Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

52bet_shean_paleo by wanghonghx

VIEWS: 2 PAGES: 45

									                                         ‫תקציר‬

‫המחקר הנוכחי משלב נתונים גיאולוגים, מורפולוגים, גיאופיסים, ארכיאולוגים ופאלוסייסמים לצורך‬
                      ‫הערכת סיכוני רעידות האדמה באזור עמק בית שאן.‬
‫עמק בית שאן נמצא בין שתי מערכות גזירה גדולות: מערכת שברי השוליים של הגילבוע במערב וצפון‬
‫מערב ומערכת שברי השוליים המערביים של בקע ים המלח במזרח. את התוואי של שבר השוליים‬
‫המערבי של בקע ים המלח מלווה מערכת מתלולים שגבהה 05-02 מ', המהווה את הגבול המורפולוגי‬
                              ‫בין עמק בית שאן ועמק הירדן.‬
‫עמק בית שאן החל להתפתח במיוקן כחלק ממערכת השקעים הטקטוניים של עמקי חרוד ויזרעאל.‬
‫עובי המילוי בעמק בית שאן הנו כ- 009-005 מ', בעוד שבבקעת הירדן ממזרח לשבר השוליים של‬
                ‫הבקע, העובי גדול יותר ומגיע ככל הנראה למספר קילומטרים.‬
‫המבנה המורפולוגי הנוכחי של אזור בית שאן עוצב ברובו בפליוקן לאחר התפרצות בזלת הכיסוי‬
‫כאשר בלוק הגלבוע הורם בשיעור של 008-005 מ' ביחס לעמקי בית שאן והירדן. תקופת הפעילות‬
‫הטקטונית הנמרצת נמשכה כ- 2 מיליון שנה, וכבר בתחילת הפלייסטוקן נוצר ש"מ בין הנחלים‬
‫המנקזים את הגילבוע לבסיס הניקוז בעמק בית שאן. במשך רוב תקופת הפלייסטוקן היה עמק בית‬
          ‫שאן יציב ולכן הצטבר בו חתך דק של סדימנטים פלוביאליים מעל בזלת הכיסוי‬
‫לקראת סוף תקופת הפלייסטוקן, הורבד על פני כל עמק בית שאן חתך עבה )עד 07 מ'( של טופות‬
‫שמקורו במערכת נביעות לאורך שברי השוליים של הגלבוע. גיל החלק העליון של חתך הטופות מקביל‬
                   ‫לזה של תצורת ליסן ויתכן שחלקו התחתון אף קדום יותר.‬
‫חתך הטופות שיצר משטח רציף, שווה גובה על פני העמק, הועתק בשיעור של 06-05 מ' לאחר הרבדתו‬
‫עקב פעילות טקטונית לאורך שברי השוליים של הבקע. הפעילות הטקטונית היתה מלווה בהטייה‬
‫מערבה של הבלוקים משני עברי שברי השוליים: עמק בית שאן במערב ועמק הירדן במזרח. עקב כך‬
‫נחסמו הנחלים המנקזים את הגילבוע מזרחה והוטו צפונה אל נחל חרוד. גם על גבי הבלוק המזרחי‬
‫התפתחה מערכת ניקוז שזרמה מערבה מאזור הירדן אל רגלי המתלולים של שברי השוליים. מערכת‬
‫ניקוז זאת ננטשה מאוחר יותר עקב הטיה מזרחה של הבלוק המזרחי, אך עדיין ניתן להבחין בה‬
                               ‫בתצלומי אויר משנת 5491.‬
‫מחקר פאלאוסייסמי שנעשה על אחד השברים של מערכת שברי השוליים מצפון לתל רחוב, חשף‬
‫מתלול שבר שגבהו כ- 3 מ' מכוסה ברצף סדימנטים וקרקעות המכילים שברי כלי חרס. שיעור ההסטה‬
‫האנכי המצטבר לפני יצירת המתלול היה כ- 03 מ' והוא לווה בגידוע של חתך הטופות משני עברי‬
                                         ‫השבר.‬
‫המתלול הנוכחי נוצר על ידי שני ארועים טקטוניים סמוכים שכל אחד מהם לווה בהסטה אנכית של כ-‬
‫5.1 מ' האופיינית לרעידות אדמה במגניטודה של כ- 5.6. הרעידה הראשונה ארעה במאה השביעית‬
‫לפני הספירה והשניה במאה השישית לפני הספירה. החתך של הקולוביום המכסה את מתלול השבר‬
‫נסדק בארוע סייסמי צעיר שגילו אינו ידוע, אך יתכן שהוא קשור לרעידה משנת 947 לספירה‬
‫שהחריבה את בית שאן. נראה שרעידות אלה הו שגרמו להטיה דרומה של חלקו התחתון של תל רחוב,‬
                 ‫שהתרחשה לאחר שהתל ננטש במאה השמינית לפני הספירה.‬
‫תוצאות המחקר הנוכחי מצביעות על כך ששבר השוליים המערבי של בקע ים המלח הנו שבר פעיל‬
‫הרעידה האחרונה לאורכו ארעה לפני‬   ‫ובעל פוטנציאל ליצירת רעידות אדמה במגניטודה של 5.6‬
‫כ- 0062 שנה ולמרות שאין בידינו נתונים ישירים על תדירות רעידות האדמה המאפיינות את השבר,‬
‫(. התוואי של השבר‬      ‫ניתן להעריך כי תקופה זאת ארוכה יחסית ומייצגת פער סייסמי )‬
‫עובר מתחת לעיר בית שאן ולקיבוץ עין הנציב ובקרבת ישובים נוספים בבקעת בית שאן ולכן יש‬
              ‫להעריך מחדש את הסיכון הסייסמי באזור זה לאור ממצאי המחקר.‬
     Sea                    Hula
    ean
                          Valley
   an
 err
 dit
Me
                         Lake
                         Kinneret|
                 Lower Galilee
        Carm
          el Mt

               Yi
                zre
                ’el
             .


                 Va
                  lle
                    y
                                 Western marginal fault
                                    of the DSR   Dead Sea Rift
                                             (DSR)
                                    Eastern Galilee

                           Ha
                             rod
                                Val
                                  ley

                                                                    N
                                                             t
                                                            Dead Sea Faul


                                       Bet Shean
                                                    Jordan Valley
                                                                    A
                                        Bet Shean Valley
                         Gilbo’a Mt.
                                                                    D
                                                 Tel Rehov
                                                                    R
                                                                    O
                                                                    J
?
    Shear zone

    Spring

    Stream


  0      5 km
Fig. 3: The tufa exposure in Rehov Quarry. The horizontal beddings are marked on the photo.
                                                 ‘En
                                                hanaziv


   N
                                        Bet She’an
        Gilboa’
                                                 n Fault
        Mountain
                                                         Kefar
                                               Bet She’a
               |||
                                                         Ruppin
                 |||
                                                              Jordan River
                   ||
                    ||
                 b
                      ||
                       ||
                         ||
                          ||
                            ||
                             ||
                               |
             ||
               |                                             Tel
                                            Rehov
                                               ult
                 b
     at                                  Rehov
                                               Rehov Fa
   Aved p
   Grou
         us
                                 b
      t Scop
   Mounp
   Grou

                                   Bira Fm.
           Hordos Fm.
                                          Tufa (Bet She’an Fm.)  Lisan Fm
 Fig. 4: A cartoon illustrating the regional structure and morphology of the Bet She’an area.
                                        9
                   BET SHE’AN


                          40-50 m
Fig. 5: The morphologic scarp east of Bet She’an.
                       GP-5037
                      GP-5036


                               Fig. 6: The surface scarp system and
                               the subsurface trace of the marginal
                               fault of the DSR as detected in
                               geophysical surveys by Gardosh and
                               Bruner, 1998 and Bruner et al., 2002
                               (delineated in yellow). The traces of
                               seismic lines GP-5036 and GP-5037
                               are marked on the air photo.

                       11
             Trench TR-1
Fig. 7: Seismic line GP-5036. Note the lack of seismic reflectors on the eastern side
    of the main fault.
Fig.8: Seismic line GP-5037
                    12
   -W-                                                             -E-
         Swamp       Tel Rehov    Bet She’an Fault
13
                                                                     Jordan River
               Rehov Fault
                             Spring       Escarpment       Ephemeral Stream  Flow direction   Fig. 9: The ancient drainage systems on both sides of the marginal fault, marked on air-photos from 1945.
      The western system was still active when the photos were taken.
                                   Bet S
                                      he
                                    ’an F
                                       ault
                                                N
                  Lower mound
Faults
              Fault detected by the Seismic Survey

              Seismic line
     Fig. 10: A subsurface map of the tufa block which underlies Tel Rehov. The faults are
         reconstructed from the seismic survey (for more information see Zilberman et al., 2002).
                          16
    Lower mound              Upper mound
  Fig. 13
       Fig. 11: Tel Rehov. An eastward view.
N
                        Tel Rehov
  Fig. 12: A detailed map of Tel Rehov (from Mazar, 1999).
       The seismic lines are marked on the map.

                17
   10th-9th Centuries B.C.E.
13th Century B.C.E.

  Tufa
                    Fig. 13: The archaeological
                    sequence of the lower mound. The
                    white line marked the top of the
                    underlying tufa.
                       Fig. 14: The tilted part of the
                       lower mound. A northward view
                       from the upper mound. The
                       dotted line runs along the
                       boundary between the two parts
                       of the tel.                 18
                                       N
                   Upper Block                   Lower Block
Fig. 15: The trench TR-1. A westward view from the site of the main marginal fault.
                              Tu
                               fa


                         ium
                        uv
                     C oll
                       Shear Zone

             Tufa


Fig. 16: The scarp of the fault exposed in the trench. The line separates between the
     tufa and the overlying young sediments.                       23
                                                                         iu   m
                                                                      ll uv
                                                                   Co                         Tufa
   Fig. 17: Fractures crossing the young sequence.m
0
                                                                                (m)
                                                                               10056              (c)
1                                                                                X
                                                                                               40
                                                                                               X

                                                                                   (m)
                                                                                  8350
2                                                                                    X

                                                                          (m)
                                                                        X 7560
                                                  (s)
                                                 5282
3                                                 X
                                                           (s)
                                                                              om
                                           X               3277               Bott
                                                                        n ch
                                           7882              X

                                                                      Tre
                                           (m)
4

                                               (c)
                     (s)                              X
             (c)                               2843
5           2614 Bp
                    4482 Bp
                     X                                 64.5
             X                                          U/Th
                                     (c)
                     (c)              2963
                    3222 Bp    X          X

6                           X
                                 X
                               2706 Bp
                          2856 Bp    (c)
                 32+2.5
                  _         (c)

                                                         ottom
                 U/Th

7                                                n    ch B
                                               Tre

8
  16  15    14       13       12     11         10     9        8       7  6   5     4       3      2  1   0  m

                                                                                         (c) Charcoal
       Unit 3               Unit 1         32+2.5  Uranium Series Age               Tufa Fragments           Fracture
                                                                                        (m) Melanopsis
                                     _


                                     U/Th       Unit 2               Tufa          X    Radio Carbon Age                Oncolites                    (s) Snail


  Fig. 18: The log of trench TR-1.


                                                          26
                       Age (y)
          0      2000  4000       6000           8000        10000
       0


       0.5


       1


       1.5
                         y = 0.0005x - 0.7259
                           R2 = 0.8257
       2
Height (m)
       2.5


       3


            Carbon
       3.5
            M
            S
       4    all
            Poly. (all)
            Linear (all)
       4.5                    y = 2E-11x3 - 3E-07x2 + 0.0021x - 3.3835
                                    R2 = 0.8368

       5
                                         a                                         b
                                         c                                         d
                                         e
Fig. 20: Reconstruction of the main tectonic events along the fault exposed in trench TR-1.

   a. Deposition of the upper part of the tufa sequence (20-30 ka)
   b. Displacement of the sequence accompanied by truncation of the upper block.
    (between 20-30 ka and 2700 Y.B.P.)
   c. Displacement of about 1.5 m (around 2700 Y.B.P.)
   d. Deposition of colluvium (colluvium 1)
   e. Development of incipient soil during a short stable period.

                       32
                                   f
                                   g
                                   h
Fig. 20: con.

f. Displacement of about 1.5 m (around 2600 YBP).
g. Deposition of colluvium (colluvium 2).
h. Deposition of the upper unit. Fracturing of the entire sequence.
                33

								
To top