Isu Dan Cabaran Pendidikan

Document Sample
Isu Dan Cabaran Pendidikan Powered By Docstoc
					ISU DAN CABARAN
  PENDIDIKAN
 ROFIDA BINTI HASSAN
  HASIL PEMBELAJARAN

•Mengenal pasti isu-isu dan
 cabaran semasa(1.1)
•Menghuraikan dengan
 contoh-contoh tentang
 integrasi nasional (1.1)
    KONSEP ISU DAN CABARAN
      PENDIDIKAN

             ISU

• KAMUS DEWAN (2007) – Perkara pokok atau persoalan
 yang dibincangkan.

           CABARAN

• KAMUS DEWAN (2007) – Sesuatu unsur atau faktor yang
 menguji kemampuan dan ketabahan sesuatu
 organisasi.
  ISU DAN CABARAN SEMASA

  PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP-
          2006 – 2010 )
( Bermatlamat melahirkan modal insan yang
cemerlang dengan minda kelas pertama melalui
pendidikan berkualiti )


  NEGARA MEMERLUKAN USAHA-USAHA YANG
   DIRANCANG SECARA SISTEMATIK UNTUK
 MENINGKATKAN KEUPAYAAN DAN KEMAMPUAN
    MENANGANI CABARAN ABAD 21
  CABARAN PENDIDIKAN• Ledakan Ilmu berbentuk
 global

• Masalah Sosial
  INTEGRASI NASIONAL •PROSES DINAMIK UNTUK
MERAPATKAN MASYARAKAT
MALAYSIA YANG BERBILANG
     KAUM
     INTEGRASI NASIONAL

• “Malaysia tidaklah harus menjadi negara yang
 maju dari segi ekonomi semata-mata tetapi perlu
 merangkumi semua aspek.Kita hendaklah
 mencapai kemajuan sepenuhnya dari segi
 perpaduan negara dan kesepaduan
 sosial,ekonomi,keadilan sosial,kestabilan
 politik,sistem pemerintahan,mutu kehidupan,nilai-
 nilai sosial dan kerohanian,selain mempunyai rasa
 bangga dan keyakinan akan bangsa sendiri.

(Tun Dr. Mahathir Mohamad,The Way Forward Vision 2020,1991)
   PUPUK INTEGRASI NASIONAL


•  Perbezaan Agama dan Budaya
•  Ketidakpuasan hati
•  Kedudukan Geografi
•  Perkasa Bahasa Kebangsaan
•  Pemantapan aktiviti
•  Pupuk kefahaman
•  Dasar Pelajaran Kebangsaan
 HALANGAN INTEGRASI NASIONAL


• Perbezaan Agama dan
 Budaya
• Dasar Penjajahan
• Sistem Pendidikan
• Amalan Ekonomi
• Perbezaan politik
  PEMUPUKAN INTEGRASI NASIONAL
      MELALUI RIMUP

•  Kecemerlangan akademik
•  Sukan dan permainan
•  Ko kurikulum
•  Khidmat Masyarakat
•  Aktiviti berbentuk patrotik
 TINDAKAN KPM PUPUK INTERGRASI
      NASIONAL

• Sekolah sebagai alat perpaduan
• Sistem persekolahan yang sama
• Penggunaan Bahasa
 Kebangsaan
• Pendekatan kepada nilai
• Seminar / Forum
  HASIL PEMBELAJARAN

• Menerangkan pendemokrasian
 pendidikan (1.1)
• Membuat refleksi tentang cara-
 cara menangani isu integrasi
 nasional dan pendemokrasian
pendidikan(7.2)
PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN


  Penyediaan peluang
 yang terbuka untuk setiap
 orang bagi memperoleh
  kejayaan pendidikan
  PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN

•  Semua dapat hak yang sama
•  Sekolah dapat kemudahan yang sama
•  Sekolah wawasan
•  Sekolah satu aliran
•  Amalan kehidupan
•  Persamaan Hak
•  Peluang Luas
•  Pembangunan sumber manusia
  TUMPUAN PENDEMOKRASIAN
     PENDIDIKAN

• Basmi buta huruf
• Pendidikan Universal
• Penyediaan Infrastruktur
• Guru terlatih yang mencukupi
 dan berkualiti
• Prasekolah untuk semua
     RENUNGAN


•Sejauhmanakah sistem
 pendidikan kita dapat
 menyahut cabaran
 pendemokrasian
 pendidikan di negara kita ?
  HASIL PEMBELAJARAN

•Mengenal pasti tonggak
 pendidikan UNESCO (1.1)
•Membincangkan ciri-ciri
 dalam tonggak
 pendidikan UNESCO(5.1)
TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

• PERTUBUHAN PENDIDIKAN SAINTIFIK
   DAN KEBUDAYAAN BANGSA-
   BANGSA BERSATU (UNESCO)

      • 16 JUN 1958
    • 192 BUAH NEGARA
 TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

• Murid belajar untuk menguasai
 ilmu
• Belajar untuk mempunyai
 kemahiran
• Belajar untuk menjadi insan
 berguna
• Belajar untuk hidup harmoni dan
 bekerjasama
KEJAYAAN SEKOLAH UNTUK UNESCO

•  Pengurus mempunyai kuasa autonomi
•  Memperbanyakkan kapasiti
•  Struktur terurus dan tersusun
•  Ukuran prestasi
•  Pemantauan prestasi
•  Kawalan sumber
•  Ketelusan
SEKIAN TERIMA KASIH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:111
posted:8/13/2012
language:
pages:21