Docstoc

Myanmar News Now 8-12-12

Document Sample
Myanmar News Now 8-12-12 Powered By Docstoc
					       အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကင္းက မ္းက်င္မူ ့ေလ့က်င့္ေရး
                   သင္တန္းေက်ာင္းတြင္

                    ဲ
      အဂတိလုိက္စားမ င့္ ေငြေျကးအလြသုံးစားလုပ္မ မ်ားျဖစ္ေပၚေန


ျမန္မာ င္ငံရဲ့ ျဖစ္ေပၚ ျပာင္းလဲတိုးတက္မူနဲ အတူ နုိင္ငံေတာ္ အျကးီအကဲေတြ ဘက္က ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ
ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခိ်န္ ၊ ဒီမုိကေရစီ     လမ္းစဥ္အတုိင္း   အရွိန္မပ်က္သြားေန ၿပီျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အလည္
အလက္အဆင့္မွာ    ရွိကဲ့  ၀န္ထမ္းအျကးီ   အကဲအခ်ိဳ  ့ရဲ  ့အက်င့္စရိုက္ဆိုးေတြ  အဂတိလုိက္စားမ  င့္
ေငြေျကးအလြဲသုံးစားလုပ္မူ ့ျဖစ္ရပ္ ေတြဟာ မရွိသင့္မရွိ ထိုက္ေတာ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္၊

ဒါေပမ   အထက္မွာ ဘာေျပာေျပာ     အလည္အလက္ အဆင့္မွာရွိကဲ့ ၀န္ထမ္းအျကးီ အကဲေတြ တခ်ိဳ ့ရ
ျကားမွာေတာ အဂတိလုိက္စားမ ေတြ၊ ဆရာေမြးတပည္ ့ေမြးေဆာင္ရြက္မူေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မ           အေရအခ်င္း
အားနည္းမူေတြ၊ နိဳင္ငံေတာ္ ဘ႑ာကို ထင္သလို        ေဆာင္ရြက္မူေတြ ကေတာ ့ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအထဲမွာ ရန္ကင္းျမိဳ ့နယ္၊ ကံ  မွာရွိတဲ့ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း ဟာလဲ
ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း      မညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္မူေတြ နဲ ့၀န္ထမ္းေတြ အျကားမွာ နာမည္
ဆိုးထြက္တဲ ့ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသင္တန္းေက်ာင္း    ရဲ့ လက္ရွိ ေက်ာင္းအုပ္ျကီး ျဖစ္သူ အမိ်ဳးသမီးဟာ ၄င္းကိုယ္ကို ဗိုလ္မွုူးျကီးကေတာ္
ဆိုကာ ၀န္ထမ္းမ်ား အေပၚေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံျခင္း       အာက္ေျခ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
ကိစြရပ္မ်ား၊ ဥပမာ အ၀က္ေလ်ာ္ မီးပူတိုက္ ကိစြရပ္မ်ားအား ရုံး သို ့ယူေဆာင္လာကာ ခိုင္းေစျခင္း၊
၄င္းအေနျဖင့္ ၀န္ျကီး၊ ဒု ၀န္ျကီး ညြန္ခ်ဳပ္မ်ား အားပိုင္သည္ လစဥ္ မုန္ ့ဖိုး ဆက္သထားသည္ ဟုအျမဲ ေျပာ
ဆိုိ္ ကာ   ၀န္ထမ္းမ်ား အေပၚ ေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံျခင္း၊ သူနွင မတည္ ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေနရာ
ေျပာင္းပစ္မည္ဟု အစဥ္ျခိမ္း ေခ်ာက္ေျပာ ဆိုျခင္း၊ နွစ္ေပါင္း နွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ျကာသည္ ့အထိ ဒီရာထူးေနရာ
မွာပဲ မေျပာင္းမေရြ. တည္ျမဲစြာ တြယ္ကပ္ ေနနိုင္ျခင္း။

လက္ ရွိေက်ာင္းအုပ္ျကီး တေယာက္     တာ၀န္ယူထားေပမယ္       ၀န္ထမ္းဌာနနဲ ့ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ ့  တာ၀န္
သက္မွက္ခ်က္ လုပ္နညး္္ သက္မွက္ခ်က္မ်ားနွင္ ့ ၀န္ထမ္းဖဲြ ့စည္ပုံအား(အထက္ေအာက္) အေရးမစိုက္ျခင္း၊
 င္ငံေတာ္ ဘ႑ာကိုထင္သလို      ေဆာင္ရြက္ျခင္း စတဲ့ ၀ိေသသေတြ နဲ့ ့ျပည့္စုံတဲ့ သူလဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္   လက္ရွိေက်ာင္းအုပ္  လက္ထက္တြင္      ေခတ္အဆက္ဆက္        သင္တန္းေက်ာင္း    ေက်ာင္းအုပ္
အဆက္ဆက္ ရဲ ့စာရင္း မ်ားေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရျပီး အမွန္တကယ္ စာရင္း နွင့္ မည္သို ့မ်ွတိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးလို ့
မရနူိင္ေအာင္ ဖုံးကြယ္ ခံထားရျခင္း၊

သင္တန္းေက်ာင္းအတြက္ နုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ        တင္ျပေတာင္းခံ ထားေသာ ဘက္ဂ်က္ ေငြေျကး           မ်ားစြာ
ကြာဟစြာျဖင္ ့အ ေပါစားျမန္မာလုပ္ ဂေဟစက္မ်ား၊ သင္တန္းနွင့္လုပ္ငန္းသုံး ကရိယာမ်ားအား ေငြေျကး
  ဲ
အလြသုံးစား လုပ္ကာ ေလ်ာ့နည္း ၀ယ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ နုိင္ငံေတာ္သို့တင္ျပေတာင္းခံ ထားေသာ အမွန္တကယ္
ပုံစံ(specification) နွင့္မကိုက္ညီျခင္း၊ ေငြေျကးတန္ဖိုးမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္း ကြာဟနည္းပါး ေနျခင္း၊ အလုပ္
သမား ဦးစီးဌာန ယခင္ညြန္ခ်ဳပ္ လက္ထက္ ယခင္ ၆ နွစ္တာကာလ ကတည္းက                       ေငြစာရင္းမ်ား
နွင့္ပါတ္သတ္လို ့     ပြင့္လင္းျမင္သာမူ မရွိျခင္း ဌာန ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကို ဂရုမစိုက္ပဲ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျကားမွ ညြန္ျကားေရးမႈူး ဒုတိယညြန္ျကားေရးမႈူး မ်ားကို ေဘးဖယ္          ကာ       ညြန္ခ်ဳပ္
အဆင့္္နွင့္ လက္ေထာက္ ညြန္ျကားေရးမႈူး(သင္တန္းေက်ာင္းေက်ာင္းအုပ္)သာ ေငြေရးေျကးေရး ကိုတိုက္ရုိက္
ျတိက္ကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။

        ဒါ့အျပင္ ယင္   ျဖစ္ရပ္အတြက္ စနစ္တက် ထိမ္းကြပ္မည္          ့ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား သင္တန္း
ေက်ာင္းသ့ို    ့ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးမူမရ င္း၊      ဌာနတြင္   စာရင္းစစ္လဲ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးမူ မ ိျခင္း၊
ပုံမွန္အားျဖင့္ စာရင္းစစ္မ်ား မွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သာအဓိက စစ္ေဆးျပီး အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ရန္ကင္း
  မ္းက်င္မူ. ေလ.က်င္.ေရး သင္တန္း ေက်ာင္း သို ့လာေရာက္စစ္ေဆးမူနည္းပါးျခင္း၊ လာေရာက္ စစ္ေဆးပါ
ကလည္း အေပၚယံသာ စစ္ေဆးျခင္း၊ သင္တန္းနွင့္ လုပ္ငန္းသုံး ကရိယာစာရင္း မ်ားအား အေသးစိက္ အလုပ္ရုံ
အတြင္း၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးမူမရွိျခင္း၊ specification နဲ ့ကိုက္မကိုက္ မစစ္ေဆးနုိင္ျခင္း၊ ယခင္ညြန္ခ်ဳပ္
လက္ထက္      ကတည္းကပင္       ညြန္ျကားေရးမႈူး(    စီမံ)အေန   ျဖင္   ့ရုံးစစ္လုပ္ငန္း  စစ္သင္တန္း
ေက်                                ဲ
      သို ့၀င္ေရာက္စစ္ေဆး ခြင္ ့မရရွိျခင္း တိုကလဲ ေငြေျကး အလြသုံးစားလုပ္မ ့ျဖစ္            မီးေလာင္
ရာေလပင့္ ဆိုသလိုျဖစ္ခဲ့ ရပါတယ္။

လက္ရွိ အေနအထားတြင္လဲ သင္တန္းေက်ာင္းတြ            စတိုသိုေလွာင္ရုံ ဂေဟ အလုပ္       လ်ပ္စစ္အလုပ္ရုံ၊
                                            ဲ
ပိုက္ဆက္ အလုပ္ရုံ၊ စက္မူ အလုပ္ရုံတြင္းရွိ လုပ္ငန္းသုံး ကရိယာစာရင္း မ်ား မွာ မ်ားစြာ အလြသုံးစားျပဳလုပ္
ခံထားရျခင္း၊ ကရိယာစာရင္း မ်ားေဖ်ာက္ဖ်က္ခံ ထားရျခင္း၊ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ သူ မွစတိုသိုေလွာင္ရ၊ုံ ဂေဟ
အလုပ္ ရ၊ုံ လ်ပ္စစ္အလုပ္ရုံ၊ ပိုက္ဆက္ အလုပ္ရုံ၊ စက္မူ အလုပ္ရုံတြင္းရွိ လုပ္ငန္းသုံး ကရိယာစာရင္း မ်ားနွင္.
သင္တန္းေရးရာမ်ားအား ျပင္ပငွားရမ္းသူ (ဥပမာ-သုခစုစံ) စသည္ ့ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ လုပ္ငန္ရွင္မ်ားနွင္ ့
ေပါင္းရုိက္ကာ   လက္သိပ္ထိုး   ငွားရမ္းျခင္း၊  နိဳင္ငံပိုင္သင္  ေက်ာင္း   အေဆာက္အ းကို     အသုံးခ်ကာ
ကိုယ္က်ိဳးရွာျခင္း၊တို ့ကို ေဆာင္ ရြက္ေန ေျကာင္း ျကုံေတြ ့လ်က္ရွိပါတယ္၊။
ဒါ့ေျကာင့္  အခုလို  နုိင္ငံေတာ္ရဲ့  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမွာ  ဒီလိုအက်င့္ဆိုးအက်င့္ပ်က္မရုိးသားေသာ
ေက်ာင္းအုပ္ကဲ့သို ့ စီမံ၀န္ထမ္းအရာထမ္း      မ်ိဳးေတြကိုထိေရာက္စြာ  အေရး ယူေဆာင္ရြက္ ရန္လိုအပ္
ေနျပီျဖစ္ ေျကာင္း နဲ   ့ျပည္သူဘ႑ာေငြ (နိဳင္ငံေတာ္ဘ႑ာ)ကို ထင္သလို ေရာ့ရိေရာ့ရဲ       ေဆာင္ရြက္
မူေတြကို   ထိေရာက္စြာ   ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး    အေရး  ယူသင္.ေျကာင္း  ျပည္သူတရပ္လု့ံး၊    media
ေတြ တာ၀န္ရွိသူ အျကီးအကဲေတြ အာလုံးသိရွိေအာင္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

အ                    အ    မ     အဂတိလုိက္စားမ ေစာင့္ျကည့္ေရး
ကြန္ယတ္(corruptionwatchunit)နွင့္ ၀န္ထမ္းအခြင့္ အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္ ေရးေကာ္မတီ(GERPC)
မွေပးပို ့သည္။

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4432
posted:8/12/2012
language:
pages:3