169 Japanese Kanji Characters by mikerd21uni

VIEWS: 63 PAGES: 6

									 - ichi, itsu/hito-tsu
 - ni, ji/futa-tsu
 - san/mit-tsu
 - shi/yot-tsu
 - go/itsu-tsu
 - roku/mut-tsu
 - shichi/nana-tsu
 - hachi/yat-tsu
 - ku, kyū/kokono-tsu
 - jū/tō
 - hyaku/
 - sen/
 - man/

Lesson 4
 - san/yama
 - sen/kawa
 - den/ta, da
 - jin, nin/hito
 - kō/kuchi
 - hon/moto
 - nichi/hi
 - gatsu, getsu/tsuki
 - ka/hi
 - sui/mizu
 - moku/ki
 - kin/kane
 - do/tsuchi
 - rin/hayashi
 - shin/mori

Lesson 5
 - jō/ue
 - ka, ge/shita
 - chū/naka
 - moku/me
 - dai/ō-kii
 - shō/chii-sai
 - en/maru
 - fu/chichi, tou
 - bo/haha, kaa
 - shi, su/ko
 - kon/ima
 - han/naka-ba
 - bun, fun/wa-keru
 - riki, ryoku/chikara
 - dan/otoko
 - jo, nyo/onna

Lesson 6
 - sen/saki
 - sei/i-kiru
 - gaku/mana-bu
 - ten/ama
 - ki/
 - gen, gan/moto
 - ka/nani, nan
 - nen/toshi
 - ji/tera
 - ji/toki
 - ji/mimi
 - shu/te
 - soku/ashi
 - kō/

Lesson 7
 - shi/watashi, watakushi
 - ken/mi-ru
 - kyū/yasu-mu
 - tai/karada (optional)
 - shoku/ta-beru
 - in/no-mu
 - han/meshi (optional)
 - kō, gyō/iku
 - rai/kuru
 - mon/kado
 - bun, mon/ki-ku
 - kan, ken/aida, ma
 - u, yū/migi
 - sa/hidari
 - kō/su-ki
 - ji, chi/mo-tsu

Lesson 8
 - yū/tomo
 - gen, gon/i-u, koto
 - wa, kai/hana-su
 - go/kata-ru
 - sha/kuruma
 - u/ame
 - go/
 - zen/mae
 - go, kou/ato, ushi-ro
 - mei, myō/na
 - ei/hana
 - ji/tsugi
 - shi/omo-u
 - jū/su-mu
 - chi/shi-ru
 - yū/a-ru
 - bai/kai (optional)
 - bei, mai/kome (optional)
 - shi/ito (optional)

Lesson 9
 - ritsu/ta-tsu
 - bai/u-ru
 - bai/ka-u
 - doku/yo-mu
 - sho/ka-ku
 - bun, mon/fumi
 - shi/kami (optional)
 - shin/atara-shii
 - ko/furu-i
 - kō/taka-i
 - an/yasu-i
 - tei/hiku-i
 - mai/
 - ki/kae-ru
 - shū/
 - matsu/sue (optional)Lesson 10
 - tō/higashi, azuma
 - sei, sai/nishi (optional)
 - nan/minami (optional)
 - hoku/kita (optional)
 - kyō, kei/miyako
 - on/oto (optional)
 - raku, gaku/tano-shii
 - shoku/iro
 - haku/shiro
 - seki/aka
 - koku/kuro (optional)
 - sei/ao (optional)
 - sō/haya-i
 - ka, ke/ie, uchi
 - yō/
 - shō/suku-nai, suko-shi
 - ta/ō-i
 - byō
 - yaku/kusuri
 - shi/haji-maru, haji-meru
 - shū/o-waru, o-eru

Lesson 11
 - nyū/hai-ru
 - shutsu/de-ru
 - gō/a-u (optional)
 - sō/hashi-ru (optional)
 - ki/oki-ru
 - shin/ne-ru (optional)
 - shu/to-ru
 - ben/
 - kyō/tsuyo-i
 - gai/soto
 - koku/kuni
 - chō/asa
 - chū/hiru
 - ban/ (optional)
 - ya/yoru
 - shū/nara-u
 - ren/
 - hō/kata, gata
 - shi/tsuka-u
 - ji/

Lesson 12
 - tai, dai/ma-tsu
 - den/
 - setsu/yuki
 - shun/haru
 - ka/natsu
 - shū/aki
 - tō/fuyu
 - sei/ha-reru
 - shaku/ka-riru
 - ka/hana
 - butsu, motsu/mono
 - fu/chichi, tou
 - bo/haha, kaa
 - sō/kusa (optional)
 - cha, sa/ (optional)
 - mei/aka-rui (optional)
 - an/kura-i (optional)
 - seki/ishi (optional)

								
To top