Chief of Education Land by HC120809154711

VIEWS: 6 PAGES: 10

									   ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)
   ของนายสาโรช โนนศรีชัย ตาแหน่ง นักวิชาการที่ดินชานาญการพิเศษ สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
   ่ ั
งานทีรบผิดชอบตามข้             ้ ั
                   ตัวชีวด           น้าหนั  เกณฑ์การให้คะแน            ่
                                               เป้าหมาย/คาอธิบายเพิมเติม        หลักฐานประกอ
     อตกลง                            ก      น                          บการพิจารณา
                                 (ร้อยล
                                   ะ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :
การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ
   ิ ้
๑. มิตดานประสิทธิผล
๑.๑.การเร่งรัดงานค้าง  -                     ๒๐   ๑  ๒  ๓ ๔  ๕   ง า น ค้ า ง ก า ร อ อ ก น ส ล .    -บั ญ ชี ง านค้ า ง
การออก นสล.       ระดับความสาเร็จในการแก้ไข                      ห   ม    า    ย    ถึ  ง  แผนการเร่ ง รั ด
            ปั ญ ห า ง า น ค้ า ง                        งานที่อยู่ระหว่างการพิจารณา       และผลการเร่งรั
            การออก นสล.                             ด า เ นิ น ก า ร             ด ง า น ค้ า ง
            ๑ คะแนน =        ระดั บ ที่ ๑ :               เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดล      นสล.ของสานัก
            ไม่ มี บั ญชี ข้ อ มูล งานค้ า ง นสล.                งนาม                   งานที่ดิน
            ทั้งหมด                                    บั ญ ชี ข้ อ มู ล งานค้ า ง
            ๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ :                        ห   ม    า    ย    ถึ  ง
            มีบัญชีข้อมูลงานค้างและมีแผน                     บัญชีข้อมูลงานค้างที่สานักงา
            การเร่งรัดงานค้าง นสล.                        น ที่ ดิ น จั ด ท า ขึ้ น เ อ ง
                                               สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
            ๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ :                        ค    ว    บ      คุ   ม
            มีบัญชีฯ มีแผนฯ                           และติดตามผลการเร่งรัดงานค้
            และมีผลการเร่งรัดงานค้างไม่เกิ                    าง
น ๖๐%                ผลการเร่ ง รั ด งานค้ า ง
                หมายถึง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ :
                -
มีบัญชีฯ มีแผนฯ
                งานที่ได้เสนอผู้ว่าราชการจังห
และมีผลการเร่งรัดงานค้าง
                วัดลงนามแล้ว
๘๐%
                -
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ :     งานที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
มีบัญชีฯ            ของศาล
มีแผนฯและมีผลการเร่งรัดงานค้
                -
าง ๑๐๐% หรือไม่มีงานค้าง    งานที่ได้มีการแจ้งและอยู่ระหว่
                างการพิจารณาของหน่วยงาน
                อื่ น  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
                หรือคณะกรรมการที่ได้มีการแ
                ต่งตั้งตามกฎ / ระเบียบ /คาสั่ง
                -
                งานที่ได้มีการแจ้งเตือนผู้ขอแ
                ต่ ผู้ ข อ ไ ม่ ม า ด า เ นิ น ก า ร
                ได้มี การจาหน่า ยออกจากบั ญ
                ชีงานค้างแล้ว
                - งานที่ผู้ขอมายื่นคาขอยกเลิก
                ห      รื    อ     ที่
                เจ้าพนักงานที่ดินสั่งยกเลิกเรื่อง
                -
                งานที่อยู่ระหว่างการรอผู้ขอแ
                                      ละคู่กรณีมาทาการสอบสวนเพิ่
                                      มเติม
                                      - งานระหว่างประกาศ
                           -๒-
   ่ ั
งานทีรบผิดชอบตาม            ้ ั
                 ตัวชีวด                            ่
                         น้าหนั เกณฑ์การให้คะแน เป้าหมาย/คาอธิบายเพิมเติม    หลักฐานประกอ
    ข้อตกลง                   ก     น                    บการพิจารณา
                         (ร้อยล
                          ะ)
๑.๒.ด้านการขับเคลื่อ -               ๒๐  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ -                  -
นระบบการตรวจราช ระดับความสาเร็จของการดาเนินง              เก็บจากรายงานผลการดาเนิน    แผนการตรวจรา
การ         านตามแผนการตรวจราชการขอ              งานระดั บ         ๑–๕  ชการ/รายงานผ
           งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด             ที่สานักงานที่ดินจังหวัดสาขา  ลการตรวจ
                                    /
           ๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ :               ส่วนแยก/อาเภอรายงานให้จั
           มีการจัดทาแผนการตรวจราชการ             งหวัดเพื่อรายงานกรมที่ดินท
           ๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ :               ราบ
           มีการอนุมัติแผนการตรวจราชกา
           ร
           ๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ :
           มีการนาแผนการตรวจราชการไป
           ปฏิบัติอย่างครบถ้วน
           ๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ :
           มีการรายงานผลการตรวจราชการ
           ตามแผนฯ
           ๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ :
          มีการประเมินผลการตรวจราชการ
          ตามแผนฯ
๒.มิติด้านคุณภาพ
๒.๑.การพิจารณาออ  -                 ๑๕  ๑ ๒  ๓  ๔  ๕  -                     -
กใบอนุญาตจัดสรรภ  ร้อยละของการพิจารณาออกใบอ                จานวนคาขออนุญาตจัดสรร           บัญชีต่อเลขที่ใบ
ายในเวลามาตรฐาน  นุญาตจัดสรรที่ดินที่ดาเนินการเส             ที่ดินที่ดาเนินการเสร็จทั้งสิ้น      อนุญาต/บัญชีรับ
          ร็จภายในเวลามาตรฐาน                   ............ ราย             คาขออนุญาตจัด
                                      -                     สรร
          ๑     คะแนน      =
                                      จานวนใบอนุญาตจัดสรรที่ส
          ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในเว
                                      ามารถออกให้ แก่ ผู้ข อได้ภ า
          ลามาตรฐาน ไม่เกิน ๕๐ %                  ยในระยะเวลาที่กาหนดตาม
          ๒     คะแนน      =               ร ะ เ บี ย บ ฯ ทั้ ง สิ้ น ............
          ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในเว               ราย
          ลามาตรฐาน ๖๐ %                      (................%
          ๓     คะแนน      =               ของงานที่ดาเนินการเสร็จทั้ง
          ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในเว               สิ้น)

          ลามาตรฐาน ๗๐ %
          ๔     คะแนน      =
          ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในเว
          ลามาตรฐาน ๘๐ %
          ๕     คะแนน      =
          ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในเว
            ลามาตรฐาน ๙๐ % ขึ้นไป
                                -๓-
   ่ ั
งานทีรบผิดชอบตามข้            ้ ั
                   ตัวชีวด         น้าหนั เกณฑ์การให้คะแ            ่
                                           เป้าหมาย/คาอธิบายเพิมเติม    หลักฐานประกอ
     อตกลง                          ก    นน                      บการพิจารณา
                               (ร้อยล
                                 ะ)
            -                    ๑๕  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๒.๒.การพิจารณางาน   ร้อยละของปริมาณงานอันเกี่ยวกั                 -               -
   ่
อันเกียวกับการดาเนิน  บการดาเนินการตามคาสั่งทางปก                  จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการเ บัญชีควบคุมงาน
      ่
การตามคาสังทางปกค   ครอง วิ นั ย ละเมิ ด หรื อ คดี ค วาม              สร็จทั้งสิ้น ............ ราย
รอง วินยั       ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จตามกา
                                           -
ละเมิดหรือคดีความ   หนดเวลา
                                           จานวนเรื่องที่สามารถดาเนิน
ภายในกาหนดเวลา
            ๑     คะแนน      =                  การเสร็จภายในระยะเวลาที่
            ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในกา                  กาหนด ทั้งสิ้น............ ราย
            หนดเวลา ไม่เกิน ๕๐ %                      (................%
            ๒     คะแนน      =                  ของงานที่ดาเนินการเสร็จทั้ง
            ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในกา                  สิ้น)

            หนดเวลา ๖๐ %
            ๓     คะแนน      =
            ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในกา
            หนดเวลา ๗๐ %
            ๔      คะแนน        =
             ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในกา
             หนดเวลา ๘๐ %
             ๕     คะแนน      =
             ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในกา
             หนดเวลา ๙๐ % ขึ้นไป
๓.มิตดานประสิทธิภาพ
    ิ ้        -                   ๑๐  ๑ ๒ ๓ ๔  ๕
๓.๑.การดาเนินงานตา    ระดับความสาเร็จในการดาเนินงา
มโครงการบริหารจัด ก   นตามโครงการบริหารจัดการการ
ารการใช้ประโยชน์ใน    ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประ
ที่ดิน สาธารณประโยช   โ ย ช น์ ที่ มี ก า ร บุ ก รุ ก
น์ที่มีการ   บุก รุก   ่
             เพือขจัดความยากจนและพัฒนาช
เพื่อขจัดความยากจนแ   นบท
ละพัฒนาชนบท
             ๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ :
                         ิ
             เสนอโครงการฯให้ผวจ.อนุมัต/ขอ
             รับการจัดสรรงบประมาณไปยังกร
             มที่ดิน
             ๒ คะแนน= ระดับที่ ๒ :
                       ่
             มีการรังวัดจัดแปลงทีดิน
             ๓ คะแนน    =   ระดั บ ที่ ๓ :
             ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ
             เพื่อพิจารณา
             ๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ :
           เสนอหนังสืออนุญาตให้ผู้ว่าราชก
           ารจังหวัดลงนาม
           ๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ :
           แจกหนังสืออนุญาตฯ
                             -๔-
    ่ ั
 งานทีรบผิดชอบตาม            ้ ั
                  ตัวชีวด      น้าหนั เกณฑ์การให้คะแ             ่
                                        เป้าหมาย/คาอธิบายเพิมเติม    หลักฐานประก
    ข้อตกลง                     ก    นน                      อบการพิจารณ
                           (ร้อยล                             า
                             ะ)
๓.๒.          -                ๑๐  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดิน    -
ด้านการบริหารจัดกา ระดับความสาเร็จของการบริหารจั              ไม่รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ  บัญชีควบคุมงา
ร           ด     ก     า   ร            พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่       น
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์                -              ้
                                           ดาเนินการจนได้ขอยุติ
                                      ได้แก่
            ๑ คะแนน = ระดับที่ ๑:                ๑. เรื่องที่ดาเนินการแล้ว
            ไม่มีการดาเนินการใดๆ                 ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง
                                      ทั้งหมด
            ๒ คะแนน = ระดับที่ ๒:                         ู้
                                      และได้แจ้งให้ผร้องทราบ
            ดาเนินการจนได้ข้อยุติไม่เกิน                   ่
                                      ๒. เรื่องทีดาเนินการแล้ว
            ๔๐% ของจานวนเรื่องทั้งหมด              ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง
            ๓ คะแนน = ระดับที่ ๓:                บางส่วนหรือได้บรรเทาเยียวยา
            ดาเนินการจนได้ข้อยุติไม่เกิน             ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้อ
            ๖๐% ของจานวนเรื่องทั้งหมด              งตามความเหมาะสมและได้แจ้ง
            คะแนน = ระดับที่ ๔:                 ให้ผู้ร้องทราบ
                                      ๓. เรื่องที่ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ      แต่ไม่ได้ตามความ
ไม่เกิน ๘๐%           ประสงค์ของผู้ร้อง (เช่น
ของจานวนเรื่องทั้งหมด      พ้นวิสัยดาเนินการ)
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕:      และได้ชี้แจงทาความเข้าใจกับ
ดาเนินการจนได้ข้อยุติเกิน ๘๐%  ผู้ร้อง
ของจานวนเรื่องทั้งหมด      ๔.เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเ
                พื่อทราบ
                หรือดาเนินการตามอานาจหน้า
                ที่แล้วและได้แจ้งให้
                ผู้ร้องทราบหน่วยงานที่รับดูแลเ
                รื่องต่อ
                ๕.
                เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจาร
                ณา หรือรวมเรื่องเช่น
                บัตรสนเท่ห์
                เรื่องที่อยู่ในกระบวนการทางศ
                าล
                เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มี
                หลักฐาน
                         ู้
                และได้แจ้งให้ผร้องทราบตามค
                วรแก่กรณี
                ๖.
                เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัย
                ดาเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่ว
                ยงานได้ดาเนินการอยูแล้ว ่
                                           ๗.
                                           กรณีที่เป็นการเสนอข้อคิดเห็น
                                           ที่มีผลต่อส่วนรวม
                                           ให้หน่วยงานประมวลข้อมูลและ
                                           เสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อ
                                           ผู้บริหาร
                                -๕-
   ่ ั
งานทีรบผิดชอบตาม               ้ ั
                     ตัวชีวด      น้าหนั เกณฑ์การให้คะแ  เป้าหมาย/คาอธิบายเพิมเติม ่   หลักฐานประก
   ข้อตกลง                         ก    นน                      อบการพิจารณ
                              (ร้อยล                             า
                                ะ)
๓    .  ๓   .   .  -                 ๑๐  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ -                    -
ด้านการบริหารจัดกา     ร้อยละของปริมาณงานซึ่งได้เสน             จานวนเรื่องที่ได้รับมาดาเนินก    บัญชีควบคุมงา
รเรื่ อ งการได้ ม าหรื อ  อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่ง            ารทั้งสิ้น ......... ราย      น
จาหน่ายไปซึ่งสิทธิใน    การในเรื่องการได้มาหรือจาหน่า             -
ที่ดินของบุคคลหรือ นิ    ยไปซึ่งสิทธิในที่ดินของบุคคลหรื            จานวนเรื่องที่สามารถดาเนินก
ติบุคคลบางประเภท      อนิติบุคคลบางประเภท
                                         ารเสร็จทั้งสิ้น............ ราย
              ๑ คะแนน = ระดับที่ ๑:                  (................%
              ไม่มีการดาเนินการใดๆ                   ของงานที่รับมาดาเนินการทั้งสิ้
                                           น)
              ๒ คะแนน = ระดับที่ ๒:
ดาเนินการได้ไม่เกิน ๔๐%
ของจานวนเรื่องทั้งหมด
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓:
ดาเนินการได้ไม่เกิน ๖๐%
ของจานวนเรื่องทั้งหมด
คะแนน = ระดับที่ ๔:
ดาเนินการจนได้ไม่เกิน ๘๐%
ของจานวนเรื่องทั้งหมด
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕:
ดาเนินการได้เกิน ๙๐%
ของจานวนเรื่องทั้งหมด
       รวม      ๑๐๐

								
To top