Windows 7 Black Screen by speedtotp

VIEWS: 147 PAGES: 2

More Info
									Windows 7 Black Screen แกปญหาอาการจอมืดของวินโดว 7
ผูใชคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการWindows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 อาจจะประสบกับปญ หาเกิดจอ
ดํา (Black screen) หลังจากสกรีนเซฟเวอรทํางาน โดยไมโครซอฟทไดออกมายืน ยันปญหาดังกลาวนี้แลวพรอมชี้แจงรายละเอียด
วาปญหานี้จะเกิดขึ้น ในกรณีม ีเงื่อนไขดังนี้

กรณีที่ 1
- บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 และเปด ใชงานสกรีนเซฟเวอร
- เปด ใชงานอ็อปชัน On resume, display logon screen ของสกรีน เซฟเวอร
- มีการตั้งเวลาอ็อปชัน Turn off the display และ Put the computer to sleep ของ Power Options
เทากัน และเวลาที่ตั้งนั้นนานกวาเวลาที่ตั้งใหส กรีนเซฟเวอรทํางาน
- เมื่อผานคาเวลาสําหรับ Turn off the display ทําใหจอภาพปดตัวเองโดยอัตโนมัติ

กรณีที่ 2
- บนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ใช Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 และเปด ใชงานสกรีนเซฟ
เวอร
- มีการเปดใชงานอ็อปชัน On resume, display logon screen ของสกรีน เซฟเวอร
- หลังจากสกรีนเซฟเวอรทํางานผูใชทําการปด หนาจอเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา

ในทั้ง 2 กรณีคอมพิวเตอรจะยังคงรัน อยู แตจะไมส ามารถทําการเปด หนาจอโดยใชคียบอรด ได และอาจจะไมส ามารถเปดหนาจอได
จนกวาจะทําการบังคับรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ: เมื่อทําการตั้งเวลาอ็อปชัน Turn off the display นอยกวา 10 นาที คา Turn off the display option
automatically จะเปลี่ยนเปนคาที่ทําใหคอมพิวเตอรส ลีป(Sleep)

สาเหตุ:
ปญหาดังกลาวนี้เกิด จากการทํางานที่ไมส ัมพันธกันระหวางเธรดของ CSRSS และของ WinLogon
วิธีการแกไข:
                 ู
ไมโครซอฟทออกฮอตฟกซเพื่อใหผใช Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ที่ประสบปญหาตามที่อธิบาย
ดานบนใชแกปญหาแลว โดยสามารถดาวนโหลดไดที่ Hotfix (KB976427)อยางไรก็ตาม ไมโครซอฟทไดแนะนําใหผูใชทํา
การติดตั้งฮ็อตฟกซตัวนี้เฉพาะบนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีปญหาตามที่อธิบายดานบนเทานั้นเนื่องจากฮ็อตฟกซนี้ยังตองทดสอบการทํางาน
เพิ่ม เติมและจะรวมอยูในเซอรวิสแพ็ค (Service Pack) ที่จะออกในอนาคต

ที่ม า Thai Windows Administrator Blog และ การสนุนสนุนของ Mircrosoftแตการแกไขปญหาจะไมส ามารถทําไดเลย หาก Computer ไมสามารถเขาใชงานวินโดวได เพราะฉะนั้นการแกไข
ตองใชวิธีการดังตอไปนี้ครับ

หากยังเปดหนาตาง Windows Task Manager ไดตามปกติ

   1. ใหทําการรีสตารทเครื่อง
   2. ลอคอินเขาใชงานวินโดว รอใหขึ้นหนาจอBlack screen
   3. ตรวจเช็คใหแนใจวาไดทําการตออินเตอรเน็ตอยู
   4. กด Ctrl-Alt-Del
   5. เลือกที่ Stat Task Manager
   6. คลิกที่แท็ป Applications
   7. เลือก New Task
   8. พิมพ " C:\program Files\internet Explorer\iexplore.exe" และเขาไปดาวนโหลดตัว
    แกไขที่ http://info.prevx.com/download.asp?GRAB=BLACKSCREENFIX
   9. โหลดโปรแกรมฟก Black Screen แลวทําการรัน โปรแกรมฟกไดเลย
   10.      หลังจากรันโปรแกรมเสร็จเรียบรอยใหทําการรีสตารทเครื่อง ก็จะสามารถเขาใชงาน วิน โดว ไดปกติ

แตถาเครื่องติดไวรัส และไมสามารถเปดหนาตาง Task Manager ไดละ ??

   1. ใหทําการรีสตารทเครื่อง
   2. กด F8 เพื่อเขาหนาตาง Windows Advanced Option Menu
   3. เลือก Safe Mode With Command Prompt
   4. ที่หนาตาง Command พิมพ explore.exe
   5. จะสามารถเขาใชงานหนาตาง Explore ได หลังจากนั้นก็ทําการกําจัดไวรัสที่บลอคไมใหเขาใชงานในสวนของTask
    Manager Download ที่น ี่
   6. แกไวรัสเสร็จแลวตอจากนี้ก ็สามารถใชวิธีการแบบแรกไดเลยครับ

หมายเหตุ อีกวิธีหนึ่งที่สามารถแกไขไดคื

								
To top