Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Check in system by elv8X6D1

VIEWS: 46 PAGES: 3

									418323: System Analysis and Design                                     กลุ่มที่ 3 หมู่ 200                   Check in system
                      ระบบการเช็คชื่อเข้าเรียน

                           ้
      จากข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มความตอนหนึ่งว่า     ี
“นิ สิต จะต้ อ งมีเ วลาเรีย นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 80 ของเวลาเรีย น” ซึ่ง ดู จ ากวัต ถุ ป ระสงค์ (Objective)
ของข้ อ บัง คับ ก็ เ พื่อ ให้ นิ สิต ได้ ร ับ ความรู้ จ ากการเรี ย นอย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ บรรลุ จุ ด มุ่ ง หมาย (Goal)
คื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ พี ย บ พ ร้ อ ม ด้ ว ย วิ ช า กา ร จ ริ ย ธ รร ม แ ล ะ คุ ณธ รรม        อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง
     ้
ทาให้ตองมีระบบการเช็คชื่อเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ

กระบวนการเช็คชื่อด้วยวิ ธีเดิ ม
       ั ั               ิ             ี
      ในปจจุบนระบบเช็คชื่อเข้าเรียนของนิสตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกระบวนการหลายรูปแบบดั
งนี้
                      ิ
           1.อาจารย์เรียกชื่อนิสตในห้องเรียน
                     ิ
           2.ส่งใบรายชื่อให้นิสตเซ็น
           3.ทา Quiz เพื่อเป็ นการเช็คชื่อไปในตัว
       ่                ่ ั      ั
      ซึงเป็ นระบบข้างต้นเป็ นระบบทีไม่รดกุมทาให้เกิดปญหา (Problem)

ปัญหา (Problem)
                                 ั
     เนื่ อ งจากการเจริญ เติบ โตทางการศึก ษาในป จ จุ บ ัน ท าให้ม หาวิท ยาลัย รับ นิ สิต เพิ่ม ขึ้น ทุ ก ปี
      ั    ่
และเกิดปญหาทีตามมาอย่างมากกับระบบเช็คชื่อเข้าเรียน ดังนี้
                  ิ ่ ่   ้
           1.จานวนนิสตทีเพิมมากขึนทาให้เสียเวลาในการเช็คชื่อ
              ิ
           2.นิสตเข้าเรียนสายแต่ได้เช็คชื่อตอนท้ายชัวโมง ่
                      ิ
           3.เมื่อเช็คชื่อแล้วนิสตออกไปนอกห้องเรียนและไม่กลับเข้ามาเรียนอีก
               ิ
           4.นิสตฝากเพื่อนเช็คชื่อ
       ั
     ปญหาต่ างๆ เหล่านี้ล้วนทาให้การเรียนขาดประสิทธิภาพ ทาให้ต้นทุนในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
เกิ ด การเรี ย นซ้ า เรี ย นไม่ จ บ ระเบี ย บวิ นั ย นิ สิ ต หย่ อ นยาน อาจารย์ ถ่ า ยทอดความรู้ ไ ด้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่
ซึ่ ง ผิ ด กั บ ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ที่ ต้ อ ง ก า ร
         ้                 ิ ั    ่
“พัฒนาความรูให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมปญญา ทีเพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม”

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Solutions)
       ั
    จากปญหาข้างต้นทาให้เกิด “Check in system: ระบบเช็คชื่อเข้าเรียน” ซึ่งเป็ น Software
               ั                          ั
development project เพื่อแก้ปญหาทีเกิดขึนจากกระบวนการเดิม ซึงมีเป้าหมายของการแก้ปญหาดังนี้
                  ่ ้           ่
        1.ลดเวลาในการเช็คชื่อ
                ั ิ
        2.ช่วยพัฒนาวินยนิสต
        3.ทาให้การเรียนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                1
418323: System Analysis and Design                                   กลุ่มที่ 3 หมู่ 200

แนวทางในการแก้ปัญหาของ Check in system มีอยู่ 3 ระบบคือ
                              ่               ิ
     1.ใช้ระบบ Barcode หรือ แถบแม่เหล็ก ซึงติดอยู่บนบัตรประจาตัวนิสตมาใช้ในการเช็คชื่อเข้าเรียน
                 ่        ่          ิ
     2.ใช้ระบบ RFID ซึงจาเป็ นต้องเพิมเข้าไปในบัตรนิสตหรือทาบัตรแยกต่างหาก
     3.ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)
การทางานของ Check in system
        ิ
     1.นิสตรูดบัตรหรือสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าห้องเรียน
     2.ระบบบันทึกเวลาการเข้าเรียน
                         ิ
     3.เมื่อจบการเรียนการสอนนิสตรูดบัตรหรือสแกนลายนิ้วมือเพื่อออกจากห้อง
     4.ระบบบันทึกเวลาตอนออกจากห้อง
ความสามารถของระบบ
                                               ้
     1.เมื่ อ นิ สิต เข้า ห้ อ งเรีย นข้อ มู ล ต่ า งๆ ของนิ สิต เช่ น รู ป นิ สิต ชื่อ ชัน ปี สถิ ติ ใ นการเข้า เรีย น
      ่
จะปรากฏทีหน้าจอคอมพิวเตอร์ของอาจารย์
     2.อาจารย์ ส ามารถเลือ กวิ ธีค านวณเวลาในการเข้ า ห้ อ งเรี ย นซึ่ ง สามารถแปลงเป็ น คะแนน
                      ่ี ิ
รวมถึงการให้คะแนนโบนัสในกรณีทนิสตเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ
         ิ              ิ
     3.นิสตสามารถตรวจสอบสถิตในการเข้าเรียนของตนเองผ่านทางระบบฐานข้อมูล
ระบบเสริม (Options)
                       ิ      ิ
     1.มีระบบกล้องถ่ายภาพนิสตไว้เมื่อนิสตเข้าห้องเรียนเพื่อดูการแต่งกายของนิสต         ิ
     2.เ มื่ อ ภ า พ ที่ ถ่ า ย ป ร า ก ฏ ที่ ห น้ า จ อ ข อ ง อ า จ า ร ย์
              ่                 ั
อาจารย์สามารถเลือกทีจะตัดคะแนนการแต่งกายได้ทนทีหรือเลือกตัดคะแนนในภายหลังก็ได้โดยสามารถเข้า
   ้   ิ ่
ไปดูขอมูลนิสตทีเข้าเรียนในคาบต่างๆ ผ่านระบบฐานข้อมูลว่าเป็ นอย่างไร
          ิ                        ้
     3.นิสตสามารถดูภาพการแต่งกายของตนเองรวมทังดูคะแนนการแต่งกายและคะแนนในการเข้าห้อง
เพื่อนาไปปรับปรุงตนเองให้ดยงขึน   ี ิ่ ้

วิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ของวิ ธีการแก้ปัญหานี้ (Feasibility)
      Technical feasibility
                            ่                ้
            เป็ นไปได้จริงในทางเทคนิคซึงการสแกนลายนิ้วมือก็เกิดขึนแล้วในห้องสมุดคณะวิทยาศาส
                                ็
ตร์ และบางส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กใช้ระบบรูดบัตรในการเข้าห้อง
      Operational feasibility
            วิธีก ารนี้ สามารถท าให้ผู้ใ ช้ ซ่ึง เป็ น อาจารย์ แ ละนิ สิต ได้ร ับ ความสะดวกในการเช็ค ชื่อ
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ไ ม่ เ สี ย เวล าของการเรี ย นการสอนซึ่ ง ปกติ ก็ น้ อยอยู่ แ ล้ ว จะได้ ไ ม่ น้ อยลงไปอี ก
          ั
และสามารถแก้ปญหาการ การเซ็นชื่อแทนเพื่อนได้อกด้วย      ี
      Economic feasibility
            ระบบสแกนลายนิ้ ว มือ และ RFID          มีผ ลกระทบทางด้ า นการเงิน มีค่ อ นข้า งมาก
เนื่ อง จา กอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ร า คา ค่ อนข้ า ง แพ ง แ ละ จ ะ ต้ อ ง ติ ด ตั ้ง อุ ป กรณ์ นี้ ในทุ กห้ อ ง เรี ย นด้ ว ย
        ้
ถ้ า คิด รวมทัง มหาวิท ยาลัย ก็จ ะเป็ น การลงทุ น ที่สูง เลยทีเ ดีย ว ถ้ า เลือ กใช้ร ะบบ Barcode หรือ
                    ิ
แถบแม่เหล็กบนบัตรประจาตัวนิสตจะทาให้ตนทุนถูกกว่า ้
      Schedule feasibility
            ระบบสามารถพัฒนาให้เสร็จในเวลาอันสันได้    ้                              2
418323: System Analysis and Design                                    กลุ่มที่ 3 หมู่ 200

     Risk feasibility

          ่ ่              ่
     ความเสียงทีเกิดจากการใช้ระบบซึงรวมถึงระบบเสริมในการตรวจสอบการแต่งกายของนิสตซึงต้องใ          ิ ่
ช้ ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ ใ ห ญ่ พ อ ที่ จ ะ ร อ ง รั บ ข้ อ มู ล ก า ร เ ข้ า เ รี ย น ข อ ง นิ สิ ต ใ น แ ต่ ล ะ วั น
น อ ก จ า ก นั ้ น อ า จ เ กิ ด ป ั ญ ห า ที่ ไ ม่ ค า ด คิ ด ใ น ร ะ บ บ เ ส ริ ม เ ช่ น
นิ สิ ต บ า ง ค น ที่ ย อ ม รั บ ไ ม่ ไ ด้ กั บ ก า ร ถ่ า ย ภ า พ ก า ร แ ต่ ง ก า ย ที่ เ ข้ ม ง ว ด เ กิ น ไ ป
ซึ่ง ระบบเสริม นี้ ส ามารถยกเลิก ได้ ต ามต้ อ งการ นอกจากนี้ ร ะบบการรู ด บัต รโดย Barcode               หรื อ
แถบแม่เ หล็กบนบัต รประจาตัว นิสิต และ RFID อาจจะไม่ส ามารถไม่ แก้ปญ หาการเช็คชื่อแทนกัน ได้ ั
ซึงระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) สามารถแก้ปญหานี้ได้
 ่                             ั

ระบบที่เป็ นคาตอบของการเช็คชื่อเข้าเรียน (Solution)
     ระบบที่ น่ าจะตอบโจทย์ ไ ด้ ดี ท่ี สุ ด คื อ ระบบการสแกนลายนิ้ วมื อ (Finger          Scan)
 ่      ่                    ั ิ
ซึงเป็ นระบบทีลดเวลาในการเช็คชื่อ ช่วยพัฒนาวินยนิสต ทาให้การเรียนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงแม้จะมีการลงทุน ที่สูง ในด้านอุป กรณ์ แต่ จะเป็ นระบบที่ช่ วยลดต้น ทุนทางการศึก ษาของนิสิตเองเช่ น
ล ด ก า ร เ รี ย น ซ้ า เ รี ย น ไ ม่ จ บ ท า ใ ห้ นิ สิ ต เ ข้ า เ รี ย น อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ
       ่
ได้ร ับ การสังสอนที่ดีจ ากอาจารย์ เ พื่อ ที่จ ะเป็ น บัณ ฑิต ผู้เ พีย บพร้อ มด้ว ยความรู้ท างวิช าการ จริย ธรรม
                 ั
และคุณธรรม เพื่อทาประโยชน์ให้กบประเทศชาติต่อไป
                        -------------------------

รายชื่อสมาชิ กในกลุ่มที่ 3 หมู่ 200
46180428    น.ส.พรพรรณ อัสสมงคล
47180138    นายทวีฤทธิ ์ มานวกุล
47180351    นายวรพล จิตต์ยงยุทธ
47180518    นายเอกทัต ภู่กลาง
47180658    นายธีรพงศ์ กังวานศุภพันธ์
47180773          ั
        น.ส.ศจีพต แซ่ลม  ิ่
                               3

								
To top