حٿٌَٓٽ ٫ن حٿڄؼڀش‬
   ‫ًٿٌ رخٿټڀذ حٿ٬ٸٌٍ ، ًنيَ ( ٫ڀِ ) ٷزپ ًٳخطو ٳِ ًٍحّش ٙرن حٕػَْ ٫ن حٿڄؼڀش رٸخطڀو ، ٿټنيخ ط٬زَ ڃن ًؿيش ن٨َنخ ٫ن ًٍف ٫َٜ ،‬
                                          ‫ٙ‬
     ‫ٓخىطو حٿٸٌٔس ، ًطلـَ حٿٸڀذ ًٻخڅ ڃٸزٌ ً ٳْو أڅ ّليع ڃخ ٳ٬ڀو ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ رخرن ڃڀـڂ ، ىًڅ حٓظنټخٍ ، رپ ًّټڄپ‬
 ‫حٿڄ٘خىيًڅ حٿڄ٘يي رلَٵ حٿـؼڄخڅ ، رْنڄخ أٟخٳض حٿل٠خٍس اٿَ ٓڀٌٻنخ ٻؼَْح ڃن حٗكٔخّ ر٬ٌحد حٓهَّن ، ًٛ٬ٌرش طٸزپ حٿظڄؼْپ‬
  ‫ريڂ أً ط٬ٌّزيڂ ، رپ انو ڃن حٿٜ٬ذ أڅ نظٌٍٜ ٛڄٌى ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿڄ٘خىيّن ٿڄؼپ ڃخ ٳ٬ڀو ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ، رټڀذ ٟخٽ أً رٸ٢‬
                                                          ‫ٗخٍى ..‬

                               ‫ح‬
 ‫ٯَْ أڅ ٿټپ كٸْٸش ًؿيْن ، ًڃخ أَّٔ أڅ ّـي أنٜخٍ ( حٿټَرٌڅ ) طزًََّ ٿٴ٬پ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ، ًٿ٘ٷظيحء رو ، ربٿٜخٵ طيڄش حٗٳٔخى‬
‫ٳِ حٍٕٝ رخرن ڃڀـڂ ، ًحٿظؤِٓ رخٿلٔن ًحٿلْٔن ، كْغ ٿڂ ٌّٻَ ٫نيڄخ أنيڄخ أنټَح حٿظڄؼْپ رخٿـؼڄخڅ رلَٷو ر٬ي حٿٸٜخٙ . ًٿ٬ڀنخ‬
   ‫نظٔخءٽ ًنلن نظؤڃپ ٛڄٌى ٫زي حٿَكڄن رن ڃڀـڂ ، ًٛزَه ٫ڀَ ٷ٤٪ أ٣َحٳو ًٓڄپ ٫ْنْو رخٿليّي حٿڄلڄَ ػڂ ؿِ٫و ٫ني ٷ٤٪‬
   ‫ٿٔخنو ( كظَ ٙ طڄَ ٫ڀْو ٿل٨ش ٙ ٌّٻَ ٳْيخ حهلل ) .. ىپ ىنخٹ ڃؼخٽ أرڀٮ ڃن ىٌح حٿڄؼخٽ ، ٫ڀَ ڃخ ّڄټن أڅ ّئىُ اٿْو حٿظ٤َٱ‬
   ‫٫نيڃخ ّظٔڀ٢ ٫ڀَ حٿٌؿيحڅ ٳٚ ّڄِْ حٿڄظ٤َٱ رْن حٿټٴَ ًحّٗڄخڅ ، ًّٜپ رو حٕڃَ اٿَ ٷظپ ٫ڀَ حرن أرِ ٣خٿذ ، ًحٿظڀيِ ٫ن‬
                 ‫حٿڄؼڀش رو رٸَحءس حٿٸَآڅ ، ًحٿـِ٩ ٳٸ٢ ٫ني ٷ٤٪ حٿڀٔخڅ ، كظَ ٙ ّلَځ ٿل٨ش ڃن ًٻَ حٿَكڄن ؟ .‬

                         ‫ح‬           ‫ح‬
              ‫ٙ ؿيّي اًڅ طلض حٿ٘ڄْ ، ًٷي ٙ نـي ٳِ ُڃخننخ ن٨ًَْ ٿ٬ڀِ ، ٿټننخ نـي ٻؼًَْ ڃن أڃؼخٽ ٫زي حٿَكڄن ..‬

                                                    ‫ًن٬ٌى اٿَ ىٌحس حٿټَرٌڅ ..‬

 ‫أٿْْ حٕؿيٍ ريڂ ، ٍكڄش رنخ ، ًرخٗٓٚځ ، أڅ نڀظِځ رخٿٸَآڅ ، ًرخٿٔنش ٳِ ٗجٌڅ حٿ٬زخىس ، ًأڅ نظَٹ ٳِ نٴْ حٿٌٷض ، ڃٔخكش ڃن‬
‫أًىخننخ ٿڀظ٬َٱ ٫ڀَ حٿ٬َٜ ًحٙٿظٸخء ڃ٬و ، ًٷزٌٽ ڃخ ّؤطِ رو ڃن ٷْڂ طظنخٓٶ ڃ٪ ؿٌىَه ، ًٙ طظنخٷٞ ڃ٪ حّٗڄخڅ ًحٿ٬ٸْيس ، ًأڅ نٸزپ‬
 ‫ڃخ نٸزپ ، ًنظَٹ ڃخ نظَٹ ، رٸڀذ ڃئڃن ًٳټَ ڃٴظٌف ، ٳٚ نَٳٞ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٕنيخ أطض ڃن حٕ٫خؿڂ ، ًٙ نَٳٞ حٿيّڄٌٷَح٣ْش ٕنيخ‬
   ‫ري٫ش ، ًٙ نَٳٞ ٫َٜنخ ٫ڀَ ا٣ٚٷو ، ًٙ نٸزپ ٫َٜ حٿَحٗيّن ٫ڀَ ا٣ٚٷو ، ًنٔظويځ حٿ٬ٸپ ٳِ حٿنٸپ ، ًحٿټَرٌڅ ٳِ ٣ز٪‬
   ‫ڃٔظليػخص حٿل٠خٍس ، طڀٺ حٿظِ ٙ ٫ٚٷش ٿيخ رخٿٴټَ أً حٿ٬ٸْيس ، ًانڄخ ٫ٚٷظيخ ً٣ْيس رخٿظٸيځ ، ًٿٺ حٿٌُ أُ٫ڂ أنو ٿْْ ٍٻنخ ڃن‬
                                               ‫أٍٻخڅ حٗٓٚځ ، رپ ىٌ حٗٓٚځ .‬
                                                       ‫إٌز١جخ اٌثبٔ١خ :‬

     ‫أڅ ٷٌح٫ي حٿيّن ػخرظش ، ً٧ًَٱ حٿلْخس ڃظَْٰس ، ًٳِ حٿڄٸخرڀش رْن حٿؼخرض ًحٿڄظَْٰ ، ٙ ري ًأڅ ّليع ؿِء ڃن حٿڄوخٿٴش ، ًنٸٜي‬
    ‫رخٿڄوخٿٴش أڅ ّظَْٰ حٿؼخرض أً ّؼزض حٿڄظَْٰ ، ًٕڅ طؼزْض ًحٷ٪ حٿلْخس حٿڄظَْٰ ڃٔظلْپ ، ٳٸي ٻخڅ حٕڃَ ّنظيِ ىحثڄخ رظَْٰ حٿؼٌحرض‬
                                                  ‫خ‬
 ‫حٿيّنْش ، ًٷي كيع ىٌح ىحثڄً ًڃنٌ ريء حٿوٚٳش حٿَحٗيس ًكظَ حنظيض ، ًطَْْٰ حٿؼٌحرض ىٌ ڃخ نٔڄْو رخٙؿظيخى ، ًٷي حطٴٸنخ ٫ڀَ أنو‬
                          ‫ٚ‬                                 ‫خ‬
  ‫ٿْْ ڃ٤ڀٸً ، ٿټنو ٷخثڂ ًڃظخف ، ًڃخ أًٍىنخه ڃن أڃؼڀش ٙؿظيخىحص ٫ڄَ ّٜڀق ىٿْ ً ٫ڀَ ڃخ نٸٌٽ ، ٯَْ أنو ٳِ ر٬ٞ حٕكْخڅ طٴَٝ‬
                                                      ‫خ‬
  ‫ط٬ٸْيحص حٿلْخس نٌ٫ً ڃن حٿڄوخٿٴخص ، حٿلخىس ٿْْ ٳْو ٗت ڃن طنخٯڂ حٙؿظيخى ٳِ ٍر٤ش رْن حٕٓزخد ًحٿنظخثؾ ، ٳظٜزق حٿڄوخٿٴش‬
  ‫َّٛلش ًًحٟلش ٙ ّڄټن طزََّىخ رخٙؿظيخى ٙٳظٸخى أٓزخرو ، ًانڄخ طزٍَ ٳٸ٢ رؤڅ ٫يځ حٿڄوخٿٴش ڃٔظلْپ أً ٳِ حكٔن حٕكٌحٽ ٯَْ‬
 ‫ڃڄټن ، ًٷي كيع ًٿٺ ٳِ ٫يي حٿَحٗيّن ٻڄخ ّليع ٳِ ٻپ ٫يي ، ًڃؼخٿو ڃخ كيع ٫ٸذ ڃٸظپ ٫ڄَ حرن حٿو٤خد ، كْن حن٤ڀٶ حرنو‬
‫٫زْي حهلل حرن ٫ڄَ ، ً ٷظپ ػٚػش ٧ن ٳْيڂ حٿظآڃَ ٫ڀَ ڃٸظپ ًحٿيه ، ًٿڂ ّؼزض ًٿٺ ٳِ كٶ أكي ڃنيڂ ، ًٻخڅ أكيىڂ حٿيَڃِحڅ ، حٿٌُ‬
                    ‫خ‬
‫أٓڀڂ ًٛق آٚڃو ، ًٷي ًحؿو ٫ؼڄخڅ ىٌح حٿڄٌٷٲ ٳِ ريء ًّٙظو ًٻخڅ ٍأُ حٿيّن ٳْو ًحٟلً ، أ٫ڀنو ٫ڀِ ًأَٛ ٫ڀْو ، ًىٌ أڅ ّٸظپ‬
‫٫زْي حهلل ريځ ڃن ٷظپ ، ٿټن ٫ؼڄخڅ ٿڂ ّڄڀٺ اٙ حٿڄوخٿٴش ٕٓزخد ( انٔخنْش ) ، ٳٸي طٔخءٽ حٿنخّ ٳِ ٗٴٸش ، أّٸظپ ٫ڄَ رخٕڃْ ،‬
   ‫ًّٸظپ حرنو حٿٌْځ ؟ أٙ ّټٴِ آٽ ٫ڄَ ٷظپ ٫ڄَ ؟ ، أّٴـ٬ٌڅ ٳْو ػڂ ٳِ ًٿيه ٷزپ أڅ طـٲ ىڃٌ٫يڂ ٫ڀْو ؟ .. ڃن٤ٶ .. ًانٔخنْش ..‬
          ‫ً٧ًَٱ ڃظَْٰس .. ٿټن كټڂ حٿيّن ػخرض ًًحٟق ًٙ ٿزْ ٳْو .. كټڂ حٿيّن ىٌ حٿٸٜخٙ ، ًٙ ري ڃن ٷظپ ٫زْي حهلل ..‬

   ‫ًّٸخٽ أڅ ٫ڄًَ رن حٿ٬خِٛ أٳظَ رٴظٌٍ رخٿٰش حٿٌٻخء ًحٿڄيخٍس ٫نيڃخ طٌٿَ ٫ؼڄخڅ ، ًٓؤٽ ٫ڄًَ أڅ ّوَؿو ڃن حٿڄؤُٵ حٿٜ٬ذ ،‬
 ‫ٳٔؤٿو ٫ڄًَ : ىپ ٷظپ حٿيَڃِحڅ ٳِ ًّٙش ٫ڄَ ؟ ٳؤؿخرو ٫ؼڄخڅ : ٙ ٻخڅ ٫ڄَ ٷي ٷظپ ، ٳٔؤٿو ػخنْش : ًىپ ٷظپ ٳِ ًّٙظٺ ؟ ٳؤؿخرو‬
                              ‫٫ؼڄخڅ : ٙ ، ٿڂ أٻن ٷي طٌٿْض ر٬ي ، ٳٸخٽ ٫ڄًَ : اًڅ ّظٌٙه حهلل ..‬

‫ًحٿ٘خىي ىنخ أڅ ٫ؼڄخڅ كخًٽ حٿظوڀٚ ڃن حٿڄؤُٵ ريٳ٪ ىّش حٿيَڃِحڅ ڃن ڃخٿو ، ًٿڂ ّظلڄپ ٫زْي حهلل ًٍُ حٿٸظپ أً كظَ ىّش حٿٸظڀَ ،‬
 ‫ًىٌ ڃخ ٍٳ٠و ٫ڀِ ، حٿٌُ ٧پ ّظٌ٫ي ٫زْي حهلل ٻڀڄخ ٿٸْو رؤنو اًح طٌٿَ ٳٌٔٱ ّٸظڀو ريځ حٿيَڃِحڅ ، ًڃخ أڅ طٌٿَ ٫ڀِ كظَ ىَد‬
                            ‫٫زْي حهلل اٿَ ؿْٖ ڃ٬خًّش ، ًكخٍد ٫ڀْخ اٿَ أڅ ٷظپ ٳِ ڃ٬َٻش ٛٴْن ..‬
  ‫ًّ٘خء حٿٸيٍ أڅ ّٸ٪ ٫ڀَ نٴْ حٿڄؤُٵ ، رپ ٍرڄخ رٌٍٜس أ٫ٸي ، ٳٸي ًٿَ ًٿڂ ّٸيٍ ٫ڀَ ٷظڀو ٫ؼڄخڅ ٕنيڂ ٻخنٌح ڃْٔ٤َّن ٫ڀَ‬
 ‫حٿڄيّنش ، ػڂ حنظٸپ ڃن كَد اٿَ كَد ًىڂ ٫ڀَ ٍأّ ؿْ٘و ٳڀڂ ّظڄټن ڃنيڂ ، ً٫نيڃخ أ٫ڀن ڃ٬خًّش أڅ ڃ٤ڀزو حٿٌكْي أڅ ّيٳ٪‬
   ‫ٚ‬
 ‫٫ڀِ اٿْو ٷظڀو ٫ؼڄخڅ ، ٳٌؿت ٫ڀِ رـْ٘و ّيظٲ ٳِ ٌٛص ًحكي ، ٻڀنخ ٷظڀش ٫ؼڄخڅ ، ٳِحى حٿڄٌٷٲ ط٬ٸْيح ، ًأٛزق ڃٔظلْ ً ٫ڀَ‬
                                    ‫حٗڃخځ ٫ڀِ أڅ ّؼؤٍ ڃن حٿٸظڀش أً كظَ ّلخٓزيڂ ..‬

   ‫ىِ حٿلْخس ًٿْٔض حٿـنش ، ًحٿزَ٘ ًٿْْ حٿڄٚثټش ، ًهٚ ٫َٜ حٿنزٌس ٙ ٌّؿي ٫َٜ ٿڀنٸخء حٿڄ٤ڀٶ ، أً حن٬يحځ حٿڄوخٿٴش حٿڄ٤ڀٶ‬
‫ًٻڀڄخ طَْٰ حٿ٬َٜ أً طٸيځ ، ط٬يىص حٿڄظَْٰحص ، ًُحىص حٿڄوخٿٴخص ، ًاًح ٻخنض حٙؿظيخىحص ًحٓ٬ش ، ًحٿڄوخٿٴخص ًحٍىس ، ٷزپ أڅ ّڄَ ٍر٪‬
                           ‫خ‬
  ‫ٷَڅ ٫ڀَ ًٳخس حٿٌَٓٽ ، ًٳِ ٫يي ڃ٬خَّٛو ٳټْٲ رنخ ر٬ي أٍر٬ش ٫َ٘ ٷَنً ڃن ًٳخس حٿٌَٓٽ ، أٙ نظٌٷ٪ أڅ ِّىحى كـڂ ( حٿڄوخٿٴخص‬
‫حٟٙ٤َحٍّش ) ، ًأڅ نظٌٓ٪ ٳِ ( حٙؿظيخىحص حٿ٠ًٍَّش ) ، ًأڅ نٸزپ رلي أىنَ ڃن ط٤زْٸخص حٿيّن ، أٷپ رټؼَْ ڃڄخ ٷزڀو ٓڀٲ أٛڀق ،‬
                                     ‫خ‬       ‫خ‬   ‫ح‬       ‫خ‬
 ‫ٳِ ٫َٜ أٻؼَ طوڀٴً ، ًأٷپ ط٬ٸْيً حنٰٚٷً ، ًأٻؼَ حطٴخٷً .. حٿلٸْٸش أڅ حٿٸخٍة حٿلَّش ٻپ حٿلَّش ٳِ أڅ َّٳٞ ڃخ أٷٌٽ ًأڅ ّٔظنټَ ڃخ‬
                      ‫خ‬  ‫ح‬   ‫ٙ‬   ‫خ‬
   ‫أطٌٛپ اٿْو ، ًڃخ أٍحه ٍٯڂ ٻپ ڃخ أطٌٷ٬و ڃن حٓظنټخٍ ًح٫ظَحٝ ، كٸً ً٫ي ً ، ًأڃًَ ًحٷ٬ً ٙ ڃيَد ڃنو ، ًٌٓٱ ٍَّ حٿٸخٍة ٳْڄخ‬
                    ‫ٓنٌٻَه ٫ن هڀٴخء رن أڃْش ًرنَ حٿ٬زخّ ، ڃخ ّئٻي ٿو ٛلش ڃخ نٸٌٽ ، ًكٸْٸش ڃخ ني٫َ ..‬

                       ‫لشاءح جذ٠ذح فٟ أٚساق األِٛ٠١ٓ‬
 ‫ٿڀٸخٍة حٓڅ ًىٌ ّنظٸپ ڃ٬نخ ڃن ٫َٜ حٿَحٗيّن اٿَ ڃخ ّڀْو ، أڅ ّيْت ًىنو ٿڀي٫خرش ، ًًؿيحنو ٿَٖٓ ، ٳليّغ ڃخ ّڀِ حٿَحٗيّن‬
         ‫ٻڀو أَٓ ڃٰڀٲ رخٿي٫خرش ، أً ى٫خرش ڃٰڀٴش رخَٕٓ ، أڃخ حٿڄـٌڅ ٳؤرٌحرو ٗظَ ، ًأڃخ حٙٓظزيحى ٳليع ًٙ كَؽ.‬

 ‫ٿْٔڄق ٿنخ حٿٸخٍة ٳِ حٿزيحّش أڅ نٸٚ ٫ڀْو ػٚع ٷٜٚ ڃٌؿِس ، ّٴٜپ رْنيخ ُڃن َّْٔ ، ًحهظٚٱ ٻؼَْ، ًىِ اڅ طنخٳَص ط٠خٳَص ،‬
                                        ‫ح‬   ‫ح‬       ‫خ‬
               ‫ڃئٻيس ڃ٬نَ ًحٟلً ، ًڃٌٟلش ڃٔخًٍ ڃئٻيً ، ًڃؼزظش ڃخ ٙ ّٜ٬ذ اػزخطو ، ًڃخ ٙ ّٔيپ حٿيًَد ڃنو.‬

                                                        ‫حٿٸٜش حًٕٿَ:‬

‫ٚ‬                                                  ‫خ‬
‫٫خځ 02 ىـ ًٷٲ ٫ڄَ ه٤ْزً ٫ڀَ ڃنزَ حٿٌَٓٽ ٳِ حٿڄيّنش ، ًطليع ٫ن ىًٍ حٿَ٫ْش ٳِ ٛٚف حٿلخٻڂ ًاٛٚكو ٳٸخ٣٬و أ٫َحرِ ٷخث ً‬
                ‫ح‬   ‫ح‬                              ‫خ‬
     ‫: ًحهلل ٿٌ ًؿينخ ٳْٺ ح٫ٌؿخؿً ٿٸٌڃنخه رٌْٔٳنخ ، ٳخنزٔ٤ض أٓخٍَّ ٫ڄَ ، ًطٌؿو اٿَ حهلل كخڃيً ٗخٻًَ ، ًًٻَ ٻڀڄظو حٿڄؤػٌٍس‬
                        ‫حٿڄ٘يٌٍس : حٿلڄي هلل حٿٌُ ؿ٬پ ٳِ ٍ٫ْش ٫ڄَ ، ڃن ّٸٌڃو رلي حٿْٔٲ اًح أه٤ؤ …‬

                                                        ‫حٿٸٜش حٿؼخنْش:‬

  ‫٫خځ 54 ىـ ٷخٽ حرن ٫ٌڅ : ٻخڅ حٿَؿپ ّٸٌٽ ٿڄ٬خًّش : ًحهلل ٿظٔظٸْڄن رنخ ّخ ڃ٬خًّش ، أً ٿنٸٌڃنٺ ٳْٸٌٽ : رڄخًح ؟ ٳْٸٌٽ : رخٿو٘ذ‬
                                      ‫ٙ‬
                                   ‫ٳْٸٌٽ : اًڅ نٔظٸْڂ . ( طخٍّن حٿوڀٴخء ٿڀٌْٔ٣ِ 591 )‬

                                                        ‫حٿٸٜش حٿؼخٿؼش:‬

              ‫ٚ‬
‫٫خځ 57 ىـ ه٤ذ ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ ، ٫ڀَ ڃنزَ حٿٌَٓٽ ٳِ حٿڄيّنش ، ر٬ي ٷظپ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخث ً ( ًحهلل ٙ ّؤڃَنِ أكي رظٸٌٍ‬
                                             ‫حهلل ر٬ي ڃٸخڃِ ىٌح اٙ َٟرض ٫نٸو ) .‬

‫ػڂ نِٽ ػٚع ٷٜٚ ڃٌؿِس ، ٿټنيخ رڀْٰش ٳِ ط٬زَْىخ ٫ن ط٤ٌٍ أٓڀٌد حٿلټڂ ، ًحهظٚٳو ٳِ ٫يٌى ػٚػش ، أًٿيخ ٫يي ٫ڄَ رن حٿو٤خد‬
‫، ىٍس ٫يٌى حٿوٚٳش حٿَحٗيس ، ًػخنْيخ ٫يي ڃ٬خًّش حرن أرِ ٓٴْخڅ ڃئْٓ حٿوٚٳش حٕڃٌّش ، ًػخٿؼيخ ٫يي ٫زي حٿڄڀٺ حرن ڃًَحڅ ، أرَُ‬
   ‫حٿوڀٴخء حٕڃٌّْن ر٬ي ڃ٬خًّش ، ًأٗيَ ٍڃٌُ حٿزْض حٿڄًَحنِ ، حٿٌُ هڀٲ حٿزْض حٿٔٴْخنِ ر٬ي ًٳخس ڃ٬خًّش رن ِّّي ، ػخٿغ حٿوڀٴخء‬
                                                          ‫حٕڃٌّْن.‬

                                                     ‫أِب اٌمصخ األٌٚٝ :‬

     ‫خ‬
   ‫ٳيِ نڄًٌؽ ٿٜيٵ حٿلخٻڂ ڃ٪ حٿَ٫ْش ، ًٛيٵ حٿَ٫ْش ڃ٪ حٿلخٻڂ ، ًنلن ٙ ن٘ٺ ًنلن نٸَأىخ ٳِ أڅ حٕ٫َحرِ ٻخڅ ٛخىٷً ٻپ‬
                                           ‫خ‬
‫حٿٜيٵ ٳِ ٷٌٿو ، ًأنو ٻخڅ ّ٬نِ طڄخڃً ڃخ ّٸٌٽ ، ًأنو ٻخڅ ٫ڀَ حٓظ٬يحى رخٿٴ٬پ ٿَٳ٪ حٿْٔٲ ٳِ ًؿو ٫ڄَ ًطٸٌّڄو رو اڅ ٿِځ حٕڃَ‬
                                       ‫خ‬             ‫خ‬
 ‫ًنلن ٙ ن٘ٺ أّ٠ً ٳِ أڅ ٫ڄَ ٻخڅ ّيٍٹ طڄخڃً أڅ حٕ٫َحرِ ٛخىٵ ٳِ ڃٸٌٿظو، ًأنو ٿيٌح ٓ٬ي ، ًڃن أؿپ ىٌح كڄي حهلل ، ًٻخڅ ٳِ‬
                                                  ‫خ‬
    ‫ٓ٬خىطو ًكڄيه ٛخىٷً ٻپ حٿٜيٵ ، ڃ٪ حهلل ، ًڃ٪ نٴٔو ، ًڃ٪ حٕ٫َحرِ ، ًرخهظٜخٍ ٳنلن أڃخځ كٌحٍ طئىُ ٳْو حٿټڀڄخص ىًٍىخ‬
                           ‫حٿ٤زْ٬ِ ، كْغ ط٬زَ ٫ن ىهخثپ حٿنٴٌّ ، ٳِ ىٷش ، ًًٌٟف ، ًحٓظٸخڃش.‬

                                                    ‫ٚأِب اٌمصخ اٌثبٔ١خ :‬

‫ٳيِ نڄًٌؽ ٍحث٪ ٿويح٩ حٿټڀڄخص كْن ّٜزق ٿڀ٬زخٍس ٧خىَ ًرخ٣ن، ًٿڀټڀڄش ڃ٨يَ ًڃوزَ ، ٳخٿَؿپ ٳِ طييّيه أٷَد ٿڀڄيح٫زش ، ًأڃْپ‬
 ‫اٿَ حٿَؿخء ، ًڃ٬خًّش ٳِ ٍىه ٫ڀْو ّلٔڂ حٿڄٌٷٲ رظٔخإٿو ( رڄخًح ) ؟ ًىٌ طٔخإٽ ّ٬ټْ ػٸش ٫خٿْش ٳِ حٿنٴْ ، ًىِ ػٸش طيٌٍ‬
          ‫ٙ‬  ‫خ‬
   ‫ٳٌٵ ٍأّ حٿَؿپ ػٸْڀش ًٷخ٣٬ش ، ٗؤنيخ ٗؤڅ حٿْٔٲ حٿلخٓڂ حٿزظخٍ ، ًڃخ أَٓ٩ ڃخ ّنٔلذ حٿَؿپ َّٓ٬ً ڃلٌ ً حٕڃَ ٻڀو اٿَ‬
‫حٿي٫خرش ، ًىنخ ّيٍٹ ڃ٬خًّش أڅ حٿَؿپ ٷي ػخد اٿَ ٍٗيه ، ٳْ٬ْي حٿْٔٲ اٿَ ٯڄيه حٿلََُّ ، ًّنٔلذ ىٌ حٓهَ ٳِ ڃيخٍس ًهٴش ،‬
    ‫خ‬                                                     ‫خ‬
 ‫ڃًَْٟ ٯًٍَ حٿَؿپ ، ڃخ ىحځ حٿو٘ذ ىٌ حٿٔٚف ، ًڃخ ىحځ حٿٸٜي ىٌ حٿڄِحف ، ًحٿٸخٍة ٿڀلٌحٍ ٙ ّ٘ٺ ٳِ أڅ حٿَؿپ ٷخٽ ْٗجً ًٷٜي‬
        ‫ًٳـ‬           ‫ٳټـ‬                       ‫خ‬
  ‫ْٗجخ آهَ ، ًأڅ ڃ٬خًّش ٷخٽ ْٗجً ًٷٜي ْٗجخ آهَ، ًأڅ ٻٚ حٿَؿڀْن ٳيڂ ٷٜي حٓهَ ، ََّ ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ ، ََّ ٳِ حٿٌٷض‬
                           ‫ح‬         ‫ـ‬          ‫ـَ‬
  ‫حٿڄنخٓذ ًأڅ حٿَؿپ ٳِ ٻّ ِه نلٌ ڃ٬خًّش ، ًٳِ ٳَّه ڃنو ٿڂ ّټن أريً ٻـڀڄٌى ٛوَ ًانڄخ ٻخڅ ڃؼپ ٻَس حٿٸٖ ، ٧خىَىخ ڃظڄخٓٺ‬
                                                     ‫ًرخ٣نيخ ىٖ .‬

                                                ‫ٕٚٔزمً إٌٝ اٌمصخ اٌثبٌثخ :‬

  ‫ًىِ أٷَد ڃن حٿٸٜش حًٕٿَ ٳِ ًٌٟكيخ ًَٛحكظيخ ًحٓظٸخڃش أٿٴخ٧يخ ، ٯَْ أنيخ ىٌه حٿڄَس ط٬ڀن ٫ټْ ڃخ أ٫ڀنو ٫ڄَ ، ًطييى‬
  ‫رخٿٸظپ ٳِ كٔڂ ًَٛحكش ، ٿْْ ٿڄن ّوخٿٲ حٕڃَْ ًّ٬ظَٝ ٫ڀْو ، ًٿْْ ٿڄن َّٳ٪ ٳِ ًؿو حٿْٔٲ أً كظَ حٿو٘ذ، رپ ٿڄن‬
         ‫ّي٫ٌه اٿَ( طٸٌٍ حهلل ) ًٷي هڀي ٫زي حٿڄڀٺ نٴٔو رٌٿٺ ، ٳٌٛٴو حٿِىَُ رؤنو أًٽ ڃن نيَ ٫ن حٕڃَ رخٿڄ٬ًَٱ.‬

 ‫ىٌه ٷٜٚ ػٚع طٌٟق ٻْٲ ط٤ٌٍ حٕڃَ ڃن هٚٳش حٿَحٗيّن اٿَ هٚٳش ڃ٬خًّش ، حٿَؿپ حٿڄلنٺ حٿڄـَد ، حٿنخ٫ڂ حٿڄ٨يَ ، حٿلخٓڂ‬
  ‫حٿـٌىَ ، حٿڄئْٓ ٿڀڄڀٺ ، رټپ ڃخ ّٔظٌؿزو حٿظؤْْٓ ڃن ْٓخٓش ًكنټش ، ًڃ٨يَ ًڃوزَ ، ػڂ ٻْٲ أٛزق حٕڃَ ٫نيڃخ حٓظٸَ‬
  ‫حٿڄڀٺ ، ًٿڂ ّ٬ي ىنخٹ ىح٩ ٿڀوٴخء ، أً ڃٸظ٠َ ٿڀويح٩ أً حٿڄيحىنش ، ًرڄ٬نَ آهَ ٳبڅ حٿٸٜٚ حٿؼٚع طنظٸپ رنخ رْن كخٙص ػٚع ،‬
                             ‫أًٿيخ حٿ٬يٽ حٿلخٓڂ ، ًػخنْيخ حٿلٔڂ حٿزخٓڂ ، ًػخٿؼيخ حٿٸيَ حٿٰخٗڂ .‬

 ‫ًٻپ ًٿٺ هٚٽ نٜٲ ٷَڅ ٙ أٻؼَ ، ًٷي ٍأّنخ أڅ نٌٍىىخ ٳِ ريء كيّؼنخ ٫ن هٚٳش حٕڃٌّْن ٿيٙٿظيخ ، كظَ ّوڀي حٿٸخٍة ڃ٬نخ اٿَ ٷيٍ‬
                                            ‫ح‬
                           ‫ڃن حٿَّخٟش حٿٌىنْش ًحٙرظٔخځ ، ر٬ْيً ٫ن َٛحڃش حٿَٔى ًڃَحٍس حٿلٸخثٶ .‬

                           ‫ح‬
     ‫ًٿ٬پ حٿٸخٍة ٷي ط٬ـذ ڃن حؿظَحء ٫زي حٿڄڀٺ ، ٿټنخ نٔؤٿو ڃن حٓڅ ٳٜخ٫يً أڅ ٌّ٣ن نٴٔو ٫ڀَ حٿ٬ـذ ، ًأڅ ّيْت ًؿيحنو‬
  ‫ٿٚنيىخٕ ، ًأڅ ّلڄي ٿ٬زي حٿڄڀٺ ٛيٷو ڃ٪ نٴٔو ًڃ٪ حٿنخّ ، ٳٌٔٱ ّؤطِ ر٬ي ًٿٺ هڀٴخء ٫زخٌْٓڅ ّوَؿٌڅ ٫ڀَ حٿنخّ رٌؿو‬
   ‫ڃئڃن هخٗ٪ ، ًطْٔپ ىڃٌ٫يڂ ٿڄٌح٫٦ حٿِىخى ، ػڂ ّنٔڀٌڅ اٿَ ڃوخى٫يڂ ٳْوڀ٬ٌڅ ػْخد حٿٌٍ٩ ، ًطڀ٬ذ رَإًٓيڂ رنض حٿلخڅ ،‬
  ‫ٳْنخىڃٌڅ حٿنيڃخڅ ، ًّظًَٔڅ رخٿٸْخڅ ، ًّٸٌٿٌڅ حٿ٘٬َ ٳِ حٿٰڀڄخڅ ، ًىڂ ٳِ ڃـٌنيڂ ٙ ّظلَؿٌڅ كْن طنخىّيڂ ؿخٍّش ٿ٬ٌد رؤڃَْ‬
‫حٿڄئڃنْن ، أً ّوخ٣زيڂ ڃونغ ( ڃ٬ظيٽ حٿٸخڃش ًحٿٸي ) روڀْٴش حٿڄٔڀڄْن ، ڃخىڃنخ نظليع ٫ن ًٌٟف ٫زي حٿڄڀٺ ، ًٛيٷو ڃ٪ نٴٔو ،‬
                        ‫ٳٚ رؤّ ڃن ٷٜش ٣َّٴش ٌّٻَىخ حٿٌْٔ٣ِ ٳِ ٻظخرو ( طخٍّن حٿوڀٴخء ٙ712 ) :‬

          ‫( ٷخٽ حرن أرِ ٫خث٘ش : أٳ٠َ حٕڃَ اٿَ ٫زي حٿڄڀٺ ، ًحٿڄٜلٲ ٳِ كـَه ٳؤ٣زٸو ًٷخٽ : ىٌح آهَ حٿ٬يي رٺ ) .‬

                           ‫ـ‬                         ‫خ‬
  ‫ًنلن ٙ نـي طنخٷ٠ً رْن أٳ٬خٽ ًأٷٌحٽ ٫زي حٿڄڀٺ ر٬ي ًّٙظو ، ًرْن ڃخ طُليػنخ رو نٴْ حٿڄَحؿ٪ ٫ن ٳٸيو ً٫ڀڄو ًڃن أڃؼڀش ًٿٺ :‬

                                     ‫ح‬
  ‫( ٷخٽ نخٳ٪ : ٿٸي ٍأّض حٿڄيّنش ًڃخ ريخ ٗخد أٗي ط٘ڄًَْ ًٙ أٳٸو ًٙ أنٔٺ ًٙ أٷَأ ٿټظخد حهلل ڃن ٫زي حٿڄڀٺ حرن ڃًَحڅ ، ًٷخٽ أرٌ‬
  ‫حٿِنخى : ٳٸيخء حٿڄيّنش ٓ٬ْي رن حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ ، ً٫ًَس رن حٿِرَْ ًٷزْٜش رن ًإّذ ، ًٷخٽ ٫زخىس رن نَٔ : ٷْپ ٙرن ٫ڄَ: أنټڂ‬
                ‫ڃ٬َ٘ أْٗخم ٷَّٖ ٌّٗٺ أڅ طنٸٌَٟح ، ٳڄن نٔؤٽ ر٬يٻڂ ؟ ٳٸخٽ : أڅ ٿڄًَحڅ حرنخ ٳْيخ ٳٔؤٿٌه ) .‬

   ‫نٸٌٽ ٙ طنخٷٞ ٫ڀَ حٗ٣ٚٵ ٕڅ ًٿٺ ٻڀو ٻخڅ ٷزپ ًّٙظو ، ٳڀڄخ ًٿِ أىٍٹ أڅ ٫يي حٿنٔٺ ًحٿ٬زخىس ٷي ًٿَ ، ًأ٣زٶ حٿڄٜلٲ‬
 ‫ًأ٣ڀٶ ْٗ٤خڅ حٿلټڂ ًحٗڃخٍس ًٛيٵ ٳِ ٷٌٿو ٿڀڄٜلٲ أڅ ىٌح ىٌ آهَ حٿ٬يي رو ، ًىٿْڀنخ ٫ڀَ ًٿٺ أڅ ٓخ٫يه حّٕڄن ٻخڅ حٿلـخؽ‬
 ‫، ًاًح ًٻَ حٿلـخؽ ىَرض حٿڄٚثټش ًأٷزڀض حٿْ٘خ٣ْن ، ًٷي ٫َٱ ٫زي حٿڄڀٺ ٿڀلـخؽ ڃٌحىزو ًأىٍٹ أنو رخٿلـخؽ ٷي ً٣ي ى٫خثڂ حٿلټڂ‬
       ‫ح‬   ‫ح‬
 ‫ًأٍَٓ ٷٌح٫ي حٿوٚٳش ، ٳټخنض ًْٛظو حٕهَْس ٿٌٿيه ًًٿَ ٫ييه حٿٌٿْي أڅ ّلٴ٦ ٿڀلـخؽ ٛنْ٬و ًأڅ ّڀِڃو ًًَُّ ًڃًَْ٘ ، ًٷي ٻخڅ .‬

 ‫ٍرڄخ ٻخڅ حٿز٬ٞ، ًڃخ ّ٠َْنخ ڃن َْٓس ٍؿپ أ٫ڀن ٣ٚٷو ٿڀڄٜلٲ ، ًأىحٍ ٧يَه ٿټظخد حهلل ، ًكټڂ ريٌحه ، ًٿنخ أڅ نٌٻَىڂ أنو ٳ٬پ ڃخ‬
           ‫خ‬
  ‫ٳ٬پ ، ًٓٴٺ ڃخ ٓٴٺ ًٷظپ ڃن ٷظپ ، طلض ٫زخءس اڃخٍس حٿڄئڃنْن ، ًهٚٳش حٿڄٔڀڄْن ، ًأڅ حٿڄٔڀڄْن ؿڄْ٬ً ٻخنٌح َّىىًڅ هڀٲ‬
       ‫خ‬        ‫خ‬                                   ‫ح‬
 ‫أثڄظيڂ ٻپ ؿڄ٬ش ى٫خء كخًٍ أڅ ّ٬ِ حهلل رو حٿيّن، ًأڅ ٌّ٣ي ٿو ى٫خثڂ حٿلټڂ ًحٿظڄټْن ، ًأڅ ّيّڄو كخڃًْ ٿ٘ٓٚځ ًاڃخڃً حٿڄٔڀڄْن‬
                                               ‫خ‬
  ‫ًأڅ ٳٸيخء ٫َٜه ٻخنٌح َّىىًڅ كيّؼً طٌٻَه ٿنخ ٻظذ حٿظخٍّن ، ڃ٠ڄٌنو أڅ ڃن كټڂ حٿڄٔڀڄْن ػٚػش أّخځ ، ٍٳ٬ض ٫نو حٿٌنٌد ًٿ٬ڀنخ‬
                                                     ‫ح‬
‫ن٨ڀڂ ٫زي حٿڄڀٺ ٻؼًَْ اًح ٷْڄنخه ڃن ُحًّش حٿ٬ٸْيس ، ٳڀڂ ّټن ٫زي حٿڄڀٺ ٳڀظش رْن ڃن ٓزٸو أً ڃن ٿلٸو ، ًٻخڅ ٳِ ڃِْحڅ حٿْٔخٓش‬
                                             ‫خ‬         ‫ح‬   ‫خ‬
‫ًحٿلټڂ كخٻڄً ٷيًَّ ، ًٍؿپ ىًٿش ٫٨ْڄً رټپ حٿڄٸخّْْ ، ٳٸي أهڄي ٳظنش ٫زي حهلل رن حٿِرَْ، ًٯِح أٍڃْنْش ، ًٯِح حٿڄَٰد ، ًٯِح حٿڄيڅ‬
 ‫، ًكٜن حٿلٌٜڅ ، ًَٟد حٿينخنَْ ًٕٽ ڃَس ، ًنٸپ ٿٰش حٿيًحًّن ڃن حٿٴخٍْٓش اٿَ حٿ٬َرْش ، ًٷي ٿوٚ أٓڀٌرو ٳِ حٿلټڂ ٳِ ًْٛظو‬
                                                    ‫ٙرنو حٿٌٿْي ًىٌ ّلظ٠َ:‬

 ‫٠ب ٌٚ١ذ ارك اهلل ف١ّب أخٍفه ف١ٗ ( الحظ ِفَٙٛ اٌحىُ ثبٌحك اإلٌٟٙ فٟ ٘زٖ اٌؼجبسح ) ، ٚأظش اٌحجبج فأوشِٗ فأٔٗ‬
 ‫٘ٛ اٌزٞ ٚطأ ٌىُ إٌّبثش ، ٚ٘ٛ ع١فه ٠ب ٌٚ١ذ ٚ٠ذن ػٍٝ ِٓ ٔبٚأن ، فال رغّؼٓ ف١ٗ لٛي أحذ ، ٚأٔذ أحٛج إٌ١ٗ ِٕٗ‬
‫إٌ١ه ، ٚادع إٌبط إرا ِذ إٌٝ اٌج١ؼخ ، فّٓ لبي ثشأعٗ ٘ىزا فمً ثغ١فه ٘ىزا – ثُ أخزرٗ غفٛح فجىٝ اٌٌٛ١ذ فأفبق‬
‫ٚلبي – ِب ٘زا ؟ أرحٓ حٕ١ٓ األِخ ؟ إرا ِذ فشّش ٚائزضس ، ٚاٌجظ جٍذ إٌّش، ٚضغ ع١فه ػٍٝ ػبرمه فّٓ أثذٜ راد‬
                                 ‫ٔفغٗ فبضشة ػٕمٗ ، ِٚٓ عىذ ِبد ثذائٗ.)‬

                    ‫خ‬
‫ًٷي كٴ٦ حٿٌٿْي حٿٌْٛش ًٷخځ ريخ هَْ ٷْخځ ٳټخڅ ٍؿپ ىًٿش ًكټڂ ڃن ٣َحُ ٳَّي ، ًٻخڅ ٳخطلً ٫٨ْڄخ ٿڀؼٌٍٰ ، ٳٸي ٳظق حٿيني ًحٕنيٿْ ،‬
      ‫ح‬
‫ًٻخڅ أر٬ي ڃخ ّټٌڅ ٫ن كيّغ حٿيّن ًحٿ٬ٸْيس ٳڀڂ ٌّٻَ ٫نو ٳْيڄخ ٙ ٷڀْپ ًٙ ٻؼَْ، اٙ ر٠٬ش أٷٌحٽ ٫ن أنو ٻخڅ ّڀلن ٻؼًَْ ٳِ ٷَحءحطو‬
                              ‫خ‬
  ‫ٿڀٸَآڅ ، ًٳِ ه٤زو ٫ڀَ حٿڄنخرَ ، ًٷي كټڂ ٫زي حٿڄڀٺ ٫َّ٘ن ٫خڃً ًكټڂ حٿٌٿْي ٫َ٘س أ٫ٌحځ ، أُ أڅ ٫زي حٿڄڀٺ ًحٿٌٿْي كټڄخ‬
                                             ‫خ‬           ‫خ‬
                                 ‫ػٚػْن ٫خڃً ڃن حػنظْن ًطٔ٬ْن ٫خڃً ىِ ٫ڄَ حٿيًٿش حٕڃٌّش .‬

 ‫طڀٺ حٿيًٿش حٿظِ ٙ ّـٌُ أڅ نظليع ٫نيخ ىًڅ أڅ نظٌٷٲ أڃخځ ػٚػش هڀٴخء ىڂ حٿِّْيحڅ ( ِّّي رن ڃ٬خًّش ًِّّي رن ٫زي حٿڄڀٺ ) ًحٿٌٿْي‬
                                                          ‫رن ِّّي .‬
   ‫أڃخ ِّّي رن ڃ٬خًّش ، ٳٸظڀو ٿڀلْٔن ڃ٬ًَٱ ، ًٷي أٳخٝ ٳْو حٿًَحس رڄخ ٙ كخؿش ٳْو ٿڄِّي، ٯَْ أڅ ىنخٹ كخىػش ّ٬زَىخ حٿًَحس ٳِ‬
                 ‫خ‬                              ‫ح‬
 ‫٫ـخٿش ، رْنڄخ نَحىخ أٻؼَ ه٤ًَ ڃن ٷظپ حٿلْٔن ، ٕنيخ طڄْ حٿ٬ٸْيس ٳِ حٿٜڄْڂ ، ًط٠٪ نٸخ٣ً ٫ڀَ حٿلًَٱ اڅ ٿڂ طټن حٿنٸخ١ ٷي‬
 ‫ًٟ٬ض ٫ڀَ حٿلًَٱ ر٬ي ، ًطٔظلٶ أڅ ٌّٻَىخ حٿًَحس ، ًاڅ ّظيحٍٓيخ حٿٸخٍة ٳِ أنخس ، ًأڅ ّظٌٻَ أنيخ كيػض ر٬ي نٜٲ ٷَڅ ڃن ًٳخس‬
                                                ‫حٿٌَٓٽ ، ٳٸ٢ .. نٜٲ ٷَڅ ..‬

                             ‫ٚ‬
 ‫ٿٸي ىخؿڂ ؿْٖ ِّّي حٿڄيّنش ، كْن هڀ٪ أىڀيخ رْ٬ظو ًٷخطپ أىڀيخ ٷڀْ ً ػڂ حنيِڃٌح ٳْڄخ ٓڄَ رڄٌٷ٬ش ( حٿلَس ) ٳؤٛيٍ ٷخثي حٿـْٖ‬
 ‫أًحڃَه رخٓظزخكش حٿڄيّنش ػٚػش أّخځ ٷْپ أنو ٷظپ ٳْيخ أٍر٬ش آٙٱ ًهڄٔڄخثش ، ًأنو ٷي ٳ٠ض ٳْيخ رټخٍس أٿٲ رټَ ، ًٷي ٻخڅ ًٿٺ ٻڀو‬
                                        ‫رؤڃَ ِّّي اٿَ ٷخثي ؿْ٘و ( ڃٔڀڂ رن ٫ٸزش ) :‬

                              ‫خ‬
  ‫حى٩ حٿٸٌځ ػٚػخ ٳؤڅ أؿخرٌٹ ًاٙ ٳٸخطڀيڂ ، ٳبًح ٧يَص ٫ڀْيخ ٳؤرليخ ػٚػً ، ٳټپ ڃخ ٳْيخ ڃن ڃخٽ أً ىحرش أً ٓٚف أً ٣٬خځ ٳيٌ ٿڀـني ،‬
                                             ‫ٳبًح ڃ٠ض حٿؼٚع ٳخٻٴٲ ٫ن حٿنخّ )‬

    ‫ًٿڂ ّټظٲ ڃٔڀڂ رخٓظزخكش حٿڄيّنش رپ ٣ڀذ ڃن أىڀيخ أڅ ّزخّ٬ٌح ِّّي ٫ڀَ أنيڂ ( ٫زْي ) ٿو ، ّٴ٬پ ٳْيڂ ًٳِ أڃٌحٿيڂ ًٳِ‬
  ‫أًٙىىڂ ڃخ ّ٘خء ، ًىنخ ّزيأ ڃٔڀٔپ حٿڄٴخؿآص ٳِ حٗػخٍس ، ٳخٿز٬ٞ ڃخ ُحٽ ٳِ ًىنو ( ًىڂ ) أنو ٳِ ىًٿش حٗٓٚځ ، ًأنو ٷخىٍ‬
 ‫٫ڀَ اٿِحځ ڃٔڀڂ ًِّّي رخٿلـش ، رڄخ ٙ ٓزْپ اٿَ ڃٸخًڃظو أً كظَ ڃنخٷ٘ظو ، ًىٌ ٙ ّٸزپ ًَٗ١ ڃٔڀڂ ، ًَّى ٫ڀْو ٻؤنو ّڀٸڄو‬
                                                           ‫ح‬
                                        ‫كـًَ : ( أرخّ٪ ٫ڀَ ٻظخد حهلل ًٓنش ٌٍٓٿو ) .‬

  ‫ًٙ ّ٬ْي ڃٔڀڂ حٿٸٌٽ ، رپ ّيٌٍ رخٿْٔٲ ٫ڀَ ٍأّ حٿ٬خري حٿٜخىٵ ٳِ ٍأّنخ ، ًحٿًَڃخنِٔ حٿلخٿڂ ٳِ ٍأٍ ڃٔڀڂ ، ًّظټٍَ نٴْ‬
‫حٿڄ٘يي ڃَحص ًڃَحص ، ىٌح ّټٍَ ڃخ ٓزٶ ، ٳْٸظپ ، ًىٌح ّزخّ٪ ٫ڀَ َْٓس ٫ڄَ ٳْٸظپ ، ًّٔظٸَ حٕڃَ ٳِ حٿنيخّش ٿڄٔڀڂ ، ًڃخ ٻخڅ‬
 ‫ٿو اٙ أڅ ّٔظٸَ ، ٳخٿْٔٲ ىنخ أٛيٵ أنزخء ڃن حٿټظذ ، ًىٌ ْٓٲ ٙ ّن٤ٶ رڀٔخڅ ًٙ ّو٘٪ ٿزْخڅ ًّٜپ حٿوزَ اٿَ ِّّي ، ٳْٸٌٽ‬
                    ‫ح‬        ‫ح‬     ‫ٚ‬                          ‫ٙ‬
     ‫ٷٌ ً أٓؤٿٺ أڅ طظڄخٿٺ نٴٔٺ ًأنض طٸَإه ، ًىٌ ٙ ّٸٌٿو ڃَٓ ً أً ڃنؼًٌٍ ، رپ ّن٨ڄو ٗ٬ًَ ، حٷَأه ػڂ طوْپ ًطؤڃپ ًحنٌىپ :‬

                  ‫ؿِ٩ حٿوٍِؽ ڃن ًٷ٪ حٕٓپ‬     ‫ٿْض أْٗخهِ رزيٍ ٗييًح‬

                    ‫ًحٓظڄَ حٿٸظپ ٳِ ٫زي حٕٗپ‬     ‫كْن كټض رٸزخء رَٻيخ‬

  ‫ًحٿٌُ ّ٬نْنخ ىٌ حٿزْض حًٕٽ حٿٌُ ّٸٌٽ ٳْو ( ٿْض أؿيحىُ ٳِ ڃٌٷ٬ش ريٍ ٗييًح حٿٌْځ ٻْٲ ؿِ٩ حٿوٍِؽ ڃن ًٷ٪ حٿَڃخف ًحٿنزپ )‬

   ‫أڃخ ڃن ىڂ أؿيحىه ، ٳٌحٟق أنيڂ أ٫يحء حٿوٍِؽ ٳِ ڃٌٷ٬ش ريٍ ، ًحٿوٍِؽ أٻزَ ٷزخثپ حٕنٜخٍ ، ًٻخنٌح رخٿ٤ز٪ ٳِ ريٍ ٟڄن ؿٌْٕ‬
                                           ‫خ‬
   ‫حٿڄٔڀڄْن ، ًىنخ ِّىحى حٿڄ٬نَ ًٌٟكً ، ٳِّْي هڀْٴش حٿڄٔڀڄْن ، ًأڃَْ حٿڄئڃنْن ، ّظڄنَ ٿٌ ٻخڅ أؿيحىه ڃن رنِ أڃْش ، ڃڄن‬
 ‫ىِڃيڂ حٿٌَٓٽ ًحٿڄيخؿًَڅ ًحٕنٜخٍ ٳِ ريٍ ، ّظڄنَ ٿٌ ٻخنٌح ٫ڀَ ٷْي حٿلْخس ، كظَ ًَّح ٻْٲ حنظٸڂ ٿيڂ ڃن حٕنٜخٍ ٳِ حٿڄيّنش ،‬
                                            ‫ػڂ نـي ڃن ّن٬ض حٿوٚٳش رخٗٓٚڃْش .‬

  ‫ًٙ ّظٌٷٲ أڃخځ ىٌه حٿلخىػش ٿټِ ّٸ٤٪ حٿ٘ٺ رخٿْٸْن ًٿْظلَٔ ٫ڀَ حٗٓٚځ ٳِ ّي كټخځ حٿڄٔڀڄْن ، ًٿْظَكڂ ٫ڀَ ٗييحء‬
                                                     ‫خ‬
  ‫حٕنٜخٍ حنظٸخڃً ڃنيڂ ٿڄنخَٛطيڂ ٿڀٌَٓٽ ًحٗٓٚځ ، ً٫ڀَ ّي ڃن ، ٫ڀَ ّي ( أڃَْ حٿڄئڃنْن ) ًكخڃِ كڄَ حٗٓٚځ ًحٿ٬ٸْيس ،‬
 ‫ًًَُّ حرن ٻؼَْ ٳِ ( حٿزيحّش ًحٿنيخّش ) حٕرْخص حٿٔخرٸش ٳِ ڃٌٟ٬ْن أكيىڄخ ڃٌٷ٬ش حٿلَس ًػخنْيڄخ ٫نيڃخ ًٛپ ٍأّ حٿلْٔن اٿَ‬
                                                         ‫ِّّي .‬

     ‫خ‬      ‫خ‬
 ‫ًٿٌ ٛيٷض حٿؼخنْش ٿټخنض أنټَ ًأڃَ ، ٕڅ حٙنظٸخځ ىنخ ڃزخَٗ ڃن حٿٌَٓٽ ٳِ آٽ رْظو ، ًّ٠ْٲ حرن ٻؼَْ رْظً ٌّٻَه ڃظ٘ټټً ىًڅ أڅ‬
                                                  ‫خ‬
                           ‫ّٸ٤٪ حٿ٘ٺ رخٿْٸْن ، ىح٫ًْ رخٿڀ٬نش ٫ڀَ ِّّي اڅ ٻخڅ ٷي ٷخٿو ًحٿزْض ّٸٌٽ :‬

                  ‫ڃڀٺ ؿخء ًٙ ًكِ نِٽ‬         ‫ٿ٬زض ىخٗڂ رخٿڄڀٺ ٳٚ‬

   ‫ـ‬
 ‫ًٿ٬ڀَ حٓظز٬ي أڅ ّٸٌٽ ِّّي ىٌح ، ٳڀڀٴټَ ىٍؿخص ، ًٿڀڄًَٵ كيًى ، ًٿڀظٴڀض ڃيٍ ، ًٻپ ًٿٺ ٿڂ ّ٘ٴ٪ ٿٴٸيخء ٫َٜ ِّّي ًٿټُظخد‬
 ‫طخٍّن حٿوٚٳش حٗٓٚڃْش أڅ ٌّٻًَح أڅ ِّّي ڃٰٴٌٍ ٿو ، ًأڅ ًٿٺ ػخرض رخٕكخىّغ حٿنزٌّش ، ٳخرن ٻؼَْ ٌّٻَ ( حٿزيحّش ًحٿنيخّش – حٿڄـڀي‬
                                                  ‫حٿَحر٪ حٿـِء حٿؼخڃن ٙ 232.) :‬

 ‫( ٻخڅ ِّّي أًٽ ڃن ٯِح ڃيّنش حٿٸٔ٤ن٤ْنْش ٳِ ٓنش ًأٍر٬ْن .. ًٷي ػزض ٳِ حٿليّغ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ : " أًٽ ؿْٖ ًِّٰح ڃيّنش‬
                                            ‫ٷَْٜ ڃٰٴٌٍ ٿو " ) ... ًٙ ط٬ڀْٶ‬

 ‫ًننظٸپ اٿَ ِّّي رن ٫زي حٿڄڀٺ ، حٿظخٓ٪ ٳِ حٿظَطْذ رْن هڀٴخء رنِ أڃْش ، ًأكي أٍر٬ش طٌٿٌح حٿوٚٳش ڃن أرنخء ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ‬
‫ىڂ ٫ڀَ حٿظَطْذ ، حٿٌٿْي ًٓڀْڄخڅ ًِّّي ًى٘خځ ، ًنلن نوٚ ڃنيڂ ِّّي رخٿليّغ ، ٕنو أطَ ٳِ أ٫ٸخد ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ، حٿٌُ‬
                ‫خ‬   ‫خ‬                             ‫ٙ‬
   ‫ٷْپ ٫نو أنو ڃٖ حٿينْخ ٫ي ً ٣ٌحٽ ٫خڃْن ، ٳبًح رِّْي ّؤطِ ر٬يه ٿټِ ّڄٖىخ ڃٰخنِ ًَٗحرً ًڃـٌنً ًهٚ٫ش ، ٣ٌحٽ أٍر٬ش أ٫ٌحځ ،‬
                                          ‫ًٌّٻَ حٿٌْٔ٣ِ ( طخٍّن حٿوڀٴخء ٙ 642. ) :‬

                                         ‫خ‬
                    ‫أنو ڃخ أڅ ًٿِ ( كظَ أطَ رؤٍر٬ْن ْٗوً ٳ٘ييًح ٿو ڃخ ٫ڀَ حٿوڀْٴش كٔخد ًٙ ٫ٌحد ) .‬

                              ‫خ‬
  ‫ًىنخ ّيٍٹ حٿٸخٍة أڅ حٿ٬ڀش ٿڂ طٸظَٜ ٫ڀَ حٿوڀٴخء ، ًانڄخ حڃظيص أّ٠ً اٿَ حٿ٬ڀڄخء ًحٿٴٸيخء ، ًأنو ڃخ ىحځ ىئٙء ّٴظٌڅ أنو ٙ كٔخد‬
  ‫٫ڀَ ِّّي ًٙ ٫ٌحد ًٙ ٫ٸخد ، ٳڀْٴ٬پ ِّّي ڃخ ّ٘خء ، ًٿْظٴٌٵ ٫ڀَ هڀٴخء حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ٻڀيخ ٳِ رخرْن ٙ ّ٤خًٿو ٳْيڄخ أكي‬
‫ًىڄخ حٿ٬٘ٶ ًحٿٰنخء ، ٳٸي ريأ هٚٳظو ر٬٘ٶ ( ٓٚڃش ) ًحنظيض هٚٳظو ، رپ ًكْخطو رٔزذ ٫٘ٸو ٿـخٍّش أهٍَ حٓڄيخ ( كزخرش ) .‬
                                       ‫خ‬
  ‫ًٷزپ أڅ نظليع ٫ن ر٬ٞ ڃن ًٿٺ ، نٌٻَ ٿو أّ٠ً ٍٯزش طٴَى ريخ رْن حٿوڀٴخء ، ًًٻَص ٿو ، ًنٸڀض ٫نو ، ًىِ ٍٯزظو ٳِ أڅ ( ّ٤َْ‬
                                                          ‫) ..‬

                       ‫ح‬   ‫خ‬                          ‫خ‬
 ‫ًٷٜش ًٿٺ أنو ٻخڅ ٌّڃً ٳِ ڃـڀٔو ، ٳٰنظو كزخرش ػڂ ٯنظو ٓٚڃو ( ٳ٤َد ٣َرً ٗيّيً ػڂ ٷخٽ : أٍّي أڅ أ٣َْ ، ٳٸخٿض ٿو كزخرش : ّخ‬
                                            ‫ڃٌُٙ ، ٳ٬ڀَ ڃن طي٩ حٕڃش ًطي٫نخ ) ..‬

                 ‫خ‬        ‫خ‬                                   ‫خ‬
 ‫٣ز٬ً ، ڃخًح ّٴ٬پ حٿڄٔڀڄٌڅ ٿٌ ٣خٍ حٿوڀْٴش ، ڃن ّڄٖ أنلخء حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ٣َرً ًٯنخء ، ً٫٘ٸً ًحٗظيخء ، ًٌّٻَ حٿڄٔ٬ٌىُ ( أڅ‬
    ‫أرخ كڄِه حٿوخٍؿِ ٷخٽ : حٷ٬ي ِّّي كزخرش ٫ن ّڄْنو ًٓٚڃو ٫ن ّٔخٍه ، ًٷخٽ أٍّي أڅ أ٣َْ ، ٳ٤خٍ اٿَ ٿ٬نش حهلل ًأٿْڂ ٫ٌحرو .‬

 ‫ًًَُّ حرن ٻؼَْ ٷٜش ًٳخس ِّّي ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ ( حٿزيحّش ًحٿنيخّش ٙرن ٻؼَْ – ڃـڀي5 ؿِء 9 ٙ 242 ًٌّٻَ حٿڄٔ٬ٌىُ نٴْ حٿًَحّش‬
                                              ‫ٳِ ڃًَؽ حٿٌىذ ؽ 3 ٙ 702 ) :‬

                ‫ح‬                     ‫ز‬
   ‫( ًٷي ٻخڅ ِّّي ىٌح ّلذ ك٨ْش ڃن ك٨خّخه ّٸخٽ ٿيخ كّخرش – رظ٘يّي حٿزخء حًٕٿَ ًٻخنض ؿڄْڀش ؿيً ، ًٻخڅ ٷي حٗظَحىخ ٳِ ُڃن‬
  ‫أهْو رؤٍر٬ش آٙٱ ىّنخٍ ، ڃن ٫ؼڄخڅ رن ٓيپ رن كنْٲ ، ٳٸخٽ ٿو أهٌه ٓڀْڄخڅ : ٿٸي ىڄڄض أڅ أكـَ ٫ڀَ ّيّٺ ، ٳزخ٫يخ ، ٳڀڄخ‬
                                         ‫خ‬
 ‫رٸَ أٳ٠ض اٿْو حٿوٚٳش ٷخٿض حڃَأطو ٓ٬يس ٌّڃً : ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ، ىپ رٸَ ٳِ نٴٔٺ ڃن أڃَ حٿينْخ ِٗء ؟ ٷخٽ ن٬ڂ ، كزخرش ،‬
                     ‫خ‬
  ‫ٳز٬ؼض حڃَأطو ٳخٗظَطيخ ٿو ًٿزٔظيخ ًٛن٬ظيخ ًأؿڀٔظيخ ڃن ًٍحء حٿٔظخٍس ، ًٷخٿض ٿو أّ٠ً : ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ، ىپ رٸَ ٳِ نٴٔٺ‬
  ‫ڃن أڃَ حٿينْخ ِٗء ؟ ، ٷخٽ : أً ڃخ أهزَطٺ ؟ ٳٸخٿض ىٌه كزخرش – ًأرَُطيخ ًأهڀظو ريخ ًطَٻظو ًاّخىخ – ٳل٨ْض حٿـخٍّش ٫نيه ًٻٌٿٺ‬
                                                     ‫خ‬    ‫خ‬
 ‫ًُؿظو أّ٠ً ، ٳٸخٽ ٌّڃً أٗظيِ أڅ أهڀٌ رلزخرش ٳِ ٷَٜ ڃيس ڃن حٿيىَ ، ٙ ّټٌڅ ٫نينخ أكي ، ٳٴ٬پ ًٿٺ ، ًؿڄ٪ اٿْو ٳِ ٷَٜه ًٿٺ‬
‫كزخرش ، ًٿْْ ٫نيه ٳْو أكي ، ًٷي ٳَٕ ٿو رؤنٌح٩ حٿٴَٕ ًحٿزٔ٢ حٿيخثڀش ، ًحٿن٬ڄش حٿټؼَْس حٿٔخرٰش ، ٳزْنڄخ ىٌ ڃ٬يخ ٳِ ًٿٺ حٿٸَٜ‬
  ‫، ٫ڀَ أَٓ كخٽ ًأن٬ڂ رخٽ ، ًرْن أّيّيڄخ ٫نذ ّؤٻٚڅ ڃنو ، اً ٍڃخىخ رلزش ٫نذ ًىِ ط٠لٺ ، ٳَ٘ٷض ريخ ًڃخطض ، ٳڄټغ أّخڃً‬
  ‫خ‬
             ‫خ‬           ‫خ‬
   ‫ّٸزڀيخ ًَّٗٴيخ ًىِ ڃْظش كظَ أنظنض ًؿْٴض ٳؤڃَ ريٳنيخ ، ٳڀڄخ ىٳنيخ أٷخځ أّخڃً ٫نيىخ ٫ڀَ ٷزَىخ ىخثڄً ػڂ ٍؿ٪ ٳڄخ هَؽ ڃن‬
                                                   ‫ڃنِٿو كظَ هَؽ رن٬٘و )‬

  ‫ًحٿٸٜش ٻڄخ ٌّٻَىخ حرن ٻؼَْ ، نڄًٌؽ ٳَّي ٿٜلْق حٿ٬٘ٶ ، ًأْٛپ حٿَٰحځ ، ًٙ رؤّ أڅ طًٌد ٿيخ ٷڀٌد حٿٜزْش ، ًطنٴ٤َ ٿيخ ٷڀٌد‬
  ‫حٿٜزخّخ ، ًطْٔپ ڃن أؿڀيخ ٷڀٌد حٿڄلزْن ، ٿټنيخ – ٳِ طٸيَّنخ – ٗخًس أٗي ڃخ ّټٌڅ حٿًًٌ٘ ، ر٬ْيس أٻؼَ ڃخ ّټٌڅ حٿز٬ي ، ٫نيڃخ‬
   ‫ّظ٬ڀٶ حٕڃَ رؤڃَْ حٿڄئڃنْن ، ًاڃخځ حٿڄٔڀڄْن ، ًهخىځ حٿلَڃْن ، ًكخڃِ كڄَ حّٗڄخڅ ، ًحٿڄڀظِځ رؤكټخځ حٿٸَآڅ ، ًرٔنش نزِ‬
                                                         ‫حٿَكڄن .‬

  ‫ًٿ٬ڀنخ نظٔخءٽ ًڃ٬نخ ٻپ حٿلٶ ، ڃخ رخٽ حٿڄ٤خٿزْن ر٬ٌىس حٿوٚٳش ّٔظنټًَڅ حٿلخنخص ، ًّٴٔٸٌڅ حٿڄٰنْخص ًّټٴًَڅ حٿَحٷٜخص ، رْنڄخ‬
                              ‫خ‬        ‫ح‬
    ‫ىٌح ڃن ًحٹ رپ ىٌح ر٬ٞ ًحٹ ، ًٿٸي ٫خَٛ ِّّي أثڄش ٻزخًٍ ، ًٳٸيخء ٫٨خڃً ڃن أڃؼخٽ حٿلٔن حٿزَُٜ ً٫ڄًَ رن ٫زْي ًًحٛپ رن‬
        ‫خ‬    ‫ح‬  ‫خ‬
    ‫٫٤خء ًٯَْىڂ ، ًٻخنٌح أٷَد ڃخ ّټٌنٌڅ اٿَ حٿظٸْش ، ًٻخنٌح ٌّٛڀٌڅ رخٿ٬٤خّخ ًّظلٴٌڅ رخٿييحّخ ، ًّئىًڅ أكْخنً ىًًٍ ڃٌَٓڃً ريٷش ،‬
    ‫ڃليىً رلنټش ، ّ٨يَ ٳْو حٿوڀْٴش ڃٔزپ حٿ٬ْنْن ، ّٔؤٿيڂ ٳْـْزٌڅ ، ًّ٤ڀذ ڃنيڂ حٿڄٌ٫٨ش ٳْ٬٨ٌڅ ، ًٍرڄخ هٌٳٌه ڃن حٿنخٍ ،‬   ‫ح‬
                        ‫ح‬
   ‫ً٫ٌحد حٿـزخٍ، ًًكيس حٿٸزَ ، ًڃٌٷٲ حٿلَ٘، ًىٌ ڃنٜض هخٗ٪ ، طْٔپ ىڃٌ٫و ڃيٍحًٍ ، رْنڄخ ىڂ ڃيٍٻٌڅ ٿليًى حٿليّغ ، ًڃيٍ‬
     ‫حٿڄٌ٫٨ش ، ٙ ّظـخًًُڅ اٿَ حٿظ٬َّٞ رخٿوٚٳش ، أً حٿظييّي رظؤٿْذ حٿَ٫ْش ، أً حٿلټڂ رخٿټٴَ ، ًٿٺ ٻڀو هخٍؽ حٿْٔنخٌٍّ حٿڄٌَٓځ‬
                                                    ‫خ‬
‫ًحٿڄ٬ڀٌځ ، ًحٿٌُ ّنظيِ ىحثڄً رَٜحم حٿوڀْٴش ًنلْزو ، كظَ ّوَ٘ ٫ڀْو أً َّٰ٘ ٫ڀْو ، أّيڄخ أٷَد اٿَ ٷيٍحطو ، ًأنٔذ ٿڄڀټخطو‬
 ‫، ًڃخ أَٓ٩ ڃخ ّنظٸپ حٕڃَ اٿَ حٿَ٫ْش رَٔ٫ش حٿزَٵ، ٳْظيحًٿٌنو ٳِ هٌ٘٩ ًاّڄخڅ ، ًّنٸڀو اٿْنخ ٻظخد حٿيٌّحڅ ، ٳنَ٘رو ٻڄخ َٗرظو‬
  ‫ٍ٫ْش ِّّي ًٯَْ ِّّي ، ًنَ٘د ڃ٬و حٿڄِّي ، ڃڄخ طٔ٤َه أٷٚځ حٿڄلظَٳْن ، ًطَىىه ٫ڀَ ڃٔخڃ٬نخ أٿٔنش حٿڄټٴَّن ًحٿـيخىّْن ، ڃخ‬
                                                      ‫٫ڀْنخ ، ٳٴِ حٿـ٬زش ڃِّي .‬

            ‫ح‬                 ‫ح‬              ‫خ‬
 ‫ٯَْ أنخ نظٌٷ٪ أڅ ّ٬ظَٝ ٫ڀْنخ ڃ٬ظَٝ ، ٍحٳ٬ً ٳِ ًؿينخ ڃخ َّحه كـش ، ڃنټًَ ٫ڀْنخ ڃخ أنټَنخه ٫ڀَ ِّّي ، ڃئٻيً ٿنخ أڅ ِّّي ٿڂ َّطټذ‬
                                                     ‫خ‬
 ‫ڃنټًَ ، ًٿڂ ّٸظَٱ اػڄً ، ٳخٿظَُٔ رخٿـٌحٍُ ًحٿظڄظ٪ رڄخ ڃڀټض حّٕڄخڅ أڃَ ٙ ّنټَه حٿَ٘٩ ، ًٙ ّ٘ظَ١ ٳْو حٿٸَحڅ ، ًٙ ّنيَ ٫نو‬ ‫ح‬
       ‫حٿٸَآڅ ، ًىٌ ٍهٜش طَهٚ ريخ ِّّي ، ًطَهٚ ريخ ٻزخٍ حٿٜلخرش ٷزپ ِّّي ، ًحهلل ّلذ أڅ طئطِ ٍهٜش ٻڄخ طئطِ ٫ِحثڄو .‬

      ‫خ‬
‫ًٷي ٻخڅ ِّّي ٻټؼَّْن ٳِ ٫َٜنخ ، ّظ٬٘ٸٌڅ حٿَهٚ ، ًّٔزٸٌڅ ريخ حٿ٬ِحثڂ ، ًىنخ نٸٌٽ ٿو ٷٲ ، ًكخًٍ ٳؤنٺ طَٻذ ٛ٬زً ، ٳنلن ًأڅ‬
 ‫ًحٳٸنخٹ ٫ڀَ أڅ حٿظَُٔ رخٿـٌحٍُ ًحٿظڄظ٪ ريخ ڃڀټض حّٕڄخڅ ، ٙ ّظنخٷٞ ڃ٪ ًٍف ٫َٜ ِّّي ، ًٙ ّوخٿٲ أكټخځ حٿٸَآڅ ، اٙ أنٺ ّـذ‬
                                   ‫ح‬       ‫ح‬       ‫خ‬
                                  ‫أڅ طيٍٹ أڅ ٿ٘ٓٚځ ًٍكً ، ًٿڀيّن ؿٌىًَ ، ًٿڀَهٚ كيًىً .‬

   ‫ٚ‬                                     ‫ٚ‬             ‫خ‬
 ‫ًٿْْ ڃن٤ٸًْ أڅ طټٌڅ ارخكش حٿظَُٔ ٓزْ ً اٿَ حٿظيظٺ ، أً حٿظڄظ٪ رڄخ ڃڀټض حّٕڄخڅ ًْٓڀش ٿيـَ حّٗڄخڅ ، أً حٿلٚٽ ٓزْ ً اٿَ‬
 ‫حٿظلڀپ ، ًاًح ٻنخ ننخٗي حٿَ٫ْش ٯٞ حٿزَٜ ، ًنظٌ٫يىڂ رخٿ٬ٌحد اًح ُنَ حٿن٨َ، ٳٚ أٷپ ڃن أڅ ننيَ حٿوڀْٴش ٫ن حٿظٴَ٭ ٿڀوڀٌس ٫ڀَ‬
                                          ‫خ‬  ‫خ‬   ‫خ‬
   ‫أَٓ كخٽ ًأىنؤ رخٽ ، ٙػڄً ٍحٗٴً ڃظڄنًْ أڅ ّ٤َْ، ٙ ٿِ٘ء اٙ ٕڅ حهلل أ٫٤خه ؿنخكْن ، ڃن ڃخٽ ًٓڀ٤خڅ ، ٳظٌٓ٪ ٳْڄخ ڃڀټض‬
                                                         ‫حّٕڄخڅ .‬

                 ‫خ‬
‫ًٿ٬پ ِّّي ٿڂ ّټن ٳِ ًٿٺ ٳڀظش ، ٳٸي ًٍُ ٫ن حٿوڀْٴش حٿڄظٌٻپ – حٿ٬زخِٓ أنو : ( ٻخڅ ڃنيڄټً ٳِ حٿڀٌحص ًحٿَ٘حد ، ًٻخڅ ٿو أٍر٬ش‬
                           ‫آٙٱ َّٓش ، ًً٣َء حٿـڄْ٪ ) ( طخٍّن حٿوڀٴخء ٿڀٌْٔ٣ِ ٙ943 – 053 ) .‬

    ‫ًٷي طؼَْ ىٌه حٿٸيٍحص حٿوخٍٷش ٿ٬خد ڃنظـِ أٳٚځ ( حٿزٌٍنٌ ) ٳِ ٫َٜنخ حٿليّغ ، ٿټنيخ ڃڄـٌؿش ڃټًَىش اڅ ٻخڅ حٿليّغ ٫ن‬
  ‫حٿلټخځ، ٳِ حٗٓٚځ أً كظَ ٳِ ٯَْ حٗٓٚځ ، ًٿ٬پ ىٌح ٻخٱ كظَ ّڀِځ حٿڄ٬ظَٝ ٫ڀْنخ كيه ، ًّؼٌد اٿَ ٍٗيه ، ًّظَٻنخ ننظٸپ‬
 ‫ڃن كيّغ ِّّي اٿَ كيّغ ًٿيه ، حٿٌٿْي رن ِّّي حٿٌُ أًَٛ ٿو ِّّي رخٿوٚٳش ر٬ي أهْو ى٘خځ ، ًًٳَ ى٘خځ ر٬ييه ٕهْو ، ٍٯڂ ڃخ‬
 ‫ٻخڅ ّٔڄ٬و ًّؤطْو ، ڃن أهزخٍ ٳٔٶ حٿٌٿْي ًڃـٌنو ، ًىِ أهزخٍ طؤٻيص ر٬ي ًّٙظو ، كْن ٳخٵ حٿٌٿْي أرخه رپ ٳخٵ ڃخ ٫يحه ، ًٳ٬پ ڃخ‬
 ‫ٿڂ ّٴ٬ڀو أكي ٳِ حًٕٿْن ًحٓهَّن ، كْغ ًَُّ ٫نو أنو ٷي حٗظيَ رخٿڄـٌڅ ًرخٿَ٘حد ًرخٿڀٌح١ ًٛيٵ أً ٙ طٜيٵ ، رَٗٶ حٿڄٜلٲ‬
                                         ‫خ‬   ‫ح‬
                    ‫رخٿٔيخځ ، ًٻخڅ اٿَ ؿخنذ ًٿٺ ٗخ٫ًَ ڃ٤زٌ٫ً ، ٓيپ حٿ٬زخٍس ، ّلٔن حهظْخٍ حٕٿٴخ٥ ًًٍّو .‬
                                      ‫ح‬
 ‫ًٷي ٗخء حهلل أڅ ًَّٷو ىٌه حٿڄٌىزش كظَ ّوڀي ٿنخ آػخٍه ٗ٬ًَ ّظنخٷڀو حٿًَحس ، ًّظز٬ٌنو رخٿ٬ْخً رخهلل ، ًرٚ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ، ًٍرڄخ‬
                    ‫خ‬         ‫ح‬
‫ر٘يخىس أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ، ًڃن كٔن ك٦ حٿٌٿْي ، ًٌٓء ك٦ حٿٸخٍة أڅ ٻؼًَْ ڃن ٗ٬َه ًر٬٠ً ڃن ٷٜٜو ، ٙ نٔظ٤ْ٪ ًٍحّظو ٿٌٷخكش‬
                              ‫أٿٴخ٧و ، ًًًٌٗ أٳ٬خٿو ، ٿټن ٙ رؤّ أڅ نزيأ كيّغ حٿٌٿْي رخٿڄيحٳ٬ْن ٫نو :‬

    ‫ٳٸي ( ٷخٽ حٿٌىزِ : ٿڂ ّٜق ٫ن حٿٌٿْي ٻٴَ ًٙ ُنيٷش ، رپ حٗظيَ رخٿوڄَ ًحٿظڀٌ١ ، ٳوَؿٌح ٫ڀْو ٿٌٿٺ ، ًًٻَ حٿٌٿْي ڃَس ٫ني‬
                                                ‫خ‬
              ‫حٿڄيظيُ ٳٸخٽ ٍؿپ : ٻخڅ ُنيّٸً ، ٳٸخٽ حٿڄيظيُ : ڃو ، هٚٳش حهلل ٫نيه أؿپ ڃن أڅ ّـ٬ڀيخ ٳِ ُنيّٶ )‬

        ‫خ‬
 ‫ىٌح كيّغ حٿڄيحٳ٬ْن ٫ن حٿٌٿْي ، حٿڄنټَّن أڅ ّظيڂ رخٿټٴَ، أً أڅ ٌّٛٲ رخٿِنيٷش ، ًىڂ ٳِ ىٳخ٫يڂ ٌّٔٷٌڅ كــً ى٘ش ، ٳڄن‬
‫ٷخثپ أنو ٿڂ ّظـخًُ حٿظڀٌ١ أً َٗد حٿوڄَ، ًٻؤڅ ًٿٺ ىْن ًَّْٔ، ًڃن ٷخثپ أڅ حهلل أٍكڂ ڃن أڅ ّـ٬پ هٚٳظو ٳِ ُنيّٶ ، رْنڄخ نٍَ‬
‫أڅ حهلل ٷي ٍكڄنخ روٚٳش حٿِنخىٷش ، ڃن أڃؼخٽ حٿٌٿْي ، كظَ ّ٬٤ِ أڃؼخٿنخ كـش نٴلڂ ريخ حٿڄِحّيّن ، حٿڄي٫ْن أڅ حٿيًٿش ٙ طنٴٜپ ٫ن‬
                                                    ‫خ‬
   ‫حٿيّن ، ًأنيڄخ ڃ٬ً كزپ حٗٓٚځ حٿڄظْن ، رْنڄخ كٸْٸش حٕڃَ أڅ حٗٓٚځ ٳِ أ٫ڀَ ٫ڀْْن ، ًأنو ٙ ّ٠خٍ اٙ رخٿڄٔڀڄْن ، ً٫ڀَ‬
 ‫ٍأٓيڂ حٿلټخځ رخٓڂ حٗٓٚځ ، ًانو ٙ ٟڄخڅ ٿڀڄلټٌڃْن اڅ ؿخٍ حٿلټخځ ًأٳٔيًح ، ٳزْ٬ظيڂ ڃئريس ، ًحٿٌٍٍ٘ – اڅ ًؿيص – ٯَْ‬
                                                            ‫ڃِ‬
                                             ‫ُڀ ِڃش ، أً اڅ ٗجنخ حٿيٷش ڃٸْيس .‬

  ‫ًأٷَأ ڃ٬ِ ڃخ ٳ٬پ حٿٌٿْي كْن (ٷَأ ًحص ٌّځ – " ًحٓظٴظلٌح ًهخد ٻپ ؿزخٍ ٫نْي ، ڃن ًٍحثو ؿينڂ ًّٔٸَ ڃن ڃخء ٛيّي " – ٳي٫خ‬
                                                 ‫خ‬
                             ‫رخٿڄٜلٲ ٳنٜزو ٯًَٟ ٿڀن٘خد " حٿٔيخځ " ًأٷزپ َّڃْو ًىٌ ّٸٌٽ:‬

                    ‫ٳيخ أنخ ًحٹ ؿزخٍ ٫نْي‬       ‫أطٌ٫ي ٻپ ؿزخٍ ٫نْي‬

                  ‫ٳٸپ ّخٍد هَٷنِ حٿٌٿْي‬      ‫اًح ڃخ ؿجض ٍرٺ ٌّځ حٿلَ٘‬

   ‫ًًٻَ ڃلڄي رن ِّّي حٿڄزَى " حٿنلٌُ " أڅ حٿٌٿْي أٿلي ٳِ ٗ٬َ ٿو ًٻَ ٳْو حٿنزِ ًأڅ حٿٌكِ ٿڂ ّؤطو ٫ن ٍرو ، ًڃن ًٿٺ حٿ٘٬َ:‬

                  ‫رٚ ًكِ أطخه ًٙ ٻظخد‬         ‫طڀ٬ذ رخٿوٚٳش ىخٗڄِ‬

                 ‫ًٷپ هلل ّڄن٬نِ َٗحرِ‬         ‫ٳٸپ هلل ّڄن٬نِ ٣٬خڃِ‬

 ‫ًٿ٬پ حٿٸخٍة ر٬ي ٷَحءس ڃخ ٓزٶ ٙ ٌّىپ ٻڄخ ًىڀنخ ، ًٙ ّنِ٫ؾ ٻڄخ كيع ٿنخ ، ًنلن نٌٻَ ٿو أڅ حٿٌٿْي كخًٽ نٜذ ٷزش ٳٌٵ حٿټ٬زش‬
   ‫ٿَْ٘د ٳْيخ ٫خځ كؾ ىٌ ًٍٳخٷو ًأڅ كخْٗظو نـلض ٳِ اٷنخ٫و أڅ ٙ ّٴ٬پ ر٬ي ٍٕ ، ًأنو ٳِ ( طڀٌ٣و ) ٍحًى أهخه ٫ن نٴٔو ،‬
      ‫ٳخٿٌحٟق ڃن َْٓطو أنو أ٣ڀٶ ٿَٰحثِه حٿ٬نخڅ ، كظَ ٯڀزض ٗيٌس حٿٰنخء ًحٿَ٘حد ٫ڀَ حٿوخٛش ًحٿ٬خڃش ٳِ أّخڃو ٻڄخ ٌّٻَ‬
 ‫حٿڄٔ٬ٌىُ ، ًطؤٿٶ نـٌځ حٿٰنخء ٳِ ٫َٜه ، ٳټخڅ ڃنيڂ حرن َّٓؾ ًڃ٬زي ًحٿَّٰٞ ًحرن ٫خث٘ش ًحرن ڃلَُ ً٣ٌّْ ًىكڄخڅ ، ًٿ٬ڀو‬
                        ‫خ‬         ‫خ‬
   ‫أىٍٹ أنو طـخًُ حٿلي ، ٳڀڂ ّ٬ي ّ٬نْو أڅ ّ٠ْٲ اٿَ ًنٌرو ًنزً ، أً اٿَ َْٓطو ڃؼڀزً ، ٗؤنو ٳِ ًٿٺ ٗؤڅ ٟ٬خٱ حّٗڄخڅ ، كْن‬
                       ‫ح‬
   ‫ّٸن٤ٌڅ ڃن ٍكڄش حهلل ، ٳْ٠خ٫ٴٌڅ ڃن ڃ٬خْٛيڂ ، ًنلن ٳِ ىٌح ٙ نڀظڄْ ٿو ٫ًٌٍ ، ًانڄخ ن٬زَ ٫ن ٍأّو ىٌ ٳِ نٴٔو ، كْن‬
                                                       ‫ح‬
                                                    ‫أ٣ڀٸو ٗ٬ًَ ٳٸخٽ :‬

                  ‫ٷي ٣َرنخ ًكنض حٿِڃخٍس‬       ‫حٓٸنِ ّخ ِّّي رخٿٸَٷخٍس‬

                 ‫ٷي أكخ٣ض ٳڄخ ٿيخ ٻٴخٍس‬        ‫حٓٸنِ حٓٸنِ، ٳبڅ ًنٌرِ‬

  ‫ًرخٿٴ٬پ ، ٳٸي أكخ٣ض رو حٿٌنٌد ، ًطؤٿذ ٫ڀْو حٿٜخٿلٌڅ ، ًحنظيَ حٕڃَ روًَؽ حرن ٫ڄو ِّّي رن حٿٌٿْي ٫ڀْو ، ًٷظڀو ، ر٬ي هٚٳش‬
                                                    ‫خ‬
  ‫ٷَْٜس حٓظڄَص ٫خڃً ًػٚػش أٗيَ ًٗخء حٿٸيٍ أڅ طټٌڅ هٚٳش ِّّي أٷَٜ، ٳٚ طٔظڄَ اٙ هڄٔش ٗيٌٍ ّڄٌص ر٬يىخ ٿْظٌٙىخ ر٬يه‬
                        ‫خ‬                      ‫خ‬
  ‫ٗٸْٸو ارَحىْڂ ٿڄيس ٓز٬ْن ٌّڃً ٳٸ٢ ػڂ ّ٬ِٽ ٫ڀَ ّي ڃًَحڅ رن ڃلڄي ، حنظٸخڃً ٿڄَٜ٩ حٿٌٿْي رن ِّّي ، ػڂ ّنظيِ ٫َٜ حٿيًٿش‬
                     ‫حٕڃٌّش رڄَٜ٩ ڃًَحڅ ٫ڀَ ّيُ حٿ٬زخْْٓن ، ر٬ي هٚٳش حٓظڄَص كٌحٿِ هڄْ ٓنٌحص .‬
                   ‫ًنظٌٷٲ ٷڀْٚ ٷزپ أڅ ننظٸپ اٿَ هٚٳش حٿ٬زخْْٓن ، ڃٔظوڀْٜن نظْـظْن نٌؿِىڄخ ٳْڄخ ّڀِ :‬

                                                         ‫إٌز١جخ األٌٚٝ:‬

                                          ‫خ‬   ‫ح‬
 ‫أننخ ن٘يي ٳِ حٿيًٿش حٕڃٌّش ٫ييً ڃوظڀٴً ٻپ حٙهظٚٱ ٫ن ٫يي حٿَحٗيّن ، أٟخٱ اٿَ ٳظٌكخص حٗٓٚځ حٿټؼَْ، كظَ حڃظيص حٿيًٿش‬
                                         ‫خ‬         ‫خ‬
   ‫حٗٓٚڃْش ڃن حٿيني َٗٷً اٿَ حٕنيٿْ ٯَرً ، ًأٟخٱ اٿَ ٓڀ٤ش حٿيًٿش ًىْزظيخ ًطڄخٓټيخ حٿټؼَْ، كْغ ٿڂ ّوَؽ ٳْيخ أكي ڃن‬
            ‫ح‬
  ‫حٕڃٌّْن ٫ڀَ آهَ، اٙ ٳِ نيخّش حٿيًٿش كْن هَؽ ِّّي ٫ڀَ حٿٌٿْي ، ػڂ هَؽ ڃًَحڅ ٫ڀَ ِّّي ٳټخڅ ًٿٺ نًٌَّ رخٿنيخّش ، رْنڄخ كٴپ‬
  ‫طخٍّن حٿ٬زخْْٓن رټؼَْ ڃن حٿوًَؽ ًحٙنٸٔخځ ىحهپ حَٕٓس حٿلخٻڄش كظَ ٷظپ حٗرن أرخه ، ًحٕد حرنو ، ًٗخ٩ هڀ٪ حٿوڀٴخء ًٓڄپ‬
      ‫أ٫ْنيڂ ، ًٷظڀيڂ رٔلٶ ڃٌحٻَْىڂ ، ًٯَْ ًٿٺ ڃن حٕكيحع ٫ڀَ ڃيٍ حٿوڄٔڄخثش ٫خځ حٕهَْس ٳِ كټڂ حٿ٬زخْْٓن .‬

‫ً٫ڀَ كْن ّزيً أرٌ ؿ٬ٴَ حٿڄنٌٍٜ ، ًحٿڄؤڃٌڅ ، ٍؿخٽ ىًٿش ڃظٴَىّن ٳِ طخٍّن حٿيًٿش حٿ٬زخْٓش ، ٙ ّنخ٧َىڂ أكي ، ًٙ ّ٤خًٿيڂ ڃ٤خًٽ‬
‫، نٍَ أڅ حٿيًٿش حٕڃٌّش ٫ڀَ ٷَٜ ٫ڄَىخ ٷي كٴڀض رَؿخٽ حٿيًٿش حٿ٬٨خځ ، ً٫ڀَ ٍأٓيڂ ڃ٬خًّش ، ًٍؿپ حٿيًٿش حًٕٽ ٳِ طخٍّن حٿيًٿش‬
                                                      ‫حٗٓٚڃْش ٻڀيخ .‬
                                                ‫ًٷي ّظٔخءٽ حٿز٬ٞ ، ًأّن ٫ڄَ؟‬

    ‫خ‬
  ‫ًنَى ٫ڀْو رؤڅ ٫ڄَ ٷي طٴَى رؤنو حٿٌكْي ٳِ طخٍّن حٿوٚٳش حٗٓٚڃْش حٿٌُ ّڄټن أڅ ّ٤ڀٶ ٫ڀْو ًٛٲ ( ٍؿپ حٿيّن ًحٿيًٿش ڃ٬ً ) ،‬
   ‫رْنڄخ ٙ طـظڄ٪ حٿٜٴظخڅ ر٬ي ًٿٺ ٕكي ، ٳينخٹ ٍؿخٽ حٿيّن ڃؼپ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ، ( ٍحر٪ حٿَحٗيّن ) ، ً٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ، (‬
                                             ‫حٕڃٌُ ) ، ًحٿڄيظيُ ( حٿ٬زخِٓ ) .‬

   ‫ًىنخٹ ٍؿخٽ حٿيًٿش ڃؼپ ( ڃ٬خًّش ) ، ( ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ ) ، ( حٿٌٿْي رن ٫زي حٿڄڀٺ ) ، ( ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ ) ، ًىڂ أٍر٬ش‬
                           ‫خ‬                        ‫خ‬
           ‫هڀٴخء كټڄٌح ٓز٬ْن ٫خڃً ، رْنڄخ كټڂ حٿٴظَس حٿزخٷْش ( حػنظْن ً٫َّ٘ن ٫خڃً ) ٫َ٘س هڀٴخء رخٿظڄخځ ًحٿټڄخٽ .‬

  ‫ًكْنڄخ نٌٻَ أٓڄخء حٿوڀٴخء حٍٕر٬ش حٿٔخرٸْن ڃٸظَنخ رڀٸذ ( ٍؿپ حٿيًٿش ) ، ن٠٪ ٳِ ح٫ظزخٍنخ ىْزش حٿلټڂ ، ًٳظق حٿؼٌٍٰ، ً٫ڄخٍس‬
                                  ‫خ‬  ‫خ‬
  ‫حٿزڀيحڅ ، ًٳِ طٸيَّنخ أڅ ىئٙء حٿوڀٴخء ، ٷي حٍطز٢ حٍطزخ٣ً ًػْٸً رٴٜڀيڂ رْن حٿيّن ًحٿيًٿش ٫ني ٷْخڃيڂ رؤڃخنش حٿلټڂ ، ًٿ٬پ ڃٌٷٲ‬
 ‫ڃ٬خًّش ڃن ( ٫ڀِ ) ڃؼخٽ أًٟق ٫ڀَ ًٿٺ ، ًٿ٬پ ڃٌٷٲ ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ ڃن حٿڄٜلٲ ٫نيڃخ رڀٰظو نزؤ ًّٙظو ڃؼخٽ أًٟق ، ًٷي‬
                                  ‫خ‬       ‫خ‬
‫أىٍٹ ٻپ ڃنيڂ أنو ٙ ٌّٿَ رٜٴظو حٕٛڀق ىنًْ ، أً حٕٻؼَ اّڄخنً ، ًانڄخ ٌّٿَ رٌٓخثپ ىنٌّْش ڃل٠ش ، ً٫ڀْو اڅ أٍحى أڅ ّٔظڄَ، أڅ ّ٠٪‬
 ‫نٜذ ٫ْنو أڅ حٿٌّٙش ڃن ؿنْ حٿظٌٿْش ، ٳټٚىڄخ ىنْخ ًٓ٤ٌس ًكټڂ ، ًٷي أؿخى حٿوڀٴخء حٍٕر٬ش حهظْخٍ ڃ٬خًنْيڂ ، ٳټخڅ ڃنيڂ ٫ڄًَ‬
 ‫رن حٿ٬خٙ ، ًحٿڄَْٰس رن ٗ٬زش ، ًُّخى رن أرْو ، ًڃٔڀڂ رن ٫ٸزش ، ًحٿلـخؽ رن ٌّٓٲ حٿؼٸٴِ ، ًىڂ رڄٌحُّن حٿٔڀ٤ش ًحٿٔ٤ٌس‬
               ‫خ‬
   ‫ٍؿخٽ ، ًرڄٸخّْْ ٫َٜىڂ ٷخىس ، ًىڂ أىپ حٿيىخء ٙ حٿنٸخء ، ًحٿْٔٲ ٙ حٿڄٜلٲ ، ًٷي أٍطؤًح ؿڄْ٬ً أڅ أٓيپ حٿٔزپ ٗٓټخص‬
       ‫ح‬
 ‫حٿڄ٬خٍٝ ٷ٤٪ ٍأٓو ، ًأڅ حٿوٌٱ اًح طڄټن ڃن حٿنٴٌّ طٌ٣ن ٳْيخ ، ٳڄټنٌه ًً٣نٌه ًط٬ييًه رخٿَ٫خّش كظَ ٛخٍ ڃخٍىً ، ًكًٌح كًٌ‬
                       ‫ح‬
 ‫ڃئْٓ ىًٿظيڂ ڃ٬خًّش ، ٍؿپ حٿٰخّش ٙ حٿٌْٓڀش ، ٍؿپ حٿلټڄش حٿ٘يَْس ( اڅ هلل ؿنٌىً ڃن ٫ٔپ ) ، كْغ ًٍَّ ٫نو أنو ٻخڅ ّ٠٪‬
              ‫ح‬
‫حٿٔڂ ٿڄ٬خٍْٟو ٳِ حٿ٬ٔپ، ًأنو ىټٌح ٻخنض نيخّش حٿلٔن ، ًحٕٗظَ حٿنو٬ِ ًٯَْىڂ ، ًٍٯڂ أڅ أكيً ٙ ّٸَ ڃ٬خًّش ، أً ٯَْه ٫ڀَ‬
                   ‫خ‬   ‫خ‬
                 ‫ٳ٬خٿيڂ أً ٫ڀَ حٕٷپ ٙ ّي٫ٌ ٿڀظؤِٓ ريڂ ، اٙ أنو ڃن حٿٌحؿذ أڅ نظ٬ڀڂ ڃڄخ ٳ٬ڀٌح ىًٍٓ رڀًْٰ ...‬

                          ‫ح‬               ‫ح‬
   ‫اڅ ٫ڀَ حٿلخٻڂ ـ أُ كخٻڂ ـ أڅ ّظ٬َٱ ؿْيً ٫ڀَ ٓخكظو ، ًأڅ ّظڄٔٺ ؿْيً رؤٓڀلظو ، ًأڅ ّنؤٍ رنٴٔو ًرلټڄو ٫ن حٓظ٬خٍس‬
 ‫ٓٚف حٓهَّن ، أً حٙنظٸخٽ اٿَ ٓخكظيڂ ، أً حٿَٷٚ ٫ڀَ أنٰخڃيڂ ، ًٿٌ كخًٽ ڃ٬خًّش أً ٫زي حٿڄڀٺ ، ًٿٌ كخًٽ ڃٔخ٫يىڂ ڃؼپ ُّخى‬
‫أً حٿلـخؽ ، أڅ ّلظټڄٌح اٿَ حٿٸَآڅ ، أً ّنخ٧ًَح ڃوخٿٴْيڂ كٌٽ ٛلْق حّٗڄخڅ ، أً ّٴًَٔح ٷَحٍحطيڂ رظ٬خٿْڂ حٗٓٚځ ، أً ّظزخىٌح ٫ڀَ‬
 ‫حٿڄوخٿٴْن ٿيڂ ًحٿوخٍؿْن ٫ڀْيڂ رخٿٜٚف ًحٿظٸٌٍ ًن٨خٳش حٿْي ًنٸخء حٿََّٔس ، ٙنظيِ كټڄيڂ ٷزپ أڅ ّزيأ ، ًٕهڀَ ڃ٬خًّش ڃټخنو‬
‫ٿلـَ رن ٫يٍ ، ًٿظنخُٽ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ڃنٜزو ٿڀلٔن حٿزَُٜ ، ٿټنيڂ حكظټڄٌح ٿڀْٔٲ ، ًىٌ ىٓظٌٍ ٫َٜىڂ ، ٳيحنض ٿيڂ حٿيًٿش‬
                            ‫، ًٓيپ ٫ڀْيڂ حٿلټڂ ، ًٍرڄخ ٓ٬يص حٿَ٫ْش رخٙٓظٸَحٍ ًحٕڃن ًحٕڃخڅ .‬

                      ‫ح‬          ‫خ‬
 ‫ًٿ٬پ ٫َٜنخ ٙ ّوڀٌ ڃن ْٓٲ ڃظل٠َ ىٌ حٿيٓظٌٍ، ٙ ّْٔپ ىڃً ًانڄخ ّلٴ٦ حٓظٸَحًٍ ، ًٙ ّ٤ْق رَإًّ ًانڄخ ّڀِڃيخ ؿخىس حٿٌٜحد ،‬
 ‫ًٿْْ ٿلخٻڂ ٳِ ٫َٜنخ ، أً ٿن٨خځ كټڂ ٳِ ٫خٿڄنخ حٿڄ٬خَٛ اٙ أڅ ّٔظٌ٫ذ ىٍّ حٿٔخرٸْن ، رؤٓڀٌد حٿ٬َٜ ٙ رؤٓڀٌريڂ ، ًٿْْ‬
 ‫ٿو أڅ ّلخًٍ حٿوخٍؿْن ٳِ ٓخكظيڂ ، أً رٔٚكيڂ أً أڅ َّٷٚ ٫ڀَ أنٰخڃيڂ ، ًانڄخ ٫ڀْو أڅ ّڀِڃيڂ رخٿڄلخًٍس ٳِ ٓخكظو ، ٳڀْْ‬
 ‫أڃخڃو ًٙ أڃخڃيڂ ٓخكش ٯَْ ٓخكش حٿيٓظٌٍ، ًٿْْ ىنخٹ ڃن ٓٚف اٙ حٿٸخنٌڅ ، ًٿْْ ىنخٹ ڃن أنٰخځ اٙ حٿيّڄٸَح٣ْش ًحٿَ٘٫ْش ،‬
                                                ‫ح‬
  ‫ٿْلڄيًح حهلل أڅ ّـيًح ٳْنخ ِّّيً ، ًٿڂ ّظ٤َٱ ڃنخ ًٿْي ، ًٿڂ ّظٌٽ ًُحٍس حٿيحهڀْش ٳِ رٚىنخ كـخؽ ، ًٿڂ ّظڄڀٺ ڃنخ ٫زي حٿڄڀٺ ، ًٿڂ‬
  ‫ّي٩ أكي ڃن كټخڃنخ أنو ٙ كٔخد ٫ڀْو ًٙ ٫ٸخد ، ٯخّش ڃخ ٳِ حٕڃَ أنو ٌّٻپ اٿْنخ كٔخد حٿْٔخٓش ٳِ أڃٌٍ حٿْٔخٓش ، ًّلظټڂ‬
‫أڃخڃنخ اٿَ حٿيٓظٌٍ ًڃئٓٔخص حٿيًٿش ٳِ أڃٌٍ حٿلټڂ ، ًّظَٹ ًنظَٹ كٔخد حٓهَس اٿَ حهلل ًٿْْ اٿَ حٿـڄخ٫خص حٗٓٚڃْش أً أثڄش‬
                                                     ‫حٿڄٔخؿي حٿڄْْٔٔن.‬
                                                       ‫إٌز١جخ اٌثبٔ١خ :‬

   ‫أڅ حٿ٘٬َ ًحٕىد ًٳن حٿ٬ڄخٍس ًحٿٰنخء رپ ًأٻؼَ ڃن ًٿٺ ڃٌحىذ حٿٴٸو ًحؿظيخىحص حٿٴٸيخء ، ٷي ريأص ٳِ حٿ٨يٌٍ ًحٿظؤٿٶ ڃ٪ نيخّش‬
              ‫حٿيًٿش حٕڃٌّش ، ًڃ٪ حنلٔخٍ حٿٸٌْى ( حٿ٘ټڀْش ) ٿڀيًٿش حٿيّنْش ًًٛڀض ٿڀٰخّش ٳِ حٿ٬َٜ حٿ٬زخِٓ حًٕٽ .‬

‫ّټخى حٿٸخٍة ّٚك٦ ٫ٚٷش ٣َىّش رْن ىنٌّْش حٿيًٿش ًطؤٿٶ حٿٴټَ ًحٕىد ًحٿ٬ڀٌځ ًحٿٴنٌڅ ًحٿٴٸو ، ٳلْنڄخ طِىحى ىٌه ّظؤٿٶ أًٿجٺ ، ً٫ڀَ‬
      ‫حٿ٬ټْ ڃن ًٿٺ ّ٠ڄلپ ٻپ ِٗء ڃ٪ حُىّخى ٓ٤ٌس حٿيّن ٳِ حٿيًٿش حٿيّنْش اٙ حٿ٬زخىس ًٷٜٚ حٿِىخى ًأٷٌحٽ حٿٜخٿلْن .‬

    ‫ًٙ أكٔذ أڅ ڃخ أًٻَه ىنخ حٓظنظخؽ رٸيٍ ڃخ ىٌ كٸْٸش رْٔ٤ش ًًحٟلش ، ًٷي ڃ٠َ ٫يي حٿَحٗيّن ، ًهڀيص ٿنخ ٻظذ حٿظخٍّن‬
 ‫ٓټنخطو ًأكيحػو ، ٳڀڂ طٔڄ٪ ٳْو ٷْٜيس ٙٳظش ، أً ٳنخ ّ٤َد أً ّيِ حٿٌؿيحڅ أً ّزٸَ ٿٖؿْخٽ ، ًٿٺ ٕڅ حٿٴن كَّش ، ًحٿلَّش ٙ طظـِأ‬
                      ‫خ‬            ‫خ‬         ‫خ‬
 ‫، ًحٿٴنخڅ ٙ ّظؤٿٶ اٙ اًح أكْ رٴټَه ٣ڀْٸً ، ًرٌؿيحنو ڃن٤ڀٸً ، ًرٌؿيحڅ حٓهَّن ڃَكزً ، ًرؤًىخنيڂ ٓ٬ْيس ربريح٫خطو ، ڃٔظ٬يس أڅ‬
                        ‫طٰٴَ ٿو ٗ٤لخطو ، ڃٸزڀش ٫ڀَ حٿلْخس ٙ ٫ڀَ حٿڄٌص ، ڃظٴظلش ٿڀنٰڂ ٙ ٿڀٌ٫ْي .‬

   ‫ًٙ أكٔذ أڅ ًٿٺ ٻڀو ؿِء ڃن ٣زْ٬ش حٿيًٿش حٿيّنْش ، رپ ىٌ ڃظنخٳَ ڃ٬يخ ٻپ حٿظنخٳَ، ڃظنخٷٞ ڃ٪ ٷٌح٫يىخ ، أٗي حٿظنخٷٞ ، ًٿ٬پ‬
  ‫اكيٍ ڃ٘خٻپ حٿيح٫ْن ٿڀيًٿش حٿيّنْش أنيڂ ّيٍٻٌڅ أنيخ طلـَ ٫ڀَ ٻپ اريح٩ أً طٴظق أً اؿيخى ٿڀٌىن أً حؿظيخى ٿڀ٬ٸپ ، ًأڅ ٻپ ڃخ‬
                                               ‫خ‬  ‫ٚ‬
  ‫ّ٬ْ٘و حٿنخّ ًّظٸزڀٌنو طٸز ً كٔنً ، ٙ ّڄټن ٷزٌٿو رڄٸخّْْ حٿيًٿش حٿيّنْش رلخٽ ، ٳخٕٯخنِ ڃَٳٌٟش ، ًحٿڄٌْٓٸَ ڃټًَىش ٫يح‬
 ‫حٿ٠َد ٫ڀَ حٿيٳٌٱ ، ًحٿڄٰنْخص ٳخؿَحص نخڃٜخص ڃظنڄٜخص، ًحٿڄظٰنٌڅ رَْٰ حٿٌٻَ ًڃيف حٿٌَٓٽ ٳخٓٸٌڅ ّڀيٌڅ حٿڄٔڀڄْن ٫ن ًٻَ‬
 ‫حهلل ًّي٫ٌنيڂ اٿَ حٿٴخك٘ش ، ًڃڄخٍٓش حٿڄَأس ٿڀَّخٟش ٳظنش ًاػخٍس ٿڀٴظن ، ًحهظٚ٣يخ رخٿَؿخٽ ؿيَ رخٿٴٔٶ ، ًحٿظڄؼْپ ڃَٳٌٝ ٕنو‬
 ‫ٻٌد ، ًٕڅ ىِٿو ؿي ًؿيه ىِٽ ًٍٓڂ حٿٌٍٜ ٿٖكْخء كَحځ ، ًاٷخڃش حٿظڄخػْپ َٗٹ ، ًحٿيّڄٸَح٣ْش ڃَٳٌٟش ٕنيخ كټڂ حٿزَ٘ ًٿْْ‬
                               ‫ح‬
  ‫كټڂ حهلل ، ًڃ٬خڃڀش أىپ حٿٌڃش ٫ڀَ ٷيځ حٿڄٔخًحس اڅ ٿڂ طټن ڃنټًَ ٳيِ ڃټًَىش ، ًٙ ًّٙش ٿڀٌڃِ ، ًرخهظٜخٍ ٫ڀْيڂ أڅ ّييڃٌح‬
  ‫ٻپ ِٗء ، ًّ٨ڀڄٌح ٻپ ِٗء ، ًّڄن٬ٌح ٻپ ِٗء ، ًأڅ طٸخځ ىًٿظيڂ ٫ڀَ أنٸخٝ ٻپ ِٗء ، ًريّيِ أڅ حٿليّغ ٳِ ىٌح حٗ٣خٍ‬
  ‫٫ن كَّش حٿٴټَ ٿٌٰ ، ًأڅ حى٫خء كَّش حٿ٬ٸْيس ىَحء ، ًأڅ طٌٍٜ ني٠ش حٕىد أً حٿٴن نٌ٩ ڃن أكٚځ حٿْٸ٨ش ٙ ّٔظٸْڂ ڃ٪ حٿٌحٷ٪ ، ًٙ‬
  ‫ّٔظٸْڂ حٿٌحٷ٪ ڃ٬و ، ًٿ٬پ ىٌح أكي أٓزخد كَٛيڂ ٫ڀَ حٙڃظنخ٩ ٫ن رڀٌٍس رَنخڃؾ ْٓخِٓ ڃظټخڃپ ، رو ٷيٍ ٷڀْپ ڃن حٿڄٌح٫٦‬
  ‫ًحٿټڀڄخص حٿ٤نخنش ، ًٷيٍ ٻزَْ ڃن طٌٍٜ حٿٌحٷ٪ أً ڃ٬خّ٘ظو ، ًرو ٷيٍ ًٿٌ ڃ٬ٸٌٽ ڃن حكظَحځ ٫ٸٌٿنخ ، نخىْٺ ٫ن حكظَحځ ڃ٘خ٫َنخ .‬

‫ًننظٸپ اٿَ ىًٿش حٿ٬زخْْٓن...‬

                       ‫لشاءح جذ٠ذح فٟ أٚساق اٌؼجبع١١ٓ‬

 ‫ٿْٔض حٿيًٿش حٿ٬زخْٓش ٳِ كخؿش اٿَ طٸيّڂ ، ٳٸي ٷيڃض نٴٔيخ ٫ڀَ ّي ڃئٓٔيخ ، حٿٔٴخف ، أًٽ هڀٴخء رنِ حٿ٬زخّ ، حٿڄ٬ڀن‬
     ‫٫ڀَ حٿڄنزَ ٌّځ ڃزخّ٬ظو ( أڅ حهلل ٍى ٫ڀْنخ كٸنخ ، ًهظڂ رنخ ٻڄخ حٳظظق رنخ ، ٳخٓظ٬يًح ٳؤنخ حٿٔٴخف حٿڄزْق ، ًحٿؼخثَ حٿڄزَْ ) .‬

 ‫ًٷي أػزض حٿٔٴخف أنو ؿيَّ رخٿظٔڄْش ، ٳٸي ريأ كټڄو رٸَحٍّن ّٰنْخڅ ٫ن حٿظ٬ڀْٶ ًأ٧ن أنو ٿْْ ٿيڄخ ٓخرٸش ٳِ حٿظخٍّن ٻڀو ، ٻڄخ‬
                                                       ‫ح‬
                               ‫ٙ أ٧ن أڅ أكيً ر٬ي حٿٔٴخف ٷي رِه ٳْڄخ أطخه ، أً ٳخٷو ٳْڄخ ٳ٬پ :‬

                                             ‫(‬
   ‫* أڃخ حٿٸَحٍ حًٕٽ ، أً حٿٸَحٍ ٍٷڂ 1 ) رڀٰش حٿ٬َٜ حٿليّغ ٳيٌ أڃَه ربهَحؽ ؿؼغ هڀٴخء رنِ أڃْش ڃن ٷزٌٍىڂ ، ًؿڀيىڂ ًٛڀزيڂ ،‬
                         ‫ًكَٵ ؿؼؼيڂ ، ًنؼَ ٍڃخىىڂ ٳِ حٿَّق ، ًطٌٻَ ٿنخ ٻظذ حٿظخٍّن ڃخ ًؿيًه :‬

                                         ‫ٳْٸٌٽ حرن حٕػَْ( حٿټخڃپ ٳِ حٿظخٍّن ٙرن حٕػَْ ) :‬

 ‫خ‬                                 ‫خ‬
 ‫( ٳنزٖ ٷزَ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٳڀڂ ّـيًح ٳْو اٙ هْ٤ً ڃؼپ حٿيزخء، ًنزٖ ٷزَ ِّّي رن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٳٌؿيًح ٳْو ك٤خڃً‬
‫ٻؤنو حٿَڃخى ، ًنزٖ ٷزَ ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ ٳٌؿيًح ؿڄـڄظو ، ًٻخڅ ٙ ٌّؿي ٳِ حٿٸزَ اٙ حٿ٬٠ٌ ر٬ي حٿ٬٠ٌ ٯَْ ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ‬
                                                      ‫خ‬
 ‫ٳبنو ًؿي ٛلْلً ٿڂ ّزپ ڃنو اٙ أٍنزش أنٴو ٳ٠َرو رخٿْٔخ١ ًٛڀزو ًكَٷو ًًٍحه ٳِ حٿَّق ، ًطظز٪ رنِ أڃْش ڃن أًٙى حٿوڀٴخء ًٯَْىڂ‬
                                 ‫ٳؤهٌىڂ ًٿڂ ّٴڀض ڃنيڂ اٙ ٍْٟ٪ أً ڃن ىَد اٿَ حٕنيٿْ)‬

                            ‫ًًَُّ حٿڄٔ٬ٌىُ حٿٸٜش رظٴْٜپ أٻؼَ ٳْٸٌٽ ( ڃًَؽ حٿٌىذ ٿڀڄٔ٬ٌىُ ) :‬

 ‫(كټَ حٿيْؼڂ رن ٫يُ حٿ٤خثِ ، ٫ن ٫ڄًَ رن ىخنت ٷخٽ : هَؿض ڃ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڀِ ٿنزٖ ٷزٌٍ رنِ أڃْش ٳِ أّخځ أرِ حٿ٬زخّ‬
    ‫خ‬                                ‫خ‬
 ‫حٿٔٴخف ، ٳخنظيْنخ اٿَ ٷزَ ى٘خځ ، ٳخٓظوَؿنخه ٛلْلً ڃخ ٳٸينخ ڃنو اٙ هٌٍڃش أنٴو ، ٳ٠َرو ٫زي حهلل رن ٫ڀِ ػڄخنْن ٌٓ٣ً ، ػڂ‬
                                 ‫خ‬
 ‫أكَٷو ، ًحٓظوَؿنخ ٓڀْڄخڅ ڃن أٍٝ ىحرٶ ، ٳڀڂ نـي ڃنو ْٗجً اٙ ٛڀزو ًأٟٚ٫و ًٍأٓو ، ٳؤكَٷنخه ، ًٳ٬ڀنخ ًٿٺ رَْٰىڂ ڃن رنِ‬
    ‫ح‬    ‫ٚ‬
   ‫أڃْش ، ًٻخنض ٷزٌٍىڂ رٸنَّٔن ، ػڂ حنظيْنخ اٿَ ىڃ٘ٶ ، ٳخٓظوَؿنخ حٿٌٿْي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٳڄخ ًؿينخ ٳِ ٷزَه ٷڀْ ً ًٙ ٻؼًَْ ،‬
 ‫خ‬            ‫ح‬   ‫خ‬
 ‫ًحكظٴَنخ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٳڀڂ نـي اٙ ٗجٌڅ ٍأٓو ، ػڂ حكظٴَنخ ٫ن ِّّي رن ڃ٬خًّش ٳڀڂ نـي اٙ ٫٨ڄً ًحكيً ، ًًؿينخ ڃ٪ ٿليه ه٤ً‬
         ‫أٌٓى ٻؤنڄخ ه٢ رخٿَڃخى ٳِ حٿ٤ٌٽ ٳِ ٿليه ، ػڂ حطز٬نخ ٷزٌٍىڂ ٳِ ؿڄْ٪ حٿزڀيحڅ ، ٳؤكَٷنخ ڃخ ًؿينخ ٳْيخ ڃنيڂ ) .‬

     ‫خ‬                    ‫خ‬                      ‫ح‬
 ‫ًٿ٬ڀِ أٛخٍف حٿٸخٍة رؤننِ ٻؼًَْ ڃخ طٌٷٴض أڃخځ طڀٺ حٿلخىػش رخٿظؤڃپ ، ٓخ٫ًْ ٿظٴَْٔىخ أً طزََّىخ ىًڅ ؿيًٍ ، ڃٔظز٘٬ً ٿيخ ىًڅ‬
 ‫كي ، ٳٸي ّـٌُ ٷظپ حٿټزخٍ طلض ڃ٨ڀش َٛح٩ حٿلټڂ ، ًٷظپ حٿٰٜخٍ طلض ڃ٨ڀش طؤڃْن ڃٔظٸزپ حٿلټڂ ، ًڃلٌ حٓػخٍ طلض ڃ٨ڀش اُحٿش‬
                     ‫رٸخّخ حٿلټڂ ( حٿٔخرٶ ) ٿټن اهَحؽ حٿـؼغ .. ً٫ٸخريخ .. ًٛڀزيخ .. ًكَٷيخ .. أڃَ ؿڀپ ..‬

    ‫ًحٿ٤َّٲ أڅ حٿز٬ٞ ٍأٍ ٳِ ًٿٺ ڃ٬ـِس اٿيْش ، ٳخٿـؼش حٿٌكْيس حٿظِ ًؿيص ٗزو ٻخڃڀش .. ً٫ٌرض ( اڅ ؿخُ حٿظ٬زَْ ) ًٛڀزض ..‬
                ‫خ‬  ‫خ‬
 ‫ًكَٷض ػڂ نؼَ ٍڃخىىخ ٳِ حٿَّق ىِ ؿؼش ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ ، ًٷي ٍأٍ حٿز٬ٞ ٳِ ًٿٺ حنظٸخڃً اٿيًْ ڃن ى٘خځ اً هَؽ ٫ڀْو ُّي‬
   ‫رن ٫ڀِ رن حٿلْٔن ، ًٷظپ ٳِ حٿڄ٬َٻش ، ًىٳنو ٍٳخٷو ٳِ ٓخٷْش ڃخء ، ًؿ٬ڀٌح ٫ڀَ ٷزَه حٿظَحد ًحٿلْٖ٘ ٗهٴخثو ، ٳخٓظيٽ‬
            ‫ً‬
‫٫ڀَ ڃټخنو ٷخثي ؿْٖ ى٘خځ ، ( ٳخٓظوَؿو ًر٬غ رَأٓو اٿَ ى٘خځ ، ٳټظذ اٿْو ى٘خځ : أڅ حٛڀزو ٫َّخنخ ، ٳٜڀزو ٌّٓٲ ٻٌٿٺ ،‬
        ‫3‬                                          ‫ح‬
  ‫ًرنَ طلض ه٘زظو ٫ڄٌىً ػڂ ٻظذ ى٘خځ اٿَ ٌّٓٲ ّؤڃَه ربكَحٷو ًًًٍه ٳِ حٿَّخف ) ( ڃًَؽ حٿٌىذ ٿڀڄٔ٬ٌىُ – ؽٙ912 ) .‬

   ‫ًاًح ٳَٔنخ ڃخ كيع ٿي٘خځ رخٙنظٸخځ ًرخٿـِحء ڃن ؿنْ حٿ٬ڄپ ، ٳڄخًح نٴَٔ ڃخ كيع ٿَْٰه ، ًٳِ أُ نٚ ڃن ٻظخد حهلل ًٓنش‬
 ‫ٌٍٓٿو ًؿي حٿ٬زخٌْٓڅ ڃخ ّزٍَ ٳ٬ڀظيڂ ، ًأّن ٻخڅ حٿٴٸيخء ًحٿ٬ڀڄخء ڃن ًٿٺ ٻڀو ، أّن أرٌ كنْٴش ً٫ڄَه ًٷظيخ ٷي طـخًُ حٿوڄْٔن ،‬
  ‫ًأّن ڃخٿٺ ً٫ڄَه ًٷظيخ ٷي طـخًُ حٍٕر٬ْن ، ًٿڂ ًًٙح رخٿٜڄض ًٿڂ ًٙ ٯَْىڂ رڄخ ىٌ أٻؼَ ڃن حٿٜڄض ، أٷٜي حٿظؤّْي ، ًحٿظڄـْي ،‬
 ‫ًحٕٗ٬خٍ ، ًًٍحّش حٕكخىّغ حٿڄنٌٔرش ٿڀٌَٓٽ ًحٿڄنٌٍس روٚٳش حٿٔٴخف ًڃنيخ ڃخ أًٍىه حرن كنزپ ٳِ ڃٔنيه ڃؼپ ( ّوَؽ ٍؿپ ڃن‬
                   ‫خ‬
                 ‫أىپ رْظِ ٫ني حنٸ٤خ٩ ڃن حٿِڃخڅ ً٧يٌٍ ڃن حٿٴظن ، ّٸخٽ ٿو حٿٔٴخف ، ٳْټٌڅ ا٫٤خإه حٿڄخٽ كؼًْ ) .‬

      ‫ًڃؼپ ڃخ ًٻَه حٿ٤زَُ ڃن ( أڅ ٌٍٓٽ حهلل أ٫ڀڂ حٿ٬زخّ ٫ڄو أڅ حٿوٚٳش طئًٽ اٿَ ًٿيه ، ٳڀڂ ِّٽ ًٿيه ّظٌٷ٬ٌڅ ًٿٺ ) .‬

 ‫أً ٿ٬ڀيڂ ٻخنٌح رٸٜش ڃؤىرش حٿٔٴخف ، ًىِ ڃخ أَٗنخ اٿْو رخٿٸَحٍ حٿؼخنِ ٳِ هٚٳظو ، ًىٌ ٷَحٍ هڀْٶ رؤڅ ٳِ أّخڃنخ ىٌه ٳِ ڃ٬خىي‬
  ‫حٿْٔنڄخ ٻنڄًٌؽ ٍحث٪ ٿلزټش حٗهَحؽ ، ًطٔڀٔپ حٿْٔنخٌٍّ ًطَحر٤و ، ٿْْ ىٌح ٳلٔذ ، رپ أڅ حٿٸَحٍ ٷي ٓزٸظو ( رًَٳش ) ، أُ‬
                                            ‫طـَرش كْش ٳِ نٴْ ڃٌٷ٪ حٿظڄؼْپ .‬

         ‫خ‬                              ‫خ‬
‫ًٿن ّ٘ٺ حٿٸخٍة ٳِ أڅ ٻپ ڃخ كيع ٻخڅ ڃَطزً ، ًأڅ حٕٷيڃْن ٻخنٌح ٫ڀَ ىٍحّش ًحٓ٬ش رٴن حٿظٌّ٘ٶ ، ًٻخنٌح أّ٠ً ٫ڀَ ڃٸيٍس ٻزَْس‬
       ‫خ‬
  ‫ٳِ طيرَْ حٿڄٴخؿؤس ، ػڂ طزََّىخ رلْغ طڄَ ٣زْ٬ْش ًڃظنخٓٸش ًڃظٔٸش ڃ٪ ْٓخٵ حٕكيحع ، ًٿنزيأ رخٿزًَٳش ًٿنٸَأىخ ڃ٬ً ٻڄخ ًٻَىخ‬
                                         ‫ؽ‬
 ‫حرن حٕػَْ ( حٿټخڃپ ٳِ حٿظخٍّن ٙرن حٕػَْ – 4 ٙ 333 ) ( ىهپ ٓيّٲ " حٿ٘خ٫َ " ٫ڀَ حٿٔٴخف ً٫نيه ٓڀْڄخڅ رن ى٘خځ رن ٫زي‬
                                              ‫حٿڄڀٺ ، ًٷي أٻَڃو ٳٸخٽ ٓيّٲ :‬

                  ‫خ‬
                  ‫اڅ طلض حٿ٠ڀٌ٩ ىحء ىًًّ‬      ‫ٙ َّٰنٺ ڃخ طٍَ ڃن ٍؿخٽ‬
                 ‫خ‬
                 ‫ٙ طٍَ ٳٌٵ ٧يَىخ أڃًٌّ‬     ‫ٳ٠٪ حٿْٔٲ ًحٍٳ٪ حٿٌٔ١ كظَ‬

                              ‫ٳٸخٽ ٓڀْڄخڅ : ٷظڀظنِ ّخ ْٗن ، ًىهپ حٿٔٴخف ًأهٌ ٓڀْڄخڅ ٳٸظپ )‬

                          ‫ًڃن ٷَحءس ڃخ ًٻَه حرن حٕػَْ ّڄټن طَطْذ ْٓنخٌٍّ حٕكيحع ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ :‬

  ‫حٿٔٴخف ّئڃن أكي ٻزخٍ حٕڃٌّْن ( نـپ هڀْٴش ٓخرٶ ) – حٿٔٴخف ّزخٿٮ ٳِ طؤڃْنو ً٣ڄؤنظو ري٫ٌطو اٿَ حٿ٤٬خځ ، ًاٻَحڃو – ّيهپ‬
 ‫ٗخ٫َ ٫ڀَ حٿٔٴخف ًّزيً ىهٌٿو ٻؤنو ڃٴخؿؤس – ّن٤ٶ حٿ٘خ٫َ رؤرْخص طي٫ٌ ٿٚنظٸخځ ڃن حٕڃٌّْن ًطٔظنټَ ڃ٬خڃڀظيڂ رخٿَٳٶ ًحٿڀْن –‬
                                                     ‫ٚ‬
               ‫َّٜم حٕڃٌُ ٷخث ً : ٷظڀظنِ ّخ ْٗن – ّنٴ٬پ حٿوڀْٴش رٸٌٽ حٿ٘خ٫َ ٳْٸظپ حٕڃٌُ – ّنظيِ حٿڄ٘يي .‬

  ‫ًحٓڅ اٿَ حٿٸَحٍ أً حٿلخىػش أً حٿٴْڀڂ حٿټخڃپ ٿڄخ ٳ٬ڀو حٿٔٴخف ر٬ي ًٿٺ ًٻٍَ ٳْو نٴْ ڃخ كيع ٳِ حٿزًَٳش ، ڃ٪ اطٸخڅ أٻؼَ ، ًطٴنن‬
                             ‫ٯَْ ڃٔزٌٵ ٳِ حٿظڄؼْپ ( رخٕڃٌّْن ) ، ًٿنٸَأ ڃ٬خ ڃخ ًٻَه حرن حٕػَْ :‬

 ‫( ىهپ ٗزپ رن ٫زي حهلل ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ " ًٳِ ًٍحّش أهٍَ ٓيّٲ " ٫ڀَ ٫زي حهلل رن ٫ڀِ " ًٳِ ًٍحّش أهٍَ ٫ڀَ حٿٔٴخف "‬
                                         ‫ٚ‬
                         ‫ً٫نيه ڃن رنِ أڃْش نلٌ طٔ٬ْن ٍؿ ً ٫ڀَ حٿ٤٬خځ ٳؤٷزپ ٫ڀْو ٗزپ ٳٸخٽ :‬

                 ‫رخٿزيخٿْپ ڃن رنِ حٿ٬زخّ‬     ‫أٛزق حٿڄڀٺ ػخرض حٕٓخّ‬

                 ‫ر٬ي ڃْپ ڃن حٿِڃخڅ ًرخّ‬      ‫٣ڀزٌح ًطَ ىخٗڂ ٳ٘ٴٌىخ‬

                  ‫ًحٷ٤٬ن ٻپ ٍٷڀش ًٯَحّ‬      ‫ٙ طٸْڀن ٫زي ٗڄْ ٫ؼخٍح‬

                  ‫ًريخ ڃنټڂ ٻلَ حٿڄٌحِٓ‬        ‫ًٿيخ أ٧يَ حٿظٌىى ڃنيخ‬

                               ‫أنِٿٌىخ رلْغ أنِٿيخ حهلل ريحٍ حٿيٌحڅ ًحٗط٬خّ ( اٿَ آهَ حٿٸْٜيس .. )‬

 ‫ٳؤڃَ ريڂ ٫زي حهلل ( ًٷْپ أنو حٿٔٴخف ) ٳ٠َرٌح رخٿ٬ڄي كظَ ٷظڀٌح ًرٔ٢ ٫ڀْيڂ حٕن٤خ٩ ٳؤٻپ حٿ٤٬خځ ٫ڀْيخ ًىٌ ّٔڄ٪ أنْن ر٬٠يڂ‬
                                                 ‫كظَ ڃخطٌح ؿڄْ٬خ ) .‬

‫ًحٿًَحّش حٿٔخرٸش طزيأ رظؤڃْن حٿٔٴخف ٿٖڃٌّْن حٿٌّن ُحى ٫يىىڂ ىٌه حٿڄَس اٿَ طٔ٬ْن ، ًحٿڄؤىرش ىِ نٴٔيخ ، ًڃخ ىحځ حٿڄ٠ْٲ ىٌ‬
  ‫حٿوڀْٴش ٳخٿټَځ ًحٍى ، ًحٿ٤ڄؤنْنش ٙ كي ٿيخ ، ًٳـؤس ّيهپ حٿ٘خ٫َ ، ًّٔظنټَ حٻَحڃيڂ ، ًّي٫ٌ ٿڀؼؤٍ ڃنيڂ ، ٳْظَْٰ ًؿو حٿوڀْٴش ،‬
                                                       ‫ح‬
                                                    ‫ًّٸٌځ اٿْيڂ ػخثًَ ، ً...‬

                                              ‫خ‬  ‫ح‬
 ‫ًىنخ نظٌٷٲ ٕڅ ىنخ ؿيّيً ڃٴِ٫ً ، ٳٸي أڃَ حٿٔٴخف ر٠َد ٍإًٓيڂ رؤ٫ڄيس كيّيّش ، رلْغ طظڀٲ ر٬ٞ ڃَحٻِ حٿڄن ، ًّزٸَ حٿـٔي‬
                       ‫خ‬   ‫ح‬                            ‫خ‬
  ‫كًْ ، ڃٜ٤َ٫ً رْن حٿلْخس ًحٿڄٌص ، ًڃخ أڅ ٍَّ حٿٔٴخف أڃخڃو طٔ٬ْن ؿٔيً ڃنظٴ٠ً ، طٸظَد ڃَٔ٫ش ڃن حٿڄٌص ، ًطَطٴ٪ أٌٛحطيخ‬‫خ‬
 ‫رخٕنْن ، كظَ ّؤڃَ رٌٟ٪ ڃٴخٍٕ حٿڄخثيس ٳٌٷيڂ ، ػڂ ّـڀْ ٳٌٵ ىٌه حٿڄٴخٍٕ ، ًّؤڃَ رخٿ٤٬خځ ٳٌْٟ٪ أڃخڃو ٳٌٵ حٕؿٔخى ، ًّزيأ‬
‫ٳِ طنخًٽ ٫٘خثو رْنڄخ حٿزٔخ١ ّيڄي ىنخ ًّيڄي ىنخٹ ، ًرْن ىڄٌى ًىڄٌى ، ِّىٍى ىٌ ٿٸڄش ڃن ىٌح حٿ٤زٶ ، ًٿٸڄش ڃن ًحٹ ، كظَ‬
‫ىڄي حٿزٔخ١ ٻڀو ، ٳٴَ٭ ڃن ٣٬خڃو ، ًطٌؿو اٿَ حهلل رخٿلڄي ، ًاٿَ كَحٓو رخٿ٘ټَ ، ًاٿَ هخٛظو رخٿظينجش ، ًٿ٬ڀو ٷخٽ ٿنٴٔو ، أً‬
 ‫ٿوخٛظو ، ًحهلل ڃخ أٻڀض أىنؤ ًٙ أٿٌ ًٙ أ٣ْذ ڃن ىٌح حٿ٤٬خځ ٷ٢ ، ٳڀْْ أٷپ ڃن ىٌح حٿليّغ ڃخ ّٚثڂ ٓڀٌٹ حٿٔٴخف ، ًٿٺ حٿٌُ‬
   ‫ِّىٍى حٿڀٸْڄخص ٫ڀَ ُٳَحص حٕنْن ، ًّٔخ٫يه ٫ڀَ حٿي٠ڂ ٛ٬ٌى حًٍٕحف ، ًٷي نٴيڂ أڅ ّٸظپ حٿلخٻڂ حٿـيّي كټخځ حٕڃْ ، أً أڅ‬
                    ‫ح‬
 ‫ّظوڀٚ رخٿٸظپ ڃن ڃنخٳْٔو ٫ڀَ حٿلټڂ ، أً ڃنخًثْو ٫ڀَ حٿٔڀ٤ش ، ٳٸي كيع ىٌح ٻؼًَْ ، ًأٷَد نڄخًؿو ڃٌرلش حٿڄڄخٿْٺ رخٿٸڀ٬ش‬
 ‫٫ڀَ ّي ڃلڄي ٫ڀِ ، ٿټن ڃخ ٙ نٴيڄو ، أڅ ّـڀْ حٿوڀْٴش ٳٌٵ حٿ٠لخّخ ، ًأڅ ّينؤ ٿو حٿ٤٬خځ ٳٌٵ رَٻش ڃن حٿيڃخء ، ً٫ڀَ رٔخ١‬
         ‫خ‬
‫ّظَؿَؽ ڃ٪ حٛ٤َح٩ حٕؿٔخى ، ً٫ڀَ أنٰخځ ڃن َٛحم حٿ٠لخّخ كْن ٌّحؿيٌڅ حٿڄٌص ، رپ ٍرڄخ ًىڂ ّٔ٬ٌڅ اٿْو ىَرً ڃن حٕٿڂ ًحٿ٬ٌحد‬
                                                            ‫..‬

   ‫نلن ىنخ أڃخځ طٔخإٽ ط٤َكو ىٌه حٿلخىػش، ًأڃؼخٿيخ ٻؼَْ، ٷزپ حٿٔٴخف ًر٬ي حٿٔٴخف ، ٍرڄخ ٿْٔض ريٌه حٿًَ٫ش ٳِ حٗهَحؽ ، أً‬
‫حٿلنټش ٳِ حٿظيرَْ ، أً حٿٔخىّش ٳِ حٿ٬زَْ ، ٿټنيخ ٳِ حٿنيخّش طلڄپ نٴْ حٿيٙٿش ًطنٸپ اٿْنخ نٴْ حٿَٓخٿش ، ّظٔخًٍ ٳِ ًٿٺ ڃٸظپ‬
      ‫كـَ رن ٫يُ ٫ڀَ ّي ڃ٬خًّش أً حٿلْٔن ٫ڀَ ّي ِّّي أً حرن حٿِرَْ ٫ڀَ ّي حٿلـخؽ أً ( ُّي رن ٫ڀِ ) ٫ڀَ ّي ى٘خځ .‬

              ‫خ‬
  ‫ًحٿظٔخإٽ ٫ن ٻنو حٿوٚٳش حٿظِ ّي٫ٌڅ أنيخ آٚڃْش ًّنخىًڅ ر٬ٌىطيخ ڃن ؿيّي ، ىپ ىِ آٚڃْش كٸً ٳنِنيخ رڄٸْخّ حٗٓٚځ ،‬
    ‫ٳظوَؽ ڃنو ، ًطنزٌ٫نو ، ًّنظيِ حٿلٌحٍ كٌٿيخ اٿَ ڃٌؿِ ڃٴْي ، ٳلٌحه أنيڂ حى٫ٌح أنيخ آٚڃْش ٳؤػزظنخ أنيخ ٿڂ طټن ، ًٻٴَ حهلل‬
     ‫خ‬   ‫ح‬                            ‫خ‬     ‫خ‬
   ‫حٿڄئڃنْن َٗ ( حٿوٚٳش ) ، أځ أنيخ ٻخنض كټڄً حٓظزيحىًّ ّظٔظَ رَىحء حٿيّن ، ٳنؼزض ٫ڀْيڂ حٿلـش ، ًنڀٸڄيڂ كـًَ ٫ڀڄخنًْ كْن‬
‫نٌٟق ٿيڂ حٿٴَٵ رْن حٓظزيحى حٿلټڂ حٿيّنِ ٳِ حٿ٬ٌٍٜ حٿٌٓ٤َ ، ٫ٌٍٜ حٙٓظزيحى ًحٿظ٬ٌّذ ًحٿـزًَص ، ً٫ڀڄخنْش حٿ٬َٜ حٿليّغ ،‬
                                       ‫٫َٜ حٿيّڄٸَح٣ْش ًكٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحكظَحځ حٓىڃْش .‬

    ‫ٙ‬                            ‫خ‬
  ‫أكٔذ أڅ حٕڃَ ٙ ّوَؽ ٫ن حى٫خء ڃن حٙى٫خءّن ، ًأكٔذ أّ٠ً أڅ حٗؿخرش ًحٟلش ٳِ حٿلخٿْن ، ٯَْ أڅ ًٿٺ ٻڀو ّ٤َف ٓئح ً أٻؼَ‬
                                                         ‫خ‬
                        ‫ًٌٟكً ، ًىٌ ٿٌٌٟكو ًرٔخ٣ظو ٙ ّلظخؽ ڃن حٿٸخٍة اٿَ ؿيي أً حؿظيخى ٗؿخرظو :‬

 ‫ه ٽ ٛلْق أڅ حٿ٬ڀڄخنْش ىڂ ٯَد ٙ ىڂ َٗٵ ، ًأنيخ ڃزٍَس ٳِ حٿَٰد رخٓظزيحى حٿلټڂ رخٿيّن أً رخٓڂ حٿيّن ، رْنڄخ ٿڂ ن٬َٱ نلن‬
                                              ‫ٙ‬       ‫ح‬
‫ٳِ حٿَ٘ٵ ن٨ًَْ ٿٌٿٺ ، أً ڃؼخ ً ٿو ؟ ، أكٔذ أنو ٿٌ ٻخڅ ڃزٍَ حٿ٬ڀڄخنْش ٳِ حٿَٰد ىٌ حٓظزيحى حٿلټڂ ٳِ حٿټنْٔش ، ٿټخڅ ڃزٍَىخ‬
  ‫ٳِ حٿَ٘ٵ ىٌ حٓظزيحى حٿلټڂ ٳِ ٧پ ( حٿوڀْٴش ) ، ٓڀ٤خڅ حهلل ٳِ أٍٟو ، حٿٸخطپ ٿڄن ّ٘خء ، حٿڄخنق ٿڀ٬٤خء ، ًحٿڄخنق ٿڀزٚء .‬
‫ًاًح ٻخڅ حٿٔٴخف ٷي ًٛٲ نٴٔو ٫ڀَ حٿڄنزَ رؤنو حٿٔٴخف حٿڄزْق ، ٳؤڅ ٍّخف رن ٫ؼڄخڅ ًحٿِ حٿوڀْٴش حٿڄنٌٍٜ ٫ڀَ حٿڄيّنش ٷي ًٛٲ‬
                                     ‫نٴٔو ٫ڀَ ڃنزَ حٿٌَٓځ رڄخ ىٌ أنټَ كْغ ٷخٽ :‬

                                    ‫ؽ‬
                                ‫( ّخ أىپ حٿڄيّنش ، أنخ حٕٳ٬َ حرن حٕٳ٬َ ) ( حٿْ٬ٸٌرِ – 2ٙ152 ) .‬

‫ًاًح طزخىَ حٿوڀٴخء رؤنيڂ ٓٴخكٌڅ ، ًطزخىَ حٿٌٙس رؤنيڂ أًٙى حٕٳخ٫ِ ، أّزٸَ ڃن ّي٫ِ أڅ حٙٓظزيحى رخٓڂ حٿيّن ىڂ ٯَد ، ًأڅ‬
                        ‫حٿ٬ڀڄخنْش ٻوٚٙ ڃنو ٳټَ ٯَرِ ًحٳي ٙ ٫ٚٷش ٿو رٌحٷ٪ حٿَ٘ٵ ًىڄٌڃو ؟‬

                   ‫ح‬
‫أكٔذ أڅ حٿز٬ٞ حٓڅ َّىى رْنو ًرْن نٴٔو ، ىخ ىٌ ّٜ٤خى ٳِ حٿڄخء حٿ٬ټَ ، ًّظٌٷٲ ٻؼًَْ ٫ني حٿٔٴخف كظَ ّنخٽ ڃؤٍرو ٳِ حٿ٤٬ن‬
 ‫ٳِ حٿوٚٳش حٗٓٚڃْش ، ٿټن ٍىنخ ٫ڀْو َّْٔ ، ٳڀْٔض ىنخٹ ٫ٚٷش رْن حٿٔٴخف ًرْن حٗٓٚځ أً حٿلټڂ رو ، ٳڀْٸپ ٫نو ڃخ ّ٘خء ،‬
  ‫ًٿْ٤٬ن ٳْو ٻڄخ ّ٘خء ، ًٿْلخًٍ ًٿْيحًٍ ، ٳڀْْ ٳِ ىٌح ٻڀو ٯنخء ، ٳخٿڄٔخٳش رْن كټڂ حٿٔٴخف ًحٿلټڂ رخٗٓٚځ ٻخٿڄٔخٳش رْن‬
                                       ‫حٍٕٝ ، ٓخر٪ أٍٝ ، ًحٿٔڄخء ، ٓخر٪ ٓڄخء ..‬

‫ًٿلٔن حٿل٦ – ك٨ِ ًك٦ حٿٸخٍة – أڅ حٿَى ٫ڀَ ًٿٺ ڃن أَّٔ ڃخ ّټٌڅ ، ٳڀٌٙ حٗٓٚځ ، حٿڄ٨يَ ٙ حٿـٌىَ ، ًحٿَىحء ٙ حٿڄ٠ڄٌڅ ،‬
                     ‫ٚ‬
   ‫ڃخ ٳ٬پ حٿٔٴخف ڃخ ٳ٬پ ، ٙ ىٌ ًٙ ٓخرٸٌه ، ًٙ ٙكٸٌه ، ٳؤُ ًٙء ٻخڅ َّر٢ حٿڄَُٜ ڃؼ ً رخٿٔٴخف ٳِ حٕنزخٍ ، أٿْْ ىٌ حٿٌٙء‬
  ‫ٿوڀْٴش حٿڄٔڀڄْن ، ًٿڀلخٻڂ رخٓڂ حٗٓٚځ ، ًأُ ىحٳ٪ ٿيٌح حٿٌٙء ، أٿْْ حٿيحٳ٪ ىٌ حٍٙطزخ١ رخٗٓٚځ ، ًؿٌْٕ حٕكخىّغ حٿنزٌّش‬
          ‫خ‬
 ‫حٿظِ نٔزيخ حٿٌٟخ٫ٌڅ ٿڀٌَٓٽ كٌٽ هٚٳش رنِ حٿ٬زخّ ، ًحؿظيخىحص حٿٴٸيخء ٫ن ٣خ٫ش حٿوڀْٴش ًٿٌ ٻخڅ ٯخٗڄً ، ًٳٔٶ حٿوخٍؽ ٫ن‬
‫حٿ٤خ٫ش ، ًٻٴَ حٿڄٴخٍٵ ٿڀـڄخ٫ش ، ًأُ ڃيهپ ٓخٷو حٿٔٴخف ٳِ ه٤خد طٌٿْظو ًطنخٷڀو حٿًَحس ، ًٍىىه حٿٌ٫خ٥ ، أٿْْ ىٌ ڃيهپ حٿ٬يٽ‬
                        ‫ؽ‬
                 ‫ًحٿظٸَ ًحٿ٬ٸْيس ، أٿْْ ىٌ حٿٸخثپ ٫ڀَ حٿڄنزَ( طخٍّن حٕڃڂ ًحٿڄڀٌٹ ٿڀ٤زَُ – 61 ٙ28 – 48 ) :‬

‫( حٿلڄي هلل حٿٌُ حٛ٤ٴَ حٗٓٚځ ًَٗٳو ً٫٨ڄو ًحهظخٍه ٿنخ ًأّيه رنخ ًؿ٬ڀنخ أىڀو ًٻيٴو ًكٜنو ًحٿٸٌحځ رو ًحٿٌحرْن ٫نو ًحٿنخَّٛن‬
 ‫ٿو ًأٿِڃنخ ٻڀڄش حٿظٸٌٍ ًؿ٬ڀنخ أكٶ ريخ ًأىڀيخ ًهٜنخ رَكڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷَحرظو – انِ ٍٕؿٌ أڅ ٙ ّؤطْټڂ حٿـٌٍ‬
                     ‫ڃن كْغ أطخٻڂ حٿوَْ ًٙ حٿٴٔخى ڃن كْغ ؿخءٻڂ حٿٜٚف ًڃخ طٌٳْٸنخ أىپ حٿزْض اٙ حهلل ) .‬

                                                       ‫خ‬
                                      ‫ًٕنو ٻخڅ ڃظٌ٫ټً ٳٸي أٻڄپ ىحًى رن ٫ڀِ حٿو٤زش ٳٸخٽ :‬

  ‫( ٿټڂ ًڃش حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًًڃش ٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًآٿو ًٓڀڂ ًًڃش حٿ٬زخّ ٍكڄو حهلل أڅ نلټڂ ٳْټڂ رڄخ أنِٽ حهلل ًن٬ڄپ‬
 ‫ٳْټڂ رټظخد حهلل ًنَْٔ ٳِ حٿ٬خڃش ڃنټڂ ًحٿوخٛش رَْٔس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ – أٿِڃٌح ٣خ٫ظنخ ًٙ طوي٫ٌح ٫ن أنٴٔټڂ‬
                                           ‫ح‬
 ‫ٳبڅ حٕڃَ أڃَٻڂ ، ٳبڅ ٿټپ أىپ رْض ڃًَٜ ًانټڂ ڃَٜنخ ، اٙ ًأنو ڃخ ٛ٬ي ڃنزَٻڂ ىٌح " ّٸٜي ڃنزَ حٿټٌٳش " هڀْٴش ر٬ي ٌٍٓٽ حهلل اٙ‬
  ‫أڃَْ حٿڄئڃنْن ٫ڀِ ًأڃَْ حٿڄئڃنْن ٫زي حهلل رن ڃلڄي " ًأٗخٍ رْيه اٿَ أرِ حٿ٬زخّ " ٳخ٫ڄڀٌح أڅ ىٌح حٕڃَ ٳْنخ ٿْْ روخٍؽ ڃنخ‬
                                             ‫كظَ نٔڀڄو اٿَ ٫َْٔ رن ڃَّڂ )‬

                              ‫حٿلټڂ رڄخ أنِٽ حهلل اًڅ ٻخڅ ًْٓڀظو اٿَ ٷڀٌد حٿنخّ ًرْ٬ظيڂ ًًٙثيڂ ..‬

                   ‫حٿَْٔ ٳِ حٿ٬خڃش ًحٿوخٛش رَْٔس ٌٍٓٽ حهلل ٻخڅ ڃخ ٫خىي ٫ڀْو حٿنخّ ًڃخ رخّ٬و حٿنخّ ٫ڀْو .‬

     ‫حٿليّغ حٿڄوظڀٶ ٫ن هٚٳش حٿ٬زخْْٓن كظَ ّٔڀڄٌىخ اٿَ ٫َْٔ رن ڃَّڂ ٻخڅ حٿٔزْپ اٿَ حٓظٔٚځ حٿَ٫ْش ٿٸيٍىخ ،‬
                                  ‫ًحٙنٰ٘خٽ ٫ن ٧ڀڂ حٿٌٙس ، رٜيٵ حٿنزٌءس حٿڄي٫خس ..‬

   ‫ىټٌح ريأ أڃَ حٿ٬زخْْٓن ، ًىټٌح ّزيأ أُ أڃَ ٿڀلټڂ حٿيّنِ ًطلض نٴْ حٿي٫خًُ حٿزَحٷش ، حٿظِ نٔڄ٬يخ ٻڄخ ٓڄ٬يخ حٿټٌٳٌْڅ‬
    ‫خ‬
‫رخٕڃْ .. حٿلټڂ رڄخ أنِٽ حهلل .. حٿَْٔ رَْٔس ٌٍٓٽ حهلل .. ط٤زْٶ َٗ٩ حهلل .. حٿ٬يٽ .. حٿزَٻش .. ًىټٌح ٻخڅ ّنظيِ حٕڃَ ىحثڄً .. ٻڄخ‬
 ‫ٍأّنخ ٳِ أًٽ ٫يي حٿٔٴخف ػڂ ٻڄخ ٓنٍَ ر٬ي ٫يي حٿٔٴخف ، ًٿٺ حٿٌُ ٙ ّنظيِ حٿليّغ ٫نو ، اٙ رٌٻَ ٓنش حٓظنيخ ، ػڂ أٛزلض‬
        ‫ٷخ٫يس ٿڄن طٚه ڃن هڀٴخء رنِ حٿ٬زخّ ، ًنٸٜي ريخ ٫يځ حكظَحځ حٿ٬يٌى ًحٿڄٌحػْٶ ، ًحٿٴظٺ رخٕنٜخٍ ٷزپ حٿڄنخى٠ْن .‬

 ‫خ‬
 ‫ًٷي ٳ٬پ حٿٔٴخف ًٿٺ ٳِ ًحٷ٬ظْن ٗيَْطْن حًٕٿَ كْن أ٫٤َ حرن ىزَْس ٷخثي ؿٌْٕ ڃًَحڅ رن ڃلڄي آهَ حٿوڀٴخء حٕڃٌّْن ، ٻظخرً‬
  ‫ّلڄپ اڃ٠خءه ًّظ٬يي ٿو رخٕڃخڅ ، ػڂ ٷظڀو ر٬ي أّخځ ڃن حٓظٔٚڃو ، ًحٿؼخنْش كْن ٷظپ ًَُّه أرخ ٓڀڄش حٿوٚٽ أكي ڃئِٓٔ حٿيًٿش‬
   ‫حٿ٬زخْٓش ٳِ حٿټٌٳش ، ًط٬ڄي أڅ ّظڂ ًٿٺ ٫ڀَ ّي أرِ ڃٔڀڂ حٿوَحٓخنِ ، حٿڄئْٓ حًٕٽ ٿڀيًٿش ، كْغ ٙ ّ٬َٱ طخٍّن حٿيًٿش‬
                                                ‫ٚ‬
    ‫حٿ٬زخْٓش ٳِ ٫يي حٿٔٴخف ٳ٠ ً اٙ ٿَؿڀْن ، أًٿيڄخ أرٌ ڃٔڀڂ حٿٌُ أْٓ حٿيًٿش ٳِ هَحٓخڅ ًٓڀڂ حٿوٚٳش اٿَ حٿٔٴخف ،‬
     ‫خ‬   ‫ح‬
 ‫ًػخنْيڄخ ٫زي حهلل رن ٫ڀِ ٫ڂ حٿٔٴخف ًٷخثي ؿٌْٕ حٿ٬زخْْٓن ٳِ ڃٌٷ٬ش حٿِحد حٿظِ حنظَٜ ٳْيخ ٫ڀَ حٕڃٌّْن حنظٜخًٍ نيخثًْ ، ًّٸخٽ‬
                                    ‫ٚ‬
                         ‫أڅ حٿٔٴخف ٻخڅ ّٔ٬َ ٿٸظپ حٙػنْن ، ًىٌ ڃخ ٙ نـي ىٿْ ً ٫ڀْو ٳِ ٻظذ حٿظخٍّن .‬

     ‫ح‬   ‫خ‬
  ‫ٯَْ أڅ أرخ ؿ٬ٴَ حٿڄنٌٍٜ ، ػخنِ حٿوڀٴخء حٿ٬زخْْٓن ، ًحٿڄئْٓ حٿلٸْٸِ ٿڀيًٿش حٿ٬زخْٓش ، ًحٿٌُ ّلظپ ٳْيخ ڃٌٷ٬ً ڃنخ٧ًَ ٿڄٌٷ٪‬
                               ‫ٙ‬
   ‫ڃ٬خًّش ٳِ ىًٿش حٕڃٌّْن ، ٷخځ رٌٿٺ حٿٌحؿذ هَْ ٷْخځ ، ٳٔڀ٢ أً ً أرخ ڃٔڀڂ حٿوَحٓخنِ ٿٸظپ ٫زي حهلل رن ٫ڀِ ، ػڂ طٌٿَ ىٌ‬
  ‫رنٴٔو ٷظپ أرِ ڃٔڀڂ ، ًٿڂ ّ٘ٴ٪ ٿو ْٛخف أرِ ڃٔڀڂ : حٓظزٸنِ ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٿ٬يًٹ ، رپ ٍى ٫ڀْو : ًأُ ٫يً ٿِ أ٫يٍ‬
                                                          ‫ڃنٺ ؟‬

    ‫ًٿْْ ٿڀٸخٍة أڅ ّظ٬ـذ كْن ّ٬ڀڂ أڅ أرخ ڃٔڀڂ ٿڂ ّٴ٬پ ٿڀٔٴخف ػڂ ٿڀڄنٌٍٜ اٙ ( ٻپ حٿوَْ ) ، ًأنو ٻخڅ ٛخكذ حٿٴ٠پ حًٕٽ‬
 ‫٫ڀْيڄخ ً٫ڀَ ىًٿظيڄخ ، ٿټن ًٿٺ رخٿظليّي ٻخڅ ٓزذ ٷظپ حٿڄنٌٍٜ ٿو ، ٳٸي ىهپ ٫ڀْو ًٿِ ٫ييه ( ٫َْٔ رن ڃٌَٓ ) ٳٌؿي أرخ‬
                                                              ‫ً‬
  ‫ڃٔڀڂ ٷظْٚ ، ( ٳٸخٽ : ٷظڀظو ؟ ٷخٽ : ن٬ڂ ، ٷخٽ : انخ هلل ًانخ اٿْو ٍحؿ٬ٌڅ ، ر٬ي رٚثو ًأڃخنظو ؟ ٳٸخٽ حٿڄنٌٍٜ : هڀ٪ حهلل ٷڀزٺ ! ًحهلل‬
                            ‫ٿْْ ٿٺ ٫ڀَ ًؿو حٍٕٝ ٫يً أ٫يٍ ڃنو ، ًىپ ٻخڅ ٿټڂ ڃڀٺ ٳِ كْخطو ؟ )‬
  ‫ىٌح نڄًٌؽ ڃؼخٿِ ٿڄخ ٫َٱ رخٓڂ حٿڄْټْخٳْڀْش ، نٔزش اٿَ ( ڃْټْخٳْڀِ ) ، ًحٿظِ نٌؿِ ٳِ طزََّ حٿٌْٓڀش رخٿٰخّش ، ًطٴٜپ ٳِ‬
  ‫ط٤زْٶ ًٿٺ ٫ڀَ ٗجٌڅ حٿلټڂ ًَْٓس حٿلټخځ ، ًطزيً ؿڀْش ٫ڀَ ّي حٿڄنٌٍٜ ، حٿٌُ ً٣ؤ رؤٷيحڃو أ٫نخٵ حٿَؿخٽ ، ًطٴَى رؤٓڀٌرو‬
                                              ‫ٙ‬
 ‫حٿڄڄِْ ٳِ حٿلټڂ ، ٳيٌ ّزيأ أً ً رخٿظوڀٚ ڃن أٛلخد حٿٴ٠پ ٫ڀْو ػڂ ّظلٌٽ اٿَ حٿڄ٬خٍْٟن ًىٌ ٙ ّ٬َٱ اٙ حٿٸظپ ًْٓڀش ٿڀٸ٠خء‬
                            ‫خ‬              ‫ٚ‬
                           ‫٫ڀَ ڃ٬خٍْٟو ، ًٙ ّ٬َٱ ٿڀ٬ٌح٣ٲ ٓزْ ً ، ًٙ ط٬َٱ حٿ٬ٌح٣ٲ اٿْو ٣َّٸً .‬

   ‫ًٕنو ٷٌُ ٿڂ ّلظَځ اٙ حٿٸٌس ، ًٿ٬پ ىٌح ڃخ ّٴَٔ ا٫ـخرو ري٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ ، ًًٛٴو ٿو رؤنو ( ٍؿپ رنِ أڃْش ) ، ػڂ ا٫ـخرو‬
‫حٿ٘يّي ر٬زي حٿَكڄن رن ڃ٬خًّش رن ى٘خځ ، ًحٿوڀْٴش حٕڃٌُ ٳِ حٕنيٿْ ، ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن ىِّڄش ؿْ٘و ٫ڀَ ّيّو ٳِ أٗزْڀْو‬
               ‫ٚ‬
  ‫، رپ ٍرڄخ ّٔزذ ىٌه حٿيِّڄش حٿظِ ٿڂ طَى٫و ، ًٿڂ طڄن٬و ڃن ڃلخًٿش حٓظڄخٿظو رخٿييحّخ ، ًًٛٴو ٷخث ً : (.. حٷظلڂ ؿَِّس ٗخٓ٬ش‬
 ‫حٿڄلپ ، نخثْش حٿڄ٤ڄ٪ ، ٫ٜزْش حٿـني ، َٟد رْن ؿنيىخ روٌْٜٛظو ، ًٷڄ٪ رز٬ٞ ٷٌس كْڀظو ، ًحٓظڄخٽ ٷڀٌد ٍ٫ْظيخ .. اڅ ًٿٺ ٿيٌ‬
                                               ‫حٿٴظَ حٿٌُ ٙ ّټٌد ڃخىكو ) .‬

            ‫خ‬
‫رپ ّٸخٽ أڅ حٿڄنٌٍٜ ىٌ حٿٌُ ٓڄَ ٫زي حٿَكڄن رٜٸَ ٷَّٖ ، ًٿڄخ ٳ٘پ ٳِ حٓظڄخٿظو رخٿظٌىى أ٧يَ ًؿيً آهَ ٕٓڀٌرو حٿْٔخِٓ‬
 ‫، ًىٌ حٿٌؿو حٿٌُ أ٧يَه طَ٘ٗپ ٳِ حٿلَد حٿ٬خٿڄْش حٿؼخنْش ٫نيڃخ أ٫ڀن أنو ڃٔظ٬ي ٿڀظلخٿٲ ڃ٪ حٿْ٘٤خڅ ٿيِّڄش حٿنخُّش ، ًىٌ‬
 ‫نٴْ ڃخ ٳ٬پ أرٌ ؿ٬ٴَ ، كْن طلخٿٲ ڃ٪ ( ٗخٍٿڄخڅ ) ػڂ ڃ٪ ( رزْن ) ڃڀټِ حٿٴَنـش ، ٟي ٫زي حٿَكڄن حٿوڀْٴش حٕڃٌُ حٿڄٔڀڂ ،‬
             ‫ًىٌ حٿظلخٿٲ حٿٌُ ٳ٘پ ٳِ ىِّڄش ٫زي حٿَكڄن ، ًنـق ٳِ ًحص حٿٌٷض ٳِ حٷَحٍ حٿٸخ٫يس حٿڄنٌٍّٜش :‬

 ‫حٳ٬پ أُ ِٗء .. حٓڀٺ أُ ٓزْپ .. طلخٿٲ ڃ٪ أ٫يٍ حٕ٫يحء .. حٿڄيڂ أڅ طٜپ اٿَ ٯخّظٺ .. ًطنظَٜ ٫ڀَ ٫يًٹ ، ًهٚٽ ًٿٺ ٻڀو‬
‫حنْ حٗٓٚځ ، ًطٰخٳپ ٫ن أكټخځ حٿٸَآڅ ، ًطـخىپ حٿٔنش ، ًحرظ٬ي رٸيٍ ڃخ طٔظ٤ْ٪ ٫ن َْٓس حٿَحٗيّن ، ًطٌٻَ ٳٸ٢ أنٺ ( ٓڀ٤خڅ‬
‫حهلل ٳِ أٍٟو ) ( ًٛٲ حٿڄنٌٍٜ ٿنٴٔو ٳِ ه٤زش ٗيَْس رخٿڄيّنش ) ( ً٧پ حهلل حٿڄڄيًى رْنو ًرْن هڀٸو ) ( حٿظ٬زَْ حٕىرِ حٿ٘خث٪‬
‫٫ني ًٛٲ حٿوڀٴخء ٳِ حٿ٬َٜ حٿ٬زخِٓ حًٕٽ ) ، ًحٓظني ٳِ كټڄٺ اٿَ كٶ رنِ حٿ٬زخّ ٳِ حٿوٚٳش ، ًٿْْ اٿَ كٶ حٿَ٫ْش ٳِ‬
                                                       ‫حٗهظْخٍ .‬

 ‫ًٿ٬پ ىٌح حٿڄنيؾ ىٌ ڃخ ٷخى حٿ٬ڀٌّْن اٿَ ڃنخى٠ش حٿڄنٌٍٜ ، ٳڄخ ىحځ حٿنٔذ ىٌ حٿٴْٜپ ، ٳيڂ أٷَد اٿَ حٿلټڂ ، ًأكٶ رخٿوٚٳش ،‬
   ‫ًٷي ىحٍ كٌحٍ ٣َّٲ رْن حٿڄنٌٍٜ ڃن نخكْش ، ًڃلڄي حٿ٬ڀٌُ حٿڄ٘يٌٍ رخٓڂ ( حٿنٴْ حٿِٻْش ) ًأهْو ارَحىْڂ ڃن نخكْش أهٍَ ،‬
‫ًڃز٬غ حٿ٤َحٳش أڅ حٿلٌحٍ ٻڀو ّيًٍ كٌٽ اػزخص أكٸْش حٿوٚٳش رخٿنٔذ ، ڃ٪ طـخىپ ٻخڃپ ٿڄخ ّٔڄَ رخٿ٘٬ذ ، أً ڃخ ٻخڅ ّ٤ڀٶ ٫ڀْو‬
  ‫ًٷظيخ حٓڂ حٿَ٫ْش ، ٳڄلڄي ( حٿنٴْ حٿِٻْش ) ًأهٌه ارَحىْڂ ، َّّخڅ أنيڄخ ڃن نٔپ ٫ڀِ ًٳخ٣ڄش ، ًأنيڄخ كٴْيح حٿٌَٓٽ ، ًأنيڄخ‬
‫ريٌح ًٿيٌح أكٶ ، ًحٿڄنٌٍٜ ٍَّ أڅ حٿ٬ڂ أٷَد ڃن حرن حٿ٬ڂ ، ًأنو رٌحٹ ًٿٌحٹ أكٶ ، ًأنخ – ر٬ي حٓظجٌحڅ حٿٸخٍة – أٍٍ أنيخ ڃؤٓخس أڅ‬
                                      ‫خ‬                   ‫خ‬
  ‫أرخّ٪ كخٻڄً ٿڄـَى أنو ڃن نٔپ ٫ڀِ ، أً أنخَٛ كخٻڄً آهَ ٕنو ڃن نٔپ حٿ٬زخّ ، ًأطـخًُ ٳؤٷٌٽ : أنو ٿٌ ٫خٕ ٿڀٌَٓٽ ڃن نٔڀو‬
                                                     ‫ح‬
‫ًٻٌٍ ، ڃخ رخّ٬ض كٴْيً ڃن أكٴخىه ٿڄـَى حنظٔخرو اٿْو ، ٳخٿنزٌس ٙ طٌٍع ، ًحٿٜٚف ٙ ّنظٸپ رخٿ٠ًٍَس ٿٖرنخء ، ًٙ ڃخن٪ أڅ ّټٌڅ ( نٌف )‬
                                                              ‫خ‬
                                     ‫نزًْ ، ًأڅ ّټٌڅ حرنو ٳِ ًحص حٿٌٷض ( ٫ڄپ ٯَْ ٛخٿق ) .‬

‫ٯَْ أڅ حٿ٤َّٲ ٳِ كٌحٍ حٿڄنٌٍٜ ًحٿنٴْ حٿِٻْش ، أنو حنظٸپ اٿَ حٿٰڄِ، ٳخٿنٴْ حٿِٻْش َّى ٫ڀَ ٫َٝ حٿڄنٌٍٜ رخٕڃخڅ رٰڄِس ڃٌؿ٬ش‬
 ‫كْن ٌّٻَ ( أُ حٕڃخنخص ط٬٤ْنِ ؟ أڃخڅ حرن ىزَْس ؟ أځ أڃخڅ ٫ڄٺ ٫زي حهلل رن ٫ڀِ ؟ أځ أڃخڅ أرِ ڃٔڀڂ ؟ ) ، ٳَْى ٫ڀْو حٿڄنٌٍٜ‬
                                        ‫ٚ‬                  ‫ح‬
  ‫ٯخڃًِ ٳِ حٿلٔن " ؿي حٿنٴْ حٿِٻْش " ٷخث ً : ( ػڂ ٻخڅ حٿلٔن ٳزخ٫يخ ڃ٬خًّش روَٵ ًىحٍىڂ ، ًٿلٶ رخٿلـخُ ًأٓڀڂ ْٗ٬ظو رْي‬
                                           ‫ڃ٬خًّش ، ًىٳ٪ حٕڃَ اٿَ ٯَْ أىڀو ) .‬

 ‫ًحٿڄنٌٍٜ َّْ٘ اٿَ ڃزخّ٬ش حٿلٔن ٿڄ٬خًّش أً رڄ٬نَ أىٵ اٿَ حٿٜڀق رْنيڄخ ، ًٿٺ حٿٜڀق حٿٌُ أػخٍ ڃ٘ټڀش رٔزذ ر٢ء ( ًٓخثپ‬
 ‫حٙطٜخٽ ) ٳِ طڀٺ حّٕخځ ، ٳٸي أٍٓپ حٿلٔن اٿَ ڃ٬خًّش ّٜخٿلو ٫ڀَ ًَٗ١ ڃخٿْش . ًٳِ نٴْ حٿٌٷض ٻخڅ ڃ٬خًّش ٷي حٍٓپ اٿَ‬
‫حٿلٔن ٛلْٴش رْ٠خء هظڂ أٓٴڀيخ ًطَٹ ٿڀلٔن أڅ ّ٘ظَ١ ٳْيخ ڃخ ّ٘خء ، ًًٛڀض حٿَٓخٿظخڅ ٳِ ًٷض ًحكي ، ً٣ڄ٪ حٿلٔن ٳټظذ‬
                                              ‫خ‬
  ‫ٳِ ٛلْٴش ڃ٬خًّش ًَٗ٣ً ؿيّيس ٣ڀذ ٳْيخ أٟ٬خٱ ڃخ ٣ڀذ ٳِ ٍٓخٿظو ، ً٫نيڃخ حٿظٸْخ طڄٔٺ ڃ٬خًّش رو٤خد حٿلٔن ًطڄٔٺ‬
       ‫4‬
  ‫حٿلٔن رو٤خد ڃ٬خًّش ػڂ طٜخٿلخ ٫ڀَ هڄٔش ڃّْٚن ىِ أڃٌحٽ رْض ڃخٽ حٿټٌٳش ( طخٍّن حٕڃڂ ًحٿڄڀٌٹ ٿڀ٤زَُ، ؽ – ٙ121 –‬
                                                       ‫521 ) .‬

  ‫ًٿٔنخ ٳِ ڃـخٽ طٸْْڂ ٳ٬پ حٿلٔن ، ًكٔزنخ أڅ نٌٻَ أنو حٓظَحف ًأٍحف ، أٍحف حٿڄٔڀڄْن ڃن حٿٸظخٽ ، ًأٍحف ٫زي حهلل رن ٫زخّ (‬
   ‫حٿٌُ ڃخ أڅ ٫ڀڂ رخٿٌُ َّّي حٿلٔن ٫ڀْو حٿٔٚځ أڅ ّؤهٌه ٿنٴٔو كظَ ٻظذ اٿَ ڃ٬خًّش ّٔؤٿو حٕڃخڅ ًّ٘ظَ١ ٿنٴٔو ٫ڀَ‬
                                          ‫حٕڃٌحٽ حٿظِ أٛخريخ ٳَ٘١ ًٿٺ ٿو ڃ٬خًّش ) .‬

  ‫ًٌٓٱ ّينؤ حرن ٫زخّ رڄخ كٜپ ٫ڀْو ڃن ڃخٽ حٿزَْٜس كظَ نيخّش كْخطو ، ٳٸي ٷظپ ٫ڀِ ًطنخُٽ حٿلٔن ًٓڄق ڃ٬خًّش ، ًٌٓٱ‬
              ‫ح‬                                          ‫خ‬
‫ّينؤ أّ٠ً حٿلٔن رڄخٽ حٿټٌٳش كظَ كْن ، ٳٌٔٱ ّظوڀٚ ڃنو ڃ٬خًّش ريّ حٿٔڂ ٿو كْن َّٗق ِّّيً ٿوٚٳظو ، ًن٬ٌى اٿَ حٿڄنٌٍٜ‬
 ‫ح‬                                         ‫ٚ‬
 ‫، حٿٌُ ٿڂ ّظلڄپ ڃلخًٍس ڃلڄي ٣ٌّ ً ، ٳٸزٞ ٫ڀَ أرْو ً٫ڄٌڃظو ًٻؼَْ ڃن أىڀو ًكزٔيڂ ڃ٬ٌرْن كظَ حٿڄٌص ، ًىخؿڂ ڃلڄيً‬
       ‫خ‬
 ‫رخٿڄيّنش ًٷخطڀو كظَ ٷظڀو ، ػڂ ىخؿڂ أهخه ارَحىْڂ ٳِ حٿزَٜس ًٷخطڀو كظَ ٷظڀو ًٿڂ ّټن حٿڄنٌٍٜ ٳِ ًٿٺ ٻڀو ڃيحٳ٬ً اٙ ٫ن حٿڄڀٺ‬
  ‫، ٳٸي ( ًٻَ أڅ حٿڄنٌٍٜ ىْجض ٿو ٫ـش ڃن ڃن ًٓټَ ٳخٓظ٤خريخ ، ٳٸخٽ : أٍحى ارَحىْڂ أڅ ّلَڃنِ ىٌح ًأٗزخىو ) ( ڃًَؽ حٿٌىذ‬
                                               ‫ٿڀڄٔ٬ٌىُ – ؽ3 ٙ903 ) .‬

 ‫ًحٿ٘خىي ىنخ أڅ أكي حٿ٤َٳْن ٻخڅ ّيحٳ٪ ٫ن ( حٿنٔذ ) ، ًأڅ حٿ٤َٱ حٓهَ ٻخڅ ّيحٳ٪ ٫ن ( حٿ٬ـش ) ، ًاڅ حٿڄٔڀڄْن ٳِ حٿٴَّٸْن‬
   ‫ٻخنٌح ّ٬ظٸيًڅ أنيڂ ّيحٳ٬ٌڅ ٫ن ٛلْق حٗٓٚځ ، ىٿْڀنخ ٫ڀَ ًٿٺ ڃخ كٴڀض رو ه٤ذ حٿٴَّٸْن ڃن آّخص ًأكخىّغ ًً٫ي رخٿـنخڅ‬
                                             ‫ح‬
   ‫ًً٫ْي رٔٸَ ، ًٿڂ ّټن حٕڃَ ٫ًَْٔ رخٿنٔزش ٿڄلڄي ًارَحىْڂ ٳآّخص حٿلټڂ رڄخ أنِٽ حهلل ڃٌؿٌىس ًڃخ أَّٔ أڅ ّنظٸپ ڃنيخ اٿَ‬
                              ‫ح‬
 ‫حٿليّغ ٫ن ٗڄخثپ حٿٌَٓٽ ، ًٳ٠خثپ ٫ڀِ ، ًٿڂ ّټن حٕڃَ ٫ًَْٔ أّ٠خ ٫ڀَ حٿڄنٌٍٜ ، ٳڄخ أٻؼَ حٕكخىّغ ٫ن ٗٶ ٫ٜخ حٿ٤خ٫ش ،‬
‫ًڃٴخٍٷش حٿـڄخ٫ش ، ًڃخ أَّٔ حٙٓظ٘يخى رآّخص حٗٳٔخى ٳِ حٍٕٝ ، ٳٸي ًٍُ ٫ن حٿڄنٌٍٜ أنو ٫نيڃخ طٔڀڂ ٻظخد حنظٜخٍ ؿْ٘و ٫ڀَ‬
                                                  ‫ارَحىْڂ ، طٚ ىٌه حّٓش :‬
          ‫ح‬                     ‫ح‬
   ‫( ًحٿٸْنخ رْنيڂ حٿ٬يحًس ًحٿزٰ٠خء اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ، ٻڀڄخ أًٷيًح نخًٍ ٿڀلَد أ٣ٴؤىخ حهلل، ًّٔ٬ٌڅ ٳِ حٍٕٝ ٳٔخىً ، ًحهلل ٙ ّلذ‬
 ‫حٿڄٴٔيّن ) . ػڂ ٛ٬ي اٿَ حٿڄنزَ ًٷخٽ : حٿٔ٬ْي ڃن ً٫٦ رَْٰه ، حٿڀيڂ ٙ طټڀنخ اٿَ هڀٸٺ ٳن٠ْ٪ ًٙ اٿَ أنٴٔنخ ٳن٬ـِ، ٳٚ طټڀنخ‬
                                                          ‫اٙ اٿْٺ .‬

    ‫ًىټٌح أٷن٪ أٳَحى ؿْٖ حٿڄنٌٍٜ أنٴٔيڂ رؤڅ حهلل نَٜ حٿلٶ ريڂ ، ًْٓـُِ حهلل حٿ٘خٻَّن ، ًأٷن٪ ڃن طزٸٌح ڃن ؿْٖ ڃلڄي‬
              ‫خ‬
‫ًارَحىْڂ أنٴٔيڂ رؤنو حهظزخٍ ڃن حهلل ، ًرٚء اٿَ كْن ، ًْٓـُِ حهلل حٿٜخرَّن ، ًحن٤ڀٶ ٻپ ٳَّٶ ٷخن٬ً رڄخ ح٫ظٸي أنو ؿِحإه ڃن ٫ني‬
                        ‫خ‬  ‫خ‬        ‫ح‬   ‫خ‬
  ‫حهلل ، ًٿڂ طنٸپ ٿنخ ٻظذ حٿظخٍّن هٚٽ ًٿٺ ٻڀو ڃٌٷٴً ڃ٘يٌىً ٿٴٸْو ، أً ىٳخ٫ً ٣ڀًْ ٫ن حٿلٶ ڃن اڃخځ ڃن أثڄش حٿڄٔڀڄْن ، ًڃخ‬
 ‫أٻؼَىڂ ٳِ ٫يي حٿڄنٌٍٜ ، ٳٸي ٫خَٛه أرٌ كنْٴش ، ًڃخٿٺ ، ًحًُٕح٫ِ ، ً٫ڄًَ رن ٫زْي ، ًٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ، ً٫زخى رن ٻؼَْ ، ًؿ٬ٴَ‬
‫رن ڃلڄي حٿٜخىٵ ، ًٯَْىڂ ، ًڃخ ٻخڅ ط٬ٌّذ حٿڄنٌٍٜ ٕرِ كنْٴش ًكزٔو ًؿڀيه ًىّ حٿٔڂ ٿو ٳِ حٿنيخّش اٙ ٿَٳ٠و ًّٙش حٿٸ٠خء‬
                   ‫خ‬        ‫ح‬
‫، ًڃخ ٻخڅ ؿڀي حٿڄنٌٍٜ ٿڄخٿٺ ًىٌ ٫خٍُ حٿـٔي ٯَْ ڃٔظٌٍ حٿ٬ٌٍس ط٘يًَْ رو اٙ ٿٌٻَه كيّؼً ٫ن حٿٌَٓٽ ٿڂ ّ٬ـزو ، ًٻٚ حٿڄٌٷٴْن‬
                            ‫ٚ‬                 ‫ٙ‬         ‫خ‬
   ‫ٙ ّٜڀلخڅ نڄًٌؿً ٿڀـيخى ، أً ڃؼخ ً ٫ڀَ ڃنخًأس حٿلخٻڂ اڅ كخى ، أً ىٿْ ً ٫ڀَ أڅ حٿلٶ ّ٬َٱ رخٿَؿخٽ ، ًّنَٜ رخٿَؿخٽ ، ًّنزَُ‬
                                                     ‫ٿڀيٳخ٩ ٫نو حٿَؿخٽ ..‬

                         ‫خ‬
     ‫ًٙ رؤّ أڅ ننيِ كيّغ حٿڄنٌٍٜ ، رليّغ حرن حٿڄٸٴ٪ حٿٌُ أٍٓپ ٿڀڄنٌٍٜ ٻظخرً َْٰٛ حٿلـڂ ، ٫٨ْڂ حٿٸْڄش أٓڄخه (ٍٓخٿش‬
        ‫خ‬        ‫خ‬
  ‫حٿٜلخرش ) نٜق ٳْو حٿوڀْٴش رلٔن حهظْخٍ ڃ٬خًنْو ، ًكٔن ْٓخٓش حٿَ٫ْش ، ًٻخڅ ٳِ نٜلو ٍٳْٸً ٻپ حٿَٳٶ ، ٍٷْٸً ٯخّش حٿَٷش ،‬
                                         ‫خ‬  ‫خ‬   ‫ح‬
 ‫ًٿ٬ڀو ٻخڅ ّنظ٨َ ڃن حٿڄنٌٍٜ طٸيًَّ أىرًْ ًڃخىًّ ّڀْٶ رـييه ، ًٿ٬ڀو ٿڂ ّظٌٍٜ أڅ ڃـَى آيحء حٿنٜق ٿڀڄنٌٍٜ ؿَّڄش ، ًأڅ ٯخّش ىًٍ‬
  ‫حٕىّذ ٳِ ٍأُ حٿڄنٌٍٜ أڅ ّڄيف ، ًڃنظيَ ىًٍ حٿڄٴټَ أڅ ّئّي ، ًأڅ ٫ٸخد ڃن ّظـخًُ ىًٍه ٻڄخ ٳ٬پ حرن حٿڄٸٴ٪ ، أڅ ّٴ٬پ رو ٻڄخ‬
               ‫ح‬
‫ٳ٬پ رخرن حٿڄٸٴ٪ ، حٿٌُ ٷ٤٬ض أ٣َحٳو ٷ٤٬ش ٷ٤٬ش ، ًٌّٗض ٫ڀَ حٿنخٍ أڃخځ ٫ْنْو ، ًأ٣٬ڂ اّخىخ ڃـزًَ ، ٷ٤٬ش ٷ٤٬ش ، كظَ أٻَڃو‬
 ‫حهلل رخٿڄٌص ٳِ حٿنيخّش ًٿ٬ڀو طٔخءٽ ًىٌ ّڄ٠ٮ ؿٔيه رؤڃَ أڃَْ حٿڄئڃنْن ، أُ أڃَْ ًأُ ڃئڃنْن ، ًٿ٬ڀو أىٍٹ ٓخ٫ظيخ ڃخ نظڄنَ أڅ‬
         ‫ح‬
  ‫ّيٍٻو ڃن ّظنخىًڅ رخٿوٚٳش ، ًّظٰنٌڅ رخٿٌٍٍ٘ ، ًّيخؿڄٌڅ حٿلټخځ ( حٿ٬ڀڄخنْْن ) ًّظًٌٍٜڅ ٳِ حٿيًٿش حٿيّنْش ڃًًٚ ، ًٳِ حٿلټڂ‬
        ‫خ‬    ‫ح‬                ‫ٙ‬                         ‫ٚ‬
‫رخٓڂ حٗٓٚځ ڃٌث ً ًٍكڄش ، ًٳِ حٿظ٤زْٶ حٿٴٌٍُ ٿڀَّ٘٬ش ًكيىخ ٫ي ً ًحٓظٸخڃش ، ًٳِ حٿيّڄٌٷَح٣ْش ؿًٌٍ ًكټڄً رخٿيٌٍ ، ًٿ٬ڀنخ‬
   ‫نٌٻَىڂ أڅ حٿڄنٌٍٜ ًاڅ ىهپ حٿظخٍّن ڃن رخد حٿـزًَص اٙ أنو طَٻو ڃن رخد ٍؿخٽ حٿيًٿش حٿ٬٨ڄخء ، ًىٌ اڅ ؿخٍ ٳزٴظٌٍ حٿز٬ٞ ڃن‬
  ‫حٿٴٸيخء ، ًهٌٱ حٿز٬ٞ ًٛڄض حٿز٬ٞ حٓهَ ، ًىٌ اڅ ٷٔخ ٳزييٱ رنخء ىْزش حٿيًٿش ، ًأٍٻخڅ حٿلټڂ رڄٸخّْْ ٫َٜه ، ًىٌ اڅ أٓخٽ‬
                                                         ‫ح‬
    ‫حٿيڃخء أنيخًٍ ، ٳٸي رنَ رٰيحى ًحٿَٛخٳش ًكڄَ ػٌٍٰ حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ، ًأ٫خى حٿظڄخٓٺ اٿَ رنْخنيخ ، ًٻخنض كټڄظو حٿزڀْٰش نٜذ‬
                                                           ‫٫ْنْو :‬

                                   ‫" اًح ڃي ٫يًٹ اٿْٺ ّيه ٳخٷ٤٬يخ اڅ أڃټنٺ ، ًاٙ ٳٸزڀيخ " .‬

                     ‫ح‬                        ‫ـ ـ‬
    ‫ًٷي ٻخڅ حٿَؿپ ڃن حٿٸٌس رلْغ ٿڂ ُّٸزِپ ّي أكي ، ًأًٍع ًٿيه حٿڄييُ ٍ٫ْش ڃ٤ْ٬ش ، ًػًٌٍٰ ڃنْ٬ش ، ًأًٍػيخ حٿڄييُ اٿَ ًٿيّو‬
   ‫حٿيخىُ ػڂ ىخًٍڅ حٿَْٗي ًأًٍػيخ ىخًٍڅ حٿَْٗي ًٕٙىه حٿؼٚػش حٕڃْن ٳخٿڄؤڃٌڅ ٳخٿڄ٬ظٜڂ ًأًٍػيخ حٿڄ٬ظٜڂ ٿٌٿيه حٿٌحػٶ ، ًرلټڂ‬
‫حٿٌحػٶ حنظيَ ڃخ ّ٬َٱ رخٿ٬َٜ حٿ٬زخِٓ حًٕٽ ، أٻؼَ ٫ٌٍٜ حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ني٠ش ًك٠خٍس ، ًاًح طٌهْنخ حٿٜيٵ ٿِىنخ ( ًٳٸيخ ً٣يخٍس )‬
                                        ‫خ‬   ‫خ‬
   ‫ًاًح أٍىنخ حٓظټڄخٽ حٿٌٍٜس ٕٟٴنخ ًٳٔٸً ًڃـٌنً ، ًٿْْ ٳْڄخ ًٻَنخه ڃزخٿٰش أً ٓ٬ِ ًٍحء ٓـ٪ حٿټڀڄخص أً ٣ن٤نش حٿًَُ ، ًانڄخ‬
                                      ‫خ‬
   ‫ىِ حٿلٸْٸش ٙ أٷپ ًٙ أٻؼَ ، ٳٸي حؿظڄ٪ ٻپ ًٿٺ ڃ٬ً ، ٳٴِ حٿني٠ش ًحٿل٠خٍس ِّىٌ ٫َٜ حٿڄؤڃٌڅ ًّظؤٿٶ ٳټَ حٿڄ٬ظِٿش ، ًطِىىَ‬
‫حٿظَؿڄخص ًّټٴِ أڅ نٌٻَ ٳِ حٿ٬َٜ حٿ٬زخِٓ حًٕٽ ڃن أٓڄخء حٿڀٌّْٰن : ْٓزٌّو ًحٿټٔخثِ ًڃن أٓڄخء حٕىرخء ًحٿڄئٍهْن ًحٿ٘٬َحء‬
                                                              ‫:‬

 ‫كڄخى حٿَحًّش ًحٿوڀْپ رن أكڄي ، ًحٿ٬زخّ رن حٙكنٲ ، ًر٘خٍ رن رَى ، ًأرٌ نٌحّ ، ًأرٌ حٿ٬ظخىْش ، ًأرٌ طڄخځ ، ًحٿٌحٷيُ ًحٕٛڄ٬ِ ،‬
                                                      ‫ًحٿٴَحء ًٯَْىڂ .‬

 ‫أڃخ ٳِ حٿٴٸو ًحٿ٤يخٍس ٳينخٹ : أرٌ كنْٴش ًڃخٿٺ ، ًحٿ٘خٳ٬ِ ، ًحرن كنزپ ، ًحًُٕح٫ِ ، ًحٿڀْغ رن ٓ٬ي ، ًٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ، ً٫ڄًَ‬
 ‫رن ٫زْي ، ًأرٌ ٌّٓٲ ( حٿلنٴِ ) ًأٓي حٿټٌٳِ ( حٿلنٴِ ) ، ًحٿِىَُ ، ًارَحىْڂ رن أىىڂ حٿِحىي ، ًنخٳ٪ حٿٸخٍة ، ًًٍٕ حٿٸخٍة ،‬
   ‫ًأرٌ ڃ٬خًّش حٿ٠ََّ ، ًٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ، ًڃ٬ًَٱ حٿټَهِ حٿِحىي ، ً٫ڀِ حٿَِٟ رن ڃٌَٓ حٿټخ٧ڂ ، ًأكڄي رن نَٜ حٿوِح٫ِ ،‬
 ‫ًٯَْىڂ ، أڃخ حٿٴٔٶ ًحٿڄـٌڅ ٳؤرٌحريڄخ ٻؼَْس ، ًٳنٌنيڄخ ٗظَ ، ًىنخٹ ٳِ حٿزيحّش ڃخ ّڄټن أڅ نٔڄْو رخٿڄنخم حٿ٬خځ ، ًىٌ حٗ٣خٍ‬
 ‫حٿٌُ ّٔڄق رخٿٴٔٶ ، ًٙ ّٔظنټٲ حٿڄـٌڅ أً ڃخ ىٌ أٻؼَ ، ٳٸي أڃظٖص ٫خٛڄش حٿوٚٳش رخٿلخنخص ، ًحنظَ٘ َٗد حٿوڄٌٍ ًحٿٰنخء ٳِ‬
                                          ‫خ‬   ‫خ‬
  ‫ڃـخٿْ حٿَ٫ْش ، ًًؿي حٿـڄْ٪ ڃوَؿً ٣َّٴً ٿڄخ ّٴ٬ڀٌڅ ، ٳٸي حٗظيَ ٫ن ٳٸيخء حٿلـخُ ارخكش حٿٰنخء ، ًحٗظيَ ٫ن ٳٸيخء حٿ٬َحٵ ڃن‬
                 ‫أطزخ٩ أرِ كنْٴش ارخكش حٿَ٘حد ، ٳـڄ٬ٌح رْن ٳظٌٍ حٿٴَّٸْن ، ًٿوٌٜح ڃٌىزيڂ ٳِ ٷٌٽ حٿ٘خ٫َ :‬

                ‫ًٳِ حٿَ٘حد ٍأُ أىپ حٿ٬َحٵ‬     ‫ٍأّو ٳِ حٿٔڄخ٩ ٍأُ كـخُُ‬

                                                   ‫أً ٳِ ٷٌٽ حرن حٿًَڃِ :‬

                ‫ًٷخٽ كَحڃخڅ حٿڄيحڃش ًحٿٔټَ‬     ‫أرخف حٿ٬َحٷِ حٿنزٌْ ًَٗرو‬

                ‫ٳلپ ٿنخ ڃن رْن ٷٌٿْيڄخ حٿوڄَ‬   ‫ًٷخٽ حٿلـخُُ: حٿَ٘حرخڅ ًحكي‬

                 ‫ًأَٗريخ ٙ ٳخٍٵ حٿٌحٍُ حٿٌٍُ‬   ‫ٓآهٌ ڃن ٷٌٿْيڄخ ٣َٳْيڄخ‬

                     ‫خ‬
  ‫ًٿ٬پ ر٬ٞ حٿٸَحء ّنيىٌ٘څ ، ًٍرڄخ ّٔڄ٬ٌڅ ٿڀڄَس حًٕٿَ أڅ أرخ كنْٴش ٷي أرخف أنٌح٫ً ڃن حٿوڄٌٍ ، رپ ًٿ٬ڀِ أٛخٍكيڂ رؤڅ ٳظٌٍ‬
  ‫أرِ كنْٴش ٷي أؿخرض ٫ڀَ ٓئحٽ كخثَ ٻخڅ ّيًٍ ٳِ ىحهڀِ ًأنخ أٷَأ ٫ن حٿَ٘حد ًحٿڄنخىڃش ٳِ ڃـخٿْ حٿوڀٴخء : ىپ ًٛپ ريڂ‬
  ‫حٿظلڀپ ڃن ٷٌْى حٿيّن ، ًحٿوًَؽ ٫ڀَ ٷٌح٫ي حٗٓٚځ ، أڅ ّـخىًَح رَ٘د حٿوڄَ ٳِ ڃـخٿٔيڂ ، ىًڅ أىنَ ٷيٍ ڃن حٿلٴخ٥ ٫ڀَ‬
                                                  ‫حٿڄ٨خىَ أڃخځ حٿَ٫ْش ؟‬
  ‫ًٿ٬پ ٳْڄخ ٫َٟو حٕٓظخً أكڄي أڃْن ٳِ ٻظخرو ٟلَ حٗٓٚځ ٫ن هٚٱ حٿٴٸيخء كٌٽ حٿوڄَ ًٍأُ أرِ كنْٴش ٳْيخ ڃخ ٌّٟق حٕڃَ‬
                                                    ‫ٿڀٸخٍة :‬

                           ‫خ‬
   ‫( ًىذ حٕثڄش حٿؼٚػش ڃخٿٺ ًحٿ٘خٳ٬ِ ًأكڄي رن كنزپ اٿَ ٓي حٿزخد رظخطً ، ٳٴًَٔح حٿوڄَ ٳِ حّٓش حٿٔخرٸش رڄخ ّ٘ڄپ ؿڄْ٪‬
                 ‫ح‬
‫حٕنزٌس حٿڄٔټَس ڃن نزٌْ حٿظڄَ ًحٿِرْذ ًحٿ٘٬َْ ًحٿٌٍس ًحٿ٬ٔپ ًٯَْىخ ًٷخٿٌح ٻڀيخ طٔڄَ هڄًَ ًٻڀيخ ڃلَڃش ، أڃخ حٗڃخځ أرٌ كنْٴش‬
                                          ‫ح‬
  ‫ٳٴَٔ حٿوڄَ ٳِ حّٓش ر٬َْٜ حٿ٬نذ ڃٔظنيً اٿَ حٿڄ٬نَ حٿڀٌُٰ ٿټڀڄش حٿوڄَ ًأكخىّغ أهٍَ ، ًأىٍ رو حؿظيخىه اٿَ طلڀْپ ر٬ٞ‬
  ‫ح‬
‫أنٌح٩ ڃن حٕنزٌس ٻنزٌْ حٿظڄَ ًحٿِرْذ اڅ ٣زن أىنَ ٣زن ًَٗد ڃنو ٷيٍ ٙ ّٔټَ ، ًٻنٌ٩ ّٔڄَ " حٿوڀْ٤ْن " ًىٌ أڅ ّؤهٌ ٷيًٍ ڃن‬
                            ‫خ‬
‫طڄَ ًڃؼڀو ڃن ُرْذ ٳْ٠٬يڄخ ٳِ انخء ػڂ ّٜذ ٫ڀْيڄخ حٿڄخء ًّظَٻيڄخ ُڃنً ، ًٻٌٿٺ نزٌْ حٿ٬ٔپ ًحٿظْن ، ًحٿزَ ًحٿ٬ٔپ . ًّ٨يَ حٗڃخځ‬
  ‫أرخ كنْٴش ٳِ ىٌح ٻخڅ ّظز٪ حٿٜلخرِ حٿـڀْپ ٫زي حهلل رن ڃٔ٬ٌى ، ٳٸي ٫ڀڄض ڃن ٷزپ أڅ حرن ڃٔ٬ٌى ٻخڅ اڃخځ ڃيٍٓش حٿ٬َحٵ ،‬
 ‫ً٫ڀڄض ڃٸيحٍ حٍٙطزخ١ رْن ٳٸو حرِ كنْٴش ًحرن ڃٔ٬ٌى ، ًىٿْڀنخ ٫ڀَ ًٿٺ ڃخ ًٍحه ٛخكذ حٿ٬ٸي ٫ن حرن ڃٔ٬ٌى ڃن أنو : ٻخڅ ٍَّ‬
  ‫كپ حٿنزٌْ ، كظَ ٻؼَص حٿًَحّخص ٫نو ، ًٗيَص ًأًّ٬ض ًحطز٬و ٫خڃش حٿظخر٬ْن ڃن حٿټٌٳْْن ًؿ٬ڀٌه أ٫٨ڂ كــيڂ، ًٷخٽ ٳِ ًٿٺ‬
                                                        ‫ٗخ٫َىڂ :‬

                 ‫ٳِ ؿٌٱ هخرْش ڃخء حٿ٬نخٷْي ؟‬   ‫ڃن ًح ّلَځ ڃخء حٿڄِڅ هخٿ٤و‬

                                  ‫انِ ٕٻَه ط٘يّي حٿًَحس ٿنخٳْو ، ًّ٬ـزنِ ٷٌٽ حرن ڃٔ٬ٌى )‬

‫ٻخڅ ڃخ ٓزٶ ىٌ حٿڄنخم حٿ٬خځ أً حٍْٕٟش حٿڄڄييس ٿڀٰنخء ًحٿَ٘حد ًڃخ َّطز٢ رْنيڄخ ڃن ٿيٌ ًٷْخڅ ًٯڀڄخڅ ، أڃخ حٿڀيٌ ٳٔڄش حٿ٬َٜ‬
  ‫، ًأڃخ حٿٸْخڅ ٳٴخٍٓيڂ حٿڄييُ ًًٿيه حٿَْٗي ، ًأڃخ حٿٰڀڄخڅ ٳٴظخىڂ حٿٌحػٶ ، ًٌٓٱ ّؤطِ كيّغ ٻپ ڃنيڂ ٳِ ڃٌٟ٬و ، ٯَْ انخ‬
                                                        ‫ٚ‬
                       ‫نظٌٷٲ ٷڀْ ً أڃخځ ٳظخًٍ حٿوڄَ حٿٔخرٸش ڃظؤڃڀْن ، ڃظ٬ـزْن ڃن ط٘يى حٿڄ٬خَّٛن .‬

 ‫ٳخٿز٬ٞ ڃنيڂ َّٜ ٫ڀَ أڅ ٫ٸٌرش حٿوڄَ أكي حٿليًى ، ًىٌ ٳِ ٧نِ ّظـخًُ حٿلٸْٸش رلٔن حٿنْش ، ًحٍٕؿق ٳِ طٸيَّنخ أنيخ ٫ٸٌرش‬
   ‫ط٬َِّّش ، ن٘ظَٹ ٳِ ىٌح ڃ٪ ٍأُ حٿْ٘ن ڃلڄٌى ٗڀظٌص ًٯَْه ، ًڃن حٿٌحٟق ٳِ ٳظٌٍ أرِ كنْٴش ، ًڃٌىذ حرن ڃٔ٬ٌى ، أڅ‬
            ‫خ‬
 ‫حٿ٬ٸٌرش ٷخَٛس ٫ڀَ حٿٔټَ حٿزْن ، أڃخ َٗد حٿٸڀْپ ڃن أٻؼَ أنٌح٩ حٿوڄٌٍ ٳٚ ٫ٸٌرش ٫ڀْو ، ًىنخ ّزيً ڃن٤ٸًْ أڅ طٔٸ٢ ٫ٸٌرش حٿزخث٪‬
 ‫ًحٿڄ٘ظَُ ًحٿنخٷپ ًحٿٜخن٪ .... اٿَ ٯَْ ًٿٺ ڃڄخ حؿظيي ر٘ؤنو حٿڄظ٘يىًڅ ًٓخٷٌح ٫ڀْو حٕىٿش ًحٕكخىّغ ، ًٙ رؤّ ڃخ ىڃنخ نظليع‬
  ‫٫ن حٿڄظ٘يىّن أڅ نٌٻَ اَٛحٍىڂ ٫ڀَ حٕهٌ رخٿلي حٕٷَٜ ٿڀ٬ٸٌرش ًىٌ حٿـڀي ػڄخنْن ، ًىڂ ٳِ ًٿٺ ّٔظنيًڅ اٿَ ٷْخّ ٿ٬ڀِ‬
                                        ‫حرن أرِ ٣خٿذ كْن ٓؤٿو ٫ڄَ حٿڄٌٍ٘س ٳٸخٽ :‬

                          ‫خ‬
 ‫ڃن ٓټَ ٳٸي ىٌٍ ، ًڃن ىٌٍ ٳٸي حٳظٍَ ًكيه ػڄخنٌڅ ، ًڃ٬نَ ىٌح أڅ ٫ڀًْ حٳظَٝ أڅ ڃن ّٔټَ ّٴٸي ٫ٸڀو ًأڅ ڃن ّٴٸي ٫ٸڀو‬
  ‫ّٔيپ ٫ڀْو ٷٌٱ حٓهَّن ، ًڃن ىنخ ّڄټن أڅ ّـڀي كي حٿٸٌٱ أُ ػڄخنْن ؿڀيس ، ًحٿَّٰذ أننخ ٿڂ ننخٷٖ ىٌح حٿٸْخّ أً نَحؿ٬و ،‬
 ‫ًٗخ٩ حٿظٔڀْڂ رو ًٻؤنو طنِّپ ڃن حٿظنِّپ ، رْنڄخ ىٌ ٳِ طٸيَّنخ ٷْخّ أٷپ ڃخ ٌّٛٲ رو أنو ٯَْ ىٷْٶ ، ٳڄخ أَّٔ أڅ نٌٔٵ ٫ڀَ‬
               ‫ڃنٌحٿو أٻؼَ ڃن ٷْخّ ًأٻؼَ ڃن ٫ٸٌرش ، ىًڅ أڅ ّڄڀٺ ڃن ٓڀڄٌح رخٿٸْخّ حًٕٽ أڅ ّ٬ظٌَٟح ٫ڀْنخ .‬

                                                          ‫ٚ‬
  ‫ٳڄؼ ً نٸٌٽ : ڃن ٓټَ ٳٸي ٌٛحرو ، ًڃن ٳٸي ٌٛحرو ُنَ ، أً ٷظپ ، أً َٓٵ ، ًكيه حٿَؿڂ ، أً حٿٸظپ ، أً حٿٸ٤٪ ، رپ نٔظ٤ْ٪ أڅ‬
       ‫نٸٌٽ : ڃن ٓټَ ٳٸي ٌٛحرو ، ًڃن ٳٸي ٌٛحرو ٳٚ ٫ٸخد ٫ڀْو ٳْڄخ ٳ٬پ ، ًّٔٸ٢ حٿٸْخّ ًحٙٓظيٙٽ ڃن أٓخٓو .‬

                       ‫خ‬
  ‫ًٿ٬پ أٯَد ڃخ ٙك٨نخه ، ٫ڀَ ٫ټْ ڃخ ٻنخ نظٌٍٜ ، أڅ حٿٔخرٸْن ٻخنٌح أٻؼَ طٔخڃلً ، ٍرڄخ ٕڅ حٿلْخس ٻخنض ڃ٬٤خءس ، ًٻخڅ حطٔخ٩‬
      ‫خ‬
  ‫أرٌحد حٙؿظيخى أكي ٫٤خّخىخ ، ًٷي ٓٸنخ ٳِ حٕڃٌٍ حٿڄ٘ظزيخص ٍهٜش حٿظنٸپ رْن ٳٸو حٿلـخُ ًٳٸو حٿ٬َحٵ ، ًنٌٔٵ أّ٠ً ڃخ ٻخڅ‬
              ‫خ‬                                           ‫ح‬
 ‫ڃنظًَ٘ كظَ ٫يي أؿيحىنخ حٿٸَّذ ، ًىٌ ط٬يى حٿًِؿخص ، حٿٌُ ٿڂ َّْٔه حٿيّن ٳٸ٢ ، رپ َّٔطو أّ٠ً ٓزپ حٿلْخس ، ًطٌٓ٪ حٿز٬ٞ‬
             ‫خ‬      ‫خ‬
 ‫ٳْو ڃؼپ حٿلٔن رن ٫ڀِ ، حٿٌُ ًٻَ أنو طًِؽ ٓز٬ْن ًٷْپ طٔ٬ْن ، ًأنو ٻخڅ ّظًِؽ أٍر٬ً ًّ٤ڀٶ أٍر٬ً ، ًحٿٌُ هِ٘ حٗڃخځ ٫ڀِ‬
                                 ‫خ‬
 ‫ڃن أڅ ّٴٔي ٫ڀْو حٿٸزخثپ ر٤ٚٵ رنخطيخ ، ٳټخڅ ّزخىٍىڂ ٛخثلً : ّخ أىپ حٿټٌٳش ٙ طًِؿٌح حٿلٔن ٳؤنو ٍؿپ ڃ٤ٚٵ ( طخٍّن حٿوڀٴخء‬
                                                     ‫ٿڀٌْٔ٣ِ 191 ) .‬

 ‫ًٿڂ ّٔڄ٪ أكي ٻٚڃو ، ٳٸي ٣ڄ٪ حٿټپ أً ط٤ڀ٪ اٿَ نٔپ ّنظٔذ ٿڀٌَٓٽ ، ًرـخنذ ًٿٺ ٻخڅ ىنخٹ رخرخڅ ٿڀظڄظ٪ رخٿلْخس ، ًحٿلْخس‬
  ‫ح‬
‫ٳِ حٿڄظ٪ ، رخد ڃنيڄخ ٿڂ ّوظڀٲ أكي ٫ڀْو ، ًاڅ ؿيڀو ر٬ٞ حٿڄ٬خَّٛن أً ٛ٬ذ ٫ڀْيڂ طٌٍٜه ، ًرخد آهَ أػخٍ ًٙ ِّحٽ ّؼَْ ٻؼًَْ ڃن‬
                                                         ‫حٿوٚٱ .‬

 ‫أڃخ حٿزخد حًٕٽ ٳيٌ حٿظَُٔ رخٿـٌحٍُ ، ًىٌ ؿخنذ ڃن ؿٌحنذ ن٨خځ حٿَٷْٶ ، حٿٌُ ٧يَ حٗٓٚځ ًىٌ ؿِء ڃن ا٣خٍ حٿلْخس ، ٳڀڂ ّنټَه‬
 ‫أً ّينو ، ًانڄخ كغ ٫ڀَ حٿ٬ظٶ ، ًىٌ رخد ڃن أرٌحد حٿوَْ ٫٨ْڂ ، ًؿخنذ ًً ٗؤڅ ؿڀْپ ڃن ؿٌحنذ ًٍف حٗٓٚځ ، طڀٺ حٿظِ نـيىخ‬
                         ‫خ‬
‫حٿٌْځ ڃظنخٓٸش ڃ٪ ٫خٿڂ حٿڄٔخًحس رْن حٿـڄْ٪ ، ًڃظنخٯڄش ڃ٪ اٿٰخء حٿَٷْٶ ٫خٿڄًْ ، رْنڄخ ٿٌ طٌٷٴنخ ٫ني ٧خىَ حٿنٚ ٕنټَنخ حٿڄٔخًحس ،‬
‫ًٙٓظنټَنخ حٗٿٰخء ، ًٕننخ ڃن أنٜخٍ حٿًَف ًحٿـٌىَ ، ٳبننخ نٴَٔ ڃٌٷٲ حٗٓٚځ ڃن حٿَٵ رڄخ نټٍَه ًن٬ْيه ىًڅ أڅ نڄپ ، ًىٌ أڅ حٿيّن‬
                             ‫خ‬   ‫خ‬
 ‫ٿڂ ّنِٽ ڃن أؿپ ٫َٜ ًحكي ، ًأڅ حٿٸَآڅ ٿڂ ّظنِٽ ٿټِ ّنخٓذ ُڃنً ڃ٬ْنً، ًانڄخ نِٽ حٿيّن ًطنِٽ حٿٸَآڅ ٿټپ ٫َٜ ًٿټپ ُڃخڅ ، ًىٌ‬
                                              ‫خ‬
 ‫ًاڅ ٓڄق رخٿَٵ ٳٸي طٔخڃق ڃ٘ـ٬ً حٿ٬ظٶ ، ًڃخٽ اٿَ حٿلَّش ، ًٿڂ ّټن ٿو أڅ ّ٠ْٶ ر٬َٜ أً ّظٌٷٲ ٫ني ُڃن ، ًىٌ ٳِ ٓڄخكو‬
     ‫رخٿَٵ أرخف ٿڀڄخٿٺ أڅ ّظڄظ٪ رخٿـخٍّش حٕنؼَ ، ًأڅ ّظٍَٔ ريخ ( أُ ّ٬خَٗىخ ) ًٍح٫َ أڅ ّنٔذ حٕرنخء ٓرخثيڂ ٳِ حٿٴَحٕ .‬

‫ًٻخڅ ٿڀـٌحٍُ ڃٜيٍحڅ ، أًٿيڄخ حٿَ٘حء ، ًػخنْيڄخ ٯنخثڂ حٿٴظق ، ًٷي حطٔ٪ حٿڄٜيٍ حٿؼخنِ ٳِ ٛيٍ حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ، ًط٬يىص ڃٌحٍىه‬
  ‫، ٳ٨يَص حٿـٌحٍُ حٿڄٌٿيحص ، حٿلٌٍ ، حٿًَڃْخص ًحٿٴخٍْٓخص ًحٿلزْ٘خص ، ًٻؼَ ( حٿ٬َٝ ) رڀٰش كْخطنخ حٿڄ٬خَٛس ، ًطـخًُ ( حٿ٤ڀذ )‬
                               ‫خ‬                    ‫ح‬
‫ٻؼًَْ ، كظَ أٛزق ڃ٬ظخىً ٳِ ٻظذ حٿظخٍّن حٗٓٚڃِ أڅ نٸَأ أڅ ٳٚنً أىيٍ ٿٰٚڃو ؿخٍّش أً ؿخٍّظْن ، ًكظَ ًٻَ حٿڄئٍهٌڅ أڅ حٗڃخځ‬ ‫ح‬
   ‫4‬                                          ‫ح‬
   ‫( ٫ڀِ ) ًىٌ أكي أٻؼَ حٿوڀٴخء ُىيً ٷي ( ڃخص ٫ن أٍر٪ نٌٔس ًطٔ٪ ٫َ٘س َّٓش ٍِٟ حهلل ٫نو ) ( حٿزيحّش ًحٿنيخّش ٙرن ٻؼَْ ځ‬
                                        ‫ؽ7ٙ442 . طخٍّن حٿوڀٴخء ٿڀٌْٔ٣ِ ٙ671 ) .‬
 ‫ًٷي ُحى ىٌح حٿَٷڂ كظَ أٛزق رخٿ٬َ٘حص ٳِ ٫يي أًحثپ هڀٴخء رنِ أڃْش ، ػڂ رخٿڄجخص ٳِ ٫يي ِّّؾ رن ٫زي حٿڄڀٺ ، ػڂ رخٓٙٱ ٳِ‬
‫٫يي حٿوڀٴخء حٿ٬زخْْٓن ، كظَ ًٛپ حٿَٷڂ اٿَ أٍر٬ش آٙٱ َّٓش ٻڄخ ًٻَنخ ٳِ كيّغ حٿڄظٌٻپ ، حٿٌُ ( ً٣ت حٿـڄْ٪ ) هٚٽ هٚٳظو‬
                      ‫ح‬
 ‫حٿظِ ىحڃض نلٌ ٍر٪ ٷَڅ ، ًىٌ ٍٷڂ ٷْخِٓ ٳْڄخ ن٬ظٸي ، ًّٔظ٤ْ٪ حٿٸخٍة أڅ ّـي ڃِّيً ڃن حٿليّغ ٫ن ىٌح حٿزخد ٳِ ( حٕٯخنِ )‬
  ‫ٿٖٛٴيخنِ ًٳِ ( أهزخٍ حٿنٔخء ) ٙرن ٷْڂ حٿـٌُّش ، ً ( ٣ٌٵ حٿلڄخڃش ) ٙرن كِځ ً ( حٗڃظخ٩ ًحٿڄئحنٔش ) ٕرِ كْخڅ حٿظٌكْيُ ،‬
 ‫ًٳِ أٷٌحٽ ٻؼَْ ڃن حٿوڀٴخء حٿظِ نٌٻَ ڃنيخ ٷٌٽ ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ ( ڃن أٍحى أڅ ّظوٌ ؿخٍّش ٿڀظڀًٌ ٳڀْظوٌىخ رَرَّش ، ًڃن أٍحى أڅ‬
         ‫ّظوٌىخ ٿڀٌٿي ٳڀْظوٌىخ ٳخٍْٓش ، ًڃن أٍحى أڅ ّظوٌىخ ٿڀويڃش ٳڀْظوٌه ًٍڃْش ) ( طخٍّن حٿوڀٴخء ٿڀٌْٔ٣ِ ٙ122 )‬

                ‫خ‬
  ‫ًٿ٬پ ىٌح حٿٸٌٽ ٻخٱ ٗٳلخځ ڃن ّظًٌٍٜڅ أڅ ڃنيؾ ( حٿظوٜٚ ) ڃنيؾ ٯَرِ ڃ٬خَٛ، ًٿ٬ڀنخ رو أّ٠ً ننيِ كيّغ حٿزخد حًٕٽ ڃن‬
  ‫حٿزخرْن حٿڀٌّن أَٗنخ اٿْيڄخ ، ًىٌ حٿزخد حٿٌُ ًٛٴنخه رؤنو ڃظٴٶ ٫ڀْو رٚ هٌٱ ، ًڃزخف رٚ ٗزيش ، ًاڅ ٻنخ نڀڄق ٧خىَس اّـخرْش‬
‫طظڄؼپ ٳِ ٫ظٶ حٿوڀٴخء ٕڃيخص حًٕٙى ، ًىِ ه٤ٌس ٳِ ٣َّٶ ٣ٌّپ حنظيَ ربنيخء حٿَٵ ًحٓظنټخٍه ىًڅ كَؽ ىّنِ ًىًڅ هًَؽ ٫ڀَ‬
                                              ‫ًٍف حٿيّن ًؿٌىَه ٻڄخ ًٻَنخ .‬

  ‫أڃخ حٿزخد حٿؼخنِ حٿڄوظڀٲ ٫ڀْو ، ٳيٌ ڃخ ٫َٱ رًِحؽ حٿڄظ٬ش ، ًٿٺ حٿٌُ أرخكو حٿٌَٓٽ ٳِ ٯًِطْن ، ػڂ كَڃو ٳِ كـش حٿٌىح٩ ،‬
  ‫ًٻخنض ارخكظو ٿڄخ ّڄټن أڅ ّ٤ڀٶ ٫ڀْو حٓڂ ( حٿ٠ًٍَس حٿٸٌٍٜ ) ٳِ ٧ًَٱ حٿًِٰ ، ًٻخڅ طلَّڄو ٿټٌنو اًح أرْق رب٣ٚٵ ٻخڅ أٷَد‬
                                                   ‫ٿڀِنخ ڃنو ٿڀًِحؽ .‬

                                                      ‫ٚ‬
  ‫ًىنخ نظٌٷٲ ٷڀْ ً كظَ ٙ ّليع ٿڀٸخٍة ٿزْ ، ٳبرخكظو ٿڀ٠ًٍَس ٳِ ًحٷ٬ظْن ( ٳِ ُڃن هْزَ ًٳِ ٫خځ حٿٴظق ) أڃَ ٿڂ ّوظڀٲ ٫ڀْو‬
                  ‫خ‬                           ‫خ‬
   ‫أكي ، ًطلَّڄو ٳِ كـش حٿٌىح٩ أّ٠ً ٙ هٚٱ ٫ڀْو ، ًًٛٴو رخٷظَحرو ڃن حٿِنخ أٻؼَ ڃن ٻٌنو ًُحؿً ٍأُ حرن ٫ڄَ كْن ( ٷخٽ ـ ٳْڄخ‬
 ‫ح‬              ‫خ‬
 ‫أهَؿو ٫نو حرن ڃخؿش ربٓنخى ٛلْق - : اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ " أًڅ ٿنخ ٳِ حٿڄظ٬ش ػٚػً ػڂ كَڃيخ ، ًحهلل ٙ أ٫ڀڂ أكيً‬
                           ‫طڄظ٪ ًىٌ ڃلٜن اٙ ٍؿڄظو رخٿلـخٍس " ( ٳٸو حٿٔنش – حٿْ٘ن ْٓي ٓخرٶ ) .‬

  ‫ًٳِ ٷٌٽ ٫ڀِ : ٿٌٙ طلَّڂ حٿڄظ٬ش ڃخ ُنَ اٙ ٗٸِ ، ًٳْڄخ نٸڀو حٿزْيٸِ ٫ن ؿ٬ٴَ رن ڃلڄي أنو ٓجپ ٫ن حٿڄظ٬ش ٳٸخٽ : ىِ‬
                                             ‫ٙ‬
                                          ‫حٿِنخ ر٬ْنو ( ٳٸو حٿٔنش – 34 ) .‬

                       ‫خ‬
  ‫أڃخ حٿلپ ٿڀ٠ًٍَس ٳيٌ ڃنيؾ َٗ٫ِ ڃٸزٌٽ َّٗ٤ش أڅ ّټٌڅ طٸيَّ حٿ٠ًٍَس ٛلْلً ، ًٿْْ أٻؼَ ڃن حٿٌَٓٽ ٷيٍس ٫ڀَ حٿظٸيَّ أً‬
                                                        ‫خ‬
                                      ‫ٌٛحرً ٳِ حٿلټڂ ٳيٌ حٿٌُ ٙ ّن٤ٶ ٫ن حٿيٌٍ .‬

           ‫ح‬    ‫خ‬     ‫خ‬
 ‫ًًُحؽ حٿڄظ٬ش رخهظٜخٍ ٗيّي ىٌ أڅ ّ٬ٸي حٿَؿپ ٫ڀَ حٿڄَأس ٿِڃن ڃليى ّظڄظ٪ ٳْو ريخ ( ٌّڃً أً أٓزٌ٫ً أً ٗيًَ .. ) ًًحٹ ٿٸخء ڃزڀٮ‬
       ‫خ‬   ‫خ‬              ‫خ‬          ‫خ‬
‫ڃ٬ْن ڃن حٿڄخٽ ، ًرڄـَى حنظيخء حٕؿپ ّنظيِ حٿ٬ٸي طڀٸخثًْ ، ًٳٸيخء حٿٔنش ؿڄْ٬ً ّـڄ٬ٌڅ ٫ڀَ طلَّڄو طلَّڄً ٷخ٣٬ً ڃٔظنيّن اٿَ‬
                                               ‫كيّغ حٿٌَٓٽ ٳِ كـش حٿٌىح٩ :‬

           ‫ٙ‬
        ‫( ّخ أّيخ حٿنخّ انِ ٻنض أًنض ٿټڂ ٳِ حٙٓظڄظخ٩ ، أٙ ًاڅ حهلل ٷي كَڃيخ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ) ( ٳٸو حٿٔنش – 24 ) .‬

  ‫ًّـڄ٪ أٯڀذ ٳٸيخء حٿٔنش ( ٍٯڂ ًٛٴيڂ ٿيٌح حٿًِحؽ رخٿِنخ ) ٫ڀَ حٓظز٬خى ٫ٸٌرش حٿَؿڂ ٿٌؿٌى ٗزيش نخطـش ـ ( ٫ڄخ ًٍُ ٫ن ر٬ٞ‬
  ‫حٿٜلخرش ًر٬ٞ حٿظخر٬ْن أڅ ًُحؽ حٿڄظ٬ش كٚٽ ، ًحٗظيَ ًٿٺ ڃن حرن ٫زخّ ٍِٟ حهلل ٫نو ) ٯَْ أڅ حٕڃَ ٷي حهظڀٲ رخٿنٔزش ٕٯڀذ‬
                                        ‫خ‬    ‫خ‬
‫ٳٸيخء حٿْ٘٬ش كْن أرخكٌه ، ًٳًَٔح نًٜ ٷَآنًْ رڄخ ّٴْي حٗرخكش ، ًنٴٌح أڅ طټٌڅ حٿٔنش نخٓوش ٿڀٸَآڅ ، ًٍى ٫ڀْيڂ ٳٸيخء حٿٔنش رَأُ‬
 ‫آهَ ٳِ طٴَْٔ حٿنٚ ، ًرڄنخٷ٘خص ڃٔظٴْ٠ش ٫ن ؿٌحُ نٔن حٿٔنش ٕكټخځ حٿٸَآڅ ڃٔظيٿْن رلټڂ حٿٌَٓٽ رخٿَؿڂ ٳِ حٿِنخ رْنڄخ‬
‫حٿنٚ حٿٸَآنِ ٙ ّظـخًُ حٿـڀي ًٿڂ َّى كټڂ حٿَؿڂ ٳِ حٿٸَآڅ ٫ڀَ حٗ٣ٚٵ ، ًىِ ٷ٠ْش هٚٳْش أهٍَ ٙ نَّي أڅ نٰ٘پ حٿٸخٍة ريخ ،‬
‫ًاڅ ٻنخ ننخٗيه أڅ ّلڀٶ ڃ٬نخ ٳِ ٓڄخء حٿظوْپ ٿيٌح حٿڄـظڄ٪ ، ًنٸٜي رو حٿڄـظڄ٪ حٗٓٚڃِ ٳِ ٛيٍ حٿي٫ٌس ًٿ٬يس ڃجخص طخٿْش ڃن‬
  ‫حٿٔنٌحص ، كْغ ط٬يى حٿًِؿخص ىٌ حٿٸخ٫يس ، ًحٿ٤ٚٵ َّْٔ ًحٿًِحؽ حٿـيّي أَّٔ ، ًحٿز٬ٞ ّٸن٪ رخٿًِؿخص حٍٕر٪ ًٙ ّ٤ڀٶ ڃنين اٙ‬
                  ‫خ‬                  ‫خ‬       ‫خ‬                ‫ح‬
   ‫نخىًٍ ًٿڀ٠ًٍَس ، ًحٿز٬ٞ حٓهَ ّ٤ڀٶ أٍر٬ً ٿْظًِؽ أٍر٬ً ىًڅ أڅ ّټٌڅ ًٿٺ ڃي٫خس ٿنٸي ، أً ٓززً ٙنظٸخى ، ًحٿـڄْ٪ ّظٍَٔ ًڃنيڂ‬
   ‫حٿِحىي حٿٸخن٪ رظٔ٬ش ٫َ٘ ، ًُىي( ٫ڀِ ) ًًٍ٫و ًنًِ٫و ٫ن حٿينْخ ًحٓظ٬ٚإه ٫ن ڃَّٰخطيخ ٙ ّلظخؽ اٿَ ٓني ًٙ ّ٬ٌُه ىٿْپ .‬

  ‫ًڃنيڂ ڃن ّٜپ رخٿَٷڂ اٿَ هخنخص حٿ٬َ٘حص ًحٿڄجخص ًحٓٙٱ ، ًٷ٤خ٩ ٻزَْ ڃن حٿڄٔڀڄْن ىڂ حٿْ٘٬ش ّ٠ْٴٌڅ اٿَ ًٿٺ كپ ًُحؽ‬
        ‫خ‬                    ‫ح‬   ‫خ‬
  ‫حٿڄظ٬ش ًٿٺ حٿٌُ ّزْق ٿڀڄٔڀڂ اڅ أ٫ـزظو حڃَأس أڅ ّظًِؿيخ ٌّڃً أً ٗيًَ أً ر٬ٞ ٗيَ ، ًّنٴليخ ڃٸخرپ ًٿٺ ڃزڀًٰ ڃن حٿڄخٽ ػڂ‬
 ‫ّٴخٍٷيخ ىًڅ اكٔخّ رٌنذ أً طؤنْذ ٿ٠ڄَْ، ىٌح ٻڀو ٳِ ا٣خٍ حٿلٚٽ اڅ ؿخًُنخ ًُحؽ حٿڄظ٬ش ٿيٍ حٿٔنش ، أً أًٍىنخه ٿيٍ حٿْ٘٬ش .‬

 ‫رْنڄخ طڄظڀت ٻظذ حٿظخٍّن ٫ن أًحهَ حٿ٬َٜ حٕڃٌُ ًأٯڀذ حٿ٬َٜ حٿ٬زخِٓ رؤكخىّغ حٿڄٰنْخص ًحٿٸْخڅ ًحٿٰڀڄخڅ ، ًىٌ ڃخ ن٤َكو ؿخنزً‬
 ‫خ‬
  ‫ڃٸظَّٜن ٫ڀَ حٿلٚٽ ، ڃظٔخثڀْن ٳِ ىيًء ىپ ىنخٹ ًٍَٟس ٿڀِنخ ٳِ ڃؼپ ىٌح حٿڄـظڄ٪ ؟ ، ًىپ ّ٬ٸپ أڅ ّي٫ِ أكي ٳِ ڃؼپ‬
                                          ‫ىٌح حٿڄنخم أڅ حٿ٬ٸخد رخٿَؿڂ ٳْو ٷٌٔس ؟‬

 ‫ٙ ٗٺ أڅ حٿٸخٍة ٌٓٱ ّظٴٶ ڃ٬ِ ، ًٌٓٱ ّئّينِ ٳِ أڅ ڃن ّؤطِ حٿِنخ ر٬ي ىٌح ٻڀو ، ًٍٯڂ ىٌح ٻڀو ًٳِ ٧پ ىٌح ٻڀو ، ڃوظپ‬
                             ‫خ‬
 ‫حٿ٬ٸپ رٚ ٗٺ ، ٗخً حٿ٤زْ٬ش رٚ ڃَحء ، ًٍرڄخ أنٜٴنخه ٳظٌٍٜنخه ٓخ٫ًْ ٿٚنظلخٍ، ٯَْ أڅ حهظٚٿو أً ًًٌٗه أً حنظلخٍه ٿن ّٜپ رو اٿَ‬
 ‫كظٴو رٔيٌٿش أً ٳِ َّٔ ، ٳيًڅ ًٿٺ ڃن حٿًَ٘١ ڃخ ّټخى ّٜپ ر٬ٸٌرش حٿِنخ اٿَ حٿٌٛٲ رخٙٓظلخٿش ، ٳٚري ڃن طٌحٳَ أٍر٬ش ٗيٌى‬
 ‫٫يًٽ ڃن حٿَؿخٽ ( ًٙ طٸزپ ٗيخىس حٿنٔخء ًٙ ٗيخىس حٿٴٔٸش ) ، ًأڅ ّ٘خىي ىئٙء ٳ٬پ حٿِنخ رڄخ ٙ ّظَْٔ اٙ ٿڄ٘خٍٹ ٿڀِنخس ٳِ‬
   ‫حٿٴَحٕ ، رپ اڅ ٗجض حٿيٷش ٳِ حٿٰ٤خء ، ڃ٪ طلَُ آهَ رؤڅ ّټٌڅ( ٷَْٜ حٿن٨َ ) كظَ ّ٘خىي ٫ڄڀْش حٿِنخ نٴٔيخ ( ٻخٿڄْپ ٳِ‬
                                            ‫حٿڄټلڀش ًحٿَٗخء " حٿلزپ " ٳِ حٿزجَ ) .‬

‫ًٿٌ ٗيي ػٚػش ڃنيڂ ًٗيي حٿَحر٪ روٚٱ ٗيخىطيڂ أً ٍؿ٪ أكيىڂ ٫ن ٗيخىطو أٷْڂ ٫ڀَ حٿ٘يٌى كي حٿٸٌٱ ًىٌ حٿـڀي ، ًٿ٬پ ىٌح‬
  ‫ىٌ حٿٔزذ ٳِ أننخ ن٬ؼَ ٳِ ٷَحءطنخ ٿټظذ حٿظخٍّن ٫ڀَ اٗخٍس ًٿٌ ڃن ر٬ْي اٿَ ط٤زْٶ ٿلي حٿَؿڂ ، رپ اڅ حٿڄَس حٿٌكْيس حٿظِ ٻخى‬
‫ّ٤زٶ ٳْيخ حٿلي ٳِ ٫يي ٫ڄَ ، حنظيض ، رـڀي حٿ٘يٌى ، ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن طْٸن حٿٸخٍة ، رپ ًٍرڄخ طْٸن ٫ڄَ نٴٔو ڃن حٿٴ٬پ ، ريٿْپ‬
           ‫ً‬
  ‫٫ٸخد حٿٴخ٫پ رنِ٫و ٫ن حٿٌّٙش ، ًحٿٸٜش طٔظلٶ أڅ طًٍَ ، ٿ٤َحٳش أكيحػيخ ، ًٿټٌنيخ ٳِ ًحص حٿٌٷض نڄًٌؿخ ّؼزض أڅ حٿزَ٘ ىڂ‬
 ‫حٿزَ٘ ٳِ ٻپ ٫َٜ ، ًأڅ ٫يي ٫ڄَ نٴٔو ٿڂ ّوپ ڃڄخ ٿٌ كيع حٿٌْځ ٿٌٛٴنخه رخٿټخٍػش ، ًٍٙطٴ٬ض حٌٕٛحص ٳِ ٻپ ًحى رخٓظنټخٍه ،‬
  ‫ٕڅ حٿٌحٷ٬ش ڃٔض أكي ًٙس حٕڃٜخٍ ، ًىٌ ڃخ ّڄټن أڅ ّٸخّ ٫ڀْو ٳِ ٫خٿڂ حٿٌْځ أكي حٿٌٍُحء أً ٫ڀَ ًؿو حٿيٷش أكي نٌحد ٍثْْ‬
                                                        ‫حٿٌٍُحء .‬

                                         ‫خ‬
   ‫ٳٸي ٻخڅ ( حٿڄَْٰس رن ٗ٬زش ) ًحٿًْ ٫ڀَ حٿزَٜس ٳِ ٫يي ٫ڄَ ( ٓنش71 ىـَّش ) ًكيع ڃنو أً ٷْپ ٫نو ڃخ ًَُّ حٿ٤زَُ ٳِ‬
                                     ‫ؽ‬
                              ‫طخٍّوو ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ ( طخٍّن حٿ٤زَُ – 3ٙ861 – 071 ) :‬

   ‫( ٫ن ٗ٬ْذ ٫ن ْٓٲ ٫ن ڃلڄي ًحٿڄيڀذ ً٣ڀلش ً٫ڄًَ ربٓنخىىڂ ٷخٿٌح ٻخڅ حٿٌُ كيع رْن أرِ رټَس ًحٿڄَْٰس حرن ٗ٬زش أڅ‬
     ‫حٿڄَْٰس ٻخڅ ّنخٯْو ًٻخڅ أرِ رټَس ّنخٳَه ٫ني ٻپ ڃخ ّټٌڅ ڃنو ًٻخنخ رخٿزَٜس ًٻخنخ ڃظـخًٍّن رْنيڄخ ٣َّٶ ًٻخنخ ٳِ ڃَ٘رظْن‬
  ‫ڃظٸخرڀظْن ٿيڄخ ٳِ ىحٍّيڄخ ، ٳِ ٻپ ًحكيس ڃنيڂ ٻٌس ڃٸخرڀش حٕهٍَ ، ٳخؿظڄ٪ اٿَ أرِ رټَس نٴَ ّظليػٌڅ ٳِ ڃَ٘رظو ٳيزض ٍّق‬
 ‫ٳٴظلض رخد حٿټٌس ٳٸخځ أرٌ رټَس ٿْٜٴٸو ، ٳزَٜ رخٿڄَْٰس ًٷي ٳظلض حٿَّق رخد ٻٌس ڃَ٘رظو ًىٌ رْن ٍؿڀِ حڃَأس ، ٳٸخٽ ٿڀنٴَ ٷٌڃٌح‬
  ‫ٳخن٨ًَح ، ٳٸخڃٌح ٳن٨ًَح ػڂ ٷخٽ حٗييًح ٷخٿٌح ًڃن ىٌه ، ٷخٽ أځ ؿڄْپ حرنش حٕٳٸڂ ، ًٻخنض أځ ؿڄْپ اكيٍ رنِ ٫خڃَ رن ٛ٬ٜ٬ش (‬
‫ٻٌح ٳِ حٕٛپ ًحٿڄٸٌٜى اكيٍ نٔخء رنِ ٫خڃَ ) ، ًٻخنض ٯخْٗش ٿڀڄَْٰس ًطَٰ٘ حٕڃَحء ًحَٕٗحٱ ، ًٻخڅ ر٬ٞ حٿنٔخء ّٴ٬ڀن ًٿٺ‬
                                                 ‫ح‬
 ‫ٳِ ُڃخنيخ ، ٳٸخٿٌح انڄخ ٍأّنخ أ٫ـخًُ ًٙ نيٍُ ڃخ حٿٌؿو ، ػڂ أنيڂ ٛڄڄٌح كْن ٷخڃض ، ٳڀڄخ هَؽ حٿڄَْٰس اٿَ حٿٜٚس كخٽ أرٌ رټَس رْنو‬
                                                      ‫ـ‬
  ‫ًرْن حٿٜٚس ، ًٷخٽ ٙ طُٜپ رنخ ، ٳټظزٌح اٿَ ٫ڄَ رٌٿٺ ، ًطټخطزٌح ٳز٬غ ٫ڄَ اٿَ أرِ ڃٌَٓ ٳٸخٽ ّخ أرخ ڃٌَٓ انِ ڃٔظ٬ڄڀٺ ،‬
   ‫انِ أر٬ؼٺ اٿَ أٍٝ ٷي رخٝ ريخ حٿْ٘٤خڅ ًٳَم ، ٳخٿِځ ڃخ ط٬َٱ ، ًٙ طٔظزيٽ ٳْٔظزيٽ حهلل رٺ ، … ، ػڂ هَؽ أرٌ ڃٌَٓ ٳْيڂ‬
       ‫ح‬        ‫ح‬    ‫ح‬
   ‫كظَ أنخم رخٿڄَري ، ًرڀٮ حٿڄَْٰس أڅ أرخ ڃٌَٓ ٷي أنخم رخٿڄَري ٳٸخٽ ًحهلل ڃخ ؿخء أرٌ ڃٌَٓ ُحثًَ ًٙ طخؿًَ ًٿټنو ؿخء أڃًَْ ، ٳبنيڂ‬
                              ‫خ‬
  ‫ٿٴِ ًٿٺ اً ؿخء أرٌ ڃٌَٓ كظَ ىهپ ٫ڀْيڂ ٳيٳ٪ اٿْو أرٌ ڃٌَٓ ٻظخرً ڃن ٫ڄَ ، ًانو ًٕؿِ ٻظخد ٻظذ رو أكي ڃن حٿنخّ ، أٍر٪‬
                                               ‫ٻڀڂ ٫ِٽ ٳْيخ ً٫خطذ ًحٓظلغ ًأڃَ،‬

                                     ‫ح‬
                      ‫" أڃخ ر٬ي ٳبنو رڀٰنِ نزؤ ٫٨ْڂ ٳز٬ؼض أرخ ڃٌَٓ أڃًَْ ، ٳٔڀڂ ڃخ ٳِ ّيٹ ، ًحٿ٬ـپ " .‬

                              ‫ح‬
 ‫ًٻظذ اٿَ أىپ حٿزَٜس : " أڃخ ر٬ي ٳبنِ ٷي ر٬ؼض أرخ ڃٌَٓ أڃًَْ ٫ڀْټڂ ، ٿْؤهٌ ٿ٠٬ْٴټڂ ڃن ٷٌّټڂ ، ًٿْٸخطپ رټڂ ٫يًٹ ، ًٿْيٳ٪‬
                        ‫٫ن ًڃظټڂ ، ًٿْلِٜ ٿټڂ ٳْؤٻڂ ػڂ ٿْٸٔڄو رْنټڂ ، ًٿْنٸِ ٿټڂ ٣َٷټڂ " .‬

 ‫ًأىيُ ٿو حٿڄَْٰس ًٿْيس ڃن ڃٌٿيحص حٿ٤خثٲ طي٫ِ ٫ٸْڀش ًٷخٽ انِ ٷي ٍْٟظيخ ٿٺ ًٻخنض ٳخٍىش ، ًحٍطلپ حٿڄَْٰس ًأرٌ رټَس ًنخٳ٪ رن‬
‫ٻڀيس ًُّخى ًٗزپ رن ڃ٬زي حٿزـڀِ كظَ ٷيڃٌح ٫ڀَ ٫ڄَ ، ٳـڄ٪ رْنيڂ ًرْن حٿڄَْٰس ، ٳٸخٽ حٿڄَْٰس " ٓپ ىئٙء حٕ٫زي ٻْٲ ٍأًنِ‬
‫، ڃٔظٸزڀيڂ أً ڃٔظيرَىڂ ، ًٻْٲ ٍأًح حٿڄَأس أً ٫َٳٌىخ ، ٳبڅ ٻخنٌح ڃٔظٸزڀِ ٳټْٲ ٿڂ أٓظظَ ، أً ڃٔظيرَُ ٳزؤُ ِٗء حٓظلڀٌح‬
                         ‫حٿن٨َ اٿَ ٳِ ڃنِٿِ ، ٫ڀَ حڃَأطِ ، ًحهلل ڃخ أطْض اٙ حڃَأطِ ، ًٻخنض ٗزييخ .‬

     ‫" ٳزيأ رؤرِ رټَس ٳ٘يي ٫ڀْو أنو ٍآه رْن ٍؿڀِ أځ ؿڄْپ ًىٌ ّيهڀو ًّوَؿو ٻخٿڄْپ ٳِ حٿڄټلڀو ، ٷخٽ ٻْٲ ٍأّظيڄخ ، ٷخٽ‬
                                   ‫ڃٔظيرَىڄخ ، ٷخٽ ٳټْٲ حٓظؼزض ٍأٓيخ ، ٷخٽ طلخڃڀض .‬

 ‫ػڂ ى٫خ ر٘زپ رن ڃ٬زي ٳ٘يي رڄؼپ ًٿٺ ، ٳٸخٽ حٓظيرَىڄخ أً حٓظٸزڀظيڄخ ( ّنٴَى حٿ٤زَُ رٌٻَ ىٌح حٙهظٚٱ ) ، ًٗيي نخٳ٪ رڄؼپ‬
                             ‫خ‬
 ‫ٗيخىس أرِ رټَس ، ًٿڂ ّ٘يي ُّخى رڄؼپ ٗيخىطيڂ ، ٷخٽ ٍأّظو ؿخٿًٔ رْن ٍؿڀِ حڃَأس ، ٳَأّض ٷيڃْن ڃو٠ٌرظْن طوٴٸخڅ ، ًآظْن‬
                                            ‫ح‬   ‫خ‬
 ‫ڃټٌ٘ٳظْن ، ًٓڄ٬ض كٴِحنً ٗيّيً ، ٷخٽ ىپ ٍأّض ٻخٿڄْپ ٳِ حٿڄټلڀو ٷخٽ ٙ ، ٷخٽ ٳيپ ط٬َٱ حٿڄَأس ٷخٽ ٙ ، ًٿټن أٗزييخ ، ٷخٽ‬
                                                         ‫ــ‬
                                                        ‫ٳظَنَق .‬

  ‫ًأڃَ رخٿؼٚػش ٳـڀيًح حٿلي ، ٳٸخٽ حٿڄَْٰس حٗٴنِ ڃن حٕ٫زي ، ٳٸخٽ : حٓټض ، حٓټض حهلل نؤڃظٺ ، أڃخ ًحهلل طڄض حٿ٘يخىس ٿَؿڄظٺ‬
                                       ‫رؤكـخٍٹ ) ( ٳِ ًٍحّش أهٍَ رؤكـخٍ أكي ) .‬

              ‫خ‬                             ‫خ‬   ‫خ‬  ‫خ‬
 ‫ًحٿًَحّش حٿٔخرٸش طٸيځ نڄًٌؿً ٍحث٬ً ًىٷْٸً ٿڄٌٻَس حطيخځ طٴْٜڀْش ، ّزيً ٳْيخ ٓزذ طٌحٳَ حٿ٘يٌى ڃٸن٬ً ، ًىٌ ٓزذ ٳَٟظو ٧ًَٱ‬
             ‫خ‬        ‫ح‬                 ‫خ‬
‫حٿزنخء ٳِ ٫َٜ ٫ڄَ، ًّزيً ٳْو ڃٌٷٲ حٿڄَْٰس ٟ٬ْٴً ، ًّزيً ٳْو ًٛٲ ًحٷ٬ش حٿِنخ ڃؼًَْ ، ًّزيً ٳْو أّ٠ً أڅ ٧خىَس ( أځ ؿڄْپ ) ٻخنض‬
                       ‫ح‬                     ‫خ‬
 ‫ٗخث٬ش ٿيٍ ٫ڀْش حٿٸٌځ ، ًّزيً ٳْو أّ٠ً أڅ حٿلي ٻخڅ ٫ڀَ ًٗٺ أڅ ّٸخځ ٿٌٙ أڅ ُّخىً ٳِ حٿڀل٨ش حٕهَْس طڀـڀؾ ٳِ ؿِثْش أً ٍػض‬
                                  ‫ٗزيش كْن ٷخٽ أنو ٿڂ ّظلٸٶ ڃن ًؿييخ ًاڅ ٻخنض ط٘زييخ .‬

                 ‫ح‬
‫ًٿنخ أڅ نٌٻَ ٿڀٸخٍة ىنخ ڃ٬ڀٌڃش ٣َّٴش ًىِ أڅ حٿڄَْٰس ر٬ي ًٿٺ ٻخڅ أكي ٷخىس ڃ٬خًّش ، ًأڅ ُّخىً ر٬ي ًٿٺ ٻخڅ أكي ٷخىس ٫ڀِ ، ًأنو‬
    ‫ٿڄخ طٌ٣ي حٕڃَ ٿڄ٬خًّش ، طٌٻَ حٿڄَْٰس ٳ٠پ ُّخى ٫ڀْو كْن طڀـڀؾ ٳِ حٿ٘يخىس ، ٳظٌٓ٢ ٿو ٿيٍ ڃ٬خًّش ، حٿٌُ ٷزپ حٿٌٓخ٣ش‬
 ‫ٳنٔزو اٿَ أرِ ٓٴْخڅ ًًٙه حٿزَٜس ، ػڂ أٟخٱ اٿْو حٿټٌٳش ، ًًٻَ ٫نو حٿظخٍّن ر٬ي ًٿٺ ڃخ ًٻَ ، ڃن ٷٌٔس ًر٤ٖ ًاٍىخد ، ًن٬ٌى‬
‫اٿَ كيّغ حٿڄَْٰس أً كخىػظو ، ًنظٔخءٽ ، ڃخًح ّٸٌٽ حٿڄظ٤َٳٌڅ ٿٌ كيع ڃن أكي نٌحد ٍثْْ حٿٌٍُحء أً حٿٌٍُحء أً حٿڄلخٳ٨ْن ڃخ كيع‬
                                            ‫خ‬
  ‫ڃن حٿڄَْٰس ، أٿڂ ّڄًٖح حٍٕؿخء َٛحهً ٫نيڃخ حنظلَص اكيٍ حٿٴظْخص ٳِ ڃنِٽ ڃڀلن ڃ٘يٌٍ ًطنخىًح رؤڅ ڃَٜ ٻڀيخ ٷي طلٌٿض اٿَ‬
                  ‫ڃخهٌٍ ، ًأڅ حٿ٬ٚؽ ٻخڃن ٳِ ط٤زْٶ كي حٿِنخ ، كظَ ط٬ٌى ( ڃَٜ حٿلخنش ) اٿَ ( ڃَٜ حٗٓٚځ ) .‬

 ‫ًاًح ٻخڅ أٓڀٌد رنخء حٿڄٔخٻن ٳِ ٫يي ٫ڄَ ىٌ حٿٔزذ ٳِ ٳ٠ْلش حٿڄَْٰس ، ٳڄخًح ّټٌڅ حٿلخٽ رخٿنٔزش ٿڄزخنْنخ حٿليّؼش ، حٿظِ ٙ‬
                   ‫ّٔظ٤ْ٪ ٳْيخ حٿيٌحء أڅ َّٳ٪ ْٖٗ حٿنخٳٌس أً ُؿخؿيخ ، نخىْٺ ٫ن أرٌحريخ ًڃٰخٿْٸيخ ًأٷٴخٿيخ ؟‬

   ‫ًاًح ٻخڅ طڀـڀؾ أكي حٿ٘يٌى ىٌ ڃزٍَ نـخس حٿڄَْٰس ، ٳڄخًح ّټٌڅ حٿلخٽ ٳِ ڃٌحؿيش ٗيٌى ڃينظيڂ حٿ٘يخىس ، ًٿٌ ُحىىڂ حٿڄَْٰس‬
                         ‫خ‬
   ‫هڄًٔ ٕٷٔڄٌح أنو ٻخڅ ڃٔظٸزڀيڂ ًأنيخ ٻخنض ًُؿظو ، ًٿٌ أنٸٜيڂ هڄًٔ ٕٷٔڄٌح أنو ٻخڅ ڃٔظيرَىڂ ًأنيخ ٻخنض أځ ؿڄْپ .‬‫خ‬
      ‫خ‬                ‫ح‬
 ‫ًن٬ٌى اٿَ طٔخإٙطنخ ٷزپ أڅ ّٴخؿجنخ – أً ّڄظ٬نخ – حٿڄَْٰس رٸٜظو ، ًن٠ْٲ اٿْيخ ؿيّيً ، ٍحؿْن ڃن حٿٸخٍة أڅ ّټٌڅ ڃنٜٴً ٳِ اؿخرظو‬
    ‫: ىپ رٌٓ٬نخ أڅ نٔخًُ ٳِ حٿ٬ٸٌرش رْن ڃن أطخكض ٿو ٧ًَٱ حٿلْخس ط٬يى حٿًِؿخص ًأطخكض ٿو ٧ًَٱ حٿٴظق ًحنظ٘خٍ حٿَٵ ط٬يى‬
   ‫حٿـٌحٍُ حٿڄٔظڄظ٪ رين كظَ رڀٰض حٿ٬َ٘حص ، ًأطخف ٿو حؿظيخى حرن ٫زخّ أً ڃٌىذ حٿظْ٘٪ ًُحؽ حٿڄظ٬ش ، ًرْن ٗزخرنخ حٿڄ٬خَٛ‬
        ‫حٿٌُ ٙ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّظًِؽ رٌحكيس ٿ٬ـِ ًحص حٿْي ٫ن ىٳ٪ حٿڄيَ ، ً٫ـِ اڃټخنْخص حٿڄـظڄ٪ ٫ن طٌٳَْ ڃٔټن حٿًِؿْش ؟‬

                 ‫خ‬
 ‫ىپ ّ٬خڃپ ىٌح ٫ڀَ ٷيځ حٿڄٔخًحس ڃ٪ ًحٹ ؟ ، أٙ ط٘ٴ٪ ٧ًَٱ حٿلْخس حٿڄ٬خَٛس ًٷي ًٻَنخ ٣َٳً ڃنيخ ٿ٘زخرنخ حٿڄ٬خَٛ ، ٻڄخ ٗٴ٬ض‬
                                         ‫٧ًَٱ حٿڄـخ٫ش ٿڀٔخٍٷْن ٳِ ٫يي ٫ڄَ ؟‬

  ‫نلن ىنخ ٙ طي٫ٌ ٿڀِنخ أً نزٍَ ارخكظو ٻڄخ ّلڀٌ ٿڀز٬ٞ ڃڄن ٙ ٍَّ حٿلْخس اٙ ڃن هٚٽ ٍؿپ ًحڃَأس ًحٿْ٘٤خڅ ػخٿؼيڄخ أڅ ّظٸٌٽ ًأڅ‬
‫ّٰڄِ ٫ن ؿيپ أً ّڀڄِ ٫ن ٗزٶ ، ًٙ نٴ٬پ ڃخ ّٴ٬ڀو حٿز٬ٞ ڃڄن ّئػًَڅ حٿٔٚڃش ٳْ٤خٿزٌڅ ربٷخڃش كي حٿِنخ ًأڅ ّټٌڅ حٿَؿڂ ٿڀڄلٜن‬
‫أً حٿڄلٜنش ٫ن ػٸش ٻخڃڀش ڃنيڂ أنو كي ڃٔظلْپ حٿظ٤زْٶ ، ًٕڅ حٿـَّڄش حٿظِ ط٬خٷذ ٫ڀْيخ حٿَّ٘٬ش أٷَد اٿَ اطْخڅ حٿٴ٬پ حٿ٬ڀنِ‬
                                   ‫خ‬
 ‫حٿٴخٟق ٳِ حٿ٤َّٶ ، ريأنخ نٌحؿو حٕڃَ رخٿڄن٤ٶ ًحٿ٬ٸپ ، طڄخڃً ٻڄخ ًحؿيو ٫ڄَ ٳِ كي حٿَٔٷش كْن طـخًُ ٧خىَ حٿنٚ ًحٿ٬ٸٌرش اٿَ‬
    ‫حٿ٬ٚٷش رْن حٕٓزخد ًحٿنظخثؾ ، رپ ًأٻؼَ ڃن ًٿٺ نٴظق ڃڀٲ كخىػش ڃخُحٿض ڃپء حٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ ، ًىِ كخىػش حٯظٜخد ٓظش ڃن‬
 ‫حٿ٘زخڅ ٿٴظخس ٻخنض طـڀْ ڃ٪ ه٤ْزيخ ٳِ اكيٍ حٿْٔخٍحص ٳِ ڃن٤ٸش نخثْش ٳِ ٟخكْش حٿڄ٬خىُ ، ًٷي أػزض طٸََّ حٿ٤زْذ حٿَ٘٫ِ‬
     ‫أنيخ ٫ٌٍحء ، ًٷي ٷخڃض حٿينْخ ًٿڂ طٸ٬ي رٔزذ ىٌه حٿلخىػش ، ًحن٤ڀٸض حٌٕٛحص ڃ٤خٿزش رظ٤زْٶ حٿَّ٘٬ش ًٻؤنيخ حٿلپ ، ً٧ڀض‬
 ‫حٿٜٴلخص حٿيّنْش طَىى ٫ڀَ ڃٔخڃ٬نخ ًأڃخځ أرٜخٍنخ ىًڅ ڃڀپ أً ٻٚٿش ڃٸٌٿش ًحكيس ڃظټٍَس : " ٣زٸٌح كي حٿِنخ " ، " ٣زٸٌح كي حٿِنخ " ،‬
 ‫رْنڄخ طٸََّ حٿ٤زْذ حٿَ٘٫ِ ّنٴِ ًحٷ٬ش حٿِنخ ڃن أٓخٓيخ ٕڅ حٿزټخٍس ٗزيش طنٴِ ط٤زْٶ حٿلي ربؿڄخ٩ حٿٴٸيخء ، ًٷي كټڂ حٿٸ٠خس‬
  ‫رب٫يحځ هڄٔش ڃن حٿ٘زخڅ ، ً٫يٽ حٿلټڂ ٳِ حٙٓظجنخٱ اٿَ ا٫يحځ حػنْن ، ًأىٿَ حٿڄٴظِ حٿٔخرٶ رليّغ ٫ن أڅ حٿلټڂ ڃ٤خرٶ‬
                                                        ‫خ‬
                            ‫ٿڀَّ٘٬ش ًحٛٴً حٿظيڄش رؤنيخ اٳٔخى ٳِ حٍٕٝ ، ًّ٬ڀڂ حهلل أنيخ ٿْٔض ٻٌٿٺ .‬

   ‫ٳ٬ٸٌرش حٗٳٔخى ٳِ حٍٕٝ طوظٚ رخٕڃٌحٽ ًٿْْ حٿٴًَؽ ، ًىِ ٫ٸٌرش ڃليىس ٳِ ٻپ ؿِثْش ٳْيخ ًٿيخ ڃن حٿًَ٘١ ڃخ ٙ ّن٤زٶ‬
  ‫٫ڀَ ىٌه حٿٸ٠ْش رلخٽ ، ًحٿنظْـش رزٔخ٣ش أڅ حٿٸخنٌڅ حٿلخٿِ ّ٬خٷذ ٫ڀَ ؿَحثڂ ّ٬َٔ ٫ڀَ حٿَّ٘٬ش أڅ ط٬خٷذ ٫ڀْيخ ، ًر٬ټْ‬
   ‫حكظْخؽ حٿڄـظڄ٪ حٿڄ٬خَٛ رؤٷيٍ ڃڄخ طٴ٬پ حٿَّ٘٬ش ، ٿْْ ٿ٬ـِ ٳْيخ ، ڃ٬خً حهلل ، رپ ٿٸٌٍٜ ڃن ّظنخًٿنيخ ڃن ىٌحس ًٛٲ حٿٸٌحنْن‬
   ‫حٿٌٟ٬ْش رخٿڄوخٿٴش ٿًَف حٗٓٚځ ، ًحَٗٛحٍ ٫ڀَ حٿظٌٷٲ أڃخځ ٧خىَ حٿنٚ ٙ ؿٌىَه ، ىئٙء حٿٌّن طَط٬ي ٳَحثٜيڂ كْن ن٤خٿزيڂ‬
                      ‫ٚ‬
 ‫رخٿظؤِٓ ر٬ڄَ ، ًرخٙؿظيخى ٻڄخ حؿظيي ، ًرظ٬٤ْپ ٧خىَ حٿنٚ اڅ ٻخڅ ط٤زْٸو ڃٔظلْ ً أً ٻخڅ ڃن حٿڄڄټن رخٿٸٌحنْن حٿٔخثيس ڃٌحؿيش‬
 ‫حٿـَّڄش ًحٿ٬ٸخد ٫ڀْيخ ًحٓظجٜخٿيخ اڅ أڃټن ، ًىٌ حٿييٱ حٿنيخثِ ٿ٘ٓٚځ ، ًحٿـٌىَ حٿلٸْٸِ ٿًَكو رپ انِ أطليحىڂ ٳِ ىيًء ،‬
                                                ‫خ‬
                    ‫ًأ٫ڀن ٿيڂ أننِ ٿن أٻظذ كَٳً ر٬ي ًٿٺ اڅ هَٔص حٿظليُ ، ًحٿلټڂ رْنِ ًرْنيڂ ٿڀٸَحء .‬

       ‫خ‬       ‫خ‬
 ‫أٷٌٽ ٿيڂ : أڃخڃټڂ ٳِ ٓـٚص حٿٸ٠خء ٷ٠خّخ ٿڀِنخ ًڃڀٴخص ٿٔىحد ط٬ٌى اٿَ نٜٲ ٷَڅ ، حىٌٍٓىخ ؿڄْ٬ً ًحرلؼٌىخ ؿڄْ٬ً ، ًح٫٤ٌنِ‬
 ‫ڃؼخ ً ًحكي ٿٸ٠ْش ًحكيس ّڄټن أڅ ّ٤زٶ ٳْيخ كي حٿِنخ ، ًرخٿ٤ز٪ ٳٚ ٫زَس ىنخ رخٙ٫ظَحٱ ، ٕڅ حٙ٫ظَحٱ ڃٸظَڅ رخٿ٬ٸٌرش حٿڄليًىس ٳِ‬‫ٙ‬
  ‫حٿٸٌحنْن حٿٔخٍّش ، ًٿٌ طٸٍَص ٫ٸٌرش حٿَؿڂ ٿڄخ ح٫ظَٱ ٍؿپ أً حڃَأس رخٿِنخ ًىٌه ريّيْش ٙ ّوظڀٲ كٌٿيخ أكي ، ًحٿ٬زَس ٻپ حٿ٬زَس ،‬
                                                   ‫رظٌحٳَ حٿًَ٘١ ًحٿلي ...‬

                                            ‫أ٫٤ٌنِ ٷ٠ْش ًحكيس ٗيي ٳْيخ أٍر٬ش ..‬

               ‫ًٍأٍ ٳْيخ حٍٕر٬ش حٿڄْپ ٳِ حٿڄټلڀش ، أً حٿَٗخء ٳِ حٿزجَ... ًٙ َْٟ ٳِ ڃِّي ڃن حٿظليُ حٿيخىة ...‬

 ‫أؿْزٌنِ ر٬ي حٿيٍّ ًحٿڄَحؿ٬ش ًحٿزلغ ٫ن ٓئحٽ أٻؼَ رٔخ٣ش ًىٌ : أٙ ط٬خٷذ حٿٸٌحنْن حٿٌْٟ٬ش ٫ڀَ ڃخ ٙ ط٤ٌٿو حٿَّ٘٬ش ٳِ ىٌح‬
                                   ‫حٿڄـخٽ ٳِ ٧پ ًَٗ٣يخ حٿٸخْٓش رپ ًحٿڄٔظلْڀش ؟.‬

‫أؿْزٌنِ ڃن أّن أطْظڂ رڄٸٌٿش أڅ حٿڄـظڄ٪ ّزْق حٿِنخ ًّي٫ٌ اٿْو ًّلغ ٫ڀْو ًّ٬ٴٌ ٫نو ؟ رْنڄخ حٿڄـظڄ٪ ّ٤ٌٽ رٸٌحنْنو حٿڄظـيىس ڃخ ٙ‬
                                       ‫ح ٚ‬
 ‫ّ٤ٌٿو حؿظيخىىڂ حٿٸخَٛ ، اڅ ٻخڅ ػڄش حؿظيخىً أٛ ً ، ًّلٴ٦ ٿڀڄـظڄ٪ كٸٌٷو ًىٌ ٫ْن ڃخ ّٔ٬َ حٗٓٚځ اٿْو ، ًّٜپ ر٬ٸٌرش ىظٺ‬
                                 ‫حٿ٬َٝ ، ًىِ ٿْٔض حٿِنخ رخٿ٠ًٍَس ، اٿَ حٿلټڂ رخٗ٫يحځ ؟ .‬

 ‫ًڃخًح ّ٠َْٻڂ اًح أػزض حٿڄَ٘٩ ًحٷ٬ش حٿِنخ ٳِ حٿٸٌحنْن حٿلخٿْش( رخٿڄټخطْذ ) أً ( رٌؿٌى ٯَّذ ٳِ حٿڄټخڅ حٿڄوٜٚ ٿنٌځ حٿلَّڂ ٳِ‬
  ‫حٿزٌْص حٿڄٔڀڄش ) ، أٿْْ ىٌح أٷَد اٿَ اڃټخنْش اػزخص حٿٌحٷ٬ش ڃن ٗيٌى حٿڄْپ ( حٿڄًَى ) ًحٿَٗخء ( حٿلزپ ( رٴظق حٿلخء ًٓټٌڅ‬
                                                         ‫حٿزخء ) ؟‬

‫ًڃخًح ّٴِ٫ټڂ ٳِ ا٫٤خء حٿٸٌحنْن حٿلخٿْش ٿڀًِؽ كٶ اٷخڃش حٿي٫ٌٍ أً ٫يځ اٷخڃظيخ ، أٿْْ ٳِ ىٌح كٴ٦ ٿٔڄ٬ش حٿزٌْص ًأَٓحٍ حَٕٓ‬
               ‫خ‬            ‫ٙ‬         ‫خ‬
‫ًٓظَ ٿڀ٬ٌٍحص ، ًىٍء ٿڀليًى رخٿٔظَ ؟ ، ًىذ أڅ ًُؿً ٫ڀڂ ػڂ ٫ٴخ ، ٷزٌ ً ڃنو ٿنٌرش حٿًِؿش ، أً كٴخ٧ً ڃنو ٫ڀَ ٓڄ٬ش أًٙىه ًرنخطو‬
    ‫ٳِ ڃيحٍٓيڂ أً ڃـظڄ٬خطيڂ ، أٿْْ ىٌح أٷَد اٿَ ًٍف حٗٓٚځ ڃن ٳ٠ق حٿًِؿش ًطيڃَْ ٓڄ٬ش حًٕٙى ًانيخء ڃٔظٸزپ حٿزنخص‬
                                                   ‫ًٓڄ٬ظين اٿَ حٕري ؟‬

                                               ‫خ‬
 ‫أځ أڅ حٗٓٚځ ٙ ّټٌڅ آٚڃً ٳِ ٫َٳټڂ اٙ اًح ؿڀي ًٳ٠ق ًٍؿڂ ًىڃَ ، ًطنټًَنو اًح ٫ٴخ ًطٔخڃق ًٓظَ ، ػڂ ٿڄخًح ٙ طظٴٸٌڅ ٫ڀَ‬
  ‫ٻڀڄش ٌٓحء ٻخڅ ٷزپ أڅ طٌحؿيٌنخ رخٿ٬ڄٌڃْخص ، ًحٿ٘٬خٍحص ، حٙطيخڃخص ، ٳخٕٓجڀش ٫يّيس ًٿْْ ىٌح ڃـخٿيخ ، ٕننخ ٿٔنخ رٜيى رلغ‬
 ‫ٳٸيِ ، ًڃؼخٿيخ حٿظٔخإٽ كٌٽ ٫ٚٷش حٿٔنش رخٿٸَآڅ ، ًاڃټخنْش نٔن حٿٔنش ٿنٚ ٷَآنِ ػخرض ٳِ أكي حٿليًى ، ًىٌح ٻڀو ّٴظق رخرً‬
 ‫خ‬
                                                         ‫خ‬
 ‫ًحٓ٬ً ٿٚؿظيخى ، ًٿڀنٸخٕ ، ًىٌ ٫ڀَ ٻپ حٕكٌحٽ ٙ ّٴظق نخٳٌس ًحكيس ٿڀظ٘ټْٺ ٳِ حّٗڄخڅ أً حٿلټڂ رخٿټٴَ أً حٙطيخځ ٳِ حٿ٬ٸْيس‬
                                            ‫، ًڃخ ٻخڅ أٯنخنِ ٫ن ىٌح حٿليّغ .‬

  ‫ٿٌٙ أننِ ڃئڃن رؤڅ حٗٓٚځ ٫ڀَ ڃٴظَٵ ٣َٵ ، ًأنو ٙري ٓخثَ اٿَ كْغ َّّي حهلل حٿَكڄش ٿ٬زخىه ، ًحٙنظٜخٍ ٗٓٚڃو ًحٙٓظڄَحٍ‬
     ‫ح‬
     ‫ٿ٬ٸْيطو ، ًأڅ حٗٓٚځ ٿن ّ٠خٍ رخٿڄظ٬ٜزْن اٙ اٿَ كْن ، ًٿن ّوظڀٲ رخٿـخڃيّن اٙ اٿَ كْن ، ًٿن ّ٘خٍٹ ٳِ حٿلْخس أريً‬
 ‫رخٿڄَط٬يّن ٫ن ٷٌٍٜ ٳِ حٿٴيڂ أً ٫ـِ ٳِ حٙؿظيخى أً ؿڄٌى ٳِ حٿظٴټَْ، ًأننخ ٳِ كخؿش اٿَ أڅ نٸزپ ٫ڀَ حٿلْخس رخٗٓٚځ ، ٙ أڅ‬
 ‫نيٌٍ ٫ڀْيخ رخٗٓٚځ ، ًأننخ ٳِ كخؿش اٿَ أڅ نلخٳ٦ ٫ڀَ حٗٓٚځ حٿ٬ٸْيس ، ٙ أڅ نټظٴِ رلٴ٦ حٗٓٚځ حٿنٌٜٙ ، ًأننخ ٳِ كخؿش‬
   ‫اٿَ أڅ نوظَٵ حٿلْخس رخٗٓٚځ ، ٙ أڅ نوظَٵ حٿلْخس رخٗٓٚځ ، ًحٗٓٚځ رلڄي حهلل أٷَد اٿَ حٿلْخس ڃن ّزظ٬يًڅ ٫نيخ رخٿٸٌٽ ،‬
‫ًّنيڀٌڅ ڃنيخ رخٿٴ٬پ ، ًّلڀڄٌڅ ريخ ٣ٌ٩ رنخنيڂ رخٿلټڂ ، ًّٴِ٫ٌنيخ ًّٴِ٫ٌڅ اٿْيخ روڀ٢ أًٍحٵ حٿيّن رخٿْٔخٓش ، ًحٿْٔخٓش رخٿيّن ،‬
 ‫ًحٿ٬نٲ رخٿڄٌ٫٨ش ، ًحٿڄٌ٫٨ش رخٿ٤ڄ٪ ، ًحٿ٤ڄ٪ رخٿڄِحّيس ، ًحٿڄِحّيس رَ٘حء حٿٌڃڂ ، ًأرٌحد َٗحء حٿٌڃڂ ٳِ كْخطنخ ٗظَ ، ٳٸي ٫َٳنخ‬
    ‫ٳِ حٿٔنٌحص حٕهَْس ڃنخٛذ حٿڄٔظ٘خٍّن ٿڀزنٌٹ ( حٗٓٚڃْش ) ، ًحٿَ٘ٻخص ( حٗٓٚڃْش ) ، ًٍكٚص حٿ٘ظخء ًحٿْٜٲ ٿڀيًٽ (‬
 ‫حٗٓٚڃْش ) ، ٿڀظ٬َٱ ٫ڀَ ڃٔخٍ حٿظـَرش ( حٗٓٚڃْش ) ، ًٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ ر٬ٞ حٕڃٌحٽ حٿِٻخس ٿظٌُّ٬يخ ٫ڀَ ( حٿڄٔڀڄْن ) ٳِ ڃَٜ‬
                                          ‫، أً انٴخٷيخ ٫ڀَ أڃٌٍ حٿي٫ٌس ( حٗٓٚڃْش ) .‬

‫ًنلن ٳِ ىٌح ٙ نظليع ڃن ٳَح٭ ، أً ٫ن ىْن ڃن حٿڄخٽ أً َّْٔ، ًىٿْڀنخ نؤهٌه ڃن أٿٔنظيڂ ، ٳٸي َٛف كخٳ٦ ٓٚڃش ٿڀٜلٲ رؤنو‬
    ‫ؿڄ٪ ٿزنخء ڃٔـي حٿنٌٍ ڃڀٌْڅ ًنٜٲ ڃڀٌْڅ ؿنْو ڃن طزَ٫خص ( حٿڄٔڀڄْن ) ٳِ حٿوڀْؾ ٳِ ٍكڀش ٿو اٿَ ىنخٹ ٿڄيس أٓزٌ٩ ،‬
               ‫خ‬
 ‫ًحٓظنټَ أكي ٻزخٍ ٍؿخٽ حٿي٫ٌس ڃخ نَ٘ه حٕىَحځ حٙٷظٜخىُ ٫ن أنو كٜپ ٫ڀَ ٫َّ٘ن أٿٲ ىًٍٙ ٓنًٌّ ٻڄټخٳؤس حٓظ٘خٍّش ً٣خٿذ‬
                               ‫خ‬
    ‫رظٜلْق ڃخ نَ٘ ٕڅ حٿڄزڀٮ ػٚػٌڅ ، ًاًح أڃ٤َص ٓڄخء ( حٿي٫ٌس ) أٿٌٳً رخٿ٬َ٘حص ٳِ حٿيحهپ ، ًرخٿڄجخص ٳِ حٿوخٍؽ ، ٳٚ ؿنخف‬
  ‫٫ڀْيڂ اڅ ىخؿڄٌنخ ، ًٙ طـؼَّذ ٫ڀْيڂ اڅ ٻٴًَنخ ، ًٙ رؤّ ٫ڀْيڂ اڅ ٷخطڀٌنخ ، ًٙ ٯَحرش اڅ هَؽ ٫ڀْنخ ر٬ٞ حٿٔخٓش رخٿنٸي طڄڀٸً‬
  ‫خ‬
    ‫ًڃِحّيس ، ًٿٌ ٗجنخ حٙٓظ٤َحى ٳِ ىٌح حٿزخد ٕٳ٠نخ ، ٿټنخ ن٘٬َ أننخ أٍىٸنخ حٿٸخٍة ًٍرڄخ أٛزنخه رخٿڄٚٿش ، ٳٸي أ٣ڀنخ ٳِ ٷَحءطنخ‬
                          ‫حٿـيّيس ٿًٍٖحٵ حٿٸيّڄش ، ًًؿينخ أنيخ ًػْٸش حٿٜڀش رڄخ نَحه ٳِ أّخڃنخ حٿڄ٬خَٛس .‬

  ‫ًٿ٬ڀنخ نڄٔٺ ٫ن حٙٓظ٤َحى ٫ڀَ ً٫ي رټظخرخص ٷخىڃش ، نظليع ٳْيخ ٫ن حٿَْٗي ًڃخ أىٍحٹ ڃخ حٿَْٗي ، ً٫ن حٿڄؤڃٌڅ ًڃخ أىٍحٹ ڃخ‬
  ‫حٿڄؤڃٌڅ ، ً٫ن حٿڄ٬ظٜڂ ًڃخ أىٍحٹ ڃخ حٿڄ٬ظٜڂ ، أڃخ حٿٌحػٶ ، ًىٌ آهَ هڀٴخء حٿ٬َٜ حٿ٬زخِٓ حًٕٽ ، ٳٚ أكٔذ أننِ أٓظ٤ْ٪ ڃ٪‬
                 ‫ح‬   ‫خ‬                                  ‫ً‬
 ‫َْٓطو ٛزَح ، ًٙ أكٔذ أڅ حٿٸخٍة ٌٓٱ ّنَٔ رٔيٌٿش ڃخ ٓؤًٻَه ٫نو ، ٳٸي ٳظق رخرً ؿيّيً ڃن أرٌحد حٿوٚٳش ( حٗٓٚڃْش ) ،‬
      ‫ٚ‬                 ‫ح‬   ‫ح‬                         ‫ح‬  ‫خ‬
 ‫ًٓڀٺ ڃٔڀټً ٳَّيً ڃن ڃٔخٿٺ حٿوڀٴخء أً أڃَحء حٿڄئڃنْن ، ًهڀي َْٓطو نؼًَ ًٗ٬ًَ ، ًكټڂ ٷَحرش حٿٔض ٓنٌحص ڃنظٸ ً ڃن ٯٚځ‬
                       ‫خ‬
                   ‫اٿَ ٯٚځ ، ًن٬ْيىخ كظَ ٙ ّ٘ٺ حٿٸخٍة ٳِ ٛلش ڃخ ًٻَنخه أً ّظٌٍٜه ه٤ؤ ڃ٤ز٬ًْ نٸٌٽ :‬

                   ‫خ‬                      ‫خ خ‬
‫ڃن ٯٚځ اٿَ ٯٚځ ، ٳٸي ٻخڅ ٫خٗٸً ٛزً ٿڀٰڀڄخڅ ، ڃڀټٌح ًؿيحنو ، ًأًحرٌح ڃ٘خ٫َه طٌٿيً ًٛزخرش ، ًٻخڅ ڃنيڂ ٯٚځ ( ڃَُٜ ٿٖٓٲ‬
                                                     ‫ڃي‬
  ‫) ، حٓڄو ( ُـ َؾ ) ، ٿ٬ذ ر٬ٌح٣ٲ حٿٌحػٶ ٻڄخ ٗخء ، ًطڄڀٺ ڃ٘خ٫َه ًطٚ٫ذ رٌؿيحنو ٻڄخ َّّي ، اڅ ٍَٟ ٫نو حٓظٸخڃض أكٌحٽ‬
 ‫حٿيًٿش ًحٓظٸَ ٗؤڅ حٿلټڂ ، ًاڅ طيٿپ ٫ڀْو أً ٛيه ٳخٿٌّپ ٻپ حٿٌّپ ٿڀڄٔڀڄْن ، ًحٿؼزٌٍ ً٫٨خثڂ حٕڃٌٍ ٿڄن ّ٘خء ك٨و حٿ٬خػَ أڅ‬
                                         ‫ّڀٸِ حٿٌحػٶ أً ّٸٲ أڃخڃو أً ّلظټڂ اٿْو .‬

       ‫ح‬
 ‫ًٿ٬پ ڃن َّىىًڅ ىًڅ ً٫ِ أً ڃڀپ، أڅ ك٠خٍس حٿَٰد ٷي أرخكض حٿًًٌ٘ حٿـنِٔ ، ّظْيٌڅ حٓڅ رؤڅ ىًٍنخ ٿڂ ّٸظَٜ أريً ٫ڀَ حٿنٸپ‬
 ‫ڃن حٿَٰد ، ٕنو ٿٌ ٛق ڃخ ّي٫ٌڅ ، ًىٌ ٯَْ ٛلْق ، ٙن٬ٸيص ٿنخ حٿَّخىس ، ًٻخڅ ٿنخ ٷٜذ حٿٔزٶ ىًڅ ٗٺ ، ًىپ ٿيٍ حٿَٰد كخٻڂ‬
   ‫ڃؼپ حٿٌحػٶ ، ًىپ ٳِ طخٍّويڂ ٻڀو هخىځ ڃؼپ ڃيؾ ، ّوڀذ ٿذ حٿوڀْٴش ، ٳَْٜٳو ٫ن ٗجٌڅ حٿينْخ ، نخىْٺ ٫ن ٗجٌڅ حٿيّن ،‬
                       ‫خ‬
                    ‫ٳْنَٜٱ اٿْو ، ًطـٌى ٷَّلظو رخٿ٘٬َ ٫ڀْو ، ٳَْىى ٫ڀَ اّٸخ٩ أّيّنخ ًىِ ط٠َد ٻٴً رټٲ :‬

                   ‫رٔـِ حٿڀل٦ ًحٿي٫ؾ‬          ‫ڃيؾ ّڄڀٺ حٿڄيؾ‬

                    ‫ًً ىٙٽ ًًً ٯنؾ‬         ‫كٔن حٿٸي ڃو٤ٲ‬

                   ‫٫نو رخٿل٦ ڃن٬َؽ‬          ‫ٿْْ ٿڀ٬ْن اڅ ريح‬

                        ‫243 )‬‫( طخٍّن حٿوڀٴخء ٿڀٌْٔ٣ِ. ٙ‬

       ‫خ‬                            ‫خ‬
   ‫ًّ٬َٱ ڃيؾ ٷيٍ نٴٔو ٫ني حٿوڀْٴش حٿٌحػٶ ، ٳْزظيٍه ٌّڃً ٳِ حٿٜزخف ، ًىٌ ؿخٿْ رْن كخْٗظو ، ًّڄ٠ِ اٿْو ڃظـؼـنًْ ، ڃنټَٔ‬
                                 ‫خ‬    ‫ح‬
‫حٿن٨َس ، ڃظَنق حٿو٤ٌس ، ڃظَؿَؽ حٕ٫٤خٱ ، ًّنخًٿو ًٍىً ًنَؿًٔ ، ًطٌٍٜ أنض أّيخ حٿٸخٍة كخٽ حٿٌحػٶ أڃخځ ٻپ ىٌح حٿيٌٽ ، ًح٫ٌٍه اڅ‬
                         ‫حٓظوٲ رو حٿ٤َد ٳنَٔ حٿلخْٗش ًحٿڄـڀْ ، ًأن٘ي ً٫ْنخه طَنٌحڅ اٿَ ڃيؾ :‬

                     ‫ڃ٬ظيٽ حٿٸخڃش ًحٿٸي‬    ‫كْخٹ رخٿنَؿْ ًحٿٌٍى‬

                   ‫ًُحى ٳِ حٿڀٌ٫ش ًحٿٌؿي‬      ‫ٳؤٿيزض ٫ْنخه نخٍ حٿيٌٍ‬

                  ‫ٳٜخٍ ڃڀټِ ٓزذ حٿز٬ي‬         ‫أڃڀض رخٿڄڀٺ ٿو ٷَرو‬

                   ‫ٳڄخٽ رخٿٌٛپ اٿَ حٿٜي‬       ‫ًٍنلظو ٓټَحص حٿيٌٍ‬

                 ‫ًأٓزپ حٿيڃ٪ ٫ڀَ حٿوي‬        ‫اڅ ٓجپ حٿزٌٽ ػنَ ٫٤ٴو‬

                   ‫ٙ ّ٬َٱ حٗنـخُ ٿڀٌ٫ي‬       ‫ٯَ رڄخ طـنْو أٿلخ٧و‬

                 ‫ٳؤنٜٴٌح حٿڄٌٿَ ڃن حٿ٬زي‬     ‫ڃٌٿَ ط٘ټِ حٿ٨ڀڂ ڃن ٫زيه‬

  ‫ًّخ ٓزلخڅ حهلل ؛ ڃخ أٗ٬َ حٿٌحػٶ ًڃخ أٍٵ أٿٴخ٧و ًڃخ أىٵ ًٛٴو ٿڀل٨ش حٿ٬٘ٶ حٿ٬٨ْڂ ، كْن ّْٔپ ىڃ٪ ڃيؾ ٫ڀِ هيه ، ٳٚ‬
‫ّيٍُ حٿٌحػٶ أىٌ ىڃ٪ حٿيٌٍ أځ ىڃ٪ حٿٜي ، ًڃخٿو ٙ ّٴ٬پ ًٿٺ ، ًىٌ ٛخكذ حٿٸي حٿڄ٬ظيٽ ، حٿڄظَنق ٳِ ه٤ٌس رٔټَحص حٿيٌٍ ، ًٿٺ‬
  ‫حٿٌُ ّ٬َٱ ًٛڀو ڃن ٛيه ، حٿ٨خٿڂ ٿ٬زيه ( هڀْٴش حٿڄٔڀڄْن ) ًٿٺ حٿٌُ ّٔظنـي رخٿَ٫ْش أڅ طنٜٴو ڃن ڃٌٙه ( ڃيؾ ) ، حٿڄًٍَٰ‬
                                             ‫خ‬
 ‫رٔيخځ أٿلخ٧و ، حٿڄنټَ ٿڀٌ٫ي ىحثڄً ، أڃخ حٿٌ٫ي ٳَْْٔ اىٍحٻو ٫ڀَ هْخٽ حٿٸخٍة ، ً٫َْٔ اىٍحٻو ٫ڀَ حٕطٸْخء حٿڄٜيٷْن ٿڀڄظنخىّن‬
   ‫ر٬ٌىس حٿوٚٳش ، حٿوخٿ٤ْن رْن كڀڂ ٍحث٪ ٳِ هْخٿيڂ ، رؼـظو ٫ٸْيس ٫٨ْڄش ، ًرْن كٸْٸش ڃٴِ٫ش طټ٘ٴيخ ٿيڂ ٛٴلخص حٿظخٍّن ،‬
                      ‫ًأٿلخ٥ ڃيؾ ، ًهٚ٫ش حٿٌحػٶ ، ًٳٸو ڃ٬خَّٛو ڃن حٿـزنخء ًؿزن ڃ٬خَّٛو ڃن حٿٴٸيخء .‬

                         ‫خ‬
 ‫ىٌح ٫ن ڃيؾ كْن ََّٟ ، ٳڄخًح ٫نو اڅ ٯ٠ذ .. ّخ أٿ٤خٱ حهلل ، كيع ًٿٺ ٌّڃً ، كْن ٳٸي حٿٌحػٶ ٫ٸڀو ٳؤٯ٠ذ ڃيؾ ، ًٳِ حٿٌْځ‬
 ‫حٿظخٿِ ٣خٍ ٿذ حٿٌحػٶ ، ًط٬٤ڀض ڃٜخٿق حٿيًٿش ، ًهِ٘ ٻزخٍ حٿيًٿش أڅ ّيهڀٌح ٫ڀَ حٿٌحػٶ ٳِ كخٿظو طڀٺ ، ًٿڂ ّټن ٕكي أڅ ّظٌٷ٪‬
                                                           ‫ح‬
  ‫هًَْ اڅ ٙٷخه أً كخٻخه ، ًأىٍٹ حٿـڄْ٪ أڅ حٿَٔ ٿيٍ ڃيؾ ، ٳيٌٓح ٫ڀْو ر٬ٞ حٿويځ ٿْٔؤٿٌه ٳؤؿخريڂ ( ًحهلل انو – ّٸٜي حٿٌحػٶ –‬
                                           ‫ٿًَْځ أڅ أٻڀڄو ڃن أڃْ ، ٳڄخ أٳ٬پ ) .‬

                                           ‫خ‬
   ‫ّخ ٿڀټخٍػش ، ًّخ ٿٜ٬ٌرش ڃخ أ٫خنْو رلؼً ٫ن أٿٴخ٥ طڀْٶ رـٚٽ حٿڄٌٷٲ ًٍىزظو ، ً٫ٌحد حٿٌحػٶ ًٯ٠زظو ، ًٷي نٸپ اٿْو كيّغ ڃيؾ‬
                                                   ‫ٚ‬
                                                  ‫ٳؤن٘ي ڃن ؿيّي ٷخث ً :‬

                  ‫ڃخ أنض اٙ ڃڀْٺ ؿخٍ اً ٷيٍح‬  ‫ّخ ًح حٿٌُ ر٬ٌحرِ ٧پ ڃٴظوَح‬

                 ‫ًاڅ أٳٶ ڃنو ٌّڃخ ڃخ ٳٌٔٱ طٍَ‬   ‫ٿٌٙ حٿيٌٍ ٿظـخٍّنخ ٫ڀَ ٷيٍ‬

                              ‫ح‬
   ‫ًٿلٔن ك٦ ڃيؾ ، ًٌٓء ك٦ حٿ٤خٿزْن ر٬ٌىس حٿوٚٳش ٿڂ ّٴٶ حٿٌحػٶ أريً ، رْي أڅ حٿز٬ٞ ٷي ّظٌٍٜ أڅ ٫ڄَ هٚٳش حٿٌحػٶ ٷي ٟخ٩‬
     ‫ً‬                                     ‫خ‬
  ‫٫ڀَ ڃيؾ ًأڃؼخٿو ، ٿټن ًٿٺ ٿڂ ّټن ٛلْلً ، ٳٸي ٻخڅ ٿڀٌحػٶ ًؿو آهَ ، ّلڀٌ ٿو أڅ ّوَؽ رو ٫ڀَ حٿَ٫ْش ، ًّزيً ٳْو كخڃْخ ٿٌڃخٍ‬
                                                       ‫ٚ‬
 ‫حٿ٬ٸْيس ، ًڃنخٟ ً ڃن أؿپ ٛلْق حٿيّن ، ٳٸي حنظَٜ ٿڀڄ٬ظِٿش ٻڄخ ٳ٬پ ًحٿيه حٿڄ٬ظٜڂ ، حٿٌُ ٫ٌد حرن كنزپ ٿٸٌٿو رؤڅ حٿٸَآڅ ٿْْ‬
 ‫رڄوڀٌٵ ، ًًَُّ ٫ن حٿٌحػٶ أنو أك٠َ أكڄي رن نَٜ حٿوِح٫ِ أكي ٻزخٍ ٍؿخٽ حٿليّغ ٳِ حٿظخٍّن حٗٓٚڃِ ، ڃن رٰيحى اٿَ ٓخڃَح ،‬
   ‫ڃٸْيً ٳِ حٕٯٚٽ ، ًٓؤٿو ٫ن حٿٸَآڅ ٳٸخٽ : ٿْْ رڄوڀٌٵ ، ً٫ن حٿَإّش ٳِ حٿٸْخڃش ٳٸخٽ : ٻٌح ؿخءص حٿًَحّش ( ٳؼخٍ حٿٌحػٶ ًى٫خ‬‫ح‬
                 ‫خ‬
   ‫رخٿْٔٲ ، ًٷخٽ : اًح ٷڄض ٳٚ ّٸٌڃن أكي ڃ٬ِ ، ٳبنِ أكظٔذ ه٤خُ اٿَ ىٌح حٿټخٳَ حٿٌُ ّ٬زي ٍرً ٙ ن٬زيه ، ًٙ ن٬َٳو رخٿٜٴش‬
   ‫حٿظِ ًٛٴو ريخ ، ػڂ أڃَ رخٿن٤٪ ٳؤؿڀْ ٫ڀْو ًىٌ ڃٸْي ، ٳڄَ٘ اٿْو ، ٳ٠َد ٫نٸو ، ًأڃَ رلڄپ ٍأٓو اٿَ رٰيحى ، ٳٜڀذ ريخ‬
 ‫ًٛڀزض ؿؼظو ٳِ ( َٓ ڃن ٍأٍ ) ، ًحٓظڄَ ًٿٺ ٓض ٓنْن اٿَ أڅ ًٿِ حٿڄظٌٻپ ، ٳؤنِٿو ًىٳنو ًٿڄخ ٛڀذ ٻظزض ًٍٷش ٫ڀٸض ٳِ‬
‫أًنو ، ٳْيخ : ىٌح ٍأّ أكڄي رن نَٜ رن ڃخٿٺ ، ى٫خه ٫زي حهلل حٗڃخځ ىخًٍڅ اٿَ حٿٸٌٽ روڀٶ حٿٸَآڅ ًنٴِ حٿظ٘زْو ، ٳؤرَ اٙ حٿڄ٬خنيس‬
                                                   ‫، ٳ٬ـڀو حهلل اٿَ نخٍه ) .‬

 ‫ًطؤڃڀٌح ڃ٬ِ حٿظنخٷٞ رْن كيّغ ڃيؾ ًكيّغ حٿوِح٫ِ ، ًٳخٟڀٌح رْن ڃَْٜ ڃيؾ ًڃَْٜ حٿوِح٫ِ ، ًٷخٍنٌح رْن حٿٌحػٶ ًرْن ٻؼَّْن‬
 ‫ڃڄن ن٬َٳيڂ ًنٔڄ٪ ڃنيڂ ، ًنٍَ ٿيڂ ٻڄخ ٍأّنخ ٿڀٌحػٶ ًؿيْن ٙ ٛڀش رْنيڄخ ًٙ ٍحر٤ش ، ٳيڂ ّٸ٠ٌڅ ٿْڀيڂ رْن حٿټؤّ ًحٿنيڃخء ،‬
   ‫ًڃخ أڅ ّٔٴَ حٿٜزق كظَ ّن٤ڀٸٌح اٿَ ٛٴلخص حٿٜلٲ ًڃنظيّخص حٿْٔخٓش ، ّنخىًڅ رخٿظ٤زْٶ حٿٴٌٍُ ٿڀَّ٘٬ش ، ٳبًح ٓؤٿظيڂ‬
 ‫حرظٔڄٌح ، ًأنټًَح ٫ڀْٺ ؿيڀٺ رخٿْٔخٓش ًٳ٬خٽ حٿٔخٓش ، ًٻظڄٌح ٳِ أنٴٔيڂ ٍأّيڂ ٳْٺ ، ًىٌ أنٺ ٯَ كيّغ حٿظـَرش ، ٿن طظ٬ڀڂ‬
                       ‫خ‬   ‫خ‬     ‫خ‬   ‫خ‬     ‫خ‬
                      ‫ر٬ي ٻْٲ طظ٬خڃپ ڃ٪ حٿ٘خٍ٩ حٿڄَُٜ ، ٳظٸٌٽ ْٗجً ًط٬نِ ْٗجً ػخنًْ ًطٴ٬پ ْٗجً ػخٿؼً ..‬

 ‫خ‬
 ‫ًاًح ٻخڅ حٿٌحػٶ ٷي طؤٿٶ ٳِ ٌٛٙطو رْن حٿٰڀڄخڅ ، ًاًح ٻخڅ ّٔظلٶ رـيحٍس أڅ ٌّٛٲ ٳِ ؿٌٙطو رؤنو ٳخٍّ حٿڄْيحڅ ، ٳبنو – انٜخٳً‬
               ‫خ‬                      ‫خ‬
‫ٿو ٿڂ ّټن ٳخٍّ حٿڄْيحڅ حٿٌكْي ، ٳٸي ًٻَنخ ٣َٳً ٫ن حٿظڀٌ١ ٳِ ٫يي حٿٌٿْي رن ِّّي ، ًٿڂ نٌٻَ ْٗجً ٫ن ٫يي حٕڃْن( حرن حٿَْٗي )‬
            ‫ٙ‬
 ‫حٿٌُ ( حرظخ٩ حٿوْٜخڅ ًٯخٿَ ريڂ ًَْٛىڂ ٿوڀٌطو ًٍٳٞ حٿنٔخء ًحٿـٌحٍُ ) ( طخٍّن حٿوڀٴخء ٿڀٌْٔ٣ِ – 103 ) ، ًٻڄخ ط٬ڀٶ ٷڀذ‬
                             ‫حٿٌحػٶ رڄيؾ ط٬ڀٶ ٷڀذ حٕڃْن رټٌػَ ، ًٷخٽ ر٬ٞ حٿ٘٬َحء ٫ن ٫َٜه :‬

                  ‫ًٳٔٶ حٕڃَْ ًؿيپ حٿڄَْ٘‬      ‫أٟخ٩ حٿوٚٳش ٯٖ حٿٌَُّ‬

                  ‫ًأ٫ـذ ڃنو هٚٵ حٿٌَُّ‬        ‫ٿٌح١ حٿوڀْٴش أ٫ـٌرش‬

                  ‫ٻٌحٹ ٿ٬ڄَُ هٚٱ حٕڃٌٍ‬       ‫ٳيٌح ّيًّ ًىٌح ّيحّ‬

 ‫ًٿڄخ ىخؿڂ حٿڄؤڃٌڅ حٕڃْن ، ( هَؽ ٻٌػَ هخىځ حٕڃْن ٿٍَْ حٿلَد ، ٳؤٛخرظو ٍؿڄش ٳِ ًؿيو ، ٳـ٬پ حٕڃْن ّڄٔق حٿيځ ٫ن ًؿيو‬
                                                     ‫ػڂ ٷخٽ :‬

                      ‫ًڃن أؿڀِ َٟرٌه‬     ‫َٟرٌح ٷَس ٫ْنِ‬

                      ‫ڃن انخّ كَٷٌه‬       ‫أهٌ حهلل ٿٸڀزِ‬

                        ‫ًٿڂ ّٸيٍ ٫ڀَ ُّخىس ٳؤك٠َ ٫زي حهلل حٿظْڄِ حٿ٘خ٫َ ٳٸخٽ ٿو : ٷپ ٫ڀْيڄخ ، ٳٸخٽ :‬

                        ‫ڃخ ٿڄن أىٌٍ ٗزْو ٳزو حٿينْخ طظْو‬

                        ‫ًٛڀو كڀٌ ، ًٿټن ىـَه ڃَ ٻَّو‬

                      ‫ڃن ٍأٍ حٿنخّ ٿو حٿٴ٠پ ٫ڀْيڂ كٔيًه‬
                        ‫ڃؼپ ڃخ ٷي كٔي حٿٸخثڂ رخٿڄڀٺ أهٌه‬

  ‫ٳؤًٷَ ٿو ػٚػش رٰخٽ ىٍحىڂ . ًىټٌح حنٰ٘پ حٕڃْن ٫ن حٿلَد ، ً٫ن ٓٸٌ١ كټڄو ، رـَف كزْزو ًهڀْڀو ٻٌػَ ، ًُ حٿٌٛپ حٿلڀٌ ،‬
                           ‫ًحٿٜي حٿڄَ ، ًحٿيـَ حٿټَّو ، ًڃخٿو ٙ ّٴ٬پ ًٿٺ ًىٌ ٷخثپ ٳِ ًٛٲ ٻٌػَ :‬

                       ‫ڃخ َّّي حٿنخّ ڃن ٛذ رڄخ ّيٌٍ ٻؼْذ‬

                        ‫ٻٌػَ ىّنِ ًىنْخُ ًٓٸڄِ ً٣زْزِ‬

                       ‫أ٫ـِ حٿنخّ حٿٌُ ّڀلِ ڃلزخ ٳِ كزْذ‬
  ‫ّخ كزْزِ !! ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ، ڃخ أٍٷٺ ًڃخ أ٣ْذ ًٛڀٺ ، ٿٌٙ أنيخ هڀش طْ٘ن ٳِ أُ ٫َٱ ، نخىْٺ ٫ن أُ ىّن ، ًٿٌٙ أڅ ٫٘ٶ‬
‫حٿٰڀڄخڅ ، ّٸٌى اٿَ رنض حٿلخڅ ، ًاٿَ حٿ٤َد رخٕٿلخڅ ، ًاٿَ حٿٸٌٽ رڄخ نڄٔٺ ٫نو ، ًنٴِ٩ ڃنو ، ٯَْ أڅ ٍكڄش حهلل ٷي ًٓ٬ض حٕڃْن‬
  ‫ٳِ ىنْخه ڃن رخد آهَ ٳڀڂ طٌٻَ ٿنخ ٛٴلخص حٿظخٍّن أڅ ٳٸْيخ أٳظَ رلپ ٷظڀو ، أً كَڃش ڃخ أطخه ، أً اٳٺ ڃخ ٳ٬ڀو ، ٯخّش ڃخ ٳِ حٕڃَ‬
                                                      ‫ح‬
  ‫أنيڂ ٷخٿٌح ٫نو ٗ٬ًَ ر٬ي ًٳخطو ، ٍرڄخ ر٬ي طْٸنيڂ ڃن َْٓس حٿڄؤڃٌڅ حٿڄوظڀٴش ، ًاطْخنو ٿٖڃٌٍ ڃن ٷزپ ، ًحىظڄخڃو ر٘جٌڅ حٿلټڂ‬
                          ‫ً٫ڄخٍس حٿزڀيحڅ ، ًٿْْ رخٿوڄَ ًحٿٰنخء ًحٿٰڀڄخڅ ، ٳٸخٿٌح ٳِ حٕڃْن ٯيحس ًٳخطو :‬

                   ‫ٿڂ نزټْٺ ؟ ٿڄخًح ؟ ٿڀ٤َد ّخ أرخ ڃٌَٓ ًطًَّؾ حٿڀ٬ذ‬

                    ‫ًٿظَٹ حٿوڄْ ٳِ أًٷخطيخ كَٛخ ڃنٺ ٫ڀَ ڃخء حٿ٬نذ‬

                    ‫ًٗنْٲ أنخ ٙ أرټِ ٿو ً٫ڀَ ٻٌػَ ٙ أهَ٘ حٿ٬٤ذ‬

                    ‫ٿڂ طټن طٜڀق ٿڀڄڀٺ ًٿڂ ط٬٤ٺ حٿ٤خ٫ش رخٿڄڀٺ حٿ٬َد‬

   ‫ًىټٌح ، أىٍٹ حٿ٘٬َحء ٳٸ٢ ر٬ي ڃٌص حٕڃْن ، أنو ٿڂ ّټن ّٜڀق ، ًطنخىًح رؤنو ٿڂ ّزخّ٪ رخٿ٤خ٫ش ڃن حٿ٬َد ، ٫ڀَ هٚٱ حٿلٸْٸش ،‬
                                      ‫خ‬
 ‫ًطٌٻًَح أنو ٻخڅ ّظَٹ حٿٜڀٌحص حٿوڄْ ، ًٻخڅ ڃظٴَٯً ٿڀ٤َد ًٿڄخء حٿ٬نذ ، ًٿْْ ىٌح رَّٰذ ٫ڀْنخ ، ٳلظَ ٳِ ٫َٜنخ ىٌح ٙ ّظٌٻَ‬
     ‫حٿز٬ٞ ڃؼخٿذ حٿلټخځ اٙ ر٬ي ًٳخطيڂ ، ًحٓظٸَحٍ حٿلټڂ ٿڄن ّڀْيڂ ، ًٿ٬پ حٿٸخٍة ّ٘خٍٻنِ ٳِ أڅ كټخڃنخ أٍكڂ ، ٳڀْْ رْن‬
    ‫ڃٔظ٘خٍّيڂ ٻٌػَ أً ٗنْٲ ، أً ڃيؾ أً ًْٛٲ ، ًٿْْ ٳِ أٷٌحٿيڂ ًٛپ ٿڀٰڀڄخڅ ، أً ًٛٲ ٿزنض حٿلخڅ ، ًٿْْ ٳِ ٫ٚٷظيڂ‬
 ‫رٌٍُحثيڂ ًحٿڄَّْ٘ن ٫ڀْيڂ ڃخ ٗخد ٫ٚٷش حٿوڀٴخء حٿ٬زخْْٓن رٌٍُحثيڂ ًڃٔظ٘خٍّيڂ ، ًڃ٬ٌٍس ٿيٌح حٿٸخڃٌّ حٿټَّو ، ٳبنخء حٿوٚٳش‬
           ‫خ‬        ‫خ‬
          ‫ّن٠ق ٫ڀَ أًٍحٷنخ رڄخ ٳْو ، رپ اڅ ٗجنخ حٿيٷش انخء حٿ٬َٜ ، ًّټٴْنخ أڅ نٌٻَ أڅ حٕڃْن ٻخڅ ڃظز٬ً ًٿڂ ّټن ڃزظي٫ً .‬

                          ‫ٚ‬  ‫خ‬
 ‫" ٳؤرٌ كْخڅ حٿظٌكْيُ ّليػنخ أنو ٻخڅ ٳِ رٰيحى هڄٔش ًطٔ٬ٌڅ ٯٚڃً ؿڄْ ً ّٰنٌڅ ٿڀنخّ ، ًأنو ٻخڅ ٛخكذ ٛزِ ڃٌٛڀِ ڃٰن ،‬
  ‫ڃٖ حٿينْخ ٫ْخٍس ًهٔخٍس ، ًحٳظ٠ق أٛلخد حٿنٔٺ ًحٿٌٷخٍ ، ًأٛنخٱ حٿنخّ ڃن حٿٰٜخٍ ًحٿټزخٍ ، رٌؿيو حٿلٔن ، ًػَٰه حٿڄزظٔڂ ،‬
  ‫ًكيّؼو حٿٔخكَ ، ً٣َٳو حٿٴخطَ ، ًٷيه حٿڄيّي ، ًٿٴ٨و حٿلڀٌ ، ًىٿو حٿوڀٌد .. َّٔٷٺ ڃنٺ ، ًَّىٹ ٫ڀْٺ .. ٳڀو كخٙص ، ًىيحّظو‬
                                           ‫ٟٚٙص ، ًىٌ ٳظنش حٿلخَٟ ًحٿزخىُ " .‬

   ‫ٻڄخ ّليػنخ ٫ن ٫ڀٌحڅ ٯٚځ حرن ٫َّ ، ٳبنو اًح ك٠َ ًأٿٸَ اُحٍه ، ًكپ أٍُحٍه ، ًٷخٽ ٕىپ حٿڄـڀْ : حٷظَكٌح ًحٓظٴظلٌح ٳبنِ‬
   ‫ًٿيٻڂ ، رپ ٫زيٻڂ ٕهيڃټڂ رٰنخثِ ، ًأطٸَد اٿْټڂ رٌٙثِ ،... ٙ ّزٸَ أكي ڃن حٿـڄخ٫ش اٙ ًّنزٞ ٫َٷو ، ًّيٖ ٳئحىه ، ًٌّٻٌ‬
                                  ‫٣ز٬و ، ًّٴټو ٷڀزو ، ًّظلَٹ ٓخٻنو ، ًّظيٯي٭ ًٍكو حٿن "‬

 ‫ًطٴننٌح ٳِ أٓڄخء حٿٰڀڄخڅ رڄخ ّيٽ ٫ڀَ ڃٸٜيىڂ، ٳٔڄٌح رـ " ٳخطن " ً" ٍحثٶ " ً " نْٔڂ " ً " ًْٛٲ " ً " ٍّلخڅ " ً " ؿڄْڀش " ،‬
                    ‫ٚ‬   ‫ٙ‬
    ‫( ىټٌح رؤىحس حٿظؤنْغ ) ، ً " رٍَ٘ " ( ٧يَ حٗٓٚځ – أكڄي أڃْن حٿـِء حًٕٽ – 231 نٸ ً ٫ن حٙڃظنخ٩ ًحٿڄئحنٔش ٕرِ كْخڅ‬
                                                        ‫حٿظٌكْيُ )‬

   ‫أكٔذ أڅ ڃخ ٓزٶ ّٰنِ ٫ن حٿظ٬ڀْٶ ، رپ ٿ٬ڀو َُّٰ رخٿظ٬ڀْٶ ، ًٿٌ ٿڂ نٌػـٸو ٿ٬ـِ حٿټؼًَْڅ ٫ن حٿظٜيّٶ ٳيٌح ٯٚځ حٓڄو (‬
   ‫ؿڄْڀش ) ، ًًحٹ ٯٚځ حٓڄو ( ٳخطن ) ، ًىٌح ّڀٸِ اُحٍه ، ًًحٹ ّلپ أٍُحٍه ، ًأٛلخد حٿنٔٺ ًحٿٌٷخٍ ّٴظ٠لٌڅ ، ًّنزٞ ٫َٷيڂ ،‬
 ‫ًّظلَٹ ٓخٻنيڂ ، ًىٌ ّيح٫ذ ًًٌٗىڂ ، ٳْنخىّيڂ ّخ أْٓخىُ ، أنخ ٫زيٻڂ ًًٿيٻڂ ، ًٻڀڄخ ُحى ٳِ ڃيح٫زظو ُحى نزٞ ٫ًَٷيڂ ، ًُحى‬
 ‫طلَٹ ٓخٻنيڂ ، ٿيٌح حٿٌُ كخٿو كخٙص ، ًىيحّظو ٟٚٙص ، ًٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل حٿٸخىٍ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ، ًٿ٬پ ڃن حٿڄٔظلٔن‬
   ‫ىنخ أڅ نٌٻَ أڅ حٕڃْن ًٯَْه ڃن حٿوڀٴخء ، ٳ٬ڀٌح ڃخ ٳ٬ڀٌح رظ٘ـْ٪ حٿٴٸيخء ، حٿٌّن أنِٿٌىڂ ڃنخُٽ ڃن ّٔظوڀٴيڂ حهلل ٳِ أٍٟو ،‬
                                                       ‫ح‬
 ‫ًّـ٬پ ٿيڂ نًٌٍ ّ٠ِء ًّزْن ٿيڂ ( ٙك٦ أڅ حٿٌُ ّزْن ٿيڂ ىٌ حهلل ؿپ ؿٚٿو ) ڃخ ّ٘ظزو ٫ڀْيڂ ، ًڃؼپ ىٌح حٿوڀْٴش حٿٌُ ّنَْ حهلل‬
  ‫خ‬                ‫خ‬
  ‫ٿو ٣َّٸو ، ًٌّكِ اٿْو رخٿلٶ ًَّٗيه ٌٓحء حٿٔزْپ ، ّٜ٬ذ ٫ڀَ ٳَى ڃن حٿَ٫ْش أڅ ٌّٻَ ْٗجً ڃڄخ ٓزٶ ٫نو ، أً ّٜيٵ ْٗجً‬
                     ‫خ‬                                 ‫ٙ‬
‫ڃڄخ ٓزٶ ڃنٸٌ ً ٫ن حٿًَحس ، أً ّٔظڄ٪ اٿَ ِٗء ڃڄخ ٓزٶ ىًڅ أڅ ّٔظٰٴَ حهلل ، نخٳًْ أنو ؿپ ٗؤنو ّييُ هڀْٴظو اٿَ ِٗء ڃن‬
‫ىٌح أً ر٬ٞ ڃن ًحٹ ، ٳخهلل أؿپ ًأ٫ِ ، ًحٿوڀْٴش أ٫ڀَ ًأٍٳ٪ ، ًڃن ّخ طٍَ ّظٜيٍ ٿَٳ٪ حٿوڀٴخء اٿَ ڃٌٟ٪ ( ڃن ٙ ّٔؤٽ ٫ڄخ ّٴ٬پ )‬
              ‫( حٿ٬زخٍس رْن حٿٸٌْٓن ڃٸٌٜىس ، ًٿ٬پ حٿز٬ٞ ّظٌٻَىخ طلض ٷزش ڃـڀْ حٿ٘٬ذ حٿڄَُٜ ڃنٌ ٓنٌحص . )‬

                              ‫خ‬        ‫خ‬        ‫خ‬
 ‫حٿڄٴِ٩ أڅ ڃن ّظٜيٍ ٿٌٿٺ ىحثڄً أ٫ڀَ حٿٴٸيخء ٗؤنً ، ًأٻؼَىڂ ٫ڀڄً ًأٳٸييڂ ٳِ حٿيّن ، ٳٸي ًٻَ ( أرٌ ٌّٓٲ ) أٗيَ طٚڃٌْ أرِ‬
                        ‫خ‬
 ‫كنْٴش ًأنزٰيڂ ًٳٸْو ٫َٜه رٚ ڃَحء ، ٳِ ڃٸيڃش ٻظخرو حٿ٘يَْ ( حٿوَحؽ ) ڃٌؿيً كيّؼو اٿَ حٿَْٗي ( أڅ حهلل رڄنو ً٫ٴٌه ؿ٬پ ًٙس‬
                                          ‫ح‬
 ‫حٕڃَحء هڀٴخء ٳِ أٍٟو ، ًؿ٬پ ٿيڂ نًٌٍ ّ٠ِء ٿڀَ٫ْش ڃخ أ٧ڀڂ ٫ڀْيڂ ڃن حٕڃٌٍ ٳْڄخ رْنيڂ ، ًّزْن ڃخ حٗظزو ڃن حٿلٸٌٵ ٫ڀْيڂ ) (‬
                                              ‫ڃٸيڃش ٻظخد حٿوَحؽ – أرٌ ْٓٲ.)‬

  ‫ًىِ ٫زخٍحص طٌٻَنخ رخٿڄؼپ حٿ٘٬زِ حٿٔخثَ ، ( ّخ ٳَ٫ٌڅ ڃن ٳَ٫نٺ ) ، ًىِ ٫زخٍحص نييّيخ ٿڄن َّىًڅ ٫ڀْنخ رؤڅ ڃن ٓزٶ ڃن‬
  ‫حٿوڀٴخء ، انڄخ هَؿٌح ٫ڀَ حٿيّن ، ًرخٿظخٿِ ٳٚ ٫ٚٷش رْن ڃخ ٳ٬ڀٌه ًرْن حٿيّن أً حٿلټڂ رخٿيّن ، ٳڀ٬ڀيڂ ّيٍٻٌڅ حٓڅ أڅ ڃن هَؽ‬
                        ‫٫ڀَ حٿيّن انڄخ هَؽ رٴظٌٍ ٍؿخٽ حٿيّن ، ًأڅ ً٣ي حٕڃَ انڄخ ٻخڅ حٿلټڂ رخٿيّن .‬

                                        ‫خ‬        ‫خ‬   ‫ح‬
 ‫ىنخ أطٌٷٲ ڃ٠٤ًَ طلٔزً ڃن حٿڄڀپ ًطوٌٳً ڃن حٗ٣خٿش ، رپ ٿ٬ڀِ أ٣ڀض رخٿٴ٬پ ًٿٔزذ آهَ ىٌ أڅ حٓظ٤َحىُ ر٬ي ًٿٺ ٳِ كيّغ‬
       ‫خ‬
 ‫حٿوڀٴخء ٳِ حٿ٬َٜ حٿ٬زخِٓ حٿؼخنِ ٌٓٱ ّٔظنټَه حٿټؼًَْڅ ، ٕنو كيّغ هڀٴخء اڃ٬خص ، ٙ ّڄڀټٌڅ ڃن أڃَىڂ ْٗجً ، ًٷي ّٴَٔه‬
‫حٿز٬ٞ رؤنو طْٜي ٿٖه٤خء أً حٛ٤ْخى ٳِ حٿڄخء حٿ٬ټَ ، ًىٌ ڃخ ٿْْ ٳِ ٣ز٬نخ أً ڃن ٣زْ٬ظنخ ، ًّټٴِ أڅ ػٚػش ڃنيڂ ، هڀ٬ٌح ًٓڀڄض‬
                           ‫أ٫ْنيڂ ً٫خًَٛح ر٬٠يڂ حٿز٬ٞ ، ( ًىڂ حٿٸخىَ ًحٿظٸِ ًحٿڄٔظټٴِ ) .‬

              ‫خ‬
  ‫ًًٛپ حٕڃَ أڅ ٌٗىي أكيىڂ ( حٿٸخىَ ) ًىٌ ّ٘لٌ ٫ڀَ رخد أكي حٿڄٔخؿي ، ڃٔڄٌٽ حٿ٬ْنْن ، ڃنخىًّ : ( طٜيٷٌح ٫ڀِ ٳؤنخ ڃن‬
 ‫٫َٳظڂ ) ، ًىٌ نٴٔو ڃن ( أڃَ رظلَّڂ حٿٸْخڅ ًحٿوڄَ، ًٷزٞ ٫ڀَ حٿڄٰنْن ، ًنٴَ حٿڄوخنْغ ، ًٻَٔ آٙص حٿڀيٌ ًأڃَ رزْ٪ حٿڄٰنْخص‬
    ‫ٙ‬
 ‫ڃن حٿـٌحٍُ ٫ڀَ أنين ٌٓحىؽ ، ًٻخڅ ڃ٪ ًٿٺ ٙ ّٜلٌ ڃن حٿٔټَ ، ًٙ ّٴظَ ٫ن ٓڄخ٩ حٿٰنخء ) ( طخٍّن حٿوڀٴخء ٿڀٌْٔ٣ِ 783 ) .‬

     ‫خ‬
  ‫ًڃن أ٣َٱ ڃخ كيع ٕكيىڂ ( حٿ٤خث٪ ) أڅ ًَُّه ريخء حٿيًٿش ىهپ ٫ڀْو ، ًٷزپ حٍٕٝ رْن ّيّو ، ٳڄي حٿ٤خث٪ ّيه اٿْو ڃٔڀڄً ٳـٌرو‬
      ‫ڃن ٫ڀَ ٻَِٓ حٿوٚٳش ًأ٫ڀن هڀ٬و ، ًڃ٪ أڃؼخٽ ىئٙء ٙ ّـيُ حٿليّغ ، ًانڄخ ّـيُ حٿزټخء ، ًّلڄي حهلل ٫ڀَ حٿزٚء .‬

                                                        ‫ح‬
   ‫ًأهًَْ ، ًر٬ي ڃخ ٓزٶ ٻڀو ، ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃڄخ ٓزٶ ٻڀو ًڃ٪ ٫ڀڂ ر٬٠يڂ رو ، ًٿـيپ حٿز٬ٞ حٓهَ رؤڃَه ، ّظنخىًڅ رخٿوٚٳش !!‬

                              ‫******‬

                                            ‫ًنٌؿِ ڃخ طٌٛڀنخ اٿْو ڃن نظخثؾ ٳْڄخ ّڀِ :‬

                                                               ‫ٙ‬
                                                              ‫أً ً :‬

   ‫أڅ حٿوٚٳش حٿظِ ن٬ظٌىخ رخٗٓٚڃْش ىِ ٳِ كٸْٸظيخ هٚٳش ٫َرْش ٷَْٗش ، ًأنيخ ٿڂ طلڄپ ڃن حٗٓٚځ اٙ حٙٓڂ ، ًأڅ ى٫ٌٍ‬
                                               ‫خ‬
 ‫اكْخثيخ ڃن ؿيّي طزيً أٻؼَ طنخٓٸً ڃ٪ ڃنيؾ حٿٸٌڃْش حٿ٬َرْش ًحٿي٫ٌس ٿڀٌكيس رْن أٷ٤خٍ حٿ٬َد ، ڃنيخ اٿَ حٿي٫ٌس ٿيًٿش ىّنْش آٚڃْش‬
 ‫، ًريٌح حٿڄن٤ٶ نٸڀزيخ ٫ڀَ أٓخّ ٻٌنيخ ى٫ٌس ْٓخْٓش رلظش ، اڅ حٓظييٳض حٿظٌكي ٳ٬ڀَ أٓخّ حٿڄٜڀلش ، ًاڅ طٌؿيض ٿڀظټخڃپ‬
                   ‫ٳ٬ڀَ أْٓ ك٠خٍّش ٫ٸٚنْش ، ًاڅ حٓظڀيڄض حٿظخٍّن ٳ٬ڀَ أٓخّ ً٣ْي ڃن ( حٿـَٰحٳْخ ) .‬

                                                              ‫خ‬
                                                             ‫ػخنًْ :‬

‫أڅ حٗٓٚځ ىّن ٙ ىًٿش ، ً٫ڀَ حٿڄلظؾ ٫ڀْنخ رخٿ٬ټْ ، أڅ َّى ٫ڀْنخ رلـش حٿظخٍّن ، ًٿْْ أٷٌٍ ڃن حٿظخٍّن كـش ، أً أڅ ّ٬َٝ ٫ڀْنخ‬
   ‫ڃنيـو ٳِ اٷخڃش حٿيًٿش ٫ڀَ أٓخّ حٗٓٚځ ، ًٿْْ أٷٌٍ ڃن طيخٳض ڃخ ٷيځ اٿْنخ كظَ حٓڅ ڃن أٳټخٍ كـش ٫ڀَ حٿڄي٫ْن أڅ‬
        ‫خ‬           ‫خ‬
  ‫حٗٓٚځ ىّن ًىًٿش ، ًڃٜلٲ ًْٓٲ ، ٿْْ ىٌح ٳلٔذ رپ أننخ ن٬ظٸي أڅ حٿيًٿش ٻخنض ٫زجً ٫ڀَ حٗٓٚځ ، ًحنظٴخًٟ ڃنو ًٿْٔض‬
                                ‫اٟخٳش اٿْو ، ًٿٔنخ ٳِ كخؿش ر٬ي حٿٜٴلخص حٿٔخرٸش اٿَ ىٿْپ .‬

                                                              ‫خ‬
                                                             ‫ػخٿؼً :‬

                             ‫خ‬
    ‫اڅ حٿٴَٵ رْن حٗنٔخڅ ًحٿلٌْحڅ ، أڅ حًٕٽ ّظ٬ڀڂ ڃن طـخٍرو ، ًّوظِنيخ ڃټٌنً ڃخ ن٬َٳو رخٓڂ ( حٿؼٸخٳش ) ًّزيً أڅ حٿڄنخىّن ر٬ٌىس‬
        ‫خ‬                                          ‫ح‬
 ‫حٿوٚٳش ّْٔجٌڅ رنخ حٿ٨ن ٻؼًَْ ، كْن ّي٫ٌننخ اٿَ أڅ نـَد ڃن ؿيّي ڃخ ؿَرنخه ڃن ٷزپ ، ًٻؤڅ طـَرش ػٚػش ٫َ٘ ٷَنً ٙ ط٘ٴ٪ ، أً‬
                                  ‫ٻؤنو ّٴِ٫يڂ أڅ طَْٔ ٫ڀَ ٷيڃْن ، ٳْ٤خٿزٌنخ رخٿَْٔ ٫ڀَ أٍر٪ .‬

                                                              ‫خ‬
                                                             ‫ٍحر٬ً :‬

                                ‫خ‬
 ‫اڅ حٿؼخرض ٿيّنخ ڃن ٷَحءطنخ ٿڀظخٍّن حٗٓٚڃِ أننخ ن٬ْٖ ڃـظڄ٬ً أٍٷَ رټپ حٿڄٸخّْْ ، ً٫ڀَ ٍأٓيخ ڃٸخّْْ حٕهٚٵ ، ًىٌ ڃـظڄ٪‬
                                                        ‫خ‬
  ‫أٻؼَ طٸيڃً ًانٔخنْش ٳْڄخ ّوظٚ رخٿ٬ٚٷش رْن حٿلخٻڂ ًحٿَ٫ْش ، ًأننخ ڃيّنٌڅ ٳِ ًٿٺ ٻڀو ٿڀؼٸخٳش حٗنٔخنْش حٿظِ ٙ َّٳ٠يخ ؿٌىَ‬
                                 ‫حٿيّن ، ًٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ حٿظِ ٙ طظنخٷٞ ڃ٪ كٸٌٵ حٗٓٚځ .‬

                                                             ‫خ‬
                                                            ‫هخڃًٔ :‬

   ‫اڅ حٿظخٍّن ّټٍَ نٴٔو ًٻؤنو ٙ ؿيّي ، ٯَْ أننخ ٙ نٔظٌ٫ذ ىًٍٓو ، ًنَٻِ ٳِ ىٍحٓظنخ ٿو ٫ڀَ أٟ٬ٲ ؿٌحنزو ، ًىٌ ؿخنذ حٿٴټَ‬
 ‫حٿيّنِ ، ًنلن ٳِ ى٫ٌطنخ ٿيٍحٓش حٿظخٍّن ًحٙٓظٴخىس ڃن ىًٍٓو ، ٙ نټٍَ ه٤ؤ حٿڄظ٤َٳْن كْن ّي٫ٌننخ اٿَ ڃنيؾ حٿنٔن حٿټَرٌنِ‬
 ‫ًانڄخ ني٫ٌ اٿَ طَؿڄش كٌحىع حٿظخٍّن رڄٜ٤ڀلخص حٿلخَٟ ، ًاٿَ حٙٓظٴخىس ڃن ىًٍٓو رؤٓڀٌد حٿ٬َٜ، ًٿټِ نئٻي ٿڀٸخٍة أڅ حٿظخٍّن‬
 ‫ّ٬ْي نٴٔو، ني٫ٌه اٿَ ٷَحءس ڃخ ًٻَه حرن حٕػَْ طلض ٫نٌحڅ ( ًٻَ ٳظنش حٿلنخرڀش رزٰيحى ) كْغ ٷخٽ ( حٿټخڃپ ٳِ حٿظخٍّن – حرن حٕػَْ –‬
                                                     ‫حٿـِء حٿٔخىّ ٙ842 )‬
  ‫( ًٳْيخ – ّٸٜي ٓنش 323 ىـ ٳِ هٚٳش حٿَحِٟ – ٫٨ڂ أڃَ حٿلنخرڀش ًٷٌّض ٌٗٻظيڂ ًٛخًٍح ّټزٌٔڅ ڃن ىًٍ حٿٸٌحى ًحٿ٬خڃش ، ًاڅ‬
                                                         ‫ح‬
‫ًؿيًح نزًٌْ أٍحٷٌه ، ًاڅ ًؿيًح ڃٰنْش َٟرٌىخ ًٻًَٔح آٿش حٿٰنخء ، ًح٫ظٌَٟح ٳِ حٿزْ٪ ًحٿَ٘حء ، ًڃَ٘ حٿَؿخٽ ڃ٪ حٿنٔخء ًحٿٜزْخڅ ،‬
 ‫ٳبًح ٍأًح ًٿٺ ٓؤٿٌه ٫ن حٿٌُ ڃ٬و ڃن ىٌ ؟ ٳبڅ أهزَىڂ ًاٙ َٟرٌه ًكڄڀٌه اٿَ ٛخكذ حٿَ٘٣ش ًٗييًح ٫ڀْو رخٿٴخك٘ش ٳؤٍىـٌح‬
                                                          ‫رٰيحى ) .‬

   ‫ًٿنخ أڅ نٔؤٽ حٿٸخٍة : ڃخًح ٿٌ حٓظزيٿنخ رٰيحى رؤٌْٓ١ ، ًحٿلنخرڀش رخٿـڄخ٫خص حٗٓٚڃْش ، ً٫خځ323 ىـ ر٬خځ 6891 ، ػڂ ٷَأنخه ڃن‬
 ‫خ‬   ‫خ‬
 ‫ؿيّي ؟ ، ٯَْ أڅ ًٿٺ ٻڀو ٻخڅ ٳِ هٚٳش حٿَحِٟ ، كْن حىظِص ىْزش حٿلټڂ ، ً٫ـِ ٫ن حٓظويحځ أىًحطو ، حٿظِ ٻخنض ن٤٬ً ًْٓٴً‬
   ‫ٳِ ٫َٜه . رْنڄخ أىًحطنخ حٿٌْځ ىِ حٿيٓظٌٍ ًحٿٸخنٌڅ ًحٿيّڄٸَح٣ْش حٿټخڃڀش ، ًىِ أىًحص ٙ ّ٬ْزيخ اٙ ٫يځ حٙٓظويحځ ٳِ أٯڀذ‬
                                                          ‫حٕكْخڅ .‬

                                                             ‫خ‬
                                                            ‫ٓخىًٓ :‬

 ‫اڅ طنخڃِ حٿـڄخ٫خص حٗٓٚڃْش ًطْخٍحص حٿظ٤َٱ حٿْٔخِٓ حٿيّنِ ٳِ ڃَٜ ، ّ٬ټْ طؤػَْ حٿظَرْش ًحٿظ٬ڀْڂ ًحٗ٫ٚځ ٳِ ڃـظڄ٬خطنخ ،‬
                                       ‫خ‬             ‫خ‬
 ‫كْغ حٿظٴټَْ ىحثڄً هخٟ٪ ٿڀظٌؿْو ، ًحٿڄنيؾ ىحثڄً أكخىُ حٿظٌؿو ًحٙطـخه ، ًحٿٌؿو حٿٌحكي ڃن حٿلٸْٸش ىٌ حٿلٸْٸش ٻڀيخ ، ًڃخ ٓزٶ‬
  ‫٫َٟو ٳِ ىٌح حٿټظخد ٙ ِّّي ٫ن ڃلخًٿش ٿ٬َٝ حٿلٸْٸش حٿڄظټخڃڀش ، حٕڃَ حٿٌُ ّي٫ٌ اٿَ حٿظٴټَْ ، ًىٌ أڃَ ؿي ڃوظڀٲ ٫ڄخ ّيٳ٪‬
           ‫ح‬   ‫خ‬                                  ‫خ‬
 ‫اٿْو حٿڄنيؾ حٿٔخثي ا٫ٚڃًْ ، ًحٿٌُ ٙ ّ٬َٝ ڃن حٿلٸْٸش اٙ حٿـخنذ حٿڄ٠ِء ، ًٙ ّ٬ڀن ڃن حٍٓحء اٙ ٍأًّ ًحكيً ، ًٙ ّيٳ٪ حٿڄٌح٣نْن‬
            ‫اٙ اٿَ حطـخه ًحكي ، ًىٌ ڃن هٚٽ ًٿٺ ٻڀو ّيِء حٿٌؿيحڅ ٿٸزٌٽ حٿظ٤َٱ ، ًّٰڀٶ حًٕىخڅ أڃخځ ڃن٤ٶ حٿلٌحٍ.‬

                                                             ‫خ‬
                                                            ‫ٓخر٬ً :‬

                                ‫خ‬
 ‫اڅ حٗٓٚځ ٫ڀَ ڃٴظَٵ ٣َٵ ، ً٣َّٶ ڃنيخ أڅ نوٌٝ ؿڄْ٬ً ٳِ كڄخڃخص حٿيځ ، نظْـش ٿڀـيپ ًْٟٶ حٕٳٶ ًٷزپ ًٿٺ ٻڀو نظْـش‬
   ‫ٙن٬يحځ حٙؿظيخى حٿڄٔظنَْ، ً٣َّٶ آهَ أڅ ّڀظٸِ حٿ٬َٜ ًحٗٓٚځ ، ًًٿٺ ىْن َّْٔ ، ًٓزْڀو حٿٌكْي ىٌ حٙؿظيخى حٿڄٔظنَْ ،‬
‫ً‬
‫ًحٿٸْخّ حٿ٘ـخ٩ ، ًحٕٳٶ حٿڄظنٌٍ ، ًٿٔض أٗٺ ٳِ أڅ حٿزيّپ حٿؼخنِ ىٌ حٿٌكْي ، ًىٌ حٿٌُ ٌْٓٔى ٍكڄش ڃن حهلل ر٬زخىه ، ًكٴ٨خ‬
  ‫ڃنو ٿ٬ٸْيطو ، ٯَْ أڅ أهَ٘ ڃخ أه٘خه أڅ ّ٤ٌٽ حٙنظ٨خٍ ، ًأڅ ّلـڂ حٕهْخٍ ، ًأڅ ّـزن حٿٸخىًٍڅ ، ًأڅ ّنـق حٿڄِحّيًڅ ٳِ ىٳ٪‬
                ‫خ‬
               ‫حٿ٬ـڀش اٿَ حٿٌٍحء ، ًٿٌ اٿَ كْن ، ٕڅ حٿڄـظڄ٪ ٻڀو ٌٓٱ ّيٳ٪ ػڄن ًٿٺ ، ًٌٓٱ ّټٌڅ حٿؼڄن ٯخٿًْ .‬

                                                              ‫خ‬
                                                             ‫ػخڃنً :‬

              ‫خ‬
  ‫اڅ ڃخ ٫َٟنخه ڃن طٴخْٛپ ًڃخ نخٷ٘نخه ڃن ًٷخث٪ ٿڂ ّټن ىٌ حٿٸٜي ، رپ ٻخڅ ٷٜينخ أڅ ن٬َٝ ڃنيـً ٿڀظٴټَْ ، ّٔڄق رخٓظويحځ‬
 ‫حٿ٬ٸپ ٳِ حٿظلڀْپ ، ًحٿن٤ٶ ٳِ حٓظوٚٙ حٿنظخثؾ ، ًحٿ٘ـخ٫ش ٳِ ٫َٝ حٿلٸْٸش ىًڅ ُّخىس أً نٸٜخڅ ، ًٙ نلٔذ أننخ ٳِ ىٌح‬
                ‫ڃزظي٫ٌڅ رپ نلن ڃظز٬ٌڅ ٿڄخ أڃٚه ٫ڀْنخ اهٚٛنخ ٿڀ٬ٸْيس ًًٙإنخ ٿڀٌ٣ن ، ًحنظڄخإنخ ٿڀڄٔظٸزپ .‬

                         ‫**************‬
                             ‫ِٚبرا ثؼذ ؟!!‬

                    ‫ح‬
   ‫ڃخ ٫ڀَ حٿٸخٍة رؤّ ٿٌ حنِ٫ؾ ، ٳخٙنِ٫خؽ ٿڀلٶ ڃټَڃش ، ًأڅ طنِ٫ؾ ٿڀلٶ ٳيٌح أٳ٠پ ٻؼًَْ ڃن أڅ طنزيَ رخٿزخ٣پ ، ًؿِء ڃن ىٌح‬
 ‫حٙنِ٫خؽ ڃَؿ٬و اٿَ ڃخ ًٻَنخه ٳِ ريحّش حٿليّغ ، ًىٌ أڅ حٿنٴْ طيٌٍ أڅ طٸَأ ڃخ طلذ أڅ ّټظذ ٿيخ ، ًطظ٬٘ٶ أڅ طٔڄ٪ ڃخ طيٌٍ‬
       ‫خ‬
 ‫أڅ ّٸخٽ ٿيخ ، رَٜٱ حٿن٨َ ٫ن ڃٌٷ٬و ڃن حٿلٶ أً ڃٌٷٴو ڃن حٿلٸْٸش ، أڃخ حٿلٶ ٳيٌٍ أڅ حٗٓٚځ حٿيًٿش ٻخڅ حنظٸخًٟ ڃن حٗٓٚځ‬
                       ‫خ‬   ‫خ‬                            ‫خ‬
‫حٿيّن ، ً٫زجً ٫ڀْو ، ٕڅ حٗٓٚځ ٻڄخ ٗخء ٿو حهلل ىّن ً٫ٸْيس ، ًٿْْ كټڄً ًْٓٴً ًأڃخ حٿلٸْٸش ٳيِ أڅ حٿزَ٘ ىڂ حٿزَ٘ ٳِ ٻپ‬
‫حٿ٬ٌٍٜ ، ّٔظٌُ ٳِ ًٿٺ ٫َٜ حٿَحٗيّن أً حٕڃٌّْن أً حٿ٬زخْْٓن أً ٫َٜنخ حٿليّغ ، ًأڅ حٿليّغ ٫ن ؿنش حٍٕٝ ىَحء ٙ ٷْڄش ٿو ،‬
                                          ‫ًٯؼخء ٙ نٴ٪ ٳْو ، ًرخ٣پ ٙ ؿيًٍ ڃنو .‬

   ‫ًٿ٬پ حٿٸخٍة ٷي أىٍٹ ٳِ ػنخّخ حٿليّغ ، أننخ ٳِ كيّغ حٿظخٍّن ٷي طٌؿينخ ٿڀلخَٟ ، ًحٓظڀيڄنخ حٿڄٔظٸزپ ، ًأننخ ٳِ طٌؿينخ ٿيٌح‬
                                            ‫ح‬
 ‫ًحٓظڀيخڃنخ ٿٌحٹ ٷي أٍىٸنخ أنٴٔنخ ٻؼًَْ رخٿظٌٷٲ أڃخځ ڃخ نٴِ٩ ٿو ، ًرظلڀْپ ڃخ نـِ٩ ڃنو ، ًٿٔض أىٍُ ىپ ّٜيٷنِ حٿٸخٍة أځ ٙ ،‬
                          ‫خ‬                  ‫ح‬
       ‫اًح ًٻَص ٿو أننِ ڃن٬ض نٴِٔ ٻؼًَْ ڃن حٿوٌٝ ٳِ ر٬ٞ حٕكيحع ، طـنزً ٿٴلٖ ٳِ حٿٸٌٽ أً ڃزخٿٰش ٳِ حٿڄـٌڅ .‬

   ‫ٚ‬                            ‫خ‬
  ‫ًٿ٬ڀِ نـلض ٳِ أڅ أًحُڅ رْن ًؿيِ حٿٌٍٜس ، حٿظِ نٸڀٌىخ ٿنخ كڀڄً ٳؤنِٿنخه ٳِ ٍٳٶ اٿَ أٍٝ حٿٌحٷ٪ ، ٳبًح رو ًحٷ٪ ڃَ ، ٷڀْ ً ڃخ‬
‫َّٔ ، ًٻؼًَْ ڃخ ّٴـ٪ ، ًٿٔض أىٍُ ىپ أٛزض أځ أه٤ؤص ، ًىپ ٻخڅ ٫ڀَ أڅ أٳ٬پ ڃخ ّٴ٬ڀو حٿټؼًَْڅ ، كْن ّظـخىڀٌڅ ڃخ ّٸَد ڃن‬ ‫ح‬
  ‫أٿٲ ٫خځ ڃن كټڂ حٕڃٌّْن ًحٿ٬زخْْٓن ، ٿټِ ّظٌٷٴٌح أڃخځ ٫خڃْن ٙ أٻؼَ ، ىڄخ ٳظَس كټڂ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ، ًكْن ّوظخًٍڅ ڃن‬
                     ‫خ‬
   ‫ٳظَس حٿَحٗيّن ڃخ ّيَّ حٿَإًّ ًڃخ ّيٳ٪ حٿ٘زخد حٿٰٞ اٿَ ڃلخًٿش طل٤ْڂ حٿڄـظڄ٪ ، ٣خڃ٬ً ٳِ أڅ ّ٬ْي أّخڃيڂ ، ًّـزنَ ٫ڀَ‬
    ‫ڃنٌحٿيڂ ، رْنڄخ ٿٌ طؤڃڀنخ ٳظَس كټڄيڂ حٿټخڃڀش ٿظڄيڀنخ ٻؼًَْ ، ًطلٔزنخ ٻؼًَْ ، ًٍرڄخ كڄينخ حهلل ٫ڀَ ڃخ نلن ٳْو ، ٿْْ ىـٌڃً‬
    ‫خ‬                        ‫ح‬        ‫ح‬
 ‫٫ڀْيڂ – ڃ٬خً حهلل – ٳيڂ ٳِ أ٫ڀَ ٫ڀْْن ٻٜلخرش أؿٚء ، ًٳٸيخء ىّن ٫٨ڄخء ، ٿټنخ نظنخًٿيڂ ڃن ُحًّش آهٍَ ىِ ُحًّش حٿْٔخٓش ،‬
‫ًنٸْيڂ رڄِْحڅ آهَ ىٌ ڃِْحڅ حٿلټڂ ، ًىڂ ڃن ىٌه حٿِحًّش ، ًريٌح حٿڄِْحڅ ، رَ٘ ّـٌُ ٫ڀْيڂ ڃخ ّـٌُ ٫ڀْنخ ڃن نٸي ، ًّظ٬ٌَٟڅ ٿڄخ‬
                  ‫خ‬
   ‫نظ٬َٝ ٿيڂ ڃن أه٤خء ، ًكٔذ حٿٸخٍة أڅ ّظؤڃپ ڃ٬نخ ٳظَس كټڄيڂ ، ًّظ٬ـذ ًىٌ ٍَّ ػٚػْن ٫خڃً ، ّظ٬خٷذ ٳْيخ أٍر٬ش هڀٴخء ،‬
‫ّڄٌص ػٚػش ڃنيڂ رلي حٿْٔٲ أً حٿونـَ ، ًحكي ٫ڀَ ّي ٯٚځ حٿڄـٌِٓ ًىٌ أڃَ ّٴـ٪ ، ًًحكي ٫ڀَ ّي حٿَ٫ْش ًىٌ أڃَ ّٴـ٪ ًّٴِ٩‬
                    ‫خ‬
‫، ًًحكي ٫ڀَ ّي ڃٔڀڂ ڃظ٤َٱ ًىٌ أڃَ ّٴِ٩ ، ًّٸ٠ِ حٿوڀْٴش حٕهَْ ٳظَس كټڄو ٻڀيخ ٓخ٫ًْ اٿَ حٿظڄټن ڃن حٿلټڂ ٓيُ ، ًاٿَ‬
           ‫ح‬         ‫خ‬       ‫ح‬
   ‫ٳَٝ ًّٙظو ٫ڀَ حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ٻڀيخ ىًڅ ؿيًٍ ، ًّنيِ رو حٕڃَ ڃلًٌٍٜ ٳِ حٿټٌٳش ىح٫ًْ حهلل أڅ ّزيٿو هًَْ ڃن ٷٌڃو ، ًأڅ‬
                                                      ‫ّزيٽ ٷٌڃو أٌٓأ ڃنو .‬
  ‫ػڂ ٿ٬ڀنخ ننِ٫ؾ ًنلن نټ٘ٲ أڅ حٿٴظَس ٫ڀَ ٷَٜىخ ٷي كٴڀض رخٿلًَد حٕىڀْش حٿټزٍَ ، ٳٸي ريأص ريخ ، ًحنظيض ريخ ، ريأص رلًَد‬
‫حٿَىس ٳِ ٫يي أرِ رټَ ، ًحنٸ٠ض ٓنٌحطيخ حٿوڄْ حٕهَْس ٳِ ٓڀٔڀش ڃن حٿلًَد حٕىڀْش أًٿيخ كَد حٿـڄپ رْن ٻزخٍ حٿٜلخرش ، ػڂ‬
   ‫كَد ٛٴْن رْن ٫ڀَ ًڃ٬خًّش ، ػڂ كَد حٿنيًَحڅ رْن ٫ڀَ ًحٿوٌحٍؽ ٫ڀْو ، ػڂ ٓڀٔڀش ڃظٜڀش ڃن حٿلًَد حٿَْٰٜس رْن ؿٌْٕ‬
                                              ‫خ‬
‫٫ڀِ ًؿٌْٕ حٿوٌحٍؽ ، ًكٔزنخ أّ٠ً أنيخ ريأص ڃٸزڀش ٫ڀَ حٿيّن ڃن حٿوڀْٴش ًڃن حٿَ٫ْش ، ًحنظيض ڃٸزڀش ٫ڀْو ڃن حٿوڀْٴش ، ڃيرَس‬
   ‫٫نو ڃن حٿَ٫ْش رٸيٍ اٷزخٿيخ ٫ڀَ حٿينْخ ، ىٿْڀنخ ٫ڀَ ًٿٺ ڃخ ًٻَنخه ڃن ػًَحص ، ًڃخ ٍٛينخه ڃن حٷظَحد كؼْغ ڃن ڃ٬خًّش ، ًحرظ٬خى‬
  ‫كؼْغ ٫ن ٫ڀِ ، ًاًح ٻخڅ حٿز٬ٞ ٳِ حٿزيحّش ٷي ٷخٍڅ رْن حٿ٤٬خځ حٿ٘يِ ٫ڀَ ڃخثيس ڃ٬خًّش ، ًحٿلٶ حٿـڀِ ٫ڀَ ٿٔخڅ ٫ڀِ ،‬
                                  ‫ح‬                  ‫ح‬
  ‫ٳبڅ حٿنيخّش ٻخڅ حنظٜخًٍ ٙ ٗٺ ٳْو ٿڀ٤٬خځ حٿ٘يِ ، ًحنيكخًٍ ٙ ٗزيش ٳْو ٿڀلٶ حٿـڀِ ، ًڃخ ىټٌح ٻخڅ حٗٓٚځ حٿيّن أً ّټٌڅ ،‬
  ‫ٿټنو ىټٌح ٻخنض حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ًىټٌح طټٌڅ ، ٗؤنيخ ٗؤڅ أُ ىًٿش ىّنْش ٫ڀَ ڃيٍ حٿظخٍّن حٗنٔخنِ ٻڀو ، ٙ َّٰنٺ ٳْيخ ٫ٌد‬
‫حٿليّغ ٳِ حٿزيء ، ٳخٿ٬زَس رخٿوٌحطْڂ ، ًٷي ٻخنض حٿوٌحطْڂ ڃَس ىحثڄخ ، ًأڃَ ڃنيخ أڅ ٙ نٔظٌ٫ذ ىٍٓيخ ، ًأڅ ٙ نٔظٴْي ڃن طـَرظيخ .‬

           ‫ًأڅ ّي٫ٌ حٿز٬ٞ اٿَ طټَحٍىخ ٳِ رٚىش ّلٔيًڅ ٫ڀْيخ ، ًٻؤنو ڃ٤ڀٌد ڃنخ أڅ نٸَأ حٿظخٍّن ٿټِ ن٬ْي أه٤خءه .‬

  ‫ًاًح ٻنخ نظليع ىټٌح ٫ن ٫يي حٿَحٗيّن ، ٳټْٲ ّټٌڅ حٿلخٽ ٫ڀَ ّي حٿڄ٬خَّٛن ، حٿٌّن ٿڂ ن٬َٱ حٍٗىخد اٙ ٫ڀَ أّيّيڂ ، ًٿڂ‬
    ‫ّ٬َٱ ڃـظڄ٬نخ حٓڃن كٌحىع حٙٯظْخٽ حٿْٔخِٓ اٙ ٫ڀَ ّي ٳَٓخنيڂ حٿڄٰخًرَ ، ًٿڂ طَٵ ىڃخء حٕرَّخء اٙ ٫ڀَ ّي ڃـخىيّيڂ‬
                   ‫خ‬   ‫ح‬
‫حًٕٗخّ ، ًكظَ ٳِ حنظوخرخص حٙطلخىحص حٿ٤ٚرْش حٕهَْس ، ٿڂ ّٴظيڂ أڅ َّٳ٬ٌح ٗ٬خًٍ ٯَّزً ّ٬ټْ أٓڀٌد طٴټَْىڂ ، ًىٌ " ٌٛطٺ‬
   ‫ىحنش " ًٻؤنيڂ ٿڂ ّڄًِْح ر٬ي رْن حٿيّخنش ًحٿيحنش ًٿڂ ّ٬َٳٌح ڃن حٗٓٚځ اٙ حٿ٬نٲ ًحٗىحنش ، ًٿڂ ًَّح ٳْو ڃخ ٍأّنخه ڃن ًؿٌه ٻڀيخ‬
                                                      ‫ٓڄخكش ًنٌٍ ًٍكڄش.‬

 ‫ًٍرڄخ طٌٍٜ حٿٸخٍة ٳِ ر٬ٞ أؿِحء حٿټظخد أننِ أكَٝ حٿيًٿش ٫ڀَ حٿڄظ٤َٳْن ًأىٳ٬يخ اٿَ ڃٌحؿيظيڂ ، ًٿ٬ڀِ أٛلق ٿو ، ٳخٿڄٸٌٜى‬
                 ‫ح‬
 ‫ٿْْ ڃٌحؿيش حٿظ٤َٱ ٳِ حٿٴټَ ، ًانڄخ حٿڄٸٌٜى ىٌ ڃٌحؿيش حٿ٬نٲ ، ًڃٸخًڃش حٍٗىخد ، ًٿ٬پ أكيً ّيٿنِ ٫ڀَ ٻْٴْش ڃٸخًڃش حٿ٬نٲ‬
         ‫ح‬
 ‫رخٿٸزٚص ، ًڃٌحؿيش حٿْٔٲ رخٕك٠خڅ ، ًحٓظٸزخٽ حٿٸنخرپ رخٿټڀڄخص حٿيحٳجش ، ًٿ٬پ حٿڄنټَّن ٫ڀَ ڃخ ًَّنو ط٘يىً ، ّن٨ًَڅ كٌٿيڂ‬
   ‫اٿَ أ٫َٵ ىًٽ حٿ٬خٿڂ ٳِ حٿڄڄخٍٓش حٿيّڄٸَح٣ْش ، ٿْ٘خىيًح ٻْٲ ٌّحؿو حٿ٬نٲ ٳِ أَّٿنيح ، ًٻْٲ طٌحؿو اّ٤خٿْخ اٍىخد حٕٿٌّش‬
                                    ‫حٿلڄَحء ، ًٻْٲ طٌحؿو أٿڄخنْخ حٿَٰرْش حٿزخىٍ ڃخ ّنيٌٱ .‬

   ‫ًٻْٲ ٿڂ ّظٌٷٲ أكي ٿټِ ّلڀپ ىًحٳ٬يڂ أً ّزٍَ أٳ٬خٿيڂ ٻڄخ ّٴ٬پ حٿز٬ٞ ىنخ ، ٫ن طٌٍٜ ّټٌڅ ىټٌح حٿڄٌٷٲ حٿٜلْق ، ٣خٿڄخ أڅ‬
     ‫ً‬                               ‫ٚ‬
  ‫حٍٗىخرْْن أ٫يحء ٿوٜڄو حٿڀيًى : حٿيًٿش ، رْنڄخ ٿٌ ٳټَ ٷڀْ ً ، ٕىٍٹ أڅ حٿڄٔظييٱ ٿْْ حٿيًٿش ، رپ حٿن٨خځ حٿٌُ نلن ؿڄْ٬خ ؿِء‬
                                                 ‫خ‬
 ‫ڃنو ، ًحٕڃخڅ حٿٌُ نٔ٬َ ؿڄْ٬ً اٿَ طلٸْٸو ًٌٛنو ، ًحٿَّ٘٬ش حٿظِ ىِ حٿڄٌثپ ًحٿڄًٚ ، ًٿٌ ٻخڅ ٛزْش حٿـيخى أً أڃَحءىڂ أىپ‬
  ‫كيّغ ٿنٜلض رلٌحٍىڂ ، ًٿٌ ٻخنٌح أىپ ٍكڄش ٿنٜلض رڄـخىٿظيڂ رخٿلٔنَ ، ًٿٌ ٻخنٌح أىپ نټَْ ٿي٫ٌص اٿَ ڃٸخٍ٫ظيڂ رخٿلـش ،‬
    ‫ٿټنيڂ طـخًًُح حٿنټَْ اٿَ حٿظٴټَْ ، ًطـخًًُح حٿٸٌٽ اٿَ حٿٸظپ ، ًطـخًًُح حٿڄن٤ٶ اٿَ كپ حٿيځ ، ًىنخ ٙ ڃٴَ ڃن اٻڄخٽ ڃَْٔس‬
 ‫حٿيّڄٌٷَح٣ْش ، كظَ ٙ ّلظـٌح ٫ڀْنخ ر٠ْٶ حٿٔخكش ، ًٙ ڃٴَ ڃن حٿَى ٫ڀَ ى٫ٌحىڂ رخٿڄن٤ٶ كظَ نـظٌد ڃنيڂ ڃن رٸِ ٳِ ٷڀزو‬
     ‫ح‬
   ‫ڃٔخكش ٿڀٔڄخكش ، ًٙ ڃٴَ ڃن ا٫ڄخٽ نٌٜٙ حٿٸخنٌڅ ٿَى٩ حٿ٬نٲ ً٫ِٽ أٛلخرو ٫ن كَٻش حٿڄـظڄ٪ ًڃٔخٍه ، ًٳَُىڂ ر٬ْيً ٫ن‬
    ‫حٿڄ٬ظيٿْن ٳِ حٿظْخٍ حٗٓٚڃِ حٿْٔخِٓ ، ًٳْيڂ أٓخطٌس أؿٚء ً٫ڀڄخء أٳخٟپ ، ًڃلخًًٍڅ ٷخىًٍڅ ، ًأىپ ٫ڀڂ ًٳٸو ، ًٍؿخٽ‬
 ‫ٓڄخكش ًٳ٠پ ، ًىڂ ًاڅ حهظڀٴٌح ڃ٬نخ ّي٫ٌڅ ٿنخ رخٿييحّش ، ًني٫ٌ ٿيڂ رخٿڄؼپ ، ىًڅ أڅ ّټٴًَنخ ًىًڅ أڅ ّٴٸيًح ڃن حكظَحڃنخ ًٍس ...‬

                              ‫خ‬                     ‫خ‬
  ‫ىڂ ّئڃنٌڅ رخٗٓٚځ ىّنً ًىًٿش ، ًىٌح كٸيڂ ، ًنلن نَحه ًنئڃن رو ىّنً ٳلٔذ ًىٌح كٸنخ ، ًر٬٠يڂ ّئڃن رخٿ٬ڄپ حٿْٔخِٓ ،‬
‫ًڃن كٶ ىٌح حٿز٬ٞ ٫ڀْنخ أڅ نٔخنيه ٳِ ى٫ٌحه ، ًأڅ نَٳ٪ ٫ٸَْطنخ رؤ٫ڀَ ٌٛص ڃ٤خٿزْن ٿو رڄنزَ حٿَأُ ، ًىڂ ٳِ حٿنيخّش ڃ٬نخ ٳِ‬
 ‫هنيٵ ًحكي ، ٕڅ ڃٌٷٲ حٍٗىخرْْن ڃنيڂ أٗي ، ًنٌَّىڂ ٿيڂ أ٫نٲ ، ًنټَْىڂ ٫ڀْيڂ أٷَٔ ، ًكټڄيڂ ٫ڀْيڂ أٌٓأ ، ًٿٌ ٛيٷض‬
   ‫حٿنٌحّخ ٿٌٛڀنخ ڃ٬و اٿَ ٻڀڄش ٌٓحء ، ًٿظٸخرڀنخ ٳِ ڃنظٜٲ حٿ٤َّٶ ، ىڂ رخٙؿظيخى حٿڄٔظنَْ ، ًرَإّش حٿ٬َٜ ًڃ٬خّ٘ظو ، ًرٸزٌٽ‬
 ‫ڃظَْٰحطو ، ًرظٸيَّ ٧ًَٳو ، ًرخٿظؤِٓ ر٬ڄَ ٳِ حؿظيخىه ، ًرخّٗڄخڅ رخٿٌكيس حٿٌ٣نْش ، ًرخٗنٜخٱ ٿٸٌحنْننخ حٿلخٿْش ، ًنلن ربىٍحٹ أڅ‬
 ‫حٿيّڄٸَح٣ْش طٔ٬نخ ًطٔ٬يڂ ، ًأڅ حٿڄٔظٸزپ ٿنخ ىًڅ انټخٍ ٿيڂ أً ٫ڀْيڂ ، ًأڅ ڃَٜ أٯڀَ ڃن حٿڄِحّيس ٫ڀْيخ رخٿٸٌٍ٘ ٙ حٿـٌىَ ،‬
  ‫ًحٿڄ٨خىَ ٙ حٿڄ٠خڃْن ، ًأڅ حٗٓٚځ حٿٜلْق ىٌ حٿظٸيځ ، ًىٌ ڃٜڀلش حٿڄـظڄ٪ ، ًىٌ حٿلخٵ رخٿل٠خٍس ، ًىٌ طلْٜپ حٿ٬ڀڂ ، ًأڅ‬
    ‫حٿڄٔخكش حٿوٌْٜٛش ٳِ ٷ٠ْش حٿيّن أًٓ٪ ًأٍكذ ، ًأڅ ٳَٝ حٿَأُ ٫ڀَ حٓهَّن ٙ ّـٌُ ، ًأڅ حٿظَّ٘٪ ٿڀزَ٘ ، أڃخ ڃزخىة‬
                           ‫حٿظَّ٘٪ ًأٌٛٽ حٿ٬ٸْيس ٳيِ هلل ، ًأڅ حٗٓٚځ ّ٬نِ رخٿٰخّخص ٷزپ حٿٌٓخثپ .‬

  ‫ًأڅ حٿ٬َٜ حًٕٽ ٿ٘ٓٚځ ٿن ّؤطِ اٿْنخ ، ًأننخ ٿن ن٬ٌى اٿْو ، ٳټٚ حٕڃَّن ڃٔظلْپ ، ًأڅ حٿظٴټَْ ّٔزٶ حٿظټٴَْ ، ًحٿ٬ٸپ ّٔزٶ‬
 ‫حٿنٸپ ، ًحٿٔڄخكش طٔ٪ حٿـڄْ٪ ، ًأڅ حٿلٔخد آص ٙ ڃلخٿش ، ٳِ حٓهَس ًٿْْ ٳِ حٿينْخ ًأڅ حٗٓٚځ ٙ ّ٬َٱ حٿټينٌص ، ًٙ ّ٬َٱ‬
  ‫ٍؿخٽ حٿيّن ، ًٙ ّ٬٤ِ ٷيْٓش ٕكي ، ًٙ ّڄنق ٫ٜڄش ٕكي ، ًٙ ّڄن٪ حٿنٸي ٫ن أكي ، ٳٚ ٫ٜڄش ٕكي ٯَْ حٿٌَٓٽ ، ًٙ ٷيْٓش‬
                          ‫خ‬
  ‫ٕكي ٯَْه ، ًأنو ٿْْ ٳِ حٗٓٚځ أُّخء ، ًٿْْ ٿو أٿٸخد ، ًٿْْ ٕكي ٻخثنً ڃن ٻخڅ أڅ ّي٫ِ أنو كخڃِ كڄَ حٗٓٚځ ، ٳټڀنخ‬
      ‫خ‬
 ‫ڃٔڀڄٌڅ ، ًٻڀنخ كڄخس حٗٓٚځ ، ًٻڀنخ أّ٠خ كڄخس حٿٌ٣ن ، ٻپ حٿٌ٣ن ، ًٻڀنخ ٫٘خٵ ٿيخ ، ًٻڀنخ ڃنخٟڀٌڅ ڃن أؿڀو ، أًٍٟ ًٓڄخء ،‬
       ‫خ‬                      ‫خ‬                      ‫خ‬
  ‫ڃٔڀڄْن ًأٷزخ٣ً ، ٿٔنخ ٳخطلْن ًٿٌْٔح أٓخٍٍ كَد ، نلن ؿڄْ٬ً ڃٌح٣نٌڅ ، ٿٔنخ أٯڀزْش ًٿٌْٔح أٷڀْش ، نلن ؿڄْ٬ً ڃٌَّٜڅ ،‬
                                        ‫خ‬              ‫خ‬
  ‫ٿٔنخ كټخڃً ًٿٌْٔح ڃلټٌڃْن ، نلن ؿڄْ٬ً كخٻڄٌڅ ڃلټٌڃٌڅ ، ًٻڀنخ ٫٘خٵ ٿيٌه حٍٕٝ ، ًٻڀنخ ڃيحٳ٬ٌڅ ٫نيخ ، ًٷزپ ًٿٺ ٻڀو‬
                                         ‫ڃيحٳ٬ٌڅ ٫ن ًكيس حٿٜٲ ًطٚكڂ حٿٜٴٌٱ .‬

‫أ٫ڀڂ أڅ حٿليّغ ٷي ٣خٽ ، ًأهَ٘ أڅ ّټٌڅ ٷي ط٘٬زن ًٿ٬ڀِ أًؿِ حٿ٬َٝ ًحٿٸٜي ٳِ حٿَٳٞ حٿټخڃپ ٿوڀ٢ أًٍحٵ حٿْٔخٓش رخٿيّن‬
                               ‫، ًٳِ حٿظؤٻْي ٫ڀَ حٿٴٜپ رْنيڄخ ، كـظِ ٳِ ًٿٺ ڃخ ّڀِ :‬

                                                             ‫ٙ‬
‫أً ً : أڅ حٿزْنش ٫ڀَ ڃن حى٫َ ، ًاًح ٻنخ ني٫ٌ ٿڀٴٜپ ٳلـظنخ ؿڀْش ٳْڄخ ىٌ ٷخثڂ ، أڃخ ى٫خس حٿٌٛپ ٳ٬ڀْيڂ أڅ ٌّٟلٌح ٿنخ ٻْٲ ّټٌڅ ،‬
                ‫ح‬
   ‫ًٙ ڃنخٙ ٫ن ْٛخٯش رَنخڃؾ ْٓخِٓ ٻخڃپ ، ًىٌ ٳِ طٸيَّنخ أڃَ ٫َْٔ ٫ڀْيڂ ، ًاڅ ٻخڅ ًَّْٔ ٫ڀْنخ أڅ نيٍٹ حٕٓزخد ، ًٷي‬
                                                ‫٫َٟنخه رخٿظٴْٜپ ٳِ حٿټظخد .‬

                                                             ‫ػخنْخ :‬
    ‫خ‬  ‫خ‬        ‫خ‬
   ‫اننخ نٸزپ ٳِ ڃن٤ٶ حٿٌٜحد ًحٿو٤ؤ ٳِ حٿلٌحٍ حٿْٔخِٓ ، ٕڅ ٷ٠خّخه هٚٳْش ، ّزيً ٳْيخ حٿلٶ نٔزًْ ، ًحٿزخ٣پ نٔزًْ أّ٠ً ،‬
               ‫خ‬
  ‫ًنَٳٞ أڅ ّيحٍ حٿلٌحٍ حٿْٔخِٓ ٫ڀَ أٓخّ حٿلٚٽ ًحٿلَحځ ، كْغ حٿلٶ ڃ٤ڀٶ ًحٿزخ٣پ ڃ٤ڀٶ أّ٠ً ، ًكْغ طز٬ش حٿوٚٱ ٳِ‬
                 ‫ٙ‬                ‫خ‬                ‫ح‬
 ‫حٿَأُ ٷخْٓش ٿټٌنو ٻٴًَ ، ًطز٬ش حٙطٴخٵ ًحٿڄظخر٬ش ٷخْٓش أّ٠ً ٿڄـَى ٻٌنيخ ٳِ ٍأُ أٛلخريخ كٚ ً ، كظَ ًاڅ هخٿٴض حٿڄن٤ٶ ، رپ‬
‫كظَ ًاڅ هخٿٴض حٿلٚٽ ًحطو ، ًٿڂ طټن أٻؼَ ڃن حؿظيخى ٯَْ ٛخثذ طٔخنيه ٓڀ٤ش حٿلخٻڂ رخٓڂ حٿيّن ، ًّئحٍُه ٓڀ٤خڅ حٿ٬ٸْيس ٳِ‬
   ‫ٓخكش ٯَْ ٓخكظيخ رخٿٸ٤٪ ، ًٿ٬پ ڃڄخٍٓش حٿنڄَُْ ٳِ حٿٌٔىحڅ ٙ ُحٿض ٳِ حًٕىخڅ ، ًٿ٬پ ڃزخٍٻش ٫ڀڄخثنخ حٕٳخٟپ ٿڄخ ٳ٬ڀو‬
  ‫حٿنڄَُْ ًٷض أڅ ٻخڅ ٳِ حٿٔڀ٤ش ٙ ُحٿض ٳِ حٿٌؿيحڅ ، ًٿ٬پ نٸيىڂ حٿڄََّ ٿو ًنټَْىڂ حٿًٚ٩ ٫ڀْو ر٬ي أڅ طَٹ حٿٔڀ٤ش ًحٟق‬
                          ‫ٙ‬                ‫ح‬
        ‫ٿڀـڄْ٪ ًٿ٬ڀنخ نظٔخءٽ ىًڅ أڅ نٰ٠ذ أكيً ، ىپ ىٌ حٿويح٩ ٳٚ نٸزپ ڃنيڂ ٷٌ ً ، أځ ىِ حٿٰٴڀش ٳٚ نٸزپ ڃنيڂ ٍّخىس ؟‬

‫أځ ىٌ حٿو٤ؤ – ًٻپ حرن آىځ ه٤خء ٳني٫ٌ ٿيڂ رخٿڄٰٴَس ؟ ًٷَّذ ڃن ىٌح ڃٌٷٴيڂ ڃن حٿَثْْ حٿٔخرٶ ٳِ ڃزخىٍس حٿٔٚځ كْن ٍٳ٬و‬
‫ر٬٠يڂ اٿَ أ٫ڀَ ٫ڀْْن رخٿٸَآڅ ًحٿٔنش ، ًىز٢ رو ر٬٠يڂ اٿَ أٓٴپ ٓخٳڀْن رخٿٸَآڅ ًحٿٔنش ، ًٍٻٌنخ كْخٍٍ ، رپ اڅ ٗجض حٿيٷش‬
‫خ‬          ‫ح‬                        ‫ح‬
‫أٓخٍٍ، ٿ٬ٚڃخص حٿظ٬ـذ ًحٙٓظٴيخځ ، ًڃخٿنخ نٌىذ ر٬ْيً ًأڃخڃنخ حٓڅ كٌحٍ ىحثَ رْن ٳَّٸْن ڃنيڂ ، ر٘ؤڅ ٻخٳًَ ًر٬٠يڂ َّحه ٷئًّ‬
                          ‫ح‬          ‫خ‬
 ‫، رْنڄخ نلن حٿَ٫ْش – حٿلْخٍٍ – حٕٓخٍٍ – ن٠َد ٻٴً رټٲ ًنلن نظخر٪ كٌحًٍ ٙ ّيًٍ رْن ٍأُ ًٍأُ أً رْن ٌٛحد ًه٤ؤ ، رپ رْن ٻٴَ‬
               ‫ًاّڄخڅ ، ًىٌ ڃخ نَٳ٠و ىًڅ أڅ ّئػَ ىٌح ٫ڀَ ڃخ ٳِ ًؿيحننخ ڃن ٫ٸْيس ، ًڃخ ٳِ ٷڀٌرنخ ڃن اّڄخڅ .‬

                                                           ‫ػخٿؼخ :‬

                              ‫خ‬   ‫ٚ‬
 ‫اڅ ًٷخث٪ حٿظخٍّن حٿظِ َٓىنخىخ ٳِ حٿټظخد ، طنيٞ ىٿْ ً ىحڃًٰ ٫ڀَ ًٍَٟس حٿٴٜپ ، ً٫ڀَ ه٤ٌٍس حٿٌٛپ ، ً٫ڀَ ٌٓحؿش حٿڄظنخىّن‬
                                                   ‫ر٬ٌىس حٿوٚٳش .‬

                                                            ‫خ‬
                                                           ‫ٍحر٬ً :‬

   ‫خ‬
‫اًح طـخًُنخ ًٷخث٪ حٿظخٍّن ًحنظٸڀنخ اٿَ ڃڄخٍٓخص ن٨ڂ ٷخثڄش طَٳ٪ ٗ٬خٍ حٗٓٚځ ، ًطظزنَ ڃٴيٌځ حٿلټڂ رو ، ٳبننخ نٍَ أنيخ ؿڄْ٬ً كـش‬
  ‫ح‬
‫ٳِ ٛخٿق حٿٴٜپ ، ًىٿْپ ؿيّي ٫ڀَ ه٤ٌٍس حٿٌٛپ ، ًٻڂ نظڄنَ أڅ ّلظؾ ريخ حٿز٬ٞ كظَ نڀِڃو كـظو ، ٯَْ أنخ نلٔذ أڅ أكيً ٿن‬
                                                 ‫ّٴ٬پ ، ٿڄخ ن٬ڀڂ ًّ٬ڀڂ .‬

                                                         ‫هخڃٔخ :‬

 ‫ّزٸَ حٿٔزذ حٕهَْ ًحٕىڂ ، ًىٌ أڅ حٿٴٜپ ىٌ حٿٔزْپ حٿٌكْي ٿڀلٴخ٥ ٫ڀَ حٿٌكيس حٿٌ٣نْش ، ًأڅ حٿٌٛپ ىٌ حٿٔزْپ حٕٻْي ٿييځ‬
‫َٛكيخ حٿ٬ظْي ، ٙ ّٰنِ ٫ن ًٿٺ حٿظ٘يٵ رڄٸظ٤ٴخص ڃن حٿظخٍّن طئٻي ٫ڀَ حٿٔڄخكش ًحٿظٔخڃق ٳِ ڃ٬خڃڀش أىپ حٿٌڃش ، ٳٸي َٟرنخ‬
‫ٛٴلخ ٫ن أٟ٬خٳيخ ڃڄخ ّئٻي حٿ٬ټْ ، ًطٸ٘٬َ ٿو حٕريحڅ ، ًنلن نئڃن رؤڅ حٗٓٚځ ٷي رڀٮ حٿًٌٍس ٳِ حٿظٔخڃق ڃ٪ أىپ حٿټظخد ، رپ‬
  ‫ًڃ٪ حٿټخٳَّن ، ٿټن حٿٸَآڅ ٙ ّٴَٔ نٴٔو رنٴٔو ، ًحٗٓٚځ ٙ ّ٤زٶ نٴٔو رنٴٔو ، ًانڄخ ّظڂ ًٿٺ ڃن هٚٽ حٿڄٔڀڄْن ، ًڃخ‬
‫أٌٓأ ڃخ ٳ٬پ حٿڄٔڀڄٌڅ رخٗٓٚځ ، ًٿٔنخ ٳِ كخؿش اٿَ نټؤ حٿـَحف أً اػخٍس حٿن٬َحص أً طٴـَْ حٿوٚٳخص ، ّٸيٍ ڃخ نلن ٳِ كخؿش اٿَ‬
                                        ‫طؤٻْي حّٗـخرْخص ًٿڂ حٿ٘ڄپ ًطڄخٓٺ حٿٜٴٌٱ .‬

                                                         ‫ّخ اٿيِ ...‬

   ‫ٻڂ طَىٍ حٿڄنخم ًٻڂ نلن ٳِ كخؿش اٿَ ٫ٌىطو ڃن ؿيّي ٻڄخ ٻخڅ ، أكټِ ٿټڂ ، ًحٓڄلٌح ٿِ ، ٫ن ٷٜش ٙ أطٌٻَىخ اٙ ًّ٤ٴَ‬
  ‫حٿيڃ٪ ، ًّيظِ حٿٌؿيحڅ ، ًىِ ٷٜش كيػض ڃنٌ ٓنٌحص ٷَّزش ، ٌّځ طْْ٘٪ ؿنخُس ٫َّخڅ ٓ٬ي ، ً٫َّخڅ ٓ٬ي ٷز٤ِ ڃَُٜ ، ط٤ٌ٩‬
 ‫ٿٸظپ ٌّٓٲ ًىزش ٍثْْ ًٍُحء ڃَٜ ، حٿٸز٤ِ حٿيّخنش ، ًحٿٌُ ٷزپ ٍثخٓش حٿٌُحٍس ٳِ ڃَٜ كْن حڃظن٪ حٿٌ٣نٌْڅ ، كظَ ٙ ّټٌڅ حٿٸظپ‬
   ‫٫ڀَ ّي ڃٔڀڂ ٳظؼٌٍ حٿٴظنش ، ًٷي نـخ ٌّٓٲ ًىزش ، ًٓـن ٫َّخڅ ٓ٬ي ، ً٫نيڃخ ىٵ نخٷٌّ حٿټنْٔش ٿل٨ش طْْ٘٪ ؿؼڄخنو ،‬
      ‫طٜخىٱ أڅ ٫ٚ ٌٛص ڃجٌنش ڃـخًٍس رخًٓحڅ ، ًىنخ .. أؿيٖ حٿـڄْ٪ رخٿزټخء .. ًٗ٬َ حٿـڄْ٪ أنو ىټٌح ّټٌڅ ًىح٩ ٫َّخڅ ..‬

          ‫ٿنخ أڅ نزټِ ڃ٬يڂ رټخء حٿَؿپ حٿ٬٨ْڂ ، ٫ڀَ ٍڃِ ٫٨ْڂ ْٗ٬نخه ، ًطَحع ٫٨ْڂ أٟ٬نخه ، ًطخٍّن ٫٨ْڂ نْٔنخه ..‬

                        ‫خ‬
‫أٷٔڂ ٿٺ ّخ ٫َّخڅ ، أڅ حًٓحڅ ًحٿنخٷٌّ ٌٓٱ ّظ٬خنٸخڅ ٫ڀَ ىٌه حٍٕٝ ىحثڄً ، ٳخٿټپ ٫خري حهلل ، ٫خٗٶ ٿڀٌ٣ن ، ًٌٓٱ طزٸَ ڃَٜ‬
         ‫ّخ ٫َّخڅ ، ٗخڃوش ٻڄخ أٍىص ًٻڄخ نَّي ، ڃنْ٬ش ٫ڀَ حٿٴَٷش ، ڃٔظ٬ْٜش ٫ڀَ حٿٴظنش ، ڃٔظلْڀش حٙنٸٔخځ ..‬

                           ‫ٚ٠ب ػمالء ِصش ...‬

                     ‫ً٘ ٍٔزمٟ عٛ٠ب ػٍٝ وٍّخ عٛاء ؟‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:37
posted:8/13/2012
language:Arabic
pages:41