HSP Pendidikan Seni Tahun 5 by ihzam

VIEWS: 30 PAGES: 9

									            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                      TAHUN 5


Objektif:


Pada akhir Tahun Lim a murid dapat:


   1.   Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.

   2.   Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam penghasilan.

   3.   Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan.

   4.   Menggabungjalin aktiviti Seni Visual dengan mata pelajaran lain dalam usaha mew ujudkan idea yang kreatif.

   5.   Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif.

   6.   Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama, kekemasan, kebersihan dan mengutamakan keselamatan.

   7.   Menghargai sumbangan pelukis dan tokoh kraf tempatan.

   8.   Mengumpul, menyatakan dan merekod pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.
                               32
          HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                    TAHUN 5


Bil.   Bidang     Hasil Pembelajaran                 Cadangan Aktiviti Pembelajaran


 1   Menggambar  Menggambar berdasarkan tema     a.  kolaj
          pengalaman dan imaginasi murid    b.  resis
          secara manual dan berbantukan    c.  catan
          komputer.              d.  mozek
                             e.  gurisan
          Aras 1                f.  cetakan
           i.  Mengaplikasi elemen Asas   g.  capan                          catan
              Seni Reka yang sesuai dalam  h.  lukisan
              menggambar.          i.  menggunakan perisian komputer seperti Paintbrush, Photoshop dan
           ii.  Mengetahui dan           Microsoft Word
              menggunakan bahasa seni    j.  memerhati dan mengenalpasti kewujudan elemen Asas Seni Reka
              visual (istilah) yang mudah     dalam alam ciptaan Tuhan
              untuk berinteraksi.      k.  membuat perbandingan dan membincang tentang karya pelukis
                                tempatan yang dipamerkan
          Aras 2                l.  membincang hasil kerja murid.
           i.  Menggambar berdasarkan
              idea yang diperolehi dari
              pemerhatian dan penerokaan
              alat, bahan dan teknik.
           ii.  Menggunakan komputer
              sebagai alat bantu dalam
              kegiatan menggambar.
                                   moz ek
                                                     gurisan
                             33
        HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                  TAHUN 5


Bil.  Bidang      Hasil Pembelajaran           Cadangan Aktiviti Pembelajaran


        Aras 3

         i.   Menggambar dengan
             menggunakan gabungan
             pelbagai alat, bahan dan
             teknik yang lebih kreatif dan
             kemas.
         ii.   Menyatakan secara lisan
             tentang hasil kerja sendiri dan
             rakan.
         iii.  Menghargai sumbangan
             pelukis tempatan.
         iv.   Mengumpul dan merakam
             maklumat serta pengalaman             lukisan pemandangan menggunakan
             pembelajaran untuk                perisian komputer
             menghasilkan portfolio.
                                                    cetakan
                                 lukisan
                              34
           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                     TAHUN 5


Bil.   Bidang     Hasil Pembelajaran                Cadangan Aktiviti Pembelajaran


 2   Membuat   Membuat corak dan rekaan       a.  catan
                                                     lipatan dan guntingan
    Corak dan  berdasarkan imaginasi murid secara  b.  lukisan
    Rekaan   manual dan berbantukan komputer.   c.  kolaj
                             d.  resis
          Aras 1                e.  menghias objek
           i.  Menghasilkan motif       f.  lipatan dan guntingan
             berdasarkan penerokaan     g.  menggunakan perisian komputer seperti
             objek alam dan objek buatan     Paintbrush, Photoshop dan Microsoft Word
             manusia.
          ii.  Menghasilkan corak dengan
             menggunakan motif, bahan
             dan teknik tertentu.

          Aras 2
           i.  Mengenal pelbagai jenis grid
             untuk membuat corak.              catan              menghias objek
          ii.  Menyusun motif mengikut
             grid.

          Aras 3
           i.  Menggunakan komputer bagi
              membantu menghasilkan
              corak.
           ii. Menghasilkan gubahan corak
              menggunakan garisan grid
              yang sesuai.
           iii. Membuat pernyataan secara
              lisan tentang hasil kerja
              sendiri dan rakan.                                35
iv.  Mengumpul dan merekod
   maklumat serta pengalaman
   pembelajaran untuk
   menghasilkan portfolio.
                    resis             kol aj
                        mencorak dengan
                        menggunakan perisian
                        komputer
                 36
           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                     TAHUN 5


Bil. Bidang       Hasil Pembelajaran                   Cadangan Aktiviti Pembelajaran


3  Membentuk   Menggunakan Asas Seni Reka dalam   a. arca                pembungkusan
  dan Membuat  membentuk dan membuat binaan.     b. boneka
  Binaan                       c. asemblaj
         Aras 1                d. alat muzik
          i.  Menghasilkan arca       e. hiasan diri
             menggunakan pelbagai alat,   f. pembungkusan
             bahan dan teknik yang     g. aplikasi perisian komputer seperti Paintbrush,
             inovatif dengan memberi      Photoshop dan Microsoft Word
             penekanan kepada prinsip    h. portfolio
             imbangan.
          ii.  Mengetahui kewujudan      Cadangan bahan seperti:
             binaan yang berfungsi di
             persekitaran.         a.  kotak/tin/botol
                            b.  buluh/lidi
         Aras 2                c.  manik
          i.  Membuat lakaran reka bentuk  d.  dawai
             binaan yang berfungsi
             berbantukan komputer.

         Aras 3
          i.  Membentuk dan membuat        alat muzi k           beg kertas
             binaan yang kompleks dan
             berfungsi dengan
             menggunakan pelbagai
             bahan, teknik, stru ktur dan
             hiasan.

                                                  hiasan diri
                               37
           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                     TAHUN 5


Bil.  Bidang     Hasil Pembelajaran             Cadangan Aktiviti Pembelajaran        ii.   Menghargai sumbangan arcawan
            tanah air.
        iii.  Mengumpul dan merekod
            maklumat serta pengalaman
            pembelajaran untuk
            menghasilkan portfolio.
                                               boneka
                              arca
                                             contoh asemblaj
                              bekas             menggunakan perisian
                                             komputer                            38
              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
                        TAHUN 5


Bil.   Bidang        Hasil Pembelajaran                 Cadangan Aktiviti Pembelajaran


 4   Kraf Tadisional  Membuat Kraf Tradisional.        a.  batik
                                 b.  ukiran
             Aras 1                 c.  tenunan
              i.  Mengenali tokoh kraf      d.  tembikar
                 tempatan dan menghargai     e.  anyaman
                 sumbangan mereka.        f.  tekat
              ii. Mengetahui istilah-istilah    g.  mengaplikasi perisian komputer seperti         tekat
                 dalam Kraf Tradisional.        Paintbrush, Photoshop dan Microsoft Word
              iii. Menghasilkan Kraf
                 Tradisional dengan       Cadangan bahan seperti:
                 menggunakan bahan
                 sebenar.            a.  tanah liat
                                 b.  lilin
             Aras 2                 c.  reben
              i. Mengaplikasi Asas Seni Reka   d.  kertas warna/majalah
                dalam penghasilan kraf      e.  kain/benang
                tradisional.           f.  mengkuang/pandan
              ii. Menggunakan komputer
                sebagai alat bantu dalam                              tenunan
                proses penghasilan.

             Aras 3
              i. Menghasilkan Kraf
                Tradisional yang lebih
                kompleks dari segi bentuk
                dan motif.
              ii. Membuat pernyataan tentang
                hasil kerja sendiri dan rakan.
                                               ukiran
                                                          anyaman


                                   39
iii.  Mengumpul dan merekod
    maklumat serta pengalaman
    pembelajaran untuk
    menghasilkan portfolio.
                          contoh lakaran motif kelarai tampuk
                          pinang menggunakan perisian komputer
                    tembi kar                     bati k
                  40

								
To top