Chiang Mai Other titles - PowerPoint

Document Sample
Chiang Mai Other titles - PowerPoint Powered By Docstoc
					              ่
การพัฒนาสุขภาพในระดับท้องถิน/ชุมชน
“ในการแก้ปัญหาของบ้านเมืองนัน  ้
    ึ
  ให้ยดหลักสาคัญ 3 ประการคือ
     เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

                  ั
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หว
     เข้าใจอะไร?         เพืออะไร ?
                    ่
  การทาความเข้ าใจ       ปัญญา ความเชื่อมั่น
1. ปรัชญา แนวคิดอย่างลึกซึ้ง    ในงานที่รับผิดชอบ
   การทาความเข้ าใจ       การสร้ างบทบาทใหม่
2. กลุ่มเป้ าหมาย อย่างลึกซึ้ง    ที่พึงประสงค์


   การทาความเข้ าใจ       การสร้ างมาตรการสังคม
 3. สภาวะแวดล้ อม อย่างลึกซึ้ง     ที่จาเป็ น
          ้
         เปาหมายของการเสริมสร้างสุขภาพ
           ในระบบหลักประกันสุขภาพ
  “ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดู แลสุ ขภาพของ
  ตนเอง ครอบครั ว ชุ มชน สภาพแวดล้ อมและสั งคมโดยรวม
  ได้ อย่ างยั่งยืน ด้ วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสานึ กที่ดีและมี
  ศรัทธาในการพัฒนา”


           ่
มิติทางจิตใจคือจุดเริมต้น
ของการพัฒนา
                  ่ ั้
         มิติทางจิตใจ : สีขนของความเป็ น “ตัวตน”
                   2               บุคลิกภาพ
1 บุคลิกภาพ                                      3
 อ่ อนไหวตำม      กำลังใจ(ค่ ำควำมเป็ นคน ศักดิ์ศรี           ึ
                                   ควำมรู้ สกเชื่อมั่น
 เหตุกำรณ์       พลังจิต)                  มีศักดิ์ศรี
                                เข้ ำใจปรั ชญำ
                                  แนวคิด
 โลเล ไม่ มีหลัก    เครื่ องนำทำงชีวต(กระบวนทัศน์
                    ิ              มั่นคงในหลักกำร
            หลักกำร มำตรฐำน เงื่อนไข)
                            สร้ ำงและใช้ แผนที่
ไม่ เห็นปั ญหำ                       ยุทธศำสตร์
             มีปัญญำ(สำมำรถตีปัญหำ ตัดสิน        มองเห็นปั ญหำตำม
ตำมเหตุและผล       ด้ วยเหตุผลตำมควำมจริง)                 สร้ ง
                                   ควำมเป็ นจริำง
                                       นวัตกรรม
             มีพลังขับเคลื่อนสู่กำรเปลี่ยนแปลง      สำมำรถคิดเอง-ทำเอง
 เป็ นหุ่นเชิด
             ควำมสำเร็จ
         ่
 แนวคิด 3 ก. เพือชุมชนเข้มแข็ง
               อปท / กองทุนฯ
      กรรมกำร

        กองทุน       อสม / แกนนำ
      สุขภำพตำบล        ชุมชน

กองทุน           กำลังคน
   มาตรา ๔๗ ของ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพือสร้างหลักประกันสุขภาพให้กบบุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการ
 ่               ั
    ่
   มีสวนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของ
 ประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุ นและประสานกับองค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็ นผู ้
 ดาเนิ นงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
       หรือพื้นที่ โดยให้ได้รบค่าใช้จายจากกองทุน
                  ั    ่

 แนวคิดเบื้องหลัง : เพือสร้างความเข้มแข็งให้กบท้องถิน ชุมชน
            ่           ั   ่
                            ั
            เข้าใจแนวคิดของการพัฒนาในปั จจุบน
    เพื่อสร้ ำงควำมเข้ มแข็ง      เปรียบกับ    เพื่อสนองควำมต้ องกำร
    Strength-based Development             Need-based Development
      (Process-oriented)                 (Output-oriented)

•มองกว้าง                ผสมผสำน       •มองแคบ
•มุ่งที่กระบวนการ                      •เอาผลงานเป็ นหลัก
                               •เห็นแต่ปญหา
                                    ั
•เป็ นการเสริมสร้างพลังจากภายใน    ชุมชนเปลี่ยนแปลง    •รวมศูนย์จากภายนอก
•ยิ่งทาความสามารถยิ่งเพิ่ม        สู่ควำมยั่งยืน   •อยู่ในมือผูเ้ ชี่ยวชาญ
                   เกิดจิตสำนึก
       (ระบบพัฒนาสังคม ?)                            ่
                                     (ระบบราชการทัวไป?)
                   พึ่งตนเองได้

  เน้ นกระบวนกำร          คุณภำพชีวตดี
                        ิ            เน้ นผลงำน
  ไม่ เน้ นผลงำน                            ไม่ เน้ นกระบวนกำร
                   สุขภำพดี
     เข้าใจยุทธศาสตร์การสร้างสุขภาพ
  แนวทำงเดิม          แนวทำงใหม่
• สร้ ำงบทบำทของบุคลำกร  • สร้ ำงบทบำทของประชำชน

• สร้ ำงเทคโนโลยีของบุคลำกร • สร้ ำงเทคโนโลยีของประชำชน

• สร้ ำงแผนงำนโครงกำร
              • สร้ ำงแผนงำนโครงกำร (อปท/กองทุน)
• บริกำรประชำชน
              • รัฐปรับเจตคติ/บทบำทของบุคลำกร(ทุก
               ฝ่ ำย)ให้ ตอบสนอง
 แนวคิดของการพัฒนาบทบาทของประชาชน
• สร้ ำงบทบำทของประชำชน
                       สร้ กรรม
                    สร้ างนวัตำง
                       กรรม
                    นวัต# 1 # 2
• สร้ ำงกระบวนกำรของประชำชน          (n)


• สร้ ำงแผนงำนโครงกำร (อปท/กองทุน)      ใช้ ทธศาสตร์
                   ใช้ แผนที่ยแผนที่
                         ุ
                      ยุทธศำสตร์
                      ประเด็นที่ 1
                     ประเด็นที่ 2 (n)
• รัฐปรับเจตคติ/บทบำทของบุคลำกร(ทุก
 ฝ่ ำย)ให้ ตอบสนอง
                       ่
         แนวคิดใหม่ของการจัดระบบการสือสาร
                     ้
                    เปาหมาย


•วิทยุชุมชน                           •สื่ อชาวบ้ าน
                  ผู้ส่งสาร/ต้ นสาร       •แกนนา
•หอกระจายข่ าว           อปท /กองทุน          •สมาชิกในครอบครัว


         ทำงด่ วนข้ อมูล            ทำงด่ วนข้ อมูล
อินเตอร์ เน็ต            แหล่ งข้ อมูล            อินเตอร์ เน็ต
            มองไปในอนาคต
               ี่           ่
ทาอย่ างไรจึงจะดาเนินกลยุทธ์ ทผสมผสานระหว่ างแนวคิดทีต้องการ
            ่
 แต่ ผลงาน กับ แนวคิดเพือสร้ างความเข้ มแข็ง ?

จะทราบได้ อย่ างไรว่ ากลยุทธ์ เหล่ านั้นคือหนทางสู่ ความสาเร็จ ?

จะติดตามความก้ าวหน้ าของกลยุทธ์ ได้ ทุกระยะได้ หรือไม่ ?

              ุ่
คาตอบคือ “สร้ างและใช้ แผนทียทธศาสตร์ / สร้ างนวัตกรรม”
                       ้ ่
       เข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทังสีของยุทธศาสตร์
1.กลุ่มเป้ าหมาย  2. บุคลากรสาธารณสุ ข    3. มาตรการ        4. สภาวะแวดล้อม


               มาตรการทาง             มาตรการทาง
               เทคนิควิชาการ   นวัตกรรม     สังคม

   ปัญหา                     แผนที่             ปัญหา
                        ยุทธศาสตร์

             กาหนดบทบาท               กาหนดบทบาท
             บุคลากรสาธารณสุ ข            ท้องถิ่น/ชุมชน

                             ั
                       พื้นที่ปฏิบติการ
   แผนที่ยุทธศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาบางประการ

พัฒนาสังคม
                   ความขัดแย้งทางแนวคิด
นองความต้องการ
              ่
       ตาแหน่งของแผนทียุทธศาสตร์
           ยุทธศาสตร์ขององค์กร
              กลยุทธ์

  แผนที่        ผู้มีส่วนได้ เสีย             วางแผน
ยุทธศาสตร์            ่ ั      ่
       วัตถุประสงค์ เครืองชี้วด ความริเริม


       การตั้งงบประมาณ   การคิดต้ นทุน(costing)

       แผนงำน   บริกำร      ั ิ
                   ปฏิบตกำร
                              ผลงาน
        Input Process Outputs                บริหารจัดการ
           พัฒนำบุคลำกร
              ประโยชน์ของแผนที่ยุทธศาสตร์

                          1.ตรวจสอบความสอดคล้อง
           7.พัฒนาระบบการเงิน       ของโครงการกับยุทธศาสตร์6.พัฒนาบุคลากร        แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบติการ
                           ั              ่ ั
                                    2.สร้างเครืองชี้วด
                                   3.ควบคุมความก้าวหน้า
 5.จัดรูปองค์กร/กลุ่มงาน                         ของงาน
                  4.สร้างแผนงานโครงการ
        มุมมองของยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงสังคม
               ั
             วิสยทัศน์ พันธะกิจ


                          ทาอะไรได้ ในการ
             ประชาชน/ชุมชน       พัฒนาตนเอง


 บทบาทของพันธมิตร    แผนที่ยุทธศาสตร์   กระบวนการบริหารจัดการ

จะร่วมมือกันอย่างไร   สมรรถนะขององค์กร       ควรเชี่ยวชาญเรื่องใด

             จะพัฒนาอะไร
                  (
1 จากยุทวิธศาสตร์ขององค์กร / สถานการณ์
      เคราะห์บริบท
                                 ้
                                ขันตอนของการสร้างและใช้
               (                 แผนที่ยุทธศาสตร์
     1
     2   กาหนดจุดหมายปลายทาง (Destination)
                        ่
                (1)สร้างแผนทียุทธศาสตร์ (2) ฏิบติการ
            สร้างแผนที่ยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ปตรวจสอบกับยุทธศาสตร์
         2
         3                        ั
              (3)สร้างแผนทียุทธศาสตร์ปฏิบติการ(SLM)(4)ตรวจสอบโครงการ
                     ่       ั
               3 สร้างแผนที่ยสร้างกลุ่มลุ่มงาน(2) (วางตัวSLM)ผิดชอบ
               4   (1) ุทธศาสตร์ก งาน      Mini - ผูรบ
                                      ้ั
                        (1) สร้างแผนปฏิบติการ (Mini-SLM)
                                  ั
                     4
                     5                ั
                        นิยามวัตถุประสงค์และตัวชี้วด
                                    ั
                            (2) สร้างตัวชี้วด
                         5     ้
                             ตังปณิธาน
                        6 ทดสอบระบบปฏิบติการ   ั
                              6
                              7    ตรวจสอบระบบ วนบุคคล
                                    ้
                                   ตังปณิธานส่
         การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์

 จากยุทธศาสตร์ ทมีอยู่แล้วเขียน
         ี่
      ่
 เป็ นแผนทีความคิด(Mind map)
                                                                                                                      หน้าตาของผังจุดหมายปลายทาง


จากแผนทีความคิด สร้ างผัง
     ่                                                                                                            รวมประโยคไว้ ภายใต้ หัวข้ อจานวนหนึ่ง (อาจใช้ หัวข้ อข้ างล่ างนี้)
                                                                                                                   ผูมีส่วนได้เสี ย
                                                                                                                    ้
                                                                                                                   (อปท/ชุมชนฯลฯ)                        ั
                                                                                                                                          ความสัมพันธ์กบภาคี
                                                                                                                                           เราช่วยได้อย่างไรหรื อ


 จุดหมายปลายทาง พร้ อม
                                                                                                                 ต้ องการอะไร มีบทบาท
                                                                                                                 มีข้อผูกพันอย่างไร                 ต้องการอะไรจากภาคี

                                                                                                                 กระบวนการและสมรรถนะ              องค์กรและวัฒนธรรม
                                                                                                                  เราสามารถทาอะไรที่จะ          เราจัดรู ปองค์กรอย่างไร บุคลากรมี


 คาอธิบาย                                                                                                             ตอบสนองผูมีส่วนได้เสี ย
                                                                                                                       ้               กระบวนทัศน์ ทักษะเหมาะสมที่จะ
                                                                                                                                      ตอบสนองข้ออื่นๆอย่างไร
                                        แผนที่ยทธศาสตร์ งาน เมืองไทยแข็ งแรง
                                            ุ
                                       ประชาชนมี บทบาท สร้า งและรักษาสุ ขภาพตามมาตรฐาน6 อ.

                                                       มี โครงการของชุมชน

                               มีระบบสนับสนุนที่มีประสิ ทธิ ภา พ                                 ัิ
                                                                ชุมชนสามารถวางแผนและร่วมมื อปฏิบตงานสร้างสุ ขภาพได้เอง
                                                                    ้
                                                                ในฐานะหุนส่ วนกับภาครัฐ

                          กลุ่มภาคี              องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
                                                          /           กลุ่มสนับสนุน                   กลุ่มประชาสังคม
                   - มี ก ารวิจยพัฒนาด้านสุ ข ภาพ
                         ั                         ภาคประชาชน          - มีมาตรการสนับสนุนด้าน            - มีเครื อข่ายภาคประชาชน
                   - มี ก ารสนับสนุนด้านทรั พ ยากร          - มีแผนสร้ างสุ ข ภาพ          การลงทุน/ ภาษี/ การเงิน            - มีแกนนาระดับ ครอบครัว
                   เทคโนโลยี ฯลฯ                   - มี ข ้อ บัญญัติ สุข ภาพ        - เป็ นพันธมิ ต รสร้ างสุ ข ภาพ        - มีแกนนาการสื่อสาร
                                                                                               ่
                                                                                        - มีกลไกหาทีปรึ กษา /คนช่วยดาเนิ น งาน
จากผังจุดหมายปลายทาง สร้ าง
                  กระบวนการบริ หาร      กระบวนการจัด ระบบการสื่ อสาร           ระบบการสร้ างเครื อข่ ายและการ          ระบบบริ การดี          ระบบสนับสนุน
                  นวัตกรรม          และการจัด การการเรี ยนรู้ ทดี   ี่       บริ หารจัด การเครื อข่ ายดี           - มี ร ะบบบริ ก ารของทุก     - มี ชุ ด ของการ
                      ั
                  - การวิจยและพัฒนา      - มีก ารสร้ างระบบและใช้ข ้อ มูล/         - มี ก ลไกประสานงานดี              สถาบันมี คุ ณภาพ รวด       สนับสนุนทุก รู ป
                  - การพัฒนาต้นแบบ      สื่ อ สาธารณะ                   - มี ก ารสร้ างพันธมิ ต ร            เร็ วและประชาชนเข้า       แบบที่ชุ มชน
                                - มีก ารสร้ างความสานึก ด้าน           - มี เครื อ ข่ ายกว้างขวาง            ถึ ง               ต้อ งการผ่านจุด
                                 สุ ข ภาพ                                                             บริ ก ารจุด เดี ยว
                                                         - มีนโยบายและกลไกการ     ประสาน
                                - มี ก ารสื่ อ สารระหว่างพันธมิ ต ร
                                                         งาน อปท.
    ่
 แผนทียุทธศาสตร์
                                - มี เวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ต่ อ เนื่อ ง
                                                         - มี รู ปแบบความสัมพันธ์และข้อ ตก
                                ตลอดเวลา
                                                         ลงชัด เจน
                                                               ่
                                                         - มี ก ารสือ สารที่ดี ร ะหว่างพันธมิ ต ร


                     วัฒ นธรรมองค์ กร           กาลัง ใจ และทักษะ                    โครงสร้ าง ้นฐาน
                                                                         พื                           ่
                                                                                           ระบบข้ อมูลทีทันสมัย/มีมาตรฐาน
                      ทีเ่ อืออานวย
                          ้         มี ก ารสร้ างกาลังใจและโครงการเสริ ม        - มี ก ารพัฒนามาตรฐานระบบราชการ            - มี ค ลังข้อ มูล กลาง
                  มี ก ารปรั บบริ บทของการ      ทัก ษะที่เหมาะสมสาหรั บ บุค ลากร/          - มี ก ารพัฒนาสมรร ถนะของPCU/ โรง           - มี ก ารติ ด ต่ อ เชื่ อ มโยงกับแหล่ งข้อ มู ล
                  ปฏิ บติ งานให้สอดคล้อ ง
                     ั              แกนนา/ อปท.                     พยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพ วิทยุชุ ม ชน/
                                                                          /              ภายนอก
                                                             หอกระจายข่ าว /โรงเรี ยน               - มี ร ะบบเทียบมาตรฐาน(Benchmarking)
      แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบติการ
                  ั
     ( STRATEGIC LINKAGE MODEL- SLM)
                  . .2550
(STRATEGIC LINKAGE MODEL)
                          แสดงชุดกิจกรรมสาคัญที่จะทาภายใน 2 ปี เพือบรรลุ่
              (         )         จุดหมายปลายทางที่กาหนด
                          แสดงชุดผลลัพธ์ท่ีจะได้ ถ้ากิจกรรมเหล่านันให้ผลตาม
                                               ้
                                     คาด
                          เป็ นภาพในสายตาของผูบริหาร ไม่ใช่ผงการปฏิบติงาน
                                     ้        ั      ั
                                    ประโยชน์
                            ใช้ทาความกระจ่างกับคณะผูบริหารถึงสิงที่
                                           ้     ่
      / /                     จะต้องทา และโอกาสของการติดตามความก้าวหน้า
                         เป็ นภาพง่ายๆเพียงหน้าเดียว ใช้เป็ นเครืองมือสือสารทัง
                                              ่    ่  ้
       /
                                   ภายในและนอก


                           ช่วยการตัดสินใจถึงสิงที่จะวัดและการเลือก
                                     ่
                /
                              ั
                          ตัวชี้วด
              ้ั     ั
          ทาความรูจกกับตัวชี้วด
 ประเภทที่ 1 แสดงผลลัพธ์ สุดท้ ำย (Outcome) ของกำรเปลี่ยนแปลง
     ื
 ใช้ ช่ อว่ ำ
• ตัวชีวัดผลลัพธ์ (Key Result Indicator - KRI )
        ้
  ประเภทที่ 2 แสดงผลกำรปฏิบัติ (Performance) ใช้ ช่ ือว่ ำ
• ตัวชีวัดผลงำน (Performance Indicator - PI )
      ้
                 ิ
  ประเภทที่ 3 แสดงปฏิบัตกำรสำคัญที่ส่งผลต่ อวัตถุประสงค์ ของ
 ยุทธศำสตร์ เป็ นลูกโซ่ ใช้ ช่ ือว่ ำ
• ตัวชีวัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator - KPI )
       ้
          ้     ้
         ผูบริหารคือผูกาหนดความสาเร็จของยุทธศาสตร์
                             ่
  การพัฒนาความสามารถของบุคคลเป็ นตัวกาหนดคุณค่ าของงานทีทาได้ จริง
        ่
คุณค่ าของงานทีทาได้

    ลักษณะบุคคล          ลักษณะองค์ กร        ลักษณะข้ อมูล

        คุณค่ าของบุคคลเดิม
                         คุณค่ าของบุคคลเต็มศักยภาพ
พัฒนาความสามารถ                         CD = cognitive development
  สร้ างสรรค์                 ่
                พัฒนาการใช้ แผนทียุทธศาสตร์    ED = social-emotional development

                      ้
                    ทีมผูบริหาร
                            ุ
     เน้นพัฒนาความสามารถสร้างสรรค์และการใช้แผนที่ยทธศาสตร์
                 ้
             ของทีมผูบริหาร
         การจัดการนวัตกรรม
           ่
    1. การกาหนดเงือนไขของการสร้ างนวัตกรรม
     ุ่
 ใช้ แผนทียทธศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างนวัตกรรมโดยเน้ นที่
            (1)นวัตกรรมบริหารจัดการ
        (2)นวัตกรรมกระบวนการ ( พัฒนาสุขภาพ )
            (3)นวัตกรรมรูปแบบบริ การ
       โดยผ่ านทางกองทุนสุขภาพตาบลและ อปท.

     2. การจัดการความคิด/ ความสามารถสร้ างสรรค์
                               ่
เน้ นการสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมในระดับชุมชนท้องถิน
             และปฐมภูมิ
        การจัดการนวัตกรรม (ต่อ)
     3.    การจัดการบัญชีนวัตกรรม
                   ่
 รวบรวมความคิดสร้ างสรรค์ คัดเลือกเพือพัฒนาบางส่ วนเป็ น
        ั
  นวัตกรรม วิจย พัฒนาเป็ นนโยบาย เผยแพร่ แลกเปลี่ยน
        4.   การจัดการโครงการ
 ใช้ “ทีมจัดการนวัตกรรม” ( Innovation Management Team) ที่
              ้ ุ
 สมาชิกมีความหลากหลายทังคณลักษณะ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ ในการกาหนดลาดับความสาคัญ คัดเลือก และจัดการ
             นวัตกรรม
       การจัดการนวัตกรรม (ต่อ)
       5. การจัดการทรัพยากรบุคคล
ถ่ายทอดแนวคิดเรื่ องความสามารถสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
    ้
 รวมทังสนับสนุนให้ บุคคลทุกฝ่ าย ทุกระดับมีโอกาสสร้ าง
        นวัตกรรมในงานที่ปฏิบติ ั
                  ่
แผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบตการ(SLM) เพืMODEL - SLM)
 . .2550 (STRATEGIC  ั ิ LINKAGE อจุดหมายปลายทาง
           แข็ ของชุ
      ความเข้มสนับงสนุน มชนทางสุขภาพ
 กับโครงการที่ สปสช                   โครงการนี้          ่
                                       โครงการอืน

           (
              ประชำชนมีบทบำท          (    )
  /       )
               พัฒนำสุขภำพ


 โครงกำรสร้ ำงเสริม/                               ภำยใต้ แผนที่
   พัฒนำ อปท.                   ข้ อตกลง สบส -        ยุทธศำสตร์
                             สปสช
                        /               สร้ ำงและใช้ แผนที่
    ใช้ แนวคิดใหม่           สร้ ำงนวัตกรรมกระบวนกำร        ยุทธศำสตร์
                      /รู ปแบบประกันสุขภำพโดย
                           ท้ องถิ่น

              สร้ ำงศูนย์ ข้อมูล          /    อบรมแผนที่ยุทธศำสตร์ /
             ท้ องถิ่น/กองทุนฯ               จัดกำรควำมคิดสร้ ำงสรรค์
      การขยายงานสร้าง/ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์
                          คณะวิทยำกรจังหวัด
     จังหวัด                                 ศูนย์ ฯ
                  คณะวิทยำกรเขต
  สปสช เขตฯ                           จังหวัด


          คณะวิทยำกรภำค
ศูนย์ ฯ สช.ภำคฯ


     มี.ค.51             ก.ย.51         ก.ย.52
ส วั ส ดี

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:8/9/2012
language:
pages:28