; cemallnur sargut - bakara 1-10 ayetler
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

cemallnur sargut - bakara 1-10 ayetler

VIEWS: 290 PAGES: 388

 • pg 1
									        UNIVERSITYOF  N.C.  AT CHAPEL HILL
         00034703330
derleyen:  CEMÂLNUR SARGUT
BAKARA       Âyet 1-10
      Cemâlnur Sargut

This book is due at the VVALTER R. DAVIS LIBRARY on
the last date stamped under "Date Due." If not on hold, it  may
be renewed by bringing  it  to the library.
NEFES
yaynlar
ISBN: 978-605-5902-04-9


/.  basm
Kitap  yayn  no: 9

Kur'an- Kerîm Çalmalar    2
Mays, 2009- stanbul


Metin Grubu: Meral Hasrc, Nazl Kayaban,   Nee  Tas

Editör:  Muhammed Bedirhan
Kapak tasarm: Hümanur Bal
ç grafikler: Aygül Okutan
Sayfa düzeni:  Adem enel
Kapak   & ç bask: Pasifik Ofset.
Cilt: Pasifik Ofset
Nefes Yaynlar;
Badat   Cad. Güzel Sk. Bilkan Apt.
A  Blok no: 11/2 Selâmiçesme, stanbul
Tel: (216)  359 1020 Faks: (216) 359 4092
BAKARA
   Âyeti- 10
 Cemâlnur Sargut
   UNIVERSITYLIBRARY
 UNIVERSITY OF NORTU CARüLINA
    ATCHAPELHILL
    Nefes  Yaynlar
                   ÇNDEKLER


ÖNSÖZ                                   13


BAKARA SÛRES                               17
l.ÂYET                                  21

Elif,  Lam,  Mîm
Elif.                                   21   Lâm:                                 25

   Mîm:                                 26
   "Elif,  Lam, Mîm"  birlikte                    29
2.  ÂYET                                 37
Zâlikel-kitâbü lâ raybefîh hüden llmüttekine

O kitap  (Kur'ân);  onda  asla  üphe yoktur. O,  müttakîler için

(saknanlar ve  arnmak   isteyenler) için bir yol göstericidir.
   "te o kitap! "(Zâlike'l-kitabü)                   38
   Zâlike                                39
   O Kitap                               39
   "Kuku, çelime, tutarszlk yok onda."       (lâ  raybe fiyh)  47


   Bir klavuzdur (hidâyettir) o,

   (Hüden)                               51
   Hidâyet                                51
   Korunup saknanlar (müttakîler / takva      ehli) için.

   (fiyh  hüden lilmüttekyne)                      55
   ttikâ, Müttakî/Takvâ ehli                       55
3.  Ayet                                 73
Elleziyne yuminune bi'l-aybi ve

yükymûne's-salâte ve   mîmmâ rezaknâhüm yünfikûne
Onlar gayba inanrlar, namaz klarlar, kendilerine

verdiimiz mallardan Allah yolunda    harcarlar.
   "Onlar ki gayba inanrlar"                       76
   îmân                                 86


   "Namaz klarlar"                            92
   Abdest                                92
   Namaz/Salât                             106


   SMAL HAKKI BURSEVÎ'NÎN ECVBE- HAKKIYYE'S               137

   Yedi says                              137


   Birinci soru:

   Cuma da  ön, tydda sonra hutbe  okunmak  nedir?

   Hutbenin cuma namazndan önce, bayram namaznda         ise

   sonra  okunmasnn hikmeti nedir?                   139
   TECELLÎ                               141

   CMÂL-TAFSÎL                             143
   FARK-CEM'.                              146


   Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki
   ikinci iaret:                            149
   AHMED-MUHAMMED                            150


   Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki
   Üçüncü aret:                             1$2
Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki
Dördüncü iaret:                               153

NEFS-RUH                                  153Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki
Beinci iaret:                                154

MEKKE-MEDÎNE.                                154Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki
Altnc iaret:                                156
Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki
Yedinci iaret:                               158

HÎTAP-TME-GÖRME                               158

MÎRÂC                                    159ikinci Soru:

Leyle-i Mîrâc' da pençâh vakt salât farz oluben

Bade  tenzilin aceb  be   vakte hasr olmak nedir?

-Mîrâc gecesinde    elli  vakit  namaz  farz  olduu  hâlde,

     be
indikten sonra      vakte inhisar etmesinin hikmeti nedir?      160

DEHR/ZAMAN                                 160

MEKKE /KABE.                                162

SEKR                                    164

VAKT NAMAZLARI.                               165

SEYR                                    169

HAZARÂT-I HAMS                               171Üçüncü    soru:

ki,  üç,  dört rek'aden bîs ü  kem olmayub   salât

Her  birin bir vakte tahsis eyleyüb   klmak  nedir?

-Namazlarn her birini       bir vakte tahsis ederek iki, üç ve dört

rekâttan fazla ve eksik     olmakszn klmann hikmeti nedir?       175
REKÂT-KANAT                                 175

REKÂTLAR-CELÂL I CEMÂL                           177
NAFLE NAMAZLAR                               179

NAMAZ VAKTLER                                181
Dördüncü    soru:

Her salât kim rekat üç    ola yahut dört ola

Ol salât içre  iki kerre  bu oturmak nedir?
-Üç ve dört rekâtl namazlarda       iki defa  oturmann hikmeti  nedir?....  184
NAMAZIN RÜKÛLARI.                                    184
FENÂ-BEKA                                        m
AKATE.                                         189
MÎRÂC                                          190
KA'DE                                          i9i
KIYAM                                          192


Beinci soru:
Gündüz   ihfâ ile  olmuken kraat fi's-salât
Cuma   ve lydin sala ti içre  olmamak  nedir?

-Namazlarda kraat gündüz       gizli  olduu hâlde, Cuma ve
       olmasnn
bayramlarda cehri             hikmeti nedir?                193
GÜNDÜZ VE GECE                                     193
SISLE- MERÂTB                                      195
ENE'I-HAK                                        196
CUMA-BAYRAM                                       197


Altnc   soru:

Çün yakn   ola  kyamet maribî   olup  ems
Kenz-i garba girip andan yine    domak nedir?
-Kyamet yaklat vakit, günein batya geçip           yine oradan
domasnn hikmeti nedir?                                 199
KIYAMETLER                                       199
ÂDEME TECELLÎ.                                     201
GECE-GÜNE                                        201


Yedinci soru:
Ziyâde  tekbîrleri lydin nedir  hem  idicek

Her  birinde ellerini abdî  kaldrmak    nedir?

-Bayram namazndaki ziyâde tekbîrlerin ve o srada
elleri  kaldrmann hikmeti nedir?                            202
BAYRAM TEKBÎRNN HKMET                                  203


"Kendilerine verdiimiz      rzktan bakalarna yardm     için verirler."  204
nfâk                                        204
4.  AYET                                  221
Velleziyne yuminûne     bimâ ünzile     ileyke ve  mâ ünzile
min kablike   ve biVâhirati hütn yûknûne.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene îmân ederler;

âhiret  gününe de kesinkes inanrlar.


   "Onlar ki sana ve senden öncekilere indirilen kitaplara inanrlar," ... 223
   "âhirete  îmân   ederler"                      231
   Âhiret                                 231
5.  AYET                                  245
Ülâike alâ hüden min rabbihim ve ülâike hümü'l-müflihûne
te onlar,   Rablerinden gelen bir hidâyet üzeredirler ve

kurtulua erenler de ancak onlardr.


   "Rablerinden gelen bir hidâyet üzeredirler"               246
   Rab                                   246
   Rubûbiyyet                               252
   Hidâyet ancak Rab'dan gelir                       253
   "bunlar felaha erenlerdir"                       264
   Kurtulua/Felaha ermek                          264
6,  AYET                                  269
Innelleziyne keferû sevâün aleyhim eenzertehüm

em lem tünzirhüm     lâ yuminûne

Gerçek  u  ki, kâfir  olanlar (azap   ile)  korkutsan da

korkutmasan da onlar    için birdir;  îmân   etmezler.
7 AYET                                    269
Hatemallâhü alâ kulûbihim ve alâ semihim ve alâ ebsârihim
âvetün ve lehüm azâbün aziymün.
Allah onlarn kalplerini ve kulaklarn mühürlemitir.         Onlarn
gözlerine de bir çeit perde gerilmitir ve onlar için

(dünya ve âhirette) büyük bir azap vardr.
 10    Âyetin cemâli   yorumu                       270
    nkâr edenler/Keferu                         274
    Küfür ve kâfir                            274
    eriat Açsndan Açklamas                        274
    TasavvufAçsndan Açklamas                       275


    "uyarsan (nzâr) da, uyarmasan da"                  283
    nzâr / Korkutarak uyarma                       283
    "uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar."   283
    Allah korkusunun hakikati                      287

    "Allah onlarn kalplerini ve    kulaklarn mühürlemitir.
    Gözlerinin üzerinde de bir perde vardr."               293
    Kalp                                 293
    Mühürlenmek, perdelenmek                       302
    "En büyük  (azîm) azab onlarndr."                 313
    Azap                                 313
8, 9.  AYET                                317
-ve mine'n-nâsi     men yekûlü âmenna   billahi ve

bi'l-yevmi'l-âhiri ve    ma hüm  bi  muminiyne
-yuhâdiûnallâhe velleziyne     âmenu   ve  ma yahdeûne
illâ  enfüsehüm ve   mâ yeurûne
-insanlardan bazlar da vardr     ki,  inanmadklar hâlde
"Allah'a ve âhiret   gününe inandk"   derler.

-Onlar (kendi akllarnca) güya Allah' ve

müminleri   aldatrlar.  Hâlbuki onlar ancak kendilerini
aldatrlar ve  bunun farknda   deillerdir.   Münafk                                323
   "Gerçekte  ise  onlar öz benliklerinden   bakasn aldatmyorlar.
   Ne var ki, bunun farknda olmuyorlar."                 327
   Küffâr                                330
                               11
10.  ÂYET                       331

fî kulûbihim  meradun fezâde hümullâhu meradan
ve  lehüm azâbün eliymün bi  mâ kânû yekzibûne
Onlarn  kalblerinde bir hastalk vardr. Allah da

onlarn  hastaln çoaltmtr.    Söylemekte olduklar

yalanlar sebebiyle de onlar için elîm bir azap vardr.   "Kalplerinde hastalk vardr."           332

   Kalp hastalklar                  332

   "Allah da onlarn  hastaln arttrmtr."       334


   "Söylemekte olduklar yalanlar"          335

   Yalan                       335


   "onlar için elîm bir azap vardr"         336

   Balarna gelen  elim azap nedir?         336
KELME NDEKS                       343


ÂYET   NDEKS                     381
  i
    i
>
                 .                       .
                     ÖNSÖZ


Elif,  Lâm, Mîm.
Hayat, ilim, hikmet.     .
Yaradln balamasyla dirileri insan,           ilmini hikmete çevirip Allah'

her   bakt   yerde görmek her iittii seste        duymak derecesine ula-
nca,   yaadn     anlar, idrâk sahibi olur.       te bandaki üç harfle
dahî Kur'an'n     mânâsn      özetleyen yüce sûre  BAKARA bizi      tevhcTe.

götüren    putlarmz krarak hâkim (hikmet          sahibi)  olmay öreten
Rabbi sûredir.

Yâ-sîn  ile  baladmz tefekkür yolculuuna belki            de tamamlann-
ca 20'li  ciltleri  bulacak olan bu sûre      ile  devam etmek boynumuzun
borcuydu. Zira "Sûre-i Yâ-sîn"        ile  ak dolan gönüllerimizin edebi ö-
renmek mecburiyeti vard.

Edep   ise  Hakk'tan baka hiçbir      ey görmemek    demektir.  .
Hakk kulundan intikamn yine abd'iyle alr
Bilmeyen ilm-i ledûn'u onu abd        etti  sanr
Her iin    hâliki oldur  abd eliyle   ilenir

Sanma   ki onsuz  Bahriyâ âlemde bir çöp debrenir
diyen kâmil insanlar gibi Allah'tan emîn olarak hüzünsüz ve korku-
suz bir âleme    kavumann       yegâne yolu Kur'an'n    tecellîsinin gönlü-

müzü Kadir     gecesi gibi     aydnlatmas deil midir?

nsân-     kâmil'lerin yorumlaryla idrâke         çaltmz    sûrenin ilk
10 âyetinin gönülleri         akla doldurmasn, ibâdetimizi     ak    yolculu-

una   çevirmesini ve bizleri       yaayan   Kur'ân'lar hâline getirmesini
Allâh'mzndan      niyaz ediyoruz.

Hürmetlerimle


                                 Cemâlnur    SARGUT
t
                YAYINCI ÖNSÖZÜ

Bakara   Sûresi,  Peygamber     (s.a.s.)  Efendimizin Medine'ye hicret etme-
lerinden sonra ilk inen sûredir.         Ayrca bütün Kur'ân'n en son        inen,

"Allah'a   döneceiniz günden korkun. Sonra herkese            kazand    tamamen
ödenecektir." (Bakara, 281) âyeti de         bu  sûrededir.   Demek  ki  Medine'de
ilk  inmeye balayan ve en sonra tamam olan             bir  yüce sûredir.

Kur'ân'n   zirvesi el-Bakara süresidir.


Kur'ân canl   bir  cisme benzetilecek olursa Fâtihâ          ba,  el-Bakara gövde-

sinin en önemli    ksm, dier     sûreler de     baka  uzuvlar, cihazlar, kol ve

bacaklar derecesindedir.

Bu  eser  Bakara Sûresinin      ilk  on  âyetini  kapsamaktadr. Daha önce
okurlara   sunduumuz "Ey nsan"           gibi  büyük mutasavvflarn      incele-

nen  âyetlerle ilgili  yorumlarndan derlenmitir.

lk on âyetin içinde Kitab'n mânâs, Hidâyet'in anlam ve korunup sa-
knan takva ehli için Kur'ân'n nasl bir klavuz olduuna dâir tasavvufî
açklamalar mevcuttur.

Mü'min, münafk ve        kâfirin  tanmlar derinlemesine yaplm,           vasfla-

r ayrntlar    ile  açklanmtr.

Gayba îman,    abdest,   namaz, infâk      gibi konular derinlemesine incelen-

mi, okuyucu     için bir  kaynak     eser  olmas amaçlanmtr.

Müslüman Türk insan bugün yeri doldurulamam manevî deerleri-
nin aray içerisindedir. Klielemi ve kendisine korku salan bir dînî
anlay    reddetmekte, sevebilecei ve uygulayabilecei bir slamiyet'in
özlemini çekmektedir.       Bunun     yolu da   doru   ve yaklatran, itmeyen

çeken bir   bak açs      ile  hurafelerden uzak, aydn, uygulanabilir bir
slâmiyet   anlay   ile  bilgilendirilmesidir.

Cemâlnur Sargut Hanmefendi tarafndan derlenen bu                 eser inallah  bu
amaca hizmet etmek       gayesi  ile  yayna hazrlanmtr.
         BAKARA SÛRES              (2/92. sûre)
                Medine Döneminde       indi

                  Âyet says: 286
            Bismillâhirrahmânirrahîm
  Peygamber     (s.a.s.)     efendimizin Medine'ye hicret etmelerin-
     den sonra  ilk     inen sûredir.  Ayrca bütün Kurann en son
  inen, "Allah'a döneceiniz        günden korkun. Sonra herkese kazand-
   tamamen   ödenecektir." (Bakara, 281) âyeti de         bu  sûrededir.    De-
  mek  ki  Medine'de     ilk  inmeye balayan ve en sonra tamam olan
              1

  bir  yüce sûredir.


•  Kur'ân'n   zirvesi el-Bakara süresidir.

  Kur'ân canl   bir    cisme benzetilecek olursa Fatiha       ba, el-Bakara
  gövdesinin en önemli         ksm, dier    sûreler  de  baka uzuvlar, ci-
                               2
  hazlar, kol ve bacaklar derecesindedir.


                                          3
  Kur'ân- Kerîm' de ne mevcûd         ise  Bakara sûresinde mevcuttur.


  "Günlerin    efendisi       Cuma  günü,   sözlerin    efendisi     Kur'ân,

  Kur'ân'n efendisi Bakara         Sûresi,  Bakara Sûresinin efendisi de
                4
  âyetü'l-kürsîdir."1  Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur'ân Dili, c      II,  stanbul, 1992, s.143.
2  Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur'ân Dili, c.     II,  stanbul, 1992,  s.  144.

3  Kenan Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000, s.542.
4  Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur'ân Dili, c.     II,  stanbul, 1992, s.158.
Bakara
18   eyh-i Ekber       bn Arabi'nin Tecellîyât Kitabn anlamann anah-
   tar, Bakara Sûresindedir.          Kitabn her bölümünün, bu sûreden
   bir  veya birkaç âyetten oluan dayanaklar vardr... eyh,                     ad    ge-

   çen kitabn giriinde onu öyle tantmaktadr: "Bu onüç tlsm-
   dan   biri olan,    üçüncü tlsmdan       inilerdir."       Üçüncü tlsmla, Ba-
   kara sûresinin        banda yer alan     "Elif,  Lâm, Mîm"        harflerine ia-

   ret edilmektedir.        Bakara   sûresi ise  mukataa        harfleriyle  balayan
   onüç sûreden       biridir.


   Örnekler: Birinci        tecellî:  Sr  yoluyla gerçekleen iaret            tecellîsi.

   Sûrenin      ilk âyetine taalluk (ilgili     olma) eder:        "Elif.  Lâm. Mîm.
   te bu    Kitab..."


   ikinci tecellî:       Göz aydnlnda arnmann                 nitelikleri,    ikinci

   âyetle ilgilidir:       "Onlar  ki  gayba îmân ederler ve          namaz ikâme
   ederler."   Çünkü namaz       göz aydnldr...        5
   Bu  sûre   anlam müphem         (örtülü) harflerle      balayan     ilk sûredir.
                                                         6
   Bakara Sûresi müteâbih (anlam herkes tarafndan anlalma-
   yan) harflerlebalamtr. Müteâbihler ayn zamanda yorum-
   dan uzaktrlar. Akl sahipleri ile hikmet sahibi kimselerin merte-
   beleri   bununla anlalr. 7


   Baz    bilim adamlar bu          müteâbih (anlam           herkes tarafndan

   anlalmayan)         lerin  yorumunu    Allah'tan       baka    hiç kimse bil-
   mez, her kitabn bir srr vardr, Kur'ân'n srr da bu harflerdir,
   demilerdir. 8


   "Her kitabn       bir özeti vardr.     Bu kitabn        özeti de hecâ harfleri-
               9
   dir."   (Hz. Ali)


5  Abdülbâki Miftah, Füsusu'l Hikem Anahtarlar Kur' ân-Varlk, çev.Vahdettin nce, s-
   tanbul,  s. 30.

6  bnü'l-Arabî, Harflerin lmi, çev.Mahmut       Kank,  Bursa, 2006, s.98.
7  7 smail  Hakk    Bursevî,  Muhtasar Ruhu l-Beyân  Tefsiri, c.    I,  stanbul, 2004,  s.  56.
8  AliAkpnar, Kur' ân' da Hece Harfleri, (Hurûf-i Mukattaa) ve Kueyri'nin Hece Harfleri
   Yorumu, Tasavvuf lmî ve Akademik Aratrma Dergisi, Ankara 2003, say. 11, s.55-73.
9  Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur'ân        Dili, c.  I,  stanbul, 1992, s.153.
                                            BAKARA
                                                  19   Bil ki; sûrelerin    bandaki anlam meçhul harflerin hakikatlerini,
   ancak   aklla    anlalabilen     sûrelerin   hakikatlerini     bilenler
           10
   bilebilirler.
   Bir kul,  bu    harflerin sûrelerindeki hakikatlerini       örenmedikçe,
                           11
   îmânn srlarn kemâle        erdiremez.   Harf,  Hakk'n     kendisiyle sana hitap ettii ibarelerdir.

   Varlk  bir harftir,    anlam  sensin

   Benim âlemdeki yegâne emelim O'dur
                                               1
   Harf bir anlam, harfin anlam ise onun           sakinidir (hareke)}
        Bakarann banda bulunan           ve  bu sûrenin özetini veren
        üç harf, bir anlamda, ahit      çarmak demektir.
        Melekleri, bir    anlamda da melekelerimizi harekete geçirip
        idrâki   arttrmz; kendimize       "Kendine gel, bu âyeti anla"

        demektir. "Sen bu âyeti      ören  ve hâle geçir" anlamndadr.


        Cebrail'in    mânâsn,   seni bilgi ile dirilten, idrâkini artt-

        ran olarak düünürsen; Eliften maksat Allah; lam, Cebrail,
        yani müridin;     Mim  ise  Allah'n senin hakikatinde ilmi ve
        sfatyla    tecellisi oluyor.


        Elif, "lâ ilahe illallah" gibi       düünülürse, Lâm; "lâ mev-

        cuda    illallah" yani  kâmil insanda    tecelli  eden Cebrail'dir.

        Zâten kâmil insan,      "la  mevcuda illallah"n      delilidir ve

        aikâr görünüüdür. "Lâ faile         illallah " ise  Mim 'dir ki, ya-
        radlmn fiilindeki tecellidir.
        Bakara, Allah'n insân- kâmilin vastasyla             (efaatiyle),

        sende    aça çkard hakikatindir.       13
10  bnü'l-Arabî, Harflerin lmi, çev.Mahmut    Kank,  Bursa, 2006, s.98.
11  bnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,     c.I,  s.  161.

12  Suad El-Hakîm, bnü'l-Arabî Sözlüü, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2005,       s.  257.

13  Derleyenin notu.
^
                        AYET     1:
                     Elif,  Lâm,    Mim


   Müteâbih {Kur ân-               Kerim'in mecazi        mânâya   elverili âyet-

        leri)    de, tilâvet (okumak,       takip etmek)       yönünden       tpk
   muhkem (mânâs açk olan             âyetler) gibidir.      bn  Mes'ûd'un     anlat-

   tna göre Râsûlullah          (s. a. s.)  öyle buyurmutur: "Kim, Allah'n
   kitabndan       bir tek harf okursa,       (mânâsn       idrâk ederse) ona bir
   hasene   {sevap)    vardr. Her bir hasene de on misli olarak deerlen-
   dirilir.  Ben,    'Elif,  lâm,  Mîm'     bir tek harftir     demiyorum. Aksine
   'Elif bir harftir,       iam'  bir harftir ve     'Mîm' de ayr     bir harftir.     Do-
   laysyla   "Elif,    Lâm, Mîm" de otuz hasene vardr"             14
   Elif:   Elif,  hayattan ibarettir (mazhardr)... lâhî hayatn bütün eyaya
   irini (yaylmak) ve         eyann    ilâhî  hayat   ile    kâim oluunu      (varol-

   duunu) görmüyor musun?
   ite Elif de    tpk bunun gibi,            bizzat harflerin hepsine sârî

   (sir  eden,  yaylm) ve hepsinde           mevcuttur. Hatta hiç bir harf
   yoktur ki      Elif,   o harfte telaffuz ve      yazl yönünden mevcûd
          15
   olmasn.

14  smail  Hakk    Bursevî,  Muhtasar Ruhu l-Beyân   Tefsiri, c.  I,  stanbul, 2004/7,  s. 59.

15  Abdülkerîm   b. ibrahim el-Cîlî,   nsân- Kâmil,   çev.Seyit   Hüseyin Fevzi Paa,    c.I, s.l  16-
   117.
Ayet  122


•   Bütün mertebeler Elife         ait  olduu gibi,  harfler âleminin      toplam
    ve mertebeleri de ona özgüdür.
    Elif,  Bir  says bütün saylara        yayld     gibi  bütün mahreçlere
    (harf ve seslerin      azdan çktklar yer)       yaylr. O, harflerin daya-
    nadr,     her  ey ona    iliir,  o hiçbir  eye ilimez. Bu      özelliiyle de

    Bir'e benzer,     çünkü saylarn varlklar da ona           iliir,  o  ise  hiç bi-
    risine  bal deildir.        Bir,  bütün saylar ortaya çkartr, saylar          ise

    onu ortaya çkartamazlar.           Bir herhangi bir mertebeyle snrlan-

    mad    gibi, elif    de bir mertebeyle snrlanmaz. Elifin ismi bü-
    tün mertebelerde         gizlenir, böylece bir   yerde ismi B, bir yerde C,
    bir yerde   H,   olur.   Bütün mânâ ve     harfler Elifindir.
                     16
    Elif Zât' ifade eder.•   Elif,  yaylmay ve yaylmada dâhil olmay             ihtiva  eden zâta delâlet
              17
    (iaret) eder.•   Elif harfi    yazmda dier         harflerden ayr bir özellie sahiptir.
    öyle   ki;  bu harf kendisinden baka          bir  kaç harf gibi     (dal, za,

    ra,  ze, vav),    kendisinden sonra gelen harflere bitimez.               Ancak
    dier   harfler kendisine bitiir. Elif harfinin             bu   özellii,   tüm
    mahlûkâtn yüce yaratcya muhtaç olduunu ama                      Onun   hiç

   kimseye muhtaç         olmadn hatrlatr.
   hlâsl    bir kul      Elif harfinden;      Allah'n mekândan münezzeh
    (tenzih edilmi)       olduunu     hatrlar.  Çünkü dier     harflerin     boaz-
   da, dudakta, yahut dil üzerinde belli            çk     yerleri  vardr. Elif ise
   böyle deildir,        onun   belli bir yeri  yoktur.

   Elif harfi,    kulun kendini yalnzca Allah'a vermesine iaret                eder.

    Kul,  tpk   Elifin hiçbir harfe bitimedii          gibi,  Allah'tan   bakas-
    na yönelmez ve O'nun huzurundan hiç ayrlmaz.


    Her harfin kendine has           özel bir  duruu   ve ekli vardr. Bunlar-
   dan yalnzca         Elif  dimdik ayakta    duruu   ve  baka   harflerle biti-16  Suad El-Hakîm, Ibnul-Arabî Sözlüü, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2005, s. 170.
17  Abdülkerîm b. ibrahim el-Cîlî, Insân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa, c.I, s.95.
                                             BAKARA
                                                23   memesi   ile  onlardan ayrlr.     te  o kitabn     bana   konarak,   alfa-

   benin  ilk harfi olarak;    baka eylere bitimekten ve baka eylerle
   megul olmaktan uzaklaan          kimse, yüceliklere erer ve ulvî mer-

   tebeleri  kazanr. Zâten mürekkeb (birleik) olayan             harfler, seven-

   lerin hâllerini ve     srlarn yabanclardan gizlemek          için  kullandk-

   lar rumuzlardr.       Açk  ibareler genel eylere iaret eder,         rumuz
                                 18
   (iaret) ve iaretler ise özel       eylere iaret eder.   Yüce Tanr, Kur'ân'da yer alan anlam tam olarak bilinmeyen
   harfler içinde     yazl bakmndan        Elifi birinci yapt; telaffuz ba-

   kmndan      ise  Hemzeyi    birinci yapt.

   Dolaysyla     Elif,  kendi mükemmellii içinde Zât'n             varl  için

   bir simgedir.      Çünkü Elif,   herhangi bir harekeye muhtaç deildir.
                              19
   Dolaysyla     Elif,  bütün açlardan mükemmeldir.


   Ey Elifin Zâtl Sen münezzehsin
   (tenzih  edilmi eksik ve kusurdan uzak saylm)!
   Acaba senin    için âlemler içinde bir varlk, bir      mahal (mekân) var m?
   O dedi ki Hayr [ltifatmdan          baka   bir eyim yok!

   Çünkü ben ebedîletirme         harfiyim, "ezel" içiririm.

   Ayn zamanda       ben  zayfseçkin   bir  kulum.

   Ben, sultan aziz ve      celîl  olanm.

   Elif,  hakikatlerden bir koku koklayan kimse nezdinde harfler-

   den herhangi       bir harf deildir.   Fakat genel olarak insanlar onu

   harf diye isimlendirmilerdir.         Eer   hakikat   ehli,  o da  bir harf-

   tir,'  derse, o  bunu cümle     içerisinde,  o harfin de yer almas açsn-

   dan   öyle söyler. Elifin    makam    "cem"   makamdr.      Elifin isimle-

   ri  vardr.  Onun    ismi Allah'tr. Elifin sfatlar vardr;          onun sfat,
   "kayyûmiyet" (ezelden ebede daim)            tir.  Elifin isimleri de var-

   dr: el-mübdî (benzeri olmadan yeniden yaratan),                el-bâis (diril-

   ten), el-vâsi' (ihsan     eden, rahmeti her eyi kaplayan), el-hâfz (ko-

18  Ali  Akpnar, Kur'ân'da Hece   Harfleri' (Hurûf-i Mukattaa) ve Kueyrî'nin   Hece Harfleri
   Yorumu, Tasavvuf lmi ve Akademik      Aratrma  Dergisi,  Ankara 2003, say: 11, s. 55.
19  bnü'l-Arabî, Harflerin lmi, çev.Mahmut     Kank,  Bursa, 2006, s.103.
Âyet
24


    rüyan), el-hâlk (yaratan), el-bâri (güzel yaratan), el-musavvir (gü-

    zel suretler veren), el-vehhab (çok fazla ihsan eden,              balayan),
    er-rezzâk  (rzk   veren), el-fettâh (fetheden), el-bâsit (açan,         ferahlk
    veren),  el-muizz (izzet ve ikram eden, aziz), el-muîd (yardmc),             er-

    râfi (yükseltici, hamil sahip),   el-muhyî (maddî mânevi hayat           veren),

    el-vâlî (her   eye   mâlik), el-câmi (toplayan, içine alan), el-mugnî

    (zenginlik veren), en-nâffi (menfaat ve fayda veren).

    Elifin zât isimleri de vardr: Allah, er-rab (terbiye eden), ez- zahir

    (açk), el-vâhid (bir, tek,     benzersiz), el-evvel      (ilk,    önce), el-âhir

    (son),  es-samed (her eyin kendisine muhtaç          olup, kendisi hiçbir

   eye muhtaç olmayan), el-ganî         (zengin,  muhtaç olmayan),       er-rakîb

    (dâima görüp gözeten), el-mübîn (aikâr eden), el-hak (var olan,
    varl   hiç  deimeden    duran).

    Bütün mertebelerin hepsi ona        aittir.  Bu  mertebelerde onun kar-
   deleri he ve lam'dr. Harflerin          toplam ve bütün          mertebeleri

   ona  aittir.  O, onlarda deildir, fakat onlarn          dnda      da deil-
   dir.  öyle    ki:  O  hem  dairenin merkezidir      hem     de çemberidir;
   hem    âlemlerin terkibidir (birleim,       karm), hem         de âlemlerin
            20
   çözümüdür.


    Elif tek zâttr,     yaznn banda bulunduunda onun herhan-
   gi bir harfle      bitimesi doru deildir.       u
                          hâlde o, "Bizi srât-
   müstakime ulatr"        ifadesiyle,  kiinin istedii dosdoru yoldur.
    Söz konusu, tenzih (Allah \n eksik ve noksandan uzak bulunduu-
    na ve insan vasfnda      olmadna    inanma) ve tebih (Allah'n baz
    isim ve  sfatlarnn mahlûklarn sfatlarna benzemesi) yoludur.
   Nefs Rabbine duâ ederken -ki onun Rabbi Fecir sûresinde ken-
   disine   emredilmi Kelime'dir- duasn kabul etmesini                 isteyin-

   ce (âmin deyince), Rabbi de         onun duasn kabul         etmitir. Böy-

   lelikle   Elif-Lâm-Mîm'den Elifi (Fatiha sûresinin son kelimesi
   olan) "dalâlette      (doru yoldan ayrlmak) olmayanlardan"             ifade-20  bnü'l-Arabî, Harflerin lmi, çev.Mahmut    Kank,  Bursa, 2006,  s.  130.
                                                BAKARA
                                                      25   sinden sonra getirmi, âmin'i           ise  gizlemitir.    Çünkü   o,   melekût
   âleminden olan       bir bilinmezdir.

   ...Elif,  melekût ve ahadet (ahitlik) âleminde bir              olduu    için gö-

   rünmütür. Böylece kadîm ve sonradan yaratlmlar arasndaki
   fark  meydana gelmitir. 21

                                                22
         Elif insân- kâmiVin         zâtdr   (özü ve hakikatidir).
   Lâm:


   Lâm, kâim olduu ekliyle {Lâm harfinin dik ksmi) kadîm                      {ezelî)

   sfatlara delâlet eder.

   Baka    harfle  bitime vâstas olan uzanyla da sfatlarn müteal-
   liklerine (iliii olan) delâlet eder.

   Sfatlarn müteallikler         ise  sfatlara  mensup olan kadîm         fiillerden
          23
   ibarettir.   Lâm,    orta âlemdendir.       Dolaysyla sfat mahallidir. Sonradan
   meydana    geleni kadîm' den       ayrtran ey      sfattr.
                                          24
   Lâm  harfi en kudsî en parlak ezel içindir

   Ve onun en     nefis en parlak      makam    içindir

   Ne zaman      kalksa,   onun zât âlemi oluturan            izhar (gösterme,
   meydana çkarma) eder
   Ne zaman      otursa, o   zaman kevnî âlemi         (olu) izhar eder

   Üç hakikatten sana bir nee verir
   pek elbise içinde yürür, salnarak            gider


   Bil ki   Lâm   harfi,   ahadet ve ceberut          (varlklarn ilmi suretler
   hâlinde   bulunduu âlem)          âlemindendir....     Bu harf   havas {Has-


l  tbnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,         c.I,  s.  166.
22  Derleyenin notu.
23  Abdiilkerîm  b.  brahim  el-Cîlî,  nsân- Kâmil,  çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,   c.I, s.95.

24  bnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,         c.I,  s.  170.
Ayet  126


    lar,  seçkinler;)   ve havassü'l-havas âleminde temeyyüz eder                   (seç-

    kin,   farkl konuma gelmitir). Gaye ona                aittir...   Onun    tabiat-

    n   oluturan eyler ondan var           edilirler.    Onun      hareketi   doru-
    dur (müstakime) ve        kaynamtr        (mümtezice). Araf ona           aittir.

    O,   kaynamtr,       kâmildir, müfreddir           {tekil)    ve ürkütücüdür

    (Mûhî). Elif ve      Mîm   harfleri    ona  aittir.
                                     25
          Allah'n bilinmek       istemesi ve iradesi       "Lam" harfidir. 26    Mîm:

    Mîm, semîn {iitmenin) mazhardr.
    Görmüyor musun? Mîm harfi, azn                 d     olan dudaktan çkar.

    Onun    için;  söylenmeyen     bir söz iitilmez.        Söylenen söz      ise  artk
    zahir olmutur.      O söz, ister telaffuz,       ister   hâlce {hâl lisân      ile)  ol-

    sun müsavidir      {birdir, eittir).

    Söz de aynen böyledir. Zîrâ söz           ile  balanr, nihayet söze dönü-
    lür...

    Mîm'in    tarifi   yani bitimek için olan        uzan      ve çekili     ksmla-
    r, ister hâlce olsun ister sözce olsun             varlklarn sözünü iitme
              27
    mahallidir.    Mîm, Nûn      gibidir,   eer  ikisinin de    srrn     yakalayabilirsen

    Oluun    gayesinde bir varlk olarak ve balangçlarn

    Dolaysyla      Nûn Hakka      aittir;  güzel   Mîm     ise  benim    içindir

    Balangç    için   balangç; gayeler      için bir gayedir.


       Nûnun berzah
    Öyleyse                  (ara âlem) bir ruhtur           onun    bilinip ta-

    nnmasnda
    Mîm'in berzah       ise,  bir  rabdr yaratlmlar nezdinde.


25   bnü'l-Arabî, Harflerin lmi, çev.Mahmut       Kank,   Bursa, 2006,   s.  141-142.
26   Derleyenin notu.
27   Abdülkerîm  b.  brahim  el-Cîlî,  nsân- Kâmil,   çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,     c.I, s. 119.
                                              BAKARA
                                                     27   Bil ki   Mîm harfi Mülk,    ahadet ve Kahr âlemindendir... Bu harf
   havasta ve hulâsada {özde) ve hülâsann safasnda temeyyüz (ben-

   zerlerinden farkl ve üstün      konuma    gelme) eder. Yolun sonu ona
                                            28
   aittir.  Araf ona  aittir. Hâlistir,  kâmildir, mukaddestir.•  Mîm    harfi  Muhammed'de       ve  Ahmed'de     ortaktr.      O   hâlde

   Ahmed'deki     Mîm kalkarsa "ahad" tecellî eder. te Hz.              Peygam-
                                 29
   ber'in   kulluundaki Rab     tecellîsi  budur.         "Mîm", Allah'n nuruyla       tecellîsinin   kalptaki zuhû-rudur.

         Dolaysyla Nur Sûresi 35. âyetin         tecellîsidir.

         Allah irade   etti; Elif,


         irade emre döndü    Lâm;
                              .30
         Kul iitti  ve uygulad; Mimdir.   "Allah göklerin ve yerin Nurudur.            Onun    nurunun örnei,
   içinde   çera meale     (misbâh) bulunan bir kandil (mikât) gi-

   bidir.   Kandil, bir srça (zücâce) içerisindedir. Srça inciden bir

   yldz        douya da batya da nispeti olmayan bereketli
        gibidir ki,

   bir zeytin   aacndan yaklr. Bu aacn ya neredeyse, ate do-
   kunmasa    bile  k  saçar.  Nur   üzerine nurdur     o.  Allah, diledii-

   ni kendi   nuruna klavuzlar. Allah, insanlara örnekler               verir.    Al-

   lah her   eyi bilmektedir." 31


   Hakk    Teâlâ Kur'ân- Kerîm'de        Nûr  sûresinin 35. âyet-i kerî-

   mesinde kendi     zatî  nurundan misâl     verip;

   nsann zâtnn      nurunu: Mikât, Misbâh ve Zücâce              ile  tahayyülî

   bir  ekilde nakletmitir.     Zâtn o    tebihi,   insann suretinden           iba-

   rettir.28  bnü'l-Arabî, Harflerin lmi, çev.Mahmut   Kank,  Bursa, 2006,  s.  159.

29  Abdülkâdir Geylânî, Füyûzât- Rabbani, çev.Celâl    Yldrm,   stanbul, 1995,    s.  150.

30  Derleyenin notu.
31  Nûr, 35.
Ayet  128


    "Mikât"dan {lamba konan yer) maksat: nsann sadrdr                          (gösü).

    "Zücâc'dan maksat,         kalbidir.

    "Misbâh"dan maksat           ise,   insann srrdr. 32


•   O  mikât Peygamber efendimizin vücûdudur. Zeytinya,
    Onun   temiz gönlüdür ve Allah'n bu gönülle alâkas vardr. 33


•   Resûlullah efendimiz, "Ben Allah'n                nûrundanm, beni gören
                     34
    Allah' görür" diyor.


•   O  hakikat günei, kendi gözler                 kamatran nurunu,           insan
    vücûdunda gizlemi ve örtmütür. O'nun vasflarnda, Allah'n
    evsâf (vasf,     özellik)  sakldr. 35


•   "Allahu nûru's-semâvâti vel ard" âyetinde buyrulan                     zarf,  kandil
    vücuttur.    Ya ruhtur,       fitil  kalptir.    evk   ise,  ark    garb olmayan
    nûr-u Ali'dir. Bir kimsenin kalbinde bu nûr                  uyand m, ona sa
            36
    sol ol maz.    Câbir  b.  Abdullah Ensârî öyle            rivayet eder ki:

    "Kufe'de mescide girdiimde Hz. Ali                 (k.v.c.)     orada bulunuyor-
    lard,  parma      ile  bireyler yazyor ve bir          eye de gülüyordu.
       "Yâ Emire'l-mü'minîn, neye gülüyorsunuz?" diye sordum.
       Hz. Ali      u cevab
               (k.v.c.)           lütfettiler:

       imdi     okuduum u âyet-i kerîmenin                 mânâsn     kimse be-
       nim   gibi   bilmez ve yorumlamaz da ona gülüyorum, dedi.
       Sordum:
       "Bu hangi     âyet-i    kerîmedir?" dedim. Cevaben öyle buyur-
       dular:

       "Allah yer ve göklerin nurudur.              Onun nurunun        misâli kan-

       dil gibidir.


32  Abdülkerîm   b.  brahim   el-Cîlî,  nsân- Kâmil,    çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,   c.I, s.  174.

33   Sultan Veled, Maârif, çev.Meliha~Anbarcolu, Konya, 2002,            s.  57.

34   Kenan  Rifâî, Sohbetler,   stanbul, 2000,    s.  566.
35   Kenan  Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.433.
36   Turgut Alsrt, Kenan Rifâi Özel Notlar.
                      "


                                                 BAKARA
                                                      29


   "Miskat"Muhammed a. s.) dir,      (s.         yani kandillerin kandilidir,
   aydnlklarn aydnldr. Önceki                  kandilden kast Fatimatü'z-
   Zehrâ'dr. ikinci kandil         ise,  benim.    "Fi zücâcetin-Ez-zücâcetü",

   bunun    gibi  birinci   zücâce lafz Hz. Hasan              (r.a.)'dr.   kinci
   zücâce Hz. Hüseyin'dir. Ali           b.   Hasan en parlak yldz         gibidir,

   yani Kevkeb-i Dürrî'den kast Ali               b.  Hasan'dr. "Yûkadü min
   eceretin                olu Muhammed'dir.
           mübâreketin'den maksat Ali
   Âyet-i Kerîme'de geçen "Zeytûne"den maksat Cafer ibn Muham-

   med'dir. Yine zikri geçen "Lâ arkyye"den murat Mûsâ b.
   Cafer'dir. "Lâ Garbiyye" den           maksat Ali     b.  Musa'dr.     "Alâ nûrin

   yehdillahü linûrihî" den kast da burada Hz. Peygamber                      (s.a.s.)

   efendimizdir.     "Men yeâü       ve yadribu llâhu       l  emsale li'n-nâsi val-
   lâhü bi külli    ey 'in  alîm.

   te bu âyetler Hz. Ali tarafndan bu yönüyle tefsir buyrulmutur. 37


   "Elif,  Lam, Mîm"      birlikte:


   Kur'ân- Kerîm        umum    içindir.    O, ayn seviyede olmamak ar-
   tyla herkese hitap eder. Zîrâ içinde             mevcûd olmu       ve olacak, her
   ey mevcuttur...
   ..Kur'ân- Kerîm'in de yedi            batn vardr. Meselâ          (Elif,   Lâm,
   Mîm)    ne demektir sorarm         size?...

   drâk edemiyorsunuz. Demek               ki  bunlar   erbabnn anlayaca
          38
   remizler...   Ak kelimesi neden Kur'an- Kerîm'de yoktur?
   Ak,   Kur'an- Kerîm'de sr olarak           kalm, açk açk söylenmemi.
   Fakat hurûf- mukattaatta {Kurandaki                elif,  lâm, mîm, gibi harf-
                    39
   ler)  beyân olunmutur.37  Abdülkâdir Geylânî,   lâhî Lütuflar,    çev.  Cabbarzade Mehmet     Arif, stanbul,  2002,
   s.126-127.
38  Ken an  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.476.
39  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,   s.  569.
Ayet  1


30    O   harfler  hep  birer âlem, birer       rumuzdur.     Hem büyük birer
    âlem. Eliften maksat Allah'tr.          Lâm   Cebrail;   Mim Muhammed
    (s.a.s.) dir.

    Elif,  namazda alnan       kyam    vaziyeti  ;  Lâm, rükû;    Mîm    de sec-

    de hâlidir.
    te Allah ile senin aranda Cebrail olduu gibi,               ruh ve cisim    ara-

    sndaki kalb de Cebrail'dir. Yani         (  Elif,  Lâm, Mîm) Kâmil nsana
    iarettir.Hz.mam Cafer öyle           der: "Allah   Kur'ân'da    tecellî  etmi-
    tir  fakat görmüyorlar!"

    Kur'ân'n    harfleri    insann   ekilleridir.     Ama   herkes   bu mânây
    nasl   bilebilir?  Bu, esrâr-    ilâhîdir,   ancak irfân-     Muhammedi      ile

         40
    bilinir.
    Kâmil zâtlarn namazlar srasnda, kyamlar                   gizli  hazineyi,

    lâhut   nurunun paha biçilmez          hazinelerini, kraatleri        lahi  il-


    min   suretlerini;    rükûlar, zuhur sonucu olan "Sevdim, bilin-

    mek   istedim.   Bu yüzden      âlemleri hâlkettim" kudsî hadîsinin

    gizliliklerini; secdeleri      "Kurb-    Ferâiz" hadîs-i kudsîsi       ile  açk
    olduundan "Hakka kar ükrann arzeden                    bir kul   olmaya-

    ym m?"     hadîsi gereince, esrâr-        Muhammediye'den         olan Zât

    Tecellîsinin    dâima onlarda bekasdr. Bu takdirde "Öyle                bir na-

    maz ki onda ancak ben varm benden               gayrisi yoktur" kutsal sözü

    Lâhût nurunu anlatmaktadr. 41


    Elif harfini telaffuz eden kulun gönül âlemi yalnzca Rabbine

    yönelir.   Lâm  harfini söyleyince de        O'nun huzurunda durup         eri-

    yerek O'nun      haklarn     gözetir.  Mîm     harfini iitince de     O'nun
                                    42
    tekliflerine   muvafakatini terennüm eder.40   Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.159.
41   Abdülkâdir Geylânî,     lâhî Lütuflar,  çev.Cabbarzade  Mehmet   Arif,  stanbul, 2002,
    s.297-298.
42   Ali  Akpnar, Kur'ân'da Hece Harfleri (Huruf-i Mukattaa)       ve Kueyrî'nin  Hece Harfleri
    Yorumu, Tasavvuf lmi ve Akademik       Aratrma  Dergisi, Ankara, 2003, say. 11 s.55-73.
                                                 BAKARA
                                                      31          Elif,     Lâm,  Mîm  = insân- kâmil-      ak   ettim I istedim ki
                   43
          bilineyim.   nsân- Kâmil'in         bir  ad  (Elif-Lâm-Mîm)       dir.  Nitekim Kur'ân'
   Kerîm'in      banda      -"Elif-Lâm-Mîm.      u kitap var ya onda üphe
   yoktur" buyurulur. Bir hadîs-i erifte: "nsan ve Kur'ân ikizdir."

   buyurulur. Burada insandan murat, insân- kâmildir. Burada

   ikizden kast,        ayn bâtndan doan        iki  karde mânâsna       gelir.
                                                      44
   Âlemin yaratlndan gaye kâmil insandr. Bu yüzden kâmil                         in-

   sann    zevâliyle (zail olma, sona erme)            dünya harab   olur.   nsân-
   kâmil var oldukça âlem hep            korunmu      olacaktr. 45


•  Elif,   Lâm    ve  Mîm    nûrânî harflerdendir.
   Elif,  mânevi köken        itibariyle ülfetten gelmektedir.        Nasl   ki insan

   kelimesi esrâr- ilâhiyeye enis           {dost)  olmaktan     geliyorsa...  Esasen
   kesrette (çokluk) vahdeti          görmek bu     esrara enis    olmakla   müm-
   kündür.
   Zahirde       görünen      bu  kesret    zahiridir.    Hakikat     vahdette
             46
   mevcuttur.   Elif:   "O 'nun benzeri yoktur." (ûra,          11)

   Lâm:    Cibril    ;  Allah Teâlâ'nn bâtndaki yani ruh ve            mânâ    pla-

   nnda    ki elçisidir.

   Mîm: Muhammedü'r            Resûlullah; zahirdeki yani        madde plann-
   daki   elçisidir.

   nsanda da Ruhun           iki elçisi  vardr. Bâtnî    elçi iradedir.  Vahyi    dile
                                                      47
   iletir.  Zahiri     elçi ise dildir.    radenin tercüman ve       tabircisidir.43  Derleyen'in notu.
44  bnü'l Arabî, Özün Özü, çev.smail         Hakk  Bursevî,  sadeletiren Abdülkadir Akçiçek,
   stanbul,  s. 30.

45  smail Ankaravî, Nake'l-Fusûs erhi, stanbul, s. 17.
46  Abdülkerim Cîlî, Besmelenin erhi, çev.Seyyid Hüseyin Fevzi Paa, 1996,         s.  98.
47  bnü'l-Arabî, eceretü'1-Kevn, çev.Abdülkâdir Akçiçek, stanbul, 2000, s.75-76.
Ayet  132    "Elif-Lâm-Mîm"deki Elif tevhide          iarettir;  Mîm  helak edilemez

    bir  mülke  iarettir;  bu  iki  harf arasndaki lam      ise, ikisi  arasnda
    rabta olmas için bir vâstadr..Üzerine lam'n            hattnn    dütüü
    satra bakarsan, Elifin gövdesinin, orada           onun ucuna    ulat-
    n görürsün. Mîm ise oradan aaya doru inmeye çalr.                 Son-
    ra  orada "en güzel biçimden"       "aalarn aas'na       kadar iner ki
    buras Mîm'in kökünün biti noktasdr. Nitekim, Allah Teâlâ
    öyle buyurmaktadr:.. "Biz insan en güzel biçimde yarattk, sonra
    onu  aalarn aasna gönderdik. " (Tîn,          4-5)

    Elifin o satr ya da hat üzerine inii        tpk Hz.   Peygamberin    u sö-
    zündeki anlam    gibidir:  "Rabbimiz dünya semâsna        iner..  "(Buhar,
    Müslim) Bu semâ      terkip âleminin ilkidir,      çünkü  o;  Âdem    (a.s.)

    semasdr. Bundan sonra ate felei           gelir.  te  bu nedenledir     ki

    elif  satrn yada hattn     ilk  balangcna    inmitir.   Çünkü    o aha-

    diyet  makamndan      yaratklar var etme     makamna       inmitir; bu

    ini  bir "takdis" ve "tenzih", bir "temsil" ve bir        "tebih" inii de-
    ildir, lam, ikisi   arasnda     bir  vâstadr.  Hem   varedenin (mükev-
    vin)  hem  de var olann (kevn) yerini tutan bir         naiptir.  O, kendi-
    sinden âlemin var edildii kudretin bir simgesidir. O, satrn ba-
    na kadar iniinde elife benzer.
    Fakat, Vareden de, var olanla        karm olduundan, süphan olan
    Tanr   kendi üzerinde kudretle nitelenmez. Allah Teâlâ yalnzca
    yaratklar üzerinde kudret sahibidir. Dolaysyla, kudretin yüzü
    yaratklara yöneliktir.     Bunun    içindir ki kudret vasf     Yaratc üze-
    rinde deil de sadece yaratklar üzerinde etkilidir. Öyleyse, kud-

    ret  sfat  ulvî veya süflî yaratklarla ilgilidir.


    Lâm'n   hakikati satr üzerine       ulamakla    tamamlanmad        için,

    bu durumda    ayn mertebede olur ve kendi hakikati sayesin-
             elifle

    de satrn altna inmeyi ya da satrn üzerinde kalmay ister; tp-
    k   Mîm'in inii   gibi.  Demek     ki  Lâm, Mîm'i var etmek      için  aa-
    ya inmitir, çünkü bu durumda, Mîm suretinde inmek baka
           mümkün olmaz, dolaysyla bu inite ancak Mîm
    hiçbir harf için

    (Hz.  Muhammed) var edilir. Lâm harfi bir yarm daire yaparak
                                               BAKARA
                                                    33   aaya iner ve ini yönünün öbür tarafnda satra ular.                    Böylece

   aklla kavranabilen (mâkul) bir         yarm   felek isteyen, hisle kavra-

   nabilen (mahsûs) bir       yarm  felek hâline    dönüür.     te   bu   iki ya-

   rm felekten    bir   tam  (daire) felek    meydana  gelir.


   Öyleyse Elif-Lâm-Mîm tek         bana     ihata eden (bir eyin        etrafn
   çevirme, sarma,      kuatma)  bir felek   olmutur.  Onun       çevrimini    ta-

   mamlayan    bir kimse, Zât', sfatlar ve fiillerin nesnelerini (me-

   fulleri)  tanr.   Bu   temel hakikate ve bu kefe göre Elif-Lâm-Mîm'i
   okuyan    bir kimse;    Bütün  ile  Bütün   için,  Bütün'le beraber ha-

   zr  olur.  O zaman, artk onun müahede edemeyecei hiçbir ey
   kalmaz; ancak o kimse, baz eylerin bilgisine sahiptir, baz ey-
   lerin bilgisine sahip deildir.


   Elifin hareke       almasn   önleyen     aknl    (tenezzüh), sfatlarn

   ancak   fiillerle   anlalabileceini    belirtir.  Nitekim, Hz. Peygam-
   ber öyle    buyurmutur:     "Allah vardr, Allah     ile  beraber     baka    hiç-

   bir (hakîkî) varlk yoktur." ve "O, evvelce naslsa simdi de öyle-

   dir'  te bunun için, biz bakmz zâtna doru yöneltmiyoruz.
   Hiç kukusuz        izafet yani ilgi  ancak  karlkl   ilgi    içinde olan iki

   varlkla anlalabilir... zafet,         ilgi  hakknda   yaptmz         bu uya-
   r Elif-Lâm-Mîm'in        harflerinden olan    Lâm'n Mîm'le birleme-
   sinde mevcuttur; burada lam bir sfattr;             Mîm   ise   onun  eseri  ve
             48
   onun   fiilidir.
   Bir  eyin olmas      için (emir veren) Zât,     onun    iradesi ve bir       de
   "Kün" yani "Ol" emri lâzmdr.             Eer bu   Zât     ile  onun   bir  e-
   yin oluvermesini dileyen iradesi ve olacak            eye     hitap ve tevec-

   cüh eden Kün, "Ol!" emri olmasayd, o           ey de var olmazd. Bun-
   dan sonra böylece bu eyde üçlü          bir birlik   meydana      geldi.  Bu   se-

   beple bu birlik tarafndan onlarn           yaratlmas ve varlk        ile  vasf-

   lanmas    gerçekleti.    Bu gerçekleme     de,  önce kendisine emrolu-
   nan eyin, Tanr        bilgisindeki suretine, sonra       bu   suretin    "Kün"
   emrini iitmesine ve daha sonra iittii emre             itaat     etmesine  ba-

48  Ibnü'l-Arabî, Harflerin lmi,   çev.Mahmut Kank, Bursa, 2006,     s.  105-108.
Âyet
34    ldr.  u hâle göre yaratann üçlü       birlii,   yaratlann üçlü    birlii

    ile  karlat. Yaratlan eyin yokluktan var olmasnda onun              sabit

    olan zât, kendisini icâd edenin zâtna, bu hitab iitmesi yarata-
    nn   iradesine ve  yaratann ona var olmas        için  verdii emre uya-
    rakvarl kabul etmesi de; Hakk'n "Kün" emrine karlk dü-
    tüü için, o ey de var olmutur. Demek oluyor ki Allah yarat-
    l iini yaratlan eye nispet etti. Eer Allah'n "Ol" emrine kar-
     o eyin kendi nefsinde var olmak kuvveti olmasayd, yaratla-
    mazd.   u hâlde o ey önce yok iken yaratl emrini iitince an-
    cak kendi nefsini yaratt. 49


    bnü'l-Arabi'ye göre vücûdî hakikatin         iki  yönü vardr: 50


    Hakk   (fail)     -zât          irade          söz                 T           T             T
    Hâli  (edilgen)    -zât          iitme        boyun    eme

    Baz  ilim  adamlar bu müteâbih (Kur        ânn   mecazi mânâya    elve-

    rili âyetleri) âyetlerin  yorumunu      Allah'tan   baka  hiç kimse bil-

    mez, her kitabn bir srr vardr, Kur'ân'n srr da bu harflerdir,
    demilerdir.

    Bazlar   ise;  bu harflerin Yüce Allah'n isimlerinin       ba harfleri ol-
    duunu    söyleyerek bunlar öyle     açklamaya çalmlardr:         Elif,

   Allah isminin     bandaki   eliftir.  Lâm, O'nun    Latîf ismine,    Mîm
    ise  O'nun Mecîd    (azamet, büyüklük, ululuk) ve       Melik (bâkim-i
    mutlak, hükümdar) isimlerine delâlet eder.

    Bir  baka görüe    göre Yüce Allah bu erefli harfler       ile  yemin   et-

    mitir (kuvvetlendirmitir).

    Bir  baka görüe    göre  ise;  Elif,  Âlâullah'a (Allah'n alasna)',

    Lâm,  lütfuna;  Mîm, Mecdullah'a      (Allah'n   mükemmel kâmildeki

49  bnü'l-Arabî, Fusûsu'l-Hikem, çev.Nuri Gençosman, stanbul, s.91-92.
50  Ebu'1-Alâ Afifi, Fusûsu l-Hikem  Okumalar çin Anahtar, çev.Ekrem   Demirli, stanbul,
   2002, s.237.
                                                 BAKARA
                                                    35   tecellîsi)  delâlet     eder.  Yahut,   Elif Allah;       lam,    Cibril;  Mim
   Muhammed'e        delâlet eder.    Buna  göre  mânâ öyle olur: Bu kitap
   Allah katndan, Cebrail vastasyla              Hz. Muhammed'e indirilmi
             51
   bir kitaptr.   "Elif" Allah demektir.        "Lâm", Latîf ve       "Mîm" de Mecîd      (Allah'n
   adlarndan, büyük, ulu) demektir. Yani mânâ: "Ben, Latîf ve
                                 52
   Mecîd olan Allah'm" demek            oluyor.   Elif,  Allah'tan,    Ledün âlemi      yoluyla yani Cebrail'le (Lâm), Hz.
                                    53
   Muhammed'e (Mîm)           indirilen kitaptr.         Fihî-Mâfih 'te bir adam; "Benimle Allah arasnda kl ka-
         dar bir ey yok" der, Hz. Mevlânâ da "Ey aklsz, Peygam-
         ber olmasayd, Allah'n        mânâsn      bile  bilemezdin" diye   ce-

         vap   verir.  Allah   ile  Peygamber arasnda Cebrail'in olma-
         d    zaman   olur  ama   bizler Allah' idrâk      yolunda her    bil-

         giyi  Peygamber kanalyla alrz.           Elif,  Lâm,  Mîm ile bu du-
         rum anlatlmaktadr.
         Bu   demektir   ki; Elif,   yani Ahadiyyetin hakikati, Cebrail
         vastasyla Hz.      Muhammed'in mânâsn, özünü (Hakîkat-i
         Muhammedi) aikâr          ederek, bizim      bu hakikati kendi ka-
         pasitemiz ölçüsünde idrâkimizi salar.
         Bu   idrâk   açlnca     "Elif" bizim hakikatimiz,         "Lâm"  bize
                                           54
         bu hakikati öreten, "Mim" ise biz oluruz.


•  "Elif,  lam,  Mîm"
   Sûrenin  bandaki bu üç harf ile bütün              olarak  varla    iaret edi-
   liyor.  Çünkü "Elif", ilk varlk olan zâta             iarettir.   "Lâm", Cebrail
   olarak adlandrlan faal akla iarettir. Faal akl, ara varlktr; var-
   ln bandan        feyz alr,    varln     sonuna feyz     verir.   "Mîm"  ise,51  AliAkpnar, Kuranda Hece Harfleri (Huruf-i Mukattaa) ve Kueyri'nin Hece Harfleri
   Yorumu, Tasavvuf lmi ve Akademik Aratrma Dergisi, Ankara 2003, say:ll, s. 55-73.
52  smail Hakk Bursevî, Muhtasar Ruhu l-Beyân Tefsiri, stanbul, 2004/7, c.I, s. 57
53  Halûk Nurbaki, Bakara      Sûresi  Yorumu,   sf.  13.
54  Derleyenin notu.
Ayet  136    varln      sonunu temsil eden Hz. Muhammed'e iaret                    eder.   "O
    Kitab.   .
            ."
              Daire onunla tamamlanr ve            ba  ile  birleir.     Bu  yüz-

    den  Hz.Muhammed            (s.a.s.),  hâtemdir, mühürdür, sondur. Nite-
    kim Hz.       Muhammed       (s.a.s.)  öyle buyurmutur: "Zaman döndü
    dolat, yüce Allah'n semâlar ve arz yaratt                    ilk  güne ulat."
    Selef âlimlerinden birinin             öyle dedii   rivayet edilir:      "Lâm"   har-

    fi,  iki  "Eliften mürekkeptir. Yani "lam", ilim sfat                   ile  birlikte

    zât 'in   karl olarak vazedilmitir.              lim sfat     ve zât, daha önce

    iaret ettiimiz üç ilâhî âlemin ikisini temsil ederler. Dolaysyla
    Allah'n isimlerinden           biridir.   Çünkü   her isim herhangi bir sfat-

    la birlikte     zâttan ibarettir.

    "Mîm" ise, bütün sfatlarla ve fiillerle birlikte zâta                   iarettir. Fi-

    iller araclyla zât, ism-i âzam olan Muhammedi                       surette ken-

    dini perdeler ve ancak bilenler              bunu       Zâtn sureti
                                     anlayabilirler.

    olan    "mîm" de nasl gizlendiini             görmüyor musunuz? Çünkü
    "Mîm"in yapsnda "Mîm" "Yâ"                  harfi vardr; "Yâ" harfinde ise

    "Elif" bulunur.

    Hece    harflerinin vazedilmesinin altndaki sr                 ise,   her harfin

    içinde mutlaka "elif" harfinin               bulunmasdr.      Aadaki        açk-
    lamay yapanlarn bu             yaklam      bizim   açklamamza yakn          bir

    mâhiyettedir. Diyorlar           ki:   "Bunun anlam: her eyi        bilen ve hik-

    met   sahibi olan Allah'a yemindir.             Çünkü   Cebrail ilim        sfatnn
    mazhardr, dolaysyla "Alim"                ismidir.  Muhammed        ise  hikme-
    tin  mazhardr         ve Allah'n      "Hakîm"   ismidir.    Buradan hareket-
    le;  "Allah'n isimlerinden her birinin altnda O'nun sonsuz isim-
    leri  vardr," diyenlerin bu sözlerini daha              açk  bir  ekilde anlaya-
    biliyoruz.      lim, sebepler ve müsebbepler           (sebep üzere     vücûda ge-
    tirilmi olanlar) âlemi olan hikmet âleminde                fiile    elik etmedii,
    dolaysyla hikmete            dönümedii      sürece  tamamlanamaz, kemâle
    ermez.     Bu yüzden slâm da srf "Lâ            ilahe illallah "(Allah'tan       ba-
    ka ilâh yoktur) demekle hâsl olmaz; slâm'n hâsl olmas                          için

    "Lâ ilahe illallah"n "Muhammedu'r-rasûlullah"                       Muhammed
                                                5-
    Allah'n rasûludur) ifadesiyle birlikte olmas arttr.


55   bnü'l-Arabî,     Tefsir-i  Kebîr  Te'vîlât,  çev.Vahdettin nce, stanbul,  c. I, s. 33-34.
                     AYET     2:
    Zâlikel-kitâbü lâ raybe fîh hüden li'lmüttekîne


        Bu doruluu üphe götürmeyen              kitaptr.

      Allah'a  kar olmaktan saknanlara yol gösterir.
                 (Kenan Rifâî Hz.)


        te o kitap, bunda üphe yok, müttakîler
         (kötülükten korunacaklar) için hidâyettir.

                     (Elmall)


   O kitap  (Kuran); onda asla      üphe yoktur. O,      müttakîler için
    (saknanlar ve  arnmak      isteyenler) için bir   yol göstericidir.

                     (Diyanet)
   Burada aikâr olan;        kitaba  kar üphe,     yalnz müminler      için

     kaldrlyor. Onlar îmân          eylediler. ..Lâkin delili    nazara    al-

   madlar.  Akln  baland       kaytlara    balanp    kalmadlar. Ken-
   dilerine gelen her   eyi    seksiz  üphesiz kabul     eylediler. Kendileri-

   ne haber verilen eyin vukuuna kesin îmân            ettiler.  Hem  üp-
                                            de
   hesiz. Bir  kimsenin   îmân    delillere nazarla kalrsa,      akl kayd ile
   balanp    durursa  o; kitaba,     ekle bakar. 5656  Abdülkerîm b.brahim  el-Cîlî,  nsân- Kâmil,  çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,  c.II, s.435.
Ayet 2
38   "te o kitap! "(Zâlike'l-kitabü)

   Zâlike


   Bundan maksad, önceki kitaplarda indirilecei vaadolunan kâmil
   kitaptr. Kitap    yaknmzda olduu         hâlde,   uzaa  iaret için kul-

   lanlan "zâlike" edat       ile  iaret edilmesi,    dier  kitaplarda gelece-

   i vaat edimi olmas hasebiyle uzak hükmünde oluundandr.                        57
   Allah, (zâlike iaret zamirinin ilk harfi olan) Zel demitir. Bu,

   belirsiz bir harftir. Belirsizlii ise kitap kelimesiyle              açklam-
   tr. Kitap, Zel'in (gösterdii) hakikatidir. Allah,             kitab       belirli-

   lik  taksyla   (el)  zikretti. Belirlilik   taks    (harf-i tarif),   Elif-Lâm-

   Mîm' dekinden             Çünkü bu iki harf ora-
                farkl bir tarzda bulunur.

   da birlik mahallidir; burada ise ayrmann ilk aamasndadr.
   Söz konusu ayrma, bilhassa sûrenin srlarnn ayrmasdr,
   yoksa  baka   sûrelerin   srlarnn ayrmas         gibi deildir.      te,     var-
                               58
   lktaki hakikatlerin      sralan    böyledir.   Allah Teâlâ'nn (Bakara Sûresinin          banda) Elif-Lâm-Mîm'den
   sonra zâlike' 1-kitab (Bu kitap) demesi, sanki uzaktaki bir varl-
   a iarettir. Uzakln sebebi udur: Allah kitaba iaret edip -ki
   ayrma    mahalli mesabesindeki      ayrlm      olandr- ve    Lâm      harfini

   (vahiy) iaret zamiri olan zâlike 'ye        katmtr. (Vahyolunmu               ki-

   tap)  Bu  da,  bu makamda      uzakl   dile getirir.   Allah ehline göre
   iaret, uzaklktaki      nidadr (çarma).


   Fark hitabn    baka    bir farktan  geldiini tevehhüm etmesin (zan-
   netmesin) diye Zel harfi        ile (ki  o kitaptr ve ikinci fark maka-
   mdr. Lâm,     o da sfattr ve birinci fark        makamdr)     arasna cem'
   (bir olma,   farkn ortadan kalkmas) mahalli olan             Elif girmitir.

   Fark, hitabn     baka   bir farktan    olduu vehminde        olsayd, asla


57  smail  Hakk  Bursevî,  Muhtasar Ruhu l-Beyân  Tefsiri,  stanbul, 2004,  c.I, s. 59.

58  bnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,        c.I,  s.  171.
                                              BAKARA
                                                   39   hakikate   ulaamazd.      Elif o ikisini  ayrm,    Zel  ile  Lâm     aras-
   na perde olmutur. Zel,       Lama kavumak istemi,        Elif onun kar-

   sna çkm ve öyle demi:           "Ancak benim vâstamla kavuabi-
   lirsin".   Lâm  da, emanetini    vermek   için Zel'e  kavumak       istemi,
   Elif  ona da   kar  çkm ve "ancak benim vâstamla kavuabilir-
            59
   sin" demitir.         Kitaptaki (Zel) vahyi (Lâm) görebilmek         için,  Kadir gecesi-
                                   60
         ne (Allah'n  tecellisine) ihtiyaç   vardr.
   O Kitap

   Kur'ân- Kerîm'in temel kavramlarndan           biri  olan kitap, 250'den
   fazla yerde geçmektedir.      Türkçe'deki kitap    anlam yannda yaz-
   l ey; yaz, yazlan ve yazdrlan anlamlarna da              gelir.

   Kur'ân terminolojisinde en geni anlamyla Tanr tarafndan
   yazdrlan    ey demek    olan kitap, bu anlamda        îmânn    temel ko-
   nularndan    biridir.


   Kur'ân'n kitapla     ilgili  verilerini  incelediimizde, bu kavramla
   unlarn    kastedildiklerini görüyoruz:

   1.  Genel anlamda vahy: lk peygamberden sonuncuya kadar
      bütün nebilerin aldklar vahiyler        bir kitap oluturur.          Ba-
      ka bir ifadeyle peygamberlere parça kitaplar hâlinde gelmi
      olan vahiyler bir ana kitabn veya kitaplarn       anasnn frag-
      manlardr,     (bkz. Zuhruf, 4)    Kitaplarn anas Tanr katn-
      dadr. (bk. Ra'd, 39)

      Kitaplarn anasndan peygamberlere gelmi olan parçalarn
      bir  ksm  ayrca kitaplar oluturur. Bunlar Zebur, Tevrat,
      ncil ve Kur'ân'dr. Bir      ksm parçalarsa insanlk dünyasna
      suhuf  (sayfalar;  Kur'ân da Adem, it,      îdrîs,   brahim Peygam-
      berlere gönderilen kitaplarn genel ad) olarak gönderilmitir.59  bnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,       c.I,  s.  170.
60  Derleyenin notu.
Ayet 2
40


   2.   Son Peygambere gelmi bulunan vahiyler toplam: Bu
       Kur'ân'dr. Nitekim Kur'ân- Kerîm bir çok yerde kendisi-
       ni kitap olarak      anmaktadr. (Örn. bkz. Sâd, 29;          Fussilet, 3;

       Zuhruf,     2;  Duhân,    2)


       Daha     ilk âyetlerinden birinde      Kur'ân kendini "içinde        ku-
       ku, kuruntu ve çelikinin yer            almad     kitap" (Bakara, 2)

       olarak tantmaktadr. Kur'ân'n adlarndan biri de Kitap'tr.

       Bu daha çok      Kitâbullah (Allah 'in kitab) olarak kullanlr.

   3.   Bütün     kâinat: Kur'ân'a göre varlk ve         olu bütünüyle     bir ki-

       tap oluturur.

   4.   nsan: Kur'ân insan da          bir kitap olarak sunar.


   5.   Evrensel kayt kitab:          Bu tüm olularn,       özellikle   insann
       fiillerinin     kaydedildii bir evrensel kompütür gibidir ki
       her ferdin      hayr ve erri burada        kaydedilir. (Kehf, 47-49;

       Câsiye, 29)

   6.   Her ferdin amellerinin kaydedildii              bireysel disket: Evrensel

       kompütürde her bireyin hareket ve            niyetlerinin   ilendii ka-
       yt levhasna da Kur'ân          kitap diyor.    Bu  disket levhalar, he-

       sap   gününde insann önüne konur ve ona "Oku, kendi                  özel

       kitabn, bugün sana tank olarak öz nefsin               yeter." (bkz. Isrâ,

       13-14)

   Kitap kavramyla         ilgili  u incelii de hatrlatmak gerekir:
   Kur'ân'a göre insann önüne,           okunmak üzere konan        üç temel ki-
   tap vardr. Kâinat kitab, vahiy kitab (Kur'ân) ve                insann    bizzat
           61
   kendisi...   Kitap, sûrelerden, âyetlerden, kelimelerden ve harflerden meyda-

   na   gelir.


   Sûreler,    kemâle    ait tecellîlerden ibaret     olan zatî suretler demektir.

61  Abdülkerîm    b.  brahim  el-Cîlî,  nsân- Kâmil,  çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,  c.II, s. 348-

   350.
                                       BAKARA
                                           41Âyetler, cem'in hakikatlerinden ibarettir.       Her husûsî mânâs       iti-


bariyle ilâhî cem'e delâlet (iaret) eder.      O ilâhî cem de, okunan o
âyetin  mânâsndan anlalr.

lâhî kelimeler, aynî mahlûklarn (yaratlm) hakikatlerinden
ibarettir.  Yani,   müahede     (görme) âleminde     meydana çkan
mahlûkât demektir.

Harfler: Bunlar noktal ve noktasz         olmak üzere   iki  ksmdr.
1-  Noktal  harfler:   lâhî ilimdeki Âyân- Sabiteden       ibarettir.


2-  Noktasz  harfler:    ki  nevidir (çeittir)

   a-  Birinci nev'i: Bunlar      kemâl icaplarna   iarettir.  Kendi-
      lerine üst taraftan harfler bitiir, fakat kendileri         baka
      harflerle bitimezler.

       Elif,  Dâl, Râ, Vav, LameliP      dir.


       Bunlarn kemâl       icaplar: Zât, Hayat,    lim, Kudret,
       rade' d ir.

   b-  kinci nev'kîki taraftan da       bitiebilir.  Bunlar dokuz     ta-

      nedir.

       Hâ,   Sîn, Sâd, Ti,   Ayn, Kâf, Lam,    Mîm,  He'dir.

       Bu dokuz     tane  ile  olan iaret insân- kâmiledir.

       Çünkü nsân- kâmil ilâhî be hazreti ihtiva ettii gibi
       varla ait dört eyden ibaret olan dört unsur ile olan-
       lardan  meydana     gelenleri  de ihtiva eder. Yani; Kâmil
       vasfnda,    ilâhî  olan  be  vasf ile, halka  ait  dört vasfn

       beynini birletirmitir.  nsân- Kâmil harflerinin nok-
       tasz   olmasndaki sebep; Cenâb- Hakkn onu kendi
       suretinde yaratmasdr. Fakat ilâhî mutlak hakikatler,
       insana   ait  mukayyet (kaytl) hakikatlerden ayrlm-
       tr. Çünkü insan,        kendini var eden bir mucide (icad
       eden) dayanmtr.        O  mûcid de her ne kadar kendi-
       si ise  de;   insann hükmü, bakasna dayanmaktadr.
       te   bundan dolay Noktasz        (insana  ait)  harfler de
Ayet 2
42           hem baka     harflere müteallik (bitiik),          hem    de  baka
           harfler o (insana     ait)   harflere mütealliktir.

   ...Allah'n kitabna toplu bir hâlde             baklnca, tek âyetten          ibaret

   olduu     görülür...

   Böyle olmasna       ramen, onun       içi,  Rabbani iaret ve alâmetlerle
   doludur.
   Bir kimseye, Allah Teâlâ, kitabndakilerin                iç  mânâlarn      anla-

   may,   bir  de eriatn zahirî     ahkâmna sarlmay           nasib ederse...

   ite, anlatlan hâle eren kimse, her iki               kymeti birden    elde   etmi
       62
   olur..•  Kitab; kendisinde yokluk       düünülmeyen mutlak varlk              demektir.
                                63
   ...Allah'n kitab,      kelâm  demektir.


•  Kitap toplama ve birletirme mertebesidir.               Bu anlamda      toplayan
   ve birletiren her      ey kitaptr.
   Toplayc     kitap,  âlemde   dalm hakikatleri kendinde toplayan
   Adem'dir.

   1.  Bütün âlem Adem'in          tafsili,    Âdem     ise  toplayc kitaptr.
      Âleme göre Âdem        ceset için      beden    gibidir.  O  hâlde insan
      âlemin ruhu, âlem       ise  bedendir.

   2.  nsan Rabbinin kitabdr.
   3.  Sen   bir kitapsn,   yazl   her    ey sendedir,       kendinden her eyi
      silebilirsin, dilersen     okursun.       Ancak    sen varsn,    bu yüzden
                                  64
      zahirin dünya,      bâtnn   âhirettir.•  A insan! Tanr kitab sensin, sen!
   Ey Tanrnn kitabnn nüshas olan               sen ve ey ah 'ln cemâlinin
   aynas olan     sen!  Âlemde senin       dnda olan       bir  ey  yoktur.    Her
   istediini kendinden       iste, (ara),    çünkü her ey       sensin.
                                               65
62  Abdülkerîm b. brahim el-Cîlî, Insân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa, c.I, s. 124.

63  Suad El-Hakîm, bnü'l-Arabî Sözlüü, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2005, s. 422- 423.
64  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi Mâ Fih, çev.Meliha Ülker Tarkahya, stanbul, 1985, s. 121.
65  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,  s.  175.
                                                BAKARA
                                                  43   srâ Sûresi    14. âyette    "krâ  kitâbeke":    Kendi kitabn oku buyu-
                            66
   ruluyor.   Çünkü    her   ey oradadr.

   Kendi kitabn oku demek, kalbinde             gizli olan,   Hakk'n emane-
   tini  bul demektir.nsan bir kitâb- mübindir (doruyu                 yanltan
   ayran, aikâr bir kitaptr) ki dünya ve âhiret ona                sntr.     u
   hâlde eline külüngü (büyük kazmay)            al,  fena ahlâklarn      kazma-
   ya bala. Her tabakada yeni bir ilerleme görülür. Evvela toprak
   sonra  kil;  bakarsn sonra da su çkverir.           te kendi kitabn oku-
   maktan maksat,       marifettir.  Yani nefsini bilmektir. 67


   "Devletlim! Evvela        karma u   kâinat    kitabn açtn       ve:

   -Oku! Dedin.
   Ben acemi    fakat  çalkan    bir talebe gibi,     onu kelime kelime hece-
   lemeye   baladm. Dostlarm buna            ahittir. Bir   kr  çiçeinde, bir
   çi   tanesinde, bir incecik su      rltsnda,       zevkte, tebessümde     hep
   senin  parmak   izlerini   görerek  hzl hzl okuyor         ve yanmdakile-

   re  söylüyordum.
   Fakat bunlara, bu güzelliklere        doymadan       sahifeler  karmda dö-
   nüyor, bütün     telama ramen,         zahmette, meakkatte (güçlük),
   göz  yanda, strapta gene        senin dehana ve hünerine ahit olu-

   yordum.     te  böylece de gece demiyor, gündüz demiyor,               önüme
   ne gelirse okuyor, okuyordum.
   Nihayet yorgunluuma          acm     miydin, neydi?       Karma     gelip

   gene bana dedin       ki:

   -Kâinat kitabn       okumak uzun    sürer;    kendi kitabn oku!
   Bu, o büyük kitabn hülâsas          (öz) idi;   onda da güzelliklerde       çir-

   kinliklerden, zevklerden ve aclardan              izler,  eserler,  görünüler
   vard. Belki hakîkaten bu, ötekinden küçüktü; ancak kâinat                   ki-

   tabna   smayan      büyüklükler buna       smt.
   armtm.        "Ben bunu, bu karmakark, sökülmez, ezberlen-


66  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.622.
67  Sâmiha Ayverdi, Yusufçuk, stanbul, 1997,   s.  3-4
Ayet 2
44


   mez   çetin kitab nasl     okurum," diye düünürken,          bir kere  daha
   karma geldin      ve:

   -Kendi kitabn      okumak uzun     sürer,  beni oku! dedin.
   -Seni mi, Devletlim?      Acaba bu cihanda     seni  okumu kim vardr
   ki  ben bu bahtiyarlar arasnda saylaym? "Benden              bir  olmaz  is-

   temekle, beyhude (bo) didinip, tebah (yok olu)             olmam     m  isti-

   yorsun?" diye    haykrdm.
   O zaman tekrar yanma geldin.           Hayr,  hayr...yanma       gelmek de
   ne demek?    Gözüm    oldun, dilim oldun, tenimdeki         canm   oldun
                                   68
   ve bunlar,    benim yerime kendin okudun."


•  Kur'ân batan      aa insân- kâmili        söyler.  Kemâli bulmak      için

   insann nefsinin ayplardan temizlenmesini             tezkiyesini    (arndr-
   ma),  ruhunun aklanmasn ve ona lâzm olacak amellerin ifâsn
   (yerine getirme) söyler.      Yoksa Kur' ân' dan maksat, sadece onu
   tecvit üzere    okumak    deildir.   Mânâsn    anlamaktr. Kur'ân'n
   mânâs braklyor da        teferruat  ile  uralyor. Hâlbuki        o teferru-
   at,  hep o mânâ    içindir.  Onun   için  Kur'ân- Kerîm'i her       saat hal-

   dr haldr okumak deil, okuduunla amel etmek lâzmdr.                    Böy-
                         69
   le  olmadktan sonra ne      fayda?•  Bütün kâinatta ne   yazlm ise, Allah onlarn hepsini bu küçü-
   cük vücûda    sdrmtr. Ayp deil mi bize ki, eein üstünde-
   ki  Kur'ân- Kerîm nasl kendisine         bir fayda vermezse, biz      de bu
   nimetler içimizde      olduu hâlde onu görüp        istifade (yararlanmak)

   etmeyelim.

   Reva (uygun)    mdr ki maddî manevî bunca varlklara sahip ola-
   sn  da,  kendinde olan bu servetten       gafil (habersiz)   olasn? Kur'ân
   tayan    merkepler (eek)    gibi,  tadn o Kur'ân' yalnz tamak-
   la yetinesin.   Allah sana beer olmak erefini ihsan             etmi   iken
   kadrini   bilmemek    elbet nankörlüktür.     Onun    için  çalmalyz.

68  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.496.
69  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.492-493.
                                                 BAKARA
                                                     45   Çalacaz      (takva) her hususta       çalacaz. Dünyaya gelmekten
   maksat, ancak bu hakikatleri bilmek ve hemcinsimize hizmet                      et-

   mektir. Yoksa sadece yat, ye,    darda evde bolca laf...
                           iç,  kalk,

   Olmaz bu... Lâzm olan, insann insanln bulmasdr. Çünkü
   insanlk büyük eydir. te oraya ayak bastn m, artk vara yoka
   itirazlar,   dedikodular kalmaz.         Dâima edep      dairesinde hareket

   eder,  kimseye fena nazar        ile  bakmaz, hereyi Cenâb- Hakk'n
   yaptn bilir, dâima iyilie çalrsn.
   Hâsl   (sözün ksas)      illa  güzel ahlâk,     illa  güzel ahlâk...    Ahlâk   ol-
                                                  -o
   mazsa, ibâdetten de bir fayda hâsl (meydana gelme) olmaz.


   Hz. Aye'den, Resûlullah efendimizin ahlâkn sormular. Ce-
   vap olarak: "Siz Kur'ân okumuyor musunuz? Resûlullah'n
                            71
   ahlâk' Kur'ân'd,"        buyurmu.


   Bütün Kur'ân sebebi gidermeye                aittir.  Zahiren yoksul olan
   Peygamber'in yüceliini, yine zahiren yüce olan Ebû Leheb'in
                              72
                              7
   helakini (yok olma) anlatr durur.   Bil ki  Kur'ân'n      bir zahiri var.     Zahirin de    gizli  ve pek kuvvet-

   li  bir iç  yüzü   var.

   O   bâtnn   bir  bâtn    (iç,  öz),  onun da     bir  üçüncü bâtn var        ki

   onu akllar anlayamaz, hayran kalr.
   Kur'ân'n dördüncü bâtnnysa esiz örneksiz Tanr'dan baka
   kimse görmemi, kimse bilmemitir.
   Oul,   sen Kur'ân'n      d yüzüne bakma.. eytan da Adem'i                 top-

   raktan ibaret gördü, hakikatine eremedi!
   Kur'ân'n zahiri insana benzer...              sureti görünür,    meydandadr
              73
   da can    gizli!


70  Kenan  Rifâî, Sohbetler,   stanbul, 2000, s.323.
71  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi      ,
                           çev.Abdülbaki Gölpnarl,     c.III,  stanbul, 1988,
   s.205.
72  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî      ,
                           çev.Abdülbaki Gölpnarl,     c.III,  stanbul, 1988,
   s.347.

73  Ken an  Rifâî, Sohbetler,   stanbul, 2000, s.545.
Ayet 2
46


   Kur'ân- Kerîm'in bâtn         (iç,   öz)  mânâs akln   üstündedir. Meselâ
   ben   size,  'Her  ey bu   dünyadadr; âhiret de bu dünyann             içinde-

   dir,'  dersem, bunu görecek göz zahir (görünen) gözü deildir.                  Bu
   hakikati     görmek ve bilmek        için bir  baka göz    ve bir    baka akl
   lâzmdr.     te bu yolda akln        itirazlarna yol yoktur.
                                            74
   Sapklar, Kur'ân'da sözden, laftan            baka  bir  ey   görmezlerse a-
   lmaz ki.
   Körün gözüne,       nurlarla dolu      günein   klar    gelmez de yalnz
                75
   bir hararet gelir.   Allah Kur'ân'da      tecellî  etmitir. Fakat görmüyorlar.          Ancak edep
   sahibi tecellîye     mazhardr (göründüü yer). Edep             ise 'lâ ilahe   il-


   lallah'   demektir. Yani ben      yokum, ancak Allah var demek. Bu da
   laf  ile  elde edilemez, Allah'n tecellîsine         mazhar olmakla       müm-
   kün   olur.


   Fakat, 'Herkes      bu  tecellîye  mazhar    olur mu?' dersen, o tecellî sa-

   hibini görüp      ondan  feyz almas, göreni görmesi hatta göreni gö-

   reni görmesi dahi feyzi için yeter bir imtiyazdr.

   u   iki  eyi  iyi  düün:
   1-  Büyük    kitab: Yani Kur'ân-          Mübîn'i  ki,  Kâinat    Kitabnn
      özüdür.
   2- Kitâb-     Nâtk' (konuan kitab): Yani Hz. Muhammed'i                 (s. a. s.)


   Evet o kitabn derinliklerine dal; yalnz ölüne okuyup, sözleri-
   ni  kraat edip ya da      hafz dinlemekle       yetinme; mezarlk kitab
   da sanma; hükümlerine uy!      Çünkü O kitab, ruhu mânâlara te-
   vik  ile  insana   insanl öretir. En yüksek ahlâk tâlim eder (ö-
         7G
   retir).
74  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi çev.Abdülbaki Gölpnarl,
                      ,               c.III,  stanbul, 1988, s.346.
75  Kenan Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000, s.479.
76  Ahmet Kayhan, Maddi-Mânevi Kur'ân ve ilmin Günei           Hazreti Pir Seyyid Sultan
   Abdülkadir-i Geylâni, Ankara, 1998,    s.  159.
                                           BAKARA
                                               47


   "Kuku, çelime, tutarszlk yok onda."             (la  raybe fiyh)


   Bu  âyetle   de (Bakara,   2)  Allah Teâlâ, Elifin,     Lâm'n  ve  Mîm'in
   hakikatine iaret       etti... icmal   (ksaltmak,bir araya toplamak)
   yolu   ile;  zâta, isimlere ve sfatlara iarettir. -"Bu Kitap" (Baka-

   ra, 2)

   Burada Kitap; nsân- Kâmil'dir.
   Elif-Lâm-Mîm-ise:       Bu insann    hakikâtine iarettir. 77


   rayb   (üphe):     Aslnda   nefse  bir  zdrap,  bir  kuku vermek
   mânâsna masdar        iken, lügat örfünde    bu zdraba balca     bir se-

   bep olan    ek  üphe mânâsnda kullanlmas üstün gelmitir.
             ve

   Yani rayb,    üpheye yakn ve fazla olarak kötü zan gibi bir töhmet
   mânâsn     da kapsar. Fakat asl     mânâs üphe ve kuku,      yani   ku-
              78
   kulu üphedir.


   Kur'ân, her türlü      üpheden uzak ve      her töhmetten (itham ve zan
   altnda bulunmak) uzak         klnmtr.     Kitaplar içinde  hak "kendi-
   sinde  üphe olmayan" Allah'n        kitab  olduunu bunun kadar ke-
   sinlik ve üphesizlik      ile  bilinen ve   doru  yolu  bunun kadar    gös-
   teren hiçbir kitap yoktur.       Bunun ne vahyinin     nitelii ve inme-
   sinde bir    üphe, ne de tebliinde      bir  töhmet (itham ve zan altn-
                  79
   da bulunmak) vardr.


   Hakk'n     indirdii,   Hakk'n iar, doru haber veren, maksad
   yalnz   iyilik  ve  insanln mutluluu olan bu kitapta, üpheye
   yer verecek ne bir cehalet (bilgisizlik) ve gaflet (hakikatten haber-

   siz olmak),   ne de kötü bir niyet ve bozuk       maksadn tasavvuruna
              80
   imkân   yoktur.
77  Abdülkerîmb. brahim el-Cîlî, nsân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa, c.I,   s.  125.
78  Elmahl M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur'ân Dili, c. I, stanbul, 1992, s. 158.
79  Elmahl M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur'ân Dili, c. I, stanbul, 1992, s. 157
80  Elmahl M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur'ân Dili, c. I, stanbul, 1992, s.157
Ayet 2
48


   Allah,  "Bu konuda     hiçbir ekilde   üphelenmeye         yer yoktur" diye

   açk olarak mutlak güvence        balamtr ki bunda Resûlullah'n
   ruhunun, vahyi, gerek kabul etmede ve gerek tebli (ulatrma)
   etmede sözünde duran emin         bir  kii  olduunu kaydetmek ve ilan
   etmek vardr. Ve bu ekilde kitabn kendisinde                  hiçbir   üphe   ol-

   madn kaydetmek, kitab tebli eden Muhammed el-Emîn'in
   kendisinde de hiçbir      üphe bulunmadnn              tescilidir.
                                               81
         'O kitap' gayba iarettir. Allah'n ezelde kendi nefsine yaz-

        d
               '
             kitaptr. Tevrat   ile  InciVin kastedildii de kabul edi-

         lebilir bir   savdr bu  hitapta.   öyle     ki:  Tevratla incil'in ta-

         mamlanmas      olarak kastedilmi 'Kuran diye düünüle-

         bilir.  Tevrat' da incil'i de bu gözle deerlendirenler 'na-

         maz klanlardan      olarak  adlandrlmtr. Rayb kuku an-
         lamndadr. 'O kitap'ta kuku yoktur. Siz Kur' ân dan üp-
         he duyabilirsiniz;    ama  o  kuku     duyulacak kitap deildir. 82


   Hz.   Muhammed zamannda          sözlerin en güzelini, en             dorusu-
   nu, en sanatl     olann söylemek      revaçta      idi.  Hatipler ve airler,

   toplumun en sayg gören insanlar olmutu. iir ve kelâm                       sa-

   hiplerine adeta kutsal insan gözüyle            baklyordu. Hz.          Muham-
   med   ite böyle bir zamanda Kur'ân- Kerîm'in sûrelerini ilan
   etti.  Okuma yazma       bilmeyen, bir     Tanr ümmîsinin           böylesine

   güzel, ulvî, sanatl ve her sözden üstün bir telkin lisanyla söy-

   ledii âyetler o devrin bütün fesahat {güzel, düzgün                   konuma)
   ve belagat {güzel, pürüzsüz söz söyleme) ehlini hayrette brakt.

   Çünkü Hz. Muhammedi           Allah söyletiyor, onun dilinden biz-
   zat  büyük yaratc konuuyordu. Asrlardan                 beri ve  bugün    hâlâ

   Kur'ân- Kerîm'in hiçbir dilde kendi terennüm (ahenkli                     bir ses-

   le  okumak, mûsikîli     söz)  lisânndaki ilâhîlik ve güzellikle ifade ve
                              83
   tercüme edilemeyii de bundandr.

81  Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur' ân      Dili,  c. I,  stanbul, 1992, s.158.
82  Derleyenin notu.
83  Kenan  Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000,  s. 79.
                                               BAKARA
                                                      49   Harfler ve sözler birer kap gibidir.         Onlarn      delâlet ettii   mânâlar

   ise  kabn   içindeki su gibidir.     Mânâ     denizi de Allah'n       yannda
   bulunan Ümmü'l-Kitap'dr.
   Allah her kimin kalbine mihenk koymusa, ancak o kimse
                           84
   yakîni   üpheden ayrt      edebilir.
   Kur'ân, gerçi Peygamber'in          dudandan çkar ama kim Tanr
   söylemedi derse kâfirdir. Sureti fânidir; o bir ayna kesilmitir.                    O
   aynada bakalarnn yüzünden baka                 bir  ey  görünmez.! Orada

   çirkin bir surat görürsen,       gördüün      de sensin. îsâ ve Meryem'i

   görürsen yine gördüklerin senden           ibarettir.     O ne budur, ne o.. her
                                                    '
                                                  8
   eyden ar      durudur., yalnz senin önüne senin suretini kor!   Bununla beraber Kur'ân'n mertebesi               gizli  deildir. Kur'ân'n,       e-
   ref ve fazileti herkesçe bilinmektedir.            Çünkü    Allah'a  yakn    olan

   kelâmlardan hiç       biri  Kelâmullâh'n dengi olamaz.

   Bu durumda       zâkire (zikreden kii) gereken zikrini            yapaca      za-

   man   zikrini Kur'ân' da vârid olan zikirden tertip etmesi ve                bun-

   larla  Allah' zikretmesidir. Böylece zikrederken                ayn zamanda
   Kur'ân da okuru       olur.  Kur'ân okuru olduunda           ise  Allah'n ken-

   di  zâtn   zikrettii zikri de    nakletmi       olur.  Böyle  yapt    zaman
   kendisini,     Rabbinin "Onu yanna al ki Allah'n             kelâmn     iitsin!"

   (Tevbe, 6) ve "Allah, kendisine           hamd eden       kimseyi duymakta-

   dr." sözlerinde iaret edilen mertebeye              koymu     olur.


   Kur'ân okuyan kulun mükellef olduu günlerde dünyadaki yük-
   selii kendi     okuyuundan Allah'n okuyuuna yükselmesidir. Bu
   durum Hakk'n kulunun          dilinden tilâvet etmesi        ile olur.   nitekim

   Hakk, kulunun       kendisiyle iittii     kula, gördüü          gözü,  tuttuu
   eli  ve  yürüdüü aya olmaktayd.           .  .  Bunun    gibi kendisiyle söz

   söyledii ve kendisini ifâde ettii lisan da olur.

84  Kenan   Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.46.
85  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi     ,
                         çev.Abdülbaki Gölpnarl, c.IV, stanbul, 1988,
   s.171, beyit. 212, s.173, beyit 2140,  2142-2143
Ayet 2
50   Artk kul;     Allah'a    hamd,    Onu tebih ve tehlil edecekse bunu an-
   cak Kur'ân'da geçen          ifâdelerle yapar.     Bundan dolay da kendi
   okuyuundan Rabbinin okuyuuna                 yükselir.


   Nitekim kyamette kul            okumasnn     ulat     son âyete dek yük-
   selir.  Sonunda bu       âyetin   lâyk olduu mertebede durur. Bu âyet
   ise  kul    okuduunda Rabbinin kulun azndan okuduu                      âyettir.

   Bundan dolay          sözlerin   en seçkini ve mâruf olan Allah'n
   kelâmdr.

   Onun peygamberi,          O'dur. Yani Kendisi,       Onun    risâleti  (peygam-

   berlik)     O'dur. Yani Elçisi O'dur. Yani, kendisi.

   Keza,   kelâm da Odur. Yani           kendisi.


   O,  bir elçi gönderdi: Kendisinden, kendisiyle, kendisine.


   Ne  sebep, ne vâsta. Bunlar yok.          Çkar bunlar aklndan.

   Elçiyi gönderen, elçinin getirdikleri,             elçinin kendisi ve elçinin
                                                 86
   geldii kimse; bunlarn hepsi            ayn   varlktr; tek eydir.


   Büyük      srlar   küçük görülerle bilinmez. Onlar bilmek                    için

   allâme {çok       bilgili)  olmak da yetmez. Ulularn         vârisi olan     kâmil
   insan      bul; o  yüce   bir kitaptr   O'nu oku, böylece de muhtaç             ol-

   duun Allah        ilmini tahsil edip     Hakk   arifi ol!
                                         87
   Kuran: Zâttr.
   Furkân: Sfattr.
   Kitap    :  Mutlak varlktr. 88
86  bnü'l-Arabî, Mir'âtü'l-lrfan, çev. Abdülkâdir Akçiçek, stanbul,         Mays 2000,    s.  22-23.
87  bnü'l-Arabî, Mir'âtü'l-lrfan, çev. Abdülkâdir Akçiçek, stanbul,         Mays 2000,    s.  22-23.
88  Abdülkerîm    b.  brahim  el-Cîlî,  nsân- Kâmil,  çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,   c.I, s.  125.
                                          BAKARA
                                               51   Bir klavuzdur (hidâyettir) o,
   (Hüden)


   Hidâyet


   Hidâyet ve hüdâ; doruyu,       iyiyi,  güzeli fark etmek, bunlara gi-

   den yolda yürümek anlamlarnda olup, bu kökten türeyen                keli-

   melerin Kur'ân bünyesindeki       says 250 küsurdur. Hidâyeti         bul-

   maya veya göstermeye     ihtida   (doru yola girme, müslüman olma)
   veya hüdâ denmektedir. Allah'n isimlerinden          biri   de Hâdî yani
   hidâyet veren, hidâyete erdirendir.

   Kur'ân- Kerîm daha     ilk âyetlerinden birinde    (Bakara, 2) ve tabiî

   ki, bir  çok âyetinde kendisini, "Allah'a      yaknlamak       gayretinde

   olanlarn hidâyeti" yani yol      göstericisi olarak  tantr.

   Hidâyet,  Türk  müfessiri  Elmall tarafndan çok güzel          ifade edil-

   mitir. Diyor   ki:  "Hidâyet, istenene ulatracak       eye    lütuf ve   tat-

   llkla delâlet etmektir    ki,   yolu sadece gösterivermek, yahut yola

   götürüvermek ekillerinden       biriyle gerçekleebilir.      Evvelkine    sa-

   dece göstermek veya irâd; ikinciye, ulatran araclk veya tevfik
   {Allah'n muvaffak klmas) denir.        Bunda lütuftan maksat,       sertlik

   ve iddet  kart olan scaklk ve yumuaklktr.           Burada    esas olan

   inceliktir.  Hidâyet, istenen hayra ulatrmaktr. Meselâ,              hrsza
                        »89
   yol göstermeye hidâyet    denmez.   El-Hâdî, hidâyet kelimesinden türetilmitir. O, kalpleri mari-
   fetine; nefisleri itaatine; sevdiklerini kendisine; âlimleri ise,            iin
   gerçeini müahedeye (görmeye) ulatrandr.
   Hidâyet, ya tevfikidir    (elçi  olarak gönderme); bu, saadet       meydana
   getiren hidâyettir ve   bunu nebî ve seçkin    velîler îfâ ederler.     Ya  da,

   açklaycdr; bu     da, indirilen eriattr.   Bu  hidâyet, genel     hakkn-
   da  ilmi, seçkinlerde ise saadeti    meydana   getirir.


89  Yaar Nuri Öztürk, Kur'ân - Kerim Ansiklopedisi, stanbul,  1990,  s.  134-135.
Ayet 2
52   Bu ismin hükümlerinin      özelliklerinden      birisi,  tevfik ve beyândr.

   Buna göre   tevfik,  peygamberlerin rehberliini benimsemek ve
   ona balanmaktr; açklamak         ise,  Hakkn gönderdii eyi nazarî
   akln hükmüyle veya düüncenin tevilinden hareket ederek zan-
   la  deil kefe dayanarak erh etmektir. 90


   Bu   kitap esas itibariyle "insanlar için hidâyettir." Genellikle in-

   sanlar irâd ve    doru  yolu göstermek için inmitir, iyilik ve yu-
   muaklkla    yol göstermek      demek   olan bu hidâyeti, bu        çar     ve
   rehberliin esas itibariyle   una buna tahsis edilmesi yoktur. Fa-
   kat hidâyetten istenen    ey ihtida, yani maksada kavuma gaye-
   si,  imdiki hâlde veya   gelecekte,     saknma sfatna       sahip olanlara
   nasip olacak, ftrî kabiliyetlerini       kaybetmi     olanlar    bundan   fay-

   dalanmayacak ve belki zarara       uram olacaklardr... Hüdâ, hem
   lâzim (geçisiz)    hem  de müteaddî      (geçili) olur.     Fatihada açk-
   land    üzere hidâyet, yol göstermek ve istenen           eye ulatrmak
   gibi iki  mânâda ortaktr veya kullanlmaktadr             ki, birine    "gaye-

   ye  ulatrmayan   hidâyet" dierine "gayeye        ulatran hidâyet" de-
   nilir.  Yüce Allah'a göre   biri  ulatran yolu göstermek ve irâd              et-

   mek, dieri hidâyeti yaratmak ve insanlar             baarl klmak        de-

   mektir. Kur'ân'da ikisi de geçmitir...          Ancak aratrma yapld-
   nda Kur'ân'a nisbet edilen       hidâyetin irâdla       ilgili  hidâyet ola-

   ca ortaya çkar.     Çünkü baar       ve insanlar     doru    yola iletme-

   yi  yaratmak, kelâm sfat    ile  deil,   fiil  sfat   iledir...  Bundan da
   anlalyor    ki,  bu kitap  ile  gerçekleen Allah'n        iradnn      etki-

   li  olmas ve baarya yaklatrmas         için   muhatap olan insanlarn
   ihtiyarî fiilleri adeta   art  klnmtr.        Kur'ân herkese genel        bir

   ekilde   doru   yolu göstermek için     inmi olmakla         beraber, her-

   kes  bunu kabul etmede ve    isteyerek    seçmede eit olmayacak, ba-
   zlar buna   iradesini  harcamayacaktr.       Çünkü insanln        ftrat-

   nn   (yaratlnn) aslnda     genel olan hitap kabiliyeti          birtakm   in-

   sanlarda kötü    alkanlklarn tamamen ortadan             kalkm     bulu-

   nacandan; Kur'ân'n irâdlar tam belagat                (güzel söz söyleme)


90  Sadreddin Konevî, Esmâ-i Hüsnâ erhi,   çev.  Ekrem  demirli, stanbul, 2004,  s.  232.
                                              BAKARA
                                                   53   ve  kapsaml   gerçekleri   ile  beraber, o gibilerin kalplerinde tabiî

   olarak sevinç arzusunu      uyandrmayacak ve        belki ters etki yapa-

   caktr.  Bunun   için  hitabn   esas faydas, hüsn-i ihtiyar (güzel ter-

   cih)  yeteneine sahip olan kabiliyet sahiplerine            ait  olacaktr    ki,

   bunlar da takvas veya en azndan          saknma yetenei bulunan
   müttakîlerdir (takva sahipleri).      Bundan dolay Kur'ân'n            inmesi-

   nin hikmeti, balangçta insan iradesinin katlmas                 art   ile  bü-

   tün insanlara hidâyet etmektir... Fakat bu hidâyetten faydalan-
   mann   ilk  art  Allah'tan gerei gibi     korkmay seçmek         yani ko-
                 91
   runmay   istemektir.   Bir adam:    Benim   öyle bir hâlim olur ki, oraya ne          Muhammed,
   ne de Allah'a en    yakn   bir melek  samaz      (Hadîs) diyordu.   eyh
   buyurdu   ki:  "Tuhaf! Bir kulun bir hâli olsun da             Muhammed
   oraya  smasn!    Sende Muhammed'in         bile  smad       bir hâl olur

   da acaba Muhammed'in böyle         bir hâli   olmaz   m? Senin bu hâlin
   onun bereketinin    tesirinde   deil mi? Çünkü       ilk  önce bütün ba-
   lar,   ihsanlar onun üzerine döktüler.          O zaman ondan baka-
   larna  dald. Âdet     böyle   olduundan Yüce Allann           Elçisi    sana

   selâm olsun ve Allann rahmeti, bereketi senin üzerinde olsun!"
   buyurmutur. Yani, bütün saçlar senin üzerine saçtm, buyur-
   mu,   Peygamber   de: "Salih kullar üzerine!" demitir.


   Allah yolu çok korkulu, kapal ve karla örtülü            idi.  lk önce can-
   n  tehlikeye sokup    atn  süren ve yolu yarp geçen o oldu: Her-
   kesin  bu yolda   gidebilmesi,   onun  yol göstermesi ve inayeti saye-

   sinde olur. Yolu ilk defa o      bulduu  ve her yere;      bu  tarafa gitme-

   yiniz;  eer o   tarafa gidecek olursanz ölürsünüz.            Ad  ve  Semûd
   kavmi   gibi  yok olursunuz. Yok eer bu          tarafa gidecek olursa-

   nz, müminler     gibi kurtulursunuz, diye alâmetler           koyduu     için,

   "Onda ne kadar apaçk       iaretler" (Alu    mran,    97)    buyurulduu
   gibi,  bütün Kur'ân bunun beyânndadr. Yani, yollarda                 bellilik-

   ler (iaretler) diktik, biri    bu kazklardan herhangi           birini  kesmek


91  Elmahl M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur'ân    Dili, c.  I,  stanbul, 1992, s.160-161.
Ayet 2
54   isterse,   hepsi birden: "Bizim        yolumuzu ykyorsun, yokluumu-
   za  çalyorsun; yoksa sen         yol kesici misin?" diye      onu öldürmek
   isterler:  te   bunun   için  önderin    Muhammed olduunu         bil.  Her
                                          92
   ey, ilkönce     Muhammed'e gelmeden            bize erimez.
   Kur'ân' duymaya ve anlamaya çal!                Çünkü  o hiçbir   zaman e-
   rilmeyen yolu gösterir. Kur'ân ve hadîsi kendine uydurmak yolu-
   na sapma, kendin Kur'ân'a ve hadîse uy! Harfleri ve                 sözleri  ken-
   di nefsinin dileine göre          anlamaya kalkarsan yanlrsn. Nefsi-
   ni  kelâmdaki    muradn emrine koyacaksn, doru              yol budur.    93
   Amma     onu anlamak      için bilmeyi bilmeli.        Yoksa nice Araplar
   vardr    ki  Kur'ân- Kerîm'in lafzen           mânâsn   bildikleri hâlde

   hakîkî   mânâsn      bilemezler.
                          94
   Kur'ân- Kerîm herkese hitap etmitir. Orada bütün insanlara,
   havassa, ahassü'l- havassa {manevî kemâlde en seçkin olanlara),

   mümin ve kâfirlere de hitap vardr. Dorudan doruya peygam-
                      95
   berlere de hitap vardr.   "Firavun: 'Sizin Rabbiniz kimdir ey              MûsâV  dedi.  Mûsâ: 'Bizim
   Rabbimiz, herseye uygun          yaratln     veren sonra  da yolunu    göste-

   rendir!' dedi" (Taha, 49-50)


   Güne     her tarafa birden akseder. Mezbeleye,            lama     aksetme-
   si,  onlarn fena kokularn          ziyâdeletirir. Güle,     sümbüle    ise  gü-
   zel  kokular    verir.  Yani herkesin istidadnda olan eye kuvvet ve
   imkân   hazrlar. Nisan     yamuru sedefin azna düerse             inci,  yla-
   nn azna      düerse zehir      olur.  Keza Kur'ân, mü'min'in îmânn,
   kâfirin de    küfrünü arttrr.      %

92  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi     Mâ  Fih, çev.Meliha Ülker  Tarkahya, stanbul, 1985,
   s.341-343.
93  Kenan  Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000,    s.149.
94  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.499.
95  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.477.
96  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.248.
                                              BAKARA
                                                     55   Onun   için  Allah diyemeyen kimseler Allah'n sevgilisini seve-

   mezler. Onlar, kâmil      insan da Kur'ân' da sevmezler. Kur'ân'dan
   söylense küfürleri artar, kâmil insan görmekle de keza inkârlar
           97
   ziyâdeleir.
   Korunup saknanlar          (müttakîler   /  takva   ehli) için.

   (fiyh  hüden lilmüttekyne)


   ttikâ, Müttakî/Takvâ ehli:


   Muttaki:   Korunma anlamna gelen          "Vikaye" kelimesinden türe-

   mi  ism-i faildir. Bu, hiçbir      kukuya meydan brakmakszn                 ke-

   sin bir  ekilde korunan demektir. Aslnda "ittikâ" (saknmak,                    çe-

   kinmek), iki    ey arasndaki     engele verilen isimdir.

   Dolaysyla takva       sahibi de, Allah'n emirlerine         yapmann         ve

   yasaklarndan      kaçnmann     kendisi   ile  azap arasnda bir engel          ol-

                   98
   duunu    kabul ediyor.


   Lügat açsndan        ittikâ  veya onun ismi olan takva, kuvvetli bir
   himayeye girerek korunmak, özetle kendini     saknp korumak   iyi

   demek olur.    Bunun gerei olarak korkmak, kaçnmak, saknmak
   ve çekinmek      mânâlarna da kullanlr.
   eriatta mutlak       saknma   veya takva, insann kendisini Allah'n

   korumas altna koyarak          âhirette zarar ve     ac verecek eylerden
   iyice  korumas, dier       bir ifade ile  günahlardan       saknmas     ve    iyi-

   liklere  sarlmas diye      tarif olunur.


   Kur'ân'da ittikâ (saknma) ve takva üç derece üzerine zikrolun-
   mutur ki, birincisi; ebedî azabdan saknmak için Allah'a irk
   komaktan kaçnmakla îmân "Ve onlar takva kelimesine bala-
   d" (Fetih,    26)  gibi. kincisi;   büyük günahlar ilemekten ve kü-

97  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.409.
98  smail  Hakk   Bursevî,  Muhtasar Ruhu' l-Beyân  Tefsiri,  stanbul, 2004,  c.I, s. 60-  61
                                                "


Ayet 2
56   çük günahlarda srar etmekten saknmak             ile  farzlar edâ etmek-

   tir ki,  er'an (slâm'da) bilinen takva budur. "O ülkelerin halk
   inanp Allah'n azabndan korunsalardi."            (A'râf,  96)  gibi.  Üçün-
   cüsü; kalbinin     srrn Allah'tan megul        edecek her eyden kaçn-
   mak   ve bütün   varl    ile  Allah Teâlâ'ya yönelmek ve çekilmedir
   ki  bu da "Ey îmân     edenleri Allah'tan,     O 'na yarar    biçimde kor-
   kun."'(Ak     mran,   102) emrindeki gerçek takvadr.

   Müttâkîler demek, inat ve        iki  yüzlülükten,  tam üpheden sak-
   nabilecek ve    hakk kesin ve kat'î olarak bilmeye aday olabilecek
   kusursuz,     salam huy ve salam akl sahipleri demektir ki, tef-
   sirciler  bunu "takva   derecesine yükselenler" diye tefsir ederler."   Olum, takva,      iki çeittir;

   1-Umuma has      olan takva,
   2-Seçme kullara mahsus olan          takva...

   Seçme kullarda görülen         takva,  iç  âlemden balar. Bütün gayre-
   ti,  cehdi,   ümidi yalnz Allah Teâlâ'nn zât          için  harcamak asl
   takvadr.     Bu mânây,    u   âyet-i  kerîme bize daha güzel açklar:
   "Allah için,    tam takva yolunu tutunuz." (Alu         mrân   102)

   Umum      müminlere has olan takvaya        gelince:  Allah'n zahirde
   yaplmasn      kötü  gördüü eyleri brakmakla olur. Bunu da           bize,

   u Âyet-i Kerîme bildirmektedir:
   "Allah için takva yolunu tutanlarn          günahlarn Allah balar.
   (Talâk, 5)

   Allah-ü Teâlâ, cümle darlklardan ve kederlerden kurtuluu
   takva   ile  kld. Gençliin ve kolayln takva yolunda olduunu
   yine   u âyet-i kerîmelerle bize haber veriyor:
   "Allah Teâlâ'ya    kar takva sahibi olanlarn ilerinde kolaylk olur.
   (Talâk, 4)

   "Bir kimse, takva yolunu tutarsa.. Allah          onun  için  kurtulu yolla-
   r   açar. "  (Cum'a, 2) 100


99  Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur'ân Dili, c. I, stanbul, 1992, s.161-163.
100  Ahmed er-Rifâî, Onlarn Alemi, çev. Abdülkadir Akçiçek, stanbul, 1996, s. 313.
                                          BAKARA
                                             57Yukarda    zikredilen mertebeler, ancak ehlinden           alnacak nasuh
bir tevbe ve telkin ile     hâsl   olur.  Nitekim Allah Teâlâ öyle bu-
yurmutur:     "...Allah,  Rasulu'ne ve mü'minlere      iç  huzuru (nimetini)
ihsan  etmi  ve onlara kelimetü     't  takvay (Allah a kars sorumluluk
duygusu)   alamtr ..."     (Fetih, 26)


Burada takva    ile  kastedilen, lâ ilâheillallah cümlesidir. Bir        cüm-
le,  Allah'n   dnda her eyden         temizlenmi, takvâl kalbe sahip
bir zâttan   alnmaldr. Yoksa sradan insanlarn azlardan                ii-

tilen  cümleler böyle olamaz. Her ne kadar, söylenen kelimeler

ayn   olsa da,  mânâ deiiktir.        Zîrâ kalp, ancak tevhid tohum-

larn   diri bir  kalpten   ald zaman,     hayat bularak kâmil bir to-

hum   olur. Üstelik   ortamna ulamayan tohum da            bitemez. Bun-

dan dolay, tevhid cümlesi, Kur'ân- Kerîm' de               iki  ekilde geç-

mektedir:

                                   l

1.  Zahirî söze (kavl-i zahiri) bitiik olarak.             Ne zaman   onla-

    ra lâ ilahe ilallah denilse, küstahça böbürlenirdi' (Saffat, 35)

   âyetinde  olduu    gibi ki,  bu sradan insanlar (avam) hakkn-
   dadr.
2.   Hakîkî ilme    (ilm-i hakîkî) bitiik olarak.        "O hâlde   (ey insa-

    nolu)  bil ki,  Allah 'tan  baka   ilâh yoktur (lâ ilahe illallah) ve

    (hâlâ vakit varken) kendi     günahlarnn     ve öteki    bütün  mü 'min
    erkek ve  kadnlarnn (günahlarnn) balanmasn                  dile..."

    (Muhammed,     19)  âyetinde    olduu  gibi.  te bu telkin,    âyetin

    nüzul sebebinin telkin olmasndan dolay, seçilmi kiiler
    (havas) içindir.

Takva, çok yemeyi, içmeyi, uyumay,            bo konumay       sevme  gibi

hayvânî huylardan ve kzma, sövme, dövme ezme gibi yrt-
c   hayvanlara has özelliklerden, ayrca kibir (büyüklenme), ucub
(kendini beenme), hased (çekememe), hikd (kin gütme), ve benze-

ri  gibi  bedenî ve kalbî âfetlerden olan dier eytanî vasflardan
temizlendikten sonra elde         edilebilir.  Bunlardan temizlendiin
             "                 "


Ayet 2
58   vakit, asl  günahlardan temizlenmi olursun. Böylece,              u   âyet-i

   kerîmede   belirtilen 'temizlenen' ve 'tevbe eden' kiilerden            saydr-
   sn: "Dorusu Allah, pimanlkla kendisine yönelenleri ve özlerini
                           101
   temiz tutanlar   sever. "  (Bakara, 222)   Allah Teâlâ    bir  âyet-i  kerîmesinde      öyle buyuruyor:        "Al-

   lah indinde en üstün      olannz, takvaca en      ileride  olannzdr."
   Resûlullah efendimiz bir hadîs-i eriflerinde, "Dünyalk üstünü
   zengin olanlardr. Ahirette üstün olacaklar         ise;  takva yönüyle üs-
   tün olanlardr.

   Allah katnda, nesep, mal, öhret gibi üstünlükler hiçbir             ey ifade
   etmez. Allah indinde üstünlükte tek miras, takvadr. Allah'tan
   korkmaktr. Nitekim peygamberimiz, 'Kim Allah katnda en
   üstün olmak    istiyorsa,  Allah'tan korksun,' buyuruyor.          Çünkü
   Allah'n katnda nesep, an, eref ve mevkii diye            bir   snflandr-
   ma  yoktur. Üstünlük takvayladr.     Ebû Hüseyin'in       rivayet ettii

   bir hadîs-i erifte    peygamberimiz öyle buyuruyor: "Sizden             biri-

   nizin dierinden üstünlüü, takvayladr.

   eriat ehline göre takva; ahirette kötü neticeye yol açabilecek
   zararl  alkanlk    ve fiilden  kaçnmaktr. Ve      nefsi  bu   tür kötü-

   lüklerden korumaktr.      Takvann  üç derecesi vardr. Evvela nef-
   si  irk ve küfür   gibi hastalklardan    uzak tutmaktr. Bu sayede
   sâlikin kendisini    cehennem azabndan kurtarmasdr.             ikincisi,

   sâlikin  ilemi olduu bütün günahlardan dolay pimanlk du-
   yup tevbe  etmesidir.   Bu havasn takvâsdr. eriat         ehlinin katn-

   da  ariflerin  takvadaki derecesi budur.
   Hz.Mevlânâ bu mevzua muvafk (uygun) öyle buyurmutur.
   Takva   sahibi de, Firavunun gittii yoldan usanan,            Mûsâ'laan
   kiidir.

   Muttaki olan kimse; zarurî olan eyin korkusundan dolay                 ter-

   ketmelidir ki bu sayede muttakîlerin derecesine ulasn. Nite-
   kim Hz.   Resûlullah bir hadîs-i eriflerinde öyle buyuruyorlar,

101  Abdülkâdir Geylânî, Srru'l-Esrar, çev.Mehmet Eren, stanbul, 2006,   s.  37-38.
                                               BAKARA
                                                    59   "Bir kii; zaruri     olmayan bir eyi, zaruri olan bir eyden dolay            ter-

   ketmedii müdetçe, takva derecesine eriemez. " Meayih-i kiram
   m\uakî(takvâ      sahibi) olanlar     öyle   tarif ediyor:  'Takva demek;

   tarîk-i   Mustafa'dan giderek haramlar terkedip,          ihlâsla Allah'tan

   çekinme ve bu uurda bütün            cefâlara  göüs  germektir.'


   Takvann üçüncü         derecesi  ise;  mâsivâullahtan (Allah'tan gayr

   herey) temizlenmektir.       Ksaca    âyet-i  kerîmede ifade edildii üze-
   re;  "Ey  îmân  edenler! Allah'tan    hakkyla korkun ve ancak müslüman
   olarak ölün." (A\u      mran,  102) Allah'tan    hakkyla korkmaktr.
   Gayrdk kavgasndan kurtulmadkça,              yarin halveti için sana yol

   vermezler.

   Hakîkî takva; Hasan- Basrî'nin sahip olduu mâsivâdan vazge-
   çebilme, havf- ilâhîyesidir.       Ve   mam Kueyrî     hazretlerinin bu-

   yurduklar     gibi,  kendini muttaki klmaktan ittikâ etmektir. Ve
   dâima Hakka muttaki ve mûtebed olmaktr.
   Ezelî lütuftan     medet um. Çünkü sülük yolunda kendi               taat ve
              102
   takvana dayanamazsn.


   Takva; büyük küçük bütün günahlardan geçmek demektir.
   Hâsl     tarlaya  tohum    ekip yetitirmek ve bu yemileri            yemek
   demektir.    te    bu marifete sahip olan kimseye de            ârifibillah

   denir.    Ârifibillah,    "Levlâk..."    srrna mazhar olan          hakîkat-i

   Muhammediyye'dir. Bu hakikat her zaman mevcuttur. 103


   Zâhid, âhari (bakasn) gören kimsedir; dünya ehli               ise âhiri    gö-

   rür.  Fakat  Tanrnn has kullar ve arifler,        ne âhari ne de âhiri gö-
   rürler.   Onlarn nazarlar      evvele   dümütür, her iin evvelini            bi-

   lirler.   Meselâ,buday ekince,         buday biteceini bilir. te          ev-

   velden    sonunu görmemi midir?         Bunlar nadir   olurlar.     Dierleri
   ise,  orta hâili olduklarndan, nazarlar sondadr;             ahrda kaldk-
   lar için hayvandrlar. 104

102 smail Ankaravî, Minhâcu' l Fukara,     sd.  Sadettin Ekici, stanbul, 1996,  s.  243, 244.
103  Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.254.
104 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi Mâ Fih, çev.Meliha Ülker Tarkahya, stanbul, 1985,        s.33.
Ayet 2
60    "Allah takva sahiplerinin dostudur. " (Câsiye, 19)

   Dünya    ehveti, külhana      (hamam   atelii) benzer. Takva     hamam
   da onunla aydnlanr.
   Fakat takva sahipleri bu külhanda safa ve zevk               içindedirler...

   Çünkü    onlar,  hamama    girmi, yunup arnmlardr.
   Zenginlerse hamamdakileri        stmak için   tezek tayanlara benzerler.

   Tanr hamam snsn, tavlansn diye onlara bir hrs vermitir.
   Bu külhandan vazgeç de hamama git. Külhan terketmek, bil                  ki

   hamama     girmenin    ta kendisidir.

   Külhanda kalan, dünya ehvetine sabreden, dünyadan               el  etek çe-
   ken kiiye hizmetçi mesabesindedir.
   Hamamda      olan;   yüzünden, yüzünün temizliinden, güzelliin-
   den anlalr.
   Külhandakiler de yüzlerindeki ve elbiselerindeki duman,                is  ve
   tozdan   belli olurlar.

   Yüzünü göremezsen kokusuna dikkat            et,  koku her köre sopa     gi-

   bidir!

   Kokusunu da alamadysan onu konutur;               yeni sözden eski sr-
         105
   r  anla!   Hakk'n    ziyafethanesine kabul edilmek için         mürur   tezkeresi {ge-

   çi   izni) isterler ki   o da kalb-i selimdir. Bundan maada olan ey-
   ler,  ibâdet,  mal veya hasep ve nesebin       (soyun sopun) faydas yok-

   tur.  Allah indinde seyyidlik (Hazret-i Hüseyin'in soyundan             gel-

   mek) ve eriflik (Hz.        Hasann     soyundan gelmek) ancak kalb-i
   selimdir.   Hucurât    sûresi 13. âyette    Cenâb- Hakk:     "Allah indinde

   ekreminiz (erefli olannz) muttaki          olannzdr yani günahtan        sa-
                                     106
   knannz,      takva sahibi   olannzdr" buyuruyor.


   "Allah indinde en erefliniz muttaki         olannz, yani günahtan sak-
   nannz,    takva sahibi    olannzdr." (Hucurât,       13),  buyurulmasn-


105 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi      ,  çev.Abdülbaki Gölpnarh, c.IV, stanbul, 1988,
   s.20,21.
106  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.352.
                       "                                              BAKARA
                                                 61    dan maksat, mekârim-i ahlâka sahip olmak demektir. Mekârim-i
    ahlâk, insana izzet ve eref getiren ahlâk demektir.             Yaradltan
    gaye mekârim-i ahlâk'tr. Mekârim-i ahlâka (güzel ahlâk, pey-
   gamber ahlâk) sahip olmayan           bir fert  de cemiyet de    yklmaya
    yüz tutmu demektir.

    Mekârim-i ahlâka (güzel ahlâk, peygamber ahlâk) sahip olmayan
    bir fert  de bir cemiyet de     yklmaya yüz tutmu         demektir.

    Mekârim-i ahlâk'n        bir  ba    bir de   sonu vardr.     Ba,  niyet
   selâmetidir (salamlk). Niyet selâmetinin felsefî ifadesi, fayda
   ve zarar endielerini ahsî endielere hasretmeyip,               bakalarna
   tahsîs  etmeye de     mühim    bir hisse   çkarmaktr.    Onun    için bir
   hayr yalnz kendine istemek,          niyet selâmeti deildir. Resûlullah
   efendimizin     buyurduu      gibi:  "Kendiniz için istediiniz bir      iyili-

   i, dier mümin kardeleriniz için           de istemek gerek.    Bunu yapma-
   yan kâmil mü 'min olamaz.

   Fiil  selâmetine gelince,     fiil  selâmeti, niyet selâmetinin       d  teza-
   hürü ve   fiili  neticesidir.  Onun    için  yalnz niyet selâmetinde     kal-
   mayp bunu      fiile  geçirmek, tatbik sahasna da      koymak lâzmdr.
   Resûlullah efendimizin       buyurduu      gibi:  "nsann hayrls insan-
   lara  hayr dokunandr, insann          erlisi insana erri    dokunandr."
   Mekârim-i ahlâk sahibi olmayan kimse her ne kadar insan                 kis-
   vesine  bürünmüse de      insan deeri     tamaz.   107
   Gerek   bir ferde gerek bir cemiyete         nizam  veren, ahlâk    kanunu-
   dur.  Mükâfat ve mes'ûliyet (sorumluluk)           fikri  de bu kanunu   te-

   yit  (dorulama)    eder.

   Mes'ûliyet fikri nedir? Ahlâki vazife ve vecîbeler             îfâ  olunduu
   takdirde, gerek vicdan gerek Allah           huzurunda mesul olmak en-
   diesidir.

   Mükâfat    fikri nedir?    Ahlaki    vazifeler ifa edildii takdirde      ah-
   si  vicdann ferahlamasna ve          amme vicdannn       iltifat  ve met-107  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.609.
Ayet 2
62   hine,  Cenâb- Hakk'n da rzâsna ümit balamaktan              ibarettir.

   Onun    için   insan insan eden, dünyada ve âhirette yüzünü aar-
   tan mekârim-i ahlâktr vesselam.          Onun banda da Allah korku-
        :_  108
   su gel   Ömer   b.  Hattâb    (r.a.)  Kâbü'l-Ahbar'a bana takvadan haber ver
   dediinde, Kâbü'l- Ahbar         Ömer b. Hattâb a; "Dikenli yoldan
   hiç gittin mi?" dedi.        Hz. Ömer "Evet" buyurdu. Bunun üzerine
   Kâb: "Ey Ömer o dikenli yolda ne yaptn ve nasl haremet ettin?"
   dedi. Ömer (r.a.) "Dikenlere basmamak için çekinerek, dikkat

   ederek yürüdüm," buyurdu. Kâb'ül Ahbar: "Ey Ömer ite takva
   da böyledir," buyurdu.

   ...Muhammed       b.  Ali  Trmzî: "Muttaki,    kendisine hiç  hasm  ol-

   mayandr"       dedi.

   Serîyy Sakat: "Müttekî nefsine buzedendir" dedi.

   ibli buyurdu: "Muttaki, Allah Teâlâ'dan            bakasndan korkma-
   yandr."

   ...Bazlar kiinin takvas üç eyle anlalr:              Kavumad    eyde
   güzel tevekkül,       kavutuu eyde     güzel rzâ ve   "Kaçrdklarnza
   üzülmemeniz       için" âyet-i   kerimesine uygun olarak,   geçmi eyler
   üzerine esef etmeyip güzel sabretmektir dediler.

   ...Ebû   Turâb    (r.a.):   Takva sahiplerinin yannda     be  tehlikeli

   ve zor geçit vardr.        Bunlar amayan takvaya kavuamaz: id-
   det ve mihneti nimet üzerine, yetecek kadar             rzk  fazlas üze-
   rine, zillet ve     miskinlii     izzet ve  yükseklik üzerine, gayret ve
   mücadeleyi rahat üzerine, ölümü de hayat üzerine tercih              et-

   mektir." dedi.

   ...Takvann hakikati Allah Teâlâ'ya           taatle,  onun azabndan  sa-

   knmaktr. Takvann            esas, irkten  korunma, sonra günah ve   is-

   yandan korunma, sonra üphelilerden, sonra mâlâya'niden               bo
   eylerle    megul olmaktan korunmaktr Alu mran             Sûresi 102.

108  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.609.
                                            BAKARA
                                                63  âyette:     "Allah 'tan  nasl korkmak nasl takva etmek lazmsa,           öyle

  korkunuz, takva ediniz. " âyet-i kerîmesinin tefsirinde takva edi-
  niz (korkunuz) demek, Allah Teâlâ' ya            dâimi   itaatte   bulunup,

  asla isyan     etmemektir. Allah Teâlâ' yi zikredip hiç bir           zaman
  unutmamaktr. Allah          Teâlâ' ya her hâlde ükredip, küfrân-

  nimette bulunmamaktr, diye bildirilmitir.

  ...  Bazlar takva çeit         çeittir  dediler.   Bunlardan     avamn
  takvas Allah Teâlâ'ya irk           komamaktr. Havasn         yani  seçil-

  milerin takvas günahlar terk ve dier hâllerde nefse uyma-

  yp   arzularn yapmamaktr. Evliyadan seçilmilerin seçilmi-
  lerinin takvas,       eyada       yapmakta Al-
                      iradeyi terk, sebeplere

  lah Teâlâ'dan bakasna eilmekten kurtulmak, hâl ve makam

  için gerekli olan hâlleri gözetmek ve bunlarn hepsinde hüküm

  ve farzlar     ile  beraber emre uymaktr. Peygamberlerin takvas,

  peygamberleri geçmeyip, gayb içinde gaybdr. Allah Teâlâ' dan
  yine onadr. Allah Teâlâ onlara emreder. Onlara nehyeder.                 On-
  lar muvaffak klar.         Onlar   terbiye eder, temizler. Onlarla ko-

  nuur. Onlara haber         verir.  Onlar irâd   ve hidâyet eder. Onlara

  ihsan eder. Onlara hazrlar. Onalara sr ve hakikatleri               bildirir.

  Harika olarak onlara baz eyler           verir.  Bu  hâlleri  anlamaya ak-
  ln yolu     ve kuvveti yoktur.... Bazan da       bu kabilden kerametler
  seçilmi evliyaya ve ebdallara ihsan olunur. Ancak onlara bu
  hâlleri bildirmeleri       yasaklanmtr. Bu      kerametler, ihsanlar     d-
  arda    görülmez, kulak ve dier duyu organlar             ile  de anlal-
  maz. Ancak kendinde meydana gelen cezbe hâli ve istirakn
  galebesi sebebi      ile,  ellerinde  olmayarak   bir kaç  kelime meydana
  gelir.   Sonra Allah Teâlâ sekine (sükûn) ve temkin verip, hâlini
  örter ve     emir ve   annda   ikaz eder.  Bu durumda o kimse         dili-

  ni korur.     Kendinden meydana       gelenler için Allah Teâlâ' ya       is-

  tifar eder. bare ve beyân deitirip, sözünü her zamanki gibi
  insanlarn anlayaca ekilde düzeltir. 109

109 Abdülkâdir Geylânî, Gunyetut Talibin,      çev.A. Faruk  Meyan, stanbul, 1971,   c.1-2,

  s.  227-232.
Ayet 2
64   Gerçek takva udur:
   Kalbindeki bütün düüncelerini toplayp bir            taban   içine koy-

   san ve onu üstü   açk   bir hâlde  çarda bütün     halka sunsan.      Eer
   onda utanacan     bir  ey yoksa   ite bu, takvadr.    110
   Hz. Mustafa    (s. a. s)  insanlarn fena huylar brakp,         iyi  huyla-

   r almalar    için onlara bir    takm    eriat, emir ve nehiy (yasak

   etme) koydu.   Bu  suretle o feyiz,    fenalklar deil,     iyilikleri ar-

   trm olacaktr. Meselâ bahçvan ac olan zerdaliyi kesip onun
   yerine tatl eftaliyi alar.     Buna bahar mevsimi        ve mart    ay  te-

   sir  ederse  bu eftali büyür ve      geliir. Bir   hayvan   gibi olan in-

   san da böyledir. Ve onda bilgisizlik, ota tapclk, uyku, yemek,
   taâtsizlik (ibâdet ve emirleri yerine getirmemek),            mürüvvetsiz-
         aykr davran), temyizsizlik (iyiyi kötüden ay-
   lik (insaniyete

   ramamak), hased (bakasnn elindeki nimetin yok olmasn is-
   temek), hasislik (cimrilik),     zulmetmek (hakszlk         etmek), teca-

   vüz etmek,   iki renklilik ve iki    yüzlülükten ibaret olan hayvan-
   lk huyu mevcuttur. Bunun       için  Peygamberler öyle      buyurmu-
   tur:  "Bu hayvani ahlâk     terk ediniz ve      Tanrnn    emri   ile  me-
   leklerin  huyunu alnz. Böyle yaparsanz cennet ehlinden ve
   Tanrnn     has kullarndan olursunuz. Hainlik edenlere hain-
   likle  mukabele etmeyiniz. Emin insanlardan olmak              için çal-

   nz.   Halîm  ve  Kerîm olunuz. Doruluu, kendinize              vazife

   ediniz ve yalan söylemeyiniz. Vaktinizi       bakalarnn aleyhin-
   de bulunmakla geçirmeyiniz.         Kimseye iftirada bulunmaynz.
   Bakalarn dâima kendinize tercih ediniz. Bir ölçü içinde ye-
   yiniz. Haram yemeyiniz. Kendi helâl malnzdan Tanr rzâs

   için veriniz. Bakalarnn malna tamah (göz dikme) etmeyiniz.

   Hrszlktan kaçnnz.

   Yukarda    zikr edilen ve meleklerin      ahlâkna zt olan hayvani
   ahlâkn dallarn     kesiniz ve    onlarn yerine bu dallar      alaynz
   ki  kaybolan baharn feyzi o dallar üzerine etkisini           yaratt     za-


110 Abdülkâdir Geylânî,   Fethu'r-Rabbani,  rad  Dersleri,  çev.Kazm Acakaya, stanbul,
   2007, s.314.
                                               BAKARA
                                                 65


    man bu beenilen ve meleklere has olan dallan ziyâdeletiresiniz.
    Çünkü hayvan ahlâk bir ate, meleklerin ahlâk ise bir nurdur.
    Ate cehennemden, nur ise cennetten birer parçadr."                1
    Hz. Mevlânâ :Takvâ atei cihân- mâsivâllah (Allah 'tan gayr her
   ey) yakt. Sonra bir       tecellî  imei    çakt, takvay da yakt buyu-
    ruyor.

   Takvann     üç derecesi vardr. Birinci derecesi,         Cenâb- Hakk'n
   haram    kld fiillerden perhiz etmek ve emir buyurduu eyle-
   re  uymaktr. Âlâ      derecesi mâsivâllahtan yani      Hak'tan gayri ey-
   lerden perhiz etmektir.        Demek   oluyor ki takva, mâsivâllah ya-
   kyor. Fakat bir       tecellî  daha olursa takvay da o yakyor ve o         za-
   man, Allah    var,   ondan baka     bir  ey  yok; evvelde de,      imdi de
   öyle.. .srr   zuhur ederek perhiz edecek mâsivâllah brakmyor.
   Çünkü     mâsivâllah yoktur ki braksn.

   Fakat bu dereceler geçilmedikçe anlalmaz.             Önce haramdan      ve
   yasaklanan eylerden saknacak ve emir edileni yapacaksn, son-
                           112
   ra  bu derece zuhura      gelecektir.    "Kim Allah'tan korkarsa (saknrsa). (Allah) ona               bir    çk yolu
   ihsan eder.    Onu    hiç beklemedii bir cihetten de         rzklandrr."
   (Talak, 2,3)

   Her kim Allah'tan       ittikâ  (saknmak)   ederse...

   Emrinde buyurduu         gibi  ona  bir  çk yolu    gösterir.

   Onu tahmin etmedii yerden rzklandrr.
   Eer bir i onu skrsa kurtarr onu.
   Öyle  ise  müttakînin Allah'a      ittikâ  (saknmak) etmesinin alâmeti;
   rzkn    hiç  beklemedii      bir yerden verilmesidir.

   ayet, bekledii cihetten rzk gelirse takva mertebesine ulama-
   m   ve  tamamyla Hakka itimat etmemitir.
   Zîrâ takva;    baz    tevillerde   (yorum)   u  mânâya gelmektedir:

111  Sultan Veled, Maârif, çev.Meliha    Anbarcolu, Konya, 2002,   s.4l.
112  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.537.
Ayet 2
66


   Allah'a itimat etmeyi zahiri sebeplerin kalbe tesir etmesine kar-

     kalkan edinmektir.
   Yani,  rzkn     gelmesinin, sebeplere    bal olduu hatrna        gelme-
   yecektir.

   Biz,  nafakann kazanlmasna           vesile  olacak sebepleri terk       et!

   demiyoruz.       Rzknn     temininde sebeplere yaparak       çalman
   lâzmdr.
   Seni, sadece kalben o sebeplere itimat          etmekten nehy ediyoruz
   {yasaklyoruz}.

   ayet,    kalbin    sebepler   tarafna   meyi   ediyorsa... Sen,     giz-

   li  irkten halâs olmayan (kurtulmayan)           îmânn   yargla... Ve...

   Muttakîlerden      olmadn bil!
   Ancak...

   ayet, sebeplerin      varlnda   veya  kayp zamanlarnda,     kalbin sa-

   dece Allah'a meyi edip sebeplerle         mutmain olmuyorsa, kendini
   Allah'a   îmân edip    gizli  irkle ortak katmayan Muttakîlerden         bil..

   Böyle olanlar      bil ki..  Çok ama çok   aznlktadrlar.
   Rzkn,      sana hiç hayal etmediin bir cihetten gelmesi, senin

   muttakîlerden      olduunu    bildiren müjdedir.

   itikadn sebepler olsa da olmasa da "Benim           rzkm,   gayb hazine-
   sinden gelmitir.." olursa;       Bu   takdirde senin takva ehlinden        ol-

   duun     sabit olur.
                 113
•  Men   âmela 'llâhe bi-takvâhu          Ve kânefi 'l-halveti yahsâhu

   Sekâhu kesen lezîzenis-safâ            Yunîhi an   lezzetin  dünyâhu

   (Yâni:)   "Her kim Cenâb-      Hakka kar     Allah korkusuyla dînin
   yasaklad eylerden kaç          ile  i yapar  ve yalnz bulunurken de

   ondan korkarsa, Cenâb- Hakk o kimseye            bir lezzetli safa tas su-

   nar  ki,  o  tas  onu dünyâ lezzetinden tok     tutar."113 bnü'l-Arabî, Kitab'ul-Vesâyâ, çev.Abdullah    Tâhâ Feraizolu, stanbul, 1999,  c. 1, s.  167-
   169.
                              "                      "                                                BAKARA
                                                     67   Bilmez misin Allah müttakîleri          esirger.    Onlara   yardm   eder.  Kö-
   tülükleri onlardan defeder. Çeitli bilgiler öretir. Nefislerini ta-

   ntr. Onlarn kalplerine bakar, bilmedikleri taraftan rzklar ve-
   rir.  Allah Teâlâ baz kitaplarnda öyle buyurmutur:

   "Ey Âdemolu,        iyi  komundan utandn         kadar, benden de utan.

   Peygamber efendimiz de buna benzer               bir hâdîs-i   erîf beyân    et-

   milerdir:

   "Bir kul hata ileyecei        zaman, kaplarn kapar, perdelerini           çeker,

   kdlardan saklanr; ama ona öyle hitap              edilir:  Ey Ademolu,      beni,

   görenlerin en      küçüü yaptn! Hâlbuki        hepsinden önce beni      düün-
             M14
   meliydin!'•   înneme l-muminûnellezine
           '               izâ zükirallâhu vecilet       kulûbühüm     ve

   izâ tüliyet aleyhim âyâtühû          zâdethüm îmânen        ve 'alâ rabbihim

   yetevekkelûn (Enfâl, 2) Yâni, "Eksiksiz           inanm kimseler onlardr
   ki,  yüce Allah'n       ad  zikr olundukta    Onun celâl ve heybetinin
   büyüklüünden         kalpleri korkar veâyetleri tilâvet          (Kur ân oku-
   mak) olundukta îmânlar          artar ve  bütün ilerinde yüce Allah'a
   tevekkül (Allah â güvenmek) ederler, kutsal âyeti               hakknda derler-
   di ki: "Hakikatte        inanmad anld srada bu
                        kimse, Allah'n
   ürperi sfatn ve Allah'n kitabn dinleme zamannda bu gönül
   alçakln tayan, Hakka tevekkül etmi olan, Allah'a ibâdette
   bulunan ve Allah'n ihsannda cömertlii olandr. Allah'n resulü
   (s. a. s.)  hazretleri   buyurmulardr      ki;    "Memeden çkan      süt tekrar

   nasl memeye dönmezse, Allah korkusundan alayan                  inanm kim-
   se  de atee girmez. " Ve bunun gibi         buyurmulardr        ki:  "Allah yo-

   lunda sabahlayan ve haram olan eylerden kapanan ve Allah kor-
                                115
   kusundan alayan göz atee girmez.


•   Derhâl Allah'a güven ve         Ona smsk        balan...

114  Ahmet Kayhan, Maddi-Mânevî Kur'ân        ve  lmin Günei      Hazreti Pir Seyyid Sultan
   Abdülkâdir-i Geylani, 1998, Ankara, s.105,106.
115  Kenan    Rifâî,  Ebu'l-alemeyn Seyyid  Ahmed  er-Rifâî,  Hzr.Mustafa Tahral, stanbul,
   2008,s.l55.
Ayet 2
68   Unutma    !  "...Kim, Allah'a     smsk   tutunursa  muhakkak    ki  doru
   bir yola iletilmitir o." (Alu       mran,  101)

   Hakk doru      yoldur.

   Doru yol     ise  eriattr.
                    116
     O  vaad edilen    kitab...    Yani "Kitabu'l   cifr"  (cifir  kitab) ve

   "Kitâbu'l camia" (her eyi kapsayan) ve âhir           zamanda Mehdinin
   yannda olaca       vaat edilen o kitab,     Ondan bakas      hakîkî an-

   lamda okuyamaz       Cifir,  akl- kül denilen Kaza levhidir. El-câmia
   ise,  Nefs-i kül denilen Kader levhidir.       Dolaysyla   Cifir ve  Camia
   kitabnn anlam, olan           ve olacaklar ihtiva eden iki kitab'dr.

   Bakara     Nemi sûresi demek gibi...
         sûresi ve

   "Onda asla üphe yoktur. O müttakiler için          bir yol göstericidir."


   Hakikatte  Onun Hakk olduuna üphe yoktur. Ya da ifadenin
   orijinalinin banda "söyleme/kavi" fiilini takdir ettiimizde,

   Onun Hakk ile beraber olduunda üphe yoktur, anlamn elde
   ederiz.   Hakk da bütün      olarak  tüm  varlktr.   Çünkü O,   nebilerin

   resullerin    lisânnda vaat edilen ve Kitaplarnda gelecei yazlan
   O    Kitabn açklaycsdr. Nitekim Hz.           îsâ  öyle demitir: "Biz
   size tenzili (indirilmi vahyi) getiriyoruz, tevili ise âhir          zamanda
   Mehdi    getirecektir."


   "O   kitab... "ifadesi delâlet    ettii için, yeminin   cevab hazfedilmitir

   (aradan   kaldrlm,     giderilmitir)... Yani, Tevrat ve ncil'de vaat

   edilen   O Kitab,   içine  üphenin karmasna imkân olmayacak e-
   kilde   Hakk'dr.

   "müttakiler için yol göstericidir." Rezilliklerden, alçaklklardan,

   içindeki   hakk    kabul etmeye engel olan perdelerden saknanlar
   için bir yol göstericidir.


   Bil ki insanlar     akbet açsndan yedi gruba ayrlrlar. Çünkü             in-

   sanlar ya "saîd" mutludurlar ya da          7^*"   bedbaht. Yüce Allah

   öyle buyurmutur: "Onlardan kimi bedbahttr, kimi mutlu."


116 bnü'l-Arabî, Kitab'ul-Vesâyâ, çev.Abdullah    Tâhâ Feraizolu, stanbul, 1999,  c. 1,  s.193.
                                            BAKARA
                                               69(Hûd, 105) Bedbahtlar          sol ehlidir   (ashâb- imal), mutlular        ise


sa ehlidir     (ashâb- yemîn). Ya da öne geçen mukarrebler {yakn-

latrlmslar)dh. Yüce Allah öyle buyuruyor: "Ve                 sizler  üç  snf
olduunuz zaman" (Vaka,            7)


Sol ehli olanlar, ya kendileri        hakknda azap     sözü hak olan zulmet

ve küllî hicap ehli ezelden beri kalpleri            mühürlenmi    kimseler-

dir, ki   -yüce Allah onlar hakknda öyle buyurmutur: "Andol-
sun biz cinler ve insanlardan birçounu cehennem için yaratmsz-
dr.  "  (Araf, 179) Bir kudsî hadîste de       öyle buyurmutur: "Onlar
cehennem      için  yarattm   ve  buna aldrmam." X& da münafklardr.
Aslnda münafklar (müslüman görünüp aslnda gayrimüslim
olan), ftrat     (yaratl) ve yaratllar        itibariyle   nûrlanmaya    elve-

rilidirler.    Ancak,     rezillikler   edinmekten, günahlar ilemekten,
hayvani ve      yrtc   fiilleri   gerçekletirmekten, eytani hileler pe-

inde komaktan kaynaklanan              kir ve tortularla kalpleri perde-

lenmitir.     Bunun   neticesinde de     fâsklk (Hakk yolundan çkan)
karakteri ve zulmânî melekeler nefislerinde               kök salmtr. Ters
yüz olmulardr. Bu yüzden en iddetli azap onlar içindir ve                   ilk

gruba göre     hâlleri  çok daha kötü      olur.  Çünkü, yaratltan kay-
naklanan kapasitelerinin kalnts             ile  pratikteki hâlleri birbiriy-

le  çelimektedir.

Dier     iki  grup  ise,  dünya   ehli ve  sa   ehlidir.  îmân  edip cennet

için sâlih     amel ileyen, cenneti       uman    ve ona raz olan fazilet ve

sevap ehline gelince, derecelerine göre             yaptklarn karlarnda
hazr    bulurlar.   Bunlarn her      birinin, amellerine göre belirginle-

en   dereceleri vardr.       Bunlardan kimisi rahmet        ehlidir; nefisleri-

nin selâmeti ve kalplerinin         safl   üzere kalrlar ve rablerinin bir

lütfü olarak kapasitelerine göre cennetteki derecelerine              kavuur-
lar.  Bu kavuma      amellerinin miras olan kemâllerine göre deil-

dir.    Yani amellerinin     karl olarak deildir, ilâhî lütuftur.
Bir sâlih, bir de kötü amel ileyen,            durumlar     kark    olan afv

ehline gelince, onlar da iki          ksma  ayrlrlar:    Bunlarn  bir  ksm
Ayet 2
70   daha batan     itibaren afvedilirler; inançlar kuvvetli ve az kötü-

   lük ilemelerinden dolay kötülük karakteri nefislerine yerleme-

   dii  için  ya da iledikleri kötülüklerden tevbe ettikleri          için.  Yüce
   Allah,  bunlarn kötülüklerini        iyiliklere çevirir. Bir    ksm   ise,  bir

   müddet azap     görürler.      Bu azap da günahlarn onlarn         içinde

   köklemilii orannda          belirlenir.  Nihayet iledikleri günahlarn
   kir ve tortularndan     arnp     kurtuluncaya kadar azap devam eder.
   Buna   adalet ve ceza ehli de denir. Bunlardan zulmedenlere, ile-

   dikleri kötülüklerin     cezas isabet edecektir, ancak sonunda rah-
   met onlar    kapsar.

   Üçüncü grup     ise âhiret ehlidir.      Önde   olanlar (sâbikûn) da ya

   sevendirler ya    da  sevilen. Sevenler,     Allah yolunda hakkyla         ci-

   had  ettikleri,  Ona içtenlikle,      gönülden döndükleri      için,  Allah'n
   kendi yoluna ilettii kimselerdir. Sevilenler           ise, ezelî  inayete,   il-


   giye  mazhar olanlardr. Allah, onlar seçmi ve dosdoru yola
   (srât- müstakime) iletmitir.         Her  iki  grup da Allah   ehlidir.


   O hâlde Kur' ân,    ilk  grubu oluturan bedbahtlar          için yol gösteri-

   ci  deildir;  çünkü   istidatlar     olmad    için  Kur'ân'n yol    gösteri-

   ciliini kabul edecek     durumda      deildirler.

   ikinci grup (münafklar) için de yol gösterici deildir; onlar da

   istidatlarn yok ettikleri, sildikleri, bozuk akîdeleriyle bütü-

   nüyle bastrdklar      için.     te  bu gruplar cehennemde ebedî ka-
   lacak kimselerdir.    Ancak Allah'n       diledikleri   baka. Dolaysy-
   la  Kur'ânn   hidâyeti, yol göstericilii son       be grup    için geçerlidir.


   Muttakîlerin (takva sahibi) nitelii bunlarn            tümünü    içine alr.

   Sevilen, Allah için sülük (manevî yola girme) etmesinin               sonucu
   gerçekleen cezb {çekilme) ve vusul {kavuma)                hâlinden sonra
   Kitab'n yol göstericiliine muhtaçtr.            Çünkü yüce     Allah  (c.c.)

   Habîbine öyle diyor: "...Biz onu senin kalbine               iyice yerletir-
                   .

   mek  için böyle yaptk.   .    "  (Furkân, 32) Seven    ise,  Allah'a ve Allah

   için  sülük ettiinden      hem    cezb ve vusulden önce      hem   de son-
   ra  Kitab'n yol göstericiliine muhtaçtr. Buna göre Muttakîler
                                           BAKARA
                                               71   unlardr: stidat (anlay       kabiliyeti) sahibi   olup orijinal ftratlar
   üzere kalan, kalpleri berrak, nefisleri      ar ve  ftri  nurlar bakî    ol-

   duu   ve Allah'a verdikleri sözü     bozmadklar     için   irk ve üphe
   kirinden ve tortusundan uzak kalan kimselerdir.            "7        Hüdâ; Hâdî; yol gösteren anlamndadr.
        Muttaki; korunmak; korumak;        nsan   kalb-i selim      yapan
        takvann   sahibidir.

        Takva, Kur' ân a girince      'korunma'   anlam mânevi       ola-

        rak her eyden korunma      anlamn    yüklenmitir. irkten,
        günahtan korunmadr. Muttaki ismiyle tam huzur ve gü-
        vene  erilir.

        eriata göre Hz. Muhammed'in her dediine uyan kii
        mü 'mindir. Burada kastedilen sadece diliyle söylemek deil
        kalbiyle  inanp söylemenin önemidir." 8
117 bnü'l-Arabî, Tefsir-i Kebîr Te'vîlât, çev.Vahdettin nce, stanbul,  c. I, s. 34-36.

118 Derleyenin notu.
                                       "
                  AYET    3:
          yü 'mimine bi'1-aybi ve
       Elleziyne
yükymûne's-salâte ve mîmmâ rezaknâhüm yünfikûne

Onlar ki gayba inanrlar; namaz klarlar ve kendilerine verdii-
      miz rzktan bakalarna yardm        için verirler.

               (Kenan Rifâî Hz.)


Onlar ki gayba îmân edip      namaz dürüst klarlar ve kendilerine
      verdiimiz rzktan (Allah yolunda)       harcarlar.

                   (Elmall)


Onlar gayba inanrlar, namaz klarlar, kendilerine verdiimiz
          mallardan Allah yolunda harcarlar.
                   (Diyanet)
 "Onlar ki gayba îmân ederler"


 Ayetinde     geçen gayb Allah'tr.    Çünkü onlarn gaybdr. On-
    lar Allah'a hüviyetleri    olmak üzere  kendileri de ilâhî ayn ol-

 mak   üzere  îmân  ettiler.

 Bunlar  "Namaz ikâme ederler'.
 Yani,  ilâhî  isim ve sfatlarn hakîkatiyle vasflanarak kendi

 vücûdlarnda mertebe-i       ilâhiye  kanununu ikâme  ederler.

 "Kendilerine   rzk eylediimiz eylerden, Allah yolunda infâk ederler.
 Kendi özlerinde,    ilâhî ahadiyyet'in neticesi  hâsl olan semereyi
 bu varlkta    harcarlar.
Ayet 3
74   Onlar bu rzk,      ilâhî ahadiyyeti kendilerinde          mülahaza     (tefekkür)

   sureti ile elde    etmi  gibidirler ki,     bu zümre (cemaat) tek balarna
   geçerek öte gitmilerdir        ki,  Peygamber efendimiz         (s.a.s.)  bu züm-
   reyi  öyle anlatt. Buyurdu          ki:  "Ferd olanlarn     yarmas gibi ya-
         "119
   rnz.

   Çalabm     (ilâh,  rab) bir âr(ehir, belde)

   yaratt   iki  cihan arasndan
   Bakcak    dda.r(sevgilinin yüzü)        görünür
   oârn kenâresinden.
   Hac Bayram Velî
   Çalap'tan maksat, Allah'tr. âr'dan maksat,                 Hakk'n       hüviyeti

   beldesi ve cemü'l-cem'in memleketidir.            ki cihandan       biri  hüviyet

   biri  de  eniyettir.   Yani   biri  bâtn- Hakk dieri          zahiri Hakk'tr.

   Yaratt' dan murat, manevî vücuttan sûrî yani görünen vücûda

   zuhur    etti,  demektir.    te   ar, yani hakikat beldesi, biri hüvi-

   yet biri eniyyet olan o iki cihana da           âmil   (kapsayan) olmutur.

   Keza  âyet-i    Kerîmede buyurulan, nnî enallah'tan innî hüviyet
   cihanna, ene, eniyyet cihanna; Allah da her                  iki  cihana âmil
           120
   olmutur.          iki   cihann ortas berzah âlemidir            ki,  bu berzahta     içi

          Allah \n hüviyeti     d   ise nefis  olan vücûdu birletirici güç

          vardr, ite Rabbiyet yani vücud üzerine Allah 'in terbiye
                                     121
          edici ismi   bu makamda zuhur        eder.   "Onlar gayba inanrlar, salât (namaz) ederler."
   Kendileri      açsndan gayb        olana taklîdî ya da ilme dayal
   tahkîkî (hakîkî)      îmân eklinde inanrlar. Çünkü îmân,                 taklîdî

   ve tahkîkî     olmak üzere     iki  ksma   ayrlr. Tahkîkî îmân da           iki

   ksma    ayrlr. Delile dayanan ve kefe dayanan. Her                 ikisi   de ya

119 Abdülkerîm   b.brahim  el-Cîlî,  Insân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa,    c.II,  s.438-439.
120 Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.436.
121  Derleyenin notu.
                                           BAKARA
                                              75ilmin ve   gaybn snrna baldr ya da deildir               (ya ilim ve gayb

derecesinde kalr veya ilim ve gayb derecesinde kalmaz). Birin-
cisi,  "ilme'l-yakîn" denilen kesin     kan    (kanaat) olutur. kinci-
si ise,  ya aynîdir, yani "ayne'l-yakîn" denilen          müahededir     (göz-

le  görmek). Ya da Hakk'tandr.       Bu  ise  "Hakka' 1-yakîn" denilen
  uhûddur (görme, ahit olma). Son iki ksm gayba îmânn
zâti

kapsamna girmez. Gayba îmân; tezkiye, yani kalbi kalc mut-
luluklara nail   olmaktan alkoyan bedensel,           haricî mutlulukla-

ra  meyletmekten    arndrmak      gibi kalbi     amel    gerektirir.  Çün-
kü mutluluk üç ksmdr: Kalbî mutluluk, bedensel mutluluk
ve bedeni hariçten çevreleyen mutluluk. Kalbî mutluluk; irfan

(marifet),  hikmet (kâinattaki bütün       hâdiselerin Allah       tarafndan
bilinen sebebi), ilmî, amelî ve ahlâkî kemâlattan ibarettir. Be-

densel mutluluk;     salk,   güç, cismanî lezzetler ve tabiî ehvet-
lerdir.  Bedeni hariçten çevreleyen mutluluk            ise,  mal ve maddî
sebeplerdir.  Nitekim Emirü'l-mü'minin            (a. s.)  öyle buyurmu-
tur.  "Haberiniz olsun;   maln çokluu da       bir nimettir.     Maln çok-
luundan daha      iyi  olan  ise  kalbi güçlendiren beden        saldr""
istenen,   matlûb   (talep edilen)   mutlulua      nail   olmak  için  zühd
(dünyadan   elini  çekmek) ve ibâdetle     ilk  ikisinden     saknmak    ge-

rekir. Salât  etmek yani namaz klmak          ise,  bedenin rahatn terk
etmek, vücuttaki organlar yormak demektir.                 Bu yüzden    na-
maz, ibâdetlerin anasdr.       O var oldu mu kii dier ibâdetlerden
geri   kalmaz.  Çünkü    "salât,  hayaszlktan ve kötülükten alko-
yar. "  (Ankebût, 45) Namaz, beden ve nefis için bir yüktür. Her
ikisine de   ar   bir  meakkat    (güçlük) gibi gelir.       Mal  infâk  et-

mek   de, nefise  ho  gelen hârici mutluluktan yüz çevirmektir.
Buna zühd   denir.  nfâk    (Allah yolunda    maln      harcamak), kimi
zaman insan    nefsine,  cann    vermekten daha         ar gelir.  Çünkü
cimrilik nefsin    ayrlmaz   bir özelliidir.    Bu yüzden yüce        Allah,
mal   datmak    hususunda zorunlu olan (zekât            gibi) miktarlar-

la  yetinmeyip öyle buyurmutur.: "kendilerine verdiimiz mal-
lardan Allah yolunda harcarlar/ infâk ederler.            "  Kalpleri cömert-
lik ve eli  açklk yoluyla     ihtiyaç fazlas    mallar terk etmeyi al-
Ayet  3

76    kanlk     hâline getirsin diye. htiyaç fazlas mallarn               harcanmas
    da zorunluluu olmayan yemek yedirme, hibe                    (ba)     etme ve
    sadaka verme eklinde          olur.   Böylece nefsin cimriliinden kur-
    tulmu     olurlar.    htiyaç fazlas      maln    infâk edilmesi, ifadenin

    orijinalinde     bütünden parça        (ba'ziyet)    anlamn     içeren "min"

    harf-i cerrinin      kullanlmas       suretiyle "bir     ksm"    olmakla ka-
    ytlandrlmtr. Bu da mal harcanrken savurganln                           veya
    zarurî ihtiyaçlar için         gerekli olan     ksmn     düüncesizce      da-
    tlmas durumuna düülmesini engellemek                    içindir.  Böylece cö-
    mertliin ölçüsüz ve        ar olan haram klnyor             ki,   bu Allah'n
    ahlakyla ahlâklanma kapsamna giren                 bir  uyardr. 122


    "Onlar ki gayba inanrlar"


    El-Gayb:    Hakkn     kendisiyle     ilgili  deil, seninle    ilgili  olarak sen-
              123
    den gizledii her ey.


    Gayb: Kaybolan        ey anlamnda       mastardr.     Bu akl     ve duyular-

    dan tamamen       gizli olan,    akl ve duyularla ispatlanamayan ey-
    dir.


    Gayb   iki  ksmdr:
    1.   Hakknda hiçbir      delil  bulunmayan gayb.         u  âyette ifade olu-

        nan gayb bu türdendir: "Gaybn anahtarlar Allah'n katnda-
        dr.  Onlar ancak     O bilir"     (En'âm, 59)

    2.   Hakknda     delil  bulunan gayb: Yaratc ve sfatlar, kyamet
        günü, öldükten sonra dirilme, toplanma, hesap ve ceza görme
        durumlar    gibi.   te burada anlatlmak istenen de budur.               1 24
                                                     1
           Buna  göre Hz. Âdem'e secdede meleklerin             yapt     birin-

           ci secde  gayba îmân, ikinci secde nuru görüp fenaya ula-

n   bnü'l-Arabî,    Tefsir-i  Kebîr  Te'vîlât,  çev.Vahdettin nce, stanbul,      c. I, s. 37-38.

123 bnü'l-Arabî,    Risaleler,  çev.Vahdettin nce, stanbul, 2005, el, s.330.
124 smail    Hakk  Bursevî,   Muhtasar Ruhu'l- Beyân     Tefsiri,  Damla yaynevi, stanbul,    c.l,

    s.62.
                                                         "


                                                    BAKARA
                                                        77        mak yani    mîrâc, üçüncü secde         ise  Kabe'nin içinde yap-

        lr.  Bu   da,   "Her nereye dönsen Allah 'in yüzü oradadr,
                                       125
        âyetininhâl hâlinde uygulanmasdr.   Gayba îmân: Bu      hâl müttakîlere (takva sahipleri)            aittir.   Onlarn
   gayba îmândan sonra yaptklar            iler,   namaz klmak,         zekât ver-

   mek, Hz. Peygambere, dier           resul ve nebilere indirilen            semavî
                                            126
   kitaplara ve âhirete      tam   bir  îmân   ile  inanmaktr.


   îmân balca üç esas          içine alr:  balangca îmân,           âhirete (son)

   îmân, balangç ve son arasndaki             gizli  vâstalara     îmân    ki,   bun-
   larn dördüncüsü de açk vâstalar olan görülen âlemi bilmektir.
   Ve bu ekilde görünmeyen           (gayb)  ile  görülen birleince îmân ve

   bilgi  "O, evveldir, âhirdir       (son),  zahirdir (meydana          çkm,    zuhur
                                                127
   etmi) ve bâtndr      (iç,  öz). "  (Hadîd,    3) birliini bulur.   eriatta îmân: Kalb       ile  inanmak,    lisân  ile  ikrar ve erkân       ile  amel
   etmektir.  slâm    ise:  hudûr (gönül alçakl) ve            nkyâddr       (boyun

   eme). Her îmân islâmdr, ancak, tasdik olmazsa, her slâm îmân
   olamaz. Zîrâ bazen kii, içten tasdik etmedii hâlde, zahiren
   Müslüman      olabilir fakat zahiren       boyun emeden           içten tasdik

   etmi olamaz.

   Ebu's-Suûd rahimehullah Tefsir'inde der                 ki:   imân   tasdik ol-

   makszn tahakkuk         etmez. nsan, peygamberimiz               (s.a.s.)'in   teb-

   li ettii dînin esaslarna îmân           ile   beraber onlar tasdik etmesi

   lâzmdr. Buna      ikrar   da  denilir.


   tikad   ihlâl eden,    yahud i'tikâdna       halel getirene      münafk,       ikrar

   etmeyene kâfir     denilir.    Ameli  ihlâl edene,      yani    îmân ettiini      ya-

   amayana fâsk      denilir. Haricîler böyle bir          kimseye kâfir       derler.

   Mutezileye göre      ise  böyle bir kimse       îmândan      çkmtr.        Fakat

   küfre dâhil deildir. kisinin arasndadr.

125 Derleyenin notu.
126  Ahmed     Sohbet Meclisleri, Erkam Yaynlan,
       er-Rifâî,                       1996,  s. 7-8.


127 Elmahh   M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur' ân Dili, c.       I,  stanbul, 1992,   s.167.
Ayet 3
78   Gayb   iki  ksmdr.
   Biri,  muttali    olma   (meseleyi bilen, haberli)      imkân bulunmayan
   gayb   ki;  "Gaybn anahtarlar ancak Allah'n indindedir               ki  ondan
   bakas    bilmez." (En âm, 59) âyetinde beyân olunan gaybdr.

   Dieri: Sânî-i zü'1-Celâl (vahdaniyet mertebesi) ve sfatlar, nü-
   büvvet ve müteallikât (alâkallar,              ilgililer),  ahkâm-    ilâhîyye

   (ilâhî  hükümler), eraitler, âhiret          günü ve   ahvâli, hesap ve ceza

   muamelât     gibi deliller ile muttali      olma imkân bulunan gaybdr.
   Bunlar Kur'ân-        Hakim     ve ehadîs-i Nebeviyye'de (Peygamberin

   hadîsleri) tafsîlen     (ayrntl     olarak)  beyân olunmutur.
   Haris   Nuayr Abdullah b. Mesûd (r.a.) a demitir ki:
        b.

   -"Siz  Muhammed (s.a.s.)'i görüp Ona îmân ile cümlemizi                  geç-

   tiiniz için size Allah'n büyük ecir vereceini umuyoruz.                   Onu
   göldünüz ve sohbetinde bulundunuz."
   Abdullah    b.  Mesûd    (r.a.)  da:

   "-Biz de size     gbta ediyoruz       ki siz  Onu  görmeden îmân       etti-

   niz,  îmânn     efdali ise    gayba îmândr. Allah da         âyet-i celîlede

   muttakîleri gabya îmânla tavsif ediyor ve             medh   ediyor." dedi.

   Müminler münafklar           gibi deillerdir.    Münafklar müminlerle
   karlatklar       vakit   "îmân   ettik" derler.   eytanlar    ile  ba baa
   kaldklar vakit      de: "Biz sizinle beraberiz. Onlarla istihza (ince

   alay) ediyoruz" derler.        Bunlarn gaybe îmânlar yoktur.
   Gaybn, Allah'n        ve resulünün beyanlaryla muttalî olunabilen

   ksmlarna misâl:
   Hz. Ömer diyor ki:         Bir   gün Resûlullah    (s.a.s.)'n  yannda    idik.

   Elbisesi son derece beyaz, saçlar son derece siyah birisi çkageldi.

   Üzerinde bir seferden         döndüünü       hissettirecek bir alâmet yok-

   tu,  içimizden hiç kimse de onu tanmyordu. Geldi, Resûlullah
   (s.a.s.)'in  önüne oturdu,       dizlerini  onun  dizlerine  dayad. Dedi     ki:

   -Yâ  Muhammed! Bana slâm'            anlat.

   Nebî   (s. a. s.)  dedi  ki:

   -Allah'dan      baka  hiçbir ilâh     olmadna      ahadet edip nama-
   z dosdoru klman,          zekât vermen, Ramazan'da orucu tutman,
   yoluna güç yetirecek isen Beyt'i hac etmendir.
                                              BAKARA
                                                   79Adam:
-Doru söyledin, dedi.
Biz hem sorup hem tasdik            etmesine taaccüb        (ama)  ettik.  Son-

ra dedi ki:

-îmân nedir?
Nebî  (s. a. s.)  dedi   ki:

-Allah'a,   meleklerine,        kitaplarna, peygamberlerine, öldükten

sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, kadere,                   hayr ve errin
Allah'tan   olduuna îmân         etmendir.

Adam yine:
-"Doru    söyledin" dedi. Sonra:

-hsan  nedir? diye suâl       etti.   Nebî   (s.a.s.).


-hsan, Allah'a sanki O'nu görüyormusun gibi ibâdet etmendir.
Sen O'nu görmüyorsan           O seni görüyor, buyurdu. Adam yine:
-"Doru    söyledin" diye tasdik          etti.

Sonra dedi     ki:

-Bana kyamet        saatini haber ver."       Nebî   (s.a.s.)  cevaben:

-Bu hususta, sorulan sorandan daha                 bilgili   deildir, buyurdu.

Adam yine:
-"Evet, doru       söyledin" dedi.

-Bana emarelerinden         (belirtiler)    haber verir misin?" diye suâl        et-

mesi üzerine Nebiyy-i         Ekrem      (s.a.s.):

-Kadn, kendi        efendisini    dourduu, çplak          deve çobanlar     bir-

birleriyle  bina     yarna girdikleri vakitlerdir.
Adam   yine tasdik       etti  ve  ayrlp     gitti.  Birkaç  zaman    geçince

Resûlullah     (s.a.s.)  buyurdu     ki:

-O  Cibril  idi, size    dîninizi    öretmek      için gelmiti.    O bana han-
gi surette gelirse gelsin         ben onu tanrm.
Onlar, kalblerine Allah'n verdii gaybî bir nur                  ile  îmân  ederler.

Muhammed       (s.a.s.)'in   sözlerine     bu nûr    ile  nazar ederler ve onun

her sözünün      hakk ve sdk olduunu müahede                ederler ve   uhu-
di  îmân  (görerek     îmân)   ile  îmân   ederler.   Nebiyy-i    Ekrem   (s.a.s.)


bunu beyân      için:

"Mümin, Allah'n nuruyla nazar               eder" buyurmulardr.
Ayet 3
80   Büyükler demilerdir         ki:

   "Gayb    iki  ksmdr:     Biri  senden gâib olan, dieri senin kendisin-
   den gâib olduundur.
   Senden gâib olan gayb âlem-i ervahtr (ruhlar âlemi.) Sen                       zerre-i

   vücûdunla bezm-i         elestte (Elest   bezmi; Allah 'in ruhlar âleminde

   ruhlara 'Ben sizin Rabbiniz miyim?' diye               sorduu      ve   ruhlarn
   'Belâ' (bilâkis     Rabbimizsin) diye cevap vermesi) ruhunla hazr
   iken Allah'n      hitabn dorudan doruya             iitip  Ona     cevap veri-
   yor.  Onun Asâr-       rubûbiyyetini    (rablnn eserleri)          mütalaa     (in-

   celeme,   düünme), meleklerini        müahede ediyordun           ve enbiyâ ve

   evliyann ruhlaryla muârafen (tamma) vard. Sen kalba girin-
   ce,  be duyu     ile  mukayyed (kaytl) kalnca bütün bunlar senden
   gâib oldu.

   Senin kendisinden gâib          olduun   ise  gaybu'l-gaybdr ki o hazret-i
   rubûbiyyettir. Sen        vücûda gelince onu görmez oldun. Fakat o
   seni her   zaman     görüyor. Sen nerede olursan ol o her              zaman    se-

   ninle beraberdir. Sen        ondan uzaksn, o sana yakndr.
   Âyet-i celîlede:

   "Ve biz ona    ah damarndan        daha yaknz" buyurulmutur. (Kâf,
      128
   16)   Yüce Hakk'n çok âlemleri vardr. Hangi âlem olursa olsun. Ora-
   ya insan vâstas       ile  nazar ediyorsa, bu âlemin ad:            Vücûda     bal
   ahadet    olur.  Ve hangi âlem      ki,  oraya insan vâstas         ile  bakmaz;
   orann lakab; Gayb         olur.


   Gayb    iki çeittir ki    bunlar:
   1-   Ayrntl    bir ekilde,      insann  bilgisine yerletirilmitir.

   2-   Toplu olarak, insann kabiliyetine konmutur.
   Ayrntl     bir ekilde,     insann   bilgisine yerletirilen        gayb   için ve-

   rilen isim:    Vücûda     bal   gayb olmutur. Ki buna en              iyi  misâl

   Melekût âlemidir. Toplu olarak insann kabiliyetine konan gayb


128  Ramazanolu Mahmud Sami, Bakara sûresi        Tefsiri,  stanbul, 1985,  s.  16-20.
                                                BAKARA   ise;  yoklua  bal   bir  gayb   olur.  Bu   tür gayb âlemi      ise,  Allah

   Tealinin bildii âlemlerdir; biz bilemeyiz! Bize göre                o,  yok me-
                                         129
   sabesindedir.    Yoklua bal gaybn mânâs            budur.   Bilindii gibi âlem      ikidir.   lki bu görünen âlem, öbürü de gayb

   âlemi.  Bu  d âlem Hz. Muhammed'in             cismâniyetine, yani         d
   ekline göre tanzim      edildi.   Gayb âlemi      ise,  onun ruhânîyetine
   göre tertip edilmitir. Ulvî âlemin            letafeti,   onun  letâfetiyle öl-

   çülür.


   Ulvî âlemlerin zahirdeki misâli semâ âlemidir.

   Semâdaki güne,     cesetteki    ruh   gibidir. Ay, cesetteki      akl  gibidir.

   Gökteki  be yldz ise (Zuhal,       Müteri, Merih, Zühre,          Utarit) ce-

   setteki  be duyu gibidir.
   Ar kullarn kalbine bir yönelme yeri olarak yaratlmtr. Kürsî'ye
   gelince  Oras srlarna       bir  kapdr. Nurlarna da         bir örtü. Kürsî
                                                 130
   menzilesinde sîne vardr.       Ar menzilesinde de kalp vardr.

        Ar,    kalpteki nurla     aikâr olur      ki,  bizdeki Allah a ait

         mânâdr. Kalbin,        nefse  bakan yüzü      sîne (sadr)   olduuna
        göre, kürsî   bu nârla vücûdun aikâr olup             mânânn mad-
         de üzerindeki    tesiridir.    Eer   nur aydnlatp kürsînin nur
         kesilmesini salarsa,      nurun alâ nur olur         ki  bu da Hz.
                             131
         Muhammed' deki tecellîdir.

   Çünkü ruhun      biri  gayb dieri      ise  ahadet âlemine bakan           iki

   yüzü vardr. Ruha gelen her         türlü feyz Allah      katndan     gelir.  Ruh
    karardnda bu     feyz  kaplar yüzüne kapanr. Onun kararmas-
    nn cilâs îmân ile ele girer. Nitekim Hz. Ali "îmân kalpde beyaz
    bir  nokta gibi olan prltdan balar.           Prlt    arttkça îmân da       ar-129 Abdülkerîm b.brahim    el-Cîlî,  nsân- Kâmil,   çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,    c.II,  s.265.

130 bnü'l-Arabî, eceretü'l Kevn, stanbul,     Mays  2000, s.65-70.
131  Derleyenin notu.
Ayet  3

82    tar.  îmân artnca       kalbi cilalar.    Sonunda kalb tamamen cilalanp
    perdeleri ortadan        kalktktan sonra ruhanî ve gaybî müahedeler
                                    132
    ortaya  çkmaya       balar."    buyurmutur.


    Görünen       suret,  gayb alemindeki surete delâlet (iaret)          eder,   o da

    baka   bir     gayb suretinden vücud bulmutur.
    Böylece bunlar,         görüünün miktarnca          ta  üçüncü, dördüncü,

    onuncu    surete kadar say dur!

    Bunlar, satrançtaki oyunlara benzer... her               oyunun faydasn, on-
    dan sonrakinde        gör.

    Gözünü      böylece etraftan ileriye çevir de, ta           karndakini mat
    edip oyunu kazanncaya kadar ne oyunlar oynayacaksan hepsi-

    ni gör!

    Fakat ksa görülü adam,            ilk  iten  baka bir ey görmez. Akl yer-
    de yetien otlara benzer, yere mahkumdur, gezemez, dolaamaz.
    Donup kalmam           olan keskin baklarsa,        ileriyi  delip gider, per-

    deleri  yrtp      görür!

    Bu baka        sahip olanlar, on       yl sonra olacak eyi imdicek, hem
    de gözleriyle görürler.
    Böylece herkes        bak ve görüü miktarnca gayb da görür, gele-
    cei  de.  .  .  Hayr da     görür, erri de!

    Gözün önünde, ardnda bir hâil kalmad m; bütün dünya düm-
    düz  olur, göz,     gayb levhini      bile okur!

    Gözünü ardna         çevirdi    mi varln    balad zamandan          itibaren

    bütün macera ve âlemin yaratl gözüne görünür!
    Yer meleklerinin ululuk sahibi Tanryla,                babamzn    (Hz.   Âdem)
    halîfe  olmas hususunda bahse            giritiklerini duyar, görür!

    Ön tarafa bakt m; mahere kadar ne olacaksa onlarn hepsi gö-
    zünün önünde canlanr.
    u   hâlde arkaya       baknca asln aslna         kadar...   önüne baknca
                                           133
    kyamete kadar         her  ey gözüne apaçk görünür.
132 bnü'l-Arabî, Tuhfetu       s- Sefere,  çev.Abdülkâdir Akçiçek, stanbul, 1971,  s. 63.


133 Mevlânâ, Mesnevi       ,
                   çev.Abdülbaki Gölpnarl,    c.I,  stanbul, 1988, s.232-233, beyit.
    2887-2889, 2891, 2895, 2901-2908.
                                                     BAKARA
                                                          83   Akl gayb ile ilintilidir (balantl). Allah açsndan                    ise  gayb diye
   bir ey yoktur. Her ey Onun için görünendir.
                          134
                               J5
   Emir gaybdadr, emir Allah'tadr.          1
   "Gayb" ve "Gâib" balangçta duyguyu anlamada veya                           ilk  dü-
   üncede hazr olmayan, dier          bir    deyile     ilk  nazarda anlalma-
   yan demektir    ki,  bunun    bir  ksm      delilden geçen bir           anlayla
   idrâk (kavray) olunabilir.

   "Gayb"  ile  "Gâib" arasnda fark vardr. "Gâib" (ortada olmayan)
   sana görülmez, seni de görmez olandr. "Gayb"                   ise  görülmez      fa-
                 136
   kat görür olandr.   Akl erbab    (ehil) için   en uygun olan varlk üzerinde durup ikrar
   (kabul, tasdik) etmek, ötesine        geçmemek         ve sfatlar       salamla-
   trmaktr. Çünkü bunlar nefyetmenin (inkâr etme) de                          ispatla-

   mann  da  imkân     yoktur.   Akl  böyle bir konuya           vâkf (âinâ)       ol-

   maktan  âcizdir.     Daha dorusu bu konuyla            ilgili  olarak    dayand-
    bilgiler  çok azdr...
   Müahede (gözle görme) erbabna gelince onlara zahir olmutur.                         1  37
•   Onlarn saduyular,         saf basiret [hakikati kalbiyle hissederek

   anlama) ve   ferasetleri    (anlay), temiz akllar,             açk anlaylar,
   shhatli görüleri, sözün         ksas anlay          kabiliyetleri, kötülük-

   lerden silkinebilecek       anlayl   hisleri,       yükseklere koabilecek
   azimli vicdanlar ve       iyi  seçimleri vardr.        Görünen        ve hissedi-
   len eyleri yarar,     kabuklarn     soyarlar; içindeki özüne,                önün-
   deki ve arkasndakinin         srrna nüfuz         ederler; görenle görüle-

   ni ayrtederler; hissedilenden        düünülene         intikâl (nakil, geçi)

   edebilirler;  varlk ve yokluk içinde gaybden görünürlüe, gö-

134 bnü'l-Arabi,  Risaleler,  çev.Vahdettin nce, stanbul, 2005, el,       s.  118.
135 Kenan Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000, s.403.
136 Elmalh M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur ân Dili,          c. I,  stanbul, 1992,   s.  167.
137 bnü'l-Arabî,  Risaleler,  çev.Vahdettin nce, stanbul, 2005,       c.l, s.118-119.
Ayet 3
84   rünürlükten gaybe gelip, geçip giden ve hissedilen hâdiselerin
   satrlar altndaki gayba           ait  mânâlar    sezerler.

   Bütün hakikat gaybdr.          Tabiat, görülen âlem bir hayaldir,             hem
   de hareket tecellîsinin bir hayalîdir.

   Ik,   bilimin ortaya      koyduuna     göre, bir     titreimdem       ibarettir.

   Görünmeyen, madde atomlarnn                 titreimleridir. Ses, hariçte

   havann    özel bir     dalgalanmasndan      ibarettir.    Kulamzdaki         gü-
   rültü  mânâsna      gelen   ses,  o dalgalanmann        kulamza         dokun-
   duu   anda hâsl olan (oluan)          bir tecellîdir.    Is ve       souk  dedii-
   miz  ey de,   esasnda    k   gibi esire (latif cisim) veya           atoma  ait bir

   titreimdir.    Bunun     içindir ki,   s a,     k sya        dönüür. Arala-
   rnda   bir  mertebe     (derece)  fark vardr. Koku ve            tat  da esasnda
   birer titreim olup,       bizim koku alma ve tad alma duyularmza
   dokunmasnda koku ve          tad olarak ortaya çkarlar.            Demek görme
   ve  d görünüte vâsta        olan bu    be  âmil (etken/in hepsi gerçekte
   hareketle ilgilidir ve hepsi hareketin bize özel birer                   görünümü-
   dür.  O  hâlde bu vâstalarla      gördüümüz önümüzdeki âlem hep
                                    138
   birer hayalden, birer       tecellîden baka bir ey deildir.   Ortada zuhur eden         bir gayb'dan,     gayb olan bir zuhurdan ba-
   ka bir   ey  yoktur. Sonra gayb        olmu, sonra zuhur etmi,              son-

   ra  gayb olmu.  Eer kitab ve sünneti incelersen, ebedî bir
   birden   baka bir ey bulamazsn. O, O'dur, her zaman ve
   ebedîyyen gâibdir. 139


   Can diyarnn       gökleri olan ve      ancak ruhun      ulat Melekût         (s-

   fatlar ve kudret âlemi),       Ervah (Ruhlar âlemi), Ceberut              (orta âlem,

   ilâhî kudret âlemi) ve       Lâhût (Allah 'in zât âlemi) âlemleri manevî
   mertebelerdir.     Dünya    ehlinin bilmedikleri        bu   âlemler, ilâhî sr-

   larn  bulunduu ve       ilâhî  srlarn kendilerine ulaanlara aikâr              ol-

   duu gayb     âlemidir.
138  Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur'ân        Dili,  c. I,  stanbul, 1992, s.164-165.
139 bnü'l-Arabî,    Risaleler,  çev.Vahdettin nce, stanbul, 2005,     c.l,  s.  117.
                                       BAKARA
                                            85Gayb âleminin bulutlar baka, sular baka ve yamuru baka-
dr. Bu âlemin gökleri bir türlü, günei bizim bildiimiz güne-
ten  baka   türlüdür. Çünkü yamur orada yerlere deil gönülle-
re  yaar, orada    güne bildiimiz güne deil, ilâhî varln ruh
semasndaki     tecellîsidir.


Orada   ilâhî  güzelliin türlü görünüleri, topraa          yaan   bahar

yamuru     gibi  gönülde   irfan,  hakikat çiçekleri açtrr.

Bizim dünyamzda olan hâdiselerin; baharlarn, hazanlarn                bir

benzeri de kendi     büyüklüü     ve enginlii ölçüsünde, aynen gayb

âleminde    olur.  Gayb âleminin bahar,        kudretle esen hayat rüz-

garlarn bizim âlemimize         yollar.  Dünyamzda ermi      insan gö-

nülleri  manevî âlemden gelen bu bahar kokusunu            duyarlar. Bir

ebedî bahara      varm  gibi içlerinde derin bir      manevî haz yeerir,
ruh ufuklar ve ruh      vadileri, bir   anda  yeilliklerle,   yaprak ve   çi-

çeklerle dolar.


Allah'a   can gönülden      edilen her ibâdet, meselâ her namaz, her

oruç ebedî âlemden esen bir bahar rüzgardr. Buna mukabil in-
san nefsinin dünya yüzünde         malup olduu her kötülük,        her ki-

bir,  her haset, her hrs, her ehvet ruha gayb âleminden kopan bir

sonbahar frtnas gibi derin hasar, büyük azap ve ölüm             verir.  Di-

er taraftan, Allah velîlerinin        ve yeryüzünü diyar diyar     dolaan
Hakk abdallarnn sözleri ve          nefesleri  de  tpk  bahar rüzgarla-

r hem de Lâhût âleminden          esen bahar rüzgarlardr ki cana can

katarlar.    Gönül onlarn    sözleri ve   onlarn    nefesleriyle bir  cennet

bahçesi güzelliiyle yemyeil olur.         Ancak ermi insanlarn      nefes-

leri  hatta onlarn    gözya yamurlar       bile  ancak ruhlarnda yaa-
ma; rüzgar ve      yamur   kabul etme kudreti bulunan fânilere        fay-

da   verir.  Eer   bir ruh,  müridin bütün      nefes edilerine  ramen
ebedî hayata      uyanmamakta srar      ederse  bu müridin noksan de-
il, o kiinin      tad ruhun temiz olmayndandr.
Demek ki gayb âleminden esen rüzgar ve o âlemin semâlarndan
düen yamur, bu âlemde o hayata açk bir penceresi olanlar
   1                   .
Ayet 3
86     içindir;     ruhlar o âleme susamlar             içindir;     kurumu gönüller
     için deildir.      Gayb âleminden         esen rüzgarla        yaan rahmet, bir
     ruha   gda olmaya balad m,             sen o ruhta     doacak     derin tecellîyi
          140
     seyret.     Kyamette îmânn faydas olmaz.
       îmânn hükmü bundan önce
     Zîrâ;                              idi.

                                         141
     Çünkü îmân gayb'de olan bir eye                 olur.
     îmân

     îmânn     ilim dilindeki tarifi ve         îmân sahibinden beklenen udur:
     Kalpten     ta.sdik(onay).    .  Dilden   ikrar...    D    duygulardan      amel...


     îmân   bahsini biraz daha derinden             aldmz zaman, hakikat ehli
     âlim zâtlarn, îmân be yönden mütâlâa ettiklerini görürüz.
     1.  Matbu îmân: Bunun asl mânâs udur: insann ruhuna, eti-
       ne,  kanna, kemiine, hatta            iliklerine      kadar ileyen ve      yerle-

       en bir îmân ekli. Böyle bir îmân, meleklerin îmândr.
     2.  Masum îmân: Bunun mânâs da udur: Her yönüyle terte-
       miz,   korunmu, aklanm, esirgenmi                   bir  îmân.   Bu îmân     de-

       recesi    peygamberlere mahsustur.
     3.  Makbul îmân:        Yani:     Beenilmi, yerinde görülmü kabul
       olunmu      bir  îmân.     Bu îmân, mü'min kullarn îmândr.
     4.  Mevkuf îmân: Ksaca mânâs:               Kesik, duruk, sekteli.        Bu îmân:
       Beenilen yolu brakan, ashâb ve Resûlullahn gittii yola uy-
       mayan bidat      ehlinin     îmândr.
     5.  Merdûd îmân:        Yani: Reddedilen,           beenilmeyen îmân. Bu
       türlü    îmân münafklarndr.            Yani:    çten     dinsiz,  dtan     din-
                                 142
       li  gözükmeye çalanlarndr.140   Kenan   Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000,     s.  292-294.
14    Abdülkerîm    b. ibrahim el-Cîlî,    Insân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa,        c.II, s. 282.

142   Ahmed   er-Rifâî,  Onlarn Alemi,     çev.  Abdülkadir Akçiçek, stanbul, 1996,      s.  28-29.
                                                      BAKARA
                                                           87   imân,     iki    rükün üzerine kurulmutur.

   1-  Aada saydmz lâfzlar, yakn                    ile tasdiktir.   Bunlar;

       a)   'B'      srryla Allah'
       b)   Melekleri

       c)   Kitaplar
       d)   Peygamberleri
       e)   Âhiret gününü
       f)   Kaderin      hayrn      ve errini Allah'tan bilmektir.

   Yakîn     hâli ile tasdikten         kasdmz udur;
   Gaybden kendisine ne haber verilmi                     ise,  o haber verilenin
   hakikat olduunu, kalbin sükûnetle kabulüdür.                       Tpk, bu ba
   gözü    müahede ettiini sükûnetle
          ile                           kabul edii     gibi.  O   kadar
   ki,  hiçbir üphe izi olmayacak.

   2-  slâm binas saylan             amelleri ilemektir. (Islâmn        be art) 143

   îmân, kalbin gayb (görünmeyeni, bilinmeyeni) tasdik etmesidir.
   Tasdik Kur'ânn             îmân inançszln karsna koymas yönün-
   den   îmânn         e anlamlsdr...
   Zikredilen gayb kelimesi              îmânn    esaslarndan,     baka  bir ifadeyle

   îmânn konusundan              ortaya çkar.     îmânn konusu      Allah, melek-
                                                   144
   leri,  peygamberleri, kitaplar, âhiret              günü ve     kaderdir.   Gayb âlemine ait ilk kef basamadr. Ve bu bir binektir; ona
   çkan; yüce makamlara ve üstün mertebelere varr. Akldan
   uzak duran eye, kalbin yatmasnn sebebi; îmândr. unu iyi
   bil ki    her ne      ey aklla     bilinir;  o îmân olarak kalbin        yatt ey
   deildir.      .  .  Ki, böylesi nazarî ilimdir. Gözle görülerek ispat ev-

   lenen delillerle elde edilmitir. Ki, bu                   îmân cihetinden sayl-
   maz.     Çünkü îmânda art             olan; kalbin bir       eyi  seksiz    üphe-
   siz  ve de delilsiz kabul eyleyip tasdik eylemesidir.                  Bu   tasdik de
                    145
   hâlis    olmaldr.


143 Abdülkerîm        b.  brahim  el-Cîlî,  nsân- Kâmil,  çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,    c.II,  s.409.
144 Suad El-Hakîm, bnü'l-Arabî Sözlüü, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2005, s.355.
145  Abdülkerîm       b.  brahim  el-Cîlî,  nsân- Kâmil,  çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,    c.II,  s.434.
Ayet  3
    îmân,  dil ile ikrar     ve kalp  ile  tasdiktir (onay,     dorulama). Müslü-
    man amel     ettii için   mü'min olacak deil, îmân           ettii için amel
            146
    edecektir


    îmân, Allah'n      bir   nurudur ve özellii de        Onun katndan          gelen

    her eyi kabul edici olmaktr.          Bu  nur,  kulun kalbinde bulunur ve
    onu güvene ulatrr.        u hâlde îmân, müahededen önce ve sonra
                                                 147
    tasdik ve tasdike istidatl        (anlay   kabiliyeti)    olmaktr.


    îmân   kalbin istikrara       kavumasndan        ve nefsin dinginliinden

    ibarettir.    Kul Rabbini arayp bazen puta, bazen günee, bazen
    aya,  bazen de atee yönelir.         Bu durumda       kul  armtr ve           bir

    karara  varamamtr.        Allah onun    iyi  niyetini bildiinde kalbine

    hidâyet nurunu yayar ve kalp istikrara kavuur, nefs tatmin olur.

    îmân günee       benzer.  O perde olmakszn kalp gözlerine vurur.
    Mü'min Rabbini arayta          tereddüt ve gezinmeden           kurtulmu       ve

    dinginlie ermi kimse demektir. 148


    Aklla idrâk edilememesine ramen gayba îmân                  niçin müttakîliin

    ilk  art  olarak zikredilmi?

    Cenâb- Hakk dedi         ki:  "Gayba îmân edenleri istiyorum" bundan
    dolay bu     fânî  dünyann     penceresini    kapadm. Zuhurda gökyü-
    zünde  bir   yark olsayd ben "bunda         bir kusur görüyor        musunuz?"
    (Mülk,   3)  nasl derdim.     Tâ  ki insanlar      bu dünya   karanl         için-

    de aransn ve her        biri  yüzünü   bir  baka     tarafa çevirsin. Bir za-

    man  için iler ters gider.      Hrsz, hâkimi daraacna            gönderir.      Bu
    suretle nice sultanlar, nice âlî hikmetliler             gün   gelir  kendi bende-
    lerinin bendesi olur.


    Gaybda olana kulluk ve bendelik              (kölelik)     Hakka ho        gelir,

    îtaat ve riâyetten (söylenene         uymak) ayrlmayan kulluk               ho   ve146 Elmall   M. Hamdi    Yazr,  Hak Dîni Kuran   Dili, c.  I,  stanbul, 1992,  s.  174.

147 Suad El-Hakîm,      bnu  l-Arabî Sözlüü, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2005,        s.  356.
148 Suad El-Hakîm, îbnu l-Arabî Sözlüü, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2005,              s. 357.
                                                 BAKARA
                                                    89   makbuldür. Huzurunda sultan övmek nerede,                      gyabnda  on-
   dan utanarak edep ve erkân            (esaslar)     gözetmek nerede? Uzakta
   bulunurken vazifeye         yarm   zerre  miktar      gösterilen sayg, huzur-

   da yüz bin kat hizmet görmekten daha üstündür. Allah'a                   taat ve

   îmân ancak imdi makbuldür. Ölümden sonra gayb âlemi ortaya
   çknca, ite imdi inandm demek makbul                    deildir. 149   Bu   din, zahir ve     bâtn (varln görünmeyen iç yüzü) camidir.
   Bâtn, zahirin       özü ve içi, zahir de özün ve bâtnn zarfdr. Zahir
   olmasa bâtn olmaz; zahir olmaynca bâtn shhat bulmaz. Kalb,
   cesedsiz     kâim olamaz. Cesed olmaynca da kalb salim olmaz.
   Kalb, cesedin nurudur.         Bazlarnn       ilm-i    bâtn dedii bu   ilim as-

   lnda slâh-      kalbdir. Evvelâ,     amel bi'1-erkân yâni rükûnlarla         (iç-

   ten gelen istek)      amel ve kalb    ile  tasdik    lâzmdr.    Adam  öldürme,
   hrszlk,      zina, ribâ (faiz), içki, yalan, kibir gibi günahlarla bera-

   ber kalbdeki      iyi  niyetin ve gönüldeki temizliin ne faydas var-

   dr? Kalb temizliinin rükün           (içten gelen istek)      ve fiillerde de gö-
                  150
   rünmesi lâzmdr.


   Cenâb- Hakk gayb          perdesi  arkasnda kalp, kullarnn ümit ve
   emeller    peinde olmalarn ve        bir  ümit    ile  kendisine ibâdet etme-
   lerini ister.    Kulun ümidi ya       ahrettir,    ya dünya. Her     iki talep sa-

   hipleri için    de niyaz kaplar açktr. Âhireti yani manevî lezzet
   ve   hazz    isteyenlerin,   bu   talepleri ve    dünya zevk ve arzularnn
   peinde koanlarn ümit ve            emelleri    Cenâb- Hakk'la aralarn-
   da   bir  ba demektir.      Her kul ümit ve endie          ile  bilerek bilmeye-

   rek Allah'a     baldr.

   Ümit     ve  endie gayb âleminin      perdeleridir.       O perdenin arkasn-
   da durup     ister;  ümit   ister  korku  ile,  Allah'tan   merhamet   dileyen-
   ler,  bir  gün bu perde yrtlnca o âlemin bütün saltanatyla mey-
   dana   çktn görürler.
149  Kenan  Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.530-531.
150  Ahmed  er-Rifâî, Marifet Yolu,   stanbul, 1995,  s.  83.
Ayet  3

90    Perde   yrtlnca     her  ey aikâr olacandan         ne korku, ne ümit ka-
    lr.  O  anda insan ya     iyi niyetli     yalvarlarnn      ve Allah'a  varma
    dileklerinin kabul      olduunu      görür, Allah'n cennet sözüyle vaad

    ettii mükâfata      ular yahut korktuuna urar.
                     ;
                                           Böyle  olmayp
    da her kul maherdeki          encamn       (akibetini,  sonunu) dünyada     bi-

    lecek olsa     dünya  ehli ve akiler (ikâyet eden) ye'se (üzüntü) dü-

    üp  müminler      saadet içinde kalrd. Fakat ilâhî hikmet            hükmü-
    nü bulmazd. Çünkü Allah yalnz                mü 'minin  deil, akinin hat-

    ta kâfirin     de kendisinden bir ümidi olsun         ister.  Ve kim  bilir,  bel-

    ki bir gün,     henüz vücud ve dünya âleminde, nefsinin            esiri  olarak

    uçuruma yürüyenlerden          biri bir   an  için gafletten (hak'    unutma)
    uyanr da Allah'ndan yardm ve                iyilik dilerse,  üphen olmasn
    ki Allah,    onu affedecek ve       iyi  kullar arasna almakta bir an        te-

    reddüt etmeyecek kadar büyüktür.              nsan gökten rahmet      ve yer-

    den yeillik bekledii gaybn             bir  gün bu  dileklerini yerine geti-

    receine     inand    ölçüde Allah'a yakndr. îmân, hakikatler giz-
    li  iken,  görünmüyorken       idrâk,    düünce    ve sezgi yoluyla erildii

    zaman güzeldir.nsan, akl           ve sezgisiyle    Hakk'   arayarak nefsine

    deil   Hakka kul olmann yollarn bulduu zaman                 Rabbini    ho-
    nut eder. Allah, kendisi gaybda iken, onu görmeden seven ve bu-
    lanlardan holanr.        te Allah'a ibâdet ve inan          da hudûd (snr)
    erlerinin sadâkati gibi,        ancak ölüm gününden önce makbuldür.
    Ölüm     günü, Allah' yakndan görüp, onun yüceliini maher-
    de kavrayacak imanszlarn o andaki               îmân   elbette Allah   katn-
                        151
    da makbul olmayacaktr.    Ali  (r.a.):  "Perde kalksa da benim yakînim           artmazd '(K.K) buyu-
    ruyor. Yani     :  Bu kalb ortadan         kaldrsalar ve   kyamet görünse
    de benim yakînim artmaz (demektir).              Bu unun    gibidir: Meselâ,

    farzedelim ki karanlk gecede, bir evde herkes                yüzünü  bir tarafa

    çevirmek      suretiyle,  namaz klsa gündüz         olunca, yüzlerini çevir-

    mi   olduklar yönü deitirirler. Fakat onlar arasnda gece, kb-


151  Kenan   Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.532-535.
                                                    BAKARA
                                                         91   leye  çevirmi     olan,  bu hakîkî yönden yüzünü çevirmez.                Hem ni-
   çin çevirsin?     Çünkü   herkes    yüzünü ona doru             çevirir.  (Bu dün-
   yada) Gece yüzlerini ona dönüp,              bakasndan yüz çevirmi            ise-
                                                      152
   ler,  o hâlde onlar için     kyamet görünmü              ve  hazr olmutur.


   (Mîrâc'da     )  Hz.Peygamber'e      u hitap geldi.
   -Ya  Muhammed,      sana    kapy açyorum.             Perdeyi senin için kal-

   dryorum. Hitabn en          güzelini sana         duyuruyorum. Çünkü        sen,

   daha gayb âleminde iken beni gerçek                  bir  îmânla birledin ve     tev-

   hid ettin.    imdi  de  birle.   Yani  müahede          ve iyân âleminde. Böy-
                      153
   lece yine   tevhidime    er.
   Gayb âlemine yükselen           ve o âlemdeki kaza ve kaderin emriyle
                                         s4
   kanatlanan ruh, çevresinde ayp göremez.


   lahi vücûdun ve      ilâhî   mânânn bulunduu gayb               âleminden bize
   ne gösterilmise ve ne kadar gösterilmise onu aksettirecek tek
   vâsta, bütün kirlerden ve paslardan                 ak   eliyle  temizlenmi    par-

   lak bir can aynasdr.

   Bu can aynasnn safl,            nefsin  manevî hazlardan ve dünya pas-
   larndan arnmas sayesinde olur. Nefsin bu mânevi terbiyesi ve
   bir ruh salna kavumas da kendilerine Tanr güzellii vur-

   mu kimseler karsnda duyulan aka baldr. artla ki göz                  u
   ve gönül, o güzellerde görüneni deil, bu görünende                     tecellî  eden
   ilâhî  güzellii görüp, onu sevmeyi bilecek hâle gelmelidir.

   te   sen  bu hâle erdiin zaman, o en büyük                    sevgili,  senin nur

   dolu kalbine bakarak bu kalbin aynasnda kendi güzelliini gö-

   recektir.   te o zamandr ki seven de sevilen de sen olacaksn!                     in-

   san  olmann     ve insanda Allah'a yükselmenin faziletini, o                 zaman
   anlayacaksn. 155


152 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi     Mâ Fih, çev.Meliha Ülker Tarkahya,         stanbul, 1985, s.45.
153 bnü'l-Arabî, eceretü'l Kevn,     Mays   2000,  s.  149.

154  Kenan  Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000,      s.  285.
155  Kenan  Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000,      s.  12.
Ayet 3
92   Sen can; o canlarn can          için feda et ki   bu  sefer hakîkî  can  bu-

   lasn.    Çünkü gayb âleminden         gelen can  rma bu âleme ve bu
   âlemdeki insanlara akl ve can aktr. Allah, her zaman senin ona
   verdiinden daha büyüünü, daha güzelini ve daha ebedîsini
   vermee      kudretlidir.     Gayb âleminden     gelen sesi dinle...  Duya-
   bilirsen    onun sana söyledii        tek söz,  u ten âleminden çk, kur-
                156
   tul!  nidâsdr.


   Biri:   "Namazdan daha üstün ne          olabilir?" diye sordu.

   1.   Söylediimiz       gibi,  namazn can      (ruhu),  klnan namazdan
       daha   iyidir.

   2.   îmân namazdan daha         iyidir.  Çünkü namaz be vakitte, îmân
       ise  her   zaman   farzdr. Namaz bir mazeretle bozulur ve farz
       olmaktan düer,       sonra klmak da mümkündür. îmânn na-

       mazdan      bir  üstünlüü   de,  onun   hiçbir mazeretle   dümeyi-
       i  ve sonradan      klnmaya müsaade        edilmeyiidir.  Namazsz
       îmânn faydas olur. Fakat îmânsz namazn faydas                yoktur.

       Tpk münafk olan kimselerin namazlar gibi.
   Namaz      her dinde    baka   türlüdür.  îmân   hiçbir dinde  deimez.
   Ahvâli, kblesi ve daha          bunun   gibi eyleri   deimi   olmaz. Yal-

   nz bu farklar hakknda söylenen söz, ancak dinleyenin bundan
   çkaraca mânây talep etmesi nisbetinde zahir olur. Dinleyen,
   hamur yourann önündeki un gibidir. Söz de suya benzer. Una,
                          157
   kendisine elverili olacak ölçüde su katarlar.   "Namaz klarlar"

   Abdest:

   Abdest alrken her uzuv          için  ayr  bir  duâ  okunaca   hadîste bu-

   yurulmutur.

156  Kenan    Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.321.
 157 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi       Mâ Fib,  çev.Meliha Ülker Tarkahya, stanbul, 1985,
   s.49.
                                          BAKARA
                                               93  Buruna su    verirken,  Ganî  olan, yani   çok zengin, her eyi mevcûd
  olan Allah'tan cennet kokusu         istenir.

  Ey mü'min;    sen,  gönülden Allah'a yalvar da, o koku seni alsn,
  cennete götürsün! Gül kokusu, gül bahçesinin klavuzudur!
  Pislikten temizlenirken de sözün; "Yâ Rabbî; Sen, beni             u pislik-
  ten art!" sözü olsun!     Arkan ykarken:
  "Yâ Rabbî! Benim elim; ancak buraya kadar uzand, burasn y-
  kad, temizledi. Fakat elim, ruhumu, gönlümü temizlemekten,
  ykayp artmaktan âcizdir.
  Allahm! Adam olmayanlarn           canlar   bile lûtfunla    adam   oldu;

  canlara   ulaan ve onlar can yapan ancak         Sen'in lütuf ve kerem

  elindir!

  Ben  aalk,    günahkâr   bir  kulunum; benim baarabileceim           te-

  mizlik, ancak    bu kadardr! Ey kerem        sahibi Allah; elimin ulaa-

  mad     yerlerin, içimin,  gönlümün temizliini de        sen lütfet!

  Allah'm! Ben    d yüzümü      pislikten    anttm, temizledim;      iç pis-

                                      158
  liklerden de   bu nâçiz dostunu Sen yka, Sen         art!  Bir kimse zahiren abdest almakla bedenini             temizlemi      olur.

  Hâlbuki günahlardan korunmak ve temizlenmek                  için  lâzm
  olan su, ibâdet ve    hayr ilemektir.

  Kalbin ve nefsin     pisliklerini ve fena     ahlâklarn gidermek       için

  lâzm   olan su  ise,  Allah'n ahlakyla ardaklanmaktr.

  Bir de  srrn   abdesti  vardr   ki,  bunun suyu da mâsivây yani sana
  dünya olan balar terketmektir.         te insann abdesti böyle olma-
  ynca   yani  ak ve   muhabbet çemesinde        ykanp    dört tekbîri bir

  etmeyince, hakîkî olarak      namaz    klnm olmaz.
  Dört  tekbîri bir   etmek; dünyay     terk, âhireti terk,   varl     terk ve

  terki  de  terktir.  Bu  abdesti alp fena mertebesini bulduktan son-

  ra  amelinde cehil ve    fiilinde  de günah olmaz.


158 Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevi Tercümesi, çev.     efik Can, stanbul,  1997, c.3-4,  s

  .545-546.
Ayet  3

94    te   bu mertebe Allah'la      seyir mertebesidir ki, her     eyde    ikilik-

    siz  Allah'la olmaktr. Yani: Kurb-i kâbe kavseyni ev ednâ mer-
             159
    tebesi budur.    Temizlik;    maddî ve manevî      temizlik,  baka   bir ifadeyle kalp te-

    mizlii ve    belirli   organlarn temizlenmesi olmak üzere ikiye            ay-

    rlr.  Manevî   temizlik, nefsi kötü ve yerilmi huylardan,            akl  ise

    kötü  düünce   ve   kuku  kirlerinden temizlemektir.      Srrn    temiz-
    lii  ise,  bakalarna bakmaktan temizlenmektir. Her organn
    manevî    bir temizlii vardr.     Maddî   temizlik  ise,doal ve
                                       nefsin

    alkanlk     olarak tiksindii pis     eylerden temizlenmektir. Bu iki
    temizlik farz   klnmtr.
    Suyun     pislii giderdii kesindir.       Dinî temizlik    ise  'eytann
    pisliini giderir. Allah'n isimlerinden biri 'el-Mü'min'dir.                Bu
    isimle ahlâklanan kimse, hiç        kukusuz   ki kalbini   temizlemi de-
    mektir.

    Özel anlamda temizlik, baz organlar           ykamak     ve meshetmek-

    le  snrl   olan abdest demektir.     Bu  temizlik bilinen    makamlara
    ve deerli tecellîlere dikkat çekmektir.         Bunlarn arasnda kuv-
    vet, söz, nefesler,     doruluk, tevazu, haya, semâ ve sebat bulunur.
    Bunlar abdest organlardr ve Allah'a yaklamada sonuçlar olan
    deerli duraklardr.

    Bu                     srrnn temizlen-
       ruhsal temizlik iki eyle yaplr: Ya, hayat
    mesi veya unsurdan olumu kozalams yapnn temizlenmesi-
    dir. Hayat srryla abdest, el-Hay ve el-Kayyûm'u müahede et-

    mek demektir.
    Su,  hayatn srrdr. Kendiliinde           ruhtur.   Çünkü     o,  kendi
    zâtndan hayat      verir.

    Su  iki  ksma  ayrlr.    Biri,  son derece duru ve arlkla seyrelmi,
    damtlm      sudur.   Bu yamur    suyudur.  Bu  su, (simgesel olarak)

    er'î-ledünnî ilim demektir.        Çünkü bu   ilim riyazet,   mücâhede ve
    arnmadan meydana gelmitir. Sen de onunla            (su ve ilim)   Rabbine


159  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.381.
                                          BAKARA
                                              95münâcât etmek     için  zâtn  temizle!   Dier   su  ise latiflikte   bu  dere-

ceye ulamam sudur. Bu ksm, nehir ve pnarlarn suyudur. Bu
su, doduu ve üzerinden akt yere göre, (baka eylerle) kar-

m  olarak ortaya çkar ve bu nedenle tad deiir: Bir ksm tatl,

bir ksm acdr. Bu ksm tatsz, tuzsuz, ac ve zehirdir.


Yamur suyu tek bir hâldedir: temiz, duru, serin, içimi ho bir su.
Bu, (simgesel olarak)     doru akl    ve fikirlerin bilgileridir.      Çünkü
düünceden     (fikir)  kazanlm akl ilimleri bakalaarak kirlenir.
Çünkü   onlar,  düünen akl     sahiplerinin   mizacna baldr. Akl-
c, ancak duyulur maddeleri, (bunlardan soyutlayarak da) hayal-
de bulunan eyleri      inceler.  Kantlar da benzer eylere dayanr.
Böylelikle           ey hakkndaki yarglar fark-
        akl sahiplerinin tek    bir

llat gibi, bir kiinin farkl zamanlarda tek bir eydeki hükmü
de deiir.    Bu hüküm deiiminin nedeni            ise,  mizaçlarn ve ya-
radlta bulunan     karm ve unsurlarn (zaman içinde) deime-
sidir.  Böylelikle  aklclarn     tek bir  ey hakkndaki yarglar          birbi-

rinden farkl    olduu   gibi  ayrntlar dayandrdklar            esaslar hak-

kndaki yarglar da farkllamtr.

lahi-ledünni ilmin tek bir tad vardr.         Alnan      tatlar  deise   bile

temizlii    deimez:    temizdir, bir    ksm    ise   daha temizdir. Bu
ilim,  durudur ve ona    kir  karmamtr. Çünkü           o,  doal mizaç
hükmünden olduu        gibi  (doduu) kaynaklarn         etkisinden arn-

mtr. Bu     nedenle peygamberler,      velîler  ve Allah'tan haber ve-

renler,  Allah hakkndaki bilgilerinde hemfikir olmutur. Art-
maz, eksilmez ve deimez. Onlar birbirini dorular. Nitekim
yaarken     göün  suyu da farkllamaz.

itimâdn ve kalbindeki temizliin bu          bilgi gibi olsun!       Bu  bilgi,

yamur    suyuna benzeyen eriat       bilgisidir.    Böyle davranmazsan
kendine   kar   samîmi   davranmam      olursun. Ayrca,       zâtnda ve
temizliinde bu suyun kendisinden          çkt yer gibi olursun.
Ey   dost!  eriat    ilimlerini   olduu   gibi    riyazetler,   halvetler,

mücâhedeler, lüzumsuz ihtiyaç ve gereksiz düüncelerden uzak-
lamakla Allah'tan       bilgi alan velîlerin    ve aklllarn ilimlerini
Ayet  3

96    elde  etmeye çal! Bu sulan ayrt edemezsen, kötü mizaç sahibi
    olduunu    bilmelisin.   Karmlardan       biri  sana hâkim olmutur.
    Senin sorununu giderecek bir      çözümümüz yok.       Fakat Allah sana
    merhamet   ederse (o baka!).

    El,  güç ve yönetme organdr. ki        el,  (ayn zamanda) cimrilik ve
    eli  skln bir gerei olarak tutma ve engelleme yeridir.             Bu  ne-

    denle, cömertlik, ihsan ve     ba yaparak açma ve infâk eylemiyle
    onlar temizlemelisin. Gece uykusu, kendi gayb âlemini bilmek-
    ten gaflet hâlidir.     Gündüz uykusu     ise,  ahadet âlemini bilmek-
    ten gaflet hâlindir.     te bu,  (Hakka)     izafe  edilmi en güzel  isim-

    lerden gayb ve    ahadet alemiyle özdelemenin ve ahlâklanmann
    ta kendisidir.


    Baknz! Az     bir suya pislik  bulatnda onu        etkiler ve  artk o su
    kullanlmaz. Su da, pisliin üzerine döküldüünde onun hük-
    münü   ortadan kaldrr.    Tpk bunun gibi, kukular, zayf imanl
    ve düünceli kalplere geldiinde, onlara etki eder. Pislik, bir der-

    yaya  dütüünde onda silinip      gittii gibi bilgiyle ve Ruhu'1-kuds

    ile  desteklenmi güçlü kalplere kukular           dütüünde    de böyle-
    dir.  nsan  ve cin eytanlar, ilâhî ilimden nasiplenmi birine            bu
    kukular    getirdiklerinde söz    konusu kii, kukularn        d varl-
    n deitirir.    Bu  insan, Allah'n kendisine ihsan ettii ilâhî rah-

    metin inayetinden elde ettii ledünni           bilgi iksiriyle,  kuku   kur-

    unlarn altna, deersiz eyleri gümüe nasl çevirebileceini bi-
    lir. Bunun yan sra, söz konusu eylerin hangi yönden doru ol-


    duunu ve (onlardan etkilenmek bir yana) onlara tesir eder. te,
    ruhsal istincann (necasetten, pislikten temizlenme)             srr budur.

    Çirkin zikrin ortadan kaybolmas         için,        azna su ver!
                                 güzel zikirle

    Çirkin  zikir,  kovuculuk, dedikodu, kötü sözü         aça vurmak de-
    mektir.  Azna     su  vermen  tilavet,  Allah' zikretmek, aralar dü-
    zeltmek, iyilii    emretmek ve kötülükten sakndrmak olmaldr.
    Allah öyle buyurur: "Allah kötü sözün açktan            olmasn sevmez"
    (Nisa, 148).  Baka bir âyette ise öyle buyurur: "Kovuculuk yapan"
    (Kalem,  11). Baka bir âyette ise öyle buyurur: "Onlarn sözlerinin
                                         BAKARA
                                             97büyük  bir  ksmnda hayr yoktur.      Bir sadaka veya   iyilik  emreden veya
insanlarn   arasn    düzelten kimse müstesna" (Nisa, 114).

te azn     temizlii budur. Sana       kapy açtm.     Sen de abdestin-
de,  guslünde ve     teyemmümünde     böyle  devam   et.  Bunu senden
Hakk   istemektedir.

Bu temizlii sorumlu bütün organlarnda            eksiksiz olarak uygu-

la!  Çünkü sorumlu     her uzuv, bütün ibâdetlerle sorumludur.          Bu
ibâdetler temizlik,     namaz,  zekât, oruç, hac ve cihat vb. dince be-

lirlenmi amellerdir. Sen de sorumlu her uzvu kendi hakikatinin
gerektirdii tarzda bu ibâdetlere yönlendirirsin. "Allah verdiin-
den bakasyla kimseyi sorumlu tutmaz" (Talak,           7).  Allah her eye
yaradln     vermi, sonra yolu göstermitir.          Baka   bir ifadeyle

verdii eyi nasl kullanacan          açklamtr.

nsann    sorumlu organlar, sekiz       tanedir.  Bunlarn says artma-
sa  da baz ahslarda      azalabilir.  Bunlar göz, kulak,      dil, el,  mide,
cinsel organ,     ayak ve  kalptir.


Organlar, bedeni yönetmekle sorumlu ve (eriatn hitabyla)                mu-
hatap olan nefsin araçlar gibidir. Sen de, kendilerinde adaleti
uygulamakla sorumlusun.

Bilmelisin   ki,  Allah insann bütününe hitap etmi, onun zahirini
bâtnndan   ayrmad gibi bâtnn da zahirinden ayrmam-
tr. Belli bir aznln dnda, insanlarn büyük ksmnn amac,

eriatn   zâhirleriyle ilgili   hükümlerini bilmeye yönelmi, dînin
bâtnlaryla    ilgili  belirledii hükümleri bilmekten habersiz kal-

mlardr. Bu aznlk, Allah yolunun          ehlidir.'   Çünkü onlar,     zahir

ve  bâtn düzeyinde bu meseleyi aratrmtr. Zahirlerinde kabul
ettikleri  her dînî    hükmün bâtnlarna da       bir  uzantsnn olduu-
nu görmü, eriatn bütün hükümlerini böyle             ele  alm,   zahir ve

bâtnda Allah'n sorumlu tuttuu eylerle ibâdet etmi, çoun-
luun   hüsrana    urad yerde onlar kurtulua ermitir. Tam an-
lamyla mutluluk, zahir ve bâtn birletiren gruba              aittir.  Onlar
Allah' ve Allah'n hükümlerini bilen kimselerdir.
Ayet  3

98    Namazn bâtn        Hakk ile karlkl konumadr. Kul
                 ve ruhu,

    bir davrannda Rabbiyle karlkl konumak isterse, kendisi-

    ni Rabbiyle konumaktan alkoyan her türlü eyden kalbini te-

    mizlemesi gerekir. Hakk ile konuma esnasnda böyle bir temiz-
    lie sahip   olmadnda       ise, Hakka münâcât etmemi ve sayg-
    sz   davranm olur.      Böyle bir insan, (konumak yerine) kovulma-

    y hak eder.
    Temizlik akllya farzdr. Akll, Allah'n emir ve yasaklarn biz-
    zat Allah'tan    örendii    gibi allah'n    srrna aktard        eyleri  öre-
    nen (akleden) kiidir. Bunun         yan   sra akll insan, kalbine gelen
    düüncelerin hangisinin Allah'tan, hangisinin nefsinden veya
    melek veya eytan güruhundan geldiini ayrt edebilen kiidir.
    te   (kâmil) insan budur.

    Gözün bâtn      temizlii, söz gelii,      eyaya  ibret gözüyle ve    deer-
    lendirmesiyle    bakmaktr. Böyle       bir insan  gözünü anlamsz yere
    kullanmaz. Böyle bir       davran   ise,  dince belirlenmi temizlii        il-


    gili  yerlerde  tam olarak kullanabilen kimse        yapabilir.    Allah öy-
    le  buyurur: "Bunda göz sahipleri için ibret vardr" (Âl-u              mran,
    13)   burada   ibreti gözlerin fiili     yapmtr.   tibar   ise,  kalp gözle-
    rinin eylemidir. Allah âyette        ba  gözünü   zikretti.   Çünkü     onlar,

    kalp gözünün      fiili  olan itibar yapabilecei veriyi bâtna ulat-

    ran araçlardr. Bütün organlar böyle ele          alnmaldr.

    Bizim   görüümüz udur: Mü'min,           kâfir,  münafk, ksaca bütün
    insanlar, dînin fer'î meseleleriyle ve asllaryla             muhatap ve    so-

    rumludur. Onlar,        kyamet günü eriatn       asl konularyla oldu-

    u   gibi fer'î meselelerinden      dolay da hesaba     çekilecektir.   Bu  ne-

    denle   münafk 'Cehennemin         en derin yerinde olacaktr'. Buras
    atein   içidir  ve  münafk    'kalplere erien'     ate  ile  azap görecektir.
    Çünkü münafk, dünyada           dinî  hükmün   biçimsel   yapsn     yeri-

    ne getirmiti. Bunlara örnek olarak kelime-i ahadeti telaffuz                 et-

    mek, peygamberi açktan dorulamak ve              zahirî amelleri    yapma-
    y  verebiliriz.  Ancak onlarn      kalplerinde   îmânn    zerresi  bulun-
                                      BAKARA
                                          99maz. Bu kadaryla onlar, kâfirlerden ayrlr ve kendilerine onlar
iki yüzlülerdir' denilir.


Mümin,    itaatle  karmayan    günah kesinlikle ilemez.
                     saf bir

Günahtaki    itaat,  onun günah olduuna inanmasdr. Mümin,
'sâlih  ameli ve kötü ameli kartran' kimselerdir. Allah öyle bu-
yurur: "Belki Allah onlarn tevbelerini kabul eder." (Tevbe, 102)
Tevbe,   dönmek demektir.    Kastedilen ey, Allah'n rahmet etmek
üzere kullarna dönmesidir.       Çünkü   Allah âyeti "Allah    bala-
yan  ve rahmet edendir" (Tevbe, 102) ifadesiyle genelletirdi.         îmân
gönlün ve   için temizliidir.


Münafk    ise,  kalbiyle  bunlarn   farz  olduuna inanmaz     ve inan-
mad hâlde namaz klar, temizlenir veya bu           gibi ibâdetleri ken-

disine farz  klan peygamberin sözü nedeniyle yapmaz.

Temizliin artlarndan       biri niyettir.  Niyet, iin  banda Allah'a
yaklamak amacyla temizlii yapmaya          yönelmektir.

Eli  ykamak, ârî'nin     terk edilmesini emrettii     davranlarla    eli

temizlemektir. Bize göre, Allah farz        kld' demek    ile  'vâcib kl-

d' demek arasnda fark yoktur. Terki vâcib olan         fiil,  ilendiinde
eriatn gasp, hrszlk veya hainlik yaplm olacana hükmetti-
i  bir  eyden   elin çekilmesidir.  Ksaca, eriatn    elin   kullanmn
uygun görmedii her       ey bu kapsama    girer.


Tevik edilmi     temizlik  ise,  elde  bulunup tutulmas     serbest bra-
klm dünyaln terkidir. eriat, Allah katndakini arzulayarak
böyle bir  maln   eldençkarlmasn tevik etmitir. te zühd bu-
dur ve o bir  ticarettir. Çünkü sahip olunan mal elden çkarma-

nn karlnda Allah katnda bir bedeli vardr. Terk etmek, elde
tutmaktan daha üstündür.

El temizliinde müstehab        görüe  gelince,  bu görü,   elinin te-

miz olup   olmadndan kuku duyan         insann, sahip    olduu mal
elinden  çkarmasdr. Bunun       nedeni,  maln   helâlliini zedeleyen
 kukunun malda bulunmasdr. Bu durumda mal elinde tut-
bir

mas uygun deildir. Bu ise zühd deil, verâdr (kukulu eylerden
uzak durmak). Malda haram kukusu bulunsa            bile,  onun  helâle
Ayet 3
100   dönük bir yönü de vardr. Müstehab        olan, böyle bir  maln    mutla-

   ka terk edilmesidir.   Çünkü haram dikkate almak, (helâli dikka-
   te  almaktan)   daha üstündür. Çünkü insan, üpheli bir eyi elin-
   de tuttuunda sorumluyken, kendisine göre maldaki             kuku   ne-

   deniyle  onu elinden     çkardnda ise sorumlu     deildir. Hatta bu

   davran karsnda        insan, ödüllendirilmeye   daha yakndr.

   Aza   su  çekmede    farz olan, 'Allah'tan  baka  ilâh yoktur'u söy-

   lemektir.  Bu kelimeyi söylemekle dil ve gönül irkten temizle-
   nir. Çünkü bu cümlenin harfleri göüs (sadr, gönül) ve dil harfle-

   ridir. nsan bâtnnda azna su verirse (temizlerse), hiç kukusuz,

   bir iyilik elde etmi ve hayr söylemi olur. Hayr söylemek ve di-

   lindoruluu, yalandan temizlenmektir. yi sözü söylemek, kötü
   sözü söylemekten arnmak demektir. 'Zulüm eden ise...' (Nisa,
   148) âyetinegöre bir     karlk olsa bile, bu konuda susmak daha üs-
   tündür. yilii     emretmek ve kötülükten alkoymak, o        ikisinin  zd-
   d   olan eylerden temizlenmektir. Böyle bir ey,       aza    su  almann
   farz ve sünnetidir.     Ayn ey,  burna su çekmek   için  de  geçerlidir.


   Bâtnda burna        su çekmeyi  anlamak   için  unu   bilmek gere-
   kir.  Arap örfünde burun,      izzet ve  büyüklük organdr. Arap
   beddualarnda Allah burnunu sürtsün 'burnu topraa sürtünse
   bile' derler.    Burada  'toprak' denmitir.   Bunun anlam, Allah'n
   (beddua edilen insan) büyüklük ve izzetinden horluk ve küçük-
   lüe düürsün demektir. Bu küçültme 'toprak' kelimesiyle anla-
   tld. Çünkü Allah yeri mübalaa kalbnda 'çok zelil' (hor, ha-
   kir) diye isimlendirdi. Çünkü en zelil ey, bir zelilin aya ile çi-

   neyebildii eydir. Kullar zelil yaratklar olduu hâlde üzerinde
   yürüyerek yeryüzünü çiner. Bu nedenle Kur'ân, yeryüzünü mü-
   balaa kalbyla isimlendirmitir.

   nsann    içindeki büyüklük, kulluk, horluk, zillet ve        muhtaçlk
   hükümlerini uygulamadan ortadan kalkmaz ve silinmez. Bu ne-
   denle burna su verirken      sümkürmek gerekti. Kiiye öyle denilir:
   Burnuna su     çek,  sonra sümkür! Burada su, kul olduunu bilinen-
   dir.  Büyüklüünün      temsil eden  organnda (burun) onu       kullan-

   dnda     ise,  büyüklük o yerden çkar, 'sümkürme' budur. Bunun
                                       BAKARA
                                         101bir  ksm farzdr.     Bu  ksmn bâtnda kullanlmas ise, hiç kuku-
suz ki farzdr.   Sümkürmenin sünnet olmasnn anlam, onu yap-
madnda
l    ise
         abdestinin geçerli olabilmesidir. Bu noktadaki kar-
        udur: Kölene veya emrinin altnda bulunan kimselere
(âmir olarak) veya elinin altnda bulunan kimseye tevâzuyla dav-
ranmay     terk edip  ârî Teâlâ'nn sana mubah        kld bir gerekçe
nedeniyle üstünlüünü,         bakanln     göstererek   davranrsn -ki
burada (kölenin efendiye söyledii) 'Efendi! Bana falan eyi            ver'

ifadesinin içerdii bir     sr vardr-. Bu durumda (mubah        bir gerek-

çe nedeniyle) tevâzuyu terk etmeye         ramen,   tevazu  yapmadan  te-

mizlenme gerçeklemi         olur.  Bununla  birlikte,  tevazünün göste-
rilmesi  daha üstün     bir  davrantr.    te  bu  da,  burna su çekme-
nin (bâtnda) farz olmaktan          çkt balamdr.
Bu nedenle 'burna su çekmek bazen sünnet, bazen farzdr' de-
dik. Çünkü biliyoruz ki, bir ehir halk tek bir sünneti terk et-

mede görü birliine varrsa, onlarla savamak farz olur; fakat bir
kii sünneti terk ederse öldürülmez. Hz. Peygamber 'gece vak-
ti  ulat    bir  ehre sabah oluncaya kadar sava açmazd. Sabah
olduunda     ise  ezan  sesi  duyarsa durur, yoksa saldrya geçerdi.'
Ezan  sesi  duymadnda       ise  "Öyle bir topluluun bölgesine girdik
ki!  Korkutulanlarn sabah ne kötüdür" âyetini okurdu.

eriatn    farz,  sünnet ve müstehablarndan her         hükmün bâtnda
bir  karl    veya kula o konuda açlan eylere göre birden çok
hükmü   vardr.    Çünkü    zahir  bâtna nüfuz   eder.  Bâtnda  zahire
sirayet  eden  meru
        bir emir yoktur. Bâtnda olan kendisinde s-

nrldr. Çünkü bâtn, bütünüyle anlamlardr. Zahir ise, duyu-
lur fiillerdir.    duyulur olandan mânâya geçerken anlamdan du-
yuya geçmez.

Yüz  ykamann     bâtndaki hükmü, murakabe         (kontrol, gözetleme)

ve Allah'tan her    durumda utanmaktr. Bu       ise  Allah'n  snrlarn
amamakla     gerçekleir.

Genel anlamda yüzün       ykanmasnn bir ksm farz iken bir ks-
m   farz deildir. Farz    olan ksm, yasaklad yerde seni görüp
Ayet 3
102   emrettii yerde seni     bulmaynda Allah'tan        utanmaktr. Bu ko-
   nuda sünnet olan utanma, yalnz basnayken ayp                yerlerini aç-

   maktan utanmaktr. Her parçan gördüünü bildiin hâlde
   Allah'tan    utanmak daha    yerindedir.

   nsan     zahir ve  bâtn olarak    fiillerini  ve  fiillerini terki  gözettii
   gibi  Rabbinin, kalbindeki eserlerini de gözetir.          Çünkü   kalbinin
   'yüzü' muteberdir.     nsann ve    her bir   eyin yüzü, onun     hakikati,

   zât ve kendisidir.     'Bir  eyin  vechi', 'meselenin vechi',      'hükmün
   vechi' denilir ve    onunla sözü edilen eyin hakikati, kendi ve zât
   kastedilir.   Allah Teâlâ öyle buyurur: "O gün yüzler vardr parl-
   dar, Rablerine bakarlar.      O gün yüzler vardr,     kararmtr. Kendi-
   lerinin, bel kemiklerini      kran   bir felâkete   uratlacan     sezecek-

   lerdir."   (Kyamet, 22-25) Öyleyse insanlarn önündeki             yüzler,

   zanlarla nitelenmez.     Zan insann    hakikatine    aittir.  Binaenaleyh
   'haya bütünüyle hayrdr', 'haya        îmândandr' ve 'haya ancak       iyi-

   lik getirir.'


   Allah'n yasaklarna bakmamak, hayann              bir  parçasdr. Allah
   peygamberine öyle hitap        eder:  "Müminlere    söyle,  gözlerini ha-

   ramdan uzak     tutsunlar. " (Nur, 30)    "Mü 'min kadnlara da gözleri-
   ni  saknmalarn     söyle."  (Nur, 31) bu iki âyetin batini      anlamnda
   kast edilenler, nefis ve akldr.        nsann     iitilmesi helâl  olmayan
   eyi duymaktan da utanmas          gerekir.  Örnek   olarak dedikoduyu

   ve bir    insann söylemesi veya duymas uygun olmayan kötü sözü
   dinlemeyi    verebiliriz.


   ki   eli  ve iki kolu -ki o   ikisi bilektir-   kerem, cömertlik, ihsan,
   bakasn tercih, balar, emanetleri sahiplerine vermek fiiliy-
   le ykamak gerekir. Ayn zamanda, dirseklere dayanmakla on-

   lar dirseklerle beraber tevekkül ve snma duygusuyla ykamak
   gerekir.   Çünkü mü 'min     'kardeiyle çoktur'. Hz. Peygamber ab-

   destte dirseklerini     ykadnda,     pazularna kadar ykard. Bu ve
   benzeri eyler ellere ait özelliklerdendir.

   Bâtnda     dirsekler,  kulun yararland ve nefsini        altrd sebep-
   ler  demektir.   Çünkü    insan,  özünde  'aceleci  yaratlmtr'.    Müm-
                                            "                                       BAKARA
                                         103kün  bir  varlk olmasbakmndan, hakikatinin verdii yoksun-
luktan korkar. Bu nedenle, dayanaca ve meyledecei eye yöne-
lir. Abdestte dirsekleri ykamaya katmann farz olduunu düü-


nen kimse, kendisinden bir hikmet olarak Allah'n yaratt ey-
lere sebepleri yerletirdiini gören kiidir. Çünkü Allah, yaratk-

larnn inançlarndaki       zayfl   bilir.  (Dirsekleri   ykamann   bir

parças yapmakla) Böylelikle, sebeplere güvenerek Allah'n hik-
metinin ilevsiz    kalmamasn    ister.  Çünkü  böyle bir ey, insann

Allah'a itimâdna zarar verir.

Dirsekleri   ykamann     farz  olmadn     düünüp     nefsin sebeple-

re  yöneldiini gören kimse, nefsin sebeplere itimat edip sebepleri
görmekle hâl olarak Allah'a güvenmenin tam anlamyla gerçek-
lemediini görmü demektir.

Ba, bakanlktan       gelir.  Bakanlk     yükseklik ve üstünlük de-

mektir. Gözle     bakldnda     ba, bedendeki en     üst taraf   olduu
ve bütün beden     onun altnda bulunduu       için 'ba' diye isimlen-

dirildi.   Bakan  yönetilenden mertebe      bakmndan     üstündür ve
üst  yön ona  aittir.  Allah, eref sahibi    olmas  nedeniyle, kendisini

üstte  olmakla nitelemitir: "Üstlerindeki Rablerinden korkarlar.
(Nahl, 50)   Baka bir   âyette ise  öyle buyurur: "O kullarnn üze-
rinde hâkimdir." (En'âm, 18) Böylelikle         ba,  üst  yön  ilikisi ne-

deniyle bedende    Hakka en yakn organdr.

Ban    bedenin bütün parçalarn yönetmesini salayan             baka
bir  üstünlüü daha vardr.       O  da  ban   duyulur -akledilir ve
manevî bütün     güçleri  tayan   ve toplayan bir yer    olmasdr.   Ba
bu yönden    de,  bu üstünlüe sahip olduu         için  ba  diye isim-

lendirildi.  Allah insandaki en erefli       ey yapt akln      bulun-
duu yeri    de  ban  en üst taraf yapmtr. Buras ban üst ta-
rafdr. Allah onu üst      yöne bakan yer yapmtr. Ba, zahirî ve
bâtnî tüm güçler     için bir yerdir.    Her gücün   bir otoritesi,  hük-
mü   ve övüncü vardr ki bunlar bir güç için         dier   güçlere kar-

   üstünlük salar.    Bu durum, hükümdarn saraynn çardaki
dier evlerden yüksek olmasna         benzer. Allah, o güçlerin      ba-
Ayet 3
104   taki yerlerini farkl farkl     yapm,    böylelikle üstü, önü, ortas ve

   sonuyla   ban   tümünü kaplamlardr. Her gücün kendiliin-
   de bir  izzeti, otoritesi,   bakanl vardr. Bu ne-
                   büyüklüü     ve

   denle ban tümünün tevazu ve Allah'a boyun eme duygusuy-
   la  mesh edilmesi   gerekir.   Bu yorum,    farkl mekânlara      yerlemi
   bu  güçleri  tamas bakmndan         bütününe yaylan bu bakan-
   lk nedeniyle    ban  bütününün meshinin          farz  olduunu düü-
   nen insann görüüdür. Mesh bütüne            yayldnda,      her gücün

   kendi iddiasyla ilikili özel bir mesh gerçekleir. Böylece               in-

   san,  ban   her parçasna özgü      mesh   ile  o parçay kendisine     ait

   taknlktan     alkoyar. Böylelikle insan, meshi bütün          baa yayar
   (bütün parçalar    taknlktan      alkoyar).

   Valilerin ileri   hükümdara döndüü gibi, banda üstünde bir ba
   olduu   düünülebilir.    Hükümdar valileri      yöneten kiidir. Böyle-

   ce her vali, üzerinde kendisinden        daha üstün ve kendi       otoritesi

   üzerinde otoritesi olan bir yönetici       bulunduunu       görür. Söz ge-

   limi musavvire (nefsin     iç  duyularndan     biri,  tasvirgücü)  gücünün
   hayal gücü üzerinde bir otoritesi vardr.          Dolaysyla   o,  hayal gü-

   cünün bakandr. Bununla          birlikte hayal   gücünün de    bir  baka-
   n vardr.    Bilginlerden böyle     düünen   kimseler,    ban   bir  ksm-
   nn   mesh edilmesi gerektii görüüne varmtr. Bu da               ban en
   üst  tarafn mesh etmektir.

   Arkadalarmz, (ban          bir  ksmn    meshi kabul ederken) bu
   ksmn snr      üzerinde    görü ayrlna dümütür. Her             arif,

   Allah'n bu güçlerin mertebesi hakknda kendisine verdii alg-
   ya göre konuur. Dolaysyla,         gördüü ve    dikkate   ald eye göre
   hareket ederek bu ibâdette meshi kabul etmitir.             Mesh  zelil ol-

   mak, büyüklüü ve hameti, kulluk ve tevâzuyla gidermek de-
   mektir. Arif, ibâdet temizliinde, Rabbine      kavumak ister. Çün-
   kü namaz klan     kii, Rabbiyle     karlkl konuma makamnda
   bulunur.   Bu konuma     ise,   temizlenmeyle amaçlanan       kavuma-
   dr   (vuslat).
                                               BAKARA
                                                    105  zzetli   bakan, bu      izzeti  ve  bakanl      kendisine veren (bü-

  yük)   bakann huzuruna         girdiinde,     bakanlk konumundan
  aa    iner,   huzuruna girdii kimsenin-          ki o kendisini yaratan

  efendisidir- izzeti     karsnda      hor ve   zelil olur.     Onun     önünde,

  (ibâdetleri    karsnda)    ücret talebiyle kendilerini         yabanc konu-
  muna yerletiren dier kullar gibi durur. Bu kul, orada gev-
  ek (marma, naz) bir ekilde deil, horluk makamnda du-
  rur. Güçlerinden birinin dierine üstün olduu fikri kendisine

  hâkim olan     insan,  bu  ibâdetle talep ettii vuslat nedeniyle o ta-

  raf mesh etmesi gerekir.

  Bu   nedenle   teyemmümde      ban     mesh edilmesi        farz  olmad.
  Çünkü baa      toprak sürmek, ayrlk belirtisidir ve büyük musibet

  (ölüm) demektir.      Çünkü ölümle      sevdiini kaybedeb insan            ba-
  na toprak     saçar.  Bu  ibâdetle   ayrlk deil kavumak            istenildii

  için,  teyemmümde baa mesh          farz  olmamtr. Artk          zikrettii-

  miz ve dikkatini çektiimiz tarzda           ban mesh       et!  Kulaklar meshin       bâtn hükmü udur:         Kulak, temizlenirken su-

  yun yenilenmesi gereken müstakil            bir  organdr.     Bu   nedenle ab-

  dest alan kii, en güzel sözü         duyurmak    suretiyle    kulan      mesh
  eder  ki,  bu  gereklidir.  En   güzel sözde derecelenme          meydana     ge-

  lir.  Güzel   var,  daha güzel   var,  en güzel olan     ise    Allah Kur'ân

  ile  zikretmektir. Böylece insan iki güzeli birletirir.              Her sadece
  Allah' gösterdii gibi Allah'n zikrini Kur'ândan dinlemekten
  daha üstün     bir zikir  de yoktur.

  Ayaklar    ykamann bâtn hükmüne              gelince bilmelisin ki, ce-

  maatlere   komak,    mescitlere çokça gitmek, zor        günde direnç gös-
  termek, ayaklar temizleyen eylerdendir. Öyleyse sen de ayakla-

  rn zikrettiimiz eylerle ve benzerleriyle temizle! nsanlarn ara-
  snda dedikoduyu yaymak          için  dolama. 'Yeryüzünde büyükle-
                                      160
  nerek yürüme!      Yürüyüünde vakar       sahibi  ol.'
160 Îbnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,         c.III, s. 53-91 ara-

  s  özetlenerek  alnmtr.
Ayet  3

106    Namaz/Salât


    Namaz    kelimesinin Arapças olan        salât,   "Ve onlar için duâ et"

    (Tevbe, 103) âyetinde geçtii üzere bazan "dua", "Allah ve me-
    lekleri,  (peygambere salât ederler) peygamberi yüceltirler" âyetinde
    geçtii gibi bazan "övgü"        anlamna      gelir.  Bundan baka      keli-

    me, "Namazda      sesini fazla yükseltme'' (srâ, 110)
                               '
                                        âyetinde oldu-

    u  gibi  "kraat" (okuma), "ite Rablerinin rahmeti onlarn üze-
    rinedir" (Bakara, 157) âyetinde        olduu      gibi  "rahmet" anlamn-
    dadr.

    eriat dilinde    ise salât: Belirli fiil,    hareket ve dualaryla        kln-
    mas   farz olan  namazdr. Çünkü bu ibâdetin            kyamnda     (ayakta

    durmak) kraat (Kur' ân okumak), kuûdunda (namazda oturmak)
                                                    161
    sena (methetmek) ve duâ,       namaz klan kimseye rahmet vardr.

    Hz. Peygamber öyle buyurur: "Namaz nurdur. " Nur sayesin-
    de yol bulunur. Salât (namaz), musallî kelimesinden türemitir.
    Musallî,yarmada birincinin ardndan gelen (ikinci) demektir.
                              162
    Bu nedenle vuslat olmu ve onu nûr âleminden saymtr.


    Aksama girerken, sabaha çkarken Allah tebih              edin.

    Yerde ve semâlarda,      hamd Allah'a   mahsustur.

    Gündüzün sonunda, ölen         vaktine erdiinizde Allah'a        hamd edin
    (tebih edin).   (Rûm,    17-18)

    Bu  âyet-i  Kerîmenin    ifade ettii  mânâ, daha açk       bir  ekilde öy-

    le  anlatlabilir:

    "Akam ettiiniz zaman, akam ve yats namazn klnz."
    "Sabaha    çktnz zaman, sabah namazn klnz."
    "Akama doru ikindi namazn klnz."
    "Ölen zaman da, ölen namazn klnz."
    Ayet-i Kerîmelere      devam  edelim:

161  smail  Hakk  Bursevî,  Muhtasar Ruhu l-Beyân  Tefsiri,  stanbul, 2004,  c.I, s. 62-63.


162 bnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,                 c.II,

    s.103.
          "                          .
                                               BAKARA
                                                 107"Namaz, müminlere,          vakitleri belli bir ekildefarz       klnd."    (Nisa,

103)

"Gündüzün        iki  tarafnda, gecenin de      yakn      saatlerinde   dosdoru

namaz   kl." (Hûd, 114)

"Günein kaymaya balamasndan; kararmasna kadar güzelce na-
maz  kl.  "  (srâ, 78)

Yani:  Hem zeval vakti hem         de  güne    batarken.


Âyet-i Kerîmelere        devam   edelim.

"Günein domasndan            evvel,  batmasndan önce        Rabbn hamd-
le  tesbîh  et.


"Gecenin bir      ksmnda, gündüz etrafnda dahi             tesbîh  et.  Bu yoldan
rzâya   kavuacan umulur"          (Tâ-hâ, 130)


Güne domadan evvel klnacak namaz, sabah namazdr.
Güne batmadan evvel klnacak namaz, ikindi namazdr.
Gecenin bir ksmnda klnacak namaz, akam ve yats namazdr.
Etrafnda klnacak namaz, ölen namazdr.

Gelelim namaz üzerine hadîs-i eriflere             .  .
bnü'l Abbas       (r.a.)  Resûlullah   (s.a.s.)  efendimizin öyle buyurdu-

unu anlatmtr:
Cibril  (a.s.)    Kabe'de   imam   oldu.  Güne       zevale  yüz tuttuu    za-

man, bana ölen         namazn kldrd. Günein ortadan batya kay-
ma miktar,       bir  maln    kay kadard. Sonra bana ikindi namaz-
n kldrd.        Bu  vakitte, her  eyin   gölgesi bir misli      artmt. Son-
ra,  bana    akam namazn kldrd. Bu vakit de, oruçlunun if-
tar vakti     idi. Sonra, bana yats namazn kldrd. Bu vakitte de,

günden kalan beyazlk kaybolmutu. Sonra bana sabah namaz-
n kldrd. Bu vakit oruç tutan kimse için bir ey yemenin ha-
ram olduu        vakit   idi.

 Bundan sonra bana öyle           bir  namaz kldrd:
 Her eyin          artt zaman ölen namazn kldrd.
          gölgesi bir misli

 Her eyin gölgesi iki misli artt zaman ikindi namazn kldrd.
 Oruçlunun iftar ettii zaman, bana akam namazn kldrd.
                     :
Ayet 3
108   Gecenin   ilk üçte biri    geçtii zaman, bana yats          namazn kldrd.
   Bir yolcunun, sabaha       doru yola çkaca zaman             dahi, sabah na-

   mazn kldrd.
   Sonra Cibril bana dönüp öyle dedi:
      Yâ Muhammed, bu          ikinci olarak     klnan namaz           vakitleri,

   senden önceki peygamberlerin namaz kldklar vakitlerdir.
   Esas  namaz  vakitleri,    bu   iki   vaktin ortasdr.

   Bu  hadîs-i erif,    namaz     vakitlerinde esas tutulan bir hadîs-i

   eriftir.

   Bu mânâda, anlatlacak çokça            hadîs-i erifler     vardr    ki;  bunlarn
   hemen   hepsi de,  bu mânâya çkar.
   Namazlar    ilk  klanlar
   Burada Resûlullah      (s. a. s.)  efendimizden evvel bu namazlar               ilk

   klanlar anlatlacaktr.
   Baz  haberlerde öyle anlatld:

   Ansardan   biri,  Resûlullah     (s.a.s.)  efendimize sordu:
   -  Sabah  namazn     ilk  kim kld?
   Resullulah   (s.a.s.)  efendimiz öyle buyurmutur:
   -   namazn ilk klan Âdem (a.s.)'dr.
      Sabah
   Ölen namazn ilk klan brahim (a.s.)'dr.                   Bunu, Allah Teâlâ
   Nemrud'un ateinden kurtardktan sonra kld.
   kindi   namazn     ilk  klan Ya'kub      (a.s.)    idi.  Cebrail, kendisine

   olu  Yusuf'u haber verdii        zaman kld.
   Akam namazn        ilk olarak,     Dâvud   (a.s.)  klmt      .  Allah Teâlâ,
   onun  tevbesini kabul     buyurunca bu namaz kld.
   Yats  namazn     ilk olarak,      Yûnus  b.  Mettâ     (a.s.)  kld.    Baln
   karnndan kanatsz       bir    ku yavrusu çkmt;          bu namaz kld.
   Sonra Cibril   (a.s.)  geldi ve    Yûnus peygamber öyle           dedi:

   -  Allah Teâlâ sana selâm eder ve öyle buyurur:
   -  Ben, senden utanyorum.           Dünya hayatnda,        sana nasl azab

   ettim! Acaba,     bu durumda, sen benden raz              msn?
   Bunun   üzerine,   Yûnus     (a.s.)  kalkt; iki rekât      namaz kld. Son-
   ra  öyle dedi  :
                 :                            .
                                                 BAKARA
                                                    109


                                                163
      Ben, Rabbimden        razym; ben Rabbimden razym.


•   Suhb namaz
    -  Fecr    namaz
    -  Salât- gadât (Gadât         namaz.   .
                                .)


    "Sabah     (fecir,  subh)   namazn     kl; zira sabah       namaz   ahitlidir"

    (srâ, 78)

    Sabah namaznda, gece ve gündüz melekleri hazr bulunurlar.
    O  saatte,   gece melekleri sayfalarn toplarlar; gündüz melekleri

    de yeni sayfalarn        açarlar.  Onlara selâm olsun.        .
    En  faziletlisi,    sabah  namazn karanlk açlmadan klmaktr. An-
    cak  mam- Âzam Ebû Hanîfe, bu görüte deildir.
    Bizim    :
    -  En  faziletlisi,     sabah   namazn karanlk açlmadan klmaktr.
    Dememiz Hz. Âie'den           (r.a.)  gelen   u rivayete dayanmaktadr.
    -  Resûlullah      (s.a.s.)  efendimizin       zamannda kadnlar da        sabah

    namaz klmaya çkarlard.
    Resûlullah      (s.a.s.)  efendimizle birlikte       namazlarn kldktan
    sonra evlerine örtülerine         bürünmü      olarak dönerlerdi.

    Ortalk karanlk olduundan, onlarn kim olduunu tanyan
    olmazd. 164


            Karanlk, tevhid demektir.           Tevhid   annda     cinsiyet far-

            k  kalkar.    Dolaysyla     cinsiyet   fark kalkt zamandaki
            namaz; yani tevhid anndaki namaz en ahitli en doru
            namazdr. 165


•     Ölen Namaz
      "Ölen namazn         serine getiriniz. Zîrâ     ar scak, cehennem ye-
                    "16<s
    lindendir (rüzgar).


163 Abdülkâdir Geylânî, Gunyet'üt Talibin, stanbul, 1991,         s  .886-888.
  164 Abdülkâdir Geylânî, Gunyet'üt Talibin, stanbul, 1991,       s.  890.
  165 Derleyenin Notu.
  166 Abdülkâdir Geylânî, Gunyet'üt Talibin, stanbul, 1991,       s  .892.
Ayet  3

110    Âdem'in çocukluk hâli sabah namazna ve bulu                 ça öle nama-
    zna   benzer. Yiitlik hâli ikindi        namazna      benzer,   kralk   hâli
                                                   16/
    akam namazna benzer ve kocalk hâli yats namazna benzer.

    "Muhakkak     ki  namaz     kötü ve irenç leylerden vazgeçirir.       "  (Anke-

    bût, 45)

    Namazn      klan kimsenin hayatta en        az dört     kazanc vardr:
    Birincisi temizlik;

    ikincisi kalp kuvveti;

    üçüncüsü vakitlerin intizam;
                   168
    dördüncüsü toplumsal düzelme.


    unu    bil ki  öle namaz       nurlu, ikindi namaz ateli, akam           na-

    maz   sulu,  yats  namaz     toprakl,  sabah namaz da havâidir.

    Namaz kaps       bir  kimseyekapand takdirde,            bütün ibâdet ka-
    plar da o kimseye        kapanm olur. Bu Hakk            Teâlâ tarafndan

    insana yöneltilen en       ar ve kudsî bir teklifdir.
    Hakk Teâlâ'nn         insanlara  yükümlü    kld       namaz  ve vakitleri

    betir.   Çünkü    insan  yapsnn kök birleimi           betir.


    Hakk Teâlâ insan        iki  âlemde  iki ilmi elde     etmesi ve iki hâkime

    bavurmas      için   ikiye   ayrmtr. Bunlardan           birincisini  akla

    tahsis etmitir.      Bu da    niyetten sonra duyulan huzur, hazrlk,

    okuyaca eyi düünmektir. Dier               ikinci     ksmn   da insann

    hissine,  duygusuna      tahsis  etmitir ki ancak niyetin içinden ba-

    ka  bir  eyde bulunmayan okuma, namazlardaki                hareket ve dav-

    ranlardr.

    ki hükme      gelince:   Bu   iki  hükümden      biri  olan akln    hükmü
    köye yönelir. (His) yani duygu           hükmü      de Kabe'ye yönelir. Bir


167  Musa b. eyh Tahir Tokad, smail Hakk Bursevî, Hac Bekta Velî, Muhammed

    Nuru'l Arabî, Gayb Bahçelerinden Sesleniler, haz.Tahir Hafzaliolu, stanbul, 2003,
    s.199.

168  Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur' ân       Dili, c.  I,  stanbul, 1992, s.176.
                                        BAKARA
                                            111
karkla ve aknla yol açmamas ve topluluun danklk-
tan daha    faziletli  olmas  için her iki  hükmün yönelme     istikâmeti

birletirilerek bir     yöne yaplmas zorunluluu        çkmtr.     Yukar-
da   açkladmz      iki  ilme gelince:   Bu  ilimlerden biri akla tahsis

edilmitir ki bu ilim de yukar âlemden indirilen ilimlerdir. Di-
er   ilim  ise  duyguya   tahsis edilmitir ki,     bu da  tecellîler ilmi-

dir yani   aikârlk ve görme      ilmidir.   ki âleme  gelince: Bunlar-

dan  biri  gayb âlemi dieri de      ek ve üpheden     uzak her yönüyle
kudsî görülen âlemdir ki buna da ahadet âlemi demekteyiz.                ki
hâkime    gelince:  bunlardan    biri zahiri ad,   dieri de batini addr.

Öle namaz ilim' den çkt için Aklîdir. Akla hitap eder. Isnn
en çok ve güçlü     olduu   bir vakte   rastlad  ve  bunu gerçek olarak
duyurduundan        hissidir.  Yani hisse hitap eder.

ikindi  namazna gelince, kii bu namaz aklî hüner ve marifetiyle
aklla birletirerek      tadndan      aklîdir.  Namaz    klanla   birlikte

akldan hüküm dallarna         tayp    eklediinden   hissidir.  Günein
varlnda, batp kaybolmasnda            bir fark  üstünlüü   varsa;  dier
yönden ikindi      namaznn     hisdeki   üstünlüü de akldan       ald
hüküm dallarn namaza eklemi olmasdr.
Akam namazna gelince,         fikri iz  ve iaretlerle  örtülmü olmasn-
dan  aklidir.   Keyfi hareketlerden    örtülmü olmasndan      hissidir.


Yats namazna gelince, topluluun imeklerinden                bir  ime-
in aydnl       kendisine belirmesiyle tabiatn çok karanlk olma-

s  basiret  gözünü   kapam olduundan,        kendini iitme sultanna
teslim ettiinden aklidir. Gözle görülenlerin ve görüleceklerin

koyu karanlklarla örtülmü olmasndan da             hissidir.


Sabah namazna       gelince, gizlilik denizlerinin     parlayp patlama-
s  akli olup, görecek gözler denizinin        parlayp patlamas da      hissi-

dir.  Duyguya    hitap eder.

unu bil ki, farz olan namazlar genellikle güne ve günein b-
rakt izlerle tümü gündüz içindir. Bunlardan yalnz yats na-
Ayet 3
112   maznn     gündüz ve gece nûrlaryla ortakl vardr.            te   bura-
   da hayret edilecek     bir gizlilik  bulunduu  gibi  anlalmas      zor bir

   anlam tamaktadr.

   u yön   iyice bilinmeli ki   namaz insana yöneltilen      ve  tanmas bu-
   yurulan   ar bir yüktür.    çi yorgunluklar, meakkatlerle doludur.
   Bunlar akl ve his yönünden gece hariç, gündüz           iki sfat  tar.

   Hakk   Teâlâ gündüzü insann geçimini        salamas      için,  uykuyu
   da insan vücûdunun dinlenmesi ve rahat           için  verdii    gibi, ge-

   ceyi de kendilerini örtüp gizlemeleri için insana bir elbise olarak

   giydirmitir. lâhî teklifteki hikmetin bu tart ve ölçüsüne bak!

   u var   ki Berzahî    namaz  akam namazdr. Hakk Teâlâ bu na-
   maz   insanlara çift ve    tek olarak farz klmtr. Çiftinde yüksek

   sesle  okuma   vardr; tekinde    gizlilik ve sessizlik    vardr  ki  okuna-
   cak   ey  sessiz  okunur.  Onun   için aklîdir.  Berzaha gelince, kul
   ile  Rabbi arasnda kulun gücü ölçüsünde olan makul ve                do-
   ru bir itir. Zîrâ kul geceleri       bal  olarak askdadr. Rabbi         ise

   Allah'n günei      na bal     olup,  duygu yönünden de açklk ve
   gizlilik   arasnda bulunmaktadr.       Ac  ve tuzlu suyunu azar azar
   çkarmakta, tatl ve saf       sularla  ortal tarmaktadr. Çünkü
   ayn göü,    denizi kaplayan gökten     daha geni ve büyüktür. Çift
   yani efi   ile gizlilik   arasnda sonuçlanan     bir farzdr. Çift olan

   (mahlûkâta) yaratlanlara,      gizlilik ise (tek)  olana verilmitir. Zîrâ
   yaratlan oluup      çkt m,   gerçek gizlenip    kaybolmu     olur.  Bu-
   nun   içindir ki  öle  ve ikindi vakitlerinin farz olan       namazlarnda
   okunacak sûre ve     âyetler sessizce gizli olarak okunur.       Sabah na-
   maznda günein      aydnl belirdiinden tilavet sesli olarak yani
   cehren okunur, zîrâ sabah,       öle  vaktinin destekleyici gücüdür.
   Fecir vakti   yaratld günden bu yana        Fatiha  ile   anlap   birlee-

   memitir. Sabahlar insanlar gece        karanlnn       gizlemi olduu
   güzellikleri gördüklerinden      Rabbine hamide bulunurlar.         Akam
   namaznda     ise  ahid   bir nesneyi  görmek   için  çknca, görenin
   görgü   sfatn yok etmek      için  Akam   Fatiha    ile  birlemi    olur.

   Hiçbir   zaman    Fatiha  namazdan ayrlp    tek  bana     kalmaz, yeter
                                                 BAKARA
                                                     113   ki   gizlenmemi     olsun.   Çünkü Ahadiyyet      yani tek olma keyfiye-
   ti  bu yap üzerine kurulmutur.

   Fecir vakti, gövdeli ve        youn    olan cisimler     için,  Öle    ve kin-
   di ise girilmesi zor bir yere         girmek veya nüfuz etmek          için,  Ak-
   am ve Yats vakitleri de, incelik ve kudsîyyetle kurtulua erien-
            169
   ler içindir.•   Namazn      esrarna      (sr)  nihayet   yoktur.    Namaz, müminin
   miracdr.     Namazn      esrar,  bütün tarikatn, erîatin, hakikatin
   ve marifetin esrardr.         aarm     o kimselere ki   namazn kadri-
   ni bilemez,    namaz klmazlar. Resûlullah          efendimiz: Gözümün
   nuru namazdadr, buyurmutur.
   Yani  mü 'minin namaz,          ilâhî vuslata  yaklamasdr. Namaz            öyle

   büyük   bir  eydir     ki, tefsir  etmeye kalklsa kitaplar          dolar. çi-

   ne nüfuz edildikçe hayretlere gark olunur. Ufuk gibi sonsuz ve
   nihayetsizdir.     Namaz, Allah'n       meleklere, "Adem'e secde ediniz"
   dedii srdr.
   Namazn      faziletine    son yoktur. Bizim söylediklerimiz, ancak o
                      170
   deryadan   bir katredir.•   Namazdaki       faziletler  o kadar büyüktür      ki,   söylemekle tüken-
   mez.   Namaz,     sadece yatp     kalkmadan    ibaret   saymak çok       abes-
   tir.  Zîrâ nice hakikatler        namazn    içindedir.  Alemin ve Adem'in
   yaratl   sebebi    ile  ilmullah hep orada gösterilmitir.          Namaz hil-
   katin  bandan zamanmza            kadar olan bütün devirleri       (nsan
   en erefli olarak yarattk sonra onu            esfel-i sâfiline,   aalarn       en
   aasna indirdik)         gösterir.  O,  bir  Kitâb- mübîndir       ki  okumak
          11
   lâzmdr.


•   Namazdan baka          hiç bir ibâdet, kulu     Hakka yakn        varlklarn
   makamna eklemlemez.            Söz konusu makam, melek, peygamber,
   nebi, velî ve     müminler    gibi  Allah'n   velîlerinin   en üstün maka-

169 bnü'l-Arabî, Meleklerin      Ruh Âleminden Madde Âlemine   îni§i,  stanbul,  s.  80-83.
170  Kenan  Rifâî, Sohbetler,    stanbul, 2000, s.554.
171  Kenan  Rifâî, Sohbetler,    stanbul, 2000, s.485.
Ayet 3
114   mdr.   Allah öyle buyurdu: "Secde       et,  yakla" (Alak,     19)  Çünkü
   Allah bu hâldeyken kuluyla kendisine          yakn    meleklere   kar övü-
   nür.  Bu övünme,    onlara öyle demesidir:

   "Ben   sizi  ameliniz  olmakszn yaklatrdm           ve meleklerimin
   seçkinlerinden    yaptm.   u   ise  kulumdur. Kendisiyle yaknlk
   makam      arasnda pek çok perde ve nefsin arzular, maddî             is-

   tekler, aile   geçindirmek, mal, çocuk, hizmetçi, arkada gibi bü-
   yük  engeller ve çetin   skntlar koydum.         O  ise  bunlarn   hepsi-

   niat ve secde edip yaklancaya kadar geyret gösterdi ve ya-
   kn kimselerden oldu. Ey meleklerim! Sizi bu engeller ile dene-
   mediim      ve onlarn güçsüzlüklerine       sizi  maruz   brakmadm
   hâlde, size tahsis    ettiim yüce makama bakp bu kulun ky-
   metini biliniz ve benim       urumda katland sknt             nedeniyle
   hakkn    gözetiniz."

   Bunun   üzerine melekler öyle der: "Ey Rabbimiz! Biz cennetler
   ile  nîmetlenenlerden olsaydk ve cennetler bizim yerleeceimiz
   mekânlar olsayd, bizim        için  orada amellerimizin gerektirecei
   menziller belirlemez miydin? Rabbimiz! Senden o menzilleri bu
   kula ihsan etmeni istiyoruz."
   Bunun   üzerine Allah, meleklerin kendisi için istedikleri eyi ku-
   luna  verir.


   Namazn      ne kadar kymetli bir ibâdet       olduuna baknz! Na-
   mazdaki en kymetli      ey   ise,  sözler  arasnda Allah' zikretmek,
   fiiller  arasnda en kymetli     ey ise,  secde etmektir.      Namazn söz-
   lerinden en üstünü, "Allah kendisini öveni iitti" ifadesidir. Bura-
   da kul   Hakk adna bunlar       söyledii   için,  bu  vekillik   kulun na-
   mazdaki en deerli      hâlidir.  Çünkü    Allah kulunun     diliyle, "Al-

   lah kendisini öveni iitti" demitir. Allah         öyle   der:  "Namaz kötü-
   lükleri ve    taknlklar          Bunun nedeni, na-
                  engeller" (Ankebût, 45)

   mazn    kendisinin  dndaki görünen davranlar yasaklamas-
   dr. "Allah' zikretmek     ise  en büyüktür" (Tevbe, 122) Yani nama-
                                         172
   zn  içindeki fiilerin en   büyüü Allah'      zikretmektir.


172  bnül-Arabî, Futhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,            c.II,

   s.287-288.
                                            BAKARA
                                                115
 Namaz Hakk'n       vahdaniyetinden       ibarettir.

 Namaz      ikâme   etmek;      sair   esma ve    sfatlara  bürünerek,
                                         173
 vahdaniyet kanununun         hükmünü     yerine getirmektir. Fatihann     ilk âyeti,  BismillahirRahmânirrâhim&h. Besmele'deki

 B   harfi,  Allah'n isim ve sfatlarnn Peygamberin vücûdunda
 tecellî etmesidir.    B vücuttur     ve zulmânî harftir.   Eer B'den        ge-

 çersek,   Hz. Peygambere        (s.a.s.)  âyette  dendii gibi "Attn        za-

  man   sen  atmadn ama      Allah attf (Enfâl, 17) hitab söylenecek

  kadar maddî      varlmzdan       temizlenirsek, B'nin altndaki nok-

  ta oluruz.     Bu Hz. Nokta Bismillahn mânâsn             bize idrâk et-

  tiren Ali makamdr. te Fatiha sûresinde bu makama hamd
  ediyoruz. Bu makam öreticidir, bizi tefekküre götürür. Allah

  peygamberi ile Rahmet yamuru ve Râhîm tecellîsi ile Bir olur.
  Rahim tecellîsi Peygamber'in ahlâk ile ahlâklanp o mânânn
  içinde  korunmaktr. Bu korunma, sanki dünya içinde                 âhirette

  yaamak gibidir.
  Elhamdülillahi Rabbi' lâlemin: Fatihann srlarndan bir tanesi

  bu üç kelimenin     içindedir. Öncelikle Âlemlerin          Rabbine hamd,

  ile  balyor    i. Yani  aslnda burada bana hamdi öret diye               bir

  niyaz var.

  Hamdda     çok önemli    hamd ükrün daha üstün-
                   iki  nokta var;

  de bir makamdr. Hamd ac, sknt, belâ, ne olursa Allah'tan
  her gelenden memnun olma hâlidir. Ben her gelenden memnun
  oldum, ey Sevgilim diyoruz Allah'a. Allah'n Rab sfatna hi-
  tap var. Hamd kelimesi Allah'tan Allah'a olduu için, Allah'n

  mânâs     Rab sfat arasndadr. Çünkü hamd bizim nefsimiz-
         ile

  le   becerebileceimiz bir hâl deildir. nsann ac ve sknty gön-
  lü ile  ho  görmesi, hatta      bunu    sknt   ve  ac  olarak hissetmeme-

  si,  ancak Allah'n o insanda        tecellî  etmesiyle    mümkün    olabilir.

  Meselâ hastalna       ac bir ilac içmek Rahman tecellîsi,
                iyi  gelecek

  fakat  bundaki acy hissetmemek veya "ifam için lâzmdr" de-


173 Abdülkerîm b.îbrahim   el-Cîlî,  însân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa,   c.II,  s.422.
Ayet 3
116   mek Rahîm     tecellîsidir.  kisinin birleimi      ise  hamddr.   O  yüz-
   den burada    hamdn   kendinden kendine olduunu, bu hâle eri-
   menin   ise  Adem'e yani insân- kâmile secdeden geçtiini              bize

   öretir.   Bu  secde, kâmilin, yani nefsinden        yok olann rengine
   boyanmak, onun     haliyle  hallenmek demektir.

   bnü'l Arabî diyor     ki;  Ayakta klnan namazda bütün duvarla-
   rn, aaçlarn     sevabn alrsn çünkü        onlar da halleriyle     namaz
   klarlar.   Rukûya vardnda dört ayakl hayvanlarn              ibâdetinin
   mânâs,   yere  kapandnda     ise  sürüngenlerin ve nebatlarn,        bit-

   kilerin ibâdetinin    mânâs    sende zuhur eder ve bütün onlarn          se-

   vabn    bütün hâlin ibâdetini yüklenirsin.'        O hâlde Rahman ite
   bu sfattr. Hereyin ibâdet ettii, hereyin ona çekildii, Allah'n
   mânâsn    idrâktir ki  buna ahitlik     denir.

   Makro    ve mikro bütün âlemde       Rahman    tecellîsi,  ak  ve cezbe
   vardr. Biz ilimde buna afinite, çekim gücü diyoruz.              Demirle
   oksijenin birbirine çekilmesi de       Rahman     tecellîsidir.  Bu  çekili-

   ten,  aslnda sadece hareketten       ibaret olan   bu âlem zuhur    ediyor.

   Ve Rahîm ortaya çkyor. Rahmân'la           ak zuhur eder.     Allah,   ak-
   la  yarattn, dünya ve      âlemi  Rahîm   sfatyla koruma altna alr.
   Ama   bu sfattaki koruma      hissini   yalnz hamd    edenler, 'ben ko-

   runuyorum' diye     hissederler.   Onun   için  rahim hamdedenler      için

   özel bir ayrcalktr,      çok yüce   bir sfattr.   Rahîm, Allah'n      bize

   açt ana kucadr, akn kucadr. Onun için,                'O  Rahman ve
   Rahîm'dir' diye Allah kendine        ait  ve Peygamberinde     tecellî  eden
   bu  iki  hakikati bize hatrlatyor. Fatiha öyle bir sûredir ki            yars
   Allah'n azndan, yars kulun          azndan     söylenir. Allah'la ku-

   lun paylatklar bir sûredir.

   Din gününün      sahibi    olan  Allah,   hangi     günün  sahibidir?

   Kyametin     sahibidir. Kyam, ayaa kalktmz andr, huzura
   durduumuz     andr.  Kyam, Allah'n mânâsnn bizde zuhur et-
   tii andr. "Kendinden zannetme,          onun   sahibi  benim" diyor Al-
   lah, bizi  uyaryor.  Çok önemli     bir  noktadr. Bize soracak; "sana
   el  ve ayak verdim,   vücûdunda     ziraat  yaptn   m, mânâ    zuhur   et-
                                       BAKARA
                                           117tirdin mi,  mânâ   cevherini ortaya   çkardn    m? O   günün    sahibi-

yim ben"   diyor.  Ama o   gün hangi gündür.     O gün insann "Ben
hiçmiim herey      Oymu"    dedii gündür.    "te   o ancak benim
lûtfumla olur" diyor Allah. Burada iddetle bize kendi           mânâsn
hatrlatmas   var.


Fatihann   içinde eriat, tarikat ve hakikat       bu cümlelerde     giz-

li.  Yalnz sana kulluk ederim,     âyeti erîattir, yani bir     ben  varm
bir  de sen varsn, Allah'm ben nefsimle sana ibâdet ediyorum,
"benden" zannederek, "ben" olarak ibâdet ediyorum             ama  'Sen-

den  yardm   isterim.'  Buras   ise tarikat  ya da tasavvuf yoludur.
"Ben tek   bana    hiçbir  ey deilmiim,      Senden yardm      gelirse

ancak ben o kulluu yapabilirim" diyoruz.          Namazn     bu noktas
bize kendimizi hatrlatma      noktasdr Burada kâmil         insanlar  tir

tir  titrermi. Allah o kula "Ey dil     benim huzurumda olduunu
söylüyorsun, benden imdat istiyorsun, bana ibâdet ettiini söylü-

yorsun. Hâlbuki seni vekil eden âzâlar       iftira ediyorlar,    onlar ben-

den  gafildirler; sen,  ancak sana ibâdet    ederiz,   ancak senden   yar-

dm isteriz diye bana yalan söylüyorsun" diye namazmz yüzü-
müze vurulursa     diye ârifibillâh  bu noktaya geldiinde       tir tir tit-

rermi kendilerini toplayp ihdinassrâtelmüstakime           geçebilirler-

se kendilerini  çok bahtiyar addederlermi.

Hz. Muhiddin-i Arabi bununla, dilin namazda göze, kulaa,               el,


ayaa, karna, kalbe ve bütün vücûda tercüman olduunu                belir-

tiyor. Arifler  bu sebeple namazn bu devresini son derece            tehli-

keli olarak  addediyorlar ve insan    namazn bu     devresinde huzurlu

ise  bütün mevcudiyeti   ile  Rabbine döner,    dilin  dedii  gibi  bütün
varlyla ona    yönelirse o   zaman namaz mü'min       için  mîrâc olur
diyorlar.  Aksi hâlde bütün azann tercüman olan          dil  hakikatten

uzak kalr,   iftirada  bulunmu    olur.  Srât- müstakime,      gelince o

zaman   zâten  müstakim sratta olan      bizi  devralyor ve    i  kolaya

doru   yönleniyor, mîrâc da o demek.

Beni sratnda müstakim       eyle^ âyeti  hakikattir.   Srât- müstakim
herhangi bir srat deildir, müstakim,        devam eden    srattr.   Dün-
Ayet  3

118    ya hayatna bakarsak insann srât- müstakim üzre              olmas ancak
    müridinin, peygamberinin ahlakyla ahlâklanmasyla               mümkün-
    dür. kincisi, sabit   kadem olmaktr.       Yani; vazgeçmemek,         adam
    olamadm ben    vazgeçeyim,   yapamyorum dememek,             gayret   k-
    lcn  elden brakmamak... stikrar mucizedir diyor               arifler...  Bu
    srât- müstakimdir ve sonu tevhiddir.           O  yüzden Peygamber'in
    srât- müstakimi tevhiddir. Allah bunu nasip            etsin!


    Ve sonra Fatiha   sûresi; 'kendilerine     nimet verilenlerin yoluna        ilet,


   yanlmlarn yoluna deil' diye Allah'a rica ediyor. Burada dallin
   Hristiyanlk makamdr. Yani insan tevhide ulaamadan yal-
   nz akta kalrsa, ilmi bir kenara brakrsa ekli putlatrr. Ya da
   Musevî makam gibi sadece ilme dönüp aksz ilimde taklr ka-
   lr ki bu da madûbin dr (gazaba uram olanlar.)
                            174
        Et-tehiyyâtü: "Allah için ve cemâl-i Resûlullah için hür-

        metler olsun" demektir. Peygamberimizin sidreyi             amas    ve

        yanmaya raz oluudur.
        Cenâb- Hakk: "Yâ Habibiml Selâm             senin üzerine olsun"

        diye hitaba geçiyor.

        Hz. Peygamber:    "ilâhî,  selâmn ümmetimle beraber olsun"
        diye buyuruyor.

        Eer kul bu mânânn     nda heryerden          gelen  sesi  Hakk 'in
        sesi  olarak bilirse râziye ve merdiyye        makamna    eriyor.

        Cenâb- Hakk' dan bu       sefer:  "Ey kulum! Râziye ve merdiy-

        ye olduun hâlde bana râci ol (bana gel) hitab             gelir.

        Kul yine çalmaya devam          eder.  Ef'âl mertebesine eriir.
        Yani kendinden zuhur eden bütün           i ve sözler Allah 'in olur.
        Ve bütün mevcudat     Hakk 'in sfatna ayna         bilir.  Fakat bu
        aynada   kabiliyet ve istidatlara göre Allah '        müahede    eder.

        (Sfat  tecellîsi)

        Yine  çalr zât tecellîsine    erer.  Cenâb- Hakk 'tan        kendisi-

        ne: "Ettehiyyatü vessalavatü ve't-taybât" (Ey            kulum! Ben


174  Cemalnûr Sargut, "Namaz Hakknda Mülâkardan alnt, www. cemalnûr. org
                                               .
                                          BAKARA
                                             119         senden  razym,     sen de benden  raz  msn? Sana artk kor-
         ku ve hüzün yoktur) buyurulur. Kul        ise  "Bana lâzm olan
                                       175
         kulluktur" diyerek eskisinden daha çok çalr.  (Namazda)
  Tekbîr getirince kurbanlk koç gibi âlemden çktlar.
  Ey  ulu, tekbîrin    mânâs udur: Yâ      Rabbî, huzurunda kurbanz.
  Koyun   keserken "Allâhu ekber" dersin ya, o geberesi nefsi de ke-
  serken bu söz söylenir.

  Allâhu ekber de de o      om nefsin ban kes. Kes de can, mahvol-
  maktan kurtulsun.
  Ten smail'e    benzer, can Halil'e...      Can bu semiz   bedeni yatrd
  da tekbîr   getirdi  mi?
  Ten  kesilir,  ehvetlerden hrslardan kurtulur. Besmeleyle            kesil-

  mi temiz bir kurban       hâline  gelir.

  Kyamette olduu         gibi  Hakk huzurunda     saf durulur, hesaba,

  Tanr   ile  konuup görümeye       giriilir.

  Tanr huzurunda, gözyalar dökerek            ayakta durmak,     kyamet
  gününde kabirden kalkp maher yerinde dikilmeye              benzer.

  Hakk, "Sana bunca zamandr mühlet verdim, bana ne                getirdin?

  Ömrünü     neyle bitirdin,     verdiim gday, ihsan      (lütuf,  bala-
  mak) ettiim kuvveti ne        uruna   mahvettin.
  Gözünün nurunu       nerelerde tükettin,    be duygunu nerelerde yp-
  rattn?
  Gözünü, kulan, akln, ara          ait  bütün cevherlerini harcadn.    .
  fer (yeryüzü) âleminden bunlara          karlk  ne satn aldn?
  Sana kazma    gibi  el,  ayak verdim. Onlar sana bizzat ben        bala-
  mtm, ne yaptn onlar?" der.
  Hakk'tan buna benzer, seni        dertlere  uratan yüzbinlerce haber-
  ler gelir.

  Kyamdayken (namazda          ayakta durmak) kula gelen bu haberler-
  den kul utanr,    iki   büklüm  olur,  rükûa (huzuru ilâhîde eilmek)
  varr.

175 Derleyenin Notu.
Ayet  3

120    Utanmadan      ayakta durmaya kudreti kalmaz, rükûda             Tanry
    tesbîh eder.

    Tanr'dan    "Ban kaldr,        rükûdan kyama dön de       Tanrnn     sor-

    gularna    birer birer   cevap ver" ferman       gelir.

    O   utanan  kul,   rükûdan (huzur-u       ilâhîde eilmek)    ban    kald-
    rr. Fakat   olgun bir    i yapamam olduundan bu          sefer  yüz üstü
    düer.
    Yine emir   gelir:  "Ban kaldr,       secdeden kalk da yaptklarndan
    haber ver!"
    Tekrar utana utana       ban kaldrr ama yine ylan          gibi  yüzüstü
    düüverir!
    Tanr, tekrar    "Ban kaldr da söyle. Kldan kla bütün yaptkla-
    rn aratrmak istiyorum"          der.

    Artk ayakta durmaya kuvveti kalmadndan, Tanrnn                   heybet-

    li  hitab,  canna   tesir  etmi olduundan,
    O ar yükün altnda, yere oturur. Tanr,             "Söyle bana...

    Sana nimet verdim, nasl ükretttin? Sermaye verdim, hadi, gös-
    terkazandn!" der.
    Kul sana dönüp peygamberlere,            o ululara selâm   verir;

    "Padiahlar, bu kötü kiiye efaat edin...            ayam da balçkta kal-
    d, kilimim de"      der.

    Peygamberler,"Çareye bavuracak gün              geçti.  O, orda yaplacak
    bir eydi, elde âlet      oradayd, orada kald!
    A  bahtsz kii,    git  oradan sen vakitsiz öten        bir horozsun.  Brak
    bizi,  kanmza     bulama!"     der.

    Bunun   üzerine sol tarafa       ba   çevrilir,  hsmndan, akrabasndan
    yardm   ister.  Onlar da "Sus Tanrya kendin cevap
                         !                ver.  Biz  kim
    oluyoruz ki? Bizden       el  çek!" derler.

    Ne bu yandan      bir çare olur,     ne oyandan.   O  biçarenin   can da
    yüz parça   olur!

    Herkesten    umudunu        keser de ellerini açar, duaya balar:        Yâ
    Rabbî, herkesten     ümidim     kesildi.  Evvel de Sensin, âhir de Sen;

    Sen' den   baka   önü, sonu olmayan yok, diye niyaza koyulur.
                                                 BAKARA
                                                     121  Namazdaki bu       ho  iaretleri gör de      bunun eninde sonunda böy-
  leolacan bil!
  Namaz yumurtasndan           civcivi    çkaragör, yerden tane toplayan

  yolsuz   yordamsz     ku  gibi yere     bavurup durma!       176
  Biri:  "Tanrya namazdan daha yakn olan                 bir  ey    var  mdr?"
  diye sordu.     O  :  "Hem namaz           ama namaz yalnz bu
                              vardr;
  suretten ibaret deildir. Bu,            namazn kalbdr. Çünkü bu na-
  mazn ba,       sonu  bellidir ve vardr.      Ba ve sonu olan her ey ise
  kalptr. Tekbîr      namazn ba,          selâm  ise  onun sonudur. Bunun
  gibi  ahadet de yalnz       dilleriyle söyledikleri        ey  deildir.    Onun
  da  ba ve sonu vardr. Sesle, sözle söylenebilir.              Sonu ve    ba olan
  her   ey  suret ve    kalptan     ibaret olur. Onun ruhu benzersiz ve
  sonsuzdur,    ba sonu yoktur.          Bu namaz nebiler bulmulardr ve
  bunu    ortaya  çkaran nebî     :  "Benim Tanr     ile  baz  vakitlerim olur

  ki o  zaman, oraya ne      bir  Tanr tarafndan gönderilmi Peygamber
  ve ne de   Tanrya en yakn bulunan            bir melek   sar. " buyuruyor.
  O  hâldenamazn ruhunun yalnz bu suretinden ibaret olmayp,
  belki istirak, kendinden geçi olduunu bilmi olduk. Çünkü

  bütün suretler darda kalp oraya smazlar. Katksz, srf mânâ
                 177
  olan Cebrail bile oraya smaz.


  Kalb huzuru olmadan        klnan namaz, namaz olmaz               buyruldu-
  u  gibi  namaz da    içtedir.  Fakat sen onu mutlaka ekillere sokar-
  sn.  Görünüte rükû       (eilmek), secde       etmek (kapanmak)         ile  ona
  bir suret  vermek lâzmdr. Bunlar           yaptn zaman ondan nasibi-
  ni alr,   muradna     erersin.


  Onlar namazlarna devam              ederler (Meâric, 23) âyetindeki na-

  maz, ruhun namazdr. Sûreten, eklen                 klnan namaz         geçici-

  dir,  devaml olmaz. Çünkü ruh deniz              âlemidir.    Sonsuzdur      ci-
176 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi       ,
                           çev.Abdülbaki Gölpnarl,   c.III,  stanbul, 1988,
  s.174-177, beyit. 2141-2175.
177 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi     Mâ   Fih, çev.Meliha  Ülker Tarkahya, stanbul, 1985,
  s.19-20.
Ayet  3

122    sim  ise  deniz  kys vesnrl ve ölçülüdür. te bu yüz-
                     karadr;
    den devaml namaz ruhun olabilir. Ruhun da eilmesi, kapan-
    mas   (secde etmesi) vard; fakat        bunlar açkça     ekillerle göster-
                                         178
    mek lâzmdr.      kisi bir   olmadkça fayda      vermezler.    Namazn hakikatini bilen için zahirde de namaz klmak lâzmdr.
    Zahirde namaz klmayan hakikatte de klamaz.

    Namaz; huzur,      huu    {kendi hiçliini hissetme),      murakabe      {ken-

    di kendini hesaba çekme) ve         müahede          kln-
                                   (ahit olma))     ile

    maldr.Yoksa dünyay arkaya            atmadan klnan namaz, namaz
    olmaz. 179


    Bir  zümre sandlar      ki, surette   gönül    holuuna    erenlerin    artk
    namaza    ihtiyaçlar yoktur.     Onlar dediler     ki:  "Maksat hâsl      ol-

    duktan sonra artk ona ermek           için sebep  aramak   yersizdir."   On-
    larn sandklar      gibi   bunu  bir  an  için  doru   farzedelim; onlara

    hakikat tamamiyle yüz göstermi ve onlarda              velilik,  gönül   ho-
    luu, kalp huzuru       ba  göstermi diyelim. Bütün bununla bera-
    ber,   namazn   zahirde terk edilmi       olmas onun    için bir eksiklik-

    tir.  Sana gelen bu kemâl ve olgunluk         hâli  önce  Tanr    resulü Hz.

    Muhammed       (s.a.s.)'e  de gelmiti. Her kim, "Böyle deildir" der-
    se,  onun boynunu     vurur, öldürürler. "Evet     bu gönül     holuu   Hz.
    Peygamber' de de hâsl oldu" diyene sorarm:              "O  hâlde niçin ulu

    Peygambere uymuyorsun?          O   büyük kerem     sahibi, müjdeleyici

    ve korku verici esiz Peygamber'in, o parlak hakikat
                        18 °
                                          nn      izin-

    den niçin yürümüyorsun?"


    Birbirlerini sevenlerin yekdierlerine (bir           bakas)    verdikleri he-

    diyeler, sadece sevgi ve      sayglar deildir. Bu sayg ve alaka,            in-

    sanlar birbirlerine maddî hediyeler vermeye de sevkeder.178 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi      Mâ Fih,  çev.Meliha Ülker Tarkahya, stanbul, 1985,
    s.222.
179  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.621.
180 ems-i Tebrîzî, Makâlât, çev.Mehmet Nuri Gençosman, stanbul, 2006,          s. 86.
                                                 BAKARA
                                                     123   ki gönül arasnda ak bu yoldan              olunca, en     büyük  sevgiliye gö-

   nülden vurgun kulun, Allah'na bir            takm ekle ait hediyeler ver-
   mesinden daha      tabii  ne vardr?      nsann vücûdunu namaza, oru-
   ca, hacca,    zekâta sevkederek ibâdete ekil çizgileri ilemek birer
             181   1
   gönül hediyesidir.


   Malum olsun ki, namaz öyle bir ibâdettir ki,                mürîdler ve   talipler,

   batan sona kadar Hakk'n yolunu onda                    bulurlar,  makamlar
   orada kefolunûr. öyle         ki:   Abdest, mürîdler için tevbe yerin-

   dedir. Bir pîre taalluk ve         onun eteine sarlmak,           isabetle   kble-

   ye yönelmek yerindedir. Nefs mücâhedesi                ile  uramak, namaz-
   daki  kyam    yerindedir.    Daimî     zikir,  namazdaki kraat yerinde-
   dir.  Tevazu rükû yerindedir. Nefsi     tanma ve onun hakknda
   marifet sahibi      olmak sücûd yerindedir. Teehhüd (Namazdaki
   ahadet miktar oturmak           ve "Et-tahiyyât" okumak),         üns yerinde-
   dir.  Selâm, dünyadan tefrid ve ayrlma,             makamlarn kaydndan
   çkma yerindedir. Bundan dolaydr                ki Resûlullah     (s.a.s.),  bütün
   mereplerden kesildii        vakit, hayretin       kemâli mahallinde evke

   talip olur,    merebe    taalluk (alâkal olu,       ballk)      eder ve o   zaman
                                              182
   "Yâ  Bilâl,   ezan ve namazla bizi rahâtlandrr derdi.


   bnü'l-Arabî Kur'ân- Kerîm'in ortaya              koyduu       salâtn  iki  yönü-

   nü dikkate alr      ki,  bu  iki  yön    Tanrnn   ve yaratklarn salandr.

   Bazen bu      iki  yönü önceki slâmî düüncenin kolaylkla ka-
   bul edebilecei ekilde        yorumladn görürken, bazen de on-
   lar kendi teorilerine        bal anlamla snrladn görmekteyiz.
   Bu   nedenle salâtn      anlamn      bnü'l- Arabi'de       iki  ksma  ayraca-

   z. Hakk'n       salât,   Hakk'n kuluna merhameti; kulun              salât ise

   Hakk' müahede         etmesidir.

       Allah'n salât rahmet demektir.
       Hz. Peygamber öyle buyurur: "Gözümün nuru namaz
   (salât)  klnmtr.        Bu,   sevenin gözlerini        aydnlatan    sevilenin181  Kenan  Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.382.
182 Hucviri, Kefu'l-mahcublHakikat       Bilgisi,  stanbul, 1996,  s.  437.
Ayet 3
124   müâhedesidir. "   Bu nedenle Hz. Peygamber namazda           bir  yöne
   yönelmeyi yasaklamtr; çünkü yönelmek,       eytann namazdan
   çalddr.    Böylece kulu sevdiini    müahededen mahrum brakr.

       Âdemolu! Yalan söylememen,      oruçtur; kötülüklerden uzak

   durman, sadakadr; yaratklardan ümit kesmen           salâttr.

   Metinden    unu  çkartabiliriz:   Kulun  salât,  Hakka tam      anla-

   myla   erebilmek  için,  yaratklardan yüz çevirmesidir. Buna göre
   salât,  "bakaya" her çeit yöneliten uzak, kul         ile  Rabbi arasn-
   daki bir iliki veyakavumadan ibarettir. bnü'l-Arabî kendi dü-
   ünce balamnda, Hakk'n ve kulun salâtn her ikisini de yu-
   salli {namaz klar) fiiliyle ilikilendirerek açklamtr. Fiilin öz-

   nesi  namaz klan anlamndaki       musallî'dir. Musallî, birinci an-

   lamndaki    mücellî'nin   kart  olarak  yarta  birinciden sonra ge-

   len,  yani ikinci demektir.    Bu balamda hak       musallîdir, halk

   da musallîdir; fakat farkl     iki  yönden.  Hakk   musallîdir, yani

   Hakk'n   bilinmesi  yaratn bilinmesinden sonradr.         O hâlde söz
   konusu sonralk, bilinmedeki sonralktr. Halk           musallîdir, yani

   mertebesi Rabbinin mertebesinden sonra        gelir.  Buradaki sonra-
   lk mertebe sonraldr.

       Kukusuz   Allah kendisi için    salât  etmemizi emretmi ve
   Onun   da bizim  admza salât ettiini     bildirmitir.    O hâlde salât
   bizden ve ondandr.Bu durumda Hakk musallî olduunda, hiç
   kukusuz Âhir ismiyle musallî olur. Bu durumda kulun varl-
   nn   ardnda  kalr. Burada söz     konusu olan Hakk, kulun kendi
   fikri  düüncesiyle veya (bakasn)      taklit etmesiyle     kalbinde ya-

   ratt Hakk'n     kendisidir.  O ilâh- mûtekaddr. Çünkü musallî,
   yarta   birincinin  ardndan   gelen demektir. Allah öyle buyurur:

   "Herkes salâtn ve tespihini bilmitir". Yani Rabbine ibâdet edi-

   te  sonradan gelen kendi mertebesini bilmitir.

       Allah  salât eder.  Böylece kendisini zikirde kulun zikrinden
   sonra gelme özelliiyle nitelemitir.

       Hakk  kullar üzerinde kendi rubûbiyetinden         (terbiye eden)

   sonra gelmeyi vâcib      klmtr. Bu   nedenle kulu, kendisini geri-
                                          BAKARA
                                                125  de kalan anlamndaki musallî diye isimlendirebilmek               için,    na-

  maz   farz  klmtr.     Kul Rabbinin mertebesinden sonra gelen-
  dir.  Ayrca Hakk,      salât kendisine nispet etmitir.     Bunun      nede-

  ni hakikatin     unu gerektirmi olmasndandr: Hakka dair mey-
                                                183
  dana gelmi      bilgi,  mahlûka   dair  yaratlm   bilgiden sonradr.  Hz. Peygamber, kendisinden aktarlan sahih (doru,             geçerli) bir

  hadîste öyle     buyurmutur: "Kulun       ilk  baklacak  ibâdeti    namaz-
  dr. Allah öyle der:       Kulumun namazna baknz, onu tam               m
  yapm yoksa eksik        mi brakmtr. Namaz tam ise, onun adna
  tam olarak yazlr. Namazdan      ey eksik ise, Allah öyle bu-
                         bir

  yurur:    Baknz kulumun nafile namaz var mdr? Nafile namaz
  var  ise,  öyle  der:  Kulumun    farz  namazndan eksii    nafile    nama-
  zndan tamamlaynz. Sonra          ameller bu tarzda ele alnr."

  badetlerin nitelikleri hakkndaki bir           baka  sahih hadîste       ise

  Hz.Peygamber'in öyle söyledii bildirilmitir: "Namaz nurdur,
  sadaka burhandr, sabr (oruç ve hac) aydnlktr, Kur'ân lehin-
  de veya aleyhinde       delildir.  Sabahlayan herkes nefsini satn alr;
  ya onu azat eder ya da köleletirir." Böylece nuru namaza, bur-
  han   sadakaya -ki kasdedilen zekâttr-,         aydnl   oruç ve hacca
             184
  izafe etmitir.  Allah, namaz klan kiinin kendisine yakardn bildirmitir.
  Namaz nurdur. Dolaysyla kul Allah'a baka bir isimden deil,
  en-Nûr isminden yakarr. Nûr bütün karanlklar uzaklatrd
  gibi namaz da, bütün meguliyetleri keser. Dier ameller ise böy-

  le deildir. Çünkü onlar namaz gibi kendilerinin dndaki her

  eyi brakmay içermez. Bu nedenle namaz nûr olmutur. Allah,
  kulu kendisine en-Nûr isminden yakardnda, onunla babaa
  kalp yakarnda Hakk' müahede etmesiyle de bütün varlkla-
  rn silineceiyle müjdelemitir. 185

183 Suad El-Hakîm, bnü'l-Arabî Sözlüü, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2005,      s.  544-546.
184 bnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,   c.II,  s.  285.
185 bnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,   c.II,  s.  286.
Ayet  3

126    Namazda Rabbime balanrm, "Namaz gözümün nurudur"'srr
    zuhur eder, bu, benim huyumdur. Can pencerem zevk ve evkle
    açktr.   Tanrnn      lutfu oraya     vastasz   gelir.  Tanrnn     lutfu, rah-

    meti,  nuru madenimden, hakikatimden              gelir,  penceremden         evi-

    me  girer.  Penceresi     olmayan ev cehennemdir. Ey kul dînin asl
                 186
    pencere   açmtr.

    Peygamber, "rükû ve secde varlk halkasn Tanr kapsna vur-
    maktr," dedi.
    Kim o kapnn halkasn döverse elbette ona devlet ba gösterir.                      18
    Adam,   bir  rükû (Huzur-u       ilâhîde eilmek), yahut       sücûd     (secde-

    ye varmak)    etti  mi onun rükû ve sücûdu, öbür âlemde ba, bah-
          188
    çe olur.


    Bir  ksm     insanlar selâm vererek        namazdan     çkarlar. Bir      ksm
    ise  selâm vererek 'dâimi salata dâhil          olurlar.  Bu daimî    salât için-

    de bulunanlara, Musa'ya          olduu    gibi  münâcâat    (Allah a yalvar-

    ma)  aac    bir  ateten fanus olur ki bu atee yaklanca: Sen be-
    nim Rabbimsin, demek mânâs zuhur               eder ve   aaçtan     da:   Mu-
    kaddes vadidesin, dünya ve âhiret pabuçlarn çkar, nidasn du-
          189
    yar olur.


    Namaz klp namaznn            kendisinden     baka   her eyi uzaklatra-

    mad kul (gerçekte) namaz klmad                 gibi  namaz da onun         için
              190
    nûr deildir.


    Asl o Tanr mülk ve          saltanat sahibindir. Kendisine       ba eene bu
    topraktan yaratlan dünya öyle dursun, yüzlerce mülk, yüzlerce
    saltanat ihsan eder.


186 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi        ,  çev.Abdülbaki Gölpnarl,  c.III,  stanbul, 1988,
    s.195, beyit.  2401-2404  .
187 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî        ,  çev.Abdülbaki Gölpnarl,  c.III,  stanbul, 1988,
    s.168, beyit.  2048-2049.
188 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî        ,  çev.Abdülbaki Gölpnarl,  c.III,  stanbul, 1988,
    s.282, beyit. 3457.
189  Kenan  Rifâî, Sohbetler,    stanbul, 2000, s.405.
190 bnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,          c.II,  s.  286.
                                                  BAKARA
                                                      127   Fakat   Tanr tapsnda         bir secde,  sana  iki  yüz devlet ve       saltanat-

   tan daha    ho  gelir.

   Ben ne mal      isterim,   ne mülk... ne devlet isterim, ne             saltanat...

   bana o secde devletini ihsan           et, yeter!  diye    alayp szlanmaya
           191
   balarsn.


   Namaz    seni günahtan, suç ilemekten, kötülükten,                   noksan ve
   kusurlardan ve isyandan korur, temizler.              te senin       bunlar yap-
   mam     olman ve bunlardan temizlenmi bulunman                      ameldir.

   Eer   kendini bunlardan         kurtarmamsan, namaz             klmam    sa-

   ylrsn. Bunun       için  Peygamber O'na selâm olsun namaz               klm
   olan bir kimseye:"Namaz klmadn, kalk namaz kl" diye bu-
   yurdu. Bunun üzerine o adam kalkp namaz kld. Tekrar: "Kalk
   namaz kl, namaz klmadn" buyurdu. O adam yine kalkt ve
   namaz kld. Peygamber bu defa da: "namaz klmadn" dedi ve
   sonunda: "Kalb huzuru olmadan, namaz klmak doru deil-
   dir"  buyurdu.

   O   hâlde ortaya    koymu      olduklar bu rükû, sücûd ve            kyam   ye-

   rine getirmekle, gerçek         amel  yaplm     olmaz. Yani dinde ortaya
   konulan bu      dla    ilgili  hareketleri   yapmakla amel yerine          getiril-

   mi olamaz.
   Hakîkî amel,       içi  deitirmektir. Nitekim insan tohumu, ana
   rahminde ekilden         sekile girer.   Alaka (kan phts) ve mudga            (bir

   çinem    et) olur.  Nihayet insan eklini        alr, canlanr,       dünyaya ge-
   lir,  büyür ve   bir insan olur.


   te   bu  türlü  deimek,       aa derecelerden yukar derecelere çk-
   mak, ameldir. Peygamber Hazretleri              (s. a. s.):   iki  günü    bir olan
                              192
   kimse aldanmstr" buyurmutur.


   Allah'n rahmeti onun üzerine olsun, bir defasnda Bâyezîd
   Bestâmî'ye bir      adam   gelmiti. Bir ara bu kii, Bestâmî'nin huzu-


191  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi       ,
                            çev.Abdülbaki Gölpnarl,     c.III,  stanbul, 1988,
   s.54-55, beyit.  664-666.
192 Sultan Veled, Maârif,    çev.Meliha Anbarcolu, Konya, 2002,        s.  4-5.
Ayet 3
128   runda dururken saa        sola  baknmaya balad. Onun              böyle   saa
   sola   bakndn gören Bâyezîd kendisine sordu:
   -Ne   var?

   Adam    dedi;

   -Namaz klacak temiz        bir yer  aryorum!
   Onun bu     sözü üzerine, Bestâmî de kendisine              unlar   söyledi:
                                           193
   -Kalbini temizle de     namaz    dilediin yerde kl!


   Ben, Rabbime sordum:
   -Ey Rabbim! Hangi namaz sana daha çok yakndr?
   Rabbim buyurdu:
   -u namaz     ki,  içinde  Benden bakas bulunmaz ve namaz klan
   da,   kld o namazdan gâib bulunur.            194
   Gavs Âzam      diyor  ki:

   -Rabbimden Mîrâc hakknda sordum. Rabbim buyurdu                       ki:

   -Mîrâc, Benden      baka  her  eyden syrlp        yükselmektir. Böyle bir

   miracn kemâli yükselme ve huzurda saa-sola                  iltifat  etmemekdir.

   Ve sonra Rabbim öyle devam          etti:

   -Ey   Gavs Âzam! Benim katmda mirac olmayan kimsenin                       na-

   maz namaz      saylmaz.    Namazdan mahrum              olan kimse,  Benim
                              195
   yanmda mîrâcdan       da mahrumdur.


   u namaz, bütün gün kyamda,            rükûda, secdede durman için
   konmamtr.        Maksat, namazda sende beliren hâlin, dâima sen-
   de olmasdr. Uykuda, uyanklkta, bir          ey yazarken, bir ey
   okurken, hâsl bütün hâllerde          Tanry antan ayrlmamalsn
   ki   "Onlar namazlarn daimî klarlar" srrna                 eresin,  buna  eren-
             196
   lere  kanlasn.


193  Ahmed   Kayhan, Abdülkâdir-i Geylânî, Ankara, 1998,      s.101.

194  Ahmed   Kayhan, Abdülkâdir-i Geylânî, Ankara, 1998,      s.  18.

195  Ahmed   Kayhan, Abdülkâdir-i Geylânî, Ankara, 1998,      s. 20.


196 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi     Mâ Fih,  çev.Meliha Ülker Tarkahya, stanbul, 1985,
   s.  267-268.
                                             BAKARA
                                               129   "Bende  ey yok lütuf ve inayet sendendir Allah'm" diyeni
         bir

   Cenâb- Hakk mahrum brakmaz ve o kimse be vakit namaz-
                             197
   dan baka dâimi       salâtta demektir.   nsân- kâmilin      ak    ile  dolu olan âklar, sade     be  vakitte deil,
                       198
   daimî  salât içindedirler.   Salâtn birkaç    mânâs    vardr:
   Birincisi:  Duâ   demektir. Tevbe sûresi 103. âyette bu mânâyadr.

   "Sen onlar için duâ et" demektir.
   ikincisi:  Senadr. Ahzâb       sûresi 56. âyet   bu mânâyadr. "Muhak-
   kak  ki Allah ve melekleri      Peygamber   (s.a.s)a salât,  yani sena etmek-
   tedir" demektir.

   Üçüncüsü: Kraatdir. srâ         sûresi 110. âyetde    bu mânâyadr. "Na-
   mazda Kraatini fazla açktan yapma!" demektir.
   Dördüncüsü: Rahmettir. Bakara sûresi           157.  âyetde bu mânâyadr.
   "Onlara Rablerinden rahmetler vardr." demektir.

   ibadet olarak, kendine mahsus hareket ve zikirlerle yaplan amel-

   dir.  Kyamnda     kraat,     kuûdunda sena ve duâ ve      failine  rahmet
   vardr.   Bu  âyet-i celîlede salât,    be   vakit  namaz   içine alan ism-i

   cinstir.  Namaz      ikâme demek, âdâb ve erkânna          riâyet ederek

   dosdoru klmak        ve  ömrünün sonuna kadar klmaya devam           et-

   mektir.

   Rivayet olunur     ki,  büyük zâhidlerden Hâtem-i Esamm rahime-
   tullah  Asm bin Yûsuf'u ziyarete gitti. Asm ona:
   -Ey Hâtem!     Namaz     güzel klar    msn?   diye suâl   etti.  Hâtem
   "evet" dedikde    Asm nasl kldn sordu.            Hâtem  dedi  ki:

   -Namaz   vakti  yaklat      zaman, abdest azalarm tamamnca y-
   kayarak güzel bir abdest alrm. Sonra             gelir  namaz  klacam
   yerde dururum.     Her   bir  uzvum  karar ve sükûnet bulur. Kabe'yi
   iki  kam   arasnda,     makam    sadrmda, Allah' üzerimde kabul


197  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.218.
198  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.188.
Ayet  3

130    ederim.   O kalbimde ne varsa bilmektedir.         Sonra ayaklarm srat
    üzerinde, cennet     samda, cehennem solumda, ölüm melei de
    arkamda    farz  ederim ve bu namazma sanki son namazmm
    gibi niyet ederim.     Sonra ihsan üzere, yani Allah' görürcesine
    bir tekbîr   alrm. Kraatimi (okuma)         tefekkürle  yaparm, rükûyu
    tevâzuyla,   sücûdu   (secde   etmek) tazarrû (yalvarma,     yakar)  ile  ya-

    parm. Bunlar tam       yapm olarak otururum.        Recâ (ümit)  üzeri-

    ne teehhüd (namazda oturma) ederim, sünnet üzere selâm              veri-

    rim, sonra da     namazm     ihlâsla teslim ederim.    Sonra havf  (kor-

    ku) ve recâ (ümit) arasnda       yaarm, namaz      böyle  klmaa sabr-
    la  devam ederim.

    Bunlar dikkatle dinleyen        Asm dedi ki:
    -Ey Hâtem! Sen her      namaz    böyle  mi klarsn? Hâtem:
    -Evet, otuz seneden beri böyle       klarm.
    Bu cevab   Asm alad ve dedi ki:
           üzere

    -Ben imdiye kadar hiçbir namazm böyle klmadm.
    Mukâtil de öyle demitir: Nebî          (a. s.),  Mekke'de iken sabah    ak-

    am   iki rekât   namaz klard. Mîrâc        hâdisesi  vuku bulunca be
    vakit namazla emrolundu. Mîrâc, vakitlerin en ereflisi, hâllerin

    en  faziletlisi  ve  münâcâtn en     azîzi   bulunduundan, namaz bu
    gecede farz    klnmtr. Namaz,           îmândan sonra   taatlerin  en
    faziletlisi,  kulluk vazifelerinin de en güzelidir.
    Binaenaleyh ibâdetlerin en       faziletlisi,  vakitlerin en deerlisinde farz

    klnd.    Mîrâc, kulun Rabbine      kavumas ve ona yaklamasdr.

   Âyet-i celîledeki lafz (söz) cemi' (bütün, hepsi) sigasyla (kip, fiil

    çekim  sekli)    namazn cemaatle edasna iaret vardr.
             olmakla
    Hadîs-i erifte beyân olunduu veçhile cemaatle klnan namaz,

    yalnz bana klnan namazdan yirmibe yahud yirmiyedi dere-
    ce  daha  efdaldir.

    Nebiy-yi    Ekrem  (s. a. s.)  Mîrâc gecesinde semâvâtn melekûtunu
    ve sâkinlerinin ibâdetlerini        müahede     ettii esnada, onlarn
    hâllerine   gbta edip Allah'tan bunlar ümmeti          için talebetti. Al-
                                          BAKARA
                                             131lah da  bütün meleklerin     ibâdetlerini   be vakit namazda cem edip
Onun ümmetine verdi. Çünkü onlardan             kimisi   kyamda, kimi-
si  rükû'da, kimisi secdede, kimisi     hamd etmekte, kimisi tesbîh
etmekte    idiler.  Allah Teâlâ,  bu ümmete de be vakit namazlar-
n  dosdoru kldklar       takdirde bu melaikenin ecirlerini (kar-

lk) vereceini vaad etmitir.

Be vakit namaz, bizden evvelki ümmetlerde parça parça mevcûd
idi.  Allah Teâlâ bunlar son nebisine ve ümmetine             cem   etti, zîrâ

dünyevî ve uhrevî fezâilin      (faziletler)  cümlesini peygamberimiz-

de toplamtr.      Ümmeti    de dier ümmetler arasnda          ayn  du-
rumdadr.

Sabah namazn ilk klan Âdem, öle namazn ilk klan brahim,
ikindi namazn ilk klan Yûnus, akam namazn ilk klan Isa,

yats namazn ilk klan Mûsâ peygamberdir.
Bu meyanda denilmitir ki: Be vakit namaz ilk klan Âdem
(a.s.)'dr.   Sonra bunlar peygamberler arasnda            dalmtr.     Vitr

namazn     ilk  klan  Resûl-i  Ekrem   (s.a.s.)   efendimizdir.     Bu hu-
susda:  "Rabbim bana      bir  namaz  da ziyâde      ile  vermitir" buyur-
mulardr.

Namazn     bidayeti (balangç) ikâmedir, nihayeti idâmedir.

Namazn     ikâmesi, her bir    namaz  kendi vaktinde rükû, sücûd ve
hududunu zahiren ve bâtnen muhafaza ederek klmaktr,
idâmesi    ise,  devâm- murakabe     (iç  âlemine dalma)      ile  namaz-
da gizlenen eltâf- rubûbiyete (rabln lütuflar) nail olmak                için

tahsîs-i  nazar eylemektir.
Hadîs-i erîfde:      "yaadnz     günlerde Allah'n nice nefehât
(esintiler,  kokular) vardr.    Gözünüzü açn      ve  onu yakalamaa      ça-

ln!" buyurulmutur.
Namazn     bir ekli, bir   de ruhu vardr    ki,  her bir   artn    ve rük-
nünü   yerine getirmekle    ruhuna  erilir.

Meselâ   namazn artlarndan        birisi abdesttir.      Abdestin her bir
farznda, sünnetinde, edebinde        namazn dosdoru klnmasna
insan hazrlayan      bir  sr ve iaret vardr.
Ayet 3
132   Meselâ   elleri  ykamak, onlar dünyann levsiyyâtndan             (kirli

   ve pis eyler) ve nefsi mâsiyetlerden (isyan,        günah) temizleme-
   e,  kalbi  hayvan    ve eytanî sfatlardan tasfiye    etmee   iarettir.

   lk vahiyden     sonra evine gelerek bürünüp sarnan peygambere:
   "Elbiseni temizler (Müddessir, 4)         buyurulmutur. Ki bu "Kal-
   bini temiz tut" diye de tabir edilmitir.          Yüzü ykamak, him-
   met yüzünü, dünya muhabbetinin necasetinden             (pislik)  yka-
   yp temizlemee     iarettir.   Çünkü dünya muhabbeti      her bir gü-

   nahn badr.
   Namazn    artlarndan      biri  Kbleye   yönelmektir. Bundaki sr

   Hakk   Teâlâ'y arzu etmekten       baka   her  eyden yüz çevirmek
   ve kurbiyyet (yaknlk) ve münâcât (duâ, yalvarma) arzusuyla
   Hazret-i rubûbiyyete teveccüh etmektir.

   Elleri  kaldrman, himmet       ellerini  dünya ve ahretten çekmektir.

   Namazdaki    tekbîr:  Kulun kalbine     isteme, sevgi,  azamet ve   izzet

   bakmndan Hakk,        her  eyden daha büyük     diyerek onu yücelt-

   mektir.

   Namazda iftitah tekbîrinin (namaza baslarken alnan tekbîr) he-
   men niyeti izlemesi, Allah'tan bir ey isterken niyetin samîmi
   oluunun, hakk tekbîr "Allahu ekber" demek ve tazim (ululama,
   sayg gösterme)    ile  gösterilmesi gerektiine iarettir. Zîrâ Allah'

   deil de   bakasn    taleb eden,   O   matlûbu tekbîr ve tazim etmi
   olur.  Allahu ekber diyerek, Allah' büyüklemeden namaz sureta
   caiz  olmad gibi hakikatte de caiz deildir.
   Sa elini sol elinin     üzerine koyarak ikisini beraber     gösüne    koy-

   makta da yaratc huzurunda, kulluun eklini             ifadeye ve kalbi

   mâsivânn muhabbetinden korumaya iaret vardr.

   Namazda kraâta "yöneldim"          diye  balanmasnda, Hakk'tan
   bakasn    taleb  etme irkinden uzak olarak, hakka yönelie
   iaret vardr. Fatihann kraati vacib           oluu  ve Fâtihasz na-
   mazn   caiz  olmaynda      öyle bir hakikate iaret     vardr   ki,  bu
   hakikat kulu,    hamd   ü sena, Rabb'ül-âlemine     ükür ve   hidâyet
                                              BAKARA
                                                133   talebiyle,  rabbani lutuflarn güzel kokularna hedef klar.
   Sözü edilen hidâyet öyle      ilâhî cezbelerdir ki, her biri ins           ü
   ameline (nsan ve ameline) denktir ve Allah            ile    kul arasnda

   ikiye  ayrlm   olan   namaz  ile  kulu Allah'a yaklatrr.           Kyam,
   rükû ve sucûd    (secde),  kulun âlem-i ervaha ve gayb yurduna
   dönüüne   iarettir.

   Secdeden sonra teehhüde (namazda oturma) enâniyet                  (benlik)

   perdelerinden kurtulmaya iaret       olduu     gibi rabbânî cezbelerle

   hakkn   cemâlini görmeye vâsl olma iareti de vardr. Sonra                te-

   hiyyatta ("Et-tehiyâtü" duas) kullarn, meliklerin huzuruna var-
   ndaki ekillerini gözetler. Saa, sola selâm verite iki dâre selâm
   vermeye iaret bulunduu gibi, sadan cennet nimetlerine, sol-
   dan da  lezzet ve ehvetlere davet    eden her cahil davetçiye selâma
   iaret vardr.

   Böyle bir kul, icabet ve münâcât       makamlar      içerisinde bulun-

   duu   hâlde keramet denizlerine     dalm,     ilâhî cezbelerin      bay-
   la  baldr. Nitekim Cenâb- Allah öyle buyuruyor: "Rahman                  ve

   Rahim   olan Allah'n kullar yeryüzünde tevazu ve vakar             ile yürür-

   ler.  Cahiller, kendilerine laf atp    satatklar zaman aldrmadan:
   "selâmetle" deyip geçerler. " (Furkân, 63)

   ekilciler  namaz edadan selâmla çkarlar. Hakikat ehli ise
   selâmla  namaz devam ettirmeye girerler. Nitekim Allah Teâlâ
   "Onlar namazlarna devam ederler" (Meâric, 23) buyurmaktadr.
   Namaz klan    bir   kavmi namazlar korur. Cenâb- Allah öyle
   buyuruyor: "Ey   Muhammed, sana vahyolunan kitab oku. Nama-
   z dosdoru kl.    üphesiz namaz insan fuhu ve kötü eylerden al-
   koyar" (Ankebût, 45)

   Namaz klan o müminler,       gayba îmân ederler ve kendilerine           ver-

   diklerimizden infâk ederler. Hadîs-i kudsî'de:
   "Salih  kullarm  için, hiçbir  gözün görmedii, hiçbir          kulan   duy-

   mad    ve hiçbir beerin   aklna gelmeyen nimetler hazrladm"
             199
   buyurmaktadr.

199  Ramazanolu Mahmud Sami, Bakara sûresi   Tefsiri,  stanbul, 1985,  s.  21-29.
Ayet 3
134   Sabah  namaz    iki rekâttr; cisimle        cana   iarettir.  Öle namaz
   döret rekâttr; dört tabiat kuvvetine iarettir, ikindi             namaz    dört

   rekâttr dört unsura iarettir. Yats         namaz      dört rekâttr; cemâd,

   nebat,  hayvan ve insana      iarettir. Yahut, nutfe, aleka,         mudga   ve

   insana iarettir.

   Namazn    vasflar hesaba gelmez derecede büyüktür. Fakat                 ak
   çemesinden abdest alp dört            tekbîri    bir   etmeyince canann
                         200
   cemâline yüz döndürülemez.


   Hasat  zaman    güzel ahlâk zahiresini toplayabilmek             için,  insan

   vücud toprana rzâ tohumunu ekecek                olursa, evvela nefsinin

   fena ve çürük    mallarn gözden çkaracaktr. Çünkü                o, nefsa-

   ni  duygu ve arzular vermekte cömert davranmay ve kendi                   is-

   teklerini Sahib'in arzusu ve        emri   uruna      harcetmeyi secdenin
                          zo
   hakikatinden    örenmi     oluyor.
                          2(
        Sradan insanlarn        hidâyeti teslim     ile  islâm'da,

        Seçkin insanlarn hidâyeti         îmân   ve ihsanla olur.

        Daha   seçkin insanlarn hidâyeti ise her           eyin olduu gibi
        görülebilmesi, engellerin       almas     ile  gerçekleir,

        îmân, eriat dilinde kalp        ile  inanmak, dil     ile  söylemek ve

        azalar   ile  gereini yapmaktr.
        Her îmân     islâm'dr.   Ama her islâm       îmân  deildir.

        Salât; 1-duâ; 2- övgü;         3-okuma; 4- rahmet mânâlarn
        içerir.

        eriat dilinde     salât  namazdr. Çünkü bu dört mânâ da
        namazda vardr.
        Namaz    kabul etmeyenler; Ebû Cehil gibidir.
        Namaz      kabul edip klmayanlar; kitap          ehli olup  mânây
        anlamamlardr.
        Namaz klmay        isteyip tembellikten,        üenmekten klma-
        yanlar; gaflette olanlardr.

200 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.441.
201  Mekûre  Sargut, Gönülden Gönüle, stanbul, 1994,     s.  125-126.
                                  BAKARA
                                     135Namaz   kabul edip klanlar hakîkî Müslümanlardr.

îmân  kalple;  namaz    bedenle; infâk malla olur.     Bunlarn
toplam  ibâdeti oluturur.

Bedenin zekât, namaz,        maln       âktr.
                       zekât, inf

Hz. Aye'nin      infâk Allah indinde en        makbul olan
infâklardan biridir     ki,  kendi mezar yerini   bile  Hz. Ömer'e

vermitir.

Gaflette olan kiinin iaretleri: Allah'a         îmân eder ama
ibâdet etmez.   Rzk verenin Allah olduunu         bilir  ama ya-
rnki  rzk  için endielenir.      Dünyann   geçiciliini bildii

hâlde hiç geçmeyecekmi gibi dünyaya saplanr. Vârislerinin

ona  düman olacan        bildii hâlde   mal toplar.
Nefse, dünyaya,      eytana  kar   zafer elde edersen kurtulur-

sun.

'Rzktan paylarlar' âyeti kendi          mânâmz koruyup kalan
her eyimizi paylaabilmektir.

Namaz ile gayb îmân  'a      edilir,

îttikâ; bilinçteki    k; nefse verilen görevdir.
Namaz   ve infâk zevk hâline getirmek gerekir.


Namazdaki ekillerin        esrar:

Kyam
Furkân  olarak,   yani fark hâlinde Kur      ânn  idrâki için ve

Allah önünde kulluumuzu isbat için ayakta dururuz.             Bu
           "
hâlde "ben" ve      kul" olarak Allah'n önüne çkarz.

Rükû
çimiz  ve  dmz arasndaki berzah âleminin             tecellîsini

idrâk ederiz. Ve ancak bu       makamda hamd edebiliriz.
Rükûdan    sonra  dorulma
Rükû 'da duyduumuz huzur ile sarslarak          bamz kald-
rrz. Ve    "Hamd Allah'a     aittir. "  (Rabbena ve leke'l-hamd)
nidasyla secdeye kapanrz.
Ayet 3
136       Secde

       Vehimlerin tahakkümünden         (hükmü altnda olmak) kur-
       tulunan makamdr. Rabbin         tecellîsinin  en  iyi  hissedildii

       makamdr.
       1. secde;  gayba îmândr.
       2. secde;  Allah'n nurunu görüp secde etmektir.
       Secdede eytan kahrolduundan eytandan o an kurtul-

       mu olursun.    Secdeye varana eytan      ahadet edecek demek-
       tir.  Secdeden kalktaki gizli     mânâ   budur. Gaffar, Rahim,

       Hâdî, Rezzâk, Cebbar, Afüv isimleri gerçekleir.

       Secdeden sonra oturma

       Secdenin zevkini idrâk için otururuz ve 'Et-tehiyâtü oku-         '
       ruz.   Bu makam,     Allah ', Peygamberini, onlar arasndaki

       birlii idrâk ve     îmân makamdr.
       Saa sola selâm
       Saa ve sola yani eyaya       ve hakikatine selâm veririz.

       Nefis bizim kimlik     kartmzdr.
       Nefsin  his,  cehalet ve  gururundan     çamzn en      büyük  so-

       runlarndan     stres  oluur.   Çünkü bu üç durum,       korku, gü-

       vensizlik ve ihtiras oluturur.

       Allah beni koruyor dersek korkular gider, ihtiras kaybo-

       lur.

       Bunlar namazda gerçekleir. Çünkü namazda                Muham-
       med srr     olan huzur, zevk    almann    gerçek ekli vardr.

       Bundan    sonra   arnma srr balar      ki  bu da Mustafa sr-
       rdr.
       Akl, kyaslar     sistemidir.   Zdd  ile  ayns  ile  mukayese   ile

       anlar. Allah    bu  sistemle  anlalmaz. Çünkü      ei, benzeri ol-

       madndan      mukayese   ile  idrâk edilemez.

       Akl-   küll;  kazadr   (fikir.)

                                       202
       Nefs-i küll; kaderdir (fikrin hâle dönümesi).


202 Derleyenin Notu.
                                           BAKARA
                                             137  SMAL HAKKI BURSEVÎ'NN ECVBE- HAKKIYYE'S                       »CT203
  Bu risale, Hz. eyh Abdurrahmân efendinin (Allah srrn takdis
  etsin) sorularna, eyh Abdulhak smail Hakknn (günahlar

  mafur     olsun) cevaplardr.

  (Heft suâlim var sana ey ârif-i esrâr-        Hak)
  Ey hakkn srlarn          bilen,  sana yedi suâlim var.

  -    Yedi  says
  Aslnda     nihayetsiz olmakla beraber, sorular yedi olarak ksal-

  tld. Bu da arzn deil, yedi          göün  melekûtuna    iarettir. Gerçi

  keif sahibi      arif,  her ikisinin melekûtuna muttali saylr.        Çün-
  kü böyle    bir  ttla   (bilgi,  haberli olma)  olmakszn    vel söz  konu-

  su olmaz.    u   âyet-i  kerîme buna iarettir: "brahim'e göklerin ve
  yerin melekûtunu         (hükümranln)     öylece gösteririz." (En'âm,

  75).    Buradaki "gösteririz" den maksat, her       iki  melekûtun srla-
  rna ve    hakikatlerine muttali' (haberli) klarz, demektir.          Ayrca
  Allah,    u âyetinde, insanî ruhu ve baka eyleri "melekût" ola-
  rak ifâde etmitir: "Herseyin melekûtu elinde olan Allah münez-
  zehtir." (Yâ-Sîn, 83).      Burada melekût, ruh demektir. Çünkü         ce-

    sede göre ruh,    mülke göre melekût mertebesindedir. Bunlardan
    biri,  duyularla hissedilir, gösterilebilir; ikincisi       ise,  ancak teba-
    iyyet (tâbi olma)      ile gösterilebilir.  Çünkü   birincisine     lâzmn
    melzûma (lüzumlu)       taalluku (münasebet,    ilgili  olma) gibi  ba-
    ldr. Bütün kevnî (yaratlanlarla        ilgili)  hakikatler, suretleri    ile


    birlikte  bu hâl   üzeredir.

    Ad geçen ksaltmay esmâ-y seb'ann           (yedi isim)  srrn açklay-
    c  olarak ele almak da     mümkündür. Hakk      tarikat   erbab arasn-
    da bunlar,   esmann anas       ve asllar olarak kabul     edilir.  Burada
                204
    onlar saymaya gerek yok.


203 smail Hakk Bursevî, Ecvibe-i Hakkyye, çev.Mehmet Demirci, Tasavvuf lmî Aratr-
  ma Ve Tasavvuf Dergisi, Ankara, 2003, Say 10, s.9-43. (204-279 nolu dipnotlar ara-
  snda araya farkl alntlar da girmekle beraber bu yaz yer almaktadr.)
204 Esmâ-i seb'a: a) Lâilâhe illallah, b) Allah, c)Hû, d) Hak, e) Hay, f) Kayyum, g)
    Kahhâr.
Ayet 3
138   Yedi says,    ayn zamanda        ilâhî  hakikatin sureti olan yedi sfata
   da  iarettir.   Nitekim Hz.      Muhammed        (a. s.)  buyurur: "üphesiz
                                      205
   Allah Adem'i kendi sureti üzere yaratmtr \
   Yedi rakam, saylarn analarndan olunca marifet ehli onu açklar-
   ken bu durumu göz önünde bulunduracaktr. Zîrâ mükâefe maka-
   m hikmetli davranmay        gerektirir.     Muvaffak klacak olan Allah'tr.

   "Peygamber, rükû ve secde, varlk halkasn,                 Tanr kapsna vur-
   maktr"   der.

   Melekût;     Ruh   demektir.    Çünkü      cesede göre ruh mülke göre
   melekût demektir. Yani dünya âleminden (mülk âlemi) önceki
   âlem,   mânâ âlemiydi. Bizim ruhumuz vücûdumuza hâkim                    oldu-

   u anda bizde melekût âlemi hâsl               oluyor.  Onun    için  kâmil  in-

   sanlar hep    mânâ âleminde yaarlar. Onlarn ruhlar vücud mem-
   leketlerinin sultan       olmutur.

   7 isim 7 sfatla desteklenmitir:
   l.Lâ ilahe illallah (Nefs-i Emmâre):             Bundan geçebilmek       için bi-

   zim hiçliimizi ve ancak           tecellî  edenin Allah     olduunu ilmen
   bilmek   gerekir.

   2.Allah (Nefs-i Levvâme):           Bundan geçebilmek         için tevhide er-

   mek  gerektir, ikilikten, "ben"i         görmekten geçmek lâzmdr.
   3.  Hû  (Mülhime): Kendi hiçliimizi görmek              için tenzih ediyoruz.

   4.Hakk   (Nefs-i   Mutmainne): Kendimizdeki Allah'n hakikatini,
   isim ve sfatlarn idrâk ederiz.            (Güne)
   5.Hayy   (Nefs-i Râdiye): idrâkin            zuhur bulduu      dirili, ve her

   olandan raz olma        makam.
   6.Kayyûm     (Nefs-i Merdiyye):      Artk "Gören      gözün, iiten    kulan
   ben olurum" hadîsi gerçekleir. Kii Hakk'la               söyler,  Hakk'la   iitir.

   ZKahhâr     (Nefs-i Safiye): Beka. (Ay)         Sfatlar:    1.  Hayy   2.   Alîm    3.  Mürîd   4.  Kadir  5.  Semi
                              206
         6.  Basîr   7.  Mütekellim
205 Müslim,   Birr, 32;  Buhârî, Enbiyâ,  1.

206 Derleyenin Notu.
                                                     BAKARA
                                                         139  Birinci soru:

  Cumada      ön, tydda sonra hutbe          okunmak    nedir?

  Hutbenin cuma namazndan önce, bayram namaznda                                ise

  sonra    okunmasnn hikmeti nedir?

  CEVAP:
  Bil ki, asl olan,         bayram ve cuma hutbelerinin her              ikisinin de na-

  mazdan sonra         îrâd (söyleme, dile getirme) edilmesidir.               Baz  anla-

  yl kimseler de buna iaret eder. Ancak, Cuma sûresinde zikri
  geçen    dalma hâdisesi vuku bulduunda Cuma namaznn hut-
  besi   öne  alnd 207 bayram  ,
                             hutbesi  ise  asl üzere kald.

  O   gün ashâb        (r.a.),    üzerlerine borç     olan yerine        getirdiklerini

  zannetmilerdi           ki,   bu da hutbeden önce klnan             Cumann     far-


  z   idi.   Olay üzerine, bundan sonra,             dalp     gitmeyerek      namaz
  beklemeleri      için,      hutbenin namazdan önceye            alnmas deiik-
  lii yapld.           Bayram       ve   Cuma    hutbelerinin her ikisinin de           namaz-
           dan sonra gerçeklemesi          gerekir.   Cuma namaznn hutbe-
           sinin önce        okunmasnn     sebebi,   Cuma dan sonra insanla-
           rn dalmasdr.,208207 Vakt-i saadette    bir  ktlk esnasnda am'dan       bir kervan  gelmi,    durum   davul çalnarak

  ilan edilmiti.    O   srada cemaat mescidde Peygamberimiz         ise  minberde bulunuyordu.
  Günlerden    Cuma    idi  ve  Cuma namaz klnyordu.      Davul  sesini iitenler,    dar  frla-

  d,    içeride sadece 12     kii kald. Bu olay üzerine     Cuma  sûresinin 11. âyeti nazil oldu:

  "Ey Muhammed, onlar bir kazanç veya elence gördüklerinde seni ayakta brakarak oraya
  yönelirler. De ki: Allah katnda olan, elenceden de kazançtan da hayrldr. Allah, fi-

  zik verenlerin en   iyisidir.

  Bir rivayete göre, o     zamana kadar cuma      hutbesi  bayram hutbelerinde olduu      gibi na-

  mazdan sonra okunuyordu.           O  srada cuma namaz   klnm;      ashab,  namaz eda  edil-

  dii   için  dar  çkmakta       bir beis  olmadn  zannetmilerdi,     -i  kerîmenin indirilmesi

   üzerine   Cuma hutbeleri namazdan         önceye alnd,   bayram  hutbeleri ise   namazdan  son-

   ra  okunmaya devam       etti.  Bu konuda bkz:  Tâhiru'l-Mevlevî,    Müslümanlkta badet     Ta-

   rihi,   59,  stanbul, 1963; Müslim, K. Cuma; Celâlüddîn es-Suyûtî, Esbâbü'n-Nüzûl,
   169, Kahire,   1382   h.;   Tecrîd-i Sarih tere.  Cuma  bahsi, elli,  (Hadis no:508).
208 Derleyenin Notu.
                                               O
Ayet  3

140    Bunda birtakm       iaretler vardr:

       Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki Bi-
    rinci iaret:    Hutbe;   fark,  irâd, da'vet ve Beka   makamna iarettir; bunlar na-
    mazda mevzû- bahs olan cem'          ve fena makamndan sonra ge-

    lirler.  Çünkü namaz,     Hazret-i Ahadiyyete vahdanî bir teveccüh,

    uhûd    (ahit olma, görme) denizine gark olmak; orada         zât, sfat-

    lar  ve  fiiller için  tamamen   helak olmaktr.   O hâlde makam, na-
    maz    hutbeden öne almay     gerektirir.
          Namaz; cem     ve fena  makamdr. Burada      iki secde  vardr.

          Birincisi  Allah'n emri diye    Ademe  secde edi, ikincisi    ise

          ondaki nuru gördükten sonra secde editir.

          insann    bir  mürid   bulup  iradna  girmesi birinci secde,

          onun rengine boyanmas, huyuyla huylanmas           ikinci sec-

          dedir.  Bu  secde  insan Hakk'da fâni klar. Hutbe; fark,
          irâd, davet ve beka demektir. Fena dan sonra            kesret'e

          hürmet    etmektir,  insann vücûdu memleketinde         tevhi-

          de ve birlie ulatktan sonra kesrete dönerek herkeste ve
          her eyde    Hakk' müahede     etmesi ve  hürmet   etmesidir.

          Bu   Islâmîyettir.  Fark görüp hürmet   edersek,   irada açk
          oluruz,   irad kabul edersek,    davet edilirken davet eden,
          âkken mauk       oluruz.  Bu da namazda, fena makamn-
          dan sonra oluur. Çünkü namaz ahadettir            ve Allah'n

          zât, sfatlar ve fiilleri içinde yok olmaktr.        Namaz, Hz.
          Ahadiyyete bir teveccühtür. Yani, tek giri, tek yöneli-
          tir.  Hereyi brakp, namazda Allah'n mânâsna             girin-

          ce,  ahadet açlr. Allah'n sonsuzluunda yok          oluruz.
                                   209
          hâlde  namaz hutbeden     önce olmaldr.
209 Derleyenin Notu.
                                             BAKARA
                                                141   TECELLÎ
  Bu   sebebledir ki, irâd için     kim vusulden (kavuma) önce          aynü'l-

  cem'a heves ederse       muhakkak    helak olur.    Çünkü iin    ba   ilim,

  sonra ayn   (göz),  sonra haktr.    lmî  tecellî  her ne kadar   baz   keif-

  ler verirse  de bu uzak bir eydir.        Bu durum baz dalarn         tepe-

  sinden Kabe'yi gören kimsenin hâli gibidir. Allah öyle bir eyle
  müerref klmtr       fakat ikisinin arasnda bir        günlük mesafe    var-

  dr. Her ne kadar bu       umûmî    bir  keif ise  de,  uzaktan bir görü-
  tür.  Burada   bir  çok  sâliklerin  aya kayd da, bunu vüsûl zannet-
  tiler  ve tarîkte uzak dütüler.       Onlarn    hâli,   meyhanenin kaps-
  na varp da daha içmeden        arabn kokusu      ile  sarho olan kimseye
  benzer.   arabn    kendisini içmek nerede,       kokusundan sarho       ol-

  mak   nerede! Bilhassa,     mukarrebûnun (yakn         olanlar)  durumun-
  da  olduu    üzere, tecellîyât- zâtiyye (zatî      tecellî)  kadehlerinin   içi-

  liindeki gibi    katksz saf arap        olursa!        Namaz    klmadan, Allah'n emir        ve yasaklarna   uymadan
        önce her eyin hakikatini görmeye          çalmak    helak olmak-

        tr.   Biliyoruz ki yolun     ba   ilim, ortas    görmek, sonu da
        Hakktr. ilmî     tecellîde  keif eksik olduu gibi insan        benli-

        e düürür.      Onlarn  hâli   meyhanenin kapsna gelip de       iç-

        meden,    arabn   kokusu   ile  sarho olmaya benzer. Hâlbuki
        Zât  tecellîsi  arap  gibidir. Ayne'l-yakîn mertebesindekiler

        de irâd etmeye balar ancak gavs olan zât irki ilemeyen-
        dir.  Yani kesrette vahdeti vahdette kesreti         müahede    eden,
                                           2I
                                           210
        her eyi yerli yerine koyan ve hürmet eden kiidir.


  Tecellî-i aynîye gelince,       bunun    ehli  irâd kutbudur. Zîrâ bu,
  Kabe'yi yakîn harîminden (herkesin girmesi yasak yer, harem),
  hatta harîmine girdikten sonra        görmek     gibidir.

  Tecellî-i  Hakkinin     ehli,  vücûd kutbudur. Fakat her müridin
  Gavs olmas îcab etmez;         olabilir   de olmayabilir de.     Bu  azîz ve

  alîm olan Allah'n takdiridir.

210 Derleyenin Notu.
Ayet  3

142    Bu  tecellînin   üstünde Peygamber        (a.s.)'e ait  baka  bir tecellî var-

    dr.   O da,  hakîkatü hakka' 1-yakîndir. Peygamberimizin             u sözü
    buna   iarettir:  "Benim Allah 'la     öyle bir  vaktim var ki, benimle     bir-

        oraya ne bir mukarreb melek ne de bir mürsel nebi smaz?
                                    211
    likte
         Görerek yakîn olmak         seviyesi  Kabe'yiyakn hariminden
         hatta harimine girdikten sonra          görmek gibidir. Bu seviye
         mürsid seviyesidir.

         Tecelli-i   Hakk'ta (Hakkal-Yakîn) Kutbûl Aktâb             tecellîsi

         vardr.   Bunun   üstünde Peygambere ait       tecellîler  vardr.  Bu
         Hakka' l yakînin hakikati gibidir          ki Peygamberle    Allah'n
         arasna hiçbir aracnn hatta melein             bile girmedii   andr,
                            212
         makâm- mahmûddur.

    Eer   kulun hakla irtibat sarih (açk)          ise,  mümkinât (mümkün
    varlklar) silsilesinin    vastal       söz konusu olmayacaktr. Lâkin

    o hâlin, bu vakt-i celîlde bir kimseye mutlak olarak müyesser
    (kolaylkla olan)    olmadna iaret etmelidir. Bu durum,              âhirette

    sûreten  olmasna    vesîle olarak,     dünyada manen gerçeklemitir.
    Bu hususu anladnsa, bayram gününde namazn hutbeden önce
    olmasnn srrn        elde ettin demektir. Böylece cemaat cem' de

    icmâlen (toplu olarak) sevinir, çünkü onlar              imama uymu      du-
    rumdadrlar.      mam   da   tafsîlen   (ayrntl     olarak) sevinir. Tafsîl

    mertebesi cemaat     için,  hutbeden sonra ve fark- evvel          makamn-
    dan cem-i evvel     makamna     irâddan      itibaren gerçekleir.
         Müridin vücûdundan          tecellî  edenin   Hakk olduunu gör-
         meye    baladmz      anda, bu idrâk        tam yerletii zaman
         herkesteki   Hakk' görmeye       baslarz.    Bu  hâl peygamberde
         daim    bizlerde ise muvakkattir (geçici).         Bütün bu anlat-
         lanlar   Bayram   namaznn       Hutbeden önce olmasnn       sebe-

         bidir.


211  Kefü'l-Hafâ,   II,  244; Kueyrî,  Risale,  Telvîn-Temkîn Bahsi.
212 Derleyenin Notu.
                                           BAKARA
                                             143        imama uyan kii onun vesile olmas ile bayrama              eriir,

        imam ise kendi birliinde tafsilin kendisine uymu            olma-
                       213
       sndan dolay     sevinir.  CMÂL-TAFSÎL
  Cuma günü hutbenin namazdan           önce olmas da ona iarettir      ki,

  yukarda zikredildii      üzere,  cemaat fark 'ta icmâlen      (toplu olarak)

  sevinirken,   imam    tafsîlen  (ayrntl   olarak) sevinir.    Çünkü mür-
  id, mürîdlerinden herbirinin mertebesine inmedikçe, kendisin-
  den irâd hâsl olmaz.      Onun    'fark'taki tenezzülü    (muhatabn dü-
  zeyine inme) müridlerinden hepsinin kendisine tenezzülü gibi-

  dir. Tafsil,  icmal gibi deildir. Ehl-i fark 'tan gözü kapal olan-
  lar icmâlî   ve taklidi olarak, ehl-i cem' den birine          uymann  kâfi

  olduunu    zannettiler. Allah,    onlar sülükte   doru     yola getirmek
  suretiyle  bu kötü zanlarndan döndürsün. Kendilerinin eriat
  mertebeleri   ile ilgiyi  kesmemeleri ve evlere       kapsndan    girenler-

  den olmalar    için,  önce  fark, ikinci olarak   da  tafsili  ve tahkiki bi-
  çimde cem' lâzmdr. Yani böylece hakikatin balangcna eriat
  kapsndan girmi       olurlar; tâbi    olma erefine ermek,      vesile sev-

  gisinin feyzini elde    etmek   için  irâd sahiplerine hizmet      ederler.
       Cuma günü cemaat fark 'ta toplam olarak sevinirken,
       imam (mürsid) tek tek onlarn seviyesine inerek sevinir.
       Müridin     her bir müridine tenezzülü mürîdlerden hepsi-
       nin kendi hakikatlerine tenezzülü gibidir.            Müridin  te-

       nazzülü bizim kendimizi         anlamamza     sebep olur.  Mür-
       sid bize ayna olur ve içimizdeki bize gayb olan gizlilikle-

       ri  aikâr  eder.  Bir  imama eklen uymann doru olduu-
       nu zanneden zan      ehlidir.  Mürid bize tenezzül edip      bizde
       tecelli  ettii  zaman   birlik   zuhur  eder.  Hakikate eriat ka-
       psndan girilir. Bütün        ilimlerden garaz bir insân- kâmil

       bulup önünde secde etmektir.       Tpk   Niyazi Msri'nin bü-


213 Derleyenin Notu.
Ayet  3

144          tün ilimleri örendikten sonra       Ümmû     Sinan'a  mürid olu-
          u veya Hz.   Mevlânâ 'nn irâd makamnda olduu hâlde
          ems gelince irâd edilen,      secde eden   olmas gibi.

          Müridfena' dan sonra       bekâ'ya geçer,    irâd etmek  için kes-

          rete teveccüh ve tenezzül eder.      ilimden sonra    ak   elde et-

          mek  için  asl yaratln feyziyle feyizlenmek        için  irâd sa-
                               214
          hiplerine hizmet etmek gerekir.    Mürid, önce     yükselici sonra     aa   inici  durumdadr. Bayram
    namaznda ve hutbesinde buna iaret vardr. Müride nisbetle bu
    namaz, hakikatte     bilfiil,  müride nisbetle    ise  bilkuvve (henüz dü-
   ünce  hâlinde, fiiliyata    çkmam) bir mertebedir.
    Mürîd, önce    aa inme sonra yükselme durumundadr. Cuma
    hutbesi ve    namaz buna        iaret eder.   Bu, müride nisbetle,
    hakikatte   bilfiil  (fiilen) bir   mertebe,    müride   nisbetle ise bil-

    kuvve (henüz düünce hâlinde)          bir mertebedir.     Çünkü onun
    aynü'l-cem'deki     srr  fark'taki   olu  hâlidir.    "Ey Muhammedi Se-
    nin gönlünü    açmadk m?" (inirah,        1),  âyet-i  kerîmesi buna ia-
    ret eder.  Ancak  bu, mutlak cem' ve cem-i salât (namazdaki cem)
    arasnda   bir farktr.   Namaz, husûsî     bir tecellî için   emrolundu.
   Onun için Peygamberimiz arkasn görür o vakit ilâhî huzurun
   karsnda namaz klard. Bu huzur, vech-i mahz'dan (hereyin
   asl) baka bir ey deildir, bunun için dâr- Hakk 'tandr. Onu
    bütün varlyla görürdü         bir cüz' ünü deil.      Aksi hâlde tak-
   yid (snrlama) gerekirdi        ki,  Allah bundan münezzehtir (tenzih
    edilmi, uzak.)      Bu mutlak olua      tavafta iaret vardr. Tavaf,

    Kabe'nin etrafnda herhangi bir cihet  kayd olmakszn dön-
   mektir. Tavafn suretiyle, namazn mânâs tek bir srrn sembo-
   lüdür. Bunun için Cenâb- Hakk buyurur: "Nereye dönerseniz

   Allah'n vechi oradadr.' '(Bakara, 115). Yüzün suretinin meselâ
   altn olua yönelmesi, namazn görünüünü bu cihetle kaytla-
    m olur. Yüzün hakikat ve bâtnna gelince, o mutlak kalp yü-

    züdür,  onun   özel bir   lâkab    (hareketi) yoktur.


214 Derleyenin Notu.
                      "


                                       BAKARA
                                            145       Bayram namaznda önce namaz klnp, sonra hutbe
       okunmasnn      sebebi,    müridin namazda önce ceme yük-
       selmesi sonra hutbede halka inmesidir.      Mürsid bunu yasar,
       Mürîd ise ona    uyar.  Mürid uyarak   önce iner sonra  müri-
       din  mânâs    ile yükselir.  Allah 'in vechini görmek için na-
       maz   bize  Hakk kapsdr.

       Namazn madde yönü         Kabe'ye dönükken,  mânâ yönü     ta-

       vafta  olduu gibi   hiçbir eyle  kaytlanmaz Kabe'nin içinde
       ne yöne teveccüh etsen kbledir.      Cuma hutbe ve namaznn
                   215
       mânâs   budur...  O hâlde namazn mânâ yönü,          tavafn suretinde  olduu   gibi asla

  herhangi bir eyle kaytlanmaz.         Bunun  içindir ki,  namaza ba-
  larken ve intikâller srasnda, Allah'n        büyüklüünü yükseltmek
  için husûsî   ekilde tekbîr konmutur. üphesiz yüce Allah           vâsi'

  ve alimdir.   Onun    için asla hasr (mahsus    klma, kayt) yoktur.
  Hasr ancak    suretler,  mazharlar (zuhur yeri, ortaya     çkp görünme
  yeri) ve meclâlar     (görünme yeri,   çkma yeri)  için söz  konusudur.       Tavaf: "Kabe'nin etrafnda her hangi bir cihet         kayd   koy-

       makszn     dönmektir.

       Namaz tavaf anlayabilmek için bir admdr. Tavafn
       mânâsn idrâk etmek için Kabe'ye mürsidle gidilir.
       Namazn mânâ yönü: Hakîkî namazda kayt yoktur.             "Bü-
       yük bayram Allah'a mülâkî olmaktr". Bu dünya          kalp   ma-
       kamndadr. Avam        havas'sa tabî olarak,  yön  seçer yani  na-
       mazda   Kabe'yi kble edinmek, Allah'a benim         müridim
       var,  müridimin yönünden sana duruyorum          demektir.

       Cuma günü bize lutfolan bir gündür. Önce mürid-i
       kâmilin mânâsn buldurmu sonra namaz kldrmtr 216


215 Derleyenin Notu.
216 Derleyenin Notu.
Ayet  3

146    Bayram günü, bayram olarak          tahsis edildi,  bunun   aksi vârid de-

    ildir.   Büyük bayram       Allah'a mülâki    olmaktr (kavuma).      Sa-

    hih haberlerde geldii üzere bu, dünyada kalp             makamndadr,
    âhirette ise   çok yaknlk makamndadr.          Avam    olanlar, örtülü-

    dürler,  bu hususta havassa     (seçkinler) tabidirler,    sonra beerî fark
    makamna döndürülürler.
    Cuma günü de ayn ekilde, baka deil,            ancak kendi mânâsna
    tahsis edildi.    Çünkü    o çoalma, artma günüdür.         Artma  an-
    cak, terakki için üzerine ilave        yaplacak  bir  eyden sonra    olabi-

    lir.  Hicâb  ehli (perdeli, örtülü olanlar),     sülük ve teveccühte,     ilk

    hâllerine ilave bir     ey  hâsl etmek suretiyle     art  salar.   Bu da
    hicâbtan sonra kef, fark 'tan sonra cem', ayrlktan sonra vus-
    lattr.    FARK- CEM'
    Hutbenin    fark 'a,   namazn   cem'a iaret    olduunu    söyledik.  Çün-
    kü hatibin yüzü halka kardr; halkn yönü             kesret ve fark   yönü-
    dür.  Namaz klan     Kabe'ye  kar   durur.  Kabe  ise  Zât- Ahadiyyet
    srrna   iarettir.  O  hâlde  onun yüzü, Hakka      tâbi olan yönedir.

    Hakk'n yönü      ise  vahdet ve cem' yönüdür.
    Fark ve cem'in bir      takm   mertebeleri vardr. Berzah, hicap ve

    gaflet ehli olanlar fark- evveldedirler (cemden önceki fark). Bu,

    halk Hak'sz görmektir. Bunun          neticesi iki  vücud kabul etmek-
    tir:  Mümkinü'l-vücûd, vâcibü'l-vücûd (mümkün varlk, zorun-
    lu varlk).   Bunu    böyle kabul edenin hâli      ikiciliktir,  bu  irktir,

    hakîkî tevhîde münâfîdir (aykr).          Bu  irki izâle (giderme) için
    Lâ   ilahe illallah   konmutur. Lâ     ilahe illallah, nefy (olumsuzla-

    ma) edat    ile  mevhum    (vehmolunan, kuruntuya dayanan) vücûdu
    nefy  (yok) eder, isbat   edat  ile  de vücûd- hakîkîyi isbat eder. Fa-
    kat hakikat ehline göre       vücûd   birdir,  baka  deil. Onlara göre
    nefy,  varl    olmayan    mevhum   bir eydir.  O  hâlde, asli  yokluu
    üzere  devam eden     bir  eyi nefyetmenin manâs yoktur.
                                           BAKARA
                                              147       Hakkn yönü       vahdet ve cem yönüdür.

       Hutbe cemden sonraki fark anlatr.            Mürid  halka  iner.

       Biz   ise  namazda müride çkyoruz. Çünkü 'Hatibin yüzü
       halka     kardr" Konuan      halka  kar   konuur.

       Fark ve cemin mertebeleri vardr. Berzahta kalanlar             (hi-

       cap ve gaflet ehli) Allah'n          mânâsndan    örtülü olanlar

       fark-      evveldir.  Yani bunlar Allah' ve     eyay ayr görürler.
       Bu   halk, haksz görmektir.

       Eer bir      görüyorsak, yok edecek vücûdu      kalmam demek-
           217
        tir.
  Fark- evvelden sonra, cem'-i evvel ve             fenâ-i evvel gelir.   Bu,

  Hakk' halksz görmek          ve vahdet âleminde kesretsiz durmaktr.

  Bu cem'   ve   ühud    erbab, tevhîd-i aynî ehlidir. "Ahirete de yal-
  nz onlar kesinlikle inanrlar. " (Bakara,          4) âyet-i kerîmesi   ona ia-
  ret eder.


  Tevhîd, ancak nisbet ve         izafetleri  kaldrmakla hâsl      olur, hatta

  tevhidi kendine nisbet etmeyi de           kaldrmak    gerekir.  Bunu  için

  Cenâb- Hakk,        "Bil ki Allah'tan   baka  ilâh yoktur"  buyurduktan
  sonra  "Günahnn balanmasn dile" (Muhammed, 19), bu-
  yurur.  Buradaki günahn mânâsna dikkat et, oldukça incedir;
  Allah'n   "...  fakat Allah att" (Enfâl, 17) sözüyle mukabildir.

  Bu cem' den     sonra cemu'1-cem', fenâ-i sânînin (ikinci fena)          ba-
  langc ve   bekâ-i evvel      gelir.  Bu cem'  ve farkn  mecmûunun     (top-

  lam) cem'i; abdiyyet (kulluk)          mertebesinde, Allah'n zât; sfat-

  lar ve  fiilleri ile    perdelenme olmakszn, zât, sfatlar ve          fiilleri


  tahsil etmektir.


  Daha   sonra bekâ-i sânî (ikinci beka)         gelir.  Bu, temkinin (huzur

  ve sükûn   makam)      nihayeti, belki de    makbul   telvîndeki temkinin

  son noktasdr. Onunla, vâsl, mâlûm-mechûl hâle girer ve mut-
  lak garîb olur. Gariblere ne mutlu!         u kudsî hadîs buna     iarettir:


217 Derleyenin Notu.
Ayet 3
148   "Kubbelerimin altnda benden         baka kimsenin bilmedii       velîlerim
         218
   vardr"      Yani gayriyyet mertebesinde kalanlar onlar tanmaz-
   lar.  "Kubbeler" ifadesi de onlarn gizliliini temsil         içindir.


   Buradan hareketle demilerdir         ki,  insân- kâmili tanmak,       Hakk
   Teâlâ'y tanmaktan daha zordur. Zîrâ Hakk, devaml tenzihle
   birliktedir,   insân- kâmil    ise  tebihte kâimdir. Müteâbihleri an-
   cak Allah    bilir.  limde  râsih (bilgide derinlik sahibi) olanlar, on-

   lara  îmân   ettik, derler,  yani apaçk, hakîkî, sapmasz ve meyilsiz
   bir  îmânla inandklarn       belirtirler.   Çünkü   onlar merâtib (mer-
   tebeler, rütbeler) sahibidirler.      Kim   merâtib üzere yürürse tehlike-
   den emin     olur. "Ey basiret sahipleri ibret    alnz" (Har,     2).
         Fark- evvelden sonra cem-i         evvel  ya da fenay evvel ge-
         lir.Bu da Hakk' halksz görmektir. Her eyde Allah tecellî
         eder. Halkn hatasn hiç görmemek, her ey çok mübarek

         demek hatadr, farkn gerekliliine hürmet etmemektir.
         Adam    olabilmek için fark gereklidir. Celâl ve cemâl cem
         olmadan kemâl zuhur etmez. Bu ekilde olmazsa Rab 'lk
         tecellî  etmez.

         "Yâ Dâvûd, benim affediciliimi, kendi         günahndan kü-
         çük görene     krlrm    ve affetmem" diyor Allah.

         Cem   den evvel fenâ-i evvel sonra tevhidle cem        geldi,  daha
         sonra cemü' l-cem fenâ-i sâni'nin       balangc    ve bekâ-i ev-

             Cemü 'l-cem tefrike hürmet etmek yani her ey-
         vel gelir.

         de Allah' gördüü hâlde tefrike hürmet (her yaratlmn
         sebebini idrâk) edip,      onun   ayrmnda    bulunabiliyorsak,

         yani bu da Allah 'in bir      mânâs ama barsak      veya göz me-
         sabesinde gibi     ayrm yapabiliyorsak     ve göz veya gönül    me-
         sabesinde olana yanaaym diyorsak bu          cemü 'l-cem maka-
         mdr.      Yahut fenâ-i sâni denir. Sonra bekâ-i sâni gelir.


218 Benzeri bir hadis  için bk. Ali Yardm, ihâb'ül-Abbâr Tercümesi, s. 202, Damla ya-
   ynevi,  stanbul,   1999.  Yukardaki hadisin deerlendirilmesi için bk. Ahmet Yld-
   rm,  Tasavvufun Temel Öretilerinin Hadislerdeki Dayanaklar,   s/ 148,  T. Diyanet V.
   yaynlar,  Ankara,    2000.
                                             BAKARA
                                                149        insan   cemül ceme     geldikten sonra bekaya döner, burada

        hem cem hem de fark       birlikte idrâk edilir, bu kulluk        mer-
        tebesidir,  Allah 'in zât; sfatlar ve fiilleri       ile  perdelenme
        olmakszn, zât, sfatlar        ve fiilleri tahsil etmektir.     Daha
        sonra  bekann sonuna gelinir, malum meçhul hâle girer,             ve
        mutlak garib olur

        Önce birlie    eritik, sonra   çoklua hürmet     ettik.    Bu ma-
        kam   "Kubbelerimin altnda sadece benim bildiim                velî

        kullarm vardr" makamdr.

        "Kubbelerimin altnda benden          baka kimsenin        bilme-
        dii  velîlerim vardr. "     Bu yüzden insân-      kâmili tan-
        mak Hakk    Teâlâ'y    tanmaktan daha     zordur. Zîrâ     Hakk
        devaml    tenzihle birliktedir.    însân- kâmil      ise  tebihte-
        dir.
            m

  -  Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki ikin-
  ci iaret:  Bayram günü hutbe sona braklr. Çünkü bayram, geçmi üm-
  metlerle  imdiki merhamete lâyk ümmet arasnda müterektir.
  Nitekim Yüce Allah, hikaye yoluyla öyle buyurur: "Bize                ve biz-

  den sonra geleceklere bayram olsun." (Mâide,          114).  Yine buyurur:
   "Sizinle  karlamamz zînet (bayram) günüdür" (Ta-hâ,                59).  Bu-
  rada kastedilen,  Msrllarn bayramdr. Ayrca brahim (a.s.)'in
  kssas,   kavminin putlarn krmas da buna delâlet eder ki,
  hâdise bayramlar için      çktklar srada cereyan       etmitir.
  üphesiz geçmi ümmetler, daha sonra gelen Peygamberi-
  miz  (a.s.)'den    feyz  aldlar.   Onlar,   peygamberleri      de  bizim
  Peygamber'imiz      (a.s.)'n  kandilinden feyz almlardr.           Geçmi
  bir nebi veya velî    yoktur   ki,  Nebî  (a.s.)'nin  suretlerinden bir suret
  olmasn. Bu hususu       tafsilatl bir   ekilde Mecîul-Beîr isimli         ki-

  tabmda açkladm.

219 Derleyenin Notu.
Ayet 3
150   üphesiz    hariçteki   vaka uygun   olarak, hutbe    namazdan sonra
   okunur.   Cumada     önce okunmas, bu      faziletli  ümmete mahsus-
   tur ve  bu ümmetin     adetidir,  önce buümmet      icra etmitir.  Nebî
   (a.s.)  ilimde ve ayn-i haricîde     onlarn badr.         Peygamber efendimizin mânâs          önce, sekli sonra gelir.  Bu
         nedenle    Bayramda önce namaz sonra hutbe okunur.

         islâm ümmetinin       Cumasnda     hutbenin önce okunmas-
         nn sebebi ise bu ümmetin madde ile mânây birlikte görüp
                                 220
         sonra tekrar    mânâya dönmesidir.


   AHMED-MUHAMMED
   Eskilere nisbetle Peygamber'imiz          Ahmed'dir çünkü onlar onu
   övmütür    ve peygamberleri vâstas       ile  ondan kendilerine ihsan
   ulamtr.     Sonrakilere nisbetle     ise  Muhammed'dir. Çünkü on-
   lar,  kendisinden vastasz olarak feyze nail olmalar ve ahlâk-
   celîlesinin (sonsuz    büyüklük sahibi Allah 'in ahlâk) maddî ekilde
   zuhuru sebebiyle onu övmülerdir.

   Ahmed, mahmûd manasnadr            ve evvelki ümmetlere bildiril-
   mitir, îsâ   (a.s.)  kendisinden sonra gelecek, ismi        Ahmed   olan
                          221
   bir  peygamberi müjdelemitir.          Keza Tevrat'ta bu isim an-
   lr.  Peygamberimiz     (a.s.),  ruhlar âleminde iken, mücerred        (so-

   yut) ruh için     uygun olan az lafzdr ve onlar nezdinde böy-
   le         Ruh diliyle hâmid olmas
       isimlendirilmitir.                         itibariyle,

   hâmid (hamdeden) mânâs da caizdir. O, ezelen               ve ebeden

   hâmid   ve  mahmûddur. Maddî       olarak zuhurundan itibaren de
   ebedîyyen Muhammed'dir. Maddî vücûdun zuhuru, güzel
   vasf ve ahlâkn görünmesi üzerine;             insan, cin ve  melek onu
   tekrar tekrar övüyor.  Çünkü dînî ve uhrevî bakmdan ondan
   herkes   faydalanmaktadr. Onun için Cenâb- Hakk buyurur:


220 Derleyenin Notu.
221  Bkz. Saf sûresi, 6.  Ayrca  bk.  Mehmet Aydn,  "Beâiru'n-nübüvve",  DIA, V, 549.
                                           BAKARA
                                               151
  "Seni ancak, âlemlere rahmet olarak gönderdik" (Enbiyâ, 107).

 Yani âlemlerin hepsine. Hatta bir cihetten ona eytan                   bile

  hamdeder, çünkü onun           için  de rahmettir.     Rahmet olu, ey-
  tann kaytlardan        ve silsilelerden      kurtulmas yoluyladr;       ni-
                                          222
  tekim Süleyman        (a. s.)  zamannda vuku bulmutur.            eyta-
  nn  dalâlete sürükleyici,       Nebi   (a.s)'n hidâyete eritirici     olma-

  s dolaysyla      o,  Peygamber      (a.s.)  ile  kar karyadr. Bu      du-

  rum onun     için gazaptr,      Peygamber onunla ve        tâbîleriyle  id-

  detle   mücâdele etmitir. Onlar, geçmi ümmetlerin hilâfna,
  basiretlerinin     açlmas     ve istidatlarnn kuvvetlenmesi için,

  bu ümmeti      dalâlet ve vesveseye        düürmeye çalmaktan       geri

  kalmamlardr.         Eski milletlerden      biri,  yakînlerinin   zayfl
  dolaysyla,      saptrc eytana kolaylkla uyar             ve yoluna girer-

  di,  o  saptrc da çounluundan             vaz geçerdi. Allah muhafa-

  za buyursun.        Peygamberimiz Ahmed 'dir (övülmü); çünkü Hz. brahim
        ve Hz. Isa     Onun geleceini      haber vermi, Hz.   Musa müj-
        delemitir.     Vesilesi ile  Allah a varmakta Peygamberi Ah-

        med kabul      ediyorlar    ama vardktan     sonra  yaknlk   kur-

        makta mânâsna varmakta            Muhammed oluyor. Muham-
        med, hutbe,     Ahmed namaz gibi        oluyor.

        Onu    idrâk etmeden önceki her         makamda Mahmûd'dur
       yani övülmesi gereken kiidir.

        Eer Peygamber in mânâsn,           Hakîkat-i Muhammediyyeyi

        görmeye balarsak, o zaman bizim vücudumuzdaki melek
        olan bütün melekeler, bizdeki cin           makamndaki görünme-
        yen kudret ve kuvvetler ve bütün maddî ve mânevi kuvvet-
        lerimiz    hamd edici   oluyorlar.     Vâsl olduklar  için  üzüntü

        ve  sknt kalkyor, îmân ediyorlar.           "Bir cihetten  eytan  bile

        hamdeder çünkü onun         için  de rahmettir". (Enbiyâ, 120)


222 Bk. Sâd  sûresi,  36-38.
Ayet 3
152         eytan   ve  peygamber  tek   kiide   tecellî  ettii   zaman, yani
         eytan kendinden     bir  mânây     insân- kâmilde bulduu
         zaman, kendini rahat       hisseder.  Peygamber eytana ayna
         olur ve  onun   dalâlet ehli   olduunu aikâr        eder.   eytan
         peygamberin    varl   ile  aikâr   olur,  bu  cihetten  eytann
                                223
         da biat ettii nokta peygamberdir.


   -  Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki
   Üçüncü iaret:


   Münasebetleri    itibariyle lafzlardan,      baz mânâlar      çkarlabilir:

   Cuma    "cem"' kökündendir. Bu, fark 'tan sonraki cem'e iaret

   eder.  O, ancak vücûd-i halk (halkn varl)             ile  mevcûddur ve
   Hakk'n   vechine (yüz) perdedir.     Ne var   ki o,  Rab Teâlâ'nn ken-
   dilerine her vecihten    gizlenmedii    bir  snftandr.      O   hâlde urûc

   (yükselme)   yönünden, seyrde fark daha önde         gelir.  "O, evveldir ve

   âhirdir" (Hadîd,   3),  âyetindeki el-Âhir ismi       buna   iarettir.


   Iyd (bayram) kelimesi 'ûd'dandr.       Üd ise ilk hâle dönütür. Bu da
   el-Evvel isminin   mânâs   olan cem' den sonraki fark 'a iaret eder.

   Çünkü   Allah, seyr-i urûcînin (yükseli seyri) sonu ve            müntehâs
   (en son)  olduu   gibi, seyr-i  nüzûlînin (ini     seyri)   mebdeidir (ba-
   langç).  Bayramda hutbe, lafzndan geldii           'ûd'a (dönüe) delâlet

   etmesi için sonraya     braklmtr.     Allah srlar hazinesidir, diledi-
   ine   cimrilik etmeksizin, kâfî ölçüde verir.         Bu  sebeple  Cumada   hutbe   ile iyiyi  kötüden ayrmak, yani

         fark söz konusudur. Bayram      namaznda       ise ilk  hâle  dönü
         olmas  hasebiyle  cemden sonra farka dönü vardr.             Cuma
                                             224
         namaz   mîrâc'dr, Bayram      ise  mîrâcdan dönütür.223 Derleyenin Notu.
224 Derleyenin Notu.
                                        BAKARA
                                           153-  Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki Dör-
düncü iaret:


NEFS-RUH
Hutbe; ruhun, sr âleminden, hatta gaybü'1-gayb (gaybn gayb)
ve gayb- ahfâ (çok gizli gay b) olan srru's-sr âleminden döndük-

ten sonraki hâline iarettir. Âlem-i nâsuttan dönmesi ve ruhla

birlikte âlem-i lâhûta girmesi için nefse hitab eder. Nefs; karan-

lk, siyah,    emmâre    olan ilk  makamnda     durmaktadr. Oradan
ayrlp, kalb    makamna     hareket ettii vakit,    mükâefe    denizine

girecektir, fakat ilk fark     makamna yaknlndan         dolay   telvin-

den   hâlî  kalmaz.  Ruh   tarafna  yürüdüü vakit müahede denizi-
ne düecek,    ayn güneden     k al    gibi,  ruhun nuru   ile  aydnla-

nacaktr. Çünkü, o vakit nefs, kandine ay diye iaret edilen kalb-

le  beraber deveran eder. Fakat nurunun         kaybolmasndan ve     -
nn batmasndan emin          deildir.  Çünkü, vücûd-     zahirî  dalar
arasnda uzak dümütür. Sr ve srru's-sr           makamna yükseldii
vakit,  doma    batma nisbetinden, telvin-temkîn         ilgisinden kur-

tulacak ve göklerin ve yerin nuru olan Allah'n nuru            ile  mafur
(affedilen)   ve mestur    (setrolunmu,   örtülü) olacaktr.    Bu   hâlde

onun zulmânî (karanlk) yaratklar          asla  görmez; ancak dünya
ehli,  hakikatini bilmedikleri hâlde,      güne   ve  ayn  tesirlerini gör-

düü gibi,    onun da baz      Güne ve ay, dünya in-
                  eserleri görülür.

sanlarna göre bazen doar, bazen batar. Ama kendi yönlerinden,
onlar herhangi      bir  ey  perdelemez.  Bunun   için  insân- kâmilin
nuru   asla  kaybolmaz.

Nefs,   bu yüksek tabakaya       ulat   vakit hâli    bayrama döner,
bunu   bil.  Ayn  ekilde    bâtn  kuvveler itibariyle nefisler merte-

besinde cevap    çkm oldu. Nefsâni      tâbîî  kuvveler gibi, ehl-i fark

bu kuvvelerdendir. Rûhânî kuvveler         gibi ehl-i  cem' de olanlardr.
Bunlardan hangisi ötekine uyarsa, onun boyasna boyanr, onun
hükmü     ve icab üzere hareket eder.
Ayet  3

154        Nefs  Emmâre    halindeyken, kalb      makamna doru      hareket

        ettiinde keif denizine girecektir fakat hâlâ farka            yakn-
        lndan     dolay   yaradlnn       tesirinden  kurtulamamtr.
        Ruh tarafna yürüdüünde         ise  ahit olacaktr. ahadet de-
        nizine girecektir.    ahadet annda artk        tereddüt ve vesvese

        kalmaz    ve insan   mutmain   olur.


        Ayn   güneten    k al     gibi    ruhun nuru   ile  aydnlanr,
        kalb  ile  beraber deveran eder. (Hz. Yûsuf'un        makam gibi)
        ama nurun kaybolmasndan          korkar (sevgilimi üzmeyeyim
        korkusu).   Sr  ve  srrü 7 sr   makamna      yükseldii   zaman
        korku kalmaz. Göklerin ve yerin nuru olan Allah'n nuru
        ile  mesut olacaktr.    Bu  hâle gelen insan     zulmânî yaratk-
        lar görmez.    Dünya   ehli ise  onlar baz hâllerinde deerlen-
        dirirler,  hakikatini göremezler.      Tpk güne ve ay gibi.      Gü-
        ne ve ay insanlara göre doar ve batar, hakikatte            ise  do-
        mak ve batmak yoktur. Bu hâl bayram gibidir.

        Nefsani kuvvetler ehl-i farktaki kuvvetlerdir. Ruhanî kuv-
        vetler ehl-i cemdedir.     Hangisi dierinin rengine boyanrsa
                             225
        onun hükmü     ile  hareket eder.


    -  Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki Be-
    inci iaret:


    MEKKE-MEDÎNE
    Cumann farzyyeti       Mekke'de gerçekleti. Çünkü, Kabe'nin,
    Zât- Ahadiyyete sembol olmas dolaysyla Mekke,                bir cihetten

    makâm-   cem'dir. Fakat,     cuma namaznn klnmas Medine'de
    yerine geldi.  Mekke'de balamas dolaysyla, davet daha önce               ol-

    duundan, cumada hutbenin tekaddüm              etmesi (öne geçme) uy-

    gun düer.

    Peygamber   (a.s.)'in  hicret  zamanndaki      hâli cem'-i sânîdir; (ikin-

    ci  cem) bayram   namaznn vücûbu       (vâcib olma, zorunlu olma)       da

225 Derleyenin Notu.
                                               BAKARA
                                                    155  o srada gerçekletiinden, bayramda               namazn     önce   klnmas
  münâsip   olur.  Bu hususa     u âyet-i Kerîme de delâlet eder:           "Seni,
                                              226
  yardm     ve  müminlerle destekleyen O' dur" (Enfâl,            62).     Ayette

  söz konusu olan     yardmlardan       birisi,  vastasz mutlak yardmdr.
  kincisi   ise,  mü'minlerinki      ile  kaytl yardmdr. Bu yardm ve
  teyide,   irâd  makamna döndükten          sonra ihtiyaç duyulur.        Mekke makâm-       makâm- fena dr, Zât- Ahadiyyete
                       cem,

        semboldür.   Medine bekadr. Cumann farz olusu Mekke' de
        gerçekleti.   Fakat Cuma namaznn klnmas Medine'de
        yerine geldi. Mekke'de        balamas     dolaysyla, davet daha

        önce olduundan,        cumada hutbenin önce okunmas uygun
        düer.

        Bayaram namaz         hicrette  meydana     geldi, hicret ise    cem-

        dir.  O  yüzden önce namaz klnr.               "Seni  yardm      ve

        mu minlerle destekleyen        O' dur"   (Enfâl, 62)    buradaki yar-

        dm   vastasz yardmdr,         mü 'minlerle    desteklemek     ise  ka-
                    227
        ytl yardmdr.


  "Muhacirler"      (hicret  edenler)    rûhânî kuvvelere iarettir, on-
  lar  zât  makamndan        sfatlar   makamna göç ettiler.           "Ensâr"

  (Medine'li sahabeler)       ise,  nefsten mümin ve mutmain            kuvvele-

  re iarettir.    Onlar ruha, yani insani         nefislerin    iradnda yardm
  ve muavenette (yardmlar) bulundular.               Bunun    içindir ki Pey-

  gamber   (a.s.)'in  eytan Müslüman        oldu, yani teslim oldu ve zev-

  celeri itaatte   ona  yardm     ettiler.  Görülüyor     ki  iradn   hakikati,

  Medine'de ortaya çkt. Çünkü             dile  klç    isnâd edilmesi ancak

  Medine'de vuku buldu. Peygamber               (a. s.),  Mekke'ye    fetih sene-

  sinde  dönmütür      ki bu, cem'a iarettir.        Nitekim Cenâb- Hakk
  öyle buyurur: "Kur' ân sana farz klan Allah,               seni  dönecein yere
  döndürecektir" (Kasas, 85). Yani, sana cem'i farz               kld   ki, seni   bu

226 Bu âyet öyle de anlalabilmektedir: "Seni ve müminleri yardm ile destekleyen
  Odur". Bursevî, metin içinde verdiimiz mealdeki anlay benimsemi görünüyor.
227 Derleyenin Notu.
Ayet  3

156    cem'den sonra        ilk  meâde döndürsün. Oradaki        hâlin   ise  cemu'l-

    cem' olur da; kesretten vahdet, ve vahdetten kesret perdesinin
    kalkmas     suretiyle     gösün    inirah (açlma, genileme) bulur,         se-

    nin için telvinde temkin gerçekleir.
    Peygamber       (a. s.)   Medine'de defnedilmitir, çünkü onun srr
    beka   idi,  Medine'de defnedilmesi uygundu. Mekke               ile   Medine
    arasndaki mesafe on konaktr. Felekler dokuzdur, onun üstün-
    de Levh-i Mahfuz mertebesi vardr, onunla "on"                  tamam    olur.

    Onun    üstünde, cem' itibariyle peygamberimiz              (a.s.)'in  vücûdu
    olan Kalem-i Â'lâ'dan           baka  bir  ey yoktur.  O hâlde onun nefsi-
    nin fark     ile  ruhunun cem'i arasnda on mertebe vardr. Her ne
    kadar   ikisi  arasnda      asla bir fark   bulunmamas dolaysyla         cem'i
    farknda, fark da cem'i içinde yer almakta              ise  de  durum    böyle-

    dir.  Keza onun gözü öylesine keskindir            ki,  gökleri   melekûtunun
    mükâefesinde (srlarn açlmas) bulunur ve yer yüzünde bulun-
    duu hâlde,       bir  anda     arn ötesine   nazar ederdi.


    -  Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki Al-
    tnc iaret:

    Devr-i ademî müddeti olan Sünbüle 228 devri, yedi bin senedir.
    Bu   sebeple günlerden hafta tekil           olunmutur. Çünkü Allah'n
    buyurduu      gibi, ilâhî      gün bin  senedir: "Rabbin     katnda    bir  gün
    bin yl gibidir" (Hacc, 47).          Hafâ devrinin müddeti alt bin         sene-

   ye yakndr, bu da           geçmi    milletlerin müddetidir.     O   devirlerde

    ancak "Lâ lahe          illallah"  srr görünüp, Hakîkat-i Muhamme-
    diyye zahir olmamtr. Onun için eski ümmetlerin ekserî hâli,
    brahim (a. s.) zaman hariç, tafsîlsiz icmalle birlikte sübûtî s-
    fatlar,   Zât- lâhiye         iltibastan tenzih  eklinde olmutur. Aksi
    hâlde o son olurdu. Vakta ki yedinci bine               yakn    bir  zamanda
    Peygamber'imiz          (a.s.)  cismâni olarak zuhur    etti,   hafâ devri zail228  On  iki  burçtan dokuzuncusu,       Baak burcu, 22 Austos-21 Eylül aras. Baz eski halk
   inançlarna göre bu burçta doanlar akll,        düzenli ve souk kanl olurlar. Bkz. Mey-
   dan Larouse.
                                             BAKARA
                                                  157  oldu  (son  bulmak) ve ism-i      azamn    tafsilden îcab ettirdii üzere,

  zuhur devri bütün kemâlatyla gelmi oldu. Böylece bu          ümme-
  tin hâli, topluca tenzih       ve isbat oldu. Bundan dolay cuma na-

  maz bakalarna deil,          onlara farz klnd. Zîrâ isimler toplulu-

  u, onlarn hakikatlerinin          gerçeklemesi, hükümleri ve           eserleri

  ile  zuhuru, ancak onlar için vuku buldu. Yine bu sebepledir                  ki,

  cuma günü namaz        istiva   (günein tepeye gelmesi) vaktinde kl-
  nr.  Çünkü bu    vakit,  cuma gününün en açk ve           parlak vaktidir.

  Bu ümmete mahsus olmas             dolaysyla, toplanma (cemyyet)
  hafâ-i farkî devrinden        gecikmi olunca, cumann namaz hutbe-
  den sonraya brakld; bunlar da geçmi ümmetlerden sonradr.
  Evvelce iaret edildii üzere,         erbabnn tekaddümü           (öne geçme)

  dolaysyla bayram       namaz öne alnd.
  "Allah'  anmaya koun" (Cuma,            9),  âyet-i  Kerîmesi mucibince
  akll kimseye cuma günü, hicabn terakümüne                  yol açacak   me-
  guliyetlerden uzak      durmak düer. Allah'n       zikrine    kotuu vakit,
  zikredilene    komu     olur.   Çünkü   zikrin hakikati, zikredilende

  fâni  olmak ve    sürûrla (sevinç, nee)      onun huzurunda bulunmak-
  tr.  Namazdan murâd        budur. Nitekim Peygamber          (a. s.)  "Bilâl,
           229
  bizi rahatlat"     buyurur. Bütün srlar en         iyi  bilen Allah'tr.       Peygamber     devri, devr-i    Ademi    olup,  sümbüle devri ad-
       n  alr ve 7000      senedir,   7 günü   sembolize eder.      Çünkü
       Allah 'in   buyurduu      gibi "Rabbin    katnda    bir  gün bin yl
       gibidir" (Hacc, 47)

       Peygamber     öncesi devir    6000   seneye  yakndr. Bu 6000
       sene hafi devrinin müddetidir,           "lâ ilahe illallah " devri-

       dir.  Bu sr cem makamnn            hakikatidir ve zât- ilâhîyi

       idrâkten dolay tenzih seklinde zuhur eder. Peygamberi-

       mizin gelii     ile  ümmetin   hâli topluca tenzih ve tebih oldu.

       Bundan dolay Cuma namaz             sadece islâm a farz oldu.      Bu

229EbûDâvûd,   Edeb,  86;  Ahmed  b.  Hanbel,  Müsned,  V,  371.
Ayet  3

158          yüzden de önce hutbe okundu, sonra namaz klnd. Bay-
          ram namaz    ise  bütün ümmetlere farz olunduundan, önce
          namaz   klnd sonra hutbe okundu.
          Zikrin hakikati zikredilende fânî olmak ve onun huzurun-
                                         230
          da bulunmaktr.     Namazn    hakikati budur.


    -  Bayram namaznda hutbenin sonra okunmasndaki                       Ye-
    dinci iaret:


    HÎTAP-ÎTME- GÖRME
    Bayram    sevinç vesîlelerindendir. Kalbin huzur üzere olmasyla

    sevinç hâsl olur.    Hazr olduu      vakit hitap (hutbe)        gelir,  o da
   Allah'n, kulun kalbine hitaplar        demek    olan ilâhî varidattr (ha-
    tra  gelen, içe   doan  eyler).   Kul  tefrika (fark,     ayrlk) üzerinde
    olduu    vakit, cem'iyyeti elde etmesi için         namaza çarlr. Bu-
    rada, hitap     makamnn Mûsâ      (a.s.)'nmakam olduuna dâir
    lâtif bir  iaret vardr.   Onun için o    "Kelîm" oldu. Rü'yet makam
    Peygamber'imiz     (a.s.)'n makamdr. Bunun         için,  "Gözünün gör-
    düünü gönlü yalanlamad         '(Necm,    11)  buyrulur.

    iitme makam, sralamada görme             makamndan       önce olunca,
    Mûsâ   (a.s.),  Peygamber'imiz    (a.s.)'a  tekaddüm etmi (öne          geç-

    me)  olur. Biz   de tefrikay külliyen    izâle (giderme,      yok etme) etmi
    olmak   için,  cuma günü hutbe makamndan namaz makamna
    ineriz.  Aslnda sâdece iitme, susuzluu gidermez. Bunun                  için

    Mûsâ   (a.s.)  "Rabbim, bana kendini      göster,  Sana bakaym"       (A'râf,

    143), demitir.

   Tefrika ve cem'iyyetten ne varsa, hepsi sâliklerin hâllerinden ol-

    duu    içindir ki,  cuma   ve  bayramdan her      birinde, onlardan bir

    eye  iaret edilmitir: Zât'n kenz-i mahfîdeki              (gizli  hazine)

    sükûnuna iaret olan geceye, zaman           yaknlndan        dolay bay-
    ramda namaz öne alnmtr. nsanlarn                fazl (lütuf)   ve nâiliyet
    (erime)   peinde koup yaylmalar zamannda edâ edildii                   için230 Derleyenin Notu.
                                                 BAKARA
                                                   159   de  cuma namaznda hutbe öne alnmtr.                 in  gerçeini idrâk
   etmek  için tevfîk Allah'tandr.

   Bunlar,    yedi  suâlden   birine    verilmi yedi       cevaptr.     Ancak
   (Allah'a)   dönen  öüt   kabul eder.


         Huzura çkann huzurlu olmas lâzmdr               ki hitap tesir et-

         sin.  O yüzden önce kiinin hiçliini bilmesi gerekir.
         Cuma namazndaki          hâl iitmenin görmeden önce oldu-

         unun   izah gibidir çünkü Allah'la konuma               lutfu  Hz.
         Musa'ya, görmenin hakikati de Hz.            Muhammed e        ihsan

         olmutur.   Bu yüzden Cuma namaznda Mûsâ makamn-
         dan  Muhammed makamna yükselii             anlatmak     için önce
                                   231
         hutbe okunup sonra        namaz klnr.


  MÎRÂC
  Sonra içime sekizinci        bir    iaret   dodu: Bayram,        ilk  ruhanî
  tecellîye iarettir.    Ondaki namaz öne alnmtr. Nitekim mîrâc
  gecesinde    Cenâb- Hakk "Dur yâ Muhammed, Rabbin                  salât edi-

  yor",  buyurmutur. Mîrâc meâd-i             evveliye   (ilk son)    dönütür.
  Mîrâcda hakîkat-i Hakkyyenin zuhuru vardr. Orada Peygam-
  ber  (a.s.),  hitabede    bulunmu      ve  dier peygamberlerin ruhlar-
  nn huzurunda nübüvvetini bilfiil haber vermitir.                  Nitekim öy-
  le  buyuruyor: ''Adem, balçkla su arasnda iken Ben nebi idim" 152
  Yani  bilfiil (fiilen)    nebî idim,    u farkla ki onunla bakas arasn-
  da fark hâsl      olmamt. Bu       da hitap ve teblii icab        ettirir.  Me-
  mur, emrin tebliini        belirsiz bir   müddete    tehir etmez.         Bayram   ilk  rûhânî   tecellîdir   onun  için  namaz öne alnm-
         tr.  Nitekim Mîrâc gecesinde Cenâb- Hakk "Dur yâ                Mu-
         hammed, Rabbin namaz klyor" nidas gelmitir.


231 Derleyenin Notu.
232 Biraz farkl  rivayet için bkz:  Ahmed  b.  Hanbel,  Müsned,  c.IV,  s.  127-128.
Ayet 3
160          Mîrâc Hakk'n hakikatinin zuhuru demektir ve Hz.
          Muhammed'in bütün Peygamberlerin ruhlarnn huzu-
          runda nübüvvetini      açklad      zamandr. "Adem, balçkla
                                  " 233
          su  arasnda iken Ben nebi idim.


   ikinci Soru:
   Leyle-i   Mirâc da pençâh vakt salâtfarz oluben
   Ba'de tenzilin aceb     be   vakte hasr olmak nedir?

   -Mîrâc gecesinde      elli  vakit   namaz     farz  olduu    hâlde, indik-
   ten sonra     be vakte inhisar etmesinin hikmeti nedir?

   CEVAP:
   Bil ki,   bu yüce  makam     da ksa akln girmedii           bir yerdir, bel-

   ki  oras   için kalb-i  hâzr   gereklidir.   Nitekim Yüce Allah, "Bura-
   da kalbi olana    ders  vardr" (Kâf,    37), buyurur.        Huzûr-u kalbiden
   maksadm, Hakk Teâlâ         ile  huzurdur, halk       ile  deil; fikir plann-
   da ve ayara (Allah 'tan bakalar) göre de deildir.

   Bu bizim    ilmîmiz, ''kefi ve zevki" olup, elde etme gayreti olmak-
   szn   ilâhî hazretten gelmedir.       Bu  sebeple   onun    zevki,  erbab nez-
   dinde tadlr.     Bu   ilme ancak    hisleri    zayflam      olan dil uzatr,
   onu ancak     vesveseci  eytann     eliyle  kandrlm        olan  itip  kakar.

   Biz, her   zaman insanlarn ve cinnin eytanndan                Allah'a   sn-
   rz.  Snma     (istiâze),   halktan   Hakka yükselme         sebeplerinden-
   dir.  Ben, Allah'tan    yardm     dileyerek,    bozguncunun dedikodula-
   rndan ve sû-i    isti'mâlcinin (kötüye kullanan) ihtilasndan (çalma)

   ona  snarak derim      ki:
   DEHR/ZAMAN
   Hadîs-i erifte öyle buyruluyor: "Dehre sövmeyiniz. Zira dehr,
   Allah'tr.? 25 * Dehr,     ân- dâimdir       ki  o da hazreti ilâhiyyenin
   imtidâddr     (süre,  uzama), o     ise  zamann       iç  yüzüdür. Ezel ve
   ebed onunla yenilenir. "O, her an kâinata tasarruf etmektedir."

233 Derleyenin Notu.
234  Ahmed  b.  Hanbel, Müsned,  c.V, s.311.
                                          BAKARA
                                              161(Rahman,     29), âyeti   buna iaret    eder.  Asl, bölünmeyen tek za-
mandr. Bütün       asrlara  siri    itibaryla  zamann   mertebeleri var-

dr.  An  ile  dakikalar, dakikalarla dereceler, derecelerle saatler, sa-

atlerle  de gün hazrlanr. Böylece      ânn yaylmasndan, gecesi ile
yirmi dört saati içine alan      gün ortaya çkar. Günün yaylmasn-
dan dört haftalk      ay,  ayn yaylmasndan 360 günlük            sene mey-

dana   gelir.  Bu saynn tamamlanmas           ile felek-i atlas  devri tama-

ma erer.   Senenin yaylmas       ile,  bin yl olan ilâhî   gün çkar. Buna
göre seyrânî âlemlerin       says 360     bindir.   Onun   ötesinde ancak

hayret ve   kuûd vardr.

lâhî gün     ile  mîrâc günü ve kyamet günü zuhur eder.            O da  elli

bin senedir. yi bir ekilde sabret ki onu             krk  senede   yürümen
mümkün olsun. Krk sene, seyr u sülük sahiplerinin makamla-
rnn sonuna ve derecelerinin nihayetine erimede âdet-i ilâhîdir.
Gece ve gündüzden her        biri, itidâl-i rebîî    (dünyann güne etrafn-
daki yörüngesi üzerinde       20   Mart'ta    bulunduu   nokta)   hesabnca
on  iki saat  olarak takdir edildii ve her bir vaktin evveliyet (ön-

celik)  ve âhiriyyeti (sonralk) göz        önünde bulundurulduu        vakit,

onlardan her birinin says yirmi dörde ular.              Bu   yirmi dörtten
her birinin teklii itibaryla, her birinin           toplam yirmi be     olur.

ki toplam     birbirine ilave edildii vakit        elli olur.   te  bu Mîrâc
gecesinde namazlarn        saysnn     elli  olmasnn srrdr.


      "Dehre sövmeyiniz zîrâ dehr Allah 'tr.           O  her an kâinata

      tasarruf etmektedir".. Biz o tasarrufu hissettiimiz an ya-
      syoruz. Allah 'in bizdeki ismini hissettiimiz her an bizim

      için "an" oluyor ve o an, ezel ve        ebed  oluyor,  imân balad
      m,   o  an  dâimi olarak yayoruz.

      12 saat gece ve 12 saat gündüzden her birinin             bir evveli

      (öncesi) ve bir âhiri (sonras) var. Böylece         her birinin says

      24 olur.   Bir de  yaadmz an var.
      25 gece+25 gündüz       =  50 eder. Yani   her vakte 1   namaz  ve-

      rilmitir.    Her anna      bir secde verilmitir.     Bizim Allah'a
Ayet 3
162           biat ettiimiz her      an namaz    kabul   ediyor.  Bu dünya
           âleminde     ikilik  olduu  için  mîrâc yaanyor ve birlie gi-
                235
           diliyor.
   MEKKE /KABE
   Bu   namazlar, dünyada         klnacak   ve her vaktin bir  snr    buluna-
   cak,  balay    ve biti itibaryla özel       namaz  olacaktr.    Onlar kim
   edâ etmezse, her namaz          için bin senelik ceza görür.      Bunun   için

   kyamet günü      kâfire, elli bin sene olacaktr.       Bu yüce sr    sebebiy-

   ledir ki,   Mekke-i Mükerreme'nin minareleri           ilk  zamanlarda    elli

   tane  idi,  Mekke'nin etrafnda her yüksek mevki üzerine              bir  ezan
   yeri  yaplmt.      Bilâhere bunlar    ykld ve hâlen, fena üzerine dö-
   nen esmâ-i     seb'a (Allah'n yedi ismi: Lâilâhe illallah, Allah,           Hû,
   Hakk,     Hayy,   Kayyûm,     Kahhâr) saysnca yedi minare kald.
   Çünkü Kabe, Zât-         Ahâdiyyet'e iarettir.     Ona  ancak   fenâ-i  tam
   yoluyla ulalabilir.        Bundan dolaydr     ki,  Mîkat'ta sureti   mânâya
   uydurmak     için   ihram giymek art olmutur. Allah, Mekke'nin
   etrafndaki bölgelerin        çounu,    sâliklerin  mihneti iddetli olsun
   diye çöllük arazi hâlinde         klmtr. Her      ne olursa olsun matlûb
   (talep edilen, istenen),      çok deerlidir. Sfatlar da söz konusu olma-
   dndan srf zât olmas dolaysyla ona kavumak fevkalâde lez-
   zet verici olur.

   Bütün   eserler,    ancak isim ve sfatlarn      tecellîlerindendir.    Bunun
   için  cem-i evveldeki fenas srasnda, Allah'ta fâni olan için zevk
   yoktur. Zîrâ zevk, sfatlar âleminde bakî             olann anndandr.
   Fânî  ise,  sfat ve fiillerinden fazla olarak        zâtndan  fânidir.  Onun
   için  nasl zevk sahibi       olabilir?  Bu  sebeple diyoruz ki, cennet ehli

   nîmet   ehlidir. Zîrâ onlar,       nikahlanr, giyinir, yer     içerler  ve ben-

   zeri  eylere sahiptirler. Onlar sfat ehlidirler.

   Cehennem mensuplarna            gelince, onlar için asla    nîmet yoktur.
   Onlarn     nefisleri    dünyadaki fânî nefislerinin ekli üzeredir. Bu-
   rada söz derindir.       Alnan   ahit dolaysyla    susmak  icap eder.


235 Derleyenin Notu.
                                          BAKARA
                                               163Medine-i Münevvere'ye gelince, vakitler saysnca, onun                be  mi-
naresi vardr.     Çünkü Medine      "Beka" bölgesidir. Beka bölgesin-
de hâkim olan isimler, ehli zevk nezdinde             malum olduu       üze-

re,  betir.

Muttali (meseleyi     bilen, haberli) olduum üzere, Mekke'nin zahiri
fenâ'dr.    Bunun   alâmeti  yedidir. Bâtn ise beka dr. Bunun ia-

reti  betir.  Ben Mekke'nin dört      bir  yannda mücavir (komu, yur-
dunu   terkedip   zamann     Haremeyn-i erîfeyn'de ibâdetle geçiren)
bulundum.     Be  minaresinin seslendii üzere, Medine'nin zahiri
beka,  bâtn ise fenâ'dr. Çünkü onun bâtn             Mekke'dir. Medine
ve  Mekke bazen toplanr, bazen ayrlrlar.


      Kabe Zât- Ahadiyyete        iarettir.

      Mekke; Kabe; Fenâfillah; iareti          7'dir.

      Medine; Bekâbillah; iareti        5'tir.

      Mekke insann kendinden fena bulup Allah la hayat                bul-

      mak, Allah'la kudret sahibi olmak, Allah'la görmek,
      Allah'la iitmek,      konumak, Allah'n         ilmiyle  donanmak,
      Allah'la irade etmek yeridir. Mekke'den maksat kâmil in-

      sandr. Bir insân- kâmil'e         el verirsek    ulaacamz     nokta
      Mekke' dir; yani kâmildir.
      Bu makam      sfatlarda yok olma       makamdr. Bu makama
      ulatktan sonra      isimleri anlayabileceiz (7' den 5'e döne-

      ceiz).

      Hayatmzda bu       elli  rekât hissedersek yani geçmii,        an  ve

      gelecei teslimiyetle yaarsak bize bu         tecellî olur.  Mekke'deki
      tecellî  bu  ellinin sonucudur.

      insan bu    tecellîleri  idrâk etmek için nefsinden soyunmal-

      dr.

      Tâif'de   talanmadan Medine'ye girilmez. Baka            bir deyi-

      le  skntlara katlanmadan Medine'ye girilmez.
      Burada bütün     yaradln       sebebi ortaya çkyor. Evvel' de

      Allah 'ta fânî    idik.  Cem  ve kesreti bilmeden       fena maka-
      mnda    idik.  Dünyaya gelmekten kast         kesreti  görüp  birli-
Ayet  3

164          i idrâk etmek, ac ve zdraptan etkilenmemeye balamak,
         fena bulmak ve daha sonra ceme geçmek ve Allah'la bakî
          olmak seviyesine ermektir, ite bu zevki yaamak           için insan

          yaratlm. Allah kendinden kendine bu zevkin yaanmas
          için  cümle mevcudat yaratyor.     Bu dünya gönül gözü açk
          olanlar için bir zevk diyar, dierleri için       ise  bir  mihnet ve
          sknt    mahallidir.

          Cennet Allah'n sfatlardr, cemâli ve zât deildir. Çünkü
          Zât'ta duyulacak, hissedilecek bir zevk kalmyor.

          Cennet   ehli sfat ehlidir.  Cehennem    ehli için ise asla   nimet
          yoktur.   Onlarn  nefisleri  dünyada fâni     nefislerinin ekli

          üzerinedir.

          Mekke'nin zahiri fenadr bunun alâmeti          7'dir.   Bâtn  ise

          bekadr, alâmeti 5'dir. Medine'nin        ise  zahiri beka,   bâtn
          ise fenadr,  çünkü onun    bâtn Mekke'dir.
          Mekke'nin   d  fenadr bu fenann       neticesinde Allah'n

          mânâsna erimek      vardr.
          Mekke, mürid-i kâmil; Medine       ise  Hz. Muhammed'dir.
          "Bir toplanr bir     ayrlr" denmesinin      sebebi budur.    Hz.
          Cîlî; "ikisini  birliyorum   ama zamana hürmetimden mür-
                                  236
          idime   ismiyle hitap ediyorum" diyor.    SEKR    (kendinden geçme, mânevi sarholuk hâli)
    Ariflerin sultan     Ebû  Yezîd el-Bistâmî   (k.s.),   yeri  göü   bilmez
    hâlde sarho gibi     krk gün kald. Bu,     zât tecellîlerinin üzerinde-

    ki galebesinden     dolay  idi.  Vâhid ü Kahhâr olan Allah'tan vak-
    tin lisân ile farz    namazlar edâ edebilecek kadar ayklk verme-
    sini  niyaz  etti.  Çünkü namazn klnmas srasnda, namaz k-
    lan  kimsede sfatlarn bakî olmas        gerekir. Elliden, esmâ-i      ham-
    se  (be  isim)  saysnca  geriye  be kald ve ötekiler     nesh (kaldrma)
    olundu.

    Namaz; vücûdu, bütün         kuvveleriyle slâh etmekten ibarettir.
    Vücûdun en önemli      kuvveleri   be  olup öyle sralanr: Tabiat-


236 Derleyenin Notu.
                                             BAKARA
                                                 165  sâfile  (düük   tabiat/ dr ki düzeltilmesi, eriat hükümlerinin

  tatbikine    baldr.   Nefs-i nazile (inici nefs/ dr ki,          slâh ahlâkn
  deitirilmesine      baldr. Hakk'tan        câhil olan ruhtur ki, slâh,

  marifet tahsiline     baldr. Hakk'tan gayrna             meyilli olan  srdr
  ki  slâh, hece harflerinden        "elif" gibi     tam tecerrüd     (soyutlan-

  ma, ayrlma) ve her eyden kesilme            ile olur.  Çünkü    elif ekseri-

  yetle  ayr yazlr.    O hâlde enfüsî     (iç  âleme   ait)  hikmetler,  ad  ge-

  çen kuvveler saysnca vakitlerin           be  olarak devretmesini îcab

  ettirdi.        Vücûdun slâh edilmesi gereken en önemli             kuvveleri:

        1.  Tabiat-  Sâfile:  (düük    tabiat) eriatla düzelir.

        2. Nefs-i Nazile: (inici nefis)       slâh ahlâkn       düzeltilmesiy-

          ledir.

        3.  Hakk'tan cahil olan ruh: Islâh marifet             tahsiline  ba-
          ldr
        4.  Nursuz   kalp: Allah   'in  tecellisine   baldr.
        5.  Hakk 'tan gayrna      meyilli olan sr' dr: Islâh elifgibi her

          eyden kesilme   ile olur.

        O hâlde enfüsî hikmetler (iç hikmetler) ad geçen             kuvveler

        saysnca    vakitleri 5'e  indirmi    olur.

        Merepler,    nefis, kalp, ruh,    sr;  bunlar slâh etmek       için  5
                                       237
        vakit  namazda Allah 'tan yardm          istenir.
  VAKT'NAMAZIARI
  Sabah   namaz "srr"n paydr. Çünkü            o,  gecenin   karanlna ya-
  kn bulunmas       dolaysyla, öteki namazlara göre "gayb"dr. Ni-
  tekim sr da âir kuvvetlere göre gaybdr.


        Sabah  namaznn      1.  rekât celâl (karanlkta olu), 2. rekât
        cemâl  (celâlin  karanlktan     aydnla geçii) 'dir.       Böylece iki

        rekâtn toplam kemâl-i zâtiyeye           iarettir.


237 Derleyenin Notu.
Ayet  3

166          Sabah namaz srrn paydr. Allah 'in bizdeki ismi tecellî
          eder, çünkü gecenin karanlna yakn bulunmas dolay-

          syla gaybdr. Kiinin srrn ancak gayb bilen mürid-i
                    238
          kâmil  bilir.
    Öle namaz      "ruh'un paydr. Çünkü, onda ruhun zuhuru mik-
    tarnca tam zahir olu vardr.            Ruh   âlem-i halktandr. Zîrâ her ne

    kadar bizzat görülmezse de, uzuvlar ve kuvvetlerdeki tezahürleri
    cihetiyle eserleri     müahede        edilir.  Peygamber     (a.s.)'n tenezzü-

    lü  (muhatabn düzeyine inme,              alçalma),  zuhuru ve   itidali dola-

    ysyla, ruh mertebesinde            olmu    ve zuhûr-i hâriciye   (dta görün-
    me)  mutabk    (uygun) olmutur. Zîrâ ism-i            âzam hükümlerinin
    zuhurunun balangc, yedinci binin balarndan                    itibaren  Meh-
    di (r.a)'nin    zamann     sona ermesine kadardr; yani o vakte           doru
    zuhur iddetlenir, sonra, dolunay gecesinden itibaren ayn yava
    yava gizlenmesi      gibi     bâtna döner.


          Öle namaznn 4 rekât (zât, esma, sfat ve fiil).
          Öle namaz ruhun paydr. Bu Allah'n zâtyla                    tecellî

          andr,     kiideki       Hakk'n     tam   zuhurudur,     insann
          vücûdunun da en          kuvvetli   olduu zamandr.     12'nin sebe-

          bi:  Peygamberin tenezzülü, ortaya           çk    ve ortada, denge-

          de olmas      dolaysyla ruh mertebesinde          olmu  ve  zuhuru
          da uygun olmutur.          23S>
    ikindi  namaz     "kalb'in paydr.           Çünkü o   orta  namazdr. Nite-
    kim  kalb de uzuvlarn ve kuvvetlerin ortasdr.                 Bunun   içindir

    ki,  kalb  iyi  olduu     vakit bütün ceset iyi olur, o         bozulduu   vakit

    bütün  ceset bozulur.
                     240
                          Kalb, ruh ve ceset arasndan        domu
    olduundan dolay,            tasfiye (temizlenme)       zamannda gayb     ve
    ahadet âlemlerinin kemâlâtn göstererek                  geldi.  Çünkü,   ço-238 Derleyenin Notu.
239 Derleyenin Notu.
240 Buhârî, îmân, 39    (c. I, s.  19)  ;  Müslim, Müsakat, 20  (c.V, s.50)
                                             BAKARA
                                                  167  cuk anne babann srrdr. Yine bu sebeple kalb haml-i emânet
  (emanetin yüklendii yer) ve mazhar- hilâfettir (hilâfetin zuhur
  yeri).         kindinin 4 rekât kevn-i cemâle (cemâlin            hissediliri    deil
       yaratlmasna) iaret         eder.

         kindi namaz kalbin paydr. Çünkü kalp ortadr. Kalp
         iyi  olduu zaman bütün vücud            iyi  olur,  bozulduun-
         da   ise  bütün vücud bozulur. Kalp ruh ve           nefis  arasn-

         da srât- müstakimdir. Nefis halk edilmi, ruh                ise  emir
                    241
         âlemindendir.  Akam namaz         kendisinde nurun batmas dolaysyla               nefs'in

  paydr.     Nefs,    emmâre mertebesinde karanlk             ve   siyahtr.

  Levvâmede karanl         hafifler.   Mülhemeye      intikâl ettii vakit ay-

  dnlanmaya balar. Nihayet mutmainne olunca hâli, günein do-
  uu srasndaki insann hâline benzer.
         Akam namaz       sabahn   aksinedir.    Çünkü onda gizli       olan

         bunda açktr.       1.  rekât  celâl,  2.  rekât cemâl, 3.sü       ise


         kemâl-i camiadr (tefrikin bütünü).

         Sabah namaznda        birlik  aikâr  olur.   Allah sabah nama-

         znda Zâtyla      bize tecelli eder.    Akam namaznda          tekrar

         karanla dönüldüünde          bizi farkllklardan birlie ileti-

         yor.

         Akam     namaz, kendisinde ruhun batmasndan dolay
                    242
         nefsin    paydr.


  Yats  namaz     "tabiat"n paydr.       Çünkü   yats, tabiatn vasflarn-

  dan olan uyku       vaktidir.

  Kim   ki  bu kuvvelerin slâhn arzu         ederse,   be  vakit  namaz k-
  lacaktr.   Kim bunlar      yerine getirmezse, nefislerini hüsrana           u-
241 Derleyenin Notu.
242 Derleyenin Notu.
Ayet 3
  Tatmlardan     olur ve  mü'min saylmaz. Zîrâ îmân, ya gaybî ya da
  ühûdî   dâhit olarak, görerek) olur.        ühûdî îmân     sahipleri  namaz-
  larna dikkat     ederler; hatta onlar,       daimî namazdadrlar. Bilhassa
  kâmil olanlar böyledir; onlar devamllktan dolay istirak                  (içine

  batma, kendinden geçip dünyay unutma) sahibidirler.
  Namazn    esas    mânâs  teveccüh (yönelme), istirak,          yaknlk     ve

  huzur demektir. Ancak        be   vakitte    onun   özel ekli de istenir.

  Zîrâ   ühûdî   tecellîler  vücûdî   tecellîlere    baldr.


        Namazda önce yaknlk          ve  huzur sonra yok olma, fena      var-
            243
        di-
         lr.
  Gaybî îmân sahiplerine gelince          onlar,  önünde   bekledikleri    kap-
  y  cevap almak için çalan kimselerdir. Cevap gelmeyince vazge-
  çen,   muhtaç deildir. Bu takdirde ev sahibi onunla ilgilenmez, o
  da   namaz  terk eder. Böylesi her ne kadar zahirde             mü'min   ise  de
  bâtnen   kâfirdir.   Nitekim Peygamberimiz           (s.a.s.)  öyle buyurur:
                                244
  "Bilerek  namaz     terk eden kâfir olur.."         Ölen de ancak namaz-
  n terk ettiinden dolay ölür. Çünkü namaz, rûhânî bir gdadr.
  Rzk bittii zaman ecel gelir.         Bundan dolay       âsîlerin amellerin-

  de bereket yoktur ve onlar uursuzluk perdesi               kuatmtr.
  Burada,   ad  geçen srrn beyânnda,          baka   bir vecih   daha vardr.
  Akl- küll'den hayvan mertebesine kadar hikmet-i                  ilâhî îcâb,

  24 mertebe vardr. Onlarn          bir     ksm,    ruhanî aklî   iler,  bazs
  cismanî mahsûs ilerdir.       Bu 24     ,  ahadiyyeti itibariyle yirmi      be-
  tir.  Bu yirmi be de    zahir va  bâtn     itibariyle ellidir.   Makule   (akla

   uygun) ve mahsûsenin (hissedilebilen) her birinin, kuvve ve                   fiil


  hasebiyle, zahir ve     bâtnlar vardr. Zîrâ emr-i          icâdî; zât, sfat    ve

   fiil  üzere devreder.   u  âyet-i  Kerîme buna iaret etmektedir:           "Bir

  eyi diledii zaman       Onun buyruu        sadece o   eye   ol demektir, he-

   men   olur" (Yâ-Sîn, 82).243 Derleyenin Notu.
244 Süyûti, el-Câmiü's-Saîr, 1402,  c.II, s. 175,  Kahire.
                                              BAKARA
                                                169         Akl-   küll'den hayvan mertebesine kadar hikmet-i ilâhî

         icâb   24  mertebe vardr.        Bir  ksm  nûrânî bir    ksm
         zulmânîdir.     24 ahadiyyet itibariyle 25'dir. Bu 25' de zahir
         ve  bâtn  itibariyle 50'dir.
                            245
         An, zâttr, zâti    tecellîdir.
  Allah'n     ulvî   sfatlarndan     bir   sfat ve esmâ-i hüsnâsndan
  (Allah \n güzel isimleri) bir ismi         ile tecellîsi  muhaldir (imkânsz)',
  mertebeleri itibariyle onlar için zuhur yoktur.            O hâlde tecellînin
  mânâs     zuhurdur.

  Allah'n isimlerinden Evvel, Âhir, Zahir ve Bâtn'                 ele  alalm:
  ey, üstündekine       nisbetle zahir, altndakine nisbetle         bâtn   olur.

  Zîrâ üstündeki      gaybdr ve    nisbî de olsa      ahadet mertebesinde
  olacaktr.     ahadetin hükmü, zuhurdur. Altndaki           ise  ahadettir

  ve izafi de olsa gayb mertebesinde olacaktr,             gaybn hükmü bü-
  tün (zuhurun zdd)'dür.

  Bunun     içindir ki  yüksek ruhlar      için "ruhlar", yani "akllar" de-

  nir.  Keza altndakine       nisbetle "nefisler" denir. Üstündekileri de

  sen  bil.  (Veya altndakiler ve üstündekilere nisbetle nefisler de-
  nir,  bunu böyle     bil.)
  SEYR
  Ad   geçen mertebeleri Mîrâc gecesinde at, unsurlar ve tabiat-
  lar  âleminden ve onlarn üstünden            bir  mertebede kalmad, öyle
  ki  ayan     onlarn üzerine koydu. Çünkü vacibin (zorunlu)              sey-

  ri  mümkinin     seyrinin   tamamlanmasna baldr. Buna yükse-
  len azdr.     O  hâlde sâliklerin   çou     seyr-i  ekvânda (kevn;    âlemler,

  olular)    kalmlardr. Aktan zâhidlik etmek gibi, bu lüzumlu               bir

  seyirdir ve ikisi     arasnda uzak     bir    mesafe vardr.  Hakk yannda
  halkn kymeti olmaz. Bunun           içindir ki onlar,    Süleyman     (a.s.)'n

  mülküne deil de daha büyüüne baktlar.                Ad geçen seyre "dü-
  ümledikten sonra çözmek"           (et-tahlîl ba'de't-ta'kyd) denir.       Bu-


245 Derleyenin Notu.
Ayet 3
170   nunla Kur'ân'da belirtildii       gibi,  emâneti ehline verme ii hâsl
   olur. Zîrâ   insann en yüksek mahalden en          aa yere inii sra-
   sndaki    hâli,  düümlenmedir; mevcudat mertebelerinden             küllî

   veya cüz'î bir mertebeye       geçmi   olmaz. Ancak, oradan bu mer-
   tebelerin   srr olan emaneti alr ve kendisine balar, sonra            indi-

   i   yere iner.   lk dönü  yerine rücû' (geri    dönü) hâlinde      -ki,  bu
   fenâ-i evveldir-    bütün emânetleri sahiplerine       verir.   Ariyet ola-
   rak  bakalarndan  ald bütün libaslardan soyunur, nihayet ilk
   mebdee    (balangç) ulam olur. Bu, o halettir ki; Allah, bütün
   esma   ,  sfat ve kemâlâtyla üzerine tecellî elbisesini giydirmi

   olur.  Vücûd toprana     inii srasnda, artk      onun  elinde hilâfet

   menuru    (ferman,   Sultann emri) vardr; her konakta bütün            el-

   biselerini giymitir, kendisi için bunlar,        Allah'n  asla   soyulup ç-
   karlamayacak olan ikram ve ihsandr.

   Ad   geçen bu mertebeler, insan srrna bir dâiredir. Onlardan
   her birinde, insan için     Hakk    Teâlâ'ya, özel bir vecih ve esmâî

   (isimlere ait) bir   teveccüh (yönelme) vardr. Böylece       ilâhî  hikmet,
   teveccüh-i ilâhîden her birinin nasibini         almas   için,  Mîrâc na-
   mazlarnn    mertebeler saysnca      elli  olmasn  icab ettirdi.

   Gökler Allah'n sanda,        yerler  solunda dürülü vaziyettedir, as-
   lnda her   iki eli  de mübarektir. Nur-i ma'kûlenin        çounun       ha-

   riçte izi  olmaz; kürsî, ar, levh-i mahfuz, kalem-i        a'la  ve onlarn
   ahadiyyetinden     baka  bir  ey  bakî kalmaz. lâhî feyz insana on-
   lar  vastasyla   ulam olur.
   Elliden   krk be   dürüldü, geriye    be   kald.  O en büyük mertebe-
   dir.  Bunun    için Allah, elli vakit    namaz be    vakte soktu. Nite-
   kim   u husus bunu gösterir: Kürsî ki o göüstür; ruh ki o levh-i
   mahfuzdur;     levh-i  mahfuz  ki  o kalbdir. Kalem-i A'lâ     ki,  her in-
   sanda   hissesi  Hakîkat-i Muhammediyye'dir.        Onun    ahadiyyeti
   de ism-i a'zâm srrdr.     Tan ve    faydalan!

   Secdeden hâsl olan fena üzerine bir tembih: Ariflerin kyameti
   daimîdir.   Bunun dndakilerin,        fena dairesine dâhil     olduun-
   da  üphe  yoktur, nitekim    buna zmnen     (gizli olarak)    iaret   et-
                                            BAKARA
                                               171
  tim. Bakî olan ancak Allah'dr ve          O'nun   âfâkî (hariçte,   dmz-
  da  olanlar) ve enfüsî    (iç  âlemimize   ait)  olarak mevcudattan suret

  ve hakikatlerini bakî     kldklardr.


       Süleyman'n mülkü         seyr-i  mülk    oluyor.  Düümlenmek
       hakikatimizin ortaya       çk, düümden         sonra tekrar çöz-

       mek halka dönü       oluyor. Teke gitmeliyiz ve      halka dönme-

       liyiz.  Peygamber efendimiz Miraca          teklikten  balad,   çok-

       lua gitti    ve sonra tekrar teke döndü.        Ondan    sonra tekten

       yine çoklua yani kesrete döndü. Teklikten sonra kesrete dö-

       nüü    ulûhiyettir.   Önce kendi   mânâsn düümlemek; sabit
       klmak,    sabit  kldn sunarken halka açklamak...
       Biz    emaneti sahibine gönderiyoruz,     arlklarmzdan
       kurtuluyoruz. Sonra       Bekadan ulûhiyete döndüümüz za-
       man    elimizde hilâfet oluyor. Bütün elbiseleri (miraca ç-

       karken   soyunduumuz bütün          elbiseleri)  yeniden giyiniyo-

       ruz. Fiil, sfat ve zât tevhidinden sonra            bekada tekrar  so-

       yunduumuz       bu  hâlleri geri  alyoruz inallah...
       Sülük   24  ini,  24 çk,     bir de kendisi   ile  25  ediyor. Gayb

       âlemi   sanda madde âlemi solundadr. Ama onun sa da
       solu   da mübarektir. Allah'n zâtnn celâli tecellîsi onun
       kuvvet ve kudreti      ile tecellî  etmesidir.

       Seyir:  Ruh  levh-i   mahfuzdur. Levh-i mahfuz ki          kalptir.

       Kalem-i alâ ki her insandaki srdr, Hakîkat-i               Muham-
       mediyyedir.   Onun    ahadiyyeti de ism-i     âzam srrdr. Dör-
                                    246
       dünün   birlii de    be  oluyor (ahadiyyet).  HAZARÂT-I HAMS
  sterseniz  mezkûr    (evvelce zikredilmi, bahsi       geçmi) sayya     indi-

  riin srr  hakknda konuaym:          Bu, hazarât-    hams    itibariyledir.

  Hazarât- hams; âlem-i zât         (zât âlemi), âlem-i sfat, âlem-i ef'âl

  (fiiller âlemi),  âlem-i âsâr   (eserler  âlemi) ve âlem-i insandr. Bunla-


246 Derleyenin Notu.
Ayet 3
172   ra hazret-i lâhût, hazret-i ceberut, hazret-i melekût, hazret-i           mülk
   ve hazret-i nâsût da denir. Onlar avâlim-i külliye (külli âlemler)

   ve hazarât- icmâliyyedir (tafsîlatsz, toplu olarak). Cüz'iyyât için

   nihayet yoktur ve külliyeye dâhildir.          Bu  âlemler  vücûd- Hakk'n
   tamamdr. Nitekim      Allah buyurur: "Biz gökleri yeri ve her         ikisi

   arasnda bulunanlar ancak hak olarak yarattk"              (Hicr, 85). Yani

   onlarn hepsi Hakk',     Onun vücûdunu          isim ve sfatlarn giyin-

   mitir. Yine  Hakk Teâlâ buyurur:        "Onlar   için  hak olduu meyda-
   na çkncaya kadar"     (Fussilet, 53).    Fakat insanlar Rableriyle kar-
   lama konusunda üphelidirler, Onu ancak ma'dûm                  (yok olan)

   hâldeki halk canibinde     (taraf, yön) görürler.


   Allah "O'ndan baka her        ey yok   olacaktr" (Kasas, 88), buyur-
   mutur. Yani "Hakk' takip eden          cihetten    baka" demektir,    zîrâ

   o,  ebedîyyen yok olmaz. Gökler ve yer dümdüz olup cisimler ve
   ruhlardan fena   bulmadk hiçbir ey kalmaz; Hakk'n vücûdu ise
   zahirde ve bâtnda     bulunmak     gibi farkl    durumlar arz ederse   de,

   ebedîyyen fena bulmaz.

   Ad   geçen indiri   (tenzil)  Mûsâ   (a. s.)  sebebiyle olup, peygamber-

   lerden  ondan bakas     için deildir.       O,  be  ülü'1-azm (azim sa-
   hipler)  peygamberden    biridir.    Bu peygamberler Nûh, brahim,
   Mûsâ,   îsâ ve  Muhammed        (a.s.)'dir.  Onunla    konumann    sr-

   r  "kelîm" (konuulan kimse) olmasdr. Tevrat kitab ve kitab-
   mz Kur'ân,                 ahkâm (hükümler)
           öteki kitaplarn hilâfna, çeitli

   ihtiva etmeleri dolaysyla iki hakîkî kitaptrlar. Namaz zahiri

   itibariyle ahkâmdan olunca, bakasnn deil Musa'nn, onun

   peine dümesi uygun      olur.


   stersen  unu   da söyleyeyim: Gaybî, ruhanî,            tabiî,  unsurî ve
   hepsinin   birlemesi    eklindeki      nikâh    itibariyle,   namazda
   nikâhn   ve vuslatn    srr vardr. erâi-i slâmn be olmasn
   namazla kyas    et!


   Kur'ân- Kerîm'de bildirildii         gibi, bir    i on kat karlk     gö-
   rür.  Beten  her biri on     ile  muamele görürse       karln    topla-
                                           BAKARA
                                               173 m    elli olur.   Demek      ki  namaz, sayda eksik olmakla beraber
 sevapta tamdr. Bu, derecelerin en              azdr   ve kalbin derecesi-

 dir. Ihlâsta     (katksz samimiyet) ilerledii          vakit, bir  amel   için

 yüz sevap vardr. Daha yükseine çkarsa,                bir iyilie bin kar-

 lk    olur ve hesapsz        devam   eder. Kötülüklerin      karl     ise

 birer birerdir.

 Kalbin   iyilikleri   onar onar, ruhun        iyilikleri yüzer,   srrn  iyilik-

 leri  biner, srru's-srrn iyilikleri         u âyetin ifade ettii ekildedir:
  "Allah,  dilediini hesapsz ekilde           rz klandrir"    (Bakara, 212).

  Sidretü'l-Müntehâ'da son bulan ameller, meleklerin                tad ve
  bildiidir.    Bunun da üstünde        faziletli   ameller vardr  ki, birbi-

  rinden farkldr ve melekler onlar bilmezler, o hâlde nasl tan-
  snlar? Bunlar ahassü'l-havâssn (seçkinlerin seçkini) amelleridir.

  Onlarn    ihlâslar Allah Teâlâ'nn srlar cümlesindendir.              Amel-
  leri  Sidretü'l-Müntehâ'y aar; ara, hatta âlem-i ervaha (ruhlar
  âlemi) ular. Bunlara gizli ameller (amâl-i hafiyye) denir. Pey-

  gamber   (a.s.)'in  u   sözü buna iarettir: "Zikrin en hayrls giz-
                               247
  li  olandr.   O  meleklere bile gizli olur."        Srra mahsus oluunda-
  ki  iddetinden dolay böyledir. Melekler sr kuvvetinde              ileri  gide-

  mezler, aksi hâlde sr ehli olurlard ve böylece, ya Adem'den üstün

  veya ona müsavi      (eit)    olmu olurlard. Her ikisi de u âyete aykr
  olur: "Allah isimleri      Âdem'e öretti." (Bakara,       31).  Yani meleklere

  deil de Âdem'e. Melekler bu isimlerin             tamâmn deil, baz has-
  salarn   (özellikler) bilirler.      Onlar da    bizzat deil,   Adem'in   ö-
  retmesi   ile  elde ettiler.     Âdem'e  gelince, o    emâneti yüklendi. Bu
  emânet, isimlerin toplam           itibariyle, Allah'la kendisi    arasndaki
  irtibatn kemâli için vastasz feyzdir.

  Buradan anlalyor         ki melekler,     insann ne olduunu ve    srrn
  bilmezler. Allah,       insann     hâlini  ak  üzerine bina    klmtr. Ak
  da, celâl 'i gösteren belâlara mübtenîdir (bina edilmi).             Melek   için

  tek kanat vardr, o da cemâl'dir.            üphesiz   iki kanatllar, bir   tek

  kanad olandan daha           faziletlidir.  Yeryüzü sakini olduu hâlde,


247Ahmedb.   Hanbel,  c.I,  s.172.
Ayet  3

174    insann mîrâcta    olduu ey,
               nail         gökte  bulunmasna ramen me-
    lek için  hâsl olmamtr.

    nsan,   tafsil  üzere hazarât-    hams (be    hazret,     yaradln be
    mertebesi) ehli    olduu   için,  Allah Teâlâ ona       be  kanat vermi-
    tir,  gece gündüz onlarla âlem-i kudse (kutsal âlem) uçar. Melek-
    ler  bunun   dnda   olduundan, Allah onlarn kanatlarn               tavsif

    ederken öyle buyurur:      "...ikier, üçer, dörder..." (Nisa., 3).
         Alem-i Zât: Ahadiyyet (Lâhût)
         Alem-i Sfat: Vahdaniyet (Ceberut)
         Alem-i Ef'âl: Ruhlar âlemi, fiiller (Melekût)
         Alem-i Asar:    Eserler,  dünya âlemi (Mülk)
         Alem-i Insân: Kâmil insan (Nâsût)
         Nâsut, âlemlerin toplamdr.        Kim  ki  bu âlemlerin     hepsi-

         ni kendi içinde   aikâr eder   o insân- kâmildir.      Bu  âlemler
         herkesin içinde    vardr ama gaybdadr, aikâr deildir.
         Herkesin merebi onda      olduu hâlde     o yine de kendi bü-

         tünlüü   içinde kalr.   Ondaki bütün    aklî melekelerin biat

         ettiini görüyoruz.     Ondan  sonra da dünyevî haz ve istekle-

         ri  görüyoruz.  Mülk âlemi    de onda diyoruz. Bunlarn hep-
         sinden farkl    ama  hepsini de içinde var eden bir insan var

         ortada...

          Cüz ve küllün toplam, vücûd-u Hakk'n tamamdr,                insa-

         nn kendi içindeki hakikati ortaya çkarmas için baka bir
         cihete yönelmemesi gerekiyor,      bu sadece vakit kayb      oluyor.

         Bein   bir  mânâs da    ulu'l-i  azm  peygamberlerdir (Nûh,
         ibrahim, Mûsâ,    Isâ,  Muhammed).
         Mûsâ eriat     temsil ediyor. Allah'a     varmann      yolu önce

         fenadan sonra bekadan       geçiyor.  Musa'da      aklî kuvvetler

         hâkim olduu     için  bu kuvvetlerini fenaya       erdiriyor.  Na-
         mazda nikahn     ve vuslatn  srr  vardr.   .  .  Sâmiha Ayverdi,
         namaz Allah 'la nikah gibidir. Nikahsz da sevgi           olur   ama
         o  zaman kabul görmez. eriatla       vuslata   erilir, der.

         Kötülüklerin    karl bire birdir. Kalbin iyiliklerine         ise  on
                                          BAKARA
                                               175         kat sevap vardr.     Ruhun    iyiliklerine ise  100 kat sevap   ve-

         rilmitir.  Srrn    iyiliklerine  (Hakk aikâr etmek) 1000 kat
         sevap,  srrn srrnda      ise  karlk,  "Allah dilediini hesapsz

         rzklandrr" âyetiyle açklanmtr.
         Kalbin iyiliinden kast udur: Kalb aydnlannca bir              iyi-

         lik  yapma  ihtiyac duyulur, ihtiyaçtan dolay iyilik yapa-

         rz, on kat sevap alrz.        Bu  hareketi Allah için  yapmaya
         balarsak ruhun iyilii olur ki 100 kat sevap vardr.         Bu ha-
         reketlerle  kendimizdeki Hakk'       aça    çkarrz,; bu srdr.
                               24s
         Artk   bizden   i gören Hakk 'tr.  Üçüncü soru:
  ki,  üç,  dört rek'aden   bî ü kem olmayub      salât

  Her  birin bir vakte tahsis eyleyüb       klmak  nedir?

  -Namazlarn her birini bir vakte tahsis ederek iki, üç ve dört
  rekâttan fazla ve eksik        olmakszn klmann hikmeti nedir?

  Burada    iki  cevap vardr,    biri  ötekinden daha incedir.

  REKÂT-KANAT
  Birincisi:

  Rekâtlarn says, meleklerin kanatlarnn saysna benzer. On-
  lar,  sahip olduklar ikier, üçer, dörder kanatla suret âleminde

  uçarlar.   Keza namaz klanlarn da bunun            gibi,  rekâtlardan ka-

  natlar vardr, onlarla        mânâ âleminde    uçarlar.  Bu uygunluk    in-

  sanla  melei eit klmaz. Zîrâ         suretle  manâ arasnda büyük fark
  vardr. nsan, suret ve         manânn      hepsini hâmildir (tamak).

  Sûrî (surete ait) ve      mânevi yürüyüle seyredip         feleklere  yük-
  selenler insanlardr, oysa melek,           bundan   âcizdir. drîs, îsâ ve

  Peygamberimiz       (a. s.),  bu yükselii gerçekletirmitir. lk          iki-

  si,  baz  feleklerde   mekân tutmularsa da Peygamber           (a. s.),  ce-


248 Derleyenin Notu.
Ayet  3

176    sedi  ile  terkîb âleminin zirvesine      çkm,     sonra da ruhu ve sr-
    ryla,  mekânn     olmad     yere gitmitir. Bununla, melek ve in-

    sanlarn hepsinden üstün         klnmtr.       Üstelik,  Mîrâc gecesin-
    de,   Mescid-i Aksâ'da peygamberlere; Sidretü'l-Müntehâ'da
    (âlemdeki varlklarn bilgilerinin ulaabilecei son nokta) melek-

    lere  imam olmas      ile  de önde bulunmutur. üphesiz imam,
    ona uyanlardan daha        faziletlidir.


    Cesedi    ile  göklere yükselmeye gücü yetmeyen için, manevî

    mîrâc   tahsil   etmek üzere namaz konulmutur. Böylece melekût;
    zahiri  ile,  mükâefe    (gizliyi  aça çkarma,      kesif) sahibi için   görü-

    nür, o  da oraya kadar      çkann gördüü       gibi  onu müahede (ahit
    olma, görme) eder.

    Manevî kanat, maddî kanattan daha güçlüdür.                     Rekâtlar,

    uzuvlarn hareketine muhtaç bulunmak                itibariyle her   ne ka-
    dar maddî bir      i  ise de,  srlar ve onlarla hâsl olan kuvveleri
    manevîdir. Meleklerin;        kyamda, rükûda, secdede        ve ka'de (na-

    mazda oturma) de bulunur olmalar da onlar beerle müsâvî
    (eit,  ayn) klmaz. Farz       klnm namazn ekli, beerden ba-
    kas   için deildir, hattâ      Müslüman    olsalar dahi    bu ümmetten
    bakas     için bile deildir.


    Meleklerin manevî miraçlarndan hâsl olan ey, ekseriyetle
    tenzihtir (her çeit noksandan        uzak saymak). Nitekim, tesbîh ve
    takdisleri     (mukaddes bilmek) bunu      gösterir;    Âdem   (a.s.)'a  sec-

    de etmeleri de buna delâlet eder. Onlar, tenzih yerini bilin-
    ce,  Adem'e secde     ettiler;  bunun   için secdede beklemediler. Be-

    erin bu mi'râcndan hâsl olan ey,              asla vasfedilemez.     Melek-
    lerin,  namazlarnda beere uyduklar vâriddir              (duyulan, gelen),

    aksi iseduyulmamtr. Cebrail'in Kabe kapsnn yanndaki
    imametine gelince, namazn          klnn
                      öretme bâbndadr. 249
    Böyle olunca Peygamber (a.s.)'n namaz nerede, onun nama-
    z  nerede?.


249 Cebrail'in Hz. Peygambere     namaz  tâlimi için bkz.  Müslim, Mesâcid,  31.
                                          BAKARA
                                              177  ikincisi:

  Namazda     asl olan, Allah'n cemâl ve celâline iaret olmak üze-
  re, iki  rekât  klnmasdr. Sonra bu         iki  üzerine bir veya iki rekât

  ilâve edilmitir.    Allah Teâlâ, sabah       namazn    iki rekât  olarak

  emretmitir. Öyle bir vakitte         ki:  Bir taraf gecedir; gece zât

  Celâl mertebesi olan "Lâ-Taayyün" (aikâr olma, ortaya              çkma
  öncesi)  mertebesine iaret eder. Bir taraf gündüzdür; gündüz
  vücûdî ve hakîkî cemâl mertebesi olan "Taayyün" mertebesi-
  ne iaret eder.


        Hz.   îdrîs,  Hz.  Isa,  ve Hz.   Muhammed,    yükselerek mîrâc

        yapmlardr. Peygamber          cesedi ile (nefsi ve merepleriy-

        le)  terkip âleminin zirvesine      çkt. Sonra ruhu ve srr      ile

        mekânn    olmad yere gitti. Bu yüzden         her varlktan üs-

        tündür.

        Sidre-i  Müntehâ 'da     meleklere, Mescid-i   Aksa 'da  ise  pey-

        gamberlere    imam   oldu.

        Kendi içinde bütün      terkib  olunmu makamlar geçti, daha
        sonra terkib    olunmam makamlara         girdi bütün gayba

        imam   oldu.  Biz gayb görüp îmân edince onun imaml-
        n    kabul ediyoruz.    Maddî   olarak  aldmzda,    ekli ola-
        rak  imamlk yapyor, mânâ        olarak  aldmzda mânâ ola-
        rak  imamlk ediyor,     ikisini  birletirdiimiz zaman da bize
        miracmz yaptrm oluyor.
        Akl ile klnan namaz sadece namazn            eklini  örenmek
           Madde ve mânâ ile klnan namaz
        içindir.                           nerede?   Srf
        madde ile klnan namaz nerede?50


  REKÂTIAR-CEIÂI I CEMÂI
  Sabah namaznn birinci rekât,           celâl mertebesine, ikinci   rekât
  cemâl mertebesine      iarettir,   bu remzin (kapal    söyleyi) aksi vârid

  deildir. Böylece iki rekâtn         toplamnn     birlii, kendisinde    bu
  iki  mertebenin   topland      kemâl-i zâtiye iarettir.

250 Derleyenin Notu.
Ayet 3
178   Akam    namaz, sabah namaznn             aksidir.  Çünkü    ahadiyyet-i

   camiadan onda      gizli  olan bunda açktr. Birinci rekât celâle,
   ikincisi cemâle,    üçüncüsü    ise  kemâl-i câmi'a (âlemin kemâli) ia-
   rettir.


   Yats  namaz   dört rekâtyla, Lâ-Taayyün'e ve gecenin vücûdu için
   bilkuvve (tasavvurda, fiil mertebesine varmadan) celâl mertebe-
   sinde; zât, esma, sfat ve ef'âl        (fiil)  olarak dört taayyüne iarettir.

   Öle namaz,     dört rekât     ile,  gündüzün vücûdu       için bilfiil (fii-

   li  olarak) cemâl-i ilâhî mertebesinde         ayn  dört taayyüne iarettir.

   ikindi  namaz, dört rekât       ile,  bu   vakitte  bakalama      (teayyür)
   olduu   için bilfiil cemâl-i    kevnîye (yaradla ait cemâl) iarettir.

   Bu   takrirden, vakitlerin belirlenme         srr da   anlalm      oldu; ge-

   çen beyitte  baka   ve latif bir ekilde zikrettim, hatrla.

   Farzlar hakkânî vücûda, vacipler en seçkin halk vücûduna, sün-

   netler seçkin halk     vücûduna, müstehaplar (yaplmas sevapl i)
   umûmî   halk vücûduna iarettir.        Vücûd da ya vücûd-i        vacip (zo-

   runlu varlk), ya da vücûd-i        mümkindir (mümkün          varlk). Farz-

   lar  kendisine  ükür    olsun  için, birinci    vücûda mukabele olarak
   farz  klnd.   Nafileler, ikinci      vücûd   karlnda,      ona ükür    ola-

   rak konuldu. Zîrâ onlarn her          biri  nîmet  içre nimettir.         Sabah  namaznn ilk rekât lâ-taayyün yani ahadiyyet,              bir-

         lik, celâl,  gece demektir, ikinci rekât        ise,  taayyün,   gündüz
         ve cemâl demektir.      Bu   iki  rekâtn birlii zâttaki kemâle
         iarettir.

         Akam namaznn         birinci rekât cemâle,       ikincisi celâle,

         üçüncüsü   ise  toplu kemâle iarettir (kemâl-i camia).

         Yats  namaz,    dört rekâtyla la-tayyüne,         celâle,  geceye ve

         celâl mertebesinde zât, isim, sfat ve fiil           olmak üzere dört
         tayyüne iaret eder.
         Öle namaz cemâl-i ilâhî içinde dört tayyüne iarettir,
         ikindi namaz dört rekât ile yaradln cemâline iarettir.
                                                  BAKARA
                                                    179          Farzlar Hakkânî vücûda, sünnetler seçkin halk vücûduna,
          müstehablar (sevilmi, sevap            olduu   bilinen   is)  umûmî
                               251
          halk vücûduna iarettir.


   NAFLE NAMAZLAR
   Kim   nafileleri     çoaltmay       bilirse,   halk vücûdlar    için nihayet

   yoktur,    çünkü halk          kesret ksmndandr. Hakk ise vahdet
   kabîlindendir.     Bu     sebeple   nafilelerin aksine farzlar, snrl olarak

   geldi.  Kim   ki nafileleri dar tutarsa,          kendine cahillik etmi      olur.

   Zîrâ o, kendi vücûd-i imkânîsini ve daireyi geniletmesi icab                    et-

          snrl tutmazd. Nitekim Peygamber (a.s.) s-
   tiini bilseydi, ii
   nrl tutmamtr. O, baz nafileleri tayin etmi; bazlarnn
   tâyinini de, Allah         katndaki mertebelerine iaret olarak ve tazim
   (sayg gösterme, ikram etme) için, halîfelerine               brakmtr.       Nite-

   kim öyle buyurur: "Benim sünnetime                  ve benden sonra hulafâ-i
                                            "252
   râidînin    (ilk  dört halîfe) sünnetine dikkat ediniz.              Bunlardan
   bazs da mutlaka           ashâb (sahabeler)      içindir.  Nitekim öyle bu-
   yurur: "Ashabm yldzlar             gibidir,   hangisine uyarsanz hidâyete

   eriirsiniz." ^ Bir ksm da                                müminler
         2
                           âhir  zamana kadar    gelecek

   içindir.   Peygamber'imiz         (a.s.)  öyle buyurmutur: "Müslümanla-
   rn güzel gördüü          ey, Allah   katnda da güzeldir." 254 smini        bildi-

   in ve   bilmediin bütün           nafileler    buna  dâhildir.


   Regâib, Bereât, Kadir gecesi              namaz,  vb. gibi bilinenleri ele ala-

   lm. Bunlar en azndan meâyih-i kibarn (büyük                    eyhler, pirler)

   iyi  gördükleri, benimseyip yapageldikleri eylerdir.                  bunlar yan-

   l olsayd,     îkaz edilirlerdi. Onlar zâhirci müctehidden (Lctihâd

   eden, ihtiyaç     hâsl olduunda ve hadislerden hüküm çkaranbüyük
   slâm   âlimleri)     daha   aa deildirler. Müctehid        ekseriya,    yanlan
   akln rehberliinde hareket ettii                hâlde, galip ihtimalle hatâya

   dümemektedir. Dâima              isabetli bir   kefin rehberliinde yürü-

251  Derleyenin Notu.
252 Tirmizî, Ilm,   16.

253 Kefü'1-Hafa,    c. I, s.  147.

254  Ahmed  b.  Hanbel,  c.I,    s.379.
Ayet  3

180    yen bâtn müctehidini ne zannediyorsun! Bizim sözümüz, ba-
    kalarnn deil,     kâmillerin kefi  (gizli  olan ortaya çkarma) hak-
    kndadr. Bunun      için biz haber-i  mütekaddimde slâm', kâmil
    slâm'a ilhak ediyoruz. Kâmil Müslümanlk; zahiri eriat,             bâtn
    hakikat olan Müslümanlktr.       Bu zümrenin görüü, kefe         daya-
    nan  bir  görütür, Allah'tan vastasz olarak      alnmtr;      Allah ka-
    tnda ve bu keif sahibine mülâki      (yüz yüze gelen, buluan, kavu-

   an)   olanlar nezdinde, sahih keifte olsun, sahih îtikadda olsun,

    güzel  bulunmutur.

    Hadîs   imamlarnn durumu      tuhaftr. Dediklerine göre, isnâd

    ricalinden (Peygamberimiz     (s.a.s.)'in  sözlerini  sras  ile  kimlerden
    nakledildiini bildirenler) hiçbir râvî (hadîs nakleden) yoktur           ki,

    bir  hatâs  mümkün    olmasn. Bu durumda, müsned         (bir hadîsin

   senedinin hiçbir kopukluk olmadan Hz. Peygambere            ulamas) ve
    merfû  (bir hadîsin senedinin tabiînden olan râvisinin        Sahabeden
   olan râvîyi atlayarak     dorudan Hz. Peygamber den          rivayet et-

    mesi)  da olsa nakledilen eye nasl güvenilir?           keif konusu-
   na   döndüü    vakit; onlar,  Allah'dan vastasz olarak         al  ka-

   bul ediyorlar, aksi hâlde felsefecilerden olurlard.           Buna ra-
   men, kâmil kullar üzerine, Allah'n geni rahmetini menet-
   mek   istiyorlar ve  kendi koyduklar zahirî eylere muhalif olan
   bütün hâllerinde onlarn hatal olduklarn             ileri  sürüyorlar.

   Maamâfîh, hakikatte muhalefet de söz konusu deildir. Zîrâ
   eriatn reddettii her hakikat, ilhâd        (dinsizlik,    imanszlk) ve
   zndklktr      (irk).  Ümmetin ulularn, bu       gibi  korkunç hâle
   nisbet etmeleri onlara nasl     yakr?     Onlar  ki,  ar omuzlarnda
   ve srtlarnda tarlar, seleflerinden (önceki) kendilerine bir mi-

   ras  olmak   üzere, Levh-i  mahfuzu    okurlar ve ii ona göre mua-
   yene ederler (aikâre görmek),      sâri'  (Allah) üzerine yalan isnâd

   ve nisbetinden korkarlar.

   Biz,  onlarn hayatlar boyunca aldklarn almaktan            geri  kalma-
   yacaz    ve  yaptklarn ilemekte    tereddüt etmeyeceiz. Onlar,
                                       BAKARA
                                           181Allah'n kendilerine merhamet edecei kimselerdir. Onlarn ka-
plarnn eiine       tutunan ve hayrl takipçilerinden olmaya ça-
lan da rahmet      bulur. Onlar, rical     (ileri gelenler)  ve dayanak-
trlar.  Onlar zuhurda,     felek   güneinin zuhuru     gibidirler.  Parl-
t ve siyahlk âlemine       giren her ey,    onlarn   ilimleri ile ayakta-

dr. Allah'm, bizi dünya ve âhirette onlarla birlikte cem'           et!  On-
larn zahir ve bâtn bereketlerinden bize bol bol           ver!  Sancaklar
yükseldii gün     bizi  onlarn ecirlerinden (karlk)      mahrum etme.
Bizi onlarla   karlamaya muvaffak kl! Onlar rzâ sahibidirler ve
kabul  edicidirler.NAMAZ VAKTLER
Vakit, ya sevgi vakti veya     buz   (nefret) vakti olur.  Birincinin sa-
hipleri, ezelî  ve ebedî olarak namazlarna       devam   edenlerdir. Ezelî

olarak, dedim,     çünkü vücûdî    tecellî  sahasnn nuru amâ-i ehadî
(ahadiyyet)   karanlndan doup,         esmâ-i ilâhîyye "Küntü ken-
zen mahfiyyen" (Ben gizli bir hazine idim...) mertebesinden fetk
ve retk (yarlp bitime) teneffüs edince onlar, Hakîkat-i               Mu-
hammediyye mescidinde        âlem-i ervâhda (ruhlar âlemi) sabah

namazn    kldlar. Hazret-i Ahadiyyete müteveccih olarak             (yö-

nelerek),  bu nuru âlem-i misâlde parlak        bir  ekilde dodurun-
caya kadar   namaz klmaya devam       ederler de   öle namazn      ora-

da edâ   ederler.  Çünkü   onlar bu âlemde, daha önce zuhur          et-

medikleri garip bir      tecellî suretiyle   zuhur etmilerdir. Keza      te-

neffüsleri  ziyâdelemi, parlaklklar        artm   ve üzerlerinde sfât-
ilâhîyye libâs (elbise)     görünmütür. Bu      elbise  onlarn süsüdür.
Nitekim Hakk Teâlâ "Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gi-
din.' '(A'râf, 31), buyurur.


Onlarn namazdaki        elbisesi,  âlem-i ervâhda zât libas, âlem-i

misâlde sfatlar libasdr. Nefsin        tuza   ve  eytann    vesvesesin-
den emin olarak, cisimler âleminde beerin ikindi vakti              girin-

ceye kadar namazlarna       devam   ederler.  Orada  ikindi  namaz-
n  klarlar ve fena âlemine girmeye balarlar.           Çünkü   ikindi  ile
Ayet  3

182    akam    arasnda     vakit,  deime     ve zahirin     bâtna inklâb etme
    (bir  hâlden bir hâle geçme)       zamandr. Namazlarna akam             vakti

    girinceye kadar      devam   ederler.   Akam,    ebed zamanlarnn        ba
    ve ebedîn ezelle      karlamasdr. Aksi yönden akam,                 onlardan
    fena tecellîsinin batmas, beka ve             istitâr  (örtünme) tecellîsinin

    zuhurudur.      O  vakitte  akam namazn         klarlar,   bu  ilk  bekadr.
    Bu   hâl üzre yatsya kadar        devam   ederler. Yats, ikinci        beka ve
    zahmet perdesine deil        de,  rahmet perdesine gizlenmenin vuku
    bulmas     vaktidir.  Zahmet     ise  vâsl olmayan içindir.        O  vakitte

    yats  namazn klarlar; vücûd üzüntüsünü,               urûc (çk, yükselme)
    ve nüzul (ini) meakkatini (zahmet) geride               brakp     rahata kavu-

    urlar. Allah 'dan ve      onun müahedesinden           gayriye gözlerini ka-

    payp, daimî ve ebedî      bir  uykuya    dalarlar.    Her ne kadar halk gö-
    rürlerse  de bekalarnda temkin üzeredirler.             Halk da Hakk      ola-

    rak görürler ki buras tahkîk'in (hakikatin               delilleriyle bilinmesi)

    gerçeklemesinden önce ayak kaydracak                 bir  durumdur. Artk
    Rab   onlara ebedîyyen gizli deildir. Onlar, bazen zât güneinin

    nuru   ile,  bazen de sfatlar ay 'inin           ile birliktedirler.     ki nûr
    arasnda gidip gelmeye devam            ederler.  Onlar, "Ev Ednâ" gerçe-

    inde "Kabe Kavseyn"         ehlidirler.


    Buna "Daimî        Tecellî mertebesi de denir.         Öyle  ki,  ondan son-
    ra asla perde yoktur; belki cem'          makamna ve       ebedlerin ebedîne

    kadar tavrdan tavra inkiâfn            (gizli  srlarn blinmesi) artmas söz
    konusudur. Allah'm,         bizi  hakîkî beka hayat sahiplerinden kl!

    Onlarn     kabirlerde cesedleri     kokmaz     ve kötü kimselerde      olduu
    gibi,  bedenleri bozulup      dalmaz. Çünkü          kudsî  ruhlarnn    bere-

    keti bedenlerine sir eder. Böylece, ruhlar gibi bedenler                de bozul-
    ma ve kokuma kabul etmez hâle gelir. Ruhlar ve bedenlerinde
    onlarn anlarn yücelten ve bulunduklar her yerde derecelerini
    yüksek klan Allah' tesbîh ederim.

    Buz    (nefret, sevgisizlik)      ehline gelince;      kahr  celâl ve   gazap
    tortusu     ile  sarholuklarndan dolay           vakitleri bilemezler ve
                                               "


                                        BAKARA
                                            183  maddî har gününde Allah         kendilerini   uyandrncaya kadar
  bu hâl üzre devam    ederler. Böyleleri için, bir    gün  elli  sene gibi

  olur.  Bunun srrn     evvelki bahisleri hatrlayan       bilir.  Onlar,

  bu hâl üzere devam    ederler ve cehennemdedirler. Kendilerine

    ânn yaylmas zahir olur. Cennet ehline lutfî ânn ya-
  kahrî
  ylmas da böyledir. Onun için "Onlar orada ebedîdirler '(Ba-
  kara, 39), buyurur. Allah'dan, gazap ve celâlinden             emin k-
  lnmasn    dileriz.       Namazn    daimîsi makbuldür.     Vücûdî   tecellînin   nuru,

       ahadiyyet   karanlndan doup yaradlta          ilâhî sfatlarla

       ortaya  çktnda Hz. Muhammed'in         hakikatinde, âlem-i

       ervahta (ruhlar âlemi) sabah      namaz klnr.        Ve bu na-

       maz, Hakîkat-i Muhammedi'nin tam          tecellîsi   olan  ö-
       len   namazna kadar devam      eder.  ite bu anda insanlar

       Allah 'in ilâhî sfatlarnn elbiselerine     bürünmü olarak gö-
       rünürler.   "Her mescide güzel    elbiselerinizi giyerek gidin.

       (A 'râf 31)  Bu  elbise,  âlemi ervah 'ta zât, âlem-i misâlde s-

       fatlar olarak  zuhur eder ve   bizi nefis ve eytandan     uzak  tu-

       tar.Bu namaz ikindi namazna kadar devam eder ve fena
       âlemine girmeye balanr. Bu yokluk,   içe tekamülüdn
       hâli  akam namazna       kadar devam   eder.  Akam    nama-
       znda, fena, yokluk,     hiçlik tecellîsinin  batp beka    kulluk,

       (Allah 'la var olmak ve tekrar    kullua dönü)     tecellîsi   ba-
       lar.  Bu da yatsya kadar devam     eder

       kinci beka olan yats, rahmet perdesiyle gizlenmeyi an-
       latr Allah 'tan gayrya     kar  uykuya dalnr. Böylece, zât
       güneinin nuru ya da sfatlar        aynn       ile  aydnla-
       nan  insan, "kâbe kavseyn" (iki yay kadar;      Peygamberimi-

       zin mîracda Allah'a     yaknlnn     ifadesi) ehlidir.   Buna
                    255
       daimî  tecellî denir.
255 Derleyenin Notu.
Ayet  3
    Dördüncü     soru:
    Her salât kim      rek'ati  üç ola yahut dört ola
    Ol salât içre   iki kerre   bu oturmak nedir?
    -Üç ve dört rekâtl namazlarda              iki defa   oturmann hikme-
    ti  nedir?


    CEVAP:
    Evvelce belirtildii       gibi,  namazda asl     olan, celâl ve cemâle ia-

    ret  olmak üzere     iki  defa iki rekât      klmaktr. Peygamber        (a. s.)

                                   256
    bir rekât olarak     klmay yasaklamtr.             Çünkü namaz,     sfatlar

    âleminin hükümlerindendir.             Bu  sebeple Hz.    Peygamber    (a.s.),

                                   257
    "Bana dünyanzdan üç ey            sevdirildi."      derken, bu   üçün   içine

    namaz da koymutur. Namaz, huzur-u kalb (kalp huzuru) ve te-
    veccühe (yönelme) olduu kadar, uzuvlarn hareketine de muh-
    taç olan bir ibâdettir.      u
                hâlde o, iki tarafldr. Sfatlarn manâs
    budur. Çünkü sfat, zât ile kâimdir. tibâr olarak onlar ikidir.
    Görmez     misin, çekirdek yerin altna gömülünce,             çkarld      va-

    kit  ancak  iki  parçal olarak çkarlyor.          Bu  parçalardan   biri zâta,

    öteki sfata iarettir. Sonra, fiillere ve eserlere iaret              olmak üze-
    re dallar   hâsl   olur,  daha sonra     neticeler ve maksatlara iâreten

    meyve meydâna        gelir;   nihayet ebedîn ezele, zahirin bâtna, so-
    nun   evvele   dönmesine uygun olarak i, balangca döner. ki
    rekât da, neticede bir oluyorsa da ekil olarak, zikredildii gibi

    takdir   olunmutur.


    NAMAZIN RÜKÛLARI
    nsan    ruhu, unsur ve       madde âlemi olan       tâbîî   âleme iniinde
    önce nebat, sonra hayvan, sonra da insan srr               ile  deveran etmi-
     Namaz ilk mebde (balangç) ve aslî meâda (varlacak yer)
    tir.

    dönü ve urûctur (yükselme). Taayyün-i insanînin (insann mey-
    dana çkmas)       izâlesine (ortadan       kaldrmak) iaret olarak evvelâ


256 Buna "büteyra"    denir. Bkz: bnü'1-Esir,     en-Nihaye fi Garibi' l-Hadis, Kahire, 1965,  c.I,

   s.93;  bn  Mâce, kâmetü's-Salâh,    s.116.

257  Ahmed  b.  Hanbel,  c.III, s.128,  199; Nesâî, Sünen, c.VII, s.58-60.
                                           BAKARA
                                             185kyam   farz  klnd. O, daha sonra belirlenmekle            beraber yükse-

lite öncedir. Taayyün-i hayvaninin izâlesine iaret               olmak üze-
re,  rükû  ikinci  srada  farz  klnd.      Taayyün-i nebatînin      (bitki-

nin meydana     çkmas)   izâlesine iaret      olmak   üzere, secde üçün-

cü srada    farz oldu.   Bu arada namaz klann,          Allah'la kendi-

si  arasndaki perdelerin en        büyüü    olan taayyünât- kevniyye-

den (olusun âlemlerin meydana çkmas) fena bulmas gerçekle-
mi   olur.  Sonra onun ruhu basit unsurlar ve tabiat âlemi olan
âlem-i latife yükselir. Sonra daha da lâtif olana              ki,  oras ruh-
lar âlemidir.    Daha  sonra   srr    ile  ondan da   lâtif  olarak yükse-

lir.  Oras da    ilim ve  uûn   âlemidir.     Bu  âlem, taayyünât eklin-

de âlem-i nâsutta son buluncaya kadar inite özel cismâni                 ta-

ayyünü srasnda balangç           yeridir. Seyir,    bu gayeye    ulat ve
yükseli bu sona      vard    vakit, Bistâmî (k.s.) gibi        bazlar bu-
rada kalr. Bazlar da geri döner, böylesi daha mükemmeldir.
Çünkü dönüü,       kendi nefsini kemâle erdirmek içinse bunda
gerekli bir fayda vardr.       ayet bakasn kemâle erdirmek            için-

se,  bunda müteaddit     (birçok)   hayr vardr. Bütün peygamberler
ve evliyann kâmilleri       (a. s.)  bu  hâl üzeredirler.   Bu dönüe,    fena

duranda durmakla        fayda hâsl etmedii vakit bekaya            dönü
denir.  Buras, eydâ (tutkun, dîvâne), yüce nefislerin idaresi              ile

ilgisi  olmayan meleklerin mertebesidir.


       Tekâmül edebilmek       için önce   kyamda olmak lâzm.      Yani

       ikilik gerekiyor.  Huzurda vücûdumuzla ayaktayz.
       Hayvani sfatlarmz yok etmek           için  rükûda duruyoruz.
       Önce mânâmzla vardk, sonra vücud giydik. Allah'n hu-
       zuruna duruta önce insan taayyün           ediyor,  fakat insann
       içinde hayvani vasflar var.        Bu hayvani vasflar     hissetti-

       imiz anda    onlardan kurtulabilmek için rükûya varyo-
       ruz.  Nebatî sfatlar her eyleri       ile  Allah a biat etmelerine
       ramen   içimizde fazlalk oluturan sfatlardr. Nebati s-

      fatlar vücûda    bal     isteklerdir.  Allah bunu haram klma-
       m,   bir edebsizlik,    saygszlk yok. Meselâ vücud        kendili-
Ayet 3
186         inden çalyor, yemek yiyor,       tuvalete gidiyoruz.         Bunlarn
         hükmü   bile bizi Allah'tan    uzaklatryor. Secde bu vasfla-
         r da yok etme hâlidir.
         Rükû: Vücûdumuz içinde harama temayülü olan hayvani
         vasflardr.
         Ayaktayken bütün vücûdumuz, isteklerimiz ve hayvani va-
         sflarmzla varz. Rükûda hayvani vasflarmz                  teslim et-

         tik,  secdede  ise  "yaradlmzla      ilgili  her türlü      kaydmz
         sana  doru   yönlendiriyoruz" dedik. Fena bulduk. Ruhu-

         muz aikâr oldu,      gayba yükseldi.
         Kendi içinde   yaradln     tersine  yükselme       var.  Secde ede-

         rek  mânâ âlemine     yükseldik, insân- kâmil hep secdede-

         dir.  Buradan ruhlar âlemine oradan da srra               latifin lati-

       fine yükseldik. Vahdaniyete yükseldik ve ikilik kalkt. Bu-
         ras ilim âlemidir. Çokluu      gördüümüz        hâlde çokluktaki

         birlii de görüyoruz.      Geldiimiz son nokta bizim balan-
         gcmz oluyor.      "Kabe kavseyn" gibi yani yayn           iki  ucunun
         yaklamas gibi.
         Bâyezîd Bestâmî burada kalr demek;           f'
                                       "ndi   srrna    erii-

         yor yani, fena demektir.      Ama srrn srrna          geçemiyor ki

         bu bekadr. Bir insann gelebilecei en yüksek nokta ken-
         di içinde Allah    /  bulmak deil mi?    Bazs      kendi içindeki
                                       258
         Allah 'tan Allah 'in sonsuzluuna geçiyor.


   FENÂ-BEKÂ
   Bekann    bir  takm   mertebeleri vardr. Birinci ka'de (namazda

   oturu), ilk bekaya iaret eder. Sabah         namaznn         ki bir tanedir.

   Çünkü bu namaz,       makamnda celâl âlemine iaret olan gece-
                 zât

   ye bitiiktir. Yani    geceye yaknl, bu ka denin bir olmasn ge-

   rektirir.  Çünkü bekann        ilk anlar, fena ile  karmaktan          hâlî ol-

   maz. aret yoluyla ihtiyaç        olmamas maksadyla          orada    bekann
   kuvvet ve temkini bulunmaz.

258 Derleyenin Notu.
                                                    "


                                                BAKARA
                                                   187  Fena âleminden her uzaklata, beka kuvvet ve iddet bulur.
  Bekada tam       bir  ekilde yerleme        olduu    ve zâtn "Ev      Ednâ"
  (..yahut  daha yakn..) srr, sfatlarn "Kabe Kavseyn"i                (iki yay  ka-

  dar...)  suretinde zuhur ettii vakit, böylesinin hâli ikinci beka

  olur.   Bundan dolaydr         ki,   gündüzün zuhuru, iddetli ve s-
  fatlar   âleminin    eserleri kuvvetli     olduundan öle namaz            dört

  rekât ve iki ka'deli olarak farz           klnmtr.       Onlardan     birincisi

  ilk  bekaya, ikincisi ikinci bekaya iarettir.            Akam namaznda da
  iki  ka'de emredilmitir.      Çünkü akam sabahn tafsilidir, ondaki
  kemâl kuvveti      bilfiil  (fiilen) akam namaznda zahir olur. Ayr-

  ca üç rekât, kendilerine         sabahn    iki  rekâtnda iaret edilen        celâl

  ve cemâl'in     topland       kemâle   iarettir.    Bu  taaddüt, mertebeler

  arasndaki imtiyazn (dierlerinden ayrlmak)                 tafsili içindir.   Aksi
  hâlde kalb, içine ancak bir teveccüh alabilirdi.                Bunun  için  Yüce
  Allah öyle buyurur:         "Allah,    insann   içine iki kalb    koymamtr.
  (Ahzâb,    4).  Eer insann      iki kalbi    olsayd, bir rekâtl     namazdan
  men   edilmezdi.    Çünkü     o takdirde, her bir kalb için        biri  ötekine

  eklensin veya eklenmesin, birer rekât olurdu.

  Kuûd    ve beka    tamamland        vakit, fânî-bâkî olan      imam   iki ye-

  rin ehline    selâm    verir.  Yani, cennet ehline beka ve selâmeti bil-

  dirir,  cehennem ehline de fenay ve orada selâmete                 ereceklerini

  bildirir.   Cennet ehlinin selâmeti ruh ve cisimle              birliktedir.  Ce-
  hennem     ehlinin selâmeti, sadece ruh ve sr           iledir.  Onlar, cismânî,
  hatta rûhânî olarak ebedîyyen azab görürler. Zîrâ cisim ve                  ruhun
  her  ikisi  de mahlûktur.       Cehennem     ehlinin cisimleri için ve ruh-

  lar için selâmet yoktur.       Bu husus ayaklarn kayd yerlerden-
  dir,  anlalmas      ve  tadlmas, ancak doru, açk ve kuvvetli ke-
  if ile  mümkün      olur.  in    nihayeti    u  ki,  mutlaka ancak Allah'a
  döneceklerdir. Allah Teâlâ         ise  selâmete kavuturucudur. Allah'n
  "Rahmetim gazabm geçti"           259
                           sözü buna iarettir.      Gazabn    taallu-

  ku (ballk, alakal olu) arzî            (zâti  olmayp sonradan zuhur eden,
  geçici),  rahmetin taaluku        zâtidir.  Zatî olan, arzî      ile zail  olmaz.259 Buhârî, Tevhid,   15, c.VIII, s.18;  Müslim, Tevbe,   4, c. VIII, s.95.
Ayet 3
  Her ne kadar Allah'n sfatlarnn kendisine takdim ve            tehiri söz

  konusu olmazsa     da, burada  rahmet önce zikredilmitir. yi anla
  ve senin için ezel    srrnn   ebed aynasnda      celâl suretinde  deil,
  fakat cemâl suretinde zahir     olmasna çal. Aksi hâlde       hâlin yl-

  larca  kahr olup   kalr.       Sabah   namaznm kullua dönüü ilk beka olarak adland-
       rlr.  Bu  beka, fenaya yakn bir beka hatta fena      ile  karm
       bir beka   olmasndan dolay     ilk  beka  adn  alr.  Beka eer
       fenadan uzaklamsa ve "kâbe kavseyn ev ednâ " srryla
       tecellî  etmise ikinci beka olur    ki,  öle namaz bu mânâya
       iarettir.

       Ancak   akam namaznda da ikinci        beka vardr.Çünkü sa-
       bah  namaznda     bilkuvve olan kemâl,     akam namaznda
       bilfiil  olarak zahir olur.

        "Allah  insann  içine iki kalp   koymamtr".
       Kalp birden fazla olsayd, bu kalp birinci bekay an-
       lamak   için,  bu kalp   ikinci   bekay anlamak    için gibi

       tafsîllendirecektik.   Ama   kalp tek olunca idrâki de      tektir.

       Biz ancak namazda hereyi idrâk edebilecek seviyeye çkar-
       sak, kalp   namaz tam manâsyla        klarsa, her eyin idrâki

       onda   geliebilir.  Kalp nedir? Kalp, Allah'n vücuttaki
       zuhur ettii yerdir. Çünkü Ruh Allah 'in emridir, kalp          ise

       kendi hakikatimizi bilmek için Allah'n nurla          tecellîsiyle

       tenezzül ettii ve kendi     mânâsn aikâr ettii yerdir,      idrâk

       kalptir.  Kalbi idrâk vardr.    Kim    ki aklî idrâke kalkar yan-

       la gider. Eer kalp      nûrlanmadan önce idrâke kalkarsa       o

       da yanla gider. Kalbi daha nurlu birine yani müride           so-

       ruyoruz.

       imdi selâm faslna geldik. Fenadan         bekaya erdik eer hep

       fenada kalsak secdede kalrdk.        Ama secde sonrasnda    otu-

       ruyoruz. Bekaya yani ikilie döndük.         Bu dönüte    bizden

       okuyan Allah    oluyor.  Bu  ikilik içerisinde  imam   iki yerin

       ehline selâm verir demek, zâta       da sfata da selâm    veriyor
                                                   BAKARA
                                                      189        demektir.     Cehennem      ehline    dönüp    "bir  an önce    nefsinin

        kötü    huylarn      ver,  fenaya  er,  cennete  kavuf diyoruz. Cen-
        net ehline; fenadaki kiiye           ise  diyoruz ki "sen burada kal-
                                           2<S0
        ma    bekaya geç", ki o da halka hizmettir.


  AKATEÎ
  Ben cehennem ateini iddetli olarak                 tavsif  (vasflandrma)       et-

  tim. O, dünyadaki         akn     suretidir.   Akn    kuvvetli    olduu    her

  durumda yanma         ziyâdeleir ve matlûba (talep edilen)              ulatran
  külli fena    hâsl   olur.  Dünyada bu      akn ateiyle yanan kimse için
  âhirette    cehennem ateiyle yanmaya             ihtiyaç yoktur. Zîrâ       ak ate-
  i cehennem ateinden            iddetlidir.     Bu  sebeple,    ayet cehennem
  azablandrlacak olsayd, muhabbet ve                 ak   ateiyle azab edilirdi.

  Fakat  ak insana mahsus olduu             için,  böyle bir azablandrma ol-

  maz. Buradan da insann ve melein kemâlinin son noktas an-
  lalm olur. nsan topraktan yaratp da, sevgililerin en deerli-
  si  klan Allah' tebih ederim.

  Namazn      selâmlarnda,       baka   bir iaret      vardr:     Namaz   klan,
  vuslat ve cem'in       ancak tevhîd      ile   olacana    iaret    olmak üze-
  re,  namaza     tekbîrle girer;      ayrlk ve      fark 'in ikilikle     olacana
  iâreten    namazdan      iki  selâmla çkar. Tevhide girdii vakit, vus-

  lat  âlemine girmi       olur.   Buradan,    namazn maddî         ekli  ile  elde

  edilen  manevî mîrâcn deeri            anlalm        olur.  Bunun    için Pey-

  gamber     (a. s.),  daimî mîrâcda olmasna ramen, "Bizi rahatlat ey
       261
  Bilâl"     buyurmutur.
  Lâkin mîrâcdan mîrâca fark vardr. Nitekim mutlak                          tecellî

  ile  mukayyed       (kaytl,    snrl)   ve husûsî tecellî arasnda da fark

  bulunur. Allah'n, Hz.           Ebû Bekir      (r.a.)'a  özel olarak tecellî et-

  tii söylenir. O, bu durumdaki müminlerin                      ilkidir.  Bununla
  rü'yetin {görme)       balangcna ulatran            ilâhî  marifet (Allah' ta-

  nma,   bilme)     kaps   açlr.260 Derleyenin Notu.
261 Ebû Dâvud, Edeb, 86.
Ayet  3

190          Peygamberin dâimi namazda iken yine de              "bizi  namaza
          çar ey Bilâl!" demesi, namaz sekliyle klabilmek için tek-
          likten ikilie dönebilmesidir.

          Namaz    dosdoru klarsak her namaz mîrâc ama mutlak
          deil, dâimi    namaza kavuana kadar         sadece her     namaz
          mîrâcdr.
          Allah ve peygamber mîrâcda bir olursa, görmek             için ikin-

          ci bir  kii gerekir ki o kiinin kyameti kopsun. Mîrâc
          hâdisesinde bu rol Hz.     Ebû Bekir'indir. Yani o kyamdadr
          ve görendir.   Bu yüzden Hz. Ebû      Bekir birçok mutasavvfa
                                     262
          göre; "kul huvallâhü      ahad" görendir.


    MÎRÂC
    Burada baka büyük         bir srr   daha vardr: Peygamber           (a.s.)>

    mîrâcta   iki defa   ka'dede bulundu.       Birisi,  Rabbinin "Ey      Mu-
    hammed    dur,  Rabbin   salât ediyor"    dedii sradaki urûc        (çk)
    haletidir. Yani,   yürümei brak,      hareketten kesilip otur, zîrâ ilâhî

    hikmet inii icap     ediyor.

    Öteki,   Mûsâ   (a.s.)'n:  Ey Muhammedi Dur, Rabbine dön ve
    Ondan    hafifletmesini    iste,  demesiyle Hz. Musa'ya        dönüü   sra-

    sndaki nüzul     haletidir.


    Birincisi fena    kuûdü,  ikincisi  de beka kuûdüdür. Birinci ikinciye
    eklendi de teaddüt (kol kola girme, birbirini arkalama) hâsl oldu.

    Namaz,   iki  kuûdün srrn       içine alr  durumdadr. Makam,          biri-

    nin ötekine tatbiki suretiyle ikisinin de suretinin husulünü ge-
    rektirir.  Mânâsz    lafz  olmad     gibi;  herhangi bir suret yoktur
    ki, bir  hakikati  bulunmam       olsun.  En azndan, bunlar         birbirini

    te'kid (pekitirme, kuvvetlendirme) eder.

    Peygamber     (a.s.)'i,  altnc semâda Hz. Mûsâ           ile  karlamas,
         (mekânn yukarda
    tenezzülât'tan                   aaya     nakletmek) geri kala-
    nn be olduunu gösterir. Hatrla          ve ganimet bil (faydalan).262 Derleyenin Notu.
                                              BAKARA
                                                  191
        Allah in tenezzülü namazdr. Biz          namaz klmazsak Allah
        bizde tenezzül etmiyor. Allah insana          namazda    hakikatini

        açar.  Hz. Peygamber mîrâc'da fenaya erdikten sonrai-
        ki bekaya  ulat       için  namazda   iki kere oturulur. Birin-

        cisinde, Hadis'te    buyrulduu     gibi  Mîrâc annda melekle-
        rin "Ey  Muhammed        bekle  Rab bin   sala t ediyor"    buyurdu-

        u  hakikattir. Bu,     Hz.   Muhammed 'in     kendi hakikatinin

        kendi vücûduna     doru     iniini (tenezzülünü) anlatr.        Artk
        Allah 'la beraber hareket etmektedir. kilik kalkmtr. On-
        dan sonra bu zevki tam manâsyla idrâk              için 6.  makam-
        daki Hz.   Mûsâ    ile  karlamas     ve Musa'ya     dönü annda-
        ki  ini (aklna ve ilmine geri dönüp idrâk etmeye çalma-
        sndaki ini)    ise  ikinci    oturmann    temsilidir.   Bu makam-
        dan sonras da iniin       5.  makamdaki    tecellîsidir yani    yara-

        dltr. 263


  KA'DE
  Bu makamn esrarndandr            ki:  nsan, ömrü boyunca         iki defa

  oturur. Birisi,    vukuf  yana ulat         vakit sûreten olur. ikinci

  oturu, kemâlinin son noktasnda vukufu srasnda manen                     olur.

  Nitekim Yüce Allah buyurur: "Bildikten sonra                bir  ey  bilmesin,

  diye" (Nahl, 70).
              264
                 Yani kemâl      bakmndan     erzel-i   ömre (bunak-
  lk)  ulat vakit, orada durur,          ilmi bilgisizlik hâlini alr, çocuk-

  lua benzer bir hâle     döner.    Her balangç ve      son, ekilce birbirine

  benzer.   Görmüyor musun, Allah Teâlâ beerin babas Adem'i,
  babasz olarak yaratt? Adem'in çocuklar kemâl                 cihetiyle îsâ   ile


  son buldu;    ayn ekilde o da babaszdr. Keza              i,  Muhammed
  (a.s.)  ile  balad,  Muhammed el-Mehdî           (r.a.) ile  son buldu.


        Her eyi bilmek Adem'in         cennetteki ilk hâli, dünyaya inip

        de hiçbir ey bilmiyorum demek ikinci hâlidir. Her eyi               bil-


263 Derleyenin Notu.
264 Ayetin  tamamnn  meali öyledir: "Allah    sizi yaratmtr,  sonra öldürecektir,  içinizden
                                               "
  bir  ksm da ömrünün en fena zamanna ulatrlr ki,       bilirken bilmez olurlar.
Ayet 3
192         mek  birinci oturu, bildiin hiçbir       ey   olmadn     bilmek
         ikinci oturutur.

         Tekâmülün   tamamland      nokta Hz. isa'dr, ilk babasz
         doan   Hz. Adem'dir. Tekrar zuhuru Hz. isa'dr, (beerin
         kemâli tam mîrâc'dr). Kâmil zuhuru Hz. Isâ 'dr. Bura-
         da âlem  biter.

         Peygamberin Hz. isa'dan fark,           vücûdî  tecellîde   Hz.
         Isâ 'da  görünen bütün makamlarn bekada aikâr olmas-
                                         265
         dr.  Bu âikârlk insân- kâmil ile devam         eder.   KIYAM
   Bu makamn      srlarndan  biri   de udur: Her      kyam meakkat-
   li  (zahmetli) olur.  Bunun  için  Allah gündüzü istek (ibtiâ) zama-
   n klmtr.     Her kuûd    (oturu)' Az rahatlk vardr.         Bunun  için

   Allah, geceyi dinlenmeye tahsis etmitir. Kâmillerin             bâtn   için

   olan   hariç insana,  dünyada rahatlk yoktur. Onlar, kalb ve ka-
   lp  itibaryla âhirette rahat ederler.    nsân-     kâmil, nüzul (ini) ve

   bekasndan dolay,     zahiri itibaryla    avamn    (halktan ilmi irfan

   kt  olan) belâlarna   mâruzdur. Bu, onun ayardan (yabanclar)
   gizlenme sebeplerinden     biridir.  Onun   hâli,  dünyâda mâkullerin
   (akledilir) hâline tâbidir.   Cennette   ise, hâlleri   kendilerine tâbidir.

   Ta  ki hastalanmasnlar, ihtiyarlamasnlar,          dünya insanlarnn
   belâlar gibisine    mâruz kalmasnlar. Çünkü insân- kâmil             ora-

   da, zahiren ve    bâtnen mahfuzdur (hfzolunmu, saklanm) ve
   selâmettedir. Gerisini     ona göre kyas    et.  Bu durum, Allah'n      faz-

   l ve  nimetidir, yüce   ann tazim içindir.
   Ehl-i dünya,   dünyada iken   Onun yüce sânn         bilseler,  O'na  hiz-

   metten   fazla olarak  kulluk ederlerdi. Fakat Allah,       sânn gizlemi
   ve müteâbihlerden     (Mânas açk olmayan        ve  Kur'ân- Kerîmin
   ve hadîslerin mecazî    mânalara gelen     ifadeleri)  klmtr. Bunu      da
   tevillerin hakikatlerine ve     müteâbihlerin srlarna ulancaya
   kadar muhkemlerle     çalmalar     için  yapmtr.

265 Derleyenin Notu.
                                          BAKARA
                                            193         Insân- kâmilin hakikatine kadar gidersek ki o hakikat
        Allah 'tr,   iste  o  zaman  kulluk baslar ki o kulluk Allah a
         edilmi   olur.

         "Hem gidilen yol, hem varlacak nokta O' dur". Bunu an-
         larsak Allah'n     onda  tecellî  ettiini anlarz.   Ama sadece gi-
        dilecek yol olarak görürsek       hizmet  ederiz.  Varlacak nokta
                                266
         olduunu görürsek      kulluk ederiz.
  Beinci soru:
  Gündüz    ihfâ ile  olmuken kraat fi s-salât
  Cuma    ve lydin sala ti içre    olmamak   nedir?

  -Namazlarda kraat gündüz        gizli olduu hâlde, Cuma           ve
  bayramlarda cehri        olmasnn hikmeti nedir?

  CEVAP:
  üphesizdir      ki, ariflere   göre Kur'ân Allah Teâlâ'nn      kelâmdr,
  kelâm da sfatlarndandr. Sfatlarn sân             gizlilik  deil zuhurdur.
  Zîrâ   gizlilik,  sfatlarn deil zâtn özelliidir. Aksi hâlde, isim ve
  sfatlarn   tecellîleri,   yüce  eserleri ile  zuhur etmezdi. Bu yüzden,
  slâm'n    ilk  zamanlarnda, gece ve gündüz Kur'ân' cehri (yüksek
  sesli)            Kurey kâfirleri, iittikleri zaman
       olarak okurlard. Fakat,
  Kur'ân hakknda ileri geri konuur olunca, müminler gündüz
  okumaktan men edildi. Geceleyin asl üzere cehri okuma devam
  etti. Zîrâ, dümanlar gece uyuyorlard, onlardan müminlere bir

  zarar gelmiyordu. Bu, o        konuda  er'î bir sebeptir.  GÜNDÜZ VE GECE
  Zevkî hikmete gelince: Gece, Zât         srrnn mazhar olmas dola-
  ysyla; sevenin, münâcât ve         Allah'la birlikte konumak için or-
  taya   çkma zamandr.         Gece, her ne kadar hakikatte gizliliin
  mazhar (zuhur yeri)        ise de, ariflere   vâkî tecellîlere nisbet edilin-
  ce  zuhurun mazhardr.         Onun  için  srâ hâdisesi geceleyin vuku
  bulmutur.

266 Derleyenin Notu.
Ayet  3

194    Cinsî münasebette asl olan, geceleyin yaplmaktr.            Bunun     için-

    dir ki, vuslat   srrnn zuhuru ve ayrlk libâs        (elbise) ile  gizlenme-

    nin son bulmasna iaret olmak üzere, her            kadn kocas    ile  an-

    cak gece  zifafta bulunur.   Gecede   bir gizlilik ve nice  zuhur vardr.

    Gündüze   gelince, gerçi o, hakikatte     zuhur  yeridir. Fakat, sfatlar

    perdesine nisbetle gizliliin       mazhardr. Bunun      için  Allah fazl-
    n ve uzun bir gölge gibi kâinata yaylan geni rahmetini istemek
    için,  gündüzleri hareket hâlinde      olmay   emretti.  Buradan hare-
    ketle,  gündüz, nûrânî hicaba      (örtüye) iaret oldu.   Bu, zulmânî ör-

    tüden sonra   gelir.  Zîrâ gündüz, geceden sonradr. Hadîs-i erifte
                      267
    "Hicâb nurdur' buyrulur.          Bu, birinci örtüye iarettir.     Baka
                            268
    bir rivayette "Hicâb atetir", denir.         Bu da  ikinci örtüye iaret-

    tir.  Bunun  tafsili  yetmi   bindir. Sâlik için örtüsüz olarak         mut-
    lak zâta  ulancaya   kadar, hepsini kat     etmek  icab eder. Tabiat ör-

    tüsünün, örtülerin en      büyüü olduu      bilinir.  Nur Hz. Adem'in,
    ate Hz. Havva'nn mertebesidir. Havva,           tabiat mertebesine ia-

    rettir,  ate de  böyledir.  Adem'e   nisbetle  zuhurun iddetinden do-
    lay,  Havva ate olarak     tabir  olunmutur. Ate, nura      nisbetle   id-
    detlidir.  Atein asl nurdur,       fakat atete  bulunan   fazla bir vasf,

    ikisini  ayrmtr.    Ellerin  dönü    yeri  kürek kemii ve kask        ol-

    duu gibi,   atein dönecei yer de nurdur.        Artk buradan anlal-
    mtr ki, gece için uygun düen cehr (açktan ve yüksek              sesle  oku-

    mak), gündüz için     ise  ihfâ (gizlemek) 'dr.

    Evvelce iaret ettiimiz       gibi;  bayram ve cuma, cem' ve       vuslat

    âleminden haber vermekte bulunduundan, bu namazlarda
    cehri   okumak vazolundu. Bu        ikisi,  insanlarn toplanmas için
    cennetteki cem'    makamna benzerler. Bu yüce makamda toplan-
    malar, izdivaç vaktine iaret olduundan, gelinlerin            yapt gibi,
    yeni elbiselerle süslenmek sünnet olmutur.

    Bütün bunlar havâssa       (seçkinler) nisbetledir,    dersen cevab öyle

    olur:   Her durumda Allah'n       kendilerine gizli   olmad daha seç-

267 bn Mâce, Mukaddime,     13.

268 Müslim, îmân, 79.
                                                 BAKARA
                                                     195   kinlere (ehass) gelince; cehr ve ihfâ           (açklk ve gizlilik) onlar        için

   müsavidir. Zîrâ onlar,         kelâm-  nefsi  mertebesinde cehr ve ihfânn
   mebdeine (balangç) ulamlardr.


           Gece beer    için gaflet, arif için vuslattr.       Onun     için îsrâ

           gece gerçeklemitir.       Gündüz sfatlarn aikâr           olup  zâtn
           gizlendii zamandr. Allah 'in          fazln   rahmetini istemek
           için hareket hâlinde     olmamz gerekir,
           iki türlü hicap vardr:      1.  Nûrânî hicap    2.  Zulmâni      hicap,

           insan Allah 'in    zâtna ulancaya kadar iki hicab da tanr.
           Hz. Adem'in      makam   nur   ise  Hz. Havva'da      tecellî  eden
           nûr,  ate gibi yakc oldu ve gündüzü temsil             etti.  Gece  ise

           nurun    temsilidir.  Ancak Cuma       ve  Bayram namazlarn-
           da gece gibi cem ve vuslat olduundan açk olarak okumak
           emrolunmutur. Allah \n         sevgilileri için ise   açklk     ve giz-
           lilik  eittir  çünkü onlar    için gece   gündüz fark kalmam-
              269
           tr.  SLSLE-Î MERÂTB
   Ben derim       ki, silsile-i   merâtibe (mertebeler zinciri)        ri  lâzmdr,
  çünkü intizam böyle salanr. Nitekim, hakikatte avam                      havâssa,
  havas da daha haslara tabidirler. Birinci              durum cennet       ehlinin
  hâli, ikincisi ise       dünya ehlinin      hâlidir.  Nitekim, evvelce buna
  iaret   etmi     ve öyle demitik: Hâslar, bütün zamanlara nisbet-
  le  bir  makamda beklemezler.         Kendilerine vâki     tecellî   zamanlar-
  nn en    deerlisi, gecenin fecre       yakn ksm,       sonra  ilk  kuluk vak-
  tine  kadar olan süredir. Bilâhare, inkiafta              (ilerleme, gizli srla-

  rn  bilinmesi)      baz zayflamalar balar         ve genelde, ikindiye      yakn
  zamana kadar         gizlilik  husule  gelir.  Daha   sonra yatsya kadar hâl
  yenilenir. Bilâhare        yatsdan sonra     gizlilik (istitar) yenilenir.


  Bunlar gün içerisindeki farkllklardr. Aylardaki                 farkll buna
  kyas    et.  Yani bir günün çeitli bölümleri,          tecellî  ve istitarda nasl


269 Derleyenin Notu.
Ayet 3
196   farkllk arzediyorsa, keza haftann günlerinin birbirine                nisbeti,

   bir  günün  vakitlerinin birbirine nisbeti gibidir. Aylar da böyle-

   dir, ehli  olan anlar.   Bu azz   ve alîm olan Allah'n takdiridir.

   Zamanlar farkl olduu         gibi,  mekânlar da farkldr. Üç mescid 270
   ve benzerleri, yeryüzünün        baka   bölgeleri gibi deildir. Hâllerin

   farklln     da buna benzetebilirsin.       Namaz    hâli, tecellîde   baka
   hâllerden daha kuvvetlidir. Peygamber (a.s.)'n "Bilâl bizi rahat-

   lat"  sözü buna    delildir.   Yani   biz,  namaz  dnda     beerî  meak-
   katler ve kevnî gizlilikle denenmekteyiz.             Bizim  için  ancak na-
   maz  içinde rahatlk vardr.      Namazn     manevî mîrâc olmas dola-
   ysyla, gözlerden kevnî örtüler kalkar ve           ilâhî  âlemde tam inki-
   af hâsl   olur.  Bunun   için  namaz, gözün nuru ve sevinci kln-
   mtr.    Zîrâ insan, sevgiliyi    gördüü    vakit üzüntüsü kalkar, kal-

   binde anlatlmaz nee ve ferahlk hâsl olur. Ey arkada, eer sen
   cem'a ve fenasna ulamsan, Kur'ân' cehrî olarak okuyabilirsin,
   bunun künhünü      (asl, öz)   de ancak beyân ehli olan açklayabilir.
   Çünkü    o Allah kelâmdr, Allah        kelâm kula     nisbet edilmez.   Ne
   de olsa o kuldur, kul     ise  yorgundur.


   ENE'L-HAK
   Kim "Ene'1-Hakk"       (Ben  Hakk'm) derse,     o,  hüviyet mertebesinde

   Hakk'tr. ayet hüviyete iaret ederek          "O Hakk'tr" derse Müs-
   lüman olmu      olur. Sonra,   vahyi sana   ulamadan Kur'ân hakkn-
   da acele etme! hfâ      (gizlilik)  makamnda cehr olmaz. Kalb hâli
   ve hakikat mertebesi olan        ihfâ tamamland vakit cehr gelir.

   Cehr, lisânn hâlidir ve eriat mertebesidir.

   Bayramlarda cehrî      ol {cehr yap,   açk  ol),  onlar fena ve beka bay-

   ramdr. Ebû Yezîd       ve benzeri cehrî oldu (açk         etti).  ayet ba-
   kas ii açk    etseydi, parça parça dorarlard...          Cumada     da böy-
   le  yap.  Cuma,   özel  harda kuvvelerin kalb makamnda             toplan-

   masdr. "Bugün hükümranlk kimindir? Gücü                her eye yeten tek
   Allah'ndr" (Gafir,      16), âyeti ile   cumada da cehr yaplr (açk edi-

270 Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa.
                                          BAKARA
                                             197  lir).  Bu, ihfânn kendisindeki cehr ve ibtânn (gizlemenin) kendi-
  sindeki izhardr.


        Bir insann "Ene' l-Hakk" demesi, eer gündüz vakti yani
        farkta  ise  günah, vuslatta   ise  sevaptr. Bayramlar     ise fena

        ve beka  olduu  için vuslat   andr. Cuma     ise  kyamette vus-
        lat anlatr... 271


  CUMA-BAYRAM
  Cuma    haftada bir kerre   gelir.   Hafta   ile  murâd  edilen,  Sünbüle
  burcunun deverandr. Cuma, yukarda geçtii               gibi yedinci bin-

  dedir.  Bayram, senede    iki kerre gelir.    Zîrâ oruçlu için iki ferah-

  lk vardr.   Bir ferahlk, iftar srasnda, bir ferahlk Rabbine ka-

  vutuu sradadr.       Seneden kastedilen, mutlak olarak ömrün          se-

  nesidir.  ftarn ferahlna       ilk  bayramla iaret olunur. Bu,       tabia-

  tn ferahlk duymasdr. Bu,        riyâzat ehlinin yolu olan       daimî im-
  sak için hayatta bir defa olan ferahlktr.

  Kavuma ferahlna       ikinci  bayram    ile  iaret olunur. Bu, ruhun
  ferahlk duymasdr. Her ne kadar          tecellîler çeitli ise de,    bu da
  ühûd    (ahit olma, görme) ehlinin yolu olan tecellîlerin           devam
  için bir defa olan ferahlktr.      Bunun srr bayramn maddî yönü
  ile  ilgilenenler için, ikinci    bayramn     zahirinin   haccn tamam-
  lanmasna ve Kabe'nin      ziyaretine   bal     bulunmasdr. Bâtn      ise,

  bayramn manevî yönü       ile  ilgilenenler için, kalbî niyetin     tamam-
  lanmasna,   bir olana  ruhen teveccühe (yönelme), srrî olarak Zât a
  meyletmeye ve fenann son noktasna Ev'in sahibini               ziyaret et-

  meye baldr.

  Ömür boyu oruç       tutan bir tek defa iftar eder;        o,  maddî  fe-

  rahln sebebidir.      Sonra onun     ii, fena    srasnda, tabiattan ve
  onun   formalitelerinden,    manevî    ferahlnn     sebebi olan lika-i

  Rabbanisine (Rabbine kavuma) havale olunur.271 Derleyenin Notu.
Ayet 3
198   Buradan anlalr       ki sâlik, tabiat  makamnda zikri açk yapar,
   bu  ilk cehrdir.  Sonra hakikat     makamnda teblii açk yapar, bu
   ikinci cehrdir.   nsanlarn bayramda        bir araya gelmeleri;    peygam-
   berlerden sonra Allah'a herhangi bir hüccet           (delil)  olmamas   için

   Kur'ân' ve   ahkâm      (hükümler) dinlemeleri bu hususa delâlet

   eder.  Bunun  içindir ki    Cenâb- Hakk "Sana buyrulan açkça           or-

   taya koy!"(Hcr, 94), buyurur. Yani onu, asla bir kimseye benze-

   meyecek ekilde apaçk        bir tarzda ortaya koy, demektir.


   Bayramlarn      belirlenmesi,     onlardaki     açk  (cehri)   okuma,
   Medine'de vuku buldu. Zîrâ Medine,            açkl    îcab ettiren beka

   makamdr. Cuma da böyledir. Peygamber (a.s.), cumay ilk ola-
   rak Kubâ yaknnda Benî Salim' de klmtr. Burada fenas ve

   bekas olmayann, sürûru olmayacana               bir iaret vardr.    Böy-

   lesinin sürûru, arzî bir        iten dolay arzî    bir sürürdür,  yakn  za-

   manda yok   olur gider.

   Fena ve beka sahiplerinin sürûruna          (ne§e, sevinç) gelince, zatî bir

   sebeple bizzat sürürdür. Herhangi bir hâlle          deimez. Bu yüzden,
   havâss için  teselli   ancak Allah Teâlâ'ya vuslattan sonra hâsl        olur.


   Burada baka     bir  sr daha vardr: Cem'iyyet (toplanma) üçtür;         fi-


   iller  makamnda      kalbin toplanmas, sfatlar       makamnda ruhun
   toplanmas ve   makamnda srrn toplanmas. Bunlarn says,
              zât

   iki  bayramda cumann says kadardr. Srrn cehri, rûhânî kuv-
   vetlerin iitmesi içindir.       Ruhun  cehri, kalbî kuvvelerin iitmesi

   içindir.  Kalbin cehri, nefsânî kuvvelerin iitmesi          içindir.


   Nefs mertebesinde cehr yoktur. Nefs fark zümresinden olma-
   s dolaysyla    münferiddir. Münferid (yalnz, tek) olan, cehr            ile


   ihfâ (gizlilik)  arasnda muhayyer         (seçilmesi serbest olan)   olmakla
   beraber, gece içindir. Fakat       gündüze   ait  münferid böyle deildir.
   Bayramlar ve Cuma, ancak cemaat içindir ve cehr sadece onlara
   mahsustur. Allah'tan ihfâ        ile dili  köreltmesini, cehr   ile  uzatma-
   sn   niyaz ederiz.   yi  bil!
                                            BAKARA
                                                199        Cuma, Cuma dan Cuma'ya yedi              tecellîsi   olduu   için

        Peygamberin    tecellîsidir.  Bayram    ise  senede iki kere ge-

        lir.  ftarn ferahl    ilk  Bayram dr. Tabiatn ferahl           de-

        mektir.   kinci Bayram ruhun ferahldr ki            nefsin  kurban
        edilmesidir.   Ayn zamanda haccn yaplmasna ve Kabe zi-
       yaretine de    baldr.   Yani,  zât tavaf     evin sahibini ziyaret

        demektir.   Buradan da anlalyor ki       tabiat   makamnda zi-
        kir açk yaplr.     Hakikat makamnda        ise  tebli açk yaplr.

        Bayram namazlar      ve  Cuma namaz ilk        defa Medine'de

        klnmtr. Medine de        beka makamdr.
        Srrn okumas,      kendindeki ruhanî kuvvetlerin iitmesi

        içindir   Ruhun okumas,     kalbi kuvvetlerin iitmesi içindir,

        kalbin    okumas  nefsani kuvvetlerin iitmesi içindir. Nefs

        okuyamaz. Fark     makamnda olduu        için tektir.
                                272
        Cehr (okuma) cemaat içinde       olur.
  Altnc soru:
  Çün yakn      ola  kyamet maribî    olup  ems
  Kenz-i garba girip andan yine        domak nedir?
  -Kyamet yaklat vakit, günein batya geçip yine oradan
  domasnn hikmeti nedir?

  CEVAP:
  Bu  söz,  kendinden önceki ve sonraki sorulara            -ilgi  d   olmas
  dolaysyla- yabancdr. Zikre konu olmas, bahsi geçen namaz-
  larn vaktini belirleyen      güne   dolaysyladr, denebilir.


  KIYAMETLER
  Bil ki  kyamet ya küçüktür, ya büyüktür. Büyük kyamet,                 ölenin

  görünüüyle      (suretiyle)  yok olmasdr.    Onun     da  bir  takm   artla-

  r vardr. Günein batdan         domas     bunlardandr. Bu, brahim


272 Derleyenin Notu.
Ayet 3
200


   (a.s.)'i   Nemrud'a Onu batdan dodur" (Bakara,               258),  sözünü
   tasdik içindir. Allah'n,        günei batdan da doudan da getirme-
   ye gücü yeter.

   Küçük kyamete          gelince; tabiatn ehvetlerinden kesilmeyi; nef-

   sin,  arzularndan; kalbin, ahlâkndan; ruhun, ilimlerinden; sr-
   rn, meyillerinden fânî olmasdr.           Ona küçük kyamet denmitir.
   Çünkü görünüte küçük âlem            olan insanda     vuku  bulur.   Onun
   da   bir  takm     artlar vardr. Bundan öncekinin aksine, ruh gü-
   neinin cesed maribinden            domas   gibi.  Bundan önceki      kalb-i

   a'lâ  ufkunda      idi.  Günein nuru    gibi,  onun da nuru vardr.      Fa-

   kat,  günein nuru        gibi o  da kaybolan cinstendir.      Onun   nezdin-
   de bulunan külli fenaya yaklanca, nûr ve zulmet (karanlk) eit
   olur, belki     de nûr zulmete döner. Peygamber           (a.s.)   öyle buyu-
                                          175
   rur:  "üphesiz Allah halk zulmet içinde yaratt..."                Yani onla-
   r Âdem     (yokluk) zulmetinde takdir        etti,  sonra üzerlerine kendi
   nurundan     serpti.     O, vücûd nurudur, günein nuruna hayat          verir

   de  güne doar; aslnda güne kszdr.

          Cesed maribinden (bat)         dousu   ile  kastedilen sudur: Ce-

          sed,  bat tarafgibi zulmânidir (karanlk), nitekim ruh da
          dou gibi      nûrânîdir.  "Dou   ve  bat Allah'ndr" (Bakara,
          115), âyeti ile    buna iaret vardr. Güne,        ksz kalp,    ce-

          sedin    zulmâni taayyününden (aikâr olma, ortaya çkmak)
          fâni olmas gibi nûrânî taayyününden fânî klnnca,                ilk

          hâline döner ki o ilk hâlinde Allah,         günei zulmette yarat-
          mtr,     kendisi ne parlt ne de siyahlk olmayan âlemdedir.

          Allah,    günee zât    olarak  tecellî etti, böylece o    nârla doldu,

          sonra ondan kuvvelere, sonra uzuvlara tat, nihayet varl-

          n   bütün parçalar nurla doldu.       u    buna  iarettir: "Yeryü-

          zü Rabbinin nuruyla aydnlanr. " (Zümer,             69).  Peygamber
                                2         275
          (a.s.)  da "Allah'm beni nûr      kl!" ^   buyurur.

273 Tirmizî, îmân,    18.

274 Müslim,    Salâtü'l-Müsâfirîn, Hadis No: 187.
275 Derleyenin Notu.
                                                       BAKARA
                                                         201  ÂDEM'E TECELLÎ
   lâhî  tecellî ile birlikte       ruhun     hâli,  kendisine ilk üfleniinde cese-

   din ruhla birlikteki hâli gibi             olur.  Hz. Peygamber        (a. s.)  öyle bu-
                                             276
   yurur: "Allah Adem i yaratt ve ona                tecellî etti."      Yani ona    ilk ola-

   rak ruh suretinde, sonra bütün isim ve sfatlar                      ile  hattâ  zâtnn
   nuru  ile tecellî etti.      Böylece    Âdem, baka varlklarn             aksine bü-

   tün bu    tecellîlerin     mazhar       oldu. Tecellî      menbandan       (kaynak)
                         277
   herkes içecei yeri bildi.             Keza insanlardan         gayrisi   mutlaka ruh
   menban     bildi.      Çünkü ruhun       bir sureti, bir      de hakikati vardr.
   Sureti, zahir ehlinin         anlad       taraf, hakikati ise hakikat ehlinin

   anlad     tarafdr. Allah Teâlâ'nn              u sözü buna iarettir:          "Onu
   hamd   ile tesbîh     etmeyen hiçbir        ey yoktur. "     (srâ, 44).Açktr ki,
  Yüce Allah      celâli tecellîsinin sureti ile,              ruha kahr ile muame-
   le  etmi   ve taayyünü (ortaya            çkma, aikâr olma)           izâle  etmi-
   tir.  Böylece   o,  cesed    maribinden doar olmutur. Onun vücud
   âlemini aydnlatacak                yoktur. Allah Teâlâ'nn "tek ve kahre-

   dici" {Gafa, 16) sözü         buna    iarettir.    Bu konuda düünürsen,           sana
  onun açk srr kef olunur.


   GECE-GÜNE
   Bu hususta baka          bir cevap     daha vardr: Gece, zulmânî hicabn
   (perde)  taayyününe        (ortaya    çkma, aikâr olma) iaret olduu              gibi;

  güne    de nûrânî hicabn taayyününe iarettir. Dâbbetü'1-arz,
  süflî ve    hayvânî tabiatn suretine; Deccal, nefsânî taayyünün
  misâline iarettir.         Kyamet yaklat             srada, zulmânî hicabn
  galebesi    ile  durum deiir. Âlem,             gece gibi iyice zulmânî (karan-
  lk) olur. Tabiî süflî hâllerin zuhuru                   ile  de insanlar, hayvanlar
  gibi olur.   Keza nefsânî         gailelerin (düünce, dert,           sknt) hücumu
  ile,  bu zamann eriat ve hakikat nurundan uzak olmas                           dola-

  ysyla, bedenlerin ruhlardan ayrlmasndan sonra                          bakalamas
  gibi,  her  ey   bilinen ekillerinden           baka    hâle   gelir.  "Küçük fena"
276 Bursevî bu ifâdeye Kitabün 'n-Netîcede de yer          verir.  Bkz.Ali  Naml-mdat Yava     neri,
  stanbul,  1997,  c.  I, s.  351 ve  c.II, s.97,  102, 308.
277 Bkz. Bakara,   60.
Ayet 3
202   saylan   tabiî  ölümün vukuu srasnda tevbenin kabul olmamas
   gibi,  o vakitte tevbe kabul olmaz.

   Bu ümmetin ömrü, çounlukla 60           ile  70 arasndadr.    Onun  için

   bu hususa iâreten tevbe bab (kap)         senesiz olarak    meydana çk-
   t.  Bu  bâb,  günein batdan      doma   srasna, yani ruhun cesed-
   den ayrlma zamanna      talik edilmitir,      kabul ve ikbal (teveccüh,
   yönelme, kabul)    zaman  son buldu.

   Bu   makamn     tahkiki:    doudan domas, Hz.
                     Günein
   Muhammed'in erîatinin zahiri ve bâtn ile bekasna iarettir.
   O, idare edici ilâhî ruhun suretidir. Günein batdan doma-
   s, erîatin hükmünün son bulmasna iarettir. Bu ise, bedenle-

   ri  idare eden hayvânî   ruhun    suretidir, özellii     beden maribin-
   den domaktr. Velhâsl, hayvânî ruh beden maribinden (bat
   tarafndan)    doduu   vakit, kuvveleri ve        hükmü altna
                                 uzuvlar
   alr ve insanlar, hayvanlar gibi      olur.  Günein batdan domasn-
   da da buna iaret vardr.      O srada hâl tersine döner,       iler deiir,

   zahirden bâtna intikâl eder. Mushaflar kalkar, kalplerden ilim
   yok   olur.  Geride sadece cehalet ve hayvânî sfatlar kalr. Allah
   bizi  bundan korusun.
   Yedinci soru:
   Ziyâde   tekbîrleri tydin nedir  hem   idicek

   Her   birinde ellerini abdî  kaldrmak     nedir?

   -Bayram namazndaki ziyâde          tekbîrlerin ve o       srada  elleri

   kaldrmann hikmeti       nedir?


   CEVAP:
   nsanlarn Resûlullah      (a.s.)'a  kar   korku ve sayglar büyüktü.
   Çünkü   o, ism-i  â'zam'n (Allah'n en büyük       ismi.    Onunla yaplan
   her dua kabul olur) hakîkî olarak      mazhar     idi.  Nitekim insanlar
   sultana   kar  da korku ve sayg duyarlar. Zîrâ         o,  bu toplayc  is-

   min   sûretâ  mazhardr. Bunun      için "Sultan    Allah 'in gölgesidir"
                                         BAKARA
                                            203denmitir. Yani hakîkat-i ilâhiyyenin gölgesi demektir. Heybet
ve celâl    bakmndan     gölge,  bu mevkide     olursa, gölgenin sahibi

hakknda     fikrin nedir?BAYRAM TEKBÎRNN HKMET
Devr-i saadette insanlar, bayramlarda çeitli kabilelerden             saysz
ekilde toplanrlar ve Peygamber         (a.s.)'i  görmek  için  tehacümde
(birbirine   hücum  etmek,   üümek)   bulunurlard.    Ona kar     olduk-

ça ta'zimkâr (hürmetkar) davranrlar, büyüklük ve             ululuu ken-
disine yöneltirlerdi.     te   bayram  namazn    ziyâde tekbîrlerle kl-

mak Peygamber       (a.s.)'in  emridir. Tekbîrlerin her      biri,  ululuu
kendi nefsinden nefyedip (yok        edip),  Allah Teâlâ'ya yöneltmeye
iarettir.   Bunun   için  Hz. Peygamber     (a. s.),  srâ gecesinde Aha-
diyyet   makamna ulap,       Allah'a  manen mülaki (kavuan)        oldu-

u  vakit,   kulluu   seçti;  kdemi  (öncesi  olmayan) hudûstan      (hadîs,

sonradan olan)     ayrd   ve "Ben kulum, Allah'tan       baka    ilâh yok-

tur", dedi.   Burada  arifler için  büyük   bir tedip (edeplenme) vardr.


Ziyâde tekbîrler konusunda farkl rivayetler bulunmaktadr
ve her birinin bir yönü vardr: Onlar peygamberin kalbinin

itminan (kalpten ve gönülden inanma) bulmas             içindir.   Ziyâde
alt tekbîrle itminan bulup, orada durabilirdi. Bazen de             makam,
bundan fazlasn      icab ettirir ve    itminan hâsl oluncaya kadar
ilâveye  devam    eder; her birinde nefyi tahkîk ve         manây   tatbik

için elleri   kaldrrd.

Elleri  kaldrmak Lâ      ilahe yerinde, "Allâh-u    Ekber"   ise illallah  ye-

rindedir.   Önce  eller  kaldrlr, sonra tekbîr alnr. Zîrâ kelime-i
ahadette nefy (Lâ ilahe       sözü), isbattan  önce yer alr.    in hakikati
udur:   Sa  el  âhiretten, sol el  dünyadan     ibarettir; elleri   kaldr-
mak   ise  dünya ve  âhireti elden   çkarp     arka tarafa  atmak ve her
ikisinde de   büyüklenmeyi yok etmekten         ibarettir.


"Allâh-u Ekber" sözü; Azîz ve         Hakîm    olan, göklerde ve yerde

ululuk kendine mahsus olan Allah           için,  ululuu   isbat  etmek-
Ayet  3

204


    tir.  Keza gözler de    iki  dünyaya   iarettir. Sâlik her ikisine        gözü-
    nü yumarsa, gayb tarafna         basireti  açlr ve körlükten sonra gö-
    rür hâle   gelir.


   Artk bu     kadarla son verelim. lahî srlar           snrszsa    da, vaktin

    bundan fazlasna tahammülü          yoktur.    Snrsz olan snrlamak
    cidden imkânszdr, fakat arif olana iaret kâfidir. Zîrâ arife nis-
    betle her kelime,     manâlar    mecmuas     ve hakikatler     ambardr.
    Hakk    Teâlâ öyle buyurur: "De       ki,  Rabbimin     sözlerini   yazmak
    için denizler   mürekkep    olsa,  Rabbimin    sözleri   tükenmeden deniz-
    ler tükenirdi."    (Kehf, 109). Yani    Rabbimin      kelimeleri tükenmez,

    onlar    Onun malûmat      ve takdiri dâhilinde olan eylerdir.            De-
    nizler   geni ve ihatal (kuatc) da      olsalar,    sonlu bir mürekkeb      ol-

    duklar    için tükenirler.    Bu   satrlar takdir edilen gün, ay ve senede          Yüce  Varln,     satrla-

   rn   en  aasna indirdii bir kalemle, mebrûr (makbul)                Hac  için

   Ev'in    yaplmasna yardm eden        (Ismâil)'nin eliyle ortaya        çkt.
                                                   278
   Ve   lillâhi'l-hamdü alâ abdihî ve's-salâtü alâ bed'ihî ve avdihî.
   "Kendilerine verdiimiz           rzktan bakalarna yardm               için

   verirler."   n fak:
   "nfâk",    maln elden çkarlmas, harç ve sarf edilmesi demektir. 279

   Arapça'da "infâk" ve "infâd" kelimeleri              e  anlamldr. Ancak
   "infâd" kelimesinde farkl olarak, elinde var olan eyi tümüy-

   le  harcamak ve     hiçbir  ey brakmamak anlam           vardr. Hâlbuki
   "infâk" kelimesinde böyle bir         anlam yoktur. Buradaki infâktan

278 Bu   çalmann ilk yaymland yer: Tasavvuf lmî ve Akademik Aratrma Dergisi, An-
   kara, 2003, say: 10, s.9-43.
279 Elmalk M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur'ân       Dili,  c. I,  stanbul, 1992, s.180.
                                            BAKARA
                                                  205  maksat, farz olsun nafile olsun,          tüm hayr yollarna yaplan          har-
         28ü
    d
  camac r.


  nfâk,   farz ve nafile olarak iki       ksma  ayrlr. Farz olanna zekât,

  nafile  olanna da sadaka       denir. Nafilenin farz       olan da bulun-
  maktadr.
  Bil ki;  nfâk'n     farz  olann   yani zekât edâ etmekle, cimrilikten

  kurtulursun. Nafileyi yani sadakay edâ etmekle de, yüce dere-
  celere  ulaarak kerem mertebesine hâiz olursun. Öyle              ise;  önce-
                        281
  likle  cimri olmaktan kaçn!


  Farz   ksm    Allah'n    snflarn     belirledii ve belirli bir      zaman
  ve ölçüye göre düzenledii iken, gönüllü olan, herhangi bir                  eye
  bal   deildir.   Çünkü    gönüllü vermek, rubûbiyetin vergisidir ve
  dolaysyla snrlanmaz. Farz          ise  kulluun    vergisidir ve  dolaysy-
                                  2*
                                  J82
  la  efendisinin belirledii      eye  göre  verilir.
  Ebu'1-Leys     (r.a.),  Tefsîr'inde der ki:

  Yakîn üç mertebedir: Yakîn-i yân, yakîn-i haber, yakîn-i                delâlet.


   Yakîn-i yân: Bir      eyi görüp o   ey hakknda her türlü ekk ve üp-
  heyi izâle eden yakîndir.       Görmekle temin       edilir.


   Yakîn-i   delâlet'.    stidlal (delil getirmek)    ile  elde edilen yakîndir.

  Meselâ uzakta      bir yerde   duman    çktn görüp orada bir atein
  bulunduuna       dair elde edilen yakîndir.      Burada atei görme yok,
  dumanndan       istidlal  vardr.

   Yakîn-i haber.      Bir  eye  dair haberle yakîn elde edilmesidir.

  Meselâ dünyada        Badad  diye bir ehrin      bulunduundan       bahis

  olunur   ki,  kii oraya gidip görmese       bile  oray   bilenlerin verdikle-

  ri  haber  ile  mevcudiyetine yakîn hâsl eder.280 smail  Hakk   Bursevî,  Muhtasar Ruhu l-Beyân   Tefsiri,   stanbul, 2004,  c.I, s. 66.

281 bnü'l-Arabî, Kitab'ul-Vesâyâ, çev.Abdullah Tâhâ Feraizolu, stanbul, 1999,     c. 1, s.  213.

282 bnü'l-Atabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ektem Demirli, stanbul, 2006, c.IV,
  s.426.
Ayet  3

206


    Âyet-i celîlenin    bu beyân müahede mertebesinde olmayanlar
    için  yakîn haberdir. Bundan sonra yakîn-i delâlet          gelir.  Âhiretin
    hak olduunu yakînen görünce de haber ve              delâlet,  yân   (bel-

    li,  açk) ve müahedeye      (bir  eyi gözle görme, ahit olma) yükselir.

    eriatn     zahirini bilmek ilme'l-yakîn, bildiini halisane ve ihlâs

    üzere   yaamak    ayne'l-yakîn,     müahedeye ermek de Hakka' 1-
    yakîn mertebesidir.

    lmel-yakîn,     isabetli bir fikir ve istidlal (delil getirme) ile       idrâk-
    bâtn (bâtnn,      görünmeyenin idrâki) vastasyla hâsl olan ilim-
    dir.  Bu, gayba yakînen inanan âlimlerin bulunduklar mertebe-
    dir.  Bu mertebe    ilim ervâh- kudsiyye (kutsal ruhlar)         ile  müna-
    sebet   kurulmakszn ziyâdelemez. lim aynen            yani gözle göre-
    rek tahakkuk etmise        bunun mertebesi     ayne'l-yakîndir.     Bu da
    malumun müahedesi         ile  hâsl  olur.  Bu mertebenin     bir üstü-

    ne   ikilik  hicab  (perde)  aradan    kalkmakszn varlmaz. Bundan
    sonra Hakka'l-yakîn mertebesi          gelir.  Bu mertebede artk      hicâb
    diye bir    ey kalmamtr. Bu        mertebenin aynel-yakîni evliyaya,
    Hakka'l-yakîni     ise  enbiyâya mahsustur.

    Bu   derece ve mertebeler ancak        müahede   ile  hâsl  olur.  Her  za-

    man   abdestli  bulunmak, az yemek, semâvât ve arzn Allah            tara-

    fndan   idaresi  hakknda   tefekkür,    lüzumsuz eylerle meguliyet-
    ten  kaçnmak,    farzlar sünnetleriyle beraber edâ,       Hakk'dan    gay-

    rilerden, yani    mâsivâdan tecerrüd (soyutlanma), Allah'a vâsl           ol-

    maktan baka her        türlü arzuyu terk, az     uyumak, Allah'a arz-
    ubudiyet (kulluunu arz etmek) etmek, haramdan kaçnmak,
    helâl  yemek, sözünde ve iinde doru olmak, kalbiyle murakabeye
    (kendi iç âlemine bakma,        dalp kendinden geçme) her an devam
    etmek   gibi  mücâhedelere devam etmek ki bunlar         yân   (âyân, bel-

    li,  açk) ve müahedenin        (bir  eyi gözle görme, ahit olma) anah-
    tarlardr.

    On zümre vardr ki       bunlar aklanmlardr.
    1.  Haliknn    (Yaratc) Allah      olduunu   bilip  de O'na kulluk    et-

       meyen,
                                       BAKARA
                                           207


 2.  Râzknn (Rzk        veren) Allah     olduunu  bilip  de huzur ve
    itminan (tatmin olma) içinde bulunmayan,
 3.  Dünyann    zail  olduunu     bildii hâlde ona îtimâd eden, yani
    her türlü iinde     onu  esas kabul eden,

4.   Vârislerinin, kendinin      düman olduklarn bildii hâlde on-
    lar için  mal   biriktiren,

 5.  Ölümün    bir  gün muhakkak geleceini bildii hâlde ona          ha-
    zrlanmayan,
6.   Kabrin menzili olduunu         bilip  de oras için tedarikli bulun-
    mayan,
7.   Kendisini hesaba çekecek olann Allah           olduunu   ve  Onu
    aldatmann imkân        bulunmadn       bildii hâlde sahih bir
    hüccete   {delil)  dayanmayan,
8.   Cennete ulamak      için srattan geçileceini bildii hâlde ora-

    dan dümekten korkmayan,
9.   Atein   fâcirlere  me'vâ (yuva)    olduunu    bildii hâlde ondan
    ürpermeyen,
10.  Cennetin ebrârn yurdu olduunu bildii hâlde oraya               gir-

    mek  için  amel etmeyen kimse aldanmtr.

Zü'n-Nûn-i Msrî       (k.s.)  demitir  ki:

Yakîne eren     tûl-i  emeli (uzun emel) terk eder. Tûl-i emeli terk
eden zühde, zühd hikmete, hikmet de her iin sonunu              düün-
meye götürür     ki âhiret    îmân bu îmân      ve tefekkürün kemâl
hâlidir.


Büyük   arifler  demilerdir     ki:  Vücûd hicabnda kalmann       zille-

tinden kurtulan, uhrevî ilerde yakîne ermenin izzetini (üstün-
lük,  saygnlk) tadar. Gözlerinden hicâb (perde) kalkncaya ka-
dar îmân eder, hicâb kalktktan sonra yakîne            erer.  Bu mânâda
Hz. Ali "Perdeler       açlm   bile olsa    yakînim artmaz,   zîrâ  ben
devaml yakîn içindeyim" demitir. Çünkü vücûd hicabndan
kurtulan, uhrevî       (âhiretle ilgili) ileri    müahededen dünya-
nn   cismâni hicaplar perdeleyemez. Hicâblarn açlmasyla
Ayet 3
208


   îmân mertebesinden îkân        (kesin bili)      mertebesine      ererler.  te
   Kur'ân hidâyetiyle hidâyete erip gayba îmân edenler, namaz-
   larn dosdoru      klanlar, kendilerine verilenlerden infâk eden-

   ler,  Hz.  Muhammed      (a.s.)'e  ve  Ondan     evvelkilere inzal olu-

   nanlara îmân edenler; âhirete yakînen îmân edenlerin tâ ken-
   dileridir.  Bunlar gerek dünyada gerekse âhirette, dünya ilerin-
   de âhireti, âhiret ilerinde     dünyay       iç içe  ve yakînen     müahede
   ederler. Âhireti   dünyadan ayr ve uzak görmedikleri               için ahrete

   îmân mertebesinden îkân mertebesine              yükselirler.    Allah Teâlâ
   bu hususta:
   "imdi senden     perdeyi kaldrdk.      Artk bu gün gözün         çok keskin-
                         283
   dir. "  (Kâf, 22)  buyurmutur.


•   Nafile sadaka vermekle yüce mertebeler istemezsen, bari farz-

   la  amel edip zekât vermekle kendini cimrilik dairesinden çkar.

   Zekâttan baka, senin üzerine bir farz daha vardr. Meselâ
   mümin    kardeinin muhtaç olduunu gördüünde ayet muh-
   taç  olduu eyi malndaki      fazlalktan vermediin takdirde helak

   olacaksa,  ona ya hibe veya borç yoluyla muhtaç olduu eyi                  ver-

   men   sana vâcib  olur.  te bu ekilde onun ihtiyacn gidermen sa-
   dakadr... Farzdr.

   Zekât farzdr. Muhtaç olanlarn zaruretinin giderilmesi                     için

   zekât  dnda sadaka vermek de farzdr.            nsan sadakay vermek-
   le  nefsine galebe eder.

   Sadaka vermek niçin nefsine zor         gelir?

   nsan, hrsna dükün, sabr kt,            bir  kötülük geldiinde feryad
   basan ve ona bir    iyilik  dokununca      cimrilikle   vasflanm       olarak

   yaratlmtr. Bu yaratlta olan varlk              tabi ki  sadakay vermek-
   te  zorlanr.

   Allah Resulü Aleyhisselâm'a      ;
283 Ramazanolu   Mahmud  Sami, Bakara sûresi   Tefsiri,  stanbul, 1985,  s.  32-35.
                                       BAKARA
                                           209-"Hangi sadaka daha hayrldr?" diye sorulduunda Allah
Resulü  ;-"Shhatli      olduu   hâlde hayat  düünerek veya    fakirlii  düüne-
rek nefsin seni cimrilik      yapmaya zorlad zaman, verdiin          sada-

ka hayrl sadakadr." Cevap buyurmutur.
Allah Teâlâ, sadakann       faziletini  öyle beyân etmitir.
"Kim   nefsinin (mala olan)      hrsndan   ve cimriliinden korunursa

iste  muratlarna    erenler  onlarn  tâ kendileridir. "  (Har,   9).  Öyle
ise;  kurtulua erenler onlardr.

nsan uzun      emelli   olduu  için elindeki   maln kayp olmasn-
dan ve    fakirlikten korkar.    te   bu uzun  emeli, fakirlik korku-

su ve mala olan hrs, onu, elinde bulunan malda cimrilik etme-

ye yani Allah'n ona verdii nimetlerden muhtaçlara vermemeye
sevk eder. Böylece de o kimse, habire dünya hazinesini doldur-
maya çalr. nfâkta bulunmaz. Hatta             üzerine farz olan zekât

bile  vermemezlik yapar. Nihâyetinde de          o, âhirette  srtna   ar
bir  yük olarak cehennemin      kzgn    ateleri içine atlr.

nfâk'n zorluundan dolay muhtaca            verilen  eye sadaka den-
mitir.

Sadaka lugatta;     zor,  iddet ve salamlk mânâlarna gelmektedir.

Allah Resulü Aleyhisselâm cömert ve cimri kiiler          hakknda öy-
le  bir misâl vererek     açklamada bulunmutur.
-Cimri    ile  cömert kimsenin örnei      u iki adamn meseli gibidir
ki,  bunlarn üzerinde, memelerinden köprücük kemiklerine ka-
dar demirden zrhlar vardr.
imdi, cömert kimse, sadaka         verir  vermez üzerindeki demirden
zrh geniler      uzar,  vücûdunu tamamyla      kaplar, öyle ki  parmak
uçlarn dahi      örter.  Günah  izlerini siler.


Cimriye      gelince; o bir  ey  infâk etmek dilediinde derhâl o zr-

hn   her halkas kendi yerine      skr kalr.     Cimri adam bu     zrh
geniletmeye      urasa da zrh    genilemez. (Buhar, Müslim)
Cimrilik yapmaktan sakn! Zîrâ, cimrilik seni dünya ve âhirette
helak olacak yerlere götürür.
Ayet 3
210


   Kesin olarak      bil  ki!  Cömertlik yapmaya da ancak her eyin
   hakikatine    ulamaya      vesile olan ilim   sevk edebilir. Cimrilikten
   kurtulmaya    vesile   olacak ilmi öyle tasavvur etmek       mümkündür.
   Sen,  rzkn    senden     bakasnn    yiyemeyeceini onu kendisine
   azk edinemeyeceini          ve onunla hayatdar    olamayacan        bildi-

   in zaman,    -velev ki yer ve    gök  ehli hepsi   toplanp senle    rzknn
   arasna engel olmaya kalksalar           ki  buna  güçleri yetmez- senin

   gönlüne, muhtaç olan kimseye sadaka vermek vârid              (gelen, ula-

   an)  olur olmaz, ona infâkta bulun ki cömertlerden ve güzel öv-

   gülere  mazhar olanlardan olasn.

   Senin mâlik     olduun malda bakasnn onunla            hayatdar   olaca
   ve  gdasn    temin edecei      rzk olduunu     bildiin zaman,-velev
   ki yer ve   gök  ehli senin    mülkünde olan rzklaryla onlar arasn-
   da engel olmaya kalksalar ki buna fakatlar yetmez-onlara mül-
   künde olan haklarn öyle tasavvur ederek            ver!

   Yani:

   'Ben bir emanetçiyim, benim hakîkaten hiçbir              eyim  yok. Al-
   lah,  onlarn rzklarn bana emaneten verdii eylere balamak-
   la  beni imtihan ediyor' de!
   te,  böyle bilmek ve tasavvur etmekle, onlara infâk etmen nefsi-

   ne kolay   gelir.  Böylece sen kerem     (izzet,  eref) ehline  katlrsn ve
   infâk edicilerden      olduun   yazlr.
   ayet böyle düünmeyip de sadakay            kibirlilikle ve tereddütle ve-

   rirsen ve   o sadakay vermekle benlik hissine kaplrsan, rahata
   ulatrdn      o kimsenin     faziletlerini  kendinden örtmü olursun.
   Hiçbir kimseyi bilmemezlikten gelme ve            sakn  cehaletle {bilgi-
                       284
   sizlik) bir  ey   infâk etme!   Her eyin Hakka        bir  yönü ve  ilikisi  olduu  gibi,ayn zaman-
   da yaratlma dönük          bir ilikisi ve  yönü de  vardr. Bu neden-
   le  Allah,  onu infâk yaparak öyle demitir:          'Size  verdiimiz r-
   zklardan infâk ediniz' (Yâ-Sîn,        47).  Baka  bir âyette ise,     'Rzk-


284 bnü'l-Arabî,   Kitab'ul-Vesâyâ, çev.Abdullah  Tâhâ Feraizolu, stanbul,  1999,  s.  213-220.
                                           BAKARA
                                               211  landrdmz eylerden           infâk ederler (Bakara, 3) buyurur. Allah,

  bu  âyette bilginlerin büyüklerini dikkate         almtr, çünkü      onlar,

  (Hakka     ve  yaratlma     ait olan) iki  nispet  tarzn da     bildikleri

  için,  infâk   oluu bakmndan ihsann kendisine          ait  olduu kim-
  selerdir.   nfâk, tavan    maaras anlamndaki 'nafak' kelimesin-
  den türetilmitir ve       bu maara 'nâfika diye isimlendirilir. ki
  kaps vardr. Bir kapdan avlanmak istenirse, dierinden kaçar.
  Bu durum, yoruma açk söze benzer. Söz sahibini bir yorumla s-
  nrladnda, sözün        tad
               anlamlardan baka bir yönü kastet-
  tiini söyleyebilir.

  Verme eyleminin Hakka          ve zenginlie    dönük  bir   yönü oldu-
  u kadar yaratlmlara ve muhtaçla dönük yönü de oldu-       bir

  u Allah yönlü) bu eylemi
     için,       (iki    diye isimlendirdi. O
                             'infâk'

  hâlde bilgin kiiler,      iki  açdan infâk   ederler: Verdikleri    eyde  ve-

  ren ve alan olarak      Hakk'   görürler, kendi ellerini ise,      verme ve
  almann     kendisinde   göründüü      araçlar olarak görürler. Bunlar-

  dan   biri  dierini perdelemez. Dolaysyla onlar, sadece hak sahi-
  bini görürler. Binaenaleyh (bir sadakay) alan herkes,             hak ederek
  almtr ve      hak etmeseydi    verileni  kabul edemezdi. Mutlak yok-
  sulluk Allah için     imkânsz olduu       gibi  mutlak zenginlik de     in-
                  285
  san için imkânszdr.


  Bu namaz, oruç ve sava da inana tanktr.
  Bu zekât, hediye, bu hasedi brakma da kendi srrndan haber
  vermedir.
  hsanda bulunmak, doyurmak, konuk              davet etmek; ey ulular,
  biz sizinleyiz, size     doru   bir özle  inandk  demektir.
  Hediyeler armaanlar, sunulan eyler, ben seninleyim; seni sevi-
  yorum   diye   tanklktan     ibarettir.

  Kim,   bir  mal veya afsun     için  çalr, urarsa bu ne demektir?
  çimde    bir  gevherim var demektir;
  Tanr'dan çekinmemden, yahut cömertliimden                 bir  gevherim
  var ki  bu zekâtla oruç    ikisine de ahittir.


285 bnüi-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,      c.IV, s.427-428.
Ayet 3
212   Oruç der     ki:  Bu, helâlden çekindi,       bil ki  harama ulamasna           ar-

   tk imkân      yok.

   Zekât, der     ki:  Kendi    maln   bile veriyor,   artk, kendisiyle          ayn
   dinde,    ayn  yolda olandan nasl çalar?
   Fakat bu ileri riya ve tezvirle (yalan dolan, ara bozma) yaparsa o
   iki  tank Tanrnn       adalet  mahkemesine kabul edilmez. 286


   Burhann sadaka         ile  bitimesinin sebebi, Allah'n insan hrs
   özelliiyle    yaratm olmasdr.        Allah öyle buyurur. "nsan           acele-

   ci  yaratlmtr." (Meâric,         19)  Yani asl   itibariyle  bu   özellikte ya-

   ratlmtr. "Kötülük ona temas ettiinde             korkar, iyilik    ulatnda
   cimrilesir. "   (Meâric, 20-21)     Baka     bir âyette ise, "Nefsinin cimri-

   liinden    korunmu     kimse" (Har, 9) diyerek, cimrilii insan nef-
   sine nispet etmitir.       Bunun esas udur: Kul        varln Allah'tan
   kazanmtr.       O  hâlde kulun hakikati, sadaka vermeyi gerektir-

   mez. Kul sadaka verdiinde, onun sadakas Allah'n kendisin-
   de  yaratm olduu        nefsinin cimriliinden       korunmu olduuna
   kanttr. Bu nedenle Allah kutsi hadîste öyle buyurur: "Sadaka
   burhandr" 287


   Allah öyle buyurur: "Sevdiklerinizden infâk edinceye kadar                    iyili-

   e ulaamazsnz.        "  (Alu  mran,   92)

   nsan     için sevimli olan     ey, onun     nefsidir. Nefsini   Allah yolun-
   da infâk ederse, onun         karln ve bedelini elde eder, çünkü bir
   eyi yok eden kimsenin yok ettii eyin deerini ödemesi                       gere-

   kir.  Hakk, kulun       nefsini  yok etmesini istemitir, çünkü insana
   sevdii eyleri infâk etmeyi emretmitir. O'nun yannda                      ise nef-

   se bedel olarak      cennetten   baka   bir  ey yoktur. Bu     nedenle,       ba-
   ka   bir  ey bulamadnda,        Allah' bulursun, çünkü Allah, ken-
   dilerine    boyun eilen eya      bulunmadnda bulunabilir. nsann
   nefsi ise,   bütün eyadr ve o yok olmutur. Öyleyse, nefsin bedeli

286 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî       ,  çev.Abdülbaki Gölpnarl,  c.V,  stanbul, 1988,
   s.19, beyir.  183-191.
287 bnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,         c.II,  s.  286.
                                           BAKARA
                                                 213   zikrettiimiz eydir (Allah).          Sadakann deerinin ne kadar yük-
                    288
   sek   olduuna baknz!


  Arifler   mal   Allah'a   ödünç vermelerinde sadakann Rahmân'n
   eline   dütüünü      görürler ve o    ödünç  vesilesiyle  Rahmân'n     kul-
                                           289
   larna   mal sunma      vuslat   (sevgiliye  kavuma)   gerçekleir.   Resûlullah:     "Sadaka önce       Rahmann    avucuna, sonra da       sâil

   (dilenci)'in    avucuna    ^zü/^r. "  Buyurmulardr. Zira nasl      öyle ol-

   masn    ki  Sddîk Ekber     (r.a.)   "Ben herhangi bir eyde önce Allah'
  görürüm sonra       o  /^//'"buyurmutur. 290


  Allah'n kullarndan        birisi,   senden yiyecek veyahut içecek     bir   ey
   istediinde istedii ey, gücünün yettii bir eyse ona yedir ve
   içir.  Zîrâ senin hiçbir eref ve        makamn olmasa da, yemek ve içe-
  cek talep eden      ahsn, senden yemek        ve içecek istemesiyle, seni,

  kullarn yediren ve        içiren  Hakk'n    mertebesine çkarmas, senin
   için  büyük   bir  makam   ve ereftir.

   Hâlbuki böyle idrâk edenler maalesef çok azdr.
   Hâl   diliyle,

  -"Ey Allah'm bana ihsan          et!"  diye sesini yükselterek bireyler ta-

  lep   eden dilencinin hâline       ibretli nazarlarla bir bak..

  Allah,   onun bu hâlinde kendi isminden baka           bir  eyi konutur-
  mam. Allah, dilencinin sesini de sen, onun isteklerini iitip ih-
  tiyaçlarn gidermen için yükselttirmitir.
   Öyle   ise,  dilenci böyle   davranmakla     seni  "Rezzâk" ismiyle isim-
  lendirmi ve Allah'a        iltica  etmesi gibi sana    {snma) etmi-
                                   iltica

  tir.   Binaenaleyh sana layk olan, seni         Mevlâsnn makamna ç-
  karan kimseyi       mahrum etmemen        ve ona istedii eyi vermekte

  gayret göstermendir.

  Allah Teâlâ, insanlara       kyamet gününde öyle       hitap edecek    :
288 bnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006, c.IV, s. 386.
289 bnü'l-Arabî, Kitab'ul-Vesâyâ, çev.Abdullah Tâhâ Feraizolu, stanbul, 1999, c. 1, s. 140.
290 Abdülkerîm b.brahim el-Cîlî, nsân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa, c.I, s. 120.
                                       .
Ayet 3
214


   -"Ey Ademolu! Ben senden yiyecek ve su istedim,          ama sen Bana
   yiyecek ve su vermedin     !.."


   Kul,
   -Ey Rabbim! Ben Sana nasl yiyecek ve su veririm          ki,   Sen bütün
   âlemlerin Rabbisin."der.
   Yüce Allah    ;
   -"Bilmez misin     ki, filanca  kulum senden yiyecek   ve su istedi de,
   sen ona yiyecek ve su vermedin, oysa sen ona yiyecek ve su ver-
   mi olsaydn,      Beni onun  yannda    bulurdun."
   Bu   hadisten sonra Resûlullah    (a. s.)  öyle buyurdu:
   -"Allah Teâlâ kendini kulun yerine koydu."

   Öyle   ise  bütün zamanlarnda, Allah' anan ve dâima huzur-u
   ilâhîde   olduunu   idrâk eden kul,      Hakkn  kendisinden yiyecek
   ve içecek talep ettiini    müahede     eder ve istenilenleri yerine ge-
   tirir.

   Niçin böyle     müahede  ederek istenilenleri yerine   getirir?

   Zîrâ, ihtiyaç sahibinin acizlik hâli kendisine arz edilen           ahs,
   kyamet gününde      yiyecek ve içecek talep eden     ahsn dütüü
   acizlik içerisine düebilir.    te Allah o vakitte, o kimsenin ihtiya-
   cn giderene hiç ummad yerden mükâfat verir.            .
   O mükâfat "Beni onun yannda bulurdun" ilâhî                 sözünün
   mânâsdr. Yani "O      ihtiyaç sahibine    verdiin yiyecek ve içecek-
     kyamet gününde huzuruma çkacan ana kadar senin
   leri,                                       için

   korurum ve onlar önceki hâllerinden daha güzel ve büyük              ola-

   rak terbiye ederim.    Ve onlar sana mükâfat olmak         üzere geri ve-
   ririm." buyuruyor.

   htiyaç sahibinin, senden talepte bulunmakla seni her ihtiyac
   gideren   Hakk'n    mertebesine   çkardn     göremiyorsan, hiç     ol-

   mazsa kat kat sevap ve güzel kazanç elde etmek         için    onun  ihti-

   yacn    ticaret niyetiyle  gidermeye çal. Zîrâ Allah, seni kendisi-
   ne halîfe    klmtr.
   Allah Teâlâ'nn sana emaneten verdii nimetlerden senden              iste-

   diini bildiin ve hadîsin içerdii mânâya vâkf olduun zaman
   nasl onlarn ihtiyaçlarn gidermezsin?
                                           BAKARA
                                                215   Veren de, alan da, verilen de hepsi Allah'ndr.
   Allah, âyette sana emaneten verdii nimetlerden infâk etmeni

   vasiyet etmekte ve o vasiyeti yerine getirdiin vakit de, sana kat

   kat mükâfat vereceine söz veriyor.

   nfâk edecein zaman;       ihtiyaç sahibini güler yüzle       karla. Hiç-

   bir surette    onu  bo  çevirme! Velev ki ona hiçbir        ey  veremesen

   dahi, güzel söz ve güler yüzle       muamele   et!  Zîrâ sen de Allah'n

   huzuruna kyamet gününde          ihtiyaç sahibi olarak     çkacaksn.     O
   vakit de, ihtiyaç sahibine     yaptn     muamelenin     misli   ile  Allah,

   sana  muamele   eder.


   mam Hasan efendimiz, ihtiyaç sahibi ondan bir ey istediinde
   istedii eyi vermekte acele ederdi ve

   -"Benden     önce  azm      âhirete  tayan,    sefa    geldin,    ho
   geldinf'derdi.   O  ihtiyaç sahibini   ondan önce   âhirete     azk tay-
   cs   olarak görürdü.

   Niçin böyle görürdü?
   nsan, Allah'n verdii nimetlerden ihtiyacnn fazlasn infâk
   etmezse     kyamet gününde,      nimetler  hususunda suâle          tabî
         291
   tutulur.   Her kim buday ekmez        ise  onu: "Niçin bu taneleri yaatamyor-

   sun?  Buday evinde saklayp,       topraa ekip saçmyorsun        ki  onun
   bir tanesi yüz, hatta bin olsun! Böylece        hem  kendine,    hem bu-
                       292
   daya zarar veriyorsun?" diye ayplarlar.


   Cenâb- Hakk buyuruyor        ki:  Visale ve  Hakk'n yaknlna vâsl
   olmak   için kendisine    en makbul olan eyi infâk etmek, bol bol
   vermek lâzmdr. Bu yolda mal bezleden, mal veren can                  bulur.

   Can   veren cânâna vâsl (kavumak) olur.


291  bnü'l-Arabî, Kitab'ul-Vesâyâ, çev.Abdullah Tâhâ Feraizolu, stanbul, 1999,    c. 1,  s.101-

   105.
292 Sultan Veled, Maârif, çev.Meliha Anbarcolu, Konya, 2002,    s.  57.
Ayet 3
216


   Hülâsa seânn yani cömertliin, bezlediin (esirgemeden vermek)
   âlâ derecesi, nefsani zulmetlerden ve cismâni arzulardan kurtul-

   maktr.
                                     293
   Kötü sfatlarn en kötüsü        hasislik ve hrstr.   Zekât,  Hakk'    halka tercih suretiyle tezkiye (maln zekâtn ver-

   mek) yoluna gitmektir.
   Bununla kasd eylenen;
   "Bu varlkta, Hakk' müahedeyi, halka müahedeye                   tercih et-

   mektir." denmektedir.

   Kelâm    biraz  daha açarsak deriz     ki;

   Bir  ahs Hakk'n varln         görmeyi diledii        vakit; müessir (tesir

   eden) olarak   Hakk' müahede eder;         böylece Sübhân'      görmü olur.
   Bir  ahs, Hakk'n öz sfatna girmek           istedii vakit, yine       Hakk'
   her  eye  tercih eder; böylece     O'nun sfatna girmi         olur.

   Bir  ahs, Hakk'n zâtn        bilmeyi diledii vakit; benliini bulur.

   Hakk'    tercih eder;   yüce Sübhân'n     zâtn    bilir.   O'nun   hüviyeti-

   ni de  bulmu    olur.


   mdi,   idrâk eyle!    te zekâtn iareti bunlardr.
   Zekâtn   var olan    maldan krkta   bir  oluuna     gelince,  srr udur:
   Bu varlk krk     mertebedir. Matlûb olan; ilâhî mertebedir ki bu
                                  294
   da, en  yüksek mertebe olan krkta         birdir.
   htiyacndan      fazla  mal   olann, er'î ölçüler dâhilinde,             sâlih

   olan fukaraya vermesi vaciptir. Böylece de zenginlerin zekât
   fukaraya ihsan etmek, mallarndan vermek, fakirlerin zekât
   da zenginlere olan ümit ve itimatlarn kalplerinden silmek
   yani verecek diye beklememektir.           Âklarn        zekât cânân     u-
   runa   cann    harcamak, ruhlarn Allah muhabbetine bez-
   letmek, vermek, hep vermektir. Ariflerin zekât                   ise,   ken-


293 Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.472.
294 Abdülkerîm   b. ibrahim el-Cîlî,  nsân- Kâmil,  çev.Seyir  Hüseyin Fevzi Paa,   c.II,  s.426.
                                               BAKARA
                                                   217  di hâllerinden ve ilimlerinden,             irfanlarndan ehil olana,          is-


  teyene, talep edene vermek,            muhabbet etmek, âklar kendi
  hâllerinden nafakalandrmaktr.              lmin    zekât, talibine tâlim

  etmektir.     Evladn zekât yetime           ihsan, evin    zekât misafir
  arlamak ve       itibar    etmek, sohbetin zekât, dedikodudan kaç-
  mak; kuvvetlinin zekât zayflara yardm, nefsin zekât kötü
  ahlâklardan kurtulmaktr.             Cenâb- Hakk da "Zekât             veren

  felah bulur"     (Mu minun,       1)  buyurur.

  Hâsl lâzm      olan, kendisine en       makbul olan    nesneyi, ilmi,      mal
                                            295
  yahut vücûdu Allah yolunda bezletmek, harcamaktr.


  Onun    derdine kulak astn, elemlerini dinledin mi? Bil ki bu, o

  dertliye    verdiin  bir zekâttr.

  Gönül hastalarnn         dertlerini dinler;     yüce  cann  su ve toprak ih-
                              296
  tiyacn anlarsan, bu,          bir zekâttr.  Yoksullara ihsanda bulundun, zekât verdin, elinle bir hayrda

  bulundun     mu  öbür âlemde bu hayr aaçlk, çayrlk, çimenlik
       297
  olur.
  Bir gülle, bir gül bahçesini satn alyorsun. Bir taneye                  karlk
  yüzlerce    aaçlk.  .  .  bir  habbeye  karlk yüzlerce maden!
  "Her kim her eyi Tanr           için  yapar, Tanrya kar ihlâs {katksz

  samimiyet), kalpten sevgi sahibi olursa" demek, o taneyi vermek-

  tir...  Bu  suretle de     "Tanr da onun     olur.  Her dilediini     verir" sö-

  zünün hakikati     elde edilir.
                                               298
  Fânî varlk kendini         Ona verdi mi     bakî olur, asla ölmez.295 Kenan  Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000, s.472-473.

296 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi çev.Abdülbaki Gölpnarl,
                         ,
                                        c.III,  stanbul, 1988,
  s.38, beyit. 483-484.

297 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî çev.Abdülbaki Gölpnarl,
                         ,
                                        c.III,  stanbul, 1988,
  s.282, beyit. 3460.
298 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî       ,  çev.Abdülbaki Gölpnarl, c.IV, stanbul, 1988,
  s.211, beyit.  2611-2613, 2615.
Ayet 3
218


•   Ayrca,
   Kullara zulüm; Allah'n senin üzerine vâcib          kld haklarn on-
   lardan engellemendir.
   Bazen, kulun içinde      bulunduu skntlar, müahede etmekle,
   onun, senin üzerine     vâcib klnan haklarn görürsün... Ki, böy-
   lece  onun bu    haliyle sana bildirdiini idrâk       etmen lâzm. Zîrâ
   Allah, senin üzerine vâcib olan       hakkn     vermen  için sana,  onun
   hâlini  müahede    ettirmitir. Böyle     anlamayp da onun sknts-
   n görmemezlikten gelirsen bilesin ki mesulsün.
   Niçin mesulsün     ?


   unu   bil ki  o kulun, hacetini gidermeye görünüte gücün yok-
   sa  da Allah, onun hacetini      (ihtiyaç)  sana  bo yere bildirmemitir.
   Öyle  ise  Allah'n onun hacetini sana bildirmesindeki murad;          se-

   nin,  onun ihtiyacn     giderebilecek    baka  bir  ahsa güzelce onun
   hacetini arz ederek ona     yardmc olmandr.
   Hiçbir    ey yapamyorsan      bari en   azndan o kardeine duâ      et!

   Yani o kulun, hacetini gidermek için bütün gücünle gayret gös-
   terdikten sonra duâ etmekten       baka   çare  kalmamsa duâ ile yar-
   dm   et!

   Hâli sana bildirilen ahsa        anlattmz     ölçülerde   yardmc ol-
   maktan     gafil olursan, sen   de onun hâlini   bilip  de  ona yardm et-
   meyen     zâlimlerin taifesinden olursun.

   Peki! Ne zaman o zâlimlerden oluruz? diye sorarsan, cevaben de-
   rim ki; O kul, ihtiyaç duyduu eyi elde etmeden öldüü zaman.

   Bu durumdan kurtulman,         ancak, ihtiyaç sahibinin ihtiyacn,

   müminlerden     birinin gidermesiyle haberin        olmadan senin üze-
   rine vâcib (mecburî) olan      hakkn senden sakt      {hükümsüz kalm)
   etmesiyle olur.    O   hâlde,  skntlar    içindeki ihtiyaç sahibine bir

   ey verdiin     zaman, onu senden önce görüp de        mahrum brakan
   mü 'minin    yerine de  onun   hacetini gidermeyi niyet     et!


   Zîrâ o    müminin, ona    bir  ey  vermemesi,   mahrum brakmas,
   senin ihtiyaç sahibinin hâlini bilmene vesile oldu. Binanaleyh,

   o  mü'min hayr ileyemediinden,          sen o  hayr yaparken sevap
                                          BAKARA
                                               219


   bakmndan onu       kendi üstüne tercih     et.  Eer o mü'min      ihtiyaç

   sahibini   mahrum brakmam         olsayd, sen bu hayra nail ola-

   mazdn.

  Açlar yemei, çplaklar elbiseyi, azgnlar hidâyeti (hakla bâtl

  ayrp doru yola girmek)         talep eder.  Bazen de senin intikam        al-

   maya kudretin olduunu         bilen katil affetmeni talep eder.

   unu   kesin bil  ki!   Senden  istenilen  eye  isteyenden daha     muh-
   taçsn.

   lim   isteyenler   de maddî faydalar talep edenler gibi ihtiyaç
               299
  sahiplerindendir.  Nefsine ilmi öretmekle cömertlik eden kimse kâmil cömert
  olur.  Yani bir   ahs    ilmi  örenerek düüncelerinde ve tüm davra-
  nlarnda     o ilmi tatbik ederse ilmiyle amel       etmi   olur ve   bu hâl
  de o kimsenin öncelikle kendi nefsine ilmi öretmesidir ki               hâl'i

  ayrca onun cömert olduuna da          delil olur.


  Niye?
  Zîrâ böyle davranan bir        ahs,  sadece o ilimden kendi nefsini fay-
  dalandrmaz daha sonra da bilmeyenlere öretmeye irâd (doru
  yolu göstermek) edici olmaya balar.         te  bu  hâli  de onun ilmi de
  cömertliini     gösterir.


  lmi   tahsil edip  o ilmi kendi nefsinde tatbik etmeyenler;          k    ya-

  ylmasyla her ne kadar bakalarna faydal             olsa  da  mum   misâli

  kendini    eritir bitirir.

  Oysa   ki bildiklerinle    amel edenlere Allah    bir  nûr verir  ki,  onun-
  la  bilmediklerini de örenir ve Allah Furkân mertebesini ihsan
      300
  eder.
299 bnü'l-Arabî, Kitab'ul-Vesâyâ, çev.Abdullah Tâhâ Feraizolu, stanbul, 1999,   c. 1, s.  107-
  110.

300 bnü'l-Arabî, Kitab'ul-Vesâyâ, çev.Abdullah Tâhâ Feraizolu, stanbul, 1999,   c.  I,s.l87-
  189.
               AYET   4:
Velleziyne yü'minûne     binâ ünzile    ileyke ve   mâ ünzile
    min kablike ve    biFâhirati    hüm yûknûne.

  Onlar ki sana ve senden öncekilere indirilen kitaplara
          inanrlar, âhirete  îmân   ederler.

             (Kenan Rifâî Hz.)


Ve onlar ki hem sana indirilene îmân      ederler,  hem de senden
 önce indirilene. Âhirete de bunlar kesinlikle îmân ederler.
               (Elmall)


 Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene îmân
    ederler; âhiret  gününe de kesinkes inanrlar.
               (Diyanet)
         kerîme de anlatlan felah (kurtulu) bulan müminler
 Bu   âyen-i

    Meleklere, Kitaplara, peygamberlere, âhiret gününe,      hayrn
 ve errin kaderle Allah'tan  olduuna    seksiz  üphesiz inananlardr.
 te;  Allah'a  îmân edenler bunlardr.
 Meleklerin, kitaplarn, Yüce     Hakk'n peygamber göndermesin-
 deki hakikatine muttali (vâsl olan,     bilgisi olan)  olanlar bunlar-

 dr. Âhiret  gününü   görürler.  Hayrn  ve errin kaderle Allah'tan

 geldiini  müahede   (ahit olmak, gözle görmek) ederler.
                                                             .
Ayet 4
222   Ayrca onlar; bütün bunlara sadece îmân etmi                    deillerdir.    Ayana
   ve  müahedeye dayanan         bir ilimle    de bilmilerdir.
   Onlarn îmân, yalnz          Allah'adr.     Çünkü yüce Hakk'tan            alt sa-

   ylanlar,   ühûda dayanan          ilimle bilmilerdir ki,          bu îmân     cihe-

   tinden deildir.

   îmânn art odur        ki:   Malûm    olan   ey gayb       ola.  ahadeti olma-
   ya...

   Onlarn katndaki         gayb; ancak zâtn künhüdür,               baka   deil.     .
   Ki, bunlar her ne kadar, Allah Teâlâ'y                 açk   ve aynen    müahede
   etmekteyseler de, asl îmânlar           "O'nun sonsuzluunadr.
   Lâkin onlara katlanlar, Allah'a îmân                 ettikleri gibi,     îmân  tarifi-

   ne giren dier saylanlara da îmân ederler.
   Bu mânây,    Resûlullah      (s.a.s.)  öyle anlatt:
   -"îmân;    Allah'a,      meleklerine,       kitaplarna,         peygamberleri-

   ne, âhiret   gününe, hayr ve erri Allah'n kaderi                    ile  olduuna
             301
   inanmandr."


   Burada kastedilen îmân, tahkîkî             (hakîkî)      îmândr   ki,  kalbî amel-

   leri  gerektiren üç    ksm     îmân    da kapsar.       Bu  kalbin bezenmesi-

   dir.  Yani  ilâhî kitaplarda indirilen          hüküm      ve irfan, yeniden di-
   rili hâllerine ve âhiret hâdiselerine taalluk                  eden  bilgileri, kutsî

   ilim hakikatlerini özümsemesidir.             Bu yüzden        "Âhiret gününe de

   kesinkes inanrlar." Âhiret ehli tezkiye (ahadette                   bulunmak, ma-
   ln zekâtn vermek)        snrn amadklar için, henüz onun bir so-
   nucu ve miras konumunda olan bezenme                      makamna ulama-
   yan kimselerdir.     Çünkü Allah Rasulü             (s.a.s.)  öyle buyurmutur:
   "Kim   bildiiyle amel ederse, Allah           onu bilmedii        ilimleri bilme-

   ye vâris (mirasç) eder." Allah ehli olanlar                 ise,  kesin inanca sa-

   hiptirler ve  bu    özelliklerin     tümü onlarda toplanmtr. Bu                yüz-

   den   bir sonraki âyette bildirildii gibi-              Rablerinden bir hidâyet
           302
   üzeredirler.301 Abdülkerîm b.brahim     el-Cîlî,  însân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa,        c.II,  s.  440.
302 bnü'l-Arabî,  Tefstr-i  Kebîr  Te'vilât,  stanbul,  c. I,  s.  38.
                                                  BAKARA
                                                      223   Kitaplara îmân: Kur'ân- Kerîm'in emirlerini yerine getirip, neh-
   yettii {yasaklad)       fiil   ve sözlerden    kaçnarak     ahkâmn         {hü-

   kümlerini) tazim     etmek {ululamak, sayg         göstermek), onun,         Hz.
   Muhammed'e Allah tarafndan             indirildiine inanmaktr.

   Peygamberlere îmân: Peygamberler, Allah'n mahlûkâta rah-
   met olarak gönderip kendilerine nübüvvet (peygamberlik) ve ki-
   tap verdii kimselerdir. Allah Teâlâ, Hz. Peygamberi onlarn en

   mükemmeli     ve sonuncusu olarak göndermitir. Peygamberlere
   îmân, onlarn getirdiklerine inanmak, peygamberlerin efendisi
   Hz. Muhammed'in        (s.a.s.)   getirdii ve önceki eriatlar kapsayan
   erîat- Muhammediyye'nin gereklerine uymak, zahir (görünen)
                                         303
   ve  bâtn  (iç,  öz) her  eyde     eriata teslim olmaktr.


   Ona giden vesileler reddolunamaz. Ve Ona giden vâstalar,                      inkâr

   olunamaz. Söyleyip vuslata (kavuma) erilebilecek               bir    madde var-
   dr  ki o da:   "Amentü   billâh" sözüdür.       "Amentü    billâh" deyince

   kitabna, peygamberine, Peygamberinin              (s.a.s)  tebli ettiklerinin
   hepsine îmân     etmi  ve   Hakk Teâlâ'nn       '''Peygamber size neyi ve-

   rirse  alnz, neden nehyederse ondan vazgeçiniz" (Har,                   7) ferma-
                                304
   nna uygun     hareket  etmi     olursunuz.
   "Onlar ki sana ve senden öncekilere indirilen kitaplara ina-
   nrlar,"


   Sözden   farklar belirir,    müküller      (zorluk)   doar. Hakikat buna
   benzemez.
   nananlar sayldr, çoktur ama îmân                birdir. Cisimleri         çoktur
   ama canlar     tektir.

   Canlar cemî sîgasyla söyledim çünkü o               bir tek can,     cisme nis-
   petle  yüz  olur.

   Gökteki   bir tek  günein nuru da ev        içlerine  vurunca yüzlerce nûr
   olur ya!

303  Ahmed er-Rifâî,  Sohbet Meclisleri  I  el-Mecâlisü's-Seniyye, stanbul, 1996,    s.  17.
                           I
304  Ahmed er-Rifâî,  el-Bürhanul- Müeyyed 'Marifet Yolu, stanbul, 1995,       s.  80.
Ayet 4
224


   Fakat ortadan duvarlar      kaldrdn m, hepsinin de nuru bir olur.
   Evveline evvel      olmayan zamandan beri inananlar, birbirlerinin
                     305
   ayndr.      Birdir onlar!   Geçmii andran          terimlerin de yeri yok!       Çünkü     u anda; ezelin
   (balangc olmayan) ve kdemin               hiçbir fark yoktur. Öyledir ve
                30<s
   öyle olacaktr.   Tanr    sözü ne Arapça'dr, ne Farsça.           .  .  Ne   branca'dr, ne Sür-
   yanca!
         307
            Bir kulun gönlünü        artt  m, onun      gönlünün      taa için-

   den o sözü kaynatr, coturur.            O  kulun dilinde, o        cokunluun
   köpürüp kaynamas yüzünden               bir harftir, akar. ster         Süryanca
   olsun, ister Arapça, ister Farsça...          Deil mi      ki o   coup köpürü-
   ten gelmede, âlemlerin        Rabbnn      sözüdür.
                                      308
   Padiah: "Vallahi ben Arapça bilmem. Yalnz, onun bu                       iiri yaz-

   makta  maksadn bildiim için bam sallayp iltifat ediyor-
         ki

   dum. Anlalyor ki bu adamn maksad övmekti ve o iir buna
   vâsta olmutu.        O  maksat olmasayd, bu iir söylenmi olmaz-
   d," dedi. Binaenaleyh eer maksada bakacak olursak ikilik kal-
   maz. kilik teferruattadr. Esas birdir. Bunun gibi eer görünü-
   te  eyhler türlü türlü      ileri ve sözleri farkl ise         de maksadlar       iti-

                                          309
   bariyle birdirler;      bu da  Tanry     talep etmektir.   Beytullah'a gitmek için yollar bir midir? üphesiz ki hayr. Zîrâ
   dünyann      her tarafndan Kabe'ye giden bir çok yollar vardr.
   Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan gidecek hac-
   larn yollar hep ayr istikâmetlerden             geçer. Fakat       bütün yollarn
   topland merkez ve maksut              (istek) birdir.


305 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi        ,  çev.Abdülbaki Gölpnarl, c.IV, stanbul, 1988,
  s.34-35, beyit. 407-408, 415-417.
306 bnü'l-Arabî, Mir'âtü'l-lrfan, çev. Abdülkâdir Akçiçek, stanbul, Mays 2000, s. 52.
307 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi çev.Abdülbaki Gölpnarl, c.III, stanbul, 1988,
                          ,
   s.171, beyit.  3122.
308 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi        ,  çev.Abdülbaki Gölpnarl,      c.III,  stanbul, 1988,
   s.73,  beyit.  2140-2143.
309 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi       Mâ  Fih, çev.Meliha Ülker     Tarkahya, stanbul, 1985,
   s.35.
                                               BAKARA
                                                  225


   ...Tarîk {yollar), esas cihetiyle bir olunca,         üphesiz bu yollarda reh-
   ber ve delil olacak zâtlar da         ayn   ruhu,  ayn   irfan ve bilgiyi hâiz

   (sahip)   olmak   sebebiyle yine birdirler ki, bunlar da          büyük öreti-
   cinin tâlim ve terbiyesini gören ve          onun kemâline ve kemâle eri-
   tiriciliine vâris olan       kâmil insanlardr.      te bu zâtlarn      çokluu
   hakikatteki birliklerine       mâni deildir ve aralarnda          fark yoktur.

   Öyke   ki  ayr ayr cisimlerde tek         ruhturlar.   Onun   için  Cenâb-
   Hakk, peygamberleri hakknda:              Resuller  arasnda fark yoktur
                      310
   (Bakara, 285) buyurur.   Baksanza, ay douyor. te,           u ilk görünen parçack Âdem.           Bi-

   raz  daha yükselince Nuh, brahim, Mûsâ,             îsâ,  nihayet bedir hâli,
   zuhûr-    Muhammed      gibidir.


   imdi bunlarn niir cihetiyle, yani ay olmalar itibariyle aslla-
   r birdir. Aralarnda fark yoktur. Lâkin ayn henüz doarken
   nerettii (yaymak) hafif ve zayf ziya (k) ile bedir (dolunay)
   hâlindeki avk (k, parlt) bir midir? 3U


   Kur' ân der   ki:  Tanrnn sözleri için       deniz mürekkep     olsa, bir  mis-

   li  de ona ilave    edilse sözler    bitmeden denizler tükenirdi (Kehf,
   109) buyuruyor. Kur'ân         elli  dirhem mürekkeple         yazlabilir.  Bu
   Tanrnn     ilminden    bir iaret bir      parçadr. Ve onun bütün       bilgi-

   si  bundan   ibaret deildir. Bir aktar bir         kat    parçasna   bir ilaç

   sarsa, sen:   "bütün dükkan bunun içinde" der misin? Bu                aptal-

   lk  olur.  Nihayet Mûsâ,     îsâ ve   daha bakalarnn zamannda da
   Kur'ân vard;      Hakk kelâm      mevcuttu. Fakat Arapça deildi... 312


   Peygamber mest       olup,  kendinden geçtii zaman         konumaa ba-
   lar ve: "Allah dedi." derdi.        Zahiren onun     dili  böyle söylüyordu ve
   o arada yoktu.     Bunu   söyleyen gerçekte       Tanr   idi.  Çünkü  o daha


310 Kenan Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000,      s.18.

311  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,  s.10.
312 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi      Mâ  Fih, çev.Meliha  Ülker Tarkahya, stanbul, 1985,
   s.128-129.
Ayet 4
226


   önceden, kendinin böyle bir sözü bilmediini, bundan haberi
   olmadn       görmütü. imdi böyle          bir söz söyleyince, kendisi-

   nin daha önceki kimse        olmadn ve        bunun Tanrnn          tasarru-

   fundan     ibaret  bulunduunu      bilir.  Hz. Mustafa,     (Tanrnn       selâm
   ve salât ona olsun) kendisinin vücûda gelmesinden binlerce yl
   önce   yaam ve göçüp gitmi olan            insanlardan, nebilerden, ya-

   ad zamann sonuna           kadar    dünyann ne olacandan, ar              ve

   kürsî'den hâlâ ve melâ'dan haber veriyordu.             Onun varl          dün'e
   aitti,  bu  haberleri   muhakkak     ki  sonradan var olan       varl vermi-
   yordu. Sonradan var olan (Hadis) bir              ey  eskiden var olandan
   (Kadîm) nasl haber        verebilir?   Binâenaleyh bunlar onun söyle-
   medii Tanrnn söylemi olduu anlald. Çünkü, O                          arzu  ile

   de söz söylemez. Sözü ancak vahyolunan-vahyden baka                      deildir
   (Necm, 3-4) buyrulmutur.

   Tanr    her türlü ses ve harften münezzehtir.           Onun         sözü, ses ve

   harfin   dndadr.      Fakat sözünü istedii her harf, her              ses ve her
               313
   dilden çkarr.


   Cenâb- Hakk yalnz Müslümanlarn Rabbi deil, cümle âlemin
   Allah'dr. Sen isa'ya da inanyorsun, Musa'ya da. Onlara îmân
                      314
   etmeyecek olursan Müslüman olamazsn.


   Hiç   iki  peygamberin birbirine zt olduunu,           birbirlerinin muci-

   zesini   kapp   aldn gördün mü?
   Eserin     art Tanrnn      zuhurudur (meydana çkmak). Bu               suretle
                                              315
   sanatlar ve ii zahir (görünen, aikâr) olur, görünür.


   arab tanyan       ve nûr ehli olan kimseler kadeh             deiince yanl-
   madlar, bulunduklar hâlden baka               bir hâle dönmediler.        Âdem
   ile  hem-dem      (cancier arkada,      refik)  olduklar    için   bu peygam-
                           316
   beri de    Âdem   olarak gördüler.

313 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi     Mâ  Fih, çev.Meliha Ülker   Tarkahya, stanbul, 1985,
   s.61-62.
314  Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,  s.9.

315 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî      ,
                          çev.Abdülbaki Gölpnarl,      c.III,  stanbul, 1988,
   s.135-136, beyit. 1652, 1668.
316 Sultan Veled, Maârif, çev.Meliha Anbarcolu, Konya, 2002,        s.  17.
                                               BAKARA
                                                    227


   "Kendilerine kitap verdiklerimiz onu,          oullarn tandklar            gibi
          317
   tanrlar."   Eer kitap      sahibi,  bütün kitaplara inanan      biriyse,  ebedîyyen sap-
   maz.   Ama baz      kitaplara inanan,    bazsn     da inkâr eden       biriy-

   se, o,  gerçek kâfirdir. Yüce Allah öyle buyurmutur: "bir ks-
   mna    îmân    ederiz  ama  bir  ksmna   inanmayz, diyenler        ve   bun-
   lar  arasnda    bir yol  tutmak   isteyenler...' '(Nisa,   150)  "iste  gerçekten

   kâfirler onlardr." (Nisa, 151) "Ehl-i kitaptan olan inkarclar... iste

   halkn en    erlileri (kötü) onlardr. " (Beyyine, 6)          bu anlaylarn-
   dan dolay onlar        ekilsel, törensel   kalplarn     ehlidirler. Filozof-

   lardan düünsel       bak sahibi kimselerin ve kelâm          ehlinin   büyük
   ksm,    Allah'n velîlerinin/evliyâullahn         sergiledikleri vecdlerin,

   görüp bulduklar srlarn         bir  ksmn   tasdik ederler (onaylamak,

   dorulama). Kendi görülerine ve ilimlerine uyan dorularlar,
             uymayan da reddedip inkâr
   görülerine ve ilimlerine                              ederler ve

   kantlarmza aykr olduu için bâtldr derler. 318


   Bütün peygamberler        biri birini   tanmlardr.       Isa diyor ki:      Ey
   Nasrânîler (Hristiyanlar),         Musa'y   iyi   tanmyorsunuz;         gelin

   beni görün ki      Musa'y    anlayabilesiniz.    Hz.   Muhammed        (s. a. s.)


   de buyuruyordu: Ey Hristiyanlar! Ey Yahudiler!               Mûsâ    ile  isa'y

   iyi  tanmyorsunuz;       gelin, beni   görün  ki  onlar    iyi  tanyabilesi-

   niz.  Peygamberler, hep      biri birini  tanyan, tantan, gerçekleyen
   kimselerdir.     Onlarn   sözleri de, bir birini      tamamlayan, açkla-
              319
   yan  sözlerdir.   Marifet ehlinin dediklerine göre halk davet eden bütün pey-
   gamberlerin maksatlar dört eydir. Her ne kadar çok söz söyle-
   yip pek çok hükümleri açkladlarsa da onlarn davetten maksat-

   lar dört eydir.317 Bakara 146.
318 bnü'l-Arabî,   Risaleler,  çev.Vahdettin nce, stanbul, 2005,  c.l, s.44.

319  ems-i  Tebrîzî, Makâlât,  çev.Mehmet Nuri Gençosman,    c.l,  stanbul, 2006,  s.4l.
Ayet 4
228


   Birincisi  insanlarn dünyay terk etmeleri, dünyaya aldanmama-
   lar,  dünyadan   ihtiyaca yettii kadaryla iktifa etmeleri (yetinme-

   leri)  ve mal ve mevkinin çeitli azaplara sebep        olduunu     kesin-

   likle bilmeleridir.


   kincisi insanlarn kötü ahlâktan arnmalar,           iyi  ahlâkla süslen-

   meleridir.

   Üçüncüsü, insanlarn       doru  sözlü,  doru  amelli olmalardr.

   Dördüncüsü, insanlarn ilim örenmeyi kafalarna koymalar,
   acizlik ve bilgisizliklerini itiraf etmeleri,      kendi peygamberleri-
   ni izlemeleridir.   Yani peygamberlerin dediklerini kabul edip ye-
   rine getirmeleri, kendi      aklna uyup   bir yol  tutturmamalar, hiç
   bilmedikleri, cahilliklerinden de habersiz         olduklarn    itiraf et-

   meleridir.

   Onlarn    davetten    maksad bu    dört eydi. Zîrâ dünya sevgisi bela

   ve fitnelere (sknt, fesat) sebep olur.       Kötü ahlâk cehennem,        iyi

   ahlâk  ise cennettir.    Doru  sözlü ve doru amelli olan kimse in-
   sanlar  arasnda dâima      azizdir.  Onun rzk her zaman bol olur.
   Yalan söyleyen dâima insanlar arasnda          rezil olur.  Rzk    da sü-
   rekli  kt  olur.  lim örenme davasnda olmak,        acizlik ve cahilli-

   ini   ikrar etmek, kendi     akl ve ilmine güvenmemek, kendi pey-
   gamberini izlemek, onun erîatine         uymak dünya ve    âhirette kur-
              320
   tulu   sebebidir.   Peygamberleri tasdik edin, Tanrya olan ruhu tasdik edin.
   Tasdik edin; onlar       domu   günelerdir. Onlar     sizi  kyametin
   azablarndan kurtarrlar.
   Tasdik edin; onlar kyamet kopmadan önce, oraya varmanz-
   dan evvel   sizi  de nûrlandran, âlemi de nûrlandran          aydn   do-

   lunaydr.
   Tasdik edin; onlar karanlklar aydnlatan klardr. Ulu tutun,
   arlayn. Onlar,       rica ve niyaz  anahtarlardr.

320 Azizüddin Nesefî, Tasavvufta nsan Meselesi I nsan- Kâmil, stanbul, 1990,   s.  189-190.
                                              .
                                                   BAKARA
                                                     229


                                                321
  Hayrnzdan baka         bir    ey dilemeyenleri      tasdik edin.


•  Râbetu l-kulûbe bi-hubbihî fe-tenevverat
  Ve tetahherat      min  levsi dâhiyeti' l-'amâ

  Ve   teselselet  eydVr-ricâli bi-vuslatin

  Li-yedin bi-sâhibihâ teerrefeti's-semâ

  Fe-li-sirr     mâ  kezebe'l-fuâdu efk terâ

  Sirren bi-kalbike     kem    ile'l-'ulyâ   semâ
  Ve terâ bi-tarzi yedi'ttisâlike müntehâ
  Inne llezîne yübâyi 'ûneke innemâ

  Yâni: Onlar,      Onun    sevgisiyle kalpleri      baladlar, gönülleri nûr-
  land ve körlük musibetinin kirinden              temizlendiler.     O erlerin el-
  leri  öyle bir kimsenin eline        ulat   ki,  o elin sahibi yüzü suyu hür-
  metine se-mâ ereflendi.           "Mâ  kezebe'l-fuâdu"     (Gördüünü        kalbi

  yalanlamad.) (Necm,          11)  srrna yüksel! Kalbindeki srrn ne             ka-

  dar yükseklere      ulatn görürsün.           Ve yine böylece     elinin    ula-
  t    yerin   sonunda
                                  1

                  "înnellezîne yübâyi ûneke innemâ.              ."  (Muhak-
  kak   ki sana biat edenler       ancak Allah a biat etmektedirler) (Fetih,
  10)  srr olduunu görürsün. 322


•  Bize benliimizi ve insani vazifelerimizi bildirmeye hizmet eden

  büyük ruh üstatlarna
  Teveccüh (yönelme) etmemiz, yüz döndürmemiz lâzmdr. Çün-
  kü bunu bilmemiz lâzmdr              ki  gönül bilgisinin kitab yoktur.
  Yûnus Emre'nin dedii           gibi:

  Dört kitabn mânâsn okudum hâsl ettim
  Aka gelince gördüm         bir  uzun hece imi
  Bununla demek       istiyor ki:      Dört kitab okuyup      mânâsn        anla-

  yan   bile   bundan    bir  mânâ çkaramaz.        Nihayeti olmayan; insa-
  nn ömrünce deil,        kâinatn ömrünce süren uzun           bir hece...     Bü-


321 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi       ,  çev.Abdülbaki Gölpnarl,   c.III,    stanbul, 1988,
  s.230, beyit. 2834-2838.
322 Kenan   Rifâî,  Ebu'l-alemeyn Seyyid    Ahmed   er-Rifâî,  Hzr.Mustafa Tahral, stanbul,
  2008,  s.197.
Ayet 4
230


   tün mânâlar bir hecenin içinde           olduu     hâlde  mânâs    belli de-

   il...  Çünkü bunun       dili  hâl dilidir.  Buna ledün     ilmi ve  bâtn     ilmi

   isimleri de verilir.

   Her ilmin ve sanatn ayr ayr hocas olduu                  gibi  ruh ilminin
   de hocas vardr. Her ilim ve sanat           talibi   kendi bildiklerini unu-
   tup,   onun   gösterip örettiklerine       gözünü    kulan      açar ve üs-

   tadnn     ilmine   itiraz  etmez ve teslim      olursa,  hocasnn    bilgisini
             323
   kazanabilir.   Bu   birbirine giren       mânâ   yollar arasnda; nefsi bilmenin ve

   Allah'a arif olmann         tam yolu nasl bulunur?        dersen...

   -Yol birdir... Nefsi ve       yüce Allah' anlamaya götüren yol          ise, bile-

   sin ki:  Allah vard veOnunla ikili bir ey yoktu.   an dahi        u           öy-
                                 324
   ledir.  Yani Yüce Allah var ve Onunla ikili bir ey yok...


   Dört kitabn dedii        bir sözdür anlarsan
                           325
   Dost   ile  bakî kalan bir yüzdür anlarsan.         ,
   Asrlardan     beri,  bütün müminler, Yaratana         'Bizi  doru yola ilet!'
   diyorlar. Böylelikle       saysz   insan, tek bir yola gitmek istiyor.           Sen
   gidenlerin     çokluuna aldanma,        gittikleri   yolun birliine bak!
   Yeryüzüne bunca nebî ve bunca           velî  gelmi, her     biri,  ayr  tarikat

   kurup, ayr dinler getirmi. Sen bu tarîkatlerin                bakalna         ve

   dinlerin    ayrlna bakp         aldanma.    Çünkü onlarn      hepsi insan-

   lar   ayn doru      yola,  ayn  Allah'a götürmek için birlemilerdir.
                                326
   Gösterdikleri      hak ve hakikat    birdir.   'Yessir lenâ    ilme  lâ  ilahe illallah' yani 'Yâ Rabbî, bize sonsuz bir

   ilim olan     lâ ilahe illallah    ilmini müyesser (kolaylkla olan)          kl da
   örenelim,     bilelim!'323 Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.448.
324 bnü'l-Arabî, Mir'âtü'l-rfan,     çev.  Abdülkâdir Akçiçek, stanbul,   Mays   2000,  s.  31-32.

325 Abdülkâdir Geylânî, Mektûbât- Geylânî, çev.Seyyid Hüseyin Fevzi Paa, stanbul,
   1997, s.250.
326 Kenan   Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.450.
                                           BAKARA
                                              231  Resûlullah efendimiz: "Benim ve benden evvel gelen peygamberle-
  rin söyledikleri en faziletli söz, lâ ilahe illallah 'tr"         buyurmutur.
  Esasen dünyaya gelmekten maksat budur. Vazifemiz                lâ ilahe il-

  lallah  demeyi bilmektir.

  La  ilahe illallah ilminden maksat, tesbîhi ele        alp onu yüzbinler-
  ce defa  çekmek deil, bitmez tükenmez mânâ-y             erifini  örenip
  ve kendi   mevhum     {yokken var sanlan)     vücûdunu    la  ilaheye atp
                    327
  illallah ' isbât etmektir.
  "âhirete    îmân  ederler"


  Âhiret


  Kur'ân- Kerîm'de en çok geçen terimlerden            biridir.   Kelime an-
  lamyla, sonra, sonradan gelen, daha sonra olacak olan demektir.
  Kur'ân bu kelimeyi,       kart    olan ûlâ {önceki, önce olan) kelimesi

  ile  birlikte  de kullanr. Âhiret - ûlâ ilikisinde de Kur'ân'nn be-
  nimsedii evrensel prensip öyle verilmektedir.             "u   bir gerçek ki,

  âhiret senin için ûlâdan      daha hayrldr. " (Duhâ,       4)

  Âhiret kavram, Kur'ân diyalektii           açsndan    baktmzda öy-
  le  ifadeye  konulmaktadr. çinde bulunduumuz             ann  üstündeki

  boyut. Âhiret mutlak anlamda daha sonras eklinde ifade edile-
  bilir.  Bulunduumuz an ve boyut ne olursa olsun, ondan              bir son-

  ras ve üstü vardr.

  O   hâlde âhirete îmân, en geni anlamda, hayatn ve              oluun  sü-

  rekliliine    îmândr. Her an      bir önceki  ana göre   âhirettir.  nsan bu
  âhiretler serisinden her birinin       hesabn vermek durumundadr...

  Kur'ân- Kerîm'in       âhiretle   ilgili tespitleri  incelendiinde,    u so-
  nuçlara ulalabilmektedir.         Her sonraki an    bir  öncekinden daha
  ileri  ve üstündür.    Çünkü    hayat geriye  adm  atmaz.    Gidi  sürek-

  li  iyiye ve güzeledir.327 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.538-539.
Ayet 4
232   Bunlardan çkabilecek         bir  sonuç da udur: Sonsuz sayda âhiret
   vardr. Çünkü oluum ve insann tekâmül (olgunlamak, kemâl
   bulmak) aamalar sonsuzdur. Ancak unu da unutmamak ge-
   rekir. Kur'ân- Kerîm âhiretle, insanln son hesap gününü de

   kastetmektedir, ki biz        bunu günlük     dilde bazen      maher, bazen
   kyamet    terimleri   ile  ifade etmekteyiz.

   Bu son anlamda       âhiret,  Kur'ân'da âhiret hayat ve âhiret yurdu
   olarak dile getirilmektedir        ki,  en geni anlamyla, ölümden son-
   raki hayat demektir.       Ve bu anlamda     âhirete  îmân Kur'ân'n son-
   suz kurtuluu garantilemede art           kotuu kabullerden          biridir.
                                                      328
   Allah'a gerçekten      îmân etmek;     Ona âhiret gününe, meleklere ki-
   taplara ve peygamberlere        îmân    gerektirir.   Çünkü     âhiret     günü-
   ne îmân, kalbe Allah korkusunu yerletirir. Neticede kul, Allah'a
   îmân konusunda ve         fiillerinde  haddi aamaz. 329


   Hakk Teâlâ'ya inanmak îmândr, buyruunu tutmak da îmândr,
   meleklerine inanmak da îmândr. Her kiiye 360 melek baldr,
   bunca melekler arasnda edep etmezsin; hani senin meleklerine
   inandn?       Hz.  Hac Bekta     Velî ye göre    haram yemek, giymek
   de îmânla     ilgilidir;  'Kyamete inanmak böyle deildir              ki, siz ina-

   nrsnz. Ger ne bulursanz           helâlden   haramdan     yersiniz, giyersi-

   niz;  yani  ibu inanmak      mdr ki inanrsnz?'        330
   unu iyi    bil ki!

   Asl olan dünyada ilenen          amellerdir ki dünya da ilenen amelle-

   rin  fer'i ise;  âhirette   görecein    itir.

   Âhiret,    kyamet günü orada         olacak ilerden    baka     bir   ey    de-

   ildir.328 Yaar Nuri Öztürk, Kur'ân- Kerim Ansiklopedisi, stanbul, 1990,        s.  20-21.
329  Ahmed  er-Rifâî, Sohbet Meclisleri I el-Mecâlisü's-Seniyye,  stanbul, 1996,   s.  15-16  .
330 Musa   b.  eyh  Tahir Tokad, smail    Hakk  Bursevî,  Hac Bekta     Velî,  Muhammed
   Nuru'l Arabî, Gayb Bahçelerinden Sesleniler, haz.Tahir Hafzaliolu, stanbul, 2003,
   s.161-162.
                                                 BAKARA
                                                        233


                                                     331
  Orada olacak     iler   ise;   ancak insan amelinin      bir neticesidir.                                                 332
  Herey bu dünyadadr;           âhiret de   bu dünyann      içindedir.  Allah Teâlâ, içindekilerin         tümü    ile âhireti;   dünyadan       bir nüs-

  ha kld.
  Dünyay; Hakk'tan          bir  nüsha kld.
  Dünya asldr; Âhiret onun           fer'i  saylr.
  -"Dünya âhiretin ekim          yeridir."

  Mealindeki hadîs-i       erif,   bu mânây    anlatr. 333  Resûlullah Nebe' sûresi,18. âyetini (O gün sûra üfürülecek de he-
  piniz bölük bölük geleceksiniz)         tefsir  buyurduklar srada "Yarn
  âhirette herkes,    bu dünyada neyin        malubu    ise  ve en fazla ne         ile

  megul oluyorsa, yani        o kimseye hangi     huyu galip    ise,  âhirette de o

  huyunun îcâb ne       ise  onunla hasr olacaktr. " buyurmulardr. 334


  Dünyada    nimetlerle azaplar, azaplarla nimetler            karm vaziyet-
  tedir.  Âhirette   ise  cennet bütünüyle nimettir.         Cehennem de            bü-
  tünüyle azaptr. Dünyadaki           karm     bu dünyadan       öte   dünyaya
  intikâl  eden   (geçen)    varlklar için son bulacaktr.         Çünkü      âhiret

  hayat dünya hayatnda olduu            gibi,  karm kabul etmez. Dün-
  ya ve âhiret hayat arasnda en büyük fark budur. 335


  Bil ki!.. Âhiretin, hisse        dayal eyleri, dünyann        hisse   dayal ey-
  lerinden daha kuvvetlidir.

  Bunun   gibi âhiretin lezzet       babndaki    ileri,  dünyann      lezzete dair

  ilerinden daha     lezzetlidir.

  Âhiretin zorluklar       ise,   dünya zorluklarndan daha          zordur!..


  Bunun    sebebi  udur:

331 Abdülkerîm  b.  brahim  el-Cîlî,  nsân- Kâmil,  çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,     c.II,  s.  302.
332 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.545.
333 Abdülkerîm  b. ibrahim el-Cîlî,    nsân- Kâmil,  çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,     c.II,  s.  302.
334 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.569-570.
335 bnü'l-Arabî, Marifet ve Hikmet, çev.Mahmut Kank, stanbul, 1995,           s. 221.
                                      .
Ayet 4
234


   Ruh,   âhirette, kendisine sevilen ve      kötü olarak gelenleri kabul
   için,  tamamen botur!
   Ruh, dünyada     ise  böyle deildir.

   Zîrâ bu cisim, kesafeti (kalnlk, bulanklk) icâb, kendisine uya-

   n ve uymayan kabul etmesi için ruhu bo brakmaz. Dünya ha-
   yatnda, ruhun ancak bir       yann bo     bulabilirsin.


   Sana bunu misâl yollu erh edeyim öyle           ki.  .
   Misâl olarak taam {yemek) yiyen bir         ahs   ele   alalm.
   O ahs, taam yerken, kalbi tamamen yedii taam                ile  megul  de-

   ildir. Bir   yandan yemek    yer, bir  yandan da baka önemli         bir ii-

   ni  düünür.
   Bu yüzden yedii taamn         (yemek) lezzetine     tam varamaz. Ki bu
   hâlin sebebi; zihninde     baka   ii tahayyül (hayal etmek) eyledi-

   indendir. Yani yedii taamdan gelen lezzete ruhu tam boal-
   m    deildir.

   erh   edilen  bu mânâ sebebiyledir       ki âhiret     dünyadan daha e-
   reflidir.

   Her ne   kadar,  dünya âhiretin anas      ise  de buna    ama.   Nice ço-
   cuklar var ki    anasndan babasndan, eref          itibar   ile  daha yük-
   sektir.

   Bu mânâdan baklnca, dünya          asl  ise de,  âhiret Allah     katnda
   daha erefli ve daha     faziletlidir.

   te   kendi  kapsamnda bulunan hakikat         îcâb, âhiretin     durumu
   budur.


   Âhiret, her ne kadar     dünyann     neticesi ise de,     dünyadan daha
   faziletli,  daha geni ve daha     ereflidir.    Çünkü     âhiret ruhlardan

   yaratlmtr. Ruhlar       ise  nûrânî letafete    (latiflik) sahiptirler.
   Latif olan eyler, kesîf olanlardan daha deerlidir.

   Âhiret, izzet ve kudret yeridir. Engellerden kurtulan kimseler,

   orada istediini yaparlar. Bunlar cennet ehli olanlardr.
   Dünya    ise, zillet (hakirlik,  horluk) ve acizlik yeridir.
                                              BAKARA
                                                    235
  Âhiret ehli    ise,  içinde    bulunduklar nimetin dâima daha             iyisi-

  ni bulurlar.    Onlara    pe pee hesapsz,      biri  dierinden daha güzel
                       336
  nimetler   ard ardna      gelir.
  Bir hadîs-i erifte: "ilerde hesaba çekilmezden evvel              hesaplarnz
  burada görünüz. Amelleriniz tartlmadan evvel burada tartnz ve
                                         337
  ölüm gelmezden evvel burada ölünüz!"'buyuruyor.


  Bu dünya hayatndan           sonra mecburî ölüm geldiinde, burada
  iken asllaryla      ainalk kuramayp        hakikatle bili tutamayanlar,

  asln bulamayanlar orada da bulamaz, yalnz hayr                   ve serde ne
                          338
  isledilerse   onun   ecrini görürler.  Dünya   ile  alakan kopar, âzâd       (özgür) ol ki,    ölümü   ihtar    eden
  bu tefekkürât     (derin   düünmeler) sana      tesir etsin.  Zira bu ölüm,
  âhirete  douunda       ki ilk   durandr     ki  ruh berzahta zahir       olur.

  Ve sonra   ikinci   durumun zuhur        (ortaya   çkmak) eder    ki  bu da
  cismâni diriliindir. Sonra mizan, hesap, srat ve cennet ve ce-
  hennem duraklarna         intikâl eder. Binaenaleyh        imdiki dünya
  hayatnda dünya sana hâmiledir. Ve bu cisim                âhirete   doacak
  olan ruhun için bir döl        yata gibidir. Öldüün vakit doum ger-
  çekleir ve ruhun berzaha doar. Sen (annenin karnnda) cenin
  hâlinde iken dünya hayatnda çeitli lezzet ve elemler bulundu-
  unu bilmez ve idrâk etmez idin. Ne zaman ki dünyaya dodun,
  bunlar vücûdunun hâlden hâle geçii içinde peyderpey zev-
  kan bildin ve gördün. imdi, dünyada ruhun cenin halindedir.
  Uhrevî   (âhirete dair) hayattaki lezzet ve elemleri          bilmez hâldesin.
  Ne zaman     ki ölüp âhiret âlemine       doarsn, orada      ki elemleri ve

  lezzetleri  dünyada gördüün ve zevken bildiin              gibi görür ve bi-

  lirsin.  Ve sana enbiyâ ve evliyann haber             verdikleri hâlde inan-


336 Abdülkerîm  b.  brahim  el-Cîlî,  nsân- Kâmil,  çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,  c.II,  s.  305-
  306.
337 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.569.
338 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.308.
Ayet 4
236


   madiin durumlara vâkf olursun. Ve bu âlemde Allah Teâlâ'nn
   söz verdii mükâfatlardan ve tehditlerinden, yani nimet ve azap-

   tan,  hazrlad     eyleri gözünle görerek, dünya hayatna            aldanp
   bunlar yalanlayp inkâr ettiine          piman    olursun.  339
•   Hayat ölümdedir. Asl hayat oradadr. Cisme             bal   oldukça,   tam
   vuslat  (kavuma) müyesser (kolaylkla          olan) olmaz.   Lâkin kazanç
   bu vücutta   olur.   Tâ annenin karnndan bu güne kadar             geçirdi-

   in zaman düün!        Biri birinden   ne kadar farkl!     O hâlde daha
   ileriki  hayatta bunlardan fazlas neden olmasn?             O âlemde bu
   âlemdeki neelerin saylamayacak kadar üstünde                  nee  vardr.

   Orada ben    sensin, sen de      benim! Esasen buraya geliimiz de o
                               340
   neelere  istidat  peyda etmek      içindir.•   nsan öldükten     sonra da sâlih amelleriyle güzel huy ve hareketle-

   rinden  örülmü    bir  cisme bürünecek ki bunun         adna   nûrânî  ci-

   sim ve nûrânî beden       nam verilir.   341
•   Kabrin ziyneti    (süs)  kalbin nûrânîyetidir. Sen ne kadar süslensen,

   mücevherler taksan, bundan kalbine ne fayda            ?  te, vücud da    bir

   nevi kabirdir. Kalbin nûrânî olursa,          bu nûr  da da akseder. Seni
   âleme de  sevdirir,   bambaka     hâle koyar.

   Sen insann öldükten sonra girecei kabri             düünme, vücûdun
   kabrine bak, onu      mâmur    etmeye, nûrlandrmaya çal.
   Hadîs-i erifte:     Nur   kalbe vâsl (kavuan)       olduu    vakit, kalp

   inirah (ferahlk) bulur, geniler, buyurulmutur. Bunun alâmeti
   nedir yâ Resûlullah? denilince,         "Dünyadan     el  etek   çekmek  ve

   yüzünü   âhirete   döndürmek, ölüm gelmezden evvel ölüme hazr
   olmaktr," buyurulmutur.


339 bnül-Arabî, Tedbîrât-    llâhiyye,  çev.Ahmed Avni Konuk,  haz. Prof. Dr.  Mustafa Tah-
   ral, stanbul, 2001,  s.340-341.
340 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.273.
341 Kenan Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000, s.262.
                                              BAKARA
                                                  237


  Amma dünyadan el etek çekmek,                bir  köeye  çekilip, elde tesbîh,

  ii gücü terk    etmek demek deildir. Dünyadan kalben muhabbe-
  ti  kesmektir.   Dünya    nedir? Seni Allah'tan         alkoyan her   ey dün-
  yadr.

  Onun    için  dünyadan gitmeden           evvel,   bu vücud kabrini    ziynet-

  lendirmek lâzmdr. Yoksa          dünyann aaa         ve ziynetlerinin kal-
  bin huzuruna asla      tesiri  olmaz. Nice varlkl kimseler görürüz ki
  içleri  adeta akrep, çiyanlar       ile  doludur.     Onun  için i,  burada  te-

  mizlenmek, har u neri burada görmek, hesab kitab burada
  yapmaktr.


•  Srat geçmek       için âhireti    beklemeye gerek yok! Onu, bura-
  da geçmektesin. Gafletin         yeri, vakti,       zaman  deil! Buras    mu-
  harebe   meydandr. Kurun kime               isabet ederse o gider.   Gybet,
  arabozuculuk, yalan,       iki  yüzlülük ve gaflette bulunmayn! Her
  yerde   Hakk'    seyredin.     Hâsl      kimseyi incitmeyin!      Onun   için

  Resûlullah efendimiz: "Öldükten sonra                banza gelecekleri    bilse-

  niz  uzanp yatamaz, kana kana             su içemez,   basnz alp dadan
  daa kaçardnz!'"buyuruyor.            343
•  Âhireti    isteyen    dünyadan       zâhid      (küçümsemek)    olmaldr.
  Allah' isteyen     ise,  âhiretten zâhid           olmaldr. Dünyay     âhiret

  için, âhireti    de Rabbine     kavumak        için terketmelidir. Kalbin-

  de dünya lezzetlerinden ve ehvetlerinden herhangi bir                  ey   bu-
  lunan, rahat arzulayan; yiyecek, içecek, giyecek, evlilik, mes-
  ken, binek arzulayan         be  ibâdetin bilgisinin yansra,            fkh,
  hadîs rivayeti, Kur'ân kraati {düzgün okuma) ve rivayeti, na-
  hiv (gramer), edebiyat gibi ilimlerde riyasete                 (reislik)  soyu-
  nan, fakirlikten kurtulup zenginlik isteyen, belalardan kur-
  tulup afiyet üzere       olmay    arzulayan, özetle, belalardan kurtu-
  lup menfaatlere       kavumay     arzulayan, gerçekten zâhid deil-
  dir.  Çünkü bu saylarn         her birisinde nefsin pay, arzularn           et-


342 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,   s.  594.
343 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.201.
Ayet 4
238


   kisi  vardr. Hepsi dünyalktr ve kalpten               çkarlmaya çallma-
   ldr. Dünyada zâhid olunabilmesi buna baldr. Bu gerçek-
   letii takdirde, hüzünler sona            erer,  kalpten    skntlar  gider, ra-

   hatlk ve huzur        gelir.  Kalp, Allah'la ünsiyet (dostluk) bulur. Al-
   lah  Resulünün     ifade ettii gibi;      "Dünyadan zâhidlik etmek,        kal-

   bi ve bedeni rahatlatr. " Kalpte, ifade           olunan eylerin     biri  oldu-
   u müddetçe sknt, huzursuzluk ve endielerden kurtulamaz.
   Allah'la arasndaki perde          devam     eder.   Bunlarn   hepsi, gönül-

   den dünya zevklerinin          çkmas    ile  düzelir.     Sonrasnda   âhiret
   ve nimetlerinden zâhidlik edilmelidir. Derecelerden,                 makam-
   lardan, hurilerden, saraylardan, bahçelerden, bineceklerden, yi-

   yecek, içecek ve giyeceklerden feragat edilmelidir. Amellerine
   karlk, dünyada         da, âhirette de,     mükâfat istenmemelidir. Bu
   takdirde Allah'a       kavumak mümkün          olur.   Allah ona rahmeti
   ve lütfü    ile  muamele     eder. Peygamberlerine, velîlere, sâlihlere

   yapt gibi onu kendisine yaknlatrr ve bu hâl hayat boyun-
   ca artarak    devam     eder.  Sonra âhirete intikâl (göçmek)        eder.  Ve
   hiç kimsenin      duyup görmedii hayal            bile  edemeyecei, vasf-
   larn ifadeden akllarn           âciz  kalaca    nimetlere gark (batmak)
        344
   edilir.   Ey  âhiret   adam! Senin      için  de  iki  ey lâzmdr: lim      ve marifet.
   Bunlarn     biri  bilmek, dieri ilemektir.
   Bilmek, neyi bilmek? Yapmak, neyi yapmak?
   te birincisi nefsini slâh etmek;           dieri de Allah'a      ükür edici  ol-

   mak ve   etraftan gelen hâdiseleri Allah'tan bilerek sabretmek, se-

   fadan cefâdan her ne gelirse buna raz olup Allah'a teslim-i tam
   ile  teslim   olmak ve her      türlü iini    Hakka smarlamaktr.
   Ey  âhiret   adam,     ite  bunu   yapabilirsen,     dünyay da    âhireti  de
   ho   geçirirsin!
               345
   Bir insanda,     yapt    kötü ilerden, vicdanndan, Allah'tan, dier
   kimselerden mesul olmak korku ve endiesi olmaldr. Mükâfat

344 Abdülkâdir Geylânî, Fütuh'ul Gayb, stanbul, 1996,        s.  176-177.
345 Kenan   Rifâî, Sohbetler,   stanbul, 2000, s.393.
                                           BAKARA
                                               239


  fikri ise,   gene kendi      vicdannn huzuru, umumun honutluu
  ve  Hakk'n rzâs endiesi olmaldr. Hâsl insann dünyasn da
  âhiretini de    mâmur    (îmâr etmek) eden mekârim-i ahlâktr (güzel

  ahlâk,   peygamber ahlâk). 346


  Üzerinden geçtiin ve Cennete ulancaya kadar Hakk'n ayak-
  larn    sâbitletirdii srat, srâtu'l-hüdâ'dr. Sen          onu dünya ha-
  yatnda    zahiri ve batini sâlih amellerinden        kendin   için  ina   et-

  misindir. Söz konusu srat, bu dünya hayatnda manevî olarak
  bulunur; sureti     müahede edilmez. Kyamet Gününde ise cehen-
  nem    üzerine   ba   har, sonu   ise  cennetin  kapsna uzanacak e-
  kilde duyulur bir       köprü olarak uzatlr. Sen     de,  onu gördüünde
  onun kendi     eserin ve    ürünün olduunu anlarsn. Ayrca anlarsn
  ki:  O  köprü, dünya hayatnda senin tabiat cehenneminin üzeri-
  ne  uzatlm      bir  köprüydü.

  Metinden      u  ortaya çkar: insanlar     maherde toplanacaklardr
  ve kendilerini cennetten        cehennem ayracaktr. Cehennemi           geç-

  mek   için  mutlaka    bir  köprü  (srat) gerekir.  te   bu köprü, insan-
  larn dünya hayatndaki amelleridir. Buna göre insanlarn hayrl
  amelleri çok    olduunda, köprü geniler ve üzerinden geçmek ko-
  lay ve rahat olur.      Srât- müstakim bnü'l-Arabî'ye göre Allah'n
  yolu  anlamndaki      srâtullah,  baka   bir ifadeyle Allah'a  ulatran
              347
  yol' demektir.  nsan    tabiî  ölümle öldükten sonra mezara girer ve kabirde nice
  müddet gömülü kaldktan sonra            cesetler dirilip harolur. Böyle-

  ce de   kyametin srr ve hakikati o gün zuhura         gelir ve hakikatler,

  herkese o   gün ayan ve aikâr      olur.


  Bir de   manevî      dirili  vardr  ki  bunda insan    ihtiyarî   ölümle
  ölüp fânî olduktan sonra         mecazî vücud kaydndan kurtularak
  zât  nurlar içinde bir çok müddet gömülü kalr. Sonra              Cenâb-
346 Kenan Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000, s.652.
347 Suad El-Hakîm, bnü'l-Arabî Sözlüü, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2005,     s.  564.
Ayet 4
240


   Hakk    ona:   Benim sfatlarmla       ortaya  çk  seni gören beni görür,

   buyurur. O kimse, o mertebede evvel âhirdir, âhir evveldir, der.
   Biz dirili meselesinin yalnz birinci ksmn yani ana rahmin-

   den douu biliyorduk. Fakat bir de mânevi dirili hakikatini
   ortaya koyunca,        bâtnn, ayn     zahir  olduu meydana çkt.       te
   bu dünya suretinde de bâtn âleminin mevcudiyetini ayn ölçü-
   ler ile anlayabiliriz.      Hz. Niyazi'nin dedii       gibi:  Hakk'tan ayan
   bir  nesne yok - Gözsüzlere pinhân          (gizli)  imi.

   Sadece surette kalanlara hakikati anlamak haram oldu.                   te
   bu   hakikatleri     onlar   ancak kyamet gününde görüp idrâk
                 348
   edebileceklerdir.   Siz, dîni    nasl bir yapacaksnz?       Bu ancak kyamette      bir olur.  Bu-
   ras dünya      olduuna    göre,  bu imkânszdr. Çünkü burada, her
   birinin çeitli dilei ve istei vardr.          Burada   bir  olamaz ve bu, an-
   cak kyamette      mümkün olabilir. Orada hepsi         bir olur, hepsi   ayn
   yere bakar ve bir tek kulak, bir tek dil hâline gelirler.

   nsanda     bir  çok eyler mevcuttur. (Meselâ) Fare vardr,           ku vardr.
   Ku kafesi yukar        kaldrr;   fare  aa   çeker.  nsanda daha bunun
            yrtc hayvanlar bulunur. Bunlar eer, fare fa-
   gibi binlerce çeitli

   reliini, ku da kuluunu brakrsa, hepsi birleir ve istenilen ey

   de meydana gelmi olur. Çünkü istenen ne yukar ne de aadr.
   Ve de   istenilen   hâsl olunca, ne yukar ne de        aa kalr.
   Birisi bir   ey kaybetmi. Sada, solda, önde ve arkada aryor.              Bul-

   duu zaman       ne  sa ne solu,    ne önü ne de arkay      arar.  Bunlarn
   hepsi bir olur.     Kyamet gününde       nazarlar birleir. Diller, kulak-

   lar  ve duygular bir olur. Meselâ on kiinin            müterek   bir bahçesi

   veya    dükkan   bulunsa, hepsinin sözleri, kayglar bir olur ve hep-
   si  bir  eyle urarlar.      Çünkü   istedikleri  ey  bir  olmutur.
   Kyamet gününde hepsinin ii Tanrya düer. Yani hepsi Tan-
   r ile megul olur ve hepsi bunda birleir. Bunun gibi, dünya-
   da herkes bir ile urar. Kimi kadn sevgisiyle, kimi mal top-

348 Kenan    Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.249.
                                                BAKARA
                                                  241   lamakla, kimi kazanmak, kimi de bilgi elde etmekle                    urar;
   bunlardan birinden zevk alr ve holanr. Hepsi                   de:  "Benim
   dermanm, saadetim ve huzurum bundadr," der ve ona ina-
   nr. Bu da Tanrnn bir rahmetidir. Çünkü insan, o sevdii
   eye gider, onu arar ve bulamayp geri döner, bir zaman bek-
   ler ve kendi kendine: "Bu zevk ve rahmet aranlmaa deer;

   belki ben iyi arayamadm tekrar arayaym", diye, yeniden ara-

   maa     balar. Fakat, yine bulamaz. Böylece              Tanrnn     rahmeti
   ona perdesiz olarak yüz gösterinceye kadar devam                  eder.  Rah-
   met yüz gösterdikten sonra, bu tuttuu yolun, gerçek yol olma-
   dn      anlar.
               349
•   Ama hakikat Leyla'snn yüzünden nikab (peçe) kaldrmak için
   ak nuru lâzmdr. Bu sebeple brahim Edhem Hz.: Allah' gör-
   mek  için   üç  ey lâzmdr,     buyuruyor.
   Birincisi;    Dünya     ve âhiret sana verilse      memnun olmamak,
   ikincisi;    Dünya     ve âhiret senden alnsa kederlenmemek, yani
   gama    ve ye'se  dümemek.
   Üçüncüsü de      medh (övgü)     ve  zem    (yergi)  olunmaktan müteessir
   (üzülmek) olmamaktr.
   te   bunlar, o hakikat Leyla'snn cemâline perdedir, hicaptr.

   Ak   illa  aktr   ki   o hakikat Leyla'sn gizleyen kötülüklerin yan-
   masna     sebep olur.    Baka   türlü    bu   esrar perdesinin   kalkmasna
               350
   imkân    yoktur.


•   Cenâb- Hakk         âhirette kullarna tecellî edecek        ancak dünyada
   ne  ile  ve kiminle     megul  ise  ondan     tecellî edecektir.
                                            351
•   Kâmil insanda: nsan, dünya ve                âhiret,  Muhammed     ve Allah
                352
   tecellî   etmitir.


349 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi      Mâ Fih,    çev.Meliha Ülker Tarkahya, stanbul, 1985,
   s.44-45.
350 Kenan    Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,  s.  392.
351 Kenan    Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,  s.  620.
352 Kenan    Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.543.
Ayet 4
242


•   Bu Allah    sevgililerinin nazarlar derya, sözleri ifa, yüzlerine

   bakmak     gönle sefadr. Bunlardan birini bulan bahtiyar kimseler
                                       353
   için  dünya ve    âhirette   bu  izzet,  bu yücelik  yeter.•   Yerde gökte, dünya ve âhirette ne varsa onun gönlünde, yani
   arifin kalbinde mevcuttur.        Gönül o gönüldür     ki  dünya ve    âhiret

   onun   bir  kenarnda kaybolup       gider.  Hiçbir yere   smayan Allah,
   o gönüle    sntr.     334
•   Bu âlemde    olan suretler, ekiller, varlklar, dirlikler hep birer ve-
   him   ve hayalden ibarettir. Yahut aynalarda görünen aikâr olan
   akisler ve gölgelerden    baka bir ey deildir.
   Bu  varlklarda    görünen, Hakk'n evsâf (vasf)         ve sfatdr.      Nasl
   ki suya gökteki     yldzlar vesaire aksediyorsa, bu vücud suyuna
   akseden de    Hakk'n vasflar yldzlardr.
   Yalnz kâmil insann varlnda zuhur eden Hakk'n                   tecellîsidir.

   Bir dere    kenarnda bulunan elma        aacnn     aksi suda görünürse

   de,  bu suyun içinden elma toplayp yiyemezsin.
   Ama   kâmil insann vücûdu suyunda elma             aac     kendiliinden
   biter ve   Hakk'n vasflar ve Hakk'n         âyetleri  onun içinden zuhur
       355
   eder.•   Malumdur     ki  cennet    iki  ksmdr. Biri bu dünyadaki dieri de
   öteki dünyadaki cennet.         Ne zaman ki bir kimse ölmeden evvel
   ölme bahtiyarlna        ererse yani kendi irade ve arzusu          ile  ölür-

   se,  onun vücûdu      kabri cennet bahçelerinden biri       olmu    olur.   Bu
   mertebede kul marifet cennetine           girer ve  uhûd      (görme, bilme)

   gözüyle    Hakk'  görür.   Dünyada    öyle bir cennet  vardr    ki,  ona  gi-

   ren, âhiret cennetine       itiyak duymaz, buyuruluyor. "Bu cennet
   nedir yâ Resûlullah?" diye sorulunca, "mârifetullahtr," diye bu-
   yurdular.353 Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.440.
354 Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.405.
355 Kenan Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000, s.262.
                           '
                                             BAKARA
                                                   243  Efendimiz buyuruyor       ki:  "Cennet aaçlarndan bir aaç bulduu-

  nuz  vakitte gölgesinde    oturunuz ve yemilerinden yiyiniz!" "Dün-
  yada bu nasl     mümkün      olur yâ Resûlullah?" dediklerinde, "Bir

  ilim sahibini   bulduunuz      vakit, cennet      aaçlarndan     birini buldu-

  nuz demektir," cevabm vermilerdir. Dünya cennetindeki Tûbâ
  mesabesinde olan kâmil insann vücûdu                 aac  gölgesinde topla-

  nanlar,  onun vücûdu aacndan             silkileri irfan (zihni    kemâl) ve
                        356
  holuk   meyvelerini toplarlar.  Bana    bir  çok   felaketler    geldii hâlde, bu kahr tecellîsinin

  mânâsn    idrâk ettirecek yolu ve         müridi    bulanlar,  dünyaya   geli-

  inin de gidiinin de mânâsn, yani dünya ve âhiretin                  mânâsn
                             357
  bulmu    demektir.    Daha   ne  ister?
       Âhirete îmân, dînin en önemli özelliidir. Bunlara ina-

        nanlar hidâyete     erer.  ste bu kiiler srât- müstakim üzere-
        dirler.  Âhirete yaknlk,       zaman    ve  mekân aarak gerçekle-
       ebilir.  Ancak   böyle   gerçee yakîn olunur.
        'Onlar âhirete yakîn        olmulardr Bu yakînlik          için gay-

        ret gerekir. Gayret,       namaz      ve infâk  ile olur.  Burada Hz.
        Mevlânâ 'nn sözünün         idrâki gerekir:

        'Hayat bir satranç oyunudur.            Balangç     ve biti bellidir.

        Talar oynayn        bile bellidir.     Burada sana düen oynay
        tarz  ile  zevk almandr.
        nanmam' kelimesinin          'gayba   îmân da yeri yoktur. Hiçbir
        zaman dememeye gayret etmelidir. Namaz                ve infâk  ile  ula-

        acamz yer      '

                    âhirete yakîn olmaktr.'
                                       358
356 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.578.
357 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.381-382.
358 Derleyenin Notu.
  i
    i
»
                                       .
                AYET  5:
      Ülâike alâ hüden min rabbihim ve
          ülâike hümü'l-müflihûne


        te Rablarnn yolunda olanlar ve
      (bir  gün) felaha kavuacaklar onlardr.
              (Kenan Rifâî Hz.)


 Bunlar, ite Rablerinden bir hidâyet üzerindedirler ve
            bunlar felaha erenlerdir.
            (Elmall Hamdi Yazr)


 te onlar, Rablerinden gelen bir hidâyet üzeredirler ve
       kurtulua erenler de ancak onlardr.
                (Diyanet)
(3.  ve 4. âyetlerin  nda)
Burada aikâr olan; kitaba kar üphe, yalnz müminler için
    kaldrlyor. Onlar kitaba îmân eylediler lâkin     delili  naza-

ra  almadlar.  Akln  baland   kaytlara  balanp   kalmadlar.  .
Kendilerine gelen her eyi seksiz üphesiz kabul eylediler.

Kendilerine haber verilen eyin     vukuuna   kesin  îmân  ettiler.

Hem de übhesiz.
                                               .
Ayet 5
246


   Bir kimsenin      îmân     delillerle   nazarla kalrsa,            akl kayd   ile  ba-
   lanp durursa, o        kitaba,   ekle bakar.
   Yeri  gelmiken       bildirelim ki:      Kelâm ilminin kurulmas; ancak
   mülhidlere      {dinsiz,    imansz, saptmlard)              kar     müdâfaa     için

   oldu, ayrca bir de        bunlarn      dnda kalan bid atçlar               (peygamber
   zamannda olmayan           âdetleri çkaranlar) için.           .
   Zîrâ îmân: Allah'n nurlarndan bir nûr'dur.
                                                   359
   Allah Teâlâ, o nûr'la, kuluna önü ve sonu                    gösterir.   Rablerinin hidâyeti ya kendisine ya da yurduna, yani Dâru's-
   selâma   (cennete), fazilete,       sevap ve lütfa        iletir.      Onlar baka deil
   sadece kurtulu ehlidirler; bir cezadan veya bir perdeden dolay.
   Bu yüzden       'ite onlar...'     eklinde     bir ifade      kullanlmtr. Yani
   arnma   ve    bezenme     gibi sözü edilen sfatlara sahip olanlar 'Rab-

   lerinden gelen bir hidâyet üzeredirler ve kurtulua erenler de an-

   cak onlardr'. Kurtulua ermeleri, Rablerinden gelen                          bir hidâyet

   (doru yola, hak yola girmek) üzere olmalarndan kaynaklanyor.
   Buna   göre ilk 'îmân edenler' ifadesi gramatik                      açdan mübtedâ,
   ikinci  'îmân edenler'        ifadesi   ona matuf         (ait),    'ite onlar' ifadesi

   de  müptedann        haberidir.     Eer muttakîler         ifadesinin      sfat kabul
   edilse,  bu takdirde onlardan maksat, hidâyetten sonra takvada
   kemâle eren kimseler          olur.   Dolaysyla,       bir   eyin önünde sonun-
   da varaca       bir hâlle   önceden isimlendirilmesi anlamnda mecaz
        360
   sayl ir
   "Rablerinden gelen bir hidâyet üzeredirler"


   Rab:


   Ra, ba çeitli köklere delâlet (iaret) eder. Birincisi                      'bir  eyi slâh
   etmek' ve 'onun        banda     durmak'.     Bu anlamda Rab, Melik              (hü-


359 Abdülkerîm    b.  brahim  el-Cîlî,  nsân- Kâmil,   çev.Seyit   Hüseyin Fevzi Paa,      c.II,  s.436.

360 bnü'l-Arabî,    Tefsir- i  Kebîr  Te'vilât,  stanbul,  c. I,  s.  38.
                                                 BAKARA
                                                      247  kümdar), Halik (Yaratan) ve Sahib'tir. Rab bir eyi slâh edendir.
                                              361
  Allah Rabdir; çünkü yaratklarnn ilerini slâh eder.


  Er-Rab ismi, Mâlik anlamna             gelir.  Ayrca   terbiye eden, slâh

  eden anlamna da       gelir.    Efendi,  Mürebbî    (terbiye eden), Sabit         an-
                362
  lamlarna da    gelir.
  "Rab", cemâl ismidir       ama Rubûbiyet ve      kudret itibariyle de celâl
  ismidir. Bir   yüzü cemâle,        bir  yüzü de  celâle bakar.       Yani kemâli
                           363
  müterek    (ortak) isimlerdendir.  Her eyi   tedricen (derece derece) kemâle erdiren, nezareti altnda
                                     364
  terbiye eden, büyüten, besleyen          manasnadr.


  Kur'ân- Kerîm'in en önemli kavramlarndan                 biri    olup bine ya-
  kn  yerde geçmektedir.         Bu demektir    ki,  Kur'ân'da Allah         keli-

  mesinden sonra en       fazla    geçen isim-sfat Rab'dr. Bir          baka      il-


  ginç nokta da udur:        Rab   kelimesi geçtii yerlerin       tamamna ya-
  knnda    "âlemlerin Rabbi, Rabbiniz, Rabbin, Rableri,                Rabbim"
  eklinde   bir terkip (birkaç       eyin beraber kullanlmas) halindedir
  ve dâima Allah'n isim-sfat olarak kullanlmaktadr.                       Çoulu
  erbâb'dr.

  Kur'ân'n   ilk sûresi     olan Fatihann       ilk  âyetinde Allah kendi-
  ni "Alemlerin    Rabbi" olarak tantmaktadr.             Bu da     gösterir ki

  Kur'ân'n temel konusu olan ulûhiyet (Tanrlk) Allah kavram-
  nn yeri ve anlamnn         hemen ardndan      gelmektedir.

         olduu hâlde, terbiye
  Rab, bir mastar                       edici  anlamnda       kullanl-
  maktadr. Rab, ayn kökten türeyen,              terbiye iini yürüten de-

  mektir. Allah, bütün varlklarn terbiyesini yönetip yürüttü-

  ü  için,  onun  bir   sfat da Rabbu'l-Alemîn dir (Alemleri                terbi-

  ye eden).


361 Suad El-Hakîm, Îbnü'l-Arabî Sözlüü, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2005,          s. 516.

362 bnü'l-Arabî, Marifet  ve  Hikmet, çev.Mahmut Kank, stanbul, 1995, s.169.
363 Abdülkerîm  b. ibrahim el-Cîlî,   Insân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa,      c.II,  s.  17.

364 M. Kemal Pilavolu, Büyük     Velî  Muhyiddin-i Arabi Hazretleri,  s.  169.
Ayet  5

248


           Elmall Hamdi'nin de iaret ettii gibi "Bir
    Terbiye, müfessir

    eyi kademe kademe tedriç ile kemâline eritirmektir ki bunun
    eseri,  stfâ  (seçkinlik)  ve tekâmül olur."

    O   hâlde Allah varlklar, kendisi tarafndan tesbit edilmi bir
    hedefe   doru  tekâmül ettirmek      için  oluu, mutlak kudret       sa-

    hibi sfatyla yönlendirmekte ve yönetmektedir.            nsan, Yaratc
    Kudret'in,   hereyden önce bu     niteliiyle  kar karya geldii       bir

    hayat sahnesinde    yaad için,      Kur'ân Allah'n Rab sfatna        ilk

    anda yer vermektedir. Allah'n bu        terbiye edicilik vasf, Seyyid

    Kutub'un da    ifade ettii gibi,    Mutlak   Rubûbiyet'tir.

    Ulûhiyet bahsine girite, Allah'n Rab sfat üzerinde durulma-
    s  gerçekten çok   ilginçtir.   Bu  girile Kur'ân   demek   istemektedir
    ki,  benim anlatacam     Allah, Deizmin,     varla    ilk hareketi ve-

    rip,  ondan sonra kenara çekilen ve Aristo'nun        ilk  muharrik   (ha-

    reket veren, harekete getiren)    vasfndan öte    bir role sahip   görmedi-
    i   ilâh deildir.  Tam   aksine,   O varlk ve oluun içinde yer alan,
    fakat irade ve kuvvetiyle    varl aan bir Yaratc,        erdirici ve oldu-

    rucudur.  O  bizzat  oluun   kendisidir.   Her an yeni   bir  olu  sergi-

   leyen bir külli benliktir    ki,  onun isim ve sfatlarnn      tecellîlerini,

    biz  varlk ve oluu onun araclyla fakat ayn zamanda onu da
   varlk ve olu araclyla tanyor ve kavryoruz.

    Rab mastarnn     ism-i  fail  mânâsnda Allah     için  kullanl,    olu-

   un   ve ulûhiyetin bir proses      {süreç)  olarak  alglanmas    gerekti-

   ine dikkat çekiyor. Allah, varl yaratp marangozun yapt
   masay uzaktan seyrettii gibi seyretmiyor. Aksine, o varlk ve
   oluun içinde, varlk ve olu hâlinde ve Kur'ân'n Sünnetullah
    [Allah \n tavr ve tarz)    dedii   bir seyir içinde kendini ortaya ko-

   yuyor.

   te   âlemlerin Rabbi,    u   ana kadar   ki bilgilerimizle    kavrad-
   mz, daha sonraki bilgilerimizle kavrayabileceimiz ve hiç bir
   zaman kavrayamayacamz bütün âlemlerin Rabbi'dir. Onlarn
   herbirini, hem kendi bana, hem de dierleriyle ilikilerinde dü-

   zenler, besler, yönetir ve yönlendirir.
                                                BAKARA
                                                     249  Bütün âlemlerin       terbiye ve yönetimi,       Rab 'in nasl     bir   yakla-
  m ve tavrna muhatap olmaktadr?             Bir  baka deyimle,      âlemlerin

  Rabbi, âlemleri çekip çevirir ve bir hedefe           doru    götürürken na-
  sl bir tavr ortaya koyar?

  Bu sorunun cevabn vermek           üzere   Fatihann üçüncü          âyeti   öy-
  le  konumaktadr:
                           365
   "Rahman dr O, Rahimdir O"


  Namazda Fatiha okunmas, kemâl varlnn insanda oluuna
  iarettir. Çünkü insan, varln Fâtihasdr. Allah onunla varlk-

  larn  kilitlerini açar.    Fatihay okumak; insaniyet srlar altnda,
                              366
  Rabbani srlarn zuhuruna          iarettir.•  Kur'ân'da Cenâb-       Hakk     zât- baht- ilâhîsini "Rabbü 'l-âlemin"

  buyurarak,       âlemlerin   Rabbi    olduunu,     "Rabbü 's-semâvâti'
  ve'l-arz" buyurarak,      bütün semâvât ve arzn Rabbi olduunu,
   "Rabbü' l-meriki      ve'l-maribi" buyurarak,        dounun       ve   bâtnn
  Rabbi olduunu, "Rabbü 'i-felak "buyurarak, felakin Rabbi oldu-
  unu,   "Rabbü'n-nâs" buyurarak,           nâsn Rabbi olduunu duyur-
        367
  mutur.


  Rab  için  sübût {gerçekleme, meydana çkma, üpheye yer brak-
  mayacak ekilde açk olma) vardr, yani Rab mefhumu                        dei-
  mez. lâh     ise  isim ve sfatlarla deimektedir.           "O her      vakit bir
                                                  368
  en' dedir" scyeti gereince dâima hâlden hâle girmektedir.


  Bu  isimde    be hüküm     vardr. (Fütühat'ta anlatlyor)

   1-Telvin   hükmü    (renk verme, boyama): Telvin       (yaradl hükmü)
  üzere sübût    hükmüdür     ki,  Cenâb- Hakk     "Külle yevmin hüve           fî

  enin"  âyetiyle her gün, her       an  bir  andadr. Alemde       hiçbir nefis,365 Yaar Nuri Öztürk, Kur'ân- Kerim Ansiklopedisi, stanbul, 1990,       s.  257-259.
366 Abdülkerîm  b. ibrahim el-Cîlî,  Insân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa,       c.II,  s.424.
367 M.Kemal Pilavolu, Büyük    Velî  Muhyiddin-i Arabi Hazretleri,  s.  172.

368 bnü'l-Arabî, Fusûsu'l-Hikem, çev.Nuri Gençosman, stanbul,             s. 33.
Ayet 5
250


   hiçbir   ey yoktur   ki,  dâimi surette deimesin, (idrâk              için farkl

   muameleye    ihtiyaç vardr.)

   2- Niza {çekime, anlamazlk) ehli zer' {ekilip biçilmi ekin) olan

   nüfusdur ki birçok insanlar tabiatlar            itibariyle,      saysz   ihtilaf-

   larla  (Rab)  hakknda     söz söylerler. Bunlar      bu çukurdan        (er-Rab)

   ismî   celîli ile  kurtulurlar.     Er-Rab ismi     celîli,  eriat münzir       ile

   {doru yola    sevk etmek için tehdit ederek)         bunlarn ihtilaflarn
   hâlleder. (Kendi hakikatimizi         anlamak   için farkl isimlere ihtiyaç

   vardr.)

   3-   Mümkünâtn     meselelerine nazardr.       Zaman       ve  mekânlarnn
   birbirine mütenâsip olan tayinine, hareket ve sükûnetine, ayr-

   l ve birleimine ve bunlara benzer bütün ilerine (er-Rab)                    ism-i

   erifi istidat hâlkeder.      (nsann zaman      ve  mekânn      etkisinden kur-

   tulabilmesi için    Rab ismine     ihtiyaç vardr.)

   4- Er-Rab, insan Allah'a, âzât kabul etmeyen bir kul yapar.                    n-
   sanlar   geçmite kula     kul, nefse kul, ilâhlara kul          olmulardr. Er-
   Rab   ismi erifi, insanlar, ancak Allah'a âzât kabul etmez kul ey-

   ler.  (Kulluunu idrâk      için  Rab ismine   ihtiyac vardr.)

   5-   Er-Rab ism-i erifi hayatn irtibatdr. Bütün mahlûkâtn g-
   dasn    veren odur.   Gda, maddî       ve manevî    olmak üzere       iki  k-
   smdr. Manevî gda akln gdasdr. Bu                sebeple Kur'ân'da akla
                                      369
   hitap eden intibahlar       {dersler, ibretler)   vardr.         Kendindeki deerlerin hakikatini bilmek               için  Rab ismine
                    370
         ihtiyaç vardr.•   Rablk   özellikleri   tamas      itibariyle  mertebe   bakmndan         insan-

   dan daha      klnm yaratk olmad gibi, kulluk özellik-
           izzetli

   leri ile  de ondan daha (hor, hakir) klnm bir yaratk yok-
                     zelil

   tur.  Rablk tüm     mertebelerin en      yüksei olduu          gibi  onun  kar-

   t   olan kulluk da    tüm    mertebelerin en     aasdr. nsan          bir yü-


369 M.Kemal Pilavolu, Büyük      Velî  Muhyiddin-i Arabî Hazretleri,   s.  170-171.
370 Derleyenin Notu.
                                                BAKARA
                                                     251  zünde rablk      özelliklerini,   dier yüzünde        ise  kulluun    eksikle-

  rini gösteren iki       yönlü bir aynadr.       En   güzel ekilde    yaratlm
  (ahsen-i takvim) olan        Rablk yönüne       bakarsan,     onun bütün     var-

  lklardan daha yüce, daha güzel olduunu, kulluk yönüne ba-
  karsan bütün kâinattan daha            aa olduunu görürsün.           371
  Bir vakit olur ki kul, üphesiz          Rab   olur.   Baka   bir vakitte    de  if-


  tirasz kulluk derekesine          (düük   dereceye) iner. Kul, kulluk de-

  rekesine inerse      Hakk    ile  geniler.    Rab    olursa  yaay     daralr.

  Kul olduundan dolay nefsinin             aynn      görür, dilekleri      üphe-
  siz  Hakk'tan geniler. Rab oluundan dolay da mülk ve melekût
  âlemlerindeki bütün mahlûklarn kendisinden bir                   ey    istedik-

  lerini görür.     Hâlbuki onlarn bu       dileklerini yerine getirmekten

  zâtyla âcizdir.     Bundan dolay       arifler  bu yüzden     alarlar.


  O hâlde sen Rabbn kulu ol, Onun kulunun Rabb olmaya bak-
                                                     372
  ma; sonra bu     ilgi  sebebiyle atee ve erimeye         mahkum    olursun  Hz. Mûsâ, Firavunun 'Âlemlerin            Rabb     nedir?' suâline     kar ona
  'Eer   siz  yakn   ehli iseniz   semâdan      ibaret olan    yüce âlemde ve
  yerden ibaret olan       aa âlemde bu âlemlerin            suretleri kendisin-

  de beliren zâttr' dedi.

  Mûsâ Allah'n zâtn tarif için suâle fiil ile cevap verdi ve bu
  suretle Tanr zâtnn tarifi Tanrnn âlemlerdeki suretlerden bi-

  riyle  göründüü eyle       veya âlemin suretlerinden kendisinde             beli-

  ren bir suretle     ilgili  gösterdi.


  Cevabna daha da         ilave etti.   'Mark     ve  maribin Rabb'        dedi.

  Böylece     hem  zahir,   hem  gizli   olan eyleri bir arada söyledi.

  Musa'nn     birinci   cevab,   yakn   ehli kimselerin       cevabdr. Bun-
  lar ise  yakîn ve keif erbabdr.         Bu  itibarla onlara     'yakn    ehli ise-

  niz dedi.    Bu  u demektir     ki,  eer   siz  yakîn ehli iseniz ben        size
371 smail Ankaravî,    Naket Fusus erhi, stanbul,   s.  23.

372 bnü'l-Arabî, Fusûsu'l-Hikem, çev.Nuri Gençosman, stanbul,             s.57.
Ayet 5
252   ühûdunuzda     ve vücûdunuzda yakîn         ile  sezdiiniz     Rabb    bildi-

   ririm;  ayet   siz  bu zümreden deil de akl ve takyid (kaytlandr-
   ma)  ehli iseniz ve aklî delillerin     verdii neticeye göre Allah' tah-
   did  ederseniz    (snrlandrmanz)      size ikinci    cevabmla karlk
         373
   veririm.         Eer yakîn     ehli isek,  bizim   mânâmz olan semâmzda Al-
         lah isimleriyle    tecellî eder.   Fakat bu    tecellî    maddemizde
         zuhur edince     eksik olur.   O  hâlde   yaradlmta       ortaya    ç-
         kan  hâl,  Allah'n isminin bozuk aynadaki             tecellîsi  gibi-

         dir.  Bu yüzden      her varlkta bozuk da olsa Allah'n ismi-

         nin  tecellîsini gören,   ayn zamanda bu       tecellînin    karsn-
         dakinin vücûdundan dolay hatal aksettiini idrâk eden,
        yakîn   ehlidir.   O dounun     ve  bâtnn   zahirin ve     bâtnn
         Rabbidir sözü, o her eyi bilendir demektir.           Eer kayt alt-
                                         374
         na sokuyorsanz       bilin ki o her   eyi  bilendir.
   Rubûbiyyet


   Rubûbiyyet    (terbiye edicilik);   mevcudat    isteyen  esmay     gerekti ri-

   ci  mertebenin addr.      ...   Çünkü bütün esma       ve sfatlar aid olacak, taalluk (bal, alakal)

   edecek varlk    ister.
   u konuyu da       iyi bil ki!   Rab isminin altnda bulunan           isimler,

   Allah ve halk arasnda müterek olan isimler              ile,    tesir ihtisas

   (hususiyeti)   bakmndan      halka mahsus isimlerdir.       375
         Allah 'in Rab ismiyle yani terbiye edici ismiyle             tecellî et-

         mesi için   baz  isimlerinin   vücûd giymesi gerekir. Zîrâ kül'


373 bnü'l-Arabî, Fusûsu'l-Hikem, çev.Nuri Gençosman, istanbul,           s.  216-217.
374 Derleyenin Notu.
375 Abdülkerîm  b. ibrahim el-Cîlî,  Insân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa,     c.I, s.  153.
                  2

                                           BAKARA
                                              253        (zât) terbiye   edilmeye muhtaç deil terbiye edicidir.          Ama
        cüz,  yani parça veya vücûd giymi         isim,  bütünü idrâk
        için terbiyeye ihtiyaç duyar.     Bu yüzden Allah 'in Rab       ismi

        kulu  ile  kendi arasnda müterek (ortak) olan isimlerin
        vücud giymesiyle ya da kula      ait isimlerin  vücud giymesiy-
        le  oluan varlklara   tesir içindir.    Kelâm, semi, basar,      sa-

        br, ilim, Rezzâk,    vs.  (Allah 'a ve halka ait isimler) Aczi-

       yet, yokluk, hiçlik,   kulluk (halka ait isimler). 376
  Hidâyet ancak Rab 'dan       gelir:

  Hidâyet   için bkz. Âyet.  Ittlâ- Kur'ân {örenme, bilme) muttakîlere (takva sahibi)              mah-
  sus bir nûr    ile  Kur'ân'n mânâsna muttali (vâkf,          bilgisi olan)

  olmaktr. Cenâb-      Hakk'n    tâlimi  ile  hâsl  olur.  Nitekim: "Ey
  inananlar! Allah'tan     saknn, peygamberine inann         ki,  Allah size
  rahmetini iki kat versin. Size      nda yürüyeceiniz         bir  nûr var
                                            "
  etsin."  (Hadîd, 28) "Allah'tan saknn; Allah size öretir.               (Ba-

  kara, 151)

  Allah,  anlamay öretendir. Cenâb- Peygamber, hüküm ve                hik-

  meti öretendir. Peygamberimiz ayrca idrâk yollarn bildiin-
  den halk irâdyla (doru yolu gösterme) ttla            {bilgi,  bilme) kes-

  betmeye sevkeder. Çünkü O, Allah          ile  mahlûkât arasnda       bir

  vâstadr. Nitekim: Biz      size âyetlerimizi     okuyacak,    sizi  her kö-
  tülükten artacak, size Kitâb' ve hikmeti öretecek ve bilme-
  diklerinizi bildirecek    aranzdan   bir  peygamber gönderdik. Pey-
  gamber   bi'1-vâsta hidâyet rehberidir, tevil yoluyla deil.             üp-
  hesiz sen    doru   yolu göstermektesin. Gerçek hidâyet sahibi an-
  cak Allah Teâlâ'dr. Ey     Muhammed      sen sevdiini hidâyete sevk

  edemezsin.    Ama Allah dilediini hidâyee eritirir.         Bütün bunlar
  peygamberimizin      delâlet (yol göstericilik)   vâstas olduunu, asl


376 Derleyenin notu.
Ayet  5

254


    hidâyetin    ise  Allah'tan   olduunu    gösterir. "Size bilmediklerinizi

    öretecek bir peygamber gönderdik." (Bakara, 151) "insana bilme-
    diini öreten O' dur." (Alak,        5)  "Kendisine ilm-i ledün örettii-

    miz" (Kehf, 65) "insan yaratan ve ona konulmay öreten O' dur."
    (Rahman, 3-4) 377


    Eer   bir  ermi     insan, bir pîr, bir  mürid    gelir  de ak, muhabbet
    ve hidâyet merhemini senin o azm ve aztm yarann üzerine
    sürerse Allah' duymann, Allah'a âk olmann cokunluu seni

    kendi nefsinden ve nefsinin yaralarndan kurtarr. çin, bilme-
    diin ve o      hâle gelmeden    hazzndaki sonsuzluu bilemeyecein
    Hakk nuruyla dolar. Hem dünya hem            âhiret tasalarndan kendi-

    ni âzâde (özgür) bulursun.


    Bazen öyle olur       ki  merhem  yaraya konunca, hasta ufunet (çü-

    rüme)    bitti  sanr, kendini bir anda      iyi  olmu görmenin          gafleti-

    ne kaplr. Hâlbuki bu, sâdece yaraya bir            k   vurmasdr. yi         ol-

    mak, tamamiyle Allah'n istedii          gibi bir  ruh olmak       için tedaviye

    devam lâzmdr. Müridinden ayrlma! Onun sana gösterecei
    yol,  sâdece yolun      ba deildir.    Bu  yolda sonuna kadar          yürümek
    gerekir.


    Ey yaras srtnda olan        kii!  Bu merhemden     gafil   olma. Gözlerin-
    le  görmediin yarann vehâmetini           anla. Nefis   çbann, ak, mu-
    habbet ve      ilâhî  nur merhemiyle onarmas       için    müridinin        fey-

    zi  nuruna     dal!  yilie yüz tuttuun anda bu nekahet               {hastalk-

    tan sonraki zayflk) lezzetini kendi kudretin sanma! Tekrar kibir

    ve gurur çukuruna         dümeden;  tekrar   eytan    gibi,   'ben    ondan  üs-

    tünüm,' demek gafletine sapmadan, seni            iyi  eden ve daha da         iyi

    edecek olan müridinden ayrlma! 378


                                         3
    Kâmil oldur      ki,  nasrl yaraya keskin ustura       ola!    '
377 Ahmed er-Rifâî, Marifet Yolu, stanbul, 1995, s. 167-168.
378 Kenan Rifâî, erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.471.
379 Musa   b.  eyh   Tahir Tokadî, smail  Hakk  Bursevî,  Hac Bekta      Velî,  Muhammed
                                             BAKARA
                                               255   Cenâb- Hakk        hidâyet etmezse kul hiçbir      ey       Onun
                                       yapamaz.
   için   Allah'n lütfundan gayr ne akla ne de ilme           güvenmek do-
          380
   rudur.


•   Cenâb- Hakk       bir  kuluna hidâyet murat ettii, yani       bir  kulunu
   ilmen bilmek derecesinden aynen yani görerek bilmek derecesine
   yükseltmek istedii vakit o kulun kalbinde hidâyet nuru                tecellî

   eder.   te o vakit bu kulun ruhu Isa olur.         Gökten   Isâ indi  Mehdi
   tamam etti zuhur... denmesinin sebebi de budur.
   Bu hidâyet, bu Rahman cezbesi geldii zaman, ruh da ruh-i                izafî

   olup ne kadar yaramaz ahlâk varsa, ki bunlar deccaldir, katleder.
   Bunlar ölüp gidince de;
   Gitti kesret, geldi vahdet oldu halvet dost ile

   Hep Hakk      oldu cümle âlem    ehr ü bazâr kalmad
                                               381
   srr zuhur      eder. Böylece   ruh  nefis, nefis  de ruh   olmu  olur.•   Bu   sr,   bu hikmetli   yol  bulu, bugün hâlâ bizim duygularmzn
   ve bilgimizin üstündedir; gizli ve ilâhî srlarla örtülüdür.
   Hakk 'in cezbe ve hidâyeti imekleri sonunda insanolunu ol-
   gunluun zirvelerine götürür ve ona kâmil insan sureti ba-
   lar.  Bu, karanlkta ve karanlk gecelerde, yürekleri nurdan mah-
   rum kalmann hüznü ve          nefisleri  kötülüe götürecek     ihtiras hay-

   dutlarnn korkusu         içinde bunalanlar,   aydnla      götürecek yol-
        382
   dur.•   Âlemde bulunan         her  mevcûd olanda Rabbn kemâl        üzere bir

   yüzü vardr.
   Bu yüz     ise;  o mevcudun ruh suretinde       olur.  O  mevcudun ruhu
   ise  d    duygularla görülen    yap  ve cesedinin sureti üzerinedir.

   Bilesin bu;      Hakka  ait bir emirdir...   Nuru'l Arabî, Gayb Bahçelerinden Sesleniler, haz.Tahir Hafzaliolu, stanbul, 2003,
   s.129.
380 Kenan    Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.623.
381 Kenan    Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.328.
382 Kenan    Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.558-559-
Ayet 5
256


   Yani zâta    bal  bir itir...

   Suret,  Rab   için, zâta  bal    bir  emir olarak kalr.   383
•   Ruhlar,   Rab   ismiyle ezelde     karlatlar.
    "Ben sizin    Rabbnz deil miyim?" Evet Rabbmzsn cevabn                    ver-

   diler"  (A'râf,  172)   Cenâb-    Hakkn     onlara:

   "Ben sizin    Rabbnz deil miyim?" buyurmas,           onlarda, ilâhî       isti-

   dad meydana      getirmesidir.

   Ruhlarn da      "evet"   cevabnda bulunmalar,        ilâhî  mazharlar      ol-

   may    kabul etmelerine sebep olan kabiliyet ve istidatlarna ia-
   rettir.  Yine Cenâb-      Hakk'n     onlara; "Ben sizin Rabbiniz          deil
   miyim?" diye suâl buyurmas onlara ihsanda bulunduu                   istida-

   dn icâbn      ve verdii ftrî (yaratltan gelen) kabiliyetin,            Onun
   Rubûbiyyetini tasdik (dorulama) edip inkârda bulunmayacak-
   larn bildiinden dolaydr.             te  bu sebeple "Belâ/evet     öyle..."

   cevabn    vermilerdir.

   Cenâb- Hakk'n da Kur'ân- Kerîm' de              onlara bu ekilde    ahadet
   etmesi de     kyamet gününde onlarn         ilâhî  Rubûbiyyete îmân         et-

   tiklerine ve     tevhide kail olduklarna ahadette            bulunmamz
         384
   içindir.•   Her mahlûkun (yaratlm) ancak kendisine göre                 bir  Rabb     {ter-

   biyecisi)  yani Tanr's vardr.        Bu  itibarla  Allah'n o mahlûka göre
   Küll  olmas imkânszdr... (Cüz           olan küllü idrâk edemez.)

   Hiç kimse tanrlk sfatlarn Hakk'n esiz birlii                 bakmndan
   kavrayamaz...

   Allah,   mutmain yani îmân ve          teslim ehli olan nefse ancak         onu
   çaran Rabbna dönmekle            emretti. Böyle olunca nefis de         Rab-
   binden raz     olduu    hâlde onu küllden      bildi.  Allah, "Ey   nefis, sen


383 Abdülkerîm   b.  brahim  el-Cîlî,  Insân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa,  c.II,  s.  17-18.

384 Abdülkerîm   b. ibrahim el-Cîlî,   Insân- Kâmil, çev.Seyit Hüseyin Fevzi Paa,   c.I, s. 320-

   321.
                                                 BAKARA
                                                     257


   bumakam onlarn mülkü olmas dolaysyla benim kullarm aras-
  na gir!'"buy urduuna göre burada sözü geçen kullar, ancak Rab-
  bini bilen ve yalnz onu tanyarak ondan bakasna iltifat etme-

  yen her kuldur. "Ey        nefs-i   mutmainne, benim cennetime gir" ki
  benim örtüm onunladr, hâlbuki benim cennetim senden ba-
  kas deildir, çünkü sen zâtnla beni             örtersin;   ben ancak senin-
  le  bilinirim.   Nasl   ki sen   de benimle var olursun; bu hâle göre
  seni bilen    kimse beni de     bildi.  Hâlbuki ben de bilinemem, sen
  de.  Demek   Rabbnn cennetine girdiin vakit kendi nef-
            ki sen

  sine girmi oluyorsun. Rabbn tandn zaman dier marifetin

  dolaysyla ve kendi nefsini bildiin marifetten baka olan                        bir

  marifetle tanrsn.      Bu    suretle sen iki türlü marifete erersin.          Bun-
  lardan biri kendi nefsini, dolaysyla            Rabbn      bilmek, öteki de
  nefsin vastasyla deil, Rabbinin delaletiyle ve              Rabbin    bilgisi    yö-
                       385
  nünden   nefsini bilmektir.


                                                    386
  Yüce  Hakk kulun      nefsi cihetinden      Rab sfat    ile tecellî   eder.  Her  varln    varlktan pay, kendisine eklenip de mevcûd hâle
  geldii bir isim yönünden ortaya çkabilir. Ayrca ikinci                    aama-
  da  varln bekâsnn        kendisine   bal olduu      ilâhî  yardm     da,   bu
  isim vastasyla kendisine ulaabilir. Böylece isim, gerçekte                   onun
  Rabbi  olmu    olur.  Allah ismi     ise  hepsini içermesi yönünden, bü-
                      387
  tün varlklarn Rabbidir.


  "Firavun sordu: Rabbin kimdir yâ Mûsâ?" "Mûsâ dedi                      ki:   'Bi-

  zim Rabbimiz hereye yaratln              lütfeden (ihsan eden), sonra          da
  hidâyete erdirendir.     "  (Tâ-hâ, 49-50)
  Allah, kalpleri ve fikirleri kalptan kalba koyucu, deitirici-
  dir.  te onun    için Resûlullah: "Ey kalpleri ve gözleri evirip, çevi-

  ren!  Kalbimi dîninde srât- müstakim üzre             tesbit et,  karar kldr!"
         388
  buyurur.

385 bnü'I-Arabî, Fusûsu'l-Hikem, çev.Nuri Gençosman, stanbul,        s.  58- 60.
386 Abdülkerîm  b.  brahim  el-Cîlî,  nsân- Kâmil,  çev.Seyit  Hüseyin Fevzi Paa,   c.II, s.44.

387 Suad El-Hakîm, bnü'I-Arabî Sözlüü, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2005,          s.  517.
388 Kenan Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000, s.244.
Ayet  5

258


•   -Ben olsam öyle yapardm, o            iyi  yapmam       deme.  Bil ki insan

    mutlak acz    içindedir.

    Bir  gün Resûlullah efendimiz eytana            rast  gelmi ve nereye    gitti-

    ini sormu.     O da, bir kimseyi aldatmaya gittiini söylemi. Bu-
    nun  üzerine efendimiz: "Yâ Rabbî, ben hidâyete              memurum; fakat
    hidâyetten benim elimde bir ey yoktur.            eytan da     dalâlete  memur-
    dur; fakat   onun  elinde de dalâletten       (Hak yoldan sapmak)       bir  ey
   yoktur,   "buyurmu. Böylece        de,  hayr ve er     nasibini veren sensin,
               389
    demek    istemi.


•   Cenâb- Hakk: "Onlar         ki  Rabbimiz Allah'tr        dediler ve istikâmet

    ettiler,  onlar için korku ve endie yoktur." (Ahkâf, 13) buyuru-
    yor.  Bu  âyet,  ilmin ve amelin hülâsasdr.           lmin hülâsas     tevhîd;

    amelin hülâsas istikâmettir. Binaenaleyh hidâyet nurunu bulan,
    tabiat ve beeriyet kirlerinden kalbini temizleyen,               ayar   (yardan

    gayr) ve mâsivâ (Allah'tan gayr herey) tozundan kurtulan kim-
                         390
    seye istikâmet sahibi denir.    Cenâb- Hakk'n yardmna mazhar olmakla mânevi rzây                       elde

    ederek hidâyet semtine yürüyün! Dâima dâva kokusu saçan                   söz-

    den, en   büyük günah      gibi  saknn     ve acz   ile  nefsinizi terbiyeden

    geri  durmayn. Her      iinizi   Cenâb- Hakka          havale ederek yapn.

    Rzâda    sabit  kadem    olup, hakîkî kul ve hakîkî insan derecesi-

    ne erierek nefsinizin putu olan varlktan ve nefsinize kulluktan,
    puta tapar gibi    saknn.
    Hâsl    gerçek  kulluu kazanp Hakk'n rzâsnda mahvolun. 391


    Cenâb- Hakk      fiiliyle, kavliyle,     sfat ve zâtiyle, zahir ve       bâtn  ta-

    sarruflaryla insandan zuhur etmitir. Binâenaleyh Allah'n lü-

    tuf ve keremi,    kahr   ve  gazab insanlara yine insanlardan zuhur
    eder.   Keza  rzk    da yine onlarn       elleriyle verilir.   Demek   oluyor

    ki  Cenâb- Hakk; bizden         iitiyor, söylüyor ve tasarruf ediyor.         O
389 Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.411.
390 Kenan    Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,   s.81.

391  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.479.
                                               BAKARA
                                                  259  hâlde bizim    vücûdumuz Cenâb- Hakk'n            fiiline kavline,      zahir

  ve  bâtn tasarruflarna       bir âlettir.


  te   insan,  Hakk'n     olan bu tasarrufu kendinden bilip de bu ta-

  sarruf benimdir     dedii zaman, bu cehlinden dolay nefsine                 zul-

  metmi   oluyor.   Hâlbuki bu tasarruf onda iretidir ve emanettir.
  Allah bunu ondan alverince ne tasarruf kalr ne de vücud...                   te
  Resûlullah efendimizin "Nefsini bilen Rabbini               bilir",  buyurdu-
  u bu srdr.    392
  Nefsini bilen Rabbini        bilir  çünkü  nefis,  kul  ile  Rabbi arasnda
  kesif bir perdedir. Nefsini bilen o perdeyi          kaldrp Azz ve        Celîl

  olan Allah'a ve     O'nun mahlûkâtna         kar  tevazu içinde saygl

  olur. Bil ki   kime    nefsi  tantlrsa, onun için    hem dünya hem          de
  âhiret  hayrlar irade        olunmu   demektir.  Artk o kimsenin          d
  görünüü bunun        zikriyle, iç   âlemi  bunun hamdyla meguldür.
  D   âlemi  dank,      iç  âlemi derli topludur.     Bu  hâlini gizlemek

  veya örtmek için sevinci içindedir, üzüntüsü            dndadr.
   O artk bir kölecik gibi kapda durur.           Kendisinden ne istenece-
  ini  bilemez; kabul      mu   edilecek, red   mi  edilecek,    kap açlacak
  m,   yoksa kapal     m  kalacak, bunlar idrâk edemez.

  te   böylece nefsini bilen, bütün ahvâlinde            mü 'minin       aksine-

  dir:  Mümin hâl sahibidir,        hâl ise deiir,   deiiklie urar. Nef-
  sini bilen arif    makam       makam ise sabittir, deimez.
                     sahibidir;

  Mü'min    hâlinin    deimesiyle îmânnn zail olmasndan korkar.
  Bu yüzden onun üzüntüsü devaml             kalbinde, sevinci      ise  yüzün-
  dedir.  O, üzüntüsüyle gezip dolar.          Konumas      senin çehrende

  tebessüm eder; kalbi       ise  üzüntüden parçalanr      gibi olur.

  Nefsini bilen arif ise,     onun üzüntüsü yüzündedir. Çünkü              o,  fena

  amellerin    encamndan       (nihayet, son)  korkutucu bir yüzle halkn
  karsna    çkar, halka      iyilikle  emreder, kötülükten onlar mene-
                                          393
  der.  Bütün bunlar Hz. Resûlullah'a vekâleten            yapar.392 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.324
393 Abdülkâdir Geylânî, Gönül ncileri, çev.Celâl     Yldrm,  stanbul, 1996,  s.  21
Ayet 5
260


   'Tanrnn       ipine  yapnz.' buyurulduu           gibi,  eer Tanrya   böy-
   lece sarlrsan,     bu straplardan, bu hayallerden ve bu hicaplardan
   kurtulursun.      Eer ölmeden      evvel   bunu yapamazsan        kesinlikle

   bil ki   bunlardan ebedîyyen kurtulu yoktur. Evet çünkü: Yaa-
   dnz      gibi  ölürsünüz ve   öldüünüz       gibi  harolursunuz" buyu-
   rulmutur. Her kim mücâhede            ile  riyâzat   potasnda   aslî  cevhe-
   rini  yani cevher-i insanîsini, temizleyip çkarrsa ve kendi                îmân
   nurunu gözüyle       görürse,  bu kimse kendini görmü ve hakikatini
   bulmu     saylabilir. Böyle bir      kimse hiç       üphe yok   ki  tanrsn
   bulmutur.

   Meselâ bir sanatkârn güzel bir eserini gören              bir insan, sanatkâr,

   gördüü      eserden daha çok     bilir  ve takdir eder Bir müderrisden

   yüksek    ilimler  okumu    bir  adam, o müderrisi daha "ebced, hev-
   vez"  ile  megul     olan çocukdan daha        iyi bilir.   Vereni verdii  ey
   ölçüsünde severler ve      bilirler.  Bir insan     ihsann gördüü kimse-
   yi  daha   iyi  tanr, insanda    gizli bir   cevher vardr, fakat bu insa-
   nn   gözünden     gizlidir.  Tanrnn ihsannn, yalnz
                     Bu yönden      o,

   bu hayvânî bedenden ibaret olduunu zanneder. Bu ise umûmî
   ve dâima beraberdir. Bu kadarla insan Tanry nasl tanyabilir?

   Tabiî ancak "kendisinde bulabildii lütuf ve ihsan ölçüsünde bi-

   lebilir.  Fakat kendisinde bir hazine         gizli  bulunan    bir kimse,  bunu
   göremediinden        Tanrnn    kendisine nasl bir lütuf ve ihsanda
   bulunduunu nereden         bilebilir.   nsan Tanrnn         bir usturlab-

   dr. Fakat bu usturlabdan anlayan bir             müneccim lâzmdr. Evet
   sebzeci ve bakkal       dükkannda    usturlab bulunabilir       ama bakkal
   bundan ne      anlar? Sebzecinin ne iine yarar?            Bundan ancak   bir

   müneccim      faydalanabilir.   te bir usturlab,       felein hâllerini nasl
   bir  ayna gösteriyorsa, "Biz hakîkaten           Ademoullarn     ereflendir-

   dik' '(srâ, 70) âyeti gereince,        insann vücûdu da        Hakkn    bir us-

   turlabdr.     Tanr onu    kendisiyle görücü ve bilici         yapmtr. nsan
   da bu   pis              Tanrnn cemâlini
            vücud usturlabyla, benzersiz olan
   ve tecellîyatn her an görür. Bu ayna Tanrnn cemâlinden bir
   an boalm deildir. Bir insan annesinden doar domaz gözü-
   nü bu dünyaya açar. Gece gündüz bu âlemin, yerin, göün ve
                                            BAKARA
                                               261   bütün yaratklarn durumlarn görür. Bunun                gibi bir velî  de gö-
   zünü  açt vakitte dâima Tanry temaa eder.              Ondan baka    bir
           394
   ey görmez.

   Sen nesin? Vücûdunda      varlnda Cenâb- Hakk'n âyetleri ken-
   dini göstermitir.      Hakk bize ah damarmzdan daha yakndr.
   Biz kendimizi bildik mi, Allah'n ilmi ortaya çkar. Hâl olarak
   bunu  bilen  ise,  nefsini    bilmi demektir. 395


   Hayret edilecek      bir hakikat, kâinatta olan her          eyin insanda
   mevcûd olmasdr. Onun            için mârifetullah nefsi bilmeye, nef-

   si  bilmek bedeni bilmeye, bedeni bilmek âlemi bilmeye, âlemi
   bilmek de onun içindeki hakikatleri bilmeye baldr.               Hâsl   in-

  san, beeriyeti cihetiyle         âlemden  domu    ise   de  mânâ  cihetiyle
                396
  âlemin babasdr.


  Kendi vücûdun kitabn oku buyuruluyor.               O   kitab ne suretle
  okumal?
  Bu, kalbinde      gizli   olan  Hakk'n emanetini       bul demektir.   n-
  san bir kitab- mübindir          ki,  dünya ve  âhiret   ona  smtr.    u
  hâlde eline külüngü        al  fena ahlâklarn    kazmaya     bala. Her  ta-

  bakada   bir yeni ilerleme görülür. Evvela toprak, sonra kil, bakar-

  sn  sonra da su çkverir.        te kendi kitabn okumaktan         maksat,
                            397
  marifettir.   Yani nefsini bilmektir.


  Hz.  Ali, "Nefsini bilen       Rabbini  Bilir"  demitir. Meselâ sen, ken-
  di  varlk evindeki yayglar, yataklar, kymetli kumalar,                elbise

  ve sandklar görüp, sahip          olduun dier    eyleri görmesen; ken-
  dini  tamamen görmemi          ve   tanmam,   ancak baz    ksmlarn
  tanm ve bilmi        olursun. Tekrar gizli     açk  her eyi   görmü   ol-

  san; fakat   bunlarn hepsini sana gösteren lambay görmemi                ol-

394 Sultan Veled, Maârif, çev.Meliha Anbarcolu, Konya, 2002.     s.  188
395 Kenan Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000, s.628
396 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.433
397 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.622.
                                                    "


Âyet 5
262


   san, yine   kendin tamamyla        görmü   olmazsn. Çünkü o lamba-
   nn   nuru  ile  sende bulunan eylerin, meselâ kymetli            kumalarn
   iyi  ve kötü    olduunu    görebiliyorsun. Senin varlk evinde parla-

   yan bu hakîkî nurunu görürsen, mutlaka           Tanry da görürsün.
   Meselâ günein nuru senin evinde            parlad zaman, evinde bu-
   lunan her eyi görmekle beraber bu eylerden günei bilemezsin.
   Fakat evindeki günei görmekle, hakîkî günei de                 görmü     olur-

   sun. Binâenaleyh, kendi        iç  âleminde dolamal ve kendini            bil-

   meye çalmalsn. Bundan baka             bir   eyi bilmenin sana fayda-
   s olmaz,    senin için    lâzm  olan ve seninle    ilgili  bulunan     ey  ken-

   dini bilmendir. Geri kalan eyleri bilmek,            bakalar     için  zahmet
   ve  zdrap çekmeye     benzer.    Bu çektiin zdrabn         sana hiç fayda-

   s olmayacaktr. Kendini tamamen tandktan                 sonra  Tanrya eri-
   irisin. Zîrâ: "Son      varlacak hedef    Tanrnn     huzurudur" (Necm,
   42.)  Evinde    gördüün o saysz,      esiz ve deerli     kumalar      ancak,

   bu nûr sayesinde görebiliyorsun.         te   bu nuru görürsen kendini
   tamamiyle      bulmu  olursun.    Hakk'n nuru     olan bu nûr, tâ ezel-

   den  beri  daha sen annenin karnnda         iken, seninle beraberdi.        Bu
   nurla her eyi görüyor ve kendini          ondan ayr göremiyordun;           fa-

   kat asl olan bu nuru görmüyordun. Hülâsa o nuru                 gördüün     za-

   man   ilk  ve sonun o    olduunu    bilirsin;  çünkü    "O, ilk ve sondur.
             398
   (Hadîd,    3)•   Dünya   ileri ve    dünya  ile ilgili  eyler gönül aynasndan hâsl olan
   bir pas gibidir.     Eer  pas az olursa ondan     birtakm eksik ve nok-
   san ekiller görünür.      Bu da hiç yoktan daha      iyidir.    Fakat   eer pas
   çok olursa aynann bütün yüzü örtülmü olduundan                   bir  kimse
   ona  bakt zaman hiç bir ey göremez. Ne az, ne çok, ne hakîkat
   ve ne de hayal. Üzerinde pas         olmas bakmndan        müflistir ve bir

   ie yaramaz. Fakat bu pas          riyâzat,  ak  ve  sdk   ile  cilalandrd
   zaman kendini bulmu         olur.  Çünkü   pas artk gönül aynasndan
   giderilmitir.      Kendine eritii ve kendini bulduu            için  Tanry

398 Sultan Veled, Maârifi çev.Meliha Anbarcolu, Konya, 2002,       s.  201.
                                           BAKARA
                                              263  kendinde bulur ve onu       asla   kendinden ayr göremez. Nefsini,
                      399
  kendini bilen Rabbini      bilir.
  Hukûk-    ilâhiyyeyi nefsinde icra eder ve        kendinden geçip     Hakk
  ile  beraber olursan ite o     zaman kendini bilmi         olursun.  Çünkü
  'Nefsini bilen Allah'     tanm olur' buyurulur.
  Eer halkn hakkn        bilip yerine getirirsen yani,         büyüklere hür-

  met, küçüklere merhamet, kötülük edene             iyilik, iyilik   edenlere

  güzel  muamelede bulunur, halkn hikmet            ehli  olanlarnn    nasi-

  hatlerini kabul eder ve      kötü sözlerinden uzak durursan, çaresiz-
  lere  yardm   edip iktidar sahiplerine ilimezsen, yani halk senden

  emin olup cümlesinin emniyetini kazanrsan nefsinde hüsn-i si-
  yasete muvaffak olursun. Ayrca Cenâb- Mevlâ senden raz ol-

  duu hâlde kardelerinle güzel geçinirsin. Bu durumda hem akl
  ve hikmet sahiplerinden saylr,          hem  de eza ve cefâdan kurtul-

  mu olursun.
  Eer   nefsini bilmeyerek cehalette        kalr ve halka gerektii deeri
  veremeyip onlar kusurlu kabul edersen, bu durumda                 hem  ken-

  dine  yazk etmi hem de gazâb-          ilâhîye   uram olursun.      Böy-

  le  olunca da ahmaklardan saylp, knanalardan olursun. Ey kar-
  deim! Sen    kvlcm üstüne sçratp kendini yakmaktan, hevâ ve
  heves deryasna dalp      boulmaktan      iddetle sakn.

  Kaplar açlr ve hayrl kiiler zümresine kavuulur.
  Nefis insandaki mânâdr. Tevazu gösterirse yücelir, ayet kibirle-
                 .400
  nirse, aksine   kymeti azalr/


  Bir kul Rabbini kendiliinden bilemez.             Onu   bilmesi yolunu   u
  cümle  ile  anlatmak mümkündür.
  Kul önce    nefsini bilmeli.    Ama   kul nefsini kulluk yolunda slâh

  ederek bilmeli.   Bunu   bildikten sonra yaratan        yaratc olarak    nef-

  sine  tantmaldr.


399 Sultan Veled, Maârif, çev.Meliha Anbarcolu, Konya, 2002,      s.73.

400 Ahmed-er  Rifâî, Sohbet Meclisleri,  stanbul, 1996, s.78.
                    "Ayet  5

264


    Nefsini yoklukla bilen, yaratann               varln  bilmi   olur.

    Nefsini kötülük ve hata           ile bilen,   Allah'  iyilik  ve  doru     olarak

    bilir.

    Nefsini ihtiyaç içinde bilen, Allah' kendi dertlerine ifa verici

    olarak   bilir.

    Nefsini Mevlâ'ya      satlm       bir  meta  gibi gören,  bakasna       dert ya-

    np  ihtiyaç arz    etmekten kurtulur.
    öyle   bir hadîs-i   erîf vardr: "Bir kimse yüce Allah' anlarsa onun
                      "
    hakkn yerini getirir.
    Bu  hadîs-i erifi     açkladmz zaman öyle deriz:
   Allah' hidâyet sahibi bilen nefsini ona teslim eder.
   Allah' yaratc kabul eden, kulluk icablarn yerine getirmelidir.
   Allah' bir ceza      verici olarak       bilmek, insan kötülüklere girmek-

    ten korur.

   Allah'n yeterliine inanan, bakalarna komaktan saknr.
    Dâvud    (a.s.)'a  öyle vahyoldu:        "iyi  anla, beni isteyen arar,     arayn-
    ca  da  bulur.   Beni bulduktan sonra baka yaratc ve              besleyici ara-
                      401
    maya gerek kalmaz.
    "bunlar felaha erenlerdir"


   Kurtulua/Felaha ermek


   Yüce Allah buyurdu:          "Allah selâmet evine     çarr" (Yunus,        25). Al-

   lah  kullarn     fiiller,  sfatlar ve zât tevhidine davet eder.           Bunlarn
    tevhidi,   bütün âfetlerden selâmet (kurtulu)            evidir.   O,  fiiler tev-

   hidine kelime-i Tevhid, namaz, zekât, oruç, hac gibi eriatça em-
    redilen; irk,adam öldürme, zina, haram yemek ve bunun gibi
   eriatça yasak klnan eylerden menetmek gibi çeitli ibâdetler
   ve nehiylerle (yasak) davet eder. Çünkü kul emirleri tutmak, ne-
   hiylerden (yasak) kaçmak ile fiillerin selâmet evine girer. Yani hiç


401  Ahmed   er-Rifâî,  Onlarn Alemi,    çev.  Abdülkâdir Akçiçek, stanbul, 1996,   s.  182.
                                              BAKARA
                                                265


   kimse  yapt   bu ibâdet   fiilleri için   "Bunlar caiz deildir" diye
   itiraz  edemez, bu suretle zahirde      bir  müdahalenin satamasna
   uramaz.

   Göüslerindeki aldatma, tecavüz, kin, hased,              kibir,  kendini be-
   enme,   iittirme, riya gibi kötü      duygular kalbinden çkaran s-
   fatlar  tevhidine de çeitli güç riyazetlerle            (nefsi  krma)   nefs-i

   emmârenin arzusunu öldürmek,            nefsin dediini       yapmamak,
   alkanlk hâline    getirdii eyleri terk etmek gibi eyleri           yapmay
   emrederek davet    eder.  Bu  suretle nefis itmi'nane        ular. Nefis   it-

   minana kavutuu takdirde güzel huylardan               ibaret  bulunan s-
   fatlarn selâmet (kurtulu) evine girer.          Kötü ahlâk zindannda,
  kalplere sçrayan kötülük      ateinden kurtulmu          olur.  Ve bu kötü
  huylarn azabndan dâima rahat          içerisinde oturur.

  insanlardan ve her    eyden vücûdu (varl) kaldran              zatî  tevhide
  de: "Allah' çok zikrediniz" (Ahzâb, 41) âyetiyle zikri, "Göklerin ve

  yerin yaratl    hakknda düünürler" (Alu mran,              191)  düünceyi
  emrederek çarmaktadr. Tâ         ki  bu  suretle zikir ve fikir       çakma-
  ndan doan atein nuru çksn,           benlik perdelerini yaksn, kalp
  âlemlerini aydnlatsn, onlara Allah'tan             baka varlk olmad-
  n göstersin ve onlar varlk azabndan ve günahndan kurtarsn.
  'Varln   öyle bir  günahtr    ki  onunla günah mukayese edilemez.'
  Keza varlk azabyla da hiçbir azap mukayese edilemez. Çünkü
  kendine varlk   tanmak yüklendii emanete hiyanet demektir,
  insan,  vücûdu emanet olarak almtr. Kim emaneti öderse, ken-
  disinden daha   lezzetli,  daha rahat ve daha        zevkli bir selâmet ol-

  mayan   ebedî, zatî selâmete girer. Zîrâ bu,         bütün selâmetlerin     ru-

  hudur.  Bu  selâmetin ebedî    olmas da     u demektir: Yani bir kim-
  se oraya bir  an içerisinde    girerse  artk bütün neelerde {anlarda)
  orada kalr, çkmaz. Zîrâ      ezelî istidat    bunu   gerektirir.
                                  402
  Allah gerçei   söyler,  O,  doru   yola   iletir.'
  Allah yolcularnn    iç  âleminde aksaklk göremezsin. Onlar, kur-
  tulmulardr. Onlar, tam îmâna            sahiptir.    Muvahhid     (tevhid

402 Niyazi Msrî, rfan Sofralar, çev.Süleyman Ate, stanbul,     s.31-32.
Ayet 5
266


   ederi)  onlardr. hlâsl ii onlar tutar. Belaya onlar sabrla                kar
   koyar. Bir âfet       indiinde szlanmazlar, inlemezler. Metin ve va-
   kur olarak ilerin sonunu           beklerler, iyilik   geldii zaman     ükür
   yoluna koyulurlar. yilii ilan eder, kötülüü sakl               tutarlar.   Ba-
   larnda olan      felâketli ilerden,     kimseye ikâyet etmezler. Ellerin-
                                 403
   de bir bolluk varsa, herkese datrlar.


   Cüneyd-i Badadî, "Ancak sdk             ile  Allah Teâlâ'ya   snan    necat

   (kurtulu) buldu buyurup, necatn Allah Teâlâ'ya                sdk  ile  sn-
                       404
   mak olduunu         bildirdi.   "te   bunlar, yani Kur'ân hidâyetiyle hidâyete erip gayba               îmân
   edenler,    namaz dosdoru         klanlar, kendilerinin     merzûk (rzk-
   lanm) klndklar          eylerden infâk edenler, Sana indirilene ve
   Senden önce      indirilenlere     îmân ederek    âhirete yakîn hâsl eden-

   ler  Rablerinden gelen bir hidâyet üzeredirler.            te  bunlar, felaha

   erenlerin tâ kendileridir."

   Felah üç mertebedir:

    1.  Nefse   kar    muzaffer olmak. Hevasna ve dünyaya tabî              ol-

       maktan kurtulmak, alâyiine aldanmamak, eytann                   vesve-

       selerine   kanmamak,      fitnelerine   kaplmamak.
   2.   Küfürden, dalâletten, bidat (peygamber              zamanndan      son-

       ra dinde    meydana çkan ey) ve        cehaletten, nefse   aldanmak-
       tan,  eytann     vesvesesinden,     îmânn    zevalinden (yok olma),
       emniyeti zâyî etmekten, kabrin ve harin korkularndan,
       srattan    aya   kayp dümekten, cehennem azabna duçar
       olmaktan, cennetten ve cemâlden             mahrum olmaktan       kur-

       tulmak.
   3.   Ebedî mülkte, sermedi nimetlerde, zevali ve              intikâli  olma-
       yan âlemde, hüznü olmayan sürûrda, ihtiyarl olmayan

403 Abdülkâdir Geylânî, Feth'ül-Rabbanî - lâhî Armaan, çev.Abdülkadir Akçiçek, stan-
   bul, 1964,  c. I, s.31.

404 Abdülkâdir Geylânî, Gunyetü't       Talibin, çev.A. Faruk  Meyan, stanbul, 1971,  c.1-2,  s.

   233.
                                                 BAKARA
                                                   267      zindelik ve gençlikte,        zorluu olmayan rahatlkta,            illeti ol-


      mayan shhatte, hesab olmayan nimete               nâiliyette (nail olma,

      murada     erme),  hicab   (perde)  olmayan     bir  mülakatta bekaya

      ermektir. Cemâlullaha        kavumaktr.

  Beyzâvî Tefsirinde naklolunduuna göre Necmü'd-Din Dâye

  (k.s.)  demitir     ki:  Bu  âyet-i celîlede    hâdî (dilediine hidâyet eden

  mânâsndaki       ilâhî isim)   nekre   (belirsiz)    olarak zikrolunmutur.

  Bu   her bir mertebenin hidâyetini beyânda hepsini içine alr.

  Çünkü      evsâf bu    be  âyette saylan muttakîlerden          kimi Rable-

  rinden bir      kef üzere, kimi Onun envârndan             (nurlar,    aydnlk-
  lar) bir  nûr üzere, kimisi       Onun    esrarndan     bir srr üzere,     kimi-

  si  Onun     eltâfndan      (iyilikler, lutuflar)    bir lütuf üzere, kimisi      de

  O'nun hakâyikinden          (hakikatler, gerçeklikler) bir       hakikat üzere

  hidâyettedir. Allah'n,         bütün enbiyâ ve evliyasna in'âm            ettik-

  leri  (nimet verme), kemâl zât ve sfatna sermedi (dâimi, sürekli)

  in'âm (nimet) ve ihsanna nisbetle bahr-i muhitten (okyanus) bir
          405
  katredir.  Ezel   gününde ksmetine         bir ulu rehber      çkarak, onu bu dünya-

  nn   çirkeflerinden çekip        çkarmak      üzere: 'Ey ezel    dostum!   Ne
  gözlerin     iyi  görüyor, ne de     kulan      yeterince   tam   duyabiliyor.

  Onun    için    bana  gel,  sakn  elini  elimden çekmeye kalkma. Zîrâ

  yeryüzünde öyle uçurumlar, çukurlar mevcuttur                   ki,   senin o az

  gören gözün ve        sarlam kulan ile o girdaplar görmen kabil
  deil. Böylelikle de, her an o çukurlardan, hendeklerden birine

  dümek tehlikesi        ile  kar  karyasn!' diye       seslenir.


  Onun    için de, ezel      gününde   seni  seçmi    ve  bu dünya hayatn-
  da seni üstüne      alm olan o Dostu tan ve unutma. Tuttuun eli
  asla  brakma ve gene asla ondan          vazgeçip    yannda ayâre yer ver-
      I» 406
  me

405 Ramazanolu      Mahmud  Sami, Bakara  sûresi Tefsiri,  stanbul, 1985,  s. 36.


406 Sâmiha Ayverdi,    Ezelî Dostlar, stanbul, 2004,   s.  220.
Ayet 5
268   Allah'n hidâyetine    nail  olmann     yolu nedir?
   Akln  varsa,  o hakikat görücüsünü         bil  ve bul   ki,  senin de  bâtl
   gerçekten ayrt etmen      mümkün     olsun.

   Bu  cihan, gece  boluunda ve gece karanlnda               mhlanm kal-
   msa da bütün    ümidi günete ve gündüzdedir.             Bilir ki, her ge-

   cenin bir gündüzü olacaktr. Karanlk cehalet, gaflet, küfür ve
   isyan  karanldr    ki,   amellerin ve     fiillerin  ortaya    çkmas  için

   hidâyet güneinin    domas lâzmdr.         407
   Muhammed     bir hidâyet nurudur.
                           408
        Bakarann     ilk  be  âyeti bizi 'Fatihaya        ulatrr. "Yalnz
        sana kulluk eder, senden yardm           dileriz.  "Srât- müstakime
        ereriz,  mânâsna ularz.
        Hidâyet 'Rab isminin
                 '       tecellîsidir.     Hidâyete erme, yetime,
        terbiye  olma  ile  gerçekleir. Ve 'yakn       '
                                      hâsl olur.
        insan, nefis, ruh, kalp (gönül), beden ve           sr dan oluur,
        insann huzuru      için hepsinin    huzurda olmas gereklidir.
        Bedenin huzuru     için dengeli     yaamak,     nefsin  huzuru  için

        Rabbini bilmek, yani gayba imân ve ben demekten vaz-
        geçmek gerekir bu da eriata uymakla               gerçekleir.   Kal-
        bin huzuru kalbin ruha         doru dönük yüzünün         (vicdan)

        nûrlanmas demektir. Ruhun huzuru hakikatine ula-
        makla ve srrn huzuru       ise  mâsivây     terk ile  mümkün   olur.
                           409
        Kurtulua da    böyle   erilir.
407 Kenan Rifâî, erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.363.
408 Kenan Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000, s.475.
409 Derleyenin Notu.
                AYET   6:
    nnelleziyne keferû sevâün aleyhim eenzertehüm
         em lem tünzirhüm la yu'minûne

   u muhakkak ki inkâr edenleri uyarsan       (Inzâr) da,

   uyarmasan da onlar    için birdir.   Onlar inanmazlar.
                (Elmall)


Gerçek  u  ki, kâfir  olanlar (azap  ile)  korkutsan da korkutma-
       san da onlar için birdir; îmân etmezler.
                (Diyanet)
                AYET   7:
 Hatemallâhü alâ kulûbihim ve alâ sem'ihim ve alâ ebsârihim
        âvetün ve lehüm azâbün aziymün.

Allah onlarn kalplerini ve kulaklarn mühürlemitir. Gözleri-
 nin üzerinde de bir perde vardr. En büyük azap onlarndr.
                (Elmall)


Allah onlarn kalplerini ve kulaklarn mühürlemitir.       Onlarn
 gözlerine de bir çeit perde gerilmitir ve onlar için (dünya ve
         âhirette)  büyük bir azap vardr.
                (Diyanet)
Ayet 6-7
270


                                       aki
   Bu    âyet-i

    hakkndadr.
            kerîme, ezelde reddedilmi ve
                 Yani Allah'n serptii nurdan üstlerine isabet
                                          (bedbaht) olanlar   etmeyen kimseler hakkndadr. Anadan               doma âmâ olan, kula-
   , az, kolu, baca olmayan               kimseler için hekim çarp teda-
   vilerini  istemek nasl ie yaramaz            ise,  ezelde   (balangc olmayan)
   ekavet   (her türlü kötülük içinde olan)             damgasn yemi       kimsele-
   rin de  peygamberler ve müridler vastasyla irâdlar (doru yolu
   göstermek) kabil deildir.

   Bunlara istediin kadar, Allah'n ve Resûlullah'n                 kelâmn (söz)
   söyle ve hakikatten bahset, kabil             deil   tesir  edemezsin. Çünkü
   ezelde, kulaklar, gözleri ve kalpleri            mühürlenmitir.
   Hekim, ne kadar hâzîk         (isinin ehli)     ne kadar    bilgili olursa olsun,
                                 410
   geçici olan  hastalklar tedâvî eder.


   Burada kasdedilen      kâfirler, ilâhî       kahra muhatap     olmu     bedbaht-
   larn  ilk  zümresidir ki uyar, bunlar üzerinde bir etki meyda-
   na getirmez. Onlarn cehennem ateinden kurtulmalarnn                        bir

   yolu da yoktur. Rabbinin onlarla             ilgili  "îmân etmezler" eklinde-
                          411
   ki  hükmü   gerçeklemitir.


   Ayetin cemâli yorumu:


   Ey Muhammedi        O   kâfirler ki: Onlar,        bana   sevgilerini kendile-

   rinden gizlemi kimselerdir. "Onlar korkutman, seni kendisiy-
   le  onlara  gönderdiim tehdidin veya sözünle korkutman                    birdir,

   inanmazlar" Senin sözlerine inanmazlar.                Çünkü     onlar benden
   bakasn    bilmezler.     Hâlbuki sen onlar yaratklarmla korkutu-
   yorsun. Onlar, onu ne        bilir   ne de anlarlar!

   Onlar sana nasl inanabilir             ki?  "Ben onlarn     kalplerini    mühür-
   ledim" Dolaysyla onlarda benden                bakasna     yer  brakmadm.
   "Kulaklarn mühürledim". Artk âlemde benden bakasndan


410 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.494.
411 bnü'l-Arabî,  Tefsir-i  Kebîr  Te'vîlât,  çev.Vahdettin nce, stanbul,    c. I, s. 39
                                      BAKARA
                                          271söz duymazlar. "Gözlerinde perde vard." Beni            müahede   (göz-

le  görmek) ettiklerinde heybetimden "göremezler" benden baka-
sn. Benim nezdimde (nazarmda) "Onlar için ac bir azap var-
dr". Bu azap, onlar bu yüce müahededen senin korkutmana
döndürüp kendimden perdelemendendir. Nitekim              seni de "ya-

yn   ucu veya daha da az" yaknlktan sonra döndürüp, ora-
    iki

dan seni yalanlayan ve katmdan kendisine getirdiin eyi yüzü-
ne çarpanlarn yanna indirmitim. Onlardan benim urumda
gönlünü daraltan eyleri duyuyordun. Artk srâ yolculuunda
müahede ettiin açklk nerede!
te   yaratklarm karsnda eminlerim de            böyledir.  Onlardan
honutluumu       gizledim ve dolaysyla onlara asla       kzmam.

Hakk'n velîlerinin Hakk dümanlar niteliinde nasl gizlendi-
ine baknz! öyle ki: Allah eminleri el-Lâtif (çok lütfeden) is-
minden var edip onlar        için  el-Cemîl (çok güzel) ismiyle     tecellî

(ilâhî    srrn  ortaya  çkmas)    ettiinde, onlar   Hakk'   sevmitir.

Kskançlk, seven ve sevilende         iki  farkl  açdan  sevginin nitelik-

lerinden birisidir.      Dolaysyla kskançlklar nedeniyle Hakk a
olan sevgilerini gizlemilerdir. Bunlara örnek olarak e-iblî ve
          Hakk da bu kskançlk
benzerlerini verebiliriz.                      nedeniyle baka-

larnn onlar tanmalarn engellemitir.

Bu balamda Allah öyle buyurur: "O               inkâr edenler". Yani

müahedelerinde kendilerine görünen vuslat (kavuma) srlar-
n   örtenler.   öyle demitir:     "Sizi  sfatlarm vastasyla zâtmdan
perdelemem      gerekir." Böylece hayrete     dütükleri gibi  ayn  ekil-

de   istidat  (anlay  kabiliyeti)   da kazanamamlardr. Ben de onla-
r bu âlemde      ve peygamberlerimin diliyle korkuttum, fakat on-

lar   anlamadlar:    Çünkü   onlar, aynü'1-cem (birlik) mertebesin-

dedir. Allah ise kendilerine        ayrm   mertebesinden hitap etmiti.
 Onlar    ise tafsîl (etrafl  olarak bildirmek) ve    ayrm  âlemini bilmi-

yordu.    Bu  nedenle, anlamaya    yatkn   deillerdi. Sevginin otorite-

 si,  o esnada   Hakk yönünden      bir  kskançlk olarak   kalplerini  is-


 tila  etmiti.
Ayet 6-7
272


   Allah, peygamberine ruhen ve Kur'ân yoluyla davet ettii               eye
   icabet etmeyilerinin sebebini bildirmi ve           öyle buyurmutur:
   "Allah   onlarn kalplerini mühürlemitir" Dolaysyla            bakasn
   kalplerine  sdramazlar. "Kulaklarn da mühürlemitir"Allah'n
   kelâmnn    dnda âlemdekilerin dilleriyle söylenmi sözleri duy-
   mazlar. Böylece âlemde kendi dilleriyle          konutuu    hâlde Allah'
   müahede    ederler.  "Onlarn gözlerinde perde vardr." Nur' dan
   ibaret olan yücelik ve heybetten         kaynaklanan    bir perde.  Çünkü
   celâl ve  heybet O'na    aittir.  Bununla içinde o insanlara     tecellî et-

   tii önceki sfat kasdetmektedir.

   Allah onlar, zât     müahede etmenin         haz deryalarna    dalm
   hâlde   brakm,   kendilerine öyle demitir: "Sizin için büyük

   bir  azap kaçnlmazdr. " Onlar         ise  kendilerine göre sfat bir ol-

   duu için,   azabn mâhiyetini anlamamtr. Bunun üzerine Al-
   lah onlar için   olu  ve  bozulu âlemini yaratm, kendilerine bü-
   tün isimleri öretmi, onlar          Rahmana   nisbet edilen  Ar'a   yer-

   letirmitir. Azaplar orada olacaktr. Onlar Allah              katnda   bi-

   linmezlik hazinelerinde neelenmekteydi. Melekler onlar gör-
   düünde,    secdeye   kapanmlar, onlar da meleklere          isimleri  ö-
   retmitir.

   Bu balamda Ebû Yezîd'e gelince, o           (Ar'ta) istiva  edememi,   aza-

   ba takat getirememi, o esnada baylp           dümütür. Bunun      üzeri-

   ne Allah öyle buyurmutur: "Sevgilimi bana gönderiniz! Çünkü
   onun benden ayr kalmaya tahammülü yok!" Bunun üzerine Ebû
   Yezîd, özlem ve hitap      ile  perdelenmitir. Geride kâfirler       kalm,
   onlar Ar'tan Kürsî'ye inmi, bu esnada onlara iki ayak gözük-

   mü,   cisimsel  yaratln      gecesinin son üçte birlik diliminde nef-

   se ait  dünya semâsna inmilerdir. Burada, yükselmeye güç              ye-

   tiremeyen   arlk   sahiplerine (insanlar ve cinler) hitap etmiler-

   dir: 'Bir  duâ eden yok     mu   ki  ona icabet  edile?'  'Tevbe eden yok
   mu ki tevbesi kabul edile?' Balanmak isteyen yok mu ki ba-
   lana?'  Tan sökünceye kadar       böyle  devam   eder.  Tan söktüünde
                                          BAKARA
                                              273  ise  akla  mensup nûrânî-rh     ortaya  çkar Böylece,     geldikleri yön-

  den  geri dönerler.   Hz. Peygamber öyle buyurur: "Kim           visal oru-

  cu tutarsa seher vaktine kadar tutsun. Seher, Kabirlerde olan eyle-

  rin diriltilme vaktidir." Allah'n     tuzandan çekinmeyen           her kul

  aklanmtr. Anla! 412


        Peygamberin hitab isim ve sfat vastasyla Allah' bilene-
        dir.  Direk zâtla ilikide olan fark görmedii       için  iyi,  kötü,

        çirkin,  yanl, doru   ayrm yapamaz.      Bu makamdaki         in-

        sanlar Allah 'in  zât vastasyla mühürlendiklerinden far-
        ka inmekte zorlanrlar.   Baz   insanlar Allah'     tanmamak
        üzere mühürleyen Allah    bazlarn da Allah'n zâtn            bil-

        mek   üzere mühürlemistir.

        Camide   bir  Cuma vaaznda adamn       biri  uyukluyormu.

        Yanndaki kii de sohbetin çok güzel olduunu          ve  kaçrma-
        mas gerektiini söylemi. Adam, Beni        rahat  brak demi, '
        ikâz eden kii bunun üzerine,      Ama   çok büyük hikmet-

        ler  anlatlyor, kaçrma, istifade     et' deyince,  adam, 'im-

        di  u anda Allah 'imla sohbetteyim,     beni kendi hâlime        b-
        rak' demi.  kaz eden  kii, 'Nereden bilelim, senin Allah' la

        sohbet ettiini' deyince,  Adam   'Senin   Hzr olduunu         bil-

        mem yeterli delil olur mu?' deyince Hzr, arm. 'Senin
        adn ne?' Demi. Adam, Abdülrezzak' demi. Hzr elin-
        deki listeye bakm, adamn ad yok, Allah'a münâcât et-

        mi. Allah 'im, bu adam benim      Hzr olduumu bildi ama
        benim listemde ad gözükmüyor, bu nasl olur?' Demi. Al-
        lah, 'Yâ  Hzr,  senin elindeki  liste  Beni sevenlerin     listesi.  Ya
                                           413
        benim sevdiklerim! te    o liste kimsede yok!' demi.  Bunlar    o   âklardr   ki  Allah  onlarn hatasn,       bakasnn
  ibâdetinden üstün tutar.      Onlarn  kâfirlii   yannda    nice îmânlar


412 bnü'l-Arabî, Futûhât- Mekkiyye, çev.Ekrem Demirli, stanbul, 2006,    c.I,  s.329-332.

413 Derleyenin Notu.
Ayet 6-7
274


   deersiz kalr.     Çünkü onlarn kâfirlii kendi kendilerini inkârdr.
   Kendi   nefislerini    karanlkta brakp,           ilâhî  nura komaktr. Nice
   büyük   erenlerin söyledikleri gibi böyle bir küfürden öleceklerin

   varacaklar     ilk  konak cennet âlemi olacaktr. 414
   nkâr edenler/Keferu

   Küfür ve     kâfir:   eriat Açsndan Açklamas


   'Kefr',  mutlak örtmek genel;          'küfr',  nimeti örtmek özeldir. Dinde
   küfür    îmânn zdddr, imanszlk demektir. Yani bir kimse-
        ise,

   nin  îmân anndan olduu hâlde îmân etmemesidir ki, yalanla-
   ma ve   inkâr, tasdiki (dorulama, onay) terk etmeyi, zorlama ve
   engel   bulunmad       zaman, ikrarn (kabul etmek)             terkini de içine

   alr.  îmândaki tasdik       gibi,  küfürde tekzîb (yalanlama) de,             kalbî,
                         415
   kavlî (sözlü) veya     fiilî  olur.   Küfür   için  îmân edilecek eylerin         hiç birine     inanmamak art       de-
   ildir. Birine veya bir        ksmna inanmamak             da küfürdür. îmân,
   bir  bütünlüü      gerektirir.    Küfür   ise  onun     tersi  olduundan,     bir

   ksm inkâr      ile  vâkî olur.  416
   Meselâ   k    için   odun kömür alrken, ben bunlarsz kalr-
   sam souktan        krlrm     demek      suretiyle kendi tedbirine gü-

   venmek, Allah'n Rezzâk (bütün mahlûkâtn                      rzkn     veren) s-

   fatn inkârdr. Hakk'n             bir   sfatn       inkâr etmekle de kâfir
         417
   olursun.414 Kenan   Rifâî,  erhli Mesnevi, stanbul, 2000,     s.  221.
415 Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur ân Dili,           c. I,  stanbul, 1992,  s.  191.
416 Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur ân Dili,           c. I,  stanbul, 1992, s.192.
417 Kenan Rifâî, Sohbetler, stanbul, 2000, s.99.
                                             BAKARA
                                                  275   TasavvufAçsndan Açklamas
   Küfrün edeer mânâs örtüdür. Örtü              iki  ksmdr.    Birinci örtü:

   Allah' görmeye ve bilmeye mâni           olur.  Bu balangçta olanlarn
   müptedilerin (birey örenmeye yeni balayan) küfrü olup, kötü
   küfürdür. Dieri; o örtü vastasyla Allah'tan               bakasn   ne görür,
   ne de   bilirler.  Bu  ise  sonda bulunanlarn {müntehilerin) küfrü
   olup,  beenilen küfürdür. "Muhakkak            ki o küfredenleri,    ha kor-
   kutmusun, ha korkutmamsn, onlar            için birdir,    inanmazlar. Al-

   lah onlarn yüreine      mühür vurdu, kulaklarna dal Gözleri de per-
   delidir.  Ve onlar için büyük bir azap vardr.           "  (Bakara, 6-7)     Bu
                               418
   âyetler iki   küfrü de içine almaktadr.


   Bildiini, bilmeyenlere       öretmekten kaçnmak, misafirden              sofra

   saklamak, icap ettii vakit Allah yolunda             cann esirgemek Allah
                        419
   yolu yolcular için küfürdür.   Hakk   her mertebeyi     kuatmtr,    her mertebede bir        tecellî (ilâhî

   srrn   ortaya   çkmas) yüzü vardr.        Birine    îmân edip öbürünü
   inkâr etmekle,     Hakk örtülmü      olur.   Kefere (kâfirler) ibâdetini

   bir  ekle  tahsîs ettii için     bakasn     inkâr eder. Bir      müslüman
   Hakk'n zuhur      (ortaya   çkt)    ettii varlklardan birini inkâr

   ederse, din   ona Müslüman demez.
   Küfr-ü bâtl; mutlak Hakk' örtmütür.
                                 420
   Küfr-ü hak, kendini Hak'la örtmütür.


   Küfrün de halik (yaratan) Allah'tr ve Allah'n küfrü                   yarat-

   mas   da  Onun     en büyük hikmetlerinden (kâinattaki bütün
   hâdiselerin ilâhî sebebi) biridir. Allah, fena bir            ey yaratmayaca-
   na göre küfrün de yaratlnda bir sebep,                 bir  mânâ, dolay-
   syla hikmet vardr.


418 Azizüddin Nesefî, Tasavvufta nsan Meselesi I însan- Kâmil, stanbul, 1990,       s. 31.

419  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.651.
420 bnü'l Arabî, Özün Özü, çev.smail     Hakk  Bursevî,   sadeletiren Abdülkadir Akçiçek,
   stanbul, s.45-46.
Ayet 6-7
276


    Burada küfür kelimesinin "karanlk"              mânâsn    ve kâfirlerin
    nurdan karanlkta kalanlar olduunu unutmamak dorudur. 421


•   Küfür, Yaratana göre hikmet, bize nispetle âfet ve                      422
                                         felakettir.•   Tanr hükmüne        âk olan nûrlanr, yarattna âk olansa kâfir
       423
   olur.•                     424
   Kâfir kalbi ölü olandr.


•   Kâfir,  hemen cezalandrlmayp kendisine mühlet               (süre) verilen
           425
   kimsedir.


•   Alemlerin efendisi Hz. Peygamber efendimiz              (s.a.s.)   bir hadîs-i

   erifinde: "Sizden herhangi birinizin hevâ (nefsin istei) ve hevesi,

   benim getirmi olduum eye tabî           olmad    müddetçe o kii îmân       et-

   mi olamaz."'Yani kâmil bir îmâna sahip olamaz,             buyurmutur.
   Bu hadîs-i erîf'ten anlaldna göre, kiinin               hevâ ve hevesi,
   erîat- garrâ'ya (parlak ve nurlu eriat)          uymad     ve ona      boyun
   emedii    müddetçe, kii kâmil        bir  îmâna sahip olamaz.
   Her kim    nefsânî istek ve    arzularn Hz. Peygamber'in          (s.a.s.)  teb-

   li ettii erîat- mutahhara'ya           (tertemiz eriat) hor bir köle gibi

   boyun edirmezse, bu kiinin îmânl olduu nasl                 söylenebilir?

   Dorusu himmet        (yardm) ve gayretler bu belirgin        ztln       ayrt
                                          426
   edilmesi hususunda âciz       kalm, yorgun dümütür.

                                           427
   Tarikatta,   eyhinin îmânna vâkf olmayan            kâfirdir.421 Kenan Rifâî, erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.285.
422 Kenan Rifâî, erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.279.
423 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi çev.Abdülbaki Gölpnarl,
                        ,              c.III,  stanbul, 1988,
   s.109, beyit. 1361.

424 Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,  s.51.

425  Ahmed  er-Rifâî, Sohbet Meclisleri I el-Mecâlisus-Seniyye,  stanbul, 1996,   s.  29.
426  Ahmed  er-Rifâî, Sohbet Meclisleri I el-Mecâlisus-Seniyye,  stanbul, 1996, s.40.
427 Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.559.
                                                    BAKARA
                                                      277


   Kâfirler kalptr, temiz kiilerse altna benzerler her iki                   ksm    da
   bu potann      içindedir. Potaya kalp olan girdi             mi hemen   kararr...

   Altn   girdi   mi  altnl   belli olur.
                                428
   Her kime      ki ezelde   Rabbinden gelen            bir  nûr isabet etmedi,
   bo   geçti.   te   o zaman ondan, Kâf ve Nûn'dan kasdolunan
   'Kün-Ol'un yani esas         mânânnÇünkü o, onla-   kefi  istenir.

   rn hecesinde yanld. Ve i umduu gibi çkmad. (eytan gibi)
   Kâf ve Nûn'un        d
            manzarasna bakt, yanld ve Kâfi küfür
   mânâsnda gördü. Nûn'u da Nekre yani inkâr, yabanclk. Ksa-
                     429
   cas: Kâfirlerden oldu.   Görmüyor musun? Muhakkak eytan kendi                       nefsine   uydu ve
   Âdeme: "Ben senden daha hayrlym"                   dedi.   te  bu yüzden Al-
   lah  onu   lanetledi.     Kârûn     ise,  malnn      çok olmasna aldanp:
   "Muhakkak bu        mal, bana ilmîm sayesine verildi" demiti. Al-
   lah  bu yüzden onu da mal ve           eviyle birlikte yerin dibine         batrd.
   Ayn ekilde melekler tebihlerini ve takdislerini                 (Allah  'in  annn
   yüceliini söylemek) görmeleri sebebiyle 'Yâ Rabbî! Biz seni nok-
   san sfatlardan tenzih (uzak tutmak, ayrmak) eder ve kemâl s-
   fatlarla tavsif    (vasflandrmak)          ederiz'  demilerdi.    Bu yüzden     Al-
   lah Teâlâ,    Adem'e secde etmelerini            isteyerek   onlar imtihan     et-

   miti.  Ayn    ekilde 'ben' diyen herkese Allah Teâlâ: Hayr! Bi-
   lakis 'ben' kelimesini       kullanmak yoktur demi ve             'ben' diyen-

   leri esfel-i sâfilîn     (aalarn       en   aas)     derecesine   düürmütür.
   Her kim de     'sen'  demise, Allah onu iliyyûn'un en üst              derecesi-
                 430
   ne yükseltmitir.


   (Bu âyette bahsedilenler)
   Adem'e ne önce ne de sonra secde               ettiler.  Ebû Cehil  gibi evvelde
                        431
   de sonunda da       kâfirdirler.


428 Mevlânâ, Mesnevî çev.Abdülbaki Gölpnarl, c.V, stanbul, 1988, s.68, beyit.820-821.
              ,
429 bnü'l Arabî, eceretü'l Kevn, çev.Abdülkâdir Akçiçek, Mays, 2000, s.18.
430  Ahmed  er-Rifâî,  Sohbet Meclisleri / el-Mecâlisü's-Seniyye, stanbul, 1996,     s.  137-138.
431  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,    s.  236.
Ayet 6-7
278   Doumdan hemen           sonra insann ilk âlemi balar ki hayvanlar
   âlemidir.   Bu âlem onu yemee, içmee,              helâl ya     da haram    bir-

   lemee     sevk eder.     nsan orada     sebat eder,   îmân ve amele dön-
   mezse dünya      sevgisi    ona galebe      çalar,  dünyadan her istediini
   de pek   tabiî elde      edemez, neticede yrtclar âlemine             girer.  Ki-
   bir,  kin, hased, intikam,       mukadderse     katil ile  vasflanr ve o       in-

   sann   sîreti (iç  yüzü)    yrtc    hayvanlara döner.       Eer bundan      da
   îmâna ve amele dönmezse mevki hrs galebe                eder,    muradna an-
   cak   hilelerle eriir     ve sonunda devler ve eytanlar âlemine             girer.

   Hile, hud'a, yalan, gybet,         kouculuk     ve iftira    ile  blis gibi halk
   arasna   fitneler düürmek gibi huylarla vasflanr. Orada kalrsa
   esfel-i sâfilîn   {aalarn aas) da kalm ve insanlarn en sap-
   kn olmu olur.       432
   Peygamberlerin ztlar olan kâfirler de peygamberleri, evlatlar-
   n  tandklar,     bildikleri gibi tanrlar, bilirler         ama kskançlkla-
   r, hasetleri (çekememezlik,         bakasnn     elindeki nimetin zevalini       is-

   teme)  yüzünden     bildiklerini gizlerler. "Bilmiyoruz" diye bilmez-
              433
   likten gelirler.   te 'Saîd (Allah rzâsn kazanm olan, saadetli) saîddir anas-
   nn karnnda, akî (bedbaht) akidir anasnn karnnda hadîs-i
   erifi  vardr  ki ezelî istidata (ezelde Allah'n ilmindeki hakikatlerin

   mâhiyetleri) iarettir. Ezelde          tohumu    kâfir olan bir ruh, müslü-

   man muhitinde doup büyüdüü                için arzî (muvakkat, gelip ge-

   çici)  ve zarurî (zorunlu) olarak         müslüman     olsa bile bir frsat bu-
                      434
   lunca yine aslna döner.


   Hz.   Muhammed       (s.a.s.)'e  dediler ki: 'Niçin    amcan Ebû       Leheb'i o
   sapknlk zindanndan aydnla çkarmadn?' öyle buyurdular:
   "Hastalklar vardr ki tedavisi           mümkün     deildir.     Hekimin    böy-432 Niyazi Msrî,   irfan Sofralar, çev.Süleyman     Ate, stanbul,  s. 50.

433 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi       ,  çev.Abdülbaki Gölpnarl,    c.III,  stanbul, 1988,
   s.299, beyit. 3663, 3665.
434 Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,   s.75.
                                           BAKARA
                                                279  le  bir hastayla    bouna uramas       cehalet olur. Hastalklar     da var-

  dr  ki  derman    ve tedavi kabul eder.     Onu ihmal  etmek de merha-
             " 435
  metsizlik olur.  Eer bugün benim bu sözlerim houna gitmiyorsa, bu hâlden sa-
  kn, sözlerime sayg        göster ki sen de   sayg  göresin!  îmân     ve  iti-


  kattan (inanç) kendinde        bulunduunu     iddia ettiin eyleri kuv-

  vetlendirmi olasn! Kendi görüüne ve babalarnn görüüne                    ta-

  nklk etmi       olasn.   Önce  yapm  olduun hizmetler, göstermi
  olduun     sayglar     hep körlüktendi. Bakalarn da yoldan çkar-
  yordun; aksine olarak edepsizlik ediyordun. Beni kötülüyor, dü-
  ürüyordun. Bu        suretle kendini de   düürmü oldun. Çünkü kör-
  lüüne    ve tembelliine      tanklk etmi oluyordun      ki,   dükünlü-
  ün, alçalmann         neticesi budur.


  Onu    niçin   bu kadar   yükseltiyorlar?   Ben undan korkuyorum
  ki,  bu   saatte sen     ayrlk eleminden     gafil (hakikatten habersiz

  olan),   efkat bölgesinde hoça uyumaktasn. Öyle               bir hareket

  yapyorsun       ki,  efkat sona   ersin.  Sonra da bu hâli rüyada gö-
  rüyorsun,    ama eyhi görmüyorsun. Çünkü eyhi görmek onun
  istei    olmadan      mümkün   deildir; ne rüyada, ne de        uyank-
  ken onu göremezsin. Nihayet çürük umut kalr sende. Yani bir

  bütün umulacak eylerden uzak kuru bir umut. Nasl ki bir
  adam Tanrnn          kendisine bir çocuk vermesini umar, çünkü

  genç bir erkektir; genç bir        kadn vardr. Ama sen       o  umudu bu
  umutla nasl karlatrabilirsin? Bu             ilk  zavallnn umutsuzlu-
  u, eyhin kendisine kar besledii efkatin arkasnn kesilme-
  sinden    ileri  gelmitir. Yazklar olsun o hastaya        ki,   ii Yâ-Sîn'e

  kalmtr. Yani        o eyhten, ancak kendisiyle nifak        {iki  yüzlülük,

  münafklk) üzere olmasndan,           iki  yüzlü  konumasndan,         yu-

  muak ve     tatl sözler söylemesinden zevk duyar;         bundan hola-
  nr. Hâlbuki, korkunun bu noktada            olduunu   bilmez.    Ama pa-
  diahn     hiddet ve iddetle kendisine sert sözler söylemesinden435 ems-i   Tebrîzî, Makâlât,  çev.Mehmet Nuri Gençosman, stanbul, 2006,    s.94.
Ayet 6-7
280


   korkusu yoktur.     Eer   böyle sözler söylerse, o     padiahla     yara-
   an   bir  konuma    tarzdr.

   Sen ahlardan ancak onlarn ikramlarn gördüün zaman kork!
   Rüyada    bir söz  konuuyorum. eyh, onlar         birer birer  bana anla-
   tyor. Yine de    eyhi gerçeklemiyorlar. Ne sözünde, ne iinde ona
   inanmak    istemiyorlar.   Sebep açktr, efkatin kesilmesidir.
   Acaba hangi maksatla onu gerçeklemiyorlar?            O  maksad   bir av-

   cunun    içine koysun,    eyhten     umduu    eyi de öteki avcunun
   içine.  Sonra bir kyaslama yapsn! Hangisi hangisinden daha
   deerlidir?436   Öyle   kâfirler  vardr  ki, bir  îmân   hasretiyle  yanp  tutuurlar. Fa-

   kat kendilerinde inatç bir ar ve         namus   vehmettikleri için kibir-

   leri  ve buna benzer duygular, bir manevî yolda yürümelerine en-
          437
   gel olur.   Zîrâ kibir ve gurur insann yolunu öylesine balar            ki; kâfir,  gön-
   lünde nura     doru  bir  ah ve    bir inleyi bulsa bile,  bunu   darya
   vuramaz.


   Yâ-Sîn Sûresinde Allah, "Onlarn önlerine ve arkalarna              set çek-

   misizdir.   Gözlerini de perdelediimizden artk göremezler" bu-

   yurur.    Onlarn göremedikleri        ilâhî birlik ve güzelliktir,   Hakk
          438
   nurudur.


   Kâfirler, gözlerini    iin içine atmadlar da o yüzden deriyi         iç  san-

   dlar. Kâfir,    dâima mal ve mevki       arar.  Bu  yola klavuz blistir.
                                 439
   Çünkü mevki tuzana        ilk  avlanan odur.436 ems-i Tebrîzî, Makâlât, çev.Mehmet Nuri Gençosman, stanbul, 2006, s.94-95.
437 Kenan Rifâî, erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.477.
438 Kenan Rifâî, erhli Mesnevi, stanbul, 2000, s.476.
439 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî çev.Abdülbaki Gölpnarl, c.V, stanbul, 1988,
                        ,   s.160, beyit.1947, 1949, 1950.
                                         BAKARA
                                           281  'Lâ ilahe illallah'      yani,   Tanr'dan baka tanr yok diyoruz. Lâ
  ilahe,  Tanr   yok;   illallah,  ancak Tanr var demek.
  Ben...  demekle, kendimize vücud veriyoruz. Hâlbuki bu vücud,
  hakikatte var    olmayp hayâl olduu       hâlde onu var zannetmekle
  küfretmi oluyoruz. Bu hayâli vücûdu baka Tanr yoktur diye
  atarsak, var olan      can ve hayat olarak kalan ancak Tanr'dr.
  Kendini kesretten (çokluk) kurtarp vahdete          (birlik)  salmak, ite
                 440
  gerçek îmân budur.


  Küfr, âyât- Kur'âniyye'de dört vecihte vârid olmutur:

   1.  îmânn zdd demek          olan küfür "O küfredenler ve Allah'n
     yolundan sapanlar, sapdranlar muhakkak ki hidâyetten pek
     uzak   bir dalâlete   dümülerdir. " (Nisa, 168)    âyet-i celîlesinde

     beyân olunan küfür       îmânn zdd demek     olan küfürdür.
  2.  Cahd, yani mutlak inkâr demek olan küfür. "Kim de küfür
     ederse bilsin ki Allah     bütün âlemlerden müstanidir. Kimsenin
     bir eyine ihtiyac yoktur. " (Alu       mran,  97) âyet-i celîlesinde
     beyân olunduu       gibi.

  3.  ükrün zdd demek          olan küfürdür: "Ve bana ükredin, küf-
     retmeyin, yani nankörlük etmeyin!" (Bakara,          152) âyetinde
     beyân olunduu       gibi.

  4.  Teberrî (sevmeyip       yüz çevirme) demek olan küfürdür. "Ve
     bana ükredin, küfretmeyin, yani nankörlük etmeyin!" (Baka-
     ra, 152)  âyetinde beyân     olunduu  gibi.


  mam Beâvî der ki: Küfr dört vecih üzeredir:
  Küfr-i inkâri: Allah'n mevcudiyetini katiyen kabul            etmemek ve
  azna almamak
  Küfr-i cuhûdî: Allah' kalbiyle bildii hâlde lisâniyle ikrar etme-

  mek   ki,  blis'in küfrüdür.     Bu  küfre düenler   hakknda   "Onla-
  ra gayet iyi bildikleri kitab gelince ona küfrettiler.      Hemen Allah 'in
  laneti kâfirler üzerine olsun!" (Bakara, 89)440 Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.469.
Ayet 6-7
282   Küfr-i inâdî: Kalbiyle bildii hâlde lisâniyle itiraf edip de dine
   girmeyen kimsenin küfrüdür.
   Küfr-i nifak: Lisanyla ikrar (kabul) ettii hâlde kalbiyle itikâd
   edememektir.

   Küfrün bu dört vechinden herhangi              biri   üzere âhirete intikâl
   edenin mafiret olunma ihtimali yoktur.

   Büyük   arifler   bu âyetin     tefsirinde     derler  ki:  Ahd-i     Elest'de

   'Belâ' yani 'Evet,     Sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Benim
   rubûbiyyetimi inkâr edenler, kalblerinin o vakitteki safasn                  süflî

   (alçak,  baya)   ve nefsani amelleriyle      boanlar ve Allah'n          insanla-

   ra  verdii sâlih ftratlarn, behîmî,         yrtc    ve  eytân    sfatlarla de-

   itirip bozanlar korkutsan da korkutmasan da                  birdir.    Çünkü:
   "Hayr! Onlarn     söylediklerinin aksine kendi         kazandklar behimi       ve

   eytanî vasflar kalblerini      kuatm ve bomutur!" (Mutaffifîn,               14).

   Onlar küfrân     ile  Allah' unutunca, Allah onlar           darmadan      etti.

   Hevalar onlara     galib geldi ve onlar tepesi üstü yere            ykt. Onlar
   canl suretinde ölü      kalpli oldular. Kalbleri ölü olunca           onlar va'd
   (yaplmasna   söz verilen ey) ve vaîd (birini iyilie sevk ve kötülük-

   ten  uzaklatrmak için korkutma)       ile  müjdelemek ve korkutmak           ay-

   ndr, îmân    etmezler.Çünkü kalpleri katlamtr. Dünya mu-
   habbeti ve  ehvetlerine dükün olmalar onlarn kalplerini tala-
   trmtr. Nasihat tesir etmez. Kalplerinin kaplarn, hak kelâm
   duymaa ve anlamaa kar kilitlemilerdir.
   Onlarn bu   hâli    Ktal sûresinde:
   "Onlar   hiç tedebbür etmezler mi?        Mânâsn anlamaa çalmaz-
   lar  m?  Yoksa kalplerinin üzerine kilit          mi vuruldu?" (Ktal, 24)
   diye beyân buyurulmutur.

   Bunlar Cenâb- Hakk'la ünsiyet kokusunu alamazlar. ekavet
   gibi bir sarsar   frtnas bunlar
   Bunlarn kazandklar ve kendilerine sfat olarak                 seçtikleri süflî,

   behîmî ve eytanî vasflar kalplerinin etrafn               kuatp    hiçbir   öü-
   dü ve hitab iitmeyecek hâle        getirince Allah       onlarn kendi kalp-
                                   441
   lerine  vurduklar     kilitleri  mühürlemitir.

441  Ramazanolu Mahmud      Sami, Bakara sûresi  Tefsiri,  stanbul, 1985,  s.  37-40.
                                        BAKARA
                                             283


   "uyarsan (nzâr) da, uyarmasan da"


   nzâr / Korkutarak uyarma:

   Edebî mânâda da enfüsde de        inzâr, gönle  gerçein zerkedilme-
   si  (enjeksiyonu) demektir. Enfüsî      mânâda   inzâr ancak   Peygam-
   ber efendimizin sanatdr.       Çünkü gönlüne Azîzü'r-Rahîm srry-
   la  Muhammed       zevki  dümeyen her ey gaflettedir Bir insann
   gerçekleri    duymas,   hatta bilmesi  baka  eydir. înzar, bir gerçe-
   in  kalbe intikâl ettirilmesi srrdr. Nitekim kalplerini günah-
   larla  doldurarak inzâra imkân vermeyenler küfr-ü inâdîde sapla-
           442
   np  kal ir.
           q~
   'nzâr', korkulu bir        eyden sakndrmak    için bildirmek, yani

   'ilerde  u fenalk var, sakn!' diye doru yolu göstermek.         443
   Uyarma anlamna        gelen 'inzâr' kelimesi aslnda, korkulacak bir

   eyin   bildirilmesi   anlamnadr. Burada, ilenen kötülük ve gü-
   nahlar yüzünden Allah'n azab ve cezalandrmasyla korkut-
   maktr. Kâfirler hakknda inzârla yetinilmesi, aslnda           kâfirlerin

   müjdelenmeye deer kimseler olmamasndandr. Çünkü                inzâr,

   kalplerde daha derin bir etki      yapt gibi,  ruhlar üzerinde de id-
   detli bir etki     brakr. Menfaatten önce zarar önlemek çok daha
   önemlidir. Kâfirler     uyardan   hiç etkilenmedikleri için,   kukusuz
                               444
   bunlara   ilk    olarak müjdeden söz edilemez.   "uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inan-
   mazlar."


•
  Tanr    dedi  ki:  "Onlara gelin  de, ey terbiyeye  alkn  olmayan ka-
   trlar, gelin del"
442 Haluk Nurbâki, Yâ-Sîn sûresi Yorumu, stanbul, 1999, s. 14.
443 Elmahh Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur' ân Dili, Aziz Datm, stanbul, CI,        s  /192.
444 smail Hakk Bursevî, Muhtasar Ruhu' l-Beyân Tefsiri, stanbul, 2004, c.I, s.72.
Ayet 6-7
284


   Fakat gelmezlerse gamlanma, o            iki  temkinsiz için kinlenme!
   Bazlarn kulaklar bu        gelin sözüne       kar   sardr.. Her hayva-
   nn   ayr  bir  ahr vardr.
   Bazlar bu      sesten ürker kaçarlar...        Her atnahr ayrdr. Bazla-
   rnn bu hikayelerden can sklr...              Çünkü her kuun kafesi ba-
   kadr.
   Melekler    bile bir cinsten deildirler;         bu yüzden göklerde       saf saf
   dururlar.

   Douya mensup         olann da duygular        var,  batya mensup olann
   da...  Fakat görmek, göze       ksmet olmutur, mesned {dayanacak
   yer)  ona verilmitir.
   Yüz   binlerce kulak saf saf düzülse yine de hepsi             aydn    bir  göze
   muhtaçtr.
   Sonra kulaklarn da can         sesini,    Tanr    haberlerini,    Peygamber
   buyruklarn duymada        bir  mesnedi      var.

   Bir bakr, senin sözünden nefret eder,               kaçmaya kalkrsa yine
   sen  kimyay ondan      esirgeme!
   Sen gülün sözünü terk      etme... Söyleye dur!        Bu  söz pek    büyük  bir
           445
   kimyad ir.


   Öütçü, yüzlerce çalp çabalasa öüdü duymak                    ve kabullen-
   mek için kabul edici kulak gerek.
   Sen yüzlerce lütuflarda bulunarak ona             öüt verirsin ama bu öü-
   dün, onun      kulana   bile  girmez.      Duymayan, inatç      bir  adam,
   yüzlerce söyleyeni âciz brakr.

   Peygamberlerden daha öütçü, daha güzel sözlü kim vardr? Ne-
   fesleri  taa  bile tesir eder.

   Fakat   da ta bile onlarn sözlerini duydu,            sözleri  daa, taa    bile

   tesir etti  de baht kötü kiinin     kula açlmad gitti. Bizlik, ben-
   lik  kaydna düen      gönüller,  onlarn sözlerine kar tatan da kat
               446
   bir hâl aldlar.445 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi      ,    çev.Abdülbaki Gölpnarh, c.IV, stanbul, 1988,
   s.163-164, beyit. 2011-2020, 2025, 2026.
446 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi        ,  çev.Abdülbaki Gölpnarh,   c.V,  stanbul, 1988,
   s.128, beyit. 1531-1536.
                                             BAKARA
                                               285


   Her kim özünü,      nefsini anlarsa      Allah'n gayrisini göremez...
   Nefsini bilmeyen, anlamayan kimse de Allah' göremez.

   O   kimse  ki;  özünden    bir  ey  göremiyor; ona ne bir      ey  anlatla-
                                  447
   bilir,  ne de  o, bir  eyi anlar ve idrâk      eder.   Öütler   elbette basiret (hakikati kalbiyle hissedip           anlamak) sahi-
   bi,  mânâ gözü    sahibi olanlar içindir.      Anadan    doma    gözsüzler,
   iaret edilen hedefi göremez, öütleri anlayamaz.
   Anadan    doma   kör  tâbiri,   o kimseler içindir      ki,  onlar nefsine
   kar   bir irfan  (anlay, zihni kemâl) duygusuna sahip deildir.
   Gerçek mânâda asl       kör,  bu zümredir.
   Bir kimsenin ki temelli        körlüü ve gözsüzlüü gitmemitir.          O
   bizim   kelâmmz     (söz)  nasl anlayabilir?      448
   Eer   sen gafletle perdeli,     madde karanlna gömülmü, mâsivâ
   (Allah'tan  gayr   hersey)  kaytlarna     balanm,     babalar taklid   ile

   nûr-i yakîne    ermeyen muallimlerin sözlerine          tabî  olmu  isen ka-
   t ve tahtadan baka        bir levha,    kamtan baka     kalem, et ve   si-

   nirden ibaret olandan       baka    el,  cisim ve  maddeden baka     katib
   tanmazsn. Öyleyse bizim iaret ettiklerimizden              bir  ey anlama-
   ya tamah etme!     Çünkü     sen bu iin ehli deilsin.        Madde  karan-
   lnda kalanlardansn.        Böyleleri cisim ve     ona  bal   maddî eya-
   dan  bakasn tanmaz.        Uzunluk, yükseklik ve genilik olarak
   bilinen üç buûdlu     maddenin      gölgesi altndadrlar.      Bu yüzden
   malûmatnz da nilerinizle duyduklarnzdan               ibarettir.  Kemmi-
  yet (nicelik) ve    miktar olmayan, ölçülemeyen, görülemeyen ve
  taksim (bölmek) edilemeyen eyleri inkâra             kalkrsnz. 449

  Sr, ancak   srr   bilenle eittir. Sr,      onu inkâr eden kiinin kula-
  na söylenmez. Fakat Tanr' dan davet etme emri gelince, artk
  halkn kabul edip etmemesiyle ne iimiz             var?447 bnü'l-Arabî, Mir'âtü'l-lrfan, çev. Abdülkâdir Akçiçek, stanbul, Mays 2000, s.88.
448 bnü'l-Arabî, Mir'âtü'l-lrfan, çev. Abdülkâdir Akçiçek, stanbul, Mays 2000, s.82.
449 Ahmed er-Rifâî, el-Bürhanu l- Müeyyed / Marifet Yolu, stanbul, 1995, s. 171.
Ayet 6-7
286


   Nuh, tam dokuz yüz yl kavmini davet edip durdu. Her an                       kav-
   minin inkâr     artt. Fakat o         söylemeden vazgeçti mi? Hiç sükûn
   maarasna      çekilmeye    kalkt m?
   Köpeklerin havlamasyla hiç kervan yolundan kalr                       m? Ay

   latrr
   yaradlna
         m   hiç?  Ay   n
   olan gecede dolunay, köpeklerin havlamasyla
                         saçar,
                                             yürüyüünü ar-
                                 köpek de havlar durur. Herkes
             göre bir hizmette bulunur. Takdir herkese bir hiz-

   met vermi,     herkesi bir   ie layk görüp          iptilaya   salmtr.
   Ay  der  ki:  Köpek, o    pis sesini       brakmyorsa ben aym, gidiimi
   nasl brakabilirim       ki?

   Sirke sirkeliini     arttrdkça ekerin artmas gerek.                Kahr sirkedir,
   lütuf da bala benzer. Sirkencübinin (sirke ve baln                   kartrlmasn-
   dan meydana gelen erbet)          temeli,       bu  ikisidir.   Bal sirkeden daha
   az oldu   mu   sirkencübin,     iyi    olmaz.
   Nûh kavmi     de,  ona   sirke  döküp duruyorlard             fakat  Tanrnn  lü-

   tuf ve ihsan denizi ona daha fazla eker dökmekteydi.
   Zehirler tesirlerini yaparlar           ama   panzehirler de       hemen o  tesirle-

   ri  gideriverirler.

   Bir zerre sola    doru uçmaktadr, öbürü saa doru                     gidip araya-

   can aramada.
   Kuzgun üzüm       banda    kuzgunca          barr fakat bülbül       bunu du-
   yup  sesini azaltr    m?
   Bu 'Tanr     dilediini yapar' pazarnda her                ikisi için   de ayr al-
        450
   c var.

   Bize bu    münkir ve     kâfirlerin hâlleri ve         tutumlar hakknda söz
   söylemek dümez. Bütün yaratlmlar                   gibi  bunlar da vazifelerini
   yapmakla     mükelleftirler.    Bu    âlemde, herkes kendi           memur  oldu-

   u iin icâbn       iler.  Cenâb- Hakk'n koyduu bu kanun dei-
   mez.  Eer    biz merd-i sûfî isek,         bunlarn hepsini hakikat gözüyle
                                          451
   görüp kendi hissemizi        almamz lâzm           gelir.
450 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi         ,
                             çev.Abdülbaki Gölpnarl, c.VI, stanbul, 1988,
   s.3-4, beyit:.8-20, 28-29, 35, 37.

451  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000,     s.  314.
                                                 BAKARA
                                                     287   îmân   ehline îmânlar süslendirilmi, böylece               îmân   ehli oldukla-

   rndan dolay ükür         ve hamdetmilerdir. Kâfirlere de küfürleri
                                             452
   süslendirilmi, kâfir olduklarna raz gelmilerdir.   Biliniz ki   nurun    dereceleri vardr.      îmân nuru, geceye kar gü-
   ne   gibidir.  Fask müminin nuru,         itaatli    mü 'minin      nuruna göre
   gece gibidir.    Çünkü    itaat  eden mü'min, fâsk mü'min            gibi  deil-
   dir.  taat eden mü'min, insanlar arasnda taat                (itaat) nûriyle ge-

   zer.  Fask  ise  fsk zulmetiyle    gezer.   Fâska (günahkâr)          fk (had-
   dini  amak)    böyle süslendirilmi, itaatkâra da             itaati süslendiril-
                            453
   mitir.  imdi    bunlar bir olur    mu?


   nanmayanlar, kâinat         ibret gözüyle      göremeyen; yaratlmlarn
   yükselen sesini gönül kulayla duyamayan, onlardaki hâl                       dili-

   ni  anlayamayan ve yine onlardan yükselen               ilâhî    râyihadan koku
   alamayan    talihsizlerdir.    Bunlar gül kokusundan tiksindii, onun
   ne rengine ne râyihasna (kokusuna) tahammül edemedii için
   bir yerde gül     kokusu duydu mu;        tersine    dönüp baylan      câl  adl
                 454
   böcee   benzerler.   Allah korkusunun hakikati


   Havf   {korku),   Allah'n kamçsdr. Onunla edepsizlii âdet edi-
   nen   nefisler hizaya getirilir.      Uzuvlarn       gerekli olan eyleri terk

   edip kötülüe dalmalar, kalbin gafletinden ve srr âleminin zul-
   metinden meydana         gelir.

   Nefsinden uzaklaan kimse, kalbiyle                ülfet (dostluk,     alkanlk)
   eder ve onunla dost olur.
   Allah'tan   korkmann en mükemmel              ekli, "vecd" (ak,       muhab-
   bet)  sfat üzerinde olmaktr. Yoksa ümit ve temennî ederek
                           455
   "fakd" (kaybetme) sfat üzerinde olmak deildir.

452 Niyazi Msrî, rfan Sofralar, çev.Süleyman Ate, stanbul,          s.  182.

453 Niyazi Msrî, rfan Sofralar, çev.Süleyman Ate, stanbul,          s.  182.
454 Cemalnûr Sargut, Ey nsan, stanbul, 2007,      s.  143.
455  Ahmed  er-Rifâî,  Sohbet Meclisleri, stanbul, 1996,    s.  99-100.
Ayet 6-7
288


   Korkun, korkun!        Çünkü   Allah burada korkanlar orada emin
   eder. Bir kalpte iki sevda       olmad     gibi, iki     korku da brakmaz.
   Hem    burada   hem    orada korkutmaz. Keza, bir yerde           iki  emni-
   yet de   brakmaz.     Hem burada hem öteki âlemde emniyet olmaz.
                        456
   Onun    için  korkun, korkun!


   "üphesiz ki içinizde Allah i en çok bilen benim en çok korkan da
   benim. " (Hadîs; Buhârî)

   Madem    ki âyete göre "uyarsa      da uyarmasa da       birdir".  Bunu  bil-

   dikleri hâlde    peygamberler niçin davete devam ediyor?

   Hakk mükelleflerin (vazifeli) ahvâli (hâlleri) hakknda iki yönden
   hüküm verir. Kulun ii, Tanr iradesinin gerektirdii ey üzerine
   cereyan eder. Hakk'n iradesi de ilminin gerekli kld eye ba-
   ldr. Hakk'n ilmi ise, malum olan eyin kendi zâtndan Hakk a
   verdii   bilgi ile ilgilidir.   u hâlde kul ancak ayân- sabitesinde
   bilinen suretiyle belirdi. Böyle olunca Resul              ile  vâris (mirasç),

   ancak   Tanrnn      iradesiyle olan   emre hizmet       ederler,  yoksa  ira-

   deye hizmet etmezler. Resul ve         vârisler,   mükellefin saadetini      is-

   tediklerinden dolay       onun üzerine o    vazife   ile  gönderilmilerdir.
   Eer Tanr      iradesine hizmet etselerdi, mükellefe            öüt  vermez-
   lerdi.  Hâlbuki    onlar,  ancak irade    ile  nasihat verdiler.     u hâlde
   Resul   ile vâris,   insanlar için âhiret hekimidir. Allah emredin-

   ce  onun emrine       itaat ederler.   Binâenaleyh       hem Allah'n    emri-
   ne bakar,    hem  de iradesini    gözetirler.   Bazen de Hakk'n,        irade-

   sine  aykr eyle     kendilerine emrettiini görürler. Hâlbuki ancak
   Allah'n irade ettii       ey olur. te    emir bunun       içindir.  Yani emir,
   Allah diledii için oldu. Muhatap olanlara emredip de                 olmasn
   dilemedii eyi de emrolunanlar yapmadlar. Böyle olunca onla-
   rn  hareketlerine muhalefet ve mâsiyet denildi.             u hâlde Resulün
   ii ancak tebli dir (bildirmek),         baka    deil.

   Bu mesele hakknda Hz. Muhammed               (s. a. s.)  buyurdular ki "em-
   rolunduun gibi doru yolu        tut" âyetinin içine       ald hakikatlerden
   dolay   Hûd Sûresi     ve emsali sûreler, beni ihtiyarlatt.        u hâle göre
456 Kenan   Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.265.
                                     "


                                             BAKARA
                                                 289


  onu  ihtiyarlatan  "Emrolunduun gibi" hitab        idi.    Çünkü O,     ira-

  deye uygun    düen   eyle emrolunduunu bilemez           ki  o  ey vücûda
  gelsin;   yahut lâhî iradeye      aykr  olan eyle  mi emrolundu         ki  o
  ey   zuhura (ortaya çkmak) gelmesin. Hiç kimse lâhî iradenin
  hükmünü    bilemez.     Ancak  O  iradenin  hükmünü meydana          gel-
                457
  dikten sonra   bilir.
  Ensâr (Resûlullah Medine'ye hicret ettiinde ona               yardm    eden-

  ler,  Medîneliler) ve Muhacirler'in (Medine'ye hicret eden               Mekke-
  li  Müslümanlar),   düman      gelmeden önce daha       bir haftalar var-

  d. Bu süre içinde ehir duvarlar          dnda, vahann         çeitli yerle-

  rinde  yaayan hayvanlaryla       birlikte  ehrin  içine yerletirilmeliy-

  di.  Bu  görev yerine getirildi ve ehir duvarlar        dnda ne bir at,
  ne bir deve, ne de bir koyun kalmad.         Bundan sonra yaplacak i
  Mekke'lilerin planlarn örenmekti.          Onlarn   sahildeki      bat yo-
  lunu takip   ettikleri haberi geldi.     Bu srada   içeriye      doru   yönel-

  diler ve   Medine'nin     be  mil kadar batsnda konakladlar.           Daha
  sonra kuzey-batya birkaç mil yol aldlar ve Medine'ye kuzeyden
  bakan Uhud    dann eteklerindeki düzlüe kamp kurdular.
  Peygamber henüz silâhlarn          kuanmamt.        Fakat rüyasnda
  kendisini   zrh giymi      bir hâlde bir  koçun üstünde giderken         gör-

  dü. Elinde bir   klç   vard.   Klca baktnda      içinde bir di; etra-

  fnda da kendisinin olduunu bildii          bir  grup büyük       ba  hayva-
  nn kurban edildiini gördü.
  Ertesi sabah   rüyasn arkadalarna anlatt         ve  onu öyle yorum-
  lad:  "Zrh Medine'dir,       klcn  içindeki  di bana yöneltilecek       olan

  bir darbeyi,   kurban edilen hayvanlar da Ashabmdan öldürülecek
  olanlar temsil ediyor. Benim üzerine bindiim koç              ise,  inallah  öl-

  düreceimiz    kâfirlerin bölük    bakann   belirtiyor.


  Peygamber    (s.a.s.)'in ilk    düüncesi ehrin    dna çkmayp içten
  bir  savunma mekanizmasn kurmakt. Bununla                 birlikte   kendi
  görüüne dierlerinin de katlp katlmayacaklarn örenmek

457 Îbnü'l-Arabî, Fusûsu'l-Hikem, çev.Nuri Gençosman, stanbul,    s.  69.
Ayet 6-7
290


   amacyla meseleyi     istiare    etmek    için  arkadalarn toplad. lk
   konuan bn Ubey       oldu. 'Bizim ehrimiz, bize        kar   hiçbir za-

   man saldrya meydan brakmayan             bakire bir ehirdir. Biz bu      e-
   hirden büyük kayplar      olmakszn       hiçbir  dümana saldr       için

   çkmadk. Bu ehre       saldranlar     ise  hep büyük kayplarla kar-
   latlar.  O  hâlde, ey Allah'n Resulü, onlar           brak ne  yaparlarsa

   yapsnlar. Orada kaldkça, felâket onlarn olacaktr. Geri dön-

   düklerinde   ise  amaçlarn     yerine   getirememi olarak     geri  döne-

   ceklerdir.'


   Ensâr ve    Muhacirlerin      yallarndan büyük        bir  grup    bn
   Ubey'in görüüne katldlar. Bunun üzerine Peygamber                  (s.a.s.):


   "Medine'de kaln,    kadn   ve çocuklar kalelere koyun" dedi.        O böy-
   le  konuunca    gençlerden  çounun ehrin        dna yürüme       taraf-

   tar  olduu aça çkt.       Birisi:   "Ey Allah'n Resulü", dedi, "Bizi
   dümann yanna götür!        Onlarn, bizim korktuumuzu ve zayf
   olduumuzu düünmelerine          izin verme!"    Bu  sözler meclisin her

   tarafndan takdir dolu mrltlarla desteklendi.             Çou   ayn eyi
   tekrarlad.

   Konuulanlardan ve onlarn desteklenmesinden genel                 kannn
     dna çkmak olduu anlald. Peygamber
   ehir                     de ehir         (s.a.s.)


   dna çkp dümana saldrmaya karar verdi. Öle vakti Cuma
   namaz   için toplandlar. Verilen      hutbenin konusu cihad ve onun
   gerektirdii çaba    ile ilgiliydi.   Daha   sonra Peygamber     (s.a.s.) ar-


   kadalarna sava     için  hazrlanma emri       verdi.


   Müslümanlar ikindi namaznda            tekrar bir araya geldiler.      Na-
   mazdan sonra Peygamber         (s.a.s.),  Ebû Bekir ve Ömer'i kendi       evi-

   ne götürdü. Onlar Peygamber          (s.a.s.)'in  sava  için  hazrlanma-
   sna yardm    ettiler.  Adamlar     darda sralanm       bekliyorlard.

   Sa'd  bn Muaz (r.a.) ve kabilesinden birkaç adam onlara kzarak:
   "Siz,  Allah'n Resulü istemedii hâlde ve O'na Semâ'dan haber
   geldii hâlde O'nu savaa zorladnz.           Brakn da karar o versin"
   dediler.  Peygamber    (s.a.s.)  dar    çktnda, sarn miferinin
                                               "


                                                 BAKARA
                                                      291   üzerinesarm, zrhn giymi ve klcn kuanmt. Adamlar-
   dan çou, onu görünce biraz önceki sözlerine piman oldular ve:
   "Ey Allah'n Resulü, bizim sana         kar çkmamz         söz konusu de-

   il, sana hangisi      iyi  görünüyorsa onu yap" dediler. Peygamber
   (s.a.s.)  onlara   u   cevab  verdi:  "Bir  peygamber silâhlarn kuan-
   dktan   sonra, Allah      dümanlaryla onun arasnda hüküm                verene

   kadar onlar çkarmaz.        Bu  nedenle size emrettiklerimi yapn ve Al-
                                                 458
   lah  adna  ilerleyin.   Eer sebat gösterirseniz zafer sizindir.

         Bu  hâdiseden de     anlalyor Peygamber, Allah'n rüyada
         tecellî  eden iradesine deil, Kur' ân' daki emrine uyarak ye-
         nileceini bildii hâlde      çounluun fikrine          istiare etmek
                                        459
         suretiyle   hürmet etmi ve savaa gitmitir.


   Senin uyarman ve       uyary   terk etmen, senin       hakknda ayn          an-
   lamda deildir. Sen, onlar inanmasalar da               uyardn     için    bun-
   dan dolay sevap alrsn. Fakat onlar        durum yok-
                                için böyle bir

   tur. Onlar uyarsan da uyarmasan da îmân etmezler. Bu tpk

   iyilii emir ve kötülükten uzaklatrma gibidir. Çünkü bu göre-

   vi  yapan kii, emrettii ahslar emredileni yapmasalar da, yine
             460
   sevabn   alr.   üphesiz    kötülükleri, erri de veren Allah'tr.            Hayr da er          de
   Allah'tandr. Yalnz, Allah erre raz deildir. Fakat sen                  bunu      is-
                                   461
   ter ve:  "Bana er     ver!" Dersen,   o da  verir.   Madem    ki her    mahlûk (yaratlm) Rabbna, kendi             terbiye edici-

   sine,  ayân-  sabitesine çekiliyor, o hâlde peygamberlerin,               mürid-
   lerin davetine    ne lüzum var derseniz, o davetten maksat, Mudil
   isminden Hâdî ismine        davettir, yani serden       hayra  çarmaktr.
   Deirmenciye buday götürmezlerse, yani                 buday     öüttüren

458 Martin Lings, Hz. Muhammed'in Hayat,      çev.  Nazife   iman,  stanbul, 2001,      s.  242-
   246.
459 Derleyenin notu.
460 smail   Hakk  Bursevî,  Muhtasar Ruhu' l-Beyân   Tefsiri,  stanbul, 2004,  c.I, s. 72.

461  Kenan  Rifâî, Sohbetler,  stanbul, 2000, s.523.
Ayet 6-7
292


   olmazsa, deirmenci suyu tekrar dereye              çevirir.  Ona niçin     su ak-
   myor?   derlerse,  un öüttürücü kimse gelmedi ben de suyu                  asl-
   na sevk ettim,   der.  Benim de bu        söylediklerimi dinleyecek ve ala-
   cak kabiliyetler olmazsa, kalpten ve ruhtan gelen bu kelâm                    geri

   çevirip aslna gönderirim.          Arada kim kaybeder? Benim nehrim
   akp  gidiyor.  Dinleyen olursa tekrar bu tarafa çeviririm, isteyen
                   462
   istifade  eden  etsin.   Gelmek onun     elinde midir?

   Allah, bir taraftan     çarr,      bir taraftan    iter.  Sen beni davet    ettin,

   ama  bir taraftan ittin! dersen;          çardm    çünkü bütün âlemlere
   rahmetim. Fakat ezelin          hükmü zuhur       (ortaya  çkmak)     edince: