Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Document Sample
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Powered By Docstoc
					TAHAP II
      43
                                                Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
           KANDUNGAN TAHUN 4

Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan          Tekstur dalam muzik solo ; muzik ber kumpulan
Muzik KBSR, murid Tahun 4 perlu mempelajari dan menguasai :            Bentuk - Struktur A B ; A B A
                                             - Frasa

1.  KONSEP MUZIK                              (c) Ekspresi

   (a) Irama                                  Dinamik - Lembut ; Kuat ; Beransur lembut ;
                                              Beransur kuat.
      Detik                                 Mud   - Riang ; Sedih ; Bersemangat ; Cemas ; Takut ;
      Meter 2 ; 3 ; 4                                 Tenang.
          4 4 4
      Tempo lambat ;Tempo cepat ; Perubahan tempo;          (d) Bahasa Muzik
      Tempo sederhana
      Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an                  Istilah dan Tanda Isyarat:
      Nilai not dan tanda rehat - Nilai dan notasi not                 - Istilah : Piano ; Forte ; Andante ; Allegro
      panjang, not pendek dan tanda rehat
                                              - Tanda isyarat :

                                                Baluk
      Corak Irama - Rentak Mac, Masri, Waltz dan Inang
                                                Garis bar
      Ostinato - Ostinato irama
                                                Garis tamat

   (b) Melodi                                        Tanda ulangan

      Pic tinggi / rendah / tengah / tertinggi / terendah/ menaik /           Klef trebel
      menurun dan Solfa la ; so ; fa ; mi ; re ; do
      Warna ton suara atau bunyi manusia (lelaki/                      p
      perempuan / kanak-kanak) ; Haiw an ; Alam sekitar ;
      Perkusi badan ; Alat perkusi ; Alat muzik ; Bahan                   f
      improvisasi.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                        44
                                            Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4


2.  KEMAHIRAN                             (c)  Kriteria Persembahan

   (a)  Nyanyian                               Keseimbangan ; Kesepaduan ; Etika persembahan

       Teknik Menyanyi:   Postur ; Sebutan ; Pernafasan ;
        Ekspresi                        3. KREATIVITI

                                    Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta
   (b) Per mainan Alat Muzik                     dengan bunyi.

        Per kusi - Memegang/mengendali dan
        memainkan alat perkusi ter masuk semua perkusi    4. APRESIASI
        ringan yang dipelajari (loceng, kastanet, kayu tik-
        tok, kerincing, tamborin, dram getar, dram tenor,    Memberi respon terhadap karya dan persembahan muzik
        simbal, rekoder, sound-block, wood-block) dram      secara lisan, perbuatan, lukisan dan tulisan.
        getar dan dram tenor.

        Rekoder - Teknik ber main rekoder

         - Postur ;
         - Penjarian not G, A , B, C’, D’
         -  Pernafasan
         -  Embouchure
         -  Penglidahan
         -  Penghasilan Ton
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                   45
                                               Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
                                                               TAHUN 4
ASPEK 1     :     PERSEPSI EST ETIK
              PENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IK


Bil.        Item                     Hasil Pembelajaran                   Cadangan
                                                            Aktiv iti / Catatan

1.1  IRAMA            ARAS 1

    1.1.1 Detik         (a) Mengecam detik berkala                         Mengesan detik berkala pada
                    pada lagu yang                             lagu.
        Detik berkala      diperdengar dengan
                    betul.                                 Memainkan detik berkala
                                                        dengan perkusi badan atau alat
                                                        perkusi.


    1.1.2 Tekanan        (a) Mengecam tekanan                            Mendengar dan mengesan
                    detik pertama dalam                           detik pertama dalam lagu yang
        2an ; 4an ; 3an     lagu yang diperdengar                          diperdengarkan.
                    dengan betul.
                                                        Memainkan detik pertama
                                                        dengan alat perkusi.


    1.1.3 Meter         ARAS 1            ARAS 2         ARAS 2         Mendengar dan menyanyikan
                                                        lagu dalam meter 2 , 4 , 3.
        2; 4; 3       (a) Mengenal pasti meter   Menyatakan perbezaan  Menyatakan ciri-ciri           4 4 4
        4 4 4          lagu-lagu yang      meter 2 , 3 dan 4   meter 2 , 3 dan 4
                    diperdengar dengan       4 4    4      4 4    4    Menghitung dan memainkan bit
                    betul.          dengan betul.     dengan betul.      mengikut tekanan detik
                                                        pertama dalam setiap bar.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                        46
                                                Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Bil.       Item                      Hasil Pembelajaran                     Cadangan
                                                             Aktiv iti / Catatan

    1.1.2 Tempo         ARAS 1            ARAS 2           ARAS 2         Mendengar dan menyanyikan
                                                          lagu dalam pelbagai tempo.
        Lambat ; Cepat ;   (a) Mengenal pasti tempo   Menyatakan jenis      Menyatakan ciri-ciri
        Perubahan tempo     lagu-lagu yang      perubahan tempo dalam   tempo dalam lagu yang  Membanding beza lagu-lagu
        (ansur cepat dan     diperdengar dengan    lagu yang diperdengar   diperdengar dengan   berlainan tempo.
        ansur lambat)      betul.          dengan betul.       betul.
                                                          Membuat gerakan kreatif
                                                          untuk menunjukkan
                                                          perbezaan dan perubahan
                                                          tempo.

    1.1.2 Nilai not dan tanda  ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3
       rehat
        Nilai not dan    (a) Mengecam nilai not dan  Mengenal pasti nilai not  Menulis corak irama   Memadankan nilai not yang
        tanda rehat       tanda rehat yang     dan tanda rehat dalam   yang diperdengar    diperdengar dengan memilih
                    dimainkan, dengan    corak irama yang      dengan betul.      kad imbasan yang
                    betul.          diperdengar dengan                 disediakan.
                                 betul.
                                                          Memadankan corak irama
                                                          yang diperdengar dengan
                                                          memilih kad imbasan yang
                                                          disediakan.

                                                          Aras 3 hanya melibatkan not
                                                          minim, krocet dan kuaver.

                                                          Guru mengekalkan detik
                                                          sepanjang aktiviti.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                         47
                                                  Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Bil.        Item                       Hasil Pembelajaran                     Cadangan
                                                               Aktiviti / Catatan

    1.1.4 Corak irama       ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3          Mendengar dan menyanyikan
        Rentak inang                                               lagu-lagu berentak Inang.
                   (a) Mengenal pasti pelbagai  Mengecam rentak inang   Menyatakan ciri-ciri
                     rentak yang diperdengar  daripada sekumpulan    rentak inang dengan    Membuat gerakan
                     dengan betul.       lagu yang diperdengar   betul.          berdasarkan lagu Inang.
                                  dengan betul.
                                                            Menyatakan ciri rentak Inang
                                                            berdasarkan detik, meter dan
                                                            tekanan.        Ostinato Irama    (a) Mengenal pasti ostinato                            Mendengar, menyebut dan
                     irama dalam lagu yang                             memainkan pelbagai jenis
                     diperdengar dengan                              ostinato irama.
                     betul.
                                                            Memainkan ostinato irama
                                                            menggunakan alat perkusi.


1.2  MELODI             ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3          Membuat gerakan
                                                            berdasarkan aras pic yang
    1.2.1 Pic           (a) Mengenal pasti aras pic  Mengenal pasti aras pic  Mengenal pasti aras pic  dimainkan.
                     tertinggi dan terendah  tertinggi dan terendah  tertinggi dan terendah
       Aras pic – Tertinggi ;    dengan betul       dengan betul       dengan betul       Mengecam aras pic dalam siri
       Terendah           berdasarkan 3 not yang  berdasarkan 4 not yang  berdasarkan 5 not yang  bunyi yang dimainkan.
                     diperdengar.       diperdengar.       diperdengar.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                           48
                                                 Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Bil.       Item                      Hasil Pembelajaran                     Cadangan
                                                              Aktiviti / Catatan

       Pergerakan pic -   ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3          Mendengar,
       Pic menaik ; Pic                                            membunyikan, memainkan
       menurun        (b) Mengecam pergerakan   Mengecam pergerakan    Menyatakan perbezaan   pic menurun dan menaik
                    pic menaik dan menurun  pic dengan betul,     pergerakan pic dalam
                    dengan betul       berdasarkan keratan lagu  kumpulan-kumpulan     Membuat gerakan
                    berdasarkan not-not   yang diperdengar.     bunyi yang diperdengar  menunjukkan pergerakan pic
                    yang diperdengar.                  dengan betul.       yang dimainkan.

                                                           Mengecam pic menaik dan
                                                           menurun dalam lagu yang
                                                           diperdengar.


    1.2.6 Bentuk                                                  Mendengar dan menyanyikan
                                                           pelbagai jenis lagu.
       Frasa         ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3
                                                           Meniup rekoder mengikut
                  (a) Mengenal pasti frasa   Menyatakan perbezaan    Membanding beza frasa   frasa lagu.
                    dalam lagu yang     frasa-frasa lagu yang   lagu-lagu yang
                    diperdengar dengan    diperdengar dengan     diperdengar dengan    Membuat gerakan kreatif
                    betul.          pernyataan yang sesuai.  pernyataan yang sesuai.  berdasarkan unit-unit frasa
                                                           dalam lagu yang diperdengar.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                         49
                                                Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Bil.        Item                      Hasil Pembelajaran                     Cadangan
                                                             Aktiv iti / Catatan

      Struktur – AB ; ABA    ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3           Mendengar dan menyanyikan
                                                           pelbagai lagu berbentuk AB
                   (a) Mengenal pasti     Menyatakan bahagian-   Menunjukkan bahagian-   dan ABA.
                     seksyen A dan B    bahagian lagu dengan   bahagian pada lagu,
                     dalam lagu dengan   betul berdasarkan lagu  dengan betul dengan    Contoh lagu ABA
                     betul.         yang dipelajari.     cara lakaran / lukisan /
                                             gerakan.          - Majukan Diri

                                                           Contoh lagu AB

                                                           - Melawat Ibu Kota

                                                           Membuat gerakan kreatif
                                                           berdasarkan lagu-lagu
                                                           berbentuk AB dan ABA.1.3   EKSPRESI                                                   Menandakan dinamik yang
                                                           diperdengarkan pada skor
    1.3.1  Dinamik;       ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3           atau lirik lagu.

                   (a) Mengenal pasti jenis  Meletakkan tanda     Membuat intepretasi    Membuat lakuan kreatif bagi
         Beransur lembut;
                     dinamik lagu yang   dinamik pada skor lagu  yang sesuai dengan     menunjukkan dinamik dalam
                     diperdengar dengan   dengan betul seperti   cara seperti lakaran /   lagu yang didengari,
                     betul.         yang diperdengar.    lukisan grafik / gerakan  dinyanyikan dan dimainkan.
                                             terhadap lagu yang
         Beransur kuat.
                                             diperdengar.        Memainkan dinamik dengan
                                                           alat perkusi dan rekoder.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                         50
                                                  Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Bil.        Item                      Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                                Aktiv iti / Catatan

    1.3.2 Mud – riang, sedih,   ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3            Mendengar dan menyanyikan
       Bersemangat,                                                lagu-lagu pelbagai jenis mud.
       Cemas, Takut,      (a) Menyatakan mud lagu   Membanding beza mud   Membuat interpretasi
       Tenang.            yang diperdengar    pada lagu-lagu yang   mud lagu dengan       Membuat lakuan kreatif bagi
                      dengan betul.      diperdengar dengan    se suai, dengan cara     menunjukkan sifat mud dalam
                                  pernyataan yang     lakaran / lukisan grafik /  lagu yang didengari,
                                  se suai.         tulisan / gerakan.      dinyanyikan dan dimainkan.


1.4  SISTEM NOTASI          ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3

    1.4.1 Simbol          (a) Mengenal pasti     Mengenal pasti      Melengkapkan skor lagu    Membaca dan menulis notasi
                      lambang not muzik    lambang not muzik    dengan not muzik yang    muzik.
        Not kuaver, krocet,     mengikut nilai dengan  dalam skor lagu,     dikehendaki dengan
        krocet bertitik,      betul tanpa skor.    dengan betul.      betul.            Membaca, menyanyi dan
        minim, minim                                               memainkan melodi mudah.
        bertitik, tanda
        rehat krocet.


        Kedudukan not     (b) Menyatakan nama pic   Menulis not pada baluk  Menulis not dalam skor    Membaca dan menulis notasi
        pada baluk G, A , B,    dengan betul mengikut  dengan betul mengikut  lagu dengan betul      muzik pada baluk.
        C’ , D’          kedudukan not pada   nama pic yang diberi.  mengikut nama pic yang
                      baluk.                      dikehendaki.         Memainkan rekoder
                                                             berdasarkan skor.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                            51
                                                  Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Bil.        Item                      Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                              Aktiv iti / Catatan

    1.4. 2 Tanda Isyarat dan    ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3         Mengecam, menyalin, latihan
        Istilah                                                menulis tanda-tanda isyarat.

        Baluk ; Garis bar ;  (a) Mengenal pasti tanda  Mengenal pasti tanda    Mencerakin skor muzik  Menyebut istilah yang diberi.
        Garis tamat ; Klef     isyarat dan istilah  isyarat dan istilah dalam  dengan betul secara
        trebel ; Tanda       yang dipaparkan    skor dengan betul.     berpandu.        Menyatakan maksud istilah.
        ulangan ; Piano ;     secara terasing
        forte ; andante;      dengan betul.                               Memadankan istilah dengan
        allegro.                                               maksud yang diberi.

                                                           Menganalisis skor dengan
                                                           memberi fokus kepada
                                                           bilangan bar, frasa, jenis not,
                                                           dinamik, tempo dan tanda
                                                           isyarat.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                             52
                                                   Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

ASPEK 2     :     PENGALAMAN MUZIKAL


Bil.        Item                       Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                                 Aktiv iti / Catatan

2.1  PENGETAHUAN TEKNIK        ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3

    2.1.1 Teknik dalam        (a) Mengamalkan dua     Mengamalkan tiga teknik Mengamalkan lebih       Membuat latihan-latihan
       Nyanyian            teknik nyayian dengan  nyanyian dengan baik  daripada tiga teknik      nyanyian.
                      baik ketika menyanyi.  ketika menyanyi.    nyanyian dengan baik
        Aplikasi teknik -                               ketika menyanyi.        Latihan postur, sebutan,
        Postur ; Sebutan ;                                              pernafasan, penghasilan ton.
        Pernafasan ;
        Ekspresi


2.2  PENGALAMAN MUZIK         ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3
                                                              Menyanyikan pelbagai jenis
    2.1.2 Menyanyi Secara      (a) Menyanyikan dua buah   Menyanyikan tiga buah   Menyanyikan lebih      lagu dalam meter
       Muzikal            lagu berlainan meter,  lagu berlainan meter,   daripada tiga buah lagu     2 ,4 ,3
                      tempo dan ekspre si   tempo dan ekspresi     berlainan meter, tempo     4 4 4
        Kemahiran          dengan baik dari segi  dengan baik dari segi   dan ekspresi dengan     secara solo dan berkumpulan
        menyanyi           pic, tempo dan      pic, tempo dan ekspresi.  baik dari segi pic, tempo  dengan tumpuan kepada
                      ekspre si.                     dan ekspresi.        tempo, pic dan dinamik.


    2.1.3 Menyanyi Solfa       ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3           Membuat latihan solfa dengan
                                                              pic la ; so ; fa ;
        Solfa – la ; so ; fa ;  (a) Menyanyikan pic la ;   Menyanyikan melodi     Menyanyikan melodi     mi ; re ; do.
        mi ; re ; do         so ; fa ; mi ; re ; do  mudah yang         mudah yang
                      dengan betul secara   mengandungi pic la, so,  mengandungi pic la, so,   Membuat latihan solfa dengan
                      berpandu.        fa, mi, re, do dengan   fa, mi, re, do dengan    isyarat tangan Curwen.
                                   betul secara berpandu.   betul.
                                                              Latihan melodi mudah dengan
                                                              menggunakan solfa.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                             53
                                                    Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Bil.        Item                        Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                                 Aktiv iti / Catatan

    2.1.1 Teknik dalam                                                  Memainkan alat muzik
       permainan perkusi                                                mengiringi nyanyian dan
                                                               muzik instrumental.
        Teknik bermain     ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3
        dram                                                     Latihan memegang dan
                    (a) Menunjuk cara teknik    Memainkan dram getar    Mengamalkan teknik     memainkan dram getar,
         - Aplikasi teknik :    yang betul bermain     dan dram tenor dengan    bermain dram getar dan   dram tenor dan alat perkusi
         Postur,         dram getar dan dram    teknik yang betul      dram tenor dengan baik   lain.
         penghasilan ton,     tenor berdasarkan     berdasarkan teknik     bagi mengiringi muzik
         cara mengendali     teknik konvensional.    konvensional.        nyanyian dan
         dan memainkan                                  instrumental.
         dram getar dan
         dram tenor
                                                               Petunjuk:
                                                               DG – Dram getar
                                                               DT – Dram tenor
                                                               R - Tangan kanan
                                                               L - Tangan kiri


    2.2.2 Memainkan Alat      ARAS 1             ARAS 2           AR AS 3
       Perkusi                                                     Menyanyikan pelbagai jenis
                                                               lagu dalam meter
        Kemahiran bermain    (a) Memainkan corak      Memainkan corak       Mengiringi muzik        2 ,4 ,3
        alat perkusi        irama yang         irama yang mengguna-    nyanyian dan          4 4 4
        - Perkusi ringan ;     menggunakan        kan nilai not krocet,    instrumental dengan    secara solo dan
         Dram getar ;       nilai not krocet, minim,  minim, kuaver, minim    corak irama yang      berkumpulan.
         Dram tenor.        kuaver dan rehat      bertitik dan rehat krocet  menggunakan nilai not
                      krocet dengan betul    dengan betul dari segi   krocet, minim, kuaver,   Mengiringi nyanyian dan
                      dari segi detik,      detik, tekanan, tempo    minim bertitik dan rehat  muzik instrumental.
                      tekanan, tempo dan     dan dinamik.        krocet dengan betul dari
                      dinamik.                        segi detik, tekanan,
                                                 tempo dan dinamik.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                             54
                                                   Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Bil.       Item                       Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                                Aktiv iti / Catatan

         Kemahiran     ARAS 1            ARAS 2            ARAS 3
        bermain dan
        membaca notasi.   (a) Memainkan corak     Memainkan corak       Mengiringi muzik nyanyian  Membaca dan memainkan
                    irama dengan betul    irama dengan betul      dan instrumental dengan   pelbagai latihan corak irama.
        - Corak Irama      mengikut skor      mengikut skor berdasar-   cekap mengikut skor.
                    berdasarkan nilai not  kan nilai not krocet,                  Latihan permainan perkusi
                    krocet,minim, kuaver   minim, kuaver, minim                   secara ensembel.
                    dan rehat krocet.    bertitik dan rehat krocet.


    2.1.3 Teknik dalam      ARAS 1            ARAS 2            ARAS 3
       permainan rekoder
                  (a) Menunjuk cara      Memainkan rekoder      Sentiasa mengamalkan     Latihan teknik bermain
        Aplikasi teknik     teknik yang betul    dengan mempraktikkan     teknik yang betul semasa   rekoder.
        Postur penjarian ;    bermain rekoder.     teknik yang betul secara   bermain rekoder
        Penglidahan ;                   berpandu.                         Memainkan lagu-lagu yang
        Pernaafasan ;                                                mudah.
        Emboucher ;
        Penghasilan ton


    2.2.3 Bermain Rekoder    ARAS 1            ARAS 2            ARAS 3
       Secara Muzikal
                  (a) Membunyikan tiga pic   Membunyikan empat pic    Membunyikan lima pic    Latihan penjarian tanpa
        Kemahiran        yang dipelajari dengan  yang dipelajari dengan    yang dipelajari dengan   tiupan.
        bermain dan       tepat mengikut notasi  tepat mengikut notasi    tepat mengikut notasi
        membaca notasi      menggunakan       menggunakan penjarian    menggunakan penjarian    Membaca notasi dan
                    penjarian        yang ditetapkan.       yang ditetapkan.      membuat latihan penjarian
                    yang ditetapkan.                                 not B, A, G, C’, D’.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                            55
                                                  Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4                                                               Cadangan
Bil.         Item                      Hasil Pembelajaran                   Aktiv iti / Catatan        (b) Memainkan      ARAS 1           ARAS 2         ARAS 3
          rekoder bagi
          mengiringi     (b) Memainkan melodi    Memainkan melodi    Memainkan melodi     Membaca notasi dan
          nyanyian atau      sepanjang empat bar  sepanjang empat bar   sepanjang empat bar    memainkan pelbagai jenis lagu
          muzik          dengan betul daripada  dengan betul daripada  dengan betul daripada   dalam meter
           instrumental      lagu-lagu dalam meter  lagu-lagu dalam meter  lagu-lagu dalam meter   2 ,4 ,3
                                                           4 4 4
           - Melodi : pic    2 , 4 , 3.        2 , 4 , 3.        2 , 4 , 3.       secara solo dan berkumpulan.
                      4 4 4          4 4 4          4 4 4
       - pic                                                  Memainkan lagu atau keratan
                                                           lagu mengikut skor.            - Irama: meter
             2 , 4 , 3.
             4 4 4                    ARAS 1
            - Harmoni :
             melodi     (c) Memainkan melodi                             Memainkan rekoder mengikut
             kaunter      kaunter dengan betul                           frasa.
                      mengikut skor secara
                      ensembel.                                Memainkan rekoder untuk
                                                           mengiringi nyanyian atau muzik
                                                           instrumental.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                          56
                                             Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Bil.       Item                       Hasil Pembelajaran                Cadangan
                                                         Aktiv iti / Catatan

    2.1.3 Kriteria        ARAS 1
       persembahan

        Keseimbangan ;    (a) Mengawal keseimbangan                       Menyanyi pelbagai jenis lagu
        Kesepaduan        dan menjaga                            secara berkumpulan.
                    kesepaduan,
                    suara dan muzik dengan                       Memainkan alat muzik dengan
                    baik ketika menyanyi dan                      pelbagai jenis lagu secara
                    bermain alat muzik secara                     berkumpulan.
                    berpandu.


        Etika        (b) Mengamalkan disiplin                        Latihan disiplin dan tata cara
                    yang baik dan tata cara                      persembahan.
                    persembahan yang
                    ditetapkan semasa
                    persembahan.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                       57
                                                    Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

ASPEK 3     : EKSPRESI KREATIF


Bil.       Item                        Hasil Pembelajaran                        Cadangan
                                                                 Aktiv iti / Catatan

3.1  PENEROKAAN           ARAS 1             ARAS 2            ARAS 3           Contoh kesan bunyi
                                                               daripada bahan improvisasi:
        Pengalaman      (a) Meniru bunyi alam     Menghasilkan gabungan    Menghasilkan gabungan
        menemui          sekitar menggunakan    ke san bunyi yang sesuai  ke san bunyi yang sesuai   Beg plastik – bunyi
                     bahan improvisasi     daripada tiga jenis bahan  menggunakan lebih      hujan
        - meneroka        dengan ketepatan yang   improvisasi.        daripada tiga jenis bahan
         pelbagai bunyi :    terhampir.                       improvisasi.         Air dalam botol –
         bahan                                                    ombak atau sungai
         improvisasi
                                                               Tong kosong – guruh        - meneroka      ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3
         pelbagai bunyi :
         rekoder       (a) Meniru bunyi alam     Menghasilkan gabungan    Menghasilkan gabungan    Rekorder – bunyi siren,
                     sekitar menggunakan    bunyi yang sesuai      bunyi yang sesuai      Burung, wisel
                     alat tiup rekoder dengan  daripada dua jenis kesan  daripada tiga jenis ke san
                     ketepatan yang       bunyi daripada alat tiup  bunyi atau lebih daripada
                     terhampir.         rekoder.          alat tiup rekoder.


3.2  IMPROVISASI          ARAS 1

        Pengalaman      (a) Melengkapkan lirik                                 Memadankan perkataan
        kreatif          lagu yang diberi dengan                               bagi melengkapkan lirik lagu
                     perkataan yang sesuai.                               yang diberi.
        - Improvisasi lirik
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                             58
                                                 Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Bil.       Item                      Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                              Aktiv iti / Catatan

       - mengimprovisasi   ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3          Membalas corak irama dengan
        corak irama                                              sebutan berirama.
                  (a) Memilih corak irama    Membina satu corak    Membina lebih
                    yang sesuai untuk     irama balas sepanjang   daaripada satu corak   Contoh sebutan berirama:
                    menjawab corak irama   yang sesuai, sebagai   irama balas sepanjang
                    yang diperdengar.     jawaapan kepada corak   yang sesuai, sebagai
                                 irama yang diperdengar.  jaawapan kepada corak
                                              irama yang
                                              diperdengar.
3.3  REKA CIPTA          ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3          Permainan menjawab corak
                                                           irama yang diberi.
        Penglaman kreatif  (a) Mencipta satu corak    Mencipta dua corak    Mencipta lebih daripada
                    irama sepanjang dua bar  irama sepanjang dua bar  dua corak irama      Mencipta corak irama dengan
        - mereka cipta     mengikut meter7 yang   mengikut meter yang    sepanjang dua bar     menggunakan perkusi badan
         corak irama      ditetapkan.        ditetapkan.        mengikut meter yang    dan alat perkusi.
                                              ditetapkan.
                                                           Menyusun kad-kad untuk
                                                           mencipta irama.

                                                           Contoh kad:


                                                            3
                                                            4
7    : Guru menetapkan meter, nilai not dan tanda rehat yang digunakan berdasarkan pemetaan kandungan sukatan pelajaran.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                          59
                                                   Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

ASPEK 4     : PENGHARGAAN ESTETIK


Bil.       Item                       Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                                Aktiv iti / Catatan

4.1  NYANYIAN           ARAS 1             ARAS 2          ARAS 3
                                                            Memberi reaksi secara lisan,
        Memberi respon    (a) Mengenal pasti warna    Menyatakan perbezaan   Membanding beza      bertulis dan gerakan kreatif
                     ton, tekstur, tempo dan  warna ton, tekstur,    konsep muzik dalam 3   terhadap lagu yang
        - Warna ton       mud dengan betul      tempo dan mud       atau lebih lagu yang   diperdengar.
        - Tekstur        berdasarkan lagu-lagu   daripada 2 buah lagu   diperdengar dengan
        - Tempo         yang diperdengar.     yang diperdengar     betul.          Mendengar pelbagai muzik
        - Mud                        dengan pernyataan yang               vokal dan instrumental solo dan
                                  se suai.                      kumpulan.


4.2  MUZIK INSTRUMENTAL      ARAS 1             ARAS 2          ARAS 3
                                                            Melukis, melakar, menulis
        Memberi respon    (a) Mengenal pasti warna    Menyatakan perbezaan   Membanding beza      refleksi, pantun, catatan rasa
                     ton, tekstur, tempo dan  warna ton, tekstur,    konsep muzik dalam 3   dan fikiran.
        - Warna ton        mud dengan betul      tempo dan mud       atau lebih muzik
        - Tekstur         berdasarkan muzik     daripada 2 buah muzik   instrumental yang     Menginterpretasi muzik yang
        - Tempo          instrumental yang yang   instrumental yang     diperdengarkan secara   didengari dalam bentuk grafik.
        - Rentak         diperdengar.        diperdengar dengan    berpandu dengan betul.
        - Dinamik                      pernyataan yang sesuai.               Menyediakan folio tentang
                                                            aktiviti muzik instrumental.


4.3  MUZIK MASYARAKAT       ARAS 1             ARAS 2          ARS 3           Mendengar dan menyanyikan
    MALAYSIA                                                     lagu-lagu masyarakat
                   (a) Menyatakan fungsi     Menyatakan perbezaan   Membanding beza      Melaysia.
        Meneliti         lagu-lagu masyarakat    fungsi lagu-lagu     fungsi tiga atau lebih
        - Fungsi         Malaysia yang       masyarakat Malaysia    muzik maasyarakat     Menyediakan folio tentang
                     dipelajari dengan betul.  yang diperdengar     Malaysia yang       muzik masyarakat Malaysia.
                                  dengan pernyataan yang  diperdengar dengan
                                  se suai.         pernyataan yang sesuai.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.                                              60
                                            Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
          KANDUNGAN TAHUN 5

  Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum             Warna Ton suara atau bunyi manusia
  Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 5 perlu mempelajari dan          (lelaki/perempuan/kanak-kanak) ; haiwan ; alam
  mengusai:                                  sekitar ; perkusi badan ; alat perkusi; alat
                                         muzik ; bahan improvisasi
  1. KONSEP MUZIK                               Harmoni - Lapisan suara dalam bentuk melodi
                                         kaunter, dron dan ostinato melodi
    (a) Irama                                 Tekstur dalam muzik solo ; muzik berkumpulan
                                         Bentuk - Struktur A B ; A B A
        Detik                                    - Frasa
        Meter 2   3  4
            4  4  4
                                    (c) Ekspresi
        Tempo lambat ; tempo cepat ; perubahan tempo ;
        tempo sederhana                         Dinamik - lembut ; kuat ; beransur lembut ;
        Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an               beransur kuat
        Nilai not dan tanda rehat - Nilai dan notasi not         Mud - riang ; sedih ; bersemangat ; cemas ; takut ;
        panjang, not pendek dan tanda rehat               tenang


                                    (d) Bahasa Muzik

        Corak Irama - Rentak Mac, Masri, Waltz,              Istilah dan tanda isyarat
               Inang dan Zapin                   - Istilah : Piano ; Forte ; Andante ; Allegro ;
              - Ostinato irama                     Legato ; Staccato

    (b) Melodi                               Tanda isyarat

        Pic tinggi / rendah / tengah / tertinggi / terendah /      Frasa
        menaik / menurun / melompat / mendatar /
        bertangga dan Solfa - do ; re ; mi ; fa ; so ;
        la ; ti ; do’
                                        Staccato      .


.                                                                      61
                                            Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5                                        Teknik Rekoder:
      Kaitan                               - Postur
                                        - Penjarian not G, A, B, C’, D’, C tengah, D, E, F, F#,
                                         Bb,
      Harkat

      Fermata
                                        -  Pernafasan
      Tanda Kromat  #                          -  Embouchure
                                        -  Penglidahan
      p  dan  f                            -  Penghasilan Ton

                                    (c) Kriteria Persembahan
 2. KEMAHIRAN
                                       Keseimbangan ; koordinasi ; kesepaduan ; etika
   (a) Nyanyian                               persembahan

      Teknik Menyanyi: Postur ; sebutan ; pernafasan ;
      penghasilan ton ; ekspresi               3.   KREATIVITI

   (b) Permainan Alat Muzik                      Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta
                                     dengan bunyi.
      Teknik Perkusi : Cara memegang dan memainkan
      alat perkusi seperti loceng, kastanet, kayu tik-tok,
      kerincing, tamborin, dram getar, dram tenor, simbal,  4.   APRESIASI
      rekoder, sound-block, wood-block, cowbell, dram bes,
      dram tenor dan dram getar.                  Memberi respon terhadap karya persembahan muzik dengan
                                     pelbagai cara seperti lisan , perbuatan, lukisan dan tulisan.
.2
6
                                                Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

                                                                   TAHUN 5
ASPEK 1    :      PERSEPSI ESTETIK
              PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK


Bil.         Item                    Hasil Pembelajaran                        Cadangan
                                                                 Aktiviti / Catatan

1.1  IRAMA             ARAS 1           ARAS 2            ARAS 3            Mengesan detik berkala
                                                              pada lagu.
    1.1.1 Detik          (a) Memainkan detik    Memainkan detik secara    Memainkan detik
                     secara konsisten    konsisten sepanjang     secara konsisten       Memainkan detik berkala
        Detik berkala       sepanjang enam bar   lapan bar dalam meter 3   sepanjang dua belas bar   dengan perkusi badan atau
                     dalam meter 3 dan 4.  dan 4.        4   dalam meter 3 dan 4.     alat perkusi.
                           4   4    4                  4   4    1.1.2 Meter          ARAS 1           ARAS 2            ARAS 3

                   (a) Mengenal pasti jenis  Menyatakan ciri-ciri meter  Membanding beza meter    Mendengar dan
      2 ; 3 ; 4           meter pada lagu-lagu  2 , 3 , 4 dengan jelas.   2 , 3 , 4 dengan jelas.   menyanyikan lagu dalam
      4  4 4            yang diperdengar    4 4 4            4 4 4            meter 2 , 4 , 3.
                     dengan betul.                                     4 4 4


    1.1.3 Tempo          ARAS 1           ARAS 2            ARAS 3

        Lambat ; cepat ;    (a) Mengenal pasti jenis  Menyatakan perbezaan     Menyatakan ciri-ciri     Mendengar dan
        sederhana         tempo pada lagu-lagu  dan perubahan tempo     perubahan tempo pada     menyanyikan lagu dalam
                     yang diperdengar    lagu yang diperdengar    lagu yang diperdengar    pelbagai tempo.
        Perubahan tempo –     dengan betul.     dengan betul.        dengan jelas.
        Ansur cepat ; Ansur
        lambat
                                                                           63
                                              Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.       Item                      Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                               Aktiviti / Catatan

    1.1.4 Nilai not dan tanda  ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3
       rehat                                                    Memadankan nilai not yang
                  (a) Mengecam nilai not    Mengenal pasti not dan  Menulis corak irama yang   diperdengar dengan notasi
                    dan tanda rehat yang   tanda rehat dalam corak  diperdengar dengan betul   yang dipaparkan.
                    dimainkan dengan betul.  irama yang diperdengar  menggunakan not dan
                                 dengan betul.       tanda yang telah       Memadankan corak irama
                                              dipelajari.          yang diperdengar dengan
                                                             memilih kad imbasan yang
                                                             disediakan.


    1.1.5 Corak irama                                                 Mendengar dan
                  ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3            menyanyikan lagu-lagu
        Rentak                                                  berentak Mac, Masri, Waltz,
        - Zapin       (a) Mengecam lagu       Mengenal pasti corak   Menyatakan ciri-ciri     Inang dan Zapin.
                    berentak zapin daripada  irama rentak zapin    rentak zapin dengan
                    sekumpulan lagu yang   dengan betul.       betul.            Membanding beza pelbagai
                    diperdengar dengan                                rentak yang diperdengar.
                    betul.
                                                             Membuat gerakan
                                                             berdasarkan lagu berentak
                                                             Mac, Masri, Waltz, Inang
                                                             dan Zapin.


      Ostinato Irama     ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3            Mendengar, menyebut dan
                                                             memainkan pelbagai
                  (a) Mengenal pasti corak   Mengajuk semula corak   Memainkan semula corak    ostinato irama.
                    irama ostinato dalam   irama ostinato yang    irama ostinato yang
                    lagu yang diperdengar   didengari dengan betul.  didengari dengan betul.    Memainkan ostinato irama
                    dengan betul.                                   menggunakan alat perkusi.
64
                                                 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.        Item                       Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                                 Aktiviti / Catatan

1.2  MELODI             ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3            Mendengar, membunyikan
                                                              dan memainkan pic tinggi,
    1.2.1 Pic            (a) Mengenal pasti pic    Mengenal pasti dengan   Menganalisis lagu dari    rendah, tengah, tertinggi dan
                      tinggi, rendah, tengah,  betul pic tertinggi dan  segi pic dengan tepat.    terendah.
        Aras pic - Tinggi ;    tertinggi dan terendah  terendah dalam keratan
        Rendah ; Tengah ;     daripada sekumpulan    lagu.                         Membuat gerakan
        Tertinggi ; Terendah    bunyi yang diperdengar                              berdasarkan aras pic yang
                      dengan betul.                                  dimainkan.

                                                              Mengecam aras pic dalam siri
                                                              bunyi yang dimainkan.

                                                              Membaca dan mengecam pic
                                                              tertinggi dan terendah dalam
                                                              lagu yang dinyanyikan.
      Pergerakan pic -      ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3
      Melompat ; Mendatar ;
      Bertangga          (b) Mengecam pergerakan    Mengecam pergerakan    Menyatakan perbezaan     Mendengar, mengecam,
                      pic dengan betul     pic dengan betul     pergerakan pic dalam     membunyikan, memainkan
                      berdasar-kan not-not   berdasarkan keratan    kumpulan-kumpulan      pic menurun menaik,
                      yang diperdengar.     lagu yang diperdengar.  bunyi yang diperdengar    melompat, mendatar dan
                                                dengan betul.        bertangga.

                                                              Membuat gerakan
                                                              menunjukkan pergerakan pic
                                                              yang dimainkan.
                                                                            65
                                               Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.       Item                      Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                               Aktiviti / Catatan

    1.2.2 Harmoni        ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3           Mendengar, menyanyikan
                                                            dan memainkan pelbagai
       Lapisan suara -    (a) Mengenal pasti      Mengecam jenis-jenis   Membanding beza       muzik nyanyian dan
       Melodi kaunter ;     kehadiran lapisan suara  lapisan suara dalam    jenis-jenis lapisan     instrumental secara solo dan
       Dron ; Ostinato      dalam muzik nyanyian   muzik nyanyian dengan   suara dalam muzik      berkumpulan.
       melodi          dengan betul.       betul.          nyanyian dengan
                                              pernyataan yang       Mendengar dan
                                              sesuai.           menyanyikan dron dan lagu
                                                            secara berkumpulan.

                                                            Menyanyikan lagu dan
                                                            memainkan ostinato melodi
                                                            berasaskan skel pentatonik
                                                            dengan alat muzik seperti
                                                            glockenspiel atau rekoder.

                                                            Contoh lagu:
                                                             - Jambatan Tamparuli
                                                             - Inang Cina


    1.2.3 Tekstur        ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3           Mendengar, menyanyikan
                                                            dan memainkan pelbagai
       Deskripsi tekstur -  (a) Mengenal pasti tekstur  Menyatakan dengan betul  Menyatakan perbezaan    muzik nyanyian dan
       Tebal ; Nipis       muzik nyanyian dan    jenis tekstur muzik    tekstur dalam muzik     instrumental secara solo dan
                    muzik instrumental yang  nyanyian dan muzik    nyanyian dan muzik     berkumpulan.
                    diperdengar dengan    instrumental yang     instrumental dengan
                    betul.          diperdengar.       deskripsi yang betul.    Memberi deskripsi tekstur
                                                            lagu yang diperdengar.
66
                                              Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.       Item                     Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                               Aktiviti / Catatan

    1.2.4 Bentuk        ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3            Mendengar dan
                                                            menyanyikan pelbagai jenis
       Frasa        (a) Mengenal pasti frasa   Membanding beza frasa-  Menyatakan ciri-ciri     lagu.
                  dalam lagu yang       frasa dalam lagu yang   frasa lagu yang
                  diperdengar dengan betul.  diperdengar dengan    diperdengar dengan      Memainkan rekoder
                                betul.          pernyataan yang sesuai.   mengikut frasa.

                                                            Membuat gerakan kreatif
                                                            berdasarkan unit-unit frasa
                                                            dalam lagu yang
                                                            dinyanyikan, dimainkan atau
                                                            diperdengar.

                                                            Ciri-ciri frasa:
                                                            - bilangan bar
                                                            - melodi yang berulang
                                                            - corak yang berulang
                                                            - kontur


       Struktur – AB ; ABA  ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3
                                                            Mendengar , menyanyi dan
                  (a) Mengecam jenis      Mengecam jenis struktur  Mengecam jenis struktur   memainkan lagu-lagu
                    struktur lagu dengan   lagu dengan betul     lagu dengan betul      berbentuk AB dan ABA.
                    betul berdasarkan tiga  berdasarkan empat     berdasarkan enam buah
                    buah lagu yang      buah lagu yang      lagu yang diperdengar.    Membanding beza seksyen-
                    diperdengar.       diperdengar.                      seksyen dalam lagu.

                                                            Menandakan seksyen-
                                                            seksyen dalam lagu.
                                                                         67
                                             Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.       Item                     Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                              Aktiviti / Catatan

1.3  EKSPRESI          ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3
                                                           Membuat lakuan kreatif bagi
    1.3.1 Dinamik        (a) Menyatakan jenis     Menandakan dinamik    Menyatakan perbezaan    menunjukkan dinamik dalam
                    dinamik pada lagu-lagu  dengan betul pada skor  dinamik dalam lagu-     lagu yang didengari,
        Lembut ; Kuat ;     yang diperdengar     lagu seperti yang    lagu yang diperdengar    dinyanyikan dan dimainkan.
        Beransur lembut ;    dengan betul.      diperdengar.       dengan pernyataan
        Beransur kuat                               yang sesuai.        Memainkan dinamik dengan
                                                           alat perkusi dan rekoder.

                                                           Mendengar lagu dan
                                                           menuliskan lambang dinamik
                                                           pada senikata dan skor lagu
                                                           yang mudah secara
                                                           berpandu.


    1.3.2  Mud         ARAS 1            ARAS 2          ARAS 3
                                                           Mendengar dan menyanyikan
         Riang ; Sedih ;  (a) Menyatakan jenis     Menyatakan jenis mud   Menyatakan jenis mud    pelbagai jenis lagu.
         Bersemangat ;     mud empat buah lagu   enam buah lagu yang   lapan buah lagu yang
         Cemas ; Takut ;    yang diperdengar     diperdengar dengan    diperdengar         Membuat lakuan kreatif bagi
         Tenang        dengan betul.      betul.          dengan betul.        menunjukkan mud dalam
                                                           lagu yang didengari,
                                                           dinyanyikan dan dimainkan.
68
                                            Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.       Item                   Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                            Aktiviti / Catatan

1.4  NOTASI          ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3

    1.4.1 Simbol       (a) Mengenal pasti simbol  Mengenal pasti simbol   Membaca notasi muzik    Membaca dan menulis notasi
                  notasi muzik tanpa   notasi muzik dalam skor  dengan betul        muzik.
                  baluk dengan betul.   lagu yang diberi dengan  menggunakan alat
                              betul.          muzik.           Membaca notasi, menyanyi
                                                         dan memainkan melodi
                                                         mudah.
        Kedudukan not  (b) Mengecam pic pada    Mengecam 6-8 pic pada   Mengecam semua pic     Membaca dan menulis notasi
        pada baluk     baluk dengan betul.   baluk dengan betul dan  pada baluk dengan      muzik pada baluk.
                              pantas.          betul dan pantas.
                                                         Memainkan rekoder mengikut
                                                         skor yang disediakan.
                                                                       69
                                               Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.       Item                      Hasil Pembelajaran                        Cadangan
                                                                Aktiviti / Catatan

    1.4.2 Tanda Isyarat dan    ARAS 1          ARAS 2           ARAS 3            Mengecam, menyalin,
       Istilah                                                   membuat latihan menulis
                   (a) Menyebut tanda    Mengenal pasti tanda    Menganalisis skor muzik   tanda-tanda isyarat.
        piano ; forte ;      isyarat dan istilah  isyarat dan istilah dalam  dengan betul secara
        andante ; allegro ;    muzik dengan betul.  skor muzik dengan betul.  berpandu.          Menyebut istilah yang diberi.
        legato ; staccato ;
        Frasa ; Kaitan/                                              Menyatakan maksud istilah.
        slur ; Harkat ;
        Tanda kromat ;                                              Memadankan istilah dengan
        fermata / pause ;                                            maksud yang diberi.
        Baluk ; Garis bar ;
        Garis tamat ; Klef                                            Menganalisis skor dengan
        trebel                                                  memberi fokus kepada:

                                                             -  bilangan bar
                                                             -  frasa
                                                             -  jenis not
                                                             -  dinamik
                                                             -  tempo
                                                             -  tanda isyarat
70
                                                         Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5


ASPEK 2    :     PENGALAMAN MUZIKAL


Bil.        Item                           Hasil Pembelajaran                            Cadangan
                                                                          Aktiviti / Catatan

2.1  NYANYIAN             ARAS 1               ARAS 2             ARAS 3

    2.1.1 Teknik Nyanyian       (a) Mempraktikkan teknik      Mengamalkan tiga teknik     Mengamalkan lebih         Membuat latihan-latihan
                       nyanyian yang betul       nyanyian dengan baik      daripada tiga teknik       nyanyian dengan memberi
        Aplikasi teknik -       ketika menyanyi.        ketika menyanyi.        nyanyian dengan baik       tumpuan kepada teknik-
        postur ; sebutan ;                                      ketika menyanyi.         teknik yang dipelajari.
        pernafasan ;
        penghasilan ton ;
        ekspresi


    2.1.2 Menyanyi Secara       ARAS 1               ARAS 2             ARAS 3              Menyanyikan pelbagai
       Muzikal                                                              jenis lagu dalam meter
                     (a) Menyanyikan pelbagai      Menyanyikan pelbagai      Menyanyikan pelbagai         2,4,3
        Kemahiran           jenis lagu dengan baik     jenis lagu dengan baik     jenis lagu dengan           4 4 4
        menyanyi – pic ;       dari segi pic, tempo dan    dari segi pic, tempo,      intepretasi yang baik.      secara solo dan
        tempo ; dinamik ;       dinamik dengan         dinamik dan mud                          berkumpulan dengan
        mud.              bimbingan.           dengan bimbingan.                         tumpuan kepada pic,
                                                                        tempo, dinamik dan mud.


    2.1.3 Menyanyi Solfa       ARAS 1               ARAS 2             ARAS 3              Membuat latihan solfa
                                                                       dengan pic do ; re ; mi ;
       Solfa – do ; re ;     (a) Menyanyikan pic do ;      Menyanyikan pic do ;      Menyanyikan dengan        fa ; so ; la ; ti ; do’.
       mi ; fa ; so ; la ; ti ;    re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ;  re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ;  tepat pic do ; re ; mi ; fa ;
       do’.              do’ secara berpandu       do’ dalam keratan lagu     so ; la ; ti ; do’ dalam lagu  Menyanyikan lagu atau
                       dengan tepat.          yang diberi dengan       yang diberi dengan tepat.    keratan lagu yang
                                       tepat.                              mengandungi pic do ; re;
                                                                       mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’.
                                                                                    71
                                            Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.       Item                     Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                             Aktiviti / Catatan

2.2  PERMAINAN ALAT                                                 Latihan memegang dan
    PERKUSI                                                    memainkan dram getar,
                 (b) Memainkan dram       Memainkan dram     Memainkan dram         dram tenor dan alat
    2.2.1 Aplikasi teknik     getar, dram tenor     getar, dram tenor   getar, dram tenor       perkusi lain.
                   dan alat perkusi      dan alat perkusi    dan alat perkusi
        Memegang /      lain dengan betul     lain dengan betul   lain dengan betul       Skor lengkap:
        mengendalikan    mengikut notasi      mengikut notasi    mengikut skor         - dua alat perkusi
                   sepanjang dua bar.     sepanjang empat bar.  lengkap secara         - tiga alat perkusi
        Memainkan                               berpandu.           - empat alat perkusi

                                                           Memainkan alat perkusi
                                                           mengiringi nyanyian dan
                                                           muzik instrumental secara
                                                           ensembel.


    2.2.2 Bermain Alat    ARAS 1                                        Menyanyi dan memainkan
       Perkusi Secara                                              pelbagai lagu dalam
       Muzikal      (a) Memainkan corak irama                               meter
                  dengan betul dari segi                                2,4,3
        Kemahiran      detik, tekanan, tempo dan                               4 4 4
        bermain alat     dinamik.                                     secara solo dan
        perkusi                                                berkumpulan.
72
                                             Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.      Item                     Hasil Pembelajaran                        Cadangan
                                                              Aktiviti / Catatan

       Kemahiran      ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3
       bermain sambil
       membaca notasi   (b) Memainkan corak irama  Memainkan corak irama   Memainkan corak irama     Membaca dan memainkan
                   sepanjang dua bar    sepanjang empat bar    sepanjang lapan bar      corak irama dan ostinato.
                   dengan betul mengikut  dengan lancar dan betul  atau lebih dengan lancar
                   notasi.         mengikut notasi.     dan betul mengikut
                                            notasi.


       Aplikasi teknik –  ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3
       Postur ;                                                Tunjuk cara dan latihan
       Penjarian ;     (a) Menunjukkan teknik   Mempraktikkan teknik   Mengamalkan teknik      teknik.
       Pernafasan ;      yang betul semasa    bermain rekoder yang   bermain rekoder yang
       Embouchure ;      bermain rekoder.    dipelajari dengan betul  dipelajari dengan betul
       Penglidahan ;                  semasa bermain rekoder  semasa bermain rekoder
       Penghasilan ton                 dengan bimbingan guru.  tanpa bimbingan guru.


    2.2.3 Bermain Rekoder   ARAS 1
       Secara Muzikal                                              Latihan penjarian tanpa dan
                 (a) Memainkan not-not                                dengan tiupan.
       Kemahiran        berkaitan dengan
       bermain dan       penjarian yang betul.                              Latihan meniup dengan
       membaca notasi                                             tumpuan kepada teknik
                                                           pernafasan dan
                                                           penglidahan.

                                                           Membaca notasi - Not C
                                                           tengah, D, E, F, F#, Bb , G,
                                                           A, B, C’, D’
                                                                         73
                                                Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.       Item                       Hasil Pembelajaran                        Cadangan
                                                                 Aktiviti / Catatan

    (c) Memainkan rekoder    ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3
      bagi mengiringi
      nyanyian atau muzik   (b) Memainkan lagu       Memainkan lagu       Memainkan lagu        Membaca dan memainkan
      instrumental         sepanjang lapan bar yang  sepanjang lapan bar    melebihi lapan bar yang    pelbagai jenis lagu dalam
                    pelbagai corak irama    yang pelbagai corak    pelbagai corak irama     meter
       Melodi yang        dalam pelbagai meter    irama dalam pelbagai    dalam pelbagai meter
       mengandungi pic C     dengan betul.       meter dengan lancar dan  dengan lancar, betul dan     2 4 3
       tengah, D, E, F, F#,                 betul.           berekspresi.           4,4,4
       G, A, B, C’, D
                                                              secara solo dan
       Irama                                                     berkumpulan.

       - meter 2 , 3 , 4                                               Memainkan lagu atau
           4 4 4                                                 keratan lagu mengikut skor.

       - corak irama

       Ekspresi

       - dinamik

       Harmoni        ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3
                                                               Latihan memainkan
       - kaunter melodi   (c) Mengiringi lagu dengan   Mengiringi lagu dengan   Mengiringi lagu dengan     kaunter melodi frasa demi
                    kaunter melodi yang    kaunter melodi yang    kaunter melodi dengan      frasa.
                    pendek dengan betul    pendek dengan lancar    lancar dan betul mengikut
                    mengikut skor dengan    dan betul mengikut skor.  skor atau tanpa skor.      Menggabungkan
                    bimbingan guru.                                    permainan kaunter melodi
                                                               dengan melodi.

                                                               Memainkan rekoder untuk
                                                               mengiringi nyanyian atau
                                                               muzik instrumental.
74
                                              Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.     Item                    Hasil Pembelajaran                          Cadangan
                                                              Aktiviti / Catatan

2.4  KRITERIA       ARAS 1            ARAS 2            ARAS 3
    PERSEMBAHAN                                                  Menyanyikan pelbagai jenis
               (a) Mengawal kesepaduan,   Mengawal kesepaduan,     Mengawal kesepaduan,      lagu secara berkumpulan.
      Kesepaduan ;     keseimbangan dan     keseimbangan dan       keseimbangan dan
      Keseimbangan ;    koordinasi suara serta  koordinasi suara serta    koordinasi suara serta     Memainkan alat muzik
      Koordinasi ;     bunyi dengan baik    bunyi dengan baik ketika   bunyi dengan baik dan     dengan pelbagai jenis lagu
                 semasa persembahan    persembahan muzik      konsisten ketika persem-    secara berkumpulan.
                 muzik nyanyian dan    nyanyian dan instrumen-   bahan muzik nyanyian
                 instrumental dengan   tal.             dan instrumental.
                 bimbingan guru.

      Etika      (b) Mengamalkan disiplin   (b) Mengamalkan       (b) Sentiasa mengamal-     Latihan disiplin dan tata cara
      persembahan     dan tata cara        disiplin dan tata cara    kan disiplin dan tata   persembahan.
                 persembahan         persembahan         cara persembahan
                 dengan baik mengikut     dengan baik.         dengan baik.
                 ingatan dan pesanan
                 guru.
                                                                         75
                                                 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

ASPEK 3   :     EKSPRESI KREATIF

                                                                   Cadangan
Bil.       Item                       Hasil Pembelajaran                       Aktiviti / Catatan

3.1  PENEROKAAN         ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3             Meneroka dan menemui
                                                              pelbagai kesan bunyi secara
       Pengalaman      (a) Menyusun pelbagai      Menghasilkan satu     Menghasilkan lebih       tidak konvensional daripada
       menemui         kesan bunyi secara     gubahan kreatif daripada  daripada satu gubahan     sumber bunyi seperti suara,
       - Meneroka        kreatif menggunakan     pelbagai kesan bunyi    kreatif daripada pelbagai   alat muzik, alat improvisasi
        pelbagai bunyi ;    sumber bunyi yang      menggunakan sumber     kesan bunyi          dan perkusi badan.
        Perkusi badan ;    ditetapkan.         bunyi yang ditetapkan   menggunakan sumber
        Bahan                       dengan bimbingan guru.   bunyi yang ditetapkan     Memainkan alat muzik
        improvisasi                                  secara berkumpulan atau    secara tidak konvensional.
                                               bersendirian.
3.2  IMPROVISASI        ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3

       Pengalaman      (a) Mengimprovisasi       Mengimprovisasi      Mengimprovisasi        Membalas corak irama yang
       kreatif         corak irama sepanjang    corak irama sepanjang   corak irama sepanjang     diberi dengan menggunakan
       - Mengimprovisasi    dua bar yang betul dari   empat bar yang betul    melebihi empat bar yang    alat perkusi.
        corak irama      segi nilai not dan meter.  dari segi nilai not dan  betul dari segi nilai not
                                 meter.           dan meter.


       - Melodi       ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3             Nyanyian solfa mengikut
                                                              urutan Kodaly:
                 (a) Mengimprovisasi satu    Mengimprovisasi dua    Mengimprovisasi lebih
                   melodi yang muzikal     melodi yang muzikal    daripada dua melodi        - la, so, mi
                   menggunakan pic yang    menggunakan pic yang    yang muzikal           - la, so, mi, re
                   ditetapkan dengan      ditetapkan dengan     menggunakan pic yang       - la, so, mi, re, do
                   bimbingan guru.       bimbingan guru.      ditetapkan dengan
                                               bimbingan guru.
76
                                               Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
Bil.       Item                    Hasil Pembelajaran                         Cadangan
                                                               Aktiviti / Catatan

3.3  REKA CIPTA        ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3
       Pengalaman
       kreatif      (a) Membina satu ostinato  Membina dua ostinato    Membina lebih daripada     Memainkan ostinato irama
       - Mereka cipta     irama yang sesuai    irama untuk mengiringi   dua ostinato irama untuk    dengan alat perkusi untuk
        ostinato irama    untuk mengiringi    dua buah lagu yang     mengiringi lagu-lagu      mengiringi lagu.
                   sebuah lagu      berlainan meter dan     yang berlainan meter
                   menggunakan nilai not  tempo menggunakan      dan berlainan tempo
                   dan tanda rehat yang  nilai not dan tanda rehat  menggunakan nilai not
                   ditetapkan.      yang ditetapkan.      dan tanda rehat yang
                                             ditetapkan.
                                                                          77
                                              Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

ASPEK 4   : PENGHARGAAN ESTETIK


Bil.       Item                   Hasil Pembelajaran                         Cadangan
                                                              Aktiviti / Catatan

4.1  NYANYIAN                                                   Mengecam lagu AB dan ABA.
               ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3
       Memberi respon                                             Menyatakan ciri-ciri bentuk
       - Warna ton   (a) Membanding beza     Membanding beza       Membanding beza       lagu yang diperdengar.
       - Tekstur      konsep muzik dengan   konsep muzik dengan     konsep muzik dengan
       - Tempo       betul bagi dua buah   betul bagi tiga buah lagu  betul bagi empat buah    Memberi respon secara
       - Mud        lagu yang diperdengar.  yang diperdengar      lagu atau lebih buah     gerakan, bertulis dan lakaran
       - Bentuk                                 lagu yang diperdengar.    grafik.

                                                          Membuat refleksi tentang lagu-
                                                          lagu yang didengari.


4.2  MUZIK INSTRUMENTAL   ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3

       Memberi respon  (a) Membanding beza     Membanding beza       Membanding beza       Melukis, melakar, menulis
       - Warna ton     konsep muzik dengan   konsep muzik dengan     konsep muzik dengan     refleksi, pantun, catatan rasa
       - Tekstur      betul bagi dua buah   betul bagi tiga buah lagu  betul bagi empat buah    dan fikiran.
       - Tempo       lagu yang diperdengar.  yang diperdengar.      lagu atau lebih buah
       - Mud                                   lagu yang diperdengar.    Menginterpretasi muzik yang
       - Bentuk                                                didengari dalam bentuk grafik.

                                                          Mengklasifikasikan warna ton
                                                          alat muzik.

                                                          Menyediakan folio tentang
                                                          aktiviti muzik instrumental.
78
                                         Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5


Bil.      Item                 Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                         Aktiviti / Catatan

4.3  MUZIK MASYARAKAT  ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3
    MALAYSIA
             (b) Membanding beza    Membanding beza     Membanding beza       Fungsi lagu seperti
       Meneliti     konsep muzik dengan  fungsi dankonsep muzik  fungsi muzik dan konsep     - Perayaan
       - Fungsi     betul bagi dua karya  dengan betul bagi dua  muzik dengan betul bagi     - Upacara
               muzik instrumental   buah lagumasyarakat   tiga buah atau lebih lagu    - Tarian
               yang diperdengar.   Malaysia yang      masyarakat Malaysia     Membuat refleksi tentang
                           diperdengar.       yang diperdengar.      muzik masyarakat Malaysia.

                                                      Menyediakan folio tentang
                                                      aktiviti muzik masyarakat
                                                      Malaysia.
                                                        - jenis lagu
                                                        - pakaian
                                                        - alat muzik

                                                      Contoh lagu

                                                      Muzik Kuda Kepang
                                                      Muzik Dikir Barat
                                                      Muzik Dondang Sayang
                                                      Muzik Caklempong
                                                      Muzik Tarian Singa
                                                      Muzik Nobat
                                                                    79
                                        Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
          KANDUNGAN TAHUN 6

Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Muzik           Warna Ton suara atau bunyi manusia ( lelaki/ perempuan/
KBSR, murid Tahun 6 perlu mempelajari, mengalami dan               kanak- kanak) ; Haiw an ; Alam sekitar ; Perkusi badan;
menguasai:                                    Alat perkusi ; Alat muzik ; Bahan improvisasi

                                         Har moni - Lapisan suara dalam bentuk melodi
1.  KONSEP MUZIK                                      kaunter, dron dan ostinato melodi

   (a) Irama                                  Tekstur dalam muzik solo dan muzik kumpulan

      Detik                                 Bentuk  - Struktur A B ; A B A
      Meter 2 3 4 6                                  - Frasa
         4 4 4 8
      Tempo lambat ; tempo cepat ; perubahan tempo ; tempo      (c) Ekspresi
      sederhana ;
      Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an                  Dinamik - Lembut ; Kuat ; Beransur lembut ;
                                              Beransur kuat
      Nilai Not dan Tanda Rehat - Nilai dan notasi not panjang,       Mud - Riang ; Sedih ; Bersemangat ; Cemas ; Takut ;
      not pendek dan tanda rehat                         Tenang

                                     (d) Bahasa Muzik

      Corak Irama - Rentak Mac, Masri, Waltz, Inang,            Istilah dan Tanda Isyarat
             Zapin, Joget dan Sumazau
            - Ostinato irama                     - Istilah : Piano ; Forte ; Andante ; Allegro ; Legato ;
                                               Staccato
   (b) Melodi
                                         - Tanda isyarat
      Pic tinggi /rendah / tengah / tertinggi / terendah /menaik /
      menurun / melompat / mendatar / bertangga dan Solfa -
      do ; re ; mi ; fa ; so ; la ;
                                         Frasa
                                                .
      ti ; do’                                Staccato
      Skel major ; Minor har monik
                                                                      81
                                          Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

                                            Teknik ber main rekoder
      Kaitan
                                            - Postur ;
                                            - Penjarian not G, A, B, C’ , D’, C tengah, D, E,
      Harkat                                         b,
                                             F, F# , B C# ‘, E’, F’, F# ’, G’

      Fermata

      Tekanan                                   -  Pernafasan
                                            -  Embouchure
      Tanda Kromat   #                              -  Penglidahan
                                            -  Penghasilan Ton

2.  KEMAHIRAN
                                       (c)  Kriteria Persembahan
   (a) Nyanyian
                                            Keseimbangan ; Koordinasi ; Kesepaduan ; Etika
       Teknik menyanyi: Postur ; Sebutan ; Pernafasan ;              persembahan
       Penghasilan ton ; Ekspresi

   (b) Per mainan Alat Muzik                      3.  KREATIVITI

       Teknik perkusi: Cara mengendalikan dan memainkan         Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta
       alat perkusi seperti (loceng, kastanet, kayu tik-tok,      dengan bunyi.
       kerincing, tamborin, simbal, rekoder, tone block, claves,
       cow bell) dram getar, dram tenor dram bes.
                                     4.  APRESIASI

                                       Memberi respon terhadap karya persembahan muzik dengan
                                       pelbagai cara seperti lisan , perbuatan, lukisan dan tulisan.
82
                                          Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
                                                                TAHUN 6
ASPEK 1     :      PERSEPSI ESTETIK
              PENGETAHU AN DAN KEFAHAMAN BAH ASA MUZIK


Bil.         Item                    Hasil Pembelajaran                     Cadangan
                                                             Aktiv iti / Catatan

1.1  IRAMA            ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3

    1.1.1 Detik         (a) Memainkan detik    Memainkan detik secara   Memainkan detik secara  Mengesan detik berkala pada
                    secara konsisten    konsisten untuk       konsisten untuk     lagu.
        Detik berkala      untuk sepanjang    sepanjang lapan frasa    sepanjang dua belas
                    empat frasa lagu    lagu dalam pelbagai     frasa atau lebih dalam  Memainkan detik berkala
                    dalam pelbagai     meter.           pelbagai meter.     dengan perkusi badan atau
                    meter.                                   alat perkusi.


    1.1.2 Meter         ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3          Mendengar dan
                                                           menyanyikan lagu bermeter
       - 2 ;4 ;3 ;6      (a) Menyatakan       Membanding beza meter    Memasukkan garis bar   2 , 4 , 3 , 6.
        4 4 4 8         meter lagu-lagu yang  2 , 3 , 4 , dan 6      dengan betul pada skor  4 4 4 8
                    diperdengar dengan   4 4 4      8      lagu yang diberi     Memainkan detik
                    betul.         dengan jelas.        berdasarkan meter yang  berdasarkan meter 2 dan 6 .
                                              ditetapkan.                 4   8    1.1.3 Tempo         ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3

        Lambat ; Cepat ;   (a) Mengenal pasti     Menyatakan perbezaan    Menginterpretasi     Mendengar dan
        Sederhana        perubahan tempo    dan perubahan tempo     perbezaan dan       menyanyikan lagu dalam
                    pada lagu yang     pada lagu yang       perubahan tempo      pelbagai tempo.
        Perubahan tempo     diperdengar dengan   diperdengar dengan betul.  dengan jelas secara
                    betul.                       grafik.          Melukis grafik untuk mewakili
                                                           perbezaan dan perubahan
                                                           tempo.
                                                                        83
                                           Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
 Bil.       Item                      Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                               Aktiv iti / Catatan

        Nilai not dan nilai  ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3
        tanda rehat
                   (a) Mengecam nilai not   Mengenal pasti nilai not  Menulis dengan betul   Memadankan nilai not yang
                   dan tanda rehat yang    dan tanda rehat dalam    corak irama yang     diperdengar dengan memilih
                   dimainkan, dengan betul.  corak irama yang      diperdengar        kad imbasan yang disediakan.
                                 diperdengar dengan betul.  menggunakan not dan
                                               tanda rehat dipelajari.
                                                            Memadankan corak irama
                                                            yang diperdengar dengan
                                                            memilih kad imbasan yang
                                                            disediakan.

    1.1.4  Corak Irama      ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3          Mendengar dan menyanyikan
                                                            lagu-lagu berentak Mac ;
        Rentak - Joget ;   (b) Mengecam lagu     Mengenal pasti corak    Menyatakan ciri-ciri   Masri ; Waltz ; Inang ; Zapin ;
        Sumazau
                     berentak joget     irama Joget dan Sumazau   rentak Joget dan     Joget ; Sumazau
                     dan sumazau      dengan betul.        Sumazau dengan betul.
                     daripada sekumpulan                             Membanding beza pelbagai
                     lagu yang                                  rentak yang diperdengar.
                     diperdengar dengan
                     betul.                                    Membuat gerakan
                                                            berdasarkan lagu berentak
                                                            Mac ; Masri ; Waltz ; Inang ;
                                                            Zapin ; Joget ; Sumazau.
84
                                            Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
Bil.        Item                      Hasil Pembelajaran                     Cadangan
                                                              Aktiv iti / Catatan

        Ostinato Irama    ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3
                                                           Mendengar, menyebut dan
                   (a) Mengenal pasti corak  Mengajuk dan        Menotasikan ostinato   memainkan pelbagai jenis
                     irama ostinato dalam  memainkan ostinato     irama dalam lagu-lagu  ostinato irama.
                     lagu yang        irama daripada lagu yang  yang diperdengar
                     diperdengar dengan   didengari dengan betul.  dengan betul.      Memainkan ostinato irama
                     betul.                                   menggunakan alat perkusi.


1.2  MELODI             ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3
                                                           Mendengar, membunyikan, pic
    1.2.1 Pic           (a) Mengenal pasti aras   Mengenal pasti pic     Menganalisis aras pic  tinggi ; rendah ; tengah ;
                     pic yang diperdengar  tertinggi dan terendah   dalam skor lagu yang   tertinggi ; terendah dalam lagu
        Aras pic – Tinggi ;    dengan betul.      dalam keratan lagu yang  diberi dengan betul.   yang dinyanyikan.
         Rendah ; Tengah;                 diperdengar dengan
         Tertinggi ;                   betul.                       Mengecam aras pic dalam siri
         Terendah                                               bunyi yang dimainkan.          Pergerakan pic –  (b) Mengecam jenis     Menyatakan jenis      Membanding beza     Mendengar, membunyikan,
          Melompat ;       pergerakan pic     pergerakan pic pada    pergerakan pic dalam   memainkan pic menaik,
          Mendatar ;       dengan betul      keratan lagu yang     lagu-lagu yang      menurun, melompat, mendatar,
          Bertangga       berdasarkan       diperdengar dengan     diperdengar dengan    bertangga.
                     kumpulan-kumpulan    betul.           pernyataan yang betul.
                     not yang diperdengar.                            Membuat gerakan
                                                           menunjukkan pergerakan pic
                                                           yang dimainkan.

                                                           Mengecam pic menaik dan
                                                           menurun dalam lagu yang
                                                           diperdengar dinyanyikan dan
                                                           dimainkan.
                                                                          85
                                            Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
Bil.       Item                      Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                              Aktiv iti / Catatan

    1.2.2 Skel dan nada     ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3

        Skel dan nada    (a) Mengenal pasti jenis  Mengecam jenis skel     Menyatakan perbezaan    Latihan mendengar skel
        Major ; minor      skel yang        yang diperdengar dengan   antara skel-skel yang    major dan minor.
        harmonik        diperdengar dengan   betul.           diperdengar dengan
                    betul.                       deskripsi yang sesuai.    1.2.3 Harmoni        ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3

      - Lapisan suara -    (a) Mengenal pasti jenis-  Membanding bezakan     Memberi deskripsi yang   Mendengar dan
       melodi kaunter ;      jenis lapisan suara  jenis-jenis lapisan suara  betul tentang harmoni    menyanyikan dron dan lagu
       dron ; ostinato      dalam muzik       dalam muzik nyanyian    muzik nyanyian dan     secara berkumpulan.
       melodi          nyanyian dan      dan instrumental dengan   instrumental yang
                    instrumental dengan   pernyataan yang sesuai.   diperdengar.        Menyanyikan lagu /
                    betul.                                     memainkan melodi kaunter
                                                            dan ostinato melodi secara
                                                            berkumpulan.


    1.2.4 Tekstur        ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3

        Deskripsi tekstur:  (a) Mengenal pasti     Menyatakan dengan      Menyatakan perbezaan    Mendengar, menyanyikan
        Tebal ; Nipis      dengan betul tekstur  betul jenis tekstur muzik  tekstur dalam muzik     dan memainkan pelbagai
                    muzik nyanyian dan   nyanyian dan instrumen-   nyanyian dan instrumen-   muzik nyanyian dan
                    instrumental yang    tal yang diperdengar.    tal dengan deskripsi yang  instrumental secara solo dan
                    diperdengar.                    betul.           berkumpulan.

                                                            Memberi deskripsi tekstur
                                                            lagu yang diperdengar.
86
                                           Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
Bil.        Item                     Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                               Aktiv iti / Catatan

    1.2.5 Bentuk         ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3
                                                            Mendengar, menyanyikan dan
         Struktur – AB ;   (a) Mengecam jenis     Menandakan pada skor    Memberi deskripsi      memainkan pelbagai lagu
         ABA           struktur lagu dengan  lagu, seksyen-se ksyen   bentuk lagu dengan     berbentuk AB dan ABA.
                     betul berdasarkan   dalam lagu dengan betul   betul melalui lakaran /
                     lagu-lagu yang     berdasarkan lagu yang    lukisan grafik / tulisan.  Membuat gerakan kreatif
                     diperdengar.      diperdengar.                      berdasarkan lagu-lagu
                                                            berbentuk AB dan ABA.1.3  EKSPRESI           ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3
                                                            Membuat lakuan kreatif bagi
    1.3.1 Dinamik         (a) Menyatakan jenis    Menyatakan perbezaan    Memberi deskripsi yang   menunjukkan dinamik dalam
                     dinamik pada lagu-   dinamik dalam lagu-lagu   se suai terhadap muzik   lagu yang diperdengar.
         Lembut ; Kuat ;     lagu          yang diperdengar dengan   nyanyian dan
         Beransur lembut ;    yang diperdengar    pernyataan yang sesuai.   instrumental yang      Memainkan dinamik dengan
         Beransur kuat      dengan betul.                   diperdengar.        alat perkusi dan rekoder.

                                                            Menandakan dinamik yang
                                                            diperdengar pada lirik atau
                                                            skor lagu.


    1.3.2  Mud          ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3
                                                            Mendengar dan menyanyikan
        - Riang ; Sedih ;   (a) Menyatakan dengan   Membanding beza mud     Memberi deskripsi yang   pelbagai jenis lagu.
         Bersemangat ;      betul mud lagu-lagu  lagu-lagu yang       se suai bagi menjelaskan
         Cemas ; Takut ;     yang diperdengar.   dinyanyikan / dimainkan /  mud pada lagu yang     Membuat lakuan kreatif bagi
         Tenang                     diperdengar dengan     dinyanyikan / dimainkan /  menunjukkan mud dalam lagu.
                                pernyataan yang sesuai.   diperdengar.
                                                                           87
                                         Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
Bil.       Item                     Hasil Pembelajaran                    Cadangan
                                                           Aktiviti / Catatan

1.4  SISTEM NOTASI       ARAS 1           ARAS 2           ARAS 3

    1.4.1 Lambang not muzik  (a) Mengenal pasti     Mengenal pasti simbol   Membaca notasi muzik   Membaca dan menulis
       dan tanda rehat     notasi muzik tanpa   notasi muzik dalam skor  dengan betul dalam    notasi muzik.
                   baluk atau skor muzik  lagu yang diberi dengan  permainan alat muzik.
                   dengan betul.      betul.                       Membaca notasi, menyanyi
                                                         dan memainkan melodi
                                                         mudah.
     Kedudukan not pada   (b) Mengecam /       Mengecam / menamakan    Mengecam semua pic   Mengecam, menamakan,
     baluk           menamakan semua     semua not pada baluk    pada baluk dengan    menandakan dan menulis not
                   pic pada baluk     dengan lancar dan betul.  pantas dan betul.    pada baluk.
                   dengan betul.
                                                        Memainkan rekoder
                                                        berdasarkan skor.
88
                                            Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
Bil.       Item                       Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                                Aktiv iti / Catatan

    1.4.2 Tanda Isyarat dan    ARAS 1           ARAS 2            ARAS 3
       Istilah
                   (a) Mengenal pasti     Mengenal pasti semua     Menganalisis skor     Mengecam, menamakan,
        Frasa ; staccato ;     semua tanda isyarat   tanda isyarat dan istilah  dengan betul secara    menandakan, menulis tanda
        legato ; kaitan ;     dan istilah muzik    muzik dalam skor dengan   berpandu.         isyarat dan istilah pada skor
        harkat; tanda       dengan betul.      pantas dan betul.                    muzik.
        kromat ; fermata
        (pause) ; tekanan ;                                            Menganalisis skor dengan
        andante ; allegro ;                                            memberi fokus kepada:
        baluk ; garis bar ;
        tanda ulangan ;                                              - bilangan bar
        garis tamat ; klef                                             - frasa
        trebel ;piano ( p );                                            - jenis not
        forte( f )                                                 - dinamik
                                                             - tempo
                                                             - tanda isyarat
                   (b) Memberi maksud     Memberi maksud tanda     Memberi maksud dan     - meter
                     tanda isyarat dan    isyarat dan istilah dengan  fungsi tanda isyarat dan
                     istilah dengan betul.  pantas dan betul.      istilah dengan pantas
                                                dan betul.
                                                                           89
                                           Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

ASPEK 2    :     PENGALAMAN MUZIKAL


Bil.        Item                     Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                              Aktiv iti / Catatan

2.1  PENGETAHUAN TEKNIK      ARAS 1

    2.1.1 Teknik dalam      (a) Mengamalkan 3 teknik  Mengamalkan 4 teknik   Mengamalkan semua     Membuat latihan-latihan
       nyanyian          nyanyian dengan baik  nyanyian dengan baik   teknik nyanyian dengan  nyanyian dengan tumpuan
                     semasa menyanyi.    semasa menyanyi.     baik semasa menyanyi.   kepada teknik-teknik yang
        Aplikasi teknik -                                           ditetapkan.
        Postur ; Sebutan;
        Pernafasan ;
        Penghasilan ton ;
        Ekspresi


2.2  PENGALAMAN MUZIK       ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3
                                                           Menyanyikan pelbagai jenis
    2.2.1 Menyanyi        (a) Menyanyikan pelbagai  Menyanyi pelbagai lagu   Menyanyi pelbagai lagu  lagu dalam meter
                     lagu dengan baik dari  dengan baik dari segi   dengan interpretasi    2 ,4 ,3 ,6
        Kemahiran         segi pic, tempo dan   pic, tempo, dinamik dan  yang sesuai.       4 4 4 8
        menyanyi         dinamik secara     mud secara berpandu.                 secara solo dan
                     berpandu.                                  berkumpulan dengan
                                                           tumpuan kepada
                                                           tempo,pic, dinamik dan
                                                           mud.


    2.2.2 Menyanyi Solfa     ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3
                                                           Latihan solfa dengan pic do ;
        Solfa – do ; re ;   (a) Menyanyikan keratan   Menyanyikan melodi    Menyanyikan lagu     re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’
        mi ; fa ; so ; la ;    melodi secara solfa   mudah secara solfa    secara solfa dengan    tanpa dan dengan isyarat
        ti ; do’.         dengan betul secara   dengan betul.       betul.          tangan (Kodaly/Curwen).
                     berpandu.
                                                           Menyanyikan lagu
                                                           dengan solfa.
90
                                            Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
Bil.       Item                      Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                               Aktiv iti / Catatan

    2.2.3  Teknik dalam    ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3
        permainan perkusi                                            Latihan mengendali dan
                  (a) Memainkan dram       Memainkan dram       Memainkan dram       memainkan dram getar, dram
        Aplikasi teknik    getar, dram tenor dan   getar, dram tenor dan   getar, dram tenor dan   bes dan alat perkusi lain.
        - memegang       alat perkusi lain dengan  alat perkusi lain dengan  alat perkusi lain dengan
        - memainkan      betul mengikut skor    betul mengikut skor atau  betul mengikut skor dan  Memainkan alat muzik
                    sepanjang empat bar .   tanpa skor secara     tanpa skor.        mengiringi nyanyian dan muzik
                                 berpandu.                       instrumental.

                                                            Skor untuk:
                                                             - 2 alat perkusi
                                                             - 3 alat perkusi
                                                             - 4 alat perkusi    2.2.4  Memainkan alat   ARAS 1
        perkusi                                                  Menyanyi dan memainkan
                  (a) Memainkan corak irama   Memainkan corak irama   Memainkan lagu perkusi   pelbagai jenis lagu dalam
        Kemahiran       sepanjang empat bar    sepanjang lapan bar    dengan betul mengikut    meter
        bermain dan      dalam pelbagai meter    dalam pelbagaia meter   skor perku si.         2 ,4 ,3 ,6
        membaca notasi     dengan betul dari segi   dengan betul dari segi                   4 4 4 8
        - corak irama     detik, tekanan, tempo   detik, tekanan, tempo                 secara solo dan
        - meter        dan dinamik.        dan dinamik.                      berkumpulan.
        - dinamik
        - tempo                                                 Membaca notasi dan
                                                             memainkan ostinato irama.

                                                             Memainkan alat perkusi
                                                             secara ensembel.
                                                                          91
                                             Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6Bil.      Item                       Hasil Pembelajaran                       Cadangan
                                                                Aktiv iti / Catatan

2.3  2.3.1 Memainkan rekoder    ARAS 1           ARAS 2            ARAS 3

        Aplikasi teknik -
        Postur ;        (a) Mempraktikkan teknik  Mengamalkan teknik      Sentiasa mengamalkan   Latihan teknik bermain
        Penjarian ;        memainkan rekoder   bermain rekoder yang     teknik bermain rekoder  rekoder.
        Pernafasan ;        yang betul mengikut  betul semasa bermain     yang betul semasa
        Embouchure ;        konvensional.     rekoder dengan panduan    bermain rekoder.
        Penglidahan ;                   guru.
        Penghasilan ton


    (a) memainkan not       ARAS 1           ARAS 2            ARAS 3

       Kemahiran        (a) Memainkan not–not   Memainkan semua not      Memainkan semua not   Latihan penjarian tanpa tiupan.
       bermain dan         baru yang ditetapkan  yang dipelajari secara    yang dipelajari secara
       membaca notasi       dengan penjarian    menaik, menurun dan      menaik, menurun dan   Membaca dan membuat
                     yang betul dan ton   melompat dengan betul     melompat dengan     latihan penjarian not C# ’, E’,
       - Not baru : C# ’ ;     yang baik.       mengikut notasi.       lancar dan betul     F’, F# ’, G’.
        E’ ; F’; F# ’ ; G’.                              mengikut notasi.
                                                            Latihan tiupan:
                                                            - teknik pernafasan
                                                            - teknik penglidahan.
92
                                              Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
Bil.       Item                        Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                                 Aktiv iti / Catatan

    (b) memainkan rekoder      ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3          Memainkan pelbagai jenis lagu
      bagi mengiringi                                                 dalam meter
      nyanyian atau muzik     (b) Memainkan pelbagai    Memainkan pelbagai     Memainkan pelbagai      2 ,4 ,3 ,6
      instrumental           lagu dalam pelbagai    lagu dalam pelbagai    lagu dalam pelbagai      4 4 4 8
         Melodi yang        meter corak irama dan   meter, corak irama dan   meter, corak irama dan  secara solo dan berkumpulan.
         mengandungi pic      ekspre si mengikut skor  ekspresi mengikut skor   ekspresi dengan skor
        C# ’, E’, F’, F# ’, G’,   dengan betul.       dengan lancar dan betul.  dan tanpa skor dengan   Memainkan lagu atau keratan
        C, D, E, F, F# , Bb,                               lancar dan betul.     lagu mengikut skor.
        B, A, G, C’, D’

        Irama
        - meter 2, 3, 4, 6  (c) Mengiringi lagu       Mengiringi lagu      Mengiringi lagu      Bermain rekoder untuk
             4 4 4 8     sepanjang lapan bar     sepanjang 12 bar      sepanjang melebihi 12   mengiringi nyanyian dan muzik
        - corak irama      dengan harmoni yang     dengan harmoni yang    bar dengan harmoni    instrumental.
                     ditetapkan dengan baik    ditetapkan dengan baik   yang ditetapkan dengan
        Ekspre si        secara berpandu.       secara berpandu.      baik secara berpandu.
        - dinamik

        Harmoni
        - melodi kaunter
        - dron
        - ostinato melodi


2.4  KRITERIA            (a) Mengawal kesepaduan,    Mengawal kesepaduan,    Mengawal kesepaduan,   Menyanyikan pelbagai jenis
    PERSEMBAHAN            keseimbangan,        ke seimbangan,       ke seimbangan,      lagu secara berkumpulan.
                     koordinasi suara dan    koordinasi         koordinasi suara dan
        Kesepaduan ;       bunyi alat muzik      suara dan bunyi alat    bunyi alat muzik dengan  Memainkan alat muzik dengan
        Keseimbangan ;      dengan baik semasa     muzik dengan baik     baik semasa        pelbagai jenis lagu secara
        Koordinasi        persembahan dengan     semasa persembahan.    persembahan.       berkumpulan.
                     bimbingan guru.
                                                                            93
                                 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
Bil.  Item                 Hasil Pembelajaran                      Cadangan
                                                   Aktiv iti / Catatan

    Etika  (b) Mengamalkan disiplin   Sentiasa mengamalkan   Sentiasa menunjukkan    Latihan disiplin dan tata cara
          dan tata cara pentas   disiplin dan tata cara  tanggungjawab dan     persembahan dan latihan.
          yang ditetapkan dengan  pentas semasa      disiplin pentas sebelum,
          baik semasa       persembahan dan     semasa dan selepas
          persembahan dan     latihan.         persembahan.
          latihan dengan
          bimbingan guru.
94
                                            Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

ASPEK 3   :     EKSPRESI KREATIF


Bil.       Item                      Hasil Pembelajaran                        Cadangan
                                                                Aktiv iti / Catatan

3.1  PENEROKAAN        ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3
                                                             Menghasilkan pelbagai bunyi
       Pengalaman     (a) Menghasilkan satu      Menghasilkan satu      Menghasilkan dua       daripada sumber bunyi seperti
       menemui –        gubahan kreatif yang    gubahan kreatif yang    gubahan kreatif yang     suara, alat muzik sebenar, alat
       meneroka        muzikal daripada      muzikal daripada      muzikal daripada       improvisasi dan perkusi
       pelbagai bunyi ;    pelbagai kesan bunyi    pelbagai kesan bunyi    pelbagai kesan bunyi     badan.
       Perkusi badan ;     yang ditetapkan.      rekaan sendiri.       rekaan sendiri.
       Bahan                                                    Memainkan alat muzik dengan
       Improvisasi                                                 cara yang tidak konvensional.


3.2  IMPROVISASI        ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3
                                                             Urutan gaya Kodaly dalam
       Pengalaman     (a) Mengubahsuai satu      Mengubahsuai satu frasa   Mengubahsuai dua frasa    nyanyian solfa:
       kreatif –        frasa melodi mudah     melodi mudah yang      atau lebih melodi mudah    - la, so, mi, re, do
       mengimprovisasi     yang diperdengar      diperdengar dengan     yang diperdengar       - la, so, fa, mi, re, do
       melodi         dengan baik         baik menggunakan suara   dengan baik mengguna-
                   menggunakan suara      atau alat muzik       kan suara atau alat     Media aktiviti :
                   atau alat muzik       bermelodi.         muzik bermelodi.       - suara ; rekoder ;
                   bermelodi dengan                                    alat muzik
                   bimbingan guru.


3.3  REKA CIPTA        ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3
                                                             Mengimprovisasi corak irama
       Pengalaman     (a) Membina dua ostinato    Membina dua ostinato    Membina lebih daripada    sepanjang 2 hingga 4 bar.
       kreatif –        irama yang betul      irama yang betul dari    tiga ostinato irama yang
       mencipta ostinato    notasinya dan sesuai    segi notasi dan sesuai   betul dari segi notasi dan  Mencipta corak irama dalam
       irama          untuk iringan dua buah   untuk iringan dua buah   se suai untuk iringan    meter 2 , 3 , 4 , 6
                   lagu yang berlainan     lagu yang berlainan     lagu-lagu yang berlainan      4 4 4 8
                   meter mengguna-kan     meter menggunakan nilai   meter dan tempo
                   nilai not dan tanda rehat  not dan tanda rehat yang  menggunakan nilai not
                   yang dipelajari.      dipelajari.         dan tanda rehat yang
                                               dipelajari.                                                                           95
                                           Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

ASPEK 4   : PENGHARGAAN ESTETIK


Bil.      Item                    Hasil Pembelajaran                        Cadangan
                                                             Aktiv iti / Catatan

4.1  NYANYIAN        ARAS 1           ARAS 2             ARAS 3
                                                          Memberi respon secara
       Memberi respon  (a) Mencirikan elemen-   Menghuraikan lagu       Menyatakan alasan     gerakan, bertulis, lakaran
       - Warna ton     elemen muzik dalam   dengan betul mengikut     yang sesuai untuk     grafik.
       - Tekstur      lagu yang diperdengar  ciri-ciri elemen muzik     memberi nilai lagu yang
       - Tempo       dengan betul.      yang diperdengar.       diberi.          Contoh lagu berentak Mac,
       - Mud                                                 Masri, Waltz, Inang , Zapin,
       - Bentuk                                               Joget, Sumazau.
       - Rentak
                                                          Memberi deskripsi dengan
                                                          jelas unsur-unsur muzik dan
                                                          ciri-ciri teknik persembahan
                                                          dalam pelbagai jenis muzik.


4.2  MUZIK INSTRUMENTAL   ARAS 1           ARAS 2             ARAS 3
                                                          Melukis, melakar, menulis
       Memberi respon  (a) Mencirikan elemen-   Menghuraikan muzik       Menyatakan alasan     refleksi, catatan rasa dan
       - Warna ton     elemen muzik dalam   instrumental dengan      yang sesuai untuk     fikiran.
       - Tekstur      muzik diperdengar    betul mengikut ciri-ciri    memberi nilai lagu yang
       - Tempo       dengan betul.      elemen muzik yang       diberi.          Menginterpretasi muzik yang
       - Mud                    diperdengar.                       didengari dalam bentuk grafik.
       - Bentuk
       - Rentak                                               Mengklasifikasikan warna ton
                                                          alat muzik.

                                                          Menyediakan folio tentang
                                                          muzik instrumental.
96
                                       Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
Bil.     Item                    Hasil Pembelajaran                     Cadangan
                                                         Aktiv iti / Catatan

4.3  MUZIK MASYARAKAT     ARAS 1          ARAS 2          ARAS 3
    MALAYSIA                                              Menghuraikan konsep muzik
                (a) Mencirikan elemen-  Menghuraikan muzik    Menyatakan alasan    dalam pelbagai muzik
       Meneliti muzik     elemen muzik dalam  masyarakat Malaysia   yang sesuai untuk    masyarakat Malaysia.
       masyarakat       muzik masyarakat   dengan betul mengikut  memberi nilai lagu
       Malaysia dari     Malaysia yang    ciri-ciri elemen muzik  masyarakat Malaysia   Fungsi lagu seperti
       segi:         diperdengar dengan  yang diperdengar.    yang diberi.        - Perayaan
                  betul.                                  - Upacara
       - Fungsi                                            - Tarian
       - Konsep muzik
       - Elemen estetik                                       Menyediakan folio tentang
                                                      aktiviti muzik masyarakat
                                                      Malaysia.
                                                       - jenis lagu
                                                       - pakaian
                                                       - alat muzik

                                                      Membuat refleksi kendiri.

                                                      Contoh lagu:
                                                      - Lagu semasa
                                                                    97
98
PEMETAAN KANDUNGAN
           99
100
               PEMETAAN KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR


Pemetaan ini memaparkan elemen dan sub-elemen yang menjadi fokus pengajaran dan pembelajaran di sepanjang program Pendidikan Muzik sekolah
rendah. Susunan ini mempamerkan pemeringkatan dari satu tahun ke satu tahun secara kumulatif. Antara elemen-elemen berkenaan terdapat elemen
yang diperkenalkaan pada Tahun 1 dan dikekalkan sehingga Tahun 6. Sementara itu terdapat elemen yang diperkenalkan pada tahun-tahun berikutnya
dan kekal sehingga Tahun 6. Setelah tamat Tahun 6, murid harus mendapat pendedahan kepada semua elemen berkenaan dan bersedia untuk
pembelajaran di peringkat menengah.TAHUN:        TAHUN 1       TAHUN 2       TAHUN 3       TAHUN 4        TAHUN 5        TAHUN 6
FAKTOR:

Iram a

   Detik     Detik        Detik        Detik         Detik        Detik         Detik                              Meter 2  3  4   Meter 2  3  4    Meter 2  3  4   Meter 2 3  4  6
   Meter                            4  4  4      4  4  4       4  4  4      4 4  4  8
   Tempo    Tempo lambat ;   Tempo lambat ;    Tempo lambat :    Tempo lambat ;    Tempo lambat ;    Tempo lambat ;
         Tempo cepat     Tempo cepat      Tempo cepat ;     Tempo cepat ;    Tempo cepat ;    Tempo cepat ;
                              Perubahan tempo    Perubahan tempo ;  Perubahan      Perubahan tempo ;
                                         Tempo sederhana   Tempo ; Tempo    Tempo sederhana
                                                    sederhana
   Tekanan   Dalam meter 2an ;  Dalam meter 2an ;   Dalam meter 2an ;  Dalam meter 2an ;   Dalam meter 2an ;  Dalam meter 2an ;
         4an         4an          4an ; 3an      4an ; 3an       4an ; 3an      4an ; 3an
                                                                       101
TAHUN:        TAHUN 1       TAHUN 2       TAHUN 3        TAHUN 4           TAHUN 5          TAHUN 6
FAKTOR:

    Nilai   Not panjang dan    Not panj ang     Notasi dan nilai   Notasi dan Nilai not   Notasi dan nilai not    Notasi dan nilai not
    Not dan  not pendek      dan not pendek    not panjang, not   panjang, not       panjang, not        panjang, not
    Tanda   dengan nilai     dengan nilai     pendek dan      pendek dan tanda     pendek dan tanda      pendek dan tanda
    Rehat                         tanda rehat     rehat           rehat           rehat
             (ikon       (ikon
              mengikut      mengikut
              pilihan      pilihan
          dan  guru)
                     dan guru)
    Corak   Mac         Mac dan Masri     Mac, Masri dan    Mac, Masri, Waltz      Mac, Masri, Waltz,    Mac, Masri, Waltz,
    Iram a                        Waltz        dan Inang          Inang dan Zapin     Inang, Zapin, Joget
                                                                    dan Sumazau
  - Rentak - Ostinato                         Ostinato irama     Ostinato irama       Ostinato irama      Ostinato irama


Melodi      Pic tinggi, pic   Pic tinggi, pic   Pic tinggi, pic    Pic tinggi / rendah /   Pic tinggi / rendah /   Pic tinggi /rendah /
         rendah dan solfa -  rendah dan solfa -  rendah dan solfa -  tengah / tertinggi /    tengah / tertinggi /    tengah / tertinggi /
    Pic    so ; mi.       la ; so ; mi.    la ; so ; mi ; re ;  terendah/ menaik /     terendah / menaik /    terendah /
                              do.          menurun dan Solfa     menurun / melompat /    menaik /
                                         la ; so ; fa ; mi ; re ;  mendatar / bertangga    menurun /
                                         do.            dan solfa - do ; re ;   melompat /
                                                      mi ; so ; la ; ti ; do’.  mendatar /
                                                                    bertangga dan
                                                                    solfa - do ;
                                                                    re ; mi ; fa ; so;
                                                                    la ; ti ; do’ . 102
TAHUN:      TAHUN 1         TAHUN 2        TAHUN 3         TAHUN 4        TAHUN 5         TAHUN 6
FAKTOR:

  Skel                                                             Skel major dan minor
                                                                harmonik

  Warna   Suara atau bunyi    Suara atau bunyi    Suara atau bunyi    Suara atau bunyi   Suara atau bunyi    Suara atau bunyi
  Ton    - manusia (lelaki /   - manusia (lelaki /  - manusia (lelaki /  - manusia (lelaki /  - manusia (lelaki /  - manusia (lelaki /
        perempuan /       perempuan /      perempuan /      perempuan /      perempuan /      perempuan/
        kanak-kanak)      kanak-kanak)      kanak-kanak)      kanak-kanak)      kanak-kanak)     kanak-kanak)
 - Suara  - haiwan        - haiwan        - haiwan        - haiwan       - haiwan        - haiwan
  atau   - alam sekitar     - alam sekitar     - alam sekitar     - alam sekitar    - alam sekitar     - alam sekitar
  Bunyi  - alat perkusi     - perkusi badan    - perkusi badan    - perkusi badan    - perkusi badan    - perkusi badan
        (loceng, kastanet,  - alat perkusi     - alat perkusi     - alat perkusi    - alat perkusi     - alat perkusi
         kayu tik-tok,    (loceng, kastanet,   (loceng, kastanet,   (loceng,       (loceng, kastanet,   (loceng, kastanet,
         kerincing,      kayu tik-tok,     kayu tik-tok,     ka stanet,      kayu tik-tok,     kayu tik-tok,
         tamborin)       kerincing,       kerincing,       kayu tik-tok,     kerincing,       kerincing,
                    tamborin)       tamborin,       kerincing,      tamborin,       tamborin,
                                dram getar, dram    tamborin,       dram getar,      dram getar,
                                tenor)         dram getar,      dram tenor,      dram tenor,
                               - alat muzik       dram tenor,      simbal,        simbal,
                                            simbal,       tone block,       tone block,
                                            tone block,     claves, cowbell)    claves, cowbell)
                                            claves,     - alat muzik      - alat muzik
                                            cowbell)     - bahan        - bahan
                                          - alat muzik      improvisasi      improvisasi
                                          - bahan
                                           improvisasi

 Harm oni                                                Lapisan suara     Lapisan suara
                                                     - Melodi Kaunter    - Melodi Kaunter
                                                     - Dron         - Dron
                                                     - Ostinato Melodi   - Ostinato Melodi


 Tekstur               Muzik solo ;      Muzik solo ;      Muzik solo ;     Muzik solo ;      Muzik solo ;
                    kumpulan        kumpulan        kumpulan       kumpulan        kumpulan


                                                                          103
TAHUN:       TAHUN 1    TAHUN 2    TAHUN 3    TAHUN 4         TAHUN 5        TAHUN 6
FAKTOR:

    Bentuk
                 AB       A B ;A BA   A B ;A BA       A B ;A BA      A B ;A BA
  - Struktur


  - Frasa           Frasa     Frasa     Frasa         Frasa        Frasa    Ekspresi
         Lembut    Lembut    Lembut    Lembut (p)       Lembut (p)      Lembut (p)
  - Dinam ik   Kuat     Kuat     Kuat     Kuat ( f)       Kuat ( f )      Kuat ( f )
                              Beransur        Beransur       Beransur
                              lembut (      )  lembut (     )  lembut (     )
                              Beransur        Beransur       Beransur
                              kuat  (   )    kuat (   )    kuat (   )


 - Mud      Riang     Riang     Riang     Riang          Riang        Riang
         Sedih     Sedih     Sedih     Sedih          Sedih        Sedih
         Bersemangat  Bersemangat  Bersemangat  Bersemangat       Bersemangat     Bersemangat
                              Cemas          Cemas        Cemas
                              Takut          Takut        Takut
                              Tenang         Tenang        Tenang


 Bahasa                           Piano          Piano        Piano
 Muzik                           Forte          Forte        Forte
 Istilah dan                        Andante         Andante       Andante
 Tanda                           Allegro         Allegro       Allegro
                                          Legato        Legato
 Isyarat                                      Staccato       Staccato
 104
TAHUN:    TAHUN 1   TAHUN 2   TAHUN 3      TAHUN 4       TAHUN 5      TAHUN 6
FAKTOR:

                            Baluk      Frasa     .   Tekanan

                                    Staccato

                            Garis bar    p  Lembut

                                    f  Kuat

                                    Kaitan
                            Garis tamat                            Klef Trebel   Harkat
                            Tanda ulangan
                                         fermata

                                    Tanda Kromat

                            p        #

                            f


Nyanyian  Postur   Postur    Postur      Postur      Postur       Postur
      Sebutan  Sebutan   Sebutan      Sebutan      Sebutan      Sebutan
 - Teknik       Pernafasan  Pernafasan    Pernafasan    Pernafasan     Pernafasan
                  Penghasilan Ton  Penghasilan ton  Penghasilan Ton  Penghasilan Ton
                           Ekspresi     Ekspresi      Ekspresi
                                                     105
TAHUN:       TAHUN 1     TAHUN 2    TAHUN 3      TAHUN 4         TAHUN 5         TAHUN 6
FAKTOR:

Perm ainan
Alat Muzik
        Memegang     Memegang    Memegang    Memegang        Memegang        Memegang
Teknik     dan memainkan  dan memainkan  dan memainkan  dan memainkan     dan memainkan      dan memainkan
  Perkusi

 Rekoder                            Postur ;        Postur ;        Postur ;
                                 Penjarian not G, A ,  Penjarian not G, A,  Penjarian not G, A, B,
 Teknik                             B, C’, D’.       B, C’, D’, C tengah,  C’, D’, C tengah, D, E,
 berm ain                                        D, E, F, F#, Bb.    F, F#, Bb, C# ‘,
 rekoder                                                    E’, F’, F#’, G’.
                                 Pernafasan
                                 Embouchure
                                 Penglidahan
                                 Penghasilan Ton
                                             Pernafasan
                                             Embouchure       Pernafasan
                                             Penglidahan
                                                        Embouchure
                                             Penghasilan Ton
                                                        Penglidahan
                                                        Penghasilan Ton


Kriteria
Persembahan   Keseimbangan   Keseimbangan  Keseimbangan  Keseimbangan      Keseimbangan      Keseimbangan
                 Koordinasi   Koordinasi   Koordinasi       Koordinasi       Koordinasi
                         Kesepaduan   Kesepaduan       Kesepaduan       Kesepaduan
                                 Etika          Etika         Etika


 @ Pusat Perkembangan Kurikulum 2002.

 106

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:285
posted:8/13/2012
language:Malay
pages:63