Docstoc

เทคนิคการปรับแต่ง windows xp

Document Sample
เทคนิคการปรับแต่ง windows xp Powered By Docstoc
					
  เทคนิคการปรับแตง windows xp ใหทํางานเร็วขึ้น


   เทคนิคตอไปนี้ควรทําดวยความระมัดระวัง และ เฉพาะผูที่มีความชํานาญเทานั้น กอนจะทําการแกไขควรทําการสํารองในสวนของ
   Registry ไวก อนเพื่อปองกัน ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได

   shutdown เร็วขึ้นใหทําดังนี้ครับ

   1. เขาไปที่คีย HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControl
   2. ดับเบิลคลิกที่ WaitToKillServiceTimeout
   3. แกคา Value data เปน 1
   4. เขาไปที่คีย HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop
   5. ดับเบิลคลิกที่ AutoEndTasks แกค า Value data เปน 1
   6. ดับเบิลคลิกที่ HungAppTimeout แกคา Value data เปน 1
   7. ดับเบิลคลิกที่ WaitToKillAppTimeout แกคา Value data เปน 1


   แตรูสึกวาตอนเปด เครื่องมันไมค อยจําคาตางๆที่เราตั้งไว(บางอยาง) ตอนกอนปดเครื่องครับผมเจอมาเองไมรูทานอื่น เปนไหมแตชวยได
   เยอะครับสวนอันอื่นลองดูขางลางตอครับ

   เพิ่มความเร็วดวยการจัดคิวให IRQ

          ี
   1. เขาไปที่คย HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlPriorityControl
   2. คลิกขวาที่ PriorityControl แลวเลือก New --> DWORD
   3. พิมพชื่อวา IRQ8Priority
   4. ดับเบิลคลิกที่ IRQ8Priority
   5. แกคา Value data เปน 1
   6. คลิก OK แลวบูต เครื่องใหม

   จูนหนวยความจําสําหรับงานตางๆ

   1. เขาไปที่คีย HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession
   ManagerMemory Management
   2. ดับเบิลคลิกที่ LargeSystemCache
   3. แกคา Value data เปน 1
   4. คลิก OK

   เพิ่มบัฟเฟอรใหคียบอรดและเมาส

         ่
   1. เขาไปทีค ีย HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesKbdclassParameters
   2. ดับเบิลคลิกที่ KeyboardDataQueueSize
   3. แกคา Value data เปน 100
   4. แลวเลือกเปน Decimal
5. คลิก OK
6. เขาไปที่คีย HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesMouclassParameters 7.
ดับเบิลคลิกที่ MouseDataQueueSize
8. แกคา Value data เปน 100
9. แลวเลือกเปน Decimal
10 คลิก OK

ลบขอมูลใน Page File หลังปดเครื่องแลว

โดยปกติ Windows จะไมลบ Page File หลังขากที่ปด โปรแกรมหรือ Windows นั่นหมายความวา ถาเราใชงานเครื่องมากๆ
อาจจะทําใหเครื่องชาลงได

1. เขาไปที่คีย HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession ManagerMemory
Management
2. ดับเบิลคลิกที่ ClearPageFileAtShutdown
3. พิมพคา 1 ลงไปใน Value data
4. คลิก OK แลวบูต เครื่องใหม

เพิ่มความเร็วใหกับเมนู Start
โดยเปลี่ยนแปลงคาในรีจิสตรี้ HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/MenuShowDelay จากคาปกติ
คือ 400 ใหเปนคาที่นอยลง เชน 40 หรือ 0

ปรับความเร็วโดยเพิ่มประสิทธิาพให CPU XP

เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหซีพียูโดยปรับขนาดของ Cash L2 ที่เหมาะสมในซีพียูด ูการปรับดังนี้

1. คลิกที่ Start
2. เลือกแถบรายการ Run
3. ที่ช อง Open พิมพคําวา regedit แลวคลิกปุม OK
4. เขาไปปรับแตงที่ HKEY_LOCAL_MACHINSYSTEMCurrentControlSetControlSession
ManagerMemory Management
5. ที่หนาตางดานบนขวา ใหคลิกที่ SecondLevlData...
6. เลือกรายการ Modify
7. จะปรากฎหนาตาง Edit DWORD Value
8. ที่กรอบรายการ Base : คลิกเมาสที่ Decimal ( ใสตัวเลขธรรมดา)
9. ที่กรอบรายการ Value data : ใสคาไป 125 (ดูไดจากคูมือเมนบอรดและซีพ ียูบางรุน อาจเปน Cash L2 ขนาด 256 หรือ
512)
10. คลิก OK

ติดจรวดเลนอินเตอรเน็ตใหกับWindows XP
การใชงานอินตอรเน็ตบางครั้งจะชาหรือเร็วขึ้น อยูกับสวนประกอบหลายดานเราก็ พยายามหาหนทางปรับแตงใหถูกใจ และถูกเงิน วิธีน ี้
เปน อีกวิธ ีที่ทําใหการทองอินเตอรเน็ตไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
1. คลิกที่ปุม Start
2. เลือกที่แถบรายการ Run
3. ที่ช อง Open พิมพคําวา gpedit.msc แลวคลิก OK
4. จะแสดงหนาตางของการปรับแตง Group Policy
5. ที่ Computer Configaration เลือกแถบ Administrative Templates
6. หัวขอ Network เลือกที่ QoS Packet Scheduler
7. มองหนาตางดานขวามือ ใหด ับเบิ้ลคลิกที่ Limit reservable bandwidth
8. จะปรากฎกรอบหนาตางใหม Limit reservable bandwidth Properties
9. เลือกแถบ Setting คลิกที่ช อง Enable
10. ในชอง bandwidth limit (%) : ปรับคาเปน 0
11. คลิก OK เพื่อยืนยันการใชงาน

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:27
posted:8/11/2012
language:Thai
pages:3
Description: technology of mobilephone