Docstoc

ManualsMania- Brother MFC-240C - User's Guide - Slovensky

Document Sample
ManualsMania- Brother MFC-240C - User's Guide - Slovensky Powered By Docstoc
					UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
MFC-240C

Vyhlásenie Európskeho spoločenstva o zhode na základe dmernice R & TTE

i

Vyhlásenie o zhode ES
Výrobca Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko Podnik Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Lung Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Čína Týmto vyhlasuje, že: Popis produktov: Typ: Názov modelu: : Faxové zariadenie : Skupina 3 : MFC-240C

0

je v zhode s ustanoveniami Smernice R & TTE (1999/5/EC) a deklarujeme zhodu s nasledujúcimi normami:
Použité normy: Harmonizované: Bezpečnosñ EMC : EN60950-1: 2001 +A11: 2004 : EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2:2003 EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 Rok, v ktorom bola značka CE pripojená po prvýkrát: 2006 Vydané Dátum : Brother Industries, Ltd. : 28. apríla 2006 Trieda B

Miesto

: Nagoya, Japonsko

ii

Obsah
Časñ I
1

Všeobecné informácie
2
Používanie dokumentácie......................................................................................2 Symboly a pravidlá použité v dokumentácii.....................................................2 Popis ovládacieho panelu ......................................................................................3

Všeobecné informácie

2

Vkladanie dokumentov a papiera

5

Vkladanie dokumentov ..........................................................................................5 Používanie ADF............................................................................................... 5 Vkladanie papiera, obálok a iných médií ...............................................................6 Vkladanie papiera a iných médií......................................................................6

3

Všeobecné nastavenie

8

Úsporný režim........................................................................................................8 Uvedenie zariadenia do úsporného režimu .....................................................8 Vyvedenie zariadenia z úsporného režimu......................................................8 Nastavenie úsporného režimu .........................................................................8 Časovanie režimu ..................................................................................................9 Nastavenia papiera................................................................................................9 Typ papiera...................................................................................................... 9 Veľkosñ papiera ............................................................................................... 9 Nastavenia hlasitosti............................................................................................10 Hlasitosñ zvonenia .........................................................................................10 Hlasitosñ zvukového znamenia ......................................................................10 Hlasitosñ reproduktora ...................................................................................10 Automatické nastavenie zmeny času ..................................................................10 LCD displej ..........................................................................................................10 LCD kontrast..................................................................................................10

Časñ II
4

Fax
12
Zadanie faxovacieho režimu................................................................................12 Faxovanie z ADF ..........................................................................................12 Faxovanie zo skenovacieho skla ...................................................................12 Faxovanie dokumentov veľkosti "Letter" zo skenovacieho skla ....................12 Prenos farebného faxu ..................................................................................12 Skupinové vysielanie (len čiernobielo).................................................................13 Zrušenie prebiehajúceho skupinového vysielania .........................................13

Posielanie faxu

iii

Doplnkové odosielacie operácie .......................................................................... 13 Posielanie faxov použitím viacerých nastavení ............................................. 13 Kontrola a zrušenie čakajúcich úloh .............................................................. 14

5

Prijímanie faxu

15

Prijímacie režimy ................................................................................................. 15 Výber prijímacieho režimu ............................................................................. 15 Použitie prijímacích režimov ................................................................................ 16 Iba Fax........................................................................................................... 16 Fax/Tel........................................................................................................... 16 Manuálne....................................................................................................... 16 Externý TAD .................................................................................................. 16 Nastavenia prijímacieho režimu........................................................................... 16 Odloženie volania .......................................................................................... 16 Doba zvonenia F/T (iba v režime Fax/Tel) .................................................... 16 Rozpoznávanie faxu ...................................................................................... 16

6

Telefón a externé zariadenia

17

Hlasové operácie ................................................................................................. 17 Tónová alebo pulzná voľba ........................................................................... 17 Režim Fax/Tel .............................................................................................. 17 Režim Fax/Tel v úspornom režime ................................................................ 17 Telefónne služby.................................................................................................. 17 Nastavenie typu telefónnej linky .................................................................... 17 Pripojenie externého TAD (telefónny odkazovač) .............................................. 18 Pripojenia....................................................................................................... 18 Nahrávanie odkazovej správy (OGM) na externý TAD ................................. 19

7

Vytáčanie a ukladanie čísel

20

Ako vytáčañ čísla ................................................................................................. 20 Manuálne vytáčanie....................................................................................... 20 Rýchle vytáčanie ........................................................................................... 20 Vyhľadávanie................................................................................................. 20 Opätovné faxové vytáčanie ........................................................................... 21 Ukladanie čísel .................................................................................................... 21 Ukladanie pauzy ............................................................................................ 21 Ukladanie čísel pre rýchle vytáčanie ............................................................. 21 Nastavovanie skupín pre vysielanie .............................................................. 22

8

Tlač správ

23

Správy o faxe....................................................................................................... 23 Správa o kontrole prenosu ............................................................................ 23 Denník faxov (správa o činnostiach) ............................................................. 23 Správy ................................................................................................................. 23 Ako tlačiñ správu ............................................................................................ 23

iv

Časñ III
9

Kopírovanie
26
Ako kopírovañ ......................................................................................................26 Vloženie režimu kopírovania .........................................................................26 Vytvorenie jednej kópie ................................................................................. 26 Vytváranie viacnásobných kópií ....................................................................26 Možnosti kopírovania ...........................................................................................27

Kopírovanie

Časñ IV
10

Priama tlač fotografií
30

Tlač fotografií z pamäñovej karty

PhotoCapture Center™ činnosti .......................................................................... 30 Používanie pamäñových kariet ......................................................................30 Ako tlačiñ z pamäñovej karty ................................................................................31 Tlač indexu miniatúr ......................................................................................31 Tlač obrázkov ................................................................................................32 Tlač s podporou DPOF ..................................................................................33

11

Tlačenie fotografií z kamery pomocou PictBridge

34

Pred použitím PictBridge .....................................................................................34 Požiadavky na PictBridge ..............................................................................34

Časñ V
A

Prílohy
36
Výber umiestnenia ...............................................................................................36 Bezpečné používanie prístroja ............................................................................37 Dôležité bezpečnostné inštrukcie ..................................................................41 DÔLEŽITÉ- Pre vašu bezpečnosñ .................................................................42 Smernica EÚ 2002/96/ES a EN50419...........................................................42 Právne obmedzenia pri kopírovaní ................................................................43 Ochranné známky .........................................................................................44

Bezpečnostné a informačné pokyny

B

Riešenie problémov a bežná údržba

45

Riešenie problémov ............................................................................................. 45 Ak máte nejaké problémy so svojím prístrojom .............................................45 Chybové správy ...................................................................................................50 Uviaznutie dokumentu ...................................................................................53 Zaseknutie tlačiarne alebo uviaznutie papiera ..............................................53 Detekcia vytáčaného tónu ............................................................................55 Rušenie telefónnej linky................................................................................. 55

v

Bežná údržba ...................................................................................................... 56 Výmena atramentových kaziet ...................................................................... 56 Čistenie skenera............................................................................................ 57 Čistenie tlačovej hlavy ................................................................................... 58 Kontrola kvality tlače...................................................................................... 58 Kontrola zarovnania tlače .............................................................................. 59 Balenie a preprava zariadenia ............................................................................. 60

C

Menu a funkcie

62

Tlačidlá menu ...................................................................................................... 62 Vloženie textu ...................................................................................................... 63

D

Špecifikácie

64

Všeobecné informácie ......................................................................................... 64 Spotrebný materiál............................................................................................... 66

E

Index

67

vi

vii

Časñ I

Všeobecné informácie
Všeobecné informácie Vkladanie dokumentov a papiera Všeobecné nastavenie

I

2 5 8

1

Všeobecné informácie

1

Používanie dokumentácie
Ďakujeme vám za to, že ste si vybrali výrobok spoločnosti Brother! Prečítanie tejto dokumentácie Vám pomôže maximálne využiñ toto zariadenie.

1

Upozornenia vás upozornia, ako postupovañ, aby sa predišlo možnému zraneniu osôb. Ikony "Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom" varujú pred možným zásahom elektrickým prúdom. Ikony "Vysoká teplota povrchu" upozorňujú na nedotýkanie sa častí zariadenia, ktoré sú horúce.

Symboly a pravidlá použité v dokumentácii.
Nasledujúce symboly a pravidlá sa používajú vo všetkých častiach dokumentácie. Tučné písmo Kurzíva Tučný typ písma označuje špeciálne tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia. Typ písma kurzíva zdôrazňuje dôležitý bod alebo vás odkazuje na súvisiacu tému. Text napísaný typom písma Courier New rozlišuje správy na displeji zariadenia.

1

Výstrahy upresňujú postupy, ktoré musíte dodržiavañ alebo sa im vyhnúñ, aby ste predišli možnému poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia. Poznámky vás informujú o tom, ako by ste mali reagovañ v situácii, ktorá sa môže vyskytnúñ alebo vám poskytnú tipy o činnosti s ďalšími funkciami. Ikony týkajúce sa nesprávneho nastavenie vás upozorňujú na zariadenia a činnosti, ktoré nie sú kompatibilné so strojom.

Courier New

2

Všeobecné informácie

Popis ovládacieho panelu
1 4

1

1

2
1

3
5

5
Tlačidlá režimov: Fax Umožní vám prístup do faxovacieho režimu. Scan (Sken) Umožní vám prístup do skenovacieho režimu. Copy (Kopírovane) Umožní vám prístup do kopírovacieho módu. PhotoCapture (Fotocapture) Umožní vám prístup do režimu PhotoCapture Center™.

Power Save (Usporný režim) Umožňuje uviesñ zariadenie do úsporného režimu. Faxové tlačidlá Redial/Pause (Opakovanie/Pauza) Opätovne vytáča posledné volané číslo. Rovnako vkladá pauzu pri programovaní rýchleho vytáčania čísiel. Tel/R Toto tlačidlo sa používa na telefonický rozhovor po zdvihnutí externého slúchadla pri F/T pseudo-zvonení. Toto tlačidlo slúži tiež k prístupu na vonkajšiu linku, alebo preloženiu volania na inú vonkajšiu linku ak je pripojená k PBX. Telefónne tlačidlá Použite tieto tlačidlá na vytáčanie telefónnych a faxových čísel a ako klávesnicu pri zadávaní informácií do zariadenia. Tlačidlo # vám umožňuje dočasne prepnúñ vytáčací režim počas telefonovania z pulzného na tónový. LCD (displej s tekutými kryštálmi) Zobrazí na obrazovke správu, aby vám pomohol nastaviñ a používañ zariadenie.

2

3

4

3

1. kapitola

6

9

10

7
6

8

11
a alebo b Stlačením rolujete cez menu a možnosti. Clear/Back (Vymaž/Späñ) Stlačením zrušíte súčasné nastavenie. OK Potvrdzuje nastavenie. 10 Stop/Exit (Stop/Koniec) Zastaví činnosñ alebo opustí menu.

Copy Options (Voľby kopírovania) Umožní vám dočasne zmeniñ nastavenia kopírovania počas kopírovacieho režimu. Fax Resolution (Rozlíšenie faxu) Umožní vám dočasne zmeniñ rozlíšenie, keď posielate fax. Ink Management (Kontrola atramentu) Umožní vám vyčistiñ tlačovú hlavu, skontrolovañ kvalitu tlače a skontrolovañ dostupný objem atramentu. Tlačidlá menu: Menu Vstup do hlavného menu. a Search/Speed Dial (Hľadanie/Krátka voľba) Umožní vám vyhľadañ a vytočiñ čísla, ktoré sú uložené v pamäti. Tlačidlá hlasitosti dc Umožní vám upraviñ hlasitosñ zvonenia vo faxovacom režime. d Stlačením sa dostanete späñ na menu výberu.

7

8

11 Štartovacie tlačidlá: Colour Start (Farba Start) Umožní vám spustiñ posielanie faxu alebo kopírovanie vo všetkých farbách. Umožní vám tiež spustiñ skenovanie (vo farbe alebo čiernobielo v závislosti od nastavenia skenovania v softvéri ControlCenter). Mono Start (ČB Start) Umožní vám spustiñ čiernobiele faxovanie alebo kopírovanie. Umožní vám tiež spustiñ skenovanie (vo farbe alebo čiernobielo v závislosti od nastavenia skenovania v softvéri ControlCenter).

9

4

2

Vkladanie dokumentov a papiera
a
2 2

2

Vkladanie dokumentov
Používanie ADF
V ADF môže byñ až 10 strán pričom vkladá každý list jednotlivo. Používajte štandardný 80 g/m (20 lb) papier a vždy listy prevetrajte predtým, ako ich vložíte do ADF.
2

Dobre prevetrajte strany. Uistite sa, či do podávača ADF vkladáte dokumenty vrchnou častou dole a hlavičkou napred, až kým nepocítite, že sa dotkli valca podávača. Upravte vodiaci lištu papiera na šírku vášho dokumentu. Rozložte ADF podperu vychádzajúcich dokumentov (1).

2

b c
2

Odporúčané prostredie
Teplota: Vlhkosñ: Papier: 20 do 30° C (68 do 86° F) 50 % až 70 % 80 g/m2 A4 (20 lb LTR)

1
2

Vhodné veľkosti dokumentov
Dĺžka: Šírka: Váha: 148 do 355,6 mm (5,8 do 14 in.) 148 do 215,9 mm (5,8 do 8,5 in.) 64 do 90 g/m2 (17 do 24 lb)

UPOZORNENIE Na skenovacom skle nenechávajte hrubé dokumenty. Ak to urobíte, ADF sa môže zaseknúñ.
2

Vkladanie dokumentu
UPOZORNENIE Dokument NEŤAHAJTE, keď ho zachytil podávací válec. NEPOUŽÍVAJTE papier, ktorý je skrútený, zahnutý, zložený, roztrhnutý, zosvorkovaný, zopnutý, zlepený alebo prelepený lepiacou páskou. NEPOUŽÍVAJTE kartón, noviny ani látky.

Ubezpečte sa, že dokument popísaný atramentom je úplne suchý.
5

2. kapitola

Vkladanie papiera, obálok a iných médií
Vkladanie papiera a iných médií

c
2

2

a d

Poznámka
Ak používate papier formátu "Legal" stlačte a podržte tlačidlo na vysunutie univerzálnej voliacej lišty, keď vyñahujete prednú časñ zásobníka papiera.

b

6

Vkladanie dokumentov a papiera

e

Jemne oboma rukami nastavte bočné vodiace lišty a koncovú zarážku na veľkosñ papiera.

2

Poznámka
Buďte opatrní a nevložte papier príliš hlboko, v zadnej časti zásobníka sa môže nadvihnúñ a spôsobiñ tak problém s podávaním papiera.

f g

Založte späñ kryt zásobníka papiera.

h

7

3

Všeobecné nastavenie

3

Úsporný režim
Uvedenie zariadenia do úsporného režimu

3

Nastavenie úsporného režimu
Môžete si prispôsobiñ tlačidlo prístroja Power Save (Usporný režim).

3

3

a

Stlačte a podržte Power Save (Usporný režim) tlačidlo, až kým LCD neukáže Shutting Down. Podsvietenie LCD displeja zhasne.

a b

Stlačte Menu, 1, 6. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Fax Receive:On alebo Fax Receive:Off. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).
Operácie, ktoré súk dispozícií Príjem faxu, detektor faxu Fax nemôžete prijímañ s Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start). Detektor faxu Fax nemôžete prijímañ s Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start). Žiadne iné operácie zariadenia nebudú k dispozícii okrem čistenia tlačovej hlavy.

Vyvedenie zariadenia z úsporného režimu

c
3

Nastavenie Prijímací On/Off režim Fax Receive: Fax Only On External (prednasta TAD venie)

a

Stlačte a podržte Power Save (Usporný režim) tlačidlo, až kým LCD displej nezobrazí Please Wait. LCD displej zobrazí dátum a čas.

Manual Fax/Tel 1

Fax Receive: — Off

1

Fax nemôžete automaticky prijímañ aj keď ste si nastavili prijímací režim na Fax/Tel.

8

Všeobecné nastavenie

Časovanie režimu
Môžete nastabviñ časový interval medzi poslednou skenovacou, kopírovacou operáciou alebo tlačou fotografií a návratom do faxovacieho režimu.

3

Nastavenia papiera
Typ papiera

3

3

a b

Stlačte Menu, 1, 2. Stlačte a alebo b, aby ste si zvolili Plain Paper, Inkjet Paper, Brother Photo, Other Photo alebo Transparency. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

3

a b

Stlačte Menu, 1, 1. Stlačte a alebo b, aby ste si zvolili 0 Sec, 30 Secs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins alebo Off. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

c

Veľkosñ papiera

3

c

a b

Stlačte Menu, 1, 3. Stlačte a alebo b, aby ste si zvolili Letter, Legal, A4, A5 alebo 10×15cm. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

c

9

3. kapitola

Nastavenia hlasitosti
Hlasitosñ zvonenia
Vo faxovacom režime alebo c stlačte d , aby ste upravili hlasitosñ.

3

3

Automatické nastavenie zmeny času
a b
Stlačte Menu, 1, 5. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili On alebo Off. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

3

Nastavenie hlasitosti zvonenia z menu

3

a b c

Stlačte Menu, 1, 4, 1. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Low, Med, High alebo Off. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

c

LCD displej
LCD kontrast
3

3

3

Hlasitosñ zvukového znamenia

a b c

Stlačte Menu, 1, 7. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Light alebo Dark. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

a b c

Stlačte Menu, 1, 4, 2. Stlačte a alebo b, aby ste si zvolili Low, Med, High alebo Off Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

Hlasitosñ reproduktora

3

a b c

Stlačte Menu, 1, 4, 3. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Low, Med, High alebo Off. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

10

Časñ II

Fax
Posielanie faxu Prijímanie faxu Telefón a externé zariadenia Vytáčanie a ukladanie čísel Tlač správ

II

12 15 17 20 23

4

Posielanie faxu
e
4

4

Zadanie faxovacieho režimu
Ak chcete zadañ faxovací režim, stlačte (Fax), a tlačidlo sa zmení na zelené.

Faxovanie z ADF

4

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak chcete poslañ jednu stranu, stlačte 2, aby ste si zvolili No. (alebo znova stlačte Mono Start (ČB Start)). Prístroj začne posielañ dokument. Ak chcete poslañ viac ako jednu stranu, stlačte 1, aby ste si zvolili Yes a choďte na krok f. Položte ďalšiu stranu na skenovacie sklo. Stlačte OK. Prístroj začína skenovañ stranu. (Opakujte krok e a krok f pri každej ďalšej strane.)

a b c d

Ubezpečte sa, či ste vo faxovacom režime . Dokument vložte vrchnou stranou dole do ADF. Pomocou telefónnych tlačidiel vytočte faxové číslo. Stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start). Prístroj spúšña skenovanie dokumentu.

f

Faxovanie dokumentov veľkosti "Letter" zo skenovacieho skla

4

Faxovanie zo skenovacieho skla

a
4

Ubezpečte sa, či ste vo faxovacom režime . Stlačte Menu, 2, 2, 0. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Letter. Stlačte OK.

a b c d

Ubezpečte sa, či ste vo faxovacom režime . Dokument položte na skenovacie sklo. Vytočte faxové číslo. Stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start). Ak stlačíte Mono Start (ČB Start), prístroj začne skenovañ prvú stranu. Prejdite ku kroku e. Ak stlačíte Colour Start (Farba Start), prístroj začne posielañ dokument.

b c

Prenos farebného faxu
Váš prístroj môže posielañ farebný fax prístrojom, ktoré majú túto vlastnosñ.

4

12

Posielanie faxu

Skupinové vysielanie (len čiernobielo)
a b c
Ubezpečte sa, či ste vo faxovacom režime . Vložte svoj dokument. Zadajte číslo. Stlačte OK. Môžete použiñ buď rýchle vytáčanie, skupinu alebo manuálne zadañ čísla pomocou telefónnych tlačidiel. Opakujte c, až kým ste nevložili všetky faxové čísla, na ktoré chcete posielañ. Stlačte Mono Start (ČB Start).

4

Doplnkové odosielacie operácie
Posielanie faxov použitím viacerých nastavení

4

4

a b c d
4

Ubezpečte sa, či ste vo faxovacom režime . Vložte svoj dokument. Vyberte si nastavenie, ktoré chcete zmeniñ. Stlačte OK. Vyberte jednu z nižšie uvedených možností:
Next 1.Yes 2.No

4

d e

Zrušenie prebiehajúceho skupinového vysielania

a

Stlačte Menu, 2, 5. LCD displej zobrazí faxové číslo, ktoré bolo vytočené.
XXXXXXXX

Stlačte 1, aby ste zmenili iné nastavenie. Stlačte 2, keď ste ukončili výber nastavení.

b c

Stlačte OK. LCD displej zobrazí:
1.Clear 2.Exit

e

Odošlite fax obvyklým spôsobom.

Stlačte 1, ak chcete číslo vymazañ. LCD bude potom ukazovañ číslo vysielaného dokumentu a 1.Clear 2.Exit. Ak chcete zrušiñ vysielanie, stlačte 1. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

d e

13

4. kapitola

Kontrola a zrušenie čakajúcich úloh

4

a b

Stlačte Menu, 2, 5. Každá čakajúca úloha sa zobrazí na LCD. Stlačte a alebo b, aby ste mohli prejsñ úlohami a vybrañ si úlohu, ktorú chcete zrušiñ. Stlačte OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Stlačte 1, aby ste ju zrušili. Stlačte 2, aby ste odišli bez toho, aby ste ju zrušili. Keď ste skončili, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

c

d

14

5

Prijímanie faxu

5

Prijímacie režimy
Výber prijímacieho režimu
Vo vašom prístroji je prednastavené, že prístroj bude automaticky prijímañ faxy, ktoré mu budú poslané.
Pripájate k zariadeniu externý telefón alebo externé telefonické záznamníkové zariadenie? Áno Používate funkciu hlasovej správy vášho externého telefonického záznamníkového zariadenia? Áno Nie Chcete, aby zariadenie automaticky odpovedal na faxové a telefonické volania? Áno Chcete zariadenie používa len na faxovanie? Nie Nie Áno

5

5

Nie

5

Fax Only

Fax/Tel Manual External TAD

Pri nastavovaní prijímacieho režimu postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

a b

Stlačte Menu, 0, 1. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Fax Only, Fax/Tel, External TAD alebo Manual. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

LCD bude zobrazovañ súčasný prijímací režim.

12/10 11:53

Fax 1

c

1

Súčasný prijímací režim Fax: Iba Fax

15

5. kapitola

Použitie prijímacích režimov
Iba Fax
Režim iba Fax bude automaticky odpovedañ na každé volanie. Ak ide o fax, prístroj ho príjme.

5

Nastavenia prijímacieho režimu
Odloženie volania
Odloženie volania nastavuje počet zvonení prístroja predtým, ako odpovie v režime Fax Only alebo Fax/Tel.

5

5

5

Fax/Tel
Režim Fax/Tel vám pomáha automaticky spracovávañ prichádzajúce volania tým, že rozozná, či ide o fax alebo o hlasové volanie a spracuje ich jedným z nasledujúcich spôsobov: Faxy sa budú prijímañ automaticky. Hlasové volanie spustia F/T zvonenie, ktoré vás upozorní, že máte zdvihnúñ slúchadlo. F/T zvonenie je rýchle dvojité zvonenie vášho prístroja. Pozri tiež Odloženie volania na strane 16 a Doba zvonenia F/T (iba v režime Fax/Tel) na strane 16.

5

a b

Stlačte Menu, 2, 1, 1. Stlačte a alebo b, aby ste si zvolili počet zvonení linky predtým, ako prístroj odpovie (00-08). Stlačte OK. Ak si zvolíte 00, linka nebude zvoniñ vôbec. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

c

Doba zvonenia F/T (iba v režime Fax/Tel)

5

a b
5

Stlačte Menu, 2, 1, 2. Stlačte a alebo b, aby ste si zvolili ako dlho bude prístroj zvoniñ, aby vás upozornil, že máte odpovedañ na volanie (20, 30, 40 alebo 70 sekúnd). Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

Manuálne
Manuálny režim vypína funkcie automatického odpovedania.

c
5

Externý TAD
Režim Externý TAD umožňuje externému telefónnemu odkazovaču spracovávañ prichádzajúce volania. Prichádzajúce volania budú spracované jedným z nasledujúcich spôsobov: Faxy sa budú prijímañ automaticky. Tí, ktorí volajú, môžu nahrañ odkaz na externý TAD. Bližšie informácie nájdete na Pripojenie externého TAD (telefónny odkazovač) na strane 18.

Rozpoznávanie faxu

5

a b c

Stlačte Menu, 2, 1, 3. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili On (alebo Off). Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

16

6

Telefón a externé zariadenia
Režim Fax/Tel v úspornom režime
Režim Fax/Tel nefunguje v úspornom režime. Prístroj nebude odpovedañ na telefonáty ani na faxy a bude stále vyzváňañ. Ak ste pri externom telefóne alebo vedľajšej linke, zdvihnite slúchadlo a hovorte. Ak počujete faxové tóny, slúchadlo podržte, až kým detektor faxu neaktivuje váš prístroj. Ak opačná strana povie, že vám chce poslañ fax, aktivujte prístroj stlačením l 5 1.

6

Hlasové operácie
Tónová alebo pulzná voľba
Ak používate externý telefón a máte pulznú voľbu, ale potrebujete vyslañ zvukové signály (napríklad, pre telefónnu bankovú službu), postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak máte službu dotykového tónového vztáčania, nebudete potrebovañ túto vlastnosñ na posielanie zvukových signálov.

6

6

6

a b

Zdvihnite slúchadlo externého telefónu. Na obládacom paneli vášho prístroja stlačte #. Akékoľvek číslice, ktoré budú vytočené po tom, budú vysielañ zvukové signály. Keď slúchadlo zložíte, prístroj sa vráti na pulznú voľbu.

Telefónne služby
Nastavenie typu telefónnej linky
Ak pripájate prístroj na linku s vlastnosñami PBX alebo ISDN pri posielaní a prijímaní faxov je potrebné nastaviñ typ telefónnej linky podľa nasledujúcich krokov.

6
6

6

Režim Fax/Tel
Ak je prístroj v režime Fax/Tel, bude používañ Doba zvonenia F/T (pseudo/dvojité vyzváňanie), aby vás upozornil, aby ste zdvihli telefón. Ak ste pri externom telefóne, zdvihnite slúchadlo externého telefónu a potom stlačte Tel/R, aby ste mohli odpovedañ. Ak ste pri externom telefóne, budete musieñ počas Doba zvonenia F/T zdvihnúñ slúchadlo a potom stlačiñ # 5 1 medzi pseudo/dvojitým zvonením. Ak nikto nie je na linke alebo ak vám niekto chce poslañ fax, zavolajte späñ prístroju stlačením l 5 1.

6

a

Stlačte Menu, 0, 6.
0.Initial Setup 6.Phone Line Set

b c

Stlačte a alebo b, aby ste zvolili PBX ISDN (alebo Normal). Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

17

6. kapitola

Pripojenie externého TAD (telefónny odkazovač)
Môžete pripojiñ externý telefónny odkazovač. Avšak, ak máte externý TAD na tej istej telefónnej linke ako váš prístroj, TAD odpovedá na všetky volania a prístroj ‘čaká’ na faxové tóny (CNG). Ak ich počuje, prístroj preberie volanie a príjme fax. Ak nepočuje CNG tóny, prístroj nechá TAD pokračovañ v prehrávaní vašej odkazovej správy, takže ten, kto vám volá, môže nechañ odkaz. TAD musí odpovedañ počas štyroch zvonení (odporúčané nastavenie sú dve zvonenia). Prístroj nemôže počuñ CNG tóny, kým TAD neodpovedal na volanie, a pri štyroch zvonenia zostáva iba 8 až 10 sekúnd pre CNG tóny, aby fax ‘nadviazal spojenie’. Ubezpečte sa, či ste pri nahrávaní odkazovej správy postupovali presne podľa pokynov v príručke. Neodporúčame vám, aby ste na vašom externom odkazovači používali vlastnosñ prídavných zvonení, ak prekročia päñ zvonení.

Nesprávne nastavenie Nepripájajte externý záznamník na inom mieste na rovnakej telefónnej linke.

6

1

1

1

TAD

Keď TAD odpovedá na volanie, LCD ukazuje Telephone.

Pripojenia
Externý TAD musí byñ pripojený tak, ako je znázornené na predchádzajúcom obrázku.

6

Poznámka
Ak nedostanete všetky svoje faxy, zrušte nastavenie odloženého volania na vašom externom TAD.

a b c

Váš externý TAD nastavte na jedno alebo dve zvonenia. (Neuplatňuje sa nastavenie Odložené volanie prístroja.) Nahrajte odkazovú správu na váš externý TAD. TAD nastavte tak, aby odpovedal na volania. External TAD. (Pozri Výber prijímacieho režimu na strane 15.)

dPrijímací režim nastavte na

18

Telefón a externé zariadenia

Nahrávanie odkazovej správy (OGM) na externý TAD

6

a

Na začiatku vašej správy nechajte 5 sekúnd ticha. (To dá vášmu prístroju čas, aby si mohol vypočuñ faxové CNG tóny automatických prenosov skôr ako prestanú.) Obmedzte vašu správu na 20 sekúnd.

b

6

19

7

Vytáčanie a ukladanie čísel
Vyhľadávanie
V pamätiach rýchleho vyhľadávania môžete vyhľadávañ podľa mien, ktoré ste tam vložili.

7

Ako vytáčañ čísla
Manuálne vytáčanie

7

7

7

1

Rýchle vytáčanie

7

a
2

1

Vyhľadávanie podľa čísel. Pri vyhľadávaní podľa abecedného zoznamu môžete použiñ telefónne tlačidlá na zadanie prvého písmena mena, ktoré hľadáte.

Dvojmietne číslo

2

20

Vytáčanie a ukladanie čísel

Opätovné faxové vytáčanie
Ak posielate fax manuálne a linka je obsadená, stlačte Redial/Pause (Opakovanie/Pauza), a potom stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start), aby ste skúsili znova. Ak chcete volañ druhýkrát na posledné vytočené číslo, môžete ušetriñ čas stlačením Redial/Pause (Opakovanie/Pauza) a Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start).

7

Ukladanie čísel
Ukladanie pauzy
Stlačte Redial/Pause (Opakovanie/Pauza), a vložíte 3,5-sekundovú pauzu medzi číslami. Ak vytáčate číslo do zahraničia, môžete stlačiñ Redial/Pause (Opakovanie/Pauza) toľkokrát koľko potrebujete, aby ste predĺžili pauzu.

7

7

Redial/Pause (Opakovanie/Pauza) funguje, iba ak ste číslo vytočili z ovládacieho panelu. Ak posielate fax automaticky a linka je obsadená, prístroj bude automaticky číslo znova vytáčañ trikrát v päñminútových intervaloch.

Ukladanie čísel pre rýchle vytáčanie

7

a b

Stlačte Menu, 2, 3, 1. Použite tlačidlá telefónu, aby ste zadali dvojmiestne číslo miesta (01-40) pre rýchle vytáčanie. Stlačte OK. Zadajte faxové alebo telefónne číslo (do 20 číslic). Stlačte OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Použitím telefónnych tlačidiel zadajte meno (do 16 znakov). Stlačte OK. (Pomoc pri zadávaní písmen nájdete na Vloženie textu na strane 63.) Ak chcete uložiñ číslo bez mena, stlačte OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak chcete vložiñ ďalšie číslo na rýchle vytáčanie, choďte na krok b. Ak chcete ukončiñ nastavovanie, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

7

Poznámka
Pri nastavení prenosu v reálnom čase funkcia automatického opätovného vytáčania nefunguje, keď používate skenovacie sklo.

c d

e

21

7. kapitola

Nastavovanie skupín pre vysielanie
Ak chcete pravidelne posielañ tú istú faxovú správu na viacero čísel, môžete si nastaviñ skupinu.

Poznámka
7

a

Stlačte Menu, 2, 3, 2.
3.Set Quick-Dial 2.Setup Groups

Môžete jednoducho vytlačiñ zoznam všetkých vašich čísel nastavených na rýchle vytáčanie. Čísla, ktoré patria do skupiny, budú označené v kolonke SKUPINA. (Pozri Ako tlačiń správu na strane 23.)

b

Použite telefónne tlačidlá, aby ste zadali dvojmiestne číslo pre rýchle vytáčanie, kde chcete uložiñ skupinu. Stlačte OK. Použite telefónne tlačidlá, aby ste zadali číslo skupiny (1 do 6). Stlačte OK.
Setup Group:G01

c

d

Pri pridávaní čísel pre rýchle vytáčanie, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov: Napríklad, pri rýchlo -vytáčaných číslach 05 a 09. Stlačte Search/Speed Dial (Hľadanie/Krátka voľba), 05, Search/Speed Dial (Hľadanie/Krátka voľba), 09. LCD ukazuje: #05#09
G01:#05#09

e f g

Stlačte OK, keď chcete ukončiñ pridávanie čísel. Použite telefónne tlačidlá, aby ste zadali názov skupiny. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

22

8

Tlač správ
Správy
Nasledujúce správy sú dostupné:
8

8

Správy o faxe
Správa o kontrole prenosu
Táto správa rozpisuje čas a dátum prenosov a či boli prenosy úspešné (OK).

8

8

1.XMIT Verify 2.Help List 3.Quick-Dial 4.Fax Journal 5.User Settings

a b c

Stlačte Menu, 2, 4, 1. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Off+Image, On alebo On+Image. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

Ako tlačiñ správu

8

Denník faxov (správa o činnostiach)
Na vašom prístroji si môžete nastaviñ, že chcete vytlačiñ denník za špecifické obdobie (každých 50 faxov, 6, 12 alebo 24 hodín, 2 alebo 7 dní).

a b
8

Stlačte Menu, 5. Vyberte jednu z nižšie uvedených možností: Stlačte a alebo b, aby ste zvolili správu, ktorú si želáte. Stlačte OK. Zadajte číslo správy, ktorú chcete tlačiñ. Napríklad, stlačte 2, aby ste vytlačili pomocný zoznam. Stlačte Mono Start (ČB Start).

8

a b

Stlačte Menu, 2, 4, 2. Stlačte a alebo b, aby ste si zvolili interval. Stlačte OK. (Ak si zvolíte 7 dní, LCD vás vyzve, aby ste si zvolili prvý zo 7 dní, od ktorého bude odpočítavañ.) 6, 12, 24 hodín, 2 alebo 7 dní Každých 50 faxov Zadajte čas, kedy sa má začañ tlač pri voľbe 24-hodín. Stlačte OK. (Napríklad: zadajte 19:45 pre 7:45 večer.) Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

c

c

d

23

8. kapitola

24

Časñ III

Kopírovanie
Kopírovanie

III

26

9

Kopírovanie
Vytváranie viacnásobných kópií

9

Ako kopírovañ
Vloženie režimu kopírovania
Stlačte (Copy (Kopírovane)), aby ste vložili režim kopírovania. Prednastaveným nastavením je Fax. Môžete zmeniñ počet sekúnd alebo minút, počas ktorých má zariadenie ostañ v režime kopírovania. (Pozri Časovanie režimu na strane 9.)

9

9

9

a b c d

Ubezpečte sa, že ste v kopírovacom režime . Vložte svoj dokument. Použite tlačidlá telefónu na vloženie počtu kópií (do 99). Stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start).

Poznámka
Na usporiadanie kópií stlačte tlačidlo Copy Options (Voľby kopírovania).

LCD ukazuje prednastavené nastavenie kopírovania:

1
1 2 3

2

3

Koeficient kopírovania Kvalita Žiadne kópie

Vytvorenie jednej kópie

9

a b c

Ubezpečte sa, že ste v kopírovacom režime . Vložte svoj dokument. Stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start).

26

Kopírovanie

Možnosti kopírovania

9

Stlačte Menu voľby Quality

Možnosti Normal Fast Best

Ak chcete dočasne rýchlo zmeniñ nastavenia kopírovania pre ďalšie kopírovanie, použite tlačidlá Copy Options (Voľby kopírovania).

Enlarge/ Reduce

Prístroj sa vráti na prednastavené nastavenie 60 sekúnd potom, čo ukončí kopírovanie alebo ak časovanie režimu vráti prístroj do faxovacieho režimu. Bližšie informácie nájdete na Časovanie režimu na strane 9.

50%/69%/78%/83%/93%/ 97%/100%/104%/142%/ 186%/198%/200%/ Custom(25–400%) Plain Paper Inkjet Paper Brother Photo Other Photo Transparency

Paper Type

Paper Size

Letter Legal A4 A5 10(W)×15(H)cm - nnonn + Stack Sort

Brightness Stack/Sort

9

Page Layout Off(1 in 1) 2 in 1 (P) 2 in 1 (L) 4 in 1 (P) 4 in 1 (L) Poster(3 × 3) No. of copies No. of copies:01 (01 - 99)

27

9. kapitola

28

Časñ IV

Priama tlač fotografií
Tlač fotografií z pamäńovej karty Tlačenie fotografií z kamery pomocou PictBridge

IV

30 34

10

Tlač fotografií z pamäñovej karty

10

PhotoCapture Center™ činnosti
Používanie pamäñových kariet

10

10

Zapnúñ
CompactFlash® Memory Stick® Memory Stick Pro™

Pamäñová karta je správne vložená. Vypnúñ Nie je vložená žiadna pamäñová karta, alebo je vložená nesprávne. Bliká Vložená pamäñová karta je v procese čítania alebo sa na ňu zapisuje. Zariadenie je schopný naraz čítañ iba jednu pamäñovú kartu, preto do otvoru nevkladajte viac ako jednu kartu.

SecureDigital™ MultiMediaCard™

xD-Picture Card™

miniSD™ možno použiñ s miniSD™ adaptérom. Memory Stick Duo™ možno použiñ s Memory Stick Duo™ adaptérom. Memory Stick Pro Duo™ možno použiñ s Memory Stick Pro Duo™ adaptérom. Adaptéry sa k zariadeniu nedodávajú. Pre adaptéry kontaktujte tretiu dodávateľskú stranu.

1
1 2 3 4 30 CompactFlash®

2 3 4

SecureDigital™, MultiMediaCard™ Memory Stick®, Memory Stick Pro™ xD-Picture Card™

Tlač fotografií z pamäñovej karty

Ako tlačiñ z pamäñovej karty
a
Uistite sa, či ste vložili pamäñovú kartu do správneho otvoru. Displej zobrazí nasledujúcu správu:
C.Flash Active Press PhotoCapt.

Tlač indexu miniatúr
10

10

PhotoCapture Center™ pripisuje každému vášmu obrázku číslo.

b c d

Stlačte PhotoCapture (Fotocapture). Pre tlač s podporou DPOF pozri Tlač s podporou DPOF na strane 33. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Print Index, a potom stlačte OK. Stlačte Colour Start (Farba Start) pre spustenie tlače indexového hárku. Poznamenajte si číslo obrázku, ktorý chcete tlačiñ. Pozri Tlač indexu miniatúr na strane 31. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Print Images, a potom stlačte OK. Pozri Tlač obrázkov na strane 32. Vložte číslo obrázku a stlačte OK. Stlačte Colour Start (Farba Start) pre spustenie tlače.

a

Uistite sa, či ste vložili pamäñovú kartu do správneho otvoru. Stlačte (PhotoCapture (Fotocapture)).

b c

Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Print Index. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili 6 Images/Line alebo 5 Images/Line. Stlačte OK.

e f g

10

5 Images/Line

6 Images/Line

d

Stlačte Colour Start (Farba Start) pre tlač.

31

10. kapitola

Tlač obrázkov

10

g

a b

Uistite sa, či ste vložili pamäñovú kartu do správneho otvoru. Najprv vytlačte index. (Pozri Tlač indexu miniatúr na strane 31.) Stlačte (PhotoCapture (Fotocapture)).

Stlačte a alebo b pre zvolenie typu papiera, ktorý používate, Letter, A4, 10×15cm alebo 13×18cm. Ak ste zvolili List alebo A4, prejdite na h. Ak ste zvolili inú veľkosñ, prejdite na i. Ak ste skončili s voľbou nastavení, stlačte Colour Start (Farba Start). Stlačte a alebo b pre voľbu veľkosti tlače (10×8cm, 13×9cm, 15×10cm, 18×13cm alebo 20×15cm). Stlačte OK. Vyberte jednu z nižšie uvedených možností: Pre výber počtu kópií prejdite na j. Ak ste skončili s voľbou nastavení, stlačte Colour Start (Farba Start). Zadajte počet kópií, ktoré chcete. Stlačte OK. Stlačte Colour Start (Farba Start) pre tlač.

c

h

Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Print Images. Stlačte OK.

Poznámka
Ak vaša pamäñová karta obsahuje správne DPOF informácie, LCD ukáže DPOF Print:Yes. Pozri Tlač s podporou DPOF na strane 33.

i

d

Zadajte číslo obrázku, ktorý si želáte vytlačiñ z indexu miniatúr. Stlačte OK.
No.:1,3,6

j k

Viac čísel je možné zadañ použitím OK tlačidla na oddeľovanie čísel. Napríklad 1, OK, 3, OK, 6 by vytlačil obrázky 1, 3 a 6. Tlačidlo # je možné použiñ na vytlačenie radu čísel, napríklad 1, #, 5 by vytlačil všetky obrázky od 1 do 5.

Umiestnenie pri tlači v prípade používania veľkosti papiera A4 je zobrazené nižšie.
1 10×8cm 2 13×9cm 3 15×10cm

e

Potom, čo ste zvolili všetky obrázky, ktoré si želáte vytlačiñ, stlačte OK pre zvolenie vašich nastavení. Ak ste už zvolili svoje nastavenia, stlačte Colour Start (Farba Start). Stlačte a alebo b pre zvolenie typu papiera, ktorý používate, Plain Paper, Inkjet Paper, Brother Photo alebo Other Photo. Stlačte OK.

4 18×13cm

5 20×15cm

f

32

Tlač fotografií z pamäñovej karty

Tlač s podporou DPOF

10

a

Pevne vložte pamäñovú kartu do kartového otvoru.
C.Flash Active

Stlačte (PhotoCapture (Fotocapture)).

b c d e

Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Print Images. Stlačte OK. Ak sa na karte nachádza súbor DPOF, displej zobrazí:
DPOF Print:Yes

Stlačte a alebo b, aby ste zvolili DPOF Print:Yes. Stlačte OK. Stlačte a alebo b pre zvolenie typu papiera, ktorý používate, Plain Paper, Inkjet Paper, Brother Photo alebo Other Photo. Stlačte OK. Stlačte a alebo b pre zvolenie typu papiera, ktorý používate, Letter, A4, 10×15cm alebo 13×18cm. Ak ste zvolili List alebo A4, prejdite na g. Ak ste zvolili inú veľkosñ, prejdite na h. Stlačte a alebo b pre voľbu veľkosti tlače (10×8cm, 13×9cm, 15×10cm, 18×13cm alebo 20×15cm). Stlačte OK. Stlačte Colour Start (Farba Start) pre tlač.

f

10

g

h

33

11

Tlačenie fotografií z kamery pomocou PictBridge

11

Pred použitím PictBridge
Požiadavky na PictBridge
Aby ste sa vyhli chybám, majte na pamäti nasledujúce body: Zariadenie a fotoaparát musia byñ prepojené vhodným káblom USB. Veľkosñ obrazového súboru musí byñ .JPG (Iné veľkosti obrazových súborov, ako .JPEG, .TIF, .GIF atď., nebudú rozpoznané). Činnosti PhotoCapture Center™ nie sú prístupné pre používaní funkcie PictBridge.

11

11

34

Časñ V

Prílohy
Bezpečnostné a informačné pokyny Riešenie problémov a bežná údržba Menu a funkcie Špecifikácie

V

36 45 62 64

A

Bezpečnostné a informačné pokyny

A

Výber umiestnenia
Položte svoje zariadenie na rovný, stabilný povrch, ktorý odoláva vibráciám a nárazom, akým je napríklad stôl. Zariadenie položte blízko telefónnej zásuvky a štandardne uzemnenej elektrickej zásuvky. Nájdite miesto, kde teplota nie je nižšia ako 10° a nepresahuje 35° C (50° F a 95° F). UPOZORNENIE • Neumiestňujte svoje zariadenie v blízkosti miesta, kadiaľ prechádza veľa ľudí. • Neklaďte svoje zariadenie na koberec. • NEKLAĎTE zariadenie do blízkosti ohrievačov, vzduchovej klimatizácie, chladničiek, medicínskeho vybavenia, chemikálií alebo vody. • NEVYSTAVUJTE zariadenie priamemu slnečnému svetlu, vysokej teplote, vlhkosti alebo prachu. • NEPRIPÁJAJTE svoje zariadenie zariadenie do elektrických zásuviek ovládaných nástennými spínačmi a automatickými časovačmi. • Prerušenie prúdu by mohlo spôsobiñ stratu informácií z pamäte zariadenia. • Nepripájajte svoje zariadenie do elektrických zásuviek v rámci obvodu, do ktorého sú zapojené aj veľké stroje alebo zariadenia, ktoré by mohli spôsobiñ prerušenie dodávky elektriny.

A

• Vyhnite sa zdrojom rušenia, akými sú reproduktory alebo základne bezdrôtových telefónov.

36

Bezpečnostné a informačné pokyny

Bezpečné používanie prístroja
Uchovajte tieto inštrukcie pre neskoršie použitie a prečítajte si ich predtým, ako pristúpite k akejkoľvek údržbe zariadenia. VAROVANIE

A

Vo vnútornej časti zariadenia sa nachádzajú elektródy s vysokým napätím. Predtým, ako pristúpite k čisteniu vnútornej časti zariadenia, presvedčite sa o tom, že ste z elektrickej zásuvky odpojili zástrčku napájacieho kábla. Predídete tak úrazu elektrickým prúdom.

NEDOTÝKAJTE sa z zásuvky mokrými rukami. Môže to spôsobiñ úraz elektrickým prúdom.

NEŤAHAJTE za stred napájacieho kábla. Môže to spôsobiñ úraz elektrickým prúdom.

A

37

A. kapitola

NEDOTÝKAJTE sa rukami hrany zariadenia nachádzajúcej sa pod krytom dokumentov alebo krytom skenera. Môže to zapríčiniñ zranenie.

NEDOTÝKAJTE sa hrany podávača papiera pod krytom podávača vychádzajúceho papiera. Môže to zapríčiniñ zranenie.

NEDOTÝKAJTE sa valca podávača papiera. Môže to zapríčiniñ zranenie.

38

Bezpečnostné a informačné pokyny

NEDOTÝKAJTE SA miest, ktoré sú na obrázku zvýraznené tieňovaním. Môže to zapríčiniñ zranenie.

Pri premiestňovaní zariadenia ho musíte vybrañ z podstavca tak, že ho uchopíte z každej strany jednotky, ako to znázorňuje obrázok. Neprenášajte zariadenie tak, že ho držíte za kryt skenera.

A
Ak sa zariadenie príliš zohreje, dymí alebo uvoľňuje nezvyčajný zápach, okamžite ho vypnite a vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky. Kontaktujte svojho Brother predajcu alebo zákaznícku službu spoločnosti Brother. Ak sa do prístroja dostanú kovové predmety, voda alebo iná tekutina, okamžite prístroj vypnite a vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky. Kontaktujte svojho Brother predajcu alebo zákaznícku službu spoločnosti Brother.

39

A. kapitola

VAROVANIE • Buďte opatrní pri inštalácii alebo úprave telefónnej linky. Nikdy sa nedotýkajte telefónnych káblov alebo terminálu, ktoré nie sú izolované, iba ak bola telefónna linka odpojená od zásuvky. Nikdy neinštalujte telefónne spojenie počas búrky, keď sa blýska. Nikdy neinštalujte telefónnu zásuvku na vlhkom mieste. • Tento výrobok sa musí umiestniñ do blízkosti elektrickej zásuvky, ktorá je ľahko dostupná. V naliehavom prípade musíte vytiahnuñ napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste zariadenie úplne odpojili od elektrickej energie. • Vždy sa ubezpečte o tom, či je zástrčka poriadne zasunutá.

VAROVANIE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Pri používaní telefónnych zariadení, je potrebné vždy dodržiavañ základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a úrazom osôb vrátane nasledujúcich bodov: 1 Tento výrobok NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti vody, v blízkosti vane, umývadla, kuchynskej výlevky alebo pračky, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazénu. 2 Tento výrobok nepoužívajte počas elektrickej búrky. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom spôsobené bleskom. 3 Tento prístroj NEPOUŽÍVAJTE na oznámenie úniku plynu v blízkosti úniku.

40

Bezpečnostné a informačné pokyny

Dôležité bezpečnostné inštrukcie
1 Prečítajte si všetky uvedené inštrukcie. 2 Uchovajte ich pre neskoršie použitie. 3 Dodržiavajte všetky upozornenia a inštrukcie uvedené na výrobku. 4 Pred čistením vnútornej časti prístroja ho vypojte zo zásuvky v stene. Nepoužívajte tekuté čistidlá alebo čistidlá s rozprašovačom. Na čistenie používajte navlhčenú handričku. 5 Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody. 6 Neumiestňujte tento výrobok na nestabilný vozík, stojan alebo stôl. Výrobok môže spadnúñ, a vážne sa poškodiñ. 7 Štrbiny a otvory na kryte, zadnej alebo spodnej časti slúžia na ventiláciu. Aby sa zabezpečilo spoľahlivé fungovanie výrobku a aby sa výrobok chránil pred prehriatím, tieto otvory nemožno upchávañ alebo zakrývañ. Otvory by sa nikdy nemali upchávañ tak, že výrobok umiestnite na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Tento výrobok by sa nikdy nemal umiestňovañ do blízkosti alebo na radiátor alebo ohrievač. Tento výrobok by sa nemal umiestňovañ do vnútorných zariadení, pokiaľ nie je zabezpečené primerané vetranie. 8 Tento výrobok by sa mal uvádzañ do činnosti typom zdroja energie, ktorý je vyznačený na štítku. Ak máte pochybnosti o type dostupnej energie, kontaktujte svojho predajcu alebo miestnu elektráreň. 9 Používajte iba napájací kábel dodaný spolu s prístrojom. 10 Tento výrobok je vybavený trojžilovou uzemnenou zástrčkou, zástrčkou, ktorá má tretí (uzemnený) kolík. Táto zástrčka sa hodí iba do uzemnenej elektrickej zásuvky. Ide o bezpečnostný prvok. Ak sa vám nedarí zapojiñ zástrčku do zásuvky, požiadajte svojho elektrikára, aby vám vašu zastaranú zásuvku vymenil. Nepodceňujte dôležitosñ uzemnenej zástrčky. 11 Nedovoľte, aby na elektrickej šnúre spočívali nejaké predmety. Neumiestňujte tento výrobok na miesta, kde hrozí, že ľudia budú stúpañ po elektrickej šnúre. 12 Pred zariadenie neumiestňujte žiadne predmety, ktoré budú brániñ prijímaniu faxov. Nevkladajte nič do cesty, kde sa prijímajú faxy. 13 Počkajte, kým vytlačené strany opustia prístroj, až potom ich môžete odobrañ. 14 Odpojte výrobok od elektrického zdroja a celý servis zverte do rúk autorizovanému servisnému personálu spoločnosti Brother na základe nasledujúcich podmienok: V prípade, že je elektrická šnúra poškodená alebo rozodretá. Ak sa do výrobku dostala tekutina. Ak bol výrobok vystavený dažďu alebo vode. Ak výrobok nefunguje zvyčajným spôsobom aj pri dodržiavaní inštrukcií o fungovaní, upravte iba tie ovládacie prvky, na ktoré sa vzñahujú inštrukcie o fungovaní. Nepatričné úpravy iných ovládacích prvkov môžu viesñ k poškodeniu, ktoré si častokrát vyžaduje dôležitý zásah kvalifikovaného technika, aby výrobok mohol opäñ normálne fungovañ. Ak výrobok spadol alebo došlo k poškodeniu krytu. Ak výrobok prejavuje výraznú zmenu vo výkone a signalizuje potrebu servisu.

A

A

41

A. kapitola

15 Aby ste svoj výrobok ochránili pred nárazovým prúdom, odporúčame používañ ochranné zariadenie (odrušovač). 16 Aby sa znížilo riziko ohňa, elektrického šoku a zranenia ľudí, poznamenajte si nasledujúce informácie: Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti zariadení, ktoré využívajú vodu, ako je bazén, alebo vo vlhkom prostredí. Nepoužívajte stroj počas búrky (existuje tu zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom) alebo na oznámenie úniku plynu v blízkosti úniku.

DÔLEŽITÉ- Pre vašu bezpečnosñ
Aby sa zaistilo bezpečné fungovanie zariadenia, dodaná trojkolíková vidlica zástrčky sa musí zaviesñ iba do štandardnej trojkolíkovej elektrickej zásuvky, ktorá je efektívne uzemnená cez bežné vedenie v domácnostiach. Fakt, že zariadenie funguje uspokojujúcim spôsobom ešte neznamená, že prúd je uzemnený a inštalácia je úplne bezpečná. Z dôvodu vašej bezpečnosti kontaktujte kvalifikovaného elektrikára v prípade akejkoľvek pochybnosti o účinnom uzemnení prúdu.

A

Smernica EÚ 2002/96/ES a EN50419

A

Len pre Európsku Úniu. Toto zariadenie je oznacené vyššie uvedeným recyklacným symbolom. To znamená, že na konci doby života tohto zariadenia musíte zaistit, aby bolo uložené oddelene na zbernom mieste pre tento úcel zriadenom a nie na miestach zriadených pre ukladanie bežného netriedeného komunálneho odpadu. Prispeje to k zlepšeniu životného prostredia nás všetkých. (Len pre Európsku Úniu.)

42

Bezpečnostné a informačné pokyny

Právne obmedzenia pri kopírovaní
Ide o prečin, ak robíte kópie istých položiek alebo dokumentov, s cieľom porušiñ zákon. Toto memorandum má slúžiñ ako sprievodca skôr ako úplný zoznam. Odporúčame vám obrátiñ sa na príslušné úrady, ak máte pochybnosti o položke alebo dokumente. Nasledujúce príklady poukazujú na dokumenty, ktoré sa nesmú kopírovañ: Peniaze Obligácie alebo iné certifikáty, ktoré predstavujú dlh Depozitné certifikáty Materiály ozbrojených síl alebo koncepčné návrhy. Pasy Poštové známky (používané alebo nepoužívané) Papiere o imigrácii Sociálne dokumenty Šeky alebo zmenky vydané vládnymi agentúrami Identifikačné dokumenty, menovky alebo odznaky Preukazy a typové osvedčenia vozidiel Práce, ktoré sú chránené autorskými právami, sa nesmú kopírovañ. Úryvky z prác, ktoré sú chránené autorskými právami, sa smú kopírovañ na čestné ‘účely’. Tvorby viacerých kópií hovorí o tom, že nejde o vlastné použitie. Umelecké diela sa musia považovañ za práce chránené autorskými právami. Preukazy a typové osvedčenia vozidiel sa nesmú kopírovañ podľa istých štátnych/provinčných zákonov.

A

A

43

A. kapitola

Ochranné známky
Logo Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link je registrovanou ochrannou známkou Brother International Corporation. © 2006 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené. Windows a Microsoft sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v USA a iných krajinách. Macintosh a TrueType sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Apple Computer, Inc. PaperPort je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti ScanSoft, Inc. Presto! PageManager je registrovanou ochrannou známkou NewSoft Technology Corporation. Microdrive je ochrannou známkou International Business Machine Corporation. CompactFlash je registrovanou ochrannou známkou SanDick Corporation. Memory Stick je registrovanou ochrannou známkou Sony Corporation. SecureDigital je ochrannou známkou Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation a Toshiba Corporation. SanDisk je držiteľom licencie na ochranné známky SD a miniSD. MultiMediaCard je ochrannou známkou spoločnosti Infineon Technologies a licencovaná MultiMediaCard Association. xD-Picture Card je ochrannou známkou Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co. Ltd. PictBridge je ochranná známka. Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo a MagicGate sú ochrannými známkami Sony Corporation. Každá spoločnosñ, ktorej softvérový názov sa spomína v tejto príručke, má zmluvu o softvérovej licencii s ohľadom na svoje osobitné vlastnícke programy. Všetky ostatné značky a názvy výrobkov uvedené v tejto užívateľskej príručke a príručke užívateľa programov sú registrovanými ochrannými známkami svojich zodpovedajúcich spoločností.

A

44

B

Riešenie problémov a bežná údržba

B

Riešenie problémov
Ak máte nejaké problémy so svojím prístrojom
Tlač
Problém Žiadny výtlačok Návrhy Skontrolujte pripojenie prepájacieho kábla alebo pripojenia prístroja a vášho počítača. (Pozri Stručný návod na obsluhu.) Ubezpečte sa, že váš prístroj je zapojený v sieti a že nie je v úspornom režime. Jedna alebo viac atramentových náplní je prázdnych. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 56.) Skontrolujte, či sa na displeji nezobrazuje správa o chybe. (Pozri Chybové správy na strane 50.) Skontrolujte, či je nainštalovaný a vybratý správny ovládač tlačiarne. Uistite sa, že je prístroj pripojený. Kliknite na Start (Štart) a potom na Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy). Kliknite pravým tlačidlom na myši a vyberte ‘Brother MFC-XXXX’ (kde XXXX predstavuje meno vášho modelu), uistite sa, že ‘použitie tlačiarne v režime offline’ nie je zvolené. Nízka kvalita tlače Skontrolujte kvalitu tlače. (Pozri Kontrola kvality tlače na strane 58.) Uistite sa, či je ovládač tlačiarne alebo nastavenia typu papiera v menu sa zhoduje s typom papiera, ktorý používate. Uistite sa, či sú vaše atramentové náplne čerstvé. V nasledujúcich prípadoch môže dôjsñ k upchaniu atramentových trysiek: Náplň presiahla dátum spotreby uvedený na obale náplne. (Náplne zostávajú v použiteľnom stave viac ako dva roky, pokiaľ sú vo svojich originálnych obaloch.) Atramentová náplň sa vo vašom prístroji nachádza viac ako šesñ mesiacov. Uskladnenie atramentovej náplne pred použitím nebolo správne. Používajte odporúčané typy papiera. Odporúčaná teplota okolia vášho prístroja sa pohybuje medzi 20° C a 33° C (68° F a 91° F). V texte alebo grafike sa objavia biele horizontálne čiary. Z prístroja vychádzajú prázdne strany. Znaky a čiary splývajú. Vytlačený text alebo obrázky sú nakrivo. Rozmazaná škvrna v strede vrchnej časti vytlačenej strany. Tlač je špinavá alebo sa zdá, že uniká atrament. Vyčistite tlačovú hlavu. (Pozri Čistenie tlačovej hlavy na strane 58.) Používajte odporúčané typy papiera. Vyčistite tlačovú hlavu. (Pozri Čistenie tlačovej hlavy na strane 58.) Skontrolujte zarovnanie tlače. (Pozri Kontrola zarovnania tlače na strane 59.) Uistite sa, či je papier správne vložený do zásobníka papiera a vedenie papiera správne nastavené. (Pozri Vkladanie papiera a iných médií na strane 6.) Uistite sa, že kryt na odstraňovanie uviaznutého papiera je správne nasadený. Uistite sa, či papier nie je príliš hrubý alebo pokrčený. Uistite sa, či používate odporúčané typy papiera. Nemanipulujte s papierom, pokým atrament nevyschne.

B

B

B

45

B. kapitola

Tlač (Pokračovanie)
Problém Na druhej strane alebo na spodnej časti papiera sa zjavujú škvrny. Prístroj zanecháva na papieri husté čiary. Papier vychádzajúci z tlačiarne je pokrčený. Nemožno vykonañ tlač ‘2 v 1 alebo 4 v 1’. Rýchlosñ tlačiarne je príliš nízka. Návrhy Uistite sa, či valec tlačiarne nie je znečistený atramentom. Uistite sa, či používate záklopku držiaka papiera. (Pozri Vkladanie papiera a iných médií na strane 6.) Skontrolujte Reverse Order (Opačné poradie) v Basic (Základný) záložke ovládača tlačiarne. Na karte ovládača tlačiarne Basic (Základný) kliknite na Settings (Nastavenia) a zrušte zaškrtnutie Bi-Directional Printing (Dvojsmerová tlač). Skontrolujte, či ide o tie isté všetky nastavenia veľkosti papiera v aplikácii a v ovládači tlačiarne. Pokúste sa zmeniñ nastavenia ovládača tlačiarne. Najvyššie rozlíšenie si vyžaduje dlhšie spracovávanie údajov, odosielanie a tlač. Využite ďalšie nastavenia kvality v Basic (Základný) karte ovládača tlačiarne. Kliknite tiež na Settings (Nastavenia) a uistite sa, či ste odstránili zaškrtnutie Colour Enhancement (Zvýšenie kvality farby). Vypnite funkciu bez okrajov. Tlač bez okrajov je pomalšia ako normálna tlač. Prístroj vñahuje viac strán. Uistite sa, či je papier správne vložený do zásobníka papiera. (Pozri Vkladanie papiera a iných médií na strane 6.) Dbajte na to, aby v zásobníku papiera neboli nikdy vložené dva odlišné druhy papiera. Vytlačené strany sa nehromadia úhľadne. Prístroj netlačí z Paint Brush. Prístroj netlačí z Adobe Illustrator. Prístroj nemôže tlačiñ celé strany dokumentu. Out of memory zobrazí sa správa. Uistite sa, či používate záklopku držiaka papiera. (Pozri Vkladanie papiera a iných médií na strane 6.) Skúste nastaviñ nastavenia displeja na ‘256 farieb’. Skúste znížiñ rozlíšenie tlače. Znížte rozlíšenie tlače. Znížte zložitosñ vášho dokumentu a skúste znova. V rámci svojej softvérovej aplikácie znížte kvalitu grafiky alebo počet rôznych veľkostí fontov.

Tlačenie prijatých faxov
Problém Zhustená tlač a biele pruhy cez stranu alebo vrchná alebo spodná časñ sú odrezané. Vertikálne čierne čiary pri prijímaní. Návrhy Pravdepodobne prišlo k zlému spojeniu s rušením alebo interferujúcou telefónnou linkou. Požiadajte opačnú stranu, aby vám fax poslal znova. Skener odosielateľa môže byñ špinavý. Požiadajte odosielateľa, aby urobil kópiu, aby videl, či je problém na strane odosielajúceho prístroja. Skúste prijañ fax z iného prístroja. Nahraďte farebnú atramentovú kazetu, ktorá je prázdna alebo skoro prázdna, a potom požiadajte inú osobu, aby vám znova poslala farebný fax. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 56.) Vypnite Automatickú redukciu.

Funkcia prijaté farebné faxy tlačí iba čiernobielo. Ľavý alebo pravý okraj je odrezaný alebo jedna strana je vytlačená na dve strany.

46

Riešenie problémov a bežná údržba

Telefónna linka alebo Spojenia
Problém Vytáčanie nefunguje. (Žiaden vytáčací tón) Návrhy Skontrolujte, či je prístroj zapojený do siete a či je zapnutý. Skontrolujte všetky spojenia linky. Zmeňte nastavenie vytáčacej voľby Tón/Pulz. (Pozri Stručný návod na obsluhu.) Ak je externý telefón pripojený k prístroju, pošlite manuálny fax tak, že zdvihnete slúchadlo externého telefónu a vytočíte číslo. Pred stlačením Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start) počkajte, kým nebudete počuñ tón prijímania faxu. Prístroj neodpovedá na žiadne volanie. Ubezpečte sa, či je váš prístroj v správnom prijímacom režime pre vaše nastavenie. (Pozri Prijímacie režimy na strane 15.) Skontrolujte vytáčací tón. Ak je to možné zavolajte vášmu prístroju, aby ste počuli, či odpovie. Ak stále neodpovedá, skontrolujte pripojenie kábla linky. Ak nezvoní, ak voláte vášmu prístroju, požiadajte vašu telefónnu spoločnosñ, aby skontrolovala linku.

Prijímanie faxov
Problém Nemôžete prijañ fax Návrhy Ubezpečte sa, či je váš prístroj v správnom prijímacom režime pre vaše nastavenie. (Pozri Prijímacie režimy na strane 15.) Ak je vaša telefónna linka často rušená, skúste zmeniñ nastavenie kompatibility na Basic. (Pozri Rušenie telefónnej linky na strane 55.) Ak pripájate váš prístroj k PBX alebo ISDN, nastavte menu nastavenie typu telefónnej linky na váš typ linky. (Pozri Nastavenie typu telefónnej linky na strane 17.)

Posielanie faxov
Problém Nemôžete poslañ fax Návrhy Ubezpečte sa, či tlačidlo faxu režimu na strane 12.) Požiadajte opačnú stranu, aby skontrolovala, či v prijímacom prístroji je papier. Vytlačte správu o kontrole prenosu a skontrolujte chybu. (Pozri Správy na strane 23.) Správa o kontrole prenosu hovorí ‘Výsledok:NG’ alebo ‘Výsledok:CHYBA’. Pravdepodobne ide o šum alebo rušenie linky. Skúste poslañ fax znova. Ak posielate PC FAX správu a dostanete ‘Výsledok:NG’ na správe o kontrole prenosu, váš prístroj môže mañ plnú pamäñ. Ak problém pokračuje, požiadajte telefónnu spoločnosñ o preverení telefónnej linky. Ak často dostávate chybu o prenose kvôli rušeniu telefónnej linky, skúste zmeniñ menu nastavenie kompatibility na Basic. (Pozri Rušenie telefónnej linky na strane 55.) Ak pripájate váš prístroj k PBX alebo ISDN, nastavte menu nastavenie typu telefónnej linky na váš typ linky. (Pozri Nastavenie typu telefónnej linky na strane 17.) Slabá kvalita posielaného faxu. Skúste zmeniñ vaše rozlíšenie na Fine alebo S.Fine. Urobte kópiu, aby ste skontrolovali operáciu skenera vášho prístroja. Ak kvalita kópie nie je dobrá, očistite skener. (Pozri Čistenie skenera na strane 57.) Ak na kópii je ten istý problém, očistite skener. (Pozri Čistenie skenera na strane 57.) svieti. (Pozri Zadanie faxovacieho

B

Vertikálne čierne čiary pri posielaní.

47

B. kapitola

Spracovanie prichádzajúcich volaní
Problém Prístroj ‘počuje’ hlas ako CNG tón. Návrhy Ak je zapnutý detektor faxu, váš prístroj je viac citlivý na zvuky. Môže chybne interpretovañ niektoré zvuky alebo hudbu linky ako volajúci faxový prístroj a odpovedañ faxovým prijímacím tónom. Deaktivujte prístroj stlačením Stop/Exit (Stop/Koniec). Skúste predísñ problémom vypnutím detektora faxu. (Pozri Rozpoznávanie faxu na strane 16.) Ak odpoviete na prístroji, stlačte Mono Start (ČB Start) a naraz zložte. Ak odpoviete na externom telefóne, stlačte kód na prijímanie faxov (prednastavená hodnota je l 5 1). Keď váš prístroj odpovie, zaveste. Ak mate vlastnosñ čakanie volania, alarm system alebo iná prispôsobená vlastnosñ jednej telefónnej linky ne line a vášho prístroja, môže spôsobiñ problémy pri posielaní alebo prijímaní faxov. Napríklad: ak požiadate o funkciu čakanie volania alebo o inú zákaznícku službu a jej signál vychádza z linky, keď váš prístroj posiela alebo prijíma fax, signál môže dočasne prerušiñ alebo zrušiñ faxy. Vlastnosñ Brother ECM by mala pomôcñ prekonañ tento problém. Táto podmienka sa viaže k priemyselnému telefónnemu systému a je spoločná pre všetky zariadenia, ktoré posielajú a prijímajú informácie na jednej spoločnej linke so zákazníckymi vlastnosñami. Keďže pre podnik je potrebné sa vyhnúñ aj najmenšiemu prerušeniu, odporúčame vám používañ samostatnú linku bez zákazníckych vlastností.

Poslanie faxového volania prístroju. Prispôsobené vlastnosti na jednej linke.

Problémy s menu nastavením
Problém Prístroj vydáva zvukové znamenie, keď sa snažíte dostañ do menu nastavenie prijímania. Návrhy Ak tlačidlo fax nesvieti, stlačte ho, aby ste zapli faxovací režim.

Nastavenie prijímania je možné iba, keď je prístroj vo faxovacom režime.

Problémy týkajúce sa kopírovania
Problém Nemôžete urobiñ kópiu Návrhy Ubezpečte sa, či tlačidlo kopírovania kopírovania na strane 26.) Na kópiách sa objavujú vertikálne pásy Slabá kvalita kópie, keď používate ADF. Ak na kópiách uvidíte vertikálne pásy, vyčistite skener. (Pozri Čistenie skenera na strane 57.) Skúste použiñ skenovacie sklo. svieti. (Pozri Vloženie režimu

Problémy týkajúce sa skenovania
Problém TWAIN/WIA chyby sa objavujú počas skenovania. Slabá kvalita skenu, keď používate ADF Návrhy Uistite sa, či ste zvolili ovládač Brother TWAIN/WIA ako primárny zdroj. V PaperPort® SE s OCR kliknite na File (Súbor), Scan (Skenovań) a zvoľte ovládač Brother TWAIN/WIA. Skúste použiñ skenovacie sklo.

48

Riešenie problémov a bežná údržba

Problémy týkajúce sa softvéru
Problém Problém s inštaláciou softvéru alebo tlačiarne ‘Preñaženie zariadenia’ Návrhy Spustite Repair MFL-Pro Suite (Oprava MFL-PRO Suite) program na disku CDROM. Tento program softvér opraví a znova inštaluje. Uistite sa, či zariadenie na displeji nezobrazuje správu o chybe.

PhotoCapture Center™ Problémy
Problém Odnímateľný disk nefunguje správne. Návrhy 1 Nainštalovali ste aktualizáciu Windows® 2000? Ak nie, postupujte nasledovne: 1) Odpojte kábel USB. 2) Inštalujte aktualizáciu Windows® 2000 a prečítajte si Stručný návod na obsluhu. Po inštalácii sa počítač automaticky reštartuje. 3) Po reštartovaní počítača počkajte približne 1 minútu, a potom zapojte kábel USB. 2 3 4 5 Vyberte mediálnu kartu a znova ju vložte. Ak ste sa pokúsili ‘vysunúñ’ z Windows®, predtým, ako budete pokračovañ, vyberte mediálnu kartu. Keď sa pri vašom úsilí vysunúñ mediálnu kartu objaví správa o chybe, znamená to, že karta sa sprístupňuje. Počkajte chvíľu a skúste znova. Ak žiadne predchádzajúce činností nefungujú, vypnite svoj počítač a stroj, a potom ich znova zapnite. (Budete musieñ vytiahnuñ napájací kábel z prístroja, aby ste ho úplne vypli.)

Nemám prístup k odnímateľnému disku z ikony na ploche.

Uistite sa, že ste mediálnu kartu vložili do otvoru pre médiá.

B

49

B. kapitola

Chybové správy
Správa o chybe Change Unable XX Príčina Prístroj má mechanický problém. —ALEBO— V stroji sú cudzie predmety, ako je spinka alebo pokrčený papier. Clean Unable XX Prístroj má mechanický problém. —ALEBO— V stroji sú cudzie predmety, ako je spinka alebo pokrčený papier. Comm.Error Konanie Otvorte kryt skenera a odstráňte z vnútra stroja všetky cudzie predmety. Ak chyba pretrváva pred odpojením prístroja nestratíte dôležité správy. Potom prístroj odpojte zo siete na niekoľko minút a potom ho znova zapojte. Otvorte kryt skenera a odstráňte z vnútra stroja všetky cudzie predmety. Ak chyba pretrváva pred odpojením prístroja nestratíte dôležité správy. Potom prístroj odpojte zo siete na niekoľko minút a potom ho znova zapojte.

B

Slabá kvalita telefónnej linky Skúste poslañ fax znova alebo skúste pripojiñ spôsobená komunikačnou chybou. prístroj k inej telefónnej linke. Ak problém pretrváva, zavolajte telefónnej spoločnosti, aby skontrolovala telefónnu linku. Kryt skenera nie je úplne zatvorený. Otvorte kryt skenera a opäñ ho zatvorte. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). Stroj zruší činnosñ a odstráni údaje z pamäte. Skúste tlačiñ znova. Reštartujte tlač zo svojho počítača. Skúste poslañ alebo prijañ znova. Pozri Uviaznutie dokumentu na strane 53.

Cover is Open

Data Remaining Údaje určené na tlač zostali v pamäti stroja. Kábel USB bol odpojený počas zasielania údajov z počítača do stroja. Údaje určené na tlač zostali v pamäti stroja. Disconnected Document Jam Iná osoba alebo faxový prístroj inej osoby prestal volañ. Dokument nebol vložený alebo chytený správne, alebo skenovaný dokument z ADF bol príliš dlhý. Tlačová hlava je príliš horúca. Prístroj má mechanický problém. —ALEBO— V stroji sú cudzie predmety, ako je spinka alebo pokrčený papier. Ink Empty Jedna alebo viac atramentových kaziet je prázdnych. Stroj ukončí všetky činnosti tlače. Keď je pamäñ prístupná, čiernobiele faxy budú uložené v pamäti. Ak posielací prístroj má funkciu farebného faxu, nadviazanie spojenia ‘prístroja’ sa opýta, či sa fax posiela ko čiernobiely. Ak posielací prístroj má možnosñ konvertovañ ho. farebný fax bude uložený v pamäti ako čiernobiely fax.

High Temperature Init. Unable XX

Umožnite stroju, aby sa ochladil. Otvorte kryt skenera a odstráňte z vnútra stroja všetky cudzie predmety. Ak chyba pretrváva pred odpojením prístroja nestratíte dôležité správy. Potom prístroj odpojte zo siete na niekoľko minút a potom ho znova zapojte. Vymeňte atramentové kazety. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 56.)

50

Riešenie problémov a bežná údržba

Správa o chybe

Príčina Mediálna karta je pokazená, nesprávne formátovaná alebo ide o problém súvisiaci s mediálnou kartou. Jednej alebo viacerým atramentovým kazetám dochádza atrament. Ak posielací prístroj má funkciu farebného faxu, nadviazanie spojenia ‘prístroja’ sa opýta, či sa fax posiela ko čiernobiely. Ak posielací prístroj má možnosñ konvertovañ ho. farebný fax bude uložený v pamäti ako čiernobiely fax. Jedna z atramentových kaziet nie je správne vložená. Mediálna karta v mediálnej jednotke neobsahuje súbor .JPG. V stroji dochádza papier alebo papier nie je správne vložený do papierového zásobníka.

Konanie Umožnite stroju, aby sa zahrial. Znova vložte pamäñovú kartu pevne do otvoru, aby ste sa uistili, že je správne umiestnená. Ak chyba pretrváva, skontrolujte mediálnu jednotku tak, že do nej vložíte inú pamäñovú kartu, o ktorej viete, že funguje. Objednajte novú atramentovú kazetu.

Low Temperature Tlačová hlava je príliš studená. Media Error

Near Empty

No Cartridge

Vyberte atramentovú kazetu a správne ju vložte späñ. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 56.) Do otvoru opäñ vložte správnu mediálnu kartu. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Znova vložte papier do papierového zásobníka a stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start). Odstráňte papier, znova ho vložte a stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start).

No File No Paper Fed

Došlo k uviaznutiu papiera v stroji. No Response/ Busy Číslo, ktoré vytáčate, sa neobjaví alebo je obsadené.

Pozri Zaseknutie tlačiarne alebo uviaznutie papiera na strane 53. Skontrolujte číslo a skúste znova. Nastavte rýchle vytáčanie čísel. (Pozri Ukladanie čísel pre rýchle vytáčanie na strane 21.) Prebieha posielanie alebo kopírovanie Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec) a počkajte, kým iné prebiehajúce činnosti skončia a skúste znova. Prebieha tlač Znížte rozlíšenie tlače.

Not Registered Snažíte sa vstúpiñ do rýchleho vytáčania, ktoré nie je naprogramované. Out of memory Pamäñ stroja je preplnená.

B

Paper Jam

Došlo k uviaznutiu papiera v stroji.

Pozri Zaseknutie tlačiarne alebo uviaznutie papiera na strane 53.

51

B. kapitola

Správa o chybe Print Unable XX

Príčina Prístroj má mechanický problém. —ALEBO— V stroji sú cudzie predmety, ako je spinka alebo pokrčený papier.

Konanie Otvorte kryt skenera a odstráňte z vnútra stroja všetky cudzie predmety. Ak chyba pretrváva pred odpojením prístroja nestratíte dôležité správy. Potom prístroj odpojte zo siete na niekoľko minút a potom ho znova zapojte. Otvorte kryt skenera a odstráňte z vnútra stroja všetky cudzie predmety. Ak chyba pretrváva pred odpojením prístroja nestratíte dôležité správy. Potom prístroj odpojte zo siete na niekoľko minút a potom ho znova zapojte. Vložte papier správnej veľkosti (List, veľký alebo A4) a stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start). Odpojte zariadenie od portu PictBridge a stlačte Power Save (Usporný režim), aby ste vypli stroj a znova ho zapnite.

Scan Unable XX Prístroj má mechanický problém. —ALEBO— V stroji sú cudzie predmety, ako je spinka alebo pokrčený papier. Wrong Paper Size Wrong USB device Papier má nevhodnú veľkosñ papiera. Do portu PictBridge sa zapojilo zariadenie, ktoré s ním nie je kompatibilné alebo je pokazené.

52

Riešenie problémov a bežná údržba

Uviaznutie dokumentu
Dokument uviazol na vrchu jednotky ADF

B

c

B

a b c

Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý. Otvorte ADF kryt.

d e

Zatvorte kryt dokumentu. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

Zaseknutie tlačiarne alebo uviaznutie papiera

B

a d e
Zatvorte ADF kryt. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

Poznámka
Aby ste predišli ďalším uviaznutiam dokumentov v prístroji, zatvorte ADF kryt správne jemným zatlačením v strede.

Dokument uviazol vo vnútri jednotky ADF

b
B

a b

Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý. Zdvihnite kryt dokumentu.

B

53

B. kapitola

c

e

Poznámka
Ak papier uviazol v tlačovou hlavou, odpojte prístroj zo siete a potom pohnite tlačovou hlavou, aby papier vyšiel von.

f

g

Rázne zatlačte zásobník papiera späñ do prístroja.

d

54

Riešenie problémov a bežná údržba

Detekcia vytáčaného tónu

B

Rušenie telefónnej linky

B

a b c

Stlačte Menu, 0, 5. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Detection alebo No Detection. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

a b

Stlačte Menu, 2, 0, 2. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Normal (alebo Basic). Basic zníži rýchlosñ modemu na 9600 bps. Ak nie je rušenie stálym problémom, možno je lepšie používañ nastavenie len v prípade potreby. Normal nastavuje rýchlosñ modemu na 14400 bps. (Prednastavenie) Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

c

Poznámka
Keď si zmeníte kompatibilitu na Basic, vlastnosñ ECM je prístupná iba pre farebne posielané faxy.

B

55

B. kapitola

Bežná údržba
Výmena atramentových kaziet

d
B

B

a b

Otvorte kryt atramentových kaziet.

e
M

brother
XXXX

f

c

Otvorte obal novej kazety s atramentom farby zobrazenej na displeji a vyberte atramentovú kazetu.

g

Pre každú novú kazetu, ktorú vložíte, stlačte 1 (Yes), aby ste automaticky vymazali počítač atramentových bodiek pre túto farbu.

56

Riešenie problémov a bežná údržba

VAROVANIE Ak sa vám atrament dostane do očí, ihneď ich vymyte čistou vodou, a ak je to potrebné, zavolajte doktora.

Čistenie skenera

B

a

UPOZORNENIE Multifunkčné stroje Brother sú navrhnuté tak, aby používali atrament určeného typu a optimálny výkon dosahujú pri používaní atramentových kaziet značky Brother. Spoločnosñ Brother nemôže zaručiñ optimálny výkon, ak sa používa atrament alebo atramentové kazety iného typu. Spoločnosñ Brother preto neodporúča používanie iných kaziet ako originálnych kaziet značky Brother alebo opätovné naplnenie prázdnych kaziet strojom či opätovné naplnenie prázdnych kaziet atramentom z iných zdrojov. Ak dôjde k poškodeniu tlačovej hlavy alebo iných častí tohto zariadenia z dôvodu používania výrobkov nekompatibilných s týmto zariadením, záruka sa nevzñahuje na nijaké opravy, ktoré si to budú vyžadovañ.

b

B

57

B. kapitola

Čistenie tlačovej hlavy

B

Kontrola kvality tlače

B

a b c

Stlačte Ink Management (Kontrola atramentu). Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Cleaning. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Black, Color alebo All. Stlačte OK. Stroj čistí tlačovú hlavu. Po ukončení čistenia sa stroj automaticky vráti do pohotovostného stavu.

a b c d e

Stlačte Ink Management (Kontrola atramentu). Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Test Print. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Print Quality. Stlačte OK. Stlačte Colour Start (Farba Start). Skontrolujte kvalitu štyroch farebných blokov na hárku.
Is Quality OK? 1.Yes 2.No

Poznámka
Ak ste tlačovú hlavu čistili najmenej päñkrát a nedošlo k zlepšeniu tlače, kontaktujte svojho predajcu zo spoločnosti Brother.

f

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak sú všetky čiary čisté a viditeľné, stlačte 1, aby ste zvolili Yes a prejdite ku kroku j. Ak sú viditeľné chýbajúce krátke čiary, ako je znázornené nižšie, stlačte 2, aby ste zvolili No. Nízka

OK

g

Displej sa vás pýta, či je kvalita tlače je OK pre čiernu a tri farby.
Black OK? 1.Yes 2.No

Stlačte 1 (Yes) alebo 2 (No).

58

Riešenie problémov a bežná údržba

h

Displej sa vás pýta, či chcete spustiñ čistenie.
Start Cleaning? 1.Yes 2.No

Kontrola zarovnania tlače

B

a b c d

Stlačte Ink Management (Kontrola atramentu). Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Test Print. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Alignment. Stlačte OK. Stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start). Stroj spúšña tlač hárku pre kontrolu zarovnávania.
Is Alignment OK? 1.Yes 2.No

Stlačte 1 (Yes). Stroj spustí čistenie tlačovej hlavy.

i

Po ukončení čistenia stlačte Colour Start (Farba Start). Stroj znova spustí tlač hárku pre kontrolu kvality tlače a vráti sa do kroku e. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). Ak tento postup zopakujete najmenej päñkrát a kvalita tlače je i naďalej nízka, vymeňte atramentovú kazetu so zanesenou farbou. Potom, ako vymeníte atramentovú náplň, skontrolujte kvalitu tlače. Ak problém pretrváva, zopakujte čistenie a testovacie postupy tlače s novou atramentovou kazetou najmenej päñkrát. Ak atrament stále chýba, kontaktujte svojho predajcu zo spoločnosti Brother.

j

e

Poznámka

i

Skontrolujte testovacie výtlačky so 600 dpi a 1200 dpi, aby ste zistili, či sa číslo 5 najviac zhoduje s číslom 0. Ak vzorka číslo 5 výtlačkov so 600 dpi a 1200 dpi zhoduje najlepšie, stlačte 1 (Yes), aby ste ukončili kontrolu zarovnávania a prejdite ku kroku h. Ak sa iné číslo testovacej tlače zhoduje s výtlačkami s 600 dpi alebo 1200 dpi zhoduje viac, stlačte 2 (No), aby ste ho zvolili. Pre 600 dpi, stlačte číslo testu tlače, ktoré sa najviac zhoduje s číslom vzorky 0 (1-8).
600dpi Adjust Select Best #5

f

B

g

Pre 1200 dpi, stlačte číslo testu tlače, ktoré sa najviac zhoduje s číslom vzorky 0 (1-8).
1200dpi Adjust Select Best #5

h

Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).
59

B. kapitola

Balenie a preprava zariadenia
UPOZORNENIE Je dôležité, aby ste stroju umožnili ‘zaparkovañ’ tlačovú hlavu potom, ako ukončí tlačovú úlohu. Predtým, ako stroj odpojíte zo zásuvky, pozorne počúvajte, aby ste sa uistili, že už nevydáva žiadne mechanické zvuky. Ak stroju neumožníte ukončiñ tento parkovací proces, môže to viesñ k tlačovým problémom a možnému poškodeniu tlačovej hlavy.

UPOZORNENIE
B

Ak sa vám nedarí nájsñ žlté ochranné časti, pred prepravou NEVYBERAJTE atramentové kazety. Je dôležité, aby sa stroj prepravoval so žltými ochrannými časñami alebo atramentovými kazetami na mieste. Preprava bez nich poškodí váš stroj a môže viesñ k tomu, že záruka nebude platná.

d e f

Prístroj odpojte z telefónnej zásuvky a odpojte kábel telefónnej linky z prístroja. Odpojte stroj od elektrickej zásuvky. Za použitia oboch rúk uchopte umelohmotné plôšky na oboch stranách stroja, aby ste zdvihli kryt skenera, kým bezpečne nezapadne do otvorenej pozície. Potom zo stroja odpojte prepájací kábel, ak je zapojený.

a b c

Otvorte kryt atramentovej kazety. Potiahnite vysúvaciu páku dole a vyberte všetky kazety. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 56.)

g

60

Riešenie problémov a bežná údržba

h

i

j

Uzatvorte škatuľu a prelepte ju lepiacou páskou.

B

61

C

Menu a funkcie
Pre vstup do režimu menu:
C

C

Tlačidlá menu

a b

Stlačte Menu. Vyberte jednu z možností. Stlačte 1, aby ste sa dostali do menu všeobecného nastavenia. Stlačte 2, aby ste sa dostali do faxovacieho menu. Stlačte 3, aby ste sa dostali do kopírovacieho menu.

Vstup do menu. Prechod do ďalšej úrovne menu. Potvrdenie jednej z možností. Prechod na predchádzajúcu úroveň menu. Vymaže nesprávne písmeno, keď potrebujete zadañ text do prístroja. Roluje cez súčasnú úroveň menu.

Stlačte 0, aby ste sa dostali na pôvodné nastavenie. Cez každú úroveň menu môžete rolovañ rýchlejšie tak, že stlačíte a alebo b pre smer, ktorý si želáte.

c

Stlačte OK, keď sa táto možnosñ ukáže na LCD displeji. LCD displej potom zobrazí ďalšiu úroveň menu. Stlačte a alebo b, aby ste rolovali k ďalšiemu výberu v menu. Stlačte OK. Keď ukončíte nastavenie možnosti, LCD displej zobrazí Accepted.

d
Prechod na predchádzajúcu úroveň menu. Opustenie menu.

e

62

Menu a funkcie

Vloženie textu
Stlačte tlačidlo 2 3 4 5 6 7 8 9 raz A D G J M P T W dvakrát B E H K N Q U X trikrát C F I L O R V Y štyrikrát 2 3 4 5 6 S 8 Z

C

Vynechanie medzery Ak chcete vynechañ medzeru vo faxovom čísle, raz stlačte c medzi číslami. Ak chcete vynechañ medzeru v mene, dvakrát stlačte c medzi znakmi. Robenie opráv Ak zadáte nesprávne písmeno a chcete ho zmeniñ, stlačte d, aby ste kurzor dali pod nesprávny znak. Potom stlačte Clear/Back (Vymaž/Späñ). Opakované písmena Ak potrebujete zadañ písmeno, ktoré je na tom istom tlačidle ako predchádzajúce písmeno, stlačte c, aby ste kurzor dali vpravo predtým, ako stlačíte tlačidlo znova. Špeciálne znaky a symboly Stlačte l, # alebo 0 a potom stlačte d alebo c, aby ste kurzor dali pod špeciálny znak alebo symbol, ktorý chcete. Potom stlačte OK, aby ste si ho zvolili. Stlačte l pre Stlačte # pre Stlačte 0 pre (medzeru) ! " # $ % & ' ( ) l+,-./m :;<=>?@[]^_ ÄËÖÜÀÇÈÉ0

C

63

D

Špecifikácie

D

Všeobecné informácie
Kapacita pamäte ADF (automatický podávač dokumentov) 16 MB Do 10 strán Teplota: 20° C - 30° C (68° F - 86° F) Vlhkosñ: 50% - 70% Papier: [80 g/m2 (20 lb)] A4 veľkosñ Zásobník papiera Typ tlačiarne Metóda tlače LCD (displej s tekutými kryštálmi) Zdroj energie Spotreba energie 100 hárkov [80 g/m2 (20 lb)] Atramentová tlačiareň Mono: Farba: Piezo s 94 × 1 tryskami Piezo s 94 × 3 tryskami

D

16 znakov × 1riadok AC 220 do 240 V 50/60 Hz Úsporný režim: Pohotovostný režim: Prevádzka: Priemer 5 W Priemer 8 W Priemer 32 W

64

Špecifikácie

Rozmery
180 mm (7.1 in.)

398 mm (15.7 in.) 370 mm (14.6 in.)

351 mm (13.8 in.) 443 mm (17.4 in.)

Váha Hlučnosñ Teplota

8.0 kg (17,6 lb) Prevádzka: Prevádzka: Najvyššia kvalita tlače: 50 dB alebo menej 1 10 do 35° C (50° F do 95° F) 20 do 33° C (68° F do 91° F) 20 do 80 % (bez kondenzácie) 20 do 80 % (bez kondenzácie)

Vlhkosñ

Prevádzka: Najvyššia kvalita tlače:

1

Závisí to od podmienok tlače.

D

65

D. kapitola

Spotrebný materiál
Atrament Zariadenie používa samostatné kazety s atramentom farby čiernej, žltej, azúrovým a purpurovým, ktoré sú oddelene od zostavy tlačovej hlavy. Výmena atramentových kaziet Čierna - približne 500 strán s 5 % pokrytím, žltá, azúrová a purpurová - približne 400 strán s 5 % pokrytím Pri prvej inštalácii súboru atramentových kaziet prístroj použije malé množstvo atramentu, aby sa naplnili tlakové rúrky na vysokú kvalitu tlače. Ide o jednorazový proces. So všetkými nasledujúcimi atramentovými kazetami môžete tlačiñ špecifický počet strán. Vyššie uvedené čísla predpokladajú súvislú tlač pri rozlíšení 600 x 600 dpi v normálnom režime po inštalácii novej atramentovej kazety. Počet strán, vytlačených jednou kazetou, sa môže líšiñ v závislosti od toho, ako často zariadenie používate a koľko strán pri každom použití vytlačíte. Zariadenie bude zostavu tlačovej hlavy automaticky a pravidelne čistiñ, ide o proces, ktorý využíva malé množstvo atramentu. Keď zariadenie rozpozná, že kazeta je prázdna, stále v nej môže zostañ malé množstvo atramentu. Je to potrebné na to, aby sa do zostavy tlačovej hlavy nedostal vzduch a nevysušil a nepoškodil ju. Výmena spotrebných častí <Čierna> LC1000BK, <Cyanová> LC1000C, <Magenta> LC1000M, <Žltá> LC1000Y

D

Životnosñ atramentovej kazety

66

E
A

Index
H
Hlasitost’, nastavenie reproduktor ........................................... 10 zvonenie ............................................... 10 zvukové znamenie ............................... 10

E

ADF (automatický podávač dokumentov) ... 5, 12 ADF kryt ...................................................53 Atramentové kazety počítadlo atramentových bodov ............56 výmena ................................................. 56 Automatický príjem faxu ............................................15 Detektor faxu .....................................16

K
Kópia dočasné nastavenia ............................. 27 kopírovanie ........................................... 26 kópia ..................................................... 26 použitím ADF ....................................... 26 tlačidlá .................................................. 27 zadajte režim kopírovania .................... 26

B
Balenie prístroja .......................................60 Bezpečnostné inštrukcie ..........................41

Č
Čistenie skenera ................................................. 57 tlačovej hlavy ........................................58

L
LCD (displej s tekutými kryštálmi) ........... 62 Kontrast ................................................ 10 Pomoc .................................................. 23

D
Detektor faxu ............................................16 Dočasné nastavenia kopírovania .............27

M
Manuálne prijat’ ..................................................... 15 vytáčanie .............................................. 20

F
Fax, nezávislý posielanie ..............................................12 rušenie telefónnej linky ......................55 vymazanie z pamäte ..........................14 Vysielanie .......................................... 13 zadajte faxovací režim ....................... 12 zo skenovacieho skla .........................12 príjem ....................................................15 F/T doba zvonenie, nastavenie ..........16 Oddialenie zvonenia, nastavenie .......16 Prijímací režim, výber ........................15 problémy ..................................... 45, 46 rušenie telefónnej linky ......................55 Fax, z PC Pozri Príručka užívateľa programov na CD-ROM. ..................................................

N
Nastavenie na diaľku Pozri Príručka užívateľa programov na CD-ROM. .................................................

O
Oddialenie zvonenia, nastavenie ............ 16 Opätovné vytáčanie/Pauza ..................... 21

67

P
Papier typ ...........................................................9 veľkost’ ....................................................9 veľkost’ dokumentu .......................... 5, 12 vkladanie .................................................6 PhotoCapture Center™ CompactFlash® .....................................30 Memory Stick Pro™ ..............................30 Memory Stick ® ......................................30 MultiMediaCard™ .................................30 SecureDigital™ .....................................30 Tlač indexu ............................................31 Tlač obrázkov ........................................32 Tlač s podporou DPOF .........................33 xD-Picture Card™ .................................30 POMOC Správy na displeji používanie tlačidiel menu ...................62 Prehľad ovládacieho panelu ......................3 Preprava stroja .........................................60 Prijímací režim .........................................15 Externý TAD ..........................................15 Fax/Tel ..................................................15 Iba Fax ..................................................15 Manuálne ..............................................15 Pripojenie externého TAD ......................................18 Prispôsobené vlastnosti telefónu na jednej linke ...............................................48 Programovanie vášho stroja ....................62

Riešenie problémov ................................. 45 ak máte problém PhotoCapture Center™ ..................... 49 posielanie faxov ................................ 47 prichádzajúce volania ........................ 48 prijímanie faxov ................................. 47 s tlačou .............................................. 45 skrčený dokument ............................. 53 telefónna linka alebo spojenia ........... 47 tlačenie prijatých faxov ...................... 46 týkajúci sa kopírovania ...................... 48 týkajúci sa skenovania ...................... 48 týkajúci sa softvéru ............................ 49 kvalita tlače ........................................... 58 prípad uviaznutia papiera ..................... 53 skrčený dokument ................................ 53 Správy o chybách na displeji ................ 50 Rýchle vytáčanie ukladanie .............................................. 21

S
Skrčené dokument .............................................. 53 papiere ................................................. 53 Skupiny pre vysielanie ............................. 22 Spotrebné položky ................................... 66 Správy ..................................................... 23 ako tlačit’ .............................................. 23 Denník faxov ........................................ 23 Obdobie denníka ............................... 23 Kontrola prenosu .................................. 23 Nastavenia používateľa ........................ 23 Pomoc .................................................. 23 Zoznam prednastavených čísel ............ 23 Správy o chybách na displeji ................... 50 Atramentová kazeta je prázdna ............ 50 Inic. Nie je možná ................................. 50 Kom. Chyba .......................................... 50 Nebol vložený žiadny papier ................ 51 Nedostatok pamäte .............................. 51 Skenovanie nie je možné ..................... 52 Takmer prázdna ................................... 51 Tlač nie je možná ................................. 52 Zmena nie je možná ............................. 50

R
Režim Fax/Tel Oddialenie zvonenia .............................16 Režim, zadanie Fax ........................................................12 Kópia .....................................................26 PhotoCapture ..........................................3 Skenovanie .............................................3

68

T
TAD (telefónny odkazovač), externý .............................................. 15, 18 nahrávanie OGM ..................................19 prijímací režim ......................................15 pripájanie ..............................................18 Telefónna linka pripojenia ..............................................18 problémy ...............................................47 rušenie ..................................................55 Telefónny odkazovač (TAD) ....................18 pripájanie ..............................................18 Text, vloženie ...........................................63 špeciálne znaky ....................................63 Tlač index .....................................................31 kvality tlače ...........................................58 obrázky ................................................. 32 Pozri Príručka užívateľa programov na CD-ROM. .................................................. prípady uviaznutia papiera ....................53 problémy ........................................ 45, 46 správy ...................................................23

Z
Zásuvné konektory EXT externý telefón ................................... 18 TAD (telefónny odkazovač) ............... 18 Zrušenie opätovného vytáčania čísel v poradí .... 14

E

Ú
Údržba, bežný postup .............................. 56

V
Vysielanie ................................................. 13 nastavenie skupín pre ...........................22 Vytáčanie manual ..................................................20 pauzy ....................................................21 Skupiny ................................................. 13 Vytáčanie podľa mena Rýchle vytáčanie nastavenie podľa miesta ....................21 použitím .............................................20 Skupina, ktorá sa vytáča nastavovanie skupín pre vysielanie ...........................................22 Vyhľadávanie ........................................20 Vysielanie .............................................13 použitím skupín ..................................13

69

Navštívte nás na webovej stránke http://www.brother.com

Tento prístroj je schválený k používaniu iba v krajine, kde bol zakúpený. Miestne pobočky spoločnosti Brother alebo ich díleri poskytnú podporu iba na prístroje, ktoré boli zakúpené v ich krajine.

SVK


				
DOCUMENT INFO
About At ManualsMania we are busy building the largest collection of user manuals and operating instructions. More than 700,000 manuals already available,visit us at http://www.manualsmania.com